Sunteți pe pagina 1din 334

M/

E L JAMES
CINCIZECI DE U M B R E Î N T U N E C A T E
v e r s i u n e a l u i c h r i s t i a n
Stau. Aştept. Inim a-m i bate cu putere. E o ra 5:36 şi mă holbea
prin parbrizul fum uriu al A u d i-u lu i m eu , în faţa uşii de la intrarea
in clădirea de birouri în care lucrează ea. Ştiu că e devreme, dar am
aşteptat acest moment toată ziua.
O voivedea.
Mă foiesc pe bancheta din spate a m aşinii. Atm osfera pare sufo­
cantă şi, deşi încerc să-m i păstrez calm ul, aşteptarea şi anxietatea se
întrepătrund în stomacul m eu şi m ă apasă pe piept. Taylor stă pe locui
şoferului, privind fix în faţă fără să spu n ă n im ic, la fel de liniştit ca
întotdeauna, în vreme ce eu de-abia pot respira. E enervant.
La naiba! Unde e?
E înăuntru — la Seattle Independent Publishing. Având în faţă
un trotuar larg, deschis, clădirea e părăginită şi are nevoie de reno
vări serioase; numele companiei este gravat la întâmplare în sticli iar
efectul îngheţat de pe fereastră începe să pălească. în spatele uşilor
închise poate fi o companie de asigurări sau o firmă de contabilitate
nu se vede niciun fel de echipament. în fine, asta voi putea schimb*
k,»ml voi prelua firma. SIIJ îmi aparţine. A proape. A m sem n at d eja
aeordul-cadru revizuit.
Tuvlor îşi drege glasul şi mă priveşte în o g lin d a retrovizoare.
0 să aştept afară, domnule, spune el, luându m ă p rin su rp rin ­
dere, apoi se dă jos din maşină înainte să-l pot op ri.
Poate ci e mai afectat de încordarea mea decât cred eam . E ste atât
de evidentă? Poate că şi el e tensionat. D ar de ce? Poate p e n tru că a
fost nevoit să-mi suporte toanele nesfârşite toată să p tă m â n a trecu tă
şi ştiu că n-a fost uşor.
Dar azi a fost o zi diferită. Plină de speranţă. E p rim a zi p ro d u ctivă
de când m-a părăsit, sau cel puţin aşa m i se pare m ie. O p tim ism u l m -a
ajutat să particip la şedinţe cu entuziasm . Z e ce o re p ân ă la în tâ ln ire a
cu ea. Nouă. Opt. Şapte... Tim pul m i-a p u s ră b d a re a la în c e rc a re , p e
măsură ce se apropia revederea mea cu d o m n işo a ra A n a s ta s ia Steele.
Şi acum, când stau aici, singur, aşteptând, h o tă râ rea şi în c re d e re a
de care m-am bucurat toată ziua se evaporă.
Poate că s-a răzgândit.
Vafi o întâlnire? Sau sunt doar taxiul spre P o rtla n d ?
Mă uit din nou la ceas.
5:38.
Rahat! De ce trece timpul atât de g reu ?
Mă gândesc să-i trimit un e-m ail ca s-o an u n ţ că su n t a fa r ă , d a r
cât timp bâjbâi după telefon îm i dau seam a că nu v re a u s ă -m i iau o c h ii
de la uşa principală. M ă las pe spate şi trec în re v is ta , în g â n d , c e le
mai recente e mailuri ale ei. Le ştiu pe d in a fa ră , to ate p r ie te n o a s e şi
concise, dar fără nicio aluzie că i-ar fi d o r d e m in e .
Poate că sunt, până la u rm ă, tax iu l a c ela g ra tis.
Alung acest gând şi m ă zgâiesc la in tra re , d o r in d u - m i să a p a r ă
odată. |
Anastasia Steele, te aştept. i
Uşa se deschide şi inim a m ea o ia la g a lo p , d a r a p o i se lin işte şte ,
dezamăgită. Nu e ea.
La naiba!
Mereu nva tăcut să aştept. Zâm besc trist: am aşteptat la Clayto^
la Ihe Heathman după şedinţa foto şi atunci când i-am trimiscărţ^
de Thomas Hardy,
Tess.„
Mă întreb dacă le mai are. Voia sa mi le înapoieze; voia sâ led^
de pomana.
Nu vreau nimic care să-m i amintească de tine.
Imaginea Anei plecând îm i pluteşte în minte: chipul ei trist, palul
şocat de durere şi contuzie. A m intirea asta nu e bine-venitâ. £ dure
roasă.
Am tăcut-o atât de nefericită! A m dus totul prea departe, prea
repede.
Şi ma umplu de o disperare care m i-a devenit mult prea familiară
de când a plecat ea. închid ochii, încercând să-m i revin, dar imi da
târcoale cea mai adâncă şi întunecată temere de-a mea: a cunoscut pe
altcineva. îşi împarte patul mic şi im aculat cu vreun străin nenorocit.
La naiba, Grey! Păstrează-ţi optim ism ul!
Nu te gândi la asta! Nu e totul pierdut. O s-o vezi în scurt timp
Toate planurile tale sunt în picioare. O vei recâştiga. Deschid ochii şi
mă uit prin parbriz la uşa principală, iar dispoziţia mea este la fel de
întunecată ca geamurile fum urii ale Audi-ului. M ai mulţi oameni ie>
din clădire, dar nu şi Ana.
Unde e?
Taylor se plimbă în sus şi-n jos pe-afară şi priveşte către uşa de h
intrare. lisuse, pare la fel de neliniştit ca mine. Ce mama naibii an'
Ceasul meu arată 5:43. Va ieşi în câteva clipe. Inspir adânc şi traf
de manşetele cămăşii, apoi încerc să-m i îndrept cravata, dar desco­
păr că nu am aşa ceva. La naiba! îm i trec m âna prin pâr, încerci
alung îndoielile, dar ele continuă să mă bântuie. Pentru ea sunt tioaf
un drum gratis cu maşina? I-a fost dor de m ine? O să mă vrea inapt
Are pe altcineva? Habar n-am. E mai râu decât să o aştept în Ba:11
cu Marmură şi ironia situaţiei mâ loveşte. Credeam că acela a fost o’1
mai important lucru pe care l-am negociat vreodată cu ea şi nu a io1'

Scanned bycam ™
deloc aşa cum mă aşteptam . N im ic nu iese aşa c u m s p e r c u d o m n i ­
şoara Anastasia Steele. Panica m ă c u p rin d e iar. A z i am d e n e g o c ia t
ceva mai important.
0 vreau înapoi.
A spus oJ mă iubeşte, ..
Inima îmi bate mai repede, ca ră sp u n s la v a lu l d e a d r e n a lin ă
care-mi inundă trupul.
Nu, Nu. Nu te gândi la asta! N u p o a te sim ţi aşa p e n tr u m in e.
Calmează-te, Grey! Concentrează-te!
Mă mai uit o dată spre intrarea de la Seattle In d e p e n d e n t P u b li-
shing şi iat-o venind spre mine.
La naiba!
Ana.
Şocul mă lasă tară suflu, de parcă aş fi p rim it o lo v itu ră în p le x u l
solar. Pe sub jacheta neagră, poartă una dintre ro ch iile m e le p refera te ,
cea violet, şi cizme negre cu toc înalt. Părul ei, ap rin s d e so a re le a s fin ­
ţitului, se leagănă în briza serii. D ar nu hainele sau p ă ru l su n t c e e a ce
mi-a atras atenţia. Are chipul palid, aproape străveziu . A r e c e a rc ă n e
negre şi e mult mai slabă.
Mult mai slabă.
I
Mă copleşeşte vinovăţia.
Doamne!
Şi ea a suferit.
Îngrijorarea mea se transform ă în supărare.
Nu. în furie.
Nu a mâncat. A slăbit, cât?... trei sau patru k ilo gram e în u ltim ele
câteva zile? Se uită la un tip din spatele ei, iar el îi zâm beşte larg. E un
nemernic arătos, plin de sine. N enorocitul! S ch im b u l lor relaxat de
privin îmi alimentează furia. O priveşte cu apreciere sp ecific m a scu ­
lină in timp ce ea vine spre maşină, iar m ânia m ea sporeşte la fiecare
pakdc al ei.
îaylor deschide uşa şi i întinde m âna ca să o ajute să urce in
maşiiu Sulmtr udata, iat o aşe/ându se lângă m ine.
— Când ai mâncat ultima oară? mă răstesc eu, chinuindu ^
să-m i ţin firea.
Ochii ei albaştri mă străpung, îmi dau masca la o parte, mâ
golesc şi mă lasă dezarmat, la fel ca prim a oară când am întâlnit-o.
— Bună, Christian. Da, şi eu mă bucur că te văd, spune ea.
Ce. Mama. Naibii.
— Nu vreau să-ţi aud obrăzniciile acum. Răspunde-mi!
Ba îşi priveşte fix mâinile pe care şi le ţine în poală, aşa că nu
nici cea mai vagă idee la ce se gândeşte. A poi trânteşte o scuza ja]
nică — a mâncat un iaurt şi o banană.
Asta nu-i mâncare!
încerc, chiar încerc din răsputeri, să mă stăpânesc.
— Când ai mâncat ceva ca lumea? insist eu, dar ea mâ ignoră,
privind pe fereastră.
Taylor demarează, iar A na îi face cu m âna idiotului care a ieşit
odată cu ea din clădire.
— Cine-i ăla?
— Şeful meu.
Deci ăsta e Jack Hyde. îm i amintesc detaliile de angajare pe care
le-am răsfoit de dimineaţă: născut la Detroit, bursier la Princeton, a
avansat într-o editură din N ew York, dar s-a mutat o dată la câţiva
ani, muncind astfel prin toată ţara. N u păstrează niciodată prea mult
0 asistentă — nu rezistă niciuna m ai mult de trei luni. Sunt cu ochii
pe Hyde şi-l voi pune pe detectivul Welch sâ afle mai multe despre el.
Concentrează-te la problem a actuală, Grey!
— Deci? Când ai mâncat ultim a oară?
— Christian, asta chiar nu te priveşte, şopteşte ea.
— Tot ce faci mă priveşte. Spune-m i!
Nu mă trimite la naiba, Anastasia! Te rog.
Sunt taxiul gratuit.
Ea oftează frustrată şi-şi dă ochii peste cap, ca să mă enerveze. I
Şi văd un zâmbet m ic care i apare in colţul gurii. Se chinuie să nu î

râdă. Să nu râdă de mine. După toată suferinţa care nt-a încercat,

1 ' Scanned by CamScanner


{I lafflfi 17

, o uşurare atAt d» « « * • '»<*' fl,ria mea ted ea/ă' E a ti* de carac,c' I


MS|jl Anei! NU treiese oglindindu mA in ca ţi Încerc sâ-mi ascund J
vin xurâs.
- Deci?
Tonul meu e mult mai blând. j
Pasta alia Von gole, vinerea trecuta, răspunde ea, cu glas supus. I
Doamne Dumnezeule, n-a mâncat de la ultima noastră masă
împreună! Vreau să o pun pe genunchii mei, chiar acum, aici, pe
bancheta din spate a SUV-ului — dar ştiu că n-o mai pot atinge nici­
odată in felul acela.
Ce să mă fac eu cu ea?
Priveşte în jos, studiindu-şi mâinile, cu chipul mai palid şi mai
trist decât înainte. Iar eu o sorb din priviri, încercând să-mi dau seama
ce trebuie să fac. O emoţie urâtă îm i înfloreşte în capul pieptului,
ameninţând să mă copleşească, dar eu o alung. Uitându-mâ la ea,
imi e dureros de clar că teama mea cea mai mare nu e fondată. Ştiu
că nu s-a îmbătat şi n-a cunoscut pe nimeni. Uitându-mă la cum e ea
acum, ştiu că a stat de una singură, învelită în pături, în vârful patului,
plângând cu sughiţuri. Gândul acesta este în acelaşi timp liniştitor şi |
supărător. Eu sunt cel responsabil de nefericirea ei.
Eu. J
Eu sunt monstrul. Eu i-am făcut asta. Cum aş putea să o recâştig
vreodată?
— înţeleg.
Cuvintele par inadecvate. Misiunea mea pare dintr-odatâ chinu
itoare. N-o sâ mă vrea niciodată înapoi.
Linişteşte te, Greyt
Inii alung firicile şi o implor.
~ Arăţi de parcă ai fi slăbii cel puţin trei kilograme, poate rfnar
mai mult. Te rog. mănânc*. Anaitasia!
Sunt neajutorat. C e altceva mai pot spune?
E i stă acolo In continuare, pierduta in propriile gânduri, privind
, . . - u ani timp să i studie/ profilul. Este la fel de diafană
fix înainte, iar cu 11

Scanned by CamScanner
şi dulce1 şi frumoasa precum mi o aminteam. Vreau să întind mâna ţi
să 1 mângâi obrazul. Sa i simt pielea m o ale... să verific dacă e reali
Mă întorc spre ea, tânjind să o ating.
Ce mai taci? o întreb, pentru că vreau să-i aud vocea.
Oacâ ţi-aş spune că sunt bine, te-aş m inţi.
La naiba! Am dreptate. A su fe rit... şi e num ai vina mea. Dar
vorbele ei inii inoculează o doză de speranţă. Poate că i-a fost dor de
mine. Poate? Încurajat, mă agăţ de acest gând.
Şi eu. Mi-e dor de tine.
Mă întind să-i iau mâna pentru că nu m ai pot trăi niciun minut
fără să o ating. Are mâna mică şi rece ca gheaţa, captivă în mâna mea
fierbinte.
— Christian. Eu...
Se opreşte, vocea i se frânge, dar nu-şi retrage m âna dintr-a mea.
— Ana, te rog. Trebuie să vorbim .
— Christian. E u ,,, te rog. A m plâns atât de m ult, şopteşte ea, iar
vorbele ei şi felul în care se chinuie să-şi stăpânească plânsul îmi sfâşie
ce mi-a mai rămas din inimă.
— Ah, iubito, nu!
O trag de mână şi, înainte să p oată p ro testa, o rid ic la mine in
poală, înlănţuind-o cu braţele.
Ah, atingerea ei!
— Mi-a fost atât de dor de tine, A n a sta sia !
E atât de uşoară, atât de fragilă şi m i-a ş d o ri să u rlu de furie. Ir.
schimb, îmi îngrop nasul în păru l ei, co p leşit d e p a rfu m u l sau îmbi
tător. E amintirea unor vrem uri m ai fericite: o liv a d ă , toam na. Râsete
acasă. Ochi strălucitori, plini de u m o r şi n ă z d r ă v ă n ii... şi dorinb
Dulcea, dulcea mea Ana.
A mea.
La început, se opune, d ar d upă o c lip ă se re la x e a z ă , lipită detflJ
pul meu, cu capul lăsat pe u m ăru l m eu . în c u r a ja t, îm i asu m riscul?
închizând ochii, o sărut pe păr. N u se zb ate să sc a p e d in strânse^
mea şi asta e o uşurare. A m tânjit d u p ă fe m e ia asta. D a r trebuie sâJ
filam 19

, „ 1UX jm nou. O tln lângă mine, bucurându-mâ că


»;"* N" xitvurând «ce.t moment de liniate.
' moment ac m l - Taylor ajunge la heliportul din centrul

oraşului Seatlle In timp record.


Ilaiitot
< reticentă, o dau jos de la mine din poală.
Am ajuns.
vVliii ei perplecşl îi caută pe ai mei.
Heliportul... pe acoperişul acestei clădiri.
Cuni credea că o să ajungem la Portland? Cu maşina ar dura cel
puţin trei ore. Taylor îi deschide portiera, iar eu mă dau jos din maşină.
Ar trebui să-ţi înapoiez batista, îi spune lui Taylor, cu un zâm­
bet timid.
Păstreaz-o, domnişoară Steele, cu complimentele mele.
CV dracului se-ntâmplă între ei?
t.a nouă? îi întrerup eu, nu numai ca să-i amintesc la ce oră
trebuie să ne recupereze în Portland, dar şi ca să-i întrerup discuţia
cu Ana.
— Da, domnule, spune el calm.
Aşa, foarte bine. F, iubita mea. Batistele sunt treaba mea, nu a lui.
lini amintesc brusc cum vomita pe jos, iar eu îi ţineam pârul.
Atunci i-am dat batista mea. Nu mi-a mai dat-o niciodată înapoi. Şi
mai târziu, în acea noapte, am privit-o cum doarme lângă mine. Poate
că incâ o are. Poate că încă o foloseşte.
Opreşte te! Acum! Grey!
O prind de mână — frigul s-a dus, dar mâna ei e tot rece — şi o
conduc spre clădire. Când ajungem la lift, îmi aduc aminte de întâi
nirea noastră de Ia The Heathman. De acel prim sărut.
Mda. De acel prim sărut.
Gândul acesta îmi trezeşte tot trupul la viaţă.
Dar uşile se deschid distrăgându mi atenţia şi i dau drumul ca
sâ intre in lift.
Liftul e mic şi nu ne mal atingem. Dar o simt.
Pe toată.
A ici. A cum .
R ah at! în gh it în scc.
O are pentru că e aşa de aproape de mine? Ochii ei misterioşi
rid ică spre ai mei.
Oh, A n a !
A prop ierea ei m ă excită. Ea inspiră profund şi priveşte în podea
— Sim t şi eu.
O p rin d din nou de m ână şi-i m ângâi încheieturile cu degetul
m are. R id ic ă p rivirea la m ine, iar ochii ei indescifrabili se umbresc
d in cauza dorinţei.
L a naiba! O doresc.
îşi m uşcă buza.
— Te rog, nu-ţi m ai m uşca buza, Anastasia.
V o ce a îm i e jo asă, plin ă de dorinţă. Oare o voi dori mereu în
felul acesta? Vreau să o sărut, să o lipesc de peretele liftului, aşa cum
am făcut la prim ul nostru sărut. Vreau să i-o trag aici, să fie din nou
a m ea. Ea clipeşte, cu buzele uşor întredeschise, iar eu îmi stăpânesc
un geam ăt. C u m face asta? Cum m ă înnebuneşte cu o singură privire?
E u sunt obişnuit să controlez situaţia — şi practic salivez pentru că
şi-a înfipt dinţii în buză.
— Ştii bine ce-m i faci cu asta.
Şi chiar acum , iubito, vreau să ţi-o trag în acest lift, dar nu cred
că o să m ă laşi.
Uşile se deschid larg şi aerul rece mă readuce la realitate. Suntem
pe acoperiş şi, deşi ziua a fost caldă, vântul a început să se înteţească.
A n astasia trem ură lângă m ine. îm i trec braţul in jurul ei, iar ea se
cuibăreşte, lipită de mine. Pare prea slabă, dar silueta ei minionâse
potriveşte perfect sub braţul meu.
Vezi? Ne potrivim atât de bine, A na!
Ne îndreptăm spre heliport şi spre Chartie Tango. Elicea se învârte
le n t... e gata de decolare. Step han, pilotul meu, vine spre noi in fugă.
Ne strângem m âna, şi o ţin pe Anastasia protejată, sub braţul meu.
— Gata de plecare, domnule. E numai al dumneavoastră! urlă el
ca să acopere zgomotul motoarelor elicopterului,
— Ai tăcut toate verificările?
— Da, domnule.
— Ne iei pe la opt şi jumătate?
— Da, domnule.
— Taylor te aşteaptă la intrare.
— Mulţumesc, domnule Grey. Z b o r plăcut până la Portland.
Doamnă.
0 salută pe Anastasia şi se îndreaptă spre lift. Ne aplecăm pe
sub elice şi deschid portiera, luând-o de mână pe A na ca să o ajut să
urce la bord.
Când ii prind centurile de siguranţă, respiraţia i se precipită. Sune­
tul acesta îmi ajunge până în vintre. Leg centurile foarte strâns, încer­
când sâ ignor reacţia pe care trupul meu o are în faţa ei.
— Asta ar trebui să te ţină locului.
Gândul îmi trece prin minte, dar îm i dau seam a că l-am rostit
cu voce tare.
— Nu pot să te mint, îmi place cum îţi stă cu ham urile. N u atinge
nimic.
Se înroşeşte. în sfârşit, prinde culoare in obraji — iar eu nu m ai
pot rezista. îmi trec dosul degetului arătător peste obrazul ei, peste
roşeaţâ.
Doamne, cât o doresc p e fem eia asta!
Se strâmbă şi ştiu că o face pentru că nu se poate m işca. îi dau o
pereche de căşti, mă aşez pe locul meu şi îm i prind centurile.
1 rec in revistă verificările dinainte de zbor. Toate instrum entele
sunt in zona verde, fără lumini de avertizare. Pun m anşele pe „zbor",
setez codul transponderului şi constat că becul anticolizum e e aprins,
loate arată bine. Îmi pun căştile, deschid staţia radio şi v e n fk ro ta­
ţiile elicei.
Q nd mă intorc spre Ana, remarc câ mă priveşte atent.
— Gata, iubito?
— Da.
Arc ochii m ari şi plini de încântare. N u -m i pot reţine un zâm
bet m aliţios când contactez turnul de control, ca să mă asigur că cei
de acolo sunt treji şi ne ascultă.
După ce primesc perm isiunea de a decola, verific temperatura ule­
iului şi restul indicatoarelor. Toate funcţionează norm ai, aşa că măresc
turaţia, iar Charlie Tango se înalţă uşor spre cer, ca o pasăre elegantă
Ah, îmi place asta la nebunie!
Mă simt mai încrezător pe m ăsură ce câştigăm altitudine şi o pri­
vesc pe dom nişoara Steele de lângă m ine.
E momentul să o uluiesc.
Să înceapă spectacolul, Grey!
— Am alergat după zori, A n astasia. A cu m alergăm după cre­
puscul.
Zâm besc şi sunt recom pensat cu un surâs tim id care-i luminează
chipul. Speranţa mi se cuibăreşte în piept. O am aici când credeam că
totul e pierdut şi pare mai fericită acum decât atunci când a ieşit de
la birou. Oi fi eu taxiul gratuit, dar o să încerc să m ă bu cu r de fiecare
minut nenorocit al acestui zbor alături de ea.
Dr. Flynn ar fi m ândru de m ine.
Trăiesc m om entul. Şi sunt optim ist.
Pot să fac asta. Pot să o recâştig.
Paşi mici, Grey. Nu te bucura prea tare deocam dată!
— Pe lângă soarele care apune, m ai sunt m ulte de văzut de data
asta, spun eu, rupând tăcerea. Escala e chiar acolo. B o ein g dincolo...
f i poţi vedea şi Acul Spaţial.
C urioasă ca întotdeauna, îşi lungeşte gâtul subţire ca să se uite.
N -am fost acolo niciodată, zice ea.
— Te duc eu. Putem m ânca acolo.
( hristian, ne am despărţit.
Ii simt consternarea în glas. Nu asta mi d oresc sa aud, dar încerc
să nu reacţionez exagerat.
— Ştiu. D ar tot pot să te duc acolo. Şi să te hrănesc.
n fomn t\

M.i uit fix la ca, iar ca se înroşeşte subtil.


E toarte frumos aici, sus. Mulţumesc, schimbă ca »wbic< tul
Impresionant, nu i aşa? intru şi eu in joi şi are dreptate, nu
mă satur niiiodată de priveliştea de aici, de sus.
I impresionant că poţi face asta.
Complimentul ei mă ia prin surprindere.
Mă flatezi, domnişoară Steele? Dar sunt un bărbat cu multe
calităţi.
Ştiu asta toarte bine, domnule Grey, răspunde ea înţepai şi eu
inii stăpânesc un zâm bet, pentru că ştiu la ce se referă.
De asta m i-a fost dor: de impertinenţa ei, care mă dezarmează
de fiecare dată.
l a-o să vorbească în continuare, Grey!
— Cum e noua slujbă?
— în regulă, mulţumesc. Interesantă.
— Cum e şeful tău?
— Ah! E OK.
Nu pare atât de en tu ziasm ată de Jack Hyde. O fi încercat să-i
facă ceva?
— Ce s-a întâm plat?
Vreau să aflu — a făcut nenorocitul ceva inadecvat? O să-l dau
afară pe nemernic cât ai clipi.
— Nimic în afară de ce e evident.
— Evident?
—Ah, Christian, tu chiar eşti obtuz uneori, spune ea, amuzată
Şi dispreţuitoare.
Obtuz? Eu? Nu sunt sigur că apreciez tonul ăsta, domnişoară
Steel e.
Atunci, nu-1 aprecia, chicoteşte ea, încântată,
îmi place când mă necăjeşte şi mă tachinează. Are abilitatea de a
(ace să mă simt mic sau înalt de tot numai cu un zâmbet... e plă-
lul Şi nu seamănă cu nimic din ce-am trăit înainte.
Mi-a fost dor de gura ta obraznică, Anastasia.
Imaginea ei, in genunchi in iaţa mea, imi vine in minte şi mi
frimânt pe locul meu.
Li naibii! Gtmrntmiză te, Grey! Ea se uiţi in altă parte, ascun*
/ându-şi surâsul, şi priveşte în ios la suburbiile peste care trecem, în
vreme ce eu verific direcţia. Totul e în reguli; sunt pe drumul bun
spre Portland.
F tăcuta, iar eu m ă uit din când în când la ea. Faţa ii este luminată
de curiozitate şi uim ire în vreme ce se uită la peisajul de dedesubt şi
la cerul de opal. O brajii ii sunt moi şi strălucesc in lumina serii. Şi, in
ciuda palorii şi a cearcănelor — dovada sulerinţei pe care i-am provo­
cat-o — arată uluitor. Cum de ani putut să o las să plece din viaţa mea?
Ce-a fost în capul meu?
în timp ce zburăm deasupra norilor in bula noastră, in înaltul
cerului, mă simt m ai optim ist şi neliniştea ultimelor săptămâni se
retrage. încet, încep să mă relaxez, savurând o seninătate pe care n-am
mai simţit-o de la plecarea ei. M -aş putea obişnui cu senzaţia asta.
Uitasem cât de bine mă simt in com pania ei. Şi e atât de plăcut să văd
lumea prin ochii ei!
Dar pe măsură ce ne apropiem de destinaţie, încrederea mi se
clatină. Mă rog la Dum nezeu ca planul m eu să funcţioneze. Trebuie
să o duc într-un loc intim. La cină, poate. La naiba! A r fi trebuit să
rezerv o masă undeva. Are nevoie de mâncare. Dacă o scot la cină, va
trebui să-mi găsesc cuvintele potrivite. Ultimele zile mi-au demonstrat
că am nevoie de cineva — am nevoie de ea. O doresc, dar oare ea mă
vrea? O pot convinge cum va să-m i mai dea o şansă?
Numai timpul va hotărî asta, Grey — doar ia-o mai uşor. N-o spe­
ria şi de data asta!

Aterizăm pe heliportul din centrul Portlandului cincisprezece


minute mai târziu. Când opresc motoarele lui Charlie Tango, trans-
ponderul, alimentarea şi staţia radio, nesiguranţa pe care o simt de
când m-am hotărât să o recâştig apare din nou la suprafaţă. Trebuie
i Llama 25

s.Vi spun ce simt şi asta va fi greu — pentru că nu înţeleg sentimentele


pe care le am faţă de ea. Ştiu că mi-a fost dor de ea, că am fost nefericit
ftră ea şi că vreau să încerc să avem o relaţie aşa cum vrea ea. Dar va
fi destul pentru ea? Pentru mine va fi destul?
Vorbeşte cu ea, Grey!
După ce-mi desprind centurile, mă înclin ca să le desprind şi pe
ale ei şi inspir o urmă din parfumul ei dulce. M iroase bine, ca de obi­
cei. Ochii ni se întâlnesc fugar... dând la iveală un gând nepotrivit?
La ce se gândeşte oare? Ca de obicei, m i-ar plăcea să aflu, dar n-am
nici cea mai vagă idee.
— Ai călătorit bine, domnişoară Steele?
— Da, mulţumesc, domnule Grey.
— Bine, haide să vedem fotografiile băiatului.
Deschid portiera, sar din elicopter şi-i întind mâna.
Joe, managerul heliportului, ne aşteaptă ca să ne întâm pine. E o
relicvă: veteran al Războiului din Coreea, dar încă viu şi pe fază ca un
om la cincizeci de ani. Nu-i scapă nimic. Ochii i se lum inează şi-m i
zâmbeşte tăios.
— Joe, ai grijă de el până vine Stephan. Va ajunge pe la opt sau
nouă.
— Desigur, domnule Grey. D oam nă. M aşina d u m n eavo astră
aşteaptă la parter, domnule. Ah, şi liftul e stricat. Va trebui să o luaţi
pe scări.
— Mulţumesc, Joe.
Ne îndreptăm spre scara de urgenţă şi atunci dau cu o ch ii de
cizmele cu tocuri ale Anastasiei şi-m i am intesc de căzătura ei cara­
ghioasă din biroul meu.
Bine că sunt numai trei etaje de cob orât... cu tocurile alea.
Zâmbesc pe ascuns.
Nu-ţi plac cizmele mele? întreabă ea, privindu-şi picioarele.
O imagine superbă a picioarelor ei încolăcite în ju ru l um erilor
mei îmi apare în minte.
— îmi plac foarte mult, Anastasia.
Sper ca mutra mea sâ nu-mi trădeze gândurile porcoase
— Haide! O s -o luăm încet. Nu vreau să cazi şi s i ţi rupi
Mă bucur că liftul c stricat, îmi oferă o scuză plauzibilă ta ^
susţin. îmi pun braţul în jurul taliei ei şi o trag lângă m ine In
coborâm scările.
fn maşină, în drum spre galerie, neliniştea mi se dublea/.t
ducem la vernisajul unei expoziţii a unuia dintre aşa-zişii ei prieten,
l ipul care, ultima oară când l-am văzut, încerca sâ-i bage limba p*
gât. Poate că în ultimele zile au vorbit. Poate câ aceasta este o îndelung
aşteptată întâlnire între ei.
La naiba, la asta nu m -am gândit până acum . Sper să nu fie aşa
— Jose este un simplu prieten, explică A na.
Poftim? Ştie ce gândesc? Este atât de evident? D e când?
De când m i-a distrus arm ura şi am descoperit că am nevoie de
ea, de Ana.
Se holbează la m ine şi simt cum m i se strânge stom acul.
— Ochii aceia frum oşi sunt prea m ari p e chipul tău, Anastasia
Te rog să-m i spui că o să m ănânci.
— Da, Christian, voi m ânca.
Nu pare deloc convinsă.
— Vorbesc serios.
— Chiar aşa?
Vocea îi e plină de sarcasm şi-m i vin e să o las baltă.
La naiba cu asta!
E momentul să dau cărţile pe faţă.
— Nu vreau să mă cert cu tine, A n a sta sia . Te v re a u în ap o i şi te
vreau sănătoasă.
Sunt onorat de privirea ei şocată, cu o ch ii la rg d esch işi.
— Dar nimic nu s-a schim bat.
Se încruntă.

Oh, Ana, ba da... în inim a mea au a vu t loc sch im b ă ri seismice.


l'a a a m lângă galerie şi n-am tim p să -i e x p lic n im ic în ain te de
expoziţie
Hai să vorbim la întoarcere. Am ajuns.
|n uate să apuce să spună că n-o interesează, ies din maşină, ajung
partea ei $M deschid portiera. Pare supărată când se dă jos.
_ pe ce taci chestia asta? întreabă ea exasperată.
—Ce să tac?
la naibii.., cee asta?
—Spui ceva de genul ăsta şi apoi te opreşti.
Asta e... de-asta eşti tu supărată?
— Anastasia, suntem aici. Unde tu vrei să tii. Hai să facem ches­
tia asta şi discutăm după aceea. Nu vreau neapărat să facem o scenă
în plină stradă.
îşi ţuguie buzele supărată, apoi îmi aruncă îmbufnată:
-OK.
0 iau de mâna, mă îndrept rapid spre galerie, iar ea se grăbeşte
in urma mea.
Spaţiul este puternic luminat şi aerisit. E unul dintre acele depo­
zite transformate. Foarte la modă în acest moment: parchet pe jos
si ziduri din cărămidă. Cunoscătorii din Portland beau vin ieftin şi
trăncănesc încetişor, în timp ce admiră expoziţia.
0 tânără ne salută.
~ hună seara şi bine aţi venit la expoziţia lui Jose Rodriguez.
Se uită fix la mine.
Sumai aspectul e de mine, scumpo. Uită-te în altă parte!
t dezamăgită, dar pare să-şi revină când dă cu ochii de Ana­
stasia. 1
— Ah, tu erai, Ana. Vrem să-ţi spui părerea despre povestea asta.
Ii oferă o broşură şi ne îndrumă spre barul improvizat. Ana se I
încruntă >i acel mic v pe care-l ador i se formează deasupra nasului. 1
Vreau sid sărut, aşa cum făceam in trecui. ■
— O cunoşti? întreb eu. I
E* dl din c,p ţi se încrunt» »t nui mult. Ridic din umeri. Ml rog, |
afa t In Portland |
_Ce vrei *» b * '■ I
— Aş vrea un pahar de vin alb, te rog.
tn timp ce mă îndrept spre bar, aud un strigăt entuziasmat.
— Ana!
Mă întorc şi-l văd pe băiatul ăla cu braţele încolăcite în jurii|
iubitei mele.
La naiba!
Nu aud ce-şi spun, dar Ana în ch id e ochii şi, pentru un scurt
moment oribil, mă gândesc că o să izbucnească în lacrim i. Dar î<,
păstrează calmul şi-l îndepărtează puţin, iar el o adm iră.
Mda, din vina mea e atât de slabă.
Mă lupt să-mi înfrâng vinovăţia — deşi ea pare că încearcă să ]
liniştească oarecum. Iar el pare al dracului de interesat de ea. Prea
interesat. Furia mi se aprinde în piept. Ea spune că e doar un prieten,
dar el sigur nu crede acelaşi lucru. Vrea m ai mult.
Dă-te la o parte, amice, e a mea.
— Lucrările de-aici sunt impresionante, nu crezi? îm i spune un
tânăr chelios, într-un tricou strident, distrăgându-m i atenţia.
— Nu m-am uitat deocamdată, răspund eu şi m ă întorc spre bar­
man. Asta e tot ce ai?
— Dap. Roşu sau alb? zice el, părând dezinteresat.
— Două pahare de vin alb, mormăi eu.
— Cred că o să fii impresionat. Rodriguez are un ochi special, im
spune nemernicul enervant cu tricoul lui enervant.
Nu-1 mai bag în seamă şi mă uit la Ana. M ă priveşte fix, cu ochii
mari şi luminoşi. Sângele începe să-mi fiarbă şi m i-e imposibil să-mi
desprind privirea de la ea. E o rază scânteietoare în mulţime şi nu
pierd in privirea ei. Arată senzaţional. Părul îi încadrează faţa şi-i cade
pe sâni lntr-o cascadă deasă şi ondulată. Rochia, mai largă decât îmi
aminteam, incâ-i mângâie rotunjimile. Poate că o poartă intenţionat
Ştie ta e preferata mea. Nu i aşa? Rochie sexy, cizme sexy...
La naiba controlează te, ( Irey!
Rodriguez ti pune Anei o întrebare şi ea e forţată să-şi ia ochii
de la mine. Sesizez că e rezervată, ceea ce mă încântă. Dar, la
najb,, bU,tul Ala are dinţi perfecţi, umeri laţi ţi un co»tum ele-
‘m | un nenorocit care «rati linie, pentru un fumător de iarbă,
recunosc asta. Ana dă din cap la ceva ce-i spune el »i t zâmbeţte

cald şi relaxat.
Aţ. vrea să mi zâmbească şi mie aşa. Se apleacă şi o sărută pe
obrar Nenorocitul!
Mi uit urât la barman.
Hai rnui repede, frate! îi ia o veşnicie să toarne un pahar de vin,
tâmpit incompetent.
In cele din urmă, a terminat. Iau paharele, il las cu ochii in soare
pe tânărul de lângă mine care vorbeşte despre un alt fotograf sau un
rahat de genul ăsta, şi mă îndrept înapoi spre Ana.
Cel puţin Rodriguez a lăsat-o în pace. E pierdută în gânduri, con­
templând una dintre fotografii. E un peisaj, un lac, şi e vaJoros, pre­
supun. Ridică privirea la mine cu o expresie rezervată când ii întind
paharul. Iau o sorbitură rapidă din băutura mea. Doam ne, e dezgus
tător, un chardonnay clocit.
— îţi satisface pretenţiile?
Râde amuzată, dar habar n-am la ce anume se referă — la expo­
ziţie. la clădire?
— Vinul, clarifică ea lucrurile.
- Nu. Rareori se întâmplă aşa ceva la genul ăsta de evenimente.
Schimb vorba.
— Băiatul e destul de talentat, nu-i aşa?
— De ce crezi că l-am rugat să-ţi facă poze?
Mândria ei faţă de opera lui e evidentă. Mă irită. îl adm iră şi
e interesată de succesul lui pentru că ţine U el. j ine prea mult U
el O senzaţie urâtă, ca o înţepătură amară, mi se ridic* în piept
fc gelozie, un sentiment nou. pe care U am doar in prratma el şi
nu mi place
— <;hrt»tian firey?
Un tip îmbrăcat ca un vagabond îmi bagă un aparat foto în ţaţă,
Intrerupându ml gândurile negre
Pot >â vă tac o poză, domnule?
Ai naibii paparazzil Vreau sâ-i spun să se ducă dracului, dar,
propun să hu politicos. Nu vreau ca Sam, omul meu de la publicul
v;\ aibă de a face cu o plângere din partea presei.
- Sigur.
Mă întind şi o trag pe A na lângă m ine. V reau ca toată lum ^
*1
ştie că e a mea; dacă ea va dori asta.
Nn ft* grăbi* Grey!
Fotograful trage câteva cadre.
— Domnule Grey, vă m ulţum esc.
Măcar el pare recunoscător.
— Dom nişoara... ? întreabă el, d orin d să-i afle num ele.
— Ana Steele, răspunde ea, tim idă.
— Mulţumesc, dom nişoară Steele.
Dispare, iar Anastasia se d esprinde d in strân so area mea. S - j
dezamăgit că trebuie să-i dau drum ul şi-m i în co rd ez pum nii, ca >;
mă opun dorinţei de a o atinge din nou. Ea m ă priveşte fix.
— Am căutat poze cu tine şi cu prieten ele tale pe internet. N„
există. De-asta crede Kate că eşti hom osexual.
— Asta explică întrebarea ta nepotrivită.
Nu pot să nu surâd când îm i am intesc stin gh ereala ei la priir.
noastrâ întâlnire: lipsa calităţilor de intervievator, întrebările ei. S .
refi goy, domnule Grey? Şi enervarea mea.
Pare că asta $*a întâmplat cu foarte m ult tim p în urm ă. Scutur
din cap şi continui.
— N u... nu ies în oraş cu nimeni, Anastasia, numai cu tine. Pur
ştii bine asta.
$i mi ar plât eu sd o jac ilin ce în ce moi des.
Deci nu ţi ai &co» niciodată coboară glasul şi se uită pestf
urnii ca s| se asigure că nu ne ascultă nimeni — supusele in oraş?
Se albeşte tin d rosteşte cuvântul, stânjenită.
— Uneori. Dar nu la Întâlniri, l.a cumpărături, ştii tu.
Scanned by CamScanner
excursii ocaiionale erau doar o distracţie, poate o recom
pensă pentru un comportament supus satisfăcător Singura femeie cu
care tnt dorit să împart mai multe e... e Ana.
_ Doar cu tine, Anastasia, şoptesc eu şi vreau să mi pledez ca/.ul,
si j expun propunerea mea, sd văd ce părere are despre asta, dac,1 mă
va primi înapoi.
Cu toate acestea, galeria e un loc prea public. Obrajii i sv înroşesc
intr-un mod delicios. îşi studiază mâinile. Sper că face asta pentru
că-i place ce spun, dar nu pot fi sigur. Trebuie sâ o scot de aici şi tâ
rămânem noi doi. Atunci putem să vorbim serios şi să mâncăm. (,u
cât mai repede vedem toate lucrările băiatului, cu atât mai curând
putem pleca.
— Prietenul tău pare mai priceput la peisaje, nu la portrete. Hai
să ne uităm.
îi întind mâna şi, spre încântarea mea, mă prinde de ea.
Ne plimbăm prin galerie, oprindu-ne puţin la fiecare fotografie.
Deşi nu-mi place de băiat şi nici de sentimentele pe care i le trezeşte
Anei, trebuie să recunosc că e destul de talentat. Cotim şi ne oprim.
Iat-o! Şapte portrete enorme ale Anastasiei Steele. Arată uluitor de
frumoasă, naturală şi relaxată — râde, se încruntă, se bosumfiă, face
pe gânditoarea, se amuză, e melancolică şi tristă. Privind in detaliu
toate pozele, îmi dau seama, fără umbră de îndoială, că vrea să i fie
mai mult decât un simplu prieten.
— Se pare că nu sunt singurul, mormăi eu.
Fotografiile sunt un omagiu adus ei — scrisorile lui de dragoste
şi sunt peste tot în galerie, ca să se holbeze la ele orice cretin.
Ana le priveşte uluită, în tăcere, la tel de surprinsă ca mine să le
vadă. Ei bine, nu pot să permit ca altcineva să aibă fotografiile astea
Le vreau eu. Sper că sunt de vânzare.
— Scuză mă!
O abandonez pe Ana pentru o clipă şi mâ îndrept spre recepţie.
I _ Cu ce vâ p0t ajuta? mă întreabă femeia care ne a întâmpinat

la venire.
li ignor fluturarea de gene şi zâmbetul provocator, accentuat
ruj roşu, şi o Întreb:
— Cele şapte portrete pe care le aveţi expu se in spate sunt dţ
vânzare?
O expresie dezamăgită îi străbate chipul, dar se transform ă ap^
Intr-un surâs larg,
— Colecţia Anastasia? Uluitoare operă.
Uluitor m odei
— Sigur câ sunt de vânzare. Staţi să verific preţurile, spune ea.
— Le vreau pe toate, spun şi bag mâna după portm oneu.
— Pe toate?
Pare surprinsă.
I — Da.
Enervantă femeie.
— Colecţia costă paisprezece mii de dolari.
— Vreau să-mi fie livrate cât de curând posibil.
— Dar fac parte din expoziţie pe toată durata acesteia, spune
Inacceptabil.
îi zâmbesc strălucitor, iar ea spune, agitată:
— Dar sunt sigură că putem aranja ceva.
îşi face de lucru cu cârdul meu şi-l trece prin POS.
Când revin la Ana, o găsesc trăncănind cu un tip blond, care-
incearcâ norocul cu ea.
— Fotografiile astea sunt excepţionale, spune el.
îmi aşez o mână posesivă pe cotul ei şi mă uit la el, spunândt
din priviri cară-te dracului de-aici.
— Eşti un tip norocos, adaugă el, făcând un pas în spate.
Să ştii că sunt, răspund şi scăpăm de el, in vreme ce o trag ]
Ana lângă perete.
Tocmai ai cumpărat una din fotografiile astea? spune Ana
face semn cu capul spre portrete.
- Una?
Mă strâmb. Unu? Vorbeşti serios?
CUM* n

—Al cumpărat mai mult de una'


U am cumpărat pe toate, Anastasia.
Şi >tiu că par condescendent, dar gândul câ altcineva ar putea
cumpăra fotografiile şi le-ar putea savura este inacceptabil. Buzele i
se intmieschid de uimire, dar eu nu-i permit sâ mâ distragă.
—Nu vreau ca vreun străin să se holbeze la tine în intimitatea
căminului lui.
Preferi sâ fii tu acela? contracarează ea.
Reacţia ei, deşi neaşteptată, e amuzantă; mă ia peste picior.
Sincer, da, îi răspund pe aceeaşi notă.
—Perversule! şopteşte ea şi-şi muşcă buza, ca să nu izbucnească
in râs, presupun.
Doamne, e provocatoare şi amuzantă şi are dreptate.
— Nu te pot contrazice, Anastasia.
— Aş discuta asta mai în detaliu cu tine, dar am semnat un con­
tract de confidenţialitate.
Cu o mutră arogantă, se întoarce ca să mai studieze o dată foto­
grafiile.
Şt o face din nou: râde de mine şi-mi trivializează stilul de viaţă.
Doamne, cât mi-ar plăcea să o pun la locul ei... preferabil sub mine
iau pe genunchii mei. Mă aplec mai aproape şi-i şoptesc la ureche:
Ce mi-ar plăcea să fac cu gura aia a ta isteaţă!
— Eşti foarte nepoliticos.
K scandalizată, are o mutră serioasa, in vreme ce vârfurile ure­
chilor i se înroşesc.
Ah, iubito, astea-s ştirile de anul trecut.
Mâ uit din nou la fotografii.
Pari foarte relaxată In pozele astea, Anastasia. Nu te văd aşa
preadei
tşi studiază din nou degetele, şovăind, parcă neştiind ce sâ-nu
spună Nu ştiu la ce *e gândeşte, aşa câ mă Întind şi i ridic capul, ba
geme uşor cărui degetele mele li ating bărbia
Din nou. tccl «inel; II »lmt d lrn i In vintre.
— Vreau să fii şi cu mine atât de relaxată.
Par disperat.
La naiba! Prea disperat.
— Trebuie să încetezi să mă mai intimidezi dacă vrei asta, replia
ea, luându-mă prin surprindere cu profunzim ea ei.
— Trebuie să înveţi să com unici şi să-m i spui ce-ţi doreşti! ^
răstesc şi eu.
Rahat, face asta chiar aici, acum? Vreau să port discuţia asta« I
privat. Ea îşi drege glasul şi îşi îndreaptă spatele.
— Christian, tu mă voiai ca supusă, spune ea, cu vocea joasă
Aici e toată problema. E în definiţia su pu sei... m i-ai trim is-o cândva
pe e-mail.
Face o pauză, uitându-se urât la mine.
— Cred că sinonimele erau, şi citez, „ascultătoare, flexibilă, docili
pasivă, uşor de controlat, resemnată, răbdătoare, obedientă, domes­
ticită, discreta'. Nu trebuia să mă uit la tine. Să nu-ţi vorbesc, decât
cu permisiunea ta. La ce te aştepţi?
Trebuie să discutăm asta în particular! De ce face asta aici?
— E foarte derutant să fiu cu tine, continuă, în plină forţă. Nu vre
să te sfidez, dar apoi îţi place „gura mea obraznică". Vrei ascultare cu
excepţia situaţiei când nu vrei, ca să mă poţi pedepsi. N u ştiu cum e
bine să mă port când sunt cu tine.
OK, îmi dau seama că asta poate fi derutant.., cu toate astea, nu
vreau sâ discut problema aici. Trebuie să plecăm.
— Frumos argumentat, ca de obicei, dom nişoară Steele.
Ionul meu e rece.
— Hai să mergem să mâncăm!
— Suntem aici doar de o jumătate de oră.
— Ai văzut pozele. Ai vorbit cu băiatul.
— îl cheamă Jos£, spune ea, pe un ton ridicat.
— Ai vorbit cu Joşi... tipul care, dacă nu mă înşel, voia să-ţi bage
limba pe gât ultima oară când l-am văzut, în timp ce tu erai beată
te simţeai râu.
Scrâşnesc din dinţi
— El nu m-a lovit niciodată, ripostează ea, cu furie în ochi.
CV dracului? Chiar vrea să purtăm discuţia asta acum .
Nu-mi vine să cred. Ea m-a rugat să-i aplic tratamentul cel m ai
rău cu putinţă! Huria îmi erupe în piept ca un vulcan.
— Asta e o lovitură sub centură, Anastasia.
Fierb. Faţa i se înroşeşte şi nu ştiu dacă e din cauza stânjenelii
sau a mâniei. îmi trec mâinile prin păr ca să n-o prind şi să o scot
târâş de-aici, ca să ne putem continua discuţia între patru ochi. Inspir
profund.
— Te duc undeva să mănânci. Te stingi pe picioare în faţa mea.
Găseşte-1 pe băiat, ia-ţi la revedere.
Vorbesc sacadat, chinuindu-mă să-mi păstrez calmul, dar ea nu
se clinteşte.
— Te rog, putem să mai stăm un pic?
— Nu. Du-te! Acum! Ia-ţi la revedere!
Reuşesc să nu urlu. îi recunosc de la o poştă încăpăţânarea. E
supărată la culme şi, în ciuda celor petrecute în ultimele zile, puţin
îmi pasă. 0 să plecăm chiar dacă voi fi nevoit să o iau pe sus şi să o
car în cârcă. îmi aruncă o privire nimicitoare şi îmi întoarce spatele
rapid, iar părul ei îmi loveşte umărul. Dispare ca să-l găsească.
în timp ce se îndepărtează, mă chinui să-mi regăsesc echilibrul.
Ce are atât de special de mă enervează atât de tare? Vreau să o cert,
să o plesnesc şi să i-o trag. Aici. Acum. în această ordine.
Studiez încăperea. Băiatul — nu, Rodriguez — stă alături de o
turmă de admiratoare. O observă pe Ana şi, uitând de fanele lui, o
salută de parcă e centrul nenorocitului lui de univers. Ascultă cu aten­
ţie tot ce are ea de spus, apoi o ia in braţe, învârtind-a
la ţi labele oribile de pe iubita mea!
Fa îmi aruncă O privire, apoi îşi trece mâinile prin părul lui, îşi
lipeşte obrazul de *1 ?ii S°Ptf>,e cev» U “'* * * <"ont,nui ** vor'
beuci. Apropiaţi. Ha In braţele lui. Bl scâldAndu-se tn aura * nene
rocită.
1

in jtlmp te mă apropii,
Mai trei i pe an it Ana Ah, domnule Grcy, *carâ buni» mor^^B
mftio băiatul, un pic Intimidat.
1 )ommile Kodrigucz, foarte impresionant. îmi pare râu că t n
putem sta mai mult, dat trebuie sâ ne întoarcem !a Scattle, A na*ta h i ?
O iau de m âni
\% Josl Încă o dată, felicitări.
Se înclină, îndepărtându se de mine, il sărută tandru pe Kodri- j
gue/, pe obrazul înrobit, iar cu o sâ am un atac de cord. Irebuie A
mă stăpânesc serios ca să n o smucesc şi sâ o urc pe umărul meu. In
schimb o tra^ de mână spre uşa principală şi apoi in stradă. Se mple-
ticeşte în urma mea,încercând sâ ţină pasul cu mine, dar nu-mi pa*i
Chiar acum. Vreau numai sâ,.,
E o alee. Intrăm repede pt* ea şi nici nu-mi dau seama bine când 1
ajung să o lipesc de zid. îi prind ţaţa în mâini, ţintuindu-i trupul sub I
al meu, în timp ce iurta şi dorinţa mi se combina intr-un cocktail
ameţitor şi exploziv. îi capturez gura cu buzele mele, iar dinţii ni se
lovesc, dar apoi limba mea ajunge în gura ei. Are gust de vin ieftin şi
de Ana cea dulce şi delicioasă, delicioasă de tot.
Ah, gura asta...
Mi-a fost dor de gura asta.
Se aprinde in jurul meu. Degetele ei sunt la m ine in pâr, trâ-
gându mă tare de el. Geme în gura mea, fâcându-mi loc sâ intru, şi j
mă sărută şi ea, cu pasiune dezlănţuită, cu limba Înlănţuită cu a mea.
(lustându-mă. Luând de la mine. Oferindu-se.
Dorinţa ei este neaşteptată. Easiunea imi străbate tot trupul, ca
un ioc de vegetaţie care se extinde peste lemnele uscate. Sunt atâl
de excitat... o vreau acum, aici, pe aleea aceasta. îşi ceea ce dorean
a fi un sărut de pedeapsă, care sâ-i spună că e mea, se transform
în altceva.
ÎŞ»ea şi doreşte asta.
Şj ci l-a fost dor.
Şi c mai mult decât excitant.
(km dezlănţuit
Cu o mană, o ţin de ceafa in vrem e ce o sărut. Mâna liberă îmi
coboară pe corpul ei şi mă refamiliarizez cu rotunjim ile ei: sănii, m ijlo­
cul, fundul, coapsele. Geme când degetele mele îi găsesc tivul rochiei
şi inccp sâ-1 ridice. Scopul m eu e să pun m âna pe ea şi sâ i-o trag aici.
Să o fac a mea din nou.
Atingerea ei.
E ceva imbâtător şi o doresc aşa cu m n -am d o rit-o nicio d ată
până acum.
In depărtare, prin ceaţa dorinţei m ele, au d ţiu in d o sirenă de
poliţie.
Nu! Nu! Grey!
Nu aşa. Stăpâneşte-te!
Mă retrag, uitându-m ă fix la ea, gâfâi şi sunt furios ca naiba.
Til Eşti. A mea! m ârâi şi mă desprind de ea, după ce-m i revin.
Pentru numele lui Dum nezeu, Ana!
Mâ aplec, cu mâinile pe genunchi, încercând să-m i recapăt suflul
şi să-mi calmez trupul m ânios. Am o erecţie dureroasă acum din
cauza ei.
A avut oare cineva atâta putere asupra mea? Vreodată?
Dumnezeule! Aproape că i-am tras-o pe o alee tainică.
Aceasta e gelozia mea. lată ce simt: viscerele-mi sunt sugrum ate
şi dureroase, nu m ă pot controla deloc. N u-m i place. N u-m i place
asta deloc.
— îmi pare râu, spune ea, răguşită.
— Aşa şi trebuie. Ştiu ce faci. îl vrei pe fotograf, Anastasia? în
mod clar, el are sentim ente faţă de tine.
— Nu.
Are un glas moale şi întretăiat.
_ E doar un prieten.
Cel puţin parc spăsită şi ăsta mă linişteşte un pic.
M i-am petrecut toată viaţa de adult încercând să evit oricf
emoţie extremă. Dar tu ... tu trezeşti în mine sentimente care-m i sunt
complet străine. E foarte...
Cuvintele mă trădează. Nu-mi găsesc vorbele ca să pot descrie ce
anume simt. Pierd controlul şi nu înţeleg de ce. „N eliniştit", aşa mi
simt, în cel mai bun caz.
— Mie-mi place controlul, Ana, şi în preajm a ta p u r şi simplu -
stau şi o privesc — acesta se evaporă.
Ochii ei sunt larg deschişi, cu o prom isiune carnală în privire, iar
părul îi e ciufulit, revărsându-i-se sexy peste sâni. M ă m asez pe ceafa,
bucuros că mi-am recăpătat autocontrolul, m ăcar parţial.
Vezi, Ana, cum sunt în preajma ta? Vezi?
îmi trec mâna prin păr, inspirând adânc de mai m ulte ori, ca să-mi
limpezesc gândurile. O iau de mână.
— Haide, trebuie să vorbim.
Înainte să ţi-o trag.
— Si trebuie să mănânci.
9

E un restaurant în apropierea aleii. Nu e ceea ce aş fi ales pentru


această revedere, dar trebuie să mă mulţumesc cu ce am la îndemâna.
Nu am prea mult timp Ia dispoziţie, T aylor trebu ie să so se a scă în
curând. îi deschid uşa Anei.
— Locul acesta trebuie să ne co n vin ă. N u av em p re a multă
vreme.
Restaurantul pare să aprovizioneze m ulţim ea de la galerie şi poate
studenţimea. E ironic faptul că pereţii sunt vopsiţi în aceeaşi culoare
pentru camera mea dejoacă, dar nu m ă gândesc prea m ult la asta.
Un chelner slugarnic ne conduce la o m asă d iscretă; îi zâmbeşte
tot timpul Anastasiei. Mă uit la m eniul scris cu cretă pe perete. Mă
decid să comand înainte să dispară chelnerul, an u n ţân d u -1 astfel că
nu avem prea mult timp.
— Deci o să luăm am ândoi m uşchi de p o rc gătit m ed iu , cu sos
bearnez dacă aveţi, cartofi prăjiţi şi legum e verzi, ce are bucătarul la
îndem ână... şi adu-mi lista de vinuri.
... siţţur, domnule, spune el şi dispare.
Ana strânge din buze, ofticată.
Acum a mai f-
— si dată nu mi place friptura?
~ Nu incepc, Anastasia!
— Nu sunt copil, Christian.
—Atunci, nu te mai purta ca un copil!
— Sunt copil pentru că nu-mi place friptura?
Nu-şi ascunde iritarea.
N u.'
— Pentru câ mă faci gelos m mod intenţionat. E o copilărie. N-ai
niciun strop de respect faţă de sentimentele prietenului tău. indu-
cându-1 aşa în eroare?
Se înroşeşte in obraji şi-şi studiază mâinile.
Da. Ar trebui să te simţi jenată. îl derutezi. Până şi eu văd asta.
Aşa tace şi cu mine? Mă induce în eroare?
In perioada în care am fost despărţiţi, poate că şi-a dat seama, in
cele din urmă, că ea deţine puterea. Puterea asupra mea.
Chelnerul se întoarce cu lista de vinuri, dându-mi şansa de a-mi
recâştiga calmul. Oferta e slabă: un singur vin acceptabil pe meniu.
Mâ uit la Anastasia, care pare să se bosumfle. Cunosc mutra aceea.
Voia să-şi aleagă singură mâncarea; poate că ar vrea să aleagă vinul
Nu pot rezista să nu mâ joc cu ea, cunoscând cât de puţine ştie des­
pre vinuri.
— Vrei sa alegi tu vinul? întreb eu şi ştiu câ par sarcastic.
— Alege tu!
Iţi lipeşte buzele.
Mda Nu te juca, iubito, cu mine!
— Două pahare de Barossa Valley Shiraz, te rog, i» spun chelne­
rului, care se învârte in jurul nostru.
— Aââ .. nu vindem vinul decât U sucii, dom nule.
— O sticlă, atunci
Cretinule!
— Da, domnule, spune el, dispărând.
— Eşti foarte ursuz, zice ea, p ărându-i, fără în d oială, rău pentrti
bietul chelner.
— Mă întreb de ce oare?
îmi păstrez o expresie neutră, dar de data asta eu su n t cel care se 1
comportă copilăreşte.
— Păi, e bine să intri în d isp o ziţia p o triv ită p e n tru o discuţie
intimă şi sinceră despre viitor, nu crezi?
îmi zâmbeşte siropos.
Ah, dinte pentru dinte, dom nişoară Steele. M -a sfid at d in nou şi
trebuie să-i adm ir tupeul. îm i dau seam a că nu va d uce n ică ie ri cion­
dăneala noastră.
Iar eu sunt un nemernic.
Nu rata afacerea asta, Grey!
— îm i cer scuze, spun, pentru că are dreptate.
— îţi accept scuzele. Şi sunt încântată să te in fo r m e z că n-am
devenit vegetariană de când am m âncat îm p reun ă u ltim a oară.
— De vreme ce aceea a fost ultim a oară când ai m ân cat, cred că
e un subiect controversat.
— Iată din nou acel cuvânt, „controversat"
— Controversat, şoptesc eu.
Acel cuvânt, într-adevăr. îm i am intesc că l-am folosit u ltim a oară
când discutam aranjamentul nostru, dum inică dim ineaţă. Z iu a în care
lumea mea s-a prăbuşit.
La naiba! Nu te mai gândi la asta. C u raj, G rey ! S pu n e-i ce-ţi
doreşti!
— Ana, ultima oară când am vorbit, m -a i p ără sit. A m em oţii.
Ţi-am spus câ te vreau înapoi şi tu n-ai z is .,. n im ic.
îşi muşcă buza şi devine palidă la faţă.
0 , nu!
— Mi-a fost dor de tin e... cu ad evărat d o r d e tin e, C h ristian ,
spune ea, încet. Ultimele câteva zile au fo s t... dificile.
Puţin zis dificile.
Înghite in sec şi inspiri ca si se calmeze. Nu pare s i fie ceva d
bine. Poate ci purtarea mea din ultimele câteva ore au indepirtat-i
definitiv. Mi încordez Unde vrea si ajungi cu asta? 1
— Nu s-a schimbat nimic. Nu pot fi ce vrei tu s i fiu.
Are o expresie întunecată.
Nu. Nu. Nu.
— Eşti ceea ce vreau să fii.
Eşti tot ce-mi doresc sa fii.
— Nu, Christian, nu su n t
OK iubito, te rog, crede-mâ!
— Eşti supărată pentru ce s-a intâmplat ultim a oară. M -am p u r­
tat prosteşte şi tu... şi tu la fel. De ce n-ai spus cuvântul de siguran ţă,
Anastasia?
Pare surprinsă, de parcă nu s-ar fi gândit deloc la asta.
— Răspunde-mi, o îndemn.
Asta m-a bântuit. De ce n-ai spus cuvântul de siguranţă. Ana?
Se foieşte pe scaun. Tristă. înfrântă.
— Nu ştiu, şopteşte ea.
Poftim?
POFTIM?
Am rămas fără cuvinte. Am trecut prin infern pentru că ea nu a I
spus cuvântul de siguranţă. Dar înainte să-m i revin, cuvintele îi ies
singure din gură. încet, calm, ca şi cum ar fi într-un confesional, de
parcă i-ar fi ruşine.
— Eram copleşită. Am încercat să fiu ce-ţi doreai de la mine,
încercam să gestionez durerea şi mi-a ieşit din minte.
Pare sinceră, ridică din umeri, mică şi umilă.
— Ştii... am uitat.
Ce dracului?
— Ai uitat! 1
Sunt stupefiat Am trecut prin tot acest talmeş-balmeş pentru
că ea a uitat?
Nu mi vine să cred. Mă prind de masă cu toată puterea ca să pr
cesez mai bine informaţia.
l-am adus oare aminte de cuvintele de siguranţă? Doamne! Nu
pot aminti. E-maiiul pe care mi l-a trimis ea prim a oară cân d am pjev
nit-o peste fund îmi vine în minte.
Atunci nu m-a oprit.
Sunt un idiot.
Ar fi trebuit să-i reamintesc.
Stai aşa! Ştie cuvintele de siguranţă. îmi am intesc că i Je-am repe.
tat de mai multe ori.

— N-avem un contract semnat, Anastasia, d ar am discutat despre


limite. Şi vreau să ne-amintim că avem cuvinte de siguranţă, bine?
Ea clipeşte de câteva ori, dar nu zice nimic.
— Care sunt acestea? o întreb.
Şovăie.
— Care sunt cuvintele de siguranţă, Anastasia?
— Galben.
-Ş i?
— #0?U.
— Sale ţii minte.
Ridică din sprânceană supărată şi e pe cale să spună ceva.
— Nu începe şi aici cu gura ta obraznică, dom nişoară Steele. Sau
ţi-o tragfix acolo, aşa în genunchi cum eşti. înţelegi?

— Cum mai pot avea încredere în tine? Vreodată?


Dacă nu poate fi sinceră cu mine, ce speranţă m ai avem ? Nu-mi
poate spune ce crede că vreau să aud. Ce fel de relaţie e asta? M ă simt
demoralizat. Asta e problema când ai de-a face cu cin e v a care nu
împărtăşeşte acest stil de viaţă. Nu pricepe.
N-ar fi trebuit să mă ţin după ea niciodată.
Scawied by
I Chelnerul soseşte cu vinul în timp ce noi ne uităm cu neîncre-
| dere unul la altul.
Poate că ar fi trebuit să-i exp lic m ai bine.
[ i a naiba, Grey! Nu mai gândi atât de pesimist!
Da. E irelevant acum . O să încerc o relaţie în felul ei, dacă mă
va lăsa.
Idiotul enervant p ierd e p rea m u ltă v re m e cu d e sc h isu l stic le i.
Dumnezeule! încearcă să ne facă să râdem ? Sau vrea d o ar să o im p resi­
oneze pe Ana? în cele din urm ă, scoate d opu l şi to arn ă un strop p en tru
mine. Iau o sorbitură rapidă. Trebuie să m ai respire, d ar e b u n de băut.
— E în regulă.
Acum, cară-te! Te rog. N e u m p le p ah arele şi d isp are.
Ana şi cu mine nu ne-am dezlipit o ch ii u n u l de la celălalt. F iecare
încercând să ghicească ce gân d eşte celălalt. E a e p rim a c a re -şi fereşte
privirea şi ia o în ghiţitură de v in , în ch iz ân d o c h ii ca şi c u m ar cău ta
o urm ă de inspiraţie. C â n d îi d esch id e, o v ă d d isp erată.
— îm i pare rău, şopteşte ea.
— Pentru ce-ţi pare rău?
La naiba! A term in at-o cu m in e? N u m a i e n icio sp eran ţă?
Că n-am lo lo sit c u vân tu l de sig u ran ţă, sp u n e ea.
Ah, slavă Ceruluil C re d e a m că s-a sfârşit.
— Puteam evita to a tă a c e a stă su fe rin ţă , m o rm ă i ca ră sp u n s şi
încerc totodată să -m i a sc u n d u şu ra rea.
— A răţi bine.
A re un trem u r în glas.
— Aparenţele pot fi înşelătoare. N u mă simt bine. Mă simt de
parcă soarele n-ar mai fi apus şi răsărit de cinci zile, Ana. Trăiesc
Intr-o noapte perpetuă.
Geamătul ei de-abia se aude.
Cum credea că mă voi simţi? M-a părăsit când aproape că o
imploram să rămână.
_ Spuneaj că n-o să pleci niciodată, dar când lucrurile au devenit
mai dificile erai deja afară Pe uşă.
Când am spus cA n o să plec niciodată?
- In somn.
înainte de a zbura cu planorul.
A fost cel mai liniştitor lucru pe care I am auzit de mult tiilK
Anastasia. M a tăcut să mă relaxez.
Ha inspiră profund. Compasiunea ei sinceră i se citeşte pe faţa -
întinde mâna după paharul cu vin. Asta-i şansa mea.
lntreab-o, Grey!
Trebuie să-i pun singura întrebare pe care n-am avut curajul să o
gândesc pentru că ştiu că m i-e team ă de răspuns, oricare ar fi acesta
Dar sunt curios. Trebuie să aflu.
— Ai spus că mă iubeşti, şoptesc eu, aproape înecându-mă cu
aceste vorbe.
N-are cum să simtă aşa ceva pentru m in e încă. A re cu m ?
— Acum e la timpul trecut?
— Nu, Christian, nu e, zice ea, de parcă ar fi din nou la confesiune.
Nu sunt pregătit pentru uşurarea care mă copleşeşte. Dar e o uşu­
rare amestecată cu teamă. Este o com binaţie derutantă pentru că ştiu
ca n-ar putea iubi un monstru.
— Bine, mormăi eu, confuz.
Vreau să nu mă mai gândesc la asta acum şi, cu o sincronizare
^impecabilă, chelnerul se întoarce cu comanda noastră.
— Mănâncă, îi cer eu.
■ l Femeia asta trebuie hrănită.
Studiază cu dispreţ conţinutul farfuriei.
|W- Iţi jur pe Dumnezeu, Anastasia, dacă nu mănânci, te pun pe
;hi chiar aici, în restaurant. Şi nu o să aibă nimic de-a face cu
:ţia mea sexuală. Mănâncă!
gjtfie. O să mănânc. Te rog, stăpâneşte-ţi palm a aia care te

rcâ să fie amuzantă... dar eu nu râd. Se stinge pe picioareJ


Bjdmurile cu încăpăţânare, dar ia o înghiţitură, închide ochi®
linge buzele mulţumită li văd limba si asta e suficient să m L
I
provoace o reacţie în tot trupul — aflat deja într-o stare specială după
rutul nostru tie pe alee,
lui mulul, nu din nou! îm i ţin reacţia in frâu. Va fi tim p p en tru
asta mai târziu, dacă ea spune da. Mai ia o îm bucătură şi încă una şi
ştiu câ va continua sâ m ănânce. M ă bucur că hrana şi-a atins scopul,
îmi tai friptura şi iau şi eu o în gh iţitu ră. N u e rea deloc.
Continuăm să m âncăm , privindu-ne reciproc, d ar n esp u n ân d
nimic.
Nu mi-a zis să mă duc dracului. A sta e bine. O studiez şi-m i dau
seama că-mi place mult com pania ei, p u r şi simplu. Bine, sunt blocat
în tot felul de emoţii contradictorii.. . dar e aici. E cu m ine şi m ănâncă.
Sper că propunerea m ea va fun cţiona. R ea cţia ei la sărutul de p e alee
a fost... viscerală. încă m ă doreşte. Ştiu că aş fi putut să i-o trag acolo
şi nu m-ar fi oprit.
îmi întrerupe reveria.
— Ştii cumva cine cântă?
în boxele din restaurant se aude vocea lirică şi b lâ n d ă a u n e i
tinere. Nu ştiu cine e, dar suntem de acord că sună bine.
Ascultând-o, îmi am intesc că am u n iPad pentru A n a. S p e r că
o să-mi permită sâ i-1 d ăru iesc şi că o să-i placă. Pe lân gă m u zica
pe care am descârcat-o ieri, m i- am petrecut ceva tim p de d im in eaţă
adăugând câteva aplicaţii — fo to grafii ale planorului şi cu noi doi la
ceremonia ei de absolvire şi alte câteva chestii. E felul m eu de a-m i
cere scuze şi sunt optim ist că mesajul simplu pe care l-am gravat pe
spatele iPad ului îmi exprim ă sentimentele. Sper că nu va crede că e
prea siropos. Doar trebuie să i-1 dau, dar nu ştiu dacă vom ajunge la
acel moment. Îmi suprim un oftat pentru ca a opus m ereu rezistenţă
când a venit vorba să accepte cadouri de la mine.
— Ce e? întreabă ea.
Ştie câ pun ceva la cale şi nu pentru prim a oară m ă întreb dacă
nu cumva îmi poate citi gândurile.
Clatin din cap.
— Mănâncă tot.
Vii prrvr>îr cu ochii et de un albastru strălucitor.
— \ u nai pot .Im mâncat suficient pentru Stăpân?
— Domnule Grey.
Irvetră G r u *:a*e a . ixuii ştiinţă? Ii cercetez chipul, i
— Suntem la Le Picotin, pe Southw est T h ird A ve n u e, ii an u n ţ şi
s v e r i >i i nanei: mai mult de <umiUte din ce avea p e l
nchid.
I>»ci s - l mâncat s a x de citesc ziie, probabil c i e sufick — Eşti foarte tăios cu Tavlor... D e fapt, cu m ajoritatea oam enilor.
— îmi place să fiu concis. Anastasia, asta e tot.
— D u p n n t plină, repetă ea. — în seara asta n-ai fost con cis deloc. N u s-a sc h im b a t n im ic ,
Ca Ii _n semn*:, telefonul imi vibrează in buzunarul jt Christian
tema c i am primit un mesaj. E de la Tayior, probabil c i e apr Touche. domnişoară Steele.
p k n t den Mă uit ia ceas. Spune-i! Spune-i acum, Grey!
— Trebuie să plecăm in scun timp. A venit Tayior şi tu I — Am o propunere pentru tine.

să ie trezeşti dimineaţă ca să te duci la muncă. — Totul a început cu o propunere.


— O altfel de propunere, lăm uresc eu lucrurile.
Nu m-am gândit la asta inainte. Acum lucrează — tre
E un pic sceptică, dar poate că e şi cu rio a să . C h e ln e ru l revin e,
doarmă Iar eu irebuie să-mi revizuiesc planurile şi dorinţele I
iar eu ii întind cârdul, dar sunt atent în con tin uare la A n a . M ă ro g,
Gândul că ar trebui să renunţ la sex mă supără.
cel puţin e curioasă.
Atu îmi aminti .te că şi eu trebuie să mă trezesc ca să m iâ
Bine.
Bătăile inimii mi se accelerează. Sp er că o să a c c e p te ... sau o să
— Fm funcţionez cu mult mai puţin somn decât tine, A r
fiu pierdut. Chelnerul imi înapoiază cârd u l de cred it ca să plătesc.
rai mâncat ceva.
Adaug un bacşiş obscen şi-m i sem nez num ele cu o în floritură. C h e l­
• Nu ne iruoarcem cu Ghorite Tangdi nerul pare excesiv de recunoscător. D a r tot m ă en ervează. T elefo n u l
• Nu, mă gândeam că beau şi eu ceva — ne va lua Tayior. In plus. imi bâzâie, iar eu citesc mesajul. Tayior a ajuns. C h eln e ru l îm i întinde
t avea in maşină doar pentru mine - pentru câteva ore, cd cârdul şi dispare.
Jputem face altceva decât să vorbim? — Haide! Tayior e afară.
tcâ-i vorbesc despre propunerea mea. Ne ridicăm amândoi în picioare şi o p rind de m ână.
pdânjenit pe scaun. Etapa a treia a campaniei de cucerire — Nu vreau să te pierd, Anastasia, m urm ur, ap o i îi rid ic m ân a
1 fel de bine cum mă aşteptasem. şi-mi trec buzele peste degetele ei.
|p c b t gelos, Respiraţia i se precipită.
i pierdut controlul. Ah, sunetul acela...
ţde obicei, m-a dat peste cap. Dar pot să aduc situaţia în Mă uit la chipul ei. Are buzele întredeschise, obrajii roşii şi ochii

işi s i închei afacerea în maşină. larg deschişi. Priveliştea asta mâ um ple de speranţă şi d o rin ţă. îm i

I«fa, Grey! înăbuş impulsurile şi o conduc spre ieşirea din restaurant, acolo unde
Tayior ne aşteaptă în Qy. îm i trece prin cap că A n a nu va avea c h e f să
k pe chelner şi-t cer nota, apoi îl sun pe Tayior. Răspur
cl discute dacă e şi el in maşină.
Am o idee. Deschid portiera din spate, o poftesc Înăuntru ţ t j L
mâ duc spre uşa şoferului Taylor iese ca să-mi deschidă portiera. — L-ai rugat a facă asta in mod deliberat?
— Bună seara, Taylor. Ai cumva la tine iPod-ul şi căştile? — Da.
-- Da, domnule, nu plec niciodată de-acasă fără de, Clipeşte surprinsă.
— Minunat. Foloseşte-le pe drum spre casă. — Bine... propunerea ta, spune ea, şovăitoare şi neliniştită.
— Desigur, domnule. Şi eu am emoţii, iubito. Gata, o spun. N-o da In bard, Grey.
— Ce-o să asculţi? Cum să încep?
— Puccini, domnule. Inspir adânc.
— Toscai — Lasâ-mă să te întreb ceva mai întâi. Vrei o relaţie co n v e n ţio ­
— Boema. nală. Iară niciun strop de sex pervers?
— Bună alegere. — Sex pervers? chiţăie ea nevenindu-i să creadă.
Zâmbesc. Mă surprinde, ca întotdeauna, Întotdeauna am pre­ — Sex pervers.
supus să gusturile lui muzicale se îndreaptă spre country şl rock — Nu-mi vine să cred că ai spus asta.
I Inspir adânc şi mă sui in maşină. Sunt pe cale să negociez afacerea Priveşte din nou neliniştită spre Taylor.
' vieţii melc. — Ei, uite că am spus-o. Râspunde-mi!
O vreau inapoi. — îmi place sexul ăsta pervers, şopteşte ea.
Taylor porneşte sistemul audio din maşină şi câteva note ameste Ah, iubito, şi mie îmi place.
cate de-ale lui Rahmaninov se aud încet in fundal. Mâ priveşte pentru Suni uşurat. Pasul unu... bine. Păstrează-ţi calm ul, G re y !

0 clipă in oglindă şi aprinde farurile. — Aşa credeam şi eu. Deci ce anume nu-ţi place?

Anastasia mă priveşte deja când mă intorc cu faţa la ea. Rămâne tăcută preţ de o secundă şi ştiu că m ă studiază atent in

— După cum spuneam, Anastasia, am o propunere pentru tine lumina şi umbrele intermitente ale felinarelor de pe stradă.

Se uită neliniştită la Taylor, aşa cum ştiam că va face. — Ameninţarea pedepsei crude şi neobişnuite, spune ea.
— Ce inseamnă asta?
k — Taylor nu te poate auzi.
— Mă rog, ai toate acele...
t — Poftim?
■ Pare uluită. Se opreşte, privindu-1 încă o dată pe Taylor, şi-şi co b o a ră glasu l.

| — Taylor, strig eu. — Lucruri din camera ta de joacă, bastoanele şi bicele, care m â

Taylor nu răspunde. îl mai strig o dată, apoi mâ aplec şi-l bat pe sperie dc moarte. Nu vreau să le mai foloseşti asupra m ea.

umăr, £1 işi scoate casca. Cu asta o să mă descurc.

— Da, domnule? — Bine, fără bice sau bastoane. Şi fără centuri, dacă vrei, ad au g ,

1 — Mulţumesc, Taylor. F. în regulă... întoarce-te la muzica ta, cu ironie în glas.

— Da, domnule. — Încerci să redefineşti limitele dure? întreabă ea.

— Acum eşti mulţumită? Ascultă ce are pe iPod. Puccini. Uiţi — Nu chiar aşa. încerc doar să te înţeleg — să-m i dau seam a m ai

că e aici. Eu aşa fac. bine ce-ţi place şi ce nu.


