Sunteți pe pagina 1din 148

UNIVERSITATEA TEHNICA „Gh.

Asachi” IASI –
Facultatea de Arhitectura
Seminar Legislatie in Arhitectura si Urbanism

CAIET DE SEMINAR
DISCIPLINA:LEGISLATIE IN ARHITECTURA SI URBANISM

Procesul de autorizare al construcţiilor în România


Legislatia necesara si aplicata

Iasi 2018
Conf.dr.arh.Mircea Grigorovsch
Tema seminar Disciplina :Legislatie in Arhitectura si Urbanism:
Procesul de autorizare al construcţiilor în România;Legislatia necesara si
aplicata

Introducere

Pentru înţelegerea acestui proces de autorizare şi pentru întocmirea practică a unui proiect
de autorizare cu toate componentele sale este necesar să avem în vedere următoarele elemente:
- cunoaşterea legislaţiei specifice;
- cunoaşterea normelor, normativelor cadrelor conţinut ale documentaţiilor;
- cunoaşterea tipologiei avizelor, acordurilor necesare pentru întocmirea documentaţiilor;
- cunoaşterea principalelor etape ale procesului de autorizare.
Pentru simplificarea demersului necesar autorizării unei construcţii vom studia cazul
particular şi frecvent al autorizării locuinţelor individuale pe lot.
Pentru exemplificare, fiecare grupă de studenţi va studia acest proces de autorizare pe baza
unui proiect de locuinţe elaborat în anii anteriori (la Proiectare, Ecologie sau chiar pe un proiect
real din practică). Acest demers va fi realizat pe un sit, teren, amplasament real la alegerea
studenţilor.
Parcurgerea etapelor procesului de autorizare a unei locuinţe individuale pe lot (parter,
parter+M, P+1E, P+2E,...) se va realiza în semestrul al II-lea în cadrul seminarului de legislaţie
pe parcursul a 7 şedinţe de seminar de câte 2 ore.
Conţinutul celor 7 paşi necesari pentru parcurgerea procesului de autorizare a construcţiilor şi
întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţieide construire (D.T.A.C.):

pasul 1 – 2 ore
 prezentarea temei;
 constituirea grupelor de câte 2 studenţi;
 alegerea locuinţei pe baza căreia se vor parcurge paşii procesului de
autorizare;
 stabilirea amplasamentului şi analiza terenului – prezentarea principalelor
direcţii de analiză a amplasamentului necesare pentru parcurgerea etapelor
întocmirii documentaţiei;
Relaţia construcţie-teren
 întocmirea documentaţiei pentru obţinerea C.U.;
 certificatul de urbanism – elemente economice, juridice, tehnice;
 avize, acorduri, extras din documentaţiile de urbanism aprobate.

Explicatii referitoare la intocmirea elementelor solicitate in pasul 1

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

– cerere-tip (formularul-model F.1


– “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”)
–planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz,
– vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului sau al municipiului Bucuresti,
dupa caz ,
-cu indicarea imobilului – teren si/sau constructii; (2 exemplare) (planurile se obtin contra-cost
de la unitatea teritoriala specializata care le gestioneaza)
– documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).

CERTIFICATUL DE URBANISM

Capitolul 1 – Cadrul legislativ

 Legea 50/1991, republicată – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții


 Legea 10/1995, actualizată – privind calitatea în construcții
 Legea 287/2009, actualizată – privind Codul Civil
 Ordinul 839/2009, actualizat – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Capitolul 2 – Definiții

Certificatul de urbanism este actul de informare al autorităţii administraţiei publice


competente să emită autorizaţii de construire/desfiinţare, care se emite, în principal, în vederea
începerii procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, precum şi a instalaţiilor
aferente acestora, inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor lucrări ori amenajări.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile admimnistrației


publice competente:

 fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi


tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile
planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a
teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

 stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de


specificul amplasamentului;

 stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;


 înștiințează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta
autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după
caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

Intravilanul localităţii este teritoriul care constituie o localitate și se determină prin


Planul Urbanistic General (PUG) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără
construcţii, organizate şi delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape,
aflate în circuitul agricol sau având o altă destinaţie, înăuntrul căruia este permisă realizarea de
construcţii, în condiţiile legii.

Extravilanul localităţii este teritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita


administrativ-teritorială a unităţii de bază (municipiu, oraş, comună), înăuntrul căruia autorizarea
executării lucrărilor de construcţii este restricţionată, în condiţiile prevăzute de lege.

Împrejmuirile sunt construcţiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafeţe,


arii sau parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecţie împotriva
intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv
sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci -, ori prin planţii specifice.

Lucrările de construcţii sunt operaţiunile specifice prin care:

 se realizează construcţii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice,


edilitare subterane şi aeriene, căi de comunicaţii, lucrări inginereşti, de artă, etc.

 se desfiinţează astfel de construcţii prin demolare, dezmembrare, dinamitare, etc.

Capitolul 3 – Actori implicați

Solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată de un imobil - teren şi/sau
construcţii – care se va adresa autorităţilor administrației publice competente cu o cerere care va
cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de
urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă
legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.

Certificatul de urbanism se emite de către preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul


general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti,
ai oraşelor şi comunelor:

 de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se


execută:

- pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;

- în extravilanul comunelor;

- în intravilanul şi extravilanul unităţilor administrativ - teritoriale ale căror

primării nu au niciun angajat - funcţionar public cu atribuţii în domeniul urbanismului,


amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, în structurile de
specialitate organizate conform legii;

 de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul prealabil al secretarului unităţii


administrativ - teritoriale sau al persoanei numite de către prefect în situaţiile excepţionale
în care lucrările se execută la imobile situate pe raza unităţilor administrativ - teritoriale unde
consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile:

- ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii;

- în situaţia în care faţă de primar au fost dispuse potrivit legii penale măsuri

preventive, altele decât cele care determină suspendarea mandatului şi care fac imposibilă
exercitarea de către acesta a atribuţiilor prevăzute de lege;

 de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul


administrativ al acestora;

 de primarul general al municipiului Bucureşti, după solicitarea de către acesta


a
avizului primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru:

- executarea lucrărilor de construcţii pentru investiţii ce se realizează pe terenuri

care depăşesc limita administrativ - teritorială a unui sector şi/sau care se realizează în extravilan;

- lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare,


restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi
executate la: clădiri, construcţii sau părţi din construcţii împreună cu instalaţiile, componentele
artistice, parte integrantă din acestea, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la
anexele acestora, precum şi alte construcţii, identificate în cadrul aceluiaşi imobil, clasate
individual ca monument potrivit Legii nr. 422/2001, imobile teren şi/sau construcţii, identificate
prin număr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii, clădiri cu
valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism

aprobate, imobile teren şi/sau construcţii, identificate prin număr cadastral, cuprinse în
parcelările incluse în Lista monumentelor istorice;

- lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de reţele edilitare municipale, de

transport: urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi distribuţie pentru: apă/canal, gaze,
electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică, executate pe domeniul public sau privat
al municipiului Bucureşti, precum şi lucrări de modernizare şi/sau reabilitare de străzi, care sunt
în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

 de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută


în teritoriul administrativ al sectoarelor, inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor
şi siturilor, branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare;

 de primarii unităţilor administrativ - teritoriale care au în aparatul de


specialitate angajaţi - funcţionari publici cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării
teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii pentru lucrările care se execută:

- în teritoriul administrativ al acestora;

- la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură

de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului;

Capitolul 4 – Certificatul de urbanism, valabilitate, prelungire

Depunerea documentaţiei

În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent


următoarele actele:

 cererea - tip (formularul - model F.1 «.CERERE pentru emiterea, certificatului de


urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:

- elementele de identificare a solicitantului;


- elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea

certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în


cazul în care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitării;

 planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:


- pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară:

plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz,
eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

- pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară:extras

din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la
zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

 documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.Verificarea conţinutului documentaţiei

Verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism


se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul
consiliului judeţean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă:
 cererea este corect adresată emitentului - preşedintele consiliului judeţean,
primarul general al municipiului Bucureşti, sau primarul, după caz - conform competenţelor de
emitere stabilite de lege;

 cererea tip este completată corect;


 elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul sunt suficiente, potrivit
precizărilor privind completarea «Formularului-model F. 1 -CERERE pentru emiterea
certificatului de urbanism»

 este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism;


 există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.
 există extrasul de plan cadastral actualizat la zi, respectiv extrasul de carte
funciară
pentru informare, eliberate la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

Dacă documentaţia depusă este incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente, în


termen de 5 zile de la data înregistrării acest lucru se notifică în scris solicitantului, cu
menţionarea elementelor lipsă din documentaţie, care se restituie în vederea completării.

În cazul în care documentația depusă este incompletă și se notifică în scris solicitantul,


începând cu data notificării, termenul legal de 30 de zile calendaristice pentru emiterea
certificatului de urbanism se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora
modificările/completările aduse documentaţiei iniţiale, ca urmare a notificării precum şi a depune
şi înregistra documentaţia completă.

În situaţia prevăzută mai sus, taxa încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru
eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentaţiei complete.

Redactarea certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii şi a documentaţiei complete


depuse, în deplină concordanţă cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi cu
situaţia reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularul-model F.6 «CERTIFICAT DE
URBANISM

Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcţii se


redactează făcându-se specificările necesare privind:

 regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului:


 încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism
şi/sau de amenajare a teritoriului aprobate;

 nominalizarea avizelor, acordurilor, punctului de vedere şi, după caz, a actului


administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care trebuie să însoţească
documentaţia tehnică - D.T.;
 necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare,
de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluţia urbanistică propusă sau să modifice
reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz;

În Certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data emiterii


extrase din documentaţiile de urbanism şi din regulamentele de urbanism aferente, aprobate
potrivit legii., sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism - RGU - aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, privind regimul juridic, economic şi tehnic al
imobilului -teren şi/sau construcţii -, după cum urmează:

1. Regimul juridic:

 situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;


 natura proprietăţii sau titlul asupra imobilului, conform extrasului de carte
funciară pentru informare, eliberat la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;

 servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de


utilitate publică;

 includerea imobilului în listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în


zona de protecţie a acestora, după caz.

2. Regimul economic:

 folosinţa actuală;
 destinaţia stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului
aprobate;

 reglementări ale administraţiei publice centrale şi/sau locale cu privire la


obligaţiile fiscale ale investitorului;

 alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean cu privire
la zona în care se află imobilul.

3. Regimul tehnic:

 informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele


de urbanism aferente, din planul cadastral deţinut de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară,
ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum şi restricţiile impuse, în situaţia în
care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicţii
temporare sau definitive de construire);

 obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la priectarea


investiţiei:

a) regimul de aliniere a terenului şi construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente;


b) retragerile şi distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile
vecine;

c) elemente privind volumetria şi/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele


învecinate, precum şi alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local
de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz;

d) înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi (totală, la cornişă, la coamă, după
caz) şi caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât şi în
dimensiuni reale (metri);

e) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul maxim de utilizare a


terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face
obiectul solicitării;

f) dimensiunile şi suprafeţele minime şi/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor
de parcelare);

 echiparea cu utilităţi existente şi referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute


prin studiile şi documentaţiile anterior aprobate (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie
termică, telecomunicaţii, transport urban etc);

 circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele auto şi parcajele necesare în


zonă, potrivit studiilor şi proiectelor anterior aprobate.

Certificatul de urbanism se completează, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat,


după cum urmează:

 pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, formularul se


completează până la pct. 3 inclusiv;
 pentru situaţia în care scopul declarat este realizarea de lucrări de construcţii, se
completează în totalitate;
 pentru cereri în justiţie se va completa în funcţie de cerinţele acestora.

Semnarea certificatului de urbanism

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 50/1991, certificatul de urbanism se
emite şi se semnează de aceeaşi autoritate abilitată să emită autorizaţia de construire/desfiinţare,
respectiv de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de
arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, acolo unde nu
este instituită funcţia de arhitect şef. Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine
tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în
vigoare. Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.
În absenţa semnatarilor prevăzuţi de lege, menţionaţi mai sus, certificatul de urbanism se
semnează de către înlocuitorii de drept al acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit
prevederilor legale.

Înregistrarea certificatului de urbanism

Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a


certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului
având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

În Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa


imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, numele, codul numeric personal şi
adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată şi
termenul de valabilitate a certificatului de urbanism.

Eliberarea certificatului ele urbanism

Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin poştă (cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data
înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat.

În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de preşedintele consiliului judeţean


sau de primarul general al municipiului Bucureşti o copie a acestuia va fi transmisă spre ştiinţă
primăriei în a cărei rază teritorială se află imobilul ce face obiectul certificatului de urbanism.

În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii
de specialitate a consiliului judeţean, o copie a acestuia va fi transmisă spre ştiinţă consiliului
judeţean.

În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului


Bucureşti o copie a acestuia va fi transmisă spre ştiinţă Primăriei Municipiului Bucureşti.

Valabilitatea certificatului de urbanism

Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat


solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit legii.

Emitentul certificatului de urbanism stabileşte termenul de valabilitate pentru un interval


de timp cuprins între 6 şi 24 luni de la data emiterii, în funcţie de:

 scopul pentru care a fost solicitat:


 complexitatea investiţiei şi caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află
imobilul;
 menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice şi a planurilor de
amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.
Valabilitatea certificatului de urbanism încetează dacă:

 titularul renunţă la intenţia de a mai construi, situaţie în care are obligaţia de a


notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice emitente;
 titularul nu solicită prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism în termenul
legal de 15 zile înaintea expirării acesteia.
Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai


de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia,
pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou
certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se completează şi se depune la


emitent o cerere-tip (potrivit «Formularului - model F.7 - CERERE pentru prelungirea
valabilităţii certificatului de urbanism.») însoţită de certificatul de urbanism emis, în original.

Odată cu depunerea cererii de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism,


solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia.

Capitolul 5 – Formulare tip utilizate

FORMULARE F.1

Către, ______________________________________________________________
Conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente * )

C E R E R E PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Subsemnatul (1) _____________________________, CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I


domiciliul (2) municipiul cu __________________ în judeţul ______________________ oraşul
________________ sediul comuna satul _______________ sectorul ___________ cod poştal
_____________ strada ____________________________________________ nr. ______ bl.
_____ sc. ______ et. _____ ap.______ telefon / fax __________________ e-mail
__________________ , în calitate de / reprezentant al_______________________
CUI________________ , În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit
emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM ÎN SCOPUL**) :
________________________________________________________________________

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ________________________


municipiul oraşul _________________________ satul __________________________ sectorul
____ comuna cod poştal ____________ strada __________________________ nr. ______ bl.
______ sc. _____ et. _____ ap. _____ sau identificat prin (3)
_______________________________________________________________________ ,

Suprafaţa terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de _________m 2 Anexez (3)
:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

SEMNĂTURA (5) __________________

Data _______________________

L.S.

* ) Se completează, după caz : - Preşedintele Consiliului judeţean - Primarul municipiului -


Primarul General al municipiului Bucureşti - Primarul oraşului - Primarul sectorului ___ al
municipiului Bucureşti - Primarul comunei **) Se completează potrivit punctului 4 de la
Precizări privind completarea formularului.

PRECIZĂRI

privind completarea formularului

”CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM”

1) Numele şi prenumele solicitantului: - persoană fizică sau - reprezentant al firmei


(persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.

2) Pentru persoană fizică - se completează cu date privind domiciliul acesteia; Pentru


persoană juridică - se completează cu date privind sediul social al firmei.

3) Alte elemente de identificare În situaţia în care amplasamentul imobilului nu este


evidenţiat în planurile cadastrale sau topografice ale localităţii / teritoriului administrativ ( la
scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz) aflate în gestiunea oficiului de cadastru şi
publicitate imobiliară teritorial, pentru identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta,
după caz: - localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu
dispune altfel, sau - elemente de reper, general cunoscute, sau - numărul de ordine şi suprafaţa de
teren înscrise în Registrul agricol, sau - plan de situaţie extras din cadrul unor studii şi/sau
planuri urbanistice elaborate anterior în zonă.

4) Scopul emiterii certificatului de urbanism Se completează – obligatoriu – de către


solicitant corespunzător categoriilor prevăzute la poziţiile 4.1. – 4.5., inclusiv explicitările
necesare definirii scopului: 4.1. Elaborarea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor
de construcţii privind: 4.1.1. Lucrări de construire – se vor înscrie denumirea investiţiei şi se va
specifica în care categorie se încadrează, conform enumerării de mai jos: a) lucrări de construire,
reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de
reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora; b) lucrări de
construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare,
precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii
reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite conform
legii; c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi
reabilitare, privind căi de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacităţi de
producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare
şi de retehnologizare a celor existente; d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii
verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; e) lucrări de foraje şi excavări
necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecţiunilor geologice, exploatărilor de
cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări; f) lucrări, amenajări şi
construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor de bază,
dacă nu au fost autorizate odată cu acestea; g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;
h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere
situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi
anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan; i) cimitire - noi şi extinderi.
4.1.2. Lucrări de desfiinţare – se va înscrie denumirea construcţiei / amenajării şi se va specifica
în care categorie se încadrează, conform enumerării de la pct. 4.1.1. 4.2. Operaţiuni notariale
privind circulaţia imobiliară - vânzări, cumpărări, concesionări, cesionări, dezmembrări,
parcelări, comasări, partaje, succesiuni etc. 4.3. Adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor
publice. 4.4. Cereri în justiţie. 4.5. Alte scopuri.

5). La rubrica « Semnătura » se va înscrie şi în clar numele solicitantului : persoană fizică


sau reprezentant al persoanei juridice..

Către,

__________________________________
CERERE

PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII

CERTIFICATULUI DE URBANISM

Subsemnatul1
______________________________________________________________________________
municipiul
domiciliul 2
__ cu în judeţul _____________________________ orasul
sediul
comuna

___________________________________ satul
______________________________________________ sectorul ___________ cod poştal
_________________ strada _____________________________________________ nr. ______
bl. ______ sc. ____ et. ____ ap. ________ telefon/fax
____________________________________ e-mail
_____________________________________________,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, solicit

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII

CERTIFICATULUI DE URBANISM

nr. _______ din ____________________

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul


municipiul
____________________________________________ orasul
comuna

______________________________________ satul _____________________________


sectorul ______ cod poştal _____________ strada ______________________________ nr. ____
bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. ____ sau identificat prin3

1
Numele şi prenumele solicitantului.
2
Adresa solicitantului.
3
Date de identificare a imobilului.
______________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________
__________________,
Solicit prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism nr. _______/_____________ din
data de _____________ până la data de _______________________.
Anexez, în original, certificatul de urbanism nr. _______/_____________.

SEMNĂTURA DATA ______________________

______________

Capitolul 6 – Schemă grafică


Solicitantul depune cererea și
documentația aferentă pentru
solicitarea certificatului de
urbanism

Administrația publică competentă


(Consiliul Județean, Primărie)

Cererea este depusă de solicitant la


registratură, apoi este trimis la
caserie
să plătească taxa aferentă, apoi
primește număr de înregistrare

Cererea împreună cu documentația


aferentă este transmisă către
compartimentul urbanism

Documentația împreună cu cererea


este verificată (în cazul în care este
incompletă se notifică în scris
solicitantul)

Se întocmește certificatul de
urbanism și se înregistrează cu un
număr din registrul de evidență al
certificatelor de urbanism

Se semnează certificatul de
urbanism

Se eliberează solicitantului
certificatul de urbanism emis
Solicitantul depune cererea
pentru prelungirea certificatului
de urbanism împreună cu
certificatul de urbanism în
original

Administrația publică
competentă (Consiliul Județean,
Primărie)

Cererea este depusă de


solicitant la registratură, apoi
este trimis la caserie să plătească
taxa aferentă, apoi primește
număr de înregistrare

Cererea împreună cu certificatul


de urbanism în original este
transmisă către compartimentul
urbanism

Se prelungește certificatul de
urbanism

Se semnează certificatul de
urbanism

Se eliberează solicitantului
certificatul de urbanism
prelungit

Capitolul 7 – Bibliografie
Legislaţie necesară:
- Legea 50/1991 privind autorizarea construcţiilor;
- Ordinul 839/2009, actualizat – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
- Legea cadastrului;
- Legile proprietăţii (tipuri de acte ce reprezintă dovezi ale deţinerii legale a terenului);
- Legea monumentelor;
- Legea mediului;
- Codul Civil;
- Legea arhitectului;
- Regulamentul general de urbanism;
- R.U.R.;
- Legea locuinţei.

pasul 2 – 2 ore:
 întocmire contract de proiectare;
 întocmire tarifare lucrare;
 tipologie de tarifare a lucrărilor;
 defalcarea tarifelor pe specialitati;
 tema de proiectare – conţinut capitole, modalităţi de întocmire.

Explicatii referitoare la intocmirea elementelor solicitate in pasul 2

Tarifarea in proiectare

LEGISLATIE:
Legea nr. 184/2001 privind Organizarea si exercitarea profesiei de Arhitect. Legea profesiei de
Arhitect
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
Avizul nr. 6224/17.10.2001, Ministerul Culturii si cultelor
Hotărârea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii
finanţate din fonduri publice
Hotărârea nr. 717/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri
publice
HOTĂRÂRE nr.250 din 17 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din
fonduri publice Ord. MLPTL nr. 1943/2001
Metodologia de calcul al onorariilor conform ordinului 11n/1994 al M.L.P.A.T

DEFINITII:
Termen “tarifare, tarif”:

DEX:

TARIFÁRE, tarifare, s. f. Acțiunea de a tarifa și rezultatul ei. – V. tarifa. , Stabilit printr-un


tarif, conform unui tarif.
TARÍF, tarife, s. n. 1. Preț (stabilit oficial) pentru prestările de servicii, transport, telefon,
radio, consum de energie electrică etc. ♦ Retribuție oficială stabilită pentru o anumită
muncă. 2. Tabel, listă cuprinzând prețurile unitare sau specifice pentru diferite servicii (publice)
și condițiile stabilite pentru aplicarea lor. 3. (În sintagma) Tarif vamal = tabel în care sunt
înscrise taxele vamale la care sunt supuse mărfurile trecute peste granița unui stat.
[Pl. și: tarifuri] – Din fr. tarif.
TARÍF, tarife, s. n. 1. Taxă oficială fixată pentru anumite prestații de serviciu, pentru vânzarea
anumitor articole, transporturi de mărfuri și de persoane etc. ♦ Sumă de bani dată cuiva pentru o
muncă depusă. 2. Tabel, listă cuprinzând prețurile unitare sau specifice pentru furnituri, servicii
etc. (publice) și condițiile stabilite pentru aplicarea lor. 3. (În sintagma) Tarif vamal = tabel în
care sunt înscrise taxele vamale la care sunt supuse mărfurile trecute peste granița unui stat.
[Pl. și: tarifuri] – Din fr. tarif.
TARÍF, tarife și tarifuri, s. n. Listă sau tablou de prețuri; listă de taxe care se percep pentru
diferite prestații, efectuate de anumite servicii. Tarif vamal. ▭ Și pasărea a devenit, prin
caprițiile hazardului, Pythie... cu tarif moderat. C. PETRESCU, Î. II 122. ◊ Tarif
preferențial v. p r e f e r e n ț i a l .

ACTORII IMPLICATI
Beneficiarul(Persoane juridice/Persoane fizice, Instituția Primarului (Administratia Publica);
Consiliul județean, Consiliul Local)
Proiectanti (Arhitecti, Ingineri- de toate specializarile)

TARIFARE IN PROIECTARE
In cadrul acestei lucram vom analiza tarifarea in proiectare din mai multe perspective:

I.Tarifarea in proiectare-propusa de catre O.A.R. in cadrul documentului-


„ONORARIILE DE REFERINŢĂ” aprobate de Conferinţa Naţională a OAR din 30-31
mai 2005- (document cu caracter de referinta si fara valoare legislativa).
2.Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice-
Hotărârea nr. 363/2010- folosita din momentul aprobarii si are caracter legislativ
3.Tarifarea in Romania

1.Tarifarea in proiectare-propusa de catre O.A.R. in cadrul documentului-


ONORARIILE DE REFERINŢĂ aprobate de Conferinţa Naţională a OAR din 30-31
mai 2005- (document cu caracter de referinta si fara valoare legislativa).

O.A.R. a propus din anii 2000 o aliniere a onorariile in proiectare, in incercarea de a crea un
document de referinta pentru intreaga breasla a proiectantilor.Documentul „Onorarii de
Referinta” a fost aprobat de Conferinta Nationala a OAR in mai 2005.

TARIFUL DE PROIECTARE constituie, conform Legii 184/2001, republicată, un drept al


arhitectului, negociat în mod liber cu beneficiarul (clientul) şi reprezintă costurile pentru
îndeplinirea tuturor misiunilor de proiectare la care s-a angajat acesta. Prin asumarea
proiectarii unei investiţii, prin soluţiile propuse, arhitectul (proiectantul) practic îşi asumă,
printre altele, şi responsabilitatea bunei gestionari a resurselor financiare destinate de către
beneficiar (client) pentru realizarea lucrării respective.

Având în vedere şi numai aceast aspect al practicii de proiectare, onorariul, aplicat la nivelul
recomandat de Ordinul Arhitecţilor din România, caută să asigure un nivel financiar
corespunzător îndeplinirii în cele mai bune condiţii a tuturor misiunilor profesionale asumate
prin contract, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a tuturor exigenţelor consacrate în practica
profesională.

Tendinţa unor beneficiari (clienţi) de a încredinţa proiectarea unei construcţii numai după
criteriul celui mai mic onorariu şi eventuala acceptare a acestuia de către arhitect are
consecinţe negative, care se reflectă atât în nivelul calitativ al proiectului cât şi al viitoarei
lucrări. Realitatea constatată în practica din ultimii ani ne arată, fără excepţie, că acceptarea
unor onorarii subevaluate (injuste) nu asigură bugetul de timp şi interesul necesar unui studiu
aprofundat şi complet al problemelor ridicate de tema beneficiarului şi pentru găsirea soluţiilor
optime la lucrarea de proiectare contractată, în final fiind afectate grav atât interesele
beneficiarului (clientului) cât şi prestigiul arhitectului şi al profesiei.Valoarea contractată
pentru un proiect trebuie să rezulte din însumarea onorariilor de proiectare recomandate pentru
misiunile (serviciile) de bază, suplimentare şi a altor servicii conexe proiectării care fac
obiectul contractului.

