Sunteți pe pagina 1din 216

Lista normative constructii în vigoare 2016

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII *

Domenii :

Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi


I.
elementelor de construcţii
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
II.
executarea lucrărilor de terasamente
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
III.
executarea fundaţiilor
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
IV. executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton
precomprimat
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
V.
executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
VI.
executarea construcţiilor metalice
Reglementări tehnice privind folosirea şi
VII.
executarea construcţiilor din materiale lemnoase
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
VIII.
executarea lucrărilor de învelitori
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
IX.
executarea lucrărilor de izolaţii
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli,
X.
placaje, tapete
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor
XI.
de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
XII.
executarea instalaţiilor electrice
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
XIII.
executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
XIV.
executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
XV. executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor
contra agenţilor
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
XVI. executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi
cadastrale
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
XVII.
executarea clădirilor de locuit şi social-culturale
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
XVIII. executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de
irigaţii
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
XIX. executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi
regularizărilor de râuri
Reglementări tehnice privind proiectarea şi
XX.
executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj
Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia
XXI.
lucrărilor de construcţii şi instalaţii
Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere
XXII.
şi postutilizare a construcţiilor
Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor
XXIII.
pentru construcţii-montaj
Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr.
XXIV.
10/1995
XXV. Reglementări tehnico-economice şi metodologice
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea
XXVI.
construcţiilor pentru transporturi
Reglementări tehnice privind performanța energetică a
XXVII.
clădirilor
XXVIII. Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu
XXIX. Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism

NOTĂ nr.1: Fiecare domeniu cuprinde:


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în Monitorul Oficial al României
şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier.
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate, după
caz.

NOTĂ nr.2:
1-referinţele nominalizate în reglementările tehnice sunt cele în vigoare la data elaborării
acestora.
2-în cazul utilizării reglementărilor tehnice, se vor consulta ultimile ediţii ale standardelor
şi/sau documentelor de standardizare, precum şi legislaţia specifică domeniului, în vigoare
(legi, hotărâri ale guvernului, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, ordine de ministru,
regulamente ale Comisiei Europene, etc ).
Legendă :
M.D.R.A.P. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Administraţiei Publice
M.D.R.T. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Turismului
M.L.P.A.T. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
M.L.P.T.L. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului
M.T.C.T. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
M.D.L.P.L. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
M.D.R.L. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei
M.A.P.M.
Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului

M.Of., p.I Monitorul Oficial al României, Partea I


A.F.E.R. Autoritatea Feroviară Română
A.N.D. Administraţia Naţională a Drumurilor
A.N.R.D.E. Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate
Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de
B.C.
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
B.T.R. Buletinul Tehnic Rutier
C.C.P.E.C. Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting
C.O.C.C. Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii
C.N.A.D.N.R. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
CESTRIN Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică
D.D. Direcţia Drumuri
I.C.B. Institutul de Construcţii Bucureşti
Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în
I.C.C.P.D.C.
Construcţii
Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în
ICECON
construcţii
Institutul Central de Proiectare, Aparatură , Instalaţii şi Utilaje
I.C.P.A.I.U.C.
pentru Construcţii
I.C.P.I.L. Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Industria Lemnului
Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi
INCERC
Economia Construcţiilor
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii,
INCD Urban-INCERC Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-
INCERC”
INCERTRANS Institutul de Cercetari în Transporturi
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
I.N.C.D.F.P.
Pământului
I.P.C.T. Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate
IPTANA S.A. Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene
Inspectoratul de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și
I.S.C.L.P.U.A.T.
Amenajarea Teritoriului
Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în
I.P.C.T. SA
Construcţii
I.S.C. Inspectoratul de Stat în Construcţii
I.S.L.G.C Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală
I.S.P.C.F. Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate
I.S.P.H. Institutul de Studii şi Proiectări Hidrotehnice S.A. București
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunătăţiri
I.S.P.I.F.
Funciare Bucureşti
O.N.C.G.C. Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
RENEL Regia Naţională de Electricitate
U.A.U.I.M. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu
U.P.T. Universitatea „Politehnica” din Timişoara
U.T.C.B. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
U.T.C.N. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

