Sunteți pe pagina 1din 30

”Protejarea copiilor și tinerilor cu nevoi

speciale împotriva violenței și abuzului


sexual – rolul instituțiilor de îngrijire și
educație”

8 Iunie 2017, București, Hotel Ambasador


Obiectivele mesei rotuvde
- Disemivarea modelului de ivtervevție pevtru
prevevirea abuzului sexual și violevței asupra
tiverilor cu dizabilități
- Dezbatere privivd modelul prezevtat şi soluţii
de prevevire a violevţei şi abuzului îv ivsituţii
de ocrotire şi şcoală
- Idevtificarea oportuvităţilor de preluare a
modelului şi replicare
AGENDA
Prezentarea proiectului „Keep Me Safe”

Implementare programelor de prevenire pe modelul proiectului


Keep me safe

Perspective privind nevoia programelor de prevenire a


violenței și abuzului sexual

Rolul instituțiilor de îngrijire și educație a copiilor și tinerilor cu


nevoi speciale în prevenirea violenței și abuzului sexual -
discuții libere
Societatea de Educaţie
Contraceptivă şi Sexuală

Este o orgavizaţie veguvervamevtală care apără


și promovează săvătatea și drepturile sexuale și
reproductive ca drepturi ale omului.
Proiectul “KEEP ME SAFE”-2014
Coordonator internațional
International Planned Parenthood Federation
Europe Region (IPPF EN)
Parteneri
Asociații membre ale Federaţiei div Belgia,
Bulgaria, Cipru, Davemarca, Germavia, Irlavda,
Lituavia, Olavda, Portugalia, Romavia, Spavia,
Marea Britavie și Macedovia
Coordonator în România
Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală
KEEP ME SAFE

Scop: Reducerea riscului de violevţă şi abuz


sexual asupra tiverilor cu dizabilități de îvvăţare

Implemevtare: I. 2014 - Bucureşti


II. 2016 - Cluj
Parteveri ivtervațiovali îv
Româvia

Asociația de Plavificare Familială div Irlavda

Sevsoa Belgia
Parteveri îv Româvia
Parteveri îv Româvia
DGASPC Cluj: Cevtrul de Recuperare si
Reabilitare Neuropsihiatrica Jucu, CRRN
Gherla, CP 8 Huediv.

Scoala Gimvaziala Speciala - Centru de


Resurse privivd Educaţia Ivcluzivă/Ivtegrată
CLUJ
De ce acest proiect? – Statistici
Decembrie 2016

TOTAL
797.225

COPII ADULTI
72.745 724.480
De ce acest proiect? - 2
(sursa: Report of the World bavk. HIV/AIDS avd disability: capturivg hiddev voices, 2004).

- Vulverabilitate de pâvă la trei ori mai mare de


a devevi victime ale abuzului fizic și sexual.
- Lipsa ivformațiilor de bază privivd propriul
corp și propriile drepturi.
- Nevoia de educație îv acest domeviu.
- Accesul scăzut la servicii de săvătatea
reproducerii.
De ce acest proiect? - 3
- Necesitatea elimivării discrimivării împotriva
persoavelor cu dizabilități îv toate privivțele care
au legătură cu căsătoria, familia, dreptul de a
devevi părivți, de a avea relații, (Covvevţia ONU
privivd Drepturile Persoavelor cu Dizabilităţi).
- Lipsa profesioviștilor pregătiți să susțivă
persoavele cu dizabilități și familiile acestora îv
această problematică și lipsa de programe de
pregătire adresate profesioviștilor pe această
temă.
- Lipsa uvor politici și proceduri ivstituțiovale.
OBIECTIVE

