Sunteți pe pagina 1din 29

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 21192 - Joi, 09.11.2017


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea ANNY TRANSPORTI SRL.......................................................................................................................... 3

Județul Bihor ..................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea ATELIER MOSSA SRL ............................................................................................................................... 3

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea GEADEL CONSULTING SRL .................................................................................................................... 4

Județul Cluj ....................................................................................................................................................................... 5


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea PAUL CH SRL .............................................................................................................................................. 5

Județul Dolj ....................................................................................................................................................................... 6


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea ARHIPREST CONSTRUCT SRL ................................................................................................................ 6
2. Societatea EURO-IMPRESIT SRL ................................................................................................................................ 7

Județul Dâmboviţa............................................................................................................................................................ 8
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea AMA NEW LINE SRL ................................................................................................................................. 8
2. Societatea ANCALEX SRL............................................................................................................................................ 9

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................... 9


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea VEGA 93 SRL............................................................................................................................................... 9

Județul Harghita ............................................................................................................................................................. 17


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 17
1. Societatea HEN-BENC SRL ........................................................................................................................................ 17

Județul Ialomiţa .............................................................................................................................................................. 18


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea GLOBAL OYL SRL ................................................................................................................................... 18
2. Societatea GRAND ART CONSTRUCT SRL ............................................................................................................. 19

Județul Iaşi ...................................................................................................................................................................... 25


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea RUDIGO SRL ............................................................................................................................................. 25

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 25
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea EN-OILS SRL ............................................................................................................................................. 25
2. Societatea PRECIZIO INSTAL SRL............................................................................................................................ 25
3. Societatea VENUS MODELARE CORPORALĂ SRL ............................................................................................... 26
4. Societatea ATHENA HOSPITAL S.A. ........................................................................................................................ 26

Județul Vaslui ................................................................................................................................................................. 28


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 28
1. Societatea GELI SRL ................................................................................................................................................... 28

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Județul Bacău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ANNY TRANSPORTI SRL, cod unic de înregistrare: 26789243
Raportul de activitate al lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor
în cond. art. 21 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
Nr. 1668 din 08.11.2017
1.Date privind dosarul: Număr dosar 4705/110/2013* al Tribunalului Bacău, Judecător sindic: Brînduşa Pascaru;
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 4, judeţ Bacău; Număr de telefon 0234/514419;
Programul arhivei/registraturii instanţei 1030 – 1330.
3.1.Debitor: SC Anny Transporti SRL Bacău, având cod de identificare fiscală 26789243, sediul social Bacău, str.
Logofăt Tăutu, nr 5, bl 5, sc A, ap 1, jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului J04/335/2010; Tel., E-mail - ;
5.Lichidator judiciar: Contexpert SPRL Bacău, având cod de identificare fiscală RO 20569559, sediul social în Bacău,
str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, cod poştal 600269, judeţ Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în
Insolvenţă 2A0012, tel./fax 0234/518595, 0234/542222, E-mail contexpert.bacau@gmail.com; Nume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Cobzaru Radu;
6.Subscrisa Contexpert SPRL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Anny Transporti SRL Bacău,
conform Sentinţei civile nr 381/2015 din 20.05.2015 pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul 4705/110/2013*, în
temeiul art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Depunerea la dosarul cauzei a raportului de activitate înregistrat cu nr. 1668 din 08.11.2017.
Operaţiunile efectuate de către lichidatorul judiciar de la data depunerii ultimului raport şi până în prezent:
 Raportul de activitate înregistrat cu nr. 794 din 14.06.2017 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 12300
din 22.06.2017. Dovada publicării o anexăm prezentului raport.
 La data de 31.07.2017, la sediul lichidatorului judiciar s-a prezentat dna Cristea Daniela - expert contabil desemnat
în Dosarul nr. 4705/110/2013*, care a predat documentele contabile ale debitoarei, conform Procesului verbal de
predare-primire nr. 1000 din 31.07.2017.
 La data de 05.09.2017, lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitoarei în vederea aprobării
onorariului de succes de 3%, exclusiv TVA, aplicat sumelor distribuite creditorilor în cadrul procedurii. La ședința
adunării creditorilor din data de 15.09.2017 nu a dat curs solicitării niciunul dintre creditori, în acest sens fiind încheiat
Procesul verbal al adunării creditorilor nr. 1295 din data de 15.09.2017, care a fost depus la dosarul cauzei și publicat în
BPI nr. 17296/21.09.2017. Dovada publicării o anexăm prezentului raport.
 La data de 11.09.2017 a fost întocmit Planul de distribuție parțială a fondurilor existente în contul avere al debitoarei
SC Anny Transporti SRL întocmit în cond. art. 121-123 din Legea nr. 85/2006, înregistrat cu nr. 1265. Planul a fost
depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 16779/14.09.2017. Dovada publicării o anexăm prezentului raport.
 Având în vedere faptul că împotriva planului nu au fost formulate contestații, astfel cum rezultă din Minuta
încheiată în data de 03.10.2017, lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea sumelor conform planului de distribuție.
Dovada efectuării distribuției a fost depusă la dosarul cauzei prin adresa nr. 1444 din data de 05.10.2017.
 Acţiunea în atragerea răspunderii patrimoniale împotriva fostului administrator statutar Avram Adina Mihaela, ce
face obiectul dosarului 4705/110/2013*/a2 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, a fost soluționată la data de 20.06.2017,
când instanța a pronunțat Sentința civilă nr. 350/2017 din data de 21.06.2017 prin care a admis cererea precizată privind
atragerea răspunderii patrimoniale conform art. 138 alin. 1 lit. a, c și d din Legea nr. 85/2006.
 Având în vedere faptul că sentința în cauză a rămas definitivă prin neapelare la data de 10.10.2017, lichidatorul
judiciar va proceda la efectuarea demersurilor pentru a determina eventuale bunuri patrimoniul fostului administrator.
Astfel, lichidatorul judiciar, prin adresele nr. 1658 și 1659 din data de 06.11.2017 a solicitat către Primăria mun. Bacău
și BCPI Bacău o listă cuprinzând averea imobiliară și mobiliară a fostului administrator al debitoarei.
 Conform extraselor de cont anexate, în contul avere al debitoarei este înregistrată suma de 346,17 lei.
Pentru continuarea procedurii, vă solicităm acordarea unui nou termen.
Contexpert SPRL Bacău

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ATELIER MOSSA SRL, cod unic de înregistrare: 33890797
C.I.I. Moldovan Ana Corina
Membru U.N.P.I.R. CIF:RO 23467685 Atestat sub nr. 1B0180,
sediu: Oradea, str. Rimler Karoly, nr. 6, jud. Bihor
Fax: 0259/435 966, Tel. 0359/804 435
e-mail: cabinetmoldovan@yahoo.com
Dosar nr.5004/111/2017
Proces verbal
încheiat azi 08.11.2017 cu ocazia adunării creditorilor Atelier Mossa SRL
Nr.3756/08.11.2017
Subscrisa C.I.I. Moldovan Ana Corina, în calitate de lichidator judiciar al Atelier Mossa SRL, prin convocatorul nr.
3747/31.10.2017, publicat în BPI, am convocat creditorii înscrişi la masa credală.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Ordinea de zi comunicată este:


1. Aprobarea angajării unui expert evaluator şi selectarea ofertei pentru evaluarea bunurilor din patrimoniul falitei
Atelier Mossa SRL
La ora şi data fixata, 08.11.2017, ora 12, nu s-a prezentat prezentat nici un creditor şi nu s-a primit niciun vot prin
corespondenţă.
Din cele de mai sus rezultă că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.49 alin.1 din L85/2014 privind cvorumul
minim, astfel că ordinea de zi nu a fost votată.
Lichidator judiciar, C.I.I. Moldovan Ana Corina

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GEADEL CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 17217854
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 18517/3/2017, Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila, Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea
B - Sema Parc, sector 6, Bucureşti, Număr de telefon: 021.408.36.00. Programul arhivei/registraturii instanţei 9.30 –
14.00, luni -vineri.
3.Debitor: SC GEADEL CONSULTING SRL, sediul în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoza, nr.17, sector 2, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2455/2005, CUI 17217854.
4. Lichidator judiciar: CAPITAL INSOL SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intrarea Gh. Simionescu nr. 15, parter, sector 1,
număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0419, cod de identificare fiscală RO 26373607, tel.
021/232.40.30, prin asociat coordonator Mitruta Gerard Roberto, e-mail: office@capitalinsol.ro, Nume şi prenume
reprezentanti lichidator judiciar: Mitruta Gerard Roberto, Mitruta Lucia.
5. Subscrisa CAPITAL INSOL SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intrarea Gh. Simionescu nr. 15, parter, sector 1, în calitate
de lichidator judiciar al debitorului SC GEADEL CONSULTING SRL, conform Incheierii de sedinta din 28.06.2017,
pronunţata în dosarul nr. 18517/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Sectia a VII-a Civila, în temeiul Legii
85/2014, publică:
Extras din procesul verbal de negociere directă
cumpărător identificat
Nr. 3831/01.11.2017
Art. 1 Parti:
1) SC GEADEL CONSULTING SRL ( societate în faliment, society bankrupky, societe en faillite) cu sediul în
Bucureşti, str. Fabrica de Glucoza, nr.17, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2455/2005,
CUI 17217854, debitor în dosarul nr. 18517/3/2017 inregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Sectia a VII-a Civila
prin lichidator judiciar CAPITAL INSOL S.P.R.L, cu sediul în Bucureşti, Intr. Gheorghe Simionescu, nr. 15, parter/1,
sector 1, inregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. în 2009, sub numarul 0419 şi avand codul de
inregistrare fiscală RO26373607
2) VLADU MARIUS , cu domiciliul în Bucureşti, str. Jirului, nr. 5, bl.1, ap.9, sector 4, pentru MDS GRUP SRL cu
sediul în Galati, Bd. George Cosbuc nr. 257, parter, judet Galati prin imputernicirea din data de 31.10.2017
Art. 2 Cadrul legal al vanzarii
− Legea 85/2014
− La data de 11.07.2017 lichidatorul judiciar a finalizat inventarierea bunurilor debitorului Geadel Consulting SRL.
− Raportul de Evaluare a Bunurilor Imobile inregistrat sub nr. 3436/11.10.2017 a fost efectuat de Coldwell Banker
Research & Valuation Advisors
− Raportul de Evaluare a fost depus la dosarul cauzei prin adresa nr. 3442/12.10.2017.
− In temeiul articolului 154 şi urmatoarele din Legea 85/2014 privind procedura insolventei, lichidatorul judiciar a
elaborat Strategia de vanzare a bunurilor debitorului Geadel Consulting SRL.
− Regulamentul de Vanzare aferent Strategiei de Vanzare nr. 3441/12.10.2017, a fost intocmit în conformitate cu disp.
art.154 pana la 158 din Legea 85/2014.
− Strategia de vanzare Geadel nr. 3441/12.10.2017 şi Regulamentul aferent a fost aprobat de creditori, hotarare
cuprinsa în Proces verbal nr. 3570 din data de 18.10.2017.
Art. 3 Organizarea sedintelor de negociere directa, etape premergatoare :
− A fost intocmit Anuntul de promovare la vanzare nr. 2801/24.08.2017
− Ziarul Romania Libera 25.08.2017 şi pe site lichidatorului judiciar www. capitalinsol.ro
− Conditii limitative: vanzarea prin negociere directa este aplicata apartamentelor şi spatiilor comerciale, pentru care
au fost inregistrate scrisori de intentie pana la data de 18.10.2017.
− Notificarea cu privire la organizarea sedintei de vanzarea prin negociere directa nr. 3592 din data de 18.10.2017 şi
precizari nr. 3613 din data de 19.10.2017 au fost comunicate partii interesate prin mail office@mdsgrup.ro posta în data
de 19.10.2017
− Cererea de cumparare a fost inregistrata sub nr. 3785 din data de 30.10.2017
Art. 4 Descrierea imobilului
− Apartamentul nr. 18 (4A3), compus din 4 camere, situat la etajul 4 al blocului C2 (A), compus din 1 living +
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

bucatarie+ loc de luat masa, 3 dormitoare, 2 bai, 1 hol, 1 terasa avand o suprafata utila de 114,84 mp, suprafata balcon
34.46 mp o suprafata totala de 149,30 mp şi cota indiviziva de 2,74 % resprectiv suprafata indiviziva 29,19 mp din
partile comune ale locului prin natura şi destinatia lor sunt în proprietate comuna, fortata şi perpetus a tututror
coproprietarilor în suprafata totala de 1.067,14 formate din: intrare, scari, lift, hol acces şi cota indiviziva 1,22 %,
resprectiv suprafata indiviziva 30,90 mp din terenul aferent blocului în suprafata de 2.541 mp cu nr. cadastral 6023/1
− Adresa: Pipera, str. Emil Garleanu, nr 11, loc. Voluntari, Jud. Ilfov
Date privind documentatia cadastrala:
Conform documentelor de proprietate, proprietatea este identificata cu numarul cadastral:
- Numar cadastral 6023/1/C2-U18
- Carte Funciara nr. 14305 a orasului Voluntari, Jud. Ilfov
Ipoteci:
Proprietatea este ipotecata în favoarea Alpha Bank Romania SA Bucureşti Sucursala pentru suma de 27.785.910 RON +
dobanzi, majorarile şi penalitatile, cu interdictia de instrainare, grevate de sarcini şi servituti, în baza actului aditional
nr.1/2009, aut sub nr. 20/2009 la Contractul de ipoteca aut nr. 550/2007.
Art. 5 Pretul pentru inceperea negocierii : 115.410 Euro exclusiv TVA ( la cursul BNR din data platii)
Art. 6 Desfasurarea sedintei de negociere :
Art. 6.1 Verificarea documentelor depuse:
− Pentru bunul oferit la vanzare prin negociere directa s-a inregistrat o singura cerere de inscriere nr. 3785 la data de
30.10.2017
− La data de 01.11.2017 ora 16.00 la sediul lichidatorului Capital Insol SPRL, din Bucureşti ,str. Intr. Gh. Simionescu,
nr,. 15, parter /1 ,sector 1 a fost invitat la sedinta de negociere MDS GRUP SRL dar s-a prezentat la negociere ofertanul
VLADU MARIUS, în nume propriu avand şi imputernicire din partea MDS GRUP SRL din data de 31.10..2017
− Ofertantul VLADU MARIUS a depus sediul lichidatorului judiciar, cu cel putin 24 ore inainte de inceperea sedintei
de negociere, respectiv în data de 27.10.2017 urmatoarele documente:
a)Cererea de participare
b)Declarartie pe proprie raspundere
c)Declaratie insusire instructiuni privind organizarea negocierii directe
d) Garantia de participare de 10 % în suma de 53.150 RON, echivalent a 11.541 EURO a fost depusa cu online prin
Home Bank din data 31.10.2017 în contul de lichidare deschis pe numele debitorului GEADEL CONSULTING SRL,
nr. RO18BUCU239774052511RO04, deschis la ALPHA BANK ROMANIA SA
e) Imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul în sedinta de negociere.
f) copia de pe actul de indentitate a persoanei imputernicite
g) imputernicire din partea MDS GRUP SRL
CONCLUZIILE NEGOCIERII
Art. 7
In urma negocierii intre parti rezulta:
Mentionam faptul ca, ofertantul VLADU MARIUS nefiind în lista aprobata de Adunarea Creditorilor debitoarei Geadel
Consulting SRL pana la data de 18.10.2017, astfel ca, nu poate participa la negocierea directa din data de 01.11.2017
deoarece, ofertant, la acea data, pentru Apartamentul nr. 18 (4A3), compus din 4 camere, situat la etajul 4 al blocului C2
(A), avand numar cadastral 6023/1/C2-U18 situat în imobilul din Pipera, str. Emil Garleanu, nr 11, loc. Voluntari, Jud.
Ilfov era MDS GRUP SRL. Ofertantul VLADU MARIUS isi mentine intentia de cumparare urmand sa participe la
licitatia cu strigare ce va fi organzaita ulterior.
De asemnea, precizeaza ca doreste ca garantia de 10 % în cunantul de 53.150 Lei sa fie indisponibilizata în contul
debitoarei pentru a constitui garantia de participa la licitatie cu strigare .
Lichidator judiciar, Capital Insol SPRL

