Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: MANAGEMENT
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii

SC REMUS GRUP SRL

Conducător științific

Student

IAȘI 2016
Cuprins
1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul
1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității
A. Obiect de activitate
B. Structura acționariat
1.2. Piaţa şi concurenţa
2. Structura surselor de finanţare (pentru ultimele trei exerciţii financiare)
2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania SC REMUS GRUP SRL pentru perioada 2012-
2015
A. O schemă cu principalele surse de finanţare ale companiei şi prezentarea succintă a
acestora
B. Un tabel care să conțină principalele surse de finanțare ale companiei SC REMUS GRUP
SRL (în raport cu criteriul provenienței), exprimate în mărimi absolute şi în mărimi relative
(procente din total)
C. prezentarea datelor din tabel ( creșteri sau scăderi, puncte maxim sau minim, puncte de
inflexiune etc.)
2.2. Evoluţii în structura surselor de finanțare a întreprinderii SC REMUS GRUP SRL în perioada
2012-2015
A. Serie de grafice tip plăcintă (pie) sau un grafic 100% stacked –columns pentru principalele
categorii de surse de finanțare( resurse proprii și resurse împrumutate, surse pe termen lung și surse
pe termen scurt) în perioada analizată
B. Explicarea evoluțiilor : factori de influenţă, implicaţii
3. Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a factorilor de influenţă (pentru ultimele
trei exerciţii financiare)
3.1. Structura capitalurilor proprii la compania SC REMUS GRUP SRL în perioada 2012-2015
A. Un tabel care să conțină capitalurile proprii ale companiei SC REMUS GRUP SRL,
exprimate în mărimi absolute
B. Un tabel cu modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a capitalului
propriu
C. Grafice tip plăcintă (pie) cu structura capitalurilor proprii ( exprimare procentuală)
D. Interpretarea datelor din tabele şi grafice : evidențierea principalelor componente, cât și a
celor mai puțin semnificative, evidenţierea dinamicii.
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență
A. Grafice tip coloană (100% stacked – columns) sau linie (line) cu evoluția principalelor
componente ale capitalurilor proprii în valori procentuale
B. Explicarea evoluţiilor : factori de influenţă, implicaţii
4. Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate (pentru ultimele trei exerciţii financiare)
4.1. Structura resurselor împrumutate la compania SC REMUS GRUP SRL în perioada 2012-
2015
A. Un tabel care să conțină resursele împrumutate ale companiei SC REMUS GRUP SRL,
exprimate în mărimi absolute
B. Un tabel cu modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a resurselor
împrumutate
C. Grafice tip plăcintă (pie) cu structura resurselor împrumutate (exprimare procentuală)
D. Interpretarea datelor din tabele şi grafice : evidențierea principalelor componente, cât și a
celor mai puțin semnificative, evidenţierea dinamicii.
4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență
A. Grafice tip coloană (100% stacked – columns) sau linie (line) cu evoluția principalelor
componente ale resurselor împrumutate în valori procentuale
B. Explicarea evoluţiilor : factori de influenţă, implicaţii
5. Concluzii
Introducere

Tema proiectului ,,Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii SC REMUS GRUP SRL”
are drept scop studierea principalelor categorii ale surselor de finanțare ,evoluția structurii surselor
de finanțare, analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de influență ,precum
și analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate în ultimele trei exerciții financiare
încheiate (2013,2014,2015) .

Obiectivele urmărite sunt: prezentarea generală a întreprinderii și structura acționariatului,


realizarea unor serii de grafice tip plăcinta sau coloane pentru evoluțiile surselor de finanțare ,a
capitalurilor proprii , a resurselor împrumutate ,atât în valori absolute cat și în valori relative ,pe
baza datelor preluate din balanțele contabile (vezi Anexa nr.1.,Anexa nr.2.,Anexa nr.3. și Anexa
nr.4.)și din bilanțurile firmei analizate ,pentru perioada 2013-2015. Aceste date au fost prelucrate
în prealabil în tabele care conțin date preluate din evidențele contabile dar și calcule efectuate de
autor .

