Sunteți pe pagina 1din 5

Roman Marta-Paula

Limba română-Literatură universală și comparată

Parteneriatele școlare
Parteneriatul reprezinta procesul de colaborare dintre doua sau mai multe parti care
actioneaza impreuna pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.

Termenul desemnează relaţiile între asociaţi , legăturile care se stabilesc între membrii
diferitelor instituţii, care pot contribui la misiunea şcolii . Deschiderea şcolii spre stabilirea de
relaţii parteneriale cu instituţii care pot sprijini serviciile educaţionale de calitate este semnul
adaptării ei la o societate în schimbare.

Conceptul de parteneriat educaţional constituie o relaţie de colaborare, cooperare, o


comunicare eficienta, acceptarea diferenţelor şi interacţiuni îndreptate în scopul optimizării
rezultatelor educaţiei . Parteneriatul este o atitudine , caracterizată prin cooperare, implicare,
dialog şi (co)responsabilitate. Parteneriatul educaţional este unul dintre cuvintele cheie ale
pedagogiei contemporane. Este un concept şi o atitudine în câmpul educaţiei. Ca atitudine,
parteneriatul presupune:

-acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite;

-egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună;

-interacţiuni acceptate de toţi partenerii;

- comunicare eficientă între participanţi;

-colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit;

-cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune).

Școala este o instituție care oferă servicii educaționale,transmite


cunoștințe,dezvoltabilități,formează competențe,norme,valori recunoscute și acceptate social.Ea
funcționează într-o comunitate alcătuită din mai mulți factori de educație,care au la rândul lor o
ofertă educațională: familia,autoritățile,organizațiile guvernamentale și
neguvernamentale,poliție,biserică.

Comunitatea reprezintă o entitate sicială globală în care legăturile dintre menbri sunt
foarte strânse,iar sentimentul de grup este foarte puternic și are rădăcini în tradiții
profunde.Comunitatea este și o entitate supraindividuală care are întâietate în raport cu individul
izolat în virtutea transcendenței sale de ordin etic și politic.

1
Roman Marta-Paula
Limba română-Literatură universală și comparată

1.Școala și familia

Parteneriatul școală-familie poate contribui la creșterea factorilor educogeni ai


familiei,prin activități specifice,părinții pot fi sprijiniți să conștientizeze rolul pe care-l au în
educația copiilor lor,să conștientizeze și să îndrepte comportamente și atitudini greșite în
familie,să fie sprijiniți,să se implice în activități educative.
Implicarea familiei în parteneriatul școlii este condiționat de gradul de interese al familiei
față de școală.Acesta este crescut dacă familiile au copii care frecventează școala.Cu cât școala
reprezintă o valoare a familiei,cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare.Se constată că
acei copii care sunt sprijiniți de părinți,care au în familie atitudini pro-școală adecvate obțin
performanțe școlare ridicate și au un grad de aspirație ridicat față de nivelul de școlarizare pe
care doresc să îl atingă.
Fenomene sociale care influențează evoluția familiei și parteneriatului școală-familie
sunt:
-evoluția natalității;
-divorțialitatea;
-migrația forței de muncă;
-trecerea de la familia comunitară la familia socială.

Colaborarea dintre cadrele didactice şi părinţi se realizează potrivit obiectivelor şi


nevoilor educative ale unei perioade anumite din viaţa copiilor şi a grupului de elevi. Experienţa
cadrelor didactice oferă învăţăminte valoroase în privinţa alegerii unor obiective adecvate în
sfera colaborării cu părinţii. Ele sunt rezultanta preocupărilor meritorii ale cadrelor didactice,
care înţeleg importanţa desfăşurării unei activităţi creatoare şi sistematice în acest domeniu.
Iniţiativele îndreptate spre valorificarea lor sunt însă izolate. Tocmai această situaţie reflectă, o
dată mai mult, nevoia elaborării unei noi programe a muncii educative, în vederea îmbunătăţirii
conţinutului şi strategiilor de colaborare a şcolii cu familia.

La o analiză mai atentă a activităţii depusă în ultimii ani de către cadrele didactice în
relaţia cu părinţii, apar cu pregnanţă şi deficienţe care demonstrează necesitatea stabilirii unor
noi jaloane fundamentate din punct de vedere ştiinţific, în funcţie de care trebuie să se organizeze
această activitate.
Pornind de la realităţile şi exigenţele actuale, considerăm că sistemul de colaborare între
şcoală şi familie trebuie să asigure:
1.Obiectivele şi acţiunile specifice trebuie să fie stabilite în funcţie de obiectivele generale ale
educaţiei şi de condiţiile concrete ale organizării procesului educativ;
2. Colaborarea şcolii cu familia să asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor,
continuitatea în munca de educaţie de la o etapă la alta, a fiecărui elev în parte;

Organizarea eficientă a lectoratelor cu părinţii este un aspect foarte important , ce trebuie


avut în vedere. Este indicat să li se prezinte părinților câteva aspecte care influențează reușita în

2
Roman Marta-Paula
Limba română-Literatură universală și comparată

viață și care pot, sau nu pot, fi influențate de educație dar de care educația și instrucția trebuie să
țină seama (de exemplu, temperamentul, aptitudinile și caracterul). Trebuie ca părintele să
cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec școlar, sau să nu se
mulțumească cu rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. Este important ca părintele
să-și cunoască copilul pentru a ști către ce școală și, mai târziu, către ce profesie să-l îndrume
pentru a reuși în viață.