I.Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
Denumire Act Observaţii
cr regleme Oficial al Construc
t. reglementar normativ de
ntare României ţiilor
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
I- NP 028- Norme I.G.S.C. şi B.C.
1 1978 tehnice I.C.C.P.D.C. nr.11/197
provizorii 9
privind
stabilirea
distanţelor
între rosturile
de dilatare la
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
Denumire Act Observaţii
cr regleme Oficial al Construc
t. reglementar normativ de
ntare României ţiilor
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
proiectarea
construcţiilor.
Instrucţiuni
tehnice
pentru Decizie îşi
calculul şi I.C.C.P.D.C. B.C. încetează
I- P 83-
alcătuirea nr. nr.10/198 valabilitate
2 1981
constructivă a 47/14.05.198 1 a
structurilor 1 P 98–1974
compuse
beton-oţel.
Cod de
proiectare
O.M.L.P.A.T.
pentru
I- NP 033- nr. B.C.nr.3-
structuri din
3 1999 61/N/25.08.1 4/2000
beton armat
999
cu armătură
rigidă (BAR).
Ghid de
proiectare
O.M.L.P.A.T.
pentru
I- GP 042- nr. B.C.nr.3-
structuri din
4 1999 62/N/25.08.1 4/2000
beton armat
999
cu armătură
rigidă (BAR).
I- NP 055- Normativ O.M.L.P.T.L. B.C. O.M.L.P.A.
5 2001 pentru nr. nr.9/2002 T. nr.
proiectarea 783/22.05.20 783/22.05.2
antiseismică 02 002
a anulează
construcţiilor O.M.L.P.A.
de locuinţe, T. nr.
social/cultura 74/24.01.20
le, 02
agrozootehni
ce şi
industriale –
indicativ P
100-92.
Detalierea
parametrilor
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
Denumire Act Observaţii
cr regleme Oficial al Construc
t. reglementar normativ de
ntare României ţiilor
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
de calcul Ks
şi Tc la
nivelul
unităţilor
administrativ
teritoriale.
Ghid privind
proiectarea
sistemelor de
O.M.T.C.T.
izolare M.Of., p I, nr.
I- GP 101- nr.
seismică 874bis/24.09.
6 2004 736/
pasivă 2004
19.04.2004
(reazeme,
disipatori) a
clădirilor.
Metodologie
privind
calculul
sistemelor de
O.M.T.C.T.
protecţie M.Of., p I, nr.
I- MP 036- nr.
seismică 1.002bis/01.1 B.C.
7 2004 738/19.04.20
pasivă. 1.2004 nr.4/2006
04
Clădiri
autoadaptabil
e la solicitări
seismice.
Metodologie
de elaborare a
hărţilor de
O.M.T.C.T.
hazard M.Of., p I, nr.
I- MP 026- nr.
seismic local 1.221bis/20.1
8 2004 782/28.04.20
pentru 2.2004
04
localităţi
urbane-
H.S.L.L.U.
I- GT 053- Ghid privind O.M.T.C.T. M.Of., p I, nr.
9 2004 adaptarea nr. 882bis/27.09.
scării de 803/28.04.20 2004
intensităţi 04
seismice
europene
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
Denumire Act Observaţii
cr regleme Oficial al Construc
t. reglementar normativ de
ntare României ţiilor
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
EMS -98 la
condiţiile
seismice ale
României şi
la necesităţile
inginereşti.
Ghid privind
constituirea,
întreţinerea şi
utilizarea
băncii de date
pe suport
magnetic
(CD-ROM)
cuprinzând
O.M.T.C.T.
I- înregistrări M.Of., p I, nr.
GT 054- nr.
1 ale mişcărilor 882bis/27.09.
2004 805/28.04.20
0 seismice ale 2004
04
terenului la
cutremurele
din 1977,
1986 şi 1990,
obţinute în
reţeaua
seismică
naţională
INCERC.
I- GT 055- Ghid privind O.M.T.C.T. M.Of., p I, nr.
11 2004 constituirea, nr. 882bis/27.09.
întreţinerea şi 804/28.04.20 2004
utilitarea 04
băncii de date
cuprinzând
înregistrări
ale
cutremurelor
puternice
obţinute pe
clădiri
instrumentate
seismic în
reţeaua
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
Denumire Act Observaţii
cr regleme Oficial al Construc
t. reglementar normativ de
ntare României ţiilor
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
seismică
naţională.
Normativ
privind
O.M.T.C.T.
I- consolidarea M.Of., p I, nr.
nr.
1 cu fibre a 132bis/11.02.
1.177/22.06.
2 elementelor 2005
2004
structurale de
beton.
Cod pentru intră în
O.M.T.C.T.
I- proiectarea M.Of., p I, nr. vigoare la
CR 1- nr. B.C.nr.18/
1 podurilor de 179bis/24.02. data de 1
2.1-2005 2.229/27.12. 2006
3 cale ferată. 2006 ianuarie
2005
Acţiuni. 2007
intră în
vigoare la
data de 1
Cod pentru ianuarie
O.M.T.C.T.
I- proiectarea M.Of., p I, nr. 2007 ;
CR 1- nr. B.C.nr.23/
1 podurilor de 179bis/24.02. orice
2.2-2005 2.232/27.12. 2006
4 cale ferată. 2006 dispoziţii
2005
Convoaie tip. contrare îşi
încetează
aplicabilitat
ea
Cod de O.M.T.C.T. B.C.
proiectare nr. nr.11- Obs.
M.Of., p I, nr.
seismică – 1.711/19.09. 12/2007 şi A se vedea
803bis/25.09.
Partea I– 2006* 13- O.M.D.R.A
I- 2006
P 100- Prevederi de modificat şi 14/2007 .P. nr.
1
1/2006 proiectare completat de B.C. nr. 2.465/08.08
5 M.Of., p I, nr.
pentru clădiri, O.M.D.L.P.L 12- .2013
850/11.12.20
indicativ P . nr. 13/2006 şi se abrogă P
07
100-1/2006. 688/10.08.20 B.C.nr.5/2 100/1-2004
07 005
I- ME Metodologie O.M.D.L.P.L M.Of., p I, nr. B.C. îşi
1 -0032007 privind . nr. 562bis/16.08. nr.8/2007 inceteaza
6 investigarea 127/08.05.20 2007 valabilitate
de urgenţă a 07 a
siguranţei ME 003-
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
Denumire Act Observaţii
cr regleme Oficial al Construc
t. reglementar normativ de
ntare României ţiilor
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
post seism a
clădirilor şi
stabilirea 1999
soluţiilor
cadru de
intervenţie.
Cod de P 100-92,
O.M.D.R.L. M.Of., p I, nr.
proiectare cu
nr. 647
seismică” modificăril
704/09.09.20 bis/01.10.200 B.C.
Partea a III-a e şi
I- 09 9 nr.10-
P 100- Prevederi completăril
1 11/2010
3/2008 pentru e ulterioare,
7 completat de M.Of., p I, nr.
evaluarea îşi
O.M.D.R.A.P 161
seismică a încetează
. bis/05.03.201
clădirilor aplicabilitat
nr. 105/2014 4
existente. ea
O.M.D.R.T.
Cod de nr.
M.Of., p I, nr. se abroga
proiectare.Ev 1.655/05.09.
704bis/15.10. CR 1-1-3-
aluarea 2012
I- 2012 2005
CR 1-1- acțiunii
1 B.C.nr.10/ *completar
3-2012 zăpezii completat de
8 M.Of., p I, nr. 2012 e cu
asupra O.M.D.R.A.P
555bis/02.09. anexele D
construcțiilor. . nr.
2013 și E
2.414/01.08.
2013*
O.M.D.R.T.
nr. se abrogă
M.Of., p I, nr.
Cod de 1.530/23.08. CR 0-2005
647bis/11.09.
I- proiectare.Ba 2012
CR 0- 2012 B.C.nr.10/
1 zele completat de *completar
2012 M.Of., p I, nr. 2012
9 proiectării O.M.D.R.A.P e cu
555bis/02.09.
construcțiilor. . nr. anexele B
2013
2.411/01.08. și C
2013*
I- CR 1-1- Cod de O.M.D.R.T. M.Of., p I, nr. B.C.nr.11/ se abrogă
2 4-2012 proiectare. nr. 704bis/15.10. 2012 NP 082-
0 Evaluarea 1.751/21.09. 2012 2004
acțiunii 2012* M.Of., p I, nr.
vântului completat de 555bis/02.09. **completa
asupra O.M.D.R.A.P 2013 re cu
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
Denumire Act Observaţii
cr regleme Oficial al Construc
t. reglementar normativ de
ntare României ţiilor
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
. nr.
anexele E
construcțiilor. 2.413/01.08.
și F
2013**
se abrogă
Cod de CR 2-1.-
proiectare a O.M.D.R.A.P M.Of., p I, nr. B.C.nr.10/ 1.1/2005
I-
CR 2-1.- construcţiilor . nr. 583 2013 intră în
2
1.1/ cu pereţi 2.361/24.07. bis/13.09.201 vigoare la
1
2013 structurali de 2013 3 data de 1
beton armat. ianuarie
2014
P 100-
1/2006, cu
modificăril
e şi
Cod de
completăril
proiectare
O.M.D.R.A.P e
I- seismică – M.Of., p I, nr.
P 100- . nr. B.C.nr.3- ulterioare,
2 Partea I– 558bis/03.09.
1/2013 2.465/08.08. 4/2013 se aplică în
2 Prevederi de 2013
2013 continuare
proiectare
la
pentru clădiri.
evaluarea
seismică a
clădirilor
existente
Ghid pentru
calculul şi
proiectarea la
acţiunea
seismică a
O.M.D.R.A.P
I- structurilor M.Of., p I, nr.
GP 128- . nr.
2 metalice de 214bis/31.03.
2014 393/13.03.2
3 tip rafturi 2015
015
pentru
prezentare şi
depozitare în
spaţii
comerciale.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observa
Buletinul
crt Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
. reglementa reglementar al
de aprobare or
re tehnică e tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
Ghid de
exploatare a
băncilor de
date
elaborate în
vederea
inventarierilo
r clădirilor
din capitală
şi din ţară Ordinul
avariate publicat în
O.M.L.P.A.T.
PC 014- seismic şi B.C. nr.
I- nr.
1999 expertizate 13/2000 şi
24 40/N/30.06.20
începînd cu broşura
00
anul 1992 IPCT
precum şi a
datelor
tehnice
conţinute în
rapoartele de
expertiză
tehnică
aferente
acestor
clădiri.
Program
cadru pentru
generarea
automată a
rapoartelor Ordinul
O.M.L.P.A.T.
pe baza publicat în
nr.
I- PC 015- informaţiilor B.C. nr.
45/N/30.06.20
25 1999 selectate din 13/2000 şi
00
banca de date broşura
corespunzăto IPCT
are activităţii
de
expertizare a
clădirilor.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observa
Buletinul
crt Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
. reglementa reglementar al
de aprobare or
re tehnică e tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
Ghid pentru
proiectarea
automată,
interactivă şi
reprezentarea Ordinul
grafică a O.M.L.P.A.T. publicat în
I- PC 008- structurilor nr. B.C. nr.
26 1997 din bare, de 84/N/26.05.19 4/1997 şi
mare 97 broşura
complexitate, IPCT
solicitate la
încărcări
statice şi
dinamice.
Ghid pentru
calculul
automat
Ordinul
(static şi
publicat în
dinamic) al O.M.LPAT nr.
I- PC 005- B.C. nr.
structurilor 85/N/26.05.19
27 1997 13/2000 şi
modelate prin 97
Broşura
cadre sau
IPCT
reţele plane
în domeniul
elastic.
Ghid pentru
relizarea Ordinul
automată a O.M.L.P.A.T. publicat în
I- PC 006- analizelor nr. B.C.
28 1997 structurale 86/N/26.05.19 nr.4/1997 şi
spaţiale 97 Broşura
(statice şi IPCT
dinamice).
I- GP 050- Ghid de O.M.L.P.A.T. Ordinul
29 2000 utilizare a nr. publicat în
spectrelor de 208/N/22.09.2 B.C. nr.
răspuns 000 13/2000
inelastic în
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observa
Buletinul
crt Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
. reglementa reglementar al
de aprobare or
re tehnică e tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
proiectarea
structurilor.
II. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observaţ
Indicativ Buletinul
cr Denumire Act Oficial ii
reglement Construcţii
t. reglementare normativ de al
are lor
tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
Instrucţiuni
tehnice pentru Decizia
II- C 178- executarea I.G.S.C. nr. B.C. nr.
1 1976 drenurilor 132/29.06.19 11-12/1976
orizontale prin 76
vibroforare.
Instrucţiuni
tehnice
departamental
e pentru
proiectarea şi
O.M.T.T.C.
executarea
II- nr. B.C.
C 29-1979 fundaţiilor
2 311/17.02.19 nr.11/1979
pentru
79
lucrările de
drumuri din
pământuri
stabilizate cu
ciment.
II- C 168- Instrucţiuni Decizia B.C. îşi
3 1980 tehnice pentru I.C.C.P.D.C. nr.12/1980 încetează
consolidarea nr. valabilitat
pământurilor 91/17.11.198 ea
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observaţ
Indicativ Buletinul
cr Denumire Act Oficial ii
reglement Construcţii
t. reglementare normativ de al
are lor
tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
sensibile la
umezire şi a
C 168–
nisipurilor prin
0 1974
silicatizare şi
electrosilicatiz
are.
Instrucţiuni
Decizia
tehnice pentru
I.C.C.P.D.C.
II- C 218- executarea B.C.
nr.
4 1984 forajelor prin nr.8/1984
58/16.05.198
metoda
4
vibroforării.
II- C 29-1985 Normativ Decizia B.C. îşi
5 privind I.C.C.P.D.C. nr.8/1985 încetează
îmbunătăţirea nr. valabilitat
terenurilor de 20/11.04.198 ea
fundare slabe 5 C 29–
prin procedee 1977
mecanice cap.1; 2 –
(caietele parţial
I….VI). (prevederi
le
referitoare
la
compactar
ea cu
maiul
greu); 4; 7
şi 8,
tabelele
1.1; 1.2 şi
anexele
2.1 pct 1;
2.2 pct. 1;
2.3 pct. 1;
2.4 pct.2;
4.1; 4.2;
4.3; 4.4;
4.5; 8.2 şi
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observaţ
Indicativ Buletinul
cr Denumire Act Oficial ii
reglement Construcţii
t. reglementare normativ de al
are lor
tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
8.3 din
„Normati
vul
privind
consolidar
ea
terenurilo
r de
fundare
slabe prin
procedee
mecanice
”.
Normativ
privind
executarea îşi
lucrărilor de Decizia încetează
terasamente I.C.C.P.D.C. valabilitat
II- C 169- B.C.
pentru nr. ea
6 1988 nr.5/1988
realizarea 59/30.09.198 C 169–
fundaţiilor 8 1983
construcţiilor
civile şi
industriale.
Ghid pentru
proiectarea O.M.L.P.A.T.
II- lucrărilor ce nr. B.C.
P 134-1995
7 înglobează 1/N/20.01.19 nr.9/1995
materiale 95
geosintetice.
Ghid pentru
executarea O.M.L.P.A.T. înlocuieşt
II- GE 028- lucrărilor de nr. B.C. e parţial
8 1997 drenaj 56/N/11.03.1 nr.11/1998 C 29–
orizontal şi 997 1977
vertical.
II- GE 026- Ghid pentru O.M.L.P.A.T. B.C.
9 1997 execuţia nr. nr.5/1998
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observaţ
Indicativ Buletinul
cr Denumire Act Oficial ii
reglement Construcţii
t. reglementare normativ de al
are lor
tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
compactării în
plan orizontal
59/N/11.03.1
şi înclinat a
997
terasamentelor
.
III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României
şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
Nr apărut
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul Observaţii
cr reglemen reglement Act Oficial al Construcţi
t. normativ
tare are României ilor
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni
pentru
completare
a
formularul
Decizia
ui de
II I.C.C.P.D.C.
C 213- evidenţă a B.C.
I- nr.
1983 studiilor nr.7/1983
1 26/28.04.198
geotehnice
3
conform
prevederilo
r STAS
1242/1 –
1981.
Instrucţiuni
tehnice
pentru Decizia
II folosirea I.C.C.P.D.C. îşi încetează
C 196- B.C.
I- pământuril nr. valabilitatea
1986 nr.8/1986
2 or 30/03.10.198 C 196–1979
stabilizate 6
la lucrările
de fundaţii.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
Nr apărut
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act Observaţii
cr reglemen reglement Oficial al Construcţi
t. normativ
tare are României ilor
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni
tehnice
pentru
elemente
de fundaţii
din beton
Decizia
cu adaos
II I.C.C.P.D.C. îşi încetează
C 215- de cenuşă B.C.
I- nr. valabilitatea
1988 de centrale nr.6/1988
3 83/06.12.198 C 215–1983
termoelectr
8
ice situate
în terenuri
cu
agresivităţi
naturale şi
industriale.
Instrucţiuni
tehnice
pentru
cercetarea
terenului
de fundare
Decizia îşi înceteaza
prin
II I.C.C.P.D.C. valabilitatea
C 159- metoda B.C.
I- nr. C 159-1973
1989 penetrării nr.4/1990
4 42/18.12.198 şi
cu con,
9 C 176–1984
penetrare
statică
penetrare
dinamică,
vibropenetr
are.
Îndrumator
de
Decizia
proiectare
II I.C.C.P.D.C.
C 230- şi execuţie B.C.
I- nr.
1989 a gropilor nr.12/1989
5 19/18.05.198
ştanţate
9
pentru
fundaţii.
II C 241- Metodolog O.M.L.P.A.T B.C.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
Nr apărut
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act Observaţii
cr reglemen reglement Oficial al Construcţi
t. normativ
tare are României ilor
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
ie de
determinar
e a
caracteristi
cilor . nr.
I-
1992 dinamice 8/N/12.03.19 nr.9/1993
6
ale 93
terenului
de fundare
la solicitări
seismice.
Instrucţiuni
tehnice
pentru
proiectarea
executarea,
recepţionar
ea
lucrărilor
de
îmbunătăţir
O.M.L.P.A.T
II e a
C 251- . nr. B.C.
I- terenurilor
1994 4/N/11.02.19 nr.7/1994
7 slabe de
94
fundare
prin
metoda
îmbunătăţir
ii cu
materiale
locale de
aport pe
cale
dinamică.
II C 252- Instrucţiuni O.M.L.P.A.T B.C.
I- 1994 tehnice . nr. nr.7/1994
8 pentru 3/N/11.02.19
proiectarea 94
executarea
şi
recepţionar
ea
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
Nr apărut
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act Observaţii
cr reglemen reglement Oficial al Construcţi
t. normativ
tare are României ilor
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
lucrărilor
de fundaţii
pe piloţi
scurţi
executaţi
pe loc prin
vibropresar
e.
Ghid
privind
criterii de
alegere a
încercărilor
şi
metodelor
O.M.L.P.A.T
II de
GT 001- . nr. B.C.
I- determinar
1996 8/N/05.02.19 nr.7/1996
9 e a
96
caracteristi
cilor fizice
şi
mecanice
ale
pământuril
or.
Normativ
privind
îmbunătăţir
ea
terenurilor
O.M.L.P.A.T
II de fundare
NE 008- . nr. B.C.
I- slabe, prin
1997 60/N/11.03.1 nr.15/1998
10 procedee
997
mecanice.
Compactar
e cu maiul
f.greu –
caiet VIII
II GP 014- Ghid de O.M.L.P.A.T B.C. îşi încetează
I- 1997 proiectare. . nr. nr.12/1998 valabilitatea
11 Calculul 58/N/11.03.1 C 29–1977
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
Nr apărut
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act Observaţii
cr reglemen reglement Oficial al Construcţi
t. normativ
tare are României ilor
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
terenului
de fundare
la acţiuni
seismice în 997
cazul
fundării
directe.
Specificaţi
e tehnică
privind
refacerea
prin
obturare şi
etanşare a
O.M.L.P.A.T
II contactului
ST 015- . nr. B.C.
I- teren-
1997 54/N/11.03.1 nr.9/1998
12 infrastructu
997
ră pentru
construcţii
de
locuinţe,
social-
culturale şi
industriale.
Ghid
practic
privind O.M.L.P.A.T
II îşi încetează
GE 029- tehnologia . nr. B.C.
I- valabilitatea
1997 de execuţie 55/N/11.03.1 nr.12/1998
13 C 160–1975
a piloţilor 997
pentru
fundaţii.
II ST 016- Specificaţi O.M.L.P.A.T B.C. îşi încetează
I- 1997 e tehnică. . nr. nr.11/1998 valabilitatea
14 Criterii şi 57/N/11.03.1 C 61-1974
metode 997
pentru
determinar
ea prin
măsurători
a tasării
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
Nr apărut
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act Observaţii
cr reglemen reglement Oficial al Construcţi
t. normativ
tare are României ilor
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
construcţiil
or.
Instrucţiuni
tehnice
pentru
determinar
ea prin
metode
topogeodez
ice a
deplasării
construcţiil
or datorate
deformaţiil
or
terenului
de fundare.
Normativ
privind
încercarea
O.M.L.P.A.T
II în teren a
NP 045– . nr. B.C.nr.7/2
I- piloţilor de
2000 264/N/02.11. 001
15 probă şi a
2000
piloţilor
din
fundaţii.
Ghid
pentru
sistematiza
rea, O.M.T.C.T.
II
GE 044- stocarea şi nr. B.C.
I-
2001 reutilizarea 1.219/06.09. nr.24/2003
16
informaţiil 2001
or privind
parametrii
geotehnici.
II NP 075- Normativ O.M.L.P.T.L. B.C. îşi încetează
I- 2002 pentru nr. nr.13/2002 aplicabilitat
17 utilizarea 1.228/03.09. ea
materialelo 2002 C 227-1988
r
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
Nr apărut
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act Observaţii
cr reglemen reglement Oficial al Construcţi
t. normativ
tare are României ilor
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
geosintetic
e la
lucrările de
construcţii.
Ghid
privind
proiectarea
şi execuţia
minipiloţil
or foraţi O.M.T.C.T. M.Of., p I,
II îşi încetează
GP 113- (revizuirea nr. nr. B.C.
I- valabilitatea
2004 şi 172/15.02.20 430bis/20.05. nr.15/2005
18 C 245-1993
completare 05 2005
a
Îndrumător
ului tehnic
C 245-
1993).
Normativ
privind
se abrogă
proiectarea
O.M.T.C.T. M.Of., p I, cap.1-3 prin
II , execuţia,
NP 113- nr. nr. B.C. O.M.D.R.T.
I- monitoriza
2004 279/23.02.20 458bis/30.05. nr.19/2005 nr.
19 rea şi
05 2005 2689/29.12.
recepţia
2010
pereţilor
îngropaţi.
Ghid
privind
proiectarea
structurilor O.M.T.C.T. M.Of., p I,
II
GP 093- de pământ nr. nr. B.C.
I-
2006 armat cu 1.764/21.09. 896bis/03.11. nr.21/2006
20
materiale 2006 2006
geosintetic
e şi
metalice.
II NP Normativ O.M.D.R.T. M.Of., p I, B.C.
I- 122:2010 privind nr. nr. nr.9/2011
21 determinar 2.690/29.12. 158bis/04.03.
ea valorilor 2010 2011
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
Nr apărut
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act Observaţii
cr reglemen reglement Oficial al Construcţi
t. normativ
tare are României ilor
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
caracteristi
ce şi de
calcul ale
parametrilo
r
geotehnici.
Normativ
privind
proiectarea
O.M.D.R.T. M.Of., p I, îşi încetează
II geotehnică
NP nr. nr. B.C. aplicabilitat
I- a
123:2010 2.691/29.12. 158bis/04.03. nr.9/2011 ea
22 fundaţiilor
2010 2011 P 106-1985
pe piloţi.