A - SERVICII DE BAZĂ
Serviciile de bază (uzuale, ordinare, normale) reprezintă totalitatea misiunilor, conform
legislaţiei, ce sunt necesare pentru întocmirea proiectului pentru un obiectiv de investiţii, a
documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire, a documentaţiilor de
execuţie destinate contractării lucrărilor, urmărirea de şantier; acestea sunt misiuni necesare şi
obligatorii pentru realizarea în bune condiţii a lucrărilor de construire, refuncţionalizare,
extindere, reparaţie sau reabilitare a unei clădiri, corp de clădire, ansamblu de clădiri, etc.
Serviciile de bază ocupă în sine întreg procesul de proiectare şi urmărire a lucrărilor de
execuţie, până la recepţia finală a lucrărilor. Serviciile de bază includ şi coordonarea, în
calitate de şef de proiect, a echipelor de proiectanţi de specialitate, indiferent dacă aceştia sunt
angajaţi de arhitect, constructor sau beneficiar.

B - FAZELE DE PROIECTARE INCLUSE ÎN ONORARIUL DE BAZĂ


Tema de proiectare - elaborarea proiectului se face conform temei de proiectare stabilită de
către beneficiar. Aceasta determina concepţia de realizare a unei constructii, exprimând
intenţiile investiţionale, solicitările funcţionale şi alte opţiuni ale beneficiarului, completate şi
definitivate cu condiţionările tehnico-urbanistice generate de amplasament, coroborate cu
prevederile din legislaţia şi normativele tehnice în vigoare, stabilite în colaborare cu arhitectul-
şef de proiect şi, după caz, cu alţi specialişti. Elaborarea şi definitivarea temei de proiectare
(studiile de temă) nu sunt incluse în onorariul de bază.

În onorariul de bază sunt incluse următoarele faze de proiectare:


1 - ANTEPROIECTUL (proiectul preliminar, studiul de fezabilitate)
OBIECTIVE: propunerea soluţiilor de ansamblu, coordonate cu condiţiile urbanistice,
prevederile legislaţiei în vigoare şi cu mijloacele financiare ale investitorului; definirea
condiţiilor contractuale.
CONŢINUT:documentaţii ce prezintă soluţii de arhitectură şi tehnice, estimări ale costului şi
duratei execuţiei (ilustrarea temei de proiectare).

2 - PROIECTUL TEHNIC - P.T.


OBIECTIVE: întocmirea tuturor documentaţiilor ce includ concepţia de realizare a unui
obiectiv de investiţii, pe baza cărora se execută lucrările de construcţii autorizate, se urmăreşte
şi se controlează calitatea acestora.
CONŢINUT: proiecte tehnice pe specialităţi: arhitectura, structura de rezistenţă şi instalaţiile
aferente construcţiei (piese scrise şi desenate), inclusiv listele cu cantităţile de lucrări şi
materiale (antemăsurătorile) şi caietele de sarcini.

2.1 – P.A.C (astazi D.T.A.C). - documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi proiectul pentru
autorizaţia de construire (conform Legii 50/1991, republicată)
OBIECTIVE: întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor si
autorizatiei de construire, impuse prin Certificatul de Urbanism.
CONTINUT: fişe tehnice şi documentaţii cu extrase din proiectele tehnice pe specialităţi
pentru obţinerea avizelor incluse în ACORDUL UNIC;

3 - DETALIILE DE EXECUŢIE - D.E.


OBIECTIVE: asigurarea cu detalii care să respecte întocmai proiectul tehnic, autorizaţia de
construire, prescripţiile regulamentare în vigoare, cerinţele investitorului
CONŢINUT:documentaţii de detaliu necesare pe parcursul execuţiei.

4 - URMĂRIREA DE ŞANTIER ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE


OBIECTIVE:îndeplinirea obligaţiilor privind prezenţa arhitectului (proiectantului) pe şantier,
conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995, Legea 50/1991 republicată şi Legea 184/2001
republicată).
CONŢINUT: verificarea conformităţii lucrărilor de execuţie cu autorizaţia de construire;
participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmărire a calităţii
execuţiei prevăzut în PT; stabilirea soluţiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare;

NU SUNT INCLUSE ÎN ONORARIUL DE BAZĂ:


- consultanţa de specialitate din faza precontractuală; - elaborarea si definitivarea temei de
proiectare; - verificarea tehnică a proiectului; - expertiza tehnică; - studiile privind terenul
(geotehnic, ridicarea topo); - studiile de specialitate (de impact asupra mediului, de inserţie în
situri protejate şi privind monumentele istorice); - amenajările incintei (sistematizarea
verticală, alei, drumuri, împrejmuiri); - decoraţiunile interioare; - releveele; - proiectul pentru
autorizaţia de desfiinţare; - proiectul pentru autorizarea organizării de şantier; - documentaţiile
pentru avizele/acordurile specifice (stabilite prin Ord. MLPTL nr. 1943/2001); - obţinerea
avizelor/acordurilor şi autorizaţiilor; - asistenţa tehnică (ca formă de supraveghere
profesională, permanentă sau periodică, a executării lucrărilor de construire); - cheltuielile de
deplasare în afara localităţii de reşedinţă a proiectantului.
Aceste documentaţii şi servicii se vor tarifa separat, în funcţie de caz putandu-se utiliza si
baza orară.

C - DEFALCAREA ONORARIULUI DE BAZĂ PE FAZE DE PROIECTARE


Nr. FAZA DE PROIECTARE ONORARIUL
crt. (%)

1 ANTEPROIECTUL (studiu de fezabilitate) 15-20

2 PROIECTUL TEHNIC - PT (inclusiv antemăsurătorile şi caietele


de sarcini) 40-45

2.1 PAC (D.T.A.C. astazi) şi documentaţiile pentru obţinerea 10


avizelor/acordurilor
3 DETALIILE DE EXECUŢIE - DE 30

4 Urmărirea de şantier şi recepţia lucrărilor executate 5

NOTĂ:
a - Însumarea tuturor fazelor trebuie să fie de 100%, primele două faze, dar şi celelalte
putând varia în funcţie de gradul de complexitate a proiectelor.
b - Avansul la contract, stabilit de la caz la caz la negocierea acestuia, poate fi de 10 - 30% şi
se va deduce din fiecare fază de proiectare contractată.
c - Onorariul de bază se referă la un proiect complex (care include toate specialităţile), din
care onorariul pentru proiectul de arhitectură se recomandă să reprezinte 40-60% din total,
funcţie de caz.
d - Onorariul pentru arhitectul şef de proiect reprezintă o cotă de 6-10% din total şi nu este
inclusă în partea de arhitectură.

EXEMPLE CALCUL:
1.CALCULUL ONORARIILOR DE BAZĂ SUB FORMĂ DE COTE PROCENTUALE DIN
VALOAREA DE INVESTIŢIE

a - Calculul onorariilor pe baza unui procent din valoarea lucrărilor este recomandat pentru
evaluarea serviciilor de bază mai înainte descrise.
b - Valoarea totală a lucrărilor, certificată de arhitect, cuprinde următoarele:
i. - Valoarea tuturor lucrărilor executate, proiectate de arhitect şi de subcontractanţii
/consultanţii coordonaţi de către acesta (fie că sunt incluşi în contractul arhitectului sau sunt
subiectul unor contracte separate de care arhitectul nu poate fi răspunzator). Arhitectul va fi
informat de costurile acestor contracte separate.
ii. - Valoarea totală a lucrărilor include de asemenea şi costul mobilierului fix şi al tuturor
echipamentelor.
iii. - Atunci când echipamente speciale nu au fost incluse în calculul valorii totale a lucrărilor,
arhitectul are dreptul la un onorariu suplimentar pentru lucrările executate în legătura cu aceste
echipamente speciale.
iv. - Când lucrările de construcţie se vor executa în regie proprie, costul va fi estimat de
arhitect ca şi cum lucrările ar fi încredinţate unui antreprenor.
v. - Când clientul este un antreprenor, se va stabili un protocol între arhitect şi client care va
stipula valoarea totală a lucrărilor incluzând şi încheierea de deviz a antreprenorului (respectiv
cheltuielile indirecte şi profitul).
c - Pentru calculul onorariilor de referinta privind proiectarea constructiilor, acestea se împart
în 5 clase de tarifare, conform TABELULUI 1. Pentru estimarea valorii de investitie se pot
folosi indicii de cost (Euro/mp suprafata desfasurata) precizati in TABELUL 2.
d - Cotele procentuale din valoarea de investitie sunt precizate in TABELUL 3 pentru
programe dezvoltate în clădiri noi.
e - Onorariul de bază rezultat conform cotelor din tabelul 3 se corectează după caz, cu
următorii factori de influenţă specifici:
i. - 1,2 la construcţiile proiectate pe terenuri dificile de fundare
ii. - 1,1 la construcţiile calculate pentru gradele seismice de la 7 până la 7,5
iii. - 1,15 ÷ 1,2 la construcţiile calculate pentru gradele seismice mai mari de 7,5
iv. - 1,2 ÷ 1,3 la construcţiile pentru care calculele de asigurare la seisme se impun realizate şi
în domeniul postelastic
v. - 1,4 ÷ 1,8 la clădirile foarte înalte (peste P + 12) proiectate în condiţii de unicat
vi. - 1,1 ÷ 1,2 la proiectele ale căror programe se dezvoltă în clădiri existente

1.1 Refolosirea proiectelor


În situaţia refolosirii/adaptării proiectului unui obiect se va aplica o reducere a onorariilor cu
urmatoarele procente:
f . - 10% când din fondul de date de proiectare refolosit dintr-un proiect se preiau numai
elemente parţiale, soluţii, principii orientative.
g. - 35% în situaţiile de refolosire cu modificari care antrenează în proiectare mai multe
specialităţi, elaborări de soluţii, calcule tehnice şi economice, modificări de faţade sau de
funcţiuni locale.
h. - 50% în situaţia adaptării proiectului la teren, a branşării funcţionale la infrastructura
edilitară.
1.2 Intervenţii la clădiri existente
i. - În situaţia în care programele listate de tabelul 1 şi cele asilimilate lor sunt dezvoltate în
clădiri existente prin intervenţii de modernizare, extindere, refuncţionalizare, restaurare,
consolidare şi/sau reparare, onorariile se corectează cu un factor care are valoarea între 1,1 ÷
1,2.
j. - Când extinderile sunt evident independente de clădirea existentă se vor folosi cotele
procentuale din tabelul 3 pentru clădirea nouă şi cotele procentuale majorate cu factorul mai
sus pentru zona de joncţiune cu clădirea existentă.
k. - Pentru lucrările de reparaţii şi restaurare se recomandă ca onorariile să fie stabilite în
funcţie de orele necesare îndeplinirii sarcinilor şi tarifului orar descris la punctul 2. BAZA
ORARĂ, însă se poate accepta şi cota procentuală ca alternativă.
l - În situaţia în care clădirea existentă pe care se face intervenţia este monument- istoric/de
arhitectură/cu valoare arhitecturală sau se află într-o zonă protejată onorariile se corecteaza cu
un factor specific, stabilit după caz.

2. CALCULUL ONORARIILOR FOLOSIND BAZA ORARĂ


2.1. Se păstrareaza sistemul de calcul al onorariului dat de tabelul 8.3.4. din Ordinul MLPAT
11/N în care ora medie de proiectare se stabileste conform formulei prezentate în acel
document sau se poate folosi tariful orar mediu conform pct. 2.2. de mai jos.

2.2. VARIANTA CALCUL BAZĂ ORARĂ


Se recomandă tarifarea extraserviciilor după orele necesare îndeplinirii sarcinilor dupa
următoarea formulă:
TS = T0 x k x T
Unde:
TS - onorariul pentru servicii
T0 - tariful orar de bază = salariul minim pe economie x 3/171,333 ore muncă/lună
k - coeficientul stabilit în funcţie de activitate - conform anexa 4 ales pe baza activităţii
prestate efectiv
T - timpul necesar îndeplinirii sarcinilor

Aplicarea tarifului orar


Unitatea de bază pentru măsurarea timpului este ora. Următoarele tarife pot fi socotite astfel:
- pentru timpul alocat deplasărilor, aşteptării, statului la dispoziţie se aplică un tarif de 60% din
tariful orar; Nu se iau în calcul deplasările în interiorul localităţii;
- tariful suplimentar pentru lucru între orele 20 şi 6 este de 30% din tariful orar; in cadrul
zilelor de odihnă şi sărbătorilor naţionale considerate zile de odihnă tariful suplimentar este de
60%;
-tariful pentru urmărirea lucrărilor de executie nu poate fi perceput pentru o perioadă de mai
puţin de 4 ore;
- in cazul deplasărilor în afara localităţii se iau suplimentar în calcul orele petrecute pe drum.
Tariful orar mediu se poate stabili pornind de la cea mai mică şi cea mai mare valoare a
coeficientului de activitate.

3. ONORARIILE PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR CU SPECIFIC


PREPONDERENT ARHITECTURAL (lucrări de plastică arhitecturală şi decoraţiuni
interioare/exterioare la clădiri, mobilare clădiri civile, amenajare peisagistică, mobilier
urban şi dotări stradale) sunt precizate in TABELUL 4 ( tabelul din Ordinul MLPAT
11/N).

4 . ALTE COSTURI
Onorarile pentru alte servicii suplimentare (prezentari, relevee, planuri urbanistice zonale şi
de detaliu, consulting) sunt precizate in tabelele anexă preluate din Ordinul 11/N.
În afara tarifului pentru activitatea de proiectare propriu-zisa se mai iau în calcul următoarele
costuri:
- Cheltuieli de multiplicare, legătorie, de exemplu pentru situaţia în care se doresc mai multe
exemplare din proiectul de autorizare în afara celor două ce se oferă în serviciile de bază.
- Cheltuieli suplimentare aprobate de beneficiar pentru transport, cazare şi masă, acoperirea
costurilor suplimentare pentru delegări prelungite, convorbiri internaţionale, transmisii fax.
- Relaţia cu autorităţile, alte eventuale costuri care trebuie suportate de beneficiar.
- Cheltuieli de brevetare, prototipuri şi altele legate de drepturile de autor cu care beneficiarul
este de acord.
- Plata poliţei pentru asigurarea proiectului cerută de beneficiar.
- Soluţii ce necesită tehnologii speciale cerute de beneficiar, machete ale obiectului, şi alte
cheltuieli ce decurg din acestea.
- Orice alte cheltuieli (de exemplu traducerea documentaţiei) asupra cărora se cade de comun
acord cu beneficiarul.
Pentru suplimentarea cheltuielilor, arhitectul este obligat să ţină o evidenţă, care să poată fi
consultată de către beneficiar.

TABELUL 1
Împărţirea în clase de tarifare a programelor de arhitectura pentru constructii

Clasa I (problemă simplă, cerinţe de proiectare reduse)


- construcţii ce nu se ridică la rang de cladire : - şoproane, tarabe de piaţă acoperite -
parcaje acoperite, - staţii transport urban în comun etc.
- construcţii agricole fară fluxuri tehnologice : - depozite pe un nivel, - silozuri,
grajduri, sere, etc.
- construcţii industriale fără fluxuri tehnologice : - ateliere, depozite pe un nivel etc.
- construcţii comerciale simple : - chioşcuri, mici pavilioane etc.
- anexe utilitare şi gospodaresti (pavilion poartă, depozit gunoi)
- amenajări de spaţii verzi, mobilier urban şi de grădină etc.

Clasa II (problemă medie, cerinţe de proiectare medii)


- construcţii agricole cu fluxuri tehnologice : - grajduri mari, mori, pivniţe de vinuri
construcţii pentru îmbuteliere, construcţii pt. prelucrarea fructelor etc. construcţii industriale
cu fluxuri tehnologice : - service,brutărie, tipografie;
- dep. multietajate sau pe nivel pt. materiale periculoase
- anexe pentru instalaţi: (centrale termice, de ventilaţe, posturi de transformare etc.)
- garaje pentru automobile
- construcţi subterane simple (garaje, tuneluri, adăosturi, rezervoare de apă etc.),
- clăiri militare şi poliţieneşti simple
- clădiri de locuit : - casă unifamilială sub 200 mp, casă de vacanţă, gospodarie
rurală
- clădiri comerciale : - magazin, piaţă, show-room
- clădiri pentru transport : staţie benzină, spalătorie auto, gară mică şi construcţii
feroviare simple, debarcader etc.
- construcţii sportive şi de agrement simple :sală de sport, sală de fitness, camping
patinoar artificial hipodrom etc.

Clasa III (problemă medie, cerinţe de proiectare complexe)


- construcţii industriale cu fluxuri tehnologice complexe : termocentrale, crematorii de
ars deseuri, fabrici şi uzine, laboratoare industriale, spălătorii de rufe, mari bucătării;
- obiective militare sau poliţieneşti complexe : staţii de pompieri, centre de instrucţie,
căpitănii, închisori etc.
- servicii urbane sau comunale :primărie, casă de cultură, cinema, expoziţie, bibliotecă,
poşta, fast-food, frizerie, discoteca etc.
- obiective comerciale cu mai multe niveluri:magazine, centre comerciale
- obiective turistice şi de cazare: pensiune, hotel, motel ,centre pentru bătrâni, cămine
pentru nefamilişti, cămine studenţeşti
- învăţământ preşcolar, general şi mediu :- creşe, grădiniţe, şcoli generale şi scoli
medii, şcoli profesionale, centre de reeducare etc.
- clădiri pentru birouri şi clădiri administrative
- clăiri de locuit : case mai mari de 200 mp, vile, blocuri de locuit, cartiere rezidenţale.
- centre medicale de importaţă locala sau zonală: cabinete medicale sau veterinare,
farmacie, staţie de ambulanţa, etc.
- centre sportive : club sportiv, săli de sport cu tribune, ştranduri cu bazine artificiale,
hipodrom cu acces public etc.
- clădiri bisericeşti :case parohiale, mănăstiri, capele etc.
- obiective speciale :grădini zoologice şi case pentru animale,grădini botanice şi case
pentru plante, cimitire, crematorii umane etc.

Clasa IV (problemă deosebita, cerinţe de proiectare complexe)


- clădiri complexe pentru transport :- gări metropolitane, aeroporturi, staţii metrou.
- clădiri administrative complexe :- tribunal,
- banca centrală,
- ambasada,
- arhive speciale etc.
- învăţământ universitar: facultăţi, centre universitare
- clădiri de cazare şi comerciale reprezentative : hotel mare, magazin universal, etc.
- obiective culturale şi de agrement complexe : teatru, sala de concerte, circ, cazinou,
muzeu, galerie de artă, studio de radio şi de televiziune etc.
- cladiri de cult: biserica, catedrala.
- clădiri din sistemul sanitar: policlinica, centru medical, laboratoare medicale,centre
de reabilitare, sanatorii, băi publice etc.
- obiective sportive reprezentative:stadion, piscina olimpică cu public etc.

Clasa V (problemă deosebită, cerinţe de proiectare deosebite)


- obiective cultural de excepţie: opera, teatru de mari dimensiuni, ateneu filarmonic,
centru naţional de conferinţe, etc.
- obiective complexe din sistemul sanitar: clinici medicale, spitale, instituţii medicale
naţionale,centru de tratamente speciale şi centru balnear.
TABELUL 2
VALORI MEDII ESTIMATE DE INVESTIŢIE C+I EXPRIMATE ÎN EURO/M²
(suprafata desfasurata) FĂRĂ TVA

GRUPA TIP CUPRINDE VALORI


PROGRAM MEDII
ESTIMATE
(EURO/M²)
CLASA problemă construcţii ce nu se ridică la rang de clădire: - şoproane,
I simplă, cerinţetarabe de piaţă acoperite ,parcaje acoperit staţii transport
de proiectare urban în comun etc.
reduse - construcţii agricole fără fluxuri tehnologice:
depozite,silozu - grajduri, sere, etc.
- construcţii industriale fără fluxuri tehnologice : -
ateliere, 200
- depozite pe un nivel etc.
- construcţii comerciale simple: - chioşcuri, mici
pavilioane etc.
- anexe utilitare şi gospodăreşti (pavilion poartă, depozit
gunoi)
- amenajări de spaţii verzi, mobilier urban şi de grădină
etc
CLASA problemă construcţii agricole cu fluxuri tehnologice: - grajduri-
II medie, cerinţe pivniţe de vinuri, construcţii pentru îmbuteliere,
de proiectare construcţii pt. prelucrarea fructelor etc.
medii - construcţii industriale cu fluxuri tehnologice: - service,
brutărie, tipografie,
- depozite multietajate sau pe un nivel pentru materiale
periculoase 220
- anexe pentru instalaţii: (centrale termice, de ventilaţie,
posturi de transformare etc.)
- garaje pentru automobile
- construcţii subterane simple (garaje, tuneluri,
adăposturi, rezervoare de apă, etc.)
- clădiri militare şi poliţieneşti simple
clădiri de locuit: - casă unifamilială sub 200 mp 350
- casă de vacanţă 300
- gospodărie rurală 240
clădiri comerciale: - magazin 300
- piaţa 250
- show-room 350
clădiri pentru transport: - staţie benzina 350
- spălătorie auto 300
- gară mică şi construcţii feroviare 380
simple
- debarcader etc. 300
construcţii sportive şi de agrement simple:- sală de sport 400
- sală de fitness 380
- camping 280
- patinoar 380
artificial
- hipodrom etc. 450
CLASA problemă construcţii industriale cu fluxuri tehnologice complexe: -
III medie, cerinţe termocentrale, crematorii de ars deşeuri, fabrici şi uzine,
de proiectare laboratoare industriale, mari bucătării, etc. obiective
complexe militare sau poliţieneşti complexe: - staţii de
pompieri,centre de instrucţie- căpitănii, închisori etc
400
servicii urbane sau comunale: - primărie 450

casă de cultură, cinema, expozitie, bibliotecă 500


poştă, fast-food, frizerie, discotecă etc. 420
obiective comerciale cu mai multe niveluri: - magazine, 460
centre comerciale
obiective turistice sş de cazare: - pensiune, hotel (1- 420
3 stele), motel
centre pentru bătrâni 400
cămine pentru nefamilişti 400
cămine studenţeşti 400
învăţământ preşcolar, general şi mediu: - creşe, 380
grădiniţe,
şcoli generale şi şcoli medii 420
şcoli profesionale 420
centre de reeducare etc. 420
clădiri pentru birouri şi clădiri administrative 450
clădiri de locuit: - case mai mari de 200 mp, 400
- vile, blocuri de locuit, 500
- cartiere rezidenţiale. 500
centre medicale de importanţă locală sau zonală: - 450
cabinete medicale sau veterinare,
- farmacie, 450
- staţie de ambulanţă, etc. 450
centre sportive: - club sportiv, 480
- săli de sport cu tribune, 550
- ştranduri cu bazine artificiale 600
- hipodrom cu acces public etc. 550
clădiri bisericeşti: - case parohiale, 400
- mănăstiri, capele etc. 680
obiective speciale: - grădini zoologice şi case pentru 500
animale
- grădini botanice şi case pentru plante 500
- cimitire, crematorii umane etc. 550
CLASA problemă clădiri complexe pentru transport: - gări metropolitane 820
IV deosebită, - aeroporturi, 1200
cerinţe de - staţii metrou 1000
proiectare clădiri administrative complexe: - tribunal 900
complexe - bancă centrală, 1200
- ambasadă 1000
învăţământ universitar: facultăţi, centre universitare 750
clădiri de cazare şi comerciale reprezentative: - hotel 700
mare (4-5 stele)
magazin universal, 700
obiective culturale şi de agrement complexe: - teatru, sala 1000
de concerte
- circ, 900
- cazinou, 900
- muzeu, galerie de artă 1000
- studio de radio şi de televiziune etc. 1000
obiective bisericeşti: - biserică, catedrală 1700
clădiri din sistemul sanitar: - policlinică, centru medical, 900
- laboratoare medicale 900
- centre de reabilitare, 950
sanatorii,
- băi publice etc 900
obiective sportive reprezentative: - stadion, 1000
- sala mare de sport cu 1200
public
- piscină olimpică cu public etc. 1200
CLASA Problema obiective cultural de excepţie: - operă 1500
V deosebita, - teatru de mari 1500
cerinte de dimensiuni
proiectare - ateneu filarmonic 1300
deosebite - centru naţional de conferinţe, etc. 1500
obiective complexe din sistemul sanitar: - clinici
medicale, spital instituţii medicale nationale,centru de 1500
tratamente speciale şi centru balnear

Notă: valorile medii de investiţie C+I exprimate în EURO/m² vor fi actualizate în fiecare an de
grupul de lucru privind onorariile şi exercitarea profesiei.
TABELUL 3
CALCULUL ONORARIILOR DE BAZĂ SUB FORMĂ DE COTE PROCENTUALE DIN
VALOAREA DE INVESTIŢIE PENTRU CONSTRUCTII NOI

Nr.
Tranşe de calcul din CLASA CLASA CLASA CLASA CLASA
valoarea de investiţie I II III IV V
crt. (fără TVA) cota% cota% cota% cota% cota%
cost C+M / mp (euro) euro euro euro euro euro

≤240 350 500 700 ≥950


tranşa minimă până la 5% 6,25% 7,5% 8,75% 10%
1 40 000 euro
onorariu de proiectare 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

onorariu / mp Ad. (euro) 12,0 22,0 37,5 61,5 95,0 42


mp 165 115 80 57
40 000 - 120 000 euro 4,6% 5,75% 6,9% 8,05% 9,2%
2 onorariu de proiectare
tranşe cumulate 5 680 7 100 8 520 9 940 11 360

onorariu / mp Ad. (euro) 11,4 20,6 35,5 58,4 91,0 125


mp 500 345 240 170
120 000 - 360 000 euro 4,2% 5,25% 6,3% 7,35% 8,4%
3 onorariu de proiectare
tranşe cumulate 15 760 19 700 23 640 27 580 31 520

onorariu / mp Ad. (euro) 10,5 19,0 32,8 53,5 84,0 375


mp 1500 1035 720 515
360 000 - 1 100 000 euro 3,8% 4,75% 5,7% 6,65% 7,6%
4 onorariu de proiectare
tranşe cumulate 43 880 54 850 65 820 76 790 87 760

onorariu / mp AD (euro) 9,5 17,5 29,9 48,9 75,6 1160


mp 4580 3140 2200 1570
1 100 000 - 3 300 000 euro 3,4% 4,25% 5,1% 5,95% 6,8%
5 onorariu de proiectare
tranşe cumulate 118 680 148 350 178 020 207 690 237 360

onorariu / mp AD (euro) 8,6 15,7 27,0 44,2 68,2 3480


mp 13800 9430 6600 4700
3 300 000 - 10 000 000 euro 3,0% 3,75% 4,5% 5,25% 6,0%
6 onorariu de proiectare
tranşe cumulate 319 680 399 600 479 520 559 440 639 360

onorariu / mp AD (euro) 7,7 14,0 24,0 39,1 60,7 10525


mp 41500 28570 20000 14300
10 000 000 - 30 000 000 e. 2,6% 3,25% 3,9% 4,55% 5,2%
7 onorariu de proiectare
tranşe cumulate 839 680 1 049 600 1 259 520 1 469 440 1 679 360

onorariu / mp AD (euro) 6,7 12,2 21,0 34,2 53,2 31580


mp 125000 85715 60000 42900
peste 30 000 000 euro 2,2% 2,75% 3,3% 3,85% 4,4%
8 onorariu de proiectare
tranşe cumulate .............. ............. .............. ............. ..............

onorariu / mp AD (euro) 5,7 10,4 18,0 29,0 46,0


mp

TABELUL 4
(conform Ordinului MLPAT 11N, tabelul 6.15.A)

COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTIŢIE PENTRU PROIECTAREA


LUCRĂRILOR CU SPECIFIC PREPONDERENT ARHITECTURAL
CLASIFICAREA LUCRĂRILOR
Grupa I – Lucrări de plastică arhitecturală şi decoraţiuni interioare / exterioare la clădiri
Grupa II – Mobilare clădiri civile
Grupa III – Amenajare peisagistică
Grupa IV – Mobilier urban şi dotări stradale
Proiectarea pieselor unicat, prototipuri se calculează distinct conform ordin MLPAT 11/N din
01.06.1994
Lucrările cu tratare plastică deosebită, prevăzute în art. 6.15.A la toate grupele, vor fi tarifate cu
aplicarea unui factor de influenţă specific k = 1,25

N Tranşa de calcul din Grupa I Grupa II Grupa III Grupa III


r. valoarea de investiţie decoraţiuni mobilare Amenajare Mobilier
c (fără TVA ) interioare/ext clădiri civile peisagistică urban şi
rt Euro erioare Euro Euro dotări
. cota % Euro cota % cota % stradale
cota % Euro
cota %
1 tranşa minimă până la 20 % 14 % 18 % 12 %
1 440 288,0 201,6 259,2 172,8
valoare de proiectare tranşe
cumulate
2 de la 1 440la 16 % 12 % 15 % 10 %
7 200 1 209,6* 892,8* 1 123,2* 748,8*
valoare de proiectare tranşe
cumulate
3 de la 7 200la 12 % 11 % 12 % 9%
21 600 2 937,6* 2 476,8* 2 851,2* 2 044,8*
valoare de proiectare tranşe
cumulate
4 de la 21 600 la 9 % 10 % 10 % 8%
50 400 5 529,6* 5 356,8* 5 731,2* 4 348,8*
valoare de proiectare tranşe
cumulate
5 de la 50 400 la 8 % 9% 8% 7%
144 000 13 017,6* 13 780,8* 13 219,2* 10 900,8*
valoare de proiectare tranşe
cumulate
6 de la 144 000 la 7 % 8% 6% 6%
360 000 28 137,6* 31 060,8* 26 179,2* 23 860,8*
valoare de proiectare tranşe
cumulate
7 tranşa peste 5 % 7% 4% 5%
360 000

* onorariile prezentate sunt rezultatul calcului corespunzător limitei superioare a tranşei


respective

Tabel anexă 6 Ordinul 11/N din 01.06.1994


Planul urbanistic zonal (C) sau/şi de detaliu (D) (planuri de amplasare)
T0 (oră medie de proiectare a firmei) /ha (lei)
r. Tranşa de suprafaţă În zona urbană În zona rurală
t. ha
scara scara scara scara
1:500 1:2000 1:500 1:2000
tranşa minimă (1:500) 1 1000 - 700 -
tranşa minimă (1:2000) 2 - 830 - 460
valoare proiectare minimă pe tranşe
1000.T0 1660.T0 700.T0 920.T0
tranşa de la minim 4 790 608 480 360
valoare proiectare tranşe cumulate
3370.T0 2876.T0 2140.T0 1640.T0
tranşa de la 4-10 490 461 300 224
valoare proiectare tranşe cumulate
6310.T0 5642.T0 3940.T0 2984.T0
tranşa de la 10-50 230 215 205 150
valoare proiectare tranşe cumulate
15510.T0 14242.T0 12140.T0 8964.T0
tranşa de la 50-100 170 167 125 110
valoare proiectare tranşe cumulate
24010.T0 22592.T0 18390.T0 14484.T0
tranşa peste 100 140 133 110 80

Pentru studii la scara 1:1000 se interpolează valorile scărilor 1:500 şi 1:2000.