— Fundamenta], Christian, mă deranjează plăcerea ta de * pro
Inspiră profund, Grey. oferă-i term enii înţelegerii!
voca durere. Mi-e greu să mă obişnuiesc cu ea. Şi cu ideea câ trebufe
— Anastasia, vreau să o luăm de la început. Să face m ch e stia c u
să o iaci pentru câ eu am Încălcat nu ştiu ce limită arbitrară. J
relaţia convenţională şi poate apoi, când o să ai mai m ultă în cre d e re
La naiba! Mă cunoaşte. A văzut monstrul. Nu vreau să deschid,
în mine — şi sper să fii sinceră şi să com unici cu m ine — o să m e rgem
acel subiect pentru că o să cadă toată afacerea. îi ignor cel dintâi
mai departe şi o să facem lucruri care-m i plac mie.
comentariu şi mă concentrez la cel de-al doilea punct.
Asta e.
— Nu e deloc arbitrară — regulile sunt scrise.
La dracu'! Pulsul mi se accelerează; sângele îm i clo co teşte in to t
— Nu vreau niciun set de reguli. trupul, asurzindu-mi timpanele în vrem e ce aştept re acţia ei. V ia ţa
— Deloc? mea atârnă in balanţă. Iar ea... nu spune n im ic! M ă fix e a ză e x a c t
Să-mi bag... ar putea să mă atingă. Cum mă mai pot proteja de când trecem pe sub un semafor şi o pot vedea cu lim pezim e. M ă a n a ­
asta? Şi cum pot presupune că ea va face o tâmpenie atât de m area lizează. Ochii ei încă par incredibil de m ari pe faţa ei fru m o a să , m ai
să se pună in primejdie? slabă şi mai tristă.
— Fără reguli, declară ea, scuturând din cap ca să sublinieze cele Ah, A m !
spuse. — Dar pedepsele? spune ea in cele din urm ă.
Bine, şi acum întrebarea de un milion de dolari. închid ochii. Nu e nu.
— Dar nu te deranjează dacă te bat la fund? — Fără pedepse. Niciuna.
— Cu ce anume să mă baţi la fund? — Şi regulile?
Cu asta. — Fără reguli.
Ridic mâna. — Deloc? Dar tu ai nevoi...
Ea se foieşte pe banchetă şi o bucurie tăcută şi dulce mă cople­ Vocea i se pierde.
şeşte până in viscere. Ah, iubito, îmi place la nebunie când tt fră- — De tine am nevoie şi m ai m ult. A n a sta sia . U ltim e le zile au
manfi 04a. fost un iad. Toate instinctele mele îmi spun să te las în p ace, îm i spun
■ Nu, nu chiar. Mai ales cu bilele acelea argintii... că nu te merit. Fotografiile pe care le-a făcut băiatul ă l a . . . p o t v ed e a
paul mi se întăreşte la acest gând. La naiba! îmi încrucişez acum cum te vede el. Pari netulburată şi fru m o a să , nu că a c u m nu ai
fi frumoasă, dar te văd. îţi văd suferinţa. M i-e atât de greu să ştiu c ă
■ f o t distractiv, eu k--am făcut să te simţi aşa!

intuit decât distractiv, adaugă ea, Mă omoară, Ana.

boţi suporta un strop de durere, — Dar sunt un bărbat egoist. Te-am dorit de cân d te-ai îm p ie ­

f o t alunga speranţa din voce. dicat şi ai căzut la mine în birou. Eşti superbă, sinceră, caldă, p u te r­
nică, spirituală, incredibil de inocentă; lista e nesfârşită. Te respect şi
aşa cred.
te admir. Te doresc şi gândul că te poate avea altcineva c c a u n cuţit
din umeri.
care-mi taie in sufletul ăsta întunecat.
e posibil să clădim o relaţie în jurul acestei chestii.
■ ■ ■
at, Grey! De-a dreptul sofisticat.
Parcă sunt posedat O voi speria. îşi încolăceşte mâinile in jurul gâtului meu şi mă-mbrâţişeazâ, cu
— Christian, de ce crezi că ai un suflet întunecat? strig||. obrazul ei cald lipit de-al meu.
luându-mâ total prin surprindere. N -a ş spune niciodată aşa cey, Nu-mi vine să cred ce aud.
Trist, poate, dar eşti un om bun. Pot vedea asta — eşti generos, eţj, Neliniştea mi se transformă in bucurie. îm i inundă pieptul,
amabil şi nu m-ai minţit niciodată. Şi nici eu nu m -am străduit prf. luminându-mă din creştet până in vârful picioarelor, râspândindu-şi
muJt. Sâmbăta trecută a fost un şoc total pentru mine. A fost seni căldura în urma sa. O să încerce. O am înapoi. N -o merit, dar o
naiul meu de trezire la realitate. M i-am dat seama câ m -ai luatuţ^ am inapoi. îmi încolăcesc mâinile in jurul ei şi-o ţin strâns, ingro-
şi că nu puteam fi persoana care voiai tu să fiu. A p o i, după ceug pându-mi nasul în parul ei aromat, ca o uşurare, şi mă bucur de

plecat, am observat câ durerea fizică pe care m i-ai p ro vo cat-o jE caleidoscopul de emoţii colorate ce umplu neantul pe care-l port in

fost deloc mai rea decât durerea de a te pierde. Vreau să te satisfac, mine de când a plecat.

dar e greu. — Ah, Ana, şoptesc şi o strâng la piept, prea uluit şi p rea ... mut
ca sâ mai spun ceva.
— Mă satisfaci tot timpul.
Se culcuşeşte la mine in braţe, cu capul pe umărul meu, şi ascul­
Când o să priceapă asta?
tăm Rahmaninov. Retrăiesc vorbele ei.
— Cât de des trebuie să-ţi repet asta?
Mă iubeşte.
Nu ştiu niciodată ce gândeşti
Reascult propoziţia în minte şi în ce m i-a mai rămas din inimă.
Nu ştie? Iubito, mă citeşti de parcă aş fi una dintre cărţile talc;
Apoi înghit nodul de teamă care mi se formează în gât, in timp ce
doar că eu nu sunt vreun erou. Nu voi fi niciodată un erou.
acele cuvinte răsună prin mine.
' Uneori eşti atât de închis, ca o enclavă, continuă ea. Mă inti­
Pot să fac asta.
m id ezi De-asta tac. Nu ştiu ce dispoziţie vei căpăta, işti vesel, apoi
Pot sa trăiesc aşa.
îngândurat şi apoi revii, totul într-o fracţiune de secundă. E deril^^
şi nu mă laşi să te ating, iar eu vreau să-ţi arăt cât de mult te iube! Trebuie. Trebuie să o protejez pe ea şi inim a ei vulnerabilă.
Neliniştea îmi explodează in piept şi inima începe să-mi Inspir profund.

tare. A zis-o din nou; cele două cuvinte pline de forţă pe care nu lc Pot să fac asta.
pot suporta. Şi atingerile. Nu. Nu. Nu. Nu mă poate atinge. Dar îj în afară de atingeri. Pe asta nu pot s-o fac. Trebuie să o fac să înţe­
inte sâ-i răspund, înainte ca bezna să mă-mpresoare, ea-şj desprin leagă — să- i modelez aşteptările. O mângâi şi eu cu tandreţe.
centura de siguranţă şi mi se urcă in poală, luându-mă prin SUrpri — Atingerile sunt o limită dură pentru mine. Anastasia.
dere. îm i cuprinde capul cu mâinile ei, privindu-mâ în ochi i u r — Ştiu. Aş vrea să înţeleg de ce.
mi se opreşte respiraţia. Respiraţia ei îmi gâdilă gâtul.
— Te iubesc, Christian Grey, spune ea. Şi eşti pregâiit să foci toatt Oare ar trebui sâ-i spun? De ce ar vrea sâ ştie o porcărie ca asta?
astea pentru mine. Eu sunt cea care nu tem eri». Şi-m ip ^ n Porcăriile mele? Poate ar trebui să-i ofer o aluzie, un indiciu.
pot face toate acele lucruri pentru tine. Poate in timp m, ^ ^ — A m avut o copilărie îngrozitoare. Unul dintre proxeneţii pe
da, accept propunerea ta. Unde semnez?
cocamăAici erai, rahat cu ochi.
A k A k A k Nu anunţ. Vocea Anei o rjguşilA
— Marm! Mami! — Din aîtc-mi amintesc, nu. lira neglijenţi Nn m l pnd*l» «I*
peştele ei.
— Aii te poate auzi, vierme nenorocit.
Era un pretext trist pentru un părinte, Iar el cm un per veri dement
Mă prinde de păr şi mă trage de sub masa de la bucăţi — Cred ci mai degrabă eu aveam grijă de ea. t Jind. Inlr-un final,
— A u! A id Au! [ s-a sinucis, a durat patru zile să ne găsească cineva yi U dea alarma
Fumează. Mirosul Ţigările. E un miros impuţit. De bătrân îmi amintesc asta.
El e murdar. Ca gunoiul. Ca zoaiele. Bea ceva maroniu. Dintr^ închid ochii şi văd imaginile vagi, mute, ale mamei mele lrtllnw
sticlă j8 i pe podea, în timp ce eu o înveleam cu păturica mea şi mă gtiemuiam
— Şi chiar dacă te aude, nu-i pasă deloc, strigă e l lângă ea.
Mereu strigă Anastasia geme.
Mâna lut mă loveşte peste faţă Şi din nou. Şi din nou. Nu. Nu. — Asta c o mare porcărie.
Mă lupt cu el. Dar el râde. Şi mai trage un fum . Mucul ţigării stră­ — Cincizeci de umbre.

luceşte în nuanţe de roşu şi portocaliu. Mă sărută pe gât, o atingere moale, tandră cu buzele ci pe pielea
mea. Şi ştiu că nu e milă, E consolare; poate chiar înţelegere. Dulcea
— Arsura, zice el.
mea, empatica mea Ana.
Nu. Nu.
O strâng şi mai tare în braţe şi-i sărut părui în vreme ce se cui­
Durerea. Durerea. Durerea. Mirosul.
băreşte Ia pieptul meu.
Arsura. Arsura. Arsura.
Iubito, s-a întâmplat acum multă vreme.
Durerea. Nu. Nu. Nu. Epuizarea mă doboară. Câteva nopţi nedorm ite, pline de c o ş­
Urlu. maruri, îşi spun cuvântul. Sunt obosit. Vreau să nu m ă mai gândesc
Urlet. ia nimic. Ea e pavăza mea de vise rele. C ân d dorm ea lângă mine,
—- Mami! Manii! n-am avut niciodată coşmaruri. M ă las pe spate, închid ochii şi nu
El râde şi râde. Are doi dinţi lipsă. spun nimic, pentru că n-am nimic de spus. A scult m uzica şi, când
se termină, ascult răsuflarea ei, moale, egală. A adorm it. E obosită.
Ca mine. îmi dau seama că nu-m i pot petrece noaptea cu ea. N u
Mă cutremur când amintirile şi coşmarurile plutesc ca va dormi dacă fac asta. O cuprind, savu rân d u -i greutatea, onorat
din ţigara lui aruncată, înceţoşându-mi mintea, trâgându-mă că poate dormi aşa, pe mine. N u pot să nu rânjesc satisfăcut. A m

intr-o epocă a temerilor şi a neputinţei. reuşit. Am recucerit-o. A cu m trebuie doar să o păstrez, lu cru care

Ii spun Anei că-mi amintesc totul şi ea mă strânge şi mai va fi suficient de dificil.

braţe. Obrazul ei pe gâtul meu. Pielea ei moale şi caldă lipită de Prima mea relaţie convenţională — cine-ar fi crezut? închid ochit

aducându-mă înapoi In realitate. şi-mi imaginez mutra Elenei când o să-i spun. O sâ aibă m ulte de
spus. întotdeauna are...
— Era abuzivă? Mama ta?
Uk

Ba da. Ochii ei de un albastru arctic mă străpung, iar buzele ei


purpurii se curbează intr-un rânjet.
îm i d a u seam a d u p ă cu m sta i că a i ceva s ă -m i spui.
Niciodată, Stăpână.
în d răzn e sc să trag rapid cu co a d a o ch iu lu i la E len a, în \7 ţ meţ(
Râde, mă împinge cât colo şi ridica mâna.
ea su râde cu buzele ei p u rp u rii şi-şi în cru cişează braţele, tu
D ar lovitura nu vine niciodată.
vaşa în m ână. Când deschid ochii, A n a stă în faţa m ea, îm i mângâie obrazul şi
D a, Stăpână. zâmbeşte. Te iubesc, spune ea.
Poţi vorbi.
A m un loc la H a rva rd .
O ch ii îi sclipesc. Mă trezesc, dezorientat pentru o clipă, inima îmi sună ca un cla­
Stăpână, adaug repede şi p rivesc în podea. xon şi nu ştiu dacă asta e teamă sau entuziasm. Sunt pe bancheta din

înţeleg. Se plim bă in jurul meu, în vrem e ce eu stau gol, in sub­ spate a maşinii Q 7 şi A n a e ghemuită şi adorm ită la mine in braţe.

solul casei ei. Aerul răcoros al prim ăverii îm i m ângâie pielea, dar Ana.

nerăbdarea faţă de ceea ce va urm a îmi face fiecare fir de pâr să E a mea încă o dată. Şi, pentru un moment, mă simt bucuros. Un

m i se înfioare. Asta, şi mirosul parfum ului ei scum p. Trupul meu rânjet imbecil mi se întinde pe faţă şi scutur din cap. A m simţit oare

începe să reacţioneze. vreodată aşa ceva? Sunt entuziasmat pentru viitor. De-abia aştept să
văd unde va duce relaţia noastră. C e lucruri noi vom experimenta.
Ha râde. C ontrol! se răsteşte ea, iar cravaşa mă plesneşte pestt
Sunt atât de multe posibilităţi!
coapse. Şi încerc din răsputeri să mi stăpânesc trupuî.
îi sărut părul şi-mi aşez bărbia pe capul ei. Când mă uit afară, pe
Deşi poate ar trebui să primeşti o recompensă pentru bună purtare,
fereastră, observ că am ajuns la Seattle. îi intâlnesc privirea Iui Taylor
toarce ea. Şi m ă pocneşte din nou, d e data asta peste piept, dat
în oglinda retrovizoare.
încet, m ai mult in joacă. E o mare realizare să ajungi la Harvard,
— Mergem Ja Escala, domnule?
d ragu l meu anim alul preferat. Biciul loveşte din nou, peste fund
iar picioarele îmi tremură, ca reacţie. — Nu, acasă la domnişoara Steele.
Colţurile ochilor i se ridează.
Stai locului, mă avertizează ea. Iar eu stau drept, aşteptând um
— Ajungem acolo în cinci minute, spune eL
toarea izbitură. Deci o să mă părăseşti, şopteşte ea, iar biciul i
loveşte pe spate. Ah! Aproape că suntem acasă.
D eschid ochii şi-o privesc alarmat. — Mulţumesc, Taylor.
Nu. Niciodată. Am dormit mai mult decât credeam că e cu putinţa pe bancheta
O chii in jos, porunceşte ea. din spate a unei maşini. Mă Întreb cât e ora, dar nu vreau să mi mişc
Iar eu privesc in podea, in vreme ce mă cuprinde panica mâna şi să mă uit la ceas, ca să n-o deranjez. O privesc pe Frumoasa
O să m ă părăseşti şi-o fâ-ft găseşti o iubită tânăra U c o l ^ mea Adormită. Buzele ii sunt uşor întredeschise, iar genele ei întu­
necate îi umbresc chipul. Şi nu amintesc cum am privit-o dormind
Nu. Nu.
M ă cuprinde de faţă, .ar unghiile ei im. zgânc pielea

Itai întunecat
Ioară. Părea atât de împăcată I
aţa pare ţi acum . N u vreau să o deranjez. — Poftim?
— Trezeţte-te, iubito! Pare un pic supărată.
O sărut pe păr. Genele ii flutură ţi deschide ochii. — Ca să incepi să comunici cu mine. Data viitoare când facem

— Hei, m urm ur eu, salutând-o. goste, va trebui să-mi spui exact ce-ţi doreşti, in detaliu.
Asta o să te pună pe gânduri serios, domnişoară Steele.
— Scuze, m orm ăie ea când se ridică.
O ridic de la mine din poală când Taylor parchează lângă tro-
— A ţ putea să te privesc la nesfârşit dorm ind, Ana.
ar, aproape de apartamentul ei. Ies din maşină, mă duc şi-i deschid
N u e nevoie sâ-ţi ceri scuze.
ortiera. Pare somnoroasă, şi e adorabilă cum se chinuie sâ se dea
— A m spus eu ceva?
jos din maşină.
Pare ingrijoratâ.
— Am ceva pentru tine.
— Nu, o liniştesc eu. Suntem aproape de casa ta.
Acum e acum. O să accepte cadoul de la mine? Aceasta este etapa
— Nu mergem la tine? finală a campaniei mele de a o recâştiga. Deschid portbagajul, ridic
Pare surprinsă. ,■> cutia de cadouri care conţine computerul ei Mac, telefonul ei şi un
— Nu. iPad. Se uită la cutie, apoi la mine, cu suspiciune.
Se ridică in capul oaselor şi m ă priveşte fix. — Deschide-o când ajungi înăuntru.
— De ce nu? — Nu intri?
— Pentru că mâine trebuie să munceşti. — Nu, Anastasia.
-A h ! Oricât de mult mi-aş dori. Amândoi trebuie să dormim.
Bosumflarea ei spune totul despre cât e de dezamăgită. îmi rine — Deci când te mai văd?
să râd in hohote. — Mâine?
— De ce, aveai vreun gând? o necăjesc eu. - Şeful meu vrea să beau ceva cu el mâine.
Fa se frământă la mine în poală. Ce dracului vrea nenorocitul ăla? Trebuie să-i cer lui Welch rapor­
A u[. tul despre Hyde. F. ceva nasol la el care nu se regăseşte in dosarul de
angajare. Nu am deloc încredere in el.
O ating cu mâna, s-o liniştesc.
—- Serios? întreb eu, încercând sâ par nonşalant.
Mă rog, poate, spune ea, privind oriunde, dar nu la mine, ţ'
— Ca sâ sărbătorim prima mea săptămână, zice ea, repede.
părând un pic timidă.
— Unde?
Nu-mi pot stăpâni un hohot de râs. E curajoasă în atât de multe
— Nu ştiu.
sensuri, totuşi atât de timidă în altele. O privesc şi-mi dau seama ci
— Te pot lua de-acolo.
am ajuns sâ-i deschid ochii in privinţa sexului. Dacă e si fim simen
Bine. O să-ţi scriu un e-mail sau un mesaj.
unul cu altul, trebuie să-mi spună cum se simte, Să-mi spună de ce
— Bine.
are nevoie. Vreau să aibă destulă Încredere încât să-şi poată exprima
Mergem împreună până la uşa de la intrare şi m i uit. amuzat, cum
dorinţele, Toate dorinţele.
■Şî caută cheile prin poşetă. Descuie uşa şi se întoarce să-mi spună Ia
Anastasia, n-o să ic mai ating până când nu m i rogi tu vi o
revedere — iar eu nu i mai pol rezista. Mă înclin şi-i prind b înn*
degetele. Vreau să o sărut apăsat, dar mă abţin şi o sărut uşor, Il las în gar.i|. vizftndu-fl de treabă, şi mi îndrept spre lift. După
tâmple până pe buze. Ea geme şi acest sunet dulce imi ajunge [ ce intru, imi verific telefonul ca si vid dacâ Ana are ceva de spus
în penis. | despre cadouri. Exact când uşile liftului se deschid şi intru in apar
— Pe mâine, spun, neputând să renunţ la dorinţa din gltt | tament, vine un e-mail.
— Noapte bună, Christian, şopteşte ea şi dorinţa ei o dublei
pe a mea. De la: Anastasia Steele
Ah, iubito. Mâine. Nu acum. Sub ied: IPad
—Gata, intră, ii poruncesc eu şi simt că e unu) dintre cele ton Data: 9 iunie 1011, ora 13:56
grele lucruri pe care le-am făcut vreodată: să o las să plece, deşi fin Către: Christian Grey
că aş putea-o avea.
M-ai tăcut să plâng din nou,
Trupul imi ignoră gestul nobil şi mă încordez de atâta neribdâtr
Scutur din cap, uluit de dorinţa pe care o simt faţă de Ana, J îmi place la nebunie iPadul.

— Pe curând, iubito, strig după ea şi apoi mă îndrept spre maşini, Ador cântecele.
hotărât sâ nu privesc înapoi.
îmi place mult aplicaţia cu Biblioteca Britanică.
După ce urc în maşină, îm i perm it să mă uit. E incâ acolo, in
prag, pricind după mine. Te iubesc.
Bravo! î
Mulţumesc.
Du-te la culcare, Ana, o îndem n eu. De parcă m-ar auzi, închide
uşa. iur Taylor demarează ca să ajungem acasă, la Escala. Noapte bună.
Mă las pe spate pe banchetă.
Ana xx
Câte diferenţe poate aduce o singură zi!
Zâmbesc. E a mea, din n o u
Mi-o imaginez în apartamentul ei, deschizând cutia. Se va supăr»'
Zâmbesc spre ecran. L a c r im i de fericire, minunat!
Sau va fi încântată? îi place cadoul.
Se va supăra. Mă iubeşte.
Nu-i place să prim ească daruri.
Rahat! Am făcut un p a s p rea m are?
Taylor mtră în garajul clădirii Escala şi parcăm pe locul liber T
lângă A3-11] Anei.
— Taylor, ii duci tu mâine maşina domnişoarei Steele acasă la e»1
Sper să accepte şi maşina.
— Da, domnule Grey.
Vineri,
io iunie 2011
Acum, daci aş fi acolo, le-aş săruta ca să dispară lacrimile,
De la: Chriftian Grey
Dar nu sunt,,. aşa că du-te la culcare.
Subiect: Calm şi Zen Suprem

Christian Grey Date; io iunie 2011, ora 00:10


Către: Anastasia Steele
CEO , Grey Enterprises Holdings, Inc.
Draga mea domnişoară Steele,

Bătaia la fund se întâmplă şi in cadrul unei relaţii convenţionale,


V rea u să fie o d ih n ită m âine. M ă întind, sim ţind o mulţumii; să ştii. De obicei consensual şi într-un context sexual... dar sunt
total nefam iliarâ, şi m ă îndrept spre dormitor. D e-abia aştept să mă mai mult decât fericit si fac o excepţie.
prăbuşesc in pat. îm i pun telefonul pe noptieră şi observ un alte rnai
O să te bucuri când o să afli că dr. Flynn imi apreciază simţul
de la ea.
umorului.

Acum, te rog, du-te la culcare, că mâine noapte n-o să dorm i


De la: Anastasia Steele
prea mult.
Subiect: Domnul Supărăcios
Data: io iunie 2011, ora 00:07 In plus,.. o să mă implori, crede-mâ! Iar eu de-abia aştept.

Către: Christian Grey Christian Grey


CEO tensionat, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Pari la fel de autoritar şi, cred eu, tensionat şi supărăcios ca de
obicei, domnule Grey.
Mă uit la telefonul meu, aşteptând răspunsul de la ea. Ş tiu c ă n -o
Ştiu ceva care te-ar putea ajuta. Dar, ce să-i faci, nu eşti aici — nu să rateze ocazia. Şi, desigur, soseşte şi răspunsul.
m ai lăsat să rămân la tine şi să aştepţi să te implor...

Visează mai departe, Stăpâne. De la: Anastasia Steele


Subiect: Noapte bună, vise plăcute
Ana xx
Data; 10 iunie 2011, ora 00:12
Către: Christian Grey
P.S. Observ de asemenea că ai inclus în playlist Imnul Urmări­
torilor de Pretutindeni, „Every Brealh You Take". îţi ador simţul Ei bine, dacă tot mă rogi atit de frumos, şi mie-mi place am enin­
umorului, dar oare dr. Flynn ştie? ţarea ta delicioasă, o să mă cutcuşesc cu iPad-ul pe care mi l-ai
dăruil cu atâta generozitate şi o să adorm căutând prin Biblioteca
Britanică, ascultând muzica aceasta carc-ţi place pe.

Iatâ- 1! Spiritul fin al Anastasiei Steele. M i-a lipsit. Mă aşe? I A zxx


m arginea patului şi com pun un răspuns.
îl place am eninţarea mea? D o am n e, mă derutează. Apoi ,f|
amintesc frâmintându-se in maşină în timp ce vorbeam despre b
Nu. Păstrează (r optim ism ul!
la fund.
Bine.
Ah, iubito, n u e o am eninţare. E o prom isiune.
Mă întreb ce program are de dimineaţă?
M ă ridic şi m ă duc la dulap, să-m i scot jacheta, in timp ct, A fu e mai bine.
gândesc la un răspuns inteligent. Şi o s-o văd diseară. Mă dau jos din pat şi m ă-m b rac in trening.
Vrea o abordare mai tandră; cu siguranţă mă pot gândi la cevj Alergarea mă va purta pe drum ul m eu obişnuit, în trecere pe lângă
Şi apoi imi vine o idee. blocul ei. Dar de data asta n-o să zăbovesc. N u mai sunt un u rm ări­
tor obsedat.

De la: Christian Grey


Subiect: încă o rugăminte
Tălpile mele lovesc pavajui. Soarele se strecoară din spatele clă­
Date: io iunie ion, ora 00:15 dirilor când eu îmi croiesc drum spre strada A n e i. E în că linişte, d ar
Către: Anastasia Steele
Foo Fighters imi răsună tare în căşti în tim p ce alerg. M ă în treb d acă

Visează-mă! n-ar trebui cumva să ascult ceva mai apropiat de dispoziţia m ea. Poate
„Feeling Good“. Versiunea N inei Simone.
x Prea siropos, Grey. Continuă să alergi.
Trec pe lângă blocul Anei şi nu trebuie să m ă opresc. O s-o văd
Christian Grey
mai târziu, azi. în toată splendoarea ei.
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Mă simt deosebit de încântat de m ine însum i şi m ă întreb dacă
nu cumva ar trebui să ajungem aici diseară.
Da. Visează-mă! Vreau să fiu singurul din mintea ei. Nu fotogra­ Orice am face, va depinde de A n a. Facem cu m vrea ea.
ful ăla. Nu şeful ei. Doar eu. M ă schimb rapid în pantaloni de pijama Alerg pe Wall Street, înapoi acasă, ca să-m i încep ziua.
şi mă spăl pe dinţi.
Când mă bag in pat, îmi verific din nou telefonul, dar nu mai e
nimic de la domnişoara Steele. Cred că s-o fi culcat. Când închid ochii, — Bună dimineaţa, Gail.
imi trece prin cap că nu m-am gândit deloc la Leila toată seara. Ana­ Par deosebit de vesel, chiar şi pentru propriile mele urechi. G ail
stasia a fost atât de amuzantă, de frumoasă, de spirituală... se opreşte în loc in faţa aragazului şi m ă priveşte de parcă m i-a r fi
crescut trei capete.
— Vreau omletă şi pâine în dim ineaţa asta, adaug eu şi-i fac cu
A larm a radioului mă trezeşte pentru prim a oară de când m-a
ochiul în timp ce mă îndrept spre birou.
părăsit. A m avut un somn netulburat şi fără vise şi m-am trezit învi­
li cade faţa, dar nu spune nimic.
orat. Primul gând m i-a zburat la Ana, C e face ea în dimineaţa asta?
Ah, fără cuvinte, doam nă Jones. Asta e o noutate.
Oare s-o fi răzgândit?

66 Mai întunecat
U> birou, inu computer şi nu y
r e n t e e -m t ă m iie pe
corcsămiponţiaşteptapini ajungUiernau Gândurij• Ş» m iiubeşte
laAu vi mi întrebdaci eaofiluatnucuJ dejun. Ml Iubeşte. Şi sunt surprinscă mi-<mat uşor săaudaceste
cuvinte... darn o f o a r t e uşor
De Im Q n u u Gcry Aşacămăconcentrezpecemăenerveazăcei maitarelae-mai
Subiect Daci.ajutăma lui ei
Da»t o t o n te zou.oraoSoţ
CătreAnastasiaMede De ta: ChnstianGrey
Spercin luatmiculdejun Subiect: Asia j tot ce ai mâncat?
Data: 10 Iunie zou, ora 08:36
Miailipul azi noapte Către: Anastasia Steeie

ChristianGrey Poţi mai bine de alai O să ai nevoie de energie ca să mă implori.

CEOGroEnterprisesHoldings, Inc Chnstian Grey


CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

!nmaşini, pedrumsprebirou,primescun răspuns.


De U: Anastasu Sitele
Taylor parchează lângă trotuar. In faţa clădirii GreyHouse.
— Domnule, o să-i duc dom nişoarei SteeieAudi-ui indimineaţa
Sabiect:Cirţivechi.. aceasta.
Dala:ioiuniezou,ora08:33 — Minunat! Pe curând, Taylor. M ulţum esc.
Către:ChnstianGrey — O zi bună, domnule.

Minimobananiintimpcepscriu.N-ammai luatmiculdejun In liftul delaGreyHouse, citescreplicapecaremi-odi.


deciiev*zile,aşacieunmareprogres.Îmiplace aplicaţiacu
M*otecaBnlamci —«mÎnceputsirecitescK o b m so n C r u .m Dela:AnastasiaSteeie
ţi.desigur,teiubesc. Subiect: Mibaţilacap
AcumUsi miinpace. incertsilucrez. Data: 10iuniezou,ora08:39
Gâtre:ChristianGrey
Anastasu Steeie
Asistenta luiIaciHydr. Editor, SiP DomnuleGrey.interesămuncesccasi micâştigexistenţa, şl
tuveifiacelacarevaimplora.
R o b tn s o r t C r u s o e * Unom fW«pe0uisuli pusln Anastasia Steeie
.Asistentaluil»ckMydc. Editor.SP
încearcăsă-mitransmităceva* 1
H a' Nu ..red aţa ceva
Bună dim ineaţa, Andrea.
— Ai pe cineva care să-ţi ţină locul?
l>au din cap prietenos când trec pe lângă biroul ei — Da. HR ul trimite pe cineva de la alt departam ent. O cheam ă
- Â â â ..., face ea, apoi işi revine repede, pentru câ e aMS|. Montana Urooks,
personală perfectă Bună dim ineaţa, dom nule Grey, Cafea? — Bine.
— Te rog. Fără lapte. — E doar o zi şi jumătate, domnule.
Închid uşa biroului meu şi, când mă aşez, îi răspund A n ei Izbucnesc in râs.
— Ţi se pare că sunt îngrijorat?
Andrea îmi zâmbeşte dubios.
De la; Chrtstian Grey — Da, domnule Grey, aşa păreţi.
Subiect; Si te vid! — Mă rog, orice ai face, sper să te distrezi.
Data: io iunie io n , ora 08:42 Ea se ridică.
Către: Anastasia Steele — Mulţumesc, domnule.
— Am ceva programat pentru weekendul ăsta?
Pin. domnişoară Steele, mie-mi plac provocările...
— Aveţi golf mâine cu dom nul Bastille.

Christian Grey — Anulează!


Prefer să mă distrez cu Ana.
CEO. Grey Enterprises Holdings, Inc.
—- Aşa fac. Aveţi balul mascat acasă la părinţii d u m n e a v o a stră
pentru Coping Together', îmi reaminteşte A n d rea.
Îmi place câ e atât de certăreaţă pe e-mail. Viaţa nu e niciodată — Ah. La naiba!
plictisitoare cu Ana. M ă las pe spate în scaun, cu mâinile la ceata, — E programat de câteva luni.
încercând să-mi înţeleg dispoziţia efervescentă. Când m-am mai simţii — Da. Ştiu, Lasă-1!
atât de vesel? E înspăimântător. A re puterea să-m i insufle speranţa ţi Mă întreb dacă Ana mă va însoţi.
puterea de a m ă (ace să disper. Ştiu pe care o prefer. E un spaţiu libej — Bine, domnule.
pe peretele biroului meu; poate că unul dintre portretele ei ar umple — Ai găsit pe cineva care să o în lo cu iască pe fiica se n ato ru lu i
golul. înainte să-mi fac şi alte planuri, cineva bate la uşă. Andrea intră, Blandino?

aducându-m i cafeaua. — Da, domnule. O cheamă Sarah Hunter. în ce p e m a rţi, c â n d


— Domnule Grey, pot să vorbesc ceva cu dumneavoastră? mă Întorc eu.

— Desigur. — Super!

Se aşază pe scauoul din faţa mea, părând agitată. — Aveţi o întâlnire la ora 9 cu dom nişoara Bailey.

— Va amintiţi că nu sunt aici în după-amiaza asta şi nici luni? — Mulţumesc, Andrea. Fă-mi legătura cu W elch!
M ă uit la ea, complet derutat. Ce mama naibii? Nu-mi amintes; —Da,domnuleGrey.
aşa ceva. Urăsc când nu e aici.
— Credeam că trebuie să vă reamintesc, adaugă ea. ' f umUţic canuhld 4 fonilinGrry. (*V .)
t
a n
I
— Ne vedem in după-amiaza asta, la întâlnirea cu M arco.
R o s iţi term in ă raportul despre livrarea de alimerve dir . — Sigur.
— Totul a m ers cum era prevăzut ţi rapoartele preiîrr .. Ros pleacă, iar eu rămân să mă întreb cum va reacţiona persona­
organizaţiilor non-guvernamentale de la sol spun că ahm-y. , lul meu azi când va da nas in nas cu nune.
ajuna când trebuia >i unde trebuia, spune Ros. Sincer, e un mar.
cea. O t i ajutăm atât de mulţi oam eni!
Bamev, tehnologul meu priceput ţi inginer-şef, a produs trei p ro ­
— Minunat! Poate-ar trebuie să facem asta in fiecare ar.
totipuri de tablete solare. E un dispozitiv pe care sper să-l v in d e m
nevoie.
la nivel global ţi pe care să-l introducem filantropic in ţările in cu rs
— E scump, Christian.
de dezvoltare Democratizarea tehnologiei este una dintre pasiunile
— Ştiu. Dar e ceva ce trebuie făcut Şi e vorba numai de Ha-, mele — să o facem ieftină, funcţională ţi disponibilă in cele m ai sărace
Mă priveşte oarecum exasperată. ţări, pentru a le scoate din sărăcie.
— Am terminat? întreb. Mai târziu, în aceeaşi dimineaţă, ne adunăm în la b o rato r ca să
— Deocamdată, da discutăm despre prototipurile care sunt răspândite pe m asa de iucru.
— Bine Fred, vicepreşedintele departamentului telecom unicaţii, realizează o

Ea continuă aă ac uite curioasă la mine. prezentare ca să Incorporeze celulele solare in spatele fiecărui dispozitiv.
— De ce nu le putem incorpora in tableta p ro p riu -z isă , p o a te
Ce m ai e?
chiar in ecran? întreb.
— M i b u c u r că eşti iar printre noi, spune e a
Şapte capete se intorc spre mine la unison.
— C e vrei aă spui?
— In ecran nu, dar poate intr-o copertă p ro tecto are.., ? zice Fred.
— Ştii bine ce vreau să spun — Costuri? intervine Barney în acelaşi tim p.
Se rid ici ţi-ţi ia hârtiile. — Asta nu-i problema voastră, oam eni buni. N u v ă bateţi c a p u l
— Ai fost absent, Christian. cu finanţele, răspund eu. Le vindem ca m arfa de to p aici şi p ra c tic le
M ijeţte ochii. dăm de pomană in lumea a treia. Aceasta e ideea.
— Am fost aici. Camera fierbe de creativitate şi, două ore m ai tâ rziu , a v e m tret
— Ba nu. n-ai fost. Dar mă bucur că ţi-ai revenit ţi t ţ [l L‘ " idei despre cum putem încorpora celulele solare in dispozitiv.

trat, p a n mai fericit. — ... Sigur că o să le facem accesibile p en tru piaţa im o b ilia r i,
spune Fred.
îm i zâm beşte larg ţi se îndreaptă către uţă.
— Şi-o să le facem disponibile pentru internetul p rin satelit în
E a tâ t d e evid en t?
Africa ţi India, adaugă Barney. D acă vom avea acces.
— A m văzut poza din ziar de dimineaţă.
Mă priveşte întrebător.
— Poza?
— E cam din pripă. Speram să ne sprijinim pe sistem ul d e G P S
Da. Tu ţi tânăra aceea de la expoziţia foto. Galiieo al Uniunii Europene.
— A, da.
Nu mi pot ascunde un surâs. Ros dă din cap.
$**■ d negpaertle inaceaati pnvtnţâ vor durao m
timp Şidedaci?spuneu.Oricecompaniearedreptul iaopolitică
- Echipaiui Marcov»studiaproblem. riguroasădeoootrolaiemailului
- A v e m astăzi tehnologiad e mâine, spunemândruh . ■ —Mâsurprindeaţacevaiaooperaţiuneatâtdeneînsemnaţi
— Excelent' Toatee-mailurilesuntverificatededepartamentuldeHR.
Daudin cap aprobator. Mâ Întorc spre viceprcşeduiki i Ridic din umeri.
nai cuachiziţiile. —N-amoproblemăcuasta
— Van«**a, cu mmaistămcuproblemeleresurselor uni Deşipoate-artrebuisâoavertizezpeAna
«orteledeconflict?C u m ne descurcăm cu ele? —Haisăvedemceobiecţiiau.

După ce terminăm cu SIP, trecem mai departe la urm ătorul p u n ct


M ai târziu, stăm aşezaţi la masa din sala mea de şedinţe, iar
de pe agendă.
p arcurge planul modificat de afaceri pentru SiP ţi clauzele lor - m
— Vom face o anchetă preliminară legată de şantierul n aval d in
IractuaJe. in urm a înţelegerilor confidenţiale de ieri.
Taiwan, spune Marco.
— Vor să ţinem secretă ştirea achiziţiei timp de o Jună, spune >i — Nu văd ce avem de pierdut, e de acord şi Ros.
C a să nu le speriem autorii. Cămaşa mea şi bunăvoinţa forţei de m u n că?
C h ia r aşa? Autorilor le pasă de aşa ceva? întreb eu, - • Christian, nu trebuie să facem asta, spune R o s cu un oftat.
- h o industrie creativă, spune Ros încet. - Are sens din punct de vedere financiar. Ştii bine asta. Ş i e u o
Aşa o li. spun, şi-m i vine să-m i dau ochii peste cap. ştiu. Hai să vedem unde putem ajunge cu asta.
- Tu şi cu m ine avem program ată o teleconferinţă cu Jerem- Telefonul luminează, anunţându-m ă că am p rim it un e -m a il d e
Roach, patronul, azi, la patru şi jumătate. la Ana.
Bine. Putem pune ia punct atunci restul detaliilor. In sfârşit!
C â n d u l îmi zboară la Anastasia. C um ii merge azi? S-a enervai Am fost atât de ocupat, încât n -a m reu şit sâ o c o n t a c te z d e
din cauza cuiva? C u m sunt colegii ei? D ar şeful? L-am rugat pc Welch azi-dimineaţâ, dar a fost in gândurile m ele toată z iu a , c a u n în g e r
s i - i investigheze pe Jack H ydc; citind dosarul de angajare al lui Hyde
păzitor. îngerul meu păzitor. Mereu prezentă, d ar atât d e d isc re tă .
ştiu că e ceva ciudat in traiectoria carierei sale. A început in New York, A mea.
iar a c u m e aici. C e v a nu iese la socoteală. Trebuie să aflu mai multe Grey, stăpăneşte-te!
desp re el. m ai ales dacă A n a lucrează pentru el.
în timp ce Ros propune paşii urm ători p en tru p ro ie ctu l d in T a i ­
A ştep t şi o inform are actualizată despre Leila. Welch n-are nimic wan, citesc e mailul de la Ana.
n o u d e raportat despre peregrinările ei. E ca şi cum ar fi dispărut com
plet. Pot d o a r să sper c i . oriunde s-ar afla, se simte mai bine.
De la: Anastasia Sleele
— Felul in care-şi m onitorizează e mailurile e la fel de strict ca
Subiect: Plictisită...
al n o stru , sp u n e Ros, intrerupându-m i reveria.
Data: ioiunie ion, ora16:05
Către:ChristianGrey La naiba! Nu acum, Greyl
Mâ uit in ochii iui Ros şi-i simt dezaprobarea.
Mlioccudegetelemiri. — Se solicită răspuns urgent, ii zic eu.
Se uită la Marco.
Tucemaifaci?
Cuceteocupi? Eu mâ ocup dt fuziunile şi achiziţiile obişnuite.

AnastasiaSteele E o zi tare seacă.


AsistentaluiJackHyde, Editor,SiP
E mailurile taie de la SIP sunt monitorizate.

Christian Grey
Scjoacăcudegetelemari?Gândul acesta mă face să zâmbesc CEO neatent, Grey Enterprises Holdings, Inc.
pentrucă-miamintesccumsefâstâcise cu reportofonul în mână când
venisesă-miiainterviu.
Sunteţi homosexual, dom nule G rey? De-abia aştept să o văd diseară, iar ea în că nu m i-a s c r is u n d e n e

Ah, dulcea, nevinovataAna! vom întâlni. E ffustrant. Dar am fost de aco rd să în c e rc ă m s ă t r ă im

Nu. Nusunthomosexual. relaţia aşa cum vrea ea, aşa că-m i pun telefonul jo s şi d e v in a te n t la
şedinţă.
îmiplacecăsegândeştetamine şi că şi-a permis un răgaz ca st Răbdare, Grey. Răbdare.
măcontacteze. E... relaxant. Ocăldurănefamiliară mi seîmprăştie Am ajuns la discuţia despre primarul oraşului Seattle care v a v iz it a
prinoase. Mâstinghereşte. De-adreptul. O ignor şi scriu repede un Grey House săptămâna viitoare, o întâlnire pe care am sta b ilit-o c â n d
răspuns. l-am cunoscut, la începutul lunii.
— Se ocupă Sam de asta? întreabă Ros.
— E ca râia, îi răspund.
De la: Christian Grey
Sam nu iroseşte niciodată o ocazie de P R .
Subiect: Degetele tale mari
— Bine. Dacă eşti gata, il sun pe Jerem y R o a c h d e la S I P c a să
Data: io iunie 2011, ora 16:15 revedem detaliile finale.
Către: Anastasia Steele — Hai s-o facem!

A r trebui să vii să lucrezi pentru mine.

Nu ţi-ai mai face de lucru cu degetele. I.a intrarea in biroul meu. fata care o în lo cu ie şte p e A n d r e a işi
mai dă cu nişte ruj pe buzele deja p urp urii. N u - m i p la c e a ş a c e v a la
Sunt sigur că le-aş găsi ceva mai bun de făcut.
birou şi culoarea Imi aminteşte de Elena. U n ul d in tre lu c ru rile p e c a r e

De fapt, chiar mă gândesc la câteva variante. .


(<f ap e re» ciu A m este c* nu i pasă dckx de rut şi nici vtv ili.i i,
N
de n i . Kui Inu * v urni dezgustul, n ignor (ie tatu tea nona m ,, Da.l.unt închid» uşa In urma U
S ii,■■. N k i măcar nu mi amintesc cum o cheamă Un pic surprinsă, ta,c cum i am spus
Propunerea rest avută a lui l-rt'd pentru K.ivanagh Mnli . (V ii tont
c h M f « * a w a i l« i « l meu. dar sunt preocupat de altceva $t e greu Vj J Iau pilcul de pe consolă I cheia Audi ului Anei şl un bileţel cu
atent U ca Timpul trece şi n am mai primit m tiu n niesai de 11 \ , scrisul ordonat al lui laylur Pure util in spapul alocat In spatele clădi
'tasta, ca întotdeauna, o aştept pe domnişoara Steeie. Îm i m.u iv l , ni tic apartamente.
e mailul Ia c i o daţi întors la b
irou,imt îndreptatenţiaspre c mailurilc m elc şi, tn
N im it. celedinurmă, soseşteunul delaAna RânjesccaPisicade(.hesliire.
VentK şi tnesaiele de pe telefon.
Nim ic. Dc l»; Anastasia Slcele
C e o reţine? Sper că nu şeful ei. Subiect: O sâ le încadrezi
Se aude o bătaie în uşă. Data: io iunie ion, ora 17:36
Acum or moi e? Către: Christian (>rey
— Intră! Mergem In un bar care se numeşte 50’s.
Fata care o înlocuieşte pe Andrea îşi vâră capul pe uşă şi, ,"V
pornesc un e irwil. darnu e de la Ana. Peniru mine. posibili ti (ile umoristice sunt o m in ă fără fu n d .

— C e e? mă răstesc, încercând să-mi amintesc cum o cheamă De-abia aştept să te văd acolo, dom nule G rey.
E imperturbabilă.
A. s
— Eu o să plec, domnule Grey. Domnul Taylor a lăsa! asta per
tru dumneavoastră.
R idică un plic. E o aluzie la cele cincizeci de umbre?
— Lasâ-1 acolo pe consolă. Ciudat! Face mişto de mine?
— M ai aveţi nevoie de mine? Bine. Hai să ne distrăm un pic cu asta!

— Nu. Poţi pleca. Mulţumesc.


îi zâm besc vag. De la: Christian Grey
Subiect: Primejdii
— Sâ aveţi un weekend minunat, domnule, spune ea, rânjind
Data: 10 iunie j o i i , ora 17:38
prosteşte.
Către: Anastasia Steelc
A h. chiar asta intenţionez sâ fac.
fi fac sem n să plece, dar ea nu dispare. Face o pauză de-o clipi Mineritul este o ocupaţie foarte, foarte periculoasă.
i.i r eu Îmi dau seam a că aşteaptă ceva din partea mea.
Christian Grey
C e anum e?
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
— N e vedem luni. spune ea, cu un chicotit enervant şi emoţional
EU»*b *
S i vedem cum se descurci acum.

De U: Anastasie Sitele
Subiect: Primejdii? ţo's e un bar al sportivilor. Îm i e o a re c u m fa m ilia r ş i-m i d a u
Data: tolume ion, ora17:40 scam a că am mai fost acolo, cu Elliot. D ar Elliot e sp o rtiv, d e m e n t,
CAIre: Chmtian Grev inima şi sufletul oricărei petreceri. Asta e genul lui de lo cal, u n altar
pentru sporturile de echipă. Eu eram prea tem p eram en tal c a să fa c
Şicaneescopul? parte din vreo echipă la vreuna dintre şcolile mele. P re fe ram p r o v o ­
cările solitare, cum ar fi canotajul sau sporturile de co n tact, d e e x e m ­
plu kickboxing-ul, unde puteam bate m ăr pe c in e v a ... sa u u n d e să
Atât de obtuzi eşti. Anastasia? Nu-ţi stă in fire. Dar nu \Teau
m i cert mă bată mâr cineva.
înăuntru e plin de tineri care-şi încep w eek en d u l c u v r e o c in c i
pahare şi-mi ia cam două secunde ca să o zăresc lângă bar.
D e la: Chns&an Grey Ana.
Subiect: Ziceamţi eu Şi iatâ-1 şi pe el. Hyde. Vârându-se în sufletul ei.
D ata: k > iunie 1011, ora 17:4a Nenorocitul!
Către:AnastasiaSteek Ea are umerii încordaţi. Se simte evident stin gh erită.
Băga-l-aş in mâ-sa!
Făceamţi euo observaţie, Miss Steele. Cu mare efort, merg relaxat, încercând să-m i păstrez ca lm u l. C â n d
Nevedeminscurttimp. aiung lângă ea, îmi pun braţul pe um ărul ei şi o trag spre m in e , e lib e ­
rând-o din avansurile lui nedorite.
Cil maicurând, sper. iubito. O sărut chiar in spatele urechii.

OtnsoanGrey — Bună, iubito, îi şoptesc in pâr.

CEO. Grey Enterprises Holdings. Inc. Ea se topeşte lipindu-se de m in e, în v r e m e c e n e m e r n ic u l se


îndreaptă de spate, cercetându-mâ din priviri. V rea u sâ -i a lu n g e x p r e ­
sia de „du-te dracului" de pe faţa d u ră şi în fu m u r a tă , d a r îl i g n o r

.Acum . c i m -a contactat, mărelaxez şi m ă concentrez la propi intenţionat şi mă concentrez la iubita m ea.

nerea p n v m d com p an ia lut K avanagh, E bună. I-o trimit inapo: - Hei, iubito. Te supără individul ăsta?

fre c i şt-i sp u n să 1-0 prezinte lui K avanagh. .Apoi m ă gândesc da. Ea imi zâmbeşte. Cu ochi strălucitori, cu buzele um ede, cu pârul

p relu are a ce lo r de ia K avanagh M ed ia ar fi una justificată. E o idei revărsat pe umeri. Poartă bluza albastră pe care i-a cu m p â ra t-o Tav-

M i întreb c e -a r spune R o s şi M arco. A lu n g deocamdată acest gânc lor şi i se potriveşte cu ochii şi pielea. Mă aplec şi o sărut. O brajii i

şi m ă d u c jo s, in hol. scriindu-i lui Taydor ca să-l anunţ unde mă h'< se înroşesc, dar se întoarce spre nemernicul care a priceput aluzia şi
s-a dat un pic in spate.
în tâln i cu A n a .
ELJflrws Bl
— fack, el e Christian. Christian, lack, spune ea, fluturai,,^
mâna Intre noi Arată atât de bine) Cearcănele i-au dispărut. A dormit. A mâncat.
— Eu sunt iubitul, declar eu, ca să nu existe contuzii ş j.j,, Strălucirea sănătoasă i S-a întors. Datorită zâmbetului scânteietor aş
mâna lui Hyde spune că radiază de fericire şi mă molipseşte şi pe mine.
Vezi? Pot să m ă jo c frum os. — Bună, spune ea, cu răsuflarea întretăiată şi insinuantă.
— Eu sunt şeful, răspunde el strângându-mi mâna. La naiba, vreau să mă arunc chiar acum pe ea — deşi cred câ
Taylor n-ar aprecia asta. Mă uit la el, iar el mă priveşte fix în ochi în
M i strânge tare, aşa câ încordez şi eu mâna.
oglinda retrovizoare. îmi aşteaptă instrucţiunile.
Labele jos de pe iubita mea!
Păi, facem cum vrea Ana.
— Ana a zis ceva despre un fost iubit, spune el, cu o mutra m, -.
— Ce vrei să faci în seara aceasta? o întreb.
rioari. — Credeam că ai spus că avem planuri.
— Nu mai e fostul. — Ah, eu ştiu ce mi-ar plăcea să fac, Anastasia. Te întreb ce vrei
li zâmbesc uşor, trimiţându-l la naiba. tu să faci.
— Haide, iubito, trebuie să plecăm. Zâmbeşte larg şi lasciv, un zâmbet direct adresat penisului meu.
— Te rog, stai cu noi să bem ceva, spune Hyde, accentuând cuvin La naiba!
tul „noi“ — Văd... Deci... hai să implorăm. Vrei să implorăm acasă La mine
— Avem alte planuri. Altă dată, poate. sau la tine? o tachinez eu.
Cum ar fi. Niciodată. Chipul îi străluceşte, amuzat.
N-am încredere In el şi vreau ca Ana să păstreze distanţa, —■ Cred că sunteţi prea arogant, domnule Grey. Dar, de dragul
— Haide, îi zic şi o prind de mână. schimbării, putem merge la mine.
— Ne vedem luni, zice ea şi mă strânge de mână. Îşi muşcă buza plină de jos şi mă priveşte printre genele ei întu­
I se adresează lui Hyde şi unei femei atrăgătoare, care e probabil necate.
o colegă de-a ei. Cel puţin Ana n-a ieşit singură cu el. Femeia îi zâm La naiba!
beşte amabil Anei, iar Hyde se încruntă la noi doi. îi simt privirea in — Taylor, la domnişoara Steele, te rog.
spate când plecăm. Dar mie nu-mi pasă. Şi grăbeşte-te!

Afara, Taylor ne aşteaptă in Qy. Deschid portiera din spate pen­ — Da, domnule, spune Taylor şi se avântă in trafic.
tru Ana. — Cum ţi-a mers azi, deci? întreb şi-mi trec degetul mare peste
—De ce rai s-a părut câ e un concurs de umflat muşchii? spune încheieturile ei.
ea după ce se suie. Începe să gâfâie.
— Bine. Ţie?
Sensibilă ca întotdeauna, domnişoară Steele.
— Pentru câ asta a fost, confirm eu şi închid portiera.
—Bine,mulţumesc.
Da. Foarte bine. Azi am muncit mai mult decât toată săptămâna,
Când urc şi eu in maşină, ii iau mâna pentru că vreau să o ating
îi sărut mâna, căci trebuie sâ-i mulţumesc pentru asta.
■i-o duc la buze.
— Arăţi minunat
— Bună, şoptesc.
—Şitulafel. eu«n«
Ah. iubito, t doar un chip frum uşel.
CA tot veni vorba de chipuri frumuşele...
—Cumpericompania?şopteţneaşipareşocată,
—Nuchiar.
— Şeful tău. Jack Hyde, se pricepe la ce face? Nu e reacţia la care mâ aşteptam, nici direcţia in care speram să
Se in cru n tâ, tar v-ul pe care-mi place să-l sărut i se forrnea^ o ia conversaţia.
deasupra nasului. — Ai cumpărat SIP. Deja.
— De ce? A sta nu e concursul de umflat muşchii? Devine palidă la faţă.
— Bărbatul ăla te vrea in patul lui, Anastasia, oavertizez eu, încet Doamne! E nervoasă rău.

când să par neutru. — Posibil, răspund eu, precaut.


— Ai cumpârat-o sau nu? întreabă ea.
Pare şocată. Doamne, cât e de inocentă! Chestia asta era evident,
Sâ inceapă spectacolul, Grey. Spune-i!
atât pentru mine, cât şi pentru ceilalţi oameni din bar, care erau atenji
— Am cumpărat-o.
— Păi n-are decât sâ-i placă tot ce vede, spune ea, serioasă. De :
— De ce? ridică ea vocea.
purtam această conversaţie? Ştii că nu mă interesează absolut delu, — Pentru că pot, Anastasia. Trebuie să te ştiu în sig u ra n ţă.
E doar şeful meu.
— Dar ai spus că nu vei interveni în cariera m ea!
— Asta e şi ideea. El vrea ce e al meu. Trebuie să aflu dacă e bun — Şi nu o voi face.
la ce face. îşi trage mâna înapoi.
Căci, dacă nu e, o să-l dau afară de nu se vede. — Christian!
Ridică din umeri, dar se uită în jos. La naiba!
Poftim? A incercat deja ceva? — Te-ai supărat pe mine?
îmi spune că aşa crede, că se pricepe la meseria lui, dar nu pan. — Da. Sigur că m-am supărat pe tine, ţipă ea. C e fel de o m de
prea convinsă. afaceri serios ia decizii în funcţie de femeile cărora le-o trage sau nu?
— In fine, sper să te lase în pace, sau o să se trezească în stradă. îl priveşte agitată pe Taylor, apoi se holbează la m in e, cu o c h ii
— Ah, Christian, despre ce vorbeşti? N-a făcut nimic greşit. plini de reproş.
De ce se încruntă? O face să se simtă prost? Vorbeşte cu mine, Şi vreau să o admonestez pentru gura ei slobodă şi pentru că e x a ­
Ana. Te rog. gerează. încep să-i spun asta, dar apoi îmi dau seam a că nu e o idee
— Dacă face o singură mişcare, îmi spui. Se numeşte promiscu­ atât de bună. Stă bosumflată, in stilul Steele pe care-] cu n o sc atât de
itate gravă... sau hărţuire sexuală. bine... şi de care mi-a fost atât de dor.
— A fost doar un pahar după program. îşi strânge braţele, dezgustată.
— Vorbesc serios, O mişcare greşită şi zboară. La naiba!

— Nu ai asemenea putere, se strâmbă ea, amuzată. Chiar e ofticată.

D ar zâmbetul ii dispare şi mâ priveşte cu scepticism. Mâ holbez şi eu la ea, nedorindu-mi altceva d ecât să o trag pe
genunchii mei — dar, din păcate, aşa ceva nu se poate.
— Sau o ai, Christian?
O am, ca să fiu cinstit. Ii zâmbesc.
Tavlor parchează lingă apartam entul ei. iar ea se dă jos in,
ca ei să oprească de tot. — Nu mă face să râd când *unt ofticată pe tine! ţipă ea, neputând
U naiba! sta supărată.

— Cred c i mai bine aştepţi aici, ii zic lui Tavlor şi o şterg dup.. Ii zâmbesc strălucitor, iar ea izbucneşte intr-un râs spontan şi
liber, care mă face să-mi crească inima.
Cred c i seara mea a luat o cu totul altă întorsătură decât cea
Un succes!
care-o plânuisem. Cred că am dat-o in bară.
Când «u n g la uşa holului, ea-şi caută cheile prin poşetă; eu rinv
— Doar pentru că am un rânjet tâmp pe faţănu înseamnă că nu
sunt supărată pe tine. spune ea, printre chicoteli.
in spatele ei. neajutorat.
Mă înclin, ii adulmec părul şi inspir adânc. Aromaşiapropierea
Ce pot $â tac? ei îmi stârnesc libidoul. O doresc.
— Anastasia, o strig eu, încercând să-m i păstrez calmul. — Ca întotdeauna, domnişoară Steele, eşti imprevizibili.
O trează exagerat şi se întoarce spre mine, cu gura transforma:, Privesc in jos, savurându-i chipul îmbujorat şiochiiscăpărători.
inti-o linte, serioasă M ă agăţ de ce a spus in maşină şi încerc să glt E foarte frumoasă.
mese. — Deci ai de gând să mă inviţi inăuntru sau mă trim iţi să-mi
— Mai întâi. nuţi-am mai tras-o de ceva vreme — cam de mc exercit dreptul democratic de cetăţean american, antreprenor sau con­
aşa se pare— şi. al doilea, voiam să intru pe piaţa editurilor. Dintn sumator, de a cumpăra ce mama naibii doresc?
ed e patrucompanii din Seattle, SIP e cea mai profitabilă. — Ai vorbit cu dr. Ffynn despre asta?
Vorbesc in continuare despre companie, dar ce vreau să-i spui Râd. Nu încă. Va fi o nebunie când o voi face.
de fapt este... Te rog, nu te certa cu m ine! — Mă primeşti înăuntru sau nu, Anastasia?
— Deci acum eşti şeful meu? se răsteşte ea. Preţ de o clipă pare indecisă şi inima îmi bate mai repede. Dar işi
— tehnicvorbind, suntşefii]
şefului şefului tău. muşcă buza, apoi zâmbeşte şi-mi deschide uşa. ti tac semn lui Tav lor
ista
— >i. tehnic, e un semn depromiscuitate: faptul că mi-o tril şi o urmez pe Ana pe scări, savurând priveliştea fantastică a fundului
cu şeful şefuhu şefului meu. ei. Legănarea dulce a şoldurilor ei când urcă fiecare treaptă e extrem
— Deocamdată, te cerţi cu d . de seducătoare — mai ales, cred, pentru că nu ştie cat e de atrăgă­
iniieste dinceincemai nervos.
Temui toare. Senzualitatea ei înnăscutăizvorăşte din inocenţa et: donnţa de
—Astapentrucăeundobitoc. a experimenta şi capacitatea de a av'ea încredere in mine.
D obitoc. D obitoc! La naiba! Sper că încă mai are încredere in mine. La urma urme­
lor, eu am îndepărtat-o. Va trebui să muncesc ca să o reconstruiesc.
Mă jigneşte! Singurii oameni care fac asta sunt Mia şi Eli iot.
Nu vreau să o mai pierd niciodată.
— Dobitoc?
D a Poate că sunt. Şi brusc imi vine să râd. Anastasia mi a sp«*
Apartamentul ei ecurat şi ordonat, aşa cum mi aşteptam,dar
că sunt d ob ito c... Elliot ar fi de acord.
disenzaţiacă efolosit,cănuelocuit. îmiaminteştedegaleriade
nu

— Da.
artă: numai cărămidăvecheşi lemn. Masadmbucătărie, dinbeton,
calecaodeclaraţiemodernădestil îmiplacemult.
Se chinuie să rămână supărată pe mine. dar o văd cum mustătri*
—Frumosloc,spuneu.
__D obitoc? repet eu şi nu-mi pot reprima un zâmbet.
- 1 I au cum păra! părinţii liu Katc.
Eam on Kavanagh îşi alintă fiica. £ un loc elegant — a ales ^ Deschide ochii larg.
Katherme il apreciază, sper. Mâ întorc ţi mă uit la Ana, care stă Ijl ' Ah, iubito!
m asă. M â întreb cu m s-o sim ţi că locuieşte cu o prietenă atât — Vrei ceva de mâncare? şopteşte ea.
bogată. Sunt sigură câ-şi ia revan şa... dar cred că e greu să staj Dau încet din cap.
umbra lui Katherine Kavanagh. Poate-i place sau poate i se pare. — Da. Pe tine.
efort. Probabil că nu-şi aruncă banii pe haine. Dar am remediat*,, Stând lângă ea, uitându-mă in ochii ei plini de dorinţă, îi simt
căldura trupului. îmi arde carnea. Vreau să mă înfăşor in ea. Să mâ
asta; am un dulap plin cu haine pentru ea la Escala. Mă întreb ce part ,
scald in ea. Vreau să o fac să ţipe şi să geamă şi să-mi strige numele.
va avea despre asta? O să mă certe, probabil.
Vreau să o recâştig şi să-i şterg din gând amintirea despărţirii noastre.
Nu te gândi la asta acum, Grey.
Vreau să o fac din nou a mea. Din nou.
A n a m â studiază, cu ochii întunecaţi. îţi linge buza de jos, jy
Dar mai întâi priorităţile.
trupul meu se aprinde ca un artificiu.
— Ai mâncat azi?
— A ă ă ... vrei să bei ceva? mă întreabă. Trebuie să ştiu.
— Nu. mulţumesc, Anastasia. — Am mâncat un sendviş la prânz.
Te vreau p e tine. E suficient.
Iţi adună mâinile, pierdută ţi puţin temătoare. încă o fac să st — Trebuie să mănânci, o îndemn eu.
simtă neliniştită? Femeia asta m ă poate îngenunchea şi tot ea e emo — Chiar tiu mi-e foame acum ... de mâncare.
ţionată? - Dar de ce anume ţi-e foame, domnişoară Steele?
— Ce vrei să faci, Anastasia? o întreb şi mă apropii de ea, fără îmi cobor faţa astfel incât buzele noastre aproape se ating.
o scap din ochi. Eu ştiu ce vreau să fac. — Cred că ştiu, domnule Grey.
Şi o putem face aici, sau la tine în dorm itor, sau în baie, nu-tm Nu greşeşte. îmi înăbuş un geamăt şi trebuie să mă stăpânesc ca
pasă — eu doar te vreau pe tine. A cu m . să n-o prind şi să n-o arunc pe masa de beton. Dar am vorbit serios
Buzele i se întredeschid. Gâfâie şi respiraţia i se accelerează. când am spus că trebuie să mă implore. Trebuie să-mi spună ce vrea.
Ah, acest sunet e fo a rte ispititor. Trebuie să-şi verbalizeze sentimentele, nevoile şi dorinţele. Vreau să
Şi tu m ă vrei, iubito.
învăţ ce anume o face fericită. Mă înclin ca să o sărut, dar o păcălesc
şi-i şoptesc in schimb la ureche.
O ştiu.
— Vrei să te sărut, Anastasia?
O simt.
Inspiră adânc.
S e lipeşte cu spatele de m asa din bucătăria, fără să aibă pe uni
-D a .
să scape.
— Unde?
— în că su nt supărată pe tine, spune ea, dar vo cea îi e moale î1
— Peste tot.
— Va trebui si fii puţin mai clară. Ţi-am spus că n -o să te ating
Nu pare deloc supărată. Fiţoasă, poate. Dar nu supărată. bacă numă implori şi nu-mi spui ce să fac.
— Ştiu, o aprob eu. iar ea surâde.
— Te rog, spune ea.
A h, nu, iu bito! N -o să-ţi uşurez deloc m isiunea.
— Ce mă rogi? Trebuie să * i abat atenţia de Ja acest subiect. Ea face sem n spre
stânga.
— Atinge-măi
— Ţi-ai luat pastila?
— Unde. iubito? Se albeşte la faţă
Se întinde spre mine. — Nu.
Nu. Poftim!
Berna crupe în mine şi mă prinde de gâtlej cu ghearele ei. Instft După tot balamucul prin care am trecut ca să facem rost de reţeta
tiv. mădau înapoi, inimaîmi bateputernic, iar teama mise s pentru nenorocitele de anticoncepţionale! Nu-mi vine să cred că nu
le mai ia.
prin tot trupul.
— înţeleg.
Nu mă atinge. Nu m ă atinge.
E un dezastru. Ce mama dracului fa c eu cu ea? L a n aib a! A m
La naiba! nevoie de prezervaţive.
— Nu. Nu, mormăi eu. — Haide să mâncăm ceva, îi spun eu, gândindu-m ă că putem ieşi
De-asta am reguli. şi-mi pot reface stocul
— Ce este? — Credeam că mergem la culcare. Vreau să ajung în pat cu tin e.
E derutată. Pare bosumflată.
— Nu. — Ştiu, iubito.
Dar ia noi sunt doi paşi înainte şî unul înapoi.
Scutur din cap. Ştie. I-am spus ieri. Trebuie să o fac să priceapă
Seara asta nu merge cum am plăn u it Poate am sperat prea m ult.
că nu trebuie să mă atingă.
Cum poate fi cu un cretin distrus care nu poate su p orta să fie atins?
— Deloc?
Iar eu cum pot fi cu cineva care uită să-şi ia a n tic o n c e p ţio n a le le ?
Vine spre mine şi eu nu ştiu ce intenţionează să facă. Bezna îmi Urăsc prezervativele.
străpunge măruntaiele, aşa că mai fac un pas înapoi şi ridic mâinile Doamne! Poate chiar suntem incom ptablli.
ca să o ţin la distanţă. Gata cu gândirea negativă, Crey. G a ta !
O implor, zâmbind: Pare demoralizată, iar mie îmi pare oarecum bine că se sim te aşa.
— Uite, A na... Măcar mă doreşte. Mă înclin înainte şi o prin d de în ch e ie tu ri, ad u -
Dar nu-mi găsesc cuvintele potrivite. nându-i mâinile la spate şi trăgând-o in braţe. Tru pu l ei svelt lipit de
Te rog. Nu m ă atinge. Nu pot suporta. erecţia mea îmi dă o senzaţie plăcută. D ar e slabă. P rea slabă.
La naiba, e foarte enervant. — Trebuie să mănânci, şi eu la fel.
— Uneori nu te deranjează, protestează ea. Poate că ar trebui si Şi te-ai aruncat toată pe m ine În cercân d să m ă atin g i. T re b u ie
găsesc un marker ca să încercuim zonele interzise. să-mi revin, iubito.
Uite, asta e o abordare la care nu m-am gândit niciodată înainte — In plus... aşteptarea e cheia seducţiei, iar acu m îm i p lace m u lt
— Nu-i o idee rea. Unde e dormitorul tău? recompensa întârziată.
Pare un pic sceptică. Mergem de mâni pe «rad ă şi m ă m inunez cu m . în p rezenţa ei,
Du. ftru. Tocmai om m vm tat asta. pot trese prin tot spectrul de emoţii, furios, carn al, în sp ă im â n ta t,

— Suni dna sedusă » nai vreau recompensa acum. O sa Ir înţ,, ghiduş înainte de Ana, eram calm şi stabil, dar. frate, viaţa m e a era
monotoni Asta s-a schimbat in clipa in care a intrat la m in e in birou.
Te rog, şopteşte ea.
A fi cu ea înseamnă a te afla in mima unei furtuni. Sentim entele m i se
£ Eva Inrifi- tentaţia intruchipatâ. O strâng şi mai tare ţi o s»
ciocnesc şi se izbesc laolaltă, apoi ies 1a suprafaţă şi se în d ep ărte ază .
d a or in ce mai mică. E deconcertant, mai ales că eu sunt cej
Nu ştiu pe ce lume sunt. Ana nu e niciodată p licticoasă. S p e r d o a r ca
tot ce-a mai rămas din inima mea să suporte asta
— Mănâncă' Eţti prea slaba.
Mergem preţ de vreo două străzi, până la E rn ie ’s S u p e rm a rk e t.
O sărut pe frunte ţi-i dau drumul, intrebându-mâ unde ptiîr
E m ic şi plin de oameni; marea majoritatea sin gu ri, cre d , ju d e c â n d
după conţinutul coşurilor de cumpărături. Şi latâ-m â şi p e m in e , c a re
— baci sunt supărată ci ai cumpăratSIP şi acum sunt supârr. nu mai sunt singur.
pentru că mă faci să aştept
îmi place ideea asta.
Strânge din buze
Mă ţin după Ana, purtând un coş de sârm ă şi sa v u râ n d p r iv e liş ­
— Eşti o dommşoncă foarte furioasă, nu-i aşa? zic eu, ştiind a
tea fundului ei, strâns şi obraznic in jeanşi. îm i p lace m ai ales c â n d
nu va înţelege complimentul. O să te simţi mai bine după o masi
se apleacă peste tejgheaua cu legume ca să ia nişte ceapă. M a te ria lu l
copioasă.
se întinde peste posteriorul ei şi bluza i se ridică, d e zv ă lu in d o fâ ş ie
— Ştiu eu după ce anume o să mă simt mai bine.
din pielea ei palidă şi desăvârşită.
— Anastasia Steeie, sunt şocat
Ah, câte aş vrea să-i fac acelui fu n d !
Mă prefac scandalizat şi-mi duc mâna la inimă.
Ana se uită la mine, perplexă, şi m ă întreabă cân d am fost u ltim a
— N'u mă mai necăji. Nu lupţi corect
oară intr-un supermarket? N -am idee. V rea să gătească c e v a la tig aie,
Dintr-odztâ, atitudinea i se schimbă.
pentru că e mai rapid. Rapid, ha? Zâm besc cu subînţeles şi o u r m e z
— Aş
putea găti ceva, spune ea, doar că va
trebui să mergem li
prin tot magazinul, savurând felul in care-şi alege ingredientele: aici
cumpărături.
ciupeşte o roşie, dincolo miroase un ard ei In drum spre casă, im i p u n e
— La cumpărături?
'întrebări despre angajaţii mei şi de cât tim p lu crează aceştia p e n tr u
— De mâncare
mine. De ce vrea să ştie?
— Nu ai mâncare aici?
— Taylor de patru ani, cred. D oam na lones cam la fel.
Pentru numele lui Dumnezeu!... nu-i de mirare că n-a mâncat'
— Hai la cumpărături, atunci.
OÎntrebşieuceva.
— De ce nu aveai deloc mâncare in apartament?
Mă duc la uşa apartamentului şi-o deschid larg, făcându-i semn
Expresia i se umbreşte.
să iasă. Asta ar putea fi in avantajul meu. Trebuie să găsesc Ofermacif
— Ştii de ce.
sau o prăvălie cu de toate.
— TU m a i părăsit, li reamintesc.
— Bine, bine, zice ea şi iese pe uşă.

Scanned by CamScanner
Dacă ai fi rămas, am fi lămurit lucrurile şi am fi evitat toată ntf(
ricirea asta. Iau ambele sacoşe de cumpărături şi nc întoarcem la apartamentul
— Ştiu, spune ea spăsită. ei. (mi povesteşte un pic ce-a mai făcut in cursul săptămânii. £ clar că-i
place mult noua ei slujbă. Nu mai zice nimic de faptul c i am cumpărat
Stau la coadă în spatele ei. In faţa noastră e o femeie care tncearq
SIP şi ii sunt recunoscător. Iar eu nu voi pomeni de dobitocul ei de şef.
să strunească doi copii m ici, dintre care unul miorlăie neîncetat.
— Pari foarte domestic, spune ea, ascuzându-şt cu greu un zâm
lisu se! C um reuşesc oam enii să facă asta ?
bet când ne întoarcem in bucătărie.
Puteam să m ergem undeva să m âncăm . Sunt destule restaurant; Râde de mine. Din nou.
în zonă. — De asta nu m-a mai acuzat nimeni niciodată.
— Ai ceva de băut? întreb eu pentru că, după experienţa asta fa Aşez sacoşele pe masa de ia bucătărie, iar ea începe sâ scoată
viaţa reală, am nevoie de alcool. cumpărăturile. Iau vinul. Supermarketul a adus o doză suficientă de
— Bere, cred. realitate pentru ziua de azi. Acum, unde ţine tirbuşonul?
— O să iau nişte vin. — Locul ăsta e încă atât de nou! Cred că tirbuşonul e in sertarul
M ă îndepărtez cât pot de băieţelul care urlă, dar după un răni de-acolo.
prin m agazin Îm i d au seam a că nu sunt de vânzare nici prezervată?, îmi arată locul cu o mişcare a bărbiei. Zâmbesc când o vid aşa
nici vin. de ocupată şi găsesc tirbuşonul. Sunt încântat că nu şi-a inecat neca­
zul aiurea în absenţa mea. Am văzut ce se întâmplă când se îmbată.
L a n a ib a !
Când mă întorc şi mă uit la ea, văd că s-a imbujorat.
— E un m agazin cu băuturi ch iar alături, zice Anastasia, cânii
— La ce anume te gândeşti? întreb, în timp ce-mi scot sacoul şi-l
revin Ia coad a care nu pare să se fi m işcat şi care e dominată totde
arunc pe canapea.
puştiul care urlă. Mă reîntorc la sticla de vin care mă aşteaptă.
— Să văd ce au. — La cât de puţin te cunosc.
B u cu ros că am scăpat din iadul de la Ernie’s, observ o prăvălit — Mă cunoşti mai bine decât oricine altcineva.
lângă Liq u or Locker. înăuntru găsesc ultimele două cutii de prezrr în mod sigur, mă poate citi ca nimeni altcineva. E tulburător.
vative. Desfac sticla, mimând reverenţa siropoasă a chelnerului din Port­
Slavă C erului! Două cutii de câte două prezervative. land.
P atru futaiuri d acă am noroc. — Nu cred că e adevărat, răspunde ea, continuând să golească
N u-m i p ot stăpâni un rânjet. Asta ar trebui să fie suficient pentru sacoşele.
n esăţioasa d om nişoară Steele. — Ba e, Anastasia. Sunt o persoană foarte, foarte discretă.
Nu se poate altfel, făcând ceea ce fac eu. Ceea ce făceam.
Le iau pe am ândouă, ii plătesc bătrânului din spatele tejgheleiş
Torn două pahare şi-i întind unul dintre ele.
plec. A m n oroc şi la magazinul de băuturi. Are o selecţie excelentă Jf
— Noroc!
vinu ri şi g ăsesc un p in o t gris peste medie la frigider.
Ridic paharul.
A n astasia e d eja în faţa supermarketului când revin. — Noroc!
— G ata, lasâ-m ă pe m ine sâ duc astea!
sorbiturăşi apoi începe să-ţi facă de lucru prin bucătărie, f. j
Ia o
elementul ei îmi amintesc cum îmi povestea că gătea pentru tatălt] Tonul ei e simpatic, dar ironic. Nu crede că sunt capabil să tai o
— Pot să te ajut cu ceva? o întreb. legumă? Încep să tai, cu precizie atentă.
Se uită ia mine, de parcă mi-ar spune: „M ă ocu p cu, stai liniştii Frate, seminţele astea ajung peste tot. E mai greu decât am crezut.
— Nu, c în regulă. Stai jos. Ana face chestia asta să pară simplă. Trece pe lângă mine, atingându -se
— M i-ar plăcea să te ajut. cu coapsa de piciorul meu când îşi ia ingredientele. E intenţionat, sunt
Nu-ţi poate ascundesurprinderea. sigur, dar încerc să ignor efectul pe care-l are asupra libidoului m eu

— Poţi tăia legumele. şi continui să tai cu atenţie. Lama e malefică. Ana trece din nou p e
lângă mine, de dala asta băgându-şi şoldul în mine, apoi în că o dată,
Pare că-m i face o enormă con cesie. Poate că are dreptate să jje
o altă atingere, mai jos de talie. Penisul meu o aprobă grupa m are.
rezervată. Nu ştiu nimic d esp re gătit. M am a, d oam n a Jones şi supu-
— Ştiu ce faci aici, Anastasia.
sele mele — unele cu m ai m ult su cces decât altele — şi-au îndeplinii
— Cred că se numeşte gătit, zice ea cu sinceritate profundă.
toate acest rol.
Ah! Anastasia cea jucăuşă. îşi dă seama, în cele d in u rm ă , ce
— Eu nu gătesc, ii sp u n eu, exam in ân d cuţitul extrem de ascuţit
putere are asupra mea?
pe care mi-1 dă. Ia alt cuţit şi mi se alătură lângă tocător, curăţând şi tăin d u stu ­
— îmi închipui că nu ai nevoie. roi, haşme şi fasole franţuzească. Găseşte o nouă ocazie de a se lovi
Pune un tocător şi câţiva ardei roşii în faţa m ea. C e Dumnezeu de mine. Nu e deloc subtilă.
trebuie să fac eu cu astea? Au o formă atât de ciudată! — Te pricepi la asta, recunosc eu, când încep să toc al doilea ardei.
— N-ai tăiat niciodată o legumă? în treabă A nastasia nevenindu-i — La tăiat?
să creadă. Flutură din gene.
— Nu. — Ani întregi de practică, declară ea şi se freacă deminecufun-
Pare dintr-odată înfumurată. dul.
— Zâmbeşti superior la mine? Gata! Destul!
— Pare că asta e ceva ce eu pot face şi tu nu. Hai să fim sinceri, Ia legumele şi le pune lângă w o k -ul aflat pe foc.
Ch rişti an, cred că e o premieră. U ite... îţi arăt eu. — Dacă mai faci asta din nou, Anastasia, o să ţi-o trag pe podeaua
Trece pe lângă mine, atingându-mă cu braţul, iar trupul meu se bucâtărieL
trezeşte la viaţă. — Va trebui să mă implorimaiîntâi, replicăea.
D o a m n e D u m n ezeu le! — Asta e o provocare?
Mă dau la o parte din calea ei. — Poate.

— Uite-aşa! Ah, domnişoară Steele... Hai să te văd !

îm i arată, mârunţind ardeiul roşu, Îndepărtând seminţele şi ce Las cuţitul jos şi mă duc înspre ea, fixând-o cu privirea.
Buzele

mai aveainăuntru cu o singură răsucire iscusită de cuţit. se întredeschid când mă înclin pe lângă ea, la
un centim etru distanţă
Pare destul de simplu.
dar n-o ating. Cu o mişcare, inchid ochiul pe caree
wok-ul.

N ar trebui să-ţi dea bătăi de cap.


rit» m
P en tru că acurn o să fi-o trag de-o să te las lată.
— Pune puiul in frigider! Acum ce Ucem? întreb eu.
în g h ite in sec. ia castro n ul cu fâşii de pui, ii punt' stângace o Sc îmbujorează.
fu rie deasupra şi-l bagă cu totul in frigider. Mă duc In spatele ci, Iar eu rămân absolut neclintit.
ia dragoste cu mine, spune ea după o clipă.
tă cere, iar atunci când se răsuceşte sunt chiar in faţa ci.
(,um? Trebuie să-mi spui, iubito.
— D eci, ai de gând să mă implori? şopteşte ea.
îşi linge buzele, cu un gest nervos, şi pasiunea m i străbate din
— Nu, Anastasia.
cap până in picioare.
C latin din cap.
Im naiba... concentrcazd-te, Grey!
— Fără implorat. — Dezbracă- mă, spune ea.
M ă uit la ea, iar do rin ţa şi pofta îm i fac sângele să fiarbă, Da! Inii înfig degetul arătător in partea de sus a bluzei ei, atent si
L a n aib a, vreau să m ă ingrop in ea. nu i aiing pielea moaie. Trag uşor, obligând-o să se apropie de mine
V ă d c u m pupilele i se dilată şi obrajii i se înroşesc de dorinţă — Ce fată cuminte!
Ea m ă vrea. E u o v rea u . îşi m u şcă buza şi simt că nu mai pot Sânii i se ridică şi-i coboară când începe să respire precipitat.
su porta. O prind de şolduri şi o trag lângă mine, peste erecţia mei Ochii ei întunecaţi sunt plini de promisiuni carnale, ca şi ai mei. Cu
crescând ă. M âinile îi sunt în părul m eu şi mă trage spre buzele ci,0 dexteritate, încep sâ-i desfac nasturii bluzei. îşi aşazi mâinile pe bra
im ping in frigider şi o sărut cu toată puterea. ţele inele — ca să sc echilibreze, cred — şi mâ priveşte fa .
Are un gust atât de bun, atât de dulce! Da, aşa e bine, iubito. Nu-m t atinge pieptul!
îm i gem e în g u ră şi e ca o alarm ă de trezire, care-mi întăreşte ţi Deschei şi ultimul nasture, ii scot bluza pesteumeri şi lassâ
o
m ai tare penisul. îm i d u c m ân a în părul ei şi-i las capul pe spateci cadă pe podea. Fac un efort imens sâ nu-i atingsânii superb»ţi mâ
să-i pot vâri m ai adânc lim b a în gură. Lim ba ei se luptă cu a mea. întind spre talia jeanşilor ei. Deschid nasturele desus şi tragfer­
La n a ib a ... e erotic, p utern ic, intens. M ă retrag. moarul în jos.
— C e -ţ i d o reşti, A n a sta sia ? Rezist dorinţei de a o arunca in pal. O să fie un ioc al aşteptării.
— Pe tine. Trebuie să-mi vorbească.
— U nde? — Spune-mi ce-ţi doreşti. Anastasia!
— în pat. — Sărută-mă de aici până aici!
Nu m ai am nevoie de niciun alt semnal, aşa că o iau în braţe şi o duc îşi trece degetul de la marginea urechii sale la găt.
Plăcerea mea , dom nişoară Sleele.
in d orm itor. O vreau goală şi plină de dorinţă sub mine. O pun încet
jo s , ap rind lu m ina de p e noptieră şi trag perdelele. Mă uit pe fereastra
imptngcapul
îi dau pârul la o parte, ii prind pletcie in palma şi-i

văd strad a şi-m i dau seama că aceasta e camera la care m-am zgâit in
intr-o parte, dezvăiuindu-i gâtul zvelt. Mă aplec, atingurechea, iar
ii

tim p u l raid u rilo r m ele tăcute, din ascunzătoarea mea de urmăritor.


ea se frământă când o sărut uşor, urmând caleadegetuluieişiinapos
face un zgomot mic, infundat,
E ra aici, sing u ră, ghem uită în pat.
E atât de excitant!
C â n d m ă în to rc , ea m ă priveşte. Cu ochii larg deschişi. Aştep
Frate, vreau să mă pierd in ea. Să o redescopăr.
fâ n d . D o r in d u -m ă .
— Jeanşii... ţi chiloţii, geme ea, întretăiat, agitat, iar eu zâtnb^
lângă gâtul ei. — Nu, Te vreau in m ine.

A prins ideea. — Eşti sigură?


— Te rog!
Vorbeşte cu mine. Ana!
Nu. Mă distrez prea b ine. C o n t in u i să o c h in u i len t şi la sciv pe
O sârut pe gât incă o dată ţi îngenunchez în faţa ei, luând-o prjr(
superba şi preţioasa m ea iubită.
surprindere. îm i vâr degetele mari in talia jeanşilor şi a chiloţilor şj.,
— C hristian... te rog! ge m e ea.
trag uşor in jos. Mă aşez în genunchi şi îi admir picioarele lungi
ti dau drumul şi mă ridic, cu gura u m e d ă d in c a u z a e x c ită rii ei,
arătoase când îşi scoate pantofii şi pantalonii. Mă priveşte in ochi,iar
şi mă uit la ochii ei pe ju m ătate în c h işi.
eu aştept porunca ei.
— Deci? fac eu.
— Acum ce, Anastasia?
— Deci ce? gem e ea.
— Sârutâ-mă, spune ea încetişor.
— Sunt încă îm brăcat.
— Unde? Pare dezorientată, pare că nu p ric e p e , iar eu ridic m âinile în sem n
— Ştii tu unde. de capitulare.
îm i înăbuş un zâmbet. Nici măcar nu poate rosti cuvântul. ia-mă... sunt al tău.
— Unde? insist eu. Se întinde după căm aşa m ea.
Se îmbujorează încă o dată, dar apoi, cu o expresie hotărâtă, dar Rahat! Nu! Fac un pas în ap o i.
îngrozită, arată spre punctul de unire a coapselor sale. Uit de mine.
— Ah, cu plăcere, chicotesc eu, savurându-i stânjeneala. — 0 , nu, protestez.
încet, imi las degetele să-i urce pe picioare până când ajung cu La jeanşi m ă refeream , iubito. E a c lip e ş te când îşi dă sea m a c e -i
mâinile pe şoldurile ei, apoi o trag în faţă, lipind-o de buzele mele. cer şi brusc se lasă in genu nchi.
La naiba! îi miros excitarea. UaulAna... Ce fa ci aici?
D eja mă simt incom od in jeanşi, acum parcă sunt cu câteva Cu oarecare stinghereală — c u d e g e te le ei s t â n g a c e — îm i d esface
m ărim i m ai m ici. îm i strecor limba prin părul ei pubian, intre- nasturii şi ferm oarul şi-m i trage je a n ş ii in jo s.
bându-m â dacă o voi convinge vreodată să scape de el, dar îmi ating Ah! Penisul meu are loc, in sfârşit!
ţinta şi încep să o gust acolo. îm i scot pantalonii şi şo sete le , in vreme ce ea stă în g e n u n ch e a tă
D oam ne, cât e de dulce! Atât de dulce! in poziţia ei subm isivă pe podea. Ce încearcă să -m i facă? E a se rid ică
Ea geme şi mă prinde de păr, iar eu nu mă opresc. Îmi învârt limba şi-mi prinde penisul, strângându-1 tare, aşa cum i-a m arătat.
in cercu ri, tachinând-o şi încercând-o. La naiba!
— C hristian, te rog, mă imploră ea. îşi trage mâna înapoi. Ah! Prea înapoi. Aproape dureros. G em , m ă
M ă opresc. încordez şi închid ochii; imaginea ei in genunchi şi atingerea m âinii ei
in jurul penisului meu sunt aproape prea mult de suportat. D intr-odatâ,
— C e m ă rogi, Anastasia?
gura ei caldă şi umedă îmi cuprinde erecţia, sugând cât de tare poate
— Fă dragoste cu mine!
Ah! Ana! Ah, niai încet!
— Asta fac, îi răspund şi suflu uşor peste clitorisul ei.