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PAUL CH SRL, cod unic de înregistrare: 27390665
România
Tribunalul Specializat Cluj
Str. Dorobanţilor, nr. 2-4
Dosar nr. unic 1348/1285/2014/a2
Citaţie
emisă la: 09.11.2017
Reclamant
1. NR Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca prin AJFP - Cluj-Napoca, P-Ta Avram Iancu, nr.
19, judeţ Cluj
Pârât
2. NR Sevciuc Rodica - Cluj-Napoca, Str.Frunzişului, nr. 108, ap. 32, judeţ Cluj
3. NR Sevciuc Rodica - Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 241 E, ap. 19, judeţ Cluj
4. NR Sevciuc Rodica - Tg. Mureş, Str.Mărăşti, nr. 40, sc. A, ap. 24, judeţ Mureş
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Sunt chemaţi în această instanţă, în data de 11.12.2017, sala 102, ora 8:30, complet- nou falimente 5, în proces cu
debitoarea SC SC Paul CH SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Oțetului, nr. 12, jud. Cluj, prin lichidator judiciar Juris
Insolvency SPRL, pentru fond-falimente-cerere de antrenare a răspunderii.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ARHIPREST CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 25977982
România, Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă
Str. Brestei nr. 12, jud. Dolj
Dosar nr. 7882/63/2017/a5
Comunicare sentinţa nr. 660/2017,
emisă la: ziua 06, luna 11, anul 2017
Către,
Administrator judiciar Ignat Group SPRL - Craiova, str. Păltiniş, nr. 8A, judeţ Dolj
Contestator Toma Ion - Craiova, str. Mihail Strajan, nr. 15, bl. 12, sc. 2, ap. 8, judeţ Dolj
Toma Tanta - Craiova, str. Mihail Strajan, nr. 15, bl. 12, sc. 2, ap. 8, judeţ Dolj
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 660/2017 din data de 31.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 7882/63/2017/a5
de Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Arhiprest Construct SRL, cu sediul în mun. Craiova, str.
Izvorul Rece, nr. 19E, jud. Dolj, având CUI 25977982 şi J16/1132/2009.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Cod ECLI ECLI:RO:TBDLJ:2017:183.000660
România, Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 7882/63/2017/a5
Sentinţa nr. 660/2017
Şedinţa publică de la 31 Octombrie 2017
Completul compus din:
Preşedinte Raluca Elena Dinculescu
Grefier Carmen Gabriela Enculescu
Pe rol judecarea contestaţiei formulate de contestatorii Toma Ion, CNP 1520209163268 şi Toma Tanta, CNP
2590220163255, ambii cu domiciliul în Craiova, str. Mihail Strajan, nr. 15, bl. 12, sc. 2, ap. 8, jud. Dolj, la tabelul
preliminar al creanţelor debitoarei SC Arhiprest Construct SRL, cu sediul în mun. Craiova, str. Izvorul Rece, nr. 19E,
jud. Dolj, având CUI 25977982 şi J16/1132/2009, în contradictoriu cu administratorul judiciar Ignat Group IUPRL, cu
sediul în Craiova, str. Păltiniş nr. 8A, jud. Dolj – desemnat să administreze procedura insolvenţei debitoarei Arhiprest
Construct SRL, având ca obiect procedura insolvenţei.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: contestatorul Toma Ion, personal şi pentru administratorul
judiciar Ignat Group SPRL – desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului Arhiprest Construct SRL,
avocat Claudiu ignat, lipsind contestatorul Toma Tanta.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că la data de 31.10.2017, contestatorii Toma Ion
şi Toma Tanta au depus cerere de renunţare la judecarea contestaţiei, după care:
Instanţa, în conformitate cu prevederile art. 219 alin. (1) nCod procedură civilă, verifică identitatea contestatorului
Toma Ion, CNP 1520209163268 cu domiciliul în Craiova, str. Mihail Strajan, nr. 15, bl. 12, sc. 2, ap. 8, jud. Dolj, care
se legitimează cu CI seria DZ nr. 229136.
Avocat Claudiu Ignat, pentru administratorul judiciar, depune la dosarul cauzei tabelul preliminar rectificat al creanţelor
înregistrate împotriva averii debitorului Arhiprest Construct SRL, precum şi dovada publicării în BPI a acestui Tabel de
creanţe.
Fiind interpelate de către instanţă, părţile prezente solicită să se ia act de renunţarea la judecată.
Tribunalul,
Asupra cauzei de faţă;
La data de 12.09.2017, contestatorii Toma Ion şi Toma Tanta, în temeiul art. 111 din Legea nr. 85/2014, au formulat
contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor debitoarei Arhiprest Construct SRL, publicat în BPI nr. 16188/05.09.2017
şi tabelul preliminar rectificat al creanţelor debitoarei Arhiprest Construct SRL, publicat în BPI nr. 16396/07.09.2017,
solicitând admiterea contestaţiei şi să se dispună înscrierea contestatorilor în tabelul preliminar al creanţelor cu suma de
124.469,39 lei, în categoria creanţelor care beneficiază de un drept de preferinţă.
În motivarea contestaţiei s-a arătat că, în mod greşit, a dispus administratorul judiciar al debitoarei înscrierea creanţei
contestatorilor în categoria creanţelor chirografare, în condiţiile în care creanţa contestatorilor este una afectată de un drept
de preferinţă, respectiv de o ipotecă legală, înscrisă ca atare în cartea funciară. Au solicitat contestatorii să se aibă în vedere
dispoziţiile art. 5 alin. 1 pct. 15 din Legea nr. 85/2014, precizând că au achitat debitoarei, în calitate de promitent-vânzător,
întreg preţul vânzării imobilului şi, în temeiul art. 2386 pct. 2 nCod civil, în favoarea contestatorilor a fost înscris în cartea
funciară un drept de ipotecă legală, având ca obiect restituirea sumelor plătite, astfel că, în temeiul art. 110 alin. 2 raportat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

la prevederile art. 106 alin. 2 şi art. 5 alin. 1 pct. 15 din Legea insolvenţei, administratorul judiciar ar fi trebuit să înscrie
creanţa contestatorilor în categoria creanţelor care benefiiază de o cauză de preferinţă, respectiv ipoteca legală şi,
nicidecum în categoria creanţelor chirografare, astfel cum în mod greşit s-a dispus.
În drept contestatprii au invocat prevederile art. 5, art. 106, art. 110, art. 111 din Legea nr. 85/2014.
La data de 31.01.2017, contestatorii Toma Ion şi Toma Tanta au depus cerere de renunţare la judecarea contestaţiei,
motivată de faptul că administratorul judiciar a publicat tabelul preliminar rectificat al creanţelor debitoarei Arhiprest
Construct SRL, în care au fost înscrişi la poziţia nr. 28 cu o creanţă în sumă de 124.462,39 lei, inclusă în categoria
creanţelor cu drept de preferinţă.
Potrivit art. 406 Cod procedură civilă, reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în
şedinţă de judecată, fie prin cerere scrisă, instanţa putând, la cererea pârâtului şi dacă renunţarea s-a făcut după
comunicarea cererii de chemare în judecată, să îl oblige la plata cheltuielilor de judecată.
Având în vedere că în cauză contestatorii au formulat cerere de renunţare la judecarea contestaţiei, în temeiul art. 406
Cod procedură civilă, instanţa va lua act de manifestarea de voinţă a acestora în sensul renunţării la judecarea
contestaţiei, apreciind ca sunt îndeplinite cerinţele de fond şi de formă pentru această aplicaţie a principiului
disponibilităţii.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Ia act că Toma Ion, CNP 1520209163268 şi Toma Tanta, CNP 2590220163255, ambii cu domiciliul în Craiova, str.
Mihail Strajan, nr. 15, bl. 12, sc. 2, ap. 8, jud. Dolj, în calitate de contestatori, renunţă la judecata contestaţiei, formulată
la tabelul preliminar al creanţelor debitoarei SC Arhiprest Construct SRL, cu sediul în mun. Craiova, str. Izvorul Rece,
nr. 19E, jud. Dolj, având CUI 25977982 şi J16/1132/2009, în contradictoriu cu administratorul judiciar Ignat Group
IUPRL, cu sediul în Craiova, str. Păltiniş nr. 8A, jud. Dolj – desemnat să administreze procedura insolvenţei debitoarei
Arhiprest Construct SRL, având ca obiect procedura insolvenţei.
Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la
Tribunalul Dolj.
Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Octombrie 2017.
Preşedinte, Grefier,
Raluca Elena Dinculescu Carmen Gabriela Enculescu

2. Societatea EURO-IMPRESIT SRL, cod unic de înregistrare: 17193330


Proces-verbal al adunării creditorilor
Nr.1110, din data de 12.10.2017
Date privind dosarul: Număr dosar: 8020/63/2017, Tribunal: DOLJ, Secţia: a II – a Civila, Judecător-sindic Raluca
Elena Dinculescu
Debitor: SC EURO-IMPRESIT SRL, Adresa/Sediul procesual ales: Craiova, str. Izvorul Rece, nr. 19E, judeţul Dolj,
CUI: 17193330, incheiat azi: 12.10.2017, orele 14:00, la sediul administratorului judiciar ART INSOLV SPRL, cu
sediul în Craiova, str. Calea Unirii, nr. 32, judeţul Dolj, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului SC EURO-
IMPRESIT SRL, convocată în conformitate cu prevederile art. 47 şi urm. din Legea 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolventa..
Ordinea de zi:
1. Desemnarea Comitet Creditori.
2. Confirmare administrator/lichidator judiciar.
3. Confirmare onorariu administrator/lichidator judiciar
DESFĂŞURAREA ADUNĂRII CREDITORILOR:
Participare:
La şedinţa Adunării creditorilor SC EURO-IMPRESIT SRL, convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în
data 12 Octombrie 2017, orele 1400, au fost prezenti sau au transmis puncte de vedere scrise, respectiv:
Procent din creante Procent din total pasiv
Nr. Denumirea/ Numele şi Prenumele creditorului
prezente cu drept de vot
1. Raduletu Sebastian- Radu-Iulian-prezent şi prin avocat 53,47 23,40
Total 100 % 23,40%
Adunarea creditorilor a fost convocată la iniţiativa administratorului judiciar.
Cvorum:
X Administratorul judiciar/lichidatorul constată că Adunarea creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite
cerinţele art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv nu sunt prezenţi creditori ale căror
creanţe însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, motiv pentru
care discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi se va proroga pentru o dată care va fi stabilită ulterior.
SAU
� Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar constată că Adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite
cerinţele art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi creditori ale căror
creanţe însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, motiv pentru
care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea menţionată în convocator.
Discutarea ordinii de zi:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Întrucât Adunarea Creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite cerinţele art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea
privind procedura insolvenţei, respectiv nu sunt prezenţi creditori ale căror creanţe însumate să reprezinte minim 30%
din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, nu se pot lua hotarari, motiv pentru care discutarea
problemelor aflate pe ordinea de zi se va proroga pentru o dată care va fi stabilită ulterior.
Hotărâri:
Întrucât Adunarea Creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite cerinţele art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea
privind procedura insolvenţei, respectiv nu sunt prezenţi creditori ale căror creanţe însumate să reprezinte minim 30%
din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, nu se pot lua hotarari, motiv pentru care discutarea
problemelor aflate pe ordinea de zi se va proroga pentru o dată care va fi stabilită ulterior.
Număr de exemplare: Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, dintre care 1 exemplar pentru
administratorul judiciar, un exemplar pentru creditorul prezent şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.
Pentru creditori:
Raduletu Sebastian- Radu-Iulian-prezent şi prin avocat
Administratorul judiciar:
- Art Insolv SPRL –

Județul Dâmboviţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AMA NEW LINE SRL, cod unic de înregistrare: 29822948
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
Nr.: 1009, data emiterii: 08.11.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5780/120, Anul 2016, Tribunal Dâmboviţa, Secţia Comercială şi de Contencios
Administrativ Judecător sindic Ciocoiu Gheorghe.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Calea Bucureşti, nr.3, Târgovişte, judeţ Dâmboviţa, număr de telefon 0245-
612344 programul arhivei/registraturii instanţei: 8,30 – 12,30.
3.Debitor: SC Ama New Line SRL, cod de identificare fiscală 29822948, sediul în comuna Potlogi, sat Româneşti, str.
Ioan Dobrescu, nr. 142, jud. Dâmboviţa, număr de ordine în registrul comerţului J15/129/2012.
4. Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Pantelin Marian, cod de identificare fiscală 19447671, sediul
social str. B-dul Independenţei, nr. 6, etaj 2, camera 5, Târgovişte, judeţ Dâmboviţa. Număr de înscriere în Tabloul
Practicienilor în Insolvenţă 11623, tel./fax 0740-208294 / 0245-220318, E-mail marianpantelin@yahoo.com.
5. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Pantelin Marian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Ama
New Line SRL, conform sentinței nr. 426 din data de 02/11/2017 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, secţia
Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 5780/120/2016, în temeiul art. 146 alin (1) şi art. 147 alin (1) şi
(2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:
7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că:
- debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de
reorganizare;
- a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform sentinţei
comerciale nr. 426 din data de 02/11/2017 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.
7.1. Debitorul SC Ama New Line SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
7.2. Creditorii debitorului SC Ama New Line SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în
perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 12.12.2017.
În temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele
deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este 12.01.2018.
Termenul de depunere la tribunal a contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii - 7 zile de la publicarea în BPI
a tabelului suplimentar.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 12.02.2018.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița/
registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
Cabinet Individual de Insolvenţă Pantelin Marian

