Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

Data:29.05.2009
Grupa: mica „C”
Educatoare: Roman Roxana Ana
Tema:Cum este/ a fost si va fi pe pamant?
Subtema : „1 iunie” –aplicatie
Domeniul de activitate - DOS
Tipul activităţii: de formare de deprinderi şş i priceperi
Scopul activităţii:
ÎÎmbogaă ţşirea cunoşş ţinţşelor copiilor deşpre maţeriale
şş i caracţerişţicile lor, precum şş i deşpre uţilizarea unor
ţehnici de lucru neceşare aceşţui ţip de lucru.Dezvolţarea
şimţşului pracţic şş i eşţeţic.
Obiective operaţionale:
O1. – şaă uţilizeze unei operaţşii şimple de lucru:
Colorare şi lipire
O2. şaă lipeaşcaă îîn conţurul daţ penţru a realiza o aplicaţie
O3. – şaă -şş i dezvolţe îîncrederea îîn forţşele proprii,
şţabiliţaţea şş i perşeverenţşa îîn acţiviţaţe;
O4. – şaă ţraă iaşcaă emoţşii poziţive ca urmare a finalizaă rii
lucrului;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: -
explicaţşia,converşaţşia,demonşţraţşia, expunerea,exerciţşiul
Materiale didactice: - un ţablou – modelul educaţoarei,
fişş a de lucru cu conţurul zilei de 1 iunie, lipici,
şş erveţşele

SCENARIUL DIDACTIC
Evenimentul CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Strategii Evaluare
didactic didactice

Momentul Se pregaă ţeşş ţe şala de grupaă şş i maţerialele


organizatoric neceşare deşfaă şş uraă rii acţiviţaă ţşii, îîmpreunaă cu
copiii.
Captarea
atenţiei Înţroducerea îîn acţiviţaţe o realizez prin o
şcurţaă convorbire cu copiii deşpre 1 iunie.O
şcurţa recapiţulare deşpre ce am dişcuţaţ
ţoaţa şapţamana. expunerea
Se prezinţa planşe.
Aşţaă zi copii, la acţiviţaţea pracţicaă , vom face
un ţablou cu ziua de 1 iunie. converşaţşia
- şe inţuieşş ţe ţabloul model şş i şe explicaă
modul de realizare
- şe inţuieşc apoi, maţerialele primiţe îîn
coşş uleţş şş i şe demonşţreazaă ţehnica de lucru:
colorarea deşenului şi lipirea îîn conţurul daţ
pe fişş aă.
Anunţarea
temei şi
enunţarea explicaţşia
obiectivelor Se reacţualizeazaă obiecţivele, cerinţşele demonşţraţşia Parţicipare
privind corecţiţudinea, acuraţeţşea lucraă rilor. acţivaă –
Voi da şemnalul de îîncepere a lucrului. pracţicaă
Acţiviţaţea şe va deşfaă şş ura pe fond muzical
Dirijarea
învăţării ÎÎn ţimpul lucrului voi cere copiilor şaă converşaţşia
inţerpreţeze canţecul „Albinuţa mea”
. exerciţşiul
ÎÎn ţimpul acţiviţaă ţşii propriu-zişe voi ţrece pe
la fiecare copil şţimulaî ndu-i îîncrederea îîn
forţşele proprii , îîi voi îîncuraja şş i ajuţa la
nevoie
oralaă
Încheierea Se anunţşaă îînceţarea lucrului şş i şe vor evalua converşaţşia
activităţii lucraă rile copiilor, privind corecţiţudinea,
acuraţeţşea, reşpecţarea şpaţşiului – conţurului.
Voi face aprecieri individuale şş i colecţive
aşupra modului de parţicipare la acţiviţaţe,
acordaî ndu-le şţimulenţe morale