CamScanner
Scan ned by
cuprind capul, iar ea mă împinge ţi mai mult in guri ,,t
cându-ţâ lim ba peste dinţi ţi apăsând u-mă uşor. $i eşu a mea. Din nou.
Mă ti risc in pat, ii sărut gleznele, genunchii, coapsele, şoldurile,
— La naiba, şoptesc pierdut >i-mi flcxez şoldurile. ca si-ipâtr..
abdomenul pUt; limba mi se învârte in b uricu l ei. iar ea m i răsplăteşte
ţi m ai adânc in g ă r i
cu un geamăt zgom otos. Ii ling un sân, apoi pe celălalt, ti prind sfâr­
E atât de bine' O face la nesfârşit ţi e mai mult decât excitant
'&
cul in gura, necăjindu-l, trăgând de el ţi sim ţin d u -l cu m se întăreşte
răsuceşte Hfnba in jurul capului, in mod repetat, înnebunindu*.
intre buzele mele. Trag tare, iar ea se crispează sub atingerea mea,
Este «aperbă azi. Gem, savurând atingerea gurii ţi limbii sale.
strigându-mi num ele.
-* • D o a m n e ’ Se pricepe foarte bine ia asta. îmi ia penisul în gas
Răbdare, iubito!
în că o dată.
îi eliberez sfârcul şi-mi Îndrept atenţia spre geamănul său.
— Ana, e destul Gata, spun eu printre dinţii încleştaţi.
— Christian, te rog.
Mă face să-mi pierd controlul. Nu vreau sâ-mi dau dramul aar, — Ce mă rogi? m urm ur intre sân ii ei, savurându-i dorinţa.
vreau să fiu in ea când explodez, dar ea mă ignoră şi face asta în con­ — Te vreau in mine.
tinuare. — Mă vrei acum?
C e afurisită! — Te rog!
— Ana, ai demonstrat ce aveai de demonstrat. Nu vreau să-nu Gâfâie şi e disperată, exact cu m im i place m ie. Ii despart picioa­
dau drumul la tine in gură. rele cu genunchii. Ah, şi eu te doresc, iubito. M ă urc peste ea, pregătit
Mârâi, dar ea tot mă ignoră. de acţiune. Vreau să savurez acest m o m e n t, când ii recuceresc trupul
D estu l fe m e ie ! minunat, când îmi recâştig fru m o a s a iu b ită. Ochii ei întunecaţi şi
O prind de umeri ţi o ridic în picioare, apoi o arunc repede m umbriţi se întâlnesc cu ai m ei şi, uşor-uşor, mă cufund in ea.
pat. îm i caut jeanşii ţi scot un prezervativ din buzunarul de la spate, La naiba! E atât de bună. D e strâmtă. D e potrivită,
apoi scap de cămaşă, trăgându-mi-o peste cap şi lăsând-o lângă pan îşi ridică bazinul spre mine, işi dă capul pe spate, cu bărbia in
taloni. Ea zace Întinsă şi lascivă pe pat, aer. Gura i-a răm as deschisă, in tr-o adm iraţie mută. M ă prinde de
— Scoate-ţi sutienul! braţe şi geme dezlănţuită. C e sunet minunat! îi aşez mâinile pe cap
Se ridică In şezut şi face repede ce i-am cerut, măcar de data asta. ca s-o ţin locului, ies din ea, apoi o pătrund din nou. Degetele mele
— Intinde-te! Vreau să te privesc. îi găsesc pârul, trăgând de el şi incurcându-1, şi mă mişc încet, sim -
Ea se întinde in cearşafuri, cu ochii la mine. Are pârul liber şi ţindu-i locul acela strâmt, ud şi cald în jurul meu. Mă bucur de fie­
răvăşit, ca o aură lucioasă şi castanie împrăştiată pe pernă. Trupul i care părticică din ea.
s-a înroşit din cauza excitării Sfârcurile i s-au întărit, ispitindu-mi Are ochii întunecaţi, gura întredeschisă şi gâfâie sub mme. Arată
Picioarele-i lungi sunt desfăcute, minunat.
E uluitoare. — Mai repede, Christian. mai repede. Te rog, mă imploră ea.
Deschid pachetul şi-mi pun prezervativul. Ea-mi priveşte fiecare Dorin (o ta c poruncă pentru mine, iubita
Gura mea o găseşte pe a ei. recucerind-o, şi încep să mă mişc,
m işcare, incă gâfâind. Aşteptându-mâ.
împingând iar şi iar. E atât de frumoasă! Mi-a lipsit asta. Mi-a Upsit
— Arăţi m inunat, Anastasia Steele.
tot ce are ea. Mă simt ca acasă. Ha e căminul meu. I:. totul. Şi ms
PS
mă îngrop in ca la nesfârşit. Soarta mea e in mâinile tale, Ana. E in m âin ile tale de câ n d te-am
începe să se excite în jurul meu, ajungând la orgasm. cunoscut.
— Mulţumesc pentru iPad, adaugă ea, in tre ru p â n d u -m i fa n ­
Air. iubito, da! Picioarele i se încordează. E aproape, la fcj ^
şi eu. teziile.
E primul cadou pe care i l-am oferit şi pe care l-a accep tat cu
— Haide, iubito! Dă-ţi drum ul, şoptesc eu printre dinţi.
graţie.
Ha ţipă când explodează in jurul penisului m eu. prinzându-^,
— Cu toată plăcerea. Anastasia.
şi trigându-mă mai adânc înăuntrul ei, iar eu îmi dau drumul,tu,
— Care e cântecul tău favorit de-acolo?
nându-mi in ea viaţa şi sufletul întreg.
— Asta ar însemna să dau din casă, o tachinez eu.
— Ana! Ah, să-mi bag... Ana!
Probabil, ceva de ia Coldplay, pentru că sunt cei mai buni.
Mă prăbuşesc peste ea lipind-o de saltea, şi-mi îngrop faţa în gat j îmi ghiorăie stomacul. Mor de foame şi nu e o situaţie pe care o
ei, inspirăndu-i parfumul delicios, Îmbătător. loierez cu uşurinţă.
E a mea încă o dată. — Hai să-mi găteşti ceva, fătucă. Mă sting de foame.
A mea. Mă ridic in capul oaselor şi o trag la mine în braţe,
Nimeni n-o va răpi de lângă mine şi-o s i fac tot ce-mi stă în — Fătucă? repetă ea, chicotind.
puteri să o păstrez. — Fătucă. Mâncare. Acum. Te rog, poruncesc eu, ca un ora al
După ce-mi recapăt suflul, mă ridic şi-i iau mâinile in tr -a le mele. cavernelor ce sunt, în vreme ce-i adulmec părul.
Deschide ochii cu o fluturare de gene. Sunt foarte albaştri, limpet — De vreme ce mă rogi atât de frumos, stăpâne, mă apuc im e­
şi satisfăcuţi. îmi zâmbeşte timid, iar eu îmi trec vârful nasului peste diat de treabă.
trupul ei, căutând cuvintele potrivite pentru a-mi exprima recunoş­ Se mişcă în poala mea când se ridică.
tinţa. în locul oricăror vorbe, o sărut rapid şi ies din ea fă r ă nicio Au!

tragere de inimă. Când se dă jos din pat, îşi clinteşte un pic perna. Sub aceasta e
— M i-a fost dor de asta. balonul în forma de elicopter, oarecum trist şi dezumflat. îl iau şi mă
uit la ea, întrebându-mâ de unde e.
— Şi mie, răspunde ea.
— E balonul meu, subliniază ea.
O prind de bărbie şi o sărut încă o dată.
Ah, da, Andrea i-a trimis un balon şi flori când Ana şi Katherine
M ulţum esc, mulţumesc, m ulţum esc că-m i m ai d ai o şansă.
s-au mutat în acest apartament. Ce caută aici?
— Să nu mă mai părăseşti, şoptesc eu.
— în pat?
Niciodată. Şi iar simt nevoia să mărturisesc un secret întunecai
— Da. Mi-a ţinut companie.
do rin ţa m ea p en tru ea.
— Norocos Chartie Tango.
— Bine, răspunde ea, cu un surâs tandru, care-mi face capulsi
îmi zâmbeşte şi ea şi îşi înfăşoară trupul superb într-un halat.
vâjâie. E balonul meu, mă avertizează ea, înainte de a ieşi din dormitor.
Cu un singur cuvânt imi vindecă pentru totdeauna sufletul tul­ Posesivă, domnişoară Steele!
burat. Sunt în culmea fericirii.
După ce iese imi scot prezervativul, il înnod ţi 1 arunc in cg^
N jjypj ce trimit mesajul am o idee, care n u ştiu d a c ă v a 1
de gunoi de lângă patul Anei. Cad înapoi pe perne, studiind baluri
L -a păstrat şi a dormit cu el. De fiecare când stăteam lângă blocul ţl ona sau nu.

urm ărind-o. ea era ghemuită in pat, tânjind după m ine. cu ch e ^ Poţi să-m i aduci şi-un ruj
asta in braţe.
TAYLOR
M ă iubeşte.
Vreo culoare anume?
Şi dintr-odată m ă simt copleşit de nişte sentimente amestecate
nebuneşti, emoţiile şi panica ridicându-mi-se in piept. Nu. Te las pe tine sâ alegi.
Cum e posibil aşa ceva?
Pentru că nu te cunoaşte, Grety.
Rahat! Ana se pricepe la gătit. Friptura e d e lic io a s ă . S u n t m a i l i n i ş t it
N u insista pe partea negativă! Vorbele lui Flynn imi inceţoşeazj acum că am mâncat ceva şi nu-m i am intesc să m ai fi fo s t atâ t d e n e o ­
mintea. Concentreazâ-tepe partea pozitivă a lucrurilor! ficial şi relaxat in preajma ei. Stăm am ân do i p e jo s, a s c u lt â n d m u z i c a
In fine, e a mea din nou. Va trebui doar să o păstrez. Din fericire, de pe iPod-ul meu, mâncăm şi bem p in o t g ris răcit. î n p lu s , e m i n u ­
vom avea intregul weekend la dispoziţie ca să facem din nou cunoş­ nat să vid cum devorează m âncarea. E la fel de în fo m e ta t ă c a m in e .
tinţă unul cu celălalt. — E foarte bună.
La naiba! M âine am Balul Coping Together. Apreciez fiecare îmbucătură. E a radiază de b u c u rie la c o m p li m e n ­
A ş putea să chiulesc — dar mama nu m -ar ierta niciodată. tul meu şi-şi dă o şuviţă rebelă de p ă r d u p ă u re ch e .
M â întreb dacă A n a m ă va însoţi. Va avea nevoie de o mască — De obicei, eu gătesc. Kate n u e o b u cătăreasă grozavă.
dacă e de acord. Stâ cu picioarele întinse şi încrucişate. H a la tu l e i re la tiv u z a t e d e
îm i găsesc telefonul pe podea şi-i scriu lui Taylor. Ştiu că-şi tizi culoare crem. Când se apleacă, halatul se d e sfa ce , ia r e u v ă d c u c o a d a
tează fiica în cursul dimineţii, dar sper să aibă timp să cumpere o mască. ochiului rotunjimea moale a sânilor eu
Grey, fii cuminte1

Am nevoie de o mască pentru Anastasia — Mama ta te-a învăţat să găteşti? o întreb.

pentru evenimentul de mâine. — Nu chiar, spune ea, izbucnind în râs. C â n d a m d e v e n it in t e ­

Crezi căpoţi găsi ceva?


resată să învăţ, mama locuia cu S o ţu l N u m ă ru l T r e i î n M a n s fie ld ,
TAYLO R Texas. Iar Ray, mă rog, ar fi trăit cu pâine p răjită şi m â n ca re d in o ra ş
Da, domnule.
dacă n-aş fi fost eu.
— De ce n-ai rămas cu m am a ta în Texas?
Ştiu locul potrivit.
— Soţul ei, Steve, şi cu m in e...
Excelent!
Se opreşte şi, după faţa ei b o s u m fla tă , îm i d a u s e a m a c ă n u e o
TA YLO R
amintire plăcută. Regret că am în tre b a t-o şi v r e a u s ă s c h im b s u b i e c ­
Ce culoare?
tul, dar ea continuă.
Argintiu sau bleumarin.
— Mu ne am înţeles. Şi-mi era dor de Rav. Căsnicia ei cu Staţ _ C e s ă n “ IesP“ n? .
__C âea mea. Acordurile prelim inare au fost s e m n a te ie ri. ş a r e a
n-a durat mult. S-a trezit la realitate, cred. N'u vorbeşte niciodată de*
pre el. adaugă ea încetişor. nu are voie să fie făcută publică timp de p atru s ă p tă m â n i, in v r e m e u
— Deci ai rămas in Washington cu tatăl tău vitreg. conducerea de Ia SIP va efectua câteva sc h im b ă ri.
— Am locuit puţin in Texas. Apoi m-am întors la Ray. -A h !
— Mi se pare că ai avut grijă de eL Pare alarmată.
— Aşa cred, spune ea. — 0 să-mi pierd slujba?
— Te-ai obişnuit să ai grijă de oameni. — Sincer, mă îndoiesc.
A r trebui să f ie invers. Nu daci vrei să o păstrezi.
Se întoarce spre mine să-mi studieze chipul. Mijeşte ochii.
— C e e? întreabă ea, îngrijorată. — Dacă plec şi-mi găsesc alt se rv iciu , o să c u m p e r i şi c o m p a n i a
— Vreau să am grijă de tine. aceea?
In toate sensurile. E o declaraţie simplă, dar spune totul. Ea — Nu te gândeşti să pleci, n u -i aşa?
răm âne uluită. Iisuse, eu sunt pe cale să cheltui o m ic ă a v e re p e a c h i z i ţ i o n a r e a
— A m observat, zice sec. Doar că ai un fel ciudat de a o arăta, acestei firme şi ea vorbeşte despre p lecare!
— E singurul fel pe care -1 cunosc. — Posibil. N u sunt convinsă c ă -m i d ai d e a les.
îmi fac simţit felul de a fi în această relaţie. E ceva nou pentru — Da, o să cumpăr şi com pania aceea.
mine. Nu cunosc regulile. Şi acum tot ce-mi doresc e să am grijă de Deja devine costisitor.
A n a şi sâ-i ofer lumea întreagă. — Nu crezi că eşti un pic prea p ro te cto r?
— încă sunt supărată pe tine pentru că ai cumpărat S 1P. E un strop de sarcasm in glasul eî.
— Ştiu, dar faptul că tu, iubito, eşti supărată, nu mă va opri. Poate...
— C e -o să le spun colegilor mei de serviciu, lui fack? Are dreptate.
Pare exasperată. D ar imaginea lui Hyde de la bar, aplecându-sc — Ba da. îm i dau seam a p e rfe c t c u m p a r e c h e s t i a a s t a , r e c u ­
asupra ei, privind-o cu jind, înghesuînd-o, îmi apare în minte. nosc eu.

— Nenorocitul ăla mai bine să aibă grijă, morm ăi eu. — Sună-1 pe dr. Flynn, spune ea, d â n d u -ş i o c h i i p e s t e c a p .

— Christian! E şeful meu. Şi-mi doresc să o pedepsesc p en tru asta, d a r e a se r i d i c ă şi î n t i n d e

N u ţ i dacă-m i vâr eu coada. mâna după farfuria mea goala.

Se încruntă la mine şi nu vreau să se enerveze. Ne distrăm atât d« — Vrei desert? spune ea cu un surâs in sin u a n t.

bine! C efa c i ca să te relaxezi? M ă întrebase ea în timpul interviului. Ei — Acum mai vii de-acasâ! rânjesc eu , ig n o râ n d u -i a titu d in e a
Tu poţi fi desertul iubito.
bine, A n a , asta fac, m ănânc pui fript cu tine în tim p ce stăm pe pod»
— Nu eu, spune ea repede, de parcă-m i p o a te c iti g â n d u rile . A v e m
în că se agită, gândindu-se Ja situaţia ei de la muncă, fără îndoială, şi des­
îngheţată. De vanilie, adaugă şi zâm b eşte, c a la o g lu m ă c u c i r c u i t
p re cu m le va spune că G E H a achiziţionat S 1P. îi ofer o soluţie simpli
— N u le spune.
Ah, Ana. Devine din ce in ce mai bine.
— Serios? Cred că putem face ceva special cu asta, Mă duc la frigider, zâmbind ca un prost ce sunt, d esch id uşa şi
O să fie distractiv, Mâ ridic în picioare nerăbdător, de-abia scot o gâletuşă cu îngheţată de vanilie.
1 aŞtept
ce-o să urmeze. Cine o să atingă orgasmul? — Asta e perfectă.
Ea. Ridic recipientul.
— Ben. Şi. Jerry. Şi. Ana.
Eu.
Scot o lingură din sertarul cu tacâmuri. C ând rid ic p riv irea , d es­
Amândoi.
copăr că Ana are o expresie lacomă şi nu ştiu dacă e p en tru m in e sau
— Pot să rămân? întreb eu.
pentru îngheţată. Sper că e o com binaţie fericită.
— Ce vrei să spui? E momentul să ne jucăm , iubito.
— Peste noapte. — Sper că eşti fierbinte. O să te răco resc c u asta. V i n o î n c o a c e !
— Păi, eram sigură că rămâi. Întind mâna spre ea şi sunt entuziasm at cân d m ă p rin d e d e ea.
— Foarte bine. Unde-i îngheţata? Şi ea vrea să se joace,
— în cuptor. Veioza de pe noptieră e total insipidă şi ca m era e u n p ic în tu ­
necată. Odinioară prefera poate am bianţa asta, dar, ju d e c â n d d u p ă
Zâmbeşte cu subînţeles.
comportamentul ei de mai devreme, acum pare m ai p u ţin tim id ă şi
Ah, Anastasia Steele, m ă m ănâncă palm a.
mai împăcată cu propria nuditate. Pun în gh eţata p e n o p tie r ă şi dau
— Sarcasmul e cea mai joasă formă a înţelepciunii, domnişoară
jos de pe pat cuvertura şi pernele.
Steele. Aş putea să te pun pe genunchi.
— Ai un alt set de cearşafuri, n u -i aşa?
Arcuieşte o sprânceană.
Ea dă din cap, privindu-m ă d in p ra g u l u ş ii. C h a r lie T a n go z a c e
— Mai ai bilele alea vaginale argintii? aruncat pe pat.
îm i vine să râd. E o veste bună. înseamnă că nu se va opune unei — Nu-ţi bate joc de balonul m e u , m ă a v e rtiz e a z ă e a c â n d îl r id ic .
bătăiţe la fund ocazionale. Dar o las pentru altă dată. îmi scotocesc îi dau drumul şi-l privesc cum cade peste cu v ertu ra de pe p o d ea .
Bcăm aşa şi buzunarele jeanşilor de parcă le-aş căuta pe acolo. — Nu mi-aş permite aşa ceva, iubito, dar vreau s ă -m i fa c d e cap
— în mod ciudat, nu am un set la mine. Nu prea am nevoie de cu tine şi cu cearşafurile astea.
' ele la birou. 0 să devenim lipicioşi şi noi, şi a şte rn u tu rile ei.
Geme cu falsă mirare. Acum, întrebarea cu adevărat im p ortan tă: va a ccep ta sau n u ?
— Mă bucur să aud asta, domnule Grey. Şi eu care credeam că ai — Vreau să te leg, şoptesc eu.
spus că sarcasmul e cea mai josnică formă a înţelepciunii. în tăcerea care se lasă între noi, aud g eam ătul ei m o ale.
— în fine, Anastasia, noul meu m otto este: „Dacă nu-i poţi Ah, sunetul acela . ..
Învinge, aîiază-te cu ei.!“ — Bine, spune ea.
Răm âne cu gura căscată de uimire. — Doar mâinile. D e pat. Trebuie să stai n em işca tă .
D a! — Bine, repetă.
D e ce e atât de distractiv să mâ dondănesc cu ea? Mă îndrept spre ea, privind-o în och i.
ELjo/no "3

— O sâ folosim asta.
Iau cordonul halatului sâu, il trag uşor, iar halatul se desface, ^ Iau îngheţata şi lingura şi o în ca le c d in n o u . îşi m u ş c a b u z a , in
la iveală o Ana dezgolită; m ai trag o dată, şi co rd o n u l e liber. ^ timp ce eu scot capacul şi încerc sâ iau o lin g u ră d e în g h e ţa tă .
halatul ei cade pe podea. Nu-şi ia o ch ii din och ii m ei şi nu tace ni — Hmm, încă e destul de tare.
încercare de a se acoperi. Mă gândesc să mă m ânjesc p e m in e c u p u ţin ă în g h e ţ a t ă şi a p o i

Snrvtt Aflttî sâ i-o strecor ei în gură. D ar cân d g u st c a s ă - m i d a u s e a m a c â t e d e

O mângâi cu degetul pe faţă; chipul ei e neted ca satinul sub atu rece, mă tem câ o să aibă un efect n e g a tiv , s f r e d e li t o r a s u p r a t r u ­

gerea mea. O sărut scurt pe buze. pului meu.

— Intinde-te pe pat cu faţa-n sus!


Şi asta >iu mi-ar conveni.
— Delicios...
Spectacol, iubito.
hni ling buzele pentru d ra m a tism şi în g h e ţa ta m i se t o p e ş t e în
Simt nerăbdarea A n e i Face cu m i-am spus, intinzându-se pe p4*
gură.
pentru mine, îm i iau un răgaz ca sâ o adm ir.
— E uimitor ce gust bun are vechea şi p lictico a sa v a n ilie .
Iubita mea.
O privesc, iar ea îmi surâde, cu o expresie lu m in o a să .
Iubita mea uluitoare. Cu picioare lungi, talie subţire, ţâţe perfecte.
— Vrei şi tu?
Pielea ei desăvârşită radiază în lum ina am urgului şi o ch ii îi scânteiazi
Ea dă din cap — un pic nesigură, m i se pare.
plini de dorinţă şi nerăbdare.
Mai iau o lingură şi-i ofer în gh eţata, iar ea d e s c h id e g u ra . M ă
Sunt un tip norocos.
răzgândesc şi mi-o vâr mie în gură. E ca şi c u m i-a i lu a b o m b o a n e le

r
Trapul m i se încordează. unui copil.
— Te-aş putea privi o zi întreagă. A nastasia.
— E prea bună ca s-o îm part cu cineva, z ic eu , n e c â jin d -o .
Salteaua se înfundă când m ă s tre co r lân g ă e a şi o încalec. — Hei, protestează ea.
— Braţele deasupra capului, îi zic. — De ce, domnişoară Steele, îţi place vanilia?
Ea se supune im ediat şi, cu a ju to ra i co rd o n u lu i, îi leg încheietu Da! exclama ea şi mă surprinde în ce rcâ n d să m ă r ă s to a r n e ,
riie Laolaltă, apoi de barele m e talice ale tăb lie i patu lu i. dar sunt prea greu pentru ea.
Aţa. Izbucnesc în râs.
C e privelişte gm zavâ im i o fe r ă .. . t ş u naravaşa, n u -i a ş a : t u n -a ş t a c e asta d acă aş fi î n lo c u l tău
O sărut repede p e buze şi m ă d au jo s d in p at. D u p ă ce mâ ricfc Ea încrem eneşte.
in picio are, im i sco t trico u l şi je a n ş ii şi pu n u n p re zerv ativ pe nop­ — îngheţată, se v ăicăre şte e a , b o s u m f lâ n d u - s e .
tieră. - Ei bine, p entru c ă m -a i s a tis fă c u t a tâ t d e m u lt a z i, d o m n i ş o a r ;
A cu m . Ce săfac? Steele.
A flat la capătul patului, o p rin d de g lezn e şi o tra g pe saltea astfî Iau altă lingură de îngheţată şi i-o în tin d. M ă p riv eşte cu n eîn
in c it braţele sâ-i fie în tin se la m ax im u m . C u cât s e p o ate mişca m*
credere amuzată, dar îşi intredeschide buzele, iar eu îi s tre c o r v an i
lia printre ele. Penisul mi se întăreşte când îm i im aginez bu zele ei i
p u ţin , cu atât m ai in ten se vor fi sen zaţiile.
iurul acestuia.
— £ m ai b in e, m o rm ăi in barbă.
Toate la vremea lor, Grey.
Uşor, ii scot lingura din gură şi mai iau nişte îngheţată. ă n Mă târăsc de-a lungul trupului ei, urm ân d dâra d e în g h e ţa tă to p ită .
ceai de-a doua lingură cu lăcom
lăcomie.
ie. îngheţata a început să se tope.
tn*. Se frământă sub mine, iar şoldurile îi pulsează in tr-u n ritm fa m ilia r.
din cauza m âinii m ele calde. încet, ii mai o fer o lingură. Ah. iubito, dacă stai cum inte o să sim ţi şi m a i b in e totul.
— Hmm, ia uite, asta e o cale de a te face să m ănânci. Să te brj, Devorez ce-a răm as din în g h eţata d in b u r ic , folo sin d u -m i l im b a .
cu forţa. M -aş putea folosi de ideea asta şi d e-acu m înainte. E lipicioasă. D ar nu peste to t.
închide gura când îi o fer încă o în gh iţitu ră şi văd o s c lip ii, Deocamdată.
dătoare în ochii ei când clatină din cap. S -a săturat. înclin lingura îngenunchez intre coap sele ei şi m a i p u n o d u n g a d e î n g h e ţ a t ă
peste burta ei, peste părul pu bian, u ltim u l m e u o b ie c tiv , î i p i c u r v a n i ­
îngheţata topită i se prelinge pe gât. A poi p e p iept. D eschide gura
lia rămasă peste clitorisul um flat. Ţ ip ă ş i-ş i în c o r d e a z ă p i c i o a r e l e .
Ah, da, iubito...
— Taci, acu m ...
M ă aplec şi curăţ îngheţata de pe ea cu lim ba.
Mă aplec şi ling în cet în g h e ţa ta , c u r ă ţâ n d -o .
— M m m ... A re un gust şi mat bun cân d o Ung de pe tine, dor,
— Ah. Te rog. C h ristian !
nîşoară Steele.
— Ştiu, iubito, ştiu, şo p tesc lâ n g ă p ie le a ei a p r in s ă , d a r î m i c o n ­
încearcă să-şi înd oaie braţele, trăgând de cordon ul halatului, dai
tinui invazia lascivă.
acesta o ţintuieşte lo cu lu i U rm ătoarea lingură cu îngheţată i-o pic. Picioarele i se în co rd ează d in n o u . E a tâ t d e a p r o a p e !
peste sâni, privind fascinat cu m fiecare sfârc s e în tăreşte din au n Las cu tia de în g h e ţa tă s ă c a d ă p e j o s ş i - m i î n f i g m a i î n t â i u n
atingerii reci. Cu dosul lingurii întind v anilia peste sânii excitaţi, j* deget, apoi şt p e a l d o ile a, in e a . S a v u r e z t r u p u l a c e s t a u m e d , f i e r ­
Ana se foieşte sub m ine. binte şi prim itor şi m ă c o n c e n tr e z a s u p ra l o c u l u i a c e l a a t â t de d u l c e ,
— £ rece? întreb eu şi, fără să aştept v reu n răspun s, mă Infrupî, mângâind-o, atin g ân d -o , ş tiin d c ă e a p r o a p e de o rg a sm . D e e x t a z u l
lingând râuleţele de îngheţată, sugându-i sânii, trăg ân d -o de sfârcun iminent.
Ea închid e o ch ii şi gem e. — Doar aici, m urm ur în v re m e ce d egetele in tră şi ie s î n c e t d i n ă ­
— Vrei şi tu? untrul ei.
Iau o gură de îngheţată, în g h it un p ic d in ea, apoi o sărut, vârâţi Ea ţipă înăbuşit, iar trupul i se strânge to t în ju r u l d e g e te lo r m e le .
du-m i lim ba in gu ra ei nerăbd ăto are. Da.
Ben. Şi. Jerry. Şi. Ana. îmi retrag mâna şi mă întind după prezervative. Şi c h ia r d a c ă le
Senzaţional. urăsc, îmi ia doar o clipă să-m i pun unul. M ă u rc p e ste e a în tim p
Mă ridic in capul oaselor şi mă aşez pe coapsele ei. Las să cădi ce-şi savurează zvâcnirile orgasm ului şi o pătru n d .
în g h e ţa ta topită peste pieptul ei şi peste m ijlocul abdomenului, îik> — O, da! gem eu.

o bucată m are de vanilie în buric. Ochii i se deschid de uimire. E un paradis.


Paradisul meu.
— Ai mai făcut asta şi înainte, o avertizez eu. Va trebui să sa
Dar e lipicioasă. Peste tot. Pielea m i se lip e şte d e a e i şi a s ta m
nem işcată, altfel o să imprâştiem îngheţată în tot patul.
derutează. Mă retrag şi o răsucesc pe co a te şi g e n u n ch i.
B a g o lingu ră plină de îngheţată în gură şi revin la sânii ti
— Aşa, mormăi eu şi m ă întind ca să d esfac n o d u l şi să o e lib e re .
sugându-i fiecare sfârc, pe rând, cu buzele mele răcoroase şi cu limba
pe umărul meu. Ii adulmec gătui şl tn ^ de acest m om ent lu cid şi A c u t de
pătrunzând -o adine MînMM a metr şi a vanii*
După o vreme *e foieşte
— Ceea ce simt pent ru tine mă În sp ă im â n tă , s p u n » r a ' u n ^ K
P arfum u l meu preferai
răguşită.
— $tu căi d r mult imemni pentru mine? ii şoptesc ia ureche,
— Şi pe mine, iubito.
r r n n e ce-şi d i capul pe spate, extaziată
Mai mult decât ştii tu.
— Nu. gâftie ea.
— Şi dacă mă părăseşti?
li cuprind uşor obrazul şj girul cu degetele, ţmtumd-o locului.
Poftim? De ce s i o părăsesc? Am fost pierdut fârâ ea.
— Ba da, ftu N -o s i te mai las s i pleci.
— Nu plec nicăieri. Nu cred că m -aş putea sătura v reod ată de
Stctodata
tine. Anastasia.
Te iubesc
Se răsuceşte la mine in braţe şi mă studiază, cu o ch i în tu n ecaţi
— Eşti a mea. Anastasia.
şi intenşi, şi habar nu am la ce se gândeşte. Se Înclină şi m ă săru tă —
— D a . a ta
un sărut dulce şi tandru.
bi eu am grilă de ce e al meu. şoptesc eu şi o muşc uşor dt La ce mama naibii se gândeşte?
tainei urechii h dau o şuviţă de p ir după ureche. Trebuie să o fac să m ă cread ă
Scoate un tipât că voi rămâne aici multă vreme, cât timp tnâ va vrea lângă ea.
— Aşa, iubito, vreau s i te aud. — N-am simţit niciodată ce am simţit atunci când ai plecat. A n a ­
Vreau s i am grijă de tine. stasia. Aş muta cerul şi pământul ca sâ nu mai sim t aşa ceva d in n o u
îmi încolăcesc mana in iurul taliei ei, lipind-n de mine, şi-i prind Coşmarurile. Vinovăţia- Disperarea care m ă trăgea in abis, in e
şoldul c u cealaltă m ină. Şi continui sâ o pătrund, s i mă înfund in cându-mă.
ea Se ridică şi coboară laolaltă cu mine. ţipând, gemând, mardind Rahat! Revino-ţi, Grey!
Am stropi de sudoare pe spate, pe frunte şi pe piept, aşa câ trupurile Nu. Nu vreau să mai simt niciodată aşa ceva.
n o a s tre alunec a atunci când ea mă încalecă. îşi strânge pumnii şi nu Mă mai sărută o dată — un sărut tandru, rugător, care sâ m â alini
se mai clinteşte, cu picioarele încolăcite in jurul meu. cu ochii închişi Nu tr mai gândi la asta, G rey ! G ândeşte-te la altceva!
lisâ n d s i-i scape un ţipăt îmi amintesc de balul de vară al părinţilor m ei.
- Haide, iubito, gem eu printre dinţi, iar ea îşi dă dramul, Stri- — Vrei sâ vii cu mine mâine la petrecerea de vară a tatei? E u
gandu mi numele eveniment caritabil anual. Am promis câ merg.
M j dezianţui eiaculand înăuntrul ei şi pierzându-mă cu firea. îmi ţin răsuflarea.
N e trântim in pat şi o c upnnd in braţe, în vreme ce stăm amân Asta e o întâlnire.
doi gâfâind intr-ci harababură lipicioasă şi zaharisită Inspir adânc O întâlnire adevărată.

iar pârul e i îmi atinge buzele


C h ip u l A n e i se lum inează, apoi se întristează.
— Ce e? — Duşul e prea mic, mă plâng eu.
— Nimic. — Ţi-am spus eu. îmi mi roşeai şamponul?
— Spune-mi, insist eu. — Poale.
— N am cu ce s i mâ-mbrac. Rânjesc.
Ba da. Ai. Ea râde şi-mi întinde un prosop care e im p rim at c u c o to a re d e
cărţi vechi. Ana e bibliofilă in toate cele. M i -1 în fă şo r in ju ru l taliei
— Nu te supăra, dar incă mai am toate acele haine pentru tin*;.
şi o sărut scurt.
m ine acasă. Sunt sigur că sunt şi câteva rochii pe-acolo.
— Nu pierde prea mult timp. Asta nu e o rugăm inte.
— Pe bune?
Stând în pat, aşteptând să se întoarcă, m ă uit de ju r -îm p r e ju r in
Strânge din buze.
camera ei. Nu pare locuită. Trei dintre pereţi sunt d in c ă r ă m id ă , al
— N-am putut să mă descotorosesc de ele. patrulea din beton, dar nu au nimic pe ei. A n a n -a avut tim p să p e r ­
— De ce? sonalizeze locul ăsta. A fost prea tristă ca să d esp ach eteze. Şi a s ta e
Ştii bine de ce. Ana. îi mângâi părul şi îmi doresc să priceapă. Tc vina mea..
vo iam înapoi şi le-am păstrat pentru tine. închid ochii.
D ă din cap, resemnată. Vreau să fie fericită.
— Eşti la fel de provocator ca întotdeauna, domnule Grey. Ana cea fericită.
Râd pentru că e adevărat şi pentru că asta i-aş spuneţi euei Zâmbesc.
E xp re sia i se lum inează.
— Sunt lipicioasă. Trebuie să fac duş.
— A m â n d o i trebuie să facem.
— Din păcate, nu e loc pentru amândoi. Du-te tu şi eu o să schimb
aşternutul.

Baia ei are dimensiunile duşului meu şi ăsta cred că e cel mai mic
spaţiu unde am încăput vreodată; mă aflu practic faţă-n faţă cu capul
duşului. D escopăr cumva sursa parfumului din părul ei. Şampon m
m ăr verde. în vreme ce apa curge peste mine, deschid capacul şi, 0
o ch ii închişi, inspir profund.
A na.
C red că trebuie să adaug chestia asta pe lista de cumpărăturii
d oam n ei Jones. Când deschid ochii, Ana se zgâieşte la mine, cu mii
n iJe în şolduri. Spre dezamăgirea mea, e îmbrăcată cu halatul.
Sâmbătă, 11
iunie 2011

Scanned by Cam Scanner


U naiba! Ştiu c i nu se va opri până nu va pomi nişte răspunsuri.
Mă trezesc şi inima îmi bate cu putere. Ana se suceşte şi, pe ce naiba nu mi-a spus mai devreme?
ceşte lângă mine, scoţând un sunet ciudat şi ndumesc care- — F. Leila.
toate firele de pâr de pe corp. în strălucirea felinarului de pe sţt^ Se încruntă şt mai tare.
— Fata care ţi-a pus „Toxic” pe iPod?
văd că incă doarme. Mă ridic in capul oaselor şi o scutur încetiş0r
— Da. A spus ceva?
— Doamne, Ana.
— A spus: „Ce ai tu şi eu nu am?" Şi când am întrebat-o cine e.
Se trezeşte brusc. Gâfâind. Cu privirea disperată. Terifiată.
a zis: „Nimeni”.
— iubito, te simţi bine? Ai avut un coşmar.
Dumnezeule, Leila, de-a ce te joci mci?Trebuie să-l sun pe Welch.
— Ah, şopteşte ea şi se dezmeticeşte, iar genele ii flutură ca ari Mă dau jos din pat impleticindu-mă şi-mi trag jeanşu pe mine.
pile unei păsări colibri. tn Living, îmi scot telefonul din buzunarul sacoului. Welch răs­
Mă întind peste ea şi aprind veioza. M ijeşte ochii în penumbră, punde după două apeluri şi orice ezitare de a-1 suna la cinci dimineaţa
— Fata, spune ea, căutându-mi ochii. dispare. Cred că era deja treaz.
— Ce s a întâmplat? Ce fată? — Domnule Grey, spune el, cu glasul răguşit, ca de obicei
Rezist dorinţei de a o lua in braţe şi de a-i alunga coşmarurile — îmi pare rău că te sun atât de devreme.
cu un săruL Încep să mă plimb în sus şi-n jos prin spaţiul pe căre i am la dis­
Clipeşte încă o dată, iar glasul îi e mai limpede, mai puţin poziţie în bucătărie.
temător. — Somnul nu se numără printre activităţile mcie favorite, dom­
— Era o fată la ieşirea de la SIP când am plecat aseară. Semăna nule Grey.
cu mine, dar nu chiar. — Mi-am dat seama. E vorba despre Leila. A acostat-o pe Ana­
Mi se ridică firele de păr de pe cap. stasia Steele, iubita mea.
Leita. — A fost la ea la birou? Sau acasă? Când s-a iniâmpiat?
— Când s-a întâmplat asta? întreb eu, ridicându-mă în şezut. — Da. La intrarea de la SIP. Ieri. !n cursul serii.
— Când am plecat de fa serviciu aseară. M i răsucesc şi Ana, imbricată doar in cămaşa mea. stă la masa
E zguduită. de la bucătărie, urmărindu-mâ cu privirea O studiez :n tunp ce-mi
— Ştii cine e? continui conversaţia, iar expresia ei e o combinaţie de cumuitate >i
— Da. teamă. E foarte frumoasă.
Ce naiba face Leila hărţuind-o pe Ana? — l a ce oră, mai exact? întreabă Welch.
Repet întrebarea lui către Ana.
— Cine e? întreabă Ana.
— Pe la şase fără zece, zice ea.
Ar trebui să-l sun pe Welch. în timpul discuţiei noastre de
— Ai auzit? Mspun lui Welch.
azi-dimineaţă, n-a avut nimic de raportat despre peregrinările I.eilei.
_N u
Echipa lui încă încearcă să o găsească.
_ Şase fără zece. repet eu.
— Cine e? insistă Ana.
— D eci a urm ărit-o pe dom nişoara Steele la muncă.
— Vrei un ceai? întreabă ea.
— Află cum .
— De fapt, aş vrea să merg la loc in pat.
— Sunt fotografii cu voi doi împreună in presă,
Şi s i uit tot rahatul ăsta despre Leila.
— Da. — Ei bine, eu aş vrea un ceai. Vrei să b ei cu m in e o ceaşcă?
Ana înclină capul intr-o parte şi-şi dă părul peste umăr, ascultând Se duce spre aragaz, ia ceainicul şi Începe să-l um ple cu apă.
conversaţia stănd lângă mine. Nu vreau niciun nenorocit de ceai. Vreau să m ă-n gro p in tin e şi
— C redeţi că ar trebui să ne îngrijorăm pentru siguranţa dom să uit de Leila.
nişoarei Steele? Întreabă Welch. Ana mă priveşte atent şi-m i d au se a m a c ă a şte ap tă un ră sp u n s
— N -aş fi spus asta, dar nici nu credeam că va face aşa ceva. legat de ceai.
— Cred că ar trebui să aveţi în vedere mijloace suplimentare de — Da. Te rog.
siguranţă pentru ea, domnule. Ştiu că am vorbit ca un urs m o ro căn o s.
— Nu ştiu cum aş putea face asta. Ce vrea Leila de la A n a ?
M ă uit la Ana cum îşi încrucişează braţele, lucru care-i scoate in Şi de ce mama naibii Welch n-a fost in stare să o găsească?
evidenţă sânii ce se întrevăd prin cămaşa mea albă de bumbac. Ce s-a întâmplat? întreabă A n a , câteva m inute m ai târziu.
— O să sporesc şi măsurile de siguranţă în ceea ce vă priveşte pe Ţine o ceşcuţâ de ceai pe care m i se pare că o cunosc.
dum neavoastră, domnule. O să vorbiţi cu Anastasia? Să-i spuneţi in Ana. Te rog. Nu vreau sâ-ţi fo c i griji in privinţa asta.
ce feL de prim ejdie se află? “ h'-ai de gând să-m i spui? insistă ea.
- Da, o să discut cu ea. — Nu.
A n a îşi muşcă buza. A ş vrea s i înceteze. Mă distrage. Welch con­ — De ce?
tinuă: — Pentru că n-ar trebui să te privească pe tine. Nu vreau să te
— O să-i anunţ pe domnul Taylor şi pe doamna fones la o ori implic in povestea asta.
m ai rezonabilă. — N -ar trebui să mă privească, dar mă priveşte. M -a găsit şi m-a
— Da. acostat la ieşirea de la serviciu. De unde ştie despre mine? De unde
— Intre timp, o să am nevoie de mai mult personal pe teren. ştie unde lucrez? Cred că am dreptul să allu ce se-ntim pli.
— Ştiu Are o replică pentru orice.
Oftez. — Te rog? mă presează ea.
— O să începem cu magazinele din vecinătatea SIP. Să aflăm dacă Ah, A n a Ana. Arui. De ce fo c i asta
a văzut cineva ceva. A r putea fi indiciul pe care-J aşteptăm. Mă imploră din ochii ei albaştri
— Urm ează-I şi să-mi dai de ştire. Doar gâseşte-o, Welch. A re L a n a ib a ! Nu p o t sd le spun nu dres
— Bine.
necazuri. Gâseşte-o!
Ai câştigat.
închid telefonul şi mă uit la Ana. Pârul ei răvăşit i se revarsă peste
N -am idee cum de te a <
um eri; picioarele ei lungi se văd. palide, in lum ina discreta de pc hol.

M i le im aginez încolăcite in jufu(tneu-


Continui, cu un strop d e rezervă:
— Când eram cu tine in Georgia, LeiJa a apărut la m u*. — Nu! Doamne Dumnezeule, nu. A fost cu mine acum aproape
ument ţi a făcut o scenă in faţa iui Gail. % trei ani. Apoi a plecat ţi s-a măritat cu individul ăsta la scurt timp
— Gail? după aceea.
— Doamna Jones. Ţi-am spus, iubito, nu im pari nimtc cu nimeni. O singuri dată
— Ce vrei să spui, cum a făcut o scenă? m-am încurcat cu o femeie măritată şi nu s-a terminat bine.

Clatin din cap. — Atunci de ce încearcă să-ţi alragă atenţia acum?


— Nu ştiu. Tot ce-am reuşit să aflăm e că a fugit de U soţul ei
— Spune-mi, zice ea, punându-şi mâinile în ţolduri. îmi ascţ^
acum vreo patru tuni.
ceva.
Ana ia o linguriţă şi o flutură in timp ce vorbeşte.
— Ana, eu ...
— Stai să mă lămuresc. A fost supusa ta vreo trei ani?
De ce e atât de supărată? Nu vreau să fie amestecată în asta.
— Vreo doi ani şi jumătate.
mţeiege că ruşinea Leilei este ruşinea mea. Leila a încercat să se sin,,, — Şi voia mai mult.
odă in apartamentul meu ţi eu n-am fost acolo să o salvez; mî-a cens — Da.
sprijinul dintr-un anumit motiv. — Dar tu nu?
— Te rog. spune Ana din nou. — Ştii asta.
Nu va renunţa. Oftez exasperat ţi-i spun că Leila a a\ut o tenta­ — Aşa că te-a părăsit.
tivă aiurea de smucidere. -D a .
— A, nu! — Atunci de ce te caută acum?
— Gail a dus-o la spitaL Dar Leila s-a externat singură, înainte sa — Nu ştiu.
«ung eu acolo. Psihiatrul care a consultat-o a spus că e un strigăt tipic \oia mai mult, dar nu i-am putut oten. Poate că m-a circi cu cmc?
de ajutor N'u credea ci e cu adevărat in pericol — un pas distanţă de — Dar suspectezi că...
ideea suiadarâ. cum i-a spus eL Dar eu nu sunt convins. De-aîunci, — Suspectez că are ceva de-a face cu tine.
am tot încercat să o găsesc ca sâ-i ofer sprijinul meu. Dar aş putea să m ă înşel
— I-a spus ceva doamnei Jones? Acum putem sâ mergem la loc in pat?
— Nu prea multe. Ana mă studiază, pnvmdu-mi pieptuL Dar a ignor privirea >* '
— Nu dai de ea? Dar de familia ei? pun întrebarea care mă tot necăjeşte de când nu-a »pu» că a
— Nu ştiu unde e. Nici soţul ei nu ştie
— Soţ7 întreabă ea.
— Da
Dobitocul ăla mmctnoi.
— £ măritată de vreo doi ani
— Deci era cu tine in timp ce era căsătorită?
St apoi am ajuns atei. Am uitat. Ai obiceiul sâ ntă faci
diwTsc lucnin. si Îşi linge buzele şi zâmbetul vinovat e înlocuit de unul atotştiutor
A# vrru să uit asta chiar acum. Hat înapoi in pat! şi carnal.
Întrecerea de testosteron? repet eu amuzat. Poate că nu.

— Da. Concursul de umflat muşchii. Să mă trezesc lângă Anastasia Steele are multe avantaje. Mă ros
togolesc peste ea, îi prind mâinile şi o lipesc de pat, în vreme ce ea
— 0 să-ţi arăt eu testosteron, spun pe un ton coborât.
chicoteşte de sub mine.
— Nu vrei mai bine o ceaşcă cu ceai?
— Cred că te ţii de prostii, domnişoară Steele.
îmi întinde o ceşcuţâ.
— îmi place să fac prostii lângă tine.
— Nu. Anastasia, nu vreau. Putea să vorbească direct cu penisul meu.
Te vru » pe tine. Acum. — Serios?
— Uită de ea! Haide! O sărut repede pe buze. Ea dă din cap.
li inund mâna. Ea pune ceaşca la loc pe masa şi mă prinde de Ah, tu, fată frum oasă...
mani. In dormitor, ii scot cămaşa peste cap. — Sex sau mic dejun?
— îmi place când îmi porţi hainele, şoptesc eu. îşi ridică şoldurile spre mine şi trebuie să m i controlez din răs­
— îmi place să le port. Miros ca tine. puteri ca să nu iau imediat ceea ce mi se oferi.
h prind capul cu mâinile şi o sărut. Nu. Las-o să aştepte!
Vreau să o făc să uite de Leila. — Bună alegere.
Vreau să uit ş eu de Leila. O sărut pe gât, pe claviculă, pe stern, pe piept.
O ndic şi o duc la peretele de beton. — Ah, inspiră ea.
— încolăceşte-p picioarele in turul meu, iubito, îi ordon.

Stăm întinşi, după ce am făcut dragoste


--ând descind odui, camera e scăldaţi în lumină şi A n a e trează, Nu-mi amintesc momente ca acesta înainte de Ana. N am stat
t t a ş i s 1 1 ghemuită in Isdottura braţului meu. niciodată in pat doar., existând. Ii miros pârul. Toate astea s-au
— B u ai. n ;e ea. zâmbind de parcă ar pune la cale ceva necurat schimbat.
— Bani Hrăspund cn prudenţă. Ea deschide ochii.
Ceva e ia neregulă. — Bună.
— Ce faci5 — Bună.
— Mă OK la tine — Te doare ceva? o întreb.
trec* m ia* peste burta mea. Si trupul meu revine Ia viaţă. Se-mbujoreazâ in obraii.
Vmd — Nu. Sunt obosită,
O pnnd âe m âni li mângâi obrazul.
v g u r o doare după ziua de ten. __ N u prea dormit azi -noapte.
ei e timid ţi sincer, dar ochii i se întuneci
Mi tachinează. Se ridică uşor. legânându-ţi picioarele peste mar
— N-am dormit prea bine in ultima vrem e.
guuta patului.
Retnuţcirile - rapide ţi urâte - mâ săgetează in stomac — Poţi face duş in baia lui Kate. E mai mare decât a mea.
— tmipare râu. rispund eu. Sigur că e.
— Nu-ţi cere scuze! E vina... — O s-o folosesc pe a ta. îmi place să m ă aflu in spaţiile care ţi
ti duc un deget la buze. aparţin.

— Taci! — Şi mie-mi place.


Iţi ţuguie buzele ca si-m i sărute degetul. Face cu ochiul, se ridică ţi iese din dormitor,
jtna cea neruşinată.
— Dacă asta e vreo consolare, ii mărturisesc, n am dormit bine
nici eu săptămâna trecută.
— Ah, Christian, zice ea, îmi ia mâna ţi-m i sărută fiecare deget
Când mă întorc din duşul înghesuit, o găsesc pe Ana îmbrăcată
pe rând.
in jeanşi şi un tricou mulat care nu-m i prea mai lasă loc de imagina
F, un gest afectuos ţi umil. Gâtul mi se str'mge, in vreme ce inima
ţie. îşi ciufuleşte pârul.
mi se lărgeşte. Suni pe marginea unui loc necunoscut, o câmpie unde
îmi trag jeanşii pe mine şi sim t cheile de la Audi in buzunar. Mâ
orizontul dispare ţi teritoriul este nou ţi neexpiorat.
întreb cum va reacţiona când o să i le dau înapoi. Se pare că iPad-ul
F. înspăimântător.
i-a plăcut.
E derutant.
— Cât de des faci sport? întreabă ea şi atunci im i dau seam a că
E palpitant.
mâ priveşte in oglindă.
Ce mi faci Iu mie. Ana?
— în fiecare zi, în afară de weekend.
încotro mă porţi?
inspir profund ţi mă concentrez ia femeia de lângă mine. îmi — Ce anume faci?
oieri un zâmbet sexy ţi-mi pot imagina că ne vom petrece toată ziua — Alerg, ridic greutăţi, fac kickboxing.
in pai, dar imi dau seama că mi-e foame. Fac sprinturi până la apartamentul tău şi înapoi, cum a fost săp
— Micu! dejun? întreb. tămâna trecută.
Te oferi să-mi faci micul dejun sau ceri să fii hrănit, domnule — K.ickboxing? întreabă ea.
Grey? mă necâjcţtc ea. — Da, am un instructor personal, un fost participant la Olimpi
—Nici una, nici alta. O să-ţi fac cinste cu micul dejun. Nu sunt adâ care mă antrenează, ti cheamă Q aud e. F. foarte bun.
bun la gătit, după cum ţi am demonstrat aseară. îi spun Anei că i-ar plăcea de el, ca antrenor.
Ai alte calităţi, zice ea cu un surâs ghiduş. — De ce m i- ar trebui un antrenor personal? Te am pe tine să mâ
— Vai, domnişoară Stecle, ce vrei să spui? menţii in formă.
Mijeşte ochii, Se joacă cu părul, iar eu m ă duc lân gă ea şi o îm brăţişez. O c h u
— Cred că ştii. ni se întâlnesc in oglindă.

1)0 Mai întunecat


— ^ vr a u « r u m lormâ. Iubito, pentru ce m in mi|M
bute s i ţii pasul cu mine. r'* — CX nu. Aîa sunt banii tăi
Asta dacă ne mat întoarcem vreodată in cam era dejoacă — Nu. nu sunt. Aş vrea tâ
Ridici din sprânceană. O Muma Naibii.
— Ştii ci-ţi doreşti. Vrea să-mi dea bani!
Şoptesc cuvintele către reflexia ei din oglindă. îşi muşcă bu/* j, — Nu, Anastasia Banii tăi, maşina la.
apoi iţi smulge privirea de la mine. — Nu, Chrtstian. Banii mei, maşina ta O v a
— Ce eî întreb eu preocupat. Ah. Nu. Nu vei face asta.
— Ţt-am oferit maşina aia cadou de absolvire
— Nimic, spune ea şi clatină din cap. Bine, o să fac cunoştinţa
Şi ai spus că o accepţi.
cu Claude.
— Dacâ-mi dădeai un stilou, ar fi fost un
— Pe bune?
vire. Tu mi-ai cumpărat un Audi
Ce uşor a fo st!
— Vrei să ne certăm in privinţa asu?
— Da, Doamne. Dacă asta te face fericit, spune ea şi izbucneşte
-N u .
în ris.
— Bravo! Uite cheile.
O strâng in braţe şi o sărut pe obraz. Pun cheile pe dulap.
— N id n-ai idee — Nu asta voiam să spun!
O sărut în spatele urechii. — S-a încheiat discuţia. Anastasia. Nu mă
— Deci ce ţi-ar plăcea să facem azi? Privirea pe care mi-o arunci spune tot
— Aş vrea să mă tund şi, ăăă..., trebuie să încasez un cec şi să uscat aş fi luat foc. in cel mai rău sens. E
cumpăr o maşină. oasă. Dintr-odată îşi îngustează ochii şi­
— Ah! cul, ii ridică şi, intr-un mod mai
Hai că începem ,.. Scot din buzunarul jeanşilor cheia Audi-ului. apoi din nou in jumătate, tl aruncă la coşul de
— E aici, o informez eu. victorioasa, de parcă mi ar spune
N are m cio expresie, dar apoi se înroşeşte în obraji şi imi dau Alt. focul a început, Ana.
seama că s-a supărat. — Ca de obicei, mă provoci.
— Cum adică c aici? Repet cuvintele pe care ea le-a
— Taylor a adus-o Ieri înapoi. şi mă îndrept spre bucătărie
Se desprinde din Îmbrăţişarea mea, incruntându-se la mine. Acum sunt nervos. Nervos
R ahat! E ofticată. De ce? Cum Îndrăzneşte'
Din buzunarul de la spate al jeanşilor scoale un plic. Găsesc telefonul ş» o sun pe A
— Uite, e al lău _Bună dimineaţa.
Recunosc plicul in care am pus cecul pentru vechiul ei Beetlc.
Ridic ambele mâini ţi mă retrag.
In fundal, se aude o femeie strigând:
— Nu-şi dâ ţi el seama că azi te măriţi, Andrea? — Ştiu lotul despre tine. Anastasia, răspund eu, încercând să mi
O aud pe Andrea. păstrez calmul.
— Mă scuzaţi, domnule Grey. — Maşina mea cea nouă n-are cu m să coste douăzeci şi patru de
Se m ărită! mii dc dolari, contraatacă ea.
Se aud nişte m orm âieli am estecate. — Aş fi de acord cu tine, dar e vo rb a despre cunoaşterea pieţei,
— Mamă, taci. E şeful meu. fie că vinzi sau cum peri. Un nebun a dorit să cumpere rabla aia cri­
minală şi a fost dornic să plătească acea sumă de bani. Se parc că e o
Mormăielile încetează.
maşină clasică. întreaba -1 pe Taylor, dacă nu mă crezi.
— Cu ce v i pot ajuta, domnule Grey? spune ea.
Ne uităm urât unul la celălalt.
— Te căsătoreşti?
Imposibilă fem eie.
— D a, domnule. Imposibilă. Im posibilă.
— Astăzi? Buzele i se despart. G âfâie, are pupilele dilatate. M ă soarbe. M
— D a. Cu ce doriţi să vă ajut? consumă.
— Voiam să faci un depozit de douăzeci şi patru de mii de dolari Ana.
in contul bancar al Anastasiei Steele. îşi trece lim ba peste bu za de jos.
— Douăzeci şi patru de mii? Şi se simte brusc în atm osfera din încăpere.
— Da. douăzeci şi patru de m ii de dolari. D irect. Atracţia noastră, o torţă vie. C a re sporeşte. Care sporeşte.
— O să mă ocup de asta. Vor fi în contul ei luni. La naiba!
— Luni? O prind şi o lipesc de uşă, iar buzele mele le caută şi le găsesc
— Da, domnule. ale ei. îi cuceresc gura, săru tân d -o lacom, iar degetele mele ii cupru

— Excelent.' ceafa, ţintuind-o. M âin ile ei sunt in părul meu. Trăgând cu pute

— Altceva, domnule? Mă ghidează în vreme ce mă sărută, cu limba in gura mea. luai


— Nu, asta e tot, Andrea. Totul. îi cuprind fundul, o lipesc de erecţia mea şi imi trec trupul

închid, supărat că am d eranjat-o in ziua nunţii ei şi chiar mai al ei. O doresc. Din nou.

supărat că nu m i-a spus că se m ărită. — De ce, de ce mă sfidezi? spun eu tare şi o sărut pe găt.

De ce nu mi-a spus? Oare e gravidă? Ea-şi dă capul pe spate ca să-m i ofere acces nelimitat ta gâtul

O să-mi găsesc altă asistentă personală? — Pentru că pot, şopteşte ea.


Ah. M ia fu ra t replica.
Mă întorc spre domnişoara Steele, care spumegă în prag,
Gem şi-m i sprijin fruntea de a ei.
— J-am depus in contul tău bancar, o sâ-i ai luni. Nu te juca, te
— Doamne, vreau să ţi-o trag acum , dar nu mai am prezei
rog, cu mine.
Nu mă pot sătura de tine. Eşti o fem eie
— Douăzeci şi patru de mii de dolarii ţipă ea. Şi de unde ştii
— Şi tu mă enervezi, gâfâie ea. în
numărul contului m eu bancar?
El»MB !p
Inspir adânc şi privesc in ochii ei misterioşi şi lacomi Hr.
prom it lumea întreagă, apoi clatin din cap, rţl1 — Ordinarul ridicat la rang de extraordinar, spune Ana.
Cuminte, Grey. — Ai ţinut minte,
— Haide. Să ieşim la m icu l dejun. Şi ştiu un Joc unde te — Sunt foarte puţine lucruri despre tine pe care le-aş putea uita.
Puţ]
tunde. domnule Grey.
— Bine. La fel şi eu. domnişoară Steele, Eşti extraordinară.
E a zâm beşte. Chicotesc şi-i întind meniul.

Şi nu ne m ai certăm .

— Plătesc eu.
Ana la nota înainte să apuc eu.
N e plim băm ţinându-ne de mână pe Vine Street şi cotim la
— Trebuie să te mişti repede pe-aici, Grey.
dreapta pe First Avenue. M ă întreb cât e de normal să trecem de la — Ai dreptate, aşa trebuie, mormăi eu.
a ne sfâşia la acest calm obişnuit pe care-1 simt când ne plimbăm pe O persoană care are o datorie de peste cincizeci de mii de dolari
străzi. Poate că majoritatea cuplurilor sunt aşa, O privesc pe Ana, pentru studii n-ar trebui să-mi plătească mie micul dejun.
-— Pare atât de normal, îi zic. îm i place la nebunie. — Nu fi atât de supărat! Sunt cu douăzeci şi patru de m ii de dolari
— Christian. cred că dr. Flynn ar spune că tu eşti oricum, dar mai bogată decât eram azi-dimineaţă. îm i pot perm ite...
norm al nu. Excepţional, poate. Se uită la notă.
M â strânge de mână. — Douăzeci şi doi de dolari şi 67 de cenţi pentru m icul dejun.
Excep ţio n al! In afară de a-i smulge nota, nu am mare lucru de făcut.
— E o zi frum oasă, adaugă ea. — Mulţumesc, mormăi.
— Este, — Unde mergem acum? întreabă ea.
în c h id e p u ţin o c h ii şi-şi în to a rce chipul spre soarele dimineţii, — Chiar vrei să te tunzi?
— H ai, ştiu un Io c g ro zav un de p u tem lua gustarea. — Da, uită-te la el.
Una d in tre c a fe n e le le m e le fav o rite este la câteva străzi distanţă Câteva şuviţe închise la culoare i-au scăpat d in c o a d ă , in ca -
deapartamentul A nei, pe First. C ân d aju n g e m acolo, îi deschid Anei drându-i chipul frumos.
uşa şi fac o pauză pentru a in sp ira m iro su l d e p âin e proaspătă, — Mie mi se pare că arăţi adorabil. C a întotdeauna.
— C e Joc fermecător, spune e a câ n d n e a şe zăm la m a să îmipJac — Diseară e evenimentul tatălui tău.
lucrările artistice de pe pereţi. îi reamintesc că trebuie să ne îmbrăcăm elegant şi că are loc acasă
— Este expus un artist diferit in fieca re lună. Aici am găsit-o pe la părinţii mei.
Trouton — Au un cort. Ştii tu, toată treaba.
— Care e evenimentul caritabil?
— Un program de dezintoxicare p en tru p ărin ţi c u co p ii
lennilcr Trouton este o artistă plastici irlandeză, prietenă in realitate cu autarnu
E L Jim n ( Ni ) numit Coping Together.
fmt(inrituthrea, aperindci n o tâîntrebe care eleg i t o „
trenune şi această cauză nobili. E ceva personal şi n-am nev(r,r r, — Şi epilare?
Pentru o fracţiune de secundă, m i gândesc «ă-i i.
I am apus deja tot ce voiam să t spun despre acea peritt^
rea cu ciocolată pentru pirul pubian, dar, având In vedere
(finviaţam e a ne-am detensionat, îmi păstrez sugestia pentru mine însumi.
- Parc o cauză buni, spune ca cu compasiune ţi, din fericir?
— Da, si epilare. . peste tot.
abandonează subiectul. Ana roşeşte.
—Hai si mergem' Cum o s-o conving vreodată că sexul va fi mai plăcut pentru ea
Mi ndic in picioare şi-i întind mina, încheind conversaţia. tară păr?
Unde mergem? întreabă ea, în vreme ce ne continuăm plini încet-încet, Grey.
barca pe First Avenue. — Aş vrea o tunsoare, te rog, ii spune ea Gretei
— Surpriză! — Sigur, dom n işoara Steele.
Nu i pot spune ci e salonul Elenei. Ştiu că o s-o ia razna. De la dis­ Greta se concentrează la computerul ei şi atinge câteva taste.
cuţia noastră din Savannah, ştiu că e suficient sâ-i pomenesc numele — Franco va fi liber în cin ci minute.
pentru ca Ana să ia foc. E sâmbătă şi Elena nu lucrează in weekend — Franco e grozav, co n firm eu, dar observ că A n a şi-a schimbat
şi, când o tace, se duce la un salon din Bravern Center. dintr-odată purtarea.
— Am ajuns. Sunt gata s-o întreb ce s-a întâmplat, dar ridic pmirea şi o săd

Deschid uşa salonului Esclava şi o invit pe Ana înăuntru. N-am pe Elena ieşind din biroul din spate.
La naiba! Ce caută aici?
mai fost aici de câteva luni; ultima oară, cu Susannah.
Elena schim bă câteva cuvinte cu angajaţii ei. apoi dă cu ochit de
— Bună dimineaţa, domnule Grey, ne salufă Greta.
mine şi se lum inează, căpătând o expresie mcântat-râutâcioasă.
— Bună, Greta.
Rahat!
— Ca de obicei, domnule? întreabă ea politicos.
— Scuză-mă, îi zic Anei şi mă duc repede spre Elena, înainte să
La dracu 1
vină ea la noi.
-N u .
— Ei bine, asta e o plăcere neaşteptată, toarce Elena, salutându-mâ
Mi uit agitat Ia Ana. şi sărutându-mâ pe ambii obraji.
— Domnişoara Steele îţi va spune ce doreşte. — Bună dimineaţa, doamnă. Nu mă aşteptam să te găsesc aici.
Ochii Anei mă fişează, arzători şi curioşi. — Cosmeticiana mea şi-a luat liber pentru că e bolnava. Deci.
— De ce aici? întreabă. mă tot eviţi.
— E salonul meu. Mai am trei ca acesta. — Am fost ocupat.
— Esalonultâu? — Yrăd. E cineva nou?
— Da. E o afacere suplimentară. în orice caz — tot ce vei pt'ir" — F.a e Anastasia Steele.
e din partea casei. Elena îi zâmbeşte Anei, care ne priveşte cu atenţie. Ştie că vorbim

îi povestesc despre toate tratamentele spa disponibile. despre ea şi răspunde cu un surâs cald.

— Toate chestiile care le plac femeilor — totul. Facem aici.


tLm w
La naiba!
— Mica ta frumuşele sudistă? întreabă Elena. — Timpul o va spune, răspund.
— Nu e sudistă. — Ei bine, sunt aici dacă ai nevoie de mine. Baftă m ulţii
— Credeam câ te-ai dus in Georgia ca să o vezi. îmi zâmbeşte blând, dar calculat.
— Mama ei trăieşte acolo. — Mai treci pe-aici!
— Mulţumesc. Te duci diseară la petrecerea dală de părinţii mei?
— fnjejeg. Pare intr-adevăr genul tău.
— Nu prea cred.
— Mda.
—■ Probabil că e o idee bună.
Hai să nu discutăm despre asta. Pe moment, pare surprinsă, dar spune:
— Ai de gând să ne faci cunoştinţă? — Hai să ne vedem săptămâna viitoare, ca să vorbim m ai multe.
Ana vorbeşte cu Greta — o chestionează, mi se pare. Oare ce — Sigur.
întreabă? Mă strânge de braţ, iar eu m ă întorc la Ana. cart încă aşteaptă
— Nu cred că-i o idee prea bună. lângă recepţie. Are faţa roşie şi braţele încrucişate la piept. Nu e deloc
Elena pare dezamăgită. încântată.
— De ce nu? Asta nu e în regulă,
— Te simţi bine? întreb, ştiind clar că nu se simte bine deloc.
— Te-a poreclit doamna Robinson.
— Nu chiar. De ce nu m-ai prezentat? replică ea, pe un ton sar­
— Ah, serios? Asta-i amuzant. Deşi sunt surprinsă câ o persoani
castic şi indignai in acelaşi timp.
atât de tânără ştie filmul1.
Doamne! Ştie că e Elena. Cum ?
Tonul Elenei e sec.
— Dar credeam c ă ...
— De asemenea, sunt uimită că i-ai povestit despre noi. Ce s-a Ana mă întrerupe.
întâmplat cu regula confidenţialităţii? — Pentru un om inteligent, uneori...
Îşi duce o unghie roşie ca focul la buze. Se opreşte în mijlocul frazei, prea furioasă ca să continue.
— Nu va spune nimănui. — Aş vrea să plec, te rog.
— Sper. Uite, nu-ţi face griji. O să mă retrag. Bate din picior in podeaua de marmură.
Ridică braţele, de parcă ar capitula. — De ce?
— Mulţumesc. — Ştii bine de ce, se răsteşte ea şi-şi dă ochii peste cap, de parcă
— Dar ţi se pare o idee bună, Christian? Te-a rănit deja o dată. aş fi ce! mai mare idiot pe care l-a cunoscut vreodată.
C hipul Elenei devine umbrit de îngrijorare. Eşti cel mai mare idiot pe care l-a cunoscut vreodată, Crey.
— Nu ştiu. Mi-a fost dor de ea. Ei i-a fost dor de mine. Am decis Ştii ce părere are despre Elena.
să încerc o relaţie cum vrea ea. îşi doreşte asta. Totul mergea atât de bine!

— Cum vrea ea? Eşti sigur că poţi? Eşti sigur că vrei? îndreaptă lucrurile, Grey!
— îmi pare rău. Ana. Nu ştiam câ va fi aici Nu e aici niciodată.
A n a se holbează in continuare ia noi. E alarmată.
Şi-a deschis un salon nou la Bravem Center şi lucrează acolo de obi
cei. Astăzi s-a îmbolnăvit cineva dc-aici.
R r i t n r t la filmul Absolventul 0 s6 7 ). cu Dustin Hoffman ţi Antic Bancroft. (Ml)
Ana se răsuceşte brusc ţi se năpusteşte pe uşă.
— N'u mai avem nevoie de Franco. Greta, o anunţ Pe recepţjj^ Pentru c i n a» accepta c
enervat c i a auzit schimbul nostru de replici. nui, cu siguranţă.
Ies grăbit după Ana. Se opreşte brusc ţi se răsuceşte cu fatala
îşi cuprinde corpul cu braţele, la modul defensiv, şi merge rep^j, posomorâtă.
pe stradă, cu capul în jos. Sunt obligat să fac ditamai paşii ca ( jf — Tu iţi dai seama cit de sucită e situaţia asta»
prind din urmă. — Da. tmi cer scuze.
Nu ştiam că va fi acolo.
Ana! Opreşte-te! Exagerezi!
— Vreau să mă tund, preferabil undeva
Pur şi simplu nu înţelege natura relaţiei mele cu Elena.
personalul, nici cu clientele.
Merg alături de ea şi mă lupt cu m ine însumi. Ce să fac? Ce sa
Vocea îi e răguşită, Ana e gata să izbucnească
spun? Poate că Elena are dreptate.
Ana.
Oare pot face asta? —Acum, te rog să mă scuzi.
N-am tolerat niciodată genul ăsta de comportament din partea Se întoarce, voind să plece.
niciunei supuse; in plus, niciuna n-a fost atât de supărâcioasă. — Sper că nu fugi, nu-i aşa?
Dar nu-mi place deloc când e furioasă pe mine. Panica începe să se cuibărească in mine. Aatt e
— îţi aduceai supusele aici? rosteşte ea şi nu-mi dau seama dacă de a-mi acorda a doua şansă.
e o întrebare retorică sau nu. Grey, ai dat-o in bară!
îmi încerc norocul. — Nu, ţipă ea, exasperată. Vreau doar să mă
— Pe unele, da. Undeva unde să pot închide ochu. să-mt spde
— Pe Eeila? de toate bagajele pe care le duci după Une.
— Da. Nu mă părăseşte. Inspir adânc.
— Locul pare nou. — îl pot chema pe Franco ta apartament sau ta
— A fost renovat de curând. pun eu.
— Vad. Deci, doamna Robinson le-a cunoscut pe toate supuselt — E foarte atrăgătoare.
tale. Doamne. Nu asta.
— Da. — Da. Este.
— Ele ştiau despre ea? Şi ce dacă? Las-o baltă. Ana!

Nu in felul in care crezi tu. N -au ştiut niciodată despre reiaţi» — E tot măritată?

noastră Stipânâ/supus. Credeau că suntem pur şi simplu prieteni — Nu. A divorţat acum vreo u n a ane
— De ce nu eşti cu ea?
— Nu. Niciuna dintre ele. Numai tu.
A tui! Las-o bolid!
— Dar eu nu sunt supusa ta.
— Pentru c i intre
— Nu, categoric nu eşti.
am m

D e câte o n trebuie să-i mai spun?Telefonul îmi vibrează in


— N-am deschis discuţia deocamdată.
nărui sav oului. Ridic un deget ca să- i opresc tirada şi răspund U
Ana mâ priveşte, ascultând. Expresia ei e intensă, dar impene­
ten Ecranul m i anunţă că e W ekh M S întreb ce are de raportat
trabili
— Domnule Grev... — Ar trebui. Mai c ceva. Doamna Reed a obţinut un permis de
— Welch. portarma.
— Trei lucruri. A m descoperit-o pe doam na Leila Reed înSpo- — Poftim?
Lune. unde locuia cu un bărbat pe nume G eoffrey Barry. A fost ucis Teama Îmi cuprinde inima.
intr-un accident auto pe I-90. — Detaliile au apărut in investigaţia noastră din această dimineaţă.
— U cis intr-un accident? C ân d ? — înţeleg. Când?
— A cu m p atru săptăm âni. So ţu l ei, Russell Reed, ştia despre — Cu data de ieri.
Barry. dar tot nu vxea să spună unde a plecat doam na Reed. — Atât de recent? Dar cum?
— E a doua oară când nem ernicul nu cooperează. Trebuie să ştie, — A falsificat actele.
N'u are deloc sentimente faţă de ea? — Fără verificări amănunţite?
Sunt uluit că fostul ei soţ poate fi atât de lipsit de suflet. — Toate formularele erau false. Foloseşte un nume fals.
— .Are sentimente faţă de ea, dar cu siguranţă nu sunt deloc cor,- — înţeleg. Trimite-mi pe e-mail numele, adresa şi fotografiile.
lugaîe dacă le ai.
— Începe să aibă logică. — Aşa voi tace. Şt o să organizez securitate suplimentari.
— Psihiatrul v -a oferit ceva de la care să pornim ? întreabă Welch. — Douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi patru. începând din
— Nu. după-amiaza aceasta. Ia legătura cu Taylor!
— Poate că suferă de vreo form ă de psihoză? închid. Treaba e gravă.
Sunt de acord cu W elch că ar putea fi in situaţia asta, dar tot nu — Deci? face Ana.
explică unde e, lucru p e care chiar aş vxea sâ -1 cunosc. Privesc in iut — Era Welch.
U nde eşti. L eila ? — Cine e Welch?
— E aici. N e urmăreşte, m orm ăi eu. — Consilierul meu pe probleme de securitate.
— D o m n u le Grey. suntem aproape. O vo m găsi. — Bine. Deci ce s-a întâmplat?
W elch în ce arcă să m ă lin iştească şi m ă întreabă dacă sunt la — Leila şi-a părăsit soţul acum vreo trei luni şi a fugit cu un tip
Escala. care a murit intr-un accident de circulaţie cu vreo patru săptămâni
— Nu. în urmă.
Vfi-aş dori ca A n a şi cu m in e să nu fim atât de expuşi pe stradă — Ah!
— M ă gândesc de câţi oam eni aveţi nev oie pentru echipa de pro­ — Nemernicul de psihiatru ar fi trebuit să şi dea seama. E durere.
tecţie. despre asta-i vorba.
— D e doi sau de patru, 24 de ore din 24. I a naiba! Spitalul ăla ar fi putut face o treabă mai b u n i

— Bine, domnule Grey. l-aţi spus Anastasiei? — Haide!


Iniind mâna ţi Ana mi-o ta Iară sd se gândească. Apoi, U
bl 4
brusc, ţi-o smuceşte. — Ah. iubito, ştim amândoi că dacă tu i
— Stai o clipa! Eram în mijlocul discuţiei despre „nof, D fericit <â O ridic.

ea, despre doamna Robinson a ta. tşi îngustează ochii.


Ana. N u -m i dai de ales.
— Nu e doamna Robinson a mea. Putem vorbi despre asta acasa
O iau in braţe şi-o arunc peste umăr, ignorând <
la mine.
a unui cuplu care trece pe lângă noi.
— Nu vreau să merg la tine acasă. Vreau să mă tund! ţipă ca.
— Lasă mă jos! urlă ca şi începe să se /bată.
Iau telefonul ţi sun la salon. Greta răspunde imediat. O strâng şi mai tare şi o plesnesc peste fund.
— Greta, Christian Grey sunt. Să vină Franco la mine acasă intr-o — C h ristian ! ch iţăie e a.E mânioasă Dar mi doare ir c»t Un
oră. Cere-i voie doamnei Lincoln. individ alarm at — un părinte, presupun — îşi trage copoi mici <tm
— Da, domnule Grey. calea noastră.
Mă pune pe aşteptare o fracţiune de secundă. — Merg pe jos. Merg pe jos, ppâ ea, iar eu o las imediat pe t
— E in regulă. Poate fi acolo la ora unu. Se răsuceşte atât de repede, încât părul ei rru se I
— Perfect, zic şi închid. Vine la unu. O ia la pas hotărâtă în spre apartamentul ei, iar eu mă ţm după ea. dar
— Christian! rămân in gardă. M ă uit in toate părţile.
.Ana se uită urât la mine. Uruit’ eşti, Leita ?
— Anastasia, Leiia suferă, in m od evident, un episod psihotic. D upă vreo m aşin ă parcată? După vreun copac?
Nu ştiu dacă mă urmăreşte pe mine sau pe tine sau cât de departe e Ce anum e vrei?
pregătită să meargă. O să mergem Ia tine, îţi luăm lucrurile şi poţi sta A n a se opreşte brusc.
la mine până când o depistăm. — C e s-a întâmplat? întreabă ea.
— De ce-aş vrea să fac una ca asta? — Ce vrei să spui?
— Ca să te ştiu în siguranţă. Acum ce m ai e?
— Dar... — C u Leila.
Dâ-m i putere! — Ţi-am spus.
— O să sfii ia mine acasă chiar de-ar trebui să te târăsc de păr — Nu, nu mi-ai spus. Mai e ceva. Ieri n-ai imwtat d 1
până acolo. tine acasă. Deci ce s-a-ntâmplat?
— Cred că exagerezi. Eşti isteaţă, dom nişoară Steeie.

— Nu exagerez. Ne putem continua discuţia acolo. Haide! — Christian! Spune-mi!


Se uită urât ia mine. De neclintit. — Ieri a reuşit să obţină permis de portar mi.
— Nu, zice ea. Toată atitudinea i se schimba. Furia i se t

— Poţi merge de bunăvoie sau te pot căra în cârcă. Nu mă deran­ — Asta înseamnă câ şi poate cumpăra o t

jează nicio variantă. Anastasia. zitâ.

— N-ai îndrăzni. — Ana...


O trag in braţele mele.
— Nu cred că va face vreo prostie, dar nici nu vreau
Dă din cap şi-mi zâmbeşte neconvmgâtor. Ori e speriată, ori e
vreun nsc in privinţa ta, incâ supărată din cauza Elenei. Ori e ofticată c i am luat-o in cârcă
— Lasă-mă pe mine! Cu tine cum rămâne? spune ea, cu nelin^ în plină stradă. Sau poate că de vina sunt cei douăzeci şi patru de
îşi încolăceşte braţele în jurul meu şi mă strânge cu pmCr(, ^ mii de dolari.
speriată pentru mine. La naiba, sunt multe variante din care să aleg. M i-aş don sa ştiu
Pentru mme! la ce se gândeşte.

Şi acum o clipă credeam că mă părăseşte. — Ethan se întoarce marţi, zice ea.


— F.than?
Chestia asta e ire a li
— Fratele lui K ate. Stă aici pânâ-şi găseşte un apartament in
— Hai să ne-ntoarcem!
Seattle.
O sărut pe păr. îmi pun braţul în jurul umerilor ei şi o trag lângă
Ah, cealaltă pro gen itu ră a familiei Kavanagh. Vagabondul de pe
nune ca să o protejez. Ea işi strecoară mâna prin centura jeanşilor
plajă. L-am cu n o scu t la absolvirea ei. Nu-şi putea ţine departe m âi­
met, ţinându-mă aproape, cu degetele încolăcite in jurul şoldului meu.
nile de A na.
Chestia asta... apropierea... e nouă. M -aş putea obişnui cu ea. — Păi, atunci e bine câ o să stai la mine. Să-i laşi mai mult spaţiu.
Mergem spre apartamentul ei, iar eu mă uit în toate părţile după — Nu ştiu dacă are cheile. Va trebui să mă în to rc atunci. Asta-i
Leila. tot, zice ea.
R id ic v aliza şi aru n c o privire rapidă in jur înainte de a incuia.
O bserv cu nem ulţum ire că apartamentul nu are alarmă.
M ă gândesc la gama de em oţii pe care le-am experimentat de
când m-am trezit, in vreme ce o privesc pe Ana pregătindu-şi o mică
valiză. Pe alee, zilele trecute, am încercat să articulez felul în care mă A udi-ul e parcat afară, in spate, acolo unde a spus Taylor Deschid
simt. Cel mai potrivit adjectiv este „neliniştit". Şi descrie şi starea mea portiera din dreapta p en tru A na, dar ea răm âne neclin u tă pe asfalt,
de spirit de acum. Ana nu e femeia docilă pe care m i-o amintesc —e holbându-se la m ine.
mult mai îndrăzneaţă şi mai alunecoasă. — Nu urci? o întreb, derutat.
S-a schimbat atât de mult de când m -a părăsit? Sau eu m-am — C red eam că eu con d u c.
schimbat? — Nu. Eu con du c.
Nu mă ajută deloc faptul că sunt atât de tulburat din cauza Leilei. — E ceva greşit la felul meu de a conduce? intreabă ea. iar eu
Pentru prima oară intr-o perioadă îndelungata, m i-e teamă. Dacă i detectez din nou acel to n . N u-m i spune că ştii şi câte puncte am luat
s-ar întâmpla ceva Anei din cauza legăturii mele cu Leila? Toată situ­ la exam en. N -aş ti surprinsă, cu tendinţele talc de urmăritor.
aţia îmi scapă de sub control. Şi nu-m i place. — Treci in maşină. Anastasia.
Ana pare insă solemnă şi neobişnuit de tăcută. împătureşte balo­ Răbdarea mi se evaporă.
nul in rucsac. Destul. Mă înnebuneşti. Vreau sd fit acasă, in :
— Charlie Tango vine şi el? o tachinez. — Bine, pufneşte ea şi se suie in maşină.
Nu locuieşte departe de mine, deci drumul n-ar trebui si ^
mult. în mod normal, m-aş bucura să conduc micul Audi. Ea«t( — C e vrei să ştii?
traficul din Seattle. Dar acum sunt distras de orice pieton. Orj^r Mai multe informaţii despre doamna Lincoln nu vor face altceva

dintre ei ar putea fi Leila, decât să-i în răutăţească dispoziţia.