Principala concluzie la care s-a ajuns în urma studiului efectuat este ca pentru atingerea
scopului urmărit de orice firma ,și anume maximizarea profitului ,trebuie să se țina seama de
structura si evoluția surselor de finanțare, de cerințele economiei de piață ,de cererea și oferta
existente și de politica manageriala adoptata de conducere.
1.Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul

Firma SC REMUS GRUP SRL s-a înființat în anul 2013.

1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

Denumirea societății este:REMUS GRUP SRL. Societatea este cu răspundere limitată,persoană


juridică română,care își desfășoară activitatea în conformitate cu actul constitutiv.

Sediul societății este în municipiul Bârlad ,Strada Primăverii,numărul 30,Bl. G8,SC.D,parter,

județul Vaslui.Societatea are deschise 4 puncte de lucru.

A.Obiect de activitate:

Domeniul principal de activitate îl constituie:comerț cu amănuntul in magazine


nespecializate,cu vânzare predominantă de produse nealimentare.

Activități secundare:producția industrială pentru fabricarea de mobilier,comerț cu


ridicata,comerț cu amănuntul,servicii și lucrări de construcții.

B.Structură acționariat:

Capitalul social total subscris de ascociați este de 200 de lei. Acesta se divide în douăzeci de
părți sociale egale,fiecare cu o valoare nominală de 10 lei. Asociații sunt in număr de 2 și au
convenit să subscrie și să dețină părțile sociale astfel:

 Giurgea Remus Vivi,asociat,aport la capital 120 de lei,echivalând cu 12 părți


sociale reprezentând 60% din capitalul social total,cota de participare la
beneficii/pierderi de 60%.
 Miron Geanina Gabriela,asociat,aport la capital 80 de lei,echivalând cu 8 părți
sociale,reprezentând 40% din capitalul social total,cota de participare la
beneficii/pierderi de 40%.

Administrarea societății se exercită de către administratorul Giurgea Remus numit prin actul
constitutiv. Administratorul răspunde personal și solidar pentru orice daună pricinuită prin
nerespectarea legilor.
1.2.Piața și concurența

Principalele produse și servicii oferite sunt:fabricarea de produse de mobilier pentru


birou,magazine,bucatării,dormitoare,livinguri și desfacerea acestora în magazinele proprii cu
vânzare cu amănuntul precum și direct din atelierul de producție cu vânzare cu ridicata ; vânzarea
cu amănuntul a produselor electronice,electrocasnice și electrice.

Principalii concurenți regionali sunt firmele de același profil care funcționează în zona
Moldovei,cum ar fi:Mobexpert,Lem’s,Staer,Elvila,Spectralcom,etc.

2.Structura surselor de finanțare


Finanțarea economiei se realizează prin mecanismele de procurare-alocare a resurselor
bănești,inclusiv de constituire-distribuire(cheltuire) a fondurilor financiare la nivel de
întreprinderi(firme),distingându-se ca fiind tipice:mecanismul finanțării pe piețele de
capital,mecanismul finanțării prin îndatorare și mecanismul finanțării din resurse
proprii(autofinanțare).

2.1.Descrierea surselor de finanțare la compania SC REMUS GRUP SRL,pentru


perioada ultimelor trei exerciții financiare

A. * Mecanismul finanțării prin îndatorare: împrumuturi de la Banca Transilvania și de la


anumite persoane fizice.

*Mecanismul finanțării din resurse proprii: capitalul social, diferențe din


reevaluare,rezerve,rezultatul exercițiului.

B. Tabel nr.2.1. Principalele surse de finanțare ale companiei în raport cu criteriul provenienței
exprimate in mărimi absolute și în mărimi relative.

