Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect de lecție

Matematică

Opriș Raluca – Ioana


Proiect de lecție

Data : 04.06.2013

Clasa : a VI-a C

Domeniul / Disciplina : Matematică ( Geometrie)

Titlul lecției : Unghiuri formate de două drepte paralele tăiate de o secantă. Criterii de
paralelism. Exerciții și probleme.

Unitatea de învățare: Paralelism

Tipul lecției : Lecție de consolidare și sistematizare

Profesor : Opriș Raluca Ioana

Instituția de invățământ : Școala Generală Nr. 16 Oradea

Durata lecției : 50 minute

Locul de desfășurare : Sala de clasă

Competențe Generale

1. Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, a terminologiei și a procedurilor de calcul


specifice matematicii.

2. Dezvoltarea capacităților de explorare/investigare și rezolvare de probleme.

3. Dezvoltarea capacității de a comunica, utilizând limbajul matematic.

4. Dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul și aplicarea matematicii în


contexte variate.

Competențe Specifice

C1. Să identifice tipurile de unghiuri formate de două drepte paralele tăiate de o secantă;

C2. Să utilizeze teorema dreptelor paralele tăiate de o secantă, criteriile de paralelism,


teorema unghiurilor alterne-interne si reciproca acesteia în rezolvarea problemelor.

C3. Să utilizeze un limbaj matematic adecvat.

2
Strategii didactice

Metode și procedee de învățare

o M1. Conversația
o M2. Expunerea
o M3. Explicația
o M4. Exercițiul
o M5. Exemplificarea
o M6. Problematizarea
o M7. Algoritmizarea

Mijloace de învățare

o m 1. Culegere de probleme
o m 2. Caiet
o m 3. Tablă
o m 4. Cretă
o m 5. Instrumente geometrice
o m 6. Fișă de lucru

Metode de evaluare

o Evaluare continuă pe parcursul lecției


o Observare sistematică
o Aprecieri verbale
o Autoevaluare

Forme de organizare a activității

o Activitate frontală
o Activitate individuală

Bibliografie :

D. Brânzei, D. Zaharia, M. Zaharia – Culegere Mate 2000+8/9, Editura Paralela 45, Pitești
2008

I. Gheorghe, M. Perianu, D. Săvulescu, S. Smărăndoiu - Matematică pentru clasa a VI-a II,


Editura Art, București 2013

3
Strategii didactice
Nr. Competențe Forme de
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Evaluare Timp
Crt. specifice organizare a
de de
activității
învățare învățare
elevilor
Asigurarea condițiilor optime pentru
Moment
1. desfășurarea lecției. Elevul de servici raportează absenții. M1 Frontală 3’
organizatoric
Verificarea prezenței.
Verificarea temei de casă și rezolvarea Frontală
eventualelor neclarități întâlnite; Autoevalu
Verificarea temei elevilor prin sondaj , M1 m1 are
folosind dialogul profesor – elev, elev – Comunicarea rezultatelor / M2
elev, prin confruntarea rezultatelor. problemelor întâmpinate în rezolvarea M3 Aprecieri
Verificarea și reactualizarea temei. M5 m2 verbale
cunoștințelor predate anterior :
„ Ce lecție ați avut de pregătit pentru Răspuns :
azi ? ” ” Unghiuri formate de două drepte M1 Frontală
paralele tăiate de o secantă ” M2
Un elev va ieși la tablă pentru a desena Un elev va ieși la tablă și va desena M5
două drepte paralele tăiate de o două drepte paralele tăiate de o Aprecieri
secantă și va numerota unghiurile ce secantă și va numerota unghiurile ce verbale
Reactualizarea
se formează . se formează. m2
2. cunoștințelor și 6’
m3
captarea atenției
C1 „Ce fel de unghiuri sunt formate de Un elev va ilustra tipurile de m4
C3 două drepte paralele tăiate de o congruență care se formează. m5 Frontală
secantă ?” Răspuns : M1
„Două drepte paralele tăiate de o M2
secantă formează unghiuri M5
- Alterne – interne congruente Observare
- Alterne – externe congruente sistematică
- Corespondente congruente
- Interne de aceiași parte a
secantei suplementare
- Externe de aceiași parte a
secantei suplementare”