— Spune mi despre aranjamentul vostru de afaceri.
— Toate supusele tale au fost brunete? întreabă Ana din senin
Ei bine, asta-i destul de uşor.
— Da.
— Eu sunt parten erul din um bră. Nu sunt interesai ta oodparti­
Dar chiar nu vreau să vorbesc despre asta. Relaţia noastră,
cular de in d u stria cosm etică, dar ea a construit un proiect de succes.
la început, se îndreaptă spre un teritoriu periculos.
Eu doar am investit şi am ajutat-o să înceapă.
— Mă întrebam şi e u ...
— D e ce?
Frământă un pompon de pe rucsacul ei; asta înseamnă că eagj.
— îi datorez asta.
tată.
— Serios?
C urm ă-i suferinţa, Grey! — Când m -am lăsat de Harvard, nu-a Împrumutat o tută de mii
— Ţi-am spus. Prefer brunetele. de dolari ca să-mi incep afacerea.
— Doamna Rob in son nu e brunetă. —■ Te-ai lăsat?
— Probabil de-aceea. Din cauza ei ini s-a luat de blonde pentru — Nu-m i plăcea. Am făcut doi ani Din păcate. pănnţB mei o-ao
totdeauna. fost atât de înţelegători.
— Glumeşti!
Neîncrederea Anei e evidentă.
— Da. Glumesc. — Ce faci?
C hiar trebuie să vorbim despre asta? A nxietatea îmi sporeşte. Crace se încruntă la mine , pe punctul de a face apeplaat-
Dacă va continua să sape, o să-i m ărturisesc cel mai întunecat secret — Vreau să mă las de şcoală. O să-mi înfiinţapeapna compate.
al meu. — Şi ce să faci acolo'
Nu. Nu pot sâ-i spun niciodată. O să mă părăsească. — Investiţii.
Fără să privească înapoi. — Christian, ce ştii tu despre investiţii? Tiebmmsă-p I
Şi îmi am intesc cum a şters-o pe stradă şi a intrat în garajul de la tatea.
The Heathmari după prima noastră cafea împreună. — Marnă, am un plan. Cred cd pot fixe asta.
Nu s-a uitat înapoi nici m ăcar o dată. — I rite, fiule, e un pas important care ţi poate ***
Nici m ăcar o dată. — Ştiu, tată, d ar nu mai pot. Mu m t u să trăiesc m
Dacă n-aş fi contactat-o ca să mergem la expoziţia fotografului... încd doi ani.
n -aş fi acum cu ea.
Ana e puternică. Dacă spune la revedere, vorbeşte serios.
— Povesteşte-m i despre ea, îmi întrerupe Ana gânduril
A cu m ce m ai e? Vorbeşte
— A i cunoscut pe cineva? întreabă Geace.
— Nu, mini eu relaxat. Asta m i face întotdeauna *â zâmbesc. Ii surid strâmb Anei. Un-
O ştiam pe Elena dinainte să plec la Harvard. ioln Timber. Ce dobitoc imbecil s-a dovedit a fi!

Geace mijeşte ochii şi simt cum vârfurile urechilor îmi iau foc. — N-o lăsa să lucreze. Ştii tu, era obsedat de control. Unii bir
baţi aşa sunt.
— Nu putem susţine decizia asta nesăbuită, fiule.
— Serios? Un bărbat obsedat de control?
Carrick intră in rolul total de tată-nemernic-şi-pompos şi
Ana pare că-şi bale joc de mine.
teamă că o să-mi ţină predica lui favorită: „ învaţă bine, munctjif
— Cu siguranţă, c o creatură mitici.
din greu, familia e pe primul loc. “
Sarcasmul ei răzbate din fiecare cuvânt. Se comporta neobrăzat,
Grace ii susţine punctul de vedere. dar răspunsul ei mă face să zâmbesc.
— Christian, te joci cu tot restul vieţii tale. — | i-a împrumutat banii soţului ei?
— Mamă! Tată! S-a terminat, fm ipare rău că vă dezamăgesc incă Exact aşa a făcut.
o dată. Am luat deja decizia. Doar vă informam. — îngrozitor!
— Dar cum rămâne cu taxa irosită ? — I-a primit pe toţi înapoi.
Mama flutură din mâini. Imbecilul!
Rahat! Gândurile mele intră intr-o zonă neagră. Aproape c i şi-a ucis
— O să v-o inapoiez. soţia pentru că şi-o trăgea cu mine. Mă cutremur când m i gândesc ce
— Cum? Şi cum Dum nezeului o să-ţi începi propria afacere? Ai i-ar fi făcut dacă n-aş fi apărut eu. Furia imi străbate trupul şi strâng

nevoie de capital. volanul în mâni, exact când aşteptăm ca bariera garajului de la Escala

— Nu-ţi face griji, mamă. M ă descurc. Şi o să vă dau banii înapoi. să se ridice. încheieturile mi se albesc. Elena a stat trei luni in spital

— Christian, dragule, nu e vorba de bani... şi a refuzat să-l reclame la poliţie.


Stăpâneşte-te, Grey!
Slăbesc un pic volanul.
— Cum? întreabă Ana, curioasă ca întotdeauna, voind si alic mai
Singura chestie pe care am învăţat-o în facultate a fost cum să fac
multe despre răzbunarea lui Line.
un bilanţ contabil şi mi-am găsit liniştea în vâslit.
Nu-i spun povestea asta. Clatin din cap, parchez pe unul dintre
— Nu pari să te fi descurcat prea rău după ce ai renunţat la facul­
locurile mele şi opresc motorul.
tate. In ce anume te specializai? spune Ana, facându-mă să revin la
— Haide... Franco va ajunge aici in scurt timp.
conversaţia noastră.
în lift, ii arunc o privire. Micul ve acolo, între spnnvene t gin
— Politică şi economie.
ditoare, poate rumegă ce i-am spus... sau e altceva la mijloc.
— Deci, e bogată?
— încă eşti supărată pe mine? inlreb.
Ana are o fixaţie în privinţa banilor pe care mi i-a împrumuţi!
Elena. — Foarte.

— Era o nevastă-trofeu plictisită, A nastasia. Soţul ei era bogat -


— Bine.
un şm e ch e r in industria lem nului.
Măcar ştiu.
Taylor s-a întors din vizita de la fiica lui. Sophie. Ne
saIUtâ
ajungem in foaier. <4rtd
rujul — cel puţin, nu «cum. Pun masca pe un raft $
— Bună ziua, domnule. îmi spune el încet.
nar, apoi mă aşez la computer.
— Te-a sunat WeJch?
A fost o dimineaţă relaxantă şi distractivă petre.ull
— Da. domnule. A fost la fel de provocatoare ca de obice» de când i
-Ş i? fost vorba de cecul pentru rabla ei de Beetle. de rcUţu i
— TotuJ e aranjat. sau de cine plăteşte pentru micul dejun.
— Excelent! Ce mai face fiica ta? Ana e teribil de independentă şi incâ nu ]
— E bine, mulţumesc, domnule. mei. Nu primeşte, ci oferă; dar ea a fost întotdeauna asa. tţj di o sen­

— Bravo! O să vină un stilist Ia ora unu — Franco De Luca zaţie atât de proaspătă! Toate supusele mele erau moarte după

— Domnişoară SteeJe, o salută Taylor pe Ana. Grey, pe cine păcăleşti? Spuneau că le plac cadourile taie, dar poale ci
era din cauza rolului pe carc-l jucau.
— Bună, Taylor. Ai o fetiţă?
tmi las capul in mâini. E dificil. Cu Ana sunt pe tentam necar-
— Da, doamnă.
tografiat.
— Câţi ani are?
Furia ci faţă de Elena e regretabili. Elena mi-e prieteni
— Şapte ani. Oare Ana e geloasă?
Ana pare confuză. Nu-mi pot schimba trecutul şi, după câte a făcu! pentru mine
— Locuieşte cu mama ei, explică Taylor. Elena, va fi stânjenitor să gestionez ostilitatea Anee
— Ah, înţeleg, spune ea, iar el îi zâmbeşte, cum rar o face. Aşa o să fie viaţa mea de-acum încolo, Înnămoliţi ia i
M ă în to rc şi m ă în d re p t sp re liv in g . N u su n t sig u r că apreciez guranţă? Acesta va fi un subiect interesat de discuţie cu I
flirtul lui Taylor cu domnişoara Steele sau viceversa. O aud pe Ana viitoare când o să-l văd. Poate că reuşeşte să mă aiute in privinţa asta.
venind in urma mea. Clatin din cap, pornesc iMac-ul şi-mi venfic e mailurile. M U
— Ţi-e foame? întreb. mi-a trimis o copie a permisului falsificat de portarmă al Ledn. Folo­
Ea clatină din cap şi cercetează camera din priviri. N-a mai fost seşte numele Jeanne Barry şi o adresă din Belltown. Persoana din
aici din ziua Îngrozitoare în care m-a părăsit. Vreau să-i spun că mă fotografie îi seamănă, doar că arată mai bătrână, mat slabi yi m»
bucur că s-a intors, dar acum e supărată pe mine. tristă decât era atunci când am cunoscut-o ea E c
— Am de dat câteva telefoane. Simte-te ca acasă! asta are nevoie de ajutor.
— Bine, zice ea. declaraţii de profu
Printez câteva tabele de la SIP — <
pe ultimii trei «ini, pe care le voi studia i
CV-urile celor din echipa suplimentară de protecţie pe
Pe birou găsesc o sacoşă mare de pânză. înăuntru e o mască uimi­ bat-o Taylor; doi dintre ei sunt foşti agenţi federal. >. alţ.-
toare, argintie, cu pene bleumarin, pentru Ana. Lângă ea e o pungă tat in Navy Seals. Dar încă trebuie si abordez:

m ică de la Chanel, in care e un ruj roşu. Taylor s-a descurcat bine. suplimentare cu Ana.
In orice caz, nu cred că Ana va fi prea impresionată de ideca mea cu Puţin câte puţin, Grcy.
— De ce te i
-M u m ă
Dup j ce tem i in de răspuns la cd e câteva e - m adun de afaceri. n-< — Disperi»
duc să o caut p e Ana. Pielea roi se î
Nu e mei tn lrinng room . n id fa m ine in dormitor, dar daci u> — Din cauza I
sunt aici iau câteva prezervative din noptieră ţi- mi continui căutarea. Face un gest spre hainele I
Vreau si m i duc sus să văd dacă e cumva in cam era supusei, dar Hainele? .Vu-i plac?
uşile liftului ţa pe Tavior salutând pe cineva. Ceasul meu araţi uţţ. — Pot să intru? o întreb
Probabil că a sosit Franco. — E debaraua ta.
L'sale de la foaier se deschid ţi, înainte ca Tavior $â deschidă gura. Debaraua mea. Hainele tale. Ana.
spun: Mâ las încet pe podea lângă <
— O aduc pe domni şoara Steele. — Sunt doar nişte haine. D aci i
— Foarte bine, domnule. Par mai degrabă i
— Anunţa-mă când e gata planul de securitate. — Eşti greu de suportat, ştii?
— Sigur că da, dom nule Grey. Nu greşeşte. Mâ scarpin in barba i
— Şi m ulţumesc pentru m ască şi ruj. Fii autentic! Fu sincer! Cuvintele kn FI
— Cu plăcere, domnule, spune Taylor şi închide uşa. — Ştiu. Mâ străduiesc, i
La etaj, n -o văd, dar o aud. — Te străduieşti prea i
Ana vorbeşte singură in debara. — Ca şi tine, domnişoară Steele
Ce m am a n a ib ii fa c e acolo? — De ce faci asta?
Inspir ad ine, deschid uşa şi o găsesc stând cu picioarele încru­ Face un semn intre noi.
cişate pe jos. Ea şi eu.
— Aici erai. Credeam că ai fugit. Noi doi.
Ridică un deget şi-mi dau seam a că vorbeşte Ia telefon, nicide­ Ana şi Chnstian.
cu m de una singură. Mâ sprijin de cadrul uşii şi o urmăresc cum — Ştii bine de ce
iţi dă părul după ureche şi începe să-şi răsucească o şuviţă in jurul Am nevoie de fuse
arătătorului. — Nu, nu ştiu. I
— îmi pare rău, mamă, trebuie să nchid. Te sun in curând... Îmi I
E agitată. Eu o fac s i se simtă aşa? Probabil că se ascunde aici vi
să scape de m ine. A re nevoie de spaţiu? Gândul ăsta mâ descurajeart
— Şi eu te iu besc, mamă.
închide telefonul şi se întoarce spre mine, cu o
dare.
..ci>ui sa-i spun> Pentru că m -am trezit de când am cui^
cut o p t ea5 Pentru că mi s-a schimbat tot universul? Toată lumCj
roteşte pe o axă diferită
M i (aci să m i uit altfel la lume, Anastasia. Nu mă vrei pent^
Franco te agită exagerat Wi urul tuburi nwV
b ăn ii met. Inii oferi...
mine in baie. Nu sunt convin» si Ana ar ipnxu
Caut cuvântul potrivit.
impun vreo tumoare.
— Speranţă.
Mă Întorc in birou, resimţind o tmuune ta O
— Speranţă pentru ce? lot, de fapt Dimineaţa asta mi-a wapat de «ub
Pentru tot. promis că va încerca sa aibă încredere ti riM
— Pentru mai mult, ii răspund. dacă se va ţine de cuvănL
.Asta şi-a dorit Ana. Şi acum imi doresc şi eu acelaşi lucru. Dar Ana nu mi-a dat niciodată vreun tnooe sta u

Ţme-i tot discursul, Grey. In afară de momentul in care a pleca.


îi spun că are dreptate. Şi m -a rănit...

— Sunt obişnuit ca femeile să facă exact ce spun eu, când spun eu, A lung acest gând negru şi-mi venhc repede<
să facă exact ce vreau eu. Chestia asta se învecheşte. Tu ai ceva, Ana­ de la Flynn.

stasia, care mă cheamă la un nivel mai profund, pe care nu-1 înţeleg.


E chemarea sirenei. Nu-ţi pot rezista şi nu vreau să te pierd. De ia: Dr. (ohn Flyim
Uau! Floricele, Grey. Subiect: Diseari
O prind de mână. Data: n iunie io n. ora 13:00
— Nu fugi, te rog. Ai puţină încredere în m ine şi un pic de răb­ Către: Christian Greş
dare. Te rog.
Christian,
Şi iată ce i se citeşte în zâmbetul dulce. Com pasiunea. Iubirea.
Vii diseari la es eminentul organizat de părută tăP
M-aş putea desfăta in privirea aceea toată ziua. în fiecare zi. îşi pune
JF
mâna pe genunchii mei, luându-m ă prin su rprindere, şi mă sărută
pe buze.
— Bine. încredere şi răbdare, pot să încerc, spune ea.
îi răspund imediat.
— Bravo! Pentru că a venit Franco.
îşi dă părul peste umăr.
— Era momentul! De la: Christian Greş

Râsul ei copilăresc e molipsitor şi ne ridicăm am ândoi în picioare. Subiect: Diseară

M ergem la parter ţinându-ne de m ână, iar eu m ă gândesc că poale Data: 11 iunie jou. ora tjaţ

im depăşit deja faza care a supârat-o. Către: Dr. John Flş-nn


Huni ziua. lohn.
Vin ţi voi fi Inviţi! de domnişoara AnanUv.i Sicrie. O prinde pe An* ţi o
dramatică de afecţiune.
( hrlstlin Grey — SI nu mai laţi pe
C'FO, ( îitv Fnierprlses Holdings. Inc. hclliHinta Ana!
Mă uit urli la ei pini i dl
Pe aici, zic. ca m «cap de «L
Mă întreb ce va face cu Informaţia asta. Creţi că e pentru prima Domnule fîrey, t o bijuterie
Ştiu.
nară când ii urme? sfatul - ţi încerc să am cu Ana o relaţie aţa cum
— Uite!
iţi doreşte ea.
îi Întind trei sute de dnUn
Până acum, totul e derutant.
— Mulţumesc cl ai venit aţa dm «con.
Clatin din cap ţi nu recuperez tabelele pe care le-am printat ;i
— A fost o plăcere O adevăraţi plăcere
niţte rapoarte de obligaţiuni pe care trebuie să le citesc, legate de afa­
îmi strânge mina ţi, exact la
cerea din Taiwan,
conducă in foaier.
Slavă (ierului!
Ana stă acolo unde am lăsat-o
Sunt rătăcit in cifrele de la SIP. Se pierd foarte mulţi bani. Chel-
— Mă bucur că l-ai păstrat lung.
tuieliie lor de operare sunt foarte mari, lichidările sunt astronomice,
Iau o şuviţă din părul ei » o
W costurile de producţie sunt în creştere, iar personalul...
— Atât de moale, şoptesc
Prind cu coada ochiului o mişcare care mă distrage.
Mă priveşte — cu nelinişte, aed.
Ana.
— Mai eşti supărată pe mine* Im
Stă la intrarea in living, sprijinindu-se pe un picior, părând jenată
Ea dă din cap.
şi timidă. Se uită neliniştită la mine şi-mi dau seama că-şi doreşte
Ah, Ana!
aprobarea mea.
— Pentru ce anume eşti
E uluitoare. Părul ei e ca o coamă strălucitoare.
Îşi dă ochii peste cap. .. şi mi
— Vezi!? Ţi-am spus eu că o să-i placă.
dormitorul ei din Vino
Franco a venit după ea in living.
a fost acum o veşnicie ta
— Arăţi superb. Ana, zic eu şi complimentul meu îi aduce bujori
nu m -ar lăsa si o
in obraji.
foarte mult.
— Treaba mea aici s-a sfârşit, spune Franco, bătând din palme — Vrei lista? zice ea.
E vremea să-l conduc la ieşire. — E o listă
— Mulţumesc, Franco, spun şi încerc să-l dau afară din livingul Sunt
m eu
— Ui

Scanned bv CamScanner
Gândul câ aş putea sâ o plesnesc pe Ana ta fund mi va dui Sii Intunertcui îmi «rii.jt* cnostife a an
in vintre. — Umile dure, şoptesc eu
— Nu. Fa Ui ascunde dezamăgirea.
— La prânz, atunci. Mi-e foame, şi nu numai dc mâncare. — Tu cum tem simţi daci n at
— Devastat şi furat
— N-o sâ te las sâ-mi suceşti capul cu sexpertiza ta.
Umerii i se lasă ţi scuturi din cap. dar mu linteţ
Sexperhză!
- tntr-o bună zi va trebui tâ-rm spui n y i tU ir
Anastasia, mâ flatezi.
dură, te rog.
Şi-mi place. — Intr-o bună zi. răspundeu.
— Ce te supără mai precis, domnişoară Steele? Scuipă tot! Şi alung din creierul meu amintirea
A m pierdut şirul. — Deci. restul listei laie. Invadarea NabadŞ-g |Ma
— Ce mă supără? se strâmbă ea. Păi, ar 6 faptul câ-nii invadezi numărul contului bancar?
grosolan intimitatea, faptul câ m-ai dus intr-un loc unde lucreazi — Da, e scandalos.
fosta ta amantă şi unde ţi-ai dus toate iubitele ca să se epileze, faptul — Fac verificări amănunţite In privinţa
c i m-ai luat in cârcă pe stradă ca şi cum aş fi avut şase ani. O să-ţi arăt
S-a pornit să-mi înşire toată lista comportamentului meu greşiL Mă îndrept spre biroul meu, iar ea mi urmează
Mi simt ca în clasa intâi. asta e o idee bună, totuşi scot dosarul Aud dai dulap p 11
— Şi, colac peste pupăză, ai lăsat-o pe doamna Robinson să te îşi priveşte numele scris frumos şt se udă ia au
atingă! — Poţi să-l păstrezi, ii spun.
N'u m-a atins! Dumnezeule! — Uau, ce bine, merci. rânjeşte ea. începând sâ-i n*»-t
— E o listă impresionantă. Dar, ca să mai lămuresc o dată lucru­ studieze. Deci ştiai că lucrez U Qzvton?
rile, ea nu e doamna Robinson a mea. -D a .
— Te poate atinge, subliniază ea, iar vocea îi şovăie, plină de sufe­ — N -a fost o coincidenţă. N-ai
rinţă. Ea ştie unde. Mărturiseşte, Greyt
— Ce înseamnă asta? — Nu.
— Tu şi cu mine nu aveam reguli. N-am avut niciodată o relaţie — E o mare porcărie. Ştu astt?
tară reguli şt nu ştiu niciodată unde-o sâ mă atingi. Asta mâ neiiniş- — Eu nu văd lucrurile aşa. La ceea ce tac
ţfr tf — Dar asta e ceva privat
£ im previzibili şi trebuie sâ înţeleagă c i atingerea ei mâ dezar­ — Nu folosesc informaţiile la modul
mează. obţine dacâ-şi pune minte*. Anastasia Ca
— Atingerea ta înseamnă mai mult. Mult mai mult. nevoie dc informaţii. Aşa am operai întotdeauna.
,Vm mă po(i atinge, Ana. Te rog, p u r ţi simplu acceptă gândul acesta — Ba le foloseşti la modul abuziv. Depm in®
Face un pas înainte, ridicând mâna. şi patru de mii de dolari pe
— Ţi-am zis. Atât a reuşit Taylor să obţină pentru maşina u
-N u .
Incredibil, ştiu, dar âsta-î adevărul
-A h ?
— Dar Audi-ui...
Inspir profund, lotrebându mă cum n pium
— Anastasia, ai idee câţi bani câştig eu?
informaţie.
— De ce ar trebui să ştiu? Nu trebuie să cunosc dimensiunile
— Supusele mele gătesc. Anastasia.
contului tău bancar, Christian. Unele bine, altele mai puţin bine.
— Ştiu. Acesta e unul dintre lucrurile pe care le ador la tine. Ana­ — Ah, desigur.
stasia, câştig cam o sută de mii de dolari pe oră. Zâm beşte forţat.
Buzele ei formează litera o. — Ce-ar dori să mănânce domnul?
Şi. pentru prima oară în viaţa ei, tace mâlc. — Ce are doamna la îndemână, răspund ştuad c i *» friopt
— Douăzeci şi patru de mii de dolari nu înseamnă nimic. Maşina, aluzia.
cărţile cu Tess, hainele... nu înseamnă nimic. D ă din cap şi iese din birou, lăsând dosarul aaa B « ţa U loc iu
— Dacă ai fi in locul meu, cum te-ai simţi cu atâta... generozitate dulap şi zăresc dosarul lui Susannah. E.r» o bucMârooâ plasei. cânt
îndreptată in direcţia ta? întreabă ea. mai rea decât mine. Dar işi dădea silinţa... şi nedtstntn ca «sta
E irelevant. Vorbim despre ea, nu despre mine.
— Nu ştiu.
Ridic din umeri pentru că e o întrebare caraghioasă. — Ai ars chestia asta?
Ea oftează de parcă trebuie să-i explice o ecuaţie complexă unui — Da. Scuze, domnule,
individ bătut in cap. — Ah, ce-o să ne facem cu tine?
— Nu e prea grozav. Adică, sigur, tu eşti foarte generos, dar eu — Orice doriţi, Stăpâne.
mă simt prost. Ţi-am spus asta de multe ori. — A i ars-o intenţionat?
— Vreau să-ţi ofer lumea întreagă, Anastasia. Roşeaţa din obraji ţi zvdcnetul buzelor te
— Eu te vreau numai pe tine, Christian. Nu toate accesoriile astea. un zâmbet sunt un răspuns destul de bun
— Fac parte din înţelegere. Parte din ce sunt eu.
D in cine sunt eu.
Clatină din cap, pârând Înfrântă. Acelea erau vremuri plăcute şt muh nun i

— M e rg e m să m â n c ă m ? în tre a b ă ea, s c h im b â n d v o rba. anterioare erau dictate de un set de reguli care«

— Sigur. erau încălcate, existau diverse consecinţe. Eram lintşnt- Şi (*•»» r*1*

— Gătesc eu.
aşteaptă de la mine. Erau relaţii intime, dar msiurudintre supusele
mele de dinainte nu mă entuziasma atât de moh ca Ana. chiar
— Bine. D ar să ştii că e mâncare în frigider.
e atât de dificilă.
— D oam na Jones e liberă in weekenduri?
Poate a i totul e Jm cauză d e unit ik dijWA
Dau din cap.
1 mi amintesc negocierile contractului nostru. alunei
— D eci, m ănânci resturi reci în majoritatea weekendurilor?
Da. Uite ce întorsăturii au hiat lucrurile, Grey.
l oarte hirte, domnişoară Stcele. Dorinţa la c poruncă pentru
M -a avui la degetul mic de când am cunoscut-o. De-asia îmi
mine, Caut pe iPod. eliminând câteva melodii. Mă gândesc să pun
place de ea atât de mult? Cât timp o să simt aţa? Probabil, atâta timp
„Picase I-'orgive Me‘ a lui David Gray, dar c prea evidentă şi, sincer
cât va rămâne. Pentru că in adâncul sufletului meu ştiu că, în cele din
vorbind, prea smerită.
urmă, mă va părăsi.
Gata. ştiu. Cum a zis ea mat devreme? Sexperttză? Da
Toate mâ părăsesc. Folosteşte-te de asta! Ca s-o seduci. Grey!
Muzica izbucneşte din living room. „Crazy in Love“ a lui Beyonci. M-am săturat de supărarea ei. Găsesc cântecul pc care-l voiam,
Oare Ana imi trimite un mesaj? apăs play. Perfect. Orchestra Începe să căntc >1 muzica umple camera
Stau pe coridorul care duce înspre biroul meu şi camera cu tele­ cu un intra cool, senzual. Apoi se aude vocea Sinet Simone. J put a
vizorul şi o privesc cum găteşte. Bate nişte ouă, dar se opreşte brusc speli ori you. ”
şi, din câte pot vedea, zâmbeşte ca toanta. Ana se răsuceşte, înarmată cu un td. tar eu o pmesc hi in i*.hi.
Vin tiptil prin spatele ei şi-o cuprind cu braţele, speriind-o. indreptându-m ă spre ea.
— Interesantă muzică ai ales, îi şoptesc şi o sărut în spatele ure­ — „Eşti a mea", cântă Nina.
F.şti a mea.
chii. Pârul tău miroase bine.
— Christian, te rog, şopteşte Ana când ajung la ea
Se zbate să scape din braţele mele.
— Ce mă rogi?
— încă sunt supărată pe tine, spune ea.
— Nu face asta!
— Cât mai ai de gând să o ţii aşa? întreb şi-mi trec mâna prin
— Ce să nu fac?
pâr, frustrat.
— Asta.
— Cel puţin până mâncăm.
A rămas fără suflu.
Tonul ei e dispreţuitor, dar jucăuş.
— Eşti sigură?
Bravo! îi iau telul din mână înainte de a se hotărî sâ-l folosească pe post
Iau telecomanda şi închid muzica. de armă.
Tu ţi-ai pus asta pe iPod? întreabă Ana. Ana. Ana. Ana.
Clatin din cap. Nu vreau să spun că Leila a pus melodia, pentru Sunt destul de aproape ca sâ o miros. închid ixhn s; inspir pro­
că s-ar supăra din nou. fund. Când îi deschid la loc, obrajii ii sunt pitati de celebra roşcaţi
— Nu crezi că încerca să-ţi comunice ceva atunci? spune ea, ghi­ Şi se simte din nou intre noi.
cind corect că e vorba despre Leila. Acea atracţie bine cunoscută.
— Ei bine, dacă mă gândesc mai bine, probabil că da, răspund eu. Atracţia noastră intensă.
De ce nu mi-a picat fis a f — Te doresc. Anastasia, şoptesc. Iubesc st urăsc şt iubesc sâ mi
Ana întreabă de ce e încă pe iPod-ul meu, iar eu propun s-o şterg. cert cu tine. F, ceva foarte nou pentru mine. Trebuie sâ ştiu că suntem
— Ce ţi-ar plăcea să asculţi? in regulă. F. singura cale pe care o cunosc acum.
— la-mâ prin surpindere, zice ea, şi asta e o nouă provocare. închide ochii.

166 Mai întunecat

Scanned bv CamScannpr
itinenus auschimbat,
— Taylor.
guiui, părând stănjemt.
D o*rdefte-o!
Ce. Mânu. Naibii.
Genele ii flutură şi ochii ii rămân lipiţi de fâşia de piele i Avem o înţelegere; a se facă
de deasupra cămăşii mele. îşi muşcă bura. îm i reprim un geamăt ii apartament Ce are sâ mi spui
vreme ce căldura trupului ei ne înfierbântă pe amândoi. — La mine in birou, zic,
— N-o să te ating până nu spui da. apăsaţi. Am ânăm puţin, îi
Am vocea îngroşată de dorinţă. — Imi cer scuze că v-am Lntremş*.
— Dar acum. după o dimineaţă de-a dreptul nasoalâ, vreau să gem la mine in birou.
m i îngrop în tine şi să uit de tot, în afară de noi doi. — Sper că ai un motiv bun.
Mă priveşte in ochi. — Ei bine, a sunat
— Te rog, nu-mi spune c i ăsta e
— O să-ţi ating faţa, spune ea, luându-mă prin surprindere
— Nu, domnule. Dar ar trebui să
Bine. Ignor frisonul care-mi trece pe spinare. M in a ei îmi mân­
despre seara aceasta.
gâie obrazul, iar eu închid ochii, savurând atingerea degetelor ei pe
— Bine. Altceva?
barba nerasâ.
— Echipa de pază e aici şi, ştuod ce
A h, iubito!
am crezut că ar trebui să vă informez ci
S u trebuie să -ţi fie team ă, Grey.
— Poftim?
Instinctiv, imi lipesc faţa de mâna ei, experimentând această atin­ — Domnul Welch şi cu mint
g ere desfatându-mă cu ea. Mă aplec, cu buzele aproape de ale ei, iar — Detest armele. Să sperăm că nu
ea îşi înalţă chipul spre mine. Par iritat — şi chiar sunt —, mă
— D a sau nu, Anastasia? Când am mai fost vreodată
— Da. cu cineva?
Răspunsul ei de-abia se poate auzi, ca un oftat. Niciodată.
M ă aplec spre ea şi-m i lipesc buzele de ale ei, atingând-o uşor. D intr-odată, gândul m i
Gustând-o. Tachinând-o până când se deschide pentru mine. 0 îmbră­ îmi trăiesc adolescenţa pe
ţişez, cu o mână pe fundul ei, lipind-o de erecţia mea, şi cu cealaltă Taylor se relaxează şi ştiu ci o
m ână mângâind-o pe spate, până la pârul moale, de care o trag uşor. schimbat
— Ştiai că Andrea se
Geme atunci când limba mea o atinge pe a ei.
mântat chestia asta incâ de
— Domnule Grey!
— Da, răspunde el cu o
Suntem întrerupţi.
— Mic nu mi
Dumnezeule!
— Probabil c i a
îi dau drumul Anei.
Acum ştiu c i m i u de sus. Ridic din sprânceana.
Nu insistă a obţină m i ,
— Nunta e la The Edgewater, spune cl repede.
fur ii omleta spaniolă cu 1
— Sti acolo?
bine şi se simte in largul ei la i
— Aşa cred. Iau o înghiţitură ţi mâncarea mi i
— Poţi să te interesezi discret dacă fericitul cuplu are o camera Hmm... Delicios!
acolo şi le-o poţi schimba pentru cel mai bun apartament disponibil? — E bun. Vrct un pahar cu vin*
Şi să plăteşti pentru ea. — Nu, mulţumesc, răspunde ea \
Tayior zâmbeşte. Măcar mănâncă.
— Desigur, domnule. Renunţ la vin, mai ales că ştiu că voi I
— Cuie e norocosul? reaminteşte că trebuie să o sun pe t

— .Asta nu ştiu, domnule Grey. Nu ştie că m-am despărţit de Ana — şi c i i

Mă intreb de ce Andrea a fost atât de misterioasă în privinţa nunţii trebui să o anunţ că vine şi Ana la bal in i
Cu ajutorul telecomenzii pun nişte i
ei Aiung acest gând când o aromă delicioasă se strecoară in cameră
— C e e asta? întreabă Ana.
şi stomacul îmi ghiorâie nerăbdător.
— Canteloube, Songs o f the Auverjise.
— Mai bine mă întorc ia Anastasia.
„Bailero“.
— Da, domnule.
1 — E superbă. In ce limbă e?
— Asta a fost tot?
— E în franceza veche — ocdtanâ, de&pt
— Da.
— Tu vorbeşti franceza; înţelegi versurile?
— Minunat!
— Unele cuvinte, da. Mama avea o i
Ieşim amândoi din birou.
limbă străină, artă marţială*. Elliot i
— O să m ă-ntâlnesc cu ei în zece m inute, îi zic lui Tayior când
vorbim franceza. Elliot cântă la chitară, eu ia ]
ne întoarcem in living.
— Uau! Şi artele marţiale?
Ana se apleacă peste aragaz, luând câteva farfurii. — Elliot face judo. Mia a pus piaorat in ,
— O să fim pregătiţi, spune Tayior şi pleacă, lăsându-mă singur şi a refuzat.
cu Anastasia Ana ştie c i eu fac kickboxing
— Prânzul? întreabă e a — Mi-aş fi dorit să fie şi mama h tei de bine
— Te rog. — Dr. Grace e formidabilă când vine t
Mă aşez pe unul dintre scaunele înalte, la bar, acolo unde a pus ilor ei.
masa. — Cred că e toarte mândră de tine Fu aşa .

— Probleme? face ea, curioasă ca Întotdeauna. căldură.


Ah, iubito, nu ştii uit de mult te M
Trebuie si-i spun despre securitatea suplimentară.
— Nu.
Am fost o mare dezamăgire pentru părinţii
la şcoală, faptul că m -am retras de la colegiu
care să ştie e i ... D acă ar şti G race adevărul despre stilul
D acă ai şti adevărul şi tu, A,na!
Nu o hui in direcţia aia, G rey!
— Te-ai decis cu ce te-m braci diseară? Sau trebuie s i vin eu U
aleg ceva in locul tău?
— A ă â ... nu încă. Tu ai ales toate hainele alea?
— Nu, Anastasia, nu le-ara ales eu. Am dat o listă şi mărimile tale
unei cum părătoare personale de la N eim an M arcus. Ar trebui lăţite
potrivească. C a să ştii, am angajat agenţi suplimentari de pază pentru
seara asta şi pentru alte câteva zile. C u Leila care e imprevizibili şi
despre care nu ştim exact pe unde um blă pe străzile din Seattie, cred
că e o precauţie înţeleaptă. Nu vreau sâ ieşi neînsoţitâ. Bine?
Pare uluită, dar m ă aprobă, surprinzându-m â că a fost de acord
fără să m ă contrazică.
— Bravo! M i duc să discut cu ei. Nu voi lipsi mult.
— Sunt aici?
— Da.
E de-a dreptul uim ită. D ar nu a avut obiecţii cu privire la măsu­
rile suplim entare de securitate, aşa că profit că sunt încă in avantaj,
im i iau farfuria goală, o pun în chiuvetă şi plec, lăsând-o pe Ana să-şi
term in e masa în linişte.
Agenţii de pază sunt adunaţi in biroul lui Taylor şi aşezaţi la masa
rotu nd ă. D upă ce ne prezentăm , m ă aşez şi le vorbesc despre eveni­
m entul de diseară.

După şedinţă, m i întorc in biroul meu ca să o sun pe mama.


— Dragule, ce mai faci? se bucură ea.
— Sunt bine, Grace.
— V ii diseară?
— Desigur. Vine şi Anastasia.
— Serios?
— D ocum en tare. Despre o personalitate dificili.
— O personalitate d ificili? — Eu nu glumeac.
— M icu l m eu proiect de suflet. Vrei să desenez pe tine cu rup
— A cu m sunt un proiect? O activitate secundară. Un experimtn, E de a dreptul uluiţi.

ş tiin ţific , p o ate. C ând eu cred eam că sunt totul. Domnişoară Steclc — Se spală. In cele din urmi.
Se gândeşte la propunerea mea şi apoi
m ă răn eşti.
— Ce zici de ceva permanent, de
— D e u nde ştii că c vorba despre tine?
— Mi-aş putea face un tatua;.
— A m g hicit, o n ecăjesc eu.
— în niciun caz tatuaj!
— F adevărat că eşti singurul om distrus la creier fiind disperat
Ea râde, dar are ochii căscaţi de gro&tâ,
să d eţin ă controlu l, pe care-l cu n o sc la m odul intim. — Ruj, atunci, zic eu.
— C redeam că sunt singura persoană pe care o cunoşti la modul Râsul ei e molipsitor, iar eu Uzâmbesc
in tim . închide Mac ul şi eu inund mâuule.
— D a. Şi asta, răspunde ea şi obrajii i se înroşesc de stânjeneală. — Hai! Aşazâ-te pe mine!
— A i ajuns la vreo conclu zie până acum ? îşi scoate pantofii şi se târăşte peste
Se întoarce pentru a m ă privi, cu o expresie caldă. ţinându-mi genunchii ridicaţi.
— C red că ai nevoie de terapie intensivă. — Sprijinâ-te de picioarele mck!
îi dau p iru l după u reche, m ulţum it că nu l-a tuns prea scurt şi Se pune călare pe mine, incitată de aceasta no
că în că pot face asta. — Pari extrem de entuziasmată, observ ea cm
— C red că am nevoie de tine, răspund eu. Uite! — Tânjesc după informaţii, domnuleGreţp
îi dau rujul. relaxa, pentru câ voi afla care sunt graniţele
— Vrei să m ă dau cu ăsta? Clatin din cap. Sper că-i o idee bună.
Izbu cnesc în râs. — Deschide rujul, spun.
— Nu, A nastasia, nu dacă nu vrei tu. Nu sunt convins că e culoa­ Face ce i se spune, măcar o dată.
rea care ţi se potriveşte. — Dâ-mi mâna!

P urp uriul e cu loarea Elenei. D ar nu -i spun asta Anei. Ar lua foc. Ea ridică mâna liberă.
— Cea cu rujul!
Şi nu în sensul bun al cuvântului.
— îţi dai ochii peste cap ta mine*
M ă rid ic în capul oaselor, îm i încrucişez picioarele şi-mi scol
— Dap.
căm aşa peste cap. A sta e fie o idee g e n ia lă ... fie una extrem de stu­
— Asta e toarte nepoliticos, domnule i
pidă. Vom vedea.
devin de-a dreptul violenţi
— îm i place ideea ta cu harta. — Cunoşti, nu t aşa?
Pare mirată. îşi pune mâna cu
— Zonele interzise, adaug eu. luând-o pnn surprindere.
— Ah! Glum eam , spune ea.
— o a ta f şoptesc eu, încercând să mă calmez,
— Acum pe spate, ii xk fi ml
sâ mă cuprindă.
mine.
— Da, răspunde ea, încet ca vântul verii.
Mâ răsucesc cu
Ştiu că o să-mi depăşeşc limitele, iar bezna imi dă târcoale ca un
— Urmează linia de la piept până pe
vultur, aşteptând să mă devoreze. Ii iau mâna, i-o pun pe umărul meu,
Am vocea răguşită şt sirâmâ. de
iar teama imi strânge coastele, scoţându-mi tot aerul din plămâni
gime trupul ca sâ privesc cum o
— Apasă in jos.
monstru.
Mă chinui să scot cuvintele acestea.
Nu. Nu.
Ea se supune, iar eu ii ghidez mâna in jurul articulaţiei braţului ţi
Trăieşte momentul Grey!
apoi in jos, pe piept. Bezna mi se strecoară pe gât, ameninţând să mi
Trăieşte-1!
sufoce. Râsul Anei a dispărut şi e înlocuit de concentrarea ei solemni
Simte-1!
>1 hotărâtă. O privesc in ochi şi citesc fiecare gând şi emoţie nuanţată
învingc-1!
în profunzimea irisurilor ei. Fiecare dintre ei e un colac de salvare, Sunt la mila Anei.
care nu mă lasă să mă înec, ţinând întunericul la distanţă. Femeia pe care o iubesc.
Ea e salvarea mea. Vârful rujului îmi traversează spinarea,
Mă opresc in partea de jos a cutiei toracice şi-i plimb mâna pe închid ochii strâns, suportând durerea.
I abdomen, iar rujul işi lasă urma pe trupul meu. Gâfâi, strâduindu-mă — Şi in jurul gâtului?
din răsputeri să-mi ascund teama. Fiecare muşchi îmi e încordat şi Are un glas tânguitor. Care m i linişteşte C oiaad
iese in evidenţă in timp ce urma roşie imi brăzdează carnea. Mă las pe Dau din cap şi durerea se întoarce.
spate, spri;inindu-mă pe braţele îndoite şi încercând sâ alung demo­ Apoi. brusc, dispare din nou.
nii şi să mâ las in voia mişcărilor ei blânde. E la jumătate când cedez — Am terminat, spune ea, iar eu v
şi-i las intregul control. heliportul de sus, de pe Escala.
— Şi-n sus pe partea cealaltă, şoptesc. M ă intorc cu faţa la ea, iar ea mă
Cu aceeaşi concentrare hotărâta, Ana desenează pe partea mea mă sparg în mii de cioburi dacă o să-i

dreaptă. Cu ochii incredibil de căscaţi. Neliniştiţi. Dar atrăgându-mi văd deloc aşa ceva. Aşteaptă. Răbdătoare.

atenţia. Când ajunge la umăr, se opreşte. Ana mea.

Gata, am terminat, gâfâie ea, cu o voce răguşită din cauza emo­ — Astea sunt limitele mele. şoptesc t

ţiei reprimate. — Pot trâi cu asta. Dar acum


cu ochi strălucitori.
îşi ia mâna de pe trupul meu, dându-mi un scurt răgaz.
In sfârşit!
— Nu, n-ai terminat.
Zâmbesc uşurat cu
Trasez o linie cu degetul in jurul bazei gâtului, deasupra clavicu­
— Atunci, domni
lei. Ana inspira adânc şi duce rujul de-a lungul aceleiaşi linii. Când
Chiţii
term ină, mâ priveşte in ochi.

\yb U a i întunecat
A mea.
Mă dezechilibrează, dar îmi revin şi mă răsucesc astfel incai et
Mă ridic in capul ovelor fi i «cot
aterizează pe pat, sub mine. prinzându-mă de bicepşi.
îmi agăţ degetele de chiloţii ri p i dau kw p pe
— A cum , despre amânarea aia.
picioare, iau din buzunar un prezervativ fi »-l
O sărut apăsat. Degetele i se încurcă tn părul meu şi trag cu putere
jeanşii şi lenjeria.
în vrem e ce eu o devorez. Geme, cu limba încolăcită cu a mea, şi 1»
Ana rupe folia şi mă priveşte înfierbântat! In
sărutul nostru e un abandon nesăbuit şi dezJănţuit. Scoate întunericul intmd lângă ca. îmi pune prezerv Mir ai încet, apoi i
din m ine, iar eu m ă îmbăt cu lumina din ea. Adrenalina îmi alimen­ şi mă inlorc pe spate.
tează pasiunea, iar ea mă imită, sărut după sărut. O vreau dezbrăcată, Tu. Deasupra, insist eu. iar ea se aşezi diate pe
O ridic, ii scot tricoul şi-I arunc la podea. să te pot privi.
— Vreau să te simt. O pătrund încet.
Vorbele îmi sună aprins, lipit de buzele ei. Ii desfac sutienul şi-l La naiba! Cât. E. De. Bine.
arunc cât colo. O întind pe spate şi-i sărut sânii. Buzele mele se joacă inchid ochii şi-mi flexez şoldurile in h
cu unul dintre sfârcuri, în vreme ce degetele mele i-1 alintă pe celălalt. geam ăt prelung şi zgomotos.
Ţipă când o sug şi o trag de sfârcuri cu putere. — E atât de bine!
- Aşa. Iubito, să te aud, gem eu lipit de pielea ei. O strâng şi mai tare de mâini. Nu vrem să o Las ti
Se frăm ântă sub m ine, iar eu îm i continui adularea senzuală a Iar ea se ridică şi coboară şi trupul ei îî îmbrăţişează
sânilor ei. Sfârcurile ei reacţionează la atingerea mea, Iungindu-se şi Sânii i se leagănă. îi eliberez mâinile, ştiind că va
in tărind u -se, iar A na se m işcă în ritmul pasiunii sale. E o zeiţă. prind de şolduri. îşi pune mâinile pe braţele tnete,
Z eiţa mea. o pătrund apăsat.

îm i desfac nasturii jean şilo r, în tim p ce m âinile ei îmi răvăşesc Ea strigă de plăcere.

părul. Rezolv şi eu cu ferm oaru l ei şi-m i strecor mâna în chiloţii ei. — A şa. iubito, simte-mă. şoptesc

D egetele îm i alunecă uşor spre ţinta lor finală. îşi lasă capul pe spate şi devine contrapunctul pofaet.

S â -m i bag! Sus. Jos. Sus. los. Sus. Jos.


M ă pierd in ritmul nostru comun, sasui kndn-i
îşi m işcă bazinul ca să-m i simtă m âna mai bine, iar eu o apăs pe
preţioasă de piele. Ea gâfiie şi geme. Şi o
clitoris, in timp ce ea scânceşte sub mine. E umedă şi pregătită.
nou şi din nou. C u ochii închişi. Ou
— Ah, iubito, şoptesc, apoi mă ridic deasupra ei, privindu-i expre­
m agnifică. Deschide ochii.
sia dezlănţuită. Eşti atât de udă!
— A n a m ea, şoptesc eu.
— Te vreau, scânceşte ea.
— Da. întotdeauna, ţspâ ea
O sărut din nou în vreme ce m âna intră şi iese din ea. Sunt lacom.
Şi cuvintele ei imi ajung la suflet şi
O vreau cu totul. A m nevoie de ea.
şi capitulez in faţa ei încă o datâ.
E a mea.
Ţipă când ajunge la orgasm, iar eu îm i dau drumul când *
buşeşte peste mine.
Îmi zâmbeşte Îngăduitor
— A h , iubito, m orm ăi eu, epuizat. — I.inia a rămas intactă, continui ea.
Şi-şi trece degetul peste urma de ru| de |
dez, alarmat.
Capul ei îm i cade pe piept, dar nu-m i mai pasă. M i-a supus bczna Vreau sâ explorez, şopteşte ea.

Ii m ân g âi pârul şi, cu degete obosite, o m ângâi pe spate, in timpC{ — Apartamentul?

am ân d o i ne recăpătăm suflul. — Nu.


( latină din cap.
— E şti atât de frum oasă, m u rm ur eu şi doar atunci când Anaiţ,
— Mâ gândeam la harta comorilor pe care am desenat-o pe tine
în alţă capul im i dau seam a că am rostit aceste cuvinte cu voce tare.
Poftim ?
M ă priveşte cu scepticism .
îşi freacă nasul de mine. ibâtându-mi atenţia.
C ând o să Lnveţe să accepte un com plim ent?
— Şi ce-ar însemna asta, mai exact, domnişoară Steek?
M ă ridic repede în fund, lu ând -o pe Ana prin surprindere. Dar
înalţă capul şi-mi mângâie barba cu vârful degetelor
o ţintuiesc locului şi iată-ne din nou faţă în faţă.
Vreau sâ te ating peste tot unde am voie.
— Eşti. Foarte. Frum oasă, accentuez eu fiecare cuvânt. îşi trece arătătorul peste buzele mele, iar eu i l prind Intre dfaţi
— Şi tu eşti incredibil de dulce uneori. — Au, chiţăie ea când o muşc, iar eu zâmbesc ţi răw
Se înclină şi m ă sărută cast. Deci vrea să mă atingă. I-am explicat limitek mek.
O ridic, iar ea gem e când ies dinăuntrul ei. O sărut uşor. încearcă in felul ei. Grey.
— N ici n-ai idee cât eşti de atrăgătoare, nu-i aşa? — Bine, zic eu, dar imi aud nesiguranţa din propria voce Aşteaptă!
Pare încurcată. O ridic, imi scot prezervativul şi-l arunc lângă par
— Toţi băieţii ăia care se ţin după tin e ... ăsta nu e un indiciu — Urăsc chestiile astea. O s-o chem pe dr Greene pe-aici să-ţi
suficient? facă o injecţie.
— Băieţi? Care băieţi? — Crezi că cel mai bun ginecolog din Seattte osărinA tatlM hl
— Vrei o listă? Fotograful e nebun după tine; băiatul de la maga­ goana mare?
zinul de bricolaj; fratele m ai mare ai colegei tale de apartament. Şeful — Pot fi foarte convingător.
tău. îi dau pârul după ureche. Ane cei mai frumoşi, cei mai ghiduşi
N enorocitul ăla alunecos. ochi.
— Ah, C hristian, nu e adevărat deloc. — Franco a tăcut o treabă buni cu părui tău. 1
— C rede-m ă! Te doresc toţi. V or ce-m i aparţine mie. tuns in scări.
O strâng şi mai tare in braţe, iar ea îşi pune braţele pe umerii — Nu mai schimba subiectul, m i
m ei şi-m i bagă m âinile în pâr. Şi m ă studiază cu o toleranţă amuzaţi O ridic ca să fie din nou i
— Mie, subliniez. mă sprijin pe perne, In vreme ce ea se i
— Da. Ţie. chii mei i
— Atinge-m ă, murmur eu.
N u-şi desprinde privirea de la m ine şi-m i pune mâna pe abdo Mă ridic in şezut, ii
prelung şi apăsat.
men, sub linia de ruj. Mă încordez când degetul ei explorează adâr,
— Dacă nu te doare prea tare,
citurile dintre muşchii mei abdom inali. Tresar şi ea îşi ridică degetul
— Nu.
— Nu trebuie sâ o fac, spune ea.
— îmi place la nebunie că
— Nu, e in regulă. Doar că trebuie să m ă obişnuiesc cu ideea. Nu
m -a atins nimeni de foarte mult timp.
— Doamna Robinson?
Doarme lângă mine. Sătulă,
Rahat! De ce-am făcut aluzie la ea?
şurile de azi, acum mă simt mai liniştit.
Dau din cap cu precauţie. Poate că sunt în stare să duc o relaţie
— Nu vreau să vorbesc despre ea. O să-ţi strice buna dispoziţie. îmi cobor privirea la Ana. Are buzele
— Mă descurc. umbre subţiri pe obrazul ei palid. Pare senini
— Nu, nu te descurci, Ana. Vezi roşu în faţa ochilor de câte ori o veşnicie la ea cum doarme.
fe t o pomenesc. Trecutul meu e trecutul m eu. Asta e realitatea. N-o pot Cu toate astea, poate fi foarte dificilă, la
B schimba. Sunt norocos că tu nu ai un trecu t, pentru că aş înnebuni Cine-ar fi ştiut?
dacă ai avea. Şi ironia este c i ... imi place
W — Ai înnebuni? Mai tare decât eşti deja? Mă face sâ-mi pun întrebări despre
f — Sunt nebun după tine, spun eu. Mă face să-mi pun întrebări despre
Ea zâmbeşte larg şi cu toată sinceritatea. Mă face să simt că trăiesc.
— Să-l sun pe dr. Flynn?
— Nu cred că va & necesar.
Se foieşte deasupra mea, iar eu las picioarele jos. Cu ochii la mine, Mă întorc în living, îmi tau actele de pe
îşi pune degetele pe burta mea. birou. A m lăsat-o pe Anastasia

M i încordez. seara trecută, iar noaptea asta. cu

— îmi place să te ating, spune ea şi m âna îi alunecă spre buric Mă aşez la birou şi deschid

mângâind pârul de-acolo.


Degetele ei se duc mai jos.
Uau!
Penisul meu zvâcneşte încântat.
— Iarăşi? zice ea cu un surâs relaxat.
Ah, Anastasia, zeiţă nesătulă!
— O, da, dom
stiloul acolo ţi descopăr o cutie roşie, cil cerceii pe căre i cumpâr»^
Anei pentru gala lo care n uni mai ajuns niciodată. ( .iodurile mi m Îndreaptă i
detest aceste evenimente *to|
M -a părăsit.
data asta am o parteneri. O alt
Scot cutia de acolo şi studiez încă o dată cerceii. Sunt perfecţi
o voi avea la braţ o ai alunge t
tru ea. Eleganţi. Simpli. U im itori. Mă întreb dacă astăzi îi va accept^
InIr-o disperare ai ae faci observate Im
După cearta în privinţa Audi-ului şi a celor douăzeci şi patru demu
sunt interesat.
de dolari, pare puţin probabil. D ar m i-ar plăcea să i ofer. Pun cutia in Mă întreb cum i ae va pir ea Ane» -
buzunar şi mă uit la ceas. E timpul să o trezesc pe Ana, căci sunt sigur piu IU SţM r , .1 nu pi>aU ■ a ai M U v» |

că va avea nevoie de ceva timp ca să se pregătească pentru disearj t lând termin ai ml bărbaereac. iau vmc o idee.
Câteva minute mai târziu. Imbricat in |
cămăşi, mă duc la etaj. ophndu-mi in dregi
E ghemuită în mijlocul patului şi pare mică şi singură, E în camcu
Oare e o idee buni?
supusei. M ă întreb de ce e aici. Nu e supusa mea. Ar trebui să doarmi
Ana poate spune nu oncând.
în patul meu. la etaj.
Descui uşa şi păşesc inâuntru.
— Hei, som n orici, zic eu, sărutând-o pe tâmplă. N -am mai intrat in camera de maci de c
— M m m , m orm ăie ea şi deschide ochii, fluturând din gene. şi lumina ambientală străluceşte pe pereţii r
— E timpul să te trezeşti, şoptesc şi o sărut repede pe buze. zi a de căldură. Dar astăzi camera asta ou e i
— D om nule G rey ... fost de când m-a abandonat ungur in i
Degetele ei inii mângâie barba nerasă. chipului ei pătat de lacrimi, fura ei şi nubdr a i
— M i-a fost dor de tine. T rebuie să lămureşti lucrurile, Grey
— Ai dorm it. Încerc, Ana. Încerc.
Cum e posibil să-i fi fost dor de mine? Eşti un nenorocit distrus.
— M i-a fost dor de tine în vis. La naiba!
/ D eclaraţia ei sim plă şi so m n o ro asă m ă doboară. Este atât de Dacă ar şti. Ar pleca. Din nou.
im previzibilă şi de ferm ecătoare! Z âm besc şi o căldură neaşteptată A lung acest gând insuportabil ţi scot (
im i străbate trupul. D evine fam iliară, dar nu vreau să dau un nume Oare va accepta?
acestui sentim ent. E prea nou. Prea înfricoşător. Im i p la c e fu taiu l tău j
— Sus, ii ordon şi plec lăsând-o să se pregătească, înainte dea fi impâcârii noastre, imi oferi o <
tentat să m ă bag in pat lângă ea. Anei in minte, mi întorc pentru a *
in viaţa mea, nu vreau si rămân ana
tncui uşa şi mâ întreb c
După un duş scurt, mă bărbieresc. De obicei evit contactul vizual
din nou camera ast
cu n em ern icu l din oglindă, dar azi pare mai fericit, poate şi un pu
Ana despre - cum ii sp
caraghios, cu o linie roşie de ruj în jurul gâtului.

1&4 Mai întunecat


văzut. Gândul că s-ar putea să n-o mai folosesc niciodată mă deprim,
('lipeşte de câteva orc
Mă îndrept spre camera ei, meditând la asta. Poate că ar trebui si ^
— l a eveniment?
de bastoane şi centuri. Poate că asta m ar ajuta.
Dau din cap.
Deschid uşa de la cam era supusei şi m ă opresc.
— O să mă baţi la fund mat târziu?
Ana, speriată, se întoarce cu faţa la m ine, E îmbrăcată intr-un
— Nu.
corset negru, chiloţi de dantelă şi ciorapi până la coapsă.
Rămâne mască şi nu m i pot abţine să nu râd
Toate gândurile mi se evaporă din cap. — Vrei să le port?
Gura mi se usucă in vreme ce mă zgâiesc Ia ea. O văd cum inghite-n sec şi cum indeazao » In
E un vis ero tic — Ei bine, poţi sta liniştită, n-o si te
E Afrodita însăşi. implori.
Mulţumesc, Caroline Acton. Fac o pauză şi o las să înţeleagă ce am zu. rrmnsr de a
— Te pot ajuta cu ceva, domnule Grey? Presupun că mai existaşi — Vrei să ne jucăm aşa?
alt scop al vizitei, in afară de a te holba aiurea la mine. Ridic bilele.
Glasul ei are o nuanţă neobrăzată. — Le poţi scoate oricând dacă ai senzaţia câ e
— E distractiv să m ă holbez aiurea, m ulţum esc, domnişoară Ochii i se întunecă şi pe buze ii apare un
Stede. — Bine, spune ea.
Intru in cameră. Şi-mi amintesc din nou că Anastasia Steek nu e sase
— Aminteşte-mi să-i trim it o scrisoare personală de mulţumiri dea înapoi din faţa unei provocări.
lui Caroline Acton. Văd pantofii Louboutin pe jos.
Ana face un gest cu mâinile. Se Întreabă despre cine vorbesc. — Ce fată cuminte! Haide, o si p le pun după ce le
— Cumpărătoarea personală de Ia Neiman, o lămuresc. Ana în lenjerie fină şi cu pantofi Louboutin — Mae
— Ah! devin realitate.
— Sunt oarecum distras. îi întind mâna ca să o ajut si se încalţe După o
— Vad asta. Ce anum e vrei, C hristian? spune ea nerăbdătoare, spiriduşa-puştoaicâ devine inalti şi zvelţi.
dar cred că mă tachinează. E superbă.

Scot bilele vaginaie din buzunar ca să le vadă, iar expresia ei ghi­ Doamne, cum arată picioarele ti in
O conduc până la marginea patuiui. adu^ un
duşă se transformă într una alarmată.
faţa ei.
Cred că vrea sa o plesnesc fa fund.
— Când iţi fac semn. te aplea şi te
V reau...
-D a .
D a r..,
— Bine. Acum deschide gura.
— Nu e ce crezi tu, o liniştesc eu.
Se supune, iar eu imi strecor arătătorul pnuire
— Lummează-mă!
— Suge. li poruncesc.
— Credeam câ poţi purta astea disearâ.
îm i prinde mână şi, cu o privire plină de dorinţă, face exact ct
i-am zis. — Poate o si ţi-o trag aţa când aiungrm acasă, Ana«a.ua. Te pup
ridica acum.
Dumnezeule!
Se ridică gâfâind şl îşt scutură fundul în faţa mea. frecindu I de
Privirea ei mă arde. Indecentă. Neşovâitoare. Iar limba ei mă chi­
penisul meu sculat Ii sărut fiecare umăr şi întind mina «pre ea. tu
nuit, încolăcindu mi degetul.
palma in sus, ţinând cutia de la Cartier.
Puteam la fel de bine sâ-mi bag penisul in gura ei.
— l-am cumpărat pentru tine, ca si-i porţi la gaia de vimbita
Mi s-a sculat. trecută. Dar m-ai părăsit, aşa ci n am mai avut ocazia U ţi i ofer
Instantaneu. Inspir adânc.
Ah, iubito! — Asta e a doua mea şansă.
Am cunoscut foarte puţine femei care au avut acest efect instan­ Oare ii va accepta?
taneu asupra mea, dar nu aşa ca A n a ... şi asta mă surprinde, dată Pare oarecum un gest simbolic. Daci are gânduri serioase, ii ti
fiind naivitatea ei. Dar a exercitat această vrajă asupra mea de când accepta. îmi ţin răsuflarea. Ia cutia, o deschide şi te uiţi fia la cercei
am cunoscut-o. un timp îndelungat.
Concentrează-te la situaţia de faţă, Grey! Te rog, acceptă-i, Ana!
Ca să lubrifiem bilele, i le strecor în gură, în timp ce ea continuă — Sunt minunaţi, şopteşte ea. Mulţumesc.
să-mi sugă degetul. Când încerc să-l retrag, m i -1 prinde cu dinţii şi-mi Poate să se joace frumos. Zâmbesc şi mi relaxa. ştiind ct nu
zâmbeşte triumfătoare. va trebui să ne certam ca să o conving sâ-i păstreze. 0 sin» pe
Nu n-ai voie, o avertizez, scuturând din cap, iar ea slăbeşte strân- umăr şi zăresc rochia argintie de satin pe pat. O întreb daci o v«
soarea, dându-mi drumul. purta la bal.
Dau din cap, insinuând că ar trebui sâ se aplece peste scaun, iar — Da. E în regulă?
ea se supune. — Desigur. Te las să termini pregătirile.
îngenunchez in spatele ei, îi dau la o parte chiloţii şi-mi înfig în
ea degetul um ezit îl mişc în cercuri, mângâind pereţii strâmţi şi uzi
ai vaginului ei. Geme şi vreau să-i spun să tacă şi să stea nemişcată, Am pierdut numărătoarea evenimentelor la care am fost prelat,

dar nu mai avem genul acela de relaţie. dar este pentru prima oară când sunt entuziasmat. Am ocări» si mi

Facem lucrurile aşa cum vrea ea. laud cu Ana în faţa familiei mele şi a prietenilor lor ca dare de mină

îmi retrag degetul, apoi introduc uşor fiecare bilă înăuntru, împin- îmi leg papionul cu uşurinţă şi-mi iau haina. O îmbrac p arunc

gându-le cu grijă cât de adânc pot. îi trag chiloţii la loc şi o sărut pe o ultimă privire în oglindi. Nemernicul part fericit, d a trebuie să-şi

fundul ei superb. Mă înalţ şi-mi trec mâinile peste picioarele ei, săru- îndrepte papionul.
tându-i fiecare coapsă acolo unde se termină ciorapii.
— Ai nişte picioare foarte frumoase, dom nişoară Steele.
Mă ridic şi o prind de şolduri, trăgând-o mai aproape de erecţia — Stai intr-un loc, se răsteşte Elena.
mea. — Da, Doamnă.
Stau în fa ţa ei, pregătindu-m ă pentru balul de absolvire. Le-an
Ii fac semn lui Taylor, care-şi conduce cei trei colegi in foaier îmi
spus părinţilor mei că nu mă duc şi că mă-ntâlnesc cu o prieteni
cuprind partenera cu braţul şi o conduc ta living, Scot din fnguler o
Va fi balul nostru personal de absolvire. Doar Elena şi cu mine. Se si iclâ de Cristal Rose şi o deschid.
plim bă, iar eu aud foşnetul mătăsii scumpe şi inspir aroma provo­ — Echipa de pază? intreabi Ana, ta Ump a tom lichidul eicr
catoare a parfum ului ei. vescenl in paharele de şampanie.
— Deschide ochii! — De protecţie. Sunt sub comanda lui Taylor el t antrenat in
Fac cum mi se spune. Stă calmă în spatele meu şi ne uităm amândoi privinţa asta.
în oglindă. O privesc pe ea, nu pe băiatul idiot din faţa ei. îi întind paharul,
Îm i prin de capetele papionului. — E foarte versatil.
— Uite cum se face. — Da, este. Arăţi superb, Anastasia. Noroc!
Rid ităm paharele şi ciocnim. la o sorbituri şi închide ochii, «avu
îşi mişcă degetele lent. Are unghiile de un roşu strălucitor. O pri­
rând băutura.
vesc. Fascinat.
— Cum te simţi? o întreb, observindu-i roşeaţi din obrau, de
Trage de capete şi brusc am cel mai respectabil papion din lume.
aceeaşi nuanţă cu şampania, şi mă întreb cât timp va suporta bilele
— Acum hai să vedem dacă poţi şi tu. Dacă reuşeşti, vei primi o
— Bine, mulţumesc,
recompensă.
îmi zâmbeşte timid,
Surâde in felu l ei enigmatic, care spune: „Eşti-al-meu, şi ştiu că
Seara asta va fi distractivă.
totul va f i bine “ — Uite, o să ai nevoie de asta.
îi dau sacoşa de mătase in care este masca.
— Deschide-o!
Discut din nou despre aranjamentele pentru diseară cu agenţii Ana o deschide şi scoate masca argintie şi delicaţi de carnaval.
de pază, când ii aud paşii în spatele meu. Toţi cei patru bărbaţi sunt trecându-şi degetele peste pene.
brusc distraşi. Taylor zâmbeşte. Când mă răsucesc, o văd pe Ana stând — E un bal mascat.
ia baza scărilor. — Pricep.
O viziune. Uau! Studiază masca, uimită.
E uluitoare în rochia ei argintie, care-mi aminteşte de o sirenă — Asta o să-ţi scoată în evidenţă ochii superbi. Anastasia.
dintr-un film mut. — Porţi şi tu una?
Mă duc la ea, cu un sentiment disproporţionat de mândrie, şi o — Desigur. Sunt foarte eliberatoare. într-un fcL
sărut pe păr. Ea zâmbeşte cu subînţeles.
— Anastasia! Eşti senzaţională... Mai am o surpriză pentru ea.
— Vino-ncoace! Vreau să-ţi arăt ceva.
Sunt incântat că poartă cerceii. Se înroşeşte.
Ii intind mâna şi o conduc inapoi pe condor, m bibliotecă Nu-m»
— Vrei un pahar de şampanie înainte să plecăm? o întreb.
vine sâ cred că nu i am arătat camera această
— Te rog.

190 Mai întunecat


— Ai o bibliotecă! exclamă ea.
— Da, camera cu bile, cum ii spune Eliiot. Apartamentul e deatui inii întâlnesc privirea când li deschide din nou. M l recompensează
de spaţios, Mi-am dat azi seama, când vorbeai de explorat, că nu cu un suris diabolic, iar cu ii răspund la feL
făcut niciodată un tur. Acum nu avem timp, dar m-am gândit să-ţ — Deci ce se va întâmpla la acest eveniment? Întreabă.
arăt camera asta ţi poate să te provoc la o partidă de biliard Intr-m, — Ah, chestiile obişnuite,
viitor nu foarte îndepărtat. — Pentru mine nu sunt obişnuite.
Desigur. Când să mai fi ajuns ea la un astfel de eveniment>ti sărut
O chii i se luminează de mirare în timp ce trece in revistă colecţii
degetele încă o dală ţi ii explic.
de cărţi ţi masa de biliard.
—Mulţi oameni care vor să epateze cu banii lor l.icitaţie. tom­
— D e-abia aţtept, spune ea, cu un zâmbet satisfăcut.
bolă, cină, dans — mama ştie să dea o petrecere
— C ee? Audi-ul se alătură cozii de maşini sosite acasă la părinţii mei
îm i ascunde ceva. Ştie să joace? Ana se lungeşte ca să vadă mai bine. Prin geamul dm spate al maşi­
— Nimic, spune ea repede ţi ştiu că acesta e, probabil, răspunsul. nii il zăresc pe Reynolds de la pază urmându-ne In celalait Audi
E o m incinoasă total nepricepută. Q7 al meu.
— M ă rog, poate dr. I'lynn îţi va putea descifra secretele. 0 să-l — Hai să ne punem măştile!
cunoşti in seara asta. O scot şi pe a mea din sacoşa neagră de mătase.
— Pe şarlatanul costisitor? Cănd ajungem pe aice, suntem amândoi deghizaţi Ana arată spec­
— Exact. De-abia aşteaptă să te întâlnească. Mergem? taculos. E uluitoare şi vreau să mă mândresc cu ea In faţa lumii Tavior
se opreşte, şi unul dintre valeţi deschide portiera.
Dă din cap şi entuziasmul îi licăreşte în ochi.
— Eşti gata? o întreb pe Ana.
— Cu siguranţă.
— Eşti foarte frumoasă. Anastasia.
Călătorim intr-o tăcere savuroasă pe bancheta din spate a maşinii,
îi sărut mâna şi mă dau jos din maşini.
îm i strecor degetul mare printre încheieturile ei, simţindu-i nerăb­
îmi cuprind partenera cu braţul şi mergem pe Ungă casă. pe cost)
darea crescândă. îşi încrucişează şi descrucişează picioarele şi ştiu că
rul verde pe care mama l-a Închiriat pentru această ocazie Mă uit
bilele îşi fac bine treaba.
peste umăr şi-i observ pe cei patru agenţi de securitate mergând In
— De unde ai luat rujul? întreabă ea din senin.
spatele nostru, uitându-se in toate direcţiile. E liniştitor
Arăt spre Taylor şi-i şoptesc numele.
—Domnule Grey!
Ea izbucneşte in râs. Apoi se opreşte brusc. Un fotograf m ă strigă, iar eu o trag pe Ana lingă mine şi pasăm.
Şi ştiu că bilele vaginale sunt de vină. — Doi fotografi? face Ana, curioasă.
— Relaxează-te, şoptesc eu. Dacă e prea mult... — Unul e de la The Scârbe Times celălalt e pentru un suvenir O
îi sărut fiecare deget in parte şi le sug vârful, încolăcindu-mi limba să putem cumpăra un exemplar mai târziu.
în jurul fiecăruia, aşa cum a făcut ea mai devreme cu degetul meu. Trecem pe lângă un şir de chelneri care oferi pahare de şampanie
Ana închide ochii, îşi lasă capul pe spate şi inspiră. Ochii ei arzători şi-i întind unul Anei.

19? Mai întunecat


P ărinţii m ei s-au autodepâşit în toate sensurile, aşa cum fac in
— Te place, zice Ana.
fiecare an. Pavilion, pergole, lampioane, ring de dans în pătrăţele,
— El bine. sentimentul nu e
lebede de gheaţă şi un cvartet de coarde. O văd pe Ana cum priveşte
unor oameni.
in ju r cu uim ire. F. mulţumitor să văd generozitatea părinţilor met
Ana e remarcabilă -
prin ochii ei. Nu deseori am ocazia de a sta deoparte şi de a aprecia
dulce, ascultă cu atenţie anecdote, pune irrtrcbăn
cât de n orocos sunt că fac parte din lumea lor.
place felul in care mi se supune
— C âte persoane vin? întreabă ea, măsurând din priviri cortul
Da. Asta-mi place în mod special E ceva
elegant de lângă apă.
Darea e mereu imprevizibili,
— Vreo trei sute de oameni. Va trebui sa o întrebi pe mama.
tn plus, nu bagă deloc In seamă
— C hristian!
care le primeşte şi de Ia bărbaţi, şi de
Aud vocea piţigăiată, deloc dulce a surorii mele; apoi îşi aruncă îi pun roşeaţa din obraji pe seama
braţele în jurul gâtului meu, intr-o dem onstraţie melodramatică de dacă acestea din urm i o deranjează.
afecţiune. E o viziune in roz. Maestrul de ceremonii anunţă că cina e
— Mia. covorul verde, străbătând peluza, până la
O îm brăţişez la fel de entuziast. O priveşte pe Ana şi mă uită hangarul pentru bărci.
in tr-o secundă. — Hangar pentru bărci? întreb,
— .Ana! .Ah, draga mea, arăţi fabulos! Trebuie să vii să-mi cunoşti — Poate mergem acolo mai târziu.
prietenii. Niciunul nu crede că, în sfârşit, Christian are o iubită. — Numai dacă te pot căra pe umăr.
O îm brăţişează pe A na şi o prinde de mână. Ana îmi aruncă o Râde, apoi se opreşte brusc. Zâmbesc cu
privire rapidă şi speriată înainte ca M ia să o tragă în grupul de femei — Cum te simţi?
care gânguresc în ju ru l ei. Toate în afara uneia singure. — Bine, spune ea cu un aer superior şt sw
Rahat! O recunosc pe Lily, prietena M iei de la grădiniţa. Alintată, faţă.
bogată, superbă, dar dispreţuitoare, ea întruchipează tot ce e mai râu Jocul a început, dommţoară Sictir
când vine vorba de privilegii şi pretenţii. Şi la un moment dat a crezut în spatele nostru, Taylor şt oamenii hu ne
că poate ridica pretenţii asupra mea. M ă cutremur. discretă şi, după ce intrim in cortul-pavilion,
M ă uit la Ana care se poartă atât de frum os cu prietenele Miei, încât să vadă cât mai bine mulţimea.
d ar apoi se retrage brusc, părând jen ată. C red că Lily a fost nesim­ Mama şi Mia sunt deja la masa noastră, cu
ţită. A sta e inacceptabil. M ă îndrept într-acolo şi-m i pun mâna peste Grace o Întâmpină cu căldură pe Ana.
m ijlo cu l A n e i — Ana, cât mă bucur să te revăd' .Şi eşti
— Doamnelor, pot să-mi recuperez partenera, vă rog? — Mamă, o salut pe Grace şt *
— M ă bucur că v-am cunoscut, le spune Ana, iar eu o iau de — Ah, Christian, eşti atât de
acolo. Mulţumesc, şopteşte ea. Vin şi bunici) din partea

— A m văzut că Lily era cu Mia. £ o nesuferită. le-o prezint pe Ana.


np» n
— Ah, în sfârşit şi-a găsit pc cineva, ce grozav, şi cât e de cirăşţuyt!
fc'i bine, sper să-l transform i intr-un bărbat cinstit, se bucură bunic* boarfe-ca tir tuuuum. t auuţnă.
N epotrivit, bunico. — Vrei să o tai tu pe asta?
Dau din cap că da
La naiba! Mă holbez la mama. Ajutor! Mama! Opreşte-o!
— O să i altoim cu crenguţa pe care ai tăiat o tu. Se numeşte
— M am ă, n-o pune pe Ana într-o situaţie jenantă, o admotie*
vlăstar.
tează G race pe mama ei.
Vlăs tar. Vlăs tar. Repet cuvântul In mintea mea. la un cuţit fi face
— N -o băga în seamă pe bătrânica asta, drăguţă. Ea crede cl.
un semn pe crenguţă. Apoi taie o cracă din copac ţt vâri vLnturui
pentru că e aşa bătrână, are dreptul de la Dumnezeu să spună orice in tăietură.
prostie-i trece prin capul ăla aiurit. — Acum o legăm.
Bunicul imi face cu ochiul. la o bandă adezivă verde fi leagă crenguţa de cracă.
Theodore Trevelyan este eroul meu. Avem o legătură specială. — Şi apoi punem pe rană ceară de albine topită. Aici la pensula
O m ul ăsta m-a învăţat cu răbdare cum să plantez, să cultiv şi să culeg asta. Uşurel. Uite-aşa.
m eri şi în acest timp mi-a câştigat afecţiunea eternă. Liniştit. Puternic, Facem mai multe altoaie.
Bun. Răbdător cu mine. întotdeauna. — Ştii, Christian, merele sunt, după portocale, cele mai
fructe cultivate aici, în State. Aici în Wojlnn^ten, tutun nu t sufi­
cient soare pentru portocale.
— Hei, puştiule, spune bunicul Trev-yan. Nu vorbeşti prea mult, Mi-e somn.
nu-i aşa? — Eşti obosit? Vrei să mergem înapoi acasă?
Clatin din cap. Nu. Nu vorbesc deloc. Dau din cap că da.
— N u-i nicio problemă. Oamenii de pe-aici oricum vorbesc prea — Am făcut o grămadă de altoaie. Copacul ăsta o să ne dea o
mult. Vrei să mă ajuţi în livadă? recoltă bogată de mere roşii şi dukt la toamnă Poţi să mă ajuţi
D au din cap. îm i place bunicul Trev-yan. Are ochi blânzi fi un să le culeg.
râs zgomotos. Întinde mâna, dar eu îmi vâr palmele la subsuoară. Zâmbeşte şi-mi întinde o mână mare, pe cm* o pnruL £ imensă ş*
— Cum doreşti, Christian. Hai să transformăm nişte mere verzi aspră, dar caldă şi blândă.
în mere roşii! — Hai scî fiem o ciocolată caldă!
Îm i plac merele roşii.
Livada e mare. Sunt pomi. Şi pomi. Şi pomi. D ar sunt pomi mici.
Nu mari. Şi nu au frunze. Nici mere. Din cauza iernii. Am cizme Bunicul imi zâmbeşte şi-mt întorc pn\ 1>ea spre pjner.erul Miei.
im ense şi o căciulă. Îmi place căciula mea. Îmi ţine de cald. care pare sâ o soarbă din ochi pe partenera 1
B unicul Trev-yan se uită la un pom. cred că e de la fostul liceu al Miei Dau mâna cu eL i
— Vezi pom ul ăsta, Christian? Face mere verzi şi amare. Dar noi cu putere.
îl putem păcăli să ne dea mere roşii. Crenguţele astea sunt de la un Vezi-ţi de partenera ta, Sean. Şi. apropo, vezi că *
m ăr roşu. Şi asta e foarfecă mea de tăiat crengile. Poartă te frumos cu ea şiu te amor. Cred c i r

196 Mai întunecat


aceste informaţii cu privirea mea incisivă şi prin strângerea puternic
mare valoare, sâ-şi scrie numele pe ea ţi să o introducă In pix1Şefii
de mână. Dă din cap şi înghite in sec.
de masă, vă rog să păziţi plicurile cu mare atenţie O să ■,
— Dom nule Grey.
de ele mai târziu.
ti trag scaunul Anei şi ne aşezăm.
- Uite!
Tata e pe scenă. Loveşte microfonul şi ne urează tuturor bun-venit
Ii dau Anei o bancnotă de 100 de doian.
apoi rosteşte câteva cuvinte introductive pentru cei buni şi demni
— Ţi-o dau mai târziu inapoi, şopteşte ea.
adunaţi înaintea sa.
Draga de ea...
— Bine aţi venit, doam nelor şi domnilor, la balul nostru anual
Nu vreau să ne certăm din cauza asta acum. Nu i
de caritate. Sper ca vă bucuraţi de programul pe care l-am pregătit
tru că o scenă ar fi necuvenită, ii întind stiloul meu Mont Blanc ca
pentru voi in seara asta şi câ veţi scoate sume serioase din buzunare,
sa şi scrie numele pe bancnotă.
ca să sprijiniţi eforturile fantastice pe care le face echipa noastră de
Crace face semn către câţiva chelneri care stau în fa|a p n fl-
la Coping Together. După cum ştiţi, este o cauză foarte apropiată de
onului, iar ei trag de o pânză, dezvăluind oraşul Scattk. cu Golful
inim a soţiei mele, dar şi de a mea.
Meydenbauer la asfinţit, ca într-o ilustrată poştali. E o ţ
Penele de pe masca Anei tremură când se întoarce să se uite la
nată, mai ales seara, şi mâ bucur că vremea a rămas I
mine şi mă întreb dacă se gândeşte cumva la trecutul meu. Ar trebui
dragul părinţilor mei.
să răspund la întrebarea ei nerostită?
Ana priveşte cu încântare peisajul şi reflexia hu tu apă.
Da. Evenimentul ăsta caritabil există din pricina mea.
Iar eu 11 studiez din nou. E uluitor. Cerul care s
Părinţii mei l-au iniţiat din cauza începutului mizerabil al vieţii
de soarele care asfinţeşte, oglindindu-se in apă. cu 1
mele. Şi acum ajută sute de părinţi dependenţi de droguri sau alcool
Seattle licărind in depărtare. Mda. Uluitor.
şi pe copiii lor, oferindu-le adăpost şi reabilitare.
Mă simt umil când văd toate astea pnn ochii Anei .*
Dar ea nu spune nim ic şi rămân impasibil, căci nu ştiu sigur ce
crezut că toate astea mi se cuvin. Mâ uit la pânnţn i
părere aş avea despre curiozitatea ei.
mâna mamei, iar ea râde la ceva ce-i povesteşte j
— tl las în locul meu pe maestrul nostru de ceremonii. Vă rog să
care se uită el la ea ... felul în care se uită ea la eL
vă aşezaţi şi sâ va distraţi, spune tata şi îi predă microfonul MC-ului,
Se iubesc.
apoi sine la masa noastră şi se opreşte în dreptul Anei.
încă.
O salută cu un sărut pe fiecare obraz. Ea se îmbujorează.
— Mă bucur să te văd din nou, Ana, zice el. Scutur din cap. E ciudat că simt o i

— Doamnelor şi domnilor, vă rugăm să desemnaţi un şef de masă, de mediul in care am crescut?


strigă MC-ul. Am fost norocos. Foarte norocos.
— Uuu. Pe mine, pe mine! ţipă Mia, legănându-se ca un copil Chelnerii sosesc, zece in total, aducând U i
pe scaun. mâncare. Ana trage cu ochiul la mine de sub mase a
— In centrul mesei veţi găsi un plic, continuă MC-ul. Toată — Ţi-e foame?
lumea să găsească, să ceară, să împrumute o bancnotă de cea mai — Foarte, răspunde ea serioasă
La naiba! Toate celelalte gânduri mi se evaporă, iar trupul La dă din cap şi in ochii ei citesc o rugăminte disperată.
reacţionează la această afirmaţie curajoasă şi ştiu că Ana nu se referă — Te conduc eu. mă ofer.
la mâncare. Bunicul ii spune ceva, iar eu mâ foiesc pe scaun, încer­ Se ridică în picioare, iar eu încerc să fac la fel, dar se ridică şi Mia.
când să mă calmez. — Nu, Christian! N-o conduci tu pe Ana... o conduc eu.
Mâncarea e delicioasă. Şi înainte să pot spune ceva, o prinde pe Ana de mână.
D ar aşa e mereu acasă la părinţii mei. Ana ridică din umeri ca şi cum mi-ar cere iertare şi o urmează
Aici nu mi-a fost niciodată foame. pe Mia afară din cort. Taylor îmi face semn că se ocupă ci. după care
Mă sperii de gândurile mele şi mă bucur că Lance, prietenul pleacă după ele; sunt sigur că Ana nu ştie că are o umbră.
mamei din facultate, începe o discuţie despre dezvoltarea GEH. La naiba! Voiam să merg eu cu ea.
Sunt dureros de conştient că ochii Anei mă fixează, în vreme ce Bunica se înclină ca să discute cu mine.
dezbat împreună cu Lance economia tehnologiei în ţările in curs de — E încântătoare.
dezvoltare. — Ştiu.
— Nu poţi pur şi simplu să renunţi la tehnologia asta! se încrunţi — Pari fericit, dragule.
Lance. Serios? Credeam că sunt bosumflat din cauza ocaziei irosite.
— De ce nu? La urma urmei, cine beneficiază de pe urma ei? — Nu cred că te-am văzut vreodată atât de relaxat.
Ca fiinţe umane, trebuie să împărţim spaţiul şi resursele finite de pe Mă bate uşor peste mână; e un gest afectuos şi pentru prima oară
această planetă. Cu cât suntem mai inteligenţi, cu atât le vom folosi nu mă smucesc din mângâierea ei.
mai eficient. Fericit?
E u?
— Nu mâ aşteptam de la cineva ca tine să democratizeze tehno­
logia, spune Lance şi izbucneşte în râs. încerc cuvântul ca sâ văd dacă mi se potriveşte şi o căldură neaş­
teptată mă umple pe dinăuntru.
Frate! Nu mă cunoşti prea bine!
Da. Ea mă face fericit.
Lance e suficient de plăcut, dar eu sunt distras de frumoasa dom­
F, un sentiment nou. Nu m-am autodescris niciodată astfel.
nişoară Steele. Se foieşte lângă mine şi ascultă conversaţia noastră, şi
Zâmbesc la bunica şi o strâng de mână.
ştiu că bilele vaginale işi fac efectul dorit.
— Cred că ai dreptate, bunico.
Poate că ar trebui să mergem la hangarul de bărci.
Ochii ii sclipesc şi mă strânge şi ea pe mine de mină.
Discuţia mea cu Lance e intreruptă de câteva ori de diverşi oameni
— Ar trebui sâ o aduci pe la fermă.
de afaceri care vin să ne strângă mâna sau să ne povestească una-alta.
— Ar trebui. Cred câ i-ar plăcea.
Nu-mi dau seama daca o studiază pe Ana sau încearcă să-mi intre
Mia şi Ana revin in pavilion, chicotind. F. o plăcere si le privesc
mie in graţii.
pe amândouă şi sâ văd cum intreaga mea familie o primeşte pe iubita
Când e servit desertul, eu sunt gata de plecare,
mea cu braţele deschise. Chiar ţi bunica a ajuns la concluzia câ Ana
— Daca-mi daţi voie, spune Ana brusc, cu răsuflarea întretăiată.
mâ face fericit.
Şi-m i dau seama că nu mai poate suporta.
Nu se irişu/d.
— Te duci Ia toaletă? o Întreb.

