Sunteți pe pagina 1din 4

Lista subiectelor propuse pentru examen

CONTABILITATE APROFUNDATĂ
ANUL III ID
Întrebări teoretice privind DIZOLVAREA și LICHIDAREA S.C.
1. Care sunt cauzele dizolvării unei S.C. ?
2. Cine numește lichidatorul și care sunt organismele care aplică procedura de lichidare
Care sunt organismele implicate în procedura de lichidare, în cazul lichidării
judiciare și care sunt atribuțiile acestora ?
3. Care sunt principalele operațiuni desfășurate cu ocazia lichidării unei societăți
comerciale ?
4. Care sunt operațiile contabile efectuate cu ocazia lichidării activului unei societăți
comerciale şi pasivului ?
5. Când se întocmește bilanțul final de lichidare, ce cuprinde și ce indicatori se pot
determina pe baza situației conturilor 121 ”Profit și pierdere” și 5121 ”Conturi la bănci în
lei?
6. În ce constau operațiunile de partaj la o societate comercială și ce operațiuni contabile
se efectuează în acest sens ?
7. La ce se referă aspectele fiscale legate de lichidarea unei societăți comerciale ?
8. Cum se efectuează partajul în cazul închiderii lichidării cu acoperirea datoriilor și
obținerea de profit din lichidare ?
9. Cum se procedează în cazul în care rezultatul lichidării este negativ iar pierderea nu
poate fi acoperită din capitalurile proprii ?
10. Ce presupune procedura de reorganizare judiciară ? Detaliați;

Aplicații practice
1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru o societate comercială înaintea
efectuării partajului este următoarea:
u.m.
Active Capitaluri proprii și Datorii
Disponibil în cont la bancă 70 348 Capital social 50 000
Rezerve legale 8 000
Rezultat din lichidare 12 348
Total active 70 348 Total Capitaluri proprii și datorii 70 348
Contabilizați operațiile de partaj

2. Se cunosc următoarele informații despre o societate care s-a dizolvat prin lichidare
voluntară, hotărâtă de asociații societății:
Bilanțul contabil întocmit de societatea care urmează să se lichideze u.m.
Elemente Active Capitaluri
proprii și
Datorii
Capital social 70 000
Rezerve legale 10 000
Rezerve din reevaluare 5 000
Mijloace fixe 105 000
Amortizare mijloace fixe (40 000)
Stocuri 50 000
Datorii comerciale 30 000
Datorii către buget 10 000
Disponibil în cont la bancă 10 000
Total 125 000 125 000
AGA a stabilit că lichidatorul poate efectua toate operațiunile necesare valorificării activelor,
plata datoriilor și împărțirea activului net asociaților.

1
Presupunem că onorariul lichidatorului este de 2 000 u.m. și a fost achitat prin bancă
(lichidatorul nu este plătitor de TVA); mijloacele fixe au fost vândute pentru 70 000 u.m., iar
stocurile cu 60 000 u.m.
Efectuați aceste operații, stabilind totodată și rezultatul lichidării.

3. Fie următorul bilanț de lichidare:


Activ Capitaluri proprii și Datorii
Disponibilități = 0 Capital social = 120 000
Rezerve = 6 000
Rezultat din lichidare = (144 000)
Furnizori = 18 000
Total activ = 0 Total Capitaluri proprii și Datorii = 0
Cum se procedează în cazul stingerii datoriei față de furnizori pentru o
SNC ?

4. Bilanțul înainte de partaj la o S.A se prezintă astfel:


Disponibil în cont la bancă = 198 200 u.m.
Capital social = 100 000 u.m.
Rezerve legale = 20 000 u.m.
Rezultatul lichidării (ct.121) = 78 200 u.m
Care este înregistrarea contabilă privind partajul rezervelor legale ?

5. Se prezintă următorul bilanț final de lichidare:

După întocmirea bilanţului de lichidare urmează să se facă partajul activului net


rezultat în urma operaţiilor de lichidare. Considerăm că avem 2 asociați, iar aceștia deţin
fiecare 50% din capitalul social. Fiecare va primi jumătate din activul net.
Să se înregistreze operațiile de partaj.

6.O societate comercială, livrează produse finite la prețul de vânzare de 600 000 lei
plus TVA, prețul de înregistrare al acestora fiind de 400 lei. O hotărâre judecătorească declară
starea de faliment a clientului. În urma hotărârii judecătorești definitive care atestă
imposibilitatea încasării creanței, aceasta este scoasă din activ. Ulterior, se recuperează în
numerar, 25 % din valoarea creanței. Să se contabilizeze operațiile aferente

2
7. Bilanțul societății ”X” după efectuarea operației de lichidare:
Activ Pasiv
Disponibilități = 0 Capital social = 20 000
Rezerve legale = 4 000
Rezultat reportat (pierdere) = 4 000
Rezultatul lichidării (pierdere) = 10 000
Care este suma ce revine asociaților societății ”X” în urma efectuării partajului
capitalurilor proprii ? Cota de impozit pe profit = 16%; cota de impozit pe dividende = 5%;

Întrebări teoretice FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA S.C.