2. Societatea ANCALEX SRL, cod unic de înregistrare: 18816916


România, Tribunalul Dâmboviţa, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ
StrCalea Bucureşti, nr.3
Dosar nr. 1658/120/2017
Citaţie
emisă la: ziua 08, luna 11, anul 2017
Către,
Creditori Zamfir Elena, domiciliată în Târgovişte, str. Berzei, nr. 48, judeţul Dâmboviţa;
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166, judeţul Dâmboviţa.
Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă „Pantelin Marian”, cu sediul în Târgovişte, str. B-dul
Independenţei, nr. 6, et. 2, camera 5, judeţul Dâmboviţa;
sunt chemaţi la această instanţă, camera 7, completul S1, în ziua de 21 noiembrie 2017, ora 9,00, în calitate de creditori,
în proces cu debitorul Ancalex SRL cu sediul în Târgovişte, str. Tighina, nr. 16A, judeţul Dâmboviţa, cu sediu de
corespondenţă în Târgovişte, str. Berzei nr. 48, judeţul Dâmboviţa, având CUI 18816916, înregistrată în Registrul
Comerţului Dâmboviţa sub nr. J15/694/2006, pentru Lg.85/2014- completare dispozitiv.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea VEGA 93 SRL, cod unic de înregistrare: 3118800
România, Tribunalul Galaţi, Secţia a II – a Civilă
Str. Brăilei nr. 153
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2949
Dosar nr. 6664/121/2014
Comunicare încheierea civilă intermediară nr. 321 din 03.11.2017
emisă la: ziua 09, luna 11, anul 2017
Către,
SC VEGA 93 SRL Galaţi, cu sediul în Galaţi,str. Siderurgiştilor nr. 7, bl. PS1B, jud. Galaţi, J17/134/1993, C.U.I.
3118800..
C.I.T.R. FILIALA GALATI SPRL - GALAŢI, SIDERURGISTILOR, nr. 15A, bl. SD10A, Judeţ GALAŢI
Oficiul Registrului Comerţului Galaţi, str. Portului nr.20
SC CHS-EUXIN HOLDING SRL - sector 2, Bucureşti, BARBU VACARESCU, nr. 157B, ap. BIROUL 12
SC LYRA TOUR SA - GALAŢI, BD MAREA UNIRE, nr. 107, Judeţ GALAŢI
SC ARCADA COMPANY SA - GALAŢI, BRAILEI C/C CONSTRUCTORILOR, Judeţ GALAŢI
SC HASIT ROMANIA SRL - TURDA, HORTICULTURII, nr. 24, Judeţ CLUJ
BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI EXIM BANK SA - sector 1, Bucureşti, str. Barbu Delavrancea, nr. 6A
SC VESTA INVESTMENT SRL - Bucureşti, CALEA BUCURESTILOR, nr. 1
SC ROMSERV PRODUCT SRL - GLATI, BLD MILCOV, nr. 36, bl. F2, ap. 28, Judeţ GALAŢI
SC PAMBU SERCURITY PROTEST SRL - CONSTANŢA, C-TIN BRÎTESCU, nr. 69, Judeţ CONSTANŢA
SC DAMILA SRL - RM. VÂLCEA, STR. STRANDULUI, nr. 8, Judeţ VÂLCEA
SC ROMPORTMET SA - GALAŢI, SIRET, nr. 1, Judeţ GALAŢI
SC FIBREX SRL - com. SAT COSTI, GALAŢI, MRINARILOR, nr. 1, Judeţ GALAŢI
SC ALEXMAR BUSINESS SRL - TERIVERDE, Judeţ CONSTANŢA
EVW HOLDING SRL - GILĂU, PRINCIPALĂ, nr. 1333, Judeţ CLUJ
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA - sector 5, Bucureşti, PIATA NATIUNILOR UNITE, nr. 9, bl. 107
SC DEME MACARALE SRL - ORADEA, CZARAN GYULA, nr. 9, Judeţ BIHOR
SC HYDRO BG SRL - GHIOROC, FOSTA BALASTIERA FN, Judeţ ARAD
NEICU IONEL MARIAN - GALAŢI, ROMÂNĂ, nr. 1, bl. D3A, sc. 1, ap. 11, Judeţ GALAŢI
CODREANU COSTEL - GALAŢI, ROMÂNĂ, nr. 1, bl. D3A, sc. 1, ap. 11, Judeţ GALAŢI
SC AAA AUTO SRL - GALAŢI, BRĂILEI, nr. 200, bl. B5, ap. 33, Judeţ GALAŢI
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

SC TRUCK SALES SERVICE SRL-PRIN LICHIDATOR ANGHELAHAR IPURL - GALAŢI, b-dul Galaţi, nr. 5, bl.
PR3A, sc. 1, ap. 6, Judeţ GALAŢI
A.N.A.F - sector 5, Bucureşti, APOLODOR, nr. 17
SC LOIAL IMPEX SRL - com. 5, SUCEAVA, STR. MĂRĂSESTI, nr. 44, bl. T1, et. PARTER, Judeţ SUCEAVA
ADMNISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BÂRLAD - IAŞI, TH. VĂSCĂUTEANU, nr. 10, Judeţ IAŞI
SC EUROFRUCT SRL - com. SAT VIILE, COM. FARTANESTI, Judeţ GALAŢI
SC AGROJOR SRL - com. SAT VIILE, GALATI, JORASTI, nr. 602, Judeţ GALAŢI
MUN. GALATI - GALATI, Judeţ GALAŢI
MUN. SLATINA - SLATINA, Judeţ OLT
SC PELAS COMPANY SRL - GALAŢI, M. EMINESCU, nr. 34, Judeţ GALAŢI
SC ALEXMAR BUSINESS SRL - TARIVERDE, Judeţ CONSTANŢA
POPA ADINA MARIANA (PT. POPA ADRIAN MIHAIL) - Galaţi, Tecuci, nr. 156C, bl. T3, sc. 1, et. 5, ap. 22, judeţ Galaţi
SC DIALFA SECURITY SRL - GALAŢI, BARBOŞI, nr. 49, Judeţ GALAŢI
SC TRAFOTECH SRL-PRIN URBAN SI ASOCIATII -BUCURESTI - GHERLA, Armenească, nr. 23, Judeţ CLUJ
SC MERT IMPEX ADITIVI SRL - GALAŢI, BD DUNĂREA, nr. 35, bl. D5, ap. 4, Judeţ GALAŢI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - CONSTANTA, Judeţ CONSTANŢA
SC RACORDEX SRL -LA URBAN SI ASOCIATII - sector 6, Bucureşti, BD PRECIZIEI, nr. 1, et. 4
AG BUSINESS CONTAINERE SI ACOPERISURI SRL ( FOSTA GISRO DESIGN SRL) - sector 6, Bucureşti,
Preciziei, nr. 1
CERTASIG- SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE SA - sector 1, Bucureşti, Nicolae Caramfil, nr. 61B
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - sector 6, Bucureşti, Splaiul Independentei, nr. 294, bl. Corp A
AG BUSINESS CONTAINERE SI ACOPERISURI SRL ( FOSTA GISRO DESIGN SRL) LA URBAN &
ASOCIATII - sector 6, Bucureşti, PRECIZIEI, nr. 1, bl., sc., et. 4, ap.
AGENTIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA APA SIRET.PRIN SISTEMUL DE
GOSPODARIRE A APELOR VRANCEA - com. 6, FOCSANI, BRAILEI, nr. 121-123, Judeţ VRANCEA
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ - sector 5, Bucureşti, APOLODOR, nr. 17
ALMA CREATIVE CONSTRUCT SRL - com., CONSTANTA, ION LAHOVARI, nr. 101, ap. CAM.1 SI 2, Judeţ
CONSTANŢA
AMIANTIT PIPE SYSTEMS SRL - sector 1, Bucureşti, CLOPOTARII VECHI, nr. 4
ANCONA SOCIETATE COOPERATISTA MESTESUGARESCA - GALAŢI, Calea Prutului, nr. 17, Judeţ GALAŢI
APAN AUTO SRL -, BRAILA, DN 22B KM 4, Judeţ BRĂILA
ARCELORMITTAL DISTRIBUTION ROMANIA SRL PRIN MANDATAR COFACE ROMANIA CREDIT
MANAGEMENT SERVICES SRL - sector 1, Bucureşti, CALEA FLOREASCA, nr. 39, et. 4
ARCELORMITTAL GALATI SA - com., GALATI, SMARDAN, nr. 1, Cod postal, Judeţ GALAŢI
ATP EXODUS SRL - CONSTANŢ, B-DUL AUREL VLAICU, nr. 42, Judeţ CONSTANŢA
ATPEXODUS & CO SRL - com., BAIA MARE, B.DUL BUCURESTI, nr. 65, Judeţ MARAMUREŞ
AUTO BEST CENTER SRL - FOCSANI, CALEA MUNTENIEI, nr. 20, Judeţ VRANCEA
VE INTERMED SRL - Bucureşti, B-DUL TIMISOARA, nr. 92, bl. CORP 6, sc. LOT 5, ap. 3,4,5,6
BANK LEUMI ROMANIA SA - sector 1, Bucureşti, B.DUL AVIATORILOR, nr. 45
BCR LEASING IFN SA - sector 3, Bucureşti, PIATA ALBA IULIA, nr. 8, bl. I7
BCR SA - sector 3, Bucureşti, b-dul Regina Elisabeta, nr. 5
BERGERAT MONNOYEUR SRL - com., MOGOSOAIA, MORII, nr. 5, Judeţ ILFOV
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ - sector 4, Bucureşti, VITAN BÂRZESTI, nr. 11
BITHOLDER SRL - sector 6, Bucureşti, CALEA PLEVNEI, nr. 141, bl. 2, sc. B, et. P, ap. 30
CARANDA BATERII SRL - sector 1, Bucureşti, CALEA GRIVITEI, nr. 180, et. 3, Cod postal 010751
CHORUS MARKETING AND DISTRIBUTION SRL - GALAŢI, TIMIŞULUI, nr. 1, Judeţ GALAŢI
CN CFR SA BUCURESTI PRIN REGIONALA CF IASI - com., IASI, PIATA GARII, nr. 1, Judeţ IAŞI
CNADNR - DRDP CONSTANTA - com., CONSTANTA, Prelungirea Traian Fara Numar, Judeţ CONSTANŢA
CNADNR - DRDP IASI - IASI, GH.ASACHI, nr. 19, Judeţ IAŞI
CNFR NAVROM SA - com., GALATI, PORTULUI, nr. 34, Judeţ GALAŢI
COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICE SRL - sector 1, Bucureşti, CALEA FLOREASCA, nr. 39
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT ŞI
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA – CNCIR - sector 1, Bucureşti, PROMOROACA, nr. 9-11
CONSOLIGHT COM SRL CU SEDIUL ALES LA CABINETUL DE AVOCATURA OIOESCU DANIELA IOANA -
sector 2, Bucureşti, HELIADE INTRE VII, nr. 8, bl. CORP C 20, ap. HALA L4
EL & CAB BIZZ SRL - cu sediul procesual ales la CIA IONESCU SILVIU ADRIAN - Bucureşti, GH. SINCAI, nr. 12,
bl. 12, sc. A, et. 1, ap. 6
EXIMPROD GRUP SRL - BUZAU, BISTRITEI, nr. 3, ap. CAM.11, Judeţ BUZĂU
EXIMPROD POWER SYSTEMS SRL - BUZAU, BISTRITEI, nr. 3, ap. CAM.11, Judeţ BUZĂU
FABRYO CORPORATION SRL PRIN REPREZENTANT CONVENTIONAL BARBU MIHAI - sector 4, Bucureşti,
LALOŞU, nr. 3, bl. 3A, sc. 1, ap. 1
FILIALA DIN IASI A FUNDATIEI INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERATIEI
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

MESTESUGARESTI SPIRU HARET" - IASI, C.A.ROSETTI, nr. 12-14, Judeţ IAŞI


GARANTI BANK SA - sector 2, Bucureşti, SOS.FABRICA DE GLUCOZA-BUSINESS CENTER,NOVO PARK 3,
nr. 5, bl. CLADIREA F, et. 5-6
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA - sector 1, Bucureşti, CALEA FLOREASCA - CLADIREA DE BIROURI
SKYTOWER, nr. 246C, et. 11
HOLCIM (ROMANIA) SA PRIN MANDATAR COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL -
sector 1, Bucureşti, CALEA FLOREASCA, nr. 39, et. 4
SC HTI INTERNATIONAL ROMANIA SRL - BRASOV, CARPATILOR, nr. 60, Judeţ BRAŞOV
I.I. GOTU COSTEL - BRAILA, ANA ASLAN, nr. 40, Judeţ BRĂILA
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII - sector 3, Bucureşti, C.F. ROBESCU, nr. 23, Cod postal 050741
IRCAT-CO SRL CU SEDIUL ALES LA SCPA SERBAN SI ASOCIATII" - sector 5, Bucureşti, COSTACHE NEGRI-
IOERA BUSINESS CENTER, nr. 1-5, et. 7, ap. 5
ISTRATE CORNELIU SI. ISTRATE CARMEN - com., GALATI, TECUCI, nr. 144, Judeţ GALAŢI
KREIS GLOBAL CONSTRUCT PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ZRP INSOLVENCY SPRL - sector 2,
Bucureşti, DIMITRIE RACOVITA, nr. 28-30
MEIERGUSS SALES & LOGISTICS GMBH & CO.KG GERMANIA - PRIN AVOCAT TĂTARU GHEORGHE -
ARAD, SPL. GEN. PRAPORGESCU, nr. 32, bl. 37, ap. 4, Judeţ ARAD
METALTRADE INTERNATIONAL SRL - GALATI, CALEA PRUTULUI, nr. 230, Judeţ GALAŢI
PASSAVANT ENERGY&ENVIROMENT SRL - sector 1, Bucureşti, DANIEL DANIELOPOLU, nr. 2, et. 4
P.F.A. MATEI I DANIEL - LIEŞTI, Judeţ GALAŢI
PIRAEUS BANK ROMANIA SA - sector 1, Bucureşti, SOS NICOLAE TITULESCU, nr. 29-31
POLARIS - 8 LTD - com., VARNA, PETER RAICHEV, nr. 12, ap. OFIS 3, Bulgaria
POLL CHIMIC SRL - com., GIURGIU, 1 DECEMBRIE 1918, nr. 113, Judeţ GIURGIU
POWER CONCEPT SRL - PASCANI, MOLDOVEI, nr. 4, bl. MOLDOVA, et. 8, ap. 32, Judeţ IAŞI
PRIMĂRIA UMBRĂREŞTI - UMBRĂREŞTI, Judeţ GALAŢI
RAIFFEISEN BANK SA - sector 1, Bucureşti, CALEA FLOREASCA- CLADIREA SKY TOWER, nr. 246C
RĂŞCANU VIOREL -, GALATI, ARMATA POPORULUI, nr. 99-103, bl. IC2, ap. 13, Judeţ GALAŢI
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA - RAJDP - com., CONSTANTA,
CELULOZEI, nr. 15A, Judeţ CONSTANŢA
REIFFEISEN LEASING IFN SA - sector 1, Bucureşti, Calea Florească, nr. 246D, sc. ZONA A, et. 6, ap. ZONA A
ROM - ELADA SRL - com., PASCANI, MOLDOVEI, nr. 2 BIS, Judeţ IAŞI
ROMNED INDUSTRIAL FOUNDATION EQUIPMENT SRL - sector 1, Bucureşti, MENDELEEV, nr. 17, et. 1, ap. 6
SC G.I. NONA SERVICE SRL - MILCOVUL, Judeţ VRANCEA
SC ADELSIL TRANS SRL - GALAŢI, TRAIAN VUIA, nr. 48, bl. Y18, Judeţ GALAŢI
SC AGMINSOR SA - FOCŞANI, ANGJEL SALIGNY, nr. 5, Judeţ VRANCEA
SC AGREGATE RENT SRL - com. SAT ODAIA MANOLACHE, GLATI, COM VANATORI, STR. VALEA LUI
MANOLACHE, nr. 18, Judeţ GALAŢI
SC AGRESS SERVICE SRL - GALAŢI, SIDERURGISTILOR, bl. SD10B, et. PARTER, ap. 4, Judeţ GALAŢI
SC AGRITEHNICA SERVICE SRK - VALEA SEACĂ, Judeţ BACĂU
SC ALBO SITI SRL - com., IASI, ALEXANDRU SLATINEANU, nr. 16, Judeţ IAŞI
SC ALFA BUTRNSPORT SRL - TULCEA, MIRCEA VODĂ, nr. 86, et. 1, ap. 12, Judeţ TULCEA
SC ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SRL - com., MEDIAS, VIRGIL MADGEARU, nr. 4, Judeţ SIBIU
SC ALL INSTAL SRL - com., FILIASI, GĂRII, bl. V2, sc. 1, ap. 1, Cod postal, Judeţ DOLJ
SC ALPIN DISTRIBUTION GROUP SRL - com., Galati, Basarabiei, nr. 142, bl. N3A, et. PARTER, Judeţ GALAŢI
SC ALTSTIL CONSTURCT SRL -prin adm. jud. CITR FILIALA GALATI SPRL - GALAŢI, SIDERURGISTILOR,
nr. 15A, bl. SD10A, Judeţ GALAŢI
SC APA CANAL SA - GALATI, CONSTANTIN BRANCOVEANU, nr. 2, Judeţ GALAŢI
SC APAVITAL SA - com., IASI, M.COSTACHESCU, nr. 6, Judeţ IAŞI
SC APET EXPERT CONSTRUCT SRL - sector 3, Bucureşti, LEEA RÂMNICU VÂLCEA, nr. 5-7, bl. S15, ap. 68
SC AQUA MONTAJ SRL - sector 2, Bucureşti, FINTINICA, nr. 41
SC ARA AUTOCAMIOANE SRL REPREZ. DE CAB.AV.BOGLES RAIMONDO-ANDREI - IASI, SPLAI
BAHLUI, nr. 24, bl. C1, et. PARTER, Judeţ IAŞI
SC ARABESQUE SRL - GALATI, TIMISULUI, nr. 1, Judeţ GALAŢI
SC ARCADA POLICLINIC SRL - IAŞI, SĂRĂRIE, nr. 38, Judeţ IAŞI
SC AROX EQUIPMENT SRL - BAIA MARE, EUROPA, nr. 21-23, bl. HALA 17, Judeţ MARAMUREŞ
SC ASCENDUM MACHINERY SRL - sector 1, Bucureşti, SOSEAUA ODĂRII, nr. 439
SC ASCENDUM MACHINERY SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SC STARMAL BUSINESS
MANAGEMENT SRL - sector 6, Bucureşti, DRUMUL TABEREI, nr. 99, bl. TD3, sc. A, ap. 65
SC AT PROIECT CONSTRUCT SRL - com. 4, GALAŢI, SIDERURGISTILOR, nr. 7, Judeţ GALAŢI
SC AURAEXCABULD SRL - GALATI, B,dul siderurgistilor, nr. 30, bl. SD4C, sc. 2, et. 4, ap. 55, Judeţ GALAŢI
SC AUTOCARA SRL - com., GALATI, POSTA VECHE, nr. 193, Judeţ GALAŢI
SC AUTOMARIONK SRL - GALATI, NICOLAE MANTU, nr. 28, Judeţ GALAŢI
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