Tabel anexă 7 Ordinul 11/N din 01.06.1994 Bază tarifară pentru întocmire de relevee T0
(oră medie de proiectare a firmei) /mp (lei)
. crt.
Tranşă de suprafaţă construită (sectorizată Dificultatea condiţiilor şi elementelor de
sau verticală) relevată relevat
( înscrisă pe o planşă )
mp clădiri clădiri clădiri cu
simple structurate probleme
structurate neordonat şi densitate
ordonat de
elemente f.
mare
tranşă minimă până la 50 1,5 1,8 2,4
valoare proiectare minimă pe tranşă
75.T0 90.T0 120.T0
de la 50 la 200 1,1 1,4 2,1
valoare proiectare tranşe cumulate
240.T0 300.T0 345.T0
de la 200 la 500 0,8 1,1 1,7
valoare proiectare tranşe cumulate
480.T0 630.T0 945.T0
de la 500 la 2.000 0,6 0,9 1,4
valoare proiectare tranşe cumulate
1380.T0 1980.T0 3045.T0
tranşă peste 2.000 0,5 0,7 1,2
Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice- Hotărârea nr. 363/2010-
osita din momentul aprobarii si are caracter legislativ

andardele de cost, se actualizează periodic sau ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului, la
opunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în funcţie de evoluţia progresului tehnic şi a
eţurilor resurselor specifice în domeniul construcţiilor şi/sau pe baza solicitărilor fundamentate ale ministerelor
ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

ALA DE SPORT- EXEMPLU


eambul
andardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii
anţate din fonduri publice. Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru
vestiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
ervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
hnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
neral pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
a stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere: - analiza dispersiei costurilor unitare la obiective
milare contractate în perioada 2008- 2009; - costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe
tegorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

Domeniu de aplicare
ezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice
ntru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor
hnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c)
idarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind
ecuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic
iectivului de referinţă. Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în
derea contractării lucrărilor de construcţii.

I. Obiectiv de referinţă
I.1. Prezentare generală Sală de sport şcolară cu nivel sportiv competiţional, destinată competiţiilor şcolare
ntru jocuri de handbal, baschet, volei, tenis de câmp, tenis de masă, gimnastică etc. (exclusiv jocul de fotbal).
I.2. Date tehnice: - capacitate: 150 locuri în gradene; - suprafaţa construită: 1.628,00 m²; - suprafaţa construită
sfăşurată: 1.780,00 m². Construcţia este alcătuită din 3 corpuri principale: Sala de sport propriu-zisă Corp
ntral, destinat competiţiilor de nivel sportiv şcolar, caracterizat prin: - zona gradene, dimensionată la 150 de
curi; - structură de rezistenţă din cadre metalice (stâlpi şi ferme spaţiale); - închideri din panouri tristrat (tablă de
el 0,5 mm + spumă poliuretanică ignifugată + tablă de oţel 0,5 mm), montate pe structura portantă; 4 -
velitoare din panouri termoizolante; - pardoseală din covor PVC cu strat de amortizare; - tâmplărie din profile
VC cu geam termoizolant. Anexă public Corp lateral sălii propriu-zise, care permite accesul direct în sala de
ort prin holul de acces în zona gradenelor, caracterizat prin: - structura de rezistenţă constituită din cadre din
ton armat; - regimul de înălţime - parter înalt; - închiderile perimetrale din zidărie din BCA de 25 cm grosime; -
mosistem cu grosime de 5 cm la exterior; - învelitoarea realizată din panouri termoizolante. Anexă sportivi Corp
eral sălii propriu-zise, care permite accesul elevilor şi al profesorilor la vestiare, caracterizat prin: - structura de
zistenţă constituită din cadre din beton armat; - regim de înălţime - P+1E; - închiderile perimetrale din zidărie
n BCA de 25 cm grosime; - termosistem cu grosime de 5 cm la exterior; - învelitoarea realizată din panouri
moizolante

OTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general
investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008: - cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea
enului; - cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; - cap. 3 - Cheltuieli pentru
oiectare şi asistenţă tehnică; - cap. 5 - Alte cheltuieli; - cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi
edare la beneficiar.

Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli
cuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în
ocent, astfel:

proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază;


consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază;
asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază;
organizare de şantier: 2,5%;
cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%. Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit.
şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
ntru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al
mplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de
racteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
onomici ai investiţiei.

Tarifarea in Romania

imele doua capitole surprind doua abordari total diferite:


prima din ele: O.A.R propune o serie de onorarii de referinta in acord cu tarifarea din Uniunea Europeana si
and la baza ordinal N11/1994;
doua prezinta o abordare pragmatica a Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din
nduri publice - Hotărârea nr. 363/2010 (probabil cea mai utilizata in acest moment).
n nefericire in acest moment in Romania exista un haos in ceea ce priveste tarifarea si modul in care aceasta este
finita si calculata. Daca pentru investiţii finanţate din fonduri publice exista Hotărârea nr. 363/2010, pentru
vestii private nu exista o reglementare legislativa, ci doar onorariile de referinta propuse de O.A.R. care nu sunt
ate in considerare (de cele mai multe ori), iar pretul cel mai mic de cele mai multe ori primeaza.
langa aceasta instabilitate mai exista de asemenea si concurenta din piata (care de cele mai multe ori face rabat
calitate in detrimentul unei tarifari cat mai ieftine-“arhitectura de dumping” ). Problema este foarte complexa iar
uza acestor inegalitati in tarifare nu depind doar de proiectanti ci si de beneficiari de nevoile si cerintele lor
cununate de o proiectare de calitate din partea proiectantilor).

Preţul proiectării în România este o speţă complicată, neclară şi incertă, cam ca orice lucru unde poate încăpea
cmeală.Scurta sa istorie post-decembristă începe cu o derută totală, căci apariţia birourilor private de
hitectură s-a făcut înaintea oricărei reglementări a domeniului. De la institutele de proiectare (prezente numai
oraşele mari) s-a trecut, fără vreo particularizare legislativă, la firmuliţe oricât de mici şi zglobii, cu statut
mplu de SRL. Ca atare, oricine putea să-şi facă firmă de proiectare, fie el arhitect sau nu, căci vreun organism
breaslă care să controleze sau să pună ordine în practicarea profesiei de arhitect nu exista încă. Rezultatul a
st că, în lipsa experienţei de practică pe piaţa liberă.
eţul proiectării a fost, în primii ani de practică liberă, victima unor abordări rudimentare, de negociere
ecupeţească, derulată pe fondul redescoperirii mecanismelor primare ale pieţii libere. Fiecare birou şi-a
gociat contractele de proiectare după cum l-a tăiat capul, după propriul prestigiu, propriile nevoi, propriile
pere financiare. Lucrul sună aproape bine, în termeni neoliberali de piaţă, numai că tranzacţionarea financiară
proiectării (nu numai de arhitectură) ar trebui să difere puţin de kilogramul de ceapă.

fiind un proces simplu (că nimic nu e simplu la arhitecţi) depăşirea durerilor facerii a durat câţiva ani, aşa că
mai în 2005 a fost posibilă adoptarea în Consiliul Naţional a „Onorariilor de referinţă” ale practicării
ofesiei. Teoretic document de căpătâi al retriburii muncii de arhitect, el nu a fost niciodată considerat literă de
ge nici măcar de majoritatea membrilor breslei, darămite de ceilalţi.

otivul slabei penetrări de piaţă a preţurilor şi metodologiei de calcul propuse în „Onorarii” este faptul că
cumentul a apărut târziu, la mai bine de 15 ani de profesare liberă, iar piaţa de arhitectură locală îşi stabilise
ja propriile reguli şi cutume. Şi, evident, lipsa de credibilitate a recentului Ordin în cadrul breslei. Astfel,
orariile de referinţă au putut fi folosite aproape exclusiv în contractele cu statul şi cu eventuali clienţi noi în
aţa românească, nefamiliarizaţi cu uzanţele locale şi oricum obişnuiţi să plătească mai serios proiectarea.

aţa imobiliară şi, deci, şi a serviciilor de arhitectură se găsea însă pe atunci într-o creştere hotărâtă, aşa că
utilizarea formală a „Onorariilor” nu a constituit neapărat o problema serioasă de finanţare a proiectării.
ecare îşi negocia după pricepere prestaţia, dar sumele contractate, oricât de variate vor fi fost ele în funcţie de
perienţă, realizări şi talent la negociere, rămâneau în general rezonabile. Că nu s-a îmbogăţit nimeni din
oiectare de arhitectură, e însă cât se poate de limpede.

esigur, problemele au apărut odată cu criza. Imobiliarele au căzut grav şi, astfel, proiectarea a rămas fără
iectul muncii. Concurenţa uriaşă pe puţinele proiecte din piaţă a scos la iveală fragilitatea finanţării
oiectării, iar neasumarea legală a „Onorariior de referinţă” în breaslă a dus la răspândirea dumping-ului ca
etodă de negociere. Astăzi, deşi lucrurile par să îşi revină încet-încet, respectiva practică continuă să proli-
eze, în dauna absolută a tuturor părţilor implicate. În primul rând a arhitecţilor cu chiloţi în vine care nu pot
eri servicii corecte la preţurile pe care le acceptă, se umilesc şi ajung să fie desconsideraţi, căci ce respect poţi
rta unuia pe care îl plăteşti cât vrei cum vrei când vrei, dispus să facă sluj pentru o bucată râncedă de
ămăligă? Apoi clienţilor care, pentru că plătesc puţin, capătă o marfă în general proastă, cu costuri mai mari de
ecuţie şi complicaţii nenumărate şi, nu în ultimul rând, oraşelor care se văd sistematic mutilate de o arhitectură
tină, privată, prin subfinanţare, de valorile pe care ar trebui să le poarte! Recomand prin urmare arhitecţilor de
centura proiectării, care se vând pe doi lei, să îşi reconsidere puţin propriul statut şi, dacă nu le da mâna să se
himbe, să se apuce mai bine de altceva, căci răul pe care îl fac le depăşeşte cu mult propria prestaţie.”(extras
n editorialul https://www.igloo.ro/arhitecti-de-dumping/ )

CHEMA GRAFICA
A.SERVICII DE BAZĂ totalitatea misiunilor, conform legislaţiei, ce sunt necesare pentru întocmirea
proiectului pentru un obiectiv de investiţii, urmărirea de şantier;

acestea sunt misiuni necesare şi obligatorii pentru realizarea în bune condiţii a


lucrărilor de construire, refuncţionalizare, extindere, reparaţie sau reabilitare a
unei clădiri, corp de clădire, ansamblu de clădiri, etc.

1.Tarifarea in proiectare-
propusa de catre O.A.R

1 - ANTEPROIECTUL

B - FAZELE DE PROIECTARE
INCLUSE ÎN ONORARIUL DE
BAZĂ

2 - PROIECTUL TEHNIC - P.T.

3 - DETALIILE DE EXECUŢIE -
D.E

4 - URMĂRIREA DE ŞANTIER ŞI
RECEPŢIA LUCRĂRILOR
EXECUTATE

1 - ANTEPROIECTUL -15-20%

2.1.PAC (D.T.A.C. astazi) şi


2 - PROIECTUL TEHNIC - P.T.-40- documentaţiile pentru
45% obţinerea avizelor/acordurilor
10%

3 - DETALIILE DE EXECUŢIE - D.E-30%

C - DEFALCAREA
ONORARIULUI DE BAZĂ PE
FAZE DE PROIECTARE

4 - URMĂRIREA DE ŞANTIER ŞI RECEPŢIA -5%


LUCRĂRILOR EXECUTATE
a) proiectare şi inginerie: 3,0% din
valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă: 1,0% din valoarea


investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea


investiţiei de bază;

II.Standardelor de cost pentru


obiective de investiţii finanţate din
fonduri publice
DEFALCAREA ONORARIULUI DE BAZĂ

d) organizare de şantier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:


10,0%. Valoarea cheltuielilor
prevăzute

d) şi e) se stabileşte conform
prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea
devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii" la
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

bliografie

Onorariile de referinta, aprobate de Conferinţa Naţională a OAR din 30-31 mai 2005;
Ordinului mlpat 11/n 1994;
www.dreptonline.ro
www.dex.ro
TEMA de Proiectare

- Capitolul 1 – Cadrul Legislativ


- Tema de proiectare face parte, împreună cu nota conceptuală, din etapa I de întocmire a
documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de
investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a
altor lucrări de investiţii, denumite în continuare obiective de investiţii, ale căror
cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al
statului/unităţii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor
fizice şi/sau juridice finanţate total sau parţial din fonduri publice, respectiv din bugetele
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și este reglementată
juridic în Hotărârea de Guvern 907 din 29 noiembrie 2016.
- Capitolul 2 – Definiţii
- Tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale
beneficiarului investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de
realizare a obiectivului de investiţii, în funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice
generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a patrimoniului cultural
sau alte condiţionări specifice obiectivului de investiţii.
- Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiţiei sau, după caz, de către
proiectanţi/consultanţi care prestează servicii de proiectare/consultanţă în domeniu şi se
aprobă de către beneficiar.
- Tema de proiectare -document întocmit de către investitor care stă la baza elaborării unui
proiect și în care sunt specificate cerințele (elementele impuse) pentru obiectul
proiectului. În cazul unei construcții, tema de proiectare conține date generale despre
construcție, prezentarea amplasamentului construcției, poziția, orientarea și suprafețele
aproximative ale spațiilor interioare, sistemul structural, finisajele și alte cerințe exprese
ale investitorului.
- Investitor - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează cheltuieli de
investiţii care se finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art. 1,
având drept rezultat realizarea de obiective/proiecte de investiţii.
- Beneficiar al investiţiei - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de
execuţie a lucrărilor de construcţii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
- Capitolul 3 – Conţinutul temei de proiectare
-
- Conţinutul temei de proiectare este prevăzut în Anexa 2 la HG 907 din 2016 şi se
adaptează de către beneficiar, în funcţie de specificul/categoria şi clasa de importanţă,
precum şi de complexitatea obiectivului de investiţii propus.
- Beneficiar/Proiectant/Consultant ANEXA 2 la HG 907 din
2016
- ................................
- Nr. ....../.............
- TEMĂ DE PROIECTARE
-
- 1. Informaţii generale
- 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
- 1.2. Ordonator principal de credite/investitor
- 1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar)
- 1.4. Beneficiarul investiţiei
- 1.5. Elaboratorul temei de proiectare
-
- 2. Date de identificare a obiectivului de investiţii
- 2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al
construcţiei existente, documentaţie cadastrală
- 2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investiţii, după caz:
- a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
- b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
- c) surse de poluare existente în zonă;
- d) particularităţi de relief;
- e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
- f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
- g) posibile obligaţii de servitute;
- h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al
unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii,
după caz;
- i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism
aferent;
- j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul
existenţei unor zone protejate sau de protecţie.
- 2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi
funcţional:
- a) destinaţie şi funcţiuni;
- b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
- c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în
conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi
de mediu în vigoare;
- d) număr estimat de utilizatori;
- e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor
propuse;
- f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;
- g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a
patrimoniului;
- h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.
- 2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
-
- Aprob, Beneficiar, Luat la cunoştinţă, Investitor,
- ......................... .........................................
- (numele, funcţia şi semnătura
autorizată)
- Întocmit, Beneficiar/Proiectant/Consultant,
- .................................
-
- Capitolul 4 – Actori implicaţi
-
- -beneficiarul,
- -investitorul,
- -proiectantul.
-
- Capitolul 5 – Bibliografie
-
- Hotărârea de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016- privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice - în vigoare începând cu data de 27 februarie
2017.

Capitole principale ale unui contract de prestari servicii de proiectare

cap.I Parti contractante


cap.II obiectul contractului
cap.III Tipologia,volumul lucrarilor,termene de predare
cap.IV Valoarea contractului si modalitati de plata
cap.V Receptia lucrarilor
cap. VI Garantii
cap.VII Obligatiile partilor,Raspunderea contractuala
cap.VIII Conditii incetare contract,penalitati si despagubiri
cap.IX Dreptul de proprietate
cap.X Forta Majora
cap.XI Litigii
Cap.XII Clauze finale
cap.XIII Intrarea in vigoare
cap XIV Semnaturi
Acte, norme, normative, legislaţie

- metodologie de calcul a onorariilor şi preţurilor pentru proiectarea investiţiilor şi studiilor


din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului aprobată cu Ordin M.L.P.A.T. nr.
11/N din 01.06.1994;
- Gabriel Negoescu – Proiectul de arhitectură şi lucrul în echipă, Ed. Universitară Ion
Mincu, Bucureşti, 2005
- Exercitarea profesiei de architect –ghid de proiectare
Editia a II a actualizata si completata – Editura Simetria
- Hotararea CONSILIULUI NATIONAL AL ORDINULUI ARHITECTILOR_8602-
2012_Misiunile arhitectului.
- lucrarea cu tarifarea;
- legislaţia necesară.

pasul 3- 2 ore
– Întocmire D.T.A.C. – parte scrisă:
 foaie de capăt;
 foaie de semnături;
 memoriu general;
 memoriu de arhitectură;
 memorii specialităţi;
 indici şi indicatori ai investiţiei;
 devizul general;

Explicatii referitoare la intocmirea elementelor solicitate in pasul 3

D.T.A.C, D.T.O.E., P.T.si D.D.E

Capitolul 1 – Cadrul Legislativ

 Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de


construcţii – Republicată
 Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii
 Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul
 Ordin nr.233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de
urbanism
 Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii*) –
Republicată
 Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor
istorice*) – Republicare
 Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare*) – Republicată
 Ordin nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
 Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 Legea nr.184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de arhitect,republicată şi modificată
 Norma metodologică din 01 septembrie 2010 de aplicare a Legii nr. 184
/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată şi
modificată
 Codul deontologic al profesiei de arhitect din 21 mai 2012 –Monitorul
Oficial nr.342/21 mai 2012
 Legea nr. 287/2009 privind CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 -
Republicare
 Legea 227/2015 privind CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015
 Lege nr. 24 din 15 ianuarie 2007*) privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor – republicare
 Lege nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a
clădirilor*) – republicare
 Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
 Ordin nr.189 din 12 februarie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice
"Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 -
Revizuire NP 051/2000"
 Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice
 Ordonanţa Guvernului Nr. 43/1997*) privind regimul drumurilor
 Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism*) - Republicare
 Hotărârea nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului
de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei
lucrărilor şi a construcţiilor
 Hotărârea nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de
construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind
securitatea la incendiu

Capitolul 2 – Definiții
DTAC, este prescurtarea folosită pentru documentaţie tehnică pentru obţinerea
autorizaţiei de construire şi se referă la proiectul întocmit de o echipă de proiectanţi
arhitect, inginer de rezistenţă şi inginerii de instalaţii, în baza căreia unitatea
administrativ teritorială respectiv primăria sau consiliul judetean pe raza căreia se
realizează investitia emite autorizaţia de construire . Această documentaţie este
folosită doar pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi nu reprezintă proiectul
complet al construcţiei .

Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire prezintă elementele


tehnice esenţiale necesare emiterii autorizaţiei de construire şi prin care se stabilesc
principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea
construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale,
compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi
echiparea construcţiilor, inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a
acestora la infrastructura edilitară.

Documentaţia tehnică se elaboreaza în conformitatea cu conţinutul cadru prevăzut in


anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 rep.cu modificările si completările ulterioare, în concordanţă cu
cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul actului administrativ al autorităţii competente
pentru protecţia mediului, al avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism si se
semnează si se verifică potrivit legii.

D.T.-Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se


întocmeşte pentru:
- autorizarea executării lucrărilor de construire D.T.A.C.
- autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare D.T.A.D
- autorizarea executării lucrărilor de organizare a execuţiei D.T.O.E.
D.T.O.E. Documentaţia tehnică de organizare a executiei lucrărilor este necesara în
toate cazurile în care se realizează o investiţie si se prezintă de regulă împreună cu documentaţia
tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, in condiţiile legii.
Documentaţia tehnică de organizare a executării lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea
tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare si necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie
a investiţiei, atât pe terenul afereant investiţiei, cât si pe spaţiile ocupate temporar în afara
acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.

P.T.-Proiect tehnic este documentatia tehnico-economica (piese scrise si desenate),


elaborate in conditiile Legii, care dezvoltă documentația tehnică D.T. cu respectarea condițiilor
impuse prin autorizația de construire, precum și prin avizele/ acordurile și actul administrativ al
autorității competente pentru protecția mediului, anexe la autorizația de construire.

P.T. cuprinde soluțiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investiții, pe


baza căruia se execută lucrările de construcţii.

D.D.E.-detaliile de execuţie –documentaţii tehnice cuprinzând reprezentări grafice


realizate la scările 1:2,1:5, 1:10, 1:20 sau, dupa caz la alte scări grafice, elaborate in baza
proiectului tehnic si cu respectarea stricta a prevederilor acestuia, care detaliază soluţiile tehnice
de alcătuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operaţiuni, privind părti/elemente de
construcţii ori de instalaţii aferente acesteia si care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de
execuţie, precum si legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectivului de investiţii.

Detaliile de execuţie, elaborate in condiţiile legii si verificate pentru cerinţele esenţiale de


calitate în construcţii de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii, detaliază proiectul
tehnic, in vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate.

CAPITOLUL III

Actorii implicați
Ȋntocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire în vederea
edificarii unui imobil sau intervenţii asupra unui imobil existent se poate realiza în urma
discuţiilor dintre beneficiarul deţinător al unui drept de proprietate asupra unui imobil teren sau
construcţie, identificat prin număr cadastral şi arhitect , stabilirea unei teme de proiectare cu
soluţia arhitecturală , structura de rezistenţă împreuna cu inginerul structurist şi a traseelor de
instalaţii împreuna cu inginerii de specialitate în domeniu .
Actorii implicaţi în procesul de elaborare a documentaţiei tehnice pentru obţinerea
autorizaţiei de construire sunt :
1. Beneficiarul persoană fizică sau persoana juridică
2. Proiectantii :
- Arhitect atestat OAR;
- Inginer drumuri atestat
- Inginer topograf atestat
- Inginer geolog atestat
- Inginer hidrolog atestat
- Inginer de rezistenta atestat
- Inginer de instalatii atestat
3. Urbanistul
4. Verificatorii de proiecte atestaţi
5. Avizatorii-experti tehnici
6.Administratia locala
7.ministerele de resort
-Inspectoratele de Stat in Construcții
-executanți/constructori

Tema de proiectare se elaborează după furnizarea de către beneficiar a unui certificat de


urbanism în termen de valabilitate , act de proprietate şi extras de carte funciara actualizat la zi,
documentaţia cadastrală (plan de amplasament şi delimitare imobil , intabularea proprietatii),
studiu geotehnic al terenului indiferent dacă se construieşte un imobil nou sau se realizeaza o
extindere a acestuia şi ridicare topografică .