1. Care este definiția fuziunii și de câte feluri este aceasta ? Explicați;
2. Ce reprezintă proiectul de fuziune ? Precizați informațiile pe care trebuie să le
conțină acesta;
3. Care sunt aspectele financiare legate de fuziunea societăților comerciale ?
4. Care sunt operațiile efectuate cu ocazia fuziunii prin absorbție?
5. Care sunt operațiile efectuate cu ocazia fuziunii prin contopire ?
6. La ce se referă efectuarea fuziunilor din punct de vedere fiscal ? detaliați;
7. Ce reprezintă raportul de schimb și cum se poate calcula ? (precizați definiția și
formula de calcul);
8. Ce reprezintă prima de fuziune ? Precizați și formula de calcul;
9. Cum se aplică metoda valorii nete contabile în cazul operațiilor de fuziune ? (pe
ce se bazează ? ce conturi se utilizează ?);
10. Cum se aplică metoda rezultatului în cazul operațiilor de fuziune ? (în ce constă ?
ce conturi se folosesc ?);

Aplicații practice
1 Dispuneți de următoarele informații:
Capital social = 100 acțiuni x 25 lei/acțiune; rezerve = 500 lei; rezultat reportat
(pierdere) = 100 lei; datorii = 100 lei; cheltuieli de constituire = 50 lei; utilaje = 5 000 lei
Care este valoarea matematică contabilă (VMC) a unei acțiuni

2. Dispuneți de următoarele informații pentru societatea A (absorbant) și societatea B


(absorbit).
Societatea A: Capital social = 1000 acțiuni x 1000 lei/acțiune; ANC=2 000 000 lei
Societatea B: Capital social = 500 acțiuni x 2000 lei/acțiune; ANC = 1 000 000 lei
Care este mărimea primei de fuziune și înregistrarea contabilă corespunzătoare ?

3. Societățile A,B,C,D hotărăsc să fuzioneze într-o societate nouă E, cu un capital


social de 24 000 u.m. Consiliul de administrație hotărăște ca pentru consemnarea fuziunii și
pentru acoperirea cheltuielilor legate de efectuarea operației de fuziune, taxa de participație să
fie de 5% din valoarea capitalului social aportat: 24 000 x 5% = 1 200 u.m.
Calculul primelor de fuziune este:
A: 10 000 x 5% = 500 u.m. prima;
B: 8 000 x 5% = 400 u.m. prima;
C: 5 000 x 5% = 250 u.m. prima;
D: 1 000 x 5% = 50 u.m. prima.
Efectuați înregistrările în contabilitatea societății E.
4.Două societăți comerciale care nu au participații reciproce fuzionează. Situația celor
două societăți se prezintă astfel?
Societatea A: valoarea netă de aport 48 000 u.m., număr de acțiuni 6 000, valoare nominală 6
lei/acțiune;
Societatea B: valoarea netă de aport 40 000 u.m., număr de acțiuni 5 000, valoare nominală 5
lei/acțiune. Care este numărul de acțiuni ce trebuie emise:
I.De societatea A dacă ea absoarbe societatea B;
II.De societatea B daca ea absoarbe A.

3
5.SC Alfa SA absoarbe SC Beta SA. Ea preia prin fuziune activul acesteia constând
din clădiri de 10.000 lei și disponibil la bancă de 5.000. Emite în schimb 1.000 de acțiuni noi
cu o valoare nominală de 14 lei /acțiune.
Ulterior, prima de fuziune se încorporează în capitalul social.
Să se calculeze: valoarea activului preluat de la SC BETA SA, valoarea acțiunilor emise,
prima de fuziune. De asemenea, să se efectueze înregistrările contabile la SC ALFA SA
6. Bilanțurile societății A (absorbant) și B (absorbită) înainte de operația de
fuziune se prezintă astfel:
Structuri bilanțiere Societatea A Societatea B
Concesiuni, brevete, licențe, 34 000 3 500
mărci 80 000 11 000
Imobilizări corporale 106 000 16 500
Active circulante
Total activ 220 000 31 000
Capital social 120 000 18 000
(1200 acțiuni x 100 (180 acțiuni x 100
Rezerve lei/acț) lei/acț.)
Datorii 15 000 2 250
85 000 10 750
Total pasiv 220 000 31 000
Cum se înregistrează creșterea capitalurilor proprii la societatea A ?
7. Activul net corectat pentru 2 societăți care fuzionează prin contopire, rezultând o
nouă societate C, se prezintă astfel:

Se cere: determinarea valorii intrinseci a acțiunilor pentru cele două societăți;


- stabilirea nr.de acțiuni pe care trebuie să le emită societatea C*
* Valoarea nominală a unei acțiuni la societatea C = 1 000 lei.
- determinarea raportului de schimb între acțiunile societății C și acțiunile
societăților A și B;
- cum vor fi împărțite acțiunile între acționarii societăților A și B acțiunile
societății C ?
Precizări referitoare la subiectele pentru examen:
Se vor da 2 subiecte
1. Un subiect teoretic
2.o aplicaţie practică
Atenție! Nota de la lucrarea scrisă constituie 60% din aprecierea finală.
Vor fi luate în calcul, în proporție de 40% temele de control.
Tema aferentă tutorialului 2 o puteți posta în eLis, până în ziua examenului,
inclusiv.
Atenție! Studenții de la zi cu regim de ID, care au fost și la tutoriale, este de preferat
să se prezinte la acest examen, fixat cu anul III ID.

BAFTĂ TUTUROR!
Lect.univdr. Dumitru Andreea Paula
Departamentul Ştiinţe Economice

S-ar putea să vă placă și