SC AUTONOTIVE INVESTMENT CORPORATION SRL - com. SAT DRAGOMIRESTI DEAL, COM


DRAGOMIRESTI VALE, ALEEA MARIA-LAURA, nr. 2-8, bl. HALA E, et. 1, ap. BIR.3, Judeţ ILFOV
SC AUTOPLUS SRL - GALAŢI, MELODIEI, nr. 8, bl. B8, ap. 40, Judeţ GALAŢI
SC AUTOSERVICE DAC SA - com., PANCIU, MIHAIL KOGALNICEANU, nr. 20, Judeţ VRANCEA
SC AVIMI SERV SRL - BRAILA, ASTRULUI, nr. 38A, Judeţ BRĂILA
SC BARON LEVA SRL - com., SENDRENI, Cod postal, Judeţ GALAŢI
SC BENNINGHOVEN SIBIU SRL - SIBIU, CALEA DUMBRAVII, nr. 149, Judeţ SIBIU
SC BINAR SPEED EXCLUSIVE SRL - VALENII DE MUNTE, FUNDATURA ALEXANDRU VLAHUTA, nr. 1,
ap. CAM.1, Judeţ PRAHOVA
SC BITHOLDER SRL - sector 6, Bucureşti, CALEA PLEVNEI, nr. 141, bl. 2, sc. B, et. P
SC BITIONFOR SRL - com., MOVILITA, Judeţ VRANCEA
SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL - CONSTANŢA, B-DUL AUREL VLAICU, nr. 191, Judeţ CONSTANŢA
SC BONCACIU SNC - FOCSANI, LUPENI, nr. 18, bl. 18, ap. 79, Judeţ VRANCEA
SC BRAHA EMY SRL - GALATI, B.DUL GEORGE COSBUC, nr. 204, Judeţ GALAŢI
SC BRAMEC TECH SRL - com., BRAILA, B.DUL DOROBANTILOR, nr. 750, Judeţ BRĂILA
SC BUILD CORP PREFABRICATE SRL - IASI, SOS.IASI-TOMESTI-CONSTRUCTIE C13-PAVILION
ADMINIST, nr. 2, Judeţ IAŞI
SC BULDO CONSTRUCT SRL - GALAŢI, CĂLUGĂRENI, nr. 22, Judeţ GALAŢI
SC BULDOROM SRL - GALAŢI, B-DUL G COSBUC, nr. 27, bl. E7, sc. 3, ap. 45, Judeţ GALAŢI
SC BVA LOGISTIK SRL - BACĂU, LETEA, nr. 32, Judeţ BACĂU
SC CALCARUL SA - POJORÂTA, nr. 887, Judeţ SUCEAVA
SC CARPAT BETON SRL - sector 1, Bucureşti, Sos. BUCURESTI-PLOIESTI-BUCHAREST BUSINESS PARK, nr.
1A, bl. Clad.C.2, et. 1
SC CARTEM SRL - GALAŢI, ALBATROS, nr. 2, bl. M1, ap. 57, Judeţ GALAŢI
SC CASA AUTO SRL - IASI, CHISINAULUI, nr. 23, Judeţ IAŞI
SC CATALONIA INOX SRL - TG.MURES, BARAJULUI, nr. 3, Judeţ MUREŞ
SC CHT INSTRUMENTS SRL - com., PLOIESTI, ALEEA BIRUINTEI, nr. 134 A, ap. 1-3, Judeţ PRAHOVA
SC CL SUPER SRL - GALATI, OTELARILOR, nr. 17, bl. D11B, ap. 3, Judeţ GALAŢI
SC COFRAJE ROMANI SRL - COM. GHIMPAŢI, SOS. GIURGIULUI, nr. 1, Judeţ GIURGIU
SC COM TRANS SOREA SRL - com. 4, COM PRAVA, Judeţ BACĂU
SC COMAROM TRADE IMPEX SRL - sector 2, Bucureşti, SOS.PANTELIMON, nr. 221, bl. 201A, sc. A, ap. 1
SC COMGRAF SRL - com., GALATI, ROSIORI, nr. 27, bl. B1, ap. 42, Cod postal, Judeţ GALAŢI
SC COMINFO SRL - com., TG.MURES, B.DUL 1 DECEMBRIE 1918, nr. 41/14, Judeţ MUREŞ
SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA - com., FOCSANI, NICOLAE TITULESCU, nr. 9, Judeţ VRANCEA
SC CONSITRANS SRL - sector 1, Bucureşti, POLONA, nr. 56, ap. 1-8
SC COREFERO SA - GALATI, CALEA PRUTULUI, nr. 9, Judeţ GALAŢI
SC DDS GROUP SRL - sector 3, Bucureşti, B.DUL BASARABIA /PARCELA C268 / MATRITELE, nr. 256
SC DECOVIL SRL - GALAŢI, STEFAN CEL MARE, nr. 2, Judeţ GALAŢI
SC DIDONA - B SRL - GALATI, BASARABIEI - TRONSON 4, nr. 142, bl. N3A, Judeţ GALAŢI
SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL - PIATRA NEAMŢ, MUNCII, nr. 1, Judeţ NEAMŢ
SC DISTRIGAZ SUD SRL - sector 4, Bucureşti, MÎRÎSESTI, nr. 4-6, bl. CORP B
SC DITO GROUP SRL - com., ORADEA, BORSULUI, nr. 32F1, Cod postal, Judeţ BIHOR
SC DORADELA COMPANY SRL - GALAŢI, BRĂILEI, nr. 255, Judeţ GALAŢI
SC DRUM EXPERT CONSULT SRL - com., CONSTANTA, BOGDAN PETRICEICU HASDEU, nr. 104, bl. H5, sc.
B, ap. 33, Judeţ CONSTANŢA
SC DUCTIL SA - BUZĂU, ALEEA INDUSTRIILOR, nr. 1, Judeţ BUZĂU
SC DUPLECS SRL - GALAŢI, M. KOGĂLNICEANU, nr. 18, Judeţ GALAŢI
SC ECHIPROT COMPANY SRL- REPREZENTATA PRIN CONSTANTINOF SI ASOCIATII"-SCA - sector 2,
Bucureşti, ITALIANA, nr. 25, et. 1, ap. 3
SC EKY SAM SRL - com., TG.FRUMOS, JUSTITIEI, nr. 2-5, Cod postal, Judeţ IAŞI
SC ELECAT SERVICE SRL - com., LIESTI, Judeţ GALAŢI
SC ELIS PAVAJE SRL - com., PETRESTI, ZORILOR, nr. 1, Judeţ ALBA
SC ELMAD COMSERV SRL - com., GALATI, TECUCI, nr. 141, Judeţ GALAŢI
SC ELPEX TECHNOLOGY SRL - Bucureşti, LIVIU REBREANU, nr. 20, bl. A6, sc. 6, ap. 70
SC ENGINEERING AND GENERAL CONSTRUCTING (ENGEKO)-PRIN ADMINISTRATOR SC GLOBOCON
SRL - IASI, GR.URECHE-BLOC WALTER MARACINEANU, nr. 1-3, et. MEZANIN, Judeţ IAŞI
SC EOLIANA SRL - com., VATRA DORNEI, ROSU, nr. 123, Judeţ SUCEAVA
SC EON ENERGIE ROMANIA SA - BACĂU, STEFAN CEL MARE, nr. 22, Judeţ BACĂU
SC EST ROM SA - com., VALEA LUPULUI, DIMINETII, nr. 1, Judeţ IAŞI
SC EST TRANSEXIM SRL - sector 5, Bucureşti, MORUZESTILOR, nr. 14
SC ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL - TIMISOARA, GHEORGHE DIMA, nr. 1, Judeţ TIMIŞ
SC EURO PROIECT SRL - com., FOCSANI, TIMOTEI CIPARIU, nr. 2A, ap. 2, Cod postal, Judeţ VRANCEA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

SC EURO VIAL LIGHTING SRL - CONSTANŢA, NICOLAE FILIMON, nr. 23, et. P+1, Judeţ CONSTANŢA
SC EURO-ACTIV SRL - ZALAU, B.DUL MIHAI VITEAZU, nr. 53/A, Judeţ SĂLAJ
SC EUROBULD SRL - GALAŢI, LEBEDEI, nr. 10, bl. A26, ap. 26, Judeţ GALAŢI
SC EUROMASTER TYRE & SERVICES ROMANIA SA - VOLUNTARI, SOS.BUCURESTI-NORD- GLOBAL
CITY BUSINESS PARK, nr. 10, et. 4, ap. CAM.1, Judeţ ILFOV
SC EXLINE SRL - com., FOCSANI, DINICU GOLESCU, nr. 4, ap. 2, Judeţ VRANCEA
SC FAN COURIER EXPRESS SRL - sector 2, Bucureşti, SOS. FABRICA DE GLUCOZĂ, nr. 11C
SC FANY SI GUTA SRL - BRANISTEA, Judeţ GALAŢI
SC FENDLER TRA SRL - FRUMUŞIŢA, Judeţ GALAŢI
SC FEROPLASTIC SRL - GALAŢI, GHEORGHE DOJA, nr. 2, bl. 5A, ap. 62, Judeţ GALAŢI
SC FIROGAL 1 SRL - GALAŢI, TRAIAN-CP 800179, nr. 446, Judeţ GALAŢI
SC FLUID GROUP HGEN SRL - CAREI, AGOSTON, nr. 68, Judeţ SATU MARE
SC FUSION ROMANIA SRL - com., SIBIU, STEFAN CEL MARE, nr. 152-152, Judeţ SIBIU
SC G COSTACHE GRUP SRL - PITESTI, I C BRATINU, nr. 40, sc. A, ap. 54, Judeţ ARGEŞ
SC GALTIR SERVICE SRL - VÂNĂTORI, Judeţ GALAŢI
SC GAMACRIS DISTRIBUTIE SRL - GALATI, LOZOVENI, nr. 115, Judeţ GALAŢI
SC GAMI SRL - GALATI, GR. VENTURA, nr. 13, bl. Y21, ap. 2, Judeţ GALAŢI
SC GECO-CONSTRUCT SRL - PASCANI, CALUGARENI, nr. 25, Judeţ IAŞI
SC GENCO SRL - com. 1, GALATI, UNIRII, nr. 27, Judeţ GALAŢI
SC GENCO SRL - com., GALATI, UNIRII, nr. 27, Cod postal, Judeţ GALAŢI
SC GENDAV SRL - GALATI, EMIL RACOVITA, nr. 2A, Judeţ GALAŢI
SC GENERAL MEMBRANE SA - BUZĂU, SOS POGONELE, nr. 18, Judeţ BUZĂU
SC GENERAL MEMBRANE SA - sector 6, Bucureşti, str Preciziei, nr. 1
SC GENERAL PRODCOM IMPEX SRL - PLOIESTI, MIHAI BRAVU, nr. 233, Judeţ PRAHOVA
SC GENMOD SERV S.E.L.-D - ARICESTII RAHTIVANI, nr. 480, Judeţ PRAHOVA
SC GEPLAST SRL - com., CONSTANTA, I.C. BRATIANU, nr. 61A, Judeţ CONSTANŢA
SC GERCONSTRUCT SOLOBOZIA SRL reprez. de CAB.AV.BOGLES RAIMONDO-ANDREI - com., IASI, SPLAI
BAHLUI, nr. 24, bl. C1, et. PARTER, Judeţ IAŞI
SC GEROCRIT SRL - com., BRAILA, OBORULUI, nr. 8, bl. 25 BIS, sc. 2, ap. 36, Judeţ BRĂILA
SC GILDA SRL - GALATI, CASIN, nr. 32, Judeţ GALAŢI
SC GORIM SRL - GALAŢI, TRAIAN, nr. 407-407A, Judeţ GALAŢI
SC GRUNDFOS POMPE ROMANIA SRL - sector 1, Bucureşti, TIPOGRAFILOR-S.PARK BUSINESS CENTER-
CLADIREA A2, nr. 11-15, et. 2
SC GRUPPO DAMIDIO SA - com., TIMISOARA, DEMETRIADE, nr. 1.5, Judeţ TULCEA
SC HAGIVIO SRL - GALAŢI, OLTULUI, nr. 15, Judeţ GALAŢI
SC HIPNOSIS TRADING CO SRL.LA AV.LIDIA DANIELA PIRCIU - sector 3, Bucureşti, B.DUL UNIRII, nr. 73,
bl. G3, sc. 1, et. 1, ap. 3
SC HOBAS PIPE SYSTEMS SRL cu domiciliul ales LA CABINET DE AVOCAT MIHAELA NIELSEN - sector 2,
Bucureşti, B.DUL FERDINAND, nr. 58, sc. B, ap. 18
SC ICHI IMPORT EXPORT SRL - BRAŞOV, CODRUL COSMINULUI, nr. 1C, Judeţ BRAŞOV
SC IMA TRANS SRL - GALAŢI, BASARABIEI, nr. 121, Judeţ GALAŢI
SC IML MOTOARE SRL - GALAŢI, BRĂILEI, nr. 332, ap. 1, Judeţ GALAŢI
SC IMPULS LEAGING ROMANIA IFN SA - sector 2, Bucureşti, LUIGI GALVANI, nr. 61-63
SC INSTAL ELECTRIC SRL - GALATI, TRAIAN, nr. 303, Judeţ GALAŢI
SC INSTALTEHNIC UTILAJE SRL - GALAŢI, TUZDOR VLADIMIRESCU, nr. 158, Judeţ GALAŢI
SC INTERPRIM SRL - IASIU-TG FRUMOS KM 7, Judeţ IAŞI
SC INTFOR SA - com., GALATI, PORTULUI, nr. 157, Judeţ GALAŢI
SC IPERGOME SRL - PANCIU, N. TITULESCU, nr. 20, Judeţ VRANCEA
SC IPROEB SA - BISTRIŢA, DRUMUL CETĂTII, nr. 19, Judeţ BISTRIŢA NĂSĂUD
SC IRICAD SRL - com., GALATI, TRAIAN, nr. 391, Judeţ GALAŢI
SC IZVORAS SRL - IASI, PLAIESILOR, nr. 1, bl. R1, sc. A, et. 1, ap. 6, Judeţ IAŞI
SC KIDCO SECURITY SRL - com. 4, TĂNDĂREI, BRAILEI, nr. 56, Judeţ IALOMIŢA
SC KOROLIS SRL - UMBRĂREŞTI, Judeţ GALAŢI
SC KUMMARDAMA SRL - BRĂILA, Judeţ BRĂILA
SC CRH AGREGATE BETOANE SA (FOSTA SC LAFARGE AGREGATE BETOANE SA - sector 1, Bucureşti,
PIATA CHARLES DE GAULLE, nr. 15, sc. 2, ap. 1
SC LAFARGE CIMENT (ROMANIA) SA - sector 1, Bucureşti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sc. 2, et. 1 SI 2, ap.
SC LAVIONDA 2008 IMPEX SRL - com., GALATI, SERII, nr. 6, bl. A13, sc. 1, et. 3, ap. 13 CAM.1, Judeţ GALAŢI
SC ALDIMCRIS SRL - FRUMUSITA, nr. 197, Judeţ GALAŢI
SC LESCACI COM SRL - NEGRESTI OAS, VICTORIEI, nr. 3C, Judeţ SATU MARE
SC LIANTUL SRL - GALATI, GARII, nr. 41, Judeţ GALAŢI
SC LIDATEL SERVICE SRL - GALATI, DRUMUL DE CENTURA, nr. 186, Judeţ GALAŢI
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