Când Ana se aşazâ pe scaunul ei, îmi aruncă o «privire rapid}


Mâ gândesc serios sâ o duc pe Ana U
şi lascivă.
să schieze. Gândul la ea pe schiuri e neliniştitor Nu e
Ah! îm i ascund un zâmbet. Vreau să o întreb dacă mai are bilele prea pricepută, deu probabil c i e spaima pârtiilor N aş vrea să se
vaginale, dar presupun că !e-a scos. S-a descurcat foarte bine pac accidenteze.
trându-le înăuntru atâta vreme. Iau mâna Anei şi-i dau lista cu pre­ — Douăzeci de mii de dolari, acesta e ultimul preţ. O datl. de
ţurile de licitaţie. două ori, si rigă MC-ul
Cred că Ana va savura această parte a serii — elita din Seattle Ana ridică mâna şi strigi-
fluturându-şi banii. — Douăzeci şi patru de mii de dolan!
— D eţii proprietăţi în Aspen? întreabă ea şi toată lumea de la Şi mă simt de parcă mi-ar fi tras una in plexul solar
masă se întoarce uitându-se la ea. Ce. Mama. Dracului.
Dau din cap şi duc un deget la buze. — Douăzeci şi patru de mii de dolari, domnişoara
argintiu, o dată, de două ori. Vândut! dedări maestrul de
— M a i ai p ro p rie tă ţi şi altu n d ev a? şop teşte ea.
in aplauzele zgomotoase.
Dau din cap. Dar nu vreau să deranjez pe nimeni de la masăm
Toată lumea de la masa noastră se holbează la ea, tar
discuţia. Aceasta e partea seratei când strângem o sumă considerabilă
scapă de sub control. Banii ăia erau ai e i Inspir adânc, mă
de bani pentru cauza noastră nobilă.
o sărut pe obraz.
Toată lumea aplaudă vânzarea unei bâte de baseball a celor de
— Nu ştiu dacă ar trebui să-ţi cad la picioare sau i te bat la fund
la Mariners cu douăsprezece mii de dolari, iar eu mă înclin şi spun:
până leşini. îi şuier la ureche.
— O să-ţi zic mai târziu. — O să aleg varianta a doua, te rog, spune ea iote
îşi linge buzele şi-m i aduc am inte de supărarea mea de mai Poftim?
devreme. Pentru o clipă sunt derutat şi apoi îmi dau
— V o ia m să v in cu tin e. nale şi-au făcut treaba. E dornică, foarte, toarte dornică, tar furu mea
Mă săgetează cu o privire rapidă şi tulburată, ceea ce mă face să se evaporă brusc.
cred că şi ea voia acelaşi lucru, dar se potoleşte şi e atentă la licitaţie. — Suferi, nu-i aşa? şoptesc Va trebui să facem ceva ia
O văd cum se lasă prinsă de adrenalina licitaţiei, întorcând capul asta.
ca să vadă cine vrea să cumpere ce şi aplaudând Ia finalul fiecărei îm i trec degetele peste obrazul ei.
tranzacţii. Las-o să aştepte, Grey!
— Urmează un weekend petrecut in Aspen, Colorado. Caree Aici ar trebui să i se termine pedeapsa.

preţul de pornire, doamnelor şi domnilor, pentru generosul premiu Sau poate că ar trebui si prelungim agonia,

oferit de domnul Christian Grey? bolicâ.


Se lipeşte de mine in vreme ce familia
Lumea izbucneşte in aplauze şi maestrul de ceremonii continui.
a câştigat. O cuprind cu braţul şi incep să o
— Aud cinci mii de dolari?
pe spatele gol. ti iau cealaltă mâni şi-t sârui
Licitaţia începe.
coapsa mea. îi las uşor mâna pe piciorul meu până când degete[(i>
îm i ating erecţia. Primul dan* va ti cu mine, bine? Şi nu va fi pe ring. murmur
O aud gemând şi, de sub mască, mă priveşte şocată in ochi lângă urechea ei.
N -o să mă satur niciodată să o şochez pe drăguţa de Ana. — Dcabia aştept.
Mă sărută de faţă cu toată lumea.
Licitaţia continuă, iar familia mea îşi îndreaptă atenţia spre urmj
Zâmbesc şi observ că toată masa se holbează la noi
torul premiu. Ana. încurajată, fără îndoială, de dorinţa ei, mâsiir.
Da. oameni buni Am o iubită. Obifnuifi-vă cu ideta!
prinde şi începe să mă mângâie prin pantaloni.
Toţi îşi smulg privirile de la noi in acelaşi timp, stinicmţi că i-am
La naiba!
prins zgâindu-se.
îm i ţin mâna peste a ei ca să nu vadă nimeni că mă pipăie şi con-
— Haide, Ana!
ţinui să-i mângâi gâtul. Mia insistă şi o conduce pe Ana spre o mică scenă, unde sunt
Mă simt acum incomod în pantaloni. adunate mai multe femei.
Te are la degetul ei mic, Grey. Din nou. — Domnilor, cel mai important moment al serii! bubuie MC-ul
— Vândut pentru o sută zecii mii de dolari! declară MC-ul, adu din boxe, acoperind freamătul entuziast al mulţimii. Momentul pe
cându-mă înapoi la realitate. care-1 aşteptaţi cu toţii! Aceste douăsprezece doamne superbe au fost
Premiul este o săptămână în casa părinţilor mei din Montana ţi de acord sâ acorde primul lor dans celui care va licita cel mai mult!
suma este una colosală. Ana e jenată. Se uită în pământ, apoi la degetele împreunate. Se
Lumea izbucneşte în ovaţii şi aplauze, iar Ana îşi ia mâinile de uită oriunde, numai la grupul de tineri care se apropie de scenă nu.
pe mine şi aplaudă şi ea. — Acum, domnilor, vă rog să vă apropiaţi 51 să vi uitaţi bine la
La naiba! partenerele voastre pentru prunul dans. Douăsprezece târnei frumoase
Aplaud şi eu, rezervat, iar acum, că licitaţia s-a terminat, am de şi ascultătoare.
gând să-i fac Anei un tur al casei. Când a atras-o Mia pe Ana in şarada asta nenorocită?
— Eşti gata? şoptesc eu. E o piaţă de carne vie.

— Da, spune ea, cu ochii sclipitori sub masca argintie. Ştiu că e pentru o cauză bună, totuşi...
MC-ul o anunţă pe prima tânără, cu o prezentare hiperbolică.
— Ana! zice Mia. E momentul!
O cheamă Jada şi primul ei dans se vinde repede pentru cinci mu
Ana pare derutată.
de dolari. Mia şi Ana vorbesc intre ele. Ana pare foarte atentă la ce i
— Momentul pentru ce?
spune Mia.
— Licitaţia pentru Primul Dans. Haide!
Rahat!
M ia se ridică şi întinde mâna.
Oare ce-i spune Mia?
C e naiba? Surioara mea cea enervantă.
Mariah e următoarea. Pare stingherita de prezentarea MC-ului
Mă uit urât la Mia. Alarmă extraordinară în calea sexului.
şi nici n-o pot învinovăţi. Mia şi Ana continui să vorbească — şi ştiu
Ana mă priveşte şi începe sâ chicotească.
că e vorba despre mine.
E un râs molipsitor. Pentru numele lui Dumnezeu, Mia, taci odată!
Mă ridic tn picioare, fericit că am sacoul pe mine.
P rim u l dans a] fetei de pe scenă se vinde pentru patru mii de
— O sută de mii de dolari, strig eu ca să mă audă toată lumea.
dolari.
— Ce mama naibii? strigă o femeie din spatele Aru-i aud ofta
A na mă priveşte, apoi se uită din nou la Mia, care pare ci nu-ş|
turile de uimire ale celor din jurul meu.
p oate ţin e gura.
Haide, lohn!
Jill e urm ătoarea şi primul ei dans e vândut pentru patru mii dc Mă uit fix la Flynn, iar el râde şi ridică elegant ambele numi S a
dolari. retras,
Ana îm i aruncă o privire şi văd cum ochii îi sclipesc pe sub masca, — O sută de mii de dolari pentru superba Ana' O dată De două
dar n -am nici cea mai vagă idee la ce se gândeşte. ori.
R ahat! Ce i-a spus M ia ? MC-ul il invită pe Flynn să centrali citeze, dar d datină din cap
— Şi acum, daţi-mi voie să v-o prezint pe frumoasa Ana. şi se înclină.
M ia o împinge pe Ana în mijlocul scenei, iar eu îmi croiesc drum — Adjudecat! strigă MC-ul triumfător, iar aplauzele şt ovaţiile
în faţă prin mulţime. Anei nu-i place sâ fie în centrul atenţiei. devin asurzitoare.
Să o ia naiba pe Mia că a pus-o să facă asta! Fac un pas in faţă şi-i întind mâna Anei.
Dar Anastasia e foarte frumoasă. Mi-am câştigat iubita.
M C-ul face o altă introducere exagerată şi caraghioasă. îmi zâmbeşte uşurată când îşi pune mâna în mâna mea. O ajut
— Frumoasa Ana cântă la şase instrumente, vorbeşte fluent man­ să coboare de pe scenă şi-i sărut mâna, apoi mă ia de braţ Ne croim
darina şi îi place yoga... ei bine, dom nilor... drum spre ieşirea din pavilion, ignorând fluierăturile şi ţipetele de
Suficient. felicitare.
— Zece mii de dolari, strig eu. — Cine era ăsta? întreabă ea.
— Cincisprezece mii, se aude vocea unui tip din mulţime. — Un individ pe care o să-l cunoşti mai târziu. Acum new si-p
Ce mama naibii? arăt ceva. Avem vreo douăzeci de minute la dispoziţie până se termină
Mă intorc sâ văd cine licitează pentru iubita mea şi-l văd pe Flynn, licitaţia pentru Primul Dans. Apoi trebuie să ne întoarcem pe ring a
şarlatanul costisitor, cum îi spune Ana. Aş recunoaşte oriunde silueta să mă bucur de dansul pentru care am plătit.
asta. Dă politicos din cap spre mine. — Un dans foarte scump, observă ea sec.
— Ei bine, domnilor! Avem oameni generoşi în seara aceasta, — Sunt convins că va merita fiecare cent.
anunţă M C-ul invitaţilor strânşi laolaltă. în sfârşit! E a mea. Mia e încă pe scena şi nu mă poj l - opri acum
O conduc pe Ana de-a lungul peluzei, spre ring, conştient că doi din
C e jo c face Flynn? Cât de departe vrea să ducă prostia asta?
tre agenţii de pază sunt pe urmele noastre. Zgomotele festivităţilor
Zumzăiala din pavilion se stinge, iar mulţimea ne urmăreşte şi
pălesc in spatele nostru, iar eu o duc prin uşile imense câte dau in
aşteaptă sâ-m i audă reacţia.
salon, l.e las deschise pentru ca agenţii A ne poată urma. De acolo
— Douăzeci, ofer eu, cu o voce joasă.
ne îndreptăm spre hol şi urcăm două rânduri de scări până la dormi­
— Douăzeci şi cinci, parează Flynn.
torul copilăriei mele.
Ana se uită neliniştită ba Ia mine, ba la Flynn. E îngrozită. Şi.
Va fi încă o premieră.
sincer, la fel sunt şi eu. M-am săturat de jocul pe care -1 face Flynn.
Lnipa ce intrăm , incui uşa. Agenţii pot aştepta afară.
— Asta a ftst camera mea. Trebuie td aflu.
A na stă in nmlocul camerei, privind in jur. post erele mde, tâit^ — De ce ra-am oferit?
m ea cu noutăţi. Totul. Ochii ei studiază totul, apoi se fixează ataţn Are vocea răguşită, ceea ce-i scoate la iveală dorinţa.
m ea. — Nu ştiu. Din frustrare. Prea mult alcool. Cauza nobilă.
— N -am adus niciodată o feti aici Ridici din umeri şi privirea i se mută asupra guni mele
— Niciodată? — Mi-am promis să nu te mai plesnesc niciodată la fund. m o
Clatin din cap. Simt cum mă străbate un bor adolescentin. 0 fa*. dacă mă implori.
— Te rog.
La mine in cam eră. C e-ar spune mama?
— Dar apoi mi-am dat seama că probabil te simţi foarte incomod
Buzele Anei se intredeschid ca o im itaţie Ochii ii sunt întunecai
la momentul respectiv şi nu e ceva cu care să fii obişnuită.
sub m ască şi m ă privesc fix. Mă îndrept spre ea.
— Da, răspunde ea, gâfâind şi sexy şi mulţumită, cred. pentru că
— N-avem mult timp la dispoziţie, Anastasia, şi la cum măsaot
ştiu cum se simte.
in acest moment nici nu-mi trebuie m u lt întoarce-te! Lasă-mă să-;
— Deci poate exista o oarecare libertate de alegere. Dacă fac asta,
scot rochia!
trebuie să-mi promiţi un lucru.
Se răsuceşte imediat
— Orice.
— Păstrează masca, ii şoptesc la ureche. — O să spui cuvântul de siguranţă dacă simţi nevoia şi atunci o
E a geme şi mei m ăcar n-am atins-o. Ştia că de-abia aşteaptă să să fac dragoste cu tine, pur şi simplu, bine?
i-o trag după ce a purtat bilele acelea atâta timp. Desfac fermoarul Mă aprobă repede. O conduc Ia pat, anine cuvertura deoparte
rochiei şi o ajut să se dezbrace. Fac un pas înapoi, o pun pe un scatic şi mă aşez in timp ce ea rămâne in picioare in faţa mea. cu masca şi
şi-nu scot sacoul. corsetul ei.
Poarta corsetul. Arată senzaţional.
Şi ciorapi până la mijlocul coapsei Iau o pernă şi o aşez lângă mine. O iau de m ani, o trag ca vi-rm
Şi pantofi cu toc. cadă direct în poală, cu pieptul pe pernă, l i dau pârul la o parte de
Şi masca. pe faţă şi de pe mască.
M-a înnebunit de-a dreptul in timpul cinei. Iată!
— Ştii, Anastasia... Arată glorios.
Mă apropii de ea, desfâcându-mi papionul şi apoi nasturii de la Acum, haide să facem chestia asta şi mai matantă.
gât ai cămăşii. — Pune ţi mâinile la spate!
— Am fost atât de furios când mi-ai cumpărat oferta de la licitaţie! Se căzneşte să-mi îndeplinească dorinţa şi se trâminti deasupra
Mi-au trecut pnn cap tot felul de idei. A trebuit să-mi reamintesc că nu mea.
mai poate fi vorba despre pedeapsă. Dar apoi tu te-ai oferit voluntari Nerăbdătoare. Îmi pfuce asta.
Stau aproape de ea şi o privesc atent. li leg încheieturile cu papionul meu. E neputincioasă Fue în
— De ce ai făcut asta? puterea mea.
Este excitant.
— C h ia r iţi d oreşti asta, Anastasia? Uau! ( .At de repede! F. o făpturi atâtde wn/uaia
— D a, spune ea. — Aţa. iubito, şoptesc eu ţt i dezleg inchetetunie
D a r eu to t nu înţeleg. C red eam că nu se mai pune problrm^ Geme, incercind si-şi recapete wftuL
fa ce m asta. — N-am terminat cu tine tncâ. An—t« u .
Acum eu m i simt aiurea. O vreau.
— D e ce? întreb, m ângâind u-i fundul.
Râu de tot.
— îm i treb u ie un m otiv?
O aşez cu genunchii pe podea ţi Îngenunchea la i
— N u, iubito, nu-ţi trebuie. D oar încerc să te înţeleg.
deschei fermoarul ţi-mi las chiloţii in km. eiiberindu-^anfcam
Trăieşte m om en tul, G rey!
dâtoare. Din buzunarul pantalonilor scot un p m e rrw tr^ m t
Îşi doreşte asta. Şi tu la fel. degetele din iubita mea.
îi m ângâi în că o dată fundul, pregătindu-m ă. Pregâtind-o. Ea scânceşte.
M ă aplec, o ţin cu m âna stânga şi cu dreapta o lovesc o dată, chii: Îmi pun prezervativul
a co lo unde fundul ei atât de fru m o s se uneşte cu coapsele. — Desfa-ţi picioarele!
G e m e un cuvânt incoerent. Ea mâ asculta, iar eu o pătrund.
Nu e cuvântul de siguranţă. — O să fie una rapidă, iubito, ii şoptesc.
O lovesc d in nou. îi prind şoldurile şi ies uşor din ea, apoi intru dai n c M
— D ouă. O să fie d ouăsprezece lovituri, Ea ţipă. De bucurie. De abandon. In culmea i
în c e p să le num ăr. Asta îşi doreşte, iar eu mă bucur sA-i fac pe p4*c 1

îi m ângâi fundul şi o plesnesc de două ori, o dată pe fiecare fesi ea îmi vine in întâmpinare. Cu toată forţa.
îi dau jo s apoi chiloţii, trăgându-i în jo s de-a lungul coapselor, genur La naiba!
ch ilo r, gam belor, peste pantofii Loubou tin, apoi îi arunc pe podea. O să fie mai rapid decât credeam.
E excitant. — Ana, nu, o avertizez eu
în toate sensu rile posibile. Vreau să prelungesc plăcerea. Dareol
O b se rv că nu mai are bilele vagin ale, aşa că o plesnesc din noc E contrapunctul meu dornic de senzaţii tan
n u m ă rân d fiecare lovitură. Ea gem e şi se zbate pe genunchii mei,ci — Ana, la naiba.
o ch ii in ch işi sub m ască. Fundul ei are o adorabilă nuanţă rozalie, Ţip înăbuşit in timp ce-mi dau drumul p aaao
timp ce orgasmul i se dezlănţuie trăgând de ta
— D ou ăsp rezece, şop tesc când term in,
Doamne, ce bine a fost!
îi m ângâi fundul strălu cito r şi-m i înfig două degete în ea.
Sunt epuizat.
E um edă.
După tot flirtul şi toată aşteptarea din :
A tât de um edă!
tabil, O sărut pe umăr şi din ea Apot i
Atât de pregătită!
arunc in coşul de gunoi de Lini
G e m e când îmi rotesc degetele înăuntrul ei şi-şi dă drumul (erei mamei.
m otos, frenetic.
Ana încă are m asca pe faţă şi gâfâie, zâmbind. Part ia i,^
îngenunchez lângă ea, o d ihnind u -m i fruntea pe spatele ei, ln — Pari mai calm, mai liniştit, mai tu iruuţi ztUk asie
ce amândoi încercăm să ne revenim . Dau din cap sperând câ mutra mea nu mâ dâ de gol.
— M m m . m urm ur m ulţum it şi o sărut pe spinarea ei desiv^. — Răsfoiam nişte dosare vechi ţi am găsit asta.
Cred că-m i datorezi un dans, dom nişoară Steele. Îmi întinde o fotografie alb-negru a unei femei tinere j
o lovitură in stomac.
Ea mă aprobă cu un sunet de satisfacţie care vine din af e .
Târfa drogată.
gâtului. M ă ridic şi o trag ia m ine în poală.
Îmi studiază reacţia.
— N-avem mult tim p la dispoziţie. Haide!
— Se-au dat-o la momentul adopţiei
O sărut pe păr. Se ridică d in braţele m ele şi se aşază pe pat, — Ah. reuşesc eu să spun, deşi simt c i m i sufoc.
pând să se îm brace, in vrem e ce eu îm i aranjez cămaşa şi-mi legpş- — Credeam că intr-o buni zi vei vrea s i o vezi. O
emul la loc. -D a .
Ana se ridică în picioare şi se duce sâ-şi ia rochia Are pe ea nuia De-abia scot acest cuvânt.
masca, pantofii şi corsetul şi întruchipează senzualitatea. Ştiam ă i El dă din cap şi ştiu că mai are ceva de spus.
zeiţă, dar a sta ... asta e d incolo de orice aşteptare de-a mea. Ce mai are pe-acolo?
O iubesc. — Nu am niciunfel de informaţie despre tatăl i i
Mă intorc, sim ţindu-m ă dintr-odată vulnerabil, şi îndrept ane câte se pare, n-a făcut deloc parte dm viaţa
tura de pe pat. Încearcă să-mi spună ceva... Ăla nu era
Senzaţia de nelinişte se retrage ca oceanul la reflux când tare Te rog spune-mi că nu era eL
de aranjat patul şi o văd pe A na stud iind fotografiile de pe tâfe. — Dacă mai vrei să ştii ceva... sunt aici
mea. Sunt multe — din toată lum ea. Părinţilor mei le plăceau vacz- — Omul acela? şoptesc eu.
ţd e in străinătate. — Nu. N-are nicio legătură cu tine, spune
— Cuie e aici? întreabă A na, arătând spre o poză alb-negn; Închid ochii.
tâ rfa drogate. Mulţumesc lui Dumnezeu. Mulţumesc ha
f
— Nimeni im portant lui Dumnezeu.
îm i pan haina şi-m i aranjez m asca. U itasem de fotografiau — Asta-i tot, tată? Pot s i pleci
G am ck mi-a dat-o când aveam şaisprezece ani. Am încercat de cate1' — Desigur.
o n să scap de ea, dar nu m -am putut convinge să o arunc. Tata pare tulburat, dar d i din cap
Strâng poza in m in i şi ies din birou lut.
Fugi. Fugi...
— F iu le, am ceva p en tru tine.
— C e an u m e?
Sunt in biroul lui Carrick, aşteptând o m uştruluialâ. Tăria drogată era o <
D a r nu ştiu p en tru ce. Sper cd n -a a fla t d e doam na Lincoln. fia asta vc

Scanned by CamScanner
U red că e o poză de la poliţie, dar nu are şi numerele pe ea. ăij i( ,
d a că lucrurile ar fi stat diferit în privinţa ei dacă pe vremea *
Liderul orchestre) vine pe steni, se întoarce spn
fi existat părinţii mei adoptiva. S cu tu r din cap. Nu vreau sâ vo^ *
şi irupa inccpe s i cânte o versiune siropoaa*a rndcdia.r*eG al
d espre ea cu Ana. Undcr My Skm“ O trag pe Ana aproape y începem ii dansăm.
— Vrei să-ţi închid ferm oarul? o întreb, ca să schimbăm se sincronizează rapid cu mine, E absolut captivantă ciad orfca*^
tul. pe ringul de dans şi zâmbim unul la celalalt ca mp* indripNtjţi«

— Te rog. spune Ana şi se întoarce cu spatele Ia mine, ca să. suntem...


*P0|
M -am mai simfit uşa vreodată?
încheia ferm oarul rochiei. Atunci de ce e p e tăbliţa ta?
O ptim ist?
Anastasia Steele, ai un răspuns şi o întrebare pentru orice.
Fericiţi'
— O scăpare din partea m ea. C um îmi stă papionul?
Stăpânul Universului.
îm i studiază papionul şi o ch ii i se îm blânzesc. Se ridicăş,| — f mi place la nebunie cântecul ăsta. ii spun. Se potrtsqkt k m *
îndreaptă, trăgând de ambele capete. bine.
— Acum e perfect, spune ea. — Şi tu mi-ai intrat pe sub piele. Sau erai ia tine in dormitor
— Ca tine. A na .1Sunt şocat.
O strâng în braţe şi o sărut. D o m n işo a ră Steele, nu ştiam că poţi ii atât de crudă

— Te simţi mai bine? — D o m n u le Grey, nici eu nu ştiam. Cred câ e (fia cum ecpm-
en ţelor m ele recente, spune ea. cu un zâmbet răutăcios An fost k m *
— Mult mai bine, m ulţum esc, dom nule Grey.
educative.
— Plăcerea a fost de partea m ea, d om nişoară Steele.
— Pentru amândoi.
Mâ simt recunoscător. Satistâcut.
O în v ârt în c ă o dată pe ringul de dans. Mekx&i se i l f g f t ţ l •
O iau de m ână, iar ea zâm beşte tim idă, d ar mulţumită. Desoii
las cu greu din braţe pentru a aplauda.
uşa şi coborâm , apoi ne îndreptăm spre grădină. Nu ştiu exact când — Pot să intervin? întreabă Flvnn. apărând i r na <ba m â t
ni se alătură agenţii de pază, dar ne urm ează până pe terasă. Aid suni Are de oferit nişte explicaţii după scena de la bcztitk. dm oii
adunaţi câţiva fum ători, care ne privesc cu interes, dar îi ignor fiu dau la o parte.
conduc pe Ana pe ringul de dans. — Eşti invitatul meu. Anastasia, acest* «Sto John Ftvtm lohn.
M C -ul anunţă: A nastasia.

— Şi acum , doam nelor şi dom nilor, e m om entul pentru primă' Ana se uită la mine agitată, iar eu m i retrag pe margine a s * pd*
vesc. Flvnn deschide braţele şi-i ia mina Anei. in unportntp****?*
dans. Domnule şt doam nă Grey, sunteţi gata?
să cânte ,,'lhey Can’t Take That Away tram M<‘
C arrick dâ din cap, cu m am a în braţele sale.
Ana pare însufleţită in braţele lut M ir M;
— Doamnelor şi dom nilor participanţi la Licitaţia Primului Oum
vorbi.
sunteţi gata?
Despre m inei
O cuprind p e Ana d e talie şi o privesc lung, iar ea surâde.
La naiba!
— Atunci sâ inc
Neliniştea mi se întoarce in forţă.
Trebuie să înţeleg că, atunci când Ana îmi va afla toate sectj^ Ne salutăm, dar eu vreau sâ o Interoghez pe i
va pleca şi că faza asta în care încercăm să facem lucrurile cum naibii încearcă să insinueze despre Ana? I
ea d oar am ână inevitabilul. că trebuie să o salvez pe Anastasia din |
— Discuţia asta nu s-a terminat, o avertizez pe Crace şi mă
D ar John n -ar fi atât de indiscret, cu siguranţă.
indrept spre Ana şi John, care s-au oprit din dans.
— Bună, dragul meu, spune Grace, întrerupându-mi gânda,-.,
Oare ce încearcă mama să mi spună?
negre.
— A fost o plăcere să te cunosc. Anastasia, ii spâne Fbmn Anei.
— Mamă.
— John. il salut.
— Te distrezi? — Christian.
Şi ea se uită la Ana şi John. Flynn se scuză şi dispare — să-şi găsească soţia, firi doar si poate
— F o a r te m u lt. Sunt derutat de schimbul de replici pe care l-am avui cu n»ma_ O iau
Grace şi-a scos masca. pe Ana in braţe pentru dansul următor.
— C e donaţie generoasă din partea tinerei tale prietene, spun; — E mult mai tânăr decât mă aşteptam, zice Ana. Şi 1
ea, dar simt ceva tăios in glasul ei. indiscret.
— Da, răspund sec. La naiba!
— Credeam că e studentă. — Indiscret?
— O, da, mi-a spus totul, mărturiseşte ea.
— Mamă, e o poveste lungă.
Rahat! Chiar aşa a făcut? O testez pe Ana ca s ă '
— De asta rai-am dat şi eu seama.
produs Flynn.
Ceva nu e in regulă.
— Pâi, in cazul ăsta, mâ duc să-ţi aduc poşeta.!
— C e e, Grace? Spune ce ai de spus.
mai vrei sâ ai de-a face cu mine.
întinde mâna şovăitor ca să-m i atingă braţul. Ana se opreşte din dans.
— Pari fericit, dragul meu. — Nu mi-a spus nimic! exclami ea şi cred că vrea s i t
— Sunt un pic.
— Cred că e bună pentru tine. Ah, slavă Cerului!
— Şi eu cred ia fel. îmi aşez mâna pe mijlocul ei. a r orchestra!
— Sper că nu te va răni. Very Ihought of Vou'.
— De ce spui asta? — Hai să ne bucurăm de dansul t
— E tânără. Sunt un idiot. Sigur că Flynn n ar

— Mamă, ce vrei $â. tcsionolă. Şi in vreme ce Ana dam


etatea se evaporă. N am ştiut niciodată că
O invitată care poartă cea mai ţipătoare rochie pe care vi*111
mult să dansez.
vreodată se apropie de Grace.
Mă uimeşte cât de pricepută e Ana in seara aceasta pe ringuj,
dans şi pentru o clipă mă întorc in apartamentul ei, după prima — Ce mama dracului a fost toată faza a*ta> ii ir
trâ noapte împreună, privind-o cum dansează cu căştile la urec.. pe socoteala mea?
Atund era atât de necoordonată... atât de departe de Ana caret — Clar pe socoteala ta. îmi place La nebunte să vid < te de»
mine a ia acum, care se lasă condusă perfect de mine şi care se d,, părţi de hanii tăi.
— Ai noroi, că Ana merită fiecare bănuţ.
trează.
— Trebuia să fac ceva ca să te oblig să-ţi dai seama c i nu p-e frici
Banda continuă cu „You D orit Know M e“.
de angajamente.
E mai lent. Melancolic, Dulce-amar.
Flynn ridică din umeri.
E o avertizare.
— Acesta a fost motivul pentru care ai licitat împotriva tat*.ca
Anu. Nu mă cunoşti.
să mă testezi? Nu lipsa mea de implicare m i sperie.
O ţin in braţe şi ne legănam la unison, dar în sinea mea ii cer
îl privesc posomorât.
scuze pentru un păcat despre care ea nu ştie nim ic. Pentru un lucru — Pare echipată corespunzător ca s i te suporte zice el
despre care nu trebuie să afle niciodată. Nu sunt atât d e sigur.
E a nu mă cunoaşte. — Christian, spune-i, pur şi simplu. Ştie că ai probleme Nu e din
Iubito, îmi pare râu. îi inhalez parfumul şi asta îmi oferă un strop cauza vreunui lucru pe care 1-arn spus eu.
jhl de consolare. închid ochii şi in cerc să mi-1 întipăresc in memorie ca Ridică ambele mâini.

F să mi-1 pot reaminti, după ce ea va pleca.

Ana.
— Şi nu e nici locul, nici momentul potrivit pentru diMUţi* Mit
— Ai dreptate.
— Unde e?
Cântecul se termină, iar ea îm i zâm beşte triumfător. Flynn se uită în jur.
— Trebuie să m erg la toaletă, spune ea. Nu stau mult. — La toaletă.
— Bine. — E o tânără adorabilă,
O văd cum dispare, cu Taylor pe urm ele ei, şi-i observ pe ceilalţi îl aprob dând din cap.
trei agenţi de securitate stând la m arginea ringului de dans. Unul din­ — Ai puţină încredere, spune eL
tre ei se duce după Taylor. — Domnule Grey.

ÎI descopăr pe dr. Flynn vorbind cu soţia lui. Suntem întrerupţi de Reynolds, dm echipa de păzi.

— John. — Ce s-a întâmplat? îl întreb.


— Putem să vorbim in privat?
— Salutare din nou, Christian. Ai cunoscut-o pe soţia mea, Rhian.
— Poţi vorbi liber, răspund.
— Desigur. Rhian, spun eu, strângându-i mâna.
Asta e psihiatrul meu, pentru numele Iui 1
— Părinţii tăi se pricep Ia petreceri, zice ea.
— Taylor vrea să vă spun că Elena Lincoln1
— Nu pot să te contrazic, răspund.
şoara Steelc.
— D acă m â scuzaţi, mă duc Ia toaletă. John. Poartă-tcfrumos n
Rahat
spune ea şi m ie-m i vine să râd.
— M ă cunoaşte bine, zice Flynn sec.
a

— D u-te, spune Flynn ţi, din privirea pe care mi o arunci p.


că i-a r plăcea să fie o muscă pe perete, de faţă la acea conversii — Uite, spune ea, ştiu c i eşti legat financiar de ca. scuzi-mi jocul
de cuvinte, dar
— Ne vedem mai târziu, mormăi eu şi-l urmez pe Reynoldipi,.
Se opreşte ţi oftează pentru c i pare să nu mai aibă cuvinte
la pavilion,
— Am nevoie la toaletă, mărite ea.
Taylor stă în prag. D incolo de el, în cortul imens, Ana ţi Ele, Ana e ofticată. Din nou_
p o artă o d iscu ţie tensionată. Şi dintr-odată Ana se răsuceşte ţi i, Oftez. Ce pot să fac?
îndreaptă în goană spre mine, — Te rog. nu fi supărată, o implor eu. Nu ştiam c i e acolo. A spus
— A ici erai, spun eu, încercând să-m i dau seama în cedispoh|>. că nu vine.
e când ajunge lângă noi. Mă intind şi Ana mă iasă să-mi trec degetul peste buza ei de jos.
M ă ignoră cu desăvârşire şi trece în fugă pe lângă Taylor ţi p — N-o lăsa pe Elena să ne strice seara, te rog. Anastasia. E de

lângă mine. domeniul trecutului.


îi ridic bărbia şi o sărut blând pe buze.
Asta nu e de bine.
Se potoleşte cu un oftat şi cred că aici s-a terminat cearta noaa
îi arunc lui Taylor o privire scurtă, dar el rămâne impasibil.
tră. O prind de cot.
— Ana, o strig eu şi m ă grăbesc să o prind din urmă. Ce s-a
— O să te însoţesc până la toaletă ca să nu te mai oprească nimeni
întâm plat?
îmi scot telefonul şi aştept lângă luxoasele toalete portabile pe care
— D e ce n -o întrebi pe fosta ta amantă? spune ea, clocotind.
mama le-a închiriat pentru eveniment Am un e-mail de la dr. Greene
£ furioasă. în care-mi scrie că poate să o consulte pe Ana mâine.
M ă uit în ju r să m ă asigur că nu ne aude nimeni. Bravo! O să rezolv asta mai târziu.
— Te întreb pe tine, insist eu. Tastez numărul Elenei şi fac câţiva paşt, intr-un colt liniştit al
Se uită urât la mine. curţii. Răspunde de la primul apel.
C e m am a n aib ii am fă c u t? — Christian.
Iţi îndreaptă um erii. — Elena, ce mama naibii taci aici?
— M ă a m e n in ţă că va veni după m in e dacă te rănesc încă o — Fata asta e neplăcută şi nepoliticoasă.
d ată — probabil cu o cravaşă, se răsteşte ea. — Păi, atunci poate ar trebui si o laşi in pace.
Şi nu ştiu daca a avut intenţia să fie amuzantă, dar imaginea Elenei — Credeam că trebuie să m i prezint, spune Elena.

a m en in ţâ n d -o pe A na cu un bici de călărie e de-a dreptul caraghioasă — Pentru ce? Credeam că ai spus că nu vn De ce te-ai răzgândit?
Aveam impresia că ant căzut de acord.
— Cu sigu ran ţă ironia nu -ţi lipseşte, o necăjesc pe Ana intr-o
— Mama ta m-a sunat şi m-a rugat sâ vin, iar eu eram curioasă in
în c e rc a re d e a-i însenina dispoziţia.
privinţa Anastasiei. Trebuie să fiu siguri c i nu te va mai răni niciodată.
— Nu e deloc distractiv, Christian! se răsteşte ea.
— In fine, las-o in pace. Este prima relaţie normali pe care am
— Nu, ai dreptate. O să vorbesc cu ea.
avut-o vreodată şi nu vreau si o pui in pericol din cauza vreunei gnu
— Ba n -o să faci una ca asta, zice ea, încrucişându-şi braţele.
exagerate pentru mine. l,as-o. In. Pace.
C e m am a naibii trebuie să fac acum ?
— C hrts... E tia » O)

— Vorbesc serios, Elena.


Carriek ii Întinde mâna. li zâmbesc şi privesc cum o conduce pe
Uiţi cine eşti, de fapt? întreabă ea.
partenera mea pe ring. in timp ce orchestra începe vi Linte jCome
— Nu, sigur că nu. Fly with M e“,
Ridic ochii şi observ că Ana mă priveşte. Poartă o conversaţie vie şi m i întreb din nou d a c i nu cumva e
— Trebuie să închid. Noapte bună. vorba despre mine.
Ii trântesc telefonul in nas Elenei, probabil pentru prima 0jl — Bună. dragul m eu.
în viaţă. M am a se stre co ară lângă m in e, ridicând un pahar cu şampanie
Ana ridică din sprânceană. — M am ă, ce voiai să spui? o intreb fără mciun preambul
— Ce mai face trecutul? — C h ristian , e u ...

— E irascibil. Se opreşte şi m ă priveşte neliniştită şi ştiu că evită adevărul Nu-t


place niciodată să dea veşti rele. Mă tulbur şi mai tare.
Mă hotărăsc că ar fi cel mai bine să schimb subiectul.
— Grace. Sp u n e-m i!
— Vrei să mai dansăm? Sau vrei să plecăm?
— A m v o rb ii cu E le n a. M i-a spus că tu şi Ana v-aţi despărţit şi
Mă uit la ceas.
că tu ai fost devastat.
— Artificiile încep în cinci minute.
Poftim?
— Ador artificiile, zice ea şi ştiu că vrea să fie împăciuitoare.
— De ce nu m i-ai spus? con tin u ă ea. Ştiu că aveţi o afacere împre­
— O să stăm să le vedem, atunci.
ună, dar m -a d u ru t să aflu d e la ea.
O iau în braţe şi o strâng la piept. — Elena exagerează. N -a m fost devastat. Ne-am certat Asta-i tot
— N-o lăsa să intervină între noi, te rog. Nu ţi-am spus, p e n tru că e ra ceva temporar. Totul e in regulă acum.
— Ţine Ia tine, spune Ana, — N u v re a u să te r ă n e a s c ă nimeni, dragule. Sper că e cu tine
— Da, şi eu la ea, ca la o prietenă. pentru m otivele corecte.
— Cred că pentru ea e mai mult decât o simplă prietenie. — C ine? A na? C e in sin u e zi, m am ă?
— Anastasia, Elena şi cu m in e ... — Eşti un o m b o gat, C h ristia n .
Mă opresc. Ce-i pot spune Anei ca să o liniştesc? — C rezi că e v re o materialistă?
— E complicat. Avem un trecut comun. D ar numai asta e, tre­ Parcă mi-ar fi dat una în cap.
cut. Cum ţi-am spus de mai multe ori, e o bună prietenă. Asta-i tot. Ce naiba?
Te rog, uită de ea! — Nu, n-am spus asta...
O sărut pe păr şi ea nu mai spune nim ic. — Mamă. Nu e deloc aşa.
O prind de mână şi ne îndreptăm din nou spre ringul de dans. în cerc sâ nu mă enervez.

— Anastasia, spune tata, pe tonul lui calm. — Sper, dragule. Am şi eu grijă de tine. Fii cu ochii in patru' Cei
Stă în spatele nostru. mai mulţi oameni experimentează suferinţa in timpul adolescenţei

— Mă întrebam dacă-mi faci onoarea să-mi acorzi dansul urmă Mă priveşte atotcunoscâtoare.
Ah, te rog. Inima mea era deja sfâşiată can J am ajuns la pubertate.

va U a i întun ecat
— Dragule, ştii că noi vrem doar să fii fericit şi trebuie si jp^
după ce-am văzut in seara asta, că nu mi-ai părut niciodată mai f«nc„
— Mda, mamă, iţi înţeleg grija, dar totul e în regulă.
Aproape că-mi încrucişez degetele la spate.
— Acum mă duc să-mi salvez iubita materialistă din îmbrăţişa
rea tatei.
Vocea îmi e ca de gheaţă.
— Christian...
Mama încearcă să mă cheme înapoi, dar, sincer, poate să se duci
dracului. Cum îndrăzneşte să creadă aşa ceva despre Ana? Şi de ct
naiba ne bârfeşte Elena pe mine şi pe Ana in faţa lui Grace?
— Gata cu dansul cu bătrânei, îi anunţ pe Ana şi pe tata,
Duminică,
Carrick izbucneşte în râs.
— Mai uşor cu „bătrâneii", fiule. Am avut şi eu momentele meit
12 iunie 2011
de glorie.
Ii face Anei cu ochiul şi se duce ta îngrijorata lui soţie.
— Cred că tata te place, mormăi eu, cu gânduri criminale.
— De ce să nu mă placă? spune Ana cu un zâmbet timid.
I — Ai dreptate, domnişoară Steele.
O îmbrăţişez exact când orchestra începe să cânte „It Had to Be
You."
— Dansează cu mine!
Vocea mea e loasâ şi răguşită.
— Cu plăcere, domnule Grev, răspunde ea.
Dansăm şi gândurile mele despre femei materialiste, părinţii
supraingnjoraţi şi ex-aman te dominatoare şi băgâcioase se topesc ca
un fum.

SrttnnpH h v C' a m S r u n n p r
Vestea e întâmpinau cu strigăte de veselie din ptn ti
E o ‘•urni loiali impresionantă. Îmi imaginez că mama a
ocupată toată seara si scoată bani de la prietenii şi musafiro ei putred
de bogaţi. Contribuţia mea de fioo ooo de dotări a aratat Aptamek
sunt asurzitoare şi, pc pontonul unde y ia tăcuidebcntdaigMl
cu artificiile, cuvintele „Mulţumim pentru spriţta* te aprind din nişte
lumânări argintii şi sclipesc pe oglindi tntiwwort a yet
— Ah, Christian, a fost minunat, apune Ana, m « o
ti sugerez că e momentul să plecăm. De-abu aştept să arungrm
acasă şi să mă bag in pat lângă ea. A fost o » grea Sper ci nu e oevot»
să o conving să-şi petreacă noaptea cu mine In prunul rând. Uda e
încă în libertate. In plus, in ciuda tuturor celor taaânpfcte. ana dr aii
mi-a plăcut şi vreau să o prelungesc Vreau să râmară u toată nua de
duminică şi poate toată săptămâna viitoare.
Mâine Ana se poate intâlm cu dr. Greene şl in funcţie de cuta
va fi vremea, putem face o tură cu planorul sau poate cu lafieuL l-şş
La miezul nopţii, M C-ul anunţă că ne putem scoate măştile. Sfişr putea-o arăta pe The Grace.
pe malul golfului şi privim focul uluitor de artificii. Ana e în faţa mea Gândul de a petrece mai mult timp cu Ara e atrăgător
înco lăcită în braţele mele. Chipul îi este luminat de un caleidoscopă Poarte atrăgător.
culori, in timp ce artificiile explodează pe cerul de deasupra noastră Taylor se apropie, scuturând din cap. p ştiu ci vrea să teto» tocului
Se minunează la fiecare izbucnire colorată şi strălucitoare, cu un zâm­ până când mulţimea se răspândeşte. A fost vigilent toată s o n * aud
bet enorm pe faţă. Spectacolul de lum ini e însoţit de muzica perfectă. că e epuizat. îl ascult şi o rog pe Ana să aştepte cu tu a t
„Preotul Zadok“ de Handel. — Deci, Aspen? o întreb ca să-t abat atenţia.
E em oţionant. — Ah, nu mi-am plătit licitaţia, zice ea.
Părinţii mei s-au autodepăşit de dragul oaspeţilor lor şi asta mi — Poţi trimite un cec. Am adresa.
face să fiu mai puţin supărat pe ei. Ultim a salvă de rachete se risipeşte — Te-ai înfuriat râu.
în stele aurii care lum inează tot golful. M ulţim ea aplaudă sponu-' — Da, m-am înfuriat.
când scânteile cad din cer, strălucind pe apa întunecată. — Tu eşti de vină. cu tucârule tale.
— Erai oarecum epuizată, domnişoară Steelc Un rezultat mu
E spectaculos.
mult decât satisfăcător, daci mi amintesc tune .Apropo, unde sunt?
— D o am n elo r şi dom nilor, strigă M C -u l când ovaţiile şi fluir
Bilele argintii? La nune in poşetă.
râ tu rile iau sfârşit. Un singur gând la finalul acestei seri minuni
— Lc-aş vrea înapoi. Sunt un dispozitiv prea puternic a si he
d atorită generozităţii dum neavoatră, s-a strâns suma de un milion*
lăsat in mâinile tale inocente.
op t sute c in c iz e c i:
— Iţi fad griji că o să mă epuizez din nou, poate cu aliClJ) o»
zice ea, cu un licăr diabolic in ochi.
Fuge înapoi la prietenele ei ţi se îndreaptă toate înspre ringul de
Ana, nu te juca aţa cu mine!
dans.
— Sper să nu se-ntâmple aşa ceva. Dar nu, Ana, eu îmi d0f Părinţii mei sunt prin preajmă ţi acum mă simt vinovat pentru
toată plăcerea ta. izbucnirea pe care am avut-o faţă de mama.
Întotdeauna. — Hai să le spunem noapte buna părinţilor mei înainte s i pic
— N -ai încred ere în m in e? în tre a b ă ea. câni! Vino!
— E de la sin e înţeles. A cu m , p o ţi să m i le dai înapoi? Mergem spre ei. Chipul iui Grace se luminează când ne vede. Se
— M ă m ai gândesc. întinde spre mine, îmi atinge obrazul şi încerc să nu mă încrunt ia
D o m n işo ara Steele jo a c ă tare. ea. Zâmbeşte.
— Mulţumesc pentru că ai venit şi pentru că ai adus-o pe A n a ­
în depărtare, D J-u l se p reg ăteşte d e p etrecere.
stasia. A fost minunat să vă văd împreună.
— Vrei să dansăm ? o întreb.
— Mulţumim pentru o seară superbă, mamă, reuşesc să spun.
— Sunt foarte o b o sită, C h ris tia n . A ş v rea să plecăm , dacă vru
Nu vreau să deschid conversaţia noastră de mai devreme in faţa
şi tu.
Anei.
îi foc sem n lui Taylor. El d ă d in cap şi le spune ceva în microfcrf — Noapte bună, fiule, Ana, spune Carrick.
de la manşetă celorlalţi m em bri ai e ch ip aju lu i de pază, apoi traversai: — Te rog să mat vil pe la noi, Anastasia, ne bucurăm să te avem
peluza. M ia vine în goană spre n o i, cu p a n to fii în mână. aici, subliniază Grace.
— Nu plecaţi, nu-i aşa? M uzica m işto d e-abia acum începe. Haide, Pare sinceră şi comentariul despre materialiste începe sâ pălească.

7
Ana! Poate că doar are grijă de mine. Dar ei n-o cunosc pe Ana deloc. E cea
O prinde pe A na de m ân a liberă. mai puţin posesivă femeie pe care am cunoscut-o vreodată.
— M ia, A nastasia e o b o sită. M e rg e m acasă. I n plus, mâine aven Mergem până în faţa casei. Ana işi trece mâinile in sus ţi-n jos
o zi mare. peste braţe.
Ana se uită la m in e su rp rin să. — Ţi-e suficient de cald? întreb.
M ia se bosum flă p entru că lu c ru r ile n u ie s cu m vrea ea, dar cu — Da, mulţumesc.
insistă. — Mi-a plăcut mult seara asta. Anastasia. îţi mulţumesc.
— Trebuie să vii pe la noi să p tă m â n a v iito are. Poate mergem pe — Şi mie... Unele părţi mai mult ca altele.
la m all? Şi, în mod clar, se gândeşte la întâlnirea noastră amoroasă din
— Sigur, Mia, răspunde Ana şi-i aud oboseala din glas. dormitorul copilăriei mele.
Trebuie să o duc acasă. Mia o sărută pe Ana în semn de la reve­ — Nu-ţi mai muşca buza, o avertizez.
dere, apoi mă prinde şi mă îmbrăţişează cu toată puterea. Chipul fi — Ce voiai să spui când ai zis că mâine avem o zi mare? întreabă
străluceşte când se uită la mine. ea.
li spun că dr. Greene o va consulta la dom iciliu şi că am o sur­
— îmi place să te văd atât de fericit, zice ea şi apoi mă săruţi pt
priză pentru ea.
obraz. Pa. Distracţie plăcută!

n* Mai întunecat
nj—i »
— D a.
— O să mă o cu p de ca m âine. Sau luni.
— D e ce? Aş vrea să citesc biletul, d ar Ana nu- mi d i această ocazie ll bagi
— Pentru că urăsc prezervativele. în poşetă, de unde scoate bilele vaginale.
— E corpul m eu, m o rm ăie ea. — Până data viitoare, zice ea, dându-mi-le înapoi.

— E şi al meu, şoptesc. Data viitoare?


Uite, asta e o veste bună. O strâng de mâni şi-m i întoarce gestul.
A n a. Te rog. Le. Urăsc.
privind pe geam , afară, in Întu n eric.
O chii îi strălucesc in lum ina blândă a felinarelor de hârtieagi..:i
Pe la ju m ătatea podului 520, e deja adormită. Mă relaxez o clipi.
în cu rtea din faţă şi m ă întreb dacă va continua cu cearta asta. Ridil( Atât de multe s-au întâm plat azi! Sunt obosit, aşa că-mi las capul pe
m âna, iar eu încrem enesc. Trage de colţul papionului meu şiacestjj, spate şi închid o ch ii.
desface. Cu degetele blânde, îm i descheie nasturele de sus al câmişi. Mda. A fost o zi impresionantă.
O privesc fascinat, de parcă am prins rădăcini. Ana şi cecui. N ervii ei. în căp ăţân area ei. RujuL Sexul.
— Arăţi sexy aşa, spune ea încet, luându-ma prin surprindere Da. Sexul.
C red că a trecut peste faza cu dr. Greene. Şi, desigur, va tre b u i să m ă d e sc u rc cu neliniştea mamei şi cu
— Trebuie să ajungem acasă. Haide! grija ei legată de faptul c ă A n a e o oportunistă care vrea averea mea
A udi-ul Q 7 trage lângă noi, iar valetul iese din maşinăşi-iînniâ Şi apoi m ai e şi E le n a , c a re -ş i b agă nasul şi se poartă urăt Ce
nează ch eile lui Taylor. Unul dintre tipii de la securitate, Sawyer, im mama naibii treb u ie să fa c în priv in ţa ei?
dă un plic. îi este adresat Anei. Mă uit la im agin ea m e a reflectată în geamul maşinii. Mutra aceea
— D e unde a apărut ăsta? îl întreb. pământie, fantom atică se h o lb ează la mine şi dispare num ai când ieşim
— M i l-a dat unul dintre chelneri, domnule. de pe I-5 şi in trăm pe S tew art S tre e t, care e foarte luminată. Suntem
E din partea unui adm irator? Scrisul de mână îmi pare cunoscut aproape de casa.
Taylor o invită pe A na să intre în m aşină, iar eu mă strecor lângăa A na în c ă d o a r m e c â n d p a rc ă m în faţa casei. Sawyer sare din

d ân d u -i bileţelul. maşină şi-m i d esch id e p o rtie ra .

— E pentru tine. Un m em bru al personalului i l-a dat lui Sawyef — T reb u ie să te d u c în b ra ţe ? o în tr e b pe Ana. strângând-o de

F ără în d oială, o altă inim ă zdrobită. mână.


Ea se tre ze şte şi d a t in ă d in cap so m n o ro a sa . Cu Sawyer in ţaţa
Taylor urm ează coada de m aşini de pe aleea părinţilor mei. Aw
noastră, v ig ilen t, ne în d re p tă m spre clădire, in vreme ce Tas lor duce
d esch id e plicul şi-şi aruncă privirea pe scrisoarea dinăuntru.
maşina in garaj.
— I-a i spus? întreabă ea.
în lift, A na se sprijină de m ine şi închide ochii.
— C e să-i spun şi cui?
— A fost o zi lungă, nu-i aşa. Anastasia?
— C ă am botezat-o doam na Robinson.
Dă din cap.
— E de la Elena? Asta e ridicol!
— Eşti obosită?
I -am spus Elenei să o lase în pace pe Ana. De ce mă ignoră? Ş'Ll
Eace semn că da.
i-a zis A n ei? Care naiba e problem a ei?
— Nu eşti foarte vorbăreaţă, observ.
E a m ai dă o dată din cap, facându-mă să râd. Dacă Leila e aici. trebuie să aflu. Nu cred că-mi va face vreun râu.
O sărut pe Ana pe păr.
— Haide! O să te bag în pat.
— Ascultă, nu pot sta aici aşteptând. Sawyer, ai grijă de domni­
D egetele mi se împletesc cu aie ei şi-l urmăm pe Sawyer,ieil,
şoara Steele. N-o lăsa să intre până nu sunt toate lucrurile în ordine.
din lift şi intrând în foaier. Sawyer se opreşte în faţa noastră şi rid, Simt sigur că Taylor exagerează. N-are cum să intre in apartament.
m âna. O strâng pe Ana de mână. — Nu, Christian.
C e mama naibii? Ana încearcă să mă oprească, prinzându-mâ de revere.
— E în regulă, T, spune Sawyer şi se întoarce cu faţa la noi. D* — Trebuie să rămâi cu mine.
nule Grey, cauciucurile Audi-ului domnişoarei Steele au fost tăiay — Fă cum îţi spun. Anastasia. Aşteaptă aici!
cineva a aruncat cu vopsea pe maşină. Par mai sobru decât îmi propusesem, iar ea îmi dă drumuL
Ana geme. — Sawyer?

Poftim ? El îmi stă în cale, neştiind ce să facă. Ridic din sprânceană şi. după
o clipă de ezitare, deschide uşile duble ale apartamentului ţi mă lasă
Primul meu gând e că un vandal tară minte a pătnms în gara;
să trec. Le închide în spatele meu.
apoi m i-o amintesc pe Leila.
Pe holul de lângă living e întuneric şi linişte. Stau şi ascult, ascu-
Ce dracu a făcut?
ţindu-mi auzul să prind sunete neobişnuite. Tot ce aud e văuutul vân­
Sawyer continuă.
tului care înconjoară clădirea şi bâzâitul aparatelor electrocasnice din
— Taylor e îngrijorat că infractorul a intrat în apartament şa
bucătărie. Pe stradă, în depărtare, se aude sirena unei maşini de poliţie,
în că e acoio. Vrea să se asigure. dar, în atară de asta, la Escala e linişte şi pace, aşa cum trebuie să fie.
Cwm poate f i cineva în apartament? Dacă Leila ar fi aici, unde s-ar duce?
— înţeleg. Care-i planul Iui Taylor? Primul meu gând zboară la camera de joacă si sunt pe p u n ctu l
— Urcă cu Liftul de serviciu, împreună cu Ryan şi Reynolds,Va de a mă năpusti la etaj când aud zgomot din liftul d e se rv ic iu . D in
face un raid, ca să ne dea liber. Eu trebuie să aştept cu dumneavos el coboară Taylor şi ceilalţi doi agenţi de p ază şi o c u p ă c o rid o r u l, cu
tră, dom nule. armele scoase, de parcă ar fi intr-un film macho d e acţiu n e.
— M ulţum esc, Sawyer. — Chestiile astea sunt strict necesare? 11 întreb pe T avlo r, care
O strâng şi mai tare de mână pe Ana. conduce asaltul.
— Ziua asta e din ce în ce mai mişto. — Luăm precauţiile necesare, domnule.
Leila nu are cum să fi intrat în apartament. Nu-i aşa? — Nu cred că e aicL
Şi-m i am intesc acele m omente când credeam că am văzut ce” — Vom face un raid.
cu coada o ch iu lu i... şi când m-am trezit deoarece mi s-a părut cl-i® — Bine, răspund eu resemnat. O să v e rific la etaj.
— O si vin cu dumneavoastră, domnule Grey.
ciufuleşte cineva părui, doar ca să o găsesc pe Ana dormind buţtw»
It suspectez pe Taylor câ e excesiv de îngrijorat pentru
lângă m ine. Fiorul îndoielii îmi străbate spinarea.
mea.
R ah at!
'< » m
I e dâ instrucţiuni scurte celorlalţi doi ţi sc răspândesc ci,,
prin apartament. Aprind luminile astfel încât livingul ţi corul,*,, l’arc extenuată ţi nu se clinteşte m i prtvcjle, «re chipul palul
fie scăldate in lumină ţi mă duc ia etaj, cu Tayior. ţi-mi dau seama t i i c teamă.
E meticulos. Verifică sub patul cu baldachin, masa, chiar tI — Totul e in regulă, iubito.
O iau in braţe şi o sărut pc pir.
canapeaua din camera dejoacă. Repetă operaţiunea in camera
— Haide, eşti obosită. La culcare!
sei ţi in fiecare dintre camerele libere. Nici picior de intrus. Cor,:
— Am fost atât de ingri)orată. spune ea.
nuă cu camera /ui ţi a doamnei jones, iar eu mă duc la parter, fi,
— Ştiu. Suntem cu toţii n ervoşi.
ţi toaleta de serviciu sunt libere, aşa cum e ţi dormitorul meu. St*,
Sawyer a dispărut, cel m ai probabil in apartam ent.
in mijlocul camerei ţi mă simt ca un tâmpit, dar mă apiec şi veriŞ
— Sincer, fostele tale iubite se dovedesc a fi provocatoare, dom
sub pat. nule Grey, afirm ă ea.
Nimic, — Da. Sunt.
Nici măcar praf. Doamna jones face o treabă extraordinară. Chiar sunt. O co n d u c in livin g.
Uşa de la balcon este încuiată, dau să o deschid. Afară, brizat — Tayior ţi ech ipa lu i v e rific ă toate dulapurile >1 bufeturile Nu
rece ţi oraţul se întinde, întunecat şi sumbru, Ia picioarele mele. St cred că e aici.
aude băzâitul îndepărtat al traficului ţi oftatul palid al vântului,dar — De ce ar fi aici?
asta e tot. Intru ţi încui uţa. Ana pare uluită, iar eu o lin iştesc, spunându-i că Tayior e m eticu­
Tayior revine la parter. los şi că a căutat peste tot, in clu siv în c a m e ra de joacă. Ca să o calmez,
— Nu-i aici, spune el. îi ofer o băutură, d a r ea re fu ză. E frâ n tă .
— Crezi că e LeiJa? — Vino-ncoace! Lasă-mă să te bag in pat! Pari epuizată,
— Da, domnule. în dormitor, îşi goleşte poşeta de seară pe servantă.
Gura i se transformă intr-o linie fermă şi dreaptă. — Uite!
— V3 supăraţi dacă mă uit in camera dumneavoastră? îmi întinde biletul de la Elena.
Deşi am făcut asta deja, sunt prea obosit ca sâ mă cert cu el. — Nu ştiu dacă vrei să citeşti asta. Vreau să-l ignor.
— Nu, deloc. Studiez biletul.
— Vreau sâ verific în toate dulapurile ţi bufeturiJe, domnule
zice el. Anastasia,
— Bine. Cred cd te-am judecat greşit. Ia r tu cu siguranţă m ai judecat
C latin din cap la această situaţie absurdă şi deschid uşile foaie­ greşit pe mine. Sună-m ă dacă ai nevoie sd afli mat mufte — putrm
rului, dând nas in nas cu Ana. Saw yer scoate arma, dar o lasă în jos fua prânzul împreună. Cliristian nu vrea să ivrfiesc cu tine, dar aşf i
când vede că sunt eu. mai mult decât fe ric ită sd vă a ju t S ă nu md-nţefegi greşit. .Sunt de
— Totul e în regulă, ii spun. acord, crede-mă — dar ju r că va f i rău dacă-f răneşti A suferit destul
Sună-mâ: (206) 279- 6261.
Baga pistolul in toc şi se dă la o parte.
— Tayior exagerează, îi spun Anei. Doamna Rpfnnson
E ste unul dintre jo cu rile Elenei?
— Am ajuns « 1 am u n ii mente pentru tine. Speram să m i ottrpfi
— Nu ştiu cu ce ar putea să te ajute. ţi să pol râmăm- lângă line pentru totdeauna^
Pun biletul in buzunar la pantaloni. Sd o accept? Pentru totdeauna? M i gândesc. Ce e cu porcăria asta
— Trebuie să discut cu Taylor. Lasă-mă să-ţi desfac r&cb^ de genul a-fost o dală ca-nu lodată?
— O să chem i poliţia in legătură cu maşina? Întreabă ^ — Dar cred că e doar un vis. continuă ta
cindu-se. — Leila. Ştii că nu e pentru mine Am mai discutat asta.
Ii dau părul la o parte şi trag ferm oarul în jos. — Dar eşti singur. Văd şi eu asta.
— Nu. Nu vreau să im plic poliţia. Leila are nevoie de aju^ — Singur? Eu? Nu mă simt aşa. Am munca mea Familia. Te am
de intervenţia poliţiei, şi nu-i vreau aici. Trebuie doar să ne dubu pe tine.
efortu rile de a o găsi. — Dar eu vreau mat mult, Stăpâne.
O sărut pe umăr. — Eu nu-ţi pot oferi mai mult. Ştii bine asta.

— D u-te la culcare! — înţeleg.


îşi ridică faţa pentru a mă privi, săgetându-mă cu ochii ei de culoa­
rea chihlimbarului A încălcat cea de a patra regulă — nu s-a uitat
niciodată la mine fără permisiune. Dar nu o cert.
în bucătărie îm i torn un pahar cu apă.
— Nu pot. Nu am asta in mine.
C e m am a naibii se-ntâm plă? Lumea mea pare să facă implor.-
Am fost mereu sincer cu ea. Nu e nimic ce nu ştie ea.
C hiar când încep sâ-m i revin cu Ana, trecutul se întoarce casim
— Este în tine, domnule. Dar poate nu sunt eu persoana cart să le
bântuie: Leila şi Elena. M ă întreb o clipă dacă nu cumva au comp:
facă să-ţi dai seama de asta.
tat, dar apoi îm i dau seam a că sunt paranoic. Ce idee absurdă! fib
Pare tristă. Se uită din nou in farfuria goală.
nu e atât de nebună.
— Aş vrea să încheiem relaţia
M ă frec pe faţă.
M-a luat prin surprindere.
D e ce m -a luat Leila pe m ine ca ţintă?
— Eşti sigură? Leila, este un pas important. Eu aş vrea să conti­
O are e gelozie la m ijloc?
nuăm cu aranjamentul nostru.
Voia m ai mult. Eu, nu.
— Nu mai pot face asta. Stăpâne.
D a r aş fi fost fericit dacă ne-am fi continuat relaţia aşa cum en
Vocea i se frânge la ultimul cuvânt şi nu ştiu ce să mai spun.
E a a fost cea care i-a pus punct.
— Nu pot, şopteşte ea, dregăndu-şi glasul
— Leila.,,
Mă opresc, uluit de emoţia pe care o simt in vocea e i A fost o supusă
— Stăpâne! Pot să vorbesc liber? spune Leila. impecabilă. Credeam că suntem compatibili.
Stă in dreapta m ea la masă, îm brăcată in lenjerie atrâgU»^ — O sd-rni pan 1 râu că pled, spun, pentru că e adevărat. Mi-o plă­
Perla, din dantelă, dintr-o singură bucată. cut foarte mult timpul petrecut împreună. Sper că şi ţie.
— Desigur.
— $i m ie o să-m i pară rău. domnule. Mi-a plăcut totoţ ^
mult de-atât. Speram să...
— Da, domnule. O să-i rog *ă ta maşina distrusă dude dum
Su-şi termină fraza şi-mi zâmbeşte trist.
neată.
— Mi-aş dori să simt altceva. — Mulţumesc.
Dar nu simt. Nu simt nevoia unei relaţii permanente. — Mai e ceva, domnule Grey?
— - Nu m i-ai dat niciodată vreun semn că asta ai vrea. — Nu. Mulţumesc. Odihneşte-te!
Glasul ii e calm. — Noapte bună, domnule.
— îmi pare rău. Ai dreptate. Hai să punem capăt relaţiei, cumiţi^ — Noapte bună.
tu. E mai bine aşa, mai ales că acum ai sentimentefaţădemmt Taylor pleacă, iar eu mă îndrept spre birou. Sum agitai. N-iş putea
dormi. Mă gândesc sâ-l sun pe Welch doar ca sâ-i povestesc ce s-a
întâmplat, dar e prea târziu. îmi scot haina, o las pe scaun, apoi mă
aşez la computer şi-i scriu un e mail.
Taylor şi m em brii echipei de pază se întorc în bucătărie.
în clipa in care-l trimit, îmi bâzâie telefonuL Numele Elenei Lin­
— Nu e niciun semn câ Leila ar fi în apartament, doranuJe, spu-
coln clipeşte pe ecran.
Taylor. Acum ce mai e?
— Nici nu credeam câ este, dar apreciez că aţi verificat. Mulţumi îi răspund.
— Vom m onitoriza cam erele pe rând. Mai întâi Ryan, Sawyer. — Ce-ţi imaginezi câ faci?
Reynolds se duc la culcare. — Christian!
— Bravo! Aşa şi trebuie. E de-a dreptul surprinsă.
hk 'V — Da, domnule Grey. Domnule. — Nu ştiu de ce mă suni ia ora asta. Nu am nimic să-ţi spun.
Taylor le dă liber celor trei bărbaţi. Oftează.

F — Noapte bună! — Voiam doar să-ţi spun câ ...


Se opreşte şi schimbă tactica.
— Speram să-ţi las un mesaj.
După ce pleacă ei, Taylor se întoarce spre mine. — Mâ rog, acum poţi să-mi spui direct. Nu trebuie să laşi maun
— M aşina e făcută praf, domnule. mesaj.
— A scris pe ea? Mi se pare imposibil să-mi păstrez calmul.
— Aşa cred. A făcut ce i-a trecut prin cap cu ea. — Eşti furios, îmi dau seama. Dacă e vorba despre bilet.
— Asta dacă e LeiJa. — Nu, ascultă-mă tu! Te-am rugat şi acum îţi cer.
— O să vorbesc cu oamenii de la securitatea clădirii din furai Nu are nimic in comun cu tine. înţelegi?
dim ineaţa şi le voi studia camerele. Vreţi să chemaţi poliţia? — Christian, eu mă gândesc numai la binele tiu.
— Nu încă. — Ştiu asta. Dar vorbesc serios. Elena. Las-o in
-O K . Vrei să-ţi silabisesc ca să pricepi? Mă auzi?
Taylor dă din cap. — Da. Da. îmi pare rău.
— Va trebui să-i cumpăr Anei altă maşină. Poţi să vorbeşti n»<n<
ia Audi?
iii Uni
N’-am auxit-o niciodată atit de spăsiţi. Asta-mi mai (
supărare
—Bine, Noaptebuni. iţitrecedegetul pesteceeacepresupunci r urmatrasat*curu)
Trântesc telefonul pe birou. Băgâcioasă femeie! fmi iau ( închid ochii, aşteptând ca întunrncul ni-mi cuprind* pieptul Mâna
ei imi atinge cămaşa
rniini.
Suntatit de obosit, Ja naiba!
—No i i te ating. Vreau doarvi-ţidesfac cămaşa, spuneea.
Deschid ochii, imi stăpânesc p anicaşimiconcentrezlafaţaei
N-o opresc. Materialul cămăşii se ridică, ia reaImideschidecelde-al
Aud o bătaie Ia uşi.
— Ce ci strig. doiiea nasture. Ridicându-mi cămaşa de p epiele,degeteleise mută
Ridic privirea. E Ana. E îmbrăcată într-un tricou de-al meu la următorul naftire şi -l desfac şi peacela,apoipeurmătorul.Numi
toatănumai picioare şi ochi mari şi temători. Dă târcoale leulU
l mişc. Nu îndrăznesc Respir superficial şi-mi su primfrica;tottrupul
bârlogul său. imi e încordat şi nerăbdător.
Ah, Ana,' Nu mii atinge!
— Ar trebui să porţi satin sau mătase, Anastasia. Dar chiar ţj j. Te rog, Ana.
tricoul meu eşti foarte frumoasă. Deschide încă un nasture şi-mi zâmbeşte.
— Mi-a fost dor de tine. Vino la culcare!
— înapoi pe teritoriul cunoscut, ziceea, iardegeteleeimângâie
linia pe care ea a facut-o mai devreme.
.Are vocea sexy şi ispititoare.
Îmi încordez diafragm a când degeteleei îmimângâiepielea.
Cum aş putea dormi cu toate porcăriile care se-ntâmplă? Mă ridic.
Desface şi ultimul nasture şi- mi deschide cămaşadetot iareudau
afară aerul pe care -1 ţineam în mine. Apoi imi iamânaşi-mideschide
j| dau ocol biroului şi mă uit la ea. Dacă Leila vrea să-i facă râu? Daci
H J reuşeşte? Cum aş putea trăi cu gândul acesta? butonul mânecii stângii, apoi pe cel al mânecii drepte.
B f — Ştii cât Însemni pentru mine? Dacă ţi s-ar întâmpla ceva din — Pot să-ţi scot cămaşa? întreabă ea.
B cauza m ea... Dau din cap, total dezarmat, iar ea imi dă cămaşa jos de pe umeri.
Sunt copleşit de un sentim ent familiar, stânjenitor, care-mi ia A terminat. Pare mulţumită de ea însăşi şi stau acolo in faţa ei, pe
pieptul in stăpânire, devenind un nod în gât pe care trebuie să-l înghit. jumătate dezbrâcat.
— X -o să mi se-ntâmple nimic, spune ea, pe un ton liniştitor, Încet-încet m ă relaxez.
îm i mângâie obrazul, şi degetele ei îmi scarpină barba. N-a fost atât de rău,
— îţi creşte repede barba. — Dar pantalonii, domnişoară Steele?
E atâta uim ire in vocea ei! îm i place atingerea ei tandră pe obraz. Reuşesc sâ-i zâmbesc lasciv.
£ liniştitoare şi senzuală. D om esticeşte întunericul. îmi atinge buia — în dormitor. Te vreau la tine-n pat.
d e jo s cu degetul mare, iar ochii ei ii urm ăresc degetele. Pupilele ii — Acum? Domnişoară Steele, eşti o nesătulă.
sunt m ărite şi m icul v i-a apărut intre sprâncene, semn că se concen — Nu-mi dau seama de ce, spune ea, luându m i de mână
trează. Trece cu m âna peste buza mea de jo s, peste bărbie, peste gât. O las să mă ducă prin living room. de a lungul condorului,
până in dormitor. E frig. Sfârcurile mi se ntiresc din cauza răconi
p e ste claviculă, acolo unde cămaşa mi s-a deschis.
din cameră.
Ce face?
a im mi
— Ai deschis uşa de la balcon? o întreb.
— Nu, răspunde Ana, uitându-se uluită la uşa deschisă. — Acum cât timp? o intrcabâ Taylor pe Ana.
.Apoi se întoare spre mine, cu chipul palid, E alarmată — Acum vreo zece minute, răspunde ea.
— C e e? întreb, in tim p ce fiecare fir de păr de pe trup mj k — Ştie apartamentul pe dinafară O scot pe Anastasia de-aici
o a ră — nu de frig, ci de frică. acum. Se ascunde pe aici, pe undeva. Găsiţi-o! Când se întoarce Gail?
— C ând ra-am trezit, şopteşte ea, era cineva aici. Am att; — Mâine searâ, domnule.
era in im aginaţia mea. — Sâ nu se întoarcă până când locul ăsta nu e sigur. A ţi înţeles?
— Poftim? — Da. domnule. Va duceţi la Bellevue?
— Nu le pun problema asta in spate părinţilor mei. F i o rezer­
Studiez repede cam era, apoi dau buzna pe balcon şi privesc
vare undeva.
Nu e nim eni acolo — dar îm i am intesc cu claritate că am incul*:
— Da. Va sun.
in tim pul căutărilor. Şi ştiu că A na n -a fost niciodată pe baicor.
— Nu exagerăm puţin? întreabă Ana.
incui din nou.
— S-ar putea să aibă o armă, m ării eu.
— Eşti sigură? o întreb. C ine?
— Christian, stătea la capul patului. Putea să mă împuşte atunci,
— O femeie, cred. E ra întuneric. D e-abia m ă trezisem dinsos; dacă ar fi vrut să facă asta.
L a dracu’! Inspir profund, pentru că nu e deloc momentul să-mi ies din fire.
— îm bracă-te! A cum ! îi poruncesc. — Nu sunt pregătit să-mi asum acest risc. Tavior, Anastasia are
D e ce m am a naibii n -a spus asta când a intrat la mine in bim nevoie de încălţări.
Trebuie să o scot de-aicL Taylor iese, dar Ryan rămâne să o păzească pe Ana.
— Am hainele sus, scânceşte ea. Mă grăbesc la dulap, îm i scot pantalonii şi-mi pun nişte jeanşi şi
Scot nişte pantaloni de trening din servantă. o jachetă. Din sertar scot prezervativele pe care le băgasem acolo mai
— P u ne-ţi-i pe ăştia. devreme şi le îndes în buzunarul jeanşilor. împachetez câteva haine
Ii arunc spre ea, apoi sco t un tricou şi m ă îmbrac repede şi-mi iau şi jacheta din denim.
Iau telefonul de pe noptieră. Ana e unde am lăsat-o, părând pierdută şi neliniştită. Pantalonii
— D om nu le Grey? răspunde Taylor. mei de trening îi sunt prea mari, dar n-avem timp să se mai schimbe,
— N enorocita e încă aici, m ă răstesc eu. îi aşez jacheta pe umeri şi o iau de mână.
— La naiba, spune Taylor şi închide telefonul. — Haide!
Peste câteva clipe se năpusteşte în d orm itor cu Ryan, Mergem in living şi-l aşteptăm pe Taylor.
— Ana spune că a văzut p e cineva în cam eră. O femeie. A >w: — Nu-mi vine să cred că se ascunde pe-aici pe undeva, spune
în birou să m ă vadă şi a uitat să-m i spună asta. Ana.
O fixez cu privirea. — E un loc imens. Nu l-ai văzut încă pe tot.
— A p o i, când n e-am în to rs aici, uşa de la balcon era deschid — De ce n-o suni? Spune-i că vrei să vorbeşti cu ea.
îm i aduc am inte că am în ch is-o şi am în cu iat-o în timpui căutării — Anastasia, e instabilă psihic şi ar putea avea o armă, subliniez
eu, iritat.
E Leila. Ştiu că e ea.