Sursa: Prelucrarea autor după Bilanțurile Contabile ale SC REMUS GRUP SRL în perioada
Surse de finanțare 2013 2013 2014 2014 2015 2015
Val.abs. Val.relativă Val.abs. Val.relat. Val abs. Val.relat.
(lei) (%) (lei) (%) (lei) (%)
Împr.bancare 94.864 31,46 60.144 20,90 30.317 8,69
Împr.pers.fizice 164.671 54,62 135.855 47,20 72.442 20,77
Capital social 200 0,07 200 0,07 200 0,07
Dif.din reevaluare 10.733 3,56 11.843 4,11 13.651 3,91
Rezerve 30.839 10,23 31.472 10,94 77.955 22,35
Rez.exercițiului 189 0,06 48.291 16,78 154.278 44,21
(profit)
Total 301.496 100% 287.805 100% 348.843 100%
2013-2015 .

Tabel nr.2.2.:Surse proprii de finanțare exprimate procentual

Surse proprii de finanțare 2013 2014 2015


Capital social 0,48% 0,22% 0,08%
Diferențe din reevaluare 25,58% 12,9% 5,55%
Rezerve 73,49% 34,28% 31,68%
Rezultatul exercițiului 0,45% 52,6% 62,69%
Total 100% 100% 100%
Sursa:calcule autor

Tabel nr.2.3.:Resurse împrumutate exprimate procentual

Modif.relativă a resurselor 2012-2013 2013-2014 2014-2015


împrumutate
Împr.bancare(pe termen lung) -46,35% -36,60% -49.60%
Împr.de la pers.fizice(pe termen -31,65% -17,50% -46,68%
lung)
Sursa:calcule autor

C. Prezentarea datelor din tabelul 2.1.

 Împrumuturile bancare înregistrează o descreștere de la un punct de maxim de 94.864


lei în 2013 până la un punct de minim de 30.317 lei în 2015.
 Împrumuturile de la persoane fizice înregistrează tot o scădere de la 164.671 lei (punct
de maxim) în 2013 până la 72.442 lei în 2015 (punct de minim).
 Capitalul social a rămas constant în cei trei ani analizați.
 Diferențele din reevaluare au crescut de la un punct de minim de 10.733 lei în 2013
până la punctul de maxim de 13.651 lei în 2015.
 Rezervele au crescut de la punctul de minim de 30.839 lei în 2013 la punctul de maxim
din 2015 de 77.995 lei.
 Rezultatul exercițiului(profit) înregistrează o creștere spectaculoasă de la un punct de
minim de 189 lei din anul 2013 la un punct de maxim de 154.278 lei în 2015.

2.2.Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii în perioada 2013-


2015
A. *Grafic tip Pie pentru resurse proprii și resurse împrumutate pentru perioada 2013-2015.
*Grafic tip Pie pentru surse pe termen lung și surse pe termen scurt pentru perioada
2013-2015 (firma are contractate doar împrumuturi pe termen lung).

Figura nr.2.1.:Reprezentarea grafică a resurselor proprii pentru anul 2013

Resurse proprii 2013

0%
0%

26%

Cap.social
Dif.reev.
Rezerve
Profit

74%

Figura nr.2.2.:Reprezentarea grafică a resurselor proprii în anul 2014


Resurse proprii 2014

0%
13%

Cap.social
Dif.reev.
53% Rezerve
34% Profit

Figura nr.2.3.:Reprezentarea grafică a resurselor proprii în anul 2015

Resurse proprii 2015

0%5%

32% Cap.social
Dif.reev.
63% Rezerve
Profit

Figura nr.2.4.:Reprezentarea grafică a resurselor împrumutate în anul 2013


Resurse împrumutate 2013-pe termen lung

Împr.bancare
37%
Împr.bancare
Împr.pers.fizice Împr.pers.fizice
63%

Figura nr.2.5.:Reprezentarea grafică a resurselor împrumutate în anul 2014

Resurse împrumutate 2014-pe termen


lung

31%

Împr.bancare
Împr.pers.fizice
69%

Figura nr.2.6.:Reprezentarea grafică a resurselor împrumutate în anul 2015


Resurse împrumutate 2015-pe termen lung

Împr.bancare
29%

Împr.bancare
Împr.pers.fizice
Împr.pers.fizice
71%

B. Explicarea evoluțiilor:factori de influență,implicații

Finanțarea reflectă modalitatea de procurare a resurselor financiare necesare


înființării,funcționării și dezvoltării unei firme.În modelul studiat factorii de influență ai
surselor de finanțare sunt:

o variantele de decizii de investire și finanțare


o asigurarea utilizării eficiente a resurselor firmei
o determinarea exactă a necesarului de resurse materiale și financiare
o procurarea resurselor la cel mai mic preț posibil ținând cont de cerere și ofertă.