SC LINDAB SRL - com. 4, STEFĂNESTII DE JOS, SOS CENTURA, nr. 8, Judeţ ILFOV
SC LOIAL IMPEX SRL - SUCEAVA, MARASESTI, nr. 44, bl. T1, et. PARTER, Judeţ SUCEAVA
SC LOSAR COM SRL - SUCEAVA, VERONICA MICLE, nr. 10, Judeţ SUCEAVA
SC MADICAR TRANS SRL - com., GALATI, ANGHEL SALIGNY, nr. 124, bl. 6B, ap. 3 CAM.2, Judeţ GALAŢI
SC MAIOREX TRANS SRL - MECA, Judeţ VRANCEA
SC MAIRON GALATI SA - GALATI, DRUMUL DE CENTURA, nr. 59, Judeţ GALAŢI
SC MARCEL PROD TAPITERIE SRL - T. VLADIMIRESCU, PRINCIPALĂ, nr. 457, Judeţ GALAŢI
SC MARCOM RMC '94 SRL - com., OTOPENI, DRUMUL ODAII, nr. 14A, Judeţ IAŞI
SC MARIED SRL - CUDALBI, Judeţ GALAŢI
SC MAR-IN PRODPREST SRL - GALAŢI, SĂLIŞTEI, nr. 14-16, Judeţ GALAŢI
SC MC -BAUCHEMIE SRL - com. SAT DĂRMĂNESTI, DĂRMĂNESTI, Judeţ DÂMBOVIŢA
SC MEGARID SRL - com., GALATI, ARAD, nr. 1, bl. PS12, sc. 3, et. 2, ap. 58, Judeţ GALAŢI
SC MEM IMPEX SRL - sector 5, Bucureşti, LACUL PLOPULUI, nr. 7, bl. V20, ap. 92
SC MERCURY LIGHTING SRL - BLEJOI, DN1 KM 65-46 DR, Judeţ PRAHOVA
SC MESSER ROMANIA GAZ SRL - sector 2, Bucureşti, DELEA VECHE - CORP CLADIRE A, nr. 24, et. 2-3
SC METREM SRL - BECLEAN, LIVIU REBREANU, nr. 37, Judeţ BISTRIŢA NĂSĂUD
SC MICHIM PUMP SRL - com., GALATI, FRUNZEI, nr. 68, Judeţ GALAŢI
SC MINET SA - RM. VÂLCEA, STR. DEPOZITELOR, nr. 12, Judeţ VÂLCEA
SC MIRCRIS TERASIER SRL - GALAŢI, DCIEI, nr. 39, Judeţ GALAŢI
SC MOGUL LOGISTIC SRL - IASI, BOIANGIU, nr. 18B, Judeţ IAŞI
SC MOTION FOR TECHNIK SRL - GALATI, NAE LEONARD, nr. 28, bl. S6, ap. 4, Judeţ GALAŢI
SC NALBA TRADING SRL - GALAŢI, STR. BRĂILEI, nr. 219, ap. CAM. 2, Judeţ GALAŢI
SC NATIONAL PAINT FACTORIES COMPANY SA - com. MIROSLAVA, IAŞI, Judeţ IAŞI
SC NAVROM BAC SRL - GALATI, PUNCT TRECERE BAC, FALEZA DUNARII, Judeţ GALAŢI
SC NEOTEHNIC MACON SRL - sector 6, Bucureşti, B.DUL PRECIZIEI, nr. 1, et. 4
SC NERTRANS SERVICE SRL - GALATI, Judeţ GALAŢI
SC ONE STOP WORKSHOP SRL - GALATI, GH.DOJA, nr. 12, bl. DJ, sc. 1, et. 5, ap. 19E, Judeţ GALAŢI
SC PANCRONEX SA - BRĂILA, CALEA CĂLĂRASILOR, nr. 15, Judeţ BRĂILA
SC PANDUCU TRANS SRL PRIN NUTA RECOVER SRL - sector 6, Bucureşti, NICODIM, nr. 31
SC PELAS COMPANY SRL - GALATI, MIHAI EMINESCU, nr. 34, Judeţ GALAŢI
SC PENTAGON SRL - com., TECUCI, GH. PETRASCU, nr. 29, bl. R1A, et. PARTER, Cod postal, Judeţ GALAŢI
SC PERI ROMANIA SRL - com., BALOTESTI, CALEA BUCURESTI, nr. 4, Judeţ ILFOV
SC PHOENIX TRANSBAC SRL - BACAU, IZVOARE, nr. 52, Judeţ BACĂU
SC PIETRICICA III SRL - GALAŢI, ARMATA POPORULUI, nr. 18, bl. LC6, ap. 20, Judeţ GALAŢI
SC PILIERUL SECURITY SRL - com. BARNOVA, VISAN, Judeţ IAŞI
SC PIPELIFE ROMANIA SRL REPREZENTATA CONVENTIONAL DE AV. ANDREEA STANICA - sector 3,
Bucureşti, CAMPIA LIBERTATII, nr. 27
SC PLASTSISTEM SA - com. CRAINIMAT, SEIU-MGHERUS, DN 15A, KM 45-500, Judeţ BISTRIŢA NĂSĂUD
SC POLICOLOR SA - sector 3, Bucureşti, B.DUL TF. PALLADY, nr. 51
SC POLITUB SA - BISTRITA, CARTIER SARATA DN15 KM 45+500, Judeţ BISTRIŢA NĂSĂUD
SC POMPE INSTAL SRL - sector 4, Bucureşti, B.DUL METALURGIEI, nr. 79
SC PRIORITY MULTISERV SRL-CU SEDIUL PROCESUAL ALES URBAN & ASOCIATII - sector 6, Bucureşti,
PRECIZIEI, nr. 1, et. 4
SC PROBIT SA - Bucureşti, SOS PANTELIMON, nr. 10-12
SC PROCONTRA SRL - GALAŢI, Judeţ GALAŢI
SC PROINVEST GROUP SRL - com. 4, PAŞCANI, GRĂDINITEI, nr. 1, Judeţ IAŞI
SC PROTAR SERVICE SRL - com., BUZAU, MARASTI, nr. 20, Judeţ BUZĂU
SC PROTOTAL SRL - GALAŢI, DUNĂREA, nr. 24, Judeţ GALAŢI
SC QUARTZ CONSTRUCT SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA AV.MARIA CRINA KMEN - IASI,
NICOLINA, nr. 97, Judeţ IAŞI
SC RACOLDI SRL-LA URBAN SI ASOCIATII - sector 6, Bucureşti, BD. PRECIZIEI, nr. 1, et. 4
SC RAZA 93 SRL - GALATI, NAE LEONARD, nr. 26, bl. S5, ap. 25, Judeţ GALAŢI
SC RDS & RCS SA - sector 5, Bucureşti, DR. STAICOVICI-FORU 2000 BUILDING, nr. 75, bl. FAUA 1, et. 2
SC REHAU POLYMER SRL - com. TUNARI, ILFOV, SOS DE CENTURĂ, nr. 14-16, Judeţ ILFOV
SC RENT UTILAJE SRL - com. VICTORIA, FRASULENI, Judeţ IAŞI
SC REZISTENT ST SRL - GALAŢI, BLAJ, nr. 8, bl. B10, ap. 10, Judeţ GALAŢI
SC ROBMATRI 2011 SRL - GALATI, ALEXANDRU CERNAT, nr. 17, bl. CORP 3, Judeţ GALAŢI
SC ROCAST SRL - sector 2, Bucureşti, SOS.PANTELIMON, nr. 1-3
SC ROCREDIT IFN SA - BAIA MARE, T VLADIMIRESCU, nr. 34, Judeţ MARAMUREŞ
SC RODLAGERO SRL - GALATI, ROSIORI, nr. 37, bl. PIN3, ap. 25, Judeţ GALAŢI
SC ROENGEL SRL - GIURGIU, PORTULUI, nr. 1, Judeţ GIURGIU
SC ROM-ELADA SRL - IAŞI, MOLDOVEI, nr. 2BIS, Judeţ IAŞI
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

SC ROMNAV SA - com., BRAILA, ANGHEL SALIGNY, nr. 4, Judeţ BRĂILA


SC ROMSTAL IMPEX SRL - sector 1, Bucureşti, SOS VITN -BARZESTI, nr. 11A
SC ROMVIS SUD SRL - GALAŢI, DOMNEASCĂ, nr. 2, bl. P12, ap. 23, Judeţ GALAŢI
SC ROWATER NET SA - BUZĂU, DOROBANTI, nr. 262, bl. C2, et. 1-C1, Judeţ BUZĂU
SC RUXPRO SRL REPREZENTATA CONVENTIONAL DE CAB. AV. EDUARD FAGARASEANU - sector 5,
Bucureşti, DR. MIHAIL PETRINI, nr. 17, ap. 4
SC SALUBRIS SA - iasi, sos.nationala, nr. 43, Judeţ IAŞI
SC SCUT SA - BACĂU, IZVOARE, nr. 100, Judeţ BACĂU
SC SEBAPREST COM SRL - GALATI, NICOLAE BALCESCU, nr. 3, Judeţ GALAŢI
SC SEDA INVEST SRL - AUGUSTIN, VICTOR PETRESCU, nr. 58, Judeţ BRAŞOV
SC SELECT SECURITY SRL - GALAŢI, OLTULUI, nr. 13, bl. D8A, et. PARTER, ap. 21, Judeţ GALAŢI
SC SELINA SRL - PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL RUS BENEAMIN - com., ORADEA, SOS.BORSULUI, nr.
14/A, Cod postal, Judeţ BIHOR
SC SIBAREX SA - Câmpineanca, PRUNDULUI, nr. 1, Judeţ VRANCEA
SC SIM ART CONSTRUCT SRL - sector 2, Bucureşti, RADU DE LA AFUMATI, nr. 18
SC SIMBA'S GROUP SRL - PASCANI, MIHAIL EMINESCU, bl. B20, sc. C, ap. 6, Judeţ IAŞI
SC SIMBOL AUTO RO SRL - GALATI, CONSTRUCTORILOR, nr. 22, bl. H4, sc. 1, et. 7, ap. 39, Judeţ GALAŢI
SC SIMBOL AUTO RO SRL - sector 6, Bucureşti, PRECIZIEI, nr. 1, bl., sc., et. 4, ap.
SC SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL - sector 1, Bucureşti, BIHARIA, nr. 67-77
SC SOMACO HOLDING SA REPREZENTATA DE S.C.A. VRACIU SI SACRIERU" - com., FOCSANI, CEZAR
BOLLIAC, nr. 16, ap. 1, Judeţ VRANCEA
SC SOROCAM SRL - POPESTI LEORDENI, SOS DE CENTURA, nr. 73, Judeţ ILFOV
SC STATOR AC SRL CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT BIRO ENIKO - com., ODORHEIU
SECUIESC, TOMCSA SANDOR, nr. 2/1, Judeţ HARGHITA
SC STECON INDUSTRY SRTL - VÂNĂTORI, PRELUNGIREA FOLTNULUI, nr. 174, Judeţ GALAŢI
SC STEF INVEST SRL - IASI, SOS BUCIUM, nr. 22, Judeţ IAŞI
SC STEFI PRIMEX SRL - sector 6, Bucureşti, FABRICII, nr. 46D
SC STG STEEL SRL - sector 1, Bucureşti, DANIEL DANIELOPOL, nr. 4-6, ap. BIROU 11
SC SUPER A PLUS K SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MRL IASI SPRL - IASI, ALEEA NICOLINA, nr.
82, Judeţ IAŞI
SC SUPERLATIV COM SRL - GURA HUMORULUI, B-DUL BUCOVINEI, nr. 105A, Judeţ SUCEAVA
SC SWARCO VICAS SA - com., Târgoviste, Sos. Gaesti, nr. 8, bl., sc., et., ap., Cod postal, Judeţ DÂMBOVIŢA
SC TANCRAD SRL - com., GALATI, BRAILEI, nr. 169J, Judeţ GALAŢI
SC TARGET SRL - GALAŢI, GHECET, nr. 2, Judeţ GALAŢI
SC TEHNO TARGET SRL - GALAŢI, PORTULUI, nr. 47, ap. 1, Judeţ GALAŢI
SC TEHNO WORLD - com., BAIA, DN 2 E KM2, nr. 1616, Judeţ SUCEAVA
SC TEHNOROM SRL - IASI, GR.URECHE-BLOC WALTER MARACINEANU, nr. 1-3, et. MEZANIN, Judeţ IAŞI
SC TELECOMUNICATII CFR SA - sector 1, Bucureşti, b.dul Dinicu Golescu, nr. 38
SC TEMPO INVEST SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SC URBAN & ASOCIATII SRL - sector 6,
Bucureşti, B.DUL PRECIZEI- PRECIZIEI BUSINESS CENTER, nr. 1, ap. 4
SC TERAPLAST SA - BISTRIŢA NĂSĂUD, PARC INDUSTRIAL TERAPLAST, DN 1A, KM 45-500, Judeţ
BISTRIŢA NĂSĂUD
SC TERASAMENT CONCEPT SRL - GALATI, GERULUI, nr. 2, ap. CAM.1, Judeţ GALAŢI
SC TESCANI IMPEX SRL - GALATI, DN2B KM6, nr. 60, Judeţ GALAŢI
SC TINAPETFLOR SRL - FOCSANI, 8 MARTIE, nr. 12, bl. 12, ap. 6, Judeţ VRANCEA
SC TOADER G & V SRL - T. VLADIMIRESCU, Judeţ GALAŢI
SC TOTAL PROIECT PREFAB SRL PRIN URBAN &ASOCIATII - sector 6, Bucureşti, PRECIZIEI, nr. 1, et. 4
SC TOTALGAZ INDUSTRIE SRL - IAŞI, SOS PĂCURARI, nr. 128, Judeţ IAŞI
SC TRANS LUCIAN SRL - PECHEA, GALATI, nr. 199, bl. L10, ap. 10, Judeţ GALAŢI
SC TRANSELENA D&F SRL - com. URECHESTI, URECHESTI, Judeţ VRANCEA
SC TRIPLAST SRL - TG. MURES, GHE DOJA, nr. 197, Judeţ MUREŞ
SC TRITON SRL - CONSTANTA, B.DUL AUREL VLAICU, nr. 217, Judeţ CONSTANŢA
SC TRM STRUCTURI SRL - TG.MURES, TINERETULUI, nr. 2, ap. 16, Judeţ MUREŞ
SC TREMULA NAV SA - CONSTANTA, INDUSTRIALA, nr. 7, et. 2, Judeţ CONSTANŢA
SC TUBE INDUSTRY SRL - GALAŢI, AVIATORILOR, nr. 3, bl. U9, ap. 14, Judeţ GALAŢI
SC UBIMEDIA SRL - GALAŢI, FOCSANI, nr. 12, Judeţ GALAŢI
SC UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL - Bucureşti, CALEA VICTORIEI, nr. 32-34, sc. A, et. 8, ap. 51
SC UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA - sector 1, Bucureşti, B-DUL EXPOZITIEI, nr. 1F
SC UTCON SA - GALAŢI, CALEA PRUTULUI, nr. 9, Judeţ GALAŢI
SC UZINSIDER ENGINEER SA - GALAŢI, SMÂRDAN, nr. 2, Judeţ GALAŢI
SC VALPLAST INDSUTRIE SRL - sector 6, Bucureşti, B.DUL PRECIZIEI, nr. 9
SC VALROM INDUSTRIE SRL - sector 6, Bucureşti, BD. PRECIZIEI, nr. 28
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