Normativ
Abrogă:cap.
privind
O.M.D.R.T. M.Of., p I, 1-3 dinNP
II proiectarea
NP nr. nr. B.C.nr.10/ 113-2004
I- geotehnică
124:2010 2.689/29.12. 158bis/04.03. 2011 (O.M.T.C.T.
23 a lucrărilor
2010 2011 nr.279/2005
de
)
susţinere.
Normativ
privind
fundarea M.Of., p I,
O.M.D.R.T. îşi încetează
II construcţiil nr.
NP nr. B.C.nr.10/ aplicabilitat
I- or pe 158
125:2010 2.688/29.12. 2011 ea
24 pământuri bis/04.03.201
2010 P 7-2000
sensibile la 1
umezire.

Normativ
privind
fundarea
îşi încetează
construcțiil O.M.D.R.T. M.Of., p I,
II aplicabilitat
NP or pe nr. nr.
I- ea
126:2010 pamânturi 115/31.05.20 397bis/13.06.
25 NE 0001-
cu umflări 12 2012
1996
și
contracții
mari.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
Nr apărut
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act Observaţii
cr reglemen reglement Oficial al Construcţi
t. normativ
tare are României ilor
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
se abrogă
Normativ
M.Of., p I, NP 112-
pentru O.M.T.C.T.
II nr. 2004
NP 112- proiectarea nr.
I- 935bis/22.12. intră în
2014 structurilor 2.352/24.11.
26 2014 vigoare la 1
de fundare 2014
ianuarie
directă.
2015
Normativ
privind
O.M.D.R.A. M.Of., p I,
II proiectarea se abrogă
NP 114- P. nr. nr.
I- geotehnică NP 114-
2014 1.444/07.09. 661bis/09.09.
27 a 2004
2014 2014
ancorajelor
în teren.
Normativ
privind
cerinţele
de
O.M.T.C.T. M.Of., p I,
II proiectare se abrogă
NP 120- nr. nr.
I- şi execuţie NP 120-
2014 2.104/29.10. 863bis/27.11.
28 a 2006
2014 2014
excavaţiilo
r adânci în
zone
urbane.
Normativ
privind
O.M.D.R.A. M.Of., p I,
II documenta se abrogă
NP 074- P. nr. nr.
I- ţiile NP 074-
2014 1.330/ 597bis/11.08.
29 geotehnice 2007
17.07.2014 2014
pentru
construcţii.
II GT 067- Ghid O.M.D.R.A. M.Of., p I,
I- 2014 privind P. nr. nr.
30 controlul 739/13.05.20 459bis/24.06.
lucrărilor 14 2014
de
compactare
a
pământuril
or
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
Nr apărut
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act Observaţii
cr reglemen reglement Oficial al Construcţi
t. normativ
tare are României ilor
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
necoezive.
Normativ
privind
proiectarea O.M.D.R.A. M.Of., p I,
II
NP 134- geotehnică P. nr. nr.
I-
2014 a lucrărilor 995/24.06.20 597bis/11.08.
31
de 14 2014
epuizmente
.
Ghid O.M.D.R.A. M.Of., p I,
II
GP 129- privind P. nr. nr.
I-
2014 proiectarea 2.597/29.12. 95bis/05.02.2
32
geotehnică. 2014 015

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observaţ
Buletinul
crt Indicativ Denumire Oficial ii
Act normativ Construcţiil
. reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Românie
Nr./dată
i
Nr./dată
Îndrumător
tehnic
pentru
Ordinul
III studiul I.C.C.P.D.C.
publicat în
- P 125-1984 proprietăţilo nr.
B.C. nr.
33 r 82/05.11.1984
4/1985
pământurilo
r necoezive
lichefiabile.
III Metodologi Ordinul
- e de O.M.L.P.A.T. publicat în
34 IM 010- aplicare a nr. B.C. nr.
1997 tehnologiilo 52/N/03.03.19 12/1999 şi
r de 97 Broşura
îmbunătăţir IPCT
e a
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observaţ
Buletinul
crt Indicativ Denumire Oficial ii
Act normativ Construcţiil
. reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Românie
Nr./dată
i
Nr./dată
terenurilor
slabe de
fundare
pentru
drenuri
prefabricate
(drenuri fitil
şi
geodrenuri).

