Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA nr.

14 la norme: Cerere pentru modificarea autorizaţiei de replantare/autorizaţiei


de replantare provenite din conversie

Direcţia pentru Agricultură Cerere pentru modificarea Înregistrare D.A.J.


Judeţeană autorizaţiei de
replantare/autorizaţiei de Nr. ........./.....................
replantare provenite din
conversie

Subsemnatul/Subscrisa ..................... (persoană fizică/juridică), cu domiciliul/sediul


în judeţul ..........., oraşul/comuna ............., str. ........... nr. ......., telefon/fax ........, e-
mail .........., având CNP/CUI/CIF ............., solicit modificarea autorizaţiei de
replantare/autorizaţiei de replantare provenite din conversie nr./data emisă pentru
suprafaţa de ............... ha.
La prezenta cerere anexez următoarele documente justificative:

Data Semnatura/stampila

……………………….. ……………………………………..