CAPITOLUL IV

ETAPELE PROCESULUI DE AUTORIZARE A EXECUTĂRII LUCRARILOR


DE CONSTRUCŢII

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construţii începe odata cu depunerea


cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizației de
construire si cuprinde urmatoarele etape:

a) emiterea cerificatului de urbanism


b) emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protecţia mediului
pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului;
c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire
la menţinerea solicitării de obţinere ca act final, a autorizaţiei de construire pentru
investitiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit
necesitatea evaluării impactului asupra mediului și a emis îndrumatorul conform
legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului
d) emiterea avizelor și acordurilor precum și a actului administrativ al autorităţii pentru
protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punct de vedere al
impactului asupra mediului
e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, denumită in continuare documentaţie tehnica D.T.
f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la
autoritatea administraţiei publice competente
g) emiterea autorizaţiei de construire
Autorizatia de construire este actul final de autoritate al administraţiei publice
competente in baza căruia se pot executa lucrări de construcţii si pe baza căruia se
asigură aplicarea măsurilor legale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea,
exploatarea si postutilizarea construcţiilor cu privire la construirea construcţiilor
inclusiv a instalaţiilor aferente, precum si a amenajărilor dupa caz.
Autorizaţia de construire se emite pentru categoriile de lucrări precizate de
solicitant in cererea de emiterea a autorizaţiei de construire, stabilite în conformitate
cu prevederile Legii și detaliate în anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de
construire (se utilizeaza formularul F 8”Cerere pentru emiterea autorizaţiei de
construire).
Solicitantul autorizaţiei de construire poate fi orice persoană fizică sau juridică,
titular al unui drept real asupra imobilului teren și/sau construcţie-identificat prin
număr cadastral, care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii.
În vederea obţinerii autorizaţiei de construire solicitantul va depune documentaţia
cuprinzând toate documentele specificate la art. 20 al.Ordinului 839/12.10.2009
însoţită de copia documentului de plată a taxei/taxelor.
Documentaţia prezentată se înregistrează la ghişeul administraţiei publice
competente să emită autorizaţia de construire.
Structurile de specialitate din cadrul Consiliilor Judetene, Primăriilor
municipiilor, sectoarelor mun.Bucuresti, orașelor si comunelor, precum si persoana
cu responsabilităţi in domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării
executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale sau dupa caz
structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale competente,
conform Legii, să emită autorizații de construire au obligația de a verifica dacă
documentația este completă constatând dacă:
a) cererea este adresată autorității administraţiei publice locale competente să emită
autorizația de construire;
b) formularul cererii si anexa sunt completate corespunzător;
c) certificatul de urbanism este in valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu
obiectul cererii pentru autorizare;
d) există dovada titlului solicitantului asupra imobilului teren si/sau construcții
precum si dupa caz a extrasului de plan cadastral si a extrasului de carte funciară
pentru informare, actualizat la zi;
e) documentația tehnică este completă și conformă cu prevederile anexei nr. 1 la
Legea nr. 50/1991 rep. cu modificările si completările ulterioare;
f) exista avizele si acordurile favorabile si dupa caz, studiile cerute prin certificatul
de urbanism;
g) există referate de verificare a proiectului și dupa caz referatele de expertizare
tehnică/audit energetic, dupa caz;
h) se face dovada achitării taxelor necesare emiterii autorizației de construire ;
i) este aplicată pe piesele scrise și desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecților din
Romania, care confirmă dreptul arhitectului/conductorului architect, dupa caz, de
a proiecta și semna documentațiile.
j) Acordul vecinilor, exprimat în forma autentică pentru construcţiile noi, amplasate
adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate și numai dacă sunt
necesare măsuri de intervenţii pentru protejarea acestora și pentru lucrări de
construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum
și in cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor
învecinate.
D.T.A.C. este compusă din piese scrise si piese desenate
Piese scrise
-lista cu numele si semnăturile proiectanţilor ( se completeaza cu numele in clar si
calitatea proiectanţilor, precum și cu partea din proiect pentru care răspund)
-memoriul general
Date generale:descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea
lucrărilor de construcţii, facându-se referire la:
-amplasamentul, topografia, trasarea lucrărilor,
-clima si fenomenele naturale specifice
-geologia si seismicitatea
-categoria de importanta a obiectivului
Memorii pe specialităţi
Descrierea lucrărilor de
-arhitectură
-structură
-instalaţii
-dotări si instalaţii tehnologice, dupa caz:
-amenajări exterioare si sistematizarea verticală
Date și indici care caracterizează investiția proiectată cuprinși in anexa la cererea
pentru autorizare
-suprafeţele:construită desfasurată, construită la sol, utilă si locuibilă
-înalțimile clădirilor și numărul de niveluri;
-volumul construcțiilor;
-procentul de ocupare al terenului POT;
-coeficientul de utilizare a terenului CUT
-devizul general al lucrărilor, intocmit conform HGR Nr.907/2016
-studiu geotehnic
-referatele de verificare a proiectului, întocmite de verificatori atestaţi M.L.P.A.T
si agreaţi de investitori
Piese desenate
Planuri generale
-plan de încadrare in teritoriu
-plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10 000,1:5000,1:2000
sau la 1:1000, dupa caz, emis de O.C.P.I.Teritorial
-planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei
-plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic
1970, la scarile 1:2000, 1:1000, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de
cadastru si publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:
- imobilul, identificat prin nr. cadastral pentru care a fost emis certificatul de
urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru
suprafaţă, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia și înălţimea la coamă a
calcanelor limitrofe, precum și poziţia reperelor fixe și mobile de trasare;
-amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor
construi;
-cotele construcţiilor proiectate și menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele +0,00,
cotele de nivel, distanţe de amplasare, axe, cotele trotuarelor, aleilor,
platformelor);
-denumirile și destinaţiile fiecărui corp de constructie
-sistematizarea pe verticala a terenului și modul de scurgere a apelor pluviale
-accesele pietonale și carosabile din incintă, plantaţii prevazute;
-planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul
legilor de restituire a proprietăţii.
Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona
amplasamentului;trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor
radier si capac-redactat la scara 1:500
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica
instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special celor pentru alimentare cu apă
și canalizare.
Planşe pe specialităţi
Arhitectura
Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind
arhitectura fiecărui obiect redactate la scara 1:50 sau 1:100 după cum urmează;
-planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane și supraterane, cu indicarea
funcţiunilor, dimensiunilor și a suprafeţelor
-planurile acoperişurilor-terasă sau şarpantă cu indicarea pantelor de scurgere a
apelor meteorice și a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea
materialelor din care se execută învelitorile
-secţiuni caracteristice care să cuprindă cota + 0, cotele tuturor nivelurilor,
înalţimile determinante ale acoperişului, cotele la coamă și la cornişă, fundaţiile
clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;
-toate faţadele, cu indicarea materialelor și finisajelor inclusiv culorile, cotate si
cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
-în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent se va prezenta si
desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora in ţesutul
existent,
Structura
Planul fundaţiilor- se redacteaza la scara 1:50 și va releva
-modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic
-măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate la care se alătură
construcţiile proiectate
Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte.
Se redactează la scara 1:50 si vor releva geometria structurii si materialelor din
care sunt alcătuite elementele structurale.
Instalaţii:
Schemele instalaţiilor
-se prezintă parametrii principali și schemele funcţionale ale instalaţiilor
proiectate
Dotări si instalaţii tehnologice
Desene de ansamblu
Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare planşă prezentată va avea în partea dreapta jos un cartuş care va cuprinde
numele firmei sau a proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau
numărul autorizaţiei, dupa caz, titlul proiectului și al planşei, data elaborării,
numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale şefului de proiect

CONŢINUTUL CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE ORGANIZARE


AEXECUŢIEI LUCRĂRILOR

D.T.O.E. este necesar în toate cazurile în care se realizează și se prezintă, de regulă,


împreuna cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în
condiţiile legii.

Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor


lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a
investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât și pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia,
inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:
I Piese scrise
1.Lista si semnăturile proiectanţilor
Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectanților, precum și cu partea din
proiect pentru care răspund.

2.Memoriu
Acesta va cuprinde:
-descrierea lucrărilor provizorii:organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor,
amenajărilor și depozitelor de materiale;
-asigurarea și procurarea de materiale și echipamente;
-asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;
-precizări cu privire la accesuri și împrejmuiri
-precizări privind protecţia muncii.
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă,
necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite în
proiectul pentru autorizarea executării/desfiinţării lucrărilor de construire,dupa caz.

II Piese desenate
Plan general
a) La lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de
situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate
amenajările si construcţiile provizorii necesare realizării acesteia;
b) La lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a executarii lucrărilor vor
putea fi prezentate și în planul de situație privind amplasarea obiectivelor investiției al
proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii.Fiecare planșa prezentată în
cadrul secțiunii II “Piese desenate” va avea în partea dreapta jos un cartuș care va cuprinde
numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul
autorizației, după caz titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data
elaborării, numele, calitatea si semnătura elaboratorilor si ale șefului de proiect.

PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE


-Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborate încât să fie clar, să asigure informații
tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și
tehnologice ale beneficiarului.
A. PĂRȚI SCRISE
I. Memoriu tehnic general

1.Informații generale privind obiectivul de investiții


-Denunirea obiectivului de investiții;
-amplasamentul;
-actul administrativ prin care a fost aprobat(a), în condițiile legii, studiul de
fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
-ordonatorul principal de credite
-investitorul
-beneficiarul investiției
-elaboratorul proiectului de execuție

2. Prezentarea scenariului/obtiunii aprobat(e) în cadrul studiului de


fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:
a) descrierea amplasamentului
b) topografia
c) clima si fenomenele natural specific zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile și protejările de utilități afectate
f) sursele de apă, energie electrica, gaze, telefonie și altele asemenea pentru lucrări
definitive și provizorii;
g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;
h) căile de acces provizorii
i) bunuri de patrimoniu cultural mobil
2.2. Soluția tehnică cuprinzând
a) caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;
b) variante constructive de realizare a investiției;
c) trasarea lucrărilor;
d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;
e) organizarea de șantier
II Memorii tehnice pe specialități
a) Memoriul de arhitectură-conține descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea
echipării și dotării specific funcțiunii
b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcții
c) Memorii corespondente specializărilor de instalații, cu precizarea echipării si dotării
specific funcțiunii

III Breviare de calcul


Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea
elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de
construcție în parte. În acestea se vor preciza încărcările și ipotezele de calcul,
combinațiile de calcul, metodologia de calcul, verificările și dimensionările, precum
și programele de calcul utilizate.
IV Caiete de sarcini
Caietele de sarcini sunt părți integrante ale proiectului tehnic de execuție care
reglementează nivelul de performanța a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile
tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi
încorporate în lucrare, testele inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de
toleranțe și altele de aceiași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de
calitate și performanță solicitate.
Caietele de sarcini, împreuna cu planșele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe
baza lor, să se poata determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor si utilajelor,
forța de muncă si dotarea necesară execuției lucrărilor.
Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă și sistematizată.
1. Rolul și scopul caietelor de sarcini:
a) Reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în
planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare
planșelor;
b) Detaliază notele și cuprind caracteristicile și calitățile materialelor,
folosite, testele si probele acestora, descriu lucrările care se execută,
calitatea, modul de realizare, testele,verificările și probele acestor lucrări,
ordinea de execuție si montaj și aspectul final;
c) Prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiției;
d) Prevăd măsurile și acțiunile de demontare/demolare( inclusiv reintegrarea
în mediul natural al deșeurilor) după expirarea perioadei de viața
(postutilizarea).
2. Tipuri de caiete de sarcini
2.1.În funcție de categoria de importanță a obiectivului de investiții, caietele de
sarcini pot fi :
a) Caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente in domeniul
construcțiilor și care se elaborează pentru toate obiectivele de investiții;
b) Caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrări specifice și care se
elaborează independent pentru fiecare lucrare
2.2.In funcție de destinație, caietele de sarcini pot fi:
a) Caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor;
b) Caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje,
echipamente tehnologice si confecții diverse;
c) Caiete de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificări și puneri in
fucțiune;
d) Caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor si
conținutul cărții tehnice.
3.Conținutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:
a) Nominalizarea planșelor, părtilor componente ale proiectului tehnic de
execuție, care guvernează lucrarea;
b) Descrierea obiectivului de investiții, aspect, formă, caracteristici, dimensiuni,
toleranțe și alte asemenea;
c) Descrierea execuției lucrărilor și a procedurilor tehnice de execuție specifice
și etapele privind realizarea execuției;
d) Măsurători, probe, teste, verificări si altele asemenea, necesare a se efectua pe
parcursul execuției obiectivului de investiții;
e) Proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste .
Continutul proiectului tehnic de executie se adapteaza de către operatorii
economici care presteaza în condițiile legii servicii de proiectare în domeniu,
în conformitate cu specificul investiției, produsele/materialele utilizate la
realizarea obiectivului de investiții;
f) Standard, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul
execuției, produselor/materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate,
utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;
g) Condiții privind recepția

V. Listele cu cantitati de lucrari


Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor si
conține:
a)Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
b)Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;
c)Listele cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări;
d)Listele cu cantități de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări;
e)Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari;
f)Listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS(organizare
șantier)
VI. Graficul general de realizare a investiției publice
Graficul general de realizare a investiției publice reprezintă eșalonarea fizică a
lucrărilor de investiții/intervenții

PĂRȚI DESENATE
Sunt documente principale ale proiectului tehnic de executie pe baza cărora se elaborează
părtile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini si
care de regulă, se compun din:
1. Planșe generale
Sunt planșe de ansamblu si cuprind;
a) Planșa de incadrare in zona;
b) Planșele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
c) Planșele topografice principale;
d) Planșele de amplasare a forajelor și profilurilor geotehnice, cu înscrierea
condițiilor si a recomandărilor privind lucrările de fundare;
e) Planșele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel a
distanțelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de
nivelment si planimetrice a cotei +0,00 , a cotelor trotuarelor, a cotelor și
distanțelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale,
platformelor si altele asemenea;
f) Planșele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea
volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul
pamântului transportat ( exedent si deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a
precizarilor privind utilajele si echipamentele de lucru, precum și a altor
informații și elemente tehnice și tehnologice;
g) Planșele principale privind construcțiile subterane, cuprinzând amplasarea lor,
secțiuni, profiluri longitudinal/ transversal, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si
armare, ariile si cerințele specifice ale oțelului, clasa betoanelor, protecții și
izolații hidrofuge, protecții împotriva agresivității solului, a coroziunii si altele
asemenea;
h) Planșele de amplasare a repelelor fixe si mobile

2. Planșele aferente specialităților


Sunt planșe cu caracter tehnic, care definesc și explicitează toate elementele
construcției.
Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod
și denumire proprii.
Planșele principale se elaborează pe obiecte și în general, cuprind:
2.1.Planșe de arhitectură
Definesc si explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect,
inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele si
calitatea acestora și alte informații de această natură:
-planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran/suprateran, inclusiv sistemul
de acoperire, cotate, cu indicarea funcțiunilor si finisajelor, cu mobilier
reprezentat;
-secțiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;
-fațade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul
stradal existent, după caz,
2.2. Planșe de structură
Definesc si explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea și execuția structurii de rezistență,
cu toate caracteristicile acesteia, și cuprind:
-planurile infrastructurii și secțiunile caracteriatice cotate;
-planurile suprastructurii și secțiunile caracteristice cotate;
-descrierea soluțiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție și montaj
(numai în situațiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandari privind
transportul, manipularea, depozitarea și montajul.

2.3.Planșele de instalații
Definesc și explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea și execuția
instalațiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe și alte asemenea.
2.4.Planșe de utilaje și echipamente tehnologice
Vor cuprinde, în principal, planșele principale de tehnologie și montaj, secțiuni, vederi,
detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, detalii montaj și anume:
-planșe de ansamblu;
-scheme ale fluxului tehnologic;
-scheme cinematice cu indicarea principalilor parametrii;
-scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatți,
rețele de combustibil, apă, iluminat, și altele asemenea, precum și ale instalațiilor
tehnologice
-planșe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestațiilor,
sarcinilor și a altor informatii de aceiași natura, inclusiv a schemelor tehnologice de
montaj;
-diagrame, nomograme, calcule inginerești, tehnologice și de montaj, inclusiv materialul
grafic necesar punerii în funcțiune și exploatării;
-liste cu utilaje si echipamente din componența planșelor tehnologice, inclusiv fișe
cuprinzând parametrii, performanțele și caracteristicile acestora.
2.5.Planșe de dotări
Cuprind planșe de amplasament și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secțiuni, vederi,
tablouri de dotări și altele asemenea, pentru:
-piese de mobilier;
-elemente de inventar gospodăresc;
-dotări cu mijloace tehnice de aparatură împotriva incendiilor;
-dotari necesare securitatii muncii;
-alte dotari necesare în functie de specific.
La elaborarea proiectelor, materialele, confecțiile, elementele prefabricate,
utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametrii, performanțe si
caracteristici. Caracteristicile tehnice și parametrii funcționali vor fi prezentați in cadrul
unor limite rezultate din breviarele de calcul.

DETALIILE DE EXECUȚIE
Detaliile de execuție, parte componentă a proiectului tehnic de execuție, respectă
prevederile acestuia și detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare si
alte asemenea operațiuni privind părti/elemente de construcție ori de instalații aferente
acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii structurale/nestructurale ale
obiectivului de investiții.
In funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții
precum și în cazul obiectivelor de investțtii a căror funcționare implică procese
tehnologice specifice, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul
execuției obiectivului de investiții(proiectantul va specifica pe planșe care sunt detaliile
de execuție ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel).
Detaliile de execuție pot fi de trei tipuri:
a) Detalii de execuție privind solutionările elaborate de proiectant;
b) Detalii de execuție pentru echiparea obiectivului de investiții, în timpul
execuției, cu aparatura si echipamente, realizate cu respectarea datelor și
informațiilor oferite de către furnizorii acestora;
c) Detalii de execuție curente standardizate(conform detaliilor-tip ale furnizorilor
de subansamble) sau detalii de execuție care depind de specificul tehnologic al
firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor. In
toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenței tehnice,
trebuie să supervizeze întocmirea și adaptarea funcționala a tuturor detaliilor
de execuție, indiferent de elaboratorul acestora.

CALITATEA CONSTRUCTIILOR
Calitatea construcțiilor este rezultatul totalității performanțelor de
comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată
de existență, a exigențelor utilizatorilor si colectivităților.
Prevederile Legii nr. 10/1995 cu modificările si completările ulterioare se
aplică construcțiilor si instalațiilor aferente, în etapele de proiectare, de
verificare tehnică a proiectelor, execuție si recepție a construcțiilor, precum si
în etapele de exploatare și de postutilizare a acestora, indiferent de forma de
proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare,
în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a
mediului înconjurător.
Sistemul calității în construcții se aplică in mod diferențiat în funcție de
categoriile de importanță ale construcțiilor, conform regulamentelor si
procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.
Clasificarea în categorii de importanță a construcțiilor se face în funcție
de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul
siguranței si după considerente economice.
Pentru obținerea unor construcții de calitate sunt obligatorii realizarea si
menținerea, pe întreaga durată de existent a construcțiilor a următoarelor
cerințe fundamentale aplicabile:
A-rezistență mecanică si stabilitate
B- securitate la incendiu
C-igiena, sănătate si mediu înconjurator
D- siguranța si accesibilitate în exploatare
E- protecția împotriva zgomototului
F- economia de energie și izolare termică
G- utilizare sustenabilă a resurselor naturale
ETAPELE D.T.A.C.+P.T.+.D.D.E- SCHEMĂ GRAFICĂ

BENEFICIARI/ AUTORITATEA
PUBLICA
INVESTITORI COMPETENTA

CERTIFICAT DE
URBANISM

AVIZE/ACORDURI D.T.A.C+D.T.O.E. ÎNTOCMITE


SOLICITATE PRIN DE PROIECTANȚI PE
CERTIFICATUL DE SPECIALITĂTI
URBANISM ȘI (ARHITECTURĂ,STRUCTURă,
OBTINUTE PRIN INSTALAȚII), PARTE DIN
GRIJA PROIECTUL TEHNIC DE
BENEFICIARILOR EXECUȚIE
SAU A
PROIECTANȚILOR

EMITEREA
AUTORIZAȚIEI DE
CONSTRUIRE DE
CĂTRE
AUTORITATEA
PUBLICĂ
COMPETENTĂ
PROIECTUL TEHNIC
DE EXECUȚIE
+DETALII DE
EXECUȚIE

CAPITOLUL VI

BIBLIOGRAFIE

Hotararea de Guvern nr. 907/29.12.2016 modificata si completata de HG 79/2017

Legea nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioarer

Ordinul 839din 12.10.2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii


nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare privind calitatea in constructii

ROMÂNIA
Judeţul ___________________________________________
__________________________________
(autoritatea administraţiei publice emitente)
Nr. _____________din ___________

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. __________din__________

În
copul:________________________________________________________________________
_____
Ca urmare a cererii
adresate de
cu domiciliul/sediul în municipiul/oraşul/co
judeţul muna
satu sectorul cod
l poştal
sectorul cod poştal
str. nr. bl. sc. et ap.
nr. . bl. sc. et. ap.
telefon / e-
fax mail e-mail
înregistrată la din
nr. din 20
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -
situat în judeţul
municipiul/oraşul/com satul sector sectorul
una ul
cod poştal str.
strada nr. bl.nr. sc.bl. et. sc. ap et. ap.
sau identificat
prin:

în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.______/,__________faza


PUG/PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local
____________nr.________/__________,
în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE C E R T I F I C Ă :

1. REGIMUL JURIDIC :

2. REGIMUL ECONOMIC :

3. REGIMUL TEHNIC :

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat / nu poate fi utilizat în scopul declarat pentru /
întrucât:

“______________________________”

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă


dreptul de a executa lucrări de construcţii

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :


În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii -
de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru
protecţia mediului: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, Tg.Mureş, str.Podeni,
nr.10
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva
Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE
privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul
şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE
şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a
contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz,
încadrarea / neîncadrarea Proiectului investiţiei publice / private în lista proiectelor supuse
evaluării impactului asupra mediului.
În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a
acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii
documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei
publice competente.
În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de
mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării
consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere
oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.
În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de a se


prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării
iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului.
În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii
competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte


necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a
notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la
menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării


procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la
intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii
administraţiei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE


va fi însoţită de următoarele documente:

a) Certificatul de urbanism( copie);


b) Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în
care legea nu dispune altfel (copie legalizată).
c) Documentaţia tehnică – D.T., după caz( 2 exemplare originale):
D.T.A.C. D.T.O.E. D.T.A.D.
d) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
d.1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura ( copie):
alimentare cu apă gaze naturale Alte avize/acorduri
canalizare telefonizare
alimentare cu energie electrică salubritate
alimentare cu energie termică transport urban
d.2. Avize şi acorduri privind:
securitatea la incendiu protecţia civilă sănătatea populaţiei
d.3. Avize / acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi /sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora (copie):
d.4. Studii de specialitate(1 exemplar original) :
e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului(copie)
f) Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar original)
g)Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
________________________________________

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de _________luni de la data emiterii.

Conducătorul autorităţii Secretar general/Secretar Arhitect- şef


administraţiei publice emitente
__________________________ _____________________ ________________
_____ (numele, prenumele şi (numele, prenumele şi
(funcţia, numele, prenumele şi semnătura) semnătura)
semnătura)
Achitat taxa de : ________________lei, conform Chitanţei nr._________________din
________________________.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poştă la data de
_______________

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN _______________________
Preşedinte
Nr. _____ din ____________

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Nr. .... din ..............................

Ca urmare a cererii adresate de*1) ..............................., cu domiciliul*2)/sediul în judeţul


.................................... municipiul/oraşul/comuna ........................., satul ............, sectorul ......,
cod poştal ........., str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., telefon/fax ......., e-
mail ......................., înregistrată la nr. ........ din ...... 20 ....,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ
executarea lucrărilor de construire/desfiinţare pentru:

*3) ............................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

- pe imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ………………………...,


municipiul/oraşul/comuna ....................., satul ................, sectorul ............, cod poştal ..............,
str. ................ nr. ........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. ...,
Cartea funciară*4)/....................................................
Fişa bunului imobil ..................................................
sau nr. cadastral ....................................................,

- lucrări în valoare*5) de ................................

- în baza documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire


(D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr.*6) .........................
din .........., a fost elaborată de ..............................., cu sediul în judeţul ....................,
municipiul/oraşul/comuna ..................., sectorul/satul ............................, cod poştal .....................,
str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., respectiv de ................. -
arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu
nr. ..............., în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale ........................ a Ordinului
Arhitecţilor din România

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE


PRECIZĂRI:

A. Documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizată spre


neschimbare -, împreună cu toate avizele şi acordurile obţinute, precum şi actul
administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, face parte integrantă din
prezenta autorizaţie.

Nerespectarea întocmai a documentaţiei-D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi


acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie,după caz, în temeiul prevederilor
art. 24 alin.(1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (15^1) din |Legea nr. 50/1991 şi cu respectarea
legislaţiei pentru aplicarea |Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea
|efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul
executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin
modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea
modificării acestora,titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (15^1) din |Legea nr. 50/1991 şi cu respectarea
legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea
|efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul
executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin
modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea
modificării acestora,titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

B. Titularul autorizaţiei este obligat:


1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform
formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.17) la autoritatea administraţiei publice
locale emitentă a autorizaţiei;
2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform
formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.18) la inspectoratul în construcţii al
judeţului/municipiului Bucureşti, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
3. să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform
formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.19) la inspectoratul în construcţii al
judeţului/municipiului Bucureşti, odată cu convocarea comisiei de recepţie;
4. să păstreze pe şantier - în perfectă stare - autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică -
D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea
organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice
(fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte,
inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de
protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi direcţia judeţeană pentru cultură,
culte şi patrimoniu;
6. să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de
protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale;
7. să transporte la ..................................... materialele care (se completează de către emitent)
nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii;
8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de .... zile de la terminarea
efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a
investiţiei" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Plăcuţa de identificare a investiţiei";
11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea
valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii
autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor);
12. să prezinte "Certificatul de performanţă energetică a clădirii" la efectuarea recepţiei la
terminarea lucrărilor;
13. să solicite "Autorizaţia de securitate la incendiu" după efectuarea recepţiei la terminarea
lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut "Avizul de
securitate la incendiu";
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de
plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei;
15. să declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele
financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu
mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de
construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).
C. Durata de execuţie a lucrărilor este de .......... luni/zile, calculată de la data începerii efective
a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se
extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizaţiei este de .......... luni/zile de la data emiterii, interval de


timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.

Preşedinte, Secretar,
(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)
……………………………………… ………………………………………

L.S.