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat


şi beton precomprimat
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr reglemen Denumire Act
Oficial al Construcţi Observaţ
t. reglementare normativ
tare României ilor ii
tehnică de aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni
tehnice pentru
folosirea O.M.C.Ind.
IV C 117- radiografiei la nr. B.C.nr.9/1
-1 1970 determinarea 133/22.06.1 970
defectelor din 970
elementele de
beton armat.
Normativ
Decizia
pentru
C.S.E.A.L.
IV executarea B.C.
P 42-1971 nr.
-2 construcţiilor nr.5/1971
18/13.01.19
din panouri
71
mari.
IV C 162- Normativ Decizia B.C.
-3 1973 privind I.G.S.C. nr. nr.7/1974
alcătuirea, 26/13.03.19
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţ
t. reglementare normativ
tare României ilor ii
tehnică de aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
executarea şi
folosirea
cofrajelor
metalice
74
plane pentru
pereţi din
beton monolit
la clădiri.
Instrucţiuni
tehnice
privind
O.M.C.Ind.
alcătuirea şi
IV C 11- nr. B.C.
folosirea în
-4 1974 125/19.11.1 nr.4/1975
construcţii a
974
panourilor din
placaj pentru
cofraje.
Instrucţiuni
tehnice pentru Decizia
IV C 130- aplicarea prin I.C.C.P.D.C. B.C.
-5 1978 torcretare a nr.48/22.03. nr.8/1979
mortarelor şi 1979
betoanelor.
Instrucţiuni
tehnice pentru
Decizia
proiectarea şi
I.C.C.P.D.C.
executarea
nr.
recipienţilor B.C.nr.12/
93/19.09.19
IV din beton 1978 şi
P 73-1978 78
-6 armat şi beton B.C.
Decizia
precomprimat nr.4/1985
I.C.C.P.D.C.
pentru
nr.
lichide.
10.10.1984
Îmbunătăţiri
la P 73–1978.
IV P 103- Instrucţiuni Decizia B.C.nr.2/1 îşi
-7 1982 tehnice pentru I.C.C.P.D.C. 983 încetează
proiectarea nr. valabilitat
elementelor 150/30.11.1 ea
din beton 982 P 103–
precomprimat 1976
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţ
t. reglementare normativ
tare României ilor ii
tehnică de aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
parţial,
folosind
armături
pretensionate
şi
nepretensiona
te
complementar
e.
Instrucţiuni
tehnice pentru
proiectarea Decizia
executarea şi I.C.C.P.D.C.
exploatarea nr. B.C.
căilor de 88/27.10.19 nr.1/1984
IV P 119-
rulare pe 83 şi
-8 1983
grinzi din Decizia B.C.
beton armat şi I.C.C.P.D.C. nr.3/1986
beton nr.
precomprimat 10.10.1985
. Modificări la
P 119 – 83.
Instrucţiuni
tehnice pentru Decizia
proiectarea şi I.C.C.P.D.C. îşi
executarea nr.92/08.11. B.C.nr.2/1 încetează
IV P 104- pereţilor şi 1983 984 şi valabilitat
-9 1983 acoperişurilor O.M.L.P.A.T B.C.nr.10/ ea
din elemente . nr. 1995 P 104-
din beton 23/N/25.08. 1978
celular 1994
autoclavizat.
Instrucţiuni
I.C.C.P.D.C. Inlocuieşt
IV tehnice pentru
C 28- nr. B.C.nr.7/1 e
- sudarea
1983 46/28.06.19 983 C 28-
10 armăturilor de
83 1976
oţel-beton.
IV C 221- Instrucţiuni Decizia B.C.nr.11/
- 1985 tehnice I.C.C.P.D.C. 1985
11 privind nr.
optimizarea 56/01.10.19
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţ
t. reglementare normativ
tare României ilor ii
tehnică de aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
tratamentelor
termice în
fabricile de
prefabricate
85
cu ajutorul
metodei
ultrasonice de
impuls.
Instrucţiuni
tehnice
privind
utilizarea Decizia
IV metodelor I.C.C.P.D.C.
C 222- B.C.nr.11/
- acustice prin nr.
1985 1985
12 şoc la 57/01.10.19
controlul 85
calităţii
elementelor
prefabricate.
Normativ
îşi
pentru Decizia
încetează
IV alcătuirea, I.C.C.P.D.C.
C 41- B.C. valabilitat
- executarea şi nr.
1986 nr.7/1986 ea
13 folosirea 26/4.09.198
C 41-
cofrajelor 6
1976
glisante.
Instrucţiuni
tehnice pentru
Decizia
proiectarea şi
IV I.C.C.P.D.C.
folosirea B.C.
- P 59-1986 nr.
armării cu nr.10/198
14 49/09.12.19
plase sudate a
86
elementelor
de beton.
IV C 226- Norme Decizia B.C. Îşi
- 1987 tehnice pentru I.C.C.P.D.C. nr.7/1987 încetează
15 proiectarea şi nr. şi valabilitat
executarea 51/27.11.19 B.C. ea
panourilor 87 nr.9/1989 P 104-
monostrat din Decizia 1978
betoane I.C.C.P.D.C.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţ
t. reglementare normativ
tare României ilor ii
tehnică de aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
uşoare cu
adaosuri de
cenuşă şi
nr.
spumanţi,
7/24.01.198
pentru hale
9
parter.