Scanned by CamScanner
— Deci pur şi simplu fugim?
— D eocam dată, da.
de drăguţ ar arăta, tot nu găsesc nimic amuzant la situaţia noastră;
— Şi dacă încearcă să-l impuşte pe Taylor? adevărul e că am pus-o in primejdie.
lisuse! Sper că nu va fa c e asta. Ana se albeşte la faţă când îşi vede maşina In garaj. E distrusă —
— Taylor cunoaşte şi înţelege armele. Va fi mai rapid cu un .... parbrizul e făcut praf, caroseria e plină de lovituri ţi de vopsea albă
in mână decât ea. obişnuită. Sângelc-mi fierbe când văd toate astea, dar. de dragul Anei.
Sper. imi controlez furia, O duc repede la R8. Priveşte drept înainte când
— Ray a fost în armată. M -a învăţat să trag. mă urc în maşină lângă ea şi ştiu că face asta pentru că nu suportă se
— Tu, cu o arm â-n mână? mâ-ncrunt. se uite la maşina ei.
— Vei primi altă maşină luni, o asigur, in speranţa că asta o face
Sunt şocat. Detest armele.
să se simtă mai bine.
— Da.
Pornesc motorul şi-mi pun centura de siguranţă.
Pare ofensată.
— De unde ştia că asta c maşina mea?
— Pot să trag cu arma, domnule Grey, deci ai grijă mai bine, Oftez. Discuţia asta n-o sâ meargă bine.
trebuie să-ţi faci problem e doar în privinţa fostelor tale supuse. — Avea şi ea un Audi A3, Cumpăr câte unul pentru fiecare supusă.
— O să ţin minte, dom nişoară Steele. E una dintre cele mai sigure maşini din clasa asta.
Taylor coboară scările şi ni se alătură în foaier. Ii dă Anei ovalizi — Deci, nu prea e un cadou de absolvire, să inţeleg, spune ea incet.
de umăr şi tenişii ei. Ea îl îmbrăţişează, iuându-ne pe amândoiprir. — Anastasia, în ciuda faptului că am sperat asta, tu n-ai fost n ici­
surprindere. odată supusa mea, deci, practic, e un cadou de absolvire.
— Ai grijă, spune ea. Dau cu spatele şi mă îndrept spre ieşirea din garaj, unde ne oprim,
— Da, domnişoară Steele, răspunde Taylor, jenat, dar incântaiik aşteptând să se ridice bariera.
atenţia ei şi de gestul ei spontan de afecţiune. — încă mai speri? întreabă ea.
îl privesc, iar el îşi aranjează cravata. Poftim?
— Spune-mi unde mă duc. Sună telefonul din maşină.
Taylor îşi scoate portofelul şi-m i dă cârdul lui. — Grey, răspund eu.
— Cred că vreţi să folosiţi ăsta când ajungeţi acolo. — La Fairmont Olympic. Pe numele meu, mă informează Tavlor.
Dau! Chiar ia povestea asta în serios. — Mulţumesc, Taylor, Şi, Taylor, ai grijă.
— Bine gândit. —- Da, domnule, spune el şi închide.
Ryan ni se alătură. E ciudat de linişte în centrul oraşului Seattle. Ăsta e unul dintre
— Sawyer şi Reynolds n-au găsit nim ic, îl anunţă el pe Taylor, avantajele de a merge cu maşina la ora trei dim ineaţa. Fac un ocol pe
— în soţeşte-i pe dom nul Grey şi pe domnişoara Steele la gat* 1-5 in caz că Leita ne urmăreşte. O dată la câteva m inute, mă uit in
spune Taylor. oglinda retrovizoare, asaltat de nelinişte.
Totul a scăpat de sub control. Leila poate fi periculoasă. Totuşi, a
In trăm toţi trei în lift, unde are ocazia să se încalţe. Pare un pi*
avut ocazia să- i facă râu Anei şi n-a facut-o. Era un suflet blând când
raraghioasă în jacheta mea şi în pantalonii mei de trening. Dar orM
a m c u n o s c u t-o , a rtistic , lu m ino s, pus pe şotii. Şi când a ^
re la ţie i n o a stre ca o m ăsură de autoprotejare, am admirat-^ Păleşte şi începe să se joace cu şiretul de la pantalonii de trening.

a sta . N -a fost n icio d ată distructivă, nici m ăcar faţă de ea Jnsâţ, Mda. M-ai rănit.
Şi eu U’-ani rănit pe tine...
c â n d a ap ăru t la E scala şi s-a tăiat în faţa doamnei J o n e s ,^
— Elena a zis că le-a văzut sâmbăta trecută, şopteşte ea.
se a ra asta, când a vandalizat m aşina Anei.
Nu. Asta-i o minciună.
N u e în firea ei.
— Nu m-a văzut.
Ş i n -a m în cred ere în ea că n -o să-i facă niciun rău Anei,
De ce naiba ar minţi Elena?
C u m aş putea trăi cu m ine însum i dacă s-ar întâmpla unaa,i; — Nu te-ai dus să o vezi când am plecat?
A n a în o ată în hainele m ele, părând m ică şi nefericită, privind — Nu. Tocmai ţi-am spus că nu şi nu-mi place să-m i fie puse la
p e g eam u l m aşinii. M i-a pus o întrebare şi m -a întrerupt. Voia si
îndoială cuvintele.
d a că to t îm i m ai d oresc o supusă. Îmi dau seama că-m i revărs furia pe ea. Adaug, pe un to n mai
C u m m ă poate întreba aşa ceva?
blând:
Linişteşte-o, Grey! — Nu m-am dus nicăieri weekendul trecut. A m stat şi am co n ­
— Nu. N u -m i mai d oresc asta. Credeam că e evident.
struit planorul pe care mi l-ai dăruit. M i-a luat o veşnicie.
S e în to a rc e spre m in e, scu fu nd ând u -se în jacheta mea, kt:
Ana îşi priveşte degetele. Se joacă în continuare cu şiretul.
ca re -o face să pară şi m aî m ică.
— Contrar celor crezute de Elena, spun, nu dau fuga la ea cu
-— îm i fac g riji, ştii, că nu sunt de ajuns.
toate problemele mele, Anastasia. Nu dau fuga la nim eni. Poate că ai
D e ce deschide subiectu l ăsta acum ?
observat, nu sunt un mare vorbăreţ.
— E şti m ai m u lt d ecât de-ajuns. Pentru numele lui DumneK
— Carrick mi-a spus că n-ai vorbit doi anL
A n astasia, ce anum e trebu ie să fac?
— Ţi-a spus, nu-i aşa?
în v ârte nastu rele jach e tei m ele, jucându-se cu el.
Oare de ce familia mea nu-şi poate ţine gura?
— D e c e crezi că aş pleca acum când ţi-am zis tot ce mi-arşi
— L-am cam tras de limbă, mărturiseşte ea.
dr. F ly nn că trebuie să ştiu despre tine?
— Şi ce-a mai zis tata?
D esp re asta e vorba?
— A spus că mama ta era medicul care te-a examinat când ai fost
B a te câm pii, Grey.
adus la spital. După ce-ai fost descoperit in apartamentul tău. A spus
— Nu înţelegi exact profunzim ea promiscuităţii mele, Anastasia
că pianul te-a ajutat. Şi Mia.
Şi nu e ceva ce vreau să îm part cu tine.
Amintirea Miei când era bebeluş, cu o claie de pâr negru şi un
— Şi c h i a r c r e z i c ă te -a ş p ă ră s i d a c ă a ş ş ti? A tât de meschinan
zâmbet adorabil, inii vine in minte. Era o persoană de care puteam
c r e z i?
avea grijă, cineva pe care-1 puteam proteja.
— Ş t iu c ă m ă v ei p ă ră s i, ră s p u n d , ia r a c e s t gând e imposi^ — Avea doar vreo şase luni când a sosit, t u eram în cân tat, Elliot
— C h r i s t i a n , c r e d c ă e fo a r te im p r o b a b il. N u -m i im ag in «VIJ nu prea. El deja avusese bătăi de cap cu venirea mea. Mia era perfectă.
fă r ă tine. Acum nu prea mai e, desigur.
— M -ai părăsit o dată. Nu vreau să se repete asta.
A n a chicoteşte. Şi e atât de neaşteptat! Dintr-odată,
— El a fost întotdeauna excepţia care confirm ă regula.
relaxat.
Cotesc pe aleea hotelului Fairmont Olympic. Un valet se grăbeşte
— Ţ i se pare amuzant, domnişoară Steele?
si ne întâmpine, iar eu opresc lângă el.
— Părea destul de hotărâtă să ne ţină despărţiţi. — Haide, îi zic Anei şi ies din maşină, scoţând bagajele.
— D a, e foarte încăpăţânată. Ii arunc cheile tânărului entuziast.
Şi en erv an tă. E ... M ia. Surioara mea. O strâng pe Ana dcgf — Pe numele de Taylor, îl anunţ.
n u n ch i. Holul e liniştit, nu sunt decât o femeie şi câinele ei. La ora asta?
— D ar ne am întâlnit până la urmă. Ciudat!
îi zâm besc scurt, apoi mă uit în oglinda retrovizoare. Recepţionera ne cazează.
— Nu cred că am fost urmăriţi. — Aveţi nevoie de o mână de ajutor cu bagajele, d om n u le Tay­
O iau pe urm ătoarea ieşire şi ne îndreptăm spre centrul oraşului lor? întreabă ea.
— Pot să te întreb ceva despre Elena? întreabă Ana, când ne oprii, — Nu, doamna Taylor şi cu m ine ne descurcăm .
la un sem afor. — Sunteţi cazat în apartamentul Cascadelor, dom nule Taylor, la
— D acă n -ai în c o tro ... etajul al unsprezecelea. Portarul vă va ajuta cu bagajele.
D a r m i-aş dori să nu m ă întrebe. — Nu e nevoie. Unde sunt lifturile?
— M i-ai spus mai demult că te iubea într-un fel pe care-lconsi Ea ne indică direcţia şi, cât aşteptăm , o în tre b pe A na cu m se
derai acceptabil. C e însem na asta? simte. Pare epuizată.
— Nu e evident? — A fost o seară interesantă, spune ea, dim inuând, ca de obicei,
— Nu şi pentru m ine. proporţiile dezastrului.
— L u cru rile îm i scăpaseră de sub control. Nu suportam săfin Taylor ne-a rezervat cel m ai m are ap artam en t d in h o tel. Sunt
a tin s. N ici acu m nu suport. Pentru un adolescent de 14-15 ani,cu surprins să descopăr că are două dorm itoare. M ă întreb dacă Taylor
h o r m o n ii razna, era o perioad ă dificilă. Ea mi-a arătat o cale prii: se aşteaptă să dormim separat, aşa cum fac cu supusele m ele. Poate
ar trebui să-i spun că asta nu i se aplică Anei.
ca r e să m ă descarc.
— Ei bine, doamnă Taylor, nu ştiu de tine, dar eu aş vrea să beau
— M ia m i-a spus că erai un bătăuş.
ceva, spun, în timp ce Ana mâ urmează în dorm itorul principal, u n d e
— D o am n e , de ce vorbeşte familia asta atât de mult?
pun bagajele pe o canapea.
M ă uit urât la ea.
In şemineul din living arde focul. A na îşi încălzeşte m âinile, iar
— D e fapt, tu eşti de vină. Tu storci informaţii de la oameni.
eu imi torn o băutură de la bar. Pare m icuţă, adorabilă, iar părul et
— M ia m i -a oferit această informaţie voluntar. De fapt, era foarte
luceşte şi are reflexii strălucitoare, de cupru, in lum ina focului.
a p rin să . S e tem ea că o să începi un scandal in cort dacă nu măd$t>'
— Armagnac?
gai la licitaţie , spune ea. — Da, te rog, răspunde.
— A h , i u b i t o , n u e x is t a a c e s t p e r ic o l. O ric u m n-aş fi lăsat p; l ângă foc, îi intind un pahar cu coniac.
n i m e n i a l t c i n e v a s ă d a n s e z e c u tin e . — A fost o zi pe cinste, nu-i aşa?
— P e d r. Flynn I-ai lă sa t.
(LI
Ii studiez reacţia. Sunt uimit că, după toată tdenovd, ^
asta, nu a cedat ţi n-a plâns până acum.
Depinde, răspund, uim it c i poate schim ba tactica atât de
— Mă simt bine, spune ea. Dar tu?
repede.
Sunt agitat. — De ce anume depinde?
Anxios. — Dc circumstanţe.
Furios. O sâ depindă de ea. dacă rămâne sau nu. Nu cred că aş putea
Ştiu un singur lucru care mi-ar oferi uşurarea. suporta să le privesc dacă n-ar mai fi a mea.
Tu, domnişoară Steele. Dacă. Dacă nu mai e a mea.
Leacul meu. — Expoziţia lui nu s-a terminat încă, aşa c i nu trebuie sâ m i
— Ei bine, acum aş vrea să beau paharul ăsta şi apoi, daci nu^ hotărâse imediat.
prea obosită, te voi duce în pat şi mă voi pierde în tine. Tot nu ştiu când le s'or livra cei de la galena de artă. în ciuda
îm i încerc norocul. Cred că e terminată. rugăminţii mele.

— Cred că se poate aranja, domnule Taylor, spune şi mărăsfi îşi îngustează ochii, studiindu-mâ, de parcă aş ascunde ceva.
teşte cu un zâm bet timid. Mda. Teama. Asta ascund.
— Poţi să fii cât de serioasă vrei, doamnă Taylor. Nu spun nimic,
A h, A n a ... Eşti eroina mea!
o necăjesc eu.
îm i scot pantofii şi şosetele.
— S-ar putea să te torturez până aflu adevărul.
— D oam n ă Taylor, nu-ţi mai muşca buza, murmur.
— Pe bune, Anastasia, nu cred că ar trebui să faci promisiuni pe
Ia o sorbitură din paharul cu Armagnac şi închide ochii. Mire.
care nu le poţi îndeplini.
ap reciativ faţă de licoare. Un sunet m oale şi melodios şi, oh, atâtdt
îşi mijeşte din nou ochii, dar, de data asta, e amuzată îşi pune
sexy!
paharul pe raftul de deasupra şemineului, apoi îl ia şi pe al meu şi-l
îl sim t d irect în vintre.
aşazâ lângă al ei.
F ata asta ch iar e altfel.
— Mai vedem noi, spune ea cu fermitate.
— Nu în cetezi nicio d ată să m ă uimeşti, Anastasia. După ozi a
Mă ia de mână şi mă duce in dormitor.
asta sau ca aceea d e ieri, nu te plângi şi nici nu o iei la goană ţipau;
Ana preia conducerea.
S u n t u lu it d e tine. E şti foarte puternică,
Asta nu s-a mai intâmplat de atunci, din biroul meu. când a sărit
— Eşti u n m o t i v f o a r t e b u n c a s ă ră m â n , şop teşte ea.
pe mine.
Sen tim en tu l acela bizar m i se ridică în p ie p t. M ai înspăimântate
Acceptă, Grey!
d ecât în tu n ericu l. M a i mare. M ai puternic. Cu puterea de a faceri
Se opreşte la picioarele patului.
— Ţ i-a m zis, C h ristia n , n u p lec n i c ă ie r i, in d ife re n t ce îi fict*
— Acum, câ m-ai adus aici, A nastasia, ce-ai de gând sâ fa d cu
Ş t ii b in e c e s im t p en tru tin e .
mine?
Ah, iubito, a i fu g i d a c ă a i şti adevăru l
Ridică privirea la mine, are ochi strălucitori, plini de iubire, iar
— Unde o să agăţi portretele m ele tăcute de jose? întrwW &
eu înghit în sec, uimit de imaginea asta a ei.
Ja n sâ n d u -m i o provocare.
ncep prin a te dezbrăca. Vreau să termin c e 4rni
m a i d evrem e. Îm i c u p r i n d e f a ţ a in p a l m e , s e a p l e a c ă tâ m i sărute şt simt cl
E x p ir tot aerul pe ca re -1 am în plămâni. n u i m a i p o t r e z i s t a C â n d b u z e l e e i l e a t i n g p e a l e mele, o prind de

M ă prind e de reverele sacoului şi mi-I dă încetişor joc St ^ ţolduri şi o trag pe pat, sub mine. Nesărutăm şi-i desfac
şi-I aşază pe canap ea, iar eu inspir un strop din parfumul ei apoi poposesc in punctul unde coapsele i te unesc: locul meu prefe
Ana. ral Mă sărută cu o ferocitate care-mi facesângele să fiarbă, cu gura

— A cu m tricou l, zice ea.


vorace, cu limba luptându se cu mea. a Aregustde Armagnac ţi de
Ana. Mâinile mele sunt pe trupul ei. Cu una îi cuprind capul, tar cu
M ă sim t m ai cu rajo s. Ştiu că nu mă va atinge. Ideea ei cu har,
cealaltă li mângâi trupui, apăsând şi strângând lot ce rni sti in cale
fo s t b u n ă, şi am încă u rm ele şterse de ruj pe piept şi pe şpalt Ii iau sânul in palmă, o ciupesc de sfârc şi mi minunezcâtde repede
b ra ţe le şi fac un pas în spate, iar ea îm i scoate tricoul peste ap. se intâreşte intre degetele mele.
f n tr e d e s c h id e b u zele în tim p ce -m i studiază spinarea, m • Am nevoie de asta. Tânjesc după atingerea asta.
d e -a b ia a şte p t să o atin g , d ar îm i place la nebunie actul ei Ba geme şi-şi leagănă bazinul, apâsându-mi penisul captiv in
d u lc e d e sed u cţie. jeanşi.
O fa c e m cum vrea ea. La naiba!

— Şi a cu m ? m u rm u r eu. Inspir adânc. Şi mă opresc din sărutat.


Ce fa ci aici?
— V reau să te săru t aici.
îş i trece u nghia de-a latul abdomenului meu, de la un şoldlaaltui
F.a geme, privindu-mâ cu o expresie arzătoare, rugătoare.
Vrea mai mult.
L a n a iba !
T o t tru p u l m i se în co rd ează şi tot sângele îmi coboară în vintre
îmi flexez şoldurile, Upindu-mi erecţia de tropuleişistudiuidui
reacţia. închide ochii şi geme lasciv de plăcere, trăgânduma depâr.
— N u te voi op ri, şoptesc.
O fac din nou şi, de data asta, se freacă demine.
M ă p rin d e d e m â n ă şi m ă pu ne să m ă întind. Uau!
C u p a n ta lo n ii p e m ine? Senzaţia e una excepţională.
O K. îşi trece dinţii peste bărbia mea şi se înstăpâneşte peste buzele
D a u la o p a rte cu v ertu ra de p e pat şi mă aşez, cu ochii la Ae şi peste limba mea, intr-un sărut umed şi pasionai Ne frecăm unul
a ş te p tâ n d să văd c e face m ai departe. îşi scoate jacheta mea şi ota de altul, mişcându-ne în opoziţie desăvârşită, creând o atingere atât
s ă c a d ă p e p o d e a ; u rm ează p an talo n ii de trening şi trebuie să masti de dulce, ca o tortură delicioasă. N e încingem şt căldura arde Intre
p â n e s c d in to a te p u te rile ca să n -o prind şi să n-o trag în pat. noi, concentrată in punctul în care suntem lipiţi Mă prinde cu dege­

îş i în d r e a p t ă u m e r ii, cu p riv ire a aţin tită asupra mea, ap<’! tele de braţe şi respiraţia t se precipită Gâfâind, işi coboară mâna pe
mijlocul meu, strecurându-m i-o apoi In jeanşi. M i cuprinde de fund
p r i n d e d e m a r g in e a tr ic o u lu i şi şi-l trage peste cap, scuturând^
şi mă grăbeşte.
c a s ă s c a p e d e el.
* O să-mi dau drumul. ‘ V4
E d ez b ră c a tă în faţa m ea şi e foarte frumoasă. Nu.
— E şti A fro d ita , A n astasia.
— O să mă om ori, Ana.
în g e n u n ch ez şi-m i dau jo s pantalonii, eliberând erecţia i — N-o să niâ satur niciodată de tine. Să nu mă părăseşti!
s c o t un prezervativ din buzunar. 1 -1 dau Anei, care zace, cu O sărut pe abdomen.
tăiat, p e pat. — Nu plec niciunde, Christian, şi-mi amintesc că eu votam să-ţi
— M ă vrei, iubito, aşa cum te vreau şi eu pe tine. Ştii ce si [j: sărut burta, spune ea.
D esface folia cu degete lacome şi-m i pune prezervativulptp, Şi pare un pic morocănoasă.
— Nu te opreşte nimic să o faci acum, iubito.
sul întărit.
— Nu cred că mă pot mişca. Sunt atât de obosită!
E atât de precisă! îi zâm besc când se întinde pe spate.
Mă întind lângă ea şi trag pătura peste noi. E radioasă, dar epu­
A n a cea nesătulă.
izată.
îm i trec nasul peste al ei şi încet-încet mă cufund in ea, luări Las -o să doarmă, Grey!
trupu l in stăpânire. — Dormi acum, Ana mea dulce.
E a m ea. O sărut pe păr şi o ţin în braţe.
M ă prinde de braţe şi-şi ridică bărbia, iar buzele sale întredescb, Nu vreau să o las să mai plece niciodată.
form ează un o, graţie plăcerii. O pătrund uşor, în timp cemâitili
m ele îi cuprind obrajii.
— M ă faci să uit de toate. Eşti cea mai buna terapie. Mă trezesc când soarele strălu cito r p ătru n d e prin draperiile dc la
Ies şi intru din nou în ea. ferestre. Ana d oarm e b u şte a n lân g ă m in e , în ciuda faptului că n e -a m
k — Te rog, C hristian, mai repede. culcat târziu, m ă sim t rev ig o rat; d o rm bine când sunt cu ea.
j îşi îm pinge bazinul ca să-l lipească de al meu. Mă dau jo s d in p at, îm i ia u je a n ş ii şi tricoul ş i le îmbrac. Dacă
— O, nu, iubito. Eu vreau încet. rămân în pat ştiu că o s -o tre z e sc. E prea ispititoare ca s-o las in pace
Te rog. Hai să o facem lent. şi ştiu că are nevoie de so m n .
O sărut şi o m u şc de buza de jo s. Ea îşi încolăceşte degetelein în cam era p rin c ip a lă , m i aşez la birou şi-m i scot laptopul din
p ă ru l m eu şi m ă lasă să co n tin u i în ritm u l meu lent şi tandru.L geantă. Prim a g rijă e să -i s criu u n e-mail doctoriţei Greene. O întreb
n esfârşit. P icio arele i se în co rd ează, îşi lasă capul pe spate şi-şi di dacă poate v en i la h o te l să o consulte pe Ana. Îm i răspunde că nu
d ru m ul, luându-m ă şi pe m ine in extazul ei. poate veni d ecât pe la i o şi un sfert.

— A h , Ana, strig, iar num ele ei e ca o rugăciune pe buzele met Grozav!

A cea senzaţie nefam iliară s-a întors, umflându-mi pieptul,ince; C on firm ora şi apoi U su n pe Mac, care e secundul meu pe iaht.

câ n d să evadeze. Şi ştiu ce este. A m ştiut din totdeauna. Vreau si — D o m n u le Grey.

spun că o iubesc. — M ac. Aş v rea să ies cu 77 ie Grace în după-amiaza asta.


D a r nu pot. — O sâ aveţi vreme frumoasă.
— Da. Aş vrea să mă duc pe Insula Bainbridge.
Cuvintele mă ard pe gât precum jarul,
— O să-l pregătesc, domnule.
înghit în sec şi-m i odihnesc capul pe burta ei, cu braţele inco^
—■Minunai! Venim pe la prânz.
cite în ju ru l ei. Degetele ei se joacă în părul meu.
— Venim?
— D a , v in c u iu b ita m e a , A n astasia Steele. — Intr-o zi o să-fi frângă ţi (ie cineva inima, FJliot, spune Grace,
M a c ş o v ă ie p u ţin în a in te d e a sp u ne: intinzăndu-i Miei o farfurie de macaroane cu brânză.
— D e - a b ia a ş te p t! — Cum o fi. mamă. Măcar eu aduc fete acasă.
Mă priveţte cu dispre(.
— Şi eu.
— Multe prietene d e-ale m ele vor să se m ărite cu C h ristia n .
î n c h i d te le fo n u l, b u c u ro s c ă i-o p ot arăta Anei pe The Graut^
Intreabă-le, inii sare M ia in apărare.
c ă o s ă - i p l a c ă la n e b u n ie să n av ig h eze. I -a plăcut şi cu planon.! Ah! E un gând neplăcut — veninoasele ei prietene din clasa a opta.
z b o r u l c u C harlie Tango. — Tu n-ai de învăţat pentru exam ene, dobitocule?
îl sun pe Taylor ca să mă informeze ce s-a mai întâmplat, deLi li arăt lui Elliot degetul m ijlociu.
in tră căsuţa vocală. Sper că are parte de un somn binemeritat sau,, — Să învăţ. Nu eu, tâmpitule. Ies in oraş disearâ, se lau dă e i

a sco s Audi-ul distrus al Anei din garaj, aşa cum a promis. îmi arşii — Băieţi! Gata! E prim a seară acasă, d e câ n d sunteţi la facultate.
tesc că trebu ie să-i înlocuiesc maşina. Mă întreb dacă Taylor avoit» Nu v-afi văzut de secole. Nu vă m ai certaţi! M âncaţi ţi g a ta !
Iau o îmbucătură din m acaroanele cu brânză. D isearâ m ă v ă d cu
Ia reprezentanţa Audi. E duminică, deci probabil că nu.
doamna Lincoln...
Telefonul îm i bâzâie. E un mesaj de la mama.

GRACE t ora 9:40, deci comand micul dejun pentru Ana şt pentru
D ragule, m i-a părut foarte bine să vă văd, pe tine şi pe Anastasia, ştiind că va dura cel puţin douăzeci de minute. M ă întorc la e-m ailu -
seara trecu tă. ritemele şi decid să ignor deocamdată mesajul m am ei.
V ă m u lţu m e sc, ţie şi A n ei, pentru generozitate. Room-service-ul soseşte imediat după ora zece. îl rog pe tân ăr
M am a X să lase totul pe rafturile calde ale căruciorului şi, după ce pune m asa,
îl las să plece.
E momentul să o trezesc pe Ana.
î n c ă m ă e n e r v e a z ă c o m e n ta r iile ei d espre materialiste. E erifc încă doarme dusă. Părul ei roşiatic e răvăşit pe p ern ă, pielea ei
c â n - o c u n o a ş t e b in e p e A n a . D a r a în tâ ln it-o de numai trei ori. Eiliif palidă luceşte in lumină, iar chipul ei bun şi dulce se od ih n eşte. M ă
a f o s t în t o t d e a u n a c e l c a re a d u c e a fe te le a c a s ă ... nu eu. Grace nuri# întind lângă ea şi o privesc, absorbind fiecare detaliu. C lipeşte şi d es­
p u t e a ţ i n e p a s u l c u el. chide ochii.
- Bună!
— Bună!
— Elliot, dragule, ne ataşăm de ele şi apoi le dai papucii. E s/dfiew îşi trage cuvertura până la bărbie şi se înroşeşte în obraji.
— N u vă m ai ataşaţi! — De cât timp te uiţi la mine?
R id ic ă din um eri, mestecând cu gura deschisă. - Te-aş putea privi dormind ore întregi, Anastasia. D ar sunt aici
mimai de cinci minute.
— E u , unul, nu m ă ataşez, m ormăie el doar pentru urechii w'

Scanned by CamScanner
O sărut pe tâm plă.
— Dr. G reen e va sosi în scu rt tim p. Işi ţuguie buzele cu încăpăţânare fi se holbeazăU micul dejun.
— Ah! Mănâncă. Ana!
— Ai dormit bine? o intreh. Mie aţa mi s-a părut, cu toate sfo. De parcă mi-ar fi citit gândurile, ta furculiţa şt Incrpe sâ rieţu
răielile alea. lească din mâncare, iar cu mă mai relaxez un pic.
— Eu nu sforăi! Câteva minute mai târziu, se aude o bătaie la uşi. iar eu mâ vut
Zâmbesc şi-i scurte/, suferinţa. la ceas.

— Nu. Nu sforăi.
— Cred că e buna doamnă, spun şi miducsideschiduşa. Buni
dimineaţa, dr. Greene, intraţi, vărog. Vimulţumescciaţiradini
— Ai făcut duş? întreabă ea.
de repede.
— Nu. Te aşteptam pe tine.
— Domnule Grey, vă mulţumesc pentru aprecieri. Unde e paci­
— Ah! OK. Cât e ceasul?
enta?
— Zece şi un sfert. N-am avut inima să te trezesc mai devreme.
Dr. Greene trece direct Ia afaceri.
— Mi-ai zis că nu ai inimă deloc.
— la micul dejun şi va fi gata intr-un minut. Vreţi să aţMpttţttn
Asta e adevărat. Dar îi ignor remarca.
dormitor?
— A venit micul dejun. Clătite şi şuncă pentru tine. Haide, tre-
— Este in regulă.
zeşte-te, mă plictisesc singur pe aici.
O conduc in dormitorul principal şi, peste puţin timp, apare şi
O plesnesc uşor la fund, mă dau jos din pat şi o las să se trezească
în salon, iau farfuriile de pe cărucior şi le pun pe masă. Mă aşez
Ana, aruncându-mi o privire dezaprobatoare.O ignorşi Închid nuc
şi, in câteva clipe, pâinea prăjită şi omleta sunt de domeniul trecutu­
lăsând-o cu dr. Greene. N-are decât săfie ofticată cil vrea. daran şi *
mai luat pilulele. Şi ştie câ urăsc prezervativele.
lui. îmi torn cafea, întrebându-mâ dacă ar trebui să o zoresc pe Ana,
Telefonul îmi bâzâie.
dar mă hotărăsc că e mai bine să n-o fac şi deschid The Seattle Times.
Ea apare în salon purtând un halat care-i e prea mare şi se aşază în sfârşit!
lângă mine. — Bună dimineaţa, Taylor.
— Mănâncă! O să ai nevoie de puteri azi, îi zic. — Bună dimineaţa, domnule Grey. M-aţisunat?
— Şi de ce, mă rog? Ai de gând să mă încui în dormitor? mă — Ce veşti mai ai?
tachinează ea. — Sawyer s-a uitat pe înregistrările din garaiţivăpotconârni»
— Oricât de atrăgătoare ar fi ideea asta, m-am gândit să ieşim din câ I .eila este cea care a vandalizat maşina.
casă. Să respirăm aer curat. — Rahat!
Sunt entuziasmat când mă gândesc la The Grace. — Cam aşa ceva, domnule. L-am anunţat pe '
— Vom fi in siguranţă? chiţăie ea. situaţie, iar Audi-ul a fost luat de-acolo.
— Unde mergem noi, da, mormăi eu, neamuzat de comentariul — Bine. Ai verificat şi înregistrările din ap
ei. Şi nu e deloc de râs, adaug. — Asta facem acum. dar n-am găsit i
Vreau să fii in siguranţă, iubito. — Trebuie să aflăm cum a intrat.

2$ Mai întunecat
U lm *
D a , d o m n u le . N u e a c u m a ic i. A m v e rific a t cu m are atenţie
d a r c r e d c ă p â n ă n u n e a s ig u r ă m c ă nu p o a te in tr a d in n o u ar trebui O jumătate de o ri mai târziu, Ana ji dr Grcrne i« din dormi
s ă s t a ţ i d e p a r t e d e c a s ă . O să s c h im b to a te în c u ie to rile . Inclusiv de la tor. Ana pare palidă. Ne luăm la revedere de ia doctoriţa ţi închid u *
i e ş i r e a d e in c e n d iu . apartamentului in urma ei.
— Totul e in regulă? o întreb pe Ana, car- »tâ posomorită pe bot
— I e ş ir e a d e in c e n d iu . M e re u u it d e ea.
Dă din cap, dar nu se uită la mine.
— N u e g r e u , d o m n u le .
— Anastasia, ce s-a intâmplat? Ce a spus dr Greenei1
— E u ş i A n a ie ş im c u The Grace. O s ă r ă m â n e m la b o rd dacă va
Ea scutură din cap.
fi n e v o ie .
— O să putem tace cum vrei tu in şapte nle.
— A ş v r e a să fa c e m o v e r ific a r e d e s ig u ra n ţă a iah tu lu i înainte să
— Şapte zile?
a ju n g e ţ i a c o lo , s p u n e T ay lo r.
— Da.
— B in e . N u c r e d c ă v o m a ju n g e în a in te d e o r a unu.
— Ana, ce ai păţit?
— P u te m lu a b a g a je le d e la h o te l d u p ă asta.
— N-ai de ce să-ţi faci griji Te rog. Chnstun. las-o baki şt p u l
— M in u n a t !
în mod normal, habar n-am la ce anume se gândeşte, dar c m
— A m s c r i s şi la A u d i ş i a m c e r u t u n a lt v e h icu l. o supără şi, pentru c ă o supără pe ea. mă supări şi pe mine Roite dl
— B in e . A n u n ţ ă - m ă c â n d îţi ră s p u n d . cir. Greene a avertizat-o să stea departe de mine. h ndic bariu ca să
— A şa voi face, dom nule. o p ot p riv i în o ch i.
— A h , ş i, T a y lo r, p e v iito r, n e tr e b u ie u n a p a rta m e n t cu un sin­ — Spune-mi, insist eu.
g u r d o r m it o r . — Nu am ce să-ţi spun. Vreau să roă-mbrac
T a y lo r ş o v ă ie . îşi smuceşte bărbia din mâna mca.
— F o a r t e b in e , d o m n u le , z ic e e l. A s ta -i to t d e o c a m d a tă ? La naiba! Ce e in neregulă?
— N u , în c ă u n lu c r u . C â n d s e în to a r c e G a il, p o ţi să o ro g i să mute îmi trec mâinile prin pâr, intr-un efort de a-mi păstraralmal
t o a t e h a in e le d o m n iş o a r e i S te e le în c a m e r a m e a ? Poate că e sperietura din cauza Leitei?
— D e s ig u r , d o m n u le . Sau poate că doctoriţa i-a dat veşti proaste?
— M ulţum esc. Nu se dă de gol cu nimic.
Î n c h i d şi m ă a ş e z la m a s a d in s a lo n c a s ă t e r m in d e c itit ziarul. — Hai să facem duş, propun eu, in ede din urmi
O b s e r v c u n e p lă c e r e c ă A n a d e -a b ia s -a a tin s d e m ic u l d eju n . E de acord, dar nu e foarte entuziasmată.
Plus ţa change, Grey. Plus ţa change .1 — Haide!
O iau de mână şi ajung la baie. ea venind reticentă in
+ D au drumul la duş şi mă dezbrac, in timp ce ea stă in mnlocul bău.
bosumflată.
Ana, ce dracului e in neregulă?
In francezi, în original. „Cu cât se schimbă mai mulL lucrurile", parte a expresiei Wtfi — Nu ştiu ce anume te-a supărat sau dacă doar eşti
(a change, plus cest la m im e chose („Cu cât se schimbă mai mult lucrurile, cu atât n'ii
pe dos din cauză că n-ai dormit suficient, li ac repede
mult râmân la fel"). (N.t.)
h a la tu l. D a r aş v re a s ă -m i spui. Im a g in a ţia îm i zb o ară aiurea şi ţ u
p la c e a s ta . capului său. Stăm aşa o veşnicie şi. incet încet. «■ t
îş i d ă o c h ii p e s te cap , d ar în a in te să ap u c să p rotestez îmi s p ^ ţele mele.
— D r. G r e e n e m -a c e r ta t că nu am luat p astilele. A spus c j ^ j — Hai să facem duş!
p u tu t ră m â n e în s ă rc in a tă . O dezbrac de halat ţi intră cu mine in apa fierbinte. Eilitd
— P o ftim ? M-am simţit murdar toată dimineaţa. îmi şamptroez pinii ţt-tMnd
în sărcin ată! sticla Anei, Pare mai veselă acum şt mă bucur că duşul e s

S im t că su n t în c ă d e re lib e ra . L a naiba!
mare pentru amândoi. Se lasă in voia apei, care-i i
rabil, şi începe să se spele pe pâr.
— D a r n u su n t, z ice ea. M i-a fă c u t un test. A fo st un şoc, asta-|
Iau gelu l de duş, îmi inspum ez mimile, apoi incep să o «pil pe
to t. N u -m i v in e să cred că a m fo st atât d e pro astă.
Ana. D ispoziţia ei proastă de mat devreme m-a tulbur* Mă Mri a »
A h , slavă C e ru lu i!
ponsabil. E o b o sită şi a avut o seară grea. Îşi limpezeşte părul, or eu o
— E şti sig u ră că nu eşti?
m asez şi-i spăl u m erii, braţele, subsuonle, spatele fi rina tupcrbc 0
— D a.
răsucesc şi continui cu abdomenul, intre picsoare şi pe fund. Scorie
R ăsu flu uşu rat.
un sunet ap ro b ato r din străfundul gâtului
— B rav o ! D a , în ţe le g d e c e v e ste a a sta te -a n e c ă jit atât de tare. Zâmbesc larg.
— E ra m m ai în g rijo ra tă d e re a c ţia ta. E mai bine.
— R e a c ţia m e a ? P ăi, n o r m a l, m ă s im t u şu rat. A r fi fost culmea O răsu cesc cu faţa la mine.
n e g lije n ţe i şi a p ro a s te lo r m a n ie re să te las gravid ă. — Uite!
— A tu n ci p o a te a r tre b u i să n e a b ţin e m , se răsteşte ea. îi dau gelul de duş.
Ce mama naibii? — Vreau să-mi speli urmele de ruj.
— E şti în t r - o d isp o z iţie n a s o a lă în d im in e a ţa asta. D esch id e ochii brusc, iar expresia e» e una t
— A fo st d o a r u n ş o c , n im ic altce v a , sp u n e ea, d in nou bosum — N u te în d e p ărta de linie, te rog, adaug
flată. — Bine.
O iau in b raţe. E te n sio n a tă şi in d ig n ată. O să ru t pe pâr şi o strâng îşi pune săpun in palmă şi-şi treacă mâirute. I
la p ie p t. de spumă. îşi pune mâinile pe umerii m o şiricepesispe^d* * ^ 0
— A n a, nu s u n t o b iş n u it c u to a te a ste a , şo p tesc. Aplecarea mea mişcare circulară şi atentă. închid ochu şi inspir profund
n a tu r a lă e să t e p le s n e s c la fu n d c a s ă -m i spui to t, d a r mă îndoiesc Pot oare să fac asta?
c ă a s ta iţi d o re şti. Respiraţia mi se accelerează >: panica nu >< irtsukazi in bere­
cuta»-
A r p u tea iz b u cn i în p lâns d acă aş face asta. D u p ă experienţa mea,
gata. Continuă pe laterale, iar degetele ci sprintene i

fe m e ile se s im t m a i b in e d u p ă ce p lân g .
dreţe. Dar e de nesuportaL Ca nişte lame mici pe piele»1
muşchi din corp îmi e încordat. Stau neclintit ca o s
— N u , n u -m i d o re s c , ră s p u n d e ea. A s ta m ă aju tă.
bronz, numărând secundele pini când sa isprâsi
Ş i îşi în c o lă c e ş t e b r a ţe le in ju r u l m e u şi m ă strâ n g e şi mai taft
îi ia o veşnicie.
cu o b ra z u l ei cald lip it de p iep tu l m eu . îm i s p rijin b ărb ia pe creştetul A
Am dinţii Lndeştaţi.
Şi mă priveşte neîncrezătoare, pentru c i ştie că vorbelor mele le
D intr-odau. işi ia mâinile de pe trupul m eu ţi asta m ă aiarmeazj
lipseşte convingerea.
şi mai mult. Deschid ochii ţi văd câ-şi săpuneşte iar m â in ile . Ridici
— Eşti toarte u şo r de iubit. Nu vezi asta? spune ea, in timp ce apa
privirea ia mine şi mi vid durerea reflectata in o c h ii ei şi pe chipul
cade pe tru purile noastre.
ei dulce şi tulburat. Şi ştiu că nu e m ilă, c i e m p a tie . A g o n ia mea e
— Nu, iubito, nu văd.
agonia e i — Eşti. Şi eu te iubesc, subliniază ea. Şi familia te iubeşte. Şi Elena
A k Ana! şi Leila. Au un fel ciu d at de a o arăta, d ar te iubesc. Meriţi!
— Eşti gata? întreabă ea, cu glas răguşit. — O p reşte-te!
— D i, şoptesc eu, hotărât să nu-m i las team a să înv ingă, şi închid Nu pot su p orta. îi d u c un deget la buze şi scutur din cap.
ochii. — Nu p ot să aud aşa ceva. N u în sem n n im ic. Anastasia.
Mă atmge şi paralizez. Teama îm i co tro p eşte m ă ru n ta ie le, piep­ Sunt un băieţel rătăcit, stând in faţa ta. Neiubit de nimeni. Aban­
tul ş: gâtul, nelâsând nimic in urm ă decât în tu n e ric . E un vid căscat donat de sin g u ra p e rs o a n ă c a re tre b u ia sâ m â protejeze, pentru că
şi dureros care mâ consumă cu totul. sunt un m o n stru .
: Ana işi trage nasul şi eu deschid o ch ii. A sta su nt eu, Ana.
Plânge, iar lacrim ile i se pierd în c a sc a d a de ap ă fierb in te; are A sta-i tot ce sunt.
nasul roşu. Compasiunea i se citeşte pe faţă — c o m p a siu n e a şi furia — Sunt o pleavă de o m . N u am in im ă.
in timp ce-mi spală păcatele. — B a da, ai, sp u n e ea, plân g ân d cu pasiune. Şi o vreau, o vreau
Su. Su plânge, Ana! pe toată. E şti un o m b u n , C h ris tia n , un o m cu adevărat bun. Să nu te
Sunt doar un om distrus. indoieşti n icio d a tă de asta. U ită -te ia câte ai făcut. La câte ai realizat.
Buza ii tremură. C o n tin u ă să suspin e.
— N u Te rog, nu plânge! — U ite câte ai făcu t p e n tru m in e. La ce ai lăsat In urm ă, de dragul
O iau in braţe şi o strâng Ia piept. meu. Ştiu. Ştiu ce sim ţi p e n tru m in e.

— Te ro g nu plânge din cauza m ea! O ch ii ei a tâ t d e a lb a ş tri, p lin i d e iu b ire , plini de compasiune,

începe sâ plângă in hohote. D e-a d rep tu l în h o h o te . îi cuprind mâ lasă expu s, aşa c u m s-a în tâ m p la t p rim a dată când am intâlnit-o.

capul in mâini şi mâ aplec ca sâ o sărut. Mă citeşte. C red e că m ă cu n o a şte .


— M ă iu b e şti, sp u ne.
— Nu plânge, Ana, te rog, şoptesc lângă b u z e le ei. S -a întâmplat
Tot oxigen u l m i se ev ap o ră d in p lă m â n i
demult. M i-aş dori mult să mâ poţi atinge, d a r p u r şi sim p lu nu pot
T im p u l în c re m e n e ş te şi n u -m i aud decât propriul sânge bubu-
suporta. E prea mult. Te rog, te rog, nu plânge.
ind u-m i în u re ch i şi apa ca re c u rg e şi spală întunericul.
— E u ... şi eu vreau sâ te a tin g ..., se b â lb â ie e a p r in tr e hohote.
Răspunderi, Grey, spune-i adevărul!
Mai mult decât vei şti vreodată. Să te văd aţa, atât de ră n it şi de înspăi­
— Da, şo p tesc, te iu b esc.
mânta!, Christian! Mă face sâ sufăr îngrozitor. Te iu b e s c atât de mult!
E o c o n fe s iu n e profundă, întunecată, care vine din suflet. Şi
îm i trec degetul mare peste buza ei de jo s .
totuşi, cân d ro ste sc aceste cuvinte cu voce tare, totul devine limpede
— Ştiu. Ştiu.
Sigur c i o iubesc. Sigur c i ştie asta. O iubesc de când am cun0,
cu i-o . De când am privit-o dormind. De când m i s-a dat mie Rânjesc ca un prost, simţindu-mă. preţuit Când rulic capul ca
sâ m i uit ea, văd cum trage cu ochiul la mine pnn prosop, zâmbind
numai mie. De aceea ii tolerez atitudinea. Sunt dependent dee.
la rândul ei.
Nu mă satur de ea.
— A trecut multă vreme de când a llcut cineva chestia asta. Foarte
Sunt îndrăgostit. Acesta e sentimentul.
multă vrem e, ii zic. De fapt, nu cred că mi-a uscat nimeni niciodată
Reacţia ei e instantanee. Zâmbetul ei e uluitor, luminându-i toată
p ă r u l.
faţa frumoasă. îmi taie respiraţia. îmi cuprinde capul, apropiindu-mj — Sigu r G race a facut-o. Nu ţi-a uscat pirul când erai mic?
gura de buzele ei, şi mă sărută, punând toată dragostea şi toată dul­ Clatin din cap,
ceaţa ei in acest sărut. — Nu. M i-a respectat limitele din prima zi, chiar dacâ a fost dure­
Un gest atât de simplu! ros pentru ea. E ram un cop il foarte independent.
E copleşitor. Ana în crem en eşte preţ de o clipă şi mă întreb la ce se gândeşte
E serr. — în cazul ăsta, mă simt onorată, spune ea.
Şt trupul meu răspunde. în singurul fel pe care -1 cunoaşte. — Cred că te simţi onorată, domnişoară Steel e. Sau poate c i eu
Gem lângă buzele ei şi o cuprind in braţe. sunt cel care ar trebui să se simtă onorat
— Ah, Ana, te doresc, dar nu aici. — A sta nu m ai treb u ie spus, domnule Grey.
— Da, spune ea febril, aproape de gura mea. A ru n că p ro so p u l u m e d in coşul de rufe din faţa noastră şt ia unul
închid apa şi o scot din duş. O infăşor in halatul de baie şi mie uscat. Stă in faţa m ea şi o ch ii ni se Întâlnesc din nou in oglinda imensă
irm pun un prosop in jurul taliei. Iau un prosop mai mic şi încep să-i — Pot să în cerc ceva? întreabă ea.
usuc părui Facem cum vrei tu, iubito.
Asta îmi place la nebunie. Sâ am grijă de ea. D au d in cap , a c o r d ându-i permisiunea mea, iar ea-mi trece pro­

în plus, ca o schimbare, ea mă lasă să fac asta. sopul peste b raţu l stâ n g , ştergând stropii de apă de pe piele. Ridică

Stă răbdătoare in vreme ce eu li storc apa din păr şi o masez privirea, u itâ n d u -se la mine cu atenţie, şi se apleacă in faţă, săru-

pe cap. Când ridic privirea, observ că mă priveşte în oglinda de tându-m i bicepsul.

deasupra chiuvetei. Ochii ni se întâlnesc şi mă pierd în privirea ei R ăsu flare a mi se opreşte.

iubitoare. îmi şterge şi celălalt braţ şi-mi lasă o urmă de săruturi uşoare a
fulgul pe bicepsul drept. Se tot fereşte prin spatele meu. ca sâ nu vid
— Pot să fac acelaşi lucru? întreabă ea.
ce face. Mă şterge pe spate, respectând dârele de ruj.
Ce are oare de gând?
— Pe tot spatele, spun, simţindu-mă curajos, cu prosopul.
Dau din cap şi Ana se întinde după alt prosop. Se ridică pe vâr­
Inspir adânc şi închid ochii.
furi. mi-i înfăşoară in jurul capului şi începe să maseze. îmi las capul
Ana face ce-i spun şi mă şterge repede pe spate. Când termini,
in jos, ca să-i fie mai uşor.
mă sărută uşor pe umăr.
M m m ... Ce bine e!
Expir. N-a fost atât de rău.
îşi foloseşte unghiile, frecându-mâ cât poate de apăsat.
Mă înconjoară cu braţele şi-mi şterge abdomenul.
Ah, frate!
— Ţ ine asta, spune ea şi-mi întinde un prosop de faţă. Mai ţii — Deci, poţi fi tandru.
minte în Georgia? M-ai făcut să mă masturbez folosind mâinile tale, Ochii i se luminează amuzaţi.
explică ea. Numai cu tine.
Mă cuprinde in braţe şi mă priveşte în oglindă. Cu prosopul înfa — Hm m ... Aşa se pare, domnişoară Steele.
şurat în jurul capului seamănă cu un personaj biblic. Z âm beşte, arătându-mi dinţii de un alb desăvârşii.

Fecioara. — Nu erai foarte tandru când am făcut asta.. ăâă....pentru prima


E bună şi dulce, dar fecioară nu mai e. oară.

îmi ia mâna in care ţin prosopul de faţă şi mi-o îndreaptă spre -N u ?

piept, ştergând un strop de apă. Când prosopul mă atinge, încreme­ îi iau o şuviţă de păr şi mi-o răsucesc pe deget

nesc. Mintea mi se goleşte şi-mi forţez trupul să suporte această atin­ — C ând ţi-a m furat virginitatea.
gere. Stau in faţa ei încordat şi neclintit. Facem asta în felul ei. încep să — Nu cred câ m i-a i fu ra t-o . Cred că ţi-am oferit-o de bunăvoie
gâfâi, cu un amestec ciudat de teamă, dragoste şi fascinaţie, iar ochii şi nesilită de n im en i. Şi e u te doream şi, dacâ-mi amintesc bine, chiar
mei îi urmăresc degetele in timp ce-mi ghidează mâna cu blândeţe m-am distrat.
şi mă şterge pe piept. Z âm beşte tim id , d a r cald.
— Cred că acum eşti uscat, spune ea şi-şi retrage mâna. — La fel şi eu , dacă-mi amintesc bine, domnişoară Steele. Plă­
Ne privim în ochi in reflexia din oglindă, iar privirea ei se întunecă, cerea e scopul m eu în viaţă. Şi înseamnă că eşti a mea in întregime.
O vreau. Am nevoie de ea. îi spun asta. — Da, sunt. Voiam să te întreb ceva.
— Şi eu am nevoie de tine, spune ea. — în trea b ă -m ă !
— Lasă-mă să te iubesc! — Tatăl tău biologic, ştii cine a fost el?
— Da, răspunde ea, iar eu o iau în braţe, cu buzele lipite de ale în treb a rea ei e total neaşteptată. Clatin din cap. Mă surprinde
ei, şi o duc în dormitor. din nou. N u ştiu niciodată ce se petrece in CTeierul ăla deştept al ei.
O întind pe pat şi, cu grijă şi tandreţe infinită, ii arăt cât de mult — H abar n-am. Nu era sălbaticul ei de proxenet, ceea ce e bine.
o respect, o preţuiesc, o apreciez. — De unde ştii?
Şi cât de mult o iubesc. — M i-a spus tata... Carrick.
Are o privire nerăbdătoare, indemnăndu mâ >ă i răspund
— Eşti lacomă de informaţii. Anastasia.
Sunt o fiinţă nou-nouţă. Un alt Christian Grey. Sunt îndrăgostii Oftez şi clatin din cap. Nu-mi place să mă gândesc la acea perioadă
de Anastasia Steele şi, în plus, ea mâ iubeşte. Desigur, fata asta artre din viaţa mea. E dificil să separ amintirile de coşmaruri Dar e insistentă.
bui să-şi facă un control la cap, dar acum sunt recunoscător, epuizai — Peştele a descoperit cadavrul tirtei drogate şi a sunat autori*
şi fericit. tâţilc. însă i-a luat patru zile să tacă de>coperirea A inchis uşa când
Stau intins lângă ea, imaginându-mi ce s-ar putea întâmpla mai plecat. M -a lăsat cu ea. Cu cadavrul ei.
departe. Pielea Anei e moale şi caldă. Nu mâ pot abţine să n-o ating
in timp ce ne uităm unul ia altul, in liniştea de după furtună.
Mami doanne pe podea.
Doarme de multâ vreme. — Usucă ţi părul, li zic.
Nu se trezeşte. — Poru nc itor ca 1ntoideauna. observi ea. tn timp ceru oti
ca să o s ă ru t
O strig. O zgâlţâi.
— Asta nu se va schimba niciodată, iubito Nu vreau u te mbol
Tot nu se trezeşte.
năveşti.
fşi dă och ii peste cap.
— Să ştii că încă mă mănâncă palma, domnişoară Steeie.
Mă cutremur şi continui. — M ă bu cu r să aud asta, domnule Greş- Începusem si cred câ
— Poiiţia l-a interogat mai târziu. A negat că ar avea vreo legături te-ai înm uiat.
cu mine. iar Carrick mi-a spus că nu semănăm deloc cu el. Ah! Semnale amestecate de la domnişoara Steeie.
Slavă Cerului! Nu m ă ispiti, Ana.
— Iţi am inteşti cu m arăta? — Ţ i-aş putea demonstra cu uşurinţă câ nu e cazul, daci (1-at dori.
— Anastasia, asta nu e o parte din viaţa mea la care-mi place si S co t un pulover din geantă, imi iau telefonul şi-rai Împachetez
mă gândesc prea des. Da, îmi amintesc cum arăta. N-o să-l uit ntd- restul lucrurilor. Când term in, o găsesc pe Am îmbrăcată şi UKâadu-ţ)
odată. pârul.
Fierea mi se ridică în gât. — Ia -ţi lu cru rile! Dacă e sigur, mergem acasă discară, daci na.
— Putem vorbi despre altceva? răm ânem in altă parte.
— îmi pare rău. Nu voiam sa te supăr.
— E de domeniul trecutului, Ana. Nu e ceva la care vreau să mi
gândesc. A n a şi cu mine intrăm in lift. Un cuplu in vârstă se di ta o parte
Are o mină vinovată şi, ştiind că a mers prea departe cu întrebă­ ca să ne facă lo c. Ana ridică privirea la mine şi zâmbeşte. O strâng de
rile astea, schimbă vorba. m ână si surâd, am in tin d u -m i acel sărut.
— Deci care e surpriza, atunci? Ah, la naiba cu birocraţia!
Ah! Şi-a amintit. Cu asta mă descurc. — N -o să te las să uiţi asta niciodată, spune ea cală o aud tunari
— Ai chef să ieşim puţin la aer curat? Vreau să-ţi arăt ceva. eu. Primul nostru sărut.
— Desigur. Sunt tentat să repet isprava şi să-i scandalizez pe bătrânei, dar mi
Grozav! O lovesc uşor la fund. mulţumesc să o sărut discret pe obraz, g e s t cwe o t a c e t â c h i c t u e t s c i .
— îm b r a c ă -te ! Je a n ş ii su n t p o tr iv iţi. S p e r c ă T a y lo r ţi-a împa­ Lăsăm cheia la recepţie şi străbatem de mină (băietul ajungând
ch etat o perech e. !a valet.
S ar din pat, e n tu z ia sm a t c ă o d u c p e A n a c u iah tu l, iar ea mă pri —■Unde mergem, mai exact? întreabă Ana ca! îşîeptim maşina
veste cu m im i pu n ch ilo ţii. îmi ating nasul şî-i fac cu ochiul încercând să mi ascund entu

— Sus, insist eu, iar ea surâde. ziasntul. Chipul i se luminează şi zâmbeşte larg. aşa. ca mine Mi

— A d m iram şi eu p riv e lişte a, sp u n e ea. înclin şi o sărut.


Ai idee cât de fericit mă faci sâ mă simt?
— Pot anula comanda. Haide!
— Da, Ştiu exact. Pentru că şi tu faci la fel cu mine.
Mă dau jos din maşină, mă duc pe partea ei şi-l deschid portiera.
Valetul apare cu R8-ul meu.
— Iţi datorez un cadou de absolvire.
— Grozavă maşină, domnule, spune el, dându-mi cheile, — Christian, chiar nu trebuie să faci asta,
ti ofer un bacşiş, iar el ii deschide Anei portiera. ti explic că trebuie să o fac şi intrăm in showroom, unde un repre
Virez pe Fourth Avenue, soarele străluceşte, iubita mea e lângă zentanl ne salută cu un zâmbet îndelung exersat.
m ine şi din boxele maşinii se aude muzică de calitate. — Numele meu e Troy Turniansky. Vă doriţi un Saab. domnule?
Depăşesc un Audi A3 şi-mi amintesc brusc de maşina distrusă La mâna a doua?
a Anei. îmi dau seama că nu m-am mai gândit la Leila şi la compor­ fşi freacă mâinile, simţind ocaz.ia unei tranzacţii.
tamentul ei dement de câteva ore bune. Ana mi-a abătut atenţia de — Nou, il informez.
la asta. — Vă gândiţi la un model anume, domnule?
E mai mult decât atât, Grey. — 9-3 2.0T Sport Sedan.
Poate că ar trebui sâ-i cumpăr altceva. Ana mă săgetează cu o privire 'întrebătoare.
Da. Ceva diferit. Nu un Audi. Mda. Tot îmi doream să testez una de-asta.
Un Volvo. — O alegere excelentă, domnule.
Nu. Tata are unul. — Ce culoare, Anastasia? o întreb.
Un BMW. — Ăăă... neagră? spune ea, ridicând din umeri. Chiar nu trebuie
Nu. Mama are unul. să faci asta.
— Trebuie să facem un ocol. N-o să dureze mult, o anunţ. — Negrul nu se vede bine seara.
— Sigur. — Maşina ta e neagră.
Parcăm la reprezentanţa Saab. Ana mă priveşte perplexă. Aici nu e vorba despre mine. O privesc fix.
— Trebuie să-ţi luăm o maşină nouă, îi spun. — Atunci, galben canar, zice ea şi-şi dă părul peste umăr. iri­
— Nu un Audi? tată, cred.
Nu. Nu-ţi iau maşina pe care am cumpărat-o pentru toate supu­ Mă încrunt la ea.
sele. — Ce culoare vrei să aibă maşina mea?
— M-am gândit că o să-ţi placă altceva. tşi încrucişează braţele.
— Un Saab? — Argintie sau albă.
Se amuză. — Argintie atunci, spune ea, dar repetă că s-ar mulţumi şi cu
— Mda. Un 9-3. Vino încoace! un Audi.
— Ce e cu tine şi cu maşinile astea străine? Auzind asta, 'Turniansky îşi vâră nasul.
— Nemţii şi suedezii fac cele mai sigure maşini din lume, Ana­ — Poate că vă doriţi o decapotabilă, doamnă?
stasia. Ana se luminează la faţă şi Turniansky bate din palme.
— Credeam că mi-ai comandat un alt Audi A3. — Decapotabilă? întreb eu, ridicând din sprânceană.
Şi o b r a jii i se îm b u jo re a z ă de stân jen eală.
D o m n iş o a re i Steele i-a r plăcea o d ecap o tabilă, iar eu sunt crtrcm
d e m u lţu m it c ă a găsit cev a pe placul ei.
— Mulţumesc, spune Ana tind plecăm.
— C a re su nt m ăsu rile standard de siguranţă pentru decapotabile?
— Cu mare plăcere. Anastasia.
îl în tr e b p e v ân zăto r, iar el e p regătit, ară tâ n d u -m i o broşură plini de
Vocea tristă şi pătimaşă a Evei Cauidy te " •Ar in gş c^n<j pţ*.
s ta tis tic i şi d e alte in fo rm aţii.
nesc motorul.
O privesc pe Ana, care e toată numai zâmbet. Turniansky se duce
— Cine cântă? întreabă Ana, iar eu li spun. Are o voce minunaţi
la birou şi verifică pe computer dacă vreun 9-3 nou-nouţ decapotabil — Are. Avea.
este disponibil. — Ah!
— Nu ştiu cu ce te-ai drogat, domnişoară Steele, dar vreau şi eu. — A murit tânără.
O trag mai aproape de mine. Prea tânără.
— Cu tine m-am drogat, domnule Grey. — Ah!
— Serios? Să ştii ca pari de-a dreptul dusă. Ana imi aruncă o privire melancolică.
O sărut. Îmi amintesc că nu şi-a terminat micul dejun şt o întreb dacă
— Şi-ţi mulţumesc că ai acceptat maşina. A fost mai uşor decât rm-i e foame.
data trecută. Sunt cu ochii pe tine, Ana.
— Mă rog, nu e un Audi A3. — Ba da.
— Aceea nu e o maşină potrivită pentru tine. — Atunci, prânzul mai întâi.
— Mie îmi plăcea. Gonesc pe Elliott Avenue, indreptându-mi spre Portul EfltotL
— Domnule, 9-3-u 1 ? Am găsit una la reprezentanţa noastră din Flynn avea dreptate. îm i place să încerc să fac lucrurile in stilul ei. Mi
Beverlv Hills. O putem aduce aici pentru dumneavoastră în câteva zile. uit la Ana, care e pierdută în muzici, privind peisajul de-daii. Sunt
Turniansky se umflă tot în pene cu reuşita lui. mulţumit şi încântat de ce am plănuit pentru după-anuna aceasta.
— Vârf de gamă? întreb. Parcarea portului e aglomerată, dar găsesc un loc.
— Da, domnule. — O să mâncăm a ic i îţi deschid eu portiera, spun eu, ciad Ana

— Excelent! vrea să se dea jos din maşină.


împreună mergem spre chei, îmbrăţişaţi.
îi întind cârdul.
— Atât de multe bărci, zice ea.
— Dacă veniţi cu mine, dom nule...
Şi una dintre ele e a mea.
Turniansky se uită la numele de pe cârd.
Stăm pe faleză şi privim ambarcaţiunile de pe canalul Buget Ana
— Grey.
işi strânge jacheta în jurul trupului.
II urmez la birou.
— Ţi-e frig?
— Puteţi să o aduceţi aici mâine? O strâng cu braţul, mai aproape de mine.
— Pot încerca, domnule Grey. — Nu, doar admiram priveliştea.
Dă din cap şi începem să completăm actele.

1
flpn m
M -a ş p u ic a u ita la ea toată ziua. V in o , pe aici.
N e în d r e p tă m sp re SP, b a ru l-r e s ta u r a n t de pe chei, ca sâ luj meritau exploatate şi i-am păstrat şi pe cei mat talentaţi angajaţi, Fred
p râ n z u l. în ă u n tr u , m ă uit după D ante, fratele lui Claude Bastille, şi Barney, care acu m suni inginerii mei şefi,
— D o m n u le G rey! ti povestesc A nei d espre m u n ca noastră In domeniul tehnolo­

M ă v e d e în a in te să-l zăresc eu. giei solare şi eo lien e p en tru piaţa internă ţi pentru ţările in curs de

— C u c e vă p o t aju ta în această d u p ă-am iază? dezvoltare, dar şi despre cercetarea Inovativâ privind memoria bate
riilor. Toate iniţiative riscan te, având in vedere epuizarea combusti
— D a n te , b u n ă ziua.
bilor fosili.
Ii a ră t A n e i unul d in tre scau n e le de la bar.
— Mă urm ăreşti? o în treb când vine supa.
— A ceastă d o a m n ă în c â n tă to a re e A n astasia Steele,
Îmi place la nebunie că e interesată de ceea c e fac. Până şi propriii
— B in e aţi v en it la S P s P lace.
părinţi sc chinuie să fie atenţi cân d le vorbesc despre munca mea.
D a n te îi zâm b eşte A n e i, cu o m u tră in trig ată.
— Sunt fascinată, spune ea. Totul la tin e e fascinant, Christian.
— C e ai d o ri să b ei, A n a sta sia ? Vorbele ei mă încurajează, aşa c ă -m i co n tin u i povestea, despre
— T e ro g , s p u n e -m i A n a, zice ea, p riv ln d u -m ă , şi adaugă; 0 să cum am cumpărat şi vândut m ai m ulte com panii, pâstrându le pe cele
beau ce b ea şi C h ristia n . care-mi împărtăşeau etica şi d esp ărţin d u -m ă de celelalte.
A n a îm i r e c u n o a ş te a u to r ita te a , aşa c u m a fă c u t şi la bal. Îmi — Fuziuni şi achiziţii, spune ea.
p lace asta. — Chiar aşa. A m avansat spre tran sp o rt maritim acum doi ani
— Eu o s ă -m i iau o b ere. A ce sta e sin g u ru l b ar din Seattle unde şi de acolo vom trece la îm b u n ă tă ţire a prod ucţiei alimentare. Facem
găseşti A d n am s E xp lo rer. teste în Africa în d o m en iu l te h n ic ilo r agrare n o i ca să obţinem recolte
mai bogate,
— O bere?
— Vrei să hrăneşti lumea, mă tach in ează Ana.
— D a. D o u ă E xp lo rer, te rog, D a n te .
— M da, cam aşa ceva.
D a n te dă d in cap şi n e p u n e p a h a re le p e bar. A poi îi spune Anei
— Eşti fo arte gen ero s.
c ă su p a de fru c te de m are e d e lic io a s ă a ic i. D a n te notează comanda
— îmi permit să fiu.
d e m â n c a r e ş i-m i face c u o ch iu l.
— C h e stia asta e d e lic io a să , zice A n a, luând incâ o lingură de
Da, am venit aici cu o femeie care nu mi-e rudă. E o premieră, piu. supă.
M ă în to r c sp re A n a.
— Una d in tre p referatele m ele, ii răspund.
— C u m fi-a i în c e p u t a fa c e re a ? în tr e a b ă e a şi ia o înghiţitură din
— M i-ai spus c ă -ţi p lace să navighezi, spune ea. făcând un semn
b ere. spre b ărcile d e-afară.
îi fa c u n re z u m a t: c u b a n ii E le n e i şi c u n iş te inv estiţii isteţe, dar — D a. V in aici de c â n d eram co p il. Elliot şi cu mine am învăţat
r is c a n t e , m i-a m p u tu t fa c e un c a p ita l. P r im a c o m p a n ie pe care am să navigam la o şco a lă de iahting de-aici. Tu nasighezi?
a c h iz iţio n a t-o e ra p e p u n c tu l să se s c u fu n d e ; d ezv o lta baterii pentru -N u .
te le fo a n e le m o b ile fo lo sin d te h n o lo g ia cu g ra fen , d ar cercetarea şi dez­ — D a r ce face o tânără din Montesano ca s i se distreze?
v o lta re a e p u iz a s e ră to t c a p ita lu l firm e i. P a te n te le p e ca re le deţineau Iau o gură de bere.

când se apropiem de locul unde
— Te Întorci mereu la cărţi, nu-i aşa? N-am mai navigat de ceva vreme ţi
-D a . Părăsim faleza principală şi intrăm pe
— Ce s a întâmpla: intre Ras şi mama ta? îngust. M i opresc in dreptul lui The Grace.
— Cred că s-au răcit Mama c mai romantică, iar Ray, in fose, el — Mă gândeam să ieşim pe apă in du
e mai practic Ea a trăit in Washington toată viaţa. îşi dorea aventuri iahtul meu
— Şi a găsit-o? Ca ramazanul meu. Mândria şi bucuria mea.
— L-a găsit pe Steve. Ana e impresionată.
Expresia i se întunecă, de parcă faptul că i-a pomenit numele i — Construit de compania mea. A fost proiectat de ia
lasă un gust neplăcut în gura. mai buni ingineri navali din lume şi construit aici in Seartle. pe şan­
— D ar nu vorbeşte niciodată despre el. tierul meu. Are motoare hibride electrice, punţi
— A h:
mare pătrată...
— Da. Nu a e d că a fost o perioadă prea fericită pentru ea M-an
— OK! face Ana, ridicând m âinile M-ai pierdut,
ininrKa dacă a regretat după aceea că l-a părăsit pe Ray.
,Y-c> lua razna, Grey!
— Şi tu ai rămas cu el.
— E o barcă grozavă.
— Da. Avea nevoie de mine mai mult decât mama.
r Vorbim liber şi relaxat Ana e o bună ascultătoare şi de data asta
Nu-mi pot ascunde admiraţia.
— Arată foarte bine, domnule Grey.
e mai îndrăzneaţă in mărturisiri. Poate pentru că ştie că o iubesc
— Nu te pot contrazice, domnişoară Steek.
O iubesc pe A n a
— Cum se numeşte?
Iată.' S - a fo st aşa d e dureros, nu-i aşa, Grey?
O iau de mână şi-i arăt numele. „The Grace'. ser
îm i povesteşte că nu i-a plăcut deloc să trăiască in Texas şi V’egas
parte.
din cauza căldurii Preferă clima mai rece din Washington.
Sper să rămână in Washington. — Ai botezat-o după mama ta?

D a Cu mine. Ana pare surprinsă.

Cum ar fi să ne mutăm împreună? — Da. De ce ţi se pare atât de ciudat?


Grey, iar o iei razna. Ridică din umeri, rămânând fără cuvinte.
D u-o cu iahtul! — îmi ador mama, Anastasia. De ce să nu-mi
M i uit la ceas şi dau berea pe gât. ea?
— Mergem? — Nu, nu e asta. Doar că ...
Plătim mâncarea şi ieşim in căldura plăcută a soarelui. — Anastasia, Grace Trevelyan-Grey mi a sal
— Voiam să-ţi arăt ceva. totul.
Ne ţinem de mână şi ne plimbăm pe iăngă ambarcaţiunile mici Zâmbeşte şovăitor şi mă întreb ce-i trece
ancorate in port. Văd catargul lui The Grace inăJţându-se peste banuţe purtarea mea a făcut-o să creadă că nu mi i
B in e , e ad ev ărat că i-am spus od ată Anei că nu am inimă —
in c e -a m ai ră m a s din aceasta a existat m ereu loc pentru familia mea. atmosferă luminoasă şi aerisită. Am adoptat acelaşi stil pentru între­
C h ia r şi p e n tru EUiot. gul interior al iahtului.
— Acesta e salonul principal. Bucătăria e lângă.
N u ştia m c ă m ai e lo c şi p en tru altcineva.
Fac un semn în direcţia bucătăriei.
Dar e lo c şi p entru A na.
— Băile de-o parte şi de alta.
Ş i e a l-a um plut cu v â rf şi îndesat.
I le arăt, apoi o conduc, trecând de o uşă mică, spre cabina mea.
în g h it in sec şi în cerc să-m i stăpânesc sen tim entele profunde pe Ana geme când imi vede patul.
c a re te am p en tru ea. M i-a readus in im a la viaţă, m -a readus pe mine — Aceasta e cabina principală. Eşti prima fată care intră aici. în
la v iaţă. afară de cele din familie.
— Vrei să urci Ia bord? o întreb, în ain te să spun ceva siropos. O iau în braţe şi o sărut.
— D a , te rog. — Ele nu contează. Cred că Lrebuie să inaugurăm patul, ii şoptesc
M ă prin d e de m ân ă şi m ă u rm ează pe ram pa care duce pe pun­ lângă buze. Dar nu acum. Haide, Mac va ridica ancora.
tea de la pupa. A pare şi M ac, sp e riin d -o pe A n a când deschide uşile O duc pe Ana înapoi în salon.
glisante de la salonu l p rin cip al. — Biroul aici şi, dincolo, in faţă, alte două cabine.
— D o m n u le G rey! B in e aţi revenit! — Deci câte persoane pot dormi la bord?
D ăm m âna. — Are şase locuri. Dar nu i-am avut la bord decât pe cei din farm -
— A nastasia, el este L iam M cC o n n e li. L iam , iubita mea, Anas­ lie. îmi place să navighez singur. Dar nu când eşti tu aici. Trebuie si
tasia Steele.
te supraveghez.

— M a b u cu r de c u n o ştin ţă , îi zice ea lui Liam .


Scot o vestă roşie de salvare din cufărul de lângă uşa glisantă.
— Uite!
— S p u n eţi-m i M ac. B in e aţi v en it la bord , dom nişoară Steele.
l-o pun peste cap şi leg bine curelele.
— A n a, vă rog.
—- îţi place la nebunie să mă legi, nu-i aşa?
— C u m se p rezintă iah tu l, M ac? întreb.
— Sub orice formă,
— E gata de d ru m , d o m n u le, sp u n e el, c u un zâm bet enorm pe
îi fac cu ochiul.
buze.
— Eşti un pervers.
— H ai sâ pu rced em , atu n ci.
— Ştiu.
— O sco a te ţi în larg? în treab ă el.
— Perversul meu, mă tachinează.
— D a , răsp u n d eu.
— Da, al tău.
N -a ş rata ch e stia asta p en tru n im ic în lum e. După ce prind cataramele, o apuc de vestă şi o sărut repede.
— U n tu r rapid, A n astasia? — întotdeauna, spun şi-i dau drumul înainte să apuce să-mi răs­
T re cem de uşile glisante. A na stud iază in terio ru l şi-m i dau seama pundă. Haide!
că e im p resio n ată. A fost creat de un d esigner suedez stabilit la Seattlc Mergem afară, pe scările care duc la puntea superioară şi la cabina
n u m a i lin ii c la r e şi le m n u ş o r d e s te ja r, c a re c o n fe ră salonului o de comandă.

Scanned by CamScanner
Mai jo s, pe doc, Mac desface odgonul. Apoi sare inapoi la bord
Aici ai învăţat toate şmecheriile alea cu frânghia? spune Ana Ieşim încet din port, cu mâinile Anei intr-ale mele pe cârmi
m im ând inocenţa. Ajungem tn larg şi întoarcem pe apele canalului intr-un arc larg, ca si
— N odurile marinăreşti m-au ajutat m u lt Domnişoară Steelc luăm direcţia nord-vest, spre Peninsula Olympic' şi spre Insula Rain-
pari curioasă, tm i place când eşti curioasă. Aş fi foarte fericit sâ-|j bridge. Vântul bate moderat, cu 15 noduri pe oră. dar ştiu c i dupâ ce
dem onstrez ce pot face cu o frânghie. vom întinde velele The Grace va zbura. îm i place asta la nebunie Îmi

A n a ta c e şi cred că am supărat-o. place să mă iau Ia întrecere cu forţele naturii intr-o ambarcaţiune la

L a n a ib a !
proiectarea căreia am contribuit, folosinrîu-mi calităţile pe care mi
le-am perfecţionat o viaţă întreagă. E foarte palpitant.
— Ţi-am făcut-o.
— Hai să navigam, îi spun Anei şi nu-mi ascund entuziasmul.
C h ic o te şte , m u lţu m ită de ea însăşi.
Lite, ia tu cârma. Păstreaz-o pe cursul ăsta!
E i b in e, nu -i corect. îm i în g u stez o ch ii.
Ana pare înspăimântată.
— Va trebui să mă ocup de tine mai târziu, acum însă am o barcă
— Iubito, chiar e uşor. Ţine cârma şi priveşte la orizont, peste
de condus.
prova. O să te descurci de minune; te descurci mereu Când se ridici
Mă aşez pe scaunul căpitanului şi pornesc cele două motoare de
velele, vei simţi rezistenţa. Ţine bine cârma. O să-ţi fac semn aţa — fac
câte 55 de cai-putere. închid suflanta, iar M ac străbate puntea supe­
un gest cu mâna la gât, ca şi cum l-aş tăia — şi tu opreşti motoarele
rioară, strângând balustrada. Apoi sare pe puntea de la pupa ca să
De la butonul ăsta de-aici.
înalţe velele. îmi face semn, iar eu iau legătura prin staţie cu Paza de
li arăt butonul de unde se opresc motoarele.
f Coastă, ca să primesc undă verde.
— Ai Înţeles?
O pun pe The Grace în mişcare, împing manşa în faţă şi apăs pe
-D a .
accelerator. Şi frumoasa mea barcă iese cu eleganţă de la locul ei.
Dar pare nesigură. Ştiu că a priceput. Mereu pricepe O sărut in
Ana face cu mâna unui m ic grup care s-a adunat pe doc ca să ne
grabă şi sar pe puntea superioară ca să pregătesc şi să înalţ vela mare.
admire plecarea. O sprijin cu spatele de picioarele mele. Mac şi cu mine tragem la unison, făcând să pari floare la uredie. Când
— Uite-aici! vela prinde vântul, ne smucim înainte şi-i arunc -Anei o privire, dar ea
îi arăt VHF-ul1. struneşte bine barca. Mac şi cu mine muncim la velă ţi o înălţăm pe
— Aceasta e staţia noastră radio. G PS-ul nostru, A IS:-ul nostru, catarg, bucurându-ne de vânt şi folosindu-ne de puterea tui
radarul. — Ţine-o drept, iubito, şi taie motoarele! strig peste urletul v is­
— C ee AIS-ul? tului şi ai valurilor şi-i fac semn.
— Ajută la identificarea noastră când ne întâlnim cu alte nave. Ana apasă butonul şi zgomotul motoarelor încetează Noi ne
Asta-i sonda de adâncime. Ia cârma. îndreptăm pe mare către nord-vest.
— Sigur, căpitane. Mă alătur Anei la cârmă. Vântul ii răvăşeşte parul, acopenndu-i
faţa; e exaltată, iar obrajii t s-au îmbujorat de bucurie.
M ă salută m arin ăreşte.

i Peninsula unde se ulii ultimele locuri neejplocile din Amena de Sord tS U


i Staţie de radio-ermsie p e frecvenţe foarte înalte. ( N ,t .)
i Sistem automat de identificare. f.V, t.)
— C e părere ai? strig eu, peste vuietul oceanului şi al vântului. — Ne vedem peste o oră, domnule Grey.
— Christian! E fantastic! Coboară în bărcuţă, ii face Anei cu mâna şi porneşte motorul
exterior.
— Aşteaptă să vezi toată vela sus.
Sar pe puntea de ia pupa, acolo unde stă Ana, şi o iau de mână.
Arăt cu bărbia spre Mac, care înalţă pânza.
Nu vreau sâ-1 privesc pe Mac care se îndreaptă spre lagună; am chestii
— Interesantă culoare, ţipă Ana.
mai presante de care trebuie să mă ocup.
îi fac cu ochiul, atotştiutor. Da, culoarea camerei mele dejoacă,
— C e-o să facem acu m ? întreabă Ana după ce o conduc in salon.
Vântul umflă vela şi The Grace prinde viteză, dezlănţuindu-şi forţa
— Am planuri cu tine, d o m n işo a ră Steeie.
şi oferindu-ne o călătorie plină de adrenalină. Ana se uită ba la velă,
Şi o trag în cabina m ea, cu o grabă de-a dreptul indecentă. Zâm­
ba fa mine.
beşte când îi scot vesta de sa lv a re şi o arunc pe podea. Mă fixează
— Pânze asimetrice. Pentru viteză, strig eu.
cu privirea in tăcere, m u şcân d u -şi buza de jos, şi nu ştiu dacă o face
The Grace poate merge cu douăzeci de noduri la oră, dar vântul intenţionat sau e o nadă in con ştien tă.
trebuie să ne fie prielnic pentru o astfel de viteză. Vreau să fac d ragoste cu ea.
— E senzaţional! strigă ea. Cât de repede mergem? Pe iahtul m eu.
— Cincisprezece noduri. Va fi o altă prem ieră.
— Habar nu am ce înseamnă asta. îi mângâi faţa cu v â rfu l degetelor, apoi mă mut mai jos, pe băr­
^ — Vreo 30 de kilometri la oră. bie, pe gât, pe piept, până la primul nasture închis al bluzei ei. Nu-şi
A — Atât doar? Pare mult mai rapidă. poate lua ochii de la m ine.
W Ana e radioasă. Bucuria ei e molipsitoare. îi strâng mâinile pe — Vreau să te privesc.
~ cârmă. Desfac nasturele cu d egetul mare şi cel arătător. Stă perfect neclin­
— Eşti adorabilă, Anastasia. Mă bucur să văd că ai puţină culoare tită, respirând precipitat.
în obraji, nu numai de la roşealâ. Arăţi ca în fotografiile lui Jose. Ştiu că e a m ea şi p ot face orice vreau cu ea. Iubita mea.
Se răsuceşte în braţele mele şi mă sărută. Fac un pas în ap o i şi-i o fe r un pic de spaţiu.
— Ştii să distrezi o fată, domnule Grey. — Dezbracă-te pentru mine, şoptesc.
— Scopul nostru e plăcerea dumneavoastră, domnişoară Steeie, Buzele i se deschid şi ochii ii ard de dorinţă. încet, işi duce dege­
Se întoarce din nou cu faţa Ia prova, iar eu îi dau părul la o parte tele la următorul nasture închis şi-l desface lent, apoi se mută in ace­
de pe gât şi o sărut. laşi ritm enervant şi la următorul.

— îm i place să te văd fericită, îi murmur la ureche, în timp ce La naiba!


străbatem canalul. Mâ torturează. Obrăznicătura'.
Când şi ultimul nasture e desfăcut, îşi scoate cămaşa şi o lasă să
cadă pe jos.
Poartă un sutien alb din dantelă, iar sfârcurile ei împung prin
A ncorăm in golful de lângă Hedley Spit de pe Insula Bainbridge.
dantelă. E o privelişte foarte, foarte frumoasă, tşi trece degetele peste
îm preun ă, M ac şi cu m ine lăsăm la apă bărcuţa de salvare ca el si
buric şi începe să se joace cu nasturele de sus al jeanşilor.
ajungă la ţărm şi să-şi viziteze un prieten din Point Monroe.
im m
Iubito, trebuie să-ţi scoţi pantofii.
— O p re ş te -te ! S ta i jo s ! Când vreau s ă -m i deschei jeanşii, ea-şi pune mâna peste a mea
îi arăt m a r g in e a p a tu lu i, ia r ea se su p u n e . — D ă-m i voie, şop teşte ca.

C a d în g e n u n c h i ş i-i d e s fa c ş ir e tu r ile te n işilo r. A p o i îi scot încă Nu mai am răb d are să m ă d esco to resc de pantaloni, dar ii zim

ţă rile şi ş o s e te le . besc larg.

îi iau p ic io r u l ş i-i s ă r u t p e r n iţ a m o a le a d eg etu lu i m a re , apoi i| — Eşti invitata m ea.

m u şc u şo r. Face un pas în faţă ş i-ş i strecoară mâna in jeanşii mei, astfel câ


sunt forţat să m ă ap ro p ii d e ea. Desface nasturele de sus, dar nu şi
— A h , in s p ir ă e a şi s u n e tu l a c e s t a e c a u n c â n te c dulce pentru
fermoarul. în sch im b, d egetele ei agile rătăcesc pe lângă fermoar, u u -
p e n isu l m eu .
tând form a p en isu lu i m eu e x cita t. Instinctiv, îm i încordez soldurile.
Las-o să facă lucrurile în felul ei, Grey!
lipindu-m i erecţia de m ân a ei.
M ă rid ic şi-i în tin d m â n a , r id ic â n d - o şi pe ea de pe pat.
— Eşti atât de în d ră z n e a ţă , A n a, atât de curajoasă!
— Continuă!
îi cuprind faţa cu m â in ile şi o sărut, strecurându-i limba in gură.
M ă d au u n p a s în sp a te c a să s a v u re z s p e cta c o lu l.
în vrem e ce e a -şi p u n e m â in ile pe şoldurile mele şi mâ mângâie cu
M ă p riv e şte lasciv, ap o i d e s fa c e n a s tu r e le şi trag e de fermoar in
degetele m ari în c e rcu ri, c h ia r deasupra taliei jeanşilor.
a c e la ş i ritm le n t. îş i v â ră d e g e te le m a r i în ta lia je a n ş ilo r şi şi-i scoale
— Şi tu la fel, gâfâie ea lân g ă buzele mele.
în c e t, lă s â n d u -i să a lu n e c e în jo s p e p ic io a r e .
— A jungem şi a co lo , răsp u n d eu.
P o a rtă b ik in i.
îm i trage fe rm o a ru l, îş i v âră m ân a în pantalonii mei si ma prinde
B ik in i.
de penis. M o rm ă i a p r e c ia tiv şi buzele mele le găsesc pe ale ei. O
Uau!
cuprind în b ra ţe , s im ţin d u -i pielea delicată lipită de mine.
îşi d esch id e s u tie tu l şi îş i la să b r e te le le p e s te b raţe, înainte de a-l
în tu n e ricu l a d isp ăru t.
a ru n c a la p o d ea.
Ştie unde să m ă atin g ă.
V reau să o ating.
Şi cu m să m ă atin g ă.
Şi strâ n g d in p u m n i c a să m ă o p r e s c .
M ă strâ n g e d in c e în c e mai tare, provocându-mt plăcere. Mai
îşi sco a te b ik in ii ş i- i lasă să c a d ă p â n ă la g le z n e , apoi iese dinei
şi stă în faţa m ea. rabd câteva m işcă ri, apoi şo p tesc.

E fe m e ie d in cap p â n ă în p ic io a r e . — A h, te v reau atât d e mult, iubito!

Şi o doresc. Fac un pas în a p o i ş i-m i scot pantalonii şt lenieria şi rămân in faţa

Pe toată. ei dezbrăcat şi p regătit.

T ru p u l, in im a şi su fletu l ei. O ch ii ei îm i studiază trupul, dar văd cum v-ul micuţ ii apare

Ai deja inima ei, Grey. Te iubeşte. între sp rân cen e.

