Sunteți pe pagina 1din 1

P RGENERAL

00023165

DISPOZITIE
N jF4 -o[ din

Cu privire la sistarea lucrdrilor de desfiinlare a


construcliei cu nr. cadastral 0100208218.01 din
str. Vasile Alecsandri. 4

Avdnd in vedere mitingul din 10.06.2018, organizat de un grup de cetd{eni


la obiectivul din str. Vasile Alecsandri, 4 $i interpelarea dlui Andrel N5stasq in
temeiul art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436-xvl din 2g.12.2006
,,privind
administrafia public[ locald", art. 15 alin. (l) lit. c) din Legea nr. 136 din
17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chigindu", dispoziliei primarului
general interimar al municipiului Chigindu nr. 710-dc din I S.It.ZOtl,,Cu privire
Ia stabilirea atribuliilor de serviciu ale conducerii Primdriei municipiului
ChiginSu", viceprimarul de ramurd al municipiului Chigindu DISpUNE:
1. Se sisteazd lucrdrile de desfiinlare a construcliei cu nr. cadastral
0100208218.01 din str. Vasile Alecsandri, 4, proprietatea Societdlii Comerciale
,,Cristivlad" SA, pdndla aplanarea litigiului cu cetd{enii.
2.Ptefna sectorului Centru (dl Pavel Rusu), Direclia autorizare gi disciptind
in construclii (dl Oleg Maevschi) gi Inspectoratul de poli,tie Centru (dl Ion
B ilibov) vor asigura controlul execut[r ii prezentei dispozifii.

\. VICEPRIMAR
stor GROZAYU