La firma analizată se observă o creștere accelerată a profitului în ultimii trei ani,în paralel cu o
creștere a rezervelor și a diferențelor din reevaluare;în timp ce împrumuturile pe termen
lung(creditele bancare și împrumuturi de la persoane fizice) au înregistrat o scădere semnificativă
din 2013 până în 2015.

Toate acestea au o implicație asupra stabilității vânzărilor,a nivelului lichidităților ,solvabilității


și a ratei rentabilității.
3.Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor
de influență pentru ultimele trei exerciții financiare

În acest capitol analizăm structura capitalurilor proprii cât și a principalilor factori de


influență asupra evoluției acestora.

3.1.Structura capitalurilor proprii la SC REMUS GRUP SRL în perioada 2012-


2015

A. Tabel 3.1.: Capitaluri proprii exprimate în mărimi absolute

lei

Capitaluri proprii 2012 2013 2014 2015

Capital social 200 200 200 200

Diferențe din reevaluare 11.177 10.733 11.843 13.651

Rezerve 4.174 30.839 31.472 77.955

Rezultatul exercițiului 26.221 189 48.291 154.278

Sursa: Prelucrarea autor dupa Bilanțurile Contabile ale SC REMUS GRUP SRL în perioada
2012-2015

B.Tabel nr.3.2.: Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a


capitalului proprii

Modif.relat.a cap.proprii 2012-2013 2013-2014 2014-2015


Capital social 0 0 0

Diferențe din reevaluare -4,14% 10,34% 15,27%


Rezerve 638,84% 2,05% 147,7%

Rezultatul exercițiului -99,28% 25450,79% 219,48%


Sursa :calcule autor
C. * Grafice cu structura capitalurilor proprii(exprimare procentuală)

Tabel nr.3.3.: cu structura capitalurilor proprii în exprimare procentuală

Capitaluri proprii 2013 2014 2015

Capital social 0,48% 0,22% 0,08%

Diferențe din reevaluare 25,58% 12,9% 5,55%

Rezerve 73,49% 34,28% 31,68%

Rezultatul exercițiului 0,45% 52,6% 62,69%

Total 100% 100% 100%

Sursa :calcule autor

Figura nr.3.1.:Structura capitalurilor proprii 2013

Structura capitaluri proprii 2013

0%
0%

26%

Capital social
Dif.din reevaluare
Rezerve
Rezultatul exercițiu

74%
Figura nr.3.2.:Structura capitalurilor proprii 2014

Structura capitaluri proprii 2014

0%
13%

Capital social
Dif.din reevaluare
53% Rezerve
34% Rez.exercițiu

Figura nr.3.3.:Structura capitalurilor proprii 2015

Structura capitaluri proprii 2015

0% 5%

Capital social
32%
Dif.din reevaluare
Rezerve
Rez.exercițiu
63%
D. Interpretarea datelor din tabele și grafice:

a) Capitalul social care este principala componentă a capitalurilor proprii și este format
din părți sociale subscrise de asociații firmei. Din reprezentările de mai sus se observă
că în cei trei ani studiați capitalul social nu a suferit modificări.

b) Diferențele din reevaluare sunt reprezentate de surplusurile valorice rezultate din


reevaluarea imobilizărilor. În cazul studiat se observă o scădere procentuală a
diferențelor din reevaluare în cei trei ani.

c) Rezervele sunt formate din rezerve legale și alte rezerve și se observă o scădere vizibilă
a acestora.

d) Rezultatul exercițiului(profitul) reprezintă un indicator sintetic care reflectă activitatea


economică a firmei și sursa de autofinanțare a dezvoltării. În cazul studiat se observă o
creștere spectaculoasă a profitului în anii 2014 și 2015.