După prezentarea temelor se pot face dezbateri dacă părinții au neclarități. Pe lângă astfel
de teme, în cadrul lectoratelor cu părinții se pot aborda teme cerute de părinți sub formă de
dezbateri (exemplu: teme legate de realizarea unor sarcini școlare sau de formarea unui stil de
muncă independent). O colaborare mai strânsă între școală și familie va duce la realizarea
scopului final al activității educative, de formare a unei personalități creative și autonome.

Ședinţa cu părinţii este eficientă dacă se respectă următoaele aspecte:


-toţi părinţii au aflat de şedinţă (prin scrisori şi mesaje trimise prin copii şi chiar prin telefon);
- şedinţa este stabilită în concordanţă cu programul părinţilor;
- coordonarea şi organizarea şedinţelor este făcută în parteneriat (prin schimbarea permanentă a
rolurilor de preşedinte şi secretar);
- se pune accent pe aflarea preocupărilor părinţilor şi alocarea timpului pentru discutarea
acestora;
- se invită cadrele care predau la clasă pentru a răspunde la întrebări şi a lămuri diverse
probleme;
- întâlnirea se transformă în experienţă pozitivă.

Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în îndeplinirea obiectivelor


acesteia şi se poate realiza astfel:
- ajută profesorii în munca lor;
- perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor;
- îmbunătăţesc programele de studiu si climatul şcolar;
-dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor;
- facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii;
- oferă servicii şi suport familiilor;
- creează o atmosfera mai sigură în şcoală;
-ajută la managementul şcolii.

2.Școală și biserică

Una dintre instituțiile cu un mare rol comunitar este biserica.Școala și biserica au


colaborat încă din cele mai vechi timpuri. Biserica a avut un rol important în constituirea
instituțiilor desinate învățământului dar și promovarea educației de tip moral-religios.
Biserica și relia au un rol important în formarea competențelor și atitudinilor moral-
sociale ale copiilor. Acestea promovează valori precum:binele,responsabilitatea față de
alții,toleranța,umanismul,solidaritatea.
Cele mai frecvente manifestări ale parteneriatului le întâlnim:
-organizarea unor manifestări cultural-artistice (serbări,expoziții,spectacole) cu ocazia marilor
sărbări creștine:Crăciun,Paști,Florii;

3
Roman Marta-Paula
Limba română-Literatură universală și comparată

-participarea reprezentanților bisericii la manifestări organizate de cătră


școală:deschiderea/închiderea anului școlar,sfințirea lăcașului școlii,lectorate cu părinții;
-organizarea de excursii,pelerinaje la așezămintele sfinte.

3.Școala și poliția

Poliția Romănă este instituția specializată a statului,care exercita atribuții privind


apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei,a proprietății private și publice.
Conform legislației,rolurile poliției care au componentă educațională,specifică acesteia
sunt:
-apărarea vieții,a integrității corporale a libertății persoanelor;
-menținerea ordinii și liniștii;
-prevenirea și combaterea fenomenului in fracțional;
-prevenirea delicvenței juvenile și a criminalității;
-violența în familei,stradă,cadrul școlii;
-prevenirea consumului de droguri;
-stabilirea identității persoanelor;
-prevenirea cerșetoriei;
-prevenirea exploatării prin muncă a copiilor;
-promovarea respectului față de lege;
-promovarea drepturilor omului și ale copilului;
-promovarea unui comportament civilizat în societate.

Școala prin reprezentanții săi(cadre didactice,elevi,personal administrativ),trebuie să


identifice probelemele de comportament ale elevilor,să colaboreze cu poliția,se impune o
colaborare cu reprentanții serviciilor sociale,cu asistenții sociali,cu familia elevilor.

4.Școala și unitățile sanitare

Domenii ale parteneriatului şcoală – unități sanitare rolul unităților sanitare este în
principiu acela de asigura sănătatea populației. Fiecare tip de unitate sanitară are însă
responsabilități diferite. Fiecare dintre unitățile sanitare pot deveni parteneri ai şcolii.
Parteneriatul şcolii cu unitățile sanitare poate viza două componente majore:
- intervenția în situații speciale (epidemii, cazuri de abuzuri, accidente etc.)
- prevenție în cadrul unor programe educative.

Bibliografie:

1.Pescaru, Băran, Adina, Parteneriat în educaţie ,Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 .
2. Speranța Tubu și Delia Goia,Partenerialtul școală-familie-comunitate,Editura
Universitară,București,2014.

4
Roman Marta-Paula
Limba română-Literatură universală și comparată

S-ar putea să vă placă și