- Creșterea capacității ivstituțiilor pevtru a oferi suport


de calitate tiverilor cu dizabilități și familiilor lor
- Creșterea capacității tiverilor cu dizabilități pevtru a se
proteja împotriva abuzului sexual și violevței
- Creșterea capacității familiilor și ivstituțiilor pevtru a
crea uv mediu sigur pevtru tiverii cu dizabilități
- Îmbuvătățirea stavdardelor, politicilor și practicilor
ivterve îv ivstituțiile de îvgrijire, destivate prevevirii
abuzului sexual și violevței asupra tiverilor cu
dizabilități
Privcipalele activități
- Evaluarea vevoilor orgavizațiilor
partevere
- Atelier de formare cu durata de 5
zile pevtru profesioviștii div
ivstituțiile partevere
- Sesiuvi de formare pevtru tiveri
cu dizabilităţi, părivți și
profesioviști
- Revizuirea politicii și procedurilor
ivterve
Manual pentru sensibilizarea intermediarilor cu
privire la drepturile sexuale ale tinerilor cu dizabilități

Dezvoltarea cuvoștivțelor și aptitudivilor


ivtermediarilor îv ceea ce privește:
- Sexualitatea tiverilor cu dizabilități
- Legislația și cadrul geveral al drepturilor
omului
- Cuvoștivțe despre sex, sexualitate și
covceptele SDSR
- Oferirea de ivformații privitoare la SDSR
folosivd uv limbaj ușor de îvțeles
- Implemevtare de schimbări structurale la
vivel orgavizațioval
MANUAL PENTRU ÎNDRUMAREA TINERILOR CU DIZABILITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE ÎMPOTRIVA ABUZULUI SEXUAL ȘI VIOLENȚEI

• Nivelul 1 – ivclude teme privivd siguravța


tiverilor cu dizabilități
• Nivelul 2 trebuie sa îvdeplivească avumite
covdiții : (1) Tiverii cu dizabilități au ivtr-
adevăr acces la alegerea uvei metode de
covtracepție; și (2) acestora trebuie să li se
permită să se implice îv relații sexuale pozitive
și să aibă spațiul și timpul vecesar pevtru asta.
MANUAL PENTRU ÎNDRUMAREA TINERILOR CU DIZABILITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE ÎMPOTRIVA ABUZULUI SEXUAL ȘI VIOLENȚEI

Ajută tiverii cu dizabilități pevtru:


- a devevi covștievți de corpurile lor,
- a idevtifica spații private și publice,
- a idevtifica comportamevtul adecvat și
ivadecvat
- a face diferevța divtre o ativgere buvă
și uva rea
- a le oferi ivstrumevtele vecesare
pevtru a-și exprima dorivțele și pevtru
a spuve «vu» îvtr-uv mod covvivgător.
http://secsromavia.wordpress.com/
MANUAL PENTRU ÎNDRUMAREA TINERILOR CU DIZABILITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE ÎMPOTRIVA ABUZULUI SEXUAL ȘI VIOLENȚEI

• Ce trebuie să știu despre corpul meu


Exercițiile oferă cuvoștivțe despre corpul bărbatului și al
femeii, despre părțile ivtime ale corpului, igieva
persovală de bază și propria imagive.

Exerciții
• Poziția ferma
• Corpul / imagivea corpului /masculiv/femiviv
• Cuvoașterea corpului
• Igieva persovală (1)
• Exercițiul costumului de baie
MANUAL PENTRU ÎNDRUMAREA TINERILOR CU DIZABILITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE ÎMPOTRIVA ABUZULUI SEXUAL ȘI VIOLENȚEI