SC VILA SA TECUCI - com., TECUCI, ALECU RUSSO, nr. 2, Judeţ GALAŢI


SC VIVA COMPANY SRL - GALATI, ALEEA METEO, nr. 4, Judeţ GALAŢI
SC WAVIN ROMANIA SRL - sector 2, Bucureşti, PARINTELE GALERIU, nr. 7
SC WURTH ROMANIA SRL - OTOPENI, DRUMUL GARII, nr. 25-35, Judeţ ILFOV
SC ZIROMA SERVICE SRL - GALAŢI, G. COSBUC, nr. 102, Judeţ GALAŢI
SC ZMC TRADING SRL - com., CALARASI, PRELUNGIREA BUCURESTI, nr. 356, Judeţ CĂLĂRAŞI
SC TECHNOSTEEL LBR SRL - IASI, CALEA CHISINAULUI, nr. 132 A, Judeţ IAŞI
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI - com., GALATI, PRELUNGIREA BRAILEI, nr. 7A, Judeţ GALAŢI
SIKA ROMANIA SRL - com. 2, BRASOV, ION CLOPOTEL, nr. 4, Judeţ BRAŞOV
SIMINIC T. ALEXANDRU - sector 2, Bucureşti, RADU DE LA AFUMATI, nr. 19
ASOCIATIA EURODEZVOLTARE - GALAŢI, GRĂDINA VECHE, nr. 90, Judeţ GALAŢI
SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA - sector 1, Bucureşti, CONSTANTIN
ARICESCU, nr. 5-7, et. PARTER-DEM
SOMACO HOLDING SA - sector 6, Bucureşti, B.DUL TIMISOARA, nr. 92A, et. 2, ap. 6
SC TCAS TRANS SRL - sector 4, Bucureşti, SOS OLTENITEI, nr. 111, bl. 25, sc. B, ap. 69
TOP TECHNOLOGY DEVELOPMENT SRL - sector 4, Bucureşti, SOS. OLTENITEI, nr. 103, et. 3, ap. 23
TOTAL ELECTRIC AUTOMATIZARI SRL - com., BUZAU, D.FILIPESCU, nr. 4, ap. BIROUL 2, Judeţ BUZĂU
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA - sector 1, Bucureşti, GHETARILOR, nr. 23-25
XANNAT MINERALS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR TRUST INSOLVENCY SPRL - com., Bucureşti,
LANARIEI, nr. 109, Cod postal 4
Se comunică alăturat, copia încheierea civilă intermediară nr. 321 din 03.11.2017, pronunţată în dosarul nr.
6664/121/2014 de Tribunalul Galaţi privind pe debitoarea SC VEGA 93 SRL Galaţi, cu sediul în Galaţi,str.
Siderurgiştilor nr. 7, bl. PS1B, jud. Galaţi, J17/134/1993,C.U.I. 3118800.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Dosar nr. 6664/121/2014
România
Tribunalul Galaţi
Secția a II-a Civilă
Sentinţa civilă intermediară nr. 321
Ședința publică de la 03.11 2017
Completul compus din:
Judecător sindic Rodica Miron
Grefier Mirela State
Pentru astăzi fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă a debitoarei SC Vega 93 SRL
Galaţi, cu sediul în Galaţi,str. Siderurgiştilor nr. 7, bl. PS1B, jud. Galaţi, J17/134/1993,C.U.I. 3118800, în temeiul Legii
nr.85/2014, privind procedura insolvenţei.
Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 01.11.2017 și au fost consemnate în încheierea de ședință din
aceeași dată, când judecătorul sindic având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunțarea cauzei pentru astăzi,
03.11.2017.
Judecătorul sindic,
Prin hotărârea intermediară nr. 834/10.11.2014 a fost admisă cererea formulată de debitorul S.C.Vega 93 SRL Galaţi
pentru deschiderea procedurii de insolvenţă, în temeiul disp. art.71 alin. 1 din Legea nr.85/2014 s-a dispus deschiderea
procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C.Vega 93 SRL Galaţi.
La data de 20.07.2017 a fost înregistrat la grefa instanţei ,planul de reorganizare al debitoarei SC Vega 93 SRL, fiind
comunicat tuturor creditorilor menţionati la art. 136 din leg 85/2014, şi publicat conform art. 137 alin. 1 şi 4 din leg
85/2014 în BPI nr. 14679 la data de 01.08.2017 şi postarea pe pagina web a administratorului judiciar.
La data de 30.08.2017 a fost încheiat Procesul verbal al Adunării creditorilor debitoarei privind votarea planului de
reorganizare propus de debitor, din care rezultă că planul a fost acceptat de toate categoriile de creanţe reglementate de
art. 138 alin. 3 lit a,b,c şi d din Lege .
Pentru ca un plan de reorganizare să fie confirmat, este necesar ca judecătorul sindic să analizeze condiţiile, prevăzute
atât de disp. art. 133, cât şi de disp. art. 139 alin. 1 lit. A-F din Legea nr. 85/2014.
Planul de reorganizare a fost acceptat de către categoriile de creanţe reglementate de art. 138 alin. 3 lit a,b,c şi d din
Legea 85/2014, iar procesul verbal al şedinţei adunării generale a creditorilor a fost depus la dosar şi publicat în BPI la
31.08.2017, şi anume: crentele cu drept de preferinţă, conf. art. 138 alin. 3 lit a din Lege -66,43%, creanţele salariale
conf. art. 138 alin. 3 lit b din Lege-100%,creantele bugetare conf art. 138 alin. 3 lit. c din lege-99,34%, creantele
indispensabile conf. art. 138 alin. 3 lit. d din Lege – 100% şi celelalte creanţe chirografare conf. art. 138 alin. 3 lit. e din
Lege-11,67 %. Mai exact au votat 76,01 % din creditori, dar au aprobat planul 49,74% din totalul creditorilor, deci mai
mult 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul.
Prin Încheierea din şedinţa publică din data de 02.10.2017, Judecătorul sindic a dispus în baza art. 139 teza II din Lege
ca practicianul în insolvenţă expert Salina 2000 SPRL, specialist- practician în insolvenţă să-şi exprime opinia privind
posibilitatea de realizare a planului de reorganizare al debitoarei SC Vega 93 SRL, iar acesta a depus la dosar, vol 49,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

fila 22, opinia sa în sensul că există posibilitatea realizării planului de reorganizare, în condiţiile în care vor fi respectate
şi aplicate toate măsurile organizatorice, tehnice şi economico financiare propuse pe perioada celor trei ani.
Întrucât planul de reorganizare propus de debitoare respectă toate condiţiile legale pentru confirmarea acestuia, urmează
în baza art. 139 din Lege a confirmă planul de reorganizare a SC Vega 93 SRL din data de 20.07.2017 aprobat de
adunarea creditorilor din data de 30.08.2017.Urmează a acorda termen administrativ de control la 19.02.2018.
În ce priveşte cererea creditoarei Raiffeisen Bank SA Bucureşti de trecere a debitoarei în procedură simplificată (fila
125 vol. 47), urmează a fi respinsă ca fiind rămasă fără obiect, pentru următoarele condierente:
Adunarea creditorilor a votat planul admis în principiu de judecătorul sindic, procedura reorganizării judiciare fiind
guvernată de voinţa anumitor creditori, care pot decide fie reorganizarea debitorului, fie falimentul acestuia.
In cauză creditorii au decis reorganizarea debitorului prin admiterea planului de reorganizare, plan care a fost confirmat
neputându-se reveni asupra acestei confirmări, care si-a produs efectele şi a devenit titlu executoriu împotriva averii
debitorului.
Procedura este colectivă, iar creditorii care nu votează planul trebuie să se conformeze acestuia, fiind obligatoriu atât
pentru debitor, cât şi pentru creditori. Momentul în care se dă eficienţă planului de reorganizare este cel al confirmării
acestuia, nu cel al admiterii sale de către judecătorul sindic, care are posibilitatea şi nu obligaţia de a consulta un
specialist în materie în ceea priveşte viabilitatea planului propus.
Prin procedura reorganizării judiciare se urmăreste acelaşi scop, respectiv acoperirea pasivului, potrivit planului de
reorganizare, iar dacă debitorul nu se conformează planului, reorganizarea poate înceta prin intrarea în faliment.
Faţă de stadiul în care se afla procedura daca reorganizarea încetează fără a fi obtinute efectele urmărite prin plan,
respectiv acoperirea pasivului în condițiile acceptate de creditori şi confirmate de judecătorul sindic, are loc intrarea
debitorului în procedura falimentului, cu toate consecinţele ce decurg din luarea acestei măsuri. Poziţia creditoarei
Raiffeisen Bank SA, care contravine chiar scopului legii insolventei, respectiv instituirea unei proceduri colective
pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă, ceea ce ar face de prisos o altă analiză.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În baza art. 139 din Legea 85/2014.
Confirmă planul de reorganizare a activităţii debitoarei SC Vega 93 SRL Galaţi propus de debitoare prin
administratorul special Chiper Doru.
Impune societăţii debitoarei să-şi conducă activitatea conform planului de reorganizare aprobat şi confirmat, sub
supravegherea administratorului judiciar CITR Filiala Galaţi SPRL.
Administratorul judiciar va prezenta trimestrial rapoarte privind situaţia financiară a averii debitorului.
Respinge ,ca fiind rămasă fără obiect, cererea Raiffeisen Bank SA privind intrarea în procedură simplificată.
Acordă termen administrativ de control la 19.02.2018.
Se vor cita părţile.
Cu apel în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din 03.11.2017.
Judecător sindic, Grefier,
Rodica Miron Mirela State

Județul Harghita
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea HEN-BENC SRL, cod unic de înregistrare: 15975607
România
Tribunalul Harghita, Secţia Civilă
Str. Szasz Endre nr. 6, Miercurea Ciuc.
Dosar nr. 3405/96/2012. Termen: 29.03.2018
Citaţie
emisă la: ziua 09, luna 11, anul 2017
Creditori Direcţia Regională a Finanţelor Publice Braşov- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Succesoare a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Harghita, persoană juridică, cu sediul în Miercurea Ciuc, str.
Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, judeţul Harghita, cod de identificare fiscală 4246050.
Primăria Comunei Ciumani, persoană juridică, cu sediul în Comuna Ciumani, Piaţa Boros Miklos, nr. 208, cod de
identificare fiscală 4367922;
SC Motoractive IFN SA, persoană juridică cu sediul în Bucureşti, Sos. Fabrica de Glucoză, nr. 5, clădirea F, et. 4, sector
2, CUI J40/1100/1998, CIF RO 10180820;
SC Electrica Furnizare SA prin Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice Braşov AFEE Harghita, cu sediul ales în
Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr.1, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 28956682, nr. de ordine în registrul
comerțului J40/8974/22.07.2011.
Tonescu Finance SRL, Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, Bulevardul Konrad Adenauer, nr. 2, bl. L-1115,
et. 2, cesionar al Bancii Comerciale Române, persoană juridică, cu sediul în Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5,
sector 3, cod unic de înregistrare 361757, nr. de ordine în registrul comerțului J/40/90/1991;
SC Pangus Service SRL, persoană juridică cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 59, judeţul Harghita, CIF
J19/351/1995,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Banca Transilvania SA – Sucursala Miercurea Ciuc, persoană juridică, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Kossuth
Lajos, nr.18, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 15773306, nr. de ordine în registrul comerþului J19/813/2003.
Composesoratul Ciumani, persoană juridică cu sediul în Comuna Ciumani, nr. 202, judeţul Harghita, CUI RO
13835518;
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri
Cluj, persoană juridică, cu sediul în Cluj Napoca, str. Decebal, nr.128, cod unic de înregistrare 16054368, nr. de ordine
în registrul comerţului J40/552/2004.
Inspectoratul Teritorial de Muncă - Harghita, persoană juridică, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos,
nr.26, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 12318270.
S.C. Prodcom Eszter SRL, cu sediul în Ciumani, nr. 1224/b, judeţul Harghita, cod fiscal RO490948, J19/933/1991.
Parte interesată Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, persoană juridică, cod de identificare
fiscală 14942091, cu sediul social în municipiul Miercurea Ciuc, b-dul Timişoarei, nr. 24, judeţul Harghita.
Pârât Sandor Aladar, CNP 1731121190704, domiciliat în Ciumani, nr. 1553A, judeţul Harghita.
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 11, completul C2L, în ziua de 29.03.2018, ora 9.00, în proces cu debitoarea SC
Hen - Benc SRL, cu sediul în localitatea Ciumani, nr. 1553, jud. Harghita, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul
Harghita, sub nr. J19/1138/2003, CUI 15975607, reprezentată de administrator Sandor Aladar, pentru procedura
insolvenţei.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Ialomiţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GLOBAL OYL SRL, cod unic de înregistrare: 22242226
Tribunalul Ialomița
Dosar nr. 1481/98/2016
Tabel definitiv al creanțelor debitoarei Global Oyl SRL Slobozia
-Revizuit-
*) Cuprinde numai creanțele născute anterior deschiderii procedurii-05.07.2016
Creanța Ponderea
Val. Creanței admisa în Caracteristicile creanței (%)
Nr. Sediul
Creditori declarate urma creanței admise în Observații
crt. creditorului
-lei- verificării urma verificării categ. total
-lei-
Garantați
București, sos. Fabrica de
Glucoza, nr.5, Novo Parc 3,
Bussines Center, Clădirea F,
1. Garanti Bank SA 1.769.082,92 1.769.082,92 Art.159 pct.3 100 27,63
et.5 şi 6, 0732.017.366
ionutclaudiu.cristea@
garantibank.ro
București, str. Stefan Iulian, Sub
F.N.G.C.I.M.M. SA
2. nr.38, sector 1, 722.741 722.741 Art.159 pct.3 0 0 condiție
–IFN sub condiție
info@fngcimm.ro suspensiva
Total I 1.769.082,92 1.769.082,92 100
Bugetari
Ploiești, str. Aurel Vlaicu,
3. D.G.R.F.P. Ploiești nr.22, jud. Prahova, 16.535 16.535 Art.161 pct.5 88,64 0,26
0244.593.906
Slobozia, str. Episcopie nr.1,
4. Primăria Slobozia 2.119 2.119 11,36 0,03
0243.212149
Total II 18.654 18.654 100
Chirografari
București, Calea Floreasca
5. Tinmar Oil SA nr.246C, et.17,biroul nr.8, 393.838,57 373.335,63 Art.161 pct.8 8,09 5,83
sect.1, juridic@tinmar.ro
Borcea, jud. Călărași
6. Agro Vis 2006 SRL 20.472,70 20.472,70 Art.161 pct.9 0,44 0,32
Traian_borcea@yahoo.com
București, Calea Floreasca
nr.246C, Clădirea de Birouri
7. Engie România SA Skytower, et.11, sector 1, 1.909,71 1.909,71 Art.161 pct.8 0,04 0,03
av.Andrei Pogonici,
apogonici@aps-holding.com
Sat Medieus Aurit, com.
Medieus Aurit, str. Principala,
8. Eurial SRL 7.981,05 7.218,33 Art.161 pct.8 0,16 0,11
nr.43C, judet Satu Mare
contabilitate@eurial.com.ro
Oyl Company Slobozia, str. Brailei, nr.1
9. 15.082,22 15.082,22 Art.161 pct.8 0,33 0,24
Holding Ag SRL Oyl.e2007@gmail.com