3.2.Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de


influență

A. Graficul nr.3.4.:Grafic cu evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii în


valori procentuale
Evoluția capitalurilor proprii -procentual
80

70

60

50

40

30

20

10

0
Capital social Dif.din reevaluare Rezerve Profit

2013 2014 2015

Sursa:prelucrare autor.

B. Explicarea evoluțiilor:factori de influență,implicații

Principalii factori ce influențează deciziile privind structura capitalului firmei sunt interni si
externi.

Factorii interni:stabilitatea vânzărilor,probabilitatea falimentului și riscurile asociate,condițiile


interne ale firmei,structura activelor,rata de creștere,profitabilitatea,deciziile echipei
manageriale,flexibilitatea financiară.

Factorii externi sunt:condițiile pieței monetare și a valorilor mobiliare,structura competitivă a


ramurii de activitate,impozitele datorate,atitudinea creditorilor.

În cazul firmei studiate se observă o stagnare a valorii capitalului social. Diferențele din
reevaluare au înregistrat o scădere după ce în anul 2013 au avut un punct de maxim deoarece la
sfarșitul anului 2012 s-a efectuat o reevaluare a tuturor construcțiilor deținute de SC REMUS
GRUP SRL. Rezervele au atins și ele un punct de maxim în 2013 deoarece profitul aferent anului
2012 a fost repartizat în totalitate la alte rezerve. Profitul a înregistrat o creștere uriașă în anii 2014
și 2015 datorită deciziilor manageriale luate,a scăderii cheltuielilor și a creșterii vânzărilor.
4.Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate pentru
ultimele trei exerciții financiare

În acest capitol analizez mutațiile în structura resursele împrumutate,dar și evoluția structurii


acestor resurse și a principalilor factori de influență.

4.1.Structura resurselor împrumutate în perioada 2012-2015

A. Tabel nr.4.1.: cu resursele împrumutate exprimate în mărimi absolute

lei

Resurse împrumutate 2012 2013 2014 2015


Împr.bancare(pe 176.816 94.864 60.144 30.317
termen lung)
Împr.de la 240.923 164.671 135.855 72.442
pers.fizice(pe termen
lung)
Total 417.739 259.535 195.999 102.759
Sursa: Prelucrarea autor dupa Bilanțurile Contabile ale SC REMUS GRUP SRL în perioada 2012-
2015

B. Tabelul nr.4.2.:Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a


resurselor împrumutate

Modif.relativă a resurselor 2012-2013 2013-2014 2014-2015


împrumutate
Împr.bancare(pe termen lung) -46,35% -36,60% -49.60%

Împr.de la pers.fizice(pe -31,65% -17,50% -46,68%


termen lung)

Sursa:calcule autor

C. Tabel nr.4.3. cu structura resurselor împrumutate(exprimare procentuală)


Resurse împrumutate 2013 2014 2015

Împr.bancare(pe termen lung) 36,55% 30,69% 29,5%

Împr.de la pers.fizice(pe termen 63,45% 69,31% 70,5%


lung)
Total 100% 100% 100%

Sursa:calcule autor

Figura nr.4.1.:Structura resurselor împrumutate în anul 2013

Structura resurselor împrumutate 2013

36.55

63.45

Împr.bancare pe termen lung Împr.de la pers.fizice pe termen lung

Figura nr.4.2.:Structura resurselor împrumutate în anul 2014


Structura resurselor împrumutate 2014

30.69

69.31

Împrumuturi bancare pe termen lung Împrumuturi de la pers.fizice pe termen lung

Figura nr.4.3.:Structura resurselor împrumutate în anul 2015

Structura resurselor împrumutate 2015

29.5

70.5

Împrumuturi bancare pe termen lung Împrumuturi de la pers.fizice pe termen lung


D. Interpretarea datelor din tabele și grafice:evidențierea principalelor componente,cât și a
celor mai puțin semnificative,evidențierea dinamicii .

