Sunteți pe pagina 1din 5
6. Particularititile alimentatiet trupelor militare in caz de aplicare a armamentelor de atac in masi (AAM) fn caz de aplicare de citre inamic a toxicelor chimice, a ar- ymentului radioactiv sau bacterian, acestea pot'nimeri pe ali- te in timpul transportarii sau distribuirii lor Pentru a proteja alimentele de orice fel de AAM, transpor- produselor se va face numai cur unitafi de transport speciali= Masinile adaptate la transportarea produselor vor fi dotate {zi de lemn san de metal, ce vor fi bine fixate in caroserie, 99 astfel alimentele fiind bine protejate nu tiumai de AAM, ci si de praf. Masinile, ce transporta produse alimentare, au 0 rezerva de apa, care poate fi folosita atat pentru prepararea bucatelor, cit si pentru degazarea (detoxicarea) bucatariilor de campanie Transportarea produsclor alimentare si a apei potabile se efectueaza, de regul8, pe drumuri laterale, necontaminate si fird praf, in timpul margului bucatariile de campanie vor fi ermetizate si etangate, astfel fiind protejate de praf. Gradul de protectie a recipientelor, ambalajelor pentru pro- dusele alimentare depinde de materialul din care acestea sunt confectionate, de gradul de etansare si grosime a acestuia Borcanele de-sticl®, cutiile de tinichea, daca sunt ermetice, asigur’ protectia bunt a alimentelor. Lazile de placaj, scanduri, butoaiele din lemn, de asemenea, pot proteja produsele de conta- minare sau 0 pot diminua, Ambalajele din carion presat protejea- zi alimentele de toxicele in forma de vapori, de radionuclide si arma’ biologic si pot reduce contaminarea cu toxice lichide Cosurile de nuiele, de scoarta pot numai reduce intrucatva conta- minarea produselor cu AAM. Ambalajele din polimeri, dac& produsele sunt ambalate erme- tic, le protejeazi bine de toxicele in forma de aerosoli, pulberi, de radionuclide si arme biologice. Ambalajele ermetice din staniol sunt considerate si mai bune protectoare, inclusiv de toxicele si radionuclidele lichide in forma de picaturi Sacii de panzii, de rogojin’, nefiind ermetici, mu protejeazi, ci numai reduc intr-o oarecare masuri gradul de contaminare a produselor alimentare, cu-AAM, in special, de pulberele radio- active. De fapt, in toate condijiile produsele alimentare pot fi pro- tefate, find acopenite cu fai’ de cort, pate, crengi, zdpadt sau cu alte materiale, ce sunt la indemand. Se stie c& protectia de conta- minare e mult mai simpli decat decontaminarea. Se recomanda ca PG si fie dislocat in zone necontaminate. in caz de suspiciune de contaminare, serviciul chimic gi radiologi 100 are determina gradul de contaminare (sau lipsa ei) a locului dislocarii, a bucatariilor, utilajelor de campanie, a pro- duselor alimentare gi a apei. in conditii de campanie, determinarea contamindrii bacterie- ne nu se efectueaza, deoarece in camuil cand acest armament a fost aplicat de ctre inamic, indiferent de bacterii, se va face dezin- fectia obligatorie a tuturor echipamentelor si personalului Alimentarea in localitatile contaminate cu armament radiolo- gic se admite numai la un nivel redus de radiatie. in asemenea cazuri se vor consuma numai alimente conservate si concentrate, acestea find mai bine protejate de substanfe radioactive si pre~ parandu-se ugor si rapid Decontaminarea obiectivelor de armamente toxice sau radio active e destul de complicati si ¢ exercitatd, de reguli, de perso- nalul pregitit specializat si dotat cu echipamente speciale. in uni- tijile militare se decontamineazk numai_produsele ambalate er- metic, celelalte se depoziteaza in stocuri speciale sau se distrug, Dezinfecfia alimentelor in conditii de campaniee se efectuea- ZA prin fierbere sau prin aplicarea anumitelor preparate chimice Ambalajele din metal se fierb in solutie de 3% de bicarbonat de sodiu timp de 2 ore. Borcanele de sticla cu conserve se fin cu- fundate in solutie de 5% de monocloramind sau de 3% clorura de var, timp de 30 minute sau o ori in solufie de 6% peroxid de hidrogen, Dup& decontaminare, cutiile si borcanele se vor spila bine in apa curata, ‘Ambalajele din scanduri, placaj sau alte materiale neermetice se dezinfecteaz’, stropindu-se cu solutie de 20% de clorura de var, monocloramina sau se sterg bine cu carpe muiate in astfel de solutii. Produsele