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Creanța Ponderea
Val. Creanței admisa în Caracteristicile creanței (%)
Nr. Sediul
Creditori declarate urma creanței admise în Observații
crt. creditorului
-lei- verificării urma verificării categ. total
-lei-
Târgu Mureș, str. Gheorghe
Vivani Salubritate
10. Avramescu, nr.4, 5.441 4.109,52 Art.161 pct.8 0,09 0,06
SA - În Insolvență
smdamures@gmail.com
Och Logistic Ag Slobozia, str. Brailei, nr.1
11. 153.686,63 153.686,63 Art.161 pct.9 3,33 2,40
SRL ochlogistic@gmail.com
Ploiești, bd. Petrolului, nr.59,
Clădire Pavilion Central C
12. Gentoil SRL 428, camera 23,jud.Prahova 41.712,90 41.712,90 Art.161 pct.9 0,90 0,65
anca.nedelcu@nedelcu-
lawoffice.ro
București, bd. Nicolae
Titulescu nr.56, camera 6,
13. Lord Energy SRL 401.521,80 401.521,80 Art.161 pct.8 8,70 6,27
sector 1, 021.260.00.18
juridic@tinmar.ro
București, str. Armand Călinescu,
Access Financial
14. nr.26, et.1, partea A, sect.2, 43.805,82 43.805,82 Art.161 pct.8 0,95 0,68
Services IFN SA
office@asfromania.ro
București, str. I. D. Mendeleev
nr.44, et.2, ap.3, sect.1, av.
Rocarprest Logistic
15. Sporis Valentina, 3.960 3.960 Art.161 pct.8 0,09 0,06
SRL
rcp@yahoo.com
sporis.valentina@yahoo.com
București, str. I.D.Mendeleev
nr.44, et.2, ap.3, sect.1,
16. Rudaco Prest SRL av.Sporis Valentina, 125.630,70 125.630,70 Art.161 pct.8 2,72 1,96
rudacoprest@yahoo.com
sporis.valentina@yahoo.com
București, str. I.D.Mendeleev
nr.44, et.2, ap.3, sect.1,
17. Ticas Invest SRL 1.587,20 1.587,20 Art.161 pct.8 0,034 0,03
av.Sporis Valentina
sporis.valentina@yahoo.com
Comision Trade Brăila, str. Anghel Saligny,
18. 3.420.769,58 3.420.769,58 Art.161 pct.8 74,13 53,42
SRL nr.3, jud. Brăila
Total III 4.637.399,88 4.614.802,74 100
Salariați
19. Salariați 1.234 1.234 Art.161 pct.4 100 0,02
Total IV 1.234 1.234 100
Total General 6.426.370,80 6.403.773,66 100
Lichidator judiciar, Euroial Insol SPRL

2. Societatea GRAND ART CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 25665905


România
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a Civila
Splaiul Independenţei nr.5, Bucureşti, sector 4
Dosar nr.2179/98/2016/a2, C11A
Comunicare
emisă la 07.11.2017
Apelantă
1. S.C. GRAND ART CONSTRUCT SRL FETEŞTI, cu sediul în Feteşti, str. Sirenei, nr. 8, jud. Ialomița, prin
administrator special, NEGREA ADRIAN HORIA, cu domiciliul în Constanţa, str. Iosif Ivanovici, nr. 23, jud.
Constanța;
Intimți
1. U.A.T. CONSTANTA, cu sediul în Constanta, Bd. Tomis, nr. 51, jud. Constanța;
2. GRAND ART CONSTRUCT SRL, PRIN ADMINISTRATOR /LICHIDATOR JUDICIAR, CII ZAHARESCU
PAVEL, cu sediul în Feteşti, str. Călăraşi, bl. U1, et. P, jud. Ialomița.
În legătură cu dosarul având ca obiect art. 169 din Legea nr. 85/2014, privind apelul declarat de apelanta 1. S.C.
GRAND ART CONSTRUCT SRL FETEŞTI, cu sediul în Feteşti, str. Sirenei, nr. 8, jud. Ialomița, prin administrator
special, NEGREA ADRIAN HORIA, cu domiciliul în Constanţa, str. Iosif Ivanovici, nr. 23, jud. Constanța, împotriva
sentinței civile nr. 1267/22.09.2017 pronunțată de Tribunalul Ialomița, Secția civilă, în dosarul nr. 2179/98/2016/a2, VĂ
COMUNICĂM obligația de a depune întâmpinare în termen de cel mult 10 zile de la comunicare, sub sancţiunea prev.
de art. 208 alin. 2 C.pr.civ. a decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine
publică, dacă legea nu prevede altfel.
Odată cu prezenta vă comunicăm cererea de apel .
MENŢIUNE ÎN CITAŢIE:
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea RUDIGO SRL, cod unic de înregistrare: 25688828
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment
Strada Elena Doamna nr.1A
Dosar nr.7916/99/2015/a1
Termen 12.12.2017
Citaţie
emisă la 6.11.2017
Reclamant
1. D.G.R.F.P. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi - Iaşi, strada A.Panu, nr.26, judeţ Iaşi.
Notă: Să realizaţi procedura de citare cu pârâtul prin publicitate, prin publicarea citaţiei într-un ziar de largă circulaţie
sau prin Monitorul Oficial.
Pârât
2. Gora Iulian - Iaşi, strada Mihai Vodă Viteazul, nr.5, bl.P-1, sc.A, et.4, ap.20, judeţ Iaşi
Sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-faliment, Strada. Elena Doamna nr.1A, camera S.II, et.2, completul S4,
în ziua de 12.12.2017, ora 9,00, în dosarul privind pe debitorul SC Rudigo SRL, cu sediul declarat in Iaşi, Aleea Prof.
Vasile Petrescu nr.5A, demisol, având număr de ordine în Registrul Comerţului J22/1125/2009 şi CUI 25688828,
pentru atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014).
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EN-OILS SRL, cod unic de înregistrare: 6634341
Convocare adunarea creditorilor
Număr inreg. 1953/09.11.2017
1.Date privind dosarul: Număr dosar 2917/30/2014; Tribunal Timiş, Secţia II Civila; Judecător sindic Casiana Todor.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Tepeş Voda, nr. 2, Timişoara: Luni – Joi, orele 9 – 12.
3.1.Debitor: SC EN-OILS SRL, cu sediul în Timișoara, str. Iancu Brezeanu nr.7, jud. Timiș, având CUI RO 6634341 și
număr de înmatriculare la ORC Timiș J35/4142/1994.
3.2. Administrator special: Maxim Ioan.
4.Creditori: conform tabelului definitiv consolidat actualizat de creante.
5.Lichidator judiciar: MBS Insolv Consult IPURL cu Atestat UNPIR nr. 2A0509, înregistrată în Registrul formelor de
organizare sub nr. RFO 0509, cu biroul în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.7, ap.4/A/I, jud. Timiş, CIF RO
28002281, tel.: 0356/466.445, fax: 0356/466.446, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică:
av. Şchiopescu Budacă Elena-Magdalena.
6.Subscrisa MBS Insolv Consult IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC EN-OILS SRL, conform
Sentinţei civile nr. 345/2015 din data de 20.02.2015 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia II Civilă, în dosarul
2917/30/2014 în temeiul art. 118 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu, convoacă adunarea
creditorilor debitorului SC EN-OILS SRL.
Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap. 4/A/I,
jud. Timiş, în data de 17.11.2017, la ora 09.00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu
procura specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de
conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnată de
creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format
electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil,
poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data
fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel
puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi:
1. Supunerea spre aprobare a propunerii de diminuare a pretului de pornire al licitatiei cu 10% din ultimul pret de
vanzare a bunului imobil din averea debitoarei, respectiv statie distributie carburanti.
Lichidator judiciar, MBS Insolv Consult IPURL, prin av. Şchiopescu Budacă Elena Magdalena

2. Societatea PRECIZIO INSTAL SRL, cod unic de înregistrare: 16355000


Tribunalul Timiş Secţia a II a Civilă
Dosar nr. 91/30/2012
Termen 18.01.2018
Proces verbal de licitaţie
încheiat astăzi 08.11.2017, ora 10:00
Nr.1657 /08.11.2017
Subscrisa SCP Centrum Lex SPRL, cu sediul în Timişoara, str. George Coşbuc, nr. 5, sc. C, et. 2, ap.3, jud. Timiş, în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

calitate de lichidator judiciar al SC Precizio Instal SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Cărpiniş, str.
a III-a, nr. 93, jud. Timiş, J35/1150/2004, CUI 16355000, conform sentinţei civile nr. 2479/22.11.2012, pronunţată de
Tribunalul Timiş în dosarul nr. 91/30/2012, am încheiat azi 08.11.2017 prezentul proces-verbal la sediul lichidatorului
judiciar, cu ocazia licitaţiei pentru valorificarea activelor debitoarei falite.
Învederam onoratei instanţe faptul că anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul Adevărul de Weekend
nr.320 din 22-24 septembrie 2017, afişat la sediul lichidatorului judiciar, la Tribunalul Timiş, fiind postat şi pe mai
multe site-uri specializate, însă la data stabilită nu s-a prezentat niciun potenţial cumpărător pentru bunurile scoase la
licitaţie.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare.
S.C.P. Centrum Lex S.P.R.L.
Lichidator judiciar al SC Precizio Instal SRL
Practician în insolventa, Ec. Trifa Liviu Ionel

3. Societatea VENUS MODELARE CORPORALĂ SRL, cod unic de înregistrare: 22246791


Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată
Nr:378, data emiterii: 06.11.2017
1.Date privind dosarul: Număr dosar nr. 11502/30/2013, Tribunal Timiş, Secţia a-II-a Civilă, Judecător sindic Casiana Todor;
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr.2A, Timişoara; programul arhivei: Luni – Joi orele 08.30 –
12.30.
3.1. Debitor: SC VENUS MODELARE CORPORALA, CUI 22246791, înregistrată la ORC Timiş sub J35/2988/2007
sediul social: Mun. Timisoara, str. Fagului nr. 26, Administrator special -
4.Creditor:-
5.Lichidator judiciar: Ad Pro Management SPRL, înmatriculată la UNPIR sub nr. RSP 0338 cu sediul în în Beregsau nr.
197, Jud. Timis și sediul procedural ales în. Ghiroda, str. Retezat, nr. 3A, jud. Timiş, CIF 23796556, tel./fax:
0256/434.924, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: av. Dragoslava Petrov
6.Subscrisa Ad Pro Management SPRL, cu sediul în Beregsau nr. 197, jud. Timiş, și sediul procedural în Ghiroda, str.
Retezat, nr.3a, ap.1, jud. Timiș, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: RSP 0338, prin asociat
coordonator Dragoslava Petrov comunică Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate de debitorul SC Venus Modelare Corporala S.R.L, în temeiul art. 21 al. 1 din Legea
privind procedura insolvenţei 85/2006, comunică:
Raport de activitate
Prin intermediu caruia invederam Onoratei Instante că administratorul social al debitoarei nu și-a îndeplinit obligațiile
privind art. 28 din Legea nr. 85/2006, astfel ca am formulat acțiune în anularea a contractului de împrumut garantat cu
gaj încheiat la data de 10.08.2012 obiect al dosarului 11502/30/2013/a1, reprezentând un act fraudulos în sensul
dispozițiilor art.89-90 din Legea nr.85/2006 și obligarea pârâților la restituirea bunurilor gajate aparținând societății
debitoare sau a contravalorii acestora în situația inexistenței acestor bunuri, acțiune respinsă de prima instanță la data de
17.09.2015 prin Hotărârea nr. 1442, împotriva căreia am formulat apel. Prin Decizia nr. 109 pronunțată la data de
04.02.2016, Curtea de Apel Timișoara a admis apelul și a schimbat în tot sentința apelată în sensul în că a admis
acțiunea și a dispus anularea contractului de împrumut garantat cu gaj încheiat la data de 10.08.2012 şi obligarea
pârâţilor-intimaţi la restituirea bunurilor gajate aparţinând societăţii debitoare sau a contravalorii acestora în situaţia
inexistenţei bunurilor.
Am efectuat demersuri în vederea recuperarii bunurilor ce au facut obiectul litigiului antementionat pe cale amiabiala,
insa aceste demersuri au ramas fara rezultat, ca atare am formulat cerere de executare silita în vederea punerii în
executare a titlului executoriu reprezentat de Decizia civile nr. 109/04.02.2016,pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
în dosarul nr. 11502/30/2013/a1, catre Biroul Executorului Judecatoresc Brad T. Gheorghe.
In vederea corectei raportari catre organele fiscale, am intocmit şi transmis - la unitatea fiscala competenta pentru
administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil - respectiv Agentia Nationala a Finantelor Publice
Timisoara, declaratia nr. 100 privind plata obligatiilor catre bugetul de stat.
Solicitam acordarea unui termen pentru continuarea procedurii.
Anexam dovada publicarii prezentului raport în Buletinul Procedurilor de Insolventa, declaratia nr. 100 privind plata
obligatiilor catre bugetul de stat.
Ad Pro Management S.P.R.L., prin asociat coordonator Petrov Dragoslava