Arhitect-şef***),
................................
(numele, prenumele şi semnătura)

Taxa de autorizare în valoare de ........ lei a fost achitată conform Chitanţei nr. .... din ...........
Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct/prin poştă la data de ........., însoţită de
...... (......) exemplar(e) din documentaţia tehnică, împreună cu avizele şi acordurile obţinute,
vizate spre neschimbare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se prelungeşte valabilitatea
Autorizaţiei de construire/desfiinţare
de la data de ......... până la data de .........

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să
obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie de construire/desfiinţare.

Preşedinte, Secretar,
(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)
……………………………………… ………………………………………

L.S.
Arhitect-şef***),
................................
(numele, prenumele şi semnătura)

Data prelungirii valabilităţii ...........


Achitat taxa de .......... lei, conform Chitanţei nr. ..... din ..........
Transmis solicitantului la data de .................... direct/prin poştă.

------------
*1) Numele şi prenumele solicitantului.
*2) Adresa solicitantului.
*3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase
din D.T.A.C./D.T.A.D.
*4) Se completează cu datele extrase din Cartea funciară sau din Fişa bunului imobil, după
caz.
*5) Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în
funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor, ori valoarea lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.
*6) Se completează cu nr. proiectului şi data elaborării.

Proiectant,
........................................................
(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

ETAPELE DE ELABORARE
a documentatiilor tehnico-economice*) aferente obiectivelor/proiectelor

de investitii finantate din fonduri publice


Elaborarea Devizului General

CADRUL LEGISLATIV

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcții, republicată cu modificările


și completările ulterioare,
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții republicată,
Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și
completările ulterioare
Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.
64/2010privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare
nr.7/1996
Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și
completările ulterioare

DEFINIȚII

Termeni și expresii :
- obiectiv/proiect de investiţii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca
urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat,
care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma
"obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau
intervenţie la construcţie existentă;
- obiect de investiţii - parte a obiectivului de investiţii, cu funcţionalitate distinctă în cadrul
ansamblului acestuia, care constă îh lucrări de construcţii pentru realizarea unor obiecte noi de investiţii
sau în lucrări de intervenţii la construcţii existente;
- obiectiv/proiect mixt de investiţii - obiectiv de investiţii care cuprinde lucrări de construcţii
pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiţii, precum şi lucrări de intervenţii asupra
uneia/mai multor construcţii existente;
-obiectiv/proiect major de investiţii - obiectiv de investiţii a cărui valoare totală estimate
depăşeşte echivalentul a 75 milioane euro în cazul investiţiilor pentru promovarea sistemelor de
transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore sau
echivalentul a 50 milioane euro în cazul investiţiilor promovate în alte domenii;
-intervenţie a construcţie existentă - rezultatul scontat obţinut ca urmare a realizării de lucrări de
intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, astfel cum sunt
prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, efectuate în scopul asigurării,
menţinerii şi/sau îmbunătăţirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, potrivit destinaţiei
acestora:
-investiţie publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, iniţiale sau ulterioare, destinate
realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-
teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum şi cheltuielile ocazionate de înlocuirea
acestora, care se finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art. 1; se consideră
investiţie publică şi totalitatea cheltuielilor de investiţii, iniţiale sau ulterioare, destinate realizării de
active fixe de natura proprietăţii private a persoanelor fizice şi/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor
fixe uzate, precum şi cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanţează total sau parţial din
fondurile publice prevăzute la art. 1;
-investitor - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează cheltuieli de investiţii care
se finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute ia art. 1, având drept rezultat realizarea de
obiective/proiecte de investiţii;-)beneficiar al investiţiei - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce
are un drept de execuţie a lucrărilor de construcţii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-construcţie - clădire, lucrare de geniu civil sau lucrare specială de construcţii, respectiv orice
lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, concepută şi
executată pentru îndeplinirea ori menţinerea unor funcţii tehnice, economice, sociale sau ecologice,
indiferent de specificul, importanţa, categoria şi clasa de importanţă, inclusiv utilajele, echipamentele şi
instalaţiile tehnologice şi funcţionale aferente;
-construcţie existentă - construcţie pentru care a fost admisă recepţia la terminarea lucrărilor sau
construcţie care a fost înscrisă în cartea funciară;
-construcţie nefinalizată - construcţie în diferite stadii de execuţie pentru care a fost sistată
execuţia lucrărilor şi neefectuată recepţia la terminarea lucrărilor şi a cărei finalizare implică un rest de
executat, fizic şi valoric;
-soluţie tehnică - parte a scenariului/opţiunii tehnico - economic(e) din studiul de fezabilitate,
respectiv din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, cuprinzând descrierea, din punct de
vedere tehnic, constructiv, tehnologic şi funcţional-arhitectural, a principalelor lucrări pentru investiţia de
bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici
propuşi;
-durata de execuţie a obiectivului de investiţii - perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data
stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii
procesului-verbal privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor;
-durata de realizare a obiectivului de investiţii - perioada cuprinsă între data aprobării
indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei şi data procesului-verbal privind admiterea recepţiei finale;
-durata de implementare a obiectivului de investiţii - perioada exprimată în luni cuprinsă între
data aprobării notei conceptuale şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei finale.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr.907 /2016 cu modificările ulterioare, art.10:


Devizul general este definit ca fiind partea componentă a studiului de fezabilitate sau a
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă,
exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii.
Devizul general este structurat pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. în cadrul fiecărui
capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/obiectelor de
investiţie din cadrul obiectivului de investiţii.
Devizul pe obiect stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de investiţii şi
se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.
Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de
investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la
construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este
necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii:
a)la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii;
b)la data solicitării autorizaţiei de construire;
c)după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de
investiţii;
d)la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei
obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.
Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija
beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de
cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-montaj din devizul general, cu încadrarea în
valoarea totală de finanţare.
Deasemenea în situaţia în care punerea în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influenţează
valoarea investiţiei, aceasta se reface prin grija şi pe răspunderea beneficiarului investiţiei/investitorului,
fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare a noii valori rezultate.
Metodologia de elaborare a devizului general şi a devizului pe obiect este prevăzută în anexa nr. 6
la Hotarare.
Devizul general şi devizul pe obiect se elaborează cu respectarea conţinuturilor-cadru prevăzute
în anexa nr. 7 şi, respectiv, în anexa nr. 8, din Hotararea nr. 907/2016.

ACTORI IMPLICAȚI ÎN PROCESUL DE OBȚINERE AL DEVIZULUI GENERAL

1) INVESTITOR/BENEFICIAR:
a. persoana fizică/persoana juridică
b. care are un anumit drept asupra construcției și/sau terenului, respectiv:
i. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute
(dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de
moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)
ii. drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaţiune.
Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se
poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al
proprietarului de drept. Prin excepţie, în baza unui contract de închiriere încheiat în
condiţiile legislaţiei specifice din domeniul petrolului şi gazelor naturale, de către
titularii de licenţe/permise/autorizaţii cu proprietarii terenurilor din perimetrul de
exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrărilor de construcţii necesare
pentru derularea operaţiunilor de explorare/prospectare geologică şi exploatare a
petrolului şi gazelor naturale, altele decât construcţiile cu caracter provizoriu, dacă
respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea
lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri, respectiv în baza unui acord pentru
construcţiile care afectează temporar terenul şi cu acordul expres al deţinătorului de
drept pentru executarea lucrărilor de construcţii necesare extinderii, întreţinerii
sistemelor de apă şi apă uzată, aducţiuni, având explicit acordul/declaraţia din partea
deţinătorului de drept pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri

2) PROIECTANT:
- Arhitect atestat OAR
- Inginer topometrist (atestat)
- Inginer geotehnician (atestat)
- Inginer hidro (atestat)
- Inginer C.F. (atestat)
- Inginer drumuri( atestat)
- Inginer de rezistenta
- Inginer de instalatii ( sanitare, electrice, gaze naturale, termice, termotehnice)
- Persoana cu atrbuții în domeniul urbanismului/urbanistul
- verificatorii de proiecte atestaţi

3) Emitent CU, AC/AD,


a. preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de
primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor,
b. autoritatea competentă desemnată prin legea specială, în condiţiile legislaţiei specifice
din domeniul gazelor, petrolului, energiei electrice şi comunicaţiilor, pentru executarea
lucrărilor de foraje necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor
geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de gaze şi petrol, a altor exploatări
subacvatice, precum şi a lucrărilor de construire a reţelelor submarine de transport
energetic şi de comunicaţii, în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică
exclusivă a Mării Negre .

3. AVIZATORII
Nr.
Avizator
Crt.
3.1. Agenția Națională pentru Protecția Mediului
3.2. Utilități Electrice
Gaze Naturale
Apă-Canal
Telefonizare
Salubritate
Transport Urban
3.3. Drumuri Județene – Serviciul Public Județean de Drumuri
Naționale - Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
3.4. Societatea Națională Căile Ferate Române
3.5. Inspectoratul pentru Situații de Urgență
3.6. Direcția de Sănătate Publică
3.7. Direcţia Sanitară-Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor
3.8. A.N. “Apele Române”
3.9. Agenția Națională a Îmbunătățirilor Funciare
3.10. Ministerul Apărării Naționale
3.11. Ministerul Administrației și Internelor (Poliția/Poliția de frontieră)
3.12. Serviciul Român de Informații
3.13. Serviciul de Telecomunicații Speciale
3.14. Ministerul Culturii sau, după caz, direcţiile judeţene pentru cultură
3.15. Agenția Națională pentru Resurse Minerale
3.16. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau, după caz, direcțiile agricole județene
3.17. Romsilva
3.18. Ancom
3.19. Transgaz
3.20. Transelectrica
3.21. Academia Română
3.22. Autoritatea navală
3.23. Autoritatea aeronautică
3.24. Acord bancă
3.25. Acord vecin
3.26. Aviz de oportunitate
3.27. Ministerul învățământului
3.28. Primar
3.29. Președintele Consiliului Județean
3.30. Arhitectul-șef al județului
3.31. Acordul expres al proprietarului
3.32. Inspecția de Stat în Construcții

4. INSPECTIA IN CONSTRUCTII
4.1. FACTOR DE AVIZARE - Avizul tehnic ISC (aviz pentru constructii finantate
din fonduri publice):
4.1.1. este necesar pentru aprobarea investiţiei / includerea într-un program de
finanţare şi
4.1.2. se emite pentru documentaţii tehnico–economice întocmite la faza studiu
de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie
4.2. FACTOR DE EMITERE ACORD –
4.2.1. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente
4.2.2. este necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construire
4.3. CONTROLUL DE STAT AL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII – cu excepția
locuinţelor unifamiliale parter şi anexelor gospodăreşti din proprietatea
persoanelor fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi
oraşelor, precum şi construcţiile provizorii şi lucrările care se pot executa fără
autorizaţie de construire.

Structura devizului general


Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.
În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, la
subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).
Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general,
exprimată în lei cuprinde cheluielile prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi
5.1.1 din devizul general.
Conţinutul-cadru al devizului general, conform HG 907/2016, Anexa nr. 5, cuprinde urmatoarele capitole
şi subcapitole de cheltuieli:
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
Obţinerea terenului
Se includ cheltuielile efectuate pentru:
-cumpărarea de terenuri;
-exproprieri şi despăgubiri;
-schimbarea regimului juridic al terenului;
-scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol;
-alte cheltuieli de aceeaşi natură.
1.2. Amenajarea terenului
Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care
constau în:
- demolări;
-demontări;
-dezafectări;
-defrişări;
-colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate a deşeurilor rezultate;
-devieri reţele de utilităţi din amplasament;
-sistematizări pe verticală;
-accese/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;
-drenaje;
-epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază);
-devieri de cursuri de apă;
-strămutări de localităţi;
-strămutări de monumente istorice etc.
-descărcări de sarcină arheologică ( în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte
din Lista monumentelor istorice);
alte lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum
- plantare de copaci;
-reamenajare spaţii verzi;
-reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz;
alte lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului.
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Se includ cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare funcţionării
obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic,
ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de
utilităţi, precum:
-alimentare cu apă;
-canalizare;
-alimentare cu gaze naturale;
-agent termic;
-energie electrică;
telecomunicaţii;
drumuri de acces;
căi ferate industriale;
alte utilităţi.

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. Studii
Se cuprind cheltuielile pentru:
3.1.1. Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de
investiţie;
3.1.2. Studiu de impact de mediu;
3.1.3. Planul de Securitate şi Sănătate (PSS), Registrul de Coordonare, Dosarul de Intervenţii
Ulterioare.
3.1.4. Alte studii specifice (studii de trafic/circulaţie, studii de amplasament, audit de siguranţă
a circulaţiei, studiu istoric, raport de diagnostic arheologic şi raport de cercetare arheologică
preventivă, studii de monitorizare a construcțiilor în timpul execuției, etc).
3.2. Documentaţii suport şi taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
Se includ toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor:
obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică,
telefonie etc.;
obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în
cartea funciară;
obţinerea acordului de mediu;
obţinerea avizului de securitate la incendiu;
obţinerea avizului de protecţie civilă;
alte avize, acorduri şi autorizaţii.
3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor
tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a notei tehnice în conformitate cu
prevederile art. 18 alin. (2).
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor.
3.5. Proiectare
Se includ cheltuielile pentru:
Studiu de prefezabilitate;
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general;
Proiect tehnic;
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic;
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor.
Organizarea procedurilor de achiziţie
Se includ cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice:
cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele
cumpărate de ofertanţi);
cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de
evaluare;
anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax,
poştă electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziţie publică;
alte cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice.
3.7. Consultanţă
Se includ cheltuieli efectuate pentru:
3.7.1. consultanţă juridică;
3.7.2. consultanţă privind managementului proiectului de investiţiei;
3.7.3. alte servicii de consultanţă.
3.8. Asistenţă tehnică
Se includ cheltuielile efectuate pentru:
asistenţă tehnică din partea proiectantului:
a) pe perioada de execuţie a lucrărilor;
b) pentru participarea proiectantului la fazele determinante.
3.8.2. dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat în condiţiile
legii.

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii
Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie.
Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va
nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.
Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect.
4.2. Montajul utilajelor tehnologice
Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în
instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice,precum şi a
celor incluse în instalaţiile funcţionale.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj,
precum şi a echipamentelor de transport tehnologic.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.5. Dotări
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria
mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare
împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea şi oportunitatea
finanţării acestora, întocmită de autoritatea contractantă şi aprobată de către autoritatea
administraţiei publice centrală competentă, în domeniul căreia se realizează investiţia publică.
4.6. Active necorporale
Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete,
licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.

Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de şantier
Se cuprind cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de
construcţii-montaj, din punct de vedere tehnologic şi organizatoric.
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
Se cuprind cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii
existente precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier:
vestiare pentru personalul din şantier;
Platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
grupuri sanitare;
rampe de spălare auto;
depozite pentru materiale;
fundaţii pentru macarale;
reţele electrice de iluminat şi forţă;
căi de acces - auto şi căi ferate;
branşamente/racorduri la utilităţi;
împrejmuiri;
panouri de prezentare;
pichete de incendiu;
cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier inclusiv cheltuielile necesare readucerii
terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii cu excepţia
cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", din
structura devizului general;
alte cheltuieli de aceeaşi natură.
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier
Se cuprind cheltuielile pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier;
taxe de amplasament;
închirieri semne de circulaţie;
întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic,
energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
contractele de asistenţă cu poliţia rutieră;
contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare,
taxe depozit ecologic;
taxe locale;
chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;
cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor
de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor
aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", din structura
devizului general;
costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de
execuţie a lucrărilor;
costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora;
paza şantierului;
asigurarea pompierului autorizat;
alte cheltuieli de aceiaşi natură.
5.1.3. Cheltuieli în materie de Securitate şi sănătate în timpul execuţiei lucrărilor şi urmărirea
aplicării Planului de Securitate şi Sănătate (PSS) pe şantier.
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Se compun di următoarele ( după caz):
comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare;
cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii, conform legislaţiei în vigoare de 0,5% din valoarea estimata a lucrărilor, fără TVA;
cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii conform legislaţiei în vigoare
(0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a lăcaşurilor de cult, fără TVA).
cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, conform legislaţiei în vigoare (0,5% din
suma lucrărilor de C+M, fără TVA) Legea nr. 215/1997 ;
valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante;
taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare;
cheltuieli pentru implementarea, coordonarea, managementul şi administrarea proiectului şi
altele asemenea;
alte cheltuieli/cote stabilite în condiţiile legii.
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează în procent de până la 20% din valoarea
cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în
funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor şi cuprind după caz:
(i) cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice;
(ii) cantităţi suplimentare de lucrări:
(iii) utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei;
(iv) cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de
autoritatea contractantă;
(v) cheltuieli pentru protejare, conservare şi punerea în valoare a vestigiilor arheologice
descoperite.
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Se includ cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru diseminarea informaţiilor
de interes public.
5.5. Cheltuieli cu auditul financiar
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste, predare la beneficiar şi organizarea recepţiei la
terminarea lucrărilor
6.1. Pregătirea personalului de exploatare
Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi
eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.
6.2. Probe tehnologice şi teste
Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor,
expertizelor la recepţie, omologărilor etc.
În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie
valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi
veniturile realizate din acestea.
6.3. Cheltuieli cu organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
Devizul pe obiect
Obiectivul de investiţii cuprinde, după caz, unul sau mai multe obiecte de investiţii.
Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face de către proiectant, la faza de
proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.
Valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect şi se obţine prin însumarea valorilor
categoriilor de lucrări ce compun obiectul.
Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileşte estimativ, pe baza cantităţilor
de lucrări şi a preţurilor acestora, la faza studiu de fezabilitate /documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţii.
Conținutul cadru al devizului pe obiect este prevăzut în anexa nr.5.1.din HG 907/2016 .

CONTINUTUL – CADRU AL DEVIZULUI GENERAL

ANEXA nr. 7:
Proiectant,
………………………………………………..
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)
DEVIZ GENERAL1) al obiectivului de investiţii
……………………………………………………
(denumirea obiectivului de investiţii)
- conţinut-cadru -
Valoare2) Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli TVA
(fără cu TVA
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
Total capitol 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Expertizare tehnică
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5 Proiectare
3.5.1. Temă de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi
deviz general
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.7 Consultanţă
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
3.7.2. Auditul financiar
3.8 Asistenţă tehnică
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al
lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
3.8.2. Dirigenţie de şantier
Total capitol 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi
echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
5.2.2, Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism
şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Total capitol 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice şi teste
Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care:
C + M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)
Data:
…………………………………………………
Beneficiar/Investitor,
…………………………………………
Întocmit,
………………………………………..
(numele, funcţia şi semnătura)
1
)Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor
de intervenţii.
2
)în preţuri la data de ..... 1 euro =...... lei.

ANEXA nr. 8:
Proiectant,
…………………………………………
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)
Nr. …../ ………………..
DEVIZUL obiectului ………………………………
- conţinut-cadru -
Valoare Valoare
TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1* Construcţii şi instalaţii
4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare
4.1.2 Rezistenţă
4.1.3 Arhitectură
4.1.4 Instalaţii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
TOTAL II - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de
transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)
* în cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferenta acestora, categoriile de lucrări se detaliază de
către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi
specificul obiectului.

SCHEMA LOGICĂ A PROCESULUI DE OBTINERE A DEVIZULUI


GENERAL

INVESTITOR/BENEFICIAR

OBTINEREA TERENULUI

SOLICITARE CERTIFICAT
DE URBANISM-UAT
OBTINERE CERTIFICAT
DE URBANISM - UAT

STUDII DE
TEREN,TOPOGRAFICE,GE
OLOGICE,HIDROLOGICE

DOCUMENTATII
OBTINERE
AVIZE,ACORDURI SI
AUTORIZATII,EXPERTIZA
RE

PROIECT TEHNIC

VERIFICARE PROIECT

DOCUMENTATIE DE
EXECUTIE

PROIECT ORGANIZARE
DE SANTIER

OBTINERE DEVIZ
BIBLIOGRAFIE
GENERAL

HOTĂRÂREA N.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al


documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice

FORMULARUL F1
OBIECTIV
.............................
(denumirea)

Proiectant,
.......................................................
(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Valoarea
Nr. Din
cheltuielilor pe
cap./ care:
obiect (exclusiv
subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli C+M
TVA)
deviz
general
lei lei

1 2 3 4

Amenajarea terenului
1.2 1.2.1 ....
....

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la


starea initiala
1.3
1.3.1 ...
....

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor


1.4 1.4.1 ...
...

2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului

Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in


3.5
sistemul „design & build“)

Investitia de baza
4 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
...

Organizare de santier
5.1 5.1.1....
5.1.2....

6.2 Probe tehnologice si teste

Total valoare (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA):

Proiectant,
..........................................

(numele si semnatura persoanei autorizate)

L.S.

PRECIZARE:
Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloanele 1 si 2.
Coloanele 3 si 4 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei
proceduri de achizitie publica.

FORMULARUL F2
OBIECTIV
.....................
(denumirea)

Proiectant,
..............................................................
(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii

de lucrari
Obiectul ............

Nr. Valoarea (exclusiv


cap./subcap. TVA)
Cheltuieli pe categoria de lucrari
deviz
general lei

1 2 3

4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora

4.1.1 Terasamente

4.1.2 Rezistenta

4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalatii

Total I

4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

Procurare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care


4.3
necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu


4.4
necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

Total III

6.2 Probe tehnologice si teste

Total IV
Total valoare (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare

Proiectant,
..................................................
(numele si semnatura persoanei autorizate)
L.S.

PRECIZARE:
Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloanele 1 si 2.
Coloana 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei
proceduri de achizitie publica.

FORMULARUL F3

OBIECTIV
.............................
(denumirea)

Proiectant,
...............................................................
(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)
LISTA
cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari
Obiectul ...........................
Categoria de lucrari .........

Pretul
unitar
a)
materiale
b)
M m U t T
Nr. Capitolul de manopera
U.M. Cantitate Materiale Manopera Utilaj (3 Transport Total
crt. lucrari c) utilaj
(3 x 4a) (3 x 4b) x 4c) (3 x 4d) (3 x 4)
d) transport
..................
Total
a) + b) + c)
+ d)

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Capitol de
lucrare 1.1.
1 Subcapitol
1.2. Subcapitol
.....................

Capitol de
lucrare
2 2.1. Subcapitol
2.2. Subcapitol
....................

..... ........................

Cheltuieli directe M m U t T

Alte cheltuieli directe:


- CAS
- somaj
- fond de risc
- alte cheltuieli conform prevederilor legale,
nominalizate:

Total cheltuieli directe MO mO UO tO TO

Cheltuieli indirecte = TO x% IO

Profit = (TO + IO) x% PO

VO =
TO +
TOTAL GENERAL
IO+
PO

Proiectant,
...........................................
(numele si semnatura persoanei autorizate)

L.S

FORMULARUL F4

OBIECTIV
.......................
(denumirea)

Proiectant,
..............................................
(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,

inclusiv dotari si active necorporale

Nr. Pretul Valoarea Fisa tehnica


Denumirea U.M. unitar (exclusiv
crt. atasata
- lei/U.M. TVA) (3 x 4)
- - lei –

0 1 2 3 4 5

Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale care necesita montaj

Fisa tehnica nr.


a)...
...

Fisa tehnica nr.


b)...
...

Fisa tehnica nr.


...
...

Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

Fisa tehnica nr.


a)...
...

Fisa tehnica nr.


b)...
...

Fisa tehnica nr.


...
...

Fisa tehnica nr.


Dotari
...

Fisa tehnica nr.


Active necorporale
...

TOTAL
Proiectant,
..........................................
(numele si semnatura persoanei autorizate)

L.S.

FORMULARUL F5
OBIECTIV
.............................
(denumirea)

Proiectant,
.................................................
(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

FISA TEHNICA Nr. ......


(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament

tehnologic, de transport, dotari.)

Utilajul, echipamentul tehnologic: .......................


(denumirea)

Corespondenta
Furnizor
propunerii tehnice cu
Nr. (denumire,
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice
crt. adresa, telefon,
impuse prin caietul
fax)
de sarcini

0 1 2 3

Parametri tehnici si functionali


1
.............................

Specificatii de performanta si conditii privind


siguranta in exploatare .............................
2

3 Conditii privind conformitatea cu standardele


relevante .............................

4 Conditii de garantie si postgarantie

5 Conditii cu caracter tehnic

Proiectant,
........................................................
(numele si semnatura persoanei autorizate)
L.S.

PRECIZARE:
Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei
proceduri de achizitie publica

FORMULARUL F6
OBIECTIV
.............................
(denumirea)

Proiectant,
......................................................
(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice

Anul 1 .......... Anul n


Nr.
Denumirea obiectului/categoriei de lucrari Luna
crt.
1 2 3 .......... n

I Organizare de santier
Obiect ...
1
Categoria de lucrari:

Obiect ...
2
Categoria de lucrari:

Obiect ...
...
Categoria de lucrari:

Proiectant,
............................................
(numele si semnatura persoanei autorizate)
L.S.

pasul 4 – 2 ore
Întocmire documentaţie pentru obţinere avize şi acorduri:
 avize utilităţi: apă-canal, energie electrică, Telekom;gaze
 avize deconcentrate;
 aviz mediu;
 monumente
 întocmire grafic faze determinante;
 caiete de sarcini;
 documentaţie pentru luare în evidenţă O.A.R.

Explicatii referitoare la intocmirea elementelor solicitate in pasul 4

AVIZE UTILITĂŢI URBANE -(ELECTRIC, GAZE, APĂ-CANALIZARE)

Capitolul 1 – CADRUL LEGISLATIV


1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

2. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării


lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.
839/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;

4. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi
completările ulterioare;

5. Lege nr. 241/2006 din 22 iunie 2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 241/2006;
6. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările
ulterioare;

Capitolul 2 – DEFINIȚII.