4
„Care este condiția ca două drepte Răspuns : Frontală
intersectate de o secantă să fie drepte „Două drepte intersectate de o M1
C1 paralele ? ” secantă sunt paralele dacă și numai M2 Observare
C2 dacă acestea determină cu secanta o M3 sistematică
C3 pereche de unghiuri alterne –interne M5
congruente .” Frontală
Aprecieri
C1 „Care sunt consecințele acestei Răspuns : verbale
C2 teoreme ?” ( criteriile de paralelism) Dacă două drepte determină cu o M1
C3 secantă o pereche de unghiuri : M2
- Alterne- externe congruente M3
- Corespondente congruente M5
- Interne de aceiași parte a
secantei suplementare
- Externe de aceiași parte a
secantei suplementare
atunci dreptele sunt paralele.

În cadrul orei de azi ne-am propus să


rezolvăm probleme pe baza teoremei
unghiurilor formate de două drepte
paralele tăiate de o secantă și a m2
Anunțarea temei M1 Observare
3. criteriilor de paralelism. Elevii vor nota in caiete titlul lecției. m3 Individuală 1’
și a obiectivelor M2 sistematică
Se va scrie titlul lecției pe tablă : m4
„Unghiuri formate de două drepte
paralele tăiate de o secantă.Criterii de
paralelism.Probleme. ”

5
Se va rezolva la tablă următoarea
problemă :
1. Se dă figura de mai jos. Elevii vor nota în caiete problema, vor Frontală
Se știe ∡1 ≡ ∡5. fi atenți la explicații și la rezolvare, vor M1
a 2 1 nota rezolvarea expusă. m2
3 4 M2 m3
C1 M3 m4
C2 6 5 b m5
C3 7 8

Să se demonstreze :
a) ∡4 ≡ ∡8 ; ∡3 ≡ ∡7 ; ∡2 ≡ ∡6
b) ∡3 ≡ ∡5 ; ∡4 ≡ ∡6 ;
c) ∡1 ≡ ∡7 ; ∡2 ≡ ∡8 ;
0
Prezentarea d) m(∡3) + m(∡6) = 180
0
conținutului m(∡4) + m(∡5) = 180 Observare
0
4. învățării și e) m(∡2) + m(∡7) = 180 sistematică 25’
0
dirijarea învățării m(∡1) + m(∡8) = 180

Ce cunoștințe vom folosi pentru Răspuns : M1


rezolvarea acestei probleme ? Dacă două drepte determină cu o M2
C1 secantă o pereche de unghiuri M3 Frontală
C2 corespondente congruente atunci M4
C3 dreptele sunt paralele. M5
Se vor scoate elevii pe rând la tablă Rezolvare : M6
pentru rezolvarea punctelor problemei Dacă ∡1 ≡ ∡5 , ∡1 și ∡5 sunt Aprecieri
și vor fi îndrumați prin întrebări către corespondente congruente => a|| b . verbale
rezolvarea acestora. Dacă a || b => m2
a) ∡4 ≡ ∡8 ; ∡3 ≡ ∡7 ; ∡2 ≡ ∡6 – m3
corespondente congruente. m4
b) ∡3 ≡ ∡5 ; ∡4 ≡ ∡6 - alterne- m5
interne congruente .
c) ∡1 ≡ ∡7 ; ∡2 ≡ ∡8 -alterne –
externe congruente.
d) (∡3), (∡6) – unghiuri interne

6
de aceiași parte a secantei;
Unghiurile interne de aceiași parte a
secantei sunt suplementare .
0
 m(∡3) + m(∡6) = 180
0
m(∡4) + m(∡5) = 180

e) (∡2), (∡7) – unghiuri externe


de aceiași parte a secantei.
Unghiurile externe de aceiași parte a
secantei sunt suplementare.
0
 m(∡2) + m(∡7) = 180
0
m(∡1) + m(∡8) = 180

2. Copiați si completați fie cu Elevii vor nota în caiete problema, vor M1


𝑎 ∩ 𝑏 ≠⊘ , fie cu 𝑎 ∥ 𝑏 , fi atenti la explicații și la rezolvare, vor M2 Observare
astfel incât cu notațiile din nota rezolvarea expusă. m2 sistematică
figura , urmatoarele implicații m3 Frontală
să fie adevarate : m4
m5

a 2 1
C1 3 4
C2
C3 6 5 b
7 8

d
0 0
a) m(∡1)= 80 si m(∡5)= 100
 ...
0 0
b) m(∡2)= 100 si m(∡5)=100
 ...
0 0
c) m(∡5)= 90 si m(∡1)= 90
 ...
0 0
d) m(∡6)=120 si m(∡1)= 60
 ...