4. Societatea ATHENA HOSPITAL S.A., cod unic de înregistrare: 14591306


Depunere raport de activitate întocmit de către lichidatorul judiciar
al debitoarei SC Athena Hospital SA-în faliment, in bankrupcty, en faillite
Nr. 377 Data emiterii: 06.11.2017
1. Date privind dosarul:. Număr dosar: 4354/30/2014, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Casiana
Todor
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr.2A, Timişoara; programul arhivei: Luni – Joi orele 9 – 12;
3.1. Debitor: SC ATHENA HOSPITAL SA, cod de identificare fiscală 14591306, sediul social: Timişoara, Calea
Aradului, nr. 113, Jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului: J35/590/2002.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

3.2. Administrator social: Giatras Konstantinos


4.Creditori: Lista Anexată
5.Administrator judiciar: Ad Pro Management SPRL, înmatriculat la UNPIR sub nr. RSP 0338 cu sediul în Beregsău
Mic, nr. 197, jud. Timiş și sediul procedural ales în Ghiroda, str. retezat nr. 3A, jud. Timiș, CIF 23796556, tel./fax:
0256/434.924, E-mail: project.manager@ad-pro.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică:
Dragoslava Petrov.
6.Subscrisa SCP Ad Pro Management SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ATHENA HOSPITAL
S.A - în faliment, în bankrupcty, en faillite, în temeiul Legii nr. 85/2006 publică:
Raport de activitate întocmit de către administratorul judiciar
al debitoarei SC Athena Hospital SA- în faliment, in bankrupcty, en faillite
Prin care invederam Onoratei Instante ca am continuat sa efectuam actele de administrare curenta în ceea ce priveste
debitoarea SC ATHENA HOSPITAL S.A - în faliment, în bankrupcty, en faillite.
Va invederam ca în continuare procedura de lichidare a patrimoniului debitoarei este suspendata ca urmare a dispunerii
acestei masuri preventive în materie penala. Astfel, aratam ca în dosarul nr. 2333/30/2017/a2, aflat pe rolul Tribunalului
Timis, avand ca obiect „masuri preventive persoana juridica”, prin Incheierea din data de 30.06.2017, s-a menţinut faţă
de inculpata/debitoare SC Athena Hospital SA- în faliment, în bankrupcty, en faillite, reprezentantă prin lichidator
judiciar AD PRO Management SPRL, măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare pe o perioadă de 60 de
zile, respectiv de la data de 30.06.2017 şi până la data de 28.08.2017 inclusiv.
De asemenea, în dosarul nr. 2333/30/2017/a3, prin Incheierea din data de 23.08.2017 s-a menţinut faţă de inculpata SC
Athena Hospital SA, reprezentantă prin lichidator judiciar AD PRO Management SPRL, măsura preventivă a
suspendării procedurii de lichidare pe o perioadă de 60 de zile, respectiv de la data de 23.08.2017 şi până la data de
21.10.2017, inclusiv.
In nr. 2333/30/2017/a4, prin Incheierea din data de 20.10.2017 s-a menţinut faţă de inculpata SC Athena Hospital SA,
reprezentantă prin lichidator judiciar AD PRO Management SPRL, măsura preventivă a suspendării procedurii de
lichidare pe o perioadă de 60 de zile, respectiv de la data de 20.10.2017 şi până la data de 18.12.2017, inclusiv. Aceasta
incheiere nu ne-a fost inca comunicata.
Asadar, în prezent, masura preventiva a suspendarii subzista fata de debitoare, pana la data de 18.12.2017.
In dosarul nr. 20495/30/2014, aflat pe rolul Judecatoriei Timisoara, Sectia Penala, avand ca obiect „inselaciunea”, în
care debitoarea SC ATHENA HOSPITAL SA- în faliment, în bankrupcty, în faillite are calitatea de persoana
responsabila civilmente, în 06.10.2017, Judecatoria Timisoara- Sectia Penala, a dispus condamnarea inculpatului Szabo
Alexandru Dan şi admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Casa Judeteană de Asigurări de Sănătate
Timis, obligand inculpatul Szabo Alexandru Dan, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ATHENA
HOSPITAL SA, la plata sumei de 162.119,08 lei cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă penalităti şi dobânzi
actualizate la data plătii şi a respins în rest pretentiile civile. Aceasta sentinta inca nu ne-a fost comunicata.
Invederam faptul ca, în prezent, actualii proprietari ai imobilului situat în Timisoara, Calea Aradului nr.113, în care si-a
desfasurat activitatea debitoarea, ne preseaza în sensul evacuarii arhivei/ altor bunuri (echipamente medicale) ce apartin
debitoarei. In acest sens, este necesar sa identificam şi sa platim un nou loc în care sa depozitam aceste bunuri, insa nu
dispunem de disponibilitati financiare, intrucat ca urmare a prelungii masurii preventive în procesele penale
antementionate, operatiunea de lichidare a patrimoniului debitoarei este suspendata pana în 18.12.2017. Ca atare,
solicitam Onoratei Instante sa constate situatia debitoarei, şi anume, dificultatea financiara în care se afla, pentru a putea
arata aceasta instantelor penale pe calea contestatiei masurii preventive.
Ca urmare a cererii formulate de catre fostii salariati ai debitoarei (in numar de 21- initial 19, ulterior s-au mai adaugat 2
cereri), în vederea recuperarii drepturilor salariale din Fondul de Garantare constituit la Agentia Judeteana pentru
Ocuparea Fortei de Munca Timis, lichidatorul judiciar a intocmit şi depus, potrivit Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, tabelul
creantelor salariale potrivit Anexei nr.2, atasand şi documentele care stau la baza calculelor creantelor salariale- state de
plata, pontaje, „fluturasi” de salariu, asa cum ne-au fost puse la dispozitie la inceputul procedurii insolventei, de catre
reprezentantii debitoarei. La acest moment, se desfasoara aceasta procedura- de plata a drepturilor fostilor salariati,
dosarul aflandu-se în lucru pe rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, lichidatorul judiciar
prezentandu-se în audienta ori de cate ori exista nelamuriri. Din comunicarile pe care le-am purtat cu Agentia Judeteana
pentru Ocupartea Fortei de Munca Timis, rezulta ca s-a intocmit dosarul pentru fostii salariati ai debitoarei, urmand ca
acestia sa primeasca o parte a salariilor restante din Fondul de Garantare. Ulterior incasarii drepturilor salariale, vom
proceda la modificarea tabelului definitiv în sensul operarii scaderii sumelor platite din Fondul de Garantare.
De asemenea, lichidatorul judiciar a fost notificat de alti 24 de fosti salariati ai debitoarei, în sensul art. 19 din Legea nr.
200/2006, urmand ca fostii angajati sa se adreseze şi Agentiei de Somaj, potrivit caruia „(1) Stabilirea cuantumului
creanţelor salariale cuvenite salariaţilor şi efectuarea plăţii acestora se realizează de agenţiile teritoriale, la cererea scrisă
a administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă. (2) Agenţia teritorială poate proceda la
stabilirea cuantumului creanţelor salariale cuvenite salariaţilor şi la efectuarea plăţii acestora şi în baza cererii formulate
de către salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă sau de organizaţiile legal constituite ce reprezintă interesele
acestora. (3) Cererile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi însoţite de documente care să ateste că împotriva angajatorului a
fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă de deschidere a procedurii insolvenţei şi a fost dispusă măsura
ridicării totale sau parţiale a dreptului de administrare. (4) Înainte de a se adresa agenţiei teritoriale, salariaţii sau
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

organizaţiile legal constituite ce reprezintă interesele acestora trebuie să notifice în scris administratorul sau lichidatorul
angajatorului în stare de insolventa, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale potrivit
alin. (1). O copie a notificării se va ataşa la cererea adresată agenţiei teritoriale, potrivit alin. (2).
Fata de aceste notificari, am formulat un raspuns catre Agentia Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, prin
intermediul caruia am adus la cunostinta institutiei ca ne dam tot concursul în vederea completarii dosarelor fostilor
salariati, sens în care am solicitat sa ne indice care sunt documentele pe care trebuie sa le punem la dispozitie şi care
sunt demersurile pe care trebuie sa le efectuam.
In plus, aratam ca în vederea corectei raportari catre organele fiscale competente- ANAF Timisoara, am intocmit şi
depus declaratia nr. 100 privind obligatiile de plata catre bugetul de stat.
Solicitam acordarea unui termen în vederea continuarii procedurii.
Anexam: dovada publicarii prezentului raport de activitate în Buletinul Procedurilor de Insolventa, extrase e-cris pentru
dosarele la care am facut referire în cuprinsul prezentului raport de activitate, declaratia nr. 100 privind plata obligatiilor
catre bugetul de stat.
Ad Pro Management SPRL, prin asociat coordonator, Dragoslava Petrov

Județul Vaslui
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GELI SRL, cod unic de înregistrare: 841224
Depunere proces-verbal de licitaţie
Nr.33/GLI/06.11.2017
Date privind dosarul: Număr dosar nr.4677/89/2010. Tribunalul Vaslui. Sectia Civilă, judecător sindic: Diana Sîrghi.
Arhiva/registratura instanţei: Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.54, jud.Vaslui. Programul arhivei instanţei 09.00- 13.00.
Debitor: SC Geli SRL. Cod de identificare fiscală 841224. sediul social: Huşi, str. Huşi-Stănileşti nr.17 jud.Vaslui.
Număr de ordine în registrul comerţului J37/579/1992.
Administrator special: Cezar Măriuţa.
Creditor: Banca Comercială Română Iaşi, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui, Primăria Huşi, Inspectoratul
Teritorial de Muncă Vaslui, SC All Cert System SRL, SC Anris Company SRL Huşi, SC Arabesque SRL Săvineşti, SC
Autosas SRL Bacău, SC Bergerat Monnoyeur SRL Bucureşti, SC Civil Proiect SRL Vaslui, SC Comcidu SRL Huşi, SC
Dac Petrol SRL Huşi, SC Dedeman SRL Bacău, SC Demari SRL Bârlad, SC Ecoloc SRL Huşi, SC E.On Energie
România SA Bacău, SC Expertiza SRL Vaslui, SC Flash SRL Iaşi, SC Mariteo Construct SRL Huşi, SC MI
Distribution SRL Vaslui, SC Net International SRL Iaşi, SC New Electric Grup SRL Iaşi, SC Patimag Analina SRL
Adjud, PFA Serban Corneliu Vaslui, SC Precond SRL Tecuci, SC Rora Consulting SRL Râşnov, SC Vio’s Construcţii
SRL Valea Lupului jud.Iaşi.
Lichidator judiciar: LD Expert Grup IPURL sediul social: Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud.Vaslui. Cod de
identificare fiscală RO20657200. Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax:
0235.470.844. nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.
Subscrisa: LD Expert Grup IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Geli SRL Huşi, conform sentinţei
civile nr.292/F/05.03.2013 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul 4677/89/2010, în temeiul art.25 Lg.85/2006
depunem în vederea publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă Proces-verbal de licitaţie nr.33/GLI/06.11.2017.
Proces-verbal de licitație
Încheiat la biroul lichidatorului judiciar LD Expert Grup IPURL str. Calea Basarabiei nr.108B jud.Vaslui la licitaţia
publică de vânzare a bunurilor debitoarei SC Geli SRL cu sediul în str. Huşi-Stănileşti nr.17 Huşi jud.Vaslui CUI
841224 RC J37/579/1992 societate în faliment dosar nr.4677/89/2010 pe rolul Tribunalului Vaslui, licitaţie efectuată de
lichidatorul judiciar LD Expert Grup IPURL în conformitate cu prevederile Lg.85/2006, cu regulamentul de vânzare
aprobat de creditori şi cu hotărârile adunării creditorilor din 21.07.2017 (pvb. 634/GLI/21.07.2017). Anunţul referitor la
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei a fost publicat în ziarul Vremea Nouă de Vaslui 06.10.2017, afişat la biroul
lichidatorului judiciar din Huşi str. Calea Basarabiei nr.108B jud.Vaslui 05.10.2017, depus/comunicat la dosarul cauzei
de la Tribunalul Vaslui 05.10.2017, comunicat debitoarei prin fostul administrator statutar 05.10.2017, comunicat prin
fax creditorilor AJFP Vaslui, Primăria Huşi, Serviciul Fiscal Municipal Huşi, SC Asset Portofolio Servicing România
SRL 05.10.2017, depus la ORC pentru publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţǎ.Bunurile debitoarei, enumerate
mai jos, au fost scoase la vânzare la un preţ de pornire de 65% din valoarea de evaluare: Proprietate imobiliară situată în
Huşi strada Huşi-Stănileşti numărul 17 judeţul Vaslui număr cadastral 330 Carte Funciară 70740 Huşi (număr vechi
817) –1.374.679 lei, compusă din:
Nr. Preţ pornire
Total 1.374.679 lei
crt. lei
1 Teren S = 8.951,76 m2 nr. cad. 330 CF 70740 mun. Huşi (nr. vechi 817) 562.156
2 Sediu administrativ C1 Sc = 275,95 m2 Su = 973,49 m2 634.274
Hală depozitare C2 (Sc = 237,71 m2 Su = 237,71 m2 conform situaţiei de pe teren) (Sc
3 62.286
= 316,46 m2 Su = 316,35 m2 conform acte)
4 Cabină poartă C3 Sc = 16,34 m2 Su = 13,26 m2 2.285
5 Post trafo C4 Sc = 41,75 m2 Su = 36,11 m2 22.158
6 Platformă staţie betoane C5 Sc = 71,85 m2 Su = 71,85 m2 25.454
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21192/09.11.2017

Nr. Preţ pornire


Total 1.374.679 lei
crt. lei
7 Grup sanitar C6 Sc = 5,67 m2 Su = 3,74 m2 414
8 Magazie C7 Sc = 24,09 m2, Su = 19,32 m2 3.765
9 Magazie metalică C8 Sc = 216,80 m2, Su = 216,59 m2 24.366
10 Magazie metalică panouri termoizolante Sc = 120,16 m2 18.746
11 Împrejmuire 18.775
Bunuri mobile:
Nr. Preţ pornire
Denumire
crt. lei
1 Semiremorcă Krone Vs - 35 – Cip 5.746
2 Semiremorcă Van Hool Vs - 67 – Cip 11.082
3 Semiremorcă Mueller Vs - 63 - Cip 21.764
4 Autoturism Mercedes Benz Vs - 57 - Cip 16.710
5 Autoturism Daewoo Matiz Vs - 64 - Cip 2.753
6 Microbuz Renault Master Vs – 58 - Cip 1.388
7 Nissan Terrano 2.7 tdi Vs - 72 - Cip 4.747
8 Buldozer S651 3.460
9 Compactor ingersoll rand dd32 4.049
10 Vibrocompactor benford hewden TV 800 3.724
11 Semiremorcă autobetonieră E.dorgler 12.845
12 Cilindru compactor voest Alpine 7.605
13 Finisor asfalt demag DF 10 7.183
14 Pompă beton 6.010
15 Miniexcavator kubota 10.892
16 Mobilier de birou, accesorii şi birotică 11.433
17 Echipamente tehnologice 85.735
18 Mobilier de birou, accesorii şi birotică 2.654
La licitaţie nu a participat nici un reprezentant al creditorilor sau al debitoarei. Comisia de licitaţie desemnată de
lichidatorul judiciar, formată din ec.Lazăr Andrei şi jr.Liciu Adrian, constată că până la data de 06.11.2017 orele 12.00
nu s-a depus nici o ofertă de cumpărare, iar la licitaţie nu a participat nici un cumpărător, şi în consecinţă va proceda la
organizarea unei noi licitaţii la o dată care va fi făcută publică în mod corespunzător. Drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal, în 2 exemplare, unul pentru lichidator şi unul pentru instanţă.
LD Expert Grup IPURL, ec. Lazar Dumitru

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21192/09.11.2017 conţine 29 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29