Sunteți pe pagina 1din 4

in fala gemineului

dati c6nd spuneti asta, asta devine legea qi destinulvostru.


C6nd o si renunlafi la asta? Acele declarafii prosteqti, pline
de mindrie, degradante, prin care vi victimizali - ele vi
neagi mirefia, iar asta este cauza ini$ali, care vi face s6
pierdeti trenul cihe glorie.
Cdnd o si luafi hotirirea si nu fig zdpdcig 9i si nu fifi
bolnavi? Cdnd o si luafi hotdrArea sa fig genii, ca sd nu
trebuiasci si vi mai chinuifi? CAnd o si vi dali seama, in
HARTA UNUI MAESTRU CATNE
sfdrgit, ci toate grijile din lume n-o si impiedice ceea ce afi
MARETIE $I EXTRAORDINAR
ales si fie, pentru ci voi sunteli cei care afi pus acel lucru
in migcare.
LISTA
De ce sd vi ingrijorafi pentru ceva ce afi putea si
corectati cu mintea voastri intr-o clipi? Cdte zile kebuie si
Acestea sunt cAteva dinhe afirmafiile din Lista pentru
mai fig slabi gi si ratafi o realitate incredibil6? Manifestirile
crearea destinului personal, predati de Ramtha. Studenfii
voastre legate de bogifie gi de sinitate, de Dumnezeu
seinspiri din aceste afirma$i pentru a crea tiparele gAndirii
realizat, de nemurire, de o minte nu numai frumoasi, dar
si le manifeste
obiqnuite gi ale destinului viitor pe care doresc
gi plini de infelepciune, de onoare gi de neinfricare - cAte
gi si le experimenteze. Studenfii sunt incuraja$ si ajusteze
zile o si mai amAnati toate astea in viafa voastrd? Dac6 imi
gi si modifice Lista, pentru a corespunde intenfiei lor
spune!: ,,Maestre, nu egti realist", o si vi rdd in fa!i. Eu sunt
personale. Acest inshument este folosit in disciplinele
intotdeauna realist. Voi nu suntefi realigti. Voi afi ratat foarte
Twilight@, Create Your Day@ [Creeazi-fi ziua] gi Neighbo
multe, dar nu mai e nevoie si fie aga. Eu vi spun ci celmai
rhood Walk@ [Plimbarea], predate la $coala de Iluminare a
bun mod de a iegi din asta e si lisag totul la o parte gi si
lui Ramtha.
dafi voie lui Dumnezeu, si dedica$ acele momente pur gi
simplu numai Marii Lucriri gi apoi si mergeg si le triifi -
1. Eu sunt congtiinfa christici realizati.
si le triiti. Atunci o si vedefi despre ce vorbesc.
2. Eu sunt plin de energie vital6.
Vd iubesc - $i o sd fiu cu voi, in visele voashe.
3. Eu sunt mintea mea mai profundi.
A,ga si fie.
4. Eu sunt mintea lui Dumnezeu.
5. Tatil gi cu mine suntem una.
Ramtha
6. Eu sunt puterea lui Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu.
75
fn fala gemineului Schimbarea liniei temporale a datinului nostru

7. Eu suntinteligenfa atotinfeleaptd, atotcunoscitoare. 34. Eu pot vdd lucruri Pe care altii nu le vid'
si
8. Eu sunt hezit. 35. Eu cunosc viitorul gi imi fac alegerile in consecinfi'
9. Eu sunt iluminat. 36. Eu am capacitatea de Precognifie'
10. Congtiinfa mea este extins6. 37. Eu am capacitatea de telePortare.
11. Eu sunt minte nelimitati. 38. Eu imi pirisesc corpul in mod regulat 9i imi
12. Creierul meu este deschis. amintesc de cilitoria mea.
13. Eu sunt una cu tot ce este viafi. 39. Eu dorm in Twilight@.
L4. Eu sunt bucurie. 40. Eu sunt un visitor lucid'
15. Eu sunt iubire. 41. Visele mele sunt vii 9i lucide.
16. Eu vdd pe Dumnezeu in tofi oamenii gi in toate 42. Eu imi amintesc visele mele.
lucrurile. 43. Eu imi controlez acfiunile in vise'
77. Eu mi iubesc necondigonat pe mine gi pe alfii. 44. Eu visez alte dimensiuni'
18. Eu sunt meritoriu. 45. Eu visez experienfe din viefile anterioare'
19. Eu sunt cel care infelege. 45. Eu visez atPerienfe viitoare.
20. Eu sunt drept. 47. Dumnezeulmeu vorbegte cu mine in starea de vis'
21. Mintea mea mai mireafi a apirut. 48. Eu cilitoresc in dimensiuni.
22. Eu sunt nemuritor. 49. Eu pot si zbor.
23. Fac altora ceea ce ag wea si imi faci ei mie. 50. Eu mi resPect Pe mine insumi'
24. Eu sunt tot ce este un maestu. 51. Eu ii respect pe alfii.
25. Eu sunt libertate deplini. 52. Eu imi experimentez sinele congtient'
26. Eu sunt propria mea putere. 53. Eu vid cu vedere deplini corpul meu str6lucitor'
27. Eu imi asum responsabilitatea pentru viafa mea. 54. Eu vid corpul shilucitor al lui Ram'
28. Eu sunt impecabil. 55. Eu vid clar cAmpurile de energie ale fiecirui
29. Eu sunt moral. individ.
30. Eu sunt neinfricat. 55. ln fiecare zi, bucuria mea cregte.
31. Eu sunt umil. 57. Eu hiiesc in Acum.
32. Abilitifile mele paranormale sunt complet 58. Eu sunt Punctul Zero.
dezvoltate. 59. Eu am viziuni ale Planului auriu al paradisului'
33. Eu cunosc gdndurile altora. 50. Eu merg la casa lui Ram-
in fala gemineului Schimbarea liniei temporale a destinului nostru