îm i tra g p u lo v e ru l p e s te c a p , a p o i t r i c o u l. îm i s co t pantofii ţi — Ce s-a-ntâmplat, Ana? o întreb şi o mângâi uşor pe obraz.

şosetele. Ea n u -şi ia o c h ii n ic i m ă c a r o c lip ă d e la m in e . S-a speriat de cicatricele mele?


Privirea ei e arzătoare. — Nimic, lubeşte-mă, spune ea.
O îmbrăţişez, o sărut cu fervoare, iar degetele mi se încurci i„
închid o ch ii ş i-m i las cap u l pe spate, lăsând-o sâ m ă ia in stâpâ
părul ei. Nu o să mă satur niciodată de gura ei. De buzele ei. D e lim ba
nire. Şi ii ced ez în in tre g im e .
ei. O împing uşor in spate şi ne lăsăm amândoi uşor pe pat. Stând
Ea gem e, iar eu îm i p u n m â in ile pe şoldurile ei şi o mişc in sus
întins lângă ea, îmi trec nasul peste obrazul ei, inspirând profund.
şi-n jo s, p e n e lrân d -o , d ev o râ n d -o .
Livezi, Mere. Vară şi o toamnă blândă.
— Ah, iubito, şo p tesc şi v reau m ai mult.
Ea reprezintă toate lucrurile astea.
Mult mai m ult d e-atât.
— Ai idee ce minunat e parfumul tău, Ana? E irezistibil. M ă ridic astfel în cât ne atin gem nasurile şi-i apăs fundul cu coap­
Cu buzele o ating uşor pe gât, apoi în jos pe sâni, sărutând-o, sele, îngropat a d â n c in ea. G e m e şi m ă prinde de braţe, in timp ce
inspirându-i aroma în timp ce-i explorez trupul. eu îi cuprind cap u l şi o p riv e sc in ochii frumoşi, care strălucesc de
— Eşti atât de frumoasă! iubire şi dorinţă.
îi sug cu tandreţe un sfârc. — Ah, A na! C u m m ă faci să m ă sim t, îi spun şi o sărut cu pasi­
Ea geme şi trupul i se arcuieşte pe pat. une dezlănţuită.
Sunetul acesta mă excită şi mai tare. — Ah, te iu b esc, zice ea, ia r eu în c h id o ch it
— Lasâ-mâ să te aud, iubito! Ana m ă iubeşte.
îi cuprind sânul, apoi cobor spre talia ei, savurând atingerea pie­ 0 răsucesc, cu p ic io a re le în c o lă c ite in jurul mijlocului meu, şi o
lii sale fine sub degetele mele. O mângâi pe şold, pe fund, în jos spre privesc uim it.

genunchi in u r n e ce-i sărut şi-i sug sânii. O prind de genunchi,ii Şi eu te iubesc. M ai mult decât vei şti vreodată.

ndic piciorul şi i-1 trec peste şoldurile mele. în cet, ta n d ru , b lâ n d , în c e p s ă m ă m iş c , savurând fiecare p ă rti­

Ea geme, iar eu savurez reacţia ei. cică din ea.

Mă răsucesc şi o aduc deasupra mea. îi întind un prezervativ din Asta sunt eu, A n a.

noptieră. în în tregim e.

Plăcerea ei e evidentă; coboară, aşezându-mi-se pe coapse. îmi Şi te iubesc.

prinde erecţia, se apleacă şi-mi sărută vârful. Părul i se revarsă, for­ îi cu p rin d ca p u l c u o m â n ă , copleşind-o cu îmbrăţişarea mea,

mând o perdea in jurul penisului meu când mi-1 ia în gura. in tim p ce ea îm i a tin g e m â in ile , p ă ru l, fundul cu degetele. îi sărut

La naiba! Cât e de erotic! gura, bărbia, o b razu l. îm p in g din ce în ce mai tare pană când o aduc

Mă devorează, sugând cu putere, trecându-şi uşor dinţii peste aproape de org asm . T ru p u l în c e p e s ă -i tremure. Gâfaue, e pregătită

penisul meu. — Aşa, iubito. D ă -ţi d ru m u l p e n tru mine. Te rog, .Ana!

Gem şi-mi încordez şoldurile, ca sâ-i pătrund mai adânc în gură. — C h ristian! strig ă ea, atin gân d orgasmul, şi-nu dau şt cu drumul

îmi dă drumul, deschide folia şi-mi pune prezervativul pe penisul


excitat întind braţele ca sâ o ajut sâ se echilibreze, iar ea le prinde pe
amândouă. Şi încet, atât de încet, alunecă pe mine. Soarele d u p ă -a m ie z ii pătrunde prin hublouri, aruncând retlexule
apei pe tavanul cabinei. E atât de linişte, atei. in mijlocul valurilor'
Ah. Doamne!
Poate că intr-o zi vom naviga in jurul lumii, doar Ana şt cu m ine
E atât de bine!
m u ţite lângă m i no.
Iubita mea frumoasă ţi pasională. Se amuzi şi ştiu că o face pe socoteala mea.
A n a. — Ce e? întreb.
îm i amintesc cum credeam că aceste trei litere au puterea dc — Tu.
mă răni, dar acum ştiu că au puterea de a mă vindeca. — Ce-i cu mine?
N u te cunoaşte cu adevărat. — Cine eşti tu şi ce-ai făcut cu Christian?
Mă încrunt spre tavan. Gândul ăsta mă tot bântuie. De ce? — Nu e prea departe, iubito, ii răspund şi nodul neliniştii îmi
Pentru că vreau să fiu sincer cu ea. Flvnn crede câ ar trebui să ^ împresoară inima ca o iederă. O să-l vezi în curând, mai ales dacă
încredere în ea şi să-i spun, dar nu am curajul. nu te ridici din pat.
O plesnesc peste fund, iar ea râde şi ţipă în acelaşi timp.
Va p leca.
— M-ai făcut să-mi fac g riji.
Nu. Alung acest gând şi mă bucur să mai stau întins lângă ea
Mimează îngrijorarea.
câteva minute în plus.
— Aşa am făcut? îm i transmiţi sem nale derutante. Anastasia.
— M ac se va întoarce în curând.
Cum poate un om să ţină pasul cu tine?
îmi pare râu că am stricat tăcerea aceasta plăcută dintre noi. O sărut rapid.
— Hmm, m orm ăie ea, dar deschide ochii şi zâmbeşte, — Pe curând, iubito.
— Oricât de mult mi-aş dori să stau aici cu tine toată după-amiaza. O las să se îmbrace.
va avea nevoie să-l ajut cu bărcuţa. Mac soseşte peste cinci minute şi îm preună legăm bărcu ţa de
O sărut pe buze. platforma ei de la pupa.
— Ana, eşti atât de frumoasă acum, ciufulită şi sexy! Mă face să — Ce făcea prietenul tău? întreb.
te doresc şi mai mult. — Era binedispus.
îm i mângâie faţa. — Puteai să stai şi tu mai mult, zic eu.
M ă vede. — Şi să ratez întoarcerea?
Nu. A na, nu mă cunoşti. -D a .
Mă dau jos din pat în silă, iar ea se răsuceşte şi se întinde pe burtă. — Neah, nu pot sta departe prea mult tim p de tipa asta, spune
— N ic i tu n u e şti m a i p r e jo s , c ă p ita n e , s p u n e e a apreciativii) Mac şi bate uşor in coca iahtului.
tim p c e m ă îm b r a c . Zâmbesc larg.
M ă a ş e z lân g ă e a c a să m ă în c a lţ. — înţeleg.
— C ă p ita n , h a ? sp u n eu. M ă ro g , su n t stăpânul acestei nave. Telefonul îmi bâzâie.
— E şti s tă p â n u l in im ii m e le , d o m n u le G rey. — Taylor, răspund eu, iar Ana deschide uşile glisante aie salonului.
V o ia m să fiu s tă p â n u l tău în tr -u n alt fel, d a r e bine şi aşa. Cred Ţine în mână vesta de salvare.
c i p o t să o fa c. O săru t. — Bună ziua, domnule Grey. Apartamentul e liber, spune Taylor.
— V o i fi p e p u n te . P o ţi să fa c i u n d uş d a că v rei. Ai nevoie de O trag pe Ana mai aproape şi-i sărut părul.
cev a ? O b ă u tu ră ? — Ce veste grozavă!

290 M ai întunecat
ELfmo
A m cercetat fiecare cameră.
Bravo!
*
— N e-am uitat şi la înregistrările de pe camerele de supravegh
din ultim ele trei zile.
Ana stă la cârm ă în b raţele m ele, c h ia r înainte de a ajunge înapoi
— A şa
in port. Pare atât de fericită!
— A cum e clar ca lumina zilei. Şi asta mă face şi pe m in e fericit.
— Serios? A fost fascinată de The Grace şi d e tot c e i-am arătat. Chiar şi de
— D om nişoara Williams a venit pe scări. camera motoarelor.
— Scările de la ieşirea de incendii? A fost distractiv. In sp ir p ro fu n d , iar a e ru l sărat îmi curăţă sufletul.
— D a. Avea cheie şi a urcat toate etajele ca să ajungă acolo. Şi-mi amintesc de un citat d in tr-u n a d in c ă rţile melefavorite — un
— Înţeleg. jurnal, Pământ al oamenilor.

Uau, a urcat ceva! — „D e când e lu m e a e x is tă p o e z ia v e le lo r în vânt“, ii murmur


la ureche.
— lalele au fost schimbate şi vă puteţi întoarce în siguranţă. Baga.
— Asta pare a fi u n citat.
je le dum neavoastră sunt ia noi. Va întoarceţi în seara aceasta?
— Este. A ntoine de S a in t-E x u p e ry .
— Da.
— Ah, ador M icul prinţi
— C ând să vă aşteptăm?
— Şi eu.
— D iseară.
Intrăm în p o rt, a p o i o în to rc le n t p e The Grace şi o conduc in
— Foarte bine, domnule.
marşarier la lo cu l ei. M u lţim e a c a re s - a a d u n a t să ne privească s-a
închid telefonul şi M ac porneşte motoarele.
împrăştiat, iar M ac sare d e p e d o c şi le a g ă odgonul pe chei.
— E m om entul să ne întoarcem.
— N e-am întors, îi sp u n A n e i şi, c a d e o b ic e i, îm i pare puţin râu
O sărut repede pe A na şi îi prind cataramele vestei de salvare. să o părăsesc pe The Grace.
— M ulţum esc. A fost o d u p ă -a m ia z ă p e rfe c tă .
— Şi mie m i s-a p ă ru t la fel. P o ate te înscriem Ia o şcoală de iah-
A na e un u cenic m eticulos şi dornic sâ ajute. Ridicăm împreună ting, ca să putem ieşi în la rg câ te v a zile, numai noi doi.
velele, în vrem e ce M ac stă la cârmă. O învăţ cum sâ facă un nod tri­ Sau am putea naviga în ju ru l lumii. A n a, doar tu şi cu mine.
plu. Nu prea se pricepe şi de-abia mă stăpânesc să nu râd, — M i-ar plăcea la nebunie. Putem boteza dormitorul la nesfârşit.
— P o a te o s ă te le g şi e u p e tin e în tr -o zi, p ro m ite ea. O sărut sub ureche.
— V a tre b u i s ă m ă p rin z i m a i în tâ i, d o m n işo a ră Steele, — Hmm, de-abia aştept, Anastasia.
A trecut multă vreme de când nu m-a mai legat cineva şi nu sunt Freamătă de plăcere.
sigur că m i-ar mai plăcea. M ă cutremur, gândindu-mă cât de vulne­ — Haide, apartamentul e sigur. Ne putem întoarce.
rabil aş fi sub atingerea ei. — Dar lucrurile noastre de la hotel?
— V rei să fa c e m u n tu r m a i a m ă n u n ţit al bărcii? — Taylor le-a luat deja. Mai devreme, după ce a efectuat un raid
— C h ia r te ro g , e atât d e fru m o a s ă ! la bordul iahtului, alături de echipa lui.
— Bietul om, doarm e vreodată?
— Doarme. îşi face doar meseria, Anastasia, şi e foarte Ii strâng mâna.
fason e o achiziţie excelentă. fps , — Întotdeauna o plăcere, domnule Grey. La revedere. Ana. mi-a
— Jason? părut bine de c u n o ştin ţă.

— Jason Taylor. — O zi b u n ă, M a c , şi m u lţu m e sc , răspunde Ana. un pic timidă.


Îm p reu n ă cu Ana pornesc pe faleză, lăsând u I pe Mac la bordul
A na zâmbeşte tandru.
[ui The Grace.
— Ţii la Taylor, remarc,
— De un de e M a c? in tre a b â Ana.
— Sigu r că ţin. Cred că Taylor are mare grijă de tine. D(-Sv
— D in Irlan d a. Irla n d a d e N o rd .
im i place de el. Pare bun, de încredere şi loial. Aduce cu un unct — E prieten u l tău?
de treabă. — M a c? L u c re a z ă p e n tr u mine. M -a ajutat să o c o n stru ie s c pe
— Un unchi? pie Crace.
— D a. — A i m u lţi p rie te n i?
— Bine, unchi. De cc-aş avea nevoie de p rieten i?
A na râde. — N u chiar. F ă c â n d ce fa c e u , n u c u ltiv prietenia. Sunt d o a r ,
— Ah, C hristian, m aturizează-te, pentru numele lui Dumnezeii R ahat! M ă o p re sc . N u v r e a u sâ pomenesc de Elena.
Poftim? — Ţ i-e fo a m e ? în tre b eu, considerând că m â n ca re a e un subiect
M ă ceartă. mai sigur.
D e ce? A n a d â d in cap.
Pentru că sunt posesiv? Poate că e o copilărie. — O să m â n c ă m u n d e - a m lă s a t maşina. H ai să m e rg e m !
Poate.
— în cerc, răspund e u
— în cerci, da. D in răsputeri, spune ea, uitându-se spre tavan. Ana şi cu m in e ne aşezăm la o masă la Bee un bistro italian de
— C e a m in t ir i îm i e v o c i c â n d îţ i d a i o c h ii p e s te cap, Anastasii lângă SP. Citeşte m eniul in timp ce ia o sorbitură dintr-un Frascau
— Ei bine, dacă te porţi frum os, poate vom retrăi împreună câte1: rece. îmi place să o privesc când citeşte.
din acele amintiri. — Ce e? întreabă Ana când îşi ridică privirea.
— S ă m ă p o r t f r u m o s ? S e r io s , d o m n i ş o a r ă S t e e le ... ce te face» — Arăţi adorabil, Anastasia. Aerul liber iţi prieşte.
c r e z i c ă v re a u să le r e t r ă ie s c ? — Mă simt mai degrabă arsă de soare şi vânt. casă ţ; spun drept
— Probabil, felul în care ţi s-au lum inat ochii când am spus asii Dar a fost o dupâ-amiază minunată. O după-anuizi perfectă Iţi mul
— M ă c u n o ş t i d e ja a tâ t d e b in e , îi s p u n . lumesc.
— M i-ar plăcea să te cu n osc şi mai bine. — A fost plăcerea mea.
— Şi eu pe tine, Anastasia. Hai, să m ergem ! — Potsă te întrebceva?
M ac a coborât rampa, perm iţându-m i să o conduc pe Ana pe ih- — Orice, Anastasia. Ştii bine asta.
Nu pari să ai mulţi prieteni. De ce?
— M ulţum esc, M ac.
fU M S iţr
Ţ i - a m s p u s , n u p r e a a m tim p . A m a s o c ia ţi d e afacerj
a l t c e v a d e c â t o p r ie t e n ie , p re s u p u n . A m fa m ilia ţi ca m atât
Detest sâ o văd neliniştită.
R i d i c d in u m e r i.
îşi îndreaptă spinarea. E pusă pe ireabi.
— In a fa r ă d e E le n a .
Rnfmt/ Acum ce mai e?
D i n f e r i c i r e . îm i ig n o r ă re p lic a d e s p re E le n a .
— îmi fac griji că nu ţi-e suficient. Ş t ii t u , s â te r e la x e z i.
— N ic iu n p r ie te n b ă r b a t d e v â rs ta ta cu c a re să ieşi şj ^ (
Poftim? Nu chestia asta din nou.
x e z i?
— Ţi-am dat vreun semn că nu mi-ar fi de-ajuns? o întreb.
Nu. D oar EUiot.
-N u .
— Ş tii b in e c u m m ă relaxez eu , A n a sta sia , spun pe un ton cob0
— Atunci de ce crezi asta?
Ş i a m m u n c it , s ă -m i c o n s o lid e z a fa c e r e a . A sta -i to t ce fac, în afarăj — Ştiu cum eşti tu. De ce ai nevoie.
n a v ig a t şi d e z b o r, d in câ n d în c â n d . Are un glas şovăitor. îşi lasă umerii In jos şi se strânge singură in
Şi sex, desigur. braţe. Închid ochii şi-mi masez fruntea. Nu ştiu ce sâ spun. Credeam
— N ic i m ă c a r în fa c u lta te ? că ne distrăm.
— Nu chiar. — Ce trebuie să fac? şoptesc.
— D oar Elena, atunci? Mă străduiesc, Ana. Chiar mă străduiesc.
Dau din cap că da. Unde vrea să a jungă cu asta? — Nu, ai înţeles greşit, spune ea, dintr-odată însufleţită. Ai fost
— Cred că eşti cam singuratic. minunat şi ştiu că n-au trecut decât câteva zile, dar sper că nu te for­
îm i am intesc vorbele Leilei: „D ar eşti singuratic. Pot vedea asta ţez sa fii ceea ce nu eşti.
M ă încrunt. Singurul m om ent în care m -am simţit singura fosl Răspunsul ei mă linişteşte, dar cred că nu pricepe exact.
când m -a părăsit Ana. — Sunt tot eu, Anastasia, cu toate cele cincizeci de umbre ale mele
A fost îngrozitor. în nebunia mea, îi spun, căutându-mi cuvintele. Da. trebuie să mă
Nu vreau să m ă m ai sim t niciodată aşa. lupt cu nevoia mea de a deţine controlul, dar asta e natura mea. aşa
— C e vrei să m ănânci? o întreb, sperând să schimbăm subiectul, mi-am gestionat viaţa. Da, mă aştept să te comporţi intr-un anume
— O să încerc risotto. fel şi, când n-o faci, e deopotrivă enervant şi revigoram, facem in
— Bună alegere. continuare ce-mi place mie să fac. M-ai lăsat să te bat Ia fund după
Il c h e m p e c h e ln e r . licitaţia ta scandaloasă de ieri.
C o m a n d ă m m â n c a r e a . R is o t t o p e n t r u A n a , p e n n e pentru mine Gândul întâlnirii amoroase de azi-noapte ma preocupă preţ de
C h e ln e r u l d is p a r e ş i o b s e r v c a A n a p r iv e ş te în jo s , cu degetele o clipă.
îm p le t it e . A re c e v a p e su flet. Grey!

— A n a s ta s ia , c e s -a în tâ m p la t? S p u n e -m i! Păstrez, un glas neutru şi încerc să-mi dau seama ce simt.

S e u ită la m in e , c o n t in u â n d sâ se fo ia s c ă , şi ştiu că o deranjez


— îmi place să te pedepsesc. Nu cred că dorinţa asta va dispărea

ceva. vreodată, dar mă străduiesc, şi nu e atat de greu precum credeam că


va fi.
— S p u n e -m i, in s is t eu .
— N u m - a d e r a n ja t , s p u n e A n a în c e t, re fe rin d u -se la scenad,r Nu renunţa la mine, A n a!
d o r m i t o r u l c o p ilă r ie i m e le .
Aud vocea enervantă a doctorului Flynn.
— Ş tiu . N ic i p e m in e .
— înainte să alergăm, trebuie să învăţăm să m e r g e m , s p u n c u
I n s p ir a d â n c ş i- i s p u n a d e v ă r u l.
voce tare.
— D a r la s â - m ă s ă - ţ i s p u n , A n a s ta s ia , c h e stia asta e nouă pentr. — Ce-i aşa de amuzant? întreabă ea.
m i n e , şi u lt im e le c â te v a z ile au fo s t c e le m a i fru m o ase din viaţa m — Flynn. Aşa zice tot timpul. Nu m i-am închipuit niciodată c-o
N u v r e a u s ă s c h im b n im ic . să ajung să-l citez.
F a ţa i s e lu m in e a z ă . — Un flynnism.
— A u fo s t c e le m a i fr u m o a s e şi d in v ia ţa m e a , fără îndoială. Izbucnesc în râs.
S u n t c o n v in s c ă u ş u r a re a m i s e re fle c tă în zâm bet. — Exact!
E a in s is tă . Chelnerul vine cu aperitivul şi conversaţia noastră grea încetează,
— D e c i, n u m a i v re i să m ă d u c i în c a m e ra d e joacă? începem să vorbim despre ceva mai relaxant, cum ar fi călătoriile.
La naiba! în g h it în s e c . Discutăm despre ţările pe care Ana ar vrea să le viziteze şi despre
— N u , n u m a i v re au . locurile în care am fost eu. Vorbind cu Ana îmi am intesc cât sunt de
— D e c e nu ? în tr e a b ă ea. norocos. Părinţii mei m-au plimbat peste tot în lume: în Europa, Asia
A c u m c h ia r c ă s u n t în c o n fe s io n a l. şi America de Sud. Mai ales tata considera călătoriile drept o parte
— U ltim a o a ră c â n d a m fo st a c o lo m -a i p ărăsit. O să stau departe
vitală a educaţiei noastre. Desigur, ei şi-au perm is asta. A na n-a ieşit
d e o r ic e lu c r u c a r e t e -a r p u tea fa c e să m ă p ărăseşti din nou. Am fost
niciodată din SUA şi şi-a dorit întotdeauna să viziteze Europa. M i-ar
d e v a s ta t c â n d a i p le ca t. Ţ i- a m e x p lic a t asta. N u vreau să te mai sirop
plăcea să o duc în toate aceste locuri; mă întreb dacă ar vrea să n avi­
a ş a n ic io d a tă . Ţ i- a m sp u s c e s im t p e n tru tin e.
gheze cu mine în jurul lumii.
— D a r n u p re a p a re c o r e c t. N u p o a te fi prea relaxant ca tu să fii
N-o lua razna, Grey!
în p e rm a n e n ţă p re o c u p a t de c u m m ă s im t eu. Ai tăcut toate schimbă­
rile a ste a d e d ra g u l m e u , iar e u . . . eu c re d c ă ar trebu i sa te răsplătesc
c u m v a . N u ştiu , p o a te să în c e r c ă m n iş te jo c u r i p e roluri.
Traficul e lejer când ne întoarcem la Escala. Ana admiră peisajul,
Roşeşte. bătând din picior în ritmul muzicii din maşină.
— Ana, mă răsplăteşti mai mult decât crezi. Te rog, te rog nuW
Mă tot gândesc la discuţia noastră aprinsă de mai devreme, d es­
s im ţi aşa. Iubito, a tr e c u t un singur weekend. Mai dă-ne un răgi*
pre relaţia noastră. Adevărul e că nu ştiu dacă pot păstra o relaţie
M -a m g â n d it m u lt la noi atunci când ai plecat. Avem nevoie de timp
convenţională, dar sunt dornic să încerc. Nu vreau să o forţez să facă
T re b u ie să ai în c re d e re în mine şi eu în tine. Poate că în timp o să mat
lucruri pe care nu şi le doreşte.
s c h im b ă m c â te cev a, d a r m ie -m i p lace c u m eşti acu m . Îm i place să
Dar ţi le doreşte, Grey.
v ăd atât d e fe ric ită , atât d e re lax ată şi fără de g r iji, ştiind că am cert
Aşa a spus.
de-a face c u asta. N ic io d a tă n - a m ...
Vrea în C am era R o şie , aşa c u m ti spune ea.
M ă o p re s c.
cap. Cred că, pentru prima oară, ii voi urma Sfj,L
— Pentru că are acelaşi efect asupra mea cum am şi eu asupra ta
doctorului Flynn.
când lac asta.
înainte să alergăm, trebuie să învăţăm să mergem, Ana.
îşi muşcă uşor buza de jos.
Mă uit pe fereastră şi zăresc o femeie cu părul lung şi castaniu, — Serios?
care-m i aminteşte de Leila. Nu e ea, dar pe măsură ce ne apropiemdt Mai ţugui buzele încă o dată şi mă înclin, dându-i un sărut fugar.
Escala incep să studiez străzile, căutând-o din priviri. Când buzele noastre se ating, dorinţa scânteiază in aer. li aud respi­
Unde ciracului este? raţia întretăiată, apoi degetele ei mi se încurcă in păr. O ţin lipită de
Până când parchez maşina în garaj la Escala, strâng cu putere buzele mele, o iau în braţe şi o îm ping in peretele liftului, cu mâinile
volanul şi tensiunea mi-a cuprins fiecare muşchi din corp. Mă îniiefc cuprinzându-i faţa. Limbile noastre se împletesc, iar ea ia ce-şi doreşte
dacă a fost o idee bună să revenim la apartament câtă vreme Leila şi eu ii ofer tot ce am mai bun.
um blă încă de capul ei. E exploziv.
Sawyer e în garaj, învârtindu-se pe lângă locurile mele de-par­ Vreau să i-o trag. Acum.
care ca un leu în cuşcă. E cu siguranţă o exagerare, dar mă bucură îmi revărs toate neliniştile în ea, iar ea absoarbe totul.
văd că Audi-ul A3 a dispărut. îi deschide Anei portiera în vreme ce Ana...
eu opresc motorul. Uşile liftului se deschid cu un sunet fam iliar şi mă desprind de
— Salut, Sawyer, spune ea. ea, dar tot o ţintuiesc de perete cu şoldurile şi cu penisul meu erect.
— Domnişoară Steele. Domnule Grcy, ne salută şi el. — Ah, şoptesc, trăgând aer în piept.

— Niciun semn? îl întreb. — Ah, răspunde ea gâfâind.

— Nu, domnule, răspunde el şi, chiar dacă ştiu ca ăsta era răs­ — Ce-mi faci tu mie, Ana!

punsul, tot e enervant. îmi plimb degetul m are peste buza ei de jo s. Privirea Anei fuge
spre foaier şi mai degrabă îl sim t pe Tayior, nu-1 zăresc.
O iau de mână pe Ana şi intrăm în lift.
Mă sărută pe colţul gurii.
— Nu ai voie să ieşi de-aici neînsoţită. înţelegi? îi spun Anei.
—•C.e-mi faci tu mie, Christian, spune ea.
— Bine, spune ea când se închid uşile, şi surâde amuzată.
Eac un pas înapoi şi o iau de m â n ă
— Ce-i aşa de amuzant?
N-am mai sărit pe ea intr-un lift din ziua aceea, de la The Hcaih-
Sunt uimit că a fost de acord atât de uşor.
man.
— Tu eşti.
S tăpăn eşte-te, G rey!
— Eu?
— Vino, îi zic.
T en siu n ea în cep e să m i se evapore. Râde de mine? Când ieşim din lift, Tayior aşteaptă intr-o parte.
— D o m n işo a ră Steele? D e ce sunt amuzant? — Bună seara, Tayior.
Strâng din buze, încercând să nu zâmbesc. — Domnule Grey, domnişoară Steele.
— N u te bo su m fla, spune ea. — Am fost doamna Tayior ieri, zice Ana, numai zâmbete pentru
M-am bosumflat? domnul Tayior.
— D e ce?
r ij « * i JOJ
— Sună bine, dom nişoară Steeie, răspunde Taylor.
— Şi mie m i s-a părut la fel.
— 1 am informat pe administratorii clădirii c i domnişoara Willi-
C e m a m a n a ib ii se în tâ m p lă?
ams avea o cheie. Mi s-a părut că trebuie să ştie şi e l
M ă încrunt la A n a şi la Taylor. —- Care a fost reacţia lor?
— D a c ă a ţi t e r m i n a t a ic i , a ş v r e a şi e u u n rap o rt. — Păi, i-am oprit să sune Ia poliţie.
A n a şi Taylor schim bă o privire. — Foarte bine.
— V i n i m e d ia t la tin e . A m c e v a d e v o r b it c u domnişoara St**, — Au fost schimbate toate incuietorile şi un reparator vine să se
ii s p u n lu i T a y lo r . uite la uşa scării de urgenţă. Domnişoara Williams n-ar mai trebui să

El dă din cap. poată intra nici măcar dacă are cheia.


— N-ai găsit nimic în căutările tale?
I a r e u o d u c p e A n a la m i n e în d o r m i t o r şi în ch id uşa.
— Nimic, domnule. Nu vă pot spune unde se ascundea. Dar acum
— N u f l ir t a c u a n g a ja ţii, A n a s ta s ia !
nu mai e aici.
— N u f lir ta m . E r a m p r ie t e n o a s ă . E o d ife re n ţă.
— Ai vorbit cu Welch?
— N u fi p r ie t e n o a s ă şi n u flir ta c u a n g a ja ţii! N u-m i place.
— L-am informat.
O ft e a z ă . — Mulţumesc. Ana va rămâne aici in seara asta. Cred că e mai
— î m i p a r e râu . sigur aşa,
îş i d ă p ă r u l p e s te u m ă r ş i- ş i p r iv e ş te u n g h iile . O prind de bârfe — Sunt de acord, domnule.
ş i - i r i d i c c a p u l c a s ă o p o t p riv i în o c h i. — Nu mai cumpăra Audi-ul. Am decis să-i cumpăr Anei un Saab.
— Ş t ii c â t s u n t d e g e lo s . Va ajunge aici în curând. I-am rugat să grăbească livrarea.
— N -a i n ic iu n m o tiv să fii g e lo s, C h r is tia n . S u n t a ta trup şi suflet — Aşa voi face, domnule.
M ă p riv e ş te c a ş i c u m m i- a ş fi p ie rd u t m in ţile şi, dintr-odată,mi Când revin in dormitor, Ama stă in pragul debaralei Pare un pic
s im t c a u n p ro s t. mirată. îmi întind capul după uşa dulapului Hainele ei sunt acolo.
A re d r e p ta te . — Ah, au reuşit să le mute.
Exagerez. Credeam că se va ocupa Gail de hainele Anei. Ridic din umeri.
O s ă r u t c a s t. — Ce s-a întâmplat? întreabă ea.
— Nu durează mult. Sim te-te ca acasă. Mă gândesc rapid la ce mi-a spus Taylor adineauri despre apar­
îl găsesc pe Taylor la el în birou. Se ridică atunci când intru. tament şi despre Leila.
— Dom nule Grey, în legătură c u ... — Aş vrea să ştiu pe unde e. Scapă tuturor încercărilor noastre

Ridic mâna. de a o găsi, când de fapt are nevoie de ajutor.


Ana mă ia in braţe, strângându-mâ, Uniştmdu-mâ !ar eu o îmbră­
— Nu. Eu ar trebui să-m i cer scuze.
ţişez şi o sărut pe creştet.
Taylor pare surprins.
— Ce-o să fad când o s-o găseşti? întreabă ea.
— Ce se întâmplă? întreb.
— Dr. Flynn are un loc.
— Gail se va întoarce mai pe seară. — Şi soţul ei?
— Bravo!
(!»■» m
— S-a spălat pe m âini de ea.
N enorocitul! — Ba. Da. Trebuie.
Arc un ton deschis şi hotărât.
— Fam ilia ei e în C on n ecticu t, Cred că e tare singură
— Nu e sigur.
— Asta e foarte trist.
Dacă fi se-ntămplă ceva?
C om p asiu nea A nei nu cu n o aşte lim ite. O strâng şi mai tart
— Christian, trebuie sâ muncesc ca sâ mâ 'întreţin. Nu o si păţesc
braţe,
nimic.
— Eşti de acord cu tot personalul care se învârte pe aici? Vrt
— Nu, nu trebuie să munceşti ca să te Întreţii. Şi de unde ştiu eu
să stai cu m ine în cam eră.
câ n-o să păţeşti nimic?
— Da. La naiba! De-asta îmi piace sâ am supuse. Acum nu ne am fi cer
— V reau să dorm i cu m ine. Nu am coşm aruri când eşti cu tat dacă ar fi semnat nenorocitul ăla de contract.
— Ai coşm aruri? — Pentru numele lui Dumnezeu, Christian, Leita era la capătul
— Da. patului tău şi nu mi-a făcut niciun râu. Şi da, trebuie să muncesc Nu
M ă strânge şi m ai tare în braţe şi stăm în debara îmbrâţişi; vreau să mă întreţii tu. Am de plătit împrumuturile pentru studiile
Câteva clipe mai târziu, spune: universitare.
— îm i pregăteam hainele pentru mâine, la birou. îşi pune mâinile in şolduri.
— La birou? — Nu vreau să te duci la birou.
li dau drumul. — Nu depinde de tine, Christian. Decizia asta nu-ţi aparţine.
— Da, la birou, spune ea, derutată. La naiba!
— Dar Leila e pe undeva pe-afară. A luat o hotărâre.
Nu pricepe riscul? Şi, desigur, are dreptate.
— Nu vreau să te duci la birou. îmi trec mâna prin pâr, încercând să-mi stăpânesc mânia, şi, in
— E ridicol, Christian. Trebuie să m ă duc la serviciu. cele din urmă, imi vine o idee.
— Nu, nu trebuie. — Sawyer te va insoţL
— Am o slujbă nouă, care-m i place. Sigur că trebuie sâ mă duc — Christian, nu e necesar. Eşti iraţionaL
— Ba nu, nu trebuie. — Iraţional? mă răstesc. Fie vine cu tine. fie o sa fhi de-adevăra-
Pot să am eu grijă de tine. telea iraţional şi o să te pn aici.
— Crezi că o stau aici nefacând nim ic in timp ce tu eşti stăpâne — Cum anume, mai exact?
universului? — Ah, o să găsesc eu o cale. Anastasia. Nu mă pune la încercare.
— Sincer, da, răspund e u Sunt gata să explodez.
Ana închide ochii şi-şi masează fruntea, de parcă-şi invoci totf — Bine! strigă ea, ridicând ambele mânu Bine. Sawver mâ poate
forţa interioară Nu pricepe şi pace. insoţi. dacă asta te face sâ te simţi mai bine.

— Christian, trebuie să mă duc la serviciu, spune ea. Vreau să o sărut, să o plesnesc la fund sau să t-o trag. Fac un pas
— Nu, nu trebuie. inainte, iar ea se dă imediat in spate, pnvindu-roă cu atenţie

JQ4 Mai
Grey! O sperii pe biata fată.
— Eu? Absurd?
Inspir ad ân c ca sâ m ă calm ez şi o invit pe Ana să facem ti — Da, domnule Grey, Ar puica sâ te mai chem e şi Absurdul
apartam entului. D acă va răm âne aici, ar trebui să cunoască miib — Noroc că nu ni Acheamă.
locul. Mă priveşte şovăitor, de parcă aş fi luat-o prin surprindere[i, — S ar potrivi totuşi.
e de acord şi m ă prinde de m ână. O strâng uşor în mâna mea. — E doar părerea ta, dom nişoară Steele.
— N u voiam sâ te sperii, îm i cer eu scuze, — M ar interesa opinia profesionistă a doctorului Elynn.
— N u m -a i speriat. Eram d oar gata să o iau la goană, spunea Doamne, îmi place la nebunie să m i ciorov iiesc cu ea.
— Să o iei la goană? — Credeam că te mai cheam ă şi Trevelyan. ca num e de botez,
Ai scos-o din m inţi iarăşi, Grey. spune ea.
— G lum esc! ţipă ea. — Nu. E tot nume de familie. Trevelyan-Grey.
Nu e deloc am uzant. Ana. — Dar nu -1 foloseşti.
O ftez şi o plim b prin apartam ent. îi arăt camera liberă delinp — E prea lung. Vino!
a m ea, apoi o duc la etaj, unde sunt celelalte camere, sala de forţăr O duc apoi In biroul lui Taylor. Acesta se ridică atu n a când intrăm.
dorm itoarele personalului. — Bună, Taylor. Ii arăt Anastasiei apartamentul.
— Eşti sigur că nu vrei să intrăm aici? întreabă ea timid cândIrt El dă din cap, salutându-ne. Ana priveşte in jur. surprinsă probabil
cern pe lângă cam era de joacă. de dimensiunea încăperii şi de şirul de m onitoare de supraveghere.
— Nu am cheia. Mergem mai departe.
în că mă gândesc la discuţia de mai devreme. — Şi, desigur, aici ai mai fost.
Nu-mi place să mă cert cu ea. Dar, ca de obicei, mă bate cuarmdr Deschid uşa bibliotecii, iar Ana descoperă a ia masa de biliard.
mele. — Vrei să jucăm? mă provoacă ea.
Domnişoara Steele are chef de o partidă.
D ar dacă i se-ntâm plă ceva?
— Bine. Ai mai jucat vreodată?
Va fi vina mea.
— De câteva ori, spune ea, fără să mă privească in ochi
Tot ce pot spera e că Sawyer o va proteja.
Minte.
La parter, ii arăt cam era unde este televizorul.
— Eşti o mincinoasă foarte proastă. Anastasia. O ri n-ai mai jucat
— D eci chiar ai Xbox.
niciodată, o ri...
Izbucneşte in râs. Îmi place râsul ei la nebunie. Mă face imedi^
— Ţi e frică de un pic dc concurenţă? i
să mă simt mai bine.
— Frică de o fetiţă ca tine? mă strâmb <
— Da, dar nu mă pricep deloc. Elliot mă bate întotdeauna. Aw*1
— Un pariu, domnule Grey.
amuzant când ai crezut că asta e cam era mea de joacă. - Atât de încrezătoare eşti. domnişoară î
— Mă bucur că ţi se pare distractiv, domnule Grey, zice ea Asta e o nouă faţă a Anei. pe <
— Păi eşti distractivă, dom nişoară Steele, când nu eşti ««*1* Hai ui jucăm, Anai
rama. desigur. Pe ce vrei i
De obicei sunt exasperantă când eşti absuri
it m
— Daci am s i câştig, m i duci din nou in camera de |o4ci
R aiu l’ Vbrbeşte serios.
— Şi daci o să câştig eu? întreb.
naiba. Se apleacă peste rriavi, intm/indu-şi braţul, iar bluza i te ridai.
Jind la ivea li o fâşie micuţă de piele, deasupra jeanţdar Loveşte bila
— Atunci alegi tu.
albă şi cea maronie dungată intră in gaură. Se Învârte iar In mrul mesei,
mi priveşte in grabă, se întinde din nou peste masă, cu fundul in aer.
licăreşte neastâmpărul.
trimiţând in buzunar bila violet.
— G ata, s -a făcut.
Hmm... Cred că trebuie srimi revizuiesc planurile.
C â t d e d ificil p o a te să fie? Se pricepe.
— V rei să jo c i b ilia rd , s n o o k e r sau c a ro m ? O bagă repede pe cea alb a stră , dar o rateazăpe cea verde.
— B iliard , te rog. N u le ştiu p e ce le la lte . — Ştii, A nastasia, aş p u tea sta aici şi te-aş putea pnvi toată ziua
S c o t b ile le d in tr-u n d u la p d e su b ra ftu rile c u cărţi şi le a ş ^ cum te apleci şi cum te im in zi pe masa de biliard, ii spun.
fetru l verde. A leg u n ta c p e n tr u Ana, p o triv it cu înălţim ea ei. Ea se înroşeşte.
— V rei să le sp arg eu? o în tre b , în tin z â n d u -i creta. D a!

O s-o încurce. Asta-i Ana pe care o c u n o sc.

Hmm. Poate ăsta va f i prem iul meu. îmi scot puloverul şi stu d iez ce-a m ai rămas pe masă.
Îm i r i n e în m in te o im a g in e c u e a în g e n u n ch i în faţa mea, a în c e p e s p e c t a c o lu l, G rey.

m âin ile legate, s u g â n d u -m i s cu la . M da. A r putea funcţiona. încep să bag în b u z u n a re le m esei cât de multe bile pline pot; am

— B in e , sp u n e ea, c u v o c e în tr e tă ia tă şi d u lce, în vreme ce dăa ceva de recuperat. In tro d u c trei şi mâ aşez sâ o rezolv şi pe cea por­

cre tă pe v ârfu l ta cu lu i. tocalie. Lovesc b ila alb ă şi p o rto c a lia intră in stânga ios. urmată de
cea albă.
îşi strânge bu zele şi, p r ir in d u -m ă p rin tre gene, expiră lent ş i#
R a h a t!
b erat.
S im t asta d ir e c t în v in tre .
— O greşeală e lem e n ta ră , domnule Grey.
— Ah, d o m n işo ară Steele, nu sunt decât un muritor nesăbuit. E
La naiba!
rândul tău, cred.
îş i p o triv eşte ta c u l, ap o i lo v e şte in b ile c u atâta forţă şi măiestre
îi fac un semn în direcţia mesei.
în c â t le d isp ersează. B ila g a lb e n ă d u n g a tă c u n u m ăru l 9 intră incd
— Nu încerci să pierzi intenţionat, nu-i aşa?
ţu l d in d reap ta sus.
îşi înclină capul intr-o parte.
Ah, Anastasia Steele, eşti plină de surprize.
— 0 , nu. Pentru premiul pe care -1 am in minte, vreau să câştig,
— A le g ju m ă tă ţile , z ic e e a şi a re tu p e u l d e a -m i zâmbi cu ii®1
Anastasia. Dar eu vreau întotdeauna sâ câştig.
d ita te .
Sex oral în genunchi sau...
— Eşti invitata mea.
Aş putea să o împiedic să se ducă la servieta Hmm I n pariu
O să fie distractiv.
care ar putea-o costa slujba. Nu cred că ar fi o alegere care m ar avan
Dă ocol mesei, căutându-şi următoarea victima. îmi place 1®
taja.
de Ana aceasta nouă. Prădătoare. Competitivă. încrezătoare.!*"
E IJW S V
M i je ş t e o c h ii şi a ş p lă ti b a n i b u n i să a flu la c e se |

în c lin ă p e s te m a s ă c a să v a d ă m a i b in e c u m s u n t aşezate bi]cjf


Atinge uşor bila galbenă, dar aceasta se opreşte la foarte mică distanţă
i se d e s c h id e ş i îi z ă r e s c s â n ii.
de destinaţie.
S e r id ic ă şi a r e u n m i c z â m b e t p e b u z e . V in e către n,lrie Rahat! Am ratat.
a p le a c ă , r a i ş c â n d u - ş i fu n d u l m a i în tâ i la s tâ n g a , apoi la dre; Ana imi zâmbeşte cu subînţeles.
în to a r c e în c a p u l m e s e i şi s e în c lin ă iar, a ră tâ n d u -m i tot ceare^ — Camera Roşie, hai că venim, spune ea.
rit. C â n d s e a p le a c ă , tra g e c u o c h iu l s p re m in e . îmi place fu taiu l tău pervers.
— Ş tiu c e v r e i s a f a d , ş o p t e s c eu . Chiar ii place.
E derutant. îi fac semn să continue, ştiind că nu vreau să o duc în
Şi penisul m e u e de acord, Ana.
camera de joacă. Ultima oară când am fost acolo m -a părăsit.
L a g re u .
Bagă bila verde. îm i zâm beşte trium fător şi o rezolvă şi pe cea
î m i s c h im b p o z iţia c a s ă - m i a s c u n d e r e c ţia crescândă.
portocalie.
S e în d r e a p tă ş i-ş i în c lin ă c a p u l în t r - o p a rte , în tim p ce-şi p|j^.
— Alege buzunarul, mormăi eu.
m â n a în su s ş i-n jo s , în c e t , d e - a lu n g u l ta c u lu i.
— Stânga sus, spune ea şi-şi scutură fundul in faţa mea.
— A h ! N u m ă p o t h o t ă r î u n d e să b a g u rm ă to a re a bilă. Loveşte, dar bila neagră ajunge departe de ţintă.
La naiba! E o a d e v ă ra tă s e d u c ă to a r e . Ah, ce bucurie!
S e în c lin ă , lo v e ş te b ila p o r t o c a lie d u n g a tă c u cea albă ca sileai Scap repede de ultimele două bile pline şi acum am rămas eu cu
n ie z e c u b u z u n a ru l, a p o i ia s u p o rtu l d e su b m asă, c a să-şi potriveaso cea neagră. Dau tacul cu cretă, uitându-mă fix la Ana.
m a i b in e lo v itu ra . C â n d ţin te ş te b ila a lb ă , îi v ăd sânii sub bluză. Insţr; — Dacă o sâ câştig, te bat la tund, apoi ţi-o trag pe masa asta de
p ro fu n d . biliard.
R a te a z ă . Buzele i se intredeschid.
Bine. Da. E entuziasmată de idee. Asta m -a rugat toată ziua. Crede că
M ă p lim b şi a ju n g în s p a te le ei în t im p c e e în c ă aplecată ptft mi-am pierdut talentul?
m a s ă ş i-m i p u n m â n a p e s te m â n a ei. Mă rog, o să vedem.
— D a i d in fu n d p e - a ic i c a s ă m ă c h in u i p e m in e , domnişoa." — Dreapta sus, anunţ eu şi mă aplec ca să lovesc.

> S te e le ?

O p le s n e s c c u p u tere.
P e n t r u c ă m e r ită .
E a gem e.
— D a , ş o p te ş te ea.
Tacul atinge bila albă, care o loveşte pe cea neagră, care se ros­
togoleşte spre buzunarul din dreapta sus. Se plimbă p e margini preţ
de o clipă, iar eu nu mai respir până când nu cade cu un sunet satis­
făcător înăuntru.
Da!
Anastasia Steele, eşti a mea.
A h, A n a !
Mă duc acolo unde a rămas cu gura căscată, pârând un pic demo
— A i g r ijă c e - ţ i d o re ş ti, iu b ito !
ralizată.
Ţ i n t e s c b ila r o ş ie , c a re in tră în g a u ra d in stân g a jo s. Apoi*fll(l — Sper că ştii să pierzi, nu-i aşa? o întreb.
s ă o v â r p e c e a g a lb e n ă în c o lţu l d in d re a p ta sus. Lovesc lent bila a1-
tare mă plesneşti la fund, muram*
Ii iau tacul din m âini, îl a ş e z p c m a s â , îmi vâr degetul (o Acei bikini.
de sus a bluzei ci şi o tr a g mai a p r o a p e de mine. Sunt fan.
L a fe l ş i s c u l a m e a . . .
— Ei bine, hai să-ţi num ărăm infracţiunile, domnişoară
0 prind dc partea din spate a co a p s e lo r ş i-m i tr e c n a s u l p e s te
R i d i c d e g e t e le ş i- i c o n t o r iz e z d e lic te le .
lenjeria ei.
— U n u , n i - a i f ă c u t g e lo s c u a n g a ja ţii.
— Vreau să fiu destul de dur cu tin e , A n a . V a tr e b u i s ă - m i sp u i
E a c a s c ă o c h i i m a r i.
dacă e prea mult, şoptesc şi o sărut pe clito ris p rin c h ilo ţii d e d a n te lă .
— D o i, te -a i c e r t a t c u m in e d in c a u ta serv iciu lu i. Şi trei, ţi-aj p|ţ
Ea geme.
b a t m in u n a t u l p o s t e r io r p r in fa ţa m e a în u ltim e le douăzeci de minoi.
— Cuvânt de siguranţă? spune ea.
M ă în c l in ş i - m i f r e c n a s u l d e al e i.
— Nu, fără cuvânt de siguranţă, d oar sp u n e -m i câ n d sâ m â o p re s c
— V r e a u s ă - ţ i s c o ţ i je a n ş i i şi c ă m a ş a a sta ispititoare. Acum, şi mâ voi opri. înţelegi?
O s ă r u t u ş o r p e b u z e , a p o i m ă în d r e p t sp re uşa bibliotecii O sărut din nou şi-m i trec nasul p e ste m ic u l p u n c t d e la îm p r e ­
i n c u i. unarea coapselor sale. Mă ridic în a in te sâ m ă ia v alu l.
C â n d m â r ă s u c e s c , o v ă d în c r e m e n it ă în lo c. — Râspunde-mi!
— H a in e le , A n a s ta s ia . M i s e p a r e c ă le ai în c ă pe tine. Scoate it — Da, da, înţeleg.
s a u ţi le s c o t e u . — Ai tot lansat aluzii şi m i-ai dat se m n a le a m e s te c a te . A n a s ta s ia
— S c o a t e - m i - l e t u , z ic e e a , ia r v o c e a ii e cald ă, ca briza verii, Ai spus că-ţi faci griji câ -m i pierd ta le n tu l. N u s u n t s ig u r c e v o ia
— A h , d o m n i ş o a r ă S te e le . E o tr e a b ă co m p lic a tă , dar cred cina să spui cu asta şi nu ştiu cât erai de s e r io a s ă , d a r s u n te m p e c a l e s.
v o i r id ic a la în ă l ţ i m e a m is iu n ii. aflăm. Nu vreau să ne în to a rc e m în c a m e r a d e jo a c ă d e o c a m d a t ă
— D e o b ic e i t e r id ic i la în ă l ţ i m e a m is iu n ilo r , dom nule Grey. aşa ca putem încerca asta a cu m , d a r d a că n u - ţ i p la c e , p r o m i t e - r c
îş i m u ş c ă b u z a . că o să-mi spui,
Aluzii de la Ana. — O să-ţi spun. Fără cu v in te de s ig u r a n ţă , z ic e e a — c a să m
— A d ic ă , d o m n iş o a r ă S te e le , c e v rei să sp u i cu asta? liniştească, presupun.
Pe biroul din bibliotecă observ o riglă de plastic. — Suntem iubiţi, A n astasia. Iu b iţii n -a u n e v o ie d e c u v in t e
Perfect. siguranţă.

Toată ziua a făcut remarci directe cum că-i lipseşte faţa asta a m«. Mâ încrunt.
Sâ vedem cum o să-i placă asta. O ridic ca să o vadă şi ea şi o indot — Nu-i aşa?
apoi o bag in buzunarul de la spate şi mă duc înspre ea. E un lucru despre care nu ştiu n im ic .
/os cu pantofii, cred. — Cred că nu, răspunde ea. P ro m it.
Mă las in genunchi şi-i desfac tenjşii, scoţându-i apoi şi şosetele Trebuie să fiu sigur câ -m i va tr a n s m ite cum va dacă m e r g pr
Ii deschid nasturele jean şilo r şi trag ferm oarul in jos. Ridic privire1 departe. Expresia ei e sin ceră şi p lin ă d e d o r in ţă . îi d e s fa c n a s tu
şi-i scot încet jeanşii. Nu-şi ia ochii din ochii mei. Pe sub pantalon1 bluzei şi o las să cadă, iar sânii ei m â ex c ită . F o arte ta re. A ra tă sen/
poartă perechea aibă de bikini. ţmnal Iau tacul din spatele ei.
— Joci bine, domnişoară Steele. Trebuie sâ recunosc ci
sunt. .„spiră adânc şi, ridicându-şi capul, se mişcă spre d reap ta, ta r eu
prins. De ce n-ai băgat bila neagră?
]]£/ ^ apleacă,se intinde peste masă şi loveşte bila alb ă. C â n
Strânge din buze, cu o mutră sfidătoare, apoi ia bila a]^
r,,.iogolefte pe fetru, o plesnesc din nou. Tare. Bila n eag ră nu in tră .
aplecăndu-se peste masă, îşi pregăteşte lovitura. în acest timp
_ a, nu, spune, gemând.
mă duc in spatele ei şi-mi pun mâna pe coapsa ei dreaptă. SejnJ l _ încă o dată, iubito. Dacă ratezi şi de asta. o să -ţi iei b ă ta ie râ u
deazâ când îmi trec degetele peste fundul ei şi înapoi pe co ^
detot- ,
tachinând-o uşor.
Aşez bila neagră pe masă şi revin la locul meu din spatele ei, m a n -
— O să ratez dacă tot faci asta, se plânge ea, cu glas răguşit
(ju-i din nou fundul minunat.
— Nu-mi pasă dacă reuşeşti sau ratezi, iubito. Voiam doar sjl(
•Pot să o fac, gâfâîe ea.
văd aşa, mai mult dezbrăcată, întinsă pe masa mea de biliard. Ai idj, Îşi impinge posteriorul în mâna mea, iar eu o p o c n e s c in jo a c ă .
cât eşti de sexy în clipa asta? - Nerăbdătoare, domnişoară Steele? întreb eu.
Roşeşte şi începe să se joace cu bila albă, încercând să o alinieze Scoate un geamăt. Ca răspuns.
cu cea neagră. îi mângâi fundul. Fundul ei frumos, care iese în evi­ - Ei bine, hai să scăpăm de ăştia.
denţă pentru că poartă bikini. li scot bikinii, aruncându-i peste jeanşi. în g e n u n ch ez în s p a te le
— Sânga sus, spune ea şi loveşte bila albă cu vârful tacului, ei, sârutându-i fiecare fesă.
O plesnesc cu putere şi ea ţipă. Bila albă o atinge pe cea neagra, - Loveşte bila, iubito!
dar aceasta se loveşte de mantă, neintrând în buzunar. F.neliniştita, mişcând tot timpul din degete. Ia b ila alb ă , o a lin i­
li mângâi din nou fundul. ază tu cea neagră, o loveşte, dar, în nerăbdarea ei, ra tea z ă d in n o u .
— Ah, cred că trebuie să mai încerci o dată. Ar trebui să te con­ Strânge din ochi, aşteptând să o plesnesc, în schim b m ă În c lin p e s te
centrezi, Anastasia. ea,lipind-o de fetrul mesei de biliard. îi iau tacul din m â n ă şi-l îm p in g
Îşi scutură fundul lipit de mâna mea, cerşind parcă mai mult deoparte.
li place chestia asta foarte mult, aşa că mă duc la capătul mesei Acumsă ne distrăm puţin.
şi repun bila neagră in joc. Apoi iau bila aJbâ şi i-o trimit ei, rosto­ - Ai ratat,îi şoptesc la ureche. Pune-ţi m âinile pe m asă.
golind-o pe masă. Erecţia mi se luptă cu fermoarul închis.
Ea prinde bila şi începe să le alinieze din nou. - Bravo! Acum o să te plesnesc la fund şi d ata v iito a re , p o a te ,
—Nu, nu, o avertizez eu. Stai puţin! n-osă mai ratezi.
Nu aşa de repede, domnişoară Steele! Mă mut lângă ea ca să am ţintă mai bună. E a g em e şi în c h id e
Mă întorc din nou în spatele ei, dar de data aceasta o mângâi cil ochii, iar respiraţia îi devine mai zgomotoasă. îi m ângâi fu n d u l c u o
mâna pe coapsa stângă şi pe fund. mână. Cu cealaltă o (intuiesc şi-mi înfig degetele în p ăru l ei
îmi place ia nebunie fundul ei. - Desfa picioarele, îi spun şi scot rigla din buzunar.
— Ţinteşte, ii şoptesc. Ea şovăie, aşa că o plesnesc cu rigla. Scoate u n z g o m o t g ro z a v
Ea geme şi-şi pune capul pe masă. «ndse loveşte de fundul ei, iar ea geme, dar nu spune n im ic , aşa că
Nu renunţa incă, Ana! 11plesnesc din nou.

W U aiintuM dl
— P icio arele, îi poruncesc. eijmm w
E a se supu ne şi o lovesc din nou. Strânge din ochi
rea, d a r n u -m i cere să m ă opresc. Mă prăbuşesc peste ea şi-m i recapăt suflul. Mă sim t umil şi recu ­
Ah, iubito! noscător. O iubesc. O doresc. întotdeauna.
0 trag in braţe şi ne lăsăm la podea, acolo unde o strâng la piept.
O plesn esc din nou şi din nou, iar ea geme. Pielea j
N-aş vrea sâ-i mai dau drumul.
su b atin gerea riglei, iar jeanşii mei devin incredibil de stră
— Mulţumesc, iubito, şoptesc eu şi-i a co p ă r faţa cu săru tări
g u lâ n d u -m i erecţia. Şi sunt pierdut. Pierdut in ea. în stâpjn ' blânde.
sin e. Face asta p en tru m ine. Şi-m i place la nebunie. 0 iubeic Deschide ochii şi-mi zâmbeşte m oleşită şi satisfăcută. O strâng
— O preşte-te, zice ea. şi mai tare in braţe şi-i mângâi obrazul.
Las rig la Ia o parte fără să şovăi şi-i dau drumul. — Ai obrazul roşu de la pânză.
— D estul? o întreb. Se asortează cu fundul, iubito.
Zâmbetul i se lărgeşte sub atingerea m ea tandră.
— Da.
— Cum a fost? întreb eu.
— A c u m v r e a u s ă ţ i - o tr a g , îi ş o p te s c răguşit.
— Nemaipomenit, spune ea. îm i place sexul dur, C hristian , şi-m i
— D a , m ă im p lo ră ea.
place şi sexul tandru. îm i place că e cu tine.
Ş i e a î ş i d o r e ş t e a s ta .
închid ochii şi mă minunez de tânăra asta frum oasă din braţele
A r e f u n d u l r o ş u şi tr a g e a e r în p lă m â n i. mele.
îm i d e sfa c fe rm o a ru l, eliberân d u -m i penisul, apoi bagdota — Nu dai greş niciodată, Ana. Eşti frum oasă, inteligentă, p ro v o ­
d eg ete în ea, m işcân d u-le circu lar şi savurându-i umezeala. catoare, amuzantă, sexy şi m ulţum esc C erului in fiecare zi că ai venit
îm i pun repede un prezervativ, apoi revin în spatele ei şi opâlnii tu să-mi iei interviu, şi nu Katherine Kavanagh.
uşor. O, d a . A cesta este, fără îndoială, locul meu preferat diniws li sărut părul, iar ea cască, fâcându-m ă să zâm besc.
în treag ă. — Te epuizez. Haide! La baie, apoi în pat.
Ies din ea, fin ân d -o de ş o ld u r i, a p o i intru atât de tare, indtAx Mă ridic şi o ajut şi pe ea.
îi scap ă un strigăt. — Vrei s i te duc în braţe?
— D in nou? o întreb. Ea dă din cap.
— D a, gâfâie ea. Sunt în regulă. Dezlănţuie-te! Ia-mă cu tind — îmi pare rău, dar mai bine te îm b ra c i.,. nu se ştje cu cine ne
A h , Ana, cu p lă cere! întâlnim pe hol.
In tru d in n ou în ea, intr-un ritm lent şi epuizant, pătrunmd oli
n esfârşit. E a g em e şi ţipă, in tim p ce eu pun stăpânire pe ea. PeHeon
bucată d e carne. E a mea. în baie, deschid robinetul şi torn o cantitate generoasă de ulei de
în cep e să trem ure — a ajuns aproape ia orgasm — şi mărescri1 baie în apa care curge.
m ul, auzind cum ţipă până-şi dă drumul în jurul meu, strigând? O ajut pe Ana să se dezbrace şi o ţin de m ână până intră in cadă.
luandu-m ă şi pe m ine după ea. Ii strig numele şi-mi vărs tot sutien1 0 urmez şi eu repede şi ne aşezăm fiecare la câte un capăt al căzii,
înăuntrul eL in vreme ce aceasta se umple cu apă fierbinte şi spumă parfu m ată
în cep să-i m asez piciorul stâng, cu degeţel,
sân d u -i arcu l tălpii.
— N-o sâ ieşi din clădire? o întreb.
— A h , ce bine e!
— Nu.
în ch id e och ii şi îşi lasă capul pe spate. — Bine.
Bravo! Îmi zâmbeşte recunoscătoare, cred.
M ă bu cur de plăcerea ei. Are părul legat într-o coadă Prinşi — Mulţumesc, spune ea, vărsând apa peste m a rg in ea căzii câ n d
j e n t î n t r - u n c o c î n c r e ş t e t u l c a p u lu i. C â te v a şuviţe i-au se ridică in genunchi.
p i e le a e i e u m e d ă şi u n p ic a r s ă d e s o a r e , d u p ă ziua petrecutăptj.
îşi pune mâna pe braţele mele şi m ă sărută.
— Cu mare plăcere, dom nişoară Steele. C e -ţi face fundul?
E uluitoare.
— Mă doare. Dar nu foarte tare. Apa m ă ajută.
A u f o s t c â t e v a z ile t u lb u r ă t o a r e i p u r ta r e a aberantă a L eile ^
— Mă bucur că mi-ai spus să mă opresc, îi zic.
v e n ţ i a E l e n e i ş i A n a , d e n e c li n t i t şi p u te r n ic ă în tot acest timp.Afc,
— Şi fundul meu la fel.
o e x p e r i e n ţ ă î n ă l ţ ă t o a r e . M ă f a c e s ă m ă s im t um il. Darmaipr(illi Zâmbesc cu subînţeles.
d e o r i c e , m - a m b u c u r a t s ă - i îm p ă r t ă ş e s c fericirea. îmi place sănvii — Hai să mergem în pat!
f e r i c i t ă . B u c u r i a e i e s t e ş i b u c u r ia m e a .
— P o t s ă t e r o g c e v a ? m u r m u r ă e a , d esch izân d un ochi.
— S ig u r . O r i c e , A n a , ş t ii a s ta . Mă spăl pe dinţi şi mă întorc în d orm itor. A n a este în pat.
S e r i d i c ă î n c a p u l o a s e l o r şi îş i s trâ n g e um erii. — Domnişoara Acton nu ţi-a cum părat şi pijam ale? o în tre b .
Sunt sigur că are nişte cămăşi de noapte de m ătase şi satin .
A, nu!
— M â i n e , c â n d m ă d u c la s e r v ic iu , se p o ate ca Sawyer să mila» — Habar n-am. îm i place să p o rt tricou rile tale. răsp u n d e ea , cu
pleoapele lăsate.
î n f a ţ a u ş ii d e la i n t r a r e şi a p o i să m ă ia la finalul zilei? Te rog,Chfii
Frate, e epuizată! Mă înclin şi o sărut pe frunte.
t ia n . T e r o g , s p u n e e a re p e d e .
Mai am de lucru, dar vreau să stau cu Ana. A m fost cu ea to a tă
M ă o p r e s c d in m a s a t,
ziua şi a fost minunat.
— C redeam că ne-am înţeles.
Nu vreau ca ziua aceasta sâ se sfârşească.
— Te rog.
— Trebuie să lucrez. Dar nu vreau să te Las singură. P ot să folo sesc
D e ce pune atâta patim ă în chestia asta?
laptopul tău ca să mă loghez la birou? Te deranjez dacă lu crez d e-a ici?
— D ar la prânz? întreb eu, neliniştit din nou din cauza sigili' — Nu-i laptopul meu, m orm ăie ea şi în ch id e o ch ii.
ţei ei. — Ba da, e al tău, şoptesc, aşezându m ă lângă ea şi d esch iz â n d
— O să-m i gătesc singură ceva de mâncare şi o s-o iau CU MacBook Pro-ul.
ca să nu fiu nevoită să ies. Te rog. Apăs pe Safari, intru in e mailul meu şi în cep să m u n cesc.
— M i-e foarte greu să-ţi spun nu, recunosc eu, sărulăndu-i^F După ce termin, ii scriu lui Taylor şi-l anunţ că aş vrea ca Saw yer
Vreau să o ştiu în siguranţă şi, fără ca LeiJa sâ fie prinsă, nu^ vio Însoţească pe Ana mâine. Singurul detaliu care m ai răm ân e de
convins că aşa vor sta lucrurile. stabilit este unde va sta Sawyer cât timp Ana va fi la m u ncă.
Ana mă priveşte cu ochii ei mari şi albaştri.
O sâ stabilim asta m âine-dim ineaţă.
îm i verific agenda. Am o întâlnire la 8:30 cu Ros şi Vane&sa^
ach iziţii, ca să discutăm despre problemele resurselor minerale d
zonele de conflict.
Su n t obosit.
A n a d o arm e dusă când m ă întind lângă ea. O privesc cumrej.
piră, cu pieptul ridicând u-i-se şi coborând. Mi-a devenit atât dedragj
in tr-u n tim p atât de scurt!
— A na, te iubesc, şoptesc. Iţi mulţumesc pentru azi. Te rogţj
răm âi.
Şi închid ochii.
Luni,
13 iunie 2011
Domnule Grey?roă abordează Ryan in (oaier.
— Hună dim ineaţa, Ryan.
— Domnule. Ieşiţi?
Probabil crede că trebuie să vin* cu mine
— N u să păţesc nimic. Ryan. Mulţumesc.
— Domnule T aylor...
— O să fiu în regulă.
Intru In lift ş i-l las pc Ryan In foaier, nelămurit, probabil
punându-şi la îndoială decizia. Leita n-a fost niciodată foarte mati­
nală... exact ca Ana. C red că voi fi in siguranţă.
Afară burniţează. Dar nu-mi pasă. Cu .BtUersueet Sympbony"
in urechi pornesc în alergare pe Fourth Avenue.
Mintea mi se întunecă din cauza imaginilor haotice ale celor
întâm plate in ultim ele câteva zile: A n a la bal. Ana pe iahtul meu.
Ana la hotel.
Ştirile dim ineţii din Seattle mă trezesc cu un reporta; despre Ana. Ana. Ana.
meciul următor, dintre Angels şi Mariners. Când întorc capul, Anae Vriaţa mi s-a schim bat intr-o asem enea măsură, că nu mai sunt
trează şi se uită la mine. sigur că m ă recunosc.
— Bună dimineaţa, spunea ea cu un zâmbet strălucitor, Aud din nou cuvintele Elenei:
îmi mângâie obrazul bărbos cu degetele şi mă sărută. — Ai uitat cine eşti cu adevărat?
— Bună dimineaţa, iubito. Oare am uitat?
Sunt surprins că am dormit atât de mult ,.I cant change..."' Versurile melodiei îmi răsună in cap.
— De obicei, mă trezesc înainte să sune alarma. A d evăru l e că-mi place să fiu in compania e i îmi place să o am
în casa m ea. M i-ar plăcea să rămână. Permanent A adus umor, somn
— E setată atât de devreme, se plânge Ana.
liniştit, vitalitate şi iubire în existenţa mea monocromă. Nu ştiam căt
— Asta e, domnişoară Steele. Trebuie să mă trezesc.
eram de sin gur până când n-am cunoscut-o pe ea.
O sărut şi mă dau jos din pat.
în debara. îmi pun pantalonii de trening şi-mi iau iPod-ui. 0 Dar n-o să vrea să se mute cu mine, nu-i aşa? Cată vreme Lctla
încă e liberă are logică să rămână, dar după ce-o vom găsi. Ana va
verific pe Ana înainte să plec; s-a culcat la Ioc.
pleca. Nu pot să o oblig să rămână, deşi o parte din mine a s ta a r vrea.
foarte bine. A avut un weekend plin de acţiune. Ca şi mine.
Da. Ce mai weekend! Dar între timp, daca va afla adevărul despre mine. va dispărea şi nu
Rezist dorinţei de a o săruta de la revedere şi o las să doarm ă. Mă va mai dori să mă vadă niciodată.
uit pe geam şi văd că e înnorat, dar nu cred că plouă. Prefer că aierg a
decât să m erg la sală.

J3i Mai întunecat


Nimeni nu poate iubi un monstru.
— Eşti de nepotolit, domnişoară Steele. Oricât de mult m ir
Şi când ea va pleca...
atrage ulcea, am o şedinţă U opt şi jumătate, aţa câ trebuie că plec
La naiba!
în curând.
Alerg mai repede, încercând să-mi limpezesc gândurile confuze Speriată, Ana se uită la ceas, mâ împinge la o parte, care dm pat
până când nu mai ştiu nimic, în afara plămânilor care-mi explodează şi dă buz.na la baie. Clatin din cap, amuzat de explozia ei brusca de
ţi a încălţărilor Nike care lovesc caldarâmul. energie, bag câteva prezervative in buzunarul de la spate al pantalo
nilor, apoi mâ duc la bucătărie sâ iau micul deţun.
Nu ştii niciodată, Grey. Am învăţat câ e mai bme sâ fii pregătit
Doamna Jones este la bucătărie când revin de la alergare. când eşti lângă Anastasia Steele.
— Bună dimineaţa, Gail. Doamna Jones face cafeaua.
— Domnule Grey, bună dimineaţa. — Omleta dumneavoastră va fi gata intr-o clipă, domnule Grey.
— Ţi-a spus Taylor despre Lei la? — Grozav! Ana mi se va alătura in scurt timp.
— Da, domnule. Sper să o găsiţi. Are nevoie de ajutor. — Să-i fac şi ei omletă?
Gail pare îngrijorată. — Cred că preferă clătite şi şuncă.
— Aşa este. Gail îmi pune cafeaua şi micul dejun pe blatul din bucătărie.
— înţeleg că domnişoara Steele e încă aici. Ana apare zece minute mai târziu, purtând unele dintre hainele
îmi zâmbeşte ciudat, aşa cum face de fiecare dată când vorbim pe tare i le-am cumpărat eu. O bluză de mătase şi o fustă gn Arată
despre Ana. altcumva.
— Cred că va rămâne aici cât timp Leila va fi o ameninţare. Azi Sofisticată.
are nevoie de pacheţel pentru prânz. Elegantă.
E foarte frumoasă. Nu mai e o studentă stângace, ci o tânără anga­
— Bine. Dumneavoastră ce doriţi la micul dejun?
jată încrezătoare.
— Omletă şi pâine prăjită.
Sunt de acord cu imaginea ei şi o prind de braţ.
— Prea bine, domnule.
— Arăţi minunat, spun, sărutând-o în spatele urechii.
Singura mea nemulţumire legată de aspectul ei e câ şi-a pierdui
vremea ca să arate aşa pentru şeful ei.
După ce fac duş şi mă imbrac, mă hotărăsc să o trezesc pe Ana.
Nu te mai gândi la asta, Grey. E alegerea ei. Ea vrea sd lucreze,
Doarme buştean. O sărut pe tâmplă.
îi dau drumul când Gail ii pune micul dejun pe bar.
— Haide, somnoroaso, trezeşte-te!
— Bună dimineaţa, domnişoară Steele, spune aceasta.
Deschide ochii şi-i închide la loc, apoi inspiră profund.
— Ah, mulţumesc. Bună dimineaţa, răspunde Ana.
— Ce e? o întreb. — Domnul Grey spune câ aţi dori să luaţi prânzul la pachet. Ce
— Mi-ar plăcea să vii la loc în pat. aţi vrea sâ mâncaţi?
Nu mă ispiti, iubito! ^ Ana mă săgetează cu privirea. __

iu, Mai întunecat


Du iubito Vorbeam srrlos. Nu Iuţi nltâlerl
Un sandviş Vilul.) Nu prea urc Importanţi,
îmi pare toarte rău, domnule ( ,rey Nu v im auzit sosind l'ut
li zâmbeţu apretlâllv Iul Ciuli,
O vă aduc o cafea?
O să vă lui Imediat un pacheţel, doamnă,
— Da, le rog. Un macchiato.
-- V4 rug. dotmu 4 Jone», «puneţi ini Ana, închid uţa biroului meu ţi-ml pornesc computerul Am un c mai)
Ana, zice Gali. de la reprezentanţa Saab: maţina Anei va ajunge azi b în m ii e m ai Iul
Trebuie sl plec, iublio. Taylor »c va întoarce ţi te va lisa ja , Iul Taylor ca să organizeze livrarea, găndindu m i că va ii o surpriză
Hţf.
vii iu, Împreună i u Sawyrr. frumoasă pentru Ana tliseară. Apoi Ii scriu Anei.
Doar până ia uşă, repet Aea,
D.i Doar până ta uşă. De la: ( Ihrisliari Cirey
Aţa itm cănii de acord. Subiect: Bot*
Ai grijă lotuşi, adaug pe un Ion scăzut, Data: 13 iunie zo ii, ora oft.24
Mă ridic, o prind de bărbie ţi o sărut fugar, Către: Anastasia Sleele
Pe curând, Iubito.
liunl dimineaţa, dom nişoară Sleele,
S.l .ii o /l bună la birou, dragule, strigă ea după mine ţi, deşi e
un lucru siropos de recunoscut, asta mă încântă. Voiam doar să-ţi mulţum esc pentru un weekend minunat, in

Totul pare atât de norm ali ciuda luturor „telenovclelor".

tn lift, Taylor mă Întâmpină cu o informaţie nouă. Sper să nu mai pleci niciodată.


Domnule, e o cafenea vizavi de Sil*. Cred că Sawycr poate
Şi ca să ţi reamintesc că ştirea despre achiziţionarea S1P are
aţtepta acolo de a lungul zilei.
embargou la publicare vrem e de palru sâptămănL
Dacă arc nevoie de întăriri? Ştii lu, pauze de toaletă.
O să-l trimit pc Reynolds sau pe Ryan. Şterge acesl e- mail im ediat după c e -1 citeşti.
*— Bine.
Al tău,

Christian Grey
Uitasem că Andrea lipseşte pentru că s-a măritat, dar n-o să aibă GF.O, Grey Enterprises Holdings, Inc. & şefului şefului şefului tău
cine ştie ce lună de miere dacă se întoarce mâine la muncă. Femeia
care o înlocuieşte şi al cărei nume tot nu mi-l amintesc se uită pe
pagina de Facebook a revistei Vogue când sosesc eu. Verific notiţele lăsate de Andrea. Numele tipei care-i ţine locul
— Fără reţele sociale la birou, ii spun eu, mormăind. este Montana Brooks. Bate la uşă şi-mi aduce cafeaua.
O greşeală de incepătoare. Dar ar fi trebuit să ştie. E deja anga­ — Ros Bailey întârzie puţin, dar Vanessa Conway e aici.
jată aici — Sâ o aştepte pe Ros.
E speriată. — Da, domnule Grey.
— tms trebuie nişte idei pentru cadouri de nunti. patru Uplâm tni Scriu cecul pentru CopingTogether ţ i i trt

Domnişoara lîrooks pare Surprinşi. mit tai Aiul tiu ' Te rog. nu şterge e-mailul « c o ti Te rog, ris

— Păi. depinde de cât de bine o cunoaşteţi pe persoana respectivă punde-mt.


şi cât de mult doriţi si cheltuiţi.. .
TI w<
N-am nevoie de o predici. Ridic mina.
— Scrie-le, Sunt pentru asistenta mea personală. Anastasia Steele
— Are un caiet matrimonial? Asistenta lui ţaek i lyde, Editor, SIP
— Ce să aibă?
— Un caiet matrimonial la un magazin?
Asta am tăcut, am rugat-o să se mute cu mine?
— Nu ştiu. Află.
Rahat!
— Da, domnule Grey.
Grey, asta e o mişcare curajoasă şi bruscă.
— Asta e tot.
Aş putea să am grijă de ea. Non-stop.
Ea pleacă. Slavă Cerului că se întoarce mâine Andrea.
Ar fi a mea. De-adevăratelea.
In Inbox găsesc raportul lui Welch despre Jack Hyde. Cât timp o
aştept pe Ros, mă uit peste el.
Şi, în adâncurile sufletului meu, ştiu că nu există decit un singur
răspuns.
Un da răsunător.
întâlnirea mea cu Ros şi Vanessa e scurtă. Vanessa şi echipa ei îi ignor celelalte întrebări şi răspund.
conduc un audit meticulos al tuturor furnizorilor noştri şi propun să
procurăm casiteritul şi wolframitul din Bolivia şi tantalul din Aus­
De la: Christian Grey
tralia, pentru a evita zonele de conflict. Va fi mai scump, dar astfel
Subiect: Eu, autoritar?
vom respecta regulile Comisiei pentru Valori Mobiliare şi Operaţiuni
Data: 13 iunie 2,011, ora 09:07
Bursiere. Aşa cum trebuie să facă orice companie.
Către: Anastasia Steele
După ce pleacă, îmi verific e-mailul. Am un mesaj de la Ana.
Da. Te rog.

De la: Anastasia Steele Christian Grey


Subiect: Autoritar CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Data: 13 iunie 2011, ora 09:03
Către- Christian Grey
în timp ce-i aştept răspunsul, citesc restul raportului despre lack
Dragi domnule Grey,
Hyde. La suprafaţă, trecutul lui pare in regulă. E un om de succes şi are

M i rogi să mă mut cu tine? Şi, desigur, mi-am amintit că dovada un salariu decent. A început de jos şi pare inteligent şi ambiţios, a

talentelor tale de urmăritor obsedat are embargou pentru alte e ceva neobişnuit iu traiectoria carierei sale. In do
cine începe in New York, apoi lucrează in câteva locuri de-a Iu
şi de-a latul Statelor Unite, ca să ajungă în cele din urmă în Seajţj^ De la:Christian Grey
Nu are logică. Subiect: POFTIM?
Nu pare să fi avut nicio relaţie de lungă durată şi nu păîţreay Data: 13 iunie 2011, ora 09:21
nicio asistentă mai mult de trei luni. Către: Anastasia Steele
Asta înseamnă că timpul Anei în preajma lui e limitat.
Da. Hai să vorbim diseară.

Te duci singură?
De Ia: Anastasia Steele
Christian Grey
Subiect: Flynnisme
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Data: 13 iunie 2 0 11, ora 09:20
Către: Christian Grey
Jack Hyde trebuie să fie un şef de tot rahatul dacă nu poate păstra
Christian,
o asistentă mai mult de trei luni. Ştiu că şi eu sunt un nesuferit, dar
N-am zis că înainte să alergăm, trebuie să învăţăm să mergem?
Andrea lucrează pentru mine de aproape un an şi jumătate
Putem vorbi despre asta diseară? Şi nu ştiam că se mărită.
Da. Asta m-a enervat, dar înaintea ei a fost Helena. A lucrat aici
Mi s-a cerut să merg la o conferinţă la New York, joi. vreme de doi ani, iar acum e la departamentul de HR, unde recru­
tează ingineri.
Asta înseamnă că rămân acolo miercuri noapte.
Cât timp aştept replica Anei, citesc ultima pagină a raportului.
Mi s-a părut că ar trebui să ştii. Şi iată explicaţia. Trei acuzaţii de hărţuire muşamalizate la editu­
rile la care a lucrat anterior şi două avertismente oficiale la SIP.
Ax
Trei?
Anastasia Steele E un nenorocit. Ştiam eu. De ce asta nu era in dosarul lui de
Asistenta Iui Jack Hyde, Editor, SIP angajare?
Era băgat tot în sufletul Anei la bar. li im ad u spaţiul personal.
Exact ca fotograful. . ..
Nu vrea să se mute cu mine. Nu e vestea pe care mi-o doream.
La ce te aşteptai, Grey?
Cel puţin vrea să discutăm diseară, deci mai am o speranţă. Dar
în acelaşi timp vrea să o şteargă la New York.
Ei bine, asta e o porcărie.
Mă întreb dacă se duce la conferii
Sau cu Hyde?
Anastasia Steele
_ Fi-o ţi gata. Ros.
Asistenta lui Jack Hyde, Editor, SIP
Ea oftează.
— Dacă insişti... Vrei si adaug a»U lacontract?
Evaziv, domnişoară Steele. — Da.
— Bine.
Călătoreşti cu el.
— Mulţumesc.
Ştiu eu.
Închid telefonul.
Arăta senzaţional de dimineaţă. Gata. Asta ar trebui să o împiedice pe Ana să plece la Ne* York
El a plănuit asta, pariez. nici­
In plus, mi-ar plăcea să o duc chiar eu. Mi-a spus ieri că n-a fort
odată acolo.
Aud un ping, semn că Ana mi-a răspuns.
De la: Christian Grey
Subiect: Încă n-ai văzut ţipete...
De la: Anastasia Sleele
Data: 13 iunie zoii, ora 09:35
Subiect: Nu, TU n-ai văzut ţipete pe ziua de azi ..
Către: Anastasia Steele
Data: 13 iunie 20 u, ora 09.46
Spune-mi! Către: Christian Grey

Dacă trebuie să pleci cu jegosul cu care lucrezi, atunci răspunsul Da. Plec cu fack.

e nu, peste cadavrul meu. Vreau să merg. E o ocazie importantă pentru mine

Christian Grey Şi n-ara fost niciodată la New York.


CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Ţine-ţi chiloţii pe tine.