alimentare scoase din ambalajele dezinfectate se fierb minimum 2 ore. Carnea proaspita si pestele mare se va pune la fiert, fiind tiate in bucai de cca 1 kg. Vasele si utilajele de bucdtarie pot fi dezinfectate prin fierbere timp de ora in solutie de 20% bicarbonat de sodiu, 101 Degavarea, adici decontaminarea de substanfe chimice toxi- ce, poate fi ficuté prin aerisirea produselor alimentare, prin inla- turarea stratuui superficial, prin spalare bung, tratare termica etc. Degazarea produselor contaminate cu toxice lichide in forma de picituri se face prin inliturarea unui strat cu grosimea de 2~ 3 cm de pe produsele contaminate (carne, peste, mezeluri), partea rmasii se aeriseste bine, apoi se spalai. Tot prin aerisire se dezac- tiveaz gi produsele de bicinie — fina, crupele, zaharul. Vantu- ratul, inc&lzirea produselor de acest fel accelereaz’ procesele de degazare. Produsele alimentare, ce se consuma firri tratare termi- cA — pane, pesmefi — nu se dezactiveazi, ele fiind stocate si distruse. O dificultate mare prezinti degazarea grasimilor alimentare sia produselor cu confinut sporit de grasimi, deoarece majoritatea toxicelor chimice se dizolva bine in grisimi, se pastreazi astfel mult timp gi produsele acestea pot prezenta pericol Produsele ambalate ermetic pot fi consumate dup degazarea ambalajelor. Degazarea de toxice fosfororganice se efectueazi prin stropirea ambalajelor cu solutie de 3-5% soda caustica sau cu solutie concentrata de var stins. Fructele, legumele proaspete se degazeaza prin spalarea lor cu apf curenta si inlaturarea por- {iunilor contaminate. De pe grasimile solide s 1-2 cm. Toate produsele eventual contaminate cu toxice pli degazare pot fi consumate numai ulterior admi medical. Produsele, care nu pot fi degazate, se distrug prin incinerare sau inhumare, in prealabil fiind finute in gaz lampant, benzina sau petrol. La incinerarea produselor contaminate cu toxice chimice in aer se pot degaja derivafi foarte toxici, de aceea personalul in acest timp trebuie si poarte misti antigaz si haine de protectic. Dezactivarea produselor alimentare ambalate se cfectueaza prin inliturarea mecanic& a radionuclidelor de pe suprafefe, prin spilare cu api sau stergerea ambalajelor cu cérpe muiate in apa. 102 "_. Alimentele pastrate in ambalaje neermetice, ca zaharul, eru- pple, fina etc., se dezactiveazA prin inldturarea stratului eventual contaminat si impachetarea, apoi, in ambalaje curate. Cel mai simplu procedeu de inlaturare a acestor straturi este prin umezirea sacilor, Un strat anumit de produse rimane lipit de sac, cealalta cantitate se desart in alt ambalaj. Dezactivarea alimentelor pis- trate in lazi, butoaie se efectueazA prin spalarea acestora cu apa curenta.sau prin stergerea in 2-3 rfinduri cu carpe umede, Carnea, pestele, mezelurile, legumele se dezactiveazA prin spilarea aces- tora cu api multi, Se admite consumarea produselor contaminate cu substante radioactive numai.dupa o dezactivare minutioasi si un control dozimetric Alimentele, ce pot fi pastrate un timp mai indelungat, se de- zactiveaza, respectindu-se perioada de semidezintegrare. Buch le de campanie, utilajele se dezactiveazd prin spalare cu apa fierbinte si spun, prin clitire in apa curat yi uscare. Atét pro- dusele alimentare, cat gi apa dezactivate pot fi utilizate mumai cu permisiunea sefului serviciului medical al unitatii militare respec tive Controlul igienic asupra alimentatiei ostirilor Alimentatia rafionala a ostasilor este unul din factorii primor- diali in menfinerea sindtatii, rezistengei si capacitiii lor de lupta. De aceea controlu! medical riguros asupra alimentafiei $i produ- selor alimentare este una din functiile de baza ale serviciului me- dical al unitatilor militare, al detasamentelor de medicin& preven- tiv’ a armatei. Deosebit de riguros acest control se va efectua in conditii de campanie, deoarece in astfel de conditii pot aparea dificultafi in aprovizionarea unit8filor cu produse alimentare, de asemenea, in prepararea si distribuirea alimentelor finite. Totoda- 18 in condiii de campanie sporeste eventualitatea de contaminare a alimentelor cu bacterii, cu substante chimice toxice, deci e posi- bila aparitia intoxicatiilor alimentare. Acest pericol devine si mai 103