1. Avizare - procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice


din structura ministerelor, administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau
teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-
economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau
nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu.
2. Aviz de amplasament - răspunsul scris al operatorului de reţea de utilități urbane la
cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere faţă de propunerea de
amplasament a obiectivului solicitantului referitor la:
a) îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a obiectivului cu reţelele existente ale
operatorului;
b) posibilitatea de racordare a acestuia la reţelele de utilități urbane în raport cu cererea
formulată de solicitant, referitoare la dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie pentru
extinderea reţelelor;
3. Aviz de amplasament emis de operatorul de rețea electrică (AVA) - răspuns scris al
operatorului de reţea la cererea unui solicitant, emis în conformitate cu prevederile
reglementărilor în vigoare, în care se precizează punctul de vedere faţă de propunerea de
amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a
obiectivului cu reţelele electrice ale operatorului. (Ordin 59/2013).
4. Aviz tehnic de racordare emis de operatorul de rețea electrică (ATR) - avizul scris,
valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la
cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la
reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor
utilizatorului precizate în cerere. (Ordin 59/2013).
5. Aviz de branşare/racordare alimentare cu apă şi/sau canalizare - documentul scris,
emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc
condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă,
respectiv a racordurilor de canalizare şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre
reţelele publice şi instalaţiile de utilizare;

6. Competenţa de avizare/aprobare - abilitarea legală a unei instituţii publice şi


capacitatea tehnică de a emite avize/aprobări.
7. Certificatul de urbanism - actul de informare prin care autoritățile administraţiei publice
judeţene sau locale (preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti,
de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor) (sau după
caz pentru construcțiile cu caracter special instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, în baza unor proceduri comune stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Culturii):
a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al
terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor
urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului,
după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul
amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea
competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al
actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării
8. Fişă de coexistenţă - documentul tehnic în care se menţionează şi se compară condiţiile
stabilite în norme pentru coexistenţa dintre reţelele de utilități urbane existente la data solicitării
şi obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament, cu date concrete specifice
amplasamentului respectiv;
9. Furnizor/administrator/operator (de distribuție) rețea de utilități - persoană fizică
şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de furnizare de utilități urbane;
10. Operator de distribuţie concesionar - operatorul de distribuţie care desfăşoară
activitatea de distribuţie pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind
distribuţia de utilități urbane într-o anumită zonă.
11. Operator de reţea - după caz, operatorul de transport şi de sistem, sau un operator de
distribuţie a utilităților urbane.
12. Operator de transport şi de sistem - orice persoană fizică şi/sau juridică care deţine,
sub orice titlu, o reţea de transport de utilități urbane şi care răspunde de operarea, asigurarea
întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo
unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii
pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul utilităților urbane.
13. Solicitant aviz - persoana fizică sau juridică titulară a certificatului de urbanism,
utilizator sau nu al reţelei de utilități urbane, care solicită un aviz de amplasament;
14. Studiu de coexistenţă - documentaţia tehnico-economică în care se determină, pe bază
de calcule, măsurători, observaţii etc., implicaţiile (ex.: mecanică, electrică etc.) pe care le are
asupra reţelei de utilități urbane amplasarea unor instalaţii sau reţele de altă natură, în culoarul
sau zonele de protecţie şi/sau de siguranţă ale acesteia, şi se stabilesc, dacă este cazul, lucrările
necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă stabilite de norme şi costurile acestor
lucrări;
15. Studiu pentru eliberarea amplasamentului - documentaţia tehnico-economică prin
care se analizează şi se stabilesc soluţii pentru devierea şi/sau mutarea de reţelelor de utilități
urbane aflate pe amplasamentul unui obiectiv, în vederea eliberării acestuia, şi se stabilesc
costurile lucrărilor necesare.
16. Studiu de soluţie - documentaţie tehnico-economică în care, pe baza datelor si cerinţelor
unui utilizator şi a caracteristicilor reţelei de utilități urbane, se stabilesc, se analizează şi se
propun soluţii raţionale, posibile tehnic şi fezabile economic, pentru racordarea la reţea a
instalaţiei utilizatorului.

Capitolul 3 – ACTORI IMPLICAȚI în emiterea avizelor


ACTORII CARE PARTICIPA LA PROCESUL DE EMTERE A AVIZELOR
furnizorilor/administratorilor/operatorilor de utilităţi urbane (alimentare cu apă, canalizare,
electricitate, gaze, inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura
edilitară, după caz) stabilite prin certificatul de urbanism:
1) INVESTITOR/BENEFICIAR/SOLICITANT:
- persoana fizica
- persoana juridica
- detinator
- concesionar
- drept de superficie
- mostenitor

2) PROIECTANT :
- Architect atestat OAR
- Inginer drumuri (atestat)
- Inginer topo (atestat)
- Inginer geo (atestat)
- Inginer hidro ( atestat)
- Inginer C.F. (atestat)
- Inginer de rezistenta
- Inginer de instalatii
- Urbanistul

3) ADMINISTRATIA – centrala, locala, MAI, MINISTERUL TRANSPORTURILOR

4) AVIZATORII -furnizorii/administratorii/operatori de utilităţi urbane:


- electrica
- gaze
-apa
-canalizare

Capitolul 4 – AVIZE UTILITĂŢI URBANE (ELECTRIC, GAZE, APĂ-CANALIZARE)

Emiterea avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism solicitate de către


investitor/beneficiar şi obținute de la autorităţile competente în domeniu constitue o etapă din
cadrul procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii .
Lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării necesare obținerii
autorizației de construire este stabilită în Certificatul de urbanism, actul de informare emis de
autoritățile administraţiei publice judeţene sau locale (preşedinţii consiliilor judeţene, primarul
general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti,
ai oraşelor şi comunelor).
În cadrul acestei liste sunt cuprinse avizele/acordurile furnizorilor/administratorilor de
utilităţi urbane (alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze, inclusiv soluţiile de asigurare,
branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz).
Avizele/acordurile furnizorilor/administratorilor de utilităţi urbane stabilite prin
certificatul de urbanism se solicită de către investitor/beneficiar şi se obţin de la autorităţile
competente în domeniu înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor
de construcţii la autorităţile administraţiei publice competente pentru asigurarea şi
racordarea/branşarea la infrastructura edilitară, în condiţiile impuse de caracteristicile şi
amplasamentul reţelelor de distribuţie/transport energetic din zona de amplasament.
Avizele/acordurile furnizorilor/administratorilor de utilităţi urbane stabilite prin
certificatul de urbanism se anexează şi devin parte integrantă din autorizaţia de construire.
În vederea constituirii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, este necesară obţinerea avizelor/acordurilor furnizorilor/administratorilor de utilităţi
urbane (alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze, inclusiv soluţiile de asigurare, branşare
şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz) stabilite prin certificatul de urbanism,
inclusiv pentru restricţiile impuse pentru siguranţa funcţionării reţelelor de transport utilități sau
tehnologic din zona de amplasament, după caz.
Avizele/acordurile furnizorilor/administratorilor de utilităţi urbane stabilite prin certificatul
de urbanism se exprimă în temeiul unor documentaţii specifice elaborate în conformitate cu
cerinţele avizatorilor în baza datelor extrase de proiectant din documentaţia tehnică - D.T. pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Furnizorii/administratorii de utilităţi urbane au obligaţia de a face publice, la sediu şi pe
pagina proprie de internet, datele şi informaţiile specifice domeniului lor, necesare pentru
elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor privind:
a) baza legală care se aplică în domeniu;
b) conţinutul-cadru al documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare, în
conformitate cu reglementările specifice domeniului;
c) date privind taxa de avizare - baza legală şi modalitate de achitare.

4.1. AVIZ EMIS DE OPERATORII DE REȚELE ELECTRICE


ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ:
Pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție a energiei electrice utilizatorii trebuie
să parcurgă următorii pași, (pași necesari până la încheierea contractului de furnizare):
1. Obținerea Avizului de Amplasament, dacă este cazul (pentru construcțiile noi sau
extinderi);
2. Obținerea Avizului Tehnic de Racordare;
3. Realizarea instalației de racordare;
4. Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;
5. Racordarea la instalația de distribuție.

4.1.1. AVIZUL DE AMPLASAMENT este răspunsul scris al operatorului de rețea la


cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de
amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a
obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului.
Emiterea Avizelor de amplasament de către operatorii de rețea este reglementată de
Ordinul nr. 25/22.06.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de
amplasament de către operatorii de rețea.
Pentru obținerea avizului de amplasament, solicitantul trebuie să depună:
1. Cerere pentru obținere Aviz de Amplasament;
2. Certificatul de urbanism, în copie;
3. Plan de încadrare în teritoriu, în copie, la scară, în două exemplare, vizat de către
emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism;
4. Plan de situaţie, respectiv plan privind construcţiile subterane, la scară, în două
exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiţiei, vizat de către emitentul certificatului,
anexă la certificatul de urbanism;
5. Studiu de coexistență pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a
obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament (dacă este cazul).
După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea
Avizului de amplasament (AA), operatorul de rețea va transmite solicitantului Avizul de
amplasament favorabil/ nefavorabil, în maxim 15 zile calendaristice.
4.1.2. AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE constituie avizul scris, valabil numai
pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea la cererea unui
consumator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua electrică.
Utilizatorii rețelelor electrice au obligația solicitării avizului tehnic de racordare sau a
actualizării acestuia, după caz, înainte de a începe executarea instalației de utilizare care urmează
să fie racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente.
Racordarea la o rețea electrică este reglementată de Ordinul ANRE nr. 102/2015 pentru
aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.
Pentru un loc de consum si/ sau de producere nou, documentația anexată cererii de racordare
cuprinde, în funcție de categoria de utilizator, următoarele documente::
1. Cerere pentru obținerea avizului tehnic de racordare (cu o putere contractată mai mică de
100 kW) sau cererea pentru obţinerea avizului persoane juridice cu o putere contractată mai mare
de 100 kW;
2. Mandatul gratuit;
3. Avizul de amplasament/acord unic în copie;
4. Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică, dacă a fost elaborat;
5. datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum si/ sau de producere al
utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv
datele energetice conținute în Avizele tehnice de racordare - conținut cadru, aprobate de
autoritatea competentă;
6. Certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru
obiectivul sau pentru instalația ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în
termen de valabilitate, în copie;
7. Planul de situatie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum si/ sau de
producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru construcțiile
noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente
care nu se modifică este suficientă schița de amplasament, cu coordonate din care să rezulte
precis poziția locului de consum si/ sau de producere;;
8. Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat,
dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
9. Autorizația de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de producere sau de
consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei
organizări de santier pentru realizarea acestuia ;
10. Copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau a
altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;
11. Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului,
incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită
racordarea, în copie (în cazul spaţiilor închiriate, este necesar şi acordul notarial al proprietarului
pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice);
12. Alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii
sale.

Proiectarea si executarea lucrărilor pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de


interes public se realizează de către persoane autorizate sau operatori economici atestați de
autoritatea competentă potrivit legii.
Verificarea proiectării si executării lucrărilor pentru racordarea utilizatorilor la rețelele
electrice de interes public se face de către persoane autorizate sau atestate de autoritatea
competentă potrivit legii.
După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea
avizului tehnic de racordare (ATR), operatorul de rețea va emite avizul în maxim 30 zile
calendaristice.

4.2. AVIZUL EMIS DE OPERATORII DIN SECTORUL GAZE NATURALE


(/PETROL) în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea
obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale:
Emiterea Avizelor de operatorii din sectorul gaze naturale este reglementată de Ordinul
Ministerulului Economiei şi Comerţului nr. 47/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea
obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale.
Autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele în care există obiective/sisteme din
sectorul petrol şi gaze naturale este posibilă numai cu condiţia obţinerii avizelor operatorilor din
sectorul petrol şi gaze naturale.
În situaţia în care în perimetrul unităţilor administrativ-teritoriale nu există obiective/sisteme
din sectorul petrol şi gaze naturale, nu este necesară obţinerea avizului de la operatorii din
sectorul petrol şi gaze naturale.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a prevedea în planurile de urbanism
şi de amenajare a teritoriului regimul de protecţie aferent obiectivelor/sistemelor din sectorul
petrol şi gaze naturale, în baza datelor transmise de operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale.
Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii au obligaţia de a solicita
avizul operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, conform cerinţelor din certificatul de
urbanism;
Operatorii sistemului de distribuție a gazelor naturale în conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 47/2003, eliberează avize solicitanților pentru autorizarea execuției construcțiilor
amplasate în vecinătatea obiectivelor rețelei sale de distribuție.
A.TIPURILE DE AVIZE ce se pot elibera de Operatoriii sistemului de distribuție a gazelor
naturale sunt următoarele:
1. Avizul de Principiu;
2. Aviz de Amplasament;
3. Aviz de Traseu.
4.2.1. AVIZUL DE PRINCIPIU se eliberează pentru situații de tipul:
a.-informații despre existența rețelei de distribuție pe un anumit teren;
Tariful se calculează în funcție de suprafața studiată, specificată în actul de proprietate:
-aviz de principiu simplu: teren cu suprafața mai mică sau egală cu 500 mp:
-aviz de principiu mediu: teren cu suprafața cuprinsă între 501 – 2000 mp:
-aviz de principiu complex: teren cu suprafața mai mare de 2001 mp:

b.-devierea conductei de distribuție a gazelor naturale;


Tariful se calculează în funcție de lungimea soluției de deviere calculată pentru traseul
studiat:
-aviz de principiu simplu: traseu cu lungime mai mică sau egală cu 100 m:
-aviz de principiu mediu: traseu cu lungime cuprinsă între 101-500 m:
-aviz de principiu complex: traseu cu lungime mai mare de 501 m:

c.-PUG/PUZ:
PUG-urile și PUZ-urile de interes general nu se tarifează. În cazul PUZ-
urilor scutirea de taxă se aplică în baza unei adrese primite din partea instituției publice din care
să reiasă faptul că obiectivul se încadrează în prevederile Legii nr. 350/2001, art. 56, alin. 3.

Avizul de principiu nu presupune existența unui Certificat de Urbanism și nu este valabil


pentru obținerea autorizației de construire.
4.2.2. AVIZ DE AMPLASAMENT se eliberează în cazul în care solicitantul dorește să
execute următoarele tipuri de lucrări de construcții pe un teren pe care ar putea fi amplasată o
rețea de distribuție a gazelor naturale:
-extindere, reabilitare sau reamenajare construcție existentă;
-construcția unui imobil nou;
-desființarea unei construcții existente;
-etc.
Tariful se calculează în funcție de suprafața studiată specificată în Certificatul de
Urbanism, și de obiectivele pentru care se dorește obținerea avizării:
-aviz de amplasament simplu: teren cu suprafața mai mică sau egală cu 500 mp:
-aviz de amplasament mediu: teren cu suprafața cuprinsă între 501 – 2000 mp:
-aviz de amplasament complex: teren cu suprafața mai mare de 2001 mp:
4.2.3. AVIZ DE TRASEU se eliberează în cazul în care solicitantul dorește să execute
următoarele tipuri de lucrări de construcții la o rețea edilitară pe un teren/domeniu public pe care
ar putea fi amplasată o rețea de distribuție a gazelor naturale:
-extinderi/înființări conducte de apă, canal, electrice, termice, telefonice etc.
-reablitări drumuri, trotuare etc.;
-devieri/înlocuiri/reamplasari conducte diverse;
-branșamente și racorduri diverse;
-înlocuire/extindere linie tramvai;
-etc.
Tariful se calculează în funcție de lungimea studiată, specificată în Certificatul de
Urbanism, și de obiectivele pentru care se dorește obținerea avizării:
-aviz de traseu simplu: traseu studiat cu lungime mai mică sau egală cu 100 m:
-aviz de traseu mediu: traseu studiat cu lungime 101-500 m:
-aviz de traseu complex: traseu studiat cu lungime mai mare de 501 m:
B. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI AVIZ
Pentru obţinerea avizelor operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, precizate în
certificatul de urbanism, solicitantul va depune la aceştia o documentaţie care să cuprindă
următoarele documente:
-Cerere scrisă care va cuprinde datele de identificare ale solicitantului şi obiectul
solicitării;
-Certificatul de Urbanism (copie);
-Memoriu tehnic privind lucrarea de construire avută în vedere – doar pentru
avizele de traseu și amplasament;
-Plan de încadrare în zonă (un exemplar la scara 1:25.000 sau 1:10.000);
-Plan de situație care să cuprindă amplasarea construcțiilor în perimetrul propus și
drumurile de acces aferente (două exemplare la scara 1:500);
-Carte de identitate/Certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA (copie);
-Procură/împuternicire (după caz);
-Act de proprietate / închiriere / concesiune teren / extras carte funciară;
-Dovada plății, efectuată în baza Notei de plată primite.
La depunerea documentaţiei emitentul avizului comunică solicitantului tariful de avizare,
solicitantul având obligaţia de a-l achita de îndată şi de a prezenta copia documentului de plată.
Cuantumul tarifului de avizare se stabileşte de emitentul avizului, potrivit reglementărilor legale
specifice.
În situaţia în care amplasamentul lucrărilor propuse nu se află în zona de siguranţă ori în
zona de protecţie a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, avizul va fi emis
de către structurile teritoriale, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării
documentaţiei.
În situaţia în care amplasamentul lucrărilor propuse se află în zona de siguranţă ori în zona
de protecţie a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, documentaţia va fi
transmisă de structura teritorială sau de solicitant la sediul central al operatorilor din sectorul
petrol şi gaze naturale, avizul urmând a fi emis în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la
data înregistrării la sediul central.
În situaţii deosebite, în funcţie de condiţiile specifice de amplasament şi/sau de importanţa
şi complexitatea obiectivului de investiţii ori a obiectivului/sistemului din sectorul petrol şi gaze
naturale, în vederea emiterii avizului, documentaţia va fi analizată de consiliul tehnico-economic
al operatorului. În acest caz, avizul va fi emis în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la
data înregistrării documentaţiei la sediul central al emitentului.
C. TERMENUL DE VALABILITATE AL AVIZULUI este de 12 luni de la data
eliberării acestuia. După acest interval, avizul își pierde valabilitatea și nu mai poate fi prelungit.
Dacă s-a obținut autorizația de construire în termenul de valabilitate al avizului, acesta se
prelungește automat pe durata valabilității autorizației de construire.
4.3. AVIZUL EMIS DE OPERATORII APEI POTABILE ŞI/SAU INDUSTRIALE
în vederea autorizării executării construcţiilor:

Branşarea tuturor utilizatorilor de apă, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare
cu apă se poate face doar în baza avizului de branşare definitiv, eliberat de operator la cererea
utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

Eliberarea avizului de branşare se realizează în două faze, şi anume:


4.3.1. AVIZUL DE BRANŞARE DE PRINCIPIU, concretizat prin acordul de
furnizare, care cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de branşare a
utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat.
Avizul de branşare de principiu se eliberează :
- în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie pentru obiectivul propus / constructii noi
- ca soluţie tehnică în vederea întocmirii proiectului tehnic de execuţie a reţelelor de
alimentare cu apă (în cazul în imobilelor existente).
Documentaţia pe baza căreia se eliberează avizul de principiu va conţine:
1. cerere tip ;
2. fisa tehnica pentru emiterea avizului de principiu - completata de proiectant ;
3. certificatul de urbanism ;
4. memoriu tehnic - breviar de calcul privind necesarul de apa/estimarea debitelor și
caracteristicilor apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizarea localității;
5. planul de situaţie la scara de 1 :500;
6. planul de încadrare în zonă;
7. planul reţelelor în incintă.- în cazul construcţiilor existente;
8. actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar pentru construire sau
amenajare obiectiv;
9. adeverinţă cu plata la zi a obligaţiilor utilizatorului solicitant faţă de operator.
10. în cazul operatorilor economici:
- memoriu tehnic cuprinzând descrierea activităţii prestate si precizarea modului de
asigurare a rezervei de incendiu ;
- certificat de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
- descrierea fluxului tehnologic (parte scrisă şi desenată) - în cazul operatorilor
economici care utilizează apă în procesul tehnologic;
11. alte documente solicitate in situatii particulare/speciale de reprezentantii operatorului
(copie C.I., Memoriu arhitectură etc.).

4.3.2. AVIZUL DE BRANŞARE DEFINITIV - prin care se însuşesc soluţiile tehnice


adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie.
Avizul de branşare se obţine în conformitate cu Legea 50/1991 cu toate modificările şi
completările ulterioare şi Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 .
Documentaţia anexata la cererea pentru avizul de branşare definitiv va conţine :
1. certificatul de urbanism;
2. fişă tehnică pentru emiterea avizului de bransare - întocmită de proiectant ;
3. proiectul tehnic de execuţie, cuprinzând următoarele:
- memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului intocmit
pentru branşarea la reţeaua de alimentare cu apă, inclusiv solutia tehnica propusa pentru
asigurarea rezervei de incendiu;
- plan de situaţie scara 1:500 cu reţelele existente şi proiectate;
- plan de incadrare in zona ;
4. documentatia economica : devizul estimativ de lucrari – bransament apa
5. actul de proprietate
6. pentru agentii economici : certificatul de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului
7. alte documente solicitate in situatii speciale de reprezentantii operatorului

4.4. AVIZUL EMIS DE OPERATORII SERVICII CANALIZARE


în vederea autorizării executării construcţiilor:
4.4. 1. Orice utilizator care doreşte să fie racordat la sistemul de canalizare trebuie să solicite
operatorului AVIZUL DE RACORDARE DE PRINCIPIU referitor la preluarea apelor uzate.
Avizul de racordare de principiu se eliberează :
- în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie pentru obiectivul propus, sau
- ca soluţie tehnică în vederea întocmirii proiectului in vederea racordarii la reţeaua de
canalizare (în cazul în imobilelor existente)
Documentaţia pe baza căreia se eliberează AVIZUL DE PRINCIPIU va conţine:
1. cerere tip
2. fisa tehnica pentru emitere aviz de principiu - intocmita de proiectant
3. certificat de urbanism
4. planul de situaţie la scara de 1 : 500 / planul de încadrare în zonă
5. planul reţelelor în incintă.- în cazul construcţiilor existente
6. actul de proprietate
7. imputernicire dată de proprietar pentru persoana care semneaza cererea / depune
documentatia / ridica avizul
8. în cazul persoanelor juridice : agenti economici / unitati industriale documentatia se va
completa cu :
- memoriu tehnic care va cuprinde descrierea activităţii prestate şi breviarul de calcul cu
estimarea debitelor şi caracteristicilor apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizările
localităţilor
- descrierea fluxului tehnologic (parte scrisă şi desenată) - în cazul operatorilor economici
care utilizează apă în procesul tehnologic
- certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
Odata cu avizul de principiu operatorul va elibera si acordul de preluare a apelor uzate in
reteaua de canalizare care va cuprinde conditiile pe care trebuie sa le respecte apele uzate
deversate de utilizator in sistemul public de canalizare (limite maxim admise pentru
impurificatori)
În vederea soluţionării cererii, operatorul:
a) va analiza cantităţile şi încărcările cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi
evacuate de utilizator, în corelaţie cu capacitatea reţelelor de canalizare existente în zona de
amplasament şi a instalaţiilor de epurare aferente, pe tipuri de apă uzată;
b) va decide emiterea avizului de racordare de principiu pentru utilizator, dacă reţeaua /
reţelele de canalizare şi instalaţiile de epurare au capacitatea de preluare necesară noilor condiţii,
indicând amplasamentul căminelor de racord şi, dacă este necesar, necesitatea montării unor
staţii de preepurare;
c) refuză emiterea avizului de racordare de principiu a apelor uzate în sistemul de
canalizare, amână emiterea sau limitarea provizorie a preluării debitelor, dacă execuţia
racordului necesită realizarea unei redimensionări a reţelei de canalizare sau a instalaţiilor de
epurare existente, în funcţie de strategia de dezvoltare a reţelelor sistemului de canalizare
stabilită de autoritatea administraţiei publice locale;
4.4.2. În vederea eliberării AVIZULUI DE RACORDARE DEFINITIV în
conformitate cu Legea 50/1991 cu toate modificările şi completările ulterioare şi Ordinul
M.D.R.L. nr. 839/2009 sunt necesare următoarele documente:
1. cerere tip ;
2. fişă tehnică pentru emitere aviz de racordare - întocmită de proiectant ;
3. certificatul de urbanism ;
4. proiectul de execuţie vizat de operator (parte scrisa si piese desenate) , care cuprinde:
- memoriu tehnic cu descrierea solutiilor adoptate in cadrul proiectului pentru racordarea
la reteaua publica de canalizare si a conditiilor care vor fi respectate la executia lucrarilor
- breviar de calcul – debite ape uzate menajere / pluviale estimate a se deversa la reteaua
publica de canalizare
- plan de situaţie scara 1 : 500 cu reţelele existente şi proiectate
- profil longitudinal – retea de canalizare
- scheme de preepurare / plan instalatii de preepurare (daca este cazul)
- caracteristicile apelor uzate efluente dupa parcurgerea instalatiilor de preepurare /
inainte de deversarea in reteaua publica de canalizare si bilantul de substante pe linia tehnologica
a statiei de epurare
5. documentatia economica : devizul estimativ al lucrarii de executie a racordului la
reteaua publica de canalizare
6. actul de proprietate.
7. pentru agentii economici : certificatul de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului
8. alte documente solicitate in situatii speciale de reprezentantii operatorului
(2) Operatorul eliberează avizul de racordare, specificând:
1. debitele şi concentraţiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate
evacuate, în secţiunea de control;
2. eventualele restricţii de evacuare în anumite ore sau situaţii;
3. măsuri de uniformizare a debitelor şi concentraţiilor substanţelor poluante conţinute;
4. obligaţia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din
instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare.
Operatorul are obligaţia de a elibera avizul de racordare în maximum 30 de zile de la
depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta
nu este completă, operatorul, în termen de maximum 10 zile, va solicita în scris completarea
documentaţiei cu documentele lipsă, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde
toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia
incompletă.

Capitolul 5 – SCHEMA LOGICĂ:


Emitere avize furnizori/operatori utilități (Retele electrice, gaze, apă, canal).

SOLICITANT:

Depunerea documentației în
vederea emiterii Avizului

AVIZATOR:

Analizarea documentației

NU
corespunde

DA
AVIZATOR:

Returnarea documentație

SOLICITANT:

Completare documentație

AVIZATOR:

Emitere Aviz

Capitolul 6 – BIBLIOGRAFIE
1. Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament de
racordare;
2. Ordinul Autoritații Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE nr. 25 din 22
iunie 2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către
operatorii de reţea;
3. S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD S.A.- Procedura
operaţională racordarea utilizatorilor la R.E.D.
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.
839/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
7. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi
completările ulterioare;
8. Lege nr. 241/2006 din 22 iunie 2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 241/2006;
9. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările
ulterioare;
10.. Mircea Grigorovschi - Curs Legislatie-an universitar An V.

AVIZ TELEKOM

I. DEFINIŢII

Aviz :

- Document emis de o autoritate de stat prin care se exprima punctul de vedere cu privire
la problemele ce au fost analizate de către aceasta.
- Părere, apreciere competentă emisă de cineva (din afară) asupra unei probleme aflate în
dezbatere; rezoluție a unei autorități competente.