Instrucţiuni
îşi
tehnice pentru Decizia
încetează
IV aplicarea I.C.C.P.D.C.
C 212- B.C.nr.9/1 valabilitat
- procedeului nr.
1987 987 ea
16 tehnologic de 52/09.12.19
C 156–
vacuumare a 87
1972
betonului.
Îndrumător
pentru
metodologia
de încercare a
prototipurilor Decizia
înlocuieşt
IV şi seriei zero I.C.C.P.D.C.
C 181- e
- la elemente nr. B.C.nr.11/
1988 C 181–
17 prefabricate, 270/8.04.19 1987
1976
din punct de 88
vedere al
comportării la
solicitări
statice.
Instrucţiuni
tehnice pentru
proiectarea şi Decizia
IV executarea I.C.C.P.D.C.
C 122- B.C.
- lucrărilor de nr.
1989 nr.2/1991
18 construcţii din 51/30.12.19
beton aparent 89
cu parament
natural.
IV C 156- Îndrumător Decizia B.C. îşi
- 1989 pentru I.C.C.P.D.C. nr.1/1991 încetează
19 aplicarea nr. valabilitat
prevederilor 47/30.12.19 ea
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţ
t. reglementare normativ
tare României ilor ii
tehnică de aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
STAS 6657/3.
Elemente
prefabricate
de beton,
beton armat şi
beton
precomprimat C 156–
89
. Procedee, 1972
instrumente şi
dispozitive de
verificare a
caracteristicil
or
geometrice.
Îndrumător
tehnic pentru
executarea
panourilor O.M.L.P.A.T
IV
C 235- mari . nr. B.C.
-
1991 prefabricate 15/N/4.12.1 nr.3/1992
20
neportante din 991
blocuri
ceramice cu
goluri.
Instrucţiuni
de utilizare a
aditivului O.M.L.P.A.T
IV
C 237- complex . nr. B.C.
-
1992 ADCOM la 2/N/21.01.1 nr.1/1993
21
prepararea 993
betoanelor de
ciment.
Instrucţiuni
O.M.L.P.A.T
IV tehnice pentru
C 248- . nr. B.C.
- realizarea
1993 2/N/01.10.1 nr.2/1994
22 betoanelor de
993
nisip.
IV P-133/0- Normativ de O.M.L.P.A.T B.C.nr.10/
- 1994 clasificare şi . nr. 1995
23 caracteristici 32/N/25.10.
geometrice a 1994
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţ
t. reglementare normativ
tare României ilor ii
tehnică de aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
coşurilor
industriale
glisate.
Normativ
tehnic
republican
O.M.L.P.A.T
IV privind
P-133/1- . nr. B.C.nr.10/
- repararea şi
1994 32/N/25.10. 1995
24 consolidarea
1994
coşurilor
industriale din
beton armat.
Cod de
proiectare O.M.L.P.A.T
IV
NP 007- pentru . nr. B.C.nr.10/
-
1997 structuri în 1/N/13.01.1 1997
25
cadre din 997
beton armat.
Ghid pentru
determinarea
experimentală
in situ şi în O.M.L.P.T.L
IV
GE 039- laborator a . nr. B.C.
-
2001 modulului 1.224/06.09. nr.1/2002
26
static şi 2001
dinamic de
elasticitate a
betonului.
Ghid privind
utilizarea
metodei
electromagnet
O.M.L.P.T.L
IV ice la
GE 040- . nr.
- determinarea B.C.
2001 1.223/06.09.
27 parametrilor nr.1/2002
2001
de armare a
elementelor
existente din
beton armat.
IV ST 043- Specificaţie O.M.L.P.T.L B.C.nr.12/
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţ
t. reglementare normativ
tare României ilor ii
tehnică de aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
tehnică
privind
cerinţele şi
criteriile de
performanţă
. nr.
- pentru
2001 1.620/02.11. 2002
28 ancorarea în
2001
beton cu
sisteme
mecanice şi
metode de
încercare.
Cod de
practică
pentru
execuţia
O.M.L.P.T.L
IV elementelor
NE 013- . nr. B.C.
- prefabricate
2002 451/26.03.2 nr.8/2002
29 din beton,
002
beton armat şi
beton
precomprimat
.
Ghid privind
stabilirea
criteriilor de
performanţă
şi a O.M.L.P.T.L M.Of., p I,
IV
GP 075- compoziţiilor . nr. nr.
-
2002 pentru 603/21.04.2 576bis/12.08.
30
betoanele 003 2003
armate
dispers cu
fibre
metalice.
IV PD 124- Normativ Decizia B.T.R. înlocuieşt
- 2002 pentru A.N.D. nr. nr.16/2002 e
31 dimensionare 159/21.03.2 PD 124-
a ranforsărilor 002 84
din beton de
ciment ale
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţ
t. reglementare normativ
tare României ilor ii
tehnică de aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
sistemelor
rigie, suple şi
semirigide
Specificaţie
tehnică
privind
ancorarea
armăturilor cu
răşini
O.M.L.P.T.L
IV sintetice la
ST 042- . nr. B.C.nr.12/
- lucrările de
2002 1.621/02.11. 2002
32 consolidare a
2001
elementelor şi
structurilor
din beton
armat-
proiectare,
execuţie.
Normativ
privind
Îşi
proiectarea B.C
NE 020- O.M.T.C.T. M.Of., p I, încetează
IV planşeelor .nr.14/2004
2003 nr. nr. aplicabilit
- compuse din şi
(P 134- 302/16.09.2 671bis/23.09. atea
33 tablă cutată- B.C.
2003) 003 2003 P 134-
beton nr.9/2006
1993
(revizuire P
134-1993).
Normativ de
proiectare a
elementelor
compuse din
M.Of., p I,
betoane de O.M.T.C.T.
IV nr.
NP 093- vârste diferite nr. B.C.
- 852/29.11.20
2003 şi a 871/19.11.2 nr.2/2004
34 03
conectorilor 003
pentru lucrări
de cămăşuieli
şi
suprabetonări.
IV GP 081- Ghid privind O.M.T.C.T. M.Of., p I, B.C.nr.13/
- 2003 proiectarea şi nr. nr. 2004
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţ
t. reglementare normativ
tare României ilor ii
tehnică de aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
execuţia
rezervoarelor
mici din 306/16.09.2 670/23.09.20
35
elemente 003 03
prefabricate
în zone rurale.
Ghid privind
proiectarea şi
execuţia
consolidării
O.M.T.C.T. M.Of., p I,
IV prin
GP 080- nr. nr. B.C.
- precomprimar
2003 307/16.09.2 670/23.09.20 nr.1/2004
36 e a
003 03
structurilor
din beton
armat şi din
zidărie.
Cod de
cerinţe
privind
proiectarea,
execuţia, O.M.T.C.T. M.Of., p I,
IV
NP 108- urmărirea nr. nr. B.C.nr.19/
-
2004 comportării, 179/15.02.2 437bis/24.05. 2005
37
repararea şi 005 2005
consolidarea
coşurilor
industriale din
beton armat.
îşi
încetează
Normativ
aplicabilit
pentru
atea
proiectarea O.M.T.C.T. M.Of., p I,
IV P 133-
P 133- coşurilor nr. nr. B.C.nr.19/
- 1996;
2004 industriale din 178/15.02.2 427bis/20.05. 2005
38 se aplică
beton armat 005 2005
de la data
(revizuire P
intrării în
133-1996).
vigoare P
100-2004
IV NE Normativ O.M.D.L.P. M.Of., p I, B.C. nr.2 / îşi
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţ
t. reglementare normativ
tare României ilor ii
tehnică de aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
încetează
pentru
aplicabilit
producerea
atea
betonului şi
NE 012-
executarea
1999 şi
lucrărilor din L. nr. nr.
- 012/1- orice
beton, beton 577/29.04.2 374/16.05.20 2008
39 2007 dispoziţii
armat şi beton 008 08
contrare
precomprimat
privind
-Partea1:Prod
producere
ucerea
a
betonului.
betonului
Normativ
pentru
producerea şi
îşi
executarea
încetează
lucrărilor din O.M.D.R.T. M.Of., p I,
IV NE aplicabilit
beton, beton nr. nr. B.C.nr.14/
- 012/2- atea
armat şi beton 2.514/22.11. 853bis/20.12. 2010
40 2010 NE 012-
precomprimat 2010 2010
1999
-Partea 2:
Executarea
lucrărilor din
beton.
Specificaţie
tehnică
privind O.M.D.R.T.
M.Of., p I,
IV produse din nr. se abrogă
ST 009- nr. B.C.nr.12/
- oţel utilizate 683/10.04.2 ST 009-
2011 337/18.05.20 2012
41 ca armături: 012 2005
12
cerinţe şi
criterii de
performanţă.
IV GP 115- Ghid de O.M.D.R.T. M.Of., p I, B.C.nr.13/
- 2011 proiectare nr. nr. 2012
42 pentru 212/02.02.2 129bis/22.02.
controlul 012 2012
fisurii
elementelor
masive și
pereților
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţ
t. reglementare normativ
tare României ilor ii
tehnică de aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
structurali de
beton armat
datorită
contracției
împiedicate.
Ghid pentru
calculul și
alcătuirea
O.M.D.R.T. M.Of., p I,
IV constructivă a
GP 116- nr. nr. B.C.nr.14/
- planșeelor
2011 1.775/25.09. 766bis/14.11. 2012
43 compuse
2012 2012
lemn-beton la
clădiri vechi
și noi.
Ghid pentru
proiectarea
structurilor O.M.D.R.A. M.Of., p I,
IV
GP 124- din beton de P. nr. nr. B.C.nr.11/
-
2013 înaltă 2.385/25.07. 583bis/13.09. 2013
44
rezistență în 2013 2013
zone
seismice.
Normativ
îşi
privind
O.M.D.R.A. M. Of., p I, încetează
IV C 155- prepararea şi
P. nr. nr. B.C.nr.9/2 aplicabilit
- 2013 utilizarea
2.359/24.07. 583bis/13.09. 013 atea
45 betoanelor cu
2013 2013 C 155–
agregate
1989
uşoare.
B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observaţ
Buletinul
crt Indicativ Denumire Oficial ii
Act normativ Construcţiil
. reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Românie
Nr./dată
i
Nr./dată
IV C 28-1999 Normativ O.M.L.P.A.T. Ordinul Vezi C
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observaţ
Buletinul
crt Indicativ Denumire Oficial ii
Act normativ Construcţiil
. reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Românie
Nr./dată
i
Nr./dată
pentru
sudarea nr. publicat în
-
armăturilor 63/N/25.08.19 B.C. nr. 28-1983
46
din oţel- 99 13/2001
beton.
Ghid pentru
expertizarea
, repararea O.M.L.P.A.T. Ordinul
IV
GP 034- şi nr. publicat în
-
1998 consolidare 4/N/20.01.199 B.C. nr.
47
a grinzilor 8 13/2001
de rulare
metalice.
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr reglemen Denumire Act
Oficial al Construcţi Observaţi
t. reglementar normativ de
tare României ilor i
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni
tehnice Decizia
V- C 193- pentru I.C.C.P.D.C. B.C.nr.9/1
1 1979 executarea nr.64/19.04.1 979
zidăriilor din 979
piatră brută.
Instrucţiuni
tehnice
îşi
privind Decizia
încetează
V- C 17- compoziţia I.C.C.P.D.C. B.C.
valabilitat
2 1982 şi prepararea nr.127/02.11. nr.1/1983
ea
mortarelor 1982
C 17-1978
de zidărie şi
tencuială.
V- C 116- Instrucţiuni Decizia B.C. îşi
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţi
t. reglementar normativ de
tare României ilor i
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
tehnice
pentru
încetează
alcătuirea şi
I.C.C.P.D.C. valabilitat
executarea
3 1982 nr.92/19.08.1 nr.11/1982 ea
pereţilor din
982 C 116–
plăci
1976
ondulate din
azbociment.
Normativ
pentru
folosirea îşi
blocurilor Decizia încetează
V- C 14- mici din I.C.C.P.D.C. B.C. valabilitat
4 1982 beton cu nr.71/10.06.1 nr.9/1982 ea
agregate 982 C 116–
uşoare la 1976
lucrările de
zidărie.
Ghid privind
utilizarea
blocurilor
mici de O.M.L.P.A.T.
C 14/1-
V- zidărie din nr. B.C.nr.11/1
1994
5 beton cu 21/N/11.07.1 994
agregate 994
grele
BZG290x24
0x88 mm.
Instrucţiuni
tehnice
pentru
calculul şi
alcătuirea
Decizia
elementelor
V- I.C.C.P.D.C. B.C.
P 94-1977 de
6 nr.21/30.03.1 nr.4/1977
construcţii
977
din
poliesteri
armaţi cu
fibre de
sticlă.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul
cr Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţi Observaţi
t. reglementar normativ de
tare României ilor i
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Metodologie O.M.L.P.A.T.
V- MP 007- de nr. B.C.
7 1999 investigare a 48/N/02.08.1 nr.8/2000
zidăriilor. 999
Ghid de
proiectare şi
execuţie
pentru
prinderea
O.M.L.P.A.T.
elastică a
V- GP 053– nr. B.C.
pereţilor de
8 2000 258/N/2.11.2 nr.12/2001
compartime
000
ntare de
structura de
rezistenţă.

CR 6-
2006 se
aplică, în
Cod de
continuare
proiectare O.M.D.R.A.P M.Of., p I,
, integral,
V- CR 6- pentru . nr. nr.
la
9 2013 structuri din 2.464/08.08. 582bis/13.09.
evaluarea
zidărie. 2013 2013
seismică a
clădirilor
din zidărie
existente
Cod de
practică art. 3 lit.
privind a) din
O.M.D.R.A.P M.Of., p I,
executarea şi OMDRAP
V- NE 036- . nr. nr.
urmărirea ,
10 2014 1.426/06.08. 624bis/26.08.
execuţiei nr.2.464/2
2014 2014
lucrărilor de 013, se
zidărie. abrogă

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act
cr reglement reglement Oficial al Construcţii Observa
normativ de
t. are are României lor ţii
aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiun Decizia
i tehnice I.C.C.P.D.C.
pentru nr.200/14.11.1 B.C.
VI proiectarea 979 nr.4/1980 şi
P 107-
-1 grinzilor Decizia B.C.
1979
pentru căi I.C.C.P.D.C. nr.4/1985
de rulare din
metalice. 01.10.1984
Instrucţiun
i tehnice
Decizia
pentru
I.C.C.P.D.C.
proiectarea îşi
nr.56/16.05.19
construcţii B.C. încetează
80
VI lor din nr.8/1980 şi valabilita
P 54-1980 Decizia
-2 profile de B.C. tea
I.C.C.P.D.C.
oţel cu nr.3/1986 P 54–
nr.
pereţi 1969
9.668/03.12.1
subţiri
985
formate la
rece.
Instrucţiun
i tehnice
Decizia
pentru
I.C.C.P.D.C.
proiectarea
nr.76/14.07.19
grinzilor B.C.
80
din oţel cu nr.10/1980 modifică
Decizia
VI P 108- secţiune B.C. ri la
I.C.C.P.D.C.di
-3 1980 plină, nr.4/1985 P 108-
n
inimă B.C. 1980
01.10.1984
suplă, nr.3/1986
Decizia
omogene
I.C.C.P.D.C.di
sau
n 1985
hibride.

VI P 74-1981 Instrucţiun Decizia B.C.