7
Se vor scoate elevii la tablă pentru Rezolvare :
0 0
rezolvarea punctelor problemei și vor a) m(∡1)= 80 si m(∡5)= 100 M1
C1 fi indrumați prin întrebări către  𝑎 ∩ 𝑏 ≠⊘ . M2 Frontală Aprecieri
0 0
C2 rezolvarea acestora. b) m(∡2)= 100 si m(∡5)=100 M3 verbale
C3  𝑎 ∩ 𝑏 ≠⊘ . M4
0 0
c) m(∡5)= 90 si m(∡1)= 90 M5
 𝑎 ∥𝑏. M6
0 0
d) m(∡6)=120 si m(∡1)= 60
 𝑎 ∥𝑏.

3. Dacă [AD este bisectoarea


unghiului ∡𝐶𝐴𝐵 si (AC) ≡ (CD), Elevii vor nota în caiete problema, vor M1
să se demonstreze că fi atenți la explicații și la rezolvare, vor M2 m2 Observare
𝐶𝐷 ∥ 𝐴𝐵 . nota rezolvarea expusă. M3 m3 sistematică
D C m4 Frontală
m5

C1
C2
C3 B A

Se vor scoate elevii la tablă pentru Rezolvare


rezolvarea punctelor problemei și vor În △ 𝐴𝐶𝐷 , (AC) ≡ (CD) => △ 𝐴𝐶𝐷
fi îndrumați prin întrebări ajutătoare isoscel . M1
către rezolvarea acestora.  ∡𝐶𝐴𝐷 ≡ ∡𝐶𝐷𝐴 . M2
[AD bisectoarea ∡𝐵𝐴𝐶 M3
 ∡𝐶𝐴𝐷 ≡ ∡𝐷𝐴𝐵 . M4 Aprecieri
Din ∡𝐶𝐴𝐷 ≡ ∡𝐶𝐷𝐴 M5 verbale
∡𝐶𝐴𝐷 ≡ ∡𝐷𝐴𝐵 M6
 ∡𝐶𝐷𝐴 ≡ ∡𝐷𝐴𝐵
și ∡𝐶𝐴𝐷 , ∡𝐷𝐴𝐵 sunt unghiuri alterne
interne pentru dreptele AB, CD și
secanta AD .
 𝐶𝐷 ∥ 𝐴𝐵 .

8
4. În figura de mai jos , avem m2
𝑎 ∥ 𝑏 , iar 𝑐 o secantă. Elevii vor nota în caiete problema, vor M1 m3
Determinați : fi atenți la explicații și la rezolvare, vor M2 m4
0
a) x =... nota rezolvarea expusă. M3 m5 Frontală Observare
0
b) y =... sistematică
0
40
Rezolvare :
M1 Aprecieri
0 0
x a) x = 40 – unghiuri M2 verbale
0
C1 y corespondente congruente . M3
0
C2 b) y= 140 – unghiuri externe de M4
C3 aceiași parte a secantei sunt M5
suplementare. M6
0
Se vor scoate elevii la tablă pentru y = 180 – 40 = 140 . M7
rezolvarea punctelor problemei și vor
fi îndrumați prin întrebări ajutatoare
către rezolvarea acestora.

5. Problema 2, pag 160 din Observare


culegere. Elevii vor nota în caiete problema, vor M1 sistematică
În figura alaturata 𝑑 ∥ 𝐵𝐶 , 𝐴 ∈ 𝑑 . fi atenți la explicații și la rezolvare, vor M2 m1
C1 Scrieți unghiurile congruente din nota rezolvarea expusă. m2
C2 figură și demonstrați că suma Rezolvare : m3
C3 unghiurilor triunghiul ABC este 𝑑 ∥ 𝐵𝐶 , AB secantă m4
0
180 .  ∡1 ≡ ∡𝐴𝐵𝐶 - alterne m5 Aprecieri
interne congruente . M1 verbale
A d 𝑑 ∥ 𝐵𝐶 , AC secantă M2
1 2  ∡2 ≡ ∡𝐴𝐶𝐵 - alterne M3
interne congruente. M4
M5
Din ∡1 ≡ ∡𝐴𝐵𝐶 M6
B C ∡2 ≡ ∡𝐴𝐶𝐵 M7
0
∡1 + ∡𝐵𝐴𝐶 + ∡2 = 180
 ∡𝐴𝐵𝐶 + ∡𝐵𝐴𝐶 + ∡𝐴𝐶𝐵 =
0
180 .