Avizele pot fi :

a) aviz de amplasament - răspunsul scris al operatorului de reţea la cererea unui solicitant, în care se
precizează punctul de vedere faţă de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor
la:

- îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a obiectivului cu reţelele electrice ale operatorului;

- posibilitatea de racordare a acestuia la reţelele electrice, în raport cu cererea formulată de solicitant;

b) avize conforme sau obligatorii - sunt opiniile pe care organul care adoptă sau emite un act
administrativ de autoritate este obligat, potrivit legii, să le ceară unul anumit organ al administraţiei
publice şi la emiterea actului, trebuie să se conformeze acestuia. Asemenea avize sunt expres prevăzute
de lege, iar lipsa lor atrage nulitatea actului administrativ de autoritate.
c) avize consultative - sunt acele opinii pe care organul care adoptă sau emite un act administrativ de
autoritate este obligat, potrivit legii, să le solicite altor organe ale administraţiei publice sau unor
organisme de specialitate, dar nu este obligat să ţină seama de conţinutul acestora. Adoptarea sau
emiterea fără solicitare şi fară obţinerea acestui aviz; duce la nulitatea actului, nu pentru că actul
respectiv a fost emis fară să se ţină seama de cuprinsul avizului, ci pentru că nu s-a solicitat avizul,
conform legii.

d) avize facultative - sunt acele opinii pe care organul care adoptă sau emite un act administrativ de
autoritate este liber să le ceară sau nu, altui organ al administraţiei publice sau a unui organism de
specialitate (lipsa acestuia nu afectează validitatea actului).

II. LEGISLAŢIE

- Ordonanta de Urgenta nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

- Ordonanta de Urgenta nr. 34/2002 privind accesul la retele de comunicatii electronice si la


infrastructura asociata precum si la nterconectarea acestora

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor, republicata, actualizata 2017

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea constructiilor si Regulamentul pentru asigurarea calitatii in
constructii

- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată cu modificările şi
completările ulterioare

- Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii si normele metodologice de aplicare

- Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanism si Regulamentul General de Urbanism


aferent

- Contract nr. 100/797/FSA din 14.08.1998 privind utilizarea temporara a liniilor electrice aeriene (LEA)
in comun cu retelele de telecomunicatii

- Detalii tip pentru retele telefonice, constructii si instalatii de telecomunicatii Ed. 1983, vol II

- Instructiuni pentru pasportizarea retelelor locale de telecomunicatii Ed. 1971

- SR 8591:1997, Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

- SR 831:2002, Utilizarea in comun a stalpilor pentru linii de tractiune electrica urbana, instalatii de
telecomunicatii inclusiv retele de televiziune prin cablu si alte utilitati
- STAS 832-79, Influente ale instalatiilor electrice de inalta tensiune asupra liniilor de telecomunicatii.
Prescriptii.

- STAS 832-72, Tractiune electrica urbana. Prescriptii pentru reducerea curentilor vagabonzi

- OMC 4/2892/11.11.1992 privind autorizarea sistemelor de comunicatii audiovizuale cu distribuire prin


cablu – Anexa 3

- AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE – CONPET S.A., distantele minime de siguranta
intre instalatiile tehnologice componente ale sistemului national de transport al titeiului, gazolinei,
etanului si condensatului si diferite obiective industriale, administrative si sociale invecinate

III. CONŢINUT DOCUMENTAŢIE

Acte necesare:

- cerere tip ( anexa nr. 1 )


- fişa tehnică ( anexa nr. 2)
- copie C.U. – 1 expl.
- copie act de proprietate – 1 expl.
- copie C.N.S. – 1 expl.
- copie C.I. / C.U.I. – 1 expl.
- Memoriu tehnic – 1expl
- plan de situaţie anexă la C.U., cu situatia existenta si propusa – 2 expl. unde se vor marca
cu exactitate lucrările propuse ( amplasamente, branşamente apa, gaze, canal, împrejmuiri teren,
demolări ,etc.)
- plan de încadrare anexă la C.U. – 2 expl.

De punerea documentelor se va face PERSONAL sau PRIN REPREZENTANT ( nu este


necesară împuternicire sau delegaţie), in locatiile menţionate in ADRESA LOCATII.

BIBLIOGRAFIE :
1. Site-ul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
2. Instituţia Prefectului – judeţul Neamţ – „Îndrumar pentru obţinerea avizelor şi
autorizaţiilor necesare proiectelor finanţate din fonduri europene” – Anexa nr. 3

F.8.1 Pag. 1(1) (**)


.

(DENUMIRE PROIECTANT) (DENUMIRE SOCIETATE/REGIE

FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITĂŢI URBANE)

MODEL
FIŞA TEHNICA

în vederea emiterii Acordului Unic.

Aviz pentru amplasament şi/sau branşament (racord)

pentru _______________________________________
utilitatea urbană(*)

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

1. - Denumire(1) ________________________________________________________________________________

2. - Amplasament(1) _____________________________________________________________________________

3. - Beneficiar(1) ________________________________________________________________________________

4. - Proiect(1) nr. ________________ elaborator(1) _____________________________________________________

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI(1)

2.1. AMPLASAMENT(1):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2.2. BRANŞAMENT / RACORD(1):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT (1)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(1):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE(1):

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ÎNTOCMIT(2)

L.S.

5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare,
precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acordă:

AVIZ FAVORABIL
în vederea emiterii Acordului unic fără/cu următoarele condiţii(*3) __________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(*)___________________________________________________________

(SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE)

(nume, prenume, semnătura)

L.S.

Data: ______________
F8.1Pag. 2

PRECIZĂRI

PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICĂ"

pentru _____________________________________________
utilitatea urbană(**)

I. DATE GENERALE(**)

1. Baza legală

(**) (**)

(**) (**)

2. Conţinutul documentaţiilor

(**) – Certificatul de urbanism (copie) (**)


(**) – Planuri de situaţie/încadrare în zonă anexă la CU (**)
(**) – Titlul asupra imobilului (copie) (**)
3. Durata de emitere a avizului

Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

II. CONDIŢII ŞI RESTRICTII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR(*):

(în funcţie de tipul de construcţie)

2.1. AMPLASAMENT:

(*) (*)

(*) (*)

2.2. BRANŞAMENT/RACORD:

(*) (*)

(*) (*)

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT


(*) (*)

(*) (*)

III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE

a) – Temei(**): _________________________________________________________________________________

b) - Valoarea taxei de avizare este de(*) _______________________ lei.

c) - Modalitatea de achitare a taxei(**) ___________________________________________________________

(CONT CURENT BANCAR, CONT C.E.C., etc)

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(*)

(*) ___________________________________________________________________________________________

(*) ___________________________________________________________________________________________

_____________

NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICĂ" - pentru utilităţi urbane:

Rubricile numerotate ale formularului se completează după cum urmează:

(1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.

(2) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat / autorizat în domeniu,
potrivit prevederilor legale).

(3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi a FISEI TEHNICE depuse.

(*) Rubricile marcate cu asterisc se completează de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM în funcţie de caracteristicile
lucrărilor şi de condiţiile de amplasament.

(**) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completează de avizator la faza de definitivare a formularului "FIŞA TEHNICA".
F.8.1 Pag. 3

PRECIZĂRI PROCEDURALE privind

DEFINITIVAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICĂ"

- LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITĂŢI URBANE -

● Formularul F.8.1 reprezintă FIŞA TEHNICA - model pentru avizarea furnizării de utilităţi
urbane.

● Formularele definitive pentru "FIŞA TEHNICĂ" - corespunzător fiecărei utilităţi urbane (care se
furnizează spre utilizare solicitanţilor de autorizaţii) se întocmesc pe plan local , prin adaptarea
(completarea) şi definitivarea "Fişei tehnice - model" (Formular F.8.1), prin grija EMITENTULUI
AUTORIZAŢIILOR (autoritatea administraţiei publice locale) şi a tuturor AVIZATORILOR interesaţi
(societăţile / regiile care administrează / furnizează utilităţile urbane de pe raza unităţii administrativ-
teritoriale), după cum urmează:
Etapa I.
În termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitenţii vor solicita fiecărui
avizator (furnizor / administrator de utilităţi urbane din cadrul unităţii administrativ-teritoriale)
definitivarea FIŞELOR TEHNICE, în care scop vor transmite câte un exemplar al "Fişei tehnice –
model” (Formular F.8.1) în vederea completării preliminare cu datele şi informaţiile de generalitate.

Etapa II.
În termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminară, avizatorii vor definitiva "Fişa
tehnică - model" (formularul F.8.1) prin înscrierea la rubricile marcate cu dublu asterisc (**)) - din pag.
2.- a datelor şi informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului, după cum urmează:
- Baza legală care se aplică în domeniu;
- Conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare;
- Date privind taxa de avizare (baza legală şi modalitate de achitare).

În măsura în care avizatorul consideră necesară diferenţierea "Fişei tehnice - model", pe tipuri de
construcţii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de formulare pentru aceeaşi
utilitate urbană.
Etapa III.
După completare şi definitivare, avizatorii vor returna formularele Fişelor tehnice -
definitive emitentului, care are obligaţia de a le multiplica şi de a le pune la dispoziţia solicitanţilor,
contra cost, pentru utilizare.

ATENTIE: La redactarea finală a FIŞEI TEHNICE nu se tipăresc, (au valoare orientativă şi/sau de lucru):
- anexa la Formularul F.8.1 "PRECIZĂRI PROCEDURALE" (cuprinse în pag. 3),
- simbolul dublu asterisc (marcat în pag. 1 şi 2).
● Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI în Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza
"Certificat de urbanism", Fişele tehnice - definitivate se completează - la rubricile marcate cu asterisc
(*) - cu datele şi cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea
de emitere a certificatului), coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de
amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect - condiţii
şi/sau restricţii specifice impuse), care constituie condiţii prealabile de aviz.
După completare, FIŞELE TEHNICE (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează
certificatului de urbanism.

FAZE DETERMINANTE

1 – Cadru normativ – Legislație

 Procedura privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru


rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002, din 25.07.2014;

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;


 Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în
Construcții – I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și
completările ulterioare;
 Regulamentul privind controlul de stat al calitații în construcții, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 272/1994;

2 – Definiții

Faza determinantă – acel stadiu fizic la care o construcție odată ajunsă, nu mai poate
continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului și executantului și care se
autorizează, după caz, de către Inspectoratul de stat în construcții.

3 – Actorii implicați

La fazele determinante participă de obicei:

 Inspectorul din partea inspectoratului de stat pentru construcții;


 Proiectantul lucrării;
 Beneficiarul investiției;
 Executantul;
 Dirigintele de santier;
 Responsabilul tehnic cu execuția;
Fazele determinante se încheie cu realizarea unui proces verbal, semnat de toți actorii
implicați. În cazul în care execuția nu este realizată corespunzator faza determinantă se respinge
și se sancționează partea responsabilă.

4 – Conținutul cadru al documentațiilor

Fazele determinante intalnite de obicei sunt urmatoarele:


 Trasare construcției;
 Verificarea naturii terenului de fundare și stabilirea corespondenței cu studiul geotehnic
realizat și utilizat la faza de proiect;
 Realizarea fundațiilor armate și nearmate;
 Verificarea trasării pereților de compartimentare.
 Realizarea stâlpilor și pereților(lucrări care dupa turnare rămân ascunse și nu mai pot fi
verificate);
 Realizarea plăcilor din beton armat (lucrări care după turnare rămân ascunse și nu mai pot
fi verificate);
 Realizarea șarpantei;
 Verificarea și realizarea probelor de presiune la instalațiile sanitare , termice și incendiu;
 Realizarea probelor la instalațiile electrice;

Programul de control al Calitatii pe faze determinante conform legislatiei in viguare


privind Calitatea in Constructii

In conformitate cu leagea 10/1995 privind Calitatea in Constructii si Legea 50/1991


republicata si completata, privind autorizarea lucrarilor de construire

Cod proiect:

Beneficiar:

Amplasare:

Specializarea: structura

Nr.Crt. Faza Cine participa Documentatia de Propunere de


la control atestare a faza
controlului determinanta

Predare primire
1 B.E. P.V.
amplasament

Receptie teren la cota de


2 B.E.P.(Geo) P.V.R.C.
fundare
3 Armare fundatii B.E.P. P.V.L.A. F.D.

Armare stalpi si pereti


4 B.E.P. P.V.L.A. F.D.
subsol

Armare planseu peste


5 B.E.P. P.V.L.A.
subsol

6 Armare stalpi parter B.E.P. P.V.L.A.

Armare planseu peste


7 B.E.P. P.V.L.A. F.D.
parter

8 Armare stalpi etaj 1 B.E.P. P.V.L.A.

Armare planseu peste etaj


9 B.E.P. P.V.L.A.
1

10 Armare stalpi etaj 2 B.E.P. P.V.L.A.

Armare planseu peste etaj


11 B.E.P. P.V.L.A.
2

12 Armare stalpi mansarda B.E.P. P.V.L.A.

13 Armare cadre mansarda B.E.P. P.V.L.A.

14 Executie sarpanta B.E.P. P.V.R.C.

Nota

B- beneficiar sau reprezentantul acestuia

E- executant

P- proiectant

P.V. – proces verbal

P.V.L.A.- proces verbal de lucrari ascunse

P.V.R.C. – proces verbal de receptie calitativa

Executantul va convoca toti participantii la verificarea lucrarilor cu maxim 48 h inainte de


termenul propus.

Beneficiar Executant Proiectant


___________________ ____________________ __________

PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE - INSTALATII ELECTRICE

Conf. art. 22 - Legea 10/1995 10210h723k

NR LUCRARI DOC. PERSOANE OBS.


INSTALATII ELECTRICE
1 VERIFICAREA CONTINUITATII PVFD P
ELECTRICE PENTRU LEGATURILE LA
PAMANT

2 VERIFICAREA PRIZEI DE PAMANT DE PVFD P, I


PROTECTIE SI PARATRAZNET
3 VERIFICAREA INSTALATIILOR INAINTE P
DE PUNEREA SUB TENSIUNE
4 VERIFICAREA INSTALATIILOR DUPA P, I
PUNEREA SUB TENSIUNE

LEGENDA : P = PROIECTANT

I = I.S.C.

PVFD = Proces verbal FAZA DETERMINANTA

PROIECTANT, _________ I.S.C.___________

-ANEXA Nr. 1
la procedură - PCF 002, din 25.07.2014
Model - Convocare
Executant:(unitatea de construcții contractantă a
lucrărilor).......... Nr. .......... data ..........
Către
I.J.C./I.C.M.B. ..........
Unitatea contractantă .......... reprezentată prin .........., în calitate de .........., cu sediul în localitatea
.........., str. .......... nr. .........., sectorul .........., județul .........., cod poștal .........., tel.: .........., fax:
.........., e-mail: .........., în temeiul art. 23 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în
construcții, cu modificările ulterioare, vă anunță că pentru data de .........., ora .........., au fost
convocați factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă ..........
la obiectivul .......... situat în str. .......... nr. .........., sectorul .........., din localitatea județul ..........,
potrivit programului de control avizat.
Lucrările de construcții se execută în baza autorizației de construire, a contractului de execuție
încheiat cu investitorul lucrărilor, pe baza unui plan de calitate a lucrărilor întocmit în raport cu
propriul sistem de management și asigurarea calității certificat/aplicabil.
Declarăm că sunt îndeplinite condițiile necesare efectuării controlului în fază determinantă, în
scopul autorizării continuării lucrărilor.

Data .......... Semnătura


LS.
NOTE:
• Anunțul de participare la faze determinante a reprezentatului I.S.C. trebuie înregistrat la sediul
I.J.C./I.C.M.B. .........., cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data programată.
• Comunicarea poate fi făcută prin poștă, fax, e-mail.

-ANEXA Nr. 2
la procedură - PCF 002, din 25.07.2014
Model - Comunicare
Către
Executant ..........
Ca urmare a convocării dumneavoastră nr. .......... adresată I.J.C./I.C.M.B. .........., înregistrată cu
nr. .........., privind îndeplinirea condițiilor de calitate a lucrărilor ajunse în faza determinantă
.......... de la obiectivul/obiectul .........., vă comunicăm faptul că, din motive obiective,
reprezentantul I.J.C./I.C.M.B. .......... nu va participa, urmând ca acceptarea continuării lucrărilor
să fie dispusă, în urma verificărilor efectuate privind calitatea acestora, de către factorii
responsabili, respectiv proiectant, executant și investitor.
Totodată vă comunicăm faptul că prezenta constituie modificare a programului inițial avizat.
Inspector-șef județean/Inspector-șef I.C.M.B.,
..........

- ANEXA Nr. 3
la procedură- PCF 002, din 25.07.2014
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII - I.S.C.
Inspectoratul Regional în Construcții ..........
Inspectoratul Județean în Construcții ........../
Inspectoratul în Construcții al Municipiului București
PROCES-VERBAL DE CONTROL
în fază de execuție determinantă pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor
Încheiat astăzi, ..........
Număr de înregistrare la I.J.C./I.C.M.B. .......... Număr de înregistrare la unitatea contractantă:
Număr de înregistrare anunț Număr de înregistrare program Număr de înregistrare
începere lucrări fază determinantă convocare fază determinantă
Ca urmare a controlului efectuat de către .........., cu legitimația de control seria .......... nr. ..........
la obiectivul .........., situat în str. .......... nr. .........., sectorul .........., din localitatea .........., județul
.........., ce se realizează în baza Autorizației de construire nr. .........., emisă de
primarul/președintele Consiliului Județean .........., și care se execută pe baza Proiectului nr.
.......... elaborat de .........., verificat de:
Nr. Nume și prenume verificator de Domeniile de
Atestat nr. Pentru cerințele
crt. proiect atestare
1.......
la faza determinantă: .........., obiectul ..................., în prezența executantului: .........., reprezentat
de: .........., cu participarea beneficiarului/investitorului/firmei de consultanță/unității de
implementare a proiectului: ..........reprezentat de: .........., a dirigintelui de șantier ..........,
Autorizație nr. .........., și a proiectantului de specialitate .........., reprezentat de ........., în baza
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, a
Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru
rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor- indicativ PCF 002, aprobată prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.370/2014, a reglementarilor
tehnice în vigoare, a controlului efectuat asupra lucrărilor din teren și a documentelor privind
calitatea materialelor și a elementelor de construcții și a instalațiilor puse în operă, privind
calitatea lucrărilor ce devin ascunse, privind calitatea lucrărilor constatate de investitor, executant
și proiectant cu prilejul verificărilor efectuate în baza obligațiilor legale și contractuale,
se constată că:
- sunt asigurate condiții corespunzătoare de continuare a execuției lucrărilor
- sunt respectate detaliile de execuție prevăzute în planșele:..........
- sunt respectate reglementările tehnice în vigoare:..........
MENȚIUNI SPECIALE:..........
În baza celor de mai sus,
SE AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în .......... exemplare, câte un exemplar pentru fiecare
parte semnatară, un exemplar original rămânând la I.J.C. ........../I.C.M.B.
Factori Semnătura și
Funcția Numele și prenumele
responsabili ștampila
Proiectant
Proiectant
specialitate:
Șef de șantier:
Executant Responsabil tehnic
cu execuția:
Diriginte de
Beneficiar:
șantier
I.J.C.
Inspector:
........../I.C.M.B.
Inspector-șef
Vizat județean/inspector-
șef I.J.C./I.C.M.B.
5 – Schema grafica

Stabilirea programului de control

Stabilirea fazelor determinante din program

Stabilirea participanților la faza


determinantă

Anunțarea I.S.C. -ului


privind programul de
control

Intocmirea
procesului verbal
la finalizarea
controlului

6 – Bibliografie

 Procedura privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru


rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002, din 25.07.2014;

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 avize deconcentrate;

pasul 5 – 2ore
- Întocmire D.T.A.C.:
 piese desenate:
o plan încadrare în zonă;
o plan de situaţie;
o planuri;
o secţiuni;
o plan învelitoare;
o faţade
 piese desenate specialităţi
 determinarea categoriei de importanţă a construcţiilor;
 verificare proiecte – stabilirea cerinţelor esenţiale de expertizare proiecte;

Explicatii referitoare la intocmirea elementelor solicitate in pasul 5

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR

LEGISLAȚIE:

 Legea 50 / 1991 actualizată


 "Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor" Indicativ P118.
 Codul de proiectare seismică P-100/2006
 Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcţii, ANEXA 3

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR

ACTORI IMPLICATI

I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii

Administratia Publica Locala

Proiectanti

Proprietari/investitori

DEFINIȚII:

Categoriile de importanţa a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia


aprobata de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru realizarea de
niveluri de calitate determinate de respectarea cerințelor, precum şi pentru delimitarea
obligaţiilor care revin persoanelor juridice şi fizice implicate, în condiţiile legii, ţinând seama de
urmatoarele aspecte: a) implicarea vitala a construcţiilor în societate şi în natura - gradul de risc
sub aspectul sigurantei şi al sănătăţii; b) implicarea functionala a construcţiilor în domeniul
socioeconomic, în mediul construit şi în natura - destinaţia, modul de utilizare etc.; c)
caracteristici proprii construcţiilor - complexitatea şi considerentele economice. (HG 766/1996 -
ANEXA 3, CAP. 2, ART. 5)
Clase de importanţă şi de expunere la cutremur şi factori de importanţă (1) Nivelul de asigurare
al construcţiilor se diferenţiază funcţie de clasa de importanţă şi de expunere la cutremur din care
acestea fac parte. Importanţa construcţiilor depinde de consecinţele prăbuşirii asupra vieţii
oamenilor, de importanţa lor pentru siguranţa publică şi protecţia civilă în perioada imediată de
după cutremur şi de consecinţele sociale şi economice ale prăbuşirii sau avarierii grave. (4.4.5.
Codul de proiectare seismică P-100/200)

Grade de rezistenţă la foc (I, II, III, IV)

Nivel de stabilitate la foc – capacitatea globală normată a unei clădiri sau a unui compartiment de
incendiu de a răspunde la acţiunea focului. Nivelul de stabilitate la foc al clădirii este determinat
de elementul său cu cea mai defavorabilă încadrare în valorile normate. (Normativ P-118)

Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească elementele principale ale construcţiei

(compartimentului de incendiu) astfel încât întreaga construcţie sau compartiment să poată fi

încadrat într-un anumit grad de rezistenţă la foc, sunt precizate în tabelul 2.1.9. (alin. 2.1.8. din
Normativ P-118)

Categoriile de importanţa a construcţiilor

Solicitata prin:

 Legea 50 / 1991 actualizată

ANEXA nr. 1: CONTINUTUL-CADRU al documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea


executarii lucrarilor de constructii

CAPITOLUL A: Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.


SECTIUNEA I: Piese scrise
2.Memoriu
2.1.Date generale:
Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii,
facandu-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;
- clima si fenomenele naturale specifice;
- geologia si seismicitatea;
- categoria de importanta a obiectivului.
.....................................................................
ANEXA Nr. 2: DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizati in cuprinsul legii

6.Cladiri de importanta redusa


Constructii cu functii obisnuite, cu un grad de risc scazut, care afecteaza un numar redus de
oameni:
a) cladiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodaresti ale
acestora;
b) cladiri pentru invatamant cu cel mult 4 unitati functionale;
c) dispensare comunale fara stationar;
d) sedii administrative in mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural,
biblioteci, oficii postale si altele asemenea;
e) cladiri pentru comert si alimentatie publica, cu o suprafata de pana la 200 m2 si cu deschideri
pana la 6 m;
f) hale si ateliere pentru activitati mestesugaresti care nu genereaza vibratii, cu o suprafata de
pana la 200 m2 si deschideri pana la 6 m;
g) dependinte si anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri si altele asemenea;
h) constructii cu caracter provizoriu.

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată

CAP. III Obligaţii şi raspunderi

Secţiunea 2 Obligaţii şi raspunderi ale proiectanţilor

ART. 22

Proiectantii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale

referitoare la calitatea construcţiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcţiei;


Se stabileste prin:

- H.G. 766/1996

Incadrea constructiei in categoria de importanta se face impunandu-se un puncataj prin


criteriile asociate factorilor determinanti prin stabilirea categoriilor de importanta a
constructiilor, obtinandu-e un total care incadreaza constructia in categoria respectiva.

ANEXA 3 - REGULAMENT privind stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor

CAP. 1 Prevederi generale

ART. 1 Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de


importanţa a construcţiilor, în scopul aplicarii diferentiate a sistemului calităţii, conform legii.

ART. 2 Constructiile reprezinta lucrarile concepute şi executate pentru indeplinirea unor functii
economico-sociale sau ecologice. Ele sunt caracterizate, de regula, în raport cu necesitatea de
adaptare la condiţiile locale de teren şi de mediu, cu durata mare de utilizare, cu volumul
important de muncă şi de materiale inglobate.

ART. 3 Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor noi sau existente.

ART. 4 Constructiile se încadrează, după importanţa lor, în urmatoarele categorii: a) de


importanţa globală, denumite categorii de importanţa, care privesc întreaga construcţie, sub toate
aspectele; b) de importanţa specifice, denumite clase de importanţa, care privesc întreaga
construcţie sau părţi ale acesteia, sub anumite aspecte.

CAP. 2 Categorii de importanţa

ART. 5 Categoriile de importanţa a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia


aprobata de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru realizarea de
niveluri de calitate determinate de respectarea cerințelor, precum şi pentru delimitarea
obligaţiilor care revin persoanelor juridice şi fizice implicate, în condiţiile legii, ţinând seama de
urmatoarele aspecte: a) implicarea vitala a construcţiilor în societate şi în natura - gradul de risc
sub aspectul sigurantei şi al sănătăţii; b) implicarea functionala a construcţiilor în domeniul
socioeconomic, în mediul construit şi în natura - destinaţia, modul de utilizare etc.; c)
caracteristici proprii construcţiilor - complexitatea şi considerentele economice. -------------- Art.
5 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor".

ART. 6 Categoriile de importanţa care se stabilesc pentru constructii sunt:

 constructii de importanţa excepţionala (A);


 constructii de importanţa deosebită (B);
 constructii de importanţa normala (C);
 constructii de importanţa redusa (D).

ART. 7 Categoria de importanţa se stabileste de către proiectant, la cererea


investitorului, în cazul construcţiilor noi, sau a proprietarului, în cazul construcţiilor existente,
atunci când este necesar, pentru lucrari de investitii sau în alte cazuri. Pentru fiecare construcţie
se stabileste o singura categorie de importanţa şi aceasta va fi înscrisă în toate documentele
tehnice privind construcţia: autorizatia de construire, proiectul de execuţie, cartea tehnica a
construcţiei, documentele de asigurare.

Clase de importanţa

ART. 8 Clasele de importanţa se stabilesc prin reglementari tehnice şi au la baza


criterii specifice.

ART. 9 Clasele de importanţa se coreleaza cu categoriile de importanţa de către


proiectant, la constructiile noi şi/sau de către expertul tehnic atestat, la constructiile existente, în
scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii.

CAP. 3 Dispozitii finale

ART. 10 Categoria şi clasa de importanţa stabilite pentru o construcţie nu se vor


modifica decat la schimbarea destinatiei sau în alte condiţii care impun aceasta, prin
documentaţii motivate.