a) Împrumuturi bancare pe termen lung-creditarea constituie o altă metodă de formare a


resurselor bănești necesare realizării investițiilor și producției pe seama împrumuturilor obținute
de la bănci pe o perioadă determinată pe baza ramburasabilității și a plății unor dobânzi. Analizând
situația firmei se observă o scădere a împrumuturilor bancare în decursul celor trei ani analizați.
Menționez că firma are contractate doar credite bancare pe termen lung(până la 10 ani).

b) Împrumuturi de la persoane fizice(pe termen lung)-pentru o bună desfășurare a activității


firma s-a împrumutat de la diverse persoane fizice(rude),observând-se o scădere a volumului
acestor împrumuturi.

4.2.Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de


influență

A. Grafic nr.4.4.Grafice tip coloană sau linie cu evoluția principalelor componente ale resurselor
împrumutate în valori procentuale

Evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate-


procentual
80

70

60

50

40

30

20

10

0
2013 2014 2015

Împr.bancare Împr.de la persoane fizice

Sursa:prelucrare autor
B.Explicarea evoluțiilor:factori de influență,implicații

Raportul dintre autofinanțare și creditare în procurarea resurselor bănești necesare producției și


investițiilor depinde de particularitățile procesului de producție,specificul activității,durata
fabricației,nivelul costurilor de producție,etc.

Printre factorii care influențează structura resurselor împrumutate se numără și rata dobânzii
practicată de băncile comerciale și instituțiile de creditare.

În cazul firmei analizate se observă o scădere a gradului de îndatorare,ceea ce demonstrează că


se aplică o politică justă de finanțare. Cele două surse de împrumuturi înregistrează o scădere
considerabilă în valoare absolută, urmarindu-se obțienerea unei reantabilități superioare.

5.Concluzii
Scopul acestei teme a fost realizarea unui proiect pentru analizarea surselor de finanțare ale
firmei SC REMUS GRUP SRL,BÂRLAD,al cărei obiect principal de activitate îl constituie
producția de mobilier la comandă și vânzarea de produse electice,electonice și electocasnice în
magazinele proprii și ale altor firme colaboratoare.

Proiectul cuprinde:prezentarea generală a întreprinderii,structura surselor de finanțare,analiza


mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de influență,analiza mutațiilor în structura
resurselor împrumutate (pentru ultimele trei exerciții financiare).

În vederea obținerii unui profit maxim,activitatea financiară a firmei trebuie organizată pornind
de la obiectivele pe care și le propune ținând seama de cerințele economiei de piață,de exigențele
cererii și ofertei.

Firma utilizează pentru desfăşurarea activităţii atât capitalul propriu, cât şi capital împrumutat.
Îndatorarea prezintă două caracteristici fundamentale pentru firmă: pe de-o parte obligaţia de a
plăti în mod regulat anumite dobânzi, ceea ce înseamnă cheltuieli financiare, care vor diminua
rezultatele, iar pe de altă parte apelarea la credite poate determina un surplus de rentabilitate, care
dacă este superioară costului capitalului împrumutat, firma este avantajată. Profitul obţinut prin
apelarea la credite apare astfel ca o răsplată a riscului asumat la contractarea lor.

În concluzie,analizând situațiile financiare pe ultimii trei ani , ale firmei SC REMUS GRUP
SRL, se observă o creștere a profitului realizat și a rezervelor create,în condițiile în care s-a reușit
și rambusarea unei părți considerabile a creditelor contractate,ceea ce denotă o politică
managerială foarte bună,care a ținut cont de toți factorii interni si externi de pe piață cu influențe
asupra surselor de finanțare.
Bibliografie:

 Cristea, H., Stefănescu, N., Finanţele întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003.
 Finanțe – Suport de curs , anul II , anul universitar 2015-2016
 http://www.referateok.ro
 Mirioniuc, M., Fundamentele ştiinţifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii,
Ediţia a II-a revizuită, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2012.
 Onofrei Mihaela: Finanțele întreprinderii,Editura Economică (2004)
 Stancu Ion,Finanțe,editura Economică,București 2007