9
Se vor scoate elevii la tablă pentru
rezolvarea punctelor problemei și vor
fi îndrumați prin întrebări ajutătoare
către rezolvarea acestora.

1. Problema 11 , pag 157 din


culegere. Elevii vor nota în caiete problema, vor
În figura de mai jos , fi atenți la explicații și vor incerca
𝐴, 𝐵 𝜖 𝑎 , 𝑀, 𝑁 𝜖 𝑏 , 𝐴 , 𝐶 , 𝑀, 𝑃 𝜖 𝑑, rezolvarea acesteia.
∆𝐴𝐵𝐶 ≡ ∆𝑀𝑁𝑃. Demonstrați că Individuală
𝑎 ∥𝑏.

Rezolvare : M1
a A B m1
M2
d ∆𝐴𝐵𝐶 ≡ ∆𝑀𝑁𝑃 m2
M3
Obținerea N M b  ∡𝐴𝐵𝐶 ≡ ∡𝑀𝑁𝑃 m3 Observare
5. M4 7’
performanțelor  ∡𝐵𝐶𝐴 ≡ ∡𝑁𝑃𝑀 m4 sistematică
M5
C1  ∡𝐶𝐴𝐵 ≡ ∡𝑃𝑀𝑁 m5
M6
C2 *La unghiuri congruente se opun laturi
C3 P congruente :
 AC ≡ MP Individuală
 AB ≡ MN
 BC ≡ NP
Elevii vor scrie textul problemei în
caiete și vor incerca să o rezolve ∡𝐶𝐴𝐵 ≡ ∡𝑃𝑀𝑁 Autoevalu
individual.  Unghiurile ∡𝐶𝐴𝐵 𝑠𝑖 ∡𝑃𝑀𝑁 are
sunt alterne externe
congruente pentru dreptele Aprecieri
a,b și secanta d. verbale
 𝑎 ∥𝑏

10
Profesorul va verifica rezolvarea Comunicarea rezultatelor /
problemei prin sondaj , folosind problemelor întâmpinate în rezolvarea Frontală
dialogul profesor – elev, prin problemei.
confruntarea rezultatelor.
Profesorul se va asigura de feedback-
ul pozitiv din partea elevilor referitor la Elevii vor răspunde întrebărilor puse
lecția avută numindui aleator pentru a de profesor.
răspunde la intrebări .
Răspuns :
C1 „Ce fel de unghiuri sunt formate de „Doua drepte paralele taiate de o M1 Frontală
C3 două drepte paralele tăiate de o secanta formeaza unghiuri M2
secantă ?” - Alterne – interne congruente M3
- Alterne – externe congruente M5
- Corespondente congruente
- Interne de aceiași parte a
secantei suplementare
- Externe de aceiași parte a
6. Asigurarea secantei suplementare” Aprecieri
3’
conexiunii inverse Frontală verbale
„Care este condiția ca două drepte Răspuns :
C1 intersectate de o secantă să fie drepte Două drepte intersectate de o secantă M1
C2 paralele ? ” sunt paralele dacă și numai dacă M2
C3 acestea determină cu secanta o M3
pereche de unghiuri M5
- Alterne –interne congruente
- Alterne- externe congruente
- Corespondente congruente
- Interne de aceiași parte a
secantei suplementare
- Externe de aceiași parte a
secantei suplementare

Evaluarea Aprecierea elevilor care s-au remarcat Elevii sunt atenți . Aprecieri
7. M1 Frontală 3’
performanțelor la lecție ( eventual finalizare cu notă în verbale
catalog ).

11
Elevii vor primi ca și temă o fișă de Elevii intreabă eventualele dificultăți în
lucru . rezolvarea temei pentru acasă.
Tema pentru
8. Se verifică dacă au neclarități în ceea M1 m7 Frontală 2’
acasă
ce privește rezolvarea temei pentru
acasă.

12