ART. 11 Investitorii sau proprietarii pot sa prevada prin clauze contractuale cu


proiectantii cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanţa a
construcţiei.
Clasificarea constructiilor dupa importanta.
Incadrarea constructiilor in clase de importanta conduce la diferite niveluri de asigurare.
In functie de aceste niveluri de asigurare se aleg valorile actiunilor exceptionale sau valorile
exceptionale ale intensitatii actiunilor temporare, incluse in grupari speciale, conform „Actiuni in
constructii”. Totodata, incadrarea in clase de importanta poate fi adaptata diferit pentru anumite
subsisteme sau elemente ale unei constructii. In acest fel se pot introduce criterii diferite pentru
unele subsisteme sau elemente, dupa gradul necesar de asigurare rezultat din pericolul avarierii
sau ruperii acestora, colapsului partial etc.

- STAS 10100/0-75
Factorii de importanta.
Factorii care determina, in general, incadrarea in clase de importanta sunt, corespunzator
STAS 10100/0-75, urmatorii:
a. Consecinta depasirii starilor limita pentru viata si sanatatea oamenilor. (Prin stare limita se
intelege pierderea reversibila sau ireversibila a capacitatii unei constructii de a satisface
conditiile de exploatare legate de destinatia prevazuta sau aparitia unor pericole pentru viata sau
sanatatea oamenilor, pentru bunurile materiale sau a caror conservare depinde de constructia
respectiva);
b. Importanta economica a exploatarii continue a constructiei si consecintele, directe sau
indirecte, ale iesirii partiale sau totale, pe o perioada de timp mai lunga sau mai scurta, din
exploatare;
c. Importanta pentru viata spirituala a colectivitatii a exploatarii continue a constructiei si
consecintele depasirii unor stari limita pentru valorile cultural-artistice;
d. Durata prevazuta pentru exploatare.

- Normativul P100-92 “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de


locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale”
Criterii de importanta.
Incadrarea structurii conform prevederilor normativului P100-92 este necesara deoarece
din aceasta rezulta criteriile de alegere a metodelor de investigare (calitativa, cantitativa si
incarcarile nedistructive) in vederea evaluarii nivelului de protectie antiseismica a obiectivului.
Criteriile care determina, in mod operativ, incadrarea in clase de importanta, in vederea
realizarii unul nivel de protectie antiseismica prevazut atat din punct de vedere tehnic, cat si
economic sunt, conform normativului P100-92“Normativ pentru proiectarea antiseismica a
constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale” si ordinului
M.L.P.A.T. nr. 71/N/1996 “Completarea si modificarea capitolelor 11 si 12 din normativul
P100-92”, urmatoarele:
a. Seismicitatea naturala a zonei amplasamentului (valorile maxime ale acceleratiilor terenului,
compozitia de frecvente a miscarii seismice etc.).
b. Conditii locale (geologice, geotehnice, hidrogeologice) de amplasament.
c. Importanta constructiei.
d. Gradul de ocupare cu oameni al constructiei.
e. Tipul si caracteristicile structurii de rezistenta a constructiei.

 Codul de proiectare seismică P-100/2006


Incadrarea constructiei conform codului P100/2006 este necesara pentru ca din aceasta
rezulta marimile parametrilor utilizati la determinarea incarcarii seismice pentru calculul
structurilor.

ANEXA 4 CLASE DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR

Conform codului de proiectare seismică P-100/2006 (Cap. 4.4.5 tabel 4.2) importanţa şi nivelul
de expunere la cutremur pentru clădiri se definesc in 4 (patru) clase;

Tabelul 4.2. Valorile factorului de importanţă pentru acţiunea seismică gI,e

Clasa de Tipuri de clădiri: gI,e

importanţă γI

I Clădiri având funcţiuni esenţiale, pentru care păstrarea integrităţii pe 1,4

durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă, cum sunt:

(a) Spitale şi alte clădiri din sistemul de sănătate, care sunt dotate

cu servicii de urgenţă/ambulanţă şi secţii de chirurgie

(b) Staţii de pompieri, sedii ale poliţiei şi jandarmeriei, parcaje

supraterane multietajate şi garaje pentru vehicule ale serviciilor de

urgenţă de diferite tipuri

(c) Staţii de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură

servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate aici

(d) Clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi/sau alte substanţe

periculoase
(e) Centre de comunicaţii şi/sau de coordonare a situaţiilor de

urgenţă

(f) Adăposturi pentru situaţii de urgenţă

(g) Clădiri cu funcţiuni esenţiale pentru administraţia publică

(h) Clădiri cu funcţiuni esenţiale pentru ordinea publică,

gestionarea situaţiilor de urgenţă, apărarea şi securitatea naţională;

(i) Clădiri care adăpostesc rezervoare de apă şi/sau staţii de

pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă

şi alte clădiri de aceeaşi natură

II Clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranţa publică în 1,2

cazul prăbuşirii sau avarierii grave, cum sunt:

(a) Spitale şi alte clădiri din sistemul de sănătate, altele decât cele

din clasa I, cu o capacitate de peste 100 persoane în aria totală

expusă

(b) Şcoli, licee, universităţi sau alte clădiri din sistemul de

educaţie, cu o capacitate de peste 250 persoane în aria totală expusă

(c) Aziluri de bătrâni, creşe, grădiniţe sau alte spaţii similare de

îngrijire a persoanelor

(d) Clădiri multietajate de locuit, de birouri şi/sau cu funcţiuni

comerciale, cu o capacitate de peste 300 de persoane în aria totală

expusă

(e) Săli de conferinţe, spectacole sau expoziţii, cu o capacitate de

peste 200 de persoane în aria totală expusă, tribune de stadioane sau

săli de sport
(f) Clădiri din patrimoniul cultural naţional, muzee ş.a.

(g) Clădiri parter, inclusiv de tip mall, cu mai mult de 1000 de

persoane în aria totală expusă

(h) Parcaje supraterane multietajate cu o capacitate mai mare de

500 autovehicule, altele decât cele din clasa I

(i) Penitenciare

(j) Clădiri a căror întrerupere a funcţiunii poate avea un impact

major asupra populaţiei, cum sunt: clădiri care deservesc direct

centrale electrice, staţii de tratare, epurare, pompare a apei, staţii de

producere şi distribuţie a energiei, centre de telecomunicaţii, altele

decât cele din clasa I

(k) Clădiri având înălţimea totală supraterană mai mare de 45m

şi alte clădiri de aceeaşi natură

III Clădiri de tip curent, care nu aparţin celorlalte clase 1,0


IV Clădiri de mică importanţă pentru siguranţa publică, cu grad redus de 0,8

ocupare şi/sau de mică importanţă economică, construcţii agricole,

construcţii temporare etc.

Gradul de rezistenta la foc

Se stabileste prin NP 118/2013


NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA

INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR P 118/2013

Art.8.

(4) Condiţiile de comportare la foc şi măsurile de securitate în caz de incendiu ale

principalelor elemente de construcţii şi instalaţii, materiale şi echipamente utilizate la proiectarea

şi realizarea clădirilor, se prevăd obligatoriu în documentaţiile tehnice de către proiectanţii de

specialitate respectivi, astfel:

a) arhitecţii pentru: conformarea şi corelarea clădirii, elementele de compartimentare

interioare, închiderile exterioare perimetrale şi de acoperiş, pereţii despărţitori, căile de

evacuare, protecţia golurilor funcţionale de circulaţie şi comunicare din pereţi şi planşee,

evacuarea fumului, evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi prin tiraj natural-organizat,

tratamente termice, fonice şi hidroizolaţii, finisaje interioare şi exterioare;

b) inginerii structurişti pentru: determinarea rezistenşei la foc a elementelor cu rol de

stabilitate la incendiu a construcţiei (stâlpi, coloane, diafragme, contravântuiri, pereţi portanţi,

planşee, terase, acoperişuri, scari, balcoane, pasarele etc.), precum şi pentru precizarea

temperaturii critice a structurilor metalice proiectate şi care necesită protecţii la acţiunile

termice ale incendiilor, în baza unor calcule realizate în conformitate cu prevederile

Eurocodurilor;

c) inginerii de instalaţii pentru: sistemele, echipamentele şi instalaţiile aferente

construcţiilor proiectate, respectiv sanitare, de gaze, electrice, automatizări, ventilare,

climatizare, frigorifice şi de încălzire, precum şi cele de protecţie împotriva incendiilor

(instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, de detectare a gazelor inflamabile,

de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, de hidranţi interiori, coloane uscate, hidranţi


exteriori, speciale de stingere cu apă, de stingere a incendiilor cu gaze, de stingere a

incendiilor cu spumă, de stingere a incendiilor cu pulberi, instalaţii de stingere a incendiilor

cu aerosoli, etc).

Art. 9. În normativ se utilizează următoarea terminologie şi următoarele clasificări, în

concordanţă cu SR EN ISO 13943 şi seria SR EN 13501.

aa) Nivel de stabilitate la foc – capacitatea globală normată a unei clădiri sau a unui

compartiment de incendiu de a răspunde la acţiunea focului. Nivelul de stabilitate la foc al


clădirii

este determinat de elementul său cu cea mai defavorabilă încadrare în valorile normate.

Niveluri de stabilitate la foc

Art. 16. Condiţiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească elementele principale ale clădirii

(compartimentul de incendiu) astfel încât întreaga clădire sau compartiment să poata fi încadrat

într-un anumit nivel de stabilitate la foc, sunt precizate în tabelul nr.1.

Art. 17. Nivelul de stabilitate la foc al clădirii sau al unui compartiment de incendiu este

determinat de elementul sau cu cea mai defavorabilă încadrare şi se precizează obligatoriu în

proiect.

BIBLIOGRAFIE:

Legea 50 / 1991 actualizată

"Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor" Indicativ P118.

Codul de proiectare seismică P-100/2006


Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată

STAS 10100/0-75 „Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor”

P100-92 “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-


culturale, agrozootehnice si industriale”

Ordinul M.L.P.A.T. nr. 71/N/1996 “Completarea si modificarea capitolelor 11 si 12 din


normativul P100-92”

WWW. :

http://lege5.ro/Gratuit/geydinrw/hotararea-nr-766-1997-pentru-aprobarea-unor-regulamente-
privind-calitatea-in-constructii

http://lege5.ro/Gratuit/geztcojq/regulamentul-privind-stabilirea-categoriei-de-importanta-a-
constructiilor-din-21111997?pid=&d=2016-12-30

http://www.mdrap.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXV/25_7_HG_766_anexa%203.pdf

http://constructii-proiect.ro/upload/normative/cc/P100-1-2013.pdf

http://www.aicps.ro/resources/downloadres/RegulamentAutorizare_AICPS_Anexa4.pdf

https://www.docdroid.net/mkew/normativ-de-siguranta-la-foc-a-constructiilor-ind-p-118-
1999.pdf.html#page=10

http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1217/Legea_50_1991,_Actualizata_2016,_privind_autori
zarea_executarii_lucrarilor_de_constructii/page/8#nextPage

http://www.auditare-
energetica.eu/docs/Legi_RO/L_10/LEGEA_10_actualiz_cu%20Legea%20177.pdf

 recepţia lucrărilor, proces verbal de recepţie a lucrărilor.

pasul 6 – 2 ore
Dosar D.T.A.C.
- expertiza-verificare
- completare cerere pentru obţinerea autorizaţiei de construire
- documentaţie pentru luare în evidenţă O.A.R.

Explicatii referitoare la intocmirea elementelor solicitate in pasul 6

Cererea pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

Către,
……………………………………………………

[conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente *)]

CERERE

pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

Subsemnatul1)Tugui Alexandru, CNP1691204040038, cu domiciliul2)/sediul în judeţul


Bacau municipiul/oraşul/comuna Beresti Bistrita, satul Brad, sectorul …., cod poştal
…………….., str.Principala nr. 7 , bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax 0745xxxxxx, e-
mail …………………………………….…...,

în calitate de /reprezentant al...................................................................................

CUI ………………….….….,

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor


de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea
autorizaţiei de construire/desfiinţare

pentru imobilul  teren şi/sau construcţii , situat în judeţul


……Bacau……………………………………., municipiul/oraşul/comuna …Beresti
Bistrita………….….……….……., satul …Brad………….…………………….., sectorul……,
cod poştal……………….., str. ……………………………….……….. nr. ……, bl. ……., sc.
…., et. ……, ap. …., Cartea funciară3)60200

Fişabunului imobil ............................................................................................................

sau nr. cadastral.............................................. în vederea excutării lucrărilor de4)

constructie locuinta P + împrejmuiri în valoare de5) :


80.000…………………………………………………….………………………lei

Documentaţia tehnică  D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire


(D.T.A.C.+D.T.O.E.), respectiv de desfiinţare a construcţiilor (D.T.A.D) nr.6)
……………..………. din ……………………

............................................................................................................................................................
.................

[denumirea documentaţiei]

a fost elaborată de Tanase Costel cu sediul în judeţul Bacau. municipiul/oraşul/comuna


………… sector/satul …………………………………….. cod poştal ………………, str.
Pomilor nr. 7, bl. ….., sc. ….., et. …., ap. …, respectiv de …HARBATOVSCHI
CORNELIU……...  arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul
Naţional al Arhitecţilor cu nr. 2433 , în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale
Bacau a Ordinului Arhitecţilor din România.Proiectul de arhitectura din cadrul Documentatiei
tehnice-D.T(D.T.A.C.+D.T.O.E.) a fost luat in evidenta Filialei teritoriale Bacau a Ordinului
Arhitectilor din Romania cu nr. 2433 din ......

Verificarea Documentaţiei tehnice  D.T., în conformitate cu prevederile Legii


nr.10/1995, a fost efectuată de7):

1. Cerinţa A Arh. Harbatovschi C 4. Cerinţa D ………………………………………

………………………………………………………….. …………………………………………………………

2. Cerinţa B Ref.Vasile 5. Cerinţa E …………………………………………


Stineru……………………………………….. …………………………………………………………

3. Cerinţa C ………………………………………… 6. Cerinţa F …………………………………………

………………………………………………………….. …………………………………………………………

7. Cerinţa Af ..………………………………………

…………………………………………………………
__________________________

*) Se completează, după caz :  preşedintele consiliului judeţean ;

 primarul general al municipiului Bucureşti ;

 primarul sectorului ……. al municipiului Bucureşti

 primarul municipiului …………………… ;

 primarul oraşului …………………… ;

 primarul comunei ……………………

F.8
(pag.2)

Durata estimată a executării lucrărilor solicitată este de 12 luni/zile, în baza prevederilor


Documentaţiei tehnice  D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. +
D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) anexată prezentei, conform
graficului de execuţie, semnat şi parafat de proiectant, anexat prezentei.

Anexez la prezenta cerere:

a) Certificatul de urbanism nr. 17./2017 emis de …PRIMARIA BERESTI BISTRITA ..


(copie)

b) dovada titlului asupra imobilului  teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral


actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie legalizată)

………………………………………………………..
c) Documentaţia tehnică  D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., după caz, compusă din:

două parti scrise și doua desenate (2 exemplare originale)

...............................................................................

La elaborarea Documentaţiei tehnice  D.T. au fost respectate toate procedurile de


notificare a autorităţii publice pentru protecţia mediului prevăzute de Lege, care fac obiectul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

d) avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie):

d.1) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Aviz apă potabila ,canalizare

d.2) avize şi acorduri privind securitatea la incendiu, protecţia civilă, sănătatea


populaţiei:

…ISU,SANIPID…………………………………………………
…………………………………………………..

d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor
deconcentrate ale acestora:

…EON,TELEFONIE…………………………………………………
…………………………………………………..

……………………………………………………

d.4) studii de specialitate (câte 1 exemplar copie):

…GEO…TEHNIC…………………………………………………………………………
……………………………………..

d.5) raport de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente


consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie , după caz (1
exemplar copie) ;

d.6) raport de audit energetic pentru lucrări de intervenţie la clădiri existente în vederea
creşterii performanţei energetice (1 exemplar copie) ;

d.7) referatele de verificare a documentaţiei privind asigurarea cerinţelor esenţiale de


calitate în construcţii, corespunzător categoriei de importanţă a construcţiei (câte 1
exemplar copie)
……………………………………………………
…………………………………………………..

……………………………………………………
…………………………………………………..

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia


mediului: (copie) ;

f) dovada înregistrării documentaţiei la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar


copie).

g) documentele de plată a taxelor legale în vederea autorizării (copie) ;

TAXĂ URBANISM,TAXĂ AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE, TAXA ARHITECT

h) anexa la „Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare”, completată cu


toate elementele necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia (2 exemplare
originale)

Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez să
respect, în cunoştinţa prevederilor Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii,
autorizaţia de construire şi documentaţia aferentă vizată spre neschimbare.

Semnătura5) xxxxxxxxxxxxx…………………………….

L.S

Data …07.12.2017…

F.8
(pag.3)
ANEXĂ

la Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

Capitolul 1  Tipuri de lucrări

În conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.50/19911)

 a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere,


reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel,
precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art.11 din
Legea nr.50/1991;

 b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare,


restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie
efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii;
 c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi
reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă,
reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de
îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de
producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi
retehnologizare a celor existente;
 d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări
de amenajare a spaţiilor publice;
 e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a
prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a
sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau subterane;
 f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu, necesare în vederea
organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art.7 alin.(11) din Legea nr.50/1991;
 g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;
 h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum
şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;
 i) cimitire  noi şi extinderi.
 j) lucrări de desfiinţare a construcţiilor de la lit. a)h).

Capitolul 2  Categorii de construcţii1) :


  construcţii de locuinţe  construcţii
hidrotehnice
 construcţii pentru instituţii publice şi servicii:  construcţii pentru
îmbunătăţiri funciare
 pentru sănătate  construcţii tehnico-edilitare
 pentru asistenţă socială  construcţii pentru pompieri
 pentru învăţământ  construcţii cu caracter special
 pentru cultură  construcţii cu funcţiuni comasate
 pentru turism  reţele edilitare:
 pentru culte  apă
 pentru administraţie şi finanţe  canalizare
 pentru comerţ  energie electrică
 pentru servicii  termice
 pentru sport  gaze
 pentru recreere  telecomunicaţii
 construcţii agricole şi zootehnice  amenajări exterioare:
 construcţii industriale  amenajarea şi consolidarea
terenului
 construcţii pentru depozitare  străzi, alei, platforme, parcaje,
garaje
 construcţii pentru transporturi  spaţii libere şi mobilier
exterior
 construcţii pentru telecomunicaţii  spaţii verzi, împrejmuiri
 construcţii energetice  construcţii cu caracter provizoriu.

__________________________
1)
Se introduce „X” în casetă
F.8
(pag.4)

Capitolul 3  Date caracteristice privind amplasamentele şi construcţiile

a) Suprafaţa terenului ……1000………………. m2


b) Situarea terenului faţă de străzile adiacente are iesire la drumul existent 10m
c) Procentul de ocupare a terenului  POT2): existent ……0,30………. % propus
……………. %
d) Coeficientul de utilizare a terenului  CUT2): existent ……30………. propus
…………….
e) Alinierea construcţiilor:
● Corpul de clădire cel mai avansat faţă de limita proprietăţii la stradă se află la
…………... m.
● Distanţele minime ale construcţiilor faţă de vecinătăţi sunt:
De 2m faţă de limita de proprietate din ……N……………………;
De 10 m faţă de limita de proprietate din ……E………………;
De 20. m faţă de limita de proprietate din ……S…………………
f) Numărul de corpuri de clădiri …1…, din care: existente …………… desfiinţate
…………..…
menţinute ……………. propuse ……1…..…..
rezultate ……………….

g) Suprafeţe3):

(m2)

Suprafaţă Suprafaţă Suprafaţă Suprafaţă


Construcţii construită desfăşurată locuibilă/
utilă
nr.cam

● existente, din care: ------------ /

 desfiinţate ------------ /

 menţinute ------------ /
● propuse 100 100 75 60/3

TOTAL *) /

* Totalul rezultă prin însumarea suprafeţelor înscrise la rubricile „menţinute” şi


„propuse”.

h) Înălţimea construcţiilor propuse (în m):

CORP CORP CORP CORP


……….. ……….. ……….. ………..

Înălţimea la cornişă sau 3,5


streaşină

Înălţimea maximă a 5m
construcţiilor

i) Numărul de niveluri

CORP CORP CORP CORP


……….. ……….. ……….. ………..

Existente

Propuse P

j) Caracteristici constructive şi aspect exterior

CORP CORP CORP CORP


……….. ……….. ……….. ………..

Sistem constructiv partier

Fundaţii Beton

Acoperiş (şarpantă/terasă) Tabla

Sistem de încălzire Sobe


Învelitoare (material/culoare) Maro

Finisaj exterior Alba


(material/culoare)

Tâmplărie exterior maro


(material/culoare)

k) Capacităţi funcţionale ale construcţiilor proiectate:

● Construcţii de locuinţe1)

  principale (permanente)  sezoniere (de vacanţă)  pentru închiriere


 sociale
 de serviciu  de necesitate  de
intervenţie  de protocol
Număr de apartamente propuse ….., din care cu: 1 cam. … 2 cam. … 3 cam. … 4 cam.
… 5 cam. …

__________________________
2)
Conform Legii nr.350/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi HGR
nr.525/1996
3)
Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85

F.8

(pag.5)
● Construcţii pentru instituţii publice1)

 sănătate nr. de paturi ……………… nr. de consultaţii


……… nr. de proceduri ………
 învăţământ nr. de săli de clasă ……… nr. de locuri
…………… nr. de grupe …………..
 cultură nr. de locuri ……………….
 hoteliere nr. de camere ………….. nr. de locuri
…………….
 culte nr. de locuri ……………….
 administrative şi financiare nr. de personal ……………

● Construcţii pentru comerţ, alimentaţie publică şi servicii1)

 comerţ nr. de personal ……………


 alimentaţie publicănr. de locuri ………………. nr. de personal ……………
 servicii nr. de personal ……………

● Construcţii pentru sport, recreere1)

 sport nr. de locuri ……………….


 recreere nr. de locuri ……………….

● Construcţii pentru activităţi productive1)

 producţie nr. de personal ……………


 depozitare nr. de personal ……………

● Alte caracteristici ale capacităţilor funcţionale pentru construcţii propuse, necuprinse


în categoriile de mai sus :

………………………………………………………………………………………………
……………………..

………………………………………………………………………………………………………
……………………...

l) Asigurarea utilităţilor urbane1)

 apă  canalizare  energie electrică


 energie termică
 gaze naturale  telefonizare  salubritate  transport urban
Alte utilităţi : ……………………..  …………………….. 
……………………..
m) Garaje şi parcaje1)

 garaje nr. de locuri ………………. Suprafaţa


construită desfăşurată …………. m2
 parcaje nr. de locuri ………………. Suprafaţa
construită desfăşurată …………. m2

n) Drumuri, alei, platforme: suprafaţă carosabil ………… m2 ; suprafaţă pietonală


………….. m2

o) Spaţii verzi1)

 arbori tăiaţi număr …………  arbori menţinuţi


număr …………
 arbori plantaţi număr …………  spaţii verzi suprafaţă ………... m2

p) Modul de evacuare a deşeurilor


…………………………………………………………………………...

………………………………………..……………………

r) Măsuri de securitate la incendiu şi protecţie civilă


………………………………………………………..

………………………………………..………………………………………………

s) Măsuri de protecţie a mediului


……………………………………………………………………………...

………………………………………..…………………………………………………

t) Alte caracteristici specifice


…………………………………………………………………………………..

………………………………………..……………………………………………………

Întocmit4)

Data …07.12.2017………………
L.S.
__________________________
4)
Anexa se întocmeşte de către proiectantul documentaţiei (persoană fizică sau juridică), se
precizează datele de identificare, după caz:

 numele şi prenumele întocmitorului şi se aplică parafa  după caz ;

 numele firmei, numele şi prenumele reprezentantului şi se aplică ştampila.

F.8
(pag.6)

PRECIZĂRI
privind completarea formularului

„Cerere

pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare”

1) Numele şi prenumele solicitantului:


persoană fizică; sau
reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a
calităţii solicitantului în cadrul firmei.

2) Pentru persoană fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia;


Pentru persoană juridică, se completează cu date privind sediul social al firmei.
3) Se completează cu date extrase din Cartea funciară sau din Fişa bunului imobil, după
caz.

4) Se înscrie: denumirea lucrării, capacitatea şi categoria lucrărilor, precum şi oricare alte


elemente principale care definesc toate lucrările prevăzute a fi autorizate.

5) Valoarea lucrărilor se declară de către solicitant şi se stabileşte, după caz, în funcţie


de:
 suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor; ori
valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, din devizul general al investiţiei.

6) Se completează cu denumirea, numărul proiectului, data elaborării, precum şi cu datele


de identificare ale şefului de proiect, proiectantului/proiectanţilor in conformitate cu prevederile
art.9 din Lege.

7) Se completează cu numele, prenumele verificatorului, precum şi cu numărul


certificatului de verificator, pentru fiecare cerinţă/domeniu de verificare.

NOTĂ:

 Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente


acestora este cea evidenţiată la cap.4  Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap.4.1. 
Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborată cu prevederile pct.138
alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.

 Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier va avea ca bază de calcul


cap.5  Alte cheltuieli, subcap.5.1  Organizare de şantier, pct.5.1.1. Lucrări de construcţii, în
conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.28/2008.

 Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se stabilesc de către


personalul de specialitate din cadrul administraţiei publice emitente, pe baza reglementărilor
legale în vigoare, şi se comunică solicitantului la prezentarea acestuia în vederea depunerii
cererii de autorizare.

Solicitantul are obligaţia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele


de plată a taxelor, comunicate anterior de emitent.

 Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată 


care se înregistrează şi în formular la poziţia nr.7.

Capitolul 5 – Schema logică

1. Cerere tip pt. emiterea AC


2. Certificat de urbanism (in copie)
3. Dovada titlului de proprietate asupra terenului( copie
legalizata)
4. Proiectul (documentatia tehnica) pentru autorizarea lucrarilor
de constructii- DTAC, inclusiv referatele de verificare ,semnate
și ștampilate in original ( 2 exemplare)
5. Avize si acorduri ce se obtin prin grija investitorului, daca sunt
solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv acordul de
mediu.
6. Dovada privind achitarea taxelor legale.

Proiectantul completează și
semnează Anexa la cerere,
apoi o transmite
beneficiarului

Beneficiarul completează și
semnează cererea, apoi o
depune la emitentul
autorizației
Capitolul 6 – Bibliografie

1. Legea 50/1991, Republicată,privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu


modificările și completările ulterioare
2. Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările
și completările ulterioare
3. O.U 100/2016 pentru modificarea si completatea L 350/2001, privind amenajarea
teritoriala si urbanismul, precum si L50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții

pasul 7-2 ore

o prezentarea procesului de autorizare a construcţiilor în cazul necesităţii


întocmirii documentaţiilor de urbanism;
o prezentare proces de autorizare a construcţiilor pentru investiţii din bani publici:
 licitaţii;
 conţinut documentaţii;
 SPF;
 SF
o activitatea arhitectului pe şantier;
o predare D.T.A.C. locuinţă – conţinut documentaţie

o legislaţie necesară
o bibliografie

intocmit conf.dr.arh.Mircea Grigorovschi