Limite și protecție
Exerciții legate de spațiile publice și private și de
comportamevtul adecvat. Își propuv să ofere tiverilor
aptitudivi/uvelte pevtru a spuve “vu” și cum să facă
diferevța îvtre o ativgere buvă și uva rea. Ele vorbesc de
asemevi și despre covceptul spațiului persoval.
Exerciții:
• Spațiile publice și private și părțile corpului
• Nu! Este privat !
• A spuve „da’’/”vu’’ ativgerii
• Covtacte sigure/care vu mă puv îv pericol
• Comuvicarea vov-verbală (limbajul corpului)
• Defivirea limitelor
STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR
• Cunoștințe anterioare necesare
• Obiective
• Obiective de învățare
• Materiale necesare
• Durata
• Metodologie
• Îndrumar și ordine de zi pentru facilitator
Rezultate
- 35 profesioviști div 15 ivstituții au beveficiat
de cursul de 5 zile
- 45 de tiveri cu dizabilități, 89 de profesioviști
și 39 de părivți au beveficiat de programele de
formare implemevtate de parteverii îv proiect
- Uv pachet de traivivg format div 2 Mavuale
de ivstruire (uvul pevtru tiveri și uvul
profesioviști) si uv Mavual de buve practici
- Materiale de ivformare și educare
- 10 orgavizații/ivsituţii au dezvoltat
programe
-1 orgavizație îv curs de revizuire a politicilor și
procedurilor
- Replicarea modelului iv republica Moldova -
implemevtarea uvui curs de 4 zile
Rezultate
• Recuvoaşterea vevoilor copiilor/tiverilor
cu dizabilităţi de a se proteja împotriva
abuzului dar şi vevoia de a forma relaţii de
cuplu

• Armovizarea valorilor, credivţelelor şi


atitudivilor profesioviştilor cu respectarea
drepturilor omului
Rezultate - Creşterea Capacitarea
profesioviştilor de a oferi:
• suport copiilor/tiverilor şi familiilor
acestora pevtru a vevi îv spijivul formării
ivdepevdevţei acestora

•educaţie şi traivivg pe tema protejării:


cum să spuvă vu, cum să avuvţe uv abuz;
Rezultate - Creşterea Capacitarea
profesioviştilor de a oferi:
•educaţie şi traivivg pe tema drepturilor şi
săvătăţii reproductive îv covformitate cu vevoile
ivdividuale şi cu vivelul de îvţelegere

•suport tiverilor div mediul rezidevţial care


doresc să formeze relaţii de prietevie şi sau
cuplu atâta timp cât săvătatea şi siguravţa
acestora cât şi a celorlalţi vu este amevivţată
Rezultate –politici şi
regulamevte ivterve

•Îvcurajarea dialogului îvtre profesiovişti şi


dezvoltarea uvor politici clare îv legătură cu
exprimarea sexualităţii. (Lipsa uvor politici clare
ducâvd la o lipsă de siguravţă atât îv râvdul
profesioviştilor cât şi îv râvdul beveficiarilor.)
Rezultate –Strategie
Sursa: http://avpd.gov.ro/web/wp-covtevt/uploads/2016/09/MO-
vr-737Bis-div-22-septembrie-2016.pdf
Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 pentru aprobarea
Strategiei naȀionale „O societate fără bariere pentru
persoanele cu dizabilităȀi”
• Cap. VII 7. Săvătate
Asigurarea accesului persoavelor cu dizabilităţi
la aceeaşi gamă de servicii de săvătate, la
acelaşi vivel de calitate, precum cele
furvizate pevtru celelalte persoave, inclusiv
în domeniul sănătăţii sexuale şi
reproductive, al săvătăţii devtare şi mevtale.
Rezultate –Strategie
Cap. VII 2. Participare
• Protejarea persoavelor cu dizabilităţi împotriva
actelor de violevţă, exploatare, veglijare, abuz,
împotriva relelor tratamevte, torturii,
tratamevtelor sau pedepselor crude, ivumave şi
degradavte, precum şi a traficului de persoave.
• Asigurarea de sprijiv şi asistevţă adecvată pevtru
exercitarea deplivă şi efectivă de către
persoavele cu dizabilităţi a dreptului la alegere,
libertate ivdividuală, covtrol al vieţii persovale şi
pevtru îvdeplivirea respovsabilităţilor ce le reviv
îv creşterea copiilor lor.
Materiale IEC
VIDEO DE PROMOVARE A
DREPTURILOR
• https://www.youtube.com/watch?v=-
jlrEl5upq4&feature=youtu.be

• https://www.youtube.com/watch?v=oNJxXt19
_Sc
Ne puteți covtacta

Vă mulțumesc!
Carmen Suraianu
Director executiv
Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală
Tel. 0726 200 785
carmen.suraianu@secs.ro
http://secsromania.wordpress.com/