Anastasia Steele
Trimit mesajul, apoi o sun pe Ros. Asistenta lui Jack Hyde, Editor, SIP
— Christian, răspunde ea imediat.
— Sunt foarte multe cheltuieli nenecesare la SIP. Pierd mulţi bani
şi trebuie să oprim asta. Vreau o amânare a tuturor cheltuielilor nee­ Sunt pe punctul de a-i răspunde când bale cineva la uşă.
senţiale periferice. Delegaţii. Hoteluri. Diurne. Toate cheltuielile de — C e e? m ă răstesc.
Montana îşi strecoară capul pe uşă şi rămâne acolo. 1
deplasare. Mai ales pentru personalul începător. Ştii ce ai de făcut.
extrem de enervant — ori intri, ori ieşi.
— Serios? Nu cred că vom economisi prea mulţi bani.
— Domnule Grey, caietul pentru And
— Sună-1 pe Roach. Fă ce ţi-am spus. Imediat!
—- Dar ce ţî-a venit?
— Este )a Crate and Barrel, continuă ea, zâmbind tâmp.
— Bine.
Scap din mână paharul, cafeaua, to t
C e dracului trebuie să fac eu cu informaţia asta?
\ii fiu al naibii!
— Am Scu t o listă a articolelor disponibile şt a preţurilor |0r
Din fericire, nu mă atinge nici pe mine, nici tastatura, dar se
— Trimite-mi-o pe e-mail, spun printre dinţi. Şi mai adu-mi împrăştie pe toată podeaua.
o
cafea. — Domnişoară Brooks! strig eu.
— Da, domnule Grey. Doamne, de ce nu e Andrea aici?
Ea zâmbeşte de parcă am discuta despre vremea de-afarj Montana îşi vâră capul pe uşă. Nici Înăuntru. Nici afară. Şi incâ
îi
închide uşa. are pe buze prea mult ruj proaspăt aplicat.
Acum îi pot răspunde domnişoarei Steele. — Tocmai am scăpat cafeaua pe jos pentru că era opărită. Cheamă
pe cineva să cureţe, te rog.
— Ah, domnule Grey. Îmi pare atât de rău!
Dela:Christian Grey Se strecoară înăuntru şi evaluează dezastrul, iar eu o las s1 rezolve
Subiect: Nu, TU n-ai văzut ţipete pe ziua de a z i...
problema. Preţ de o clipă, mă întreb dacă n-a făcut-o intenţionat.
Data: 13 iunie 2on, ora 09:50
Grey, eşti paranoic.
Către: Anastasia Steele
îmi iau telefonul şi mă hotărăsc să merg pe scări.
Anastasia, Barney şi Fred stau la masa din laborator.
— Bună dimineaţa, domnilor.
Nu pentru chiloţii mei nenorociţi îmi fac griji.
— Domnule Grey, spune Fred. Barney a reuşit
Răspunsul e NU. — Poftim?
— Da. Coperta protectoare.
Christian Grey — Am pus asta la imprimanta }D şi... voilu'.
CEO, Grey Enterprises Floldings, Inc. îmi întinde o copertă de plastic compactă, cu nişte mici balamale,
ataşată de tabletă.
— F, grozavă, spun. Cred că asta v-a ocupat tot vreekendul.
Montana îmi pune încă un pahar cu macchiato pe birou. Mă uit fix la Barney. El ridică din umeri.
— Aveţi o întâlnire la zece cu Barney şi Fred, la laborator, spune — N-am avut nimic mai bun de făcut,
ea. — Trebuie să ieşi mai mult din casă, Barney. Dar aţi făcut treabă
— Mulţumesc, o să iau cafeaua cu mine. bună. Asta-i tot ce voiaţi să-mi arătaţi?
Ştiu că par morocănos. Dar acum o anumită femeie cu ochi albaş­ — O putem adapta cu uşurinţă şi o putem pune şi pe telefoanele
tri mă calcă pe nervi. Montana iese, iar eu iau o gură de cafea.
La naiba! Rahat!
E fierbinte ca dracul

334 Mai întunecat


— Minunat. Altceva?
Ce dracului!? 1 am spus că e mulurile de la SIP sunt monitorizate
— Deocamdată atât, domnule Grey.
Ne oprim după câteva etaje şi încerc din răsputeri *â-mi Mipâ
— Poate că merită să-i arătăm imprimanta 3D şi primarului, cănd nesc furia. E o linişte enervantă, plină de nerăbdare, in lift, cât timp
soseşte. angajaţii mei intră şi ies, pentru ci sunt eu acolo.
— Am pregătit un adevărat spectacol pentru el, spune Fred. — Bună dimineaţa, domnule Grey.
— Fără să divulgăm nimic, adaugă Bamey, — Bună dimineaţa, domnule Grey.
— Sună grozav. Mulţumesc pentru prezentare. Mă intorc la mine Dau din cap in semn de salut.
sus. Dar nu am chef de ei.
Cât timp aştept liftul, îmi verific e-mailul. Am un răspuns de la In spatele zâmbetului politicos, imi fierbe sângele in vine.
Ana. După ce mă intorc in birou, ii caut numărul de telefon de la ser­
viciu şi o sun.
— Biroul lui Jack Hyde, Ana Steele la telefon, răspunde ea.
De la: Anastasia Steele
— Te rog s i ştergi ultimul mesaj pe care mi l-ai trimis ţi si fu un
Subiect: Cincizeci de umbre pic mai reţinută în privinţa limbajului pe care-1 foloseşti ia e-mulurile
Data: 13 iunie 2on, ora 09:55 de la serviciu. Ţi-am spus, sistemul e monitorizau O să mă străduiesc
Către; Cbristian Grey sâ limitez dezastrul de aici, mă răstesc eu şi inchid.
Ii sun pe Barney.
Chnstian,
— Domnule Grey.
Trebuie să te calmezi. — Poţi şterge e mailul pe care mi l-a trimis domnişoara Anastasia
Steele la ora 9:55 de pe serverul SIP şi toate mesajele mele către ea?
NU o să mă culc cu Jack — pentru nimic in lume.
Ea capătul celălalt al firului se lasă tăcerea.
TE IUBESC pe tine. Asta se-ntâmplă când oamenii se iubesc. — Barney?
— Mda. Sigur, domnule Grey, mă gândeam cum aş putea să o
au În c r ed er e unii în aiţu.
fac. Am o idee.
Nu cred că tu le vei CULCA, vei PLESNI LA FUND, vei — Grozav. Anunţă-mă când e gata.
REGULA sau vei BICIUI pe nimeni altcineva. — Da, domnule.
Ecranul telefonului meu se luminează. Anastasia.
Eu am În c r e d e r e în tine.
— Ce e? răspund, şi cred că şi-a dat seama c i sunt mai mult decât
Te rog, arată-mi şi tu mie acelaşi RESPECT. amărât.
— Mă duc la New York fie că-ţi place, fie că nu.
Ana — Nu te baza pe asta!

Anastasia Steele Tăcere.


— Ana?
Asistenta (ui Jack Hyde, Editor, SIP
Mi-a închis. Anastasia Steele
La naiba! Din nou. Asistenta tui jack Hyde, Editor, SIP
Cine face aşa ceva?
M ă rog. eu i-aş fi făcut aşa. dar nu despre asta e vorba acum.
Şi-mi amintesc că a făcu!-o când m-a sunat beată, ti răspund imediat.
îmi cuprind capul cu mâinile.
Ana. Ana. Ana.
Sună telefonul de la serviciu. De Ia: Christian Grey

— Grey. Subiect: Ce-ai făcut?

— Domnule Grey, Barney sunt. A fost mai simplu decât credeam. Data: 13 iunie 2011. ora 10:46
Acele e-mailuri nu mai sunt pe serverul de la SIP. Către: Anastasia Steele

— Mulţumesc, Barney. Protejez ce-i ai meu.


— Nu vă faceţi griji, domnule Grey.
Măcar e ceva ce merge bine. E mailul pe care l-ai trimis cu atâta grabă e şters de pe serverul

Se aude o bătaie în uşă. SIP, ca şi e-mailurile pe care ţi le-am scris eu.


Acum ce mai e?
Şi ca să ştii, in tine am încredere necondiţionat In el nu am
Montana deschide uşa; are un recipient cu soluţie de curăţat
încredere.
covoarele şi nişte şerveţele.
— Mai târziu, mă răstesc eu. Christian Grey
M-am săturat de ea. Iese repede din birou. Inspir profund. Astăzi CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
devine o zi de rahat şi nu e nici măcar prânzul. Primesc un alt e mail
de la Ana.
Răspunsul ei e aproape instantaneu.
De la: Anastasia Steele
Subiect; Ce ai făcut?
De ia: Anastasia Steele
Date: 13 iunie 20U, ora 10:43
Subiect: Adult
Către: Christian Grey
Data: 13 iunie 2011, ora 10:48
Te rog, spune-mi că n-o să-ţi bagi nasul în munca mea. Către: Christian Grey

îmi doresc mult să merg la conferinţa asta. Christian,


N-am nevoie să mă protejezi de şeful meu.
N-ar fi trebuit să te întreb nimic.
N-are decât să se dea la mine, eu o să-l refuz.
Am şters e-mailul ofensator.
Nu poţi să te amesteci, li greşit ţi eşti obsedai de control In focirtc
multe sensuri. — E prin apropiere, domnule Grey. spune Welch
li deşteaptă A reuşit să ne scape până acum
Anastasia Steele Supraveghem apartamentul. SIP, Grey H o u v N o si ne scape
Asistenta lui |nck Hyde, Editor, SIP din rmu.
Sper că nu. Şi mulţumesc pentru raportul despre I lydc
— Gu plăcere. Pol săpa mai adânc, daci doriţi.
Controlul este pasiunea mea, Ana. Cred că ţi am spus asta deja
— Deocamdată e suficient Dar o să revin daci e ca/ul
pe lângă faptul că sunt absurd ţi ciudat.
— Bine, domnule.
— I.a revedere.
De lat Christian Grey Închid telefonul. îmi sună telefonul înainte dc a Lisa receptorul Jo».
Subiect; Răspunsul c NU E mama dumneavoastră, ciripeşte Montana melodios
Data: 13 iunie 2011, ora 10:50 Rahat! Asta mi lipsea. Sunt Încă puţin nervos pe mama pentru
Către: Anastasia Stcele că a insinuat că Ana e cu mine pentru banii met
— Ei-mi legătura, mormăi eu.
Ana,
— Cliristian, dragule, spune Crace.
Am văzut cât eşti de „eficienţii" când vine vorba să respingi
— Bună, mamă.
atenţia nedorilâ. îmi amintesc că aşa am avut plăcerea de ami
— Dragule, voiam să mi cer scuze pentru cc-am spus sâmbătă
petrece prima noapte cu tine. Măcar fotograful are sentimente
Ştiu că ţii mult la Ana, doar c ă c ... alil de brusc!
ţaţă dc tine. logosul, pe de altă parte, nu are. E doar un aleineini Şl
— E in regulă.
va încerca să te seducă. întreabă-1 ce s a Întâmplat cu asistenta lui
Dar nu c in regulă.
dc dinaintea ta şi cu cea dinaintea ei.
Tace o clipă ţi cred că pune la îndoială sinceritatea răspunsului meu
Nu vreau să mă cert pe tema asta. Dar deja mă cert cu una dintre femeile dtn viaţa mea. nu vreau
să mă cert şi cu a doua.
Dacă vrei să mergi la New York, te duc eu. Putem merge In week
— Crace?
endul acesta. Am un apartament acolo.
— Scuze, dragule. Sâmbătă e ziua ta şt sotam vi orgam/ăm o
Christian Grey petrecere.
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc. Pe ecranul computerului apare un e mail de la Ana.
— Mamă, nu pot vorbi acum. Trebuie si includ,
— Bine. sună-niă!
Nu răspunde imediat, iar eu îmi fac de lucru cu câteva telefoane,
Pare melancolică, dar n-am timp de ea acum.
Welch nu are nicio noutate despre Leila. Discutăm dacă ar tre­
— Da, sigur.
bui sau nu să anunţăm poliţia în acest moment; eu sunt deocamdată
— revedere, Christian.
reticent.
Pa, spun cu şi in clu d .

340 Mai întunecat ^ __________


Dc la: Anastasia Steele
Subiect: La naiba cu întâlnirile dc la prânz sau cu trecutul enervant! O să vorbesc eu cu doamna Lincoln.
Data: 13 iunie 2011, ora 11:15
Christian Grey
Către: C hrislian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Christian.
C ât timp te-ai ocupat să te amesteci în cariera mea ţi să-ţi salvezi Trecutul enervant? Zâmbesc pentru prima oară de când am plecat
fundul de epistolele mele neglijente, eu am primit un e-mail de Ia de-acasâ de azi-dimineaţă. Se pricepe la cuvinte.
doam na Lincoln. Eu chiar nu vreau să mă-ntâlnesc cu ea — dar şi O sun pe Elena.
dacă voiam, nu am voie să părăsesc clădirea. Cum a făcut rost de —- Christian, răspunde ea la a) cincilea apel.
adresa mea de e mail, nu ştiu. Ce-m i sugerezi să fac? Iată e-mai- — Trebuie să fac o pancartă, să o agăţ de un avion şi să-l trimit
lul ei: la tine la serviciu?
Izbucneşte in râs.
Dragă Anastasia, m i-ar plăcea foarte mult să luăm prânzul
— E-mailul meu?
împreună. Cred că am început greşit şi aş vrea să îndrept situaţia.
— Da, Ana mi l-a trimis. Te rog. Las-o în pace! Nu vrea să te
Eşti liberă intr-o zi, săptămâna asta?
vadă. Iar eu înţeleg şi respect chestia asta. îm i faci viaţa foarte grea,
Elena Lincoln
— O înţelegi?
Anastasia Steele — Da.
Asistenta lui Jack Hyde, Editor, S 1P — Cred că trebuie să afle cât de aspru te judeci.
— Nu. Nu trebuie să afle nimic.
— Pari epuizat.
A h, ziua asta e d in ce în ce m ai bu n ă. C e naiba face Elena acum? — M-am săturat de tine, care încerci pe la spatele meu să-mi
Iar A na îm i scoate m ie o ch ii, ca de obicei. hărţuieşti iubita.
N u ştiam că certu rile p o t fi atât de obositoare. Şi descurajatoare. — Iubita?
Şi în g rijo răto are . E su p ărată p e m ine. — Da. Iubita. Obişnuieşte-te cu ideea!
Râde mult şi cu poftă.
— Elena. Te rog.
De la: Christian G rey — Bine, Christian, e înmormântarea la.
Subiect: Trecutul enervant Ce mama dracului?
Data: 13 iunie 2011, ora 11:23
Către: Anastasia Steele

N u fi furioasă pe mine! M ă gândesc numai la binele tău.

D acă ţi s-ar întâm pla ceva, nu mi-aş ierta-o niciodată.


mohorât, asortat cu dispoziţia mea. Viaţa a devenit complicată. Pirf-
— Domnule Grey, totul e in regulă.
mai simplă când toate lucrurile ţi oamenii stăteau unde i puneam ^
Inima începe să-mi bată precipitat ţi adrenalina Îmi stribale tot
la locurile lor. Acum, cu Ana, totul s-a schim bat Totul c nou ţi pi^
trupul
acum toată lumea, inclusiv mama, pare să fie supărată pe mine sau
Anu.
să mă scoată din minţi.
— Ce s-a întâmplat? Ana e bine?
Când mă intorc cu faţa la computer găsesc alt e mail de la Ana.
— E bine, domnule.
— Ai vreo veste despre Leiia?
De la: Anastasia Steele — Nu. domnule.
Subiect: Mai târziu — Atunci ce s-a intâmplat?
Data: 13 iunie zoii. ora 11:32 — Voiam doar să vă anunţ că Ana s-a dus la magazinul din Union
C ătre: Chnstian Greş' Square. S-a intors la birou. E in regulă.
— Mulţumesc că m-ai anunţat. Altceva?
Putem vorbi despre asta diseară? — Saab-ul va sosi in dupâ-amiaza aceasta.
— Minunat!
Încerc să lucrez, iar amestecul tău permanent îmi abate atenţia.
Las telefonul jos ţi încerc din răsputeri să nu fiu tenbd de mânios.
Anastasia Steele Nu reuşesc. Mi-a spus că nu va ieşi nicăieri.
Asistenta lui Jack Hyde, Editor, S1 P Leila putea să o împuşte.
Nu pricepe chestia asta?
O sun.
Bine. O să te las in pace. — Biroul lui jack Hş-de...
Ce-m i doresc cu adevărat să fac e să mă duc la ea la birou ţi să — M-ai asigurat că n-o să ieşi.
o scot la prânz intr-un loc splendid. Dar nu cred că ar aprecia asta. — Jack m -a trimis să-i cumpăr ceva de mâncare. Nu puteam
Cu un oftat greu, deschid e-mailul cu lista de cumpărături nup­ spune nu. Ţi-ai pus oamenii să mă urmărească?
ţiale pentru Andrea. Oale, tigăi, farfurii — nimic nu mă atrage. Şi mă Nu-i vine să creadă, li ignor intrebarea.
întreb din nou de ce nu m i-a spus despre nuntă. — De-asta nu voiam să te Întorci la serviciu.
Posomorât, sun la biroul lui Flynn ţi-m i fac o programare pen­ — Christian, te rog. Eşti atât de sufocant!
tru dupâ-amiaza aceasta. Era cazuL Apoi o chem pe Montana şi o rog — Sufocant?
să-m i cumpere o felicitare pentru nuntă şi ceva de mâncat la prânz. — Da. Trebuie să încetezi. O să vorbim diseară. Din nefericire,
C a asta n-are cum să dea greş. trebuie să lucrez după program pentru că nu pot merge la New York
— Anastasia, nu vreau să te sufoc.
— Ei bine, asta faci. Am de lucru. Vorbim mai tâ rz im ^ ^ M B I
Pare la fel de nefericită ca şi mme şi închide teteto o rffl
In tim p ce m ănânc, mă sună Taylor.
— Taylor. O s u fo c ?
Poate că da...
— Dar e ceva mai important ce nu-m i spui şi am aşteptat să-m i
Vreau doar să o protejez. Am văzut ce a făcut Leila din maşina ti
JV-o/orfa prea mult, Grey! spui de când ai ajuns aici. A m văzut sâmbătă cu ochii mei.
Mă zgâiesc la el, intrebându-m ă despre ce vorbeşte. El aşteaptă
O să piece.
răbdător.
A văzut sâmbătă?
Licitaţia?
Flynn are un foc reai în şemineul din birou) iui. E mijlocul iui
Dansul?
iunie. Focul trosneşte şi pocneşte In timp ce noi discutăm.
Rahat!
— Ai cumpărat compania unde lucrează ea? întreabă Flynn cu
— Sunt îndrăgostit de Ana.
sprâncenele ridicate.
— Mulţumesc. Ştiu.
— Da.
— Ahl
— Cred că Ana are dreptate. Nu mă surprinde faptul că se simte — Aş fi putut să-ţi spun asta când ai venit la m ine, după ce te-a
sufocată.
părăsit. Mă bucur că ţi-ai dat seam a singur.
Mă foiesc pe scaun. Nu e ce-mi doream să aud. — Nu ştiam că sunt capabil să sim t aşa ceva.
— Voiam să cumpăr o editură. — Sigur că eşti capabil.
Flynn rămâne impasibil, nedându-se de gol cu nimic, aştep- Pare exasperat.
tându-mă pe mine să vorbesc. — De-asta eram atât de interesat de reacţia ta cân d ţi-a spus că
— Am exagerat, nu-i aşa? admit eu. te iubeşte.
— Da. — Devine din ce în ce m ai u şor de suportat.
— N-a fost impresionată. Zâmbeşte.
— Ţi-ai propus să o impresionezi? — Bravo! Mă bucur.
— Nu. Nu asta a fost intenţia mea. In orice caz, SIP îmi aparţine — Am putut întotdeauna să separ diversele aspecte ale vieţii mele.
acum, Munca. Familia. Viaţa sexuală. Am înţeles ce însemna pentru mine
— înţeleg că încerci să o protejezi şi ştiu şi de ce faci asta. Dar fiecare dintre ele. Dar de când am întâlnit-o pe Ana, nu mai e atât
asta e o reacţie neobişnuită. Ai un cont bancar ce-ţi permite sâ faci de simplu. Mi-e total nefamiliar şi mă simt nelalocul meu, lipsit de
asta, dar o vei alunga dacă vei continua aşa. control.
— D e -a sta -m i fac griji. — Asta înseamnă să te îndrăgosteşti, __
— C h ristia n , ai m ulte lu cru ri cu care te lupţi în acest moment. Flynn surâde.
L eila W illia m s — şi da, o să te ajut când o s-o găseşti — animozitatea — Şi nu te mai judeca atât de aspru! Ai o fostă iubit
A n a s ta s ie i faţă de E le n a ... C red că po ţi înţelege de ce Ana se simte liberă, cu o armă, care a încercat deja să-ţi atragă ati
astfel. de suicid în faţa menajerei tale. Şi a vandalizat i
M ă p riv e şte cu atenţie. R id ic din u m eri, ned o rin d sâ fiu de acord măsurile necesare ca tu şi Ana sâ hU ta sia u
cu putut Nu i
h m m

Slavă Cerului — credeam c i o să spună că vrea <*ă se ducă acasă


— Ş tiu c ă a sta ai v re a . D a r nu se p o ate. Sim plu.
U ca.
C la t in d in c a p , d a r în a d â n c u l s u fle tu lu i m eu ştiu c i John
— încă suni supărată pe tine. dar asta c. şopteşte ea. Avem multe
d re p ta te .
de discutat.
— Christian, am crezut întotdeauna că tu n-ai avut adolescenţi. — Ştiu. Ne vedem la şapte jumate.
din punct de vedere emoţional. Cred că asta experimentezi acum. — Trebuie să fug. Ne vedem mai târzia
şi eu cât eşti de agitat, continuă el, şi pentru că nu mă laşi să-ţi pre închide telefonul,
scriu niciun medicam ent anxiolitic, m i-ar plăcea să încerci tehnici|e — Hai să stăm aici şi să o aşteptăm, ii spun lui Taylcir, privind fix
de relaxare pe care le-am discutat. spre ieşirea SIP.
Ah, nu rahatul ăla! îm i dau ochii peste cap, dar ştiu că mă conv — Bine, domnule.
port ca un adolescent îmbufnat. Exact cum a spus şi el. Şi stau şi ascult ploaia care cade inegal pe capota maşinii, ine-
— C hristian, e tensiunea ta arterială. Nu a mea. cându-mi gândurile. înecându-mi amintirile frumoase.
— Bine.
Ridic mâinile, în sem n de capitulare.
0 oră mai târziu, uşa se deschide şi apare ea. Taylor iese din
— O să încerc am intirile plăcute.
maşină şi îi deschide Anei portiera, in vreme ce ea vine in grabă, cu
Am spus-o sarcastic, dar asta -1 va calma pe John, care se uită la
capul in jos ca să se ferească de ploaie.
ceas. Habar nu am ce-o să facă sau ce-o să spună după ce se urci lângă
Care sunt amintirile mele plăcute? mine, dar ea îşi scutură capul şi mă umple de stropi de ploaie.
Copilăria din livadă. Vreau să o iau in braţe.
Iahtingul şi zborul. întotdeauna. — Bună, spune ea, privindu-mă fix cu ochii ei neliniştiţi.
O dinioară era Elena. — Bună, răspund eu şi, întinzându-mâ, o prind de mană şi o
D ar acum amintirile mele fericite sunt cu Ana. strâng uşor.
înăuntrul Anei. — Tot supărată eşti? o întreb.
Flynn îşi stăpâneşte un zâmbet. — Nu ştiu, spune ea.
— Şedinţa s-a terminat, zice el. îi duc mâna la buze şi-i sărut fiecare deget in parte.
— A fost o zi de rahat.
— Da, a fost.

O sun pe Ana de pe bancheta din spate a Audi-ului. Umerii i se detensionează şi pare că se relaxează pe bancheta
maşinii, expirând profund.
— Bună, spune ea, cu voce calmă şi întretăiată.
— Bună. Când termini? — E mai bine acum, când eşti aici.
îmi trec degetul mare peste încheieturile ei, tânjind după atingere.
— Pe la şapte ju m a te , cred.
în vreme ce Taylor ne duce acasă, problemele zilei par sa se evapore
— N e v ed em afară.
— Bine.

Mai întunecat
E aici. E în sig u ran ţă.
E cu mine. Fac un pas înapoi ca să savurez peisajul şiapăs butonul de oprire
Taylor opreşte lângă Escala şi nu sunt sigur de ce. Dar Ana al liftului. Gâfâi. O doresc, iar ea stă aici ca o zeiţă, privindu-mâ fix.
ch id e deja portiera, aşa că sar după ea şi alergăm spre clădire, ca v cu ochii ci misterioşi şi lascivi, cu pieptul ridicăndu-i-se şi coborănd
scăpăm de ploaie. O prind de mână cât aşteptăm liftul, studiind straj, când respiră.
pe ferestre. Să nu fie cineva. — Desfâ-ţi pârul!
Ana îşi scoate elasticul şi pârul i se revarsi pe umeri şi peste sâni.
— înţeleg câ n-aţi găsit-o încă pe Leila, spune Ana.
— Deschide-ţi primii doi nasturi de la cămaşa, ii şoptesc, din ce
— Nu. W ekh încă o caută.
in ce mai excitat.
Intram în lift şi uşile se închid. Ana ridică privirea la mine. cu
Buzele i se intredeschid, apoi îşi deschide lent, foarte lent primul
o mutră de spiriduş, cu ochii larg deschişi — nu mă pot uita în altă nasture. Se opreşte o clipă, apoi işi coboară degetele câtre al doilea
parte. în privirile noastre se împletesc dorinţa mea şi a ei. îşi linge nasture şi-l desface. Fără grabă, Torturându-mă in continuare şi arâ-
buzele. O invitaţie. tându-mi, în cele din urmă, umflătura moale a sânilor săi.
Şi dintr-odată atracţia dintre noi umple atmosfera, înconju- — Ai idee cât de atrăgătoare eşti acum?
rându-ne. îmi aud dorinţa in propriul glas.
— Simţi şi tu? şoptesc eu. Se muşcă uşor de buza de jos şi scutură din cap.
— Da. Cred că o să explodez. închid ochii şi încerc să-mi liniştesc trupul.
— O, Ana. Fac un pas înainte şi-mi pun mâinile pe peretele liftului, de-o parte şi
Nu pot suporta distanţa dintre noi. de alta a feţei ei. îşi înalţă capul şi mă priveşte ftx in ochi.
O trag la mine în braţe şi îi înclin capul intr-o parte. Buzele mele Mă apropii şi mai mult.
le caută şi le găsesc pe ale ei. Gem e aproape de gura mea, cu degetele — Eu aşa cred, domnişoară, Steele. Cred că-ţi place să mă înne­
încurcate în părul meu în vreme ce o lipesc de peretele liftului. buneşti.
— Urăsc să mă cert cu tine. — Asta fac, te înnebunesc?
Vreau fiecare părticică din ea. Chiar aici. Chiar acum. Ca să ştiu — în toate sensurile. Anastasia. Eşti o sirenă, o zeiţă.
dacă totul e în regulă. Mă aplec, îi prind piciorul de deasupra genunchiului şi i-l înco­
Răspunsul Anei vine imediat. Pofta şi pasiunea i se dezlănţuie în lăcesc peste mijlocul meu. Mă indin încet, lipindu-mi corpul de al
sărutul acesta, iar limba ei mă imploră să-i dau ce-şi doreşte. Trupul i ei. Erecţia mea e în dreptul punctului de unire a coapselor ei. O sărut
se înalţă şî se lipeşte de al meu, iar eu îi ridic fusta, în vreme ce dege­ pe gât, iar limba mea o gustă şi o savurează. Îşi încolăceşte mâinile in
tele mele îi mângâie coapsele şi găsesc în calea lor dantelă şi piele, jurul gâtului meu şi-şi arcuieşte spinarea, lipindu-se de mine.
pielea ei atât de caldă. — O să ţi-o trag.
Doamne Dumnezeule, porţi ciorapi, spun eu răguşit, în timp Gem şi o ridic mai sus. Iau un prezerv a
ce-m i vâr degetul mare sub marginea ciorapilor ei. Vreau sa văd asta. desfac şiiţul.
îi ridic fusta sus ca să-i văd partea de sus a pulpelor. — Ţine-te bine, iubito!
Se prinde mat strâns de gâtul meu. tar eu ti arit prtzm «iv,
Rupe cu dinţii folia ţi desfacem amândoi pachetul. O sărut, ţinând o In braţe, pânâ când imi revin Avem frunţile
— Ce fatâ cuminte! lipite şi ochii închişi.
M â dau un pic in spate ţi reuşesc să-mi pun prezervativul. — O, Ana, am atâta nevoie de tine!
— D oam ne, abia aştept să treacă următoarele şase zile. Închid ochii şi o sărut pe frunte, recunoscător că am găsit-o
G ata cu prezervativele! — Şi eu de line, Christian, şopteşte ea.
Îm i trec degetul mare peste lenjeria ei. li dau drumul şi-i aranjez fusta. îi închei primii doi nasturi ai
Dantelă. Grozav. cămăşii. Tastez codul de deblocare a liftului, tar acesta se trezeşte la
— Sper că nu ţii prea tare la chiloţii ăştia. viaţă.

Singura ei replică e respiraţia întretăiată in urechea mea. îmivjf — Taylor se va întreba unde suntem.
li zâmbesc malefic, în timp ce ea încearcă in van să şi aranjeze
degetele mari pe lângă cusătura de la spate şi-i sfâşii lenjeria, ca sa ain
pârul. După câteva tentative inutile renunţă şi şi-l prinde in coadă.
acces la această amintire fericită.
— Eşti in regulă, o asigur eu, apoi imi închei şliţul şi strecor pre­
O privesc fix în ochi şi o pătrund încet.
zervativul şi chiloţii ei rupţi in buzunar, ca să scap de ele mai târziu.
La naiba, ce bine e!
Taylor ne aşteaptă când se deschid uşile.
îşi arcuieşte spatele, închide ochii şi geme.
—•Probleme cu liftul, zic eu când ieşim, dar nu -1 privesc in ochi.
M ă retrag şi intru în ea încă o dată.
Ana se duce repede în dormitor, să se schimbe, fără îndoială, iar
Asta e ceea ce-m i doresc.
eu mă îndrept spre bucătărie, unde doamna Jones pregăteşte cina.
D e asta aveam nevoie.
— A sosit Saab-ul, domnule Grey, spune Taylor. urmandu-mă
După o astfel de zi de rahat.
în bucătărie.
N -a fugit.
— Minunat! O s-o anunţ pe Ana.
E aici.
— Domnule.
Pentru mine.
Zâmbeşte. El şi Gail schimbă o privire, apoi el se răsuceşte şi
Cu mine. pleacă.
— Eşti a mea, Anastasia. — Bună seara, Gail, spun, ignorând schimbul lor de pnvm, şi- mi
Vorbele îi ţâşnesc de pe buze. scot sacoul.
— Da. A ta. Când o să accepţi asta? tl pun pe un scaun de la bar şi mă aşez la blatul din bucătărie.
C uvintele ei sunt un oftat. Şi e ceea ce vreau să aud. Ce am — Bună seara, domnule Grey. Cina va fi gata in curând.
nevoie să aud. l-o trag repede, cu furie. Am nevoie de ea. Cu fie­ — Miroase bine.
care ţipăt surd, cu fiecare geamăt, cu fiecare şuviţă de păr de care La naiba, ce foame mi-e!
mâ trage, ştiu că şi ea are nevoie de mine. Mă rătăcesc în ea şi o las — Coq au vin, pentru două persoane.
să-şi piardă controlul.
Mâ priveşte cu afecţiune şi aşază două farfurii pe masă.
— Ah, iubito, gem eu, iar ea îşi dă drumul în jurul penisului meu, — Vreau să vă întreb dacă domnişoara Steele va fi aici şi mâine.
iar eu o urmez, şoptindu-i numele.
-D a .

3$z U ai întunecat
— k j să-i pregătesc din nou prânzul.
— Minunat!
Ana vine lângă mine, iar doamna Jones ne serveşte cina Dă din cap. E cât se poale de cmoaiâ.
— Poftă bună, domnule Grey, Ana, spune ea şi iese din buri Vira mă îmblânzească.
Mă rog, cu siguranţă sunt mai docil dupi prosteala noastră din
Aduc o sticlă de Chablis din frigider şi torn în pahare. An ■^
lecâ. E înfometată. 3 lift. Iar ea a fost mai mult decât fericită să ia parte la aceasta, i a asta
se referă oare?
— îm i place să te văd mâncând.
— Da. Poate că aşa e, Anastasia.
— Ştiu.
— Aveai dreptate in privinţa lui Jack, spune ea şt se apleacă peste
îşi bagă în gură o bucată de pui. Zâmbesc şi iau o gură de vin blat, privindu-mă cu gravitate.
— Spune-mi ceva frumos despre ziua ta, spune ea, când termini Sângele îmi îngheaţă in vine.
de mestecat. — A încercat ceva?
— Am avut un m ic succes astăzi în privinţa designului tabletei Ea datină din cap.
solare. Are atât de multe aplicaţii! O să putem face şi telefoane solare. — Nu, şi nici nu va încerca, Christian. l-am spus azi c i sunt iubita
— E ş ti e n tu z ia sm a t? ta şi a dat imediat înapoi.
— Foarte. Şi vor fi ieftin de produs şi de distribuit în ţările in curs — Eşti sigură? L-aş putea da afară pe nenorocit.
de dezvoltare. S-a terminat cu el. Vreau să dispară.
— Ai grijă, ţi se vede partea caritabilă, mă necăjeşte ea, dar mă Ana oftează.
priveşte cu căldură. D eci, numai la New York şi Aspen ai proprietăţi! — Trebuie să mă laşi să-mi duc propriile bătălii. Nu-mi poţi pune
— Da. la îndoială deciziile în permanenţă şi nu mă poţi proteja mereu E
— Unde în New York? sufocant, Christian. N-o să progresez niciodată, dacă te amesteci
— în TriBeCa. neîncetat. Am nevoie de libertate. Eu n-aş îndrăzni să mă amestec
— Povesteşte-mi! în afacerile tale.
— E un apartament. Nu -1 folosesc prea des. De fapt, familia mea — Vreau numai să fii în siguranţă, Anastasia. D aci ţi s-ar întâm­
îl foloseşte mai des decât mine. Te duc acolo când vrei tu să mergi. pla ceva, aş...
Ana se ridică şi strânge farfuriile, punându-le în chiuvetă. Cred — Ştiu, zice ea, şi înţeleg de ce vrei atât de mult să mă protejezi.
că vrea să le spele. Şi, intr-un fel, îmi place astala nebunie. Ştiu că, dacă voi avea nevoie
— Lasă-le! Se ocupă Gail. de tine, vei fi acolo, aşa cum şi eu sunt pentru tine. Dar dacă vrem
Pare mai fericită decât atunci când a urcat în maşină. să sperăm la un viitor împreună, va trebui să ai încredere in mine şi
— Ei bine, acum că eşti mai docilă, domnişoară Steele, putem în judecata mea. Da, o s-o dau uneori in bară — o să fac greşeli, dar
discuta despre ziua de azi? trebuie să învăţ.
— Cred că tu eşti mai docil. Cred că fac o treabă grozavă cu E o pledoarie înflăcărată şi ştiu că are dreptate.
îmblânzirea ta. Doar că... doar că...
— Mă îmblânzeşti? pufnesc eu, amuzat pentru că ea crede că îmi vin în minte cuvintele lui Flynn. O s-o alungi dacă o să con
trebuie să fiu domesticit. finul astfel.

ÎW Mai întunecat
Ane spre mine eu hotărâre, tăcută ţi, luându-mi mini],
aşazi pe mijlocul său. Iţi pune mâinile peste braţele mele cu ^*
Taylor tuşeşte In fundal, iar eu mâ rtdtc cu A na lângă m ine.
— Nu te poţi amesteca in slujba mea. E greşit. N-am n e v o iţi — Du? U întreb pe Taylor. un pic m ai tăios decât voiam
apari tu, ca un cavaler în armură, c a să-mi salvezi ziua. Ştiu c j ^ ' — Doamna Lincoln vine sus, dom nule.
controlezi totul, şi înţeleg de c e , dar nu se poate. E o ţinti * — Poftim?
de atins. Trebuie să înveţi să m ai şi renunţi. Taylor dă din u m e n , ca şi cu m ş i-a r cere scuze. Scutur d in cap.
Îmi mângâie faţa. — Mâ rog, asta o să fie interesant, mormăieu ş i-i zâm besc s p i
— Ş i d a c ă p o ţ i fa c e a s ta — d a c ă -m i p o ţi o feri asta —, m jVţ^ sit Anei.
m u ta c u tin e . Ana se uită ba la m in e, ba la T aylo r şi am senzaţia câ nu l crede.

— Ai bace a sta ? El dâ din cap şi pleacă.


— Ai vorbit cu ea azi? m ă în treab ă.
— D a , s p u n e ea.
— Da.
— D a r n u m ă c u n o ş ti, ră b u fn e s c eu , d in tr-o d ată panicat.
— Ce i-ai spus?
T r e b u ie s ă - i s p u n .
— l-am spus că nu vrei să o vezi şi c ă a m în ţe le s d e c e . I-a m m ai
— T e c u n o s c s u fic ie n t d e b in e , C h ris tia n . N im ic din ce-mi vei
spus că nu-m i place să facă lu cru ri pe la spatele m eu .
p o v e s ti d e s p re t in e n u m ă v a în s p ă im â n ta .
— Şi ea ce-a zis?
M ă în d o ie s c . N u ş tie d e ce a n u m e fa c e u ce fac.
— A trecut peste su b iect aşa c u m n u m a i e a e în stare.
N u c u n o a ş te m o n s tru l.
— Crezi că e aici?
îm i a tin g e o b ra z u l d in n o u , în c e rc â n d să m ă lin iştească
— Habar n -am .
— D a r n u m a i d a c ă m ă la ş i u n p ic să respir. Taylor se în to a rce în liv ing.
— în c e r c , A n a s ta s ia . N u p u te a m p u r şi sim plu să stau deoparte ţi — D o am n a L in c o ln , sp u n e el, iar E le n a în tră h o lb in d u -s e la n o i
să te la s s ă p le c i la N e w Y o rk c u je g o s u l ăla. A re o reputaţie nelinişti­ doi.
to a re . N ic iu n a d in tr e a s is te n te le lu i n -a rezistat m ai m ult de trei luni O trag pe A na m ai ap roap e de m in e.
şi n u a u r ă m a s n ic i in c o m p a n ie . N u v reau să p ăţeşti şi tu asta, iubito. — Elena? spun eu , in tre b â n d u -m ă d e ce m a m a d ra cu lu i e a ice
N u v re a u să ţ i se în tâ m p le c ev a . M ă u m p le d e groază ideea că ţi-ai Se uită la m in e . apoi la A na.
p u tea fa c e c in e v a v reu n rău . N u -ţi p o t p ro m ite că nu m ă voi amesteca,
— îm i pare râu. N u m i-a m d at seam a c ă ai m u sa firi, C h ristia n .
d a c ă o să c o n s id e r c ă e p o s ib il să p ă ţe şti cev a. E luni, zice ea.
In s p ir a d â n c .
— E iubita m ea, o lă m u re sc eu.
— T e iu b e s c , A n a s ta s ia - V o i fa c e t o t c e -m i stă în puteri să te pro­
Numai supusele înweekend, doamnă Lincoln. Ştnasta.
tejez. N u -m i p o t im a g in a v ia ţa fără tine.
—- Desigur. B u n ă, A n astasia. N u ştiam c ă eşti a i c i Ştiu că nu vrei
Ce mai discurs, Grey!
să vorbeşti c u m in e. A cc e p t asta.
— Ş i e u te iu b e s c, C h ristia n .
— Serios?
îşi încolăceşte braţele în jurul gâtului meu şi mâ sărută, iar limba
Tonul A nei e c rim in a l.
ei îmi tachinează buzele.
La naiba!

3S& Mai întunecat


Urne 3»

EJena se apropie de noi.


— Cere numai cinci mii de dolari?
— D a, am înţeles m esajul. N -am venii să te văd pe tine. Dupj
Ceva nu pare a fi în regulă.
cum am spus, Christian are rareori m usafiri în timpul săptămânii. — Ai vreo idee cine ar putea fi? Cineva din comunitate?
Face o pauză ţi i se adresează direct Anei, — Nu, răspunde ea.
— Am o problem ă şi trebuie să discut cu C hristian despre ea. — Line?
— Serios? Vrei ceva de băut? o întreb, — Cum... după atâta timp? Nu cred.
— D a, te rog, spune ea. — Isaac ştie?
Aduc un pahar. Când mă întorc, le găsesc pe amândouă stând la — Nu i-amspus.
m asă, în tr-o tăcere stânjenitoare. — Cred că trebuie să afle.
Rahat! Ana mă trage de m ână. V rea să plece.
Z iua asta. Z iu a asta. Z iua asta. E d in ce în ce mai bună. — Ce e? o întreb.
Le torn am ândurora v in în pahare şi mă aşez între ele. — Sunt obosită. Cred că m ă duc la culcare, spune ea.
— C e s-a întâm plat? o în treb pe Elena. ti studiez faţa ca să-m i dau seam a ce gândeşte cu adevărat, dar,
Elena îşi întoarce privirea spre Ana. ca de obicei, nu am habar.
— A nastasia e acu m cu m ine. — Bine, răspund eu. N u m ai durează m u lt
M ă întind şi o strâng pe A n a de m ân ă, sperând că o să tacă, Cu îi dau drumul la m ână, iar ea se ridică.
cât Elena îşi face m ai repede nu m ăru l, cu atât va pleca mai curând. — Noapte bună, A nastasia, zice Elena.
Elena pare agitată, d eparte de starea ei naturală. îşi roteşte inelul, Ana ii răspunde cu glas rece şi iese d in încăpere. Im i indrept
sem n sigur că o tulbură ceva. atenţia spre Elena.
— C ineva m ă şantajează. — Nu cred că p o t face prea m ulte, Elena. D acă e vorba de b a n i...
— C u m ? în treb eu, uluit. Mă opresc. Ştie câ-i voi da banii.
Scoate un bileţel din geantă. N u vreau să-l ating. — Vrei să-l pun pe W elch să investigheze?
— Pune-l jo s, desfa-l! — Nu, C h ristian, voiam d oar să-ţi povestesc. Pari foarte fericit,
Arăt cu bărbia spre blatul de m arm u ră şi o strâng şi mai tare de adaugi ea, schim bând vorba.
m ână pe Ana. — Sunt.
— Nu vrei să-l atingi? în treabă E lena. Ana tocm ai a fost de acord să se m ute cu m ine.
— Nu. A m prente. — M eriţi să fii.
— C h ristian , ştii b in e că n u m ă p o t d u ce la p o liţie cu asta. — M i-aş d ori să fie adevărat.
P une biletul pe blatul din bu cătărie. E scris c u litere m ari, — C hristian!
Tonul Elenei e d ojen ito r.

DOAMNĂ LINCOLN — Ştie cât de p e sim ist eşti in ceea ce te priveşte? Cu toate pro­

CINCI MII blemele tale?

SAU SPUN TOT. — M ă cunoaşte m ai b in e d ecât o ricin e.


— A u! A sta a durut.

— E ad evăru l, E le n a. C u ea nu trebu ie să jo c niciun jo c Şi — Nu vreau să te pierd, C h ristian.


b e sc serio s, la s-o în p ace. ’%
— Nu sunt al tău, Elena, ca să m ă poţi pierde.
— C a re -i p ro b le m a ei? — Nu asta voiam să spun.
— Tu. C u m e ra m n o i în ain te. C e făceam . Ea nu înţelege. — Dar ce voiai să spui? m ă răstesc eu.
— F ă -o să-n ţeleag ă! — Uite, nu vreau să m â c e rt cu tine. P rie te n ia ta e im p o rta n tă
— E d e d o m e n iu l tre cu tu lu i, E len a, şi de ce aş vrea să o întille. pentru mine. O s-o las în pace pe A n a sta sia . D a r su nt a ic i d a că ai
cu relaţia n o a stră de rah at? E bu n ă şi d u lce şi in o cen tă şi, prin nu ştl|j nevoie d e mine. Voi fi întotdeauna.
ce m in u n e , m ă iubeşte. — Anastasia crede că n e-am văzut sâm băta tre cu tă. M -a i su n at,
— N u e n ic io m in u n e , C h r is tia n . A i p u ţin ă încredere în tine atâta tot. De ce i-ai spus aşa ceva?
E şti o p artid ă e x ce le n tă . Ţ i-a m sp u s-o d eseo ri. Iar ea pare adorabilă — Voiam să afle cât de su p ărat e ra i cân d a p le cat. N u v re a u să

P u te rn ic ă . C in e v a care să te în fru n te . te rănească.

— E m ai p u te rn ică d ecât n o i doi. — Ştie. I-am spus. Nu te m ai am esteca! S in cer, eşti c a o c lo şcă .
Elena râde, dar e un râs fals, şi-m i d o resc d in to t su fletu l să p lece.
E xp resia E le n e i se răceşte. P are gân d itoare.
— Ştiu. îm i pare râu. Ştii că ţin la tin e. N u cre d e a m n ic io d a tă câ
— N u ţi-e d or?
o să te îndrăgosteşti, C h ristian . E fo arte fru m o s să văd asta. D a r n -a ş
— D e ce anu m e?
suporta daca te-ar răni.
— D e ca m e ra ta de jo a c ă .
— O să-m i asum riscu l, zic sec. E şti sig u ra c ă nu v rei să a ru n c e
— A sta c h ia r nu e p ro b le m a ta.
Welch o privire?
— îm i pare rău.
— Cred că n-are ce să strice.
S arcasm u l ei e e n erv an t. N u -i pare rău d eloc.
— Bine. O să-\ sun m âin e d im in eaţă.
— C red că ai face m ai b in e să pleci. Şi, te rog, sună înainte dea
— M ulţumesc, C h ristian . Ş i-m i c e r scu ze. N u v o iam să deranjez.
tre ce p e-aici,
Plec. Data viitoare voi suna.
— C h ristia n , îm i p are rău, sp u n e ea d in nou , de data asta cu sin­
— Foarte bine.
ceritate. D e cân d eşti atât d e sen sibil?
Mă ridic şi înţelege aluzia, rid icâ n d u -se şi ea. M erg em spre fo aier
— E len a, avem o relaţie p ro fesio n ală de pe urm a căreia profităm
şi ea mă sărută pe obraz.
e n o rm am ân d o i. H ai să p ăstrăm lu c ru rile aşa. C e -a fo st între noi e
— D oar am grijă de tin e , sp u n e ea.
p arte din trecut. A nastasia e v iitoru l m eu şi nu vreau să-l pun în peri­
co l în n iciu n fel, aşa că te rm in ă d racu lu i cu p rostiile. — Ştiu. A, şi în că un lu cru , p o ţi să n u b â rfe şti c u m a m a d esp re

— înţeleg. relaţia mea cu A na?

E len a m ă p riv e şte tăio s, d e p a rc ă în c e a rc ă s ă -m i pătrundă în — Bine, spune ea, d ar îşi ţu g u ie buzele.
m inte. Mă simt stânjenit. S-a enervat deja. U şile liftu lu i se d esch id şi E le n a se u rcă in el.
— Uite, îm i p are rău că ai problem e. P oale reu şeşti să depăşeşti — Noapte bună.
momentul şi să consideri că blufează. — Noapte bună, C h ristia n .
a
U şile s e în ch id şi îm i vin in m in te cu v in tele Anei din
de m ai d evrem e. într-un fel pe care nu I credeam posibil. Nu credeam că voi avea un
Trecutul enervant. viitor cu cineva, Anastasia. îm i dai speranţă şi mă faci să m i gândesc
C h ic o te sc , deşi su n t te n sio n a t. Da, Ana. Ai mare d reptate. la tot felul de posibilităţi.
A na stă p e patul m eu . E xp resia ei e im penetrabilă. Ar spus a i o sâ te mufi cu mine.
— A p lecat, zic eu , n e lin iştit de re a cţia A nei. — Am tras cu urechea, şopteşte ea şi cred că e stânjenită.

N u ştiu c e gân d eşte. — Poftim? La conversaţia noastră?


Doamne! Oare ce am spus?
— Vrei să -m i p o v esteşti to tu l d esp re ea? în c e rc să înţeleg de C(.
-D a .
c re d e că te-a aju tat.
-Ş i?
îşi p riv eşte u n g h iile , ap o i rid ic ă p riv ire a la m in e, cu ochii plini
— Ţine la tine.
de co n v in g ere.
— Da, ţine. Şi eu ţin la ea în felul m eu, dar nu se com pară cu ceea
— M i-e silă de ea, C h ristia n . C red că ţi-a adus daune nevăzute, ce simt pentru tine. D acă despre asta este vorba.
N u ai p rie te n i. I-a ţin u t d ep arte de tine? — Nu sunt geloasă, spune ea rep ed e şi-şi dă părul peste um ăr
A h , D u m n e z e u le m a re ! C h ia r ra -a m sătu rat de povestea asta, din nou.
N -a m n ev o ie d e asta acu m . Nu sunt sigur că o cred.
— D e ce m am a n aibii vrei să afli d esp re ea? A m avut o aventură — N -o iubeşti?
de lu n g ă d u rată, m ă b atea d e se o ri d e m ă căcam pe m ine, iar eu i-o Oftez.
trăg eam în felu ri pe ca re tu n ic i nu ţi le im aginezi, asta e tot. — Acum multă vrem e, cred eam că o iubesc.
R ă m â n e cu g u ra c ă sc a tă d e u im ire . C u o ch i strălucitori, îşi dă — Când eram în G eorgia m i-ai spus că n -ai iubit-o.
p ăru l p este um ăr. — E adevărat.
— D e c e eşti atât de supărat? Ana e uluită.
— P en tru că to t rah atu l ăsta s-a te rm in a t d em ult! strig eu. Ah, iubito, chiar trebuie să-fi explic pe silabe?
A na se uită în altă parte, cu buzele transform ate intr-o linie strânsă, — Te iubeam şi atu n ci, A nastasia. E şti singura persoană pentru
La naiba.' care am zburat c in ci m ii de k ilo m e tri ca să o văd. Sentim entele pe
De ce sunt atât de instabil în p re ajm a e i . ..? care le am faţă de tin e su n t fo a rte d iferite de cele pe care le aveam
Calmează-te, Grey! pentru Elena.
Iau loc lângă ea. Ana mă întreabă cân d am ştiu t asta.
— Ce vrei să ştii? — în m od iro n ic, E len a m i-a d esch is o ch ii. E a m -a incuraiat să
— Nu trebuie să-mi spui. Nu vreau să mă amestec. vin in Georgia.
— Anastasia, nu e vorba de asta. Nu-mi place să discut despre Expresia Anei se sch im b ă. Pare reticentă.
rahatul ăsta. Am trăit intr-o bulă ani întregi, fără ca nimic să mă afec­ — Deci ai d o rit-o ? C ân d erai m ai tânăr.
teze şi fără să fiu nevoit să dau socoteală nimănui. E mereu acolo ca — Da. M -a înv ăţat m u lte lu cru ri. M -a învăţat să am încredere
prietenă şi confidentă. Iar acum trecutul şi viitorul meu se ciocnesc in mine.
— D a r te şi bătea ca la carte. a im s jfe

— D a. M ă bâtea.
— Şi ţie -ţi p lăcea? Mă ridic şt o privesc.

— A tu n ci, da.
— Las-o baltă! Te rog...
îşi scoate bărbia in afară, in acel fel încăpăţânat al ci. Prefer să o
— A tât d e m u lt, în câ t ţi-ai d o rit să faci asta şi altora?
ignor.
-D a .
— Ah, aproape că am uitat, adaug eu. Maşina ta a ajuns mai
— T e-a aju tat cu asta? devreme. E in garaj. Cheia e la Taylor.
— D a. Ochii i se luminează.
— Ţ i-a fo st supu să? — Pot să o conduc mâine?
— D a. -N u .
— De ce nu?
A n a e şo c a tă . Nu mă întreba dacă nu vrei să afli.
— Ştii de ce nu.
— Te aştep ţi s ă -m i p lacă de ea?
Leila. Chiar trebuie să-ţi explic?
— N u. D e ş i m i-a r u şu ra c o n sid e ra b il existen ţa. îţi înţeleg reti
— Şi încă un lucru, continui eu. Dacă mai pleci de la birou,
c e n ţa . anunţă-mă. Sawyer era acolo, te supraveghea. Se pare că nu pot avea
— R e tic e n ţa ! D o a m n e , C h r is t ia n . .. d acă ar fi vorba despre fiul încredere in tine când vine vorba să ai grijă.
tău , c u m te -a i sim ţi? — Se pare că nici eu nu pot avea 'încredere in tine. spune ea. Puteai
Ce întrebare ridicolă! să-mi spui că Sawyer m ă supraveghează.
E u . C u u n fiu? — Vrei să ne certăm şi p e n tru asta? întreb.
N ic io d a tă ! — Nu m i-am dat seam a că ne certam . C o m u n icăm . aşa credeam ,
— N -a tre b u it să ră m â n c u ea. Ş i a sta a fo st to t alegerea mea, răspunde ea, uitând u-se u rât la m ine.

A n astasia. în ch id o ch ii, c ă z n in d u -m â sâ m ă stăp ân esc. Aşa nu aţungem

— Cine e Line? nicăieri,

— F o stu l ei soţ. — Am ceva de lu cru .

— Lincoln Timber? Plec, lăsân d-o pe p at, în ain te sâ spun cev a ce voi regreta.

— C h ia r el. Toate aceste întrebări.


— Ş iI s a a c ? D acă nu-i plac răsp u n su rile, de ce m i le pune?

— A ctu alu l ei supus. Are vreo 25 de ani, Anastasia. Ştii.. . un adult Elena e şi ea supărată.

c u d isce rn ă m â n t. Mă aşez la b iro u şi găsesc d eja un e -m a il de la ea.

— D e v â rsta ta, sp u n e ea.


Destul! Destul! De Sa: Elena Lincoln
— U ite, A nastasia, aşa cu m i-a m spus şi ei, face p arte din trecutul Subiect: Seara asta
m eu . Tu eşti v iito ru l m eu . N -o lăsa să in te rv in ă în tre n o i, te rog. Şi, Data: 13 iunie iou, ora 21:16
sin cer, c h ia r m -a m p lic tisit d e su b iectu l ăsta. M ă d u c să lucrez ceva. Către: Christian Grey
Eiims in
Christian,
Icni pare rău. Nu ştiu ce mi-a venit să trec pe la tine
— Ce-ai de gâtul să faci?
Simt că te pierd ca prieten. Asta-i tot. — Vreau sd-mi încep propria afacere.
îşi trece unghia stacojie peste obrazul meu, pdmJ la gură.
îţi apreciez atât de mult prietenia şi sfaturile! — Ştiam eu că te preocupă ceva. Trebuie să te bat ca să scot ceva
je (a tine, nu-i aşa?
N-aş fi cine sunt dacă n-ai fi fost tu.
— Da, Sfăpând,
Voiam doar să ştii asta. —■îmbracă-te! Hai să vorbim despre asta.

Ex
Clatin din cap. Nu e momentul să mă gândesc la Elena. Mă întorc
ELENA LINCOLN
la celelalte e-mailuri.
ESCLAVA
Pentru Frumuseţea din Tine™

Când ridic privirea, e zece jumate.


Ana.
Cred că încearcă să-m i spună că nici eu n-aş fi ceea ce sunt dacă M-am lăsat absorbit de contractul final cu S1 P. Mă întreb dacă
n-ar fi fost ea. Şi e adevărat. nu cumva ar trebui să pun o condiţie legată de concedierea lui Hyde
la cumpărare, dar ne-ar putea da in judecată.
Mă ridic, mă întind şi mă duc in dormitor.
M ă p rin de de păr, dăn du -m i capul pe spate. Ana nu e aici.
— Ce vrei să-m i spui? toarce, străpungăndu-mă cu ochii ei de un Nu era nici în living. Fug la etaj, in camera supusei, dar e goală.
albastru îngheţat. Rahat!
Sunt sfâşiat. M ă ustură genunchii. Spatele îmi e plin de umflă­ Unde poate fii în bibliotecă?
turi. Coapsele mă dor. Nu mai pot suporta. Şi mă priveşte fix în ochi. Zbor în jos pe scări.
Aşteptând. O găsesc dormind încolăcită pe u n u l d in tre fo to liile d in b ib lio ­
— Vreau să plec de la H arvard, Stăpână, spun. tecă. E îmbrăcată in satin roz-deschis, iar p ăru l i s -a revărsat pe piept,
Şi e o confesiune întunecată. H arvard a fost dintotdeauna un obiec­ în poală are o carte.
tiv important. Pentru mine. Pentru părinţii mei. Doar ca să le arăt că Rebecca, de D a p h n e d u M au rie r.
pot să o fac. D oar ca să le demonstrez că nu eram distrusul care cre­ Zâm besc. Fam ilia b u n ic u lu i m e u T h e o d o re provine din Cornwall
deau ei că sunt. de aici şi co le cţia m e a c o m p u s ă d in c ă rţile scrise de D aphne du Mau
— Să te laşi de şcoală? rier.
— Da, Stăpână. O iau pe A n a în b ra ţe .
îm i dă drum ul părului şi flutură cravaşa dintr-o parte m alta. — H ei! A i a d o rm it. N u te g ă se a m .
O sărut pe păr, iar ea îmi pune braţele în j Uruj ,
ceva neinteligibil. O duc la mine în dorm itor şi 8âtu| ui Şi
— Dormi, iubito! ! Ur>in pat
O sărut uşor pe frunte şi mă duc Ia duş.
Vreau să spăl de pe mine mizeria zilei de azi

Marţi,
14 iunie 2011
— Cu plăcere, dom nule Grey.
închid uşa şi mă duc la bucătărie să-m i iau un pahar cu apă. M ă
uit spre ferestrele livingului, la bezna d e d in co lo d e ele. şi iau o gură
de apă.
Unde eşti, Leila?
O văd cu ochii m inţii, cu capul plecat- D o rn ică. R ăbdătoare. T ân­
jind. îngenunchind in cam era de jo a c ă , d o rm in d In cam era ei, în ge­
nunchind lângă m ine in tim p ce lu cram , la m in e in b irou . Iar acu m ,
din câte ştiu, colindă pe străzile d in Seattle, îm p ietrită şi s in g u ră şi
purtându-se anorm al.
Poate că sunt neliniştit pentru că A n a a fost de aco rd să se m ute
cu mine,
O pot proteja. D ar ea nu vrea asta.
Clatin din cap. Anastasia e o continuă provocare.
E o mare provocare.
Asta înseamnă să te îndrăgosteşti. Cuvintele lui Flynn m ă bântuie.
M ă trezesc brusc; in im a îm i bate cu putere şi o senzaţie de tulbu­ Deci asta e senzaţia. D erutantă, palpitantă, epuizantă.
rare m ă sufocă. Stau întins lângă A na, care doarm e dusă. Doamne, o Mă duc înspre pianul cu coadă şi las cap acu l in jos. acoperin d
in vidiez că poate dorm i. V eioza de pe n optieră e încă aprinsă, ceasul coardele cât pot de încet. N u vreau să o trezesc. M ă aşez şi m ă holbez
arată 1:45, iar eu nu p o t scăpa de nelin iştea asta. la clape. N-am m ai cântat de câteva zile. îm i pun degetele pe clape şi
Leila? încep să cânt. N octurn a lu i C h o p in în si m in o r um ple în cet În c ă p e ­
Intru In deb ara şi trag p e m in e o pereche de pantaloni şi un tri­ rea, iar eu sunt singur cu m uzica asta m elancolică şi im» alin ă sufletul.
cou. R evin in d o rm ito r şi ve rific sub pat. U şa balconului e încuiată. O mişcare dintr-o parte îm i d istrage atenţia. Ana stă în penum­
G o n e sc pe co rid o r până la b iroul lu i Taylor. U şa e deschisă, aşa că bat bră, Ochii îi scânteiază în lu m in a de pe h o l. iar eu continui să cânt.
în ea şi intru. R yan se ridică, su rp rin s să m ă vadă. Ea vine spre m ine, îm brăcată în h alatu l de satin de culoare roz-pal. E
— Bună seara, domnule. uluitoare; o divă d esp rin să din film ele de altădată.
— Salut, Ryan. Totul e în regulă? Când ajunge la mine, imi iau mâinile de pe clape. Vreau să o ating.
— Da, domnule. E linişte. — De ce te-ai oprit? Era minunat, spune ea.
— N im ic p e ... — Ai idee cât de atrăgătoare arăţi în acest moment?
Arăt spre monitoarele CCTV — Vino în pat, zice ea.
— Nimic, domnule. Locul e sigur. Reynolds tocm ai a făcut o veri­ îi întind m ân a şi o trag la m in e in p o ală. îm b răţişân d -o , sâru-
ficare. tând-o pe gâtul gol şi tre cân d u -m i buzele peste gâtul ei, acolo unde i
— Foarte bine. Mulţumesc. se simte pulsul. îm i trem u ră în braţe.

yo Mai întunecat
— De ce ne certăm ? o întreb, m uşcând-o uşor de lobul
ur*hii.
— Pentru că încercăm să ne cunoaştem reciproc, iar tu eşţj : Mâ ridic brusc, luând-o pe Ana prin surprindere, şi o urc pe pian,
păţânat, şi arţăgos, şi irascibil, şi dificil. cu fundul pe capac şi cu picioarele pe clape. Două coarde disonante
îşi înclină capul ca să pot ajunge mai uşor la gâtul ei. Zâiub răsună în cameră, iar ea m ă priveşte fix. Stau intre picioarele ei şi o
aproape de pielea ei şi-m i cobor nasul peste gâtul ei. prind de mâini.
Oprovocare. — întinde-tel
— Sunt exact aşa, dom nişoară Steele. E o minune că mă suporţ, O aiut să se lungească p e p ian . S a tin u l se revarsă ca o apă peste

O muşc de lobul urechii. marginea sclipitoare de lem n n e g ru a p ia n u lu i şi peste clape.


După ce se întinde pe spate, ii dau d ru m u l, îm i scot tricoul şi îi desfac
— M m m ,..
picioarele. Picioarele A nei intonează o m e lo d ie pe note înalte şi joase. O
îm i dă de înţeles că-i place.
sâmt în spatele genunchiului drept şi apoi las o d â ră d e sărutări şi m uşcă­
— întotdeauna e aşa? şoptesc lipit de ea.
turi delicate pe tot piciorul, până pe coapsă. C ă m a ş a d e noapte i se ridică,
Să nu mă pot sătura de ea?
dând ta iveală goliciunea fru m oasei m ele iu bite. Geme. Ştie ce gânduri
— Habar n-am , spune ea, cu un oftat.
am. îşi încordează picioarele, iar su n etele disonante ale clapelor se aud
— N ici eu.
în încăpere, un acom paniam ent in e g al p e n tru respiraţia ei accelerată.
îi desfac cordonul halatului, iar acesta se deschide, dezvăluindu-mi Ajung la d estin aţia m e a : c lit o r is u l e i. Ş i o săru t o d a t ă , b u c u -
cămaşa de noapte de sub el. Se mulează pe trupul ei, scoţând In evidenţa rându-mă de zvâcnetul ca re -i stră b a te tr u p u l. Apoi suflu p este p ăru l
fiecare rotunjime, fiecare adâncitură, fiecare scobitură. Mâna mea se ei pubian, ca să-i fac loc lim b ii m e le . îi d e s fa c ş i mai taxe g en u n ch ii şi
mută de pe ţâţa ei pe sâni, iar sfârcurile i se întăresc, împungând sati­ o (intuiesc. E a mea. G o a lă . La m ila m e a . Ş i- m i place asta la n eb u n ie ,
nul când le mângâi cu degetele. îm i pun m âna pe talia ei, apoi pe şold. încetişor, încep să-m i ro tesc lim b a p e s te locul a c e la d ulce şi sen sib il.
— Eşti atât de delicată pe sub căm aşa asta şi pot să văd totul... Ea ţipă, iar eu continui la n e s fâ r ş it, în t im p ce e a fream ătă sub m in e ,
chiar şi asta. ridicându-şi bazinul ca să p r im e a s c ă m a i m u lt.
O trag u şo r de pârul pu bian, vizibil ca o m ovilă mică pe sub Nu mă opresc.
materiaL 0 devorez.
Ea geme, iar eu îi cuprind gâtul şi-m i în c u rc m âna în părul ei, Până când îmi simt faţa umedă.
trâgându-i capul înapoi. O sărut, obligând-o să deschidă gura şi împle- De la mine.
tindu-mi limba cu a ei. De la ea.
M ai geme o dată, iar degetele ei îm i cuprind faţa, mângâirtdu-mi Picioarele încep să-i tremure.
barba, în vreme ce trupul i se arcuieşte sub atingerea mea. — Ah, Christian, te rog!
Ii ridic uşor cămaşa de noapte, savurând atingerea bogată şi lină — O, nu, iubito, nu încă.
a satinului care-i îm bracă trupul fru m os, dându-i la iveală superbele Fac o pauză şi inspir adânc. E în tin să în faţa m ea, îm b ră c a tă in
picioare. M âinile mele li găsesc fundul. E goală. O cuprind de fund satin, cu părul revărsat pe abanosul lucios; e su perbă, d o a r în lu m in a
cu mâna, apoi îmi trec degetul m are peste toată lungim ea coapsei.
O doresc. Aici. Pe pian.

yi Wai întunecat
Nu vrea să m ă o p resc.
— A sta-i răzb u n area m ea. A na. D acă te cerţi cu mine. osâmi — Ce întrebare ciudată!
răzbun cum va pe tru pul tău. — Mâ gândeam că aş putea să-ţi aduc ceaiul la tine în birou, iar
O sărut pe ab d o m en şi-i sim t m u şch ii tensionându-se sub buzţ|t
apoi mi-am dat seama că nu ştiu ce ţi-ar plăcea.
— Ah, înţeleg. Apă sau vin se ara. D e şi p o a te că ar trebui să încerc
m ele.
ceaiul.
A h. iubito, eşti atât de ap roap e!
îm i mut m âna d in p ă ru l să u p e s p a te , m ângâind-o, atingând-o,
M âinile m i se u rcă pe coap sele ei, m ân gâind u-le, frământândii-|e
alintând-o.
ch in u in d -o .
— C hiar ştim p u ţin e u n u l d e s p re c e lă la lt, ş o p te ş te ea.
îi în c e rc u ie sc b u ricu l cu lim b a , în tim p ce degetele mele ajung
— Ştiu.
aco lo unde coap sele ei se un esc.
Nu mă cunoaşte. Şi c â n d o v a f a c e . . .
— A h! ţipă ea. iar eu îi s tre c o r u n deget în ău n tru , în vreme ce cu Se înclină, în cru n tâ n d u -se .
altul îi atin g clito risu l, în c e rc u ri n esfârşite. -C ee ?
Se arcu ieşte, rid icâ n d u -şi tru p u l de p e pian. Mi-aş d ori să-fi p o t sp u n e. D a r d a c ă - ţ i s p u n , vei pleca.
— C h ristian ! trig â ea. îi cuprind faţa fr u m o a s ă şi d u lc e .
Destul Grey! — Te iubesc, A n a Steele.
Ii rid ic p icioarele de p e clap e şi o îm p in g, ca să alunece uşor peste — Şi eu te iu besc, C h r is t ia n G r e y . N i m i c d i n ce-m i vei spune nu
capacul pianului. îm i d esfac fe rm o a ru l, iau un prezervativ şi-mi hs mă va îndepărta.
p an talo n ii să cad ă pe p o d e a . M ă u rc p e p ian şi îngenunchez între Vom vedea, Ana. Vom vedea.
p icioarele ei, p u n ân d u -m i p rezerv ativu l. E a m ă priveşte intens, plină O mut lân gă m in e , m ă r id ic şi s a r d e p e p ia n , a p o i o ajut şi pe ea
de d orin ţă. M ă târăsc peste tru pul ei p ân ă cân d aju ngem faţă în faţa. să se dea jos.
Iubirea şi d orin ţa m ea se reflectă în o ch ii ei în tu n ecaţi, — La culcare, şo p te sc.
— Te d oresc atât de m ult, îi şo p tesc şi o p ătru n d încet.
A poi ies.
Şi in tru din nou. Bunicul Trev-yan şi cu m ine culegem m ere.
M ă prind e de biceps şi-şi în a lţă cap u l, cu g u ra larg deschisă. Vezi merele astea roşii din mărul verde?
E atât de ap ro ap e ... Dau din cap.
I-o trag din ce în ce m ai repede, ia r ea îşi în c o lă c e şte picioarele
Noi le-am pus aici. Tu şi cu mine. M ai ţii minte?
in ju ru l m eu şi scoate un ţipăt în ăb u şit cân d îşi dă drumul. Apoi îmi L-am păcălit pe mărul ăsta bătrân.
dau drum ul şi eu. M ă pierd în fem eia p e care o iubesc.
Credea că o să facă nişte mere verzi şi amare.
Darface merele astea roşii şi dulci.
Să (ii minte!
O mângâi pe păr, în tim p ce ea stă cu capul p e p ieptul meu.
Dau din cap.
— Bei ceai sau cafea seara? întreabă A na.

374 Mai întunecat


Miroa$e-l şi tu!
M iroase a bine. M iroase a plin.
— Întotdeauna d orm b in e c u tin e . A n a s ta s ia .
Şterge mărul de cămaşă şi m i-l dă mie.
— N-ai mai avut coşmaruri?
Gustâ-I! Iau o îmbucătură.
-N u .
E crocant şi delicios şi are gust de plăcintă cu mere. Numai vise. Vise plăcute.
Zâmbesc. Burtica mea e fericită. — Despre ce su nt c o ş m a r u r ile ta le ?
Merele astea se numesc corcite. întrebarea ei m â prind e n ep reg ătit şi d in tr -o d a tâ m ă g â n d e s c c u m
Uite, vrei să guşti şi unul verde ? eram când aveam p atru a n i — n e a ju t o r a t , p ie r d u t , s in g u r , s u f e r i n d
Nu ştiu. şi plin de furie.
Bunicul muşcă din măr şi scutură din umeri. — Sunt am in tirile c o p ilă r ie i m e le , s a u c e l p u ţ in a ş a s u s ţ i n e d r .
Se strâmbă. E nasol. Flynn. Unele mai vii, altele m a i ş te r s e .

Mi-l întinde. Zâmbeşte. Zâmbesc şi eu şi iau o îmbucătură. Am fost un cop il n e g lija t, a b u z a t.


Mama nu m ă iubea.
Un fior mă străbate din cap până în picioare.
Nu mă proteja.
NASOL.
S-a sinucis şi m -a a b a n d o n a t.
Mâ strâmb şi eu a scârbă. Râde. Râd şi eu.
Târfa drogată m o a rtă pe p o d e a .
Culegem merele roşii şi le punem în găleată.
Arsura.
Am păcălit pomul.
Nu arsura.
Nu e nasol. E dulce. Nu. Nu te gândi la asta, G rey!
Nu nasol. Dulce. — Te trezeşti plângând şi ţipând?
întrebarea A n ei m â re a d u c e în p r e z e n t ş i - m i t r e c d e g e t u l p e s t e
clavicula ei, păstrând c o n ta c tu l fiz ic c u e a . T a lis m a n u l v i s e l o r m e le .
M iro su l îm i tre ze şte a m in tiri. L iv ad a b u n ic u lu i. Deschid ochii — Nu, A nastasia. N -a m p lâ n s n ic io d a t ă . D i n c â t e - m i a m i n t e s c .
şi m ă trezesc ţin â n d -o strân s in b ra ţe p e A n a. A re degetele vârâte în N id m ăcar n e m e rn icu l ăla n e n o r o c it n u m - a p u t u t f a c e s ă p lâ n g .
părul m eu ş i-m i zâm b eşte tim id . — Ai vreo am in tire fru m o a s ă d in c o p ilă r ie ?
— B ună d im in eaţa, fru m o aso , m u rm u r. — îm i am in te sc c ă tâ r fa d r o g a tă fă c e a p r ă ji t u r i . î m i a m i n t e s c
— B u n ă d im in eaţa şi ţie, fru m o su le. aroma. Un tort de ziua m e a , c re d . P e n tr u m in e .
Tru pul m eu are alt salut în m in te. O s ă ru t fu g ar şi-m i descâlcesc
picioarele d in tre ale ei. Sprijinit în tr- un cot, îm i c o b o r privirea spre ea,
— Ai d o rm it bine? Manii e la bucătărie.
— Da, in duda faptului că m i-ai întrerupt som nu l noaptea trecută. Miroase a ceva bun.
— H m m ... Poţi să m ă întreru p i aşa o ricân d . Bun şi cald şi cu ciocolată.
O sărut din nou. Ea cântă.
— Dar tu? Ai dormit bine?

J7& Mii întunecat


a m
Zâmbeşte.
— Asta-ipentru tine, Viermişor. MS rostogolesc peste ea şi-t prind mâinile deasupra capului, apoi
Pentru mine! o sărut pe gât.
— Ah, domnişoară Steele.
O ţin de ambele braţe cu o singură mână. Pe cealaltă m i-o cobor
de-a lungul trupului ei şi, lent, ii ridic cămaşa de noapte d in satin,
— Şi mai e venirea M iei, cu mam a ţi cu tata. Mama era îngrijorat;
până când penisul meu erect se lipeşte de sexul ei.
de reacţia m ea, dar am ad orat-o pe M ia imediat. Primul meu cuvânt
— Ah, ce rni-ar plăcea să-ţi fac, şoptesc.
a fost „M ia“. îm i am in tesc p rim a m ea lecţie de pian. Domnişuarj
Zâmbeşte şi-şi ridică bazinul spre mine.
K athie, profesoara mea, era m inunată. Creştea şi cai.
0 fe t iţ ă o b r a z n ic ă .
— A i spus că m am a ta te-a salvat. Cum? Mai întâi am nevoie de un prezervativ.
Grace? Nu e evident? Mă întind să iau unul din noptieră.
— M -a adoptat. C redeam că e un înger când ani văzut-o prima
oară. Era îm brăcată in alb, atât de bună şi de calmă când m-a examinat,
N -o să uit niciodată. D acă ar fi spus nu, sau dacă ar fi spus nuCarrid,. Ana mi se alătură la barul din bucătărie. Poartă o rochie albas-
La naiba! Acum aş f i mort. tru-deschis şi pantofi cu toc. Arată din nou uluitor. O privesc cum
M ă uit la ceas: 6:15. îşi devorează micul dejun. Sunt relaxat. Chiar fericit. A spus că se va
— E cam profund ă d iscu ţia p entru ora asta atât de matinală. muta cu mine şi mi-am început ziua cu un futai. Zâmbesc şi mă întreb
— M i-am propu s să te cu n o sc m ai bine, spune Ana, şi pare in dacă Anei i s-ar părea asta haios. Se întoarce spre mine.
acelaşi tim p sin ceră şi pusă pe pozne. — Când o sâ-\ cunosc pe instructorul tău, pe Claude, ca să văd
— Serios, d om nişoară Steele? C redeam că vrei să afli dacă prefer ce poate?
cafea sau ceai. în o rice caz, m ă p o l gândi Ia unul dintre modurile în — Depinde dacă vrei să mergi la New York sau nu in weekendul
care m ă poţi cu noaşte m ai bine. ăsta — asta dacă nu vrei sâ-1 întâlneşti într-una din dimineţi, săptă­
O îm p u n g cu erecţia m ea. mâna asta. O s-o rog pe Andrea să-i verifice programul şi te anunţ.
— C red că în felul acesta te cu n o sc destul de bine. — Andrea?
Zâmbesc cu subînţeles. — Asistenta mea personală.
— Eu nu cred că te voi cu n o aşte n icio d ată suficient de bine în Se întoarce azi. Ce uşurare!
felul acesta. E xistă nişte av antaje categ o rice în faptul că mâ trezesc — Una dintre numeroasele tale blonde?
lângă tine, — Nu e a mea. Lucrează pentru mine. Tu eşti a mea.
O sărut pe ureche. — Şi eu lucrez pentru tine.
— Nu trebuie să te trezeşti? O, da!
— în d im in eaţa asta, nu. în tr -u n sin g u r lo c îm i doresc să fiu — Şi tu.
acum , d om nişoară Steele. — Poate Claude mă va învăţa kickbo xin g , spune Ana, dar şi ea
— Christian! zâmbeşte.
în m o d d a r vrea să-şi sp o rească şansele în faţa mea. Chestia
ar p u tea d ev en i in teresan tă. 9sti — Suni mereu sincer cu tine. Ana. Nu vreau să m ă jo c. M ă rog,
— Să te văd, d o m n işo a ră Steele. nu genul ăsta de jocuri, adaug.
A n a m u şc ă d in tr-o clătită şi se uită în spatele ei. — Dar ce fel de jocuri iţi plac? spune Ana clipind, p refacând u-se
— Ai rid ica t cap acu l p ianu lu i d in nou. nevinovată.
— L -a m în ch is azi-n o ap te ca să nu te deranjez. Cred că n-a fut,( — Domnişoară Steele, nu eşti deloc atentă.
ţio n a t, d a r m ă bucur.
Ea râde, iar faptul că o văd şi o aud râzând îm i redă b u n a d is­
poziţie.
Ana se înroşeşte.
— Domnule Grey, îmi distragi atenţia în atât de m ulte feluri!
D a. Sunt m u lte de spus despre sexul pe pian. Şi despre sexul dimi­
— Sunetul meu favorit din toată lumea asta e chicotitul tău, A n a­
n eaţa la p rim a oră. Face m in u n i p en tru dispoziţia mea.
stasia. Acum... care era întrebarea?
D o a m n a Jo n es ne în treru p e m om entu l. Se apleacă şi pune în fj|a
— A, da. Te vedeai cu supusele tale doar în weekend?
A n ei o p u n gă de h â rtie , c u prânzul.
— Da, e corect.
— P en tru m ai târziu , A n a. T on, e O K ?
Unde vrea să ajungă ?
— A , da. M u lţu m esc, d o am n ă Jones. — Deci nu făceai sex în timpul săptămânii.
A n a îi z â m b e şte larg, G ail la fel, ap o i iese ca să ne ofere un pic Aruncă o privire spre intrarea în living; se asigură că nu aude
d e in tim ita te . Ş i p e n tru G ail e o n ou tate. N u-m i stă în fire să am pe nimeni. Izbucnesc în râs,
cin ev a în v izită în tim pul săptăm ânii. D ata trecută am fost tot cu Ana. — Ah, aici voiai să ajungi. De ce crezi că fac sport în fiecare zi a
— P o t să te în tre b ceva? îm i în treru p e A na gândurile. săptămânii?
— Desigur. Ziua de azi e diferită. Sex într-o zi a săptămânii. în ain te de m icu l
— Şi n -o să te superi? dejun. Ultima oară când s-a întâmplat asta a fost pe b iro u , cu tin e.
— E d espre E lena? Anastasia.
— Nu. — Pari foarte m u lţu m ită de tin e în s ă ţi, d o m n iş o a r ă S te e le .
— Sunt, domnule Grey.
— A tu n ci n -o să m ă supăr.
— Aşa şi trebuie. A cu m m ă n â n c ă -ţi m ic u l d e ju n .
— D a r a cu m am o în treb are suplim entară.
— D a?
— C are e d espre ea.
Coborâm In lift cu Taylor şi Sawyer şi buna dispoziţie continu ă in
B u n a d isp o ziţie m i se evaporă.
maşină. Taylor şi Sawyer se aşază in faţă şi p ornim spre SIP.
— C e anum e?
Da, în mod clar m-aş putea obişnui cu asta.
— D e ce te superi atât de tare când te în treb despre ea?
Ana pluteşte. Trage cu coada ochiului spre m in e, sau p o ate eu
— S in cer? o întreb. sunt cel care trage cu coada ochiului la ea?
— C red eam că eşti întotd eau na sin cer cu m ine. — Nu spuneai că azi vine fratele colegei tale de apart
— îm i propun să fiu, întreb eu.
— Ă sta pare un răspuns fo arte evaziv.

380 Mai întunecat


— A h , E th an , sp u n e ea. A m uitat. A h, C hristian, mulţumescCJ
R ahat! E Elena.
m i-a i re a m in tit. Va trebu i să m ă în to rc la apartam ent.
— Cee?
— La ce oră?
— Christian. Bună. Eu sunt. Scuze de deranj. Voiam să mă asigur
— N u ştiu e x a c t Ia ce o ră soseşte.
că nu-1 suni pe tipul ăla. Bileţelul era de la Isaac.
— N u v reau să te d uci n icăie ri de una singură, — Cred că glumeşti.
M ă p riv eşte înd u rerată, —Da. E atât de stânjenitor! Era pentru u n jo c de-al nostru.
— Ştiu , zice ea. Sawyer m ă va spiona, âăă, m ă va supraveghea azi; — Pentru un joc.
— D a, sp u n eu apăsat. — Da. Şi nu voia să spună cinci mii de dolari.
Leila e tot în libertate. Izbucnesc în râs.
— D a c ă a ş fi co n d u s S a a b -u l, ar fi fo st m ai uşor, mormăie ea, — Când ţi-a spus asta?
ursu ză. — în dimineaţa asta. L-am sunat imediat. I-am spus că am fost
— Saw yer va avea o m aşin ă şi te poate duce la apartament, numai la tine. Ah, Christian, îmi pare râu.
s ă -î sp u i cân d . — Nu, nu-ţi face griji. Nu trebuie să-ţi ceri scuze. Mă bucur că
î l p riv e sc p e T a y lo r în o g lin d a retrov izoare. El dă din cap. Ana există o explicaţie logică. Părea o sumă ridicol de m ică.
oftează. —Nu-mi vine să cred.
— B in e. C red că E th a n m ă va su n a în cursul zilei. O să te anunţ — Nu mă îndoiesc că ai un plan de răzbunare malefic şi creativ.
ca re e p lan u l. Săracul Isaac!
A ra n ja m e n tu l ăsta e ca m la v o ia întâm plării. — De fapt, el e supărat pe mine. Aşa că va trebui să m ă revanşez
D a r n u v re a u să m ă cert. faţade el.
A m o zi m u l