61. Eu imi amintesc de viafa mea cu Ramtha. 85. Eu sunt insPiiafie de sine.
62. Eu imi amintesc tot ce m-a invifat Ramtha in 87. Tatentele mele ies la suprafafi gi se revarsi liber'
timpul viefii lui. 88. Creativitatea mea se revarsi liber'
53. Eu imi amintesc, imi amintesc, imi amintesc. 89. Eu sunt minte geniald.
54. Eu sunt un cilitor in timp. 90. Eu sunt Corpul albasilu lBlue Body@l'
55. Eu inbu in comuniune cu fiinfe mirefe. 91. Eu pot si imi accesez Corpul albastru [Blue
56. Eu am inbat in contact cu entitatea din spatele ugii. Body@l duPi voie'
67. Cartea Viefii mele este deschis6 gi eu imi amintesc. 92. Eu sunt Shiva, distrugitorul imperfecfiunii 9i

68. Eu imi amintesc viefile mele anterioare. creatorul noului.


69. Eu imi amintesc viitorul meu. 93. Eu sunt maesbul Twilight@.
70. Eu sunt imaginafie fabuloasi. 94. Impresiile mele incongtiente sunt realizate'
71. Eu vizualizez cu uqurinfi gi dimensional. 95. Sistemul meu reticular de activare este limpede'
72. Ceea ce imaginez este real. 95. Eu am capacitatea si imi inal! frecvenfa dupi voie'
73. Ceea ce imaginez este realitatea mea primari. 97. Eu sunt maesbul migcirii energiei'
74. Eu sunt un alchimist. 98. Eu sunt maesbul concentririi'
75. Eu am puterea si imi creez wala aga cum weau 99. Puterea mea de concentrare a crescut'
si fie. 100. Eu pot si mut obiecte cu mintea mea'
75. Eu pot sA creez orice weau. 101. Eu trec prin Perefi.
77. Manifestirile mele au loc rapid. 102. Eu realizez labirintul.
78. Eu elechtez schimbarea. Eu sunt pregitit pentru 103. Eu trec dincolo de spar$ul indoielii 9i necredinfei
schimbare. mele personale.
79. Eu accept schimbarea in viafa mea. 104. Eu sunt vindecitor.
80. Eu eliberez gi dau drumul trecutului. 105. Dumnezeu cutge prin mine in unime'
81. Eu triiese in prezent. 105. Cei pe care ii ating sunt vindecafi'
82. Eu sunt evoluat in atitudinea mea. 107. Eu sunt maestru al vizualizirii la distanfi'
83. Eu imi stipdnesc obiceiurile. 108. Eu am incredere in impresiile mele'
84. in fiecare zi, in toate felurile, mi-e din ce in ce mai 109. Starea mea de cunoagtere ocisti'
bine. 110. Eu sunt maesbu almanifestirii de obiecte in mdna
85. Pasiunea mea inspiri venerafie. mea.
in fala gemineului Schimbarea liniei temporale a destinului nostru

111. Eu sunt maesku al dansului. 138. Eu sunt bogSlie gi abundenf6 nelimitati.


ll2. Eu sunt maestru al cAmpului. 139. Paharul meu s-a revirsat'
113. Eu imi gisesc cartonagele pe gard. 140. Eu sunt implinit.
114. Eu simt culorile. 141. Eu sunt suveran la toate nivelurile.
115. Eu vid frecvenfele. I42. Eu transcend limitarea indoielii 9i a necredinfei
116. Eu sunt mai mdre! decAt corpul meu. mele personale.
117. Eu sunt mai mire! decit programarea mea 143. Eu sunt iertat gi niscut din nou.
genetici. 144. Eu gtiu ce weau.
118. Eu sunt transmutat. Eu incetez si imbitrdnesc. 145. Eu sunt ferm.
119. Eu sunt viguros in fiinfa mea. 146. Eu sunt protejat.
120. Eu posed tenacitate. 147. Eu am supraviefuit schimbirilor lumii.
121. Eu cuprind o mare robustefe. 148. Eu hiiesc in supracongtiin!6.
722. Corpul meu este puternic Ai plin de for!6. 149. Eu sunt unul dintre cei pufini 9i radicali.
123. Corpul meu reflecti perfecfiunea. 150. Eu sunt tot ce este Ramtha.
724. Corpul meu funcfioneazi la nivel optim. 151. Eu mi desfigor in lumea de jos.
125. Eu sunt sinitate gi vitalitate skilucitoare. 152. Eu sunt pace.
126. Sistemul meu imunitar functioneaz6 la nivelul siu 153. Eu m6 predau cilitoriei gi destinului sufletului meu'

optim.
727. Corpul meu este vindecat gi reficut.
128. Corpul meu este cu zece ani mai tAnir.
129. Corpul meu este cu douizeci de ani mai t3n6r.
130. Eu sunt inilgat.
131. Eu lucrez cu mare bucurie.
132. Eu sunt abundenfi puri.
133. Fabuloasa mea bogifie a sosit.
134. Eu sunt suveran. Toate datoriile mele sunt plitite.
135. C6mara mea este plini. Sunt abundent.
136. Tot ce weau, ob$n.
137. Tot ce am sperat si am, am obfinut.

81

S-ar putea să vă placă și