-4 i tehnice I.C.C.P.D.C. nr.12/1981
pentru nr.34/17.03.19
proiectarea 81
construcţii
lor
metalice
din profile
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act
cr reglement reglement Oficial al Construcţii Observa
normativ de
t. are are României lor ţii
aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
cu goluri
în inimă.
Instrucţiun
i tehnice
pentru
Decizia
proiectarea
VI P 115- I.C.C.P.D.C. B.C.
construcţii
-5 1982 nr.122/14.10.1 nr.2/1983
lor
982
metalice
pretension
ate.
Instrucţiun
i tehnice
privind
sudarea
oţelurilor
Decizia
cu
VI C 228- I.C.C.P.D.C. B.C.
caracteristi
-6 1988 nr. nr.5/1988
ci
58/30.09.1988
mecanice
diferite
folosite la
construcţii
metalice.
Instrucţiun
i tehnice
pentru
prinderea
şi
Decizia
montajul
VI C 172- I.C.C.P.D.C B.C.
tablelor
-7 1988 nr.. nr.10/1987
metalice
26/04.04.1988
profilate la
executarea
învelitorilo
r şi
pereţilor.
VI GP 003- Ghid O.M.L.P.A.T. B.C.
-8 1996 pentru nr. nr.8/1997
proiectarea 38/N/24.05.19
antiseimic 96
ă a halelor
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act
cr reglement reglement Oficial al Construcţii Observa
normativ de
t. are are României lor ţii
aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
parter cu
structură
metalică.
Ghid de
proiectare
şi execuţie
O.M.L.P.A.T.
a
VI GP 004- nr. B.C.
membrane
-9 1997 3/N/13.01.199 nr.4/1998.
lor pentru
7
construcţii
demontabi
le.
Normativ
pentru
calculul
O.M.L.P.A.T.
VI elementelo
NP 012- nr. B.C.nr.15/1
- r din oţel
1997 10/N/03.02.19 998
10 cu pereţi
97
subţiri
formate la
rece.
Specificaţi
e tehnică
privind
cerinţe
pentru
proiectarea
O.M.L.P.A.T.
VI şi
ST 013- nr. B.C.nr.15/1
- executarea
1997 2/N/13.01.199 997
11 construcţii
7
lor în
soluţie de
structură
spaţială
reticulară
planară.
VI GP 016- Ghid O.M.L.P.A.T. B.C.nr.15/1
- 1997 pentru nr. 997
12 proiectarea 63/N/18.03.19
îmbinărilo 97
r prin
contact ale
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act
cr reglement reglement Oficial al Construcţii Observa
normativ de
t. are are României lor ţii
aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
stâlpilor
din oţel
făcând
parte din
structura
clădirilor
etajate.
GP 018- Ghid de B.C.
1997 proiectare nr.14/1999
şi urmărire
a îşi
comportări O.M.L.P.A.T. încetează
VI
i în nr. valabilita
-
exploatare 3/N/20.01.199 tea
13
a 8 P 110-
acoperişuri 1981
lor din
ferme de
cabluri.
Normativ
de calcul
pentru
O.M.L.P.A.T.
VI construcţii
NP 041- nr. B.C. nr.19-
- metalice
2000 29/N/22.05.20 20/2001
14 cu
00
diafragme
din tablă
cutată.
VI NP 042- Normativ O.M.L.P.A.T. B.C. nr.19-
- 2000 privind nr. 20/2001
15 prescripţiil 28/N/22.05.20
e generale 00
de
proiectare.
Verificarea
prin calcul
a
elementelo
r de
construcţie
metalice şi
a
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr
. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act
cr reglement reglement Oficial al Construcţii Observa
normativ de
t. are are României lor ţii
aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
îmbinărilo
r acestora.

Ghid
privind
O.M.T.C.T.
VI proiectarea M.Of., p I, nr.
GP 078- nr. B.C.nr.16 /
- halelor 666/19.09.200
2003 300/16.09.200 2004
16 uşoare cu 3
3
structură
metalică.
Ghid
privind
proiectarea
O.M.T.C.T.
VI îmbinărilo M.Of., p I, nr.
GP 082- nr. B.C.
- r ductile la 666/19.09.200
2003 301/16.09.200 nr.16/2004
17 structuri 3
3
metalice în
zone
seismice.
C 133- Instrucţiun
2014 i tehnice
privind
îmbinarea
îşi
elementelo
încetează
r de O.M.D.R.A.P.
VI M.Of., p I, nr. valabilita
construcţii nr.
- 600bis/12.08. tea
metalice 1.004/12.06.2
18 2014 C 133–
cu 014
1982
şuruburi
de înaltă
rezistenţă
pretension
ate.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr Monitor
. ul Buletinul Observaţ
crt Indicativ Denumire Act ii
Oficial al Construcţiil
. reglementa reglementa normativ de
Românie or
re tehnică re tehnică aprobare
i Nr./dată
Nr./dată
Codul de
proiectare
O.M.L.P.A.T. Ordinul
VI pentru
NP 026- nr. publicat în
- structuri
1998 2/N/20.01.19 B.C.
19 metalice
98 nr.13/2001
parter fără
pod rulant.
VII.Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale
lemnoase
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr.
crt Indicativ Denumire
Actul
Monitorul Buletinul
. reglement reglement Oficial al Construcţi Observa
normativ de
are are României ilor ţii
aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiun
i tehnice
privind
manipular
ea livrarea, Decizia
depozitare I.C.C.P.D.C. nr.
B.C.nr.1/19
a, 1.301/16/03.08.
VI C 199- 80 şi
transportul 1979
I-1 1979 B.C.
şi Decizia
nr.2/1987
montarea I.C.C.P.D.C. nr.
în 17/6.04.1987
construcţii
a
tâmplăriei
din lemn.
VI P 113- Instrucţiun Decizia B.C.nr.3/19
I-2 1981 i tehnice I.C.C.P.D.C. nr. 82
privind 130/30.10.1981
proiectarea
executarea
şi
recepţiona
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr.
crt Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Actul
. reglement reglement Oficial al Construcţi Observa
normativ de
are are României ilor ţii
aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
rea
pereţilor
despărţitor
i din
panouri
prefabricat
e pe bază
de produse
lemnoase.
Îndrumăto
r privind
utilizarea
în
Decizia
VI construcţii B.C.
C 36-1986 I.C.C.P.D.C. nr.
I-3 a plăcilor nr.10/1986
47/10.12.1986
din lemn şi
a plăcilor
din fibre
de lemn.
Îndrumăto
r tehnic
pentru
realizarea
şi
O.M.L.P.A.T.
utilizarea
VI P 113/1- nr. B.C.
la pereţii
I-4 1994 18/N/07.07.199 nr.11/1994
despărţitor
4
i a
panourilor
de perete
demontabi
li de lemn.
Ghid
pentru
calculul la
O.M.L.P.A.T.
stări limită
VI NP 019- nr. B.C.
a
I-5 1997 65/N/28.08.199 nr.9/1997
elementelo
6
r
structurale
din lemn.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr.
crt Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Actul
. reglement reglement Oficial al Construcţi Observa
normativ de
are are României ilor ţii
aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
Normativ
privind
îşi
proiectarea B.C.
NE 018- M. Of., p încetează
construcţii nr.14/2006
VI 2003 O.M.T.C.T. nr. I,nr. valabilita
lor din şi
I-6 NP 005- 303/16.09.2003 671/23.09.2 tea
lemn B.C.
2003 003 NP 005-
(revizuire nr.14/2004
96
NP 005-
96)”.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Românie
Nr./dată
i
Nr./dată
Ghidul
privind O.M.L.P.A.T. Ordinul
VII GE 023- tehnologia nr. publicat în
-7 1996 realizării 66/N/28.08.19 B.C. nr.
construcţiil 96 12/1999
or din lemn.
Specificaţie
tehnică
privind O.M.L.P.A.T. Ordinul
VII ST 014- condiţii de nr. publicat în
-8 1996 calitate ale 67/N/28.08.19 B.C. nr.
lemnului 96 12/1999
pentru
construcţii.
VIII . Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor la învelitori
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut

Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul


Act
crt. reglement reglement Oficial al Construcţi Observaţi
normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
Norme
tehnice
privind
alcătuirea
Decizia
şi
I.C.C.P.D.C.
VII C 217- executarea B.C.
nr.
I-1 1983 hidroizolaţ nr.5/1984
21/21.02.198
iei cu folie
4
din pvc
plastifiat la
acoperişuri
.
Ghid
privind
proiectarea
şi execuţia
lucrărilor
de O.M.L.P.T.L.
VII GP 065- remediere nr. B.C.nr.12/2
I-2 2001 a 1.624/02.11. 002
hidroizolaţ 2001
iilor
bituminoas
e la
acoperişuri
de beton.
Ghid
privind
proiectarea
, execuţia orice
şi dispoziţii
O.M.T.C.T.
exploatare M.Of., p I, nr. contrare
VII GP 112- nr. B.C.
a 435bis/23.05. îşi
I-3 2004 219/17.02.20 nr.6/2006
învelitorilo 2005 încetează
05
r din aplicabilit
membrane atea
polimerice
realizate
,,in situ” .
VII NP 119- Normativ O.M.T.C.T. M. Of., p I, B.C. orice
I-4 2006 privind nr. nr. nr.23/2006 dispoziţii
proiectarea 1.733/21.09. 937/20.11.20 contrare
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut

Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul


Act
crt. reglement reglement Oficial al Construcţi Observaţi
normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
şi execuţia
învelitorilo
r subţiri de
beton îşi
armat şi încetează
2006 06
precompri aplicabilit
mat, atea
monolite şi
prefabricat
e.
Ghid
privind
proiectarea
O.M.D.R.A. M. Of., p I,
şi execuţia
VII GP 120- P.nr. nr.
acoperişuri
I-5 2013 3.383/21.11. 803bis/19.12.
lor verzi la
2013 2013
clădiri noi
şi
existente.
Ghid
privind
reabilitarea
utilitară şi O.M.D.R.A. M. Of., p I,
VII GP 122- funcţională P.nr. nr.
I-6 2014 a 799/23.05.20 459bis/24.06.
acoperişuri 14 2014
lor la
clădirile
existente.
NP 069- Normativ
2014 privind
proiectarea se abrogă
, execuţia NP 069-
şi O.M.D.R.A. 2002 şi
M.Of., p I, nr.
VII exploatare P. nr. C 37-88
581bis/04.08.
I-7 a 992/24.06.20 îşi
2014
învelitorilo 14 încetează
r aplicabilit
acoperişuri atea
lor în pantă
la clădiri.
1. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României
şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul Observaţ
cr reglemen Denumire Act
Oficial al Construcţ ii
t. reglement normativ de
tare României iilor
are tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni
tehnice
pentru
folosirea în
Decizia
I construcţii
C 187- I.C.C.P.D.C. B.C.
X a
1978 nr. nr.12/1978
-1 produselor
95/24.09.1978
din bazalt
topit şi
recristalizat
.
Norme
tehnice
pentru
utilizarea
foliilor din Decizia
I
C 216- pvc la I.C.C.P.D.C. B.C.
X
1983 hidroizolar nr. nr.5/1984
-2
ea 20/28.02.1984
construcţiil
or
subterane şi
bazinelor.
Normativul
pentru
executarea
şi
Decizia
I recepţionar
C 142- I.C.C.P.D.C. B.C.
X ea
1985 nr. nr.9/1985
-3 termoizolaţ
19/04.04.1985
iilor la
elementele
de
instalaţii.
I C 163- Instrucţiuni Decizia B.C.
X 1987 tehnice C.C.P.D.C. nr. nr.5/1987
-4 pentru 40/21.09.1987
folosirea
profilelor
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul Observaţ
cr Denumire Act ii
reglemen Oficial al Construcţ
t. reglement normativ de
tare României iilor
are tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
încastrate
din PVC
plastifiat la
etanşarea
rosturilor
elementelor
de
construcţii.
Instrucţiuni
tehnice
pentru Decizia
proiectarea I.C.C.P.D.C. modificăr
şi nr. i şi
I executarea 15/24.03.1989 B.C. completăr
P 121-
X măsurilor O.M.L.P.A.T. nr.11/1988 i la
1989
-5 de protecţie nr. P 121-
acustică şi 7/N/12.03.199 1989
antivibrativ 3
ă la clădiri
industriale.
Instrucţiuni
tehnice
privind
proiectarea
şi
executarea
Decizia
I sălilor de
P 123- I.C.C.P.D.C. B.C. nr.3-
X audiţie
1989 nr. 4/1991
-6 publică din
50/30.12.1989
punct de
vedere
acustic.

I C 233- Instrucţiuni O.M.L.P.A.T. B.C.


X 1990 tehnice nr. nr.5/1991
-7 pentru 1/N/10.12.199
izolarea 0
termică cu
produse
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul Observaţ
cr Denumire Act ii
reglemen Oficial al Construcţ
t. reglement normativ de
tare României iilor
are tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
textile
neţesute a
conductelor
şi
aparatelor
din
instalaţii
termice.
Ghid
pentru
refacerea
etanşeităţii
rosturilor la
clădirile O.M.L.P.A.T.
I
GE 025- civile cu nr. B.C.
X
1997 faţade 62/N/17.03.19 nr.13/1997
-8
realizate 97
din panouri
mari
prefabricat
e din beton
armat.
Ghid
privind
optimizarea O.M.L.P.A.T. B.C.
I
GP 058– nivelului de nr. nr.13/2001
X
2000 protecţie 331/N/8.12.20 B.C.
-9
termică la 00 nr.2/2002
clădirile de
locuit.
Normativ
pentru
proiectarea
şi execuţia
I O.M.L.P.T.L.
lucrărilor
X C 107/0- nr. B.C.
de izolaţii
- 2002 1.572/15.10.2 nr.8/2003
termice de
10 002
clădiri,
indicativ
(revizuire
C 107/82).
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul Observaţ
cr Denumire Act ii
reglemen Oficial al Construcţ
t. reglement normativ de
tare României iilor
are tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Normativ
privind îşi
B.C.
I proiectarea, O.M.L.P.T.L. încetează
M.Of., p I, nr. nr.15/2006
X NP 040- execuţia şi nr. aplicabilit
776bis/05.11. şi
- 2002 exploatarea 607/21.04.200 atea
2003 B.C.
11 hidroizolaţi 3 C 246-
nr.24/2004
ilor la 1993
clădiri.
Normativ
general
privind
calculul
O.M.L.P.T.L.
I transferului
C 107/6- nr. B.C.
X- de
2002 1.063/30.07.2 nr.14/2002
12 masă(umidi
002
tate) prin
elemente
de
construcţie.
Normativ
pentru
proiectarea
la
I O.M.L.P.T.L.
stabilitate
X C 107/7- nr. B.C.
termica a
- 2002 1.574/15.10.2 nr.8/2003
elementelor
13 002
de
inchidere
ale
cladirilor.
I GT 039- Ghid de O.M.L.P.T.L. B.C.
X 2002 evaluare a nr. nr.8/2003
- gradului de 1.579/15.10.2
14 confort 002
higrotermic
din
unităţile
funcţionale
ale
clădirilor
existente.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul Observaţ
cr Denumire Act ii
reglemen Oficial al Construcţ
t. reglement normativ de
tare României iilor
are tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată

Ghid de
evaluare a
gradului de
izolare
termică a
I O.M.L.P.T.L
elementelor
X GT 040- nr. B.C.
de
- 2002 1.573/15.10.2 nr.5/2003
construcţie
15 002
la clădiri
existente,
în vederea
reabilitării
termice.
Ghid
privind
I O.M.L.P.T.L.
utilizarea
X GE 047- nr. B.C.
chiturilor la
- 2002 1.578/15.10.2 nr.6/2003
etanşarea
16 002
rosturilor în
construcţii.
Metodologi
e pentru
evaluarea
performanţ
I elor O.M.L.P.T.L.
X MP 022- termotehni nr. B.C.
- 2002 ce ale 1.571/15.10.2 nr.5/2003
17 materialelo 002
r şi
produselor
pentru
construcţii.
I GT 043- Ghid O.M.L.P.T.L. B.C.nr.5/2
X 2002 privind nr. 003
- îmbunătăţir 1.569/15.10.2
18 ea 002
calităţilor
termoizolat
oare ale
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul Observaţ
cr Denumire Act ii
reglemen Oficial al Construcţ
t. reglement normativ de
tare României iilor
are tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
ferestrelor
la clădirile
civile
existente.
Metodologi
e privind
determinar
ea
permeabilit
ăţii la apă a
I finisajelor O.M.L.P.T.L.
X GT 044- şi nr. B.C.nr.6/2
- 2002 protecţiilor 1.570/15.10.2 003
19 anticoroziv 002
e aplicate
pe
suprafeţele
elementelor
de
construcţii.
Ghid
privind
proiectarea,
execuţia şi
exploatarea îşi
I elementelor O.M.L.P.T.L. încetează
M.Of., p I, nr.
X NP 064- de nr. B.C. aplicabilit
576bis/12.08.
- 2002 construcţii 605/21.04.200 nr.15/2006 atea
2003
20 hidroizolat 3 C 234-
e cu 1991
materiale
bituminoas
e şi
polimerice.
O.M.T.C.T. M.Of., p I, nr. B.C. nr.2- *modifica
I C 107- Normativ nr. 1124bis/13.12 3/2007 re Partea
X 2005 privind 2.055/29.11.2 .2005 1 și
- calculul 005 M.Of., p I, nr. Partea a
21 termotehni O.M.D.R.T. 820/8.12.2010 2-a
c al nr. 650bis/12.09. **modifi
elementelor 2.513/22.11.2 2012 care/
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
N apărut
r. Indicativ Monitorul Buletinul Observaţ
cr Denumire Act ii
reglemen Oficial al Construcţ
t. reglement normativ de
tare României iilor
are tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
010*
de O.M.D.R.T.
completar
construcţie nr.
e
ale 1.590/24.08.2
C 107/3
clădirilor. 012**

Ghid
privind
proiectarea, orice
execuţia şi dispoziţii
I exploatarea O.M.T.C.T. contrare
M.Of., p I, nr.
X GP 114- hidroizolaţi nr. B.C. îşi
928/15.11.200
- 2006 ilor cu 1.734/21.09.2 nr.23/2006 încetează
6
22 membrane 006 aplicabilit
bituminoas atea
e aditivate
cu APP şi
SBS.
Normativ
privind
orice
reabilitarea
dispoziţii
I hidroizolaţi O.M.T.C.T.
M.Of., p I, nr. contrare
X NP 121- ilor nr. B.C.
910/08.11.200 îşi
- 2006 bituminoas 1.732/21.09.2 nr.23/2006
6 încetează
23 e ale 006
aplicabilit
acoperişuril
atea
or
clădirilor.
P 122-89,
GP 0001-
96
Normativ îşi
I privind O.M.D.R.A.P. încetează
C 125- M.Of., p I, nr.
X acustica în nr. aplicabilit
2013 812bis/20.12.
- construcţii 3.384/21.11.2 atea şi C
2013
24 şi zone 013 125-05
urbane. (revizuire
C 125-
1987) se
abrogă
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României
şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
N rul
r. Indicativ Actul Oficial Buletinul Observaţ
cr Denumire ii
reglemen normativ al Construcţ
t. reglementare
tare de Români iilor
tehnică
tehnică aprobare ei Nr./dată
Nr./dat
ă
Instrucţiuni tehnice
Decizia
pentru executarea
I.C.C.P.D.C
X C 70- placajelor interioare B.C.
.nr.
-1 1986 cu plăci emailate nr.11/1986
54/20.12.19
sau melaminate din
86
fibre de lemn.
Normativ privind O.M.L.P.A.
NE 001-
X executarea T. nr. B.C.
1996
-2 tencuielilor umede 23/N/03.04. nr.8/1996
groase şi subţiri. 1996
Ghid privind
O.M.L.P.T.L
reabilitarea
X GT 041- . nr. B.C.
finisajelor pereţilor
-3 2002 1.575/15.10. nr.6/2003
şi pardoselilor
2002
clădirilor civile.
C 6-86,C
Ghid privind
223-86
produse de finisare M.Of.,
O.M.D.R.A. îşi
GE 058- ceramice utilizate p I, nr.
X P. nr. B.C. nr. încetează
2012 în construcţii, 124 /
-4 240/21.02.2 7/2013 aplicabilit
comasare/revizuire 06.03.2
013 atea şi GP
C 6-1986, C 223- 013
073-02
1986, GP 073-2002.
se abrogă
Ghid privind
îşi
produse de finisare
încetează
din materiale M.Of.,
O.M.D.R.T. aplicabilit
GE 055- polimerice utilizate p I, nr.
X nr. B.C.nr. atea
2012 în construcții. 647bis /
-5 1.529/23.08. 8/2013 C 4 -77,
Comasare/Revizuir 11.09.2
2012 C 174 -79
e C 4-1977, 012
şi
C 174-1979, C 55-
C 55 -74
1974.
X Ghid privind O.M.D.R.A. M. Of., B.C.nr. C3-76, şi
-6 GE 056- produse de finisare P. nr. p I, nr. 6/2013 completăr
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
N rul
r. Indicativ Actul Oficial Buletinul Observaţ
cr Denumire ii
reglemen normativ al Construcţ
t. reglementare
tare de Români iilor
tehnică
tehnică aprobare ei Nr./dată
Nr./dat
ă
i
259
peliculogene C3-76, îşi
2013 1.768/22.04. bis /
utilizate în încetează
2013 09.05.2
construcții. aplicabilit
013
atea

1. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe,


elemente de scări
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României
şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observa
Buletinul
crt Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
. reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
Ghid
privind
proiectarea,
execuţia şi
asigurarea
O.M.L.P.A.T.
calităţii
XI NP 013- nr. B.C.
pardoselilor
-1 1996 68/N/28.08.19 nr.3/1997
la
96
construcţii
în care se
desfăşoară
activităţi de
producţie.
XI GP 037- Normativ O.M.L.P.A.T. B.C.nr.11/19
-2 1998 privind nr. 99
proiectarea, 50/N/17.06.19
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observa
Buletinul
crt Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
. reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
execuţia şi
asigurarea
calităţii
98
pardoselilor
la clădiri
civile.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut

Nr Monitor
. ul Observa
Buletinul
crt Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
. reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
Specificaţie
tehnică de
aplicare a O.M.L.P.A.T. Ordinul
XI ST 030- pardoselilor nr. publicat în
-3 2000 anticoroziv 219/N/27.09.20 B.C. nr.
e cu 00 13/2001
performanţe
antistatice.
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României
şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr.
crt Indicativ Denumire Act Monitorul Buletinul
. reglement reglement Oficial al Construcţi Observaţi
normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
XI I 43-1989 Instrucţiuni Decizia B.C.
I-1 tehnice I.C.C.P.D.C. nr.12/1988
privind nr.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr.
crt Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act
. reglement reglement Oficial al Construcţi Observaţi
normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
autorizarea
întreprinde
rilor care
execută,
verifică şi
predau la
beneficiari
instalaţii 17/26.04.198
electrice de 9
automatiza
re,
încălzire şi
ventilaţie
în medii cu
pericol de
explozie.
Normativ
pentru
proiectarea
şi
executarea
instalaţiilor O.M.L.P.T.L.
XI I 18/1- electrice nr. B.C.
I-2 2001 interioare 1.617/02.11. nr.12/2002
de curenţi 2001
slabi
aferente
clădirilor
civile şi de
producţie.
Normativ
pentru
proiectarea
O.M.L.P.T.L.
şi
XI NP 061- nr. B.C.
executarea
I-3 2002 939/02.07.20 nr.10/2003
sistemelor
02
de iluminat
artificial
din clădiri.
XI NP 062- Normativ O.M.L.P.T.L. B.C.
I-4 2002 pentru nr. nr.10/2003
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr.
crt Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
Act
. reglement reglement Oficial al Construcţi Observaţi
normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
proiectarea
sistemelor
938/02.07.20
de iluminat
02
rutier şi
pietonal.
Normativ
privind
proiectarea
O.M.T.C.T.
, orice
nr.
executarea, M.Of., p I, nr. dispoziţii
176/15.02.20 B.C.
verificarea 418bis/18.05. contrare
XI NP 099- 05 nr.16/2005
şi 2005 îşi
I-5 2004 O.M.T.C.T. B.C.
exploatarea 95bis/01.02.2 încetează
nr. nr.23/2006
instalaţiilor 006 aplicabilit
2.231/27.12.
electrice în atea
2005
zone cu
pericol de
explozie.
orice alte
dispoziţii
Normativ
contrare
pentru
îşi
proiectarea
M. Of., p I, încetează
, execuția O.M.D.R.T.
nr. aplicabilit
XI şi nr. B.C.nr.13/2
I 7-2011 802 atea şi NP
I-6 exploatarea 2.741/01.10. 011
bis/14.11.201 I 7-2002,
instalaţiilor 2011
1 I 7/2-
electrice
2002,
aferente
GP 052–
clădirilor.
2000 şi I
20-2000

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementar normativ de al
or
re tehnică e tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
Ghid privind
Ordinul
alegerea
O.M.L.P.A.T. publicat în
echipamente
XII GP 028- nr. B.C. nr.
lor aferente
-7 1999 80/N/05.10.19 10/2001 şi
instalaţiilor
99 Broşura
electrice din
ICECON
clădiri.
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României
şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt. reglemen reglement Act Oficial al Construcţi Observaţ
normativ
tare are României ilor ii
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
Îndrumăto
r privind
soluţii şi
măsuri în
exploatare
O.M.L.P.A.T
a
XII . nr. B.C.
I 44-1993 instalaţiilo
I-1 13/N/9.04.1 nr.8/1994
r sanitare
993
în vederea
reducerii
peirderilor
şi risipei
de apă.
XII NP 003- Normativ O.M.L.P.A.T B.C.
I-2 1996 pentru . nr. nr.4/1997
proiectarea 17/N/28.04.
, execuţia 1996
şi
exploatare
a
instalaţiilo
r tehnico-
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt. Act
reglemen reglement Oficial al Construcţi Observaţ
normativ
tare are României ilor ii
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
sanitare şi
tehnologic
e cu ţevi
din
polipropile
nă.
Normativ
de
B.C.
reabilitare O.M.L.P.A.T
nr.5/2000
XII NP 036- a lucrărilor . nr.
şi
I-3 1999 hidroedilit 77/N/05.10.
Broşură
are din 1999
IPCT
localităţile
urbane.
Program
de calcul
pentru
dimension
O.M.L.P.T.L
area
XII PC 021- . nr. B.C.
reţelelor
I-4 2001 1.616/02.11. nr.2/2002
de
2001
şprinklere.
Reţele
plane
ramificate
Ghid de
proiectare
pentru O.M.L.P.T.L
XII GP 071- construcţii . nr. B.C.
I-5 2002 şi instalaţii 1.411/26.09. nr.9/2003
de 2002
dezinfectar
e a apei.
XII GP 074- Ghid O.M.L.P.T.L B.C.
I-6 2002 pentru . nr. nr.14/2002
instalaţii 1.454/03.10.
de 2002
separare a
hidrocarbu
rilor cu
deversare
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt. Act
reglemen reglement Oficial al Construcţi Observaţ
normativ
tare are României ilor ii
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
în reţelele
de
canalizare.
Ghid de
execuţie
pentru
staţii de O.M.L.P.T.L
XII GE 046- epurare . nr. B.C.
I-7 2002 pentru 1.410/26.09. nr.9/2003
localităţi 2002
mici (Q<5
l/s).

Ghid de
proiectare
a
construcţii O.M.T.C.T. M.Of., p I,
XII GP 087- lor pentru nr. nr. B.C.
I-8 2003 tratarea 647/23.10.2 771/04.11.20 nr.3/2004
apei în 003 03
vederea
potabilizăr
ii.
Normativ
pentru
proiectarea
construcţii
lor şi
instalaţiilo
r de O.M.T.C.T. M.Of., p I,
XII NP 091- dezinfectar nr. nr. B.C.
I-9 2003 e a apei în 646/23.10.2 771/04.11.20 nr.2/2004
vederea 003 03
asigurării
sănătăţii
oamenilor
şi
protecţiei
mediului.
XII Soluţii O.M.L.P.A.T B.C.
I- cadru de . nr. nr.7/1996
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt. Act
reglemen reglement Oficial al Construcţi Observaţ
normativ
tare are României ilor ii
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
detalii
conformat
e
antiseismi
18/N/28.03.
10 c pentru
1996
instalaţii în
construcţii,
ediţia
1995.
Normativ
privind
proiectarea
,
executarea
şi
exploatare
îşi
a
încetează
instalaţiilo O.M.T.C.T. M.Of., p I,
XII Broşură aplicabilit
NP 084- r sanitare nr. nr.
I- ICECON atea
2003 şi a 905/25.11.2 867/05.12.20
11 I1-1978 şi
sistemelor 003 03
NP 003-
de
1997
alimentare
cu apă şi
canalizare,
utilizând
conducte
din mase
plastice.
Ghid
pentru
execuţia şi
exploatare
O.M.T.C.T.
a M.Of., p I, orice
XII nr.
GE 052- rezervoare nr. B.C. dispoziţie
I- 164/15.02.2
2004 lor 345bis/25.04. nr.6/2006 contrară
12 005
metalice 2005 se abrogă
pentru
înmagazin
area apei
potabile.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt. Act
reglemen reglement Oficial al Construcţi Observaţ
normativ
tare are României ilor ii
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid de
proiectare,
execuţie şi
exploatare
O.M.T.C.T. M.Of., p I, orice
XII a lucrărilor
GP 106- nr. nr. B.C. nr.22- dispoziţie
I- de
2004 161/15.02.2 338bis/21.04. 25/2005 contrară
13 alimentare
005 2005 se abrogă
cu apă şi
canalizare
în mediul
rural .
Normativ
pentru
proiectarea
construcţii
lor şi
Îşi
instalaţiilo
încetează
r de
O.M.T.C.T. M.Of., p I, aplicabilit
XII epurare a
NP 118- nr. nr. B.C. atea
I- apelor
2006 1.729/21.09. 888bis/31.10. nr.20/2006 NP 28-
14 uzate
2006 2006 1984,
orăşeneşti-
P28/2-
Partea a V-
1988
a.
Prelucrare
a
nămolurilo
r.
Normativ
pentru
orice
exploatare
dispoziţii
a şi O.M.T.C.T. M.Of., p I,
XII contrare
NE 035- reabilitare nr. nr. B.C.nr.19/
I- îşi
2006 a 1.736/21.09. 903bis/7.11.2 2006
15 încetează
conductelo 2006 006
aplicabilit
r pentru
atea
transportul
apei.
XII Normativ O.M.D.R.T. M.Of., p I, îşi
I- NP 128- privind nr. nr. încetează
16 2011 calculul 255/06.02.2 129bis/22.02. aplicabilit
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt. Act
reglemen reglement Oficial al Construcţi Observaţ
normativ
tare are României ilor ii
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
loviturii de
berbec la
conductele atea
012 2012
pentru I 30-1975
transportul
apei.
se abrogă,
NP-088-
03),
Normativ NP-089-
privind 03),
proiectarea NP 107-
, execuţia 04),
şi şi îşi
exploatare încetează
O.M.D.R.A. M.Of., p I,
XII NP 133- a aplicabilit
P. nr. nr.
I- 2013 sistemelor atea
2.901/04.09. 660
17 de ST 021-
2013 bis/28.10.201
alimentare 1997),
3
cu apă şi NP 028-
canalizare 1998),
a NP 032-
localităţilo 1999),
r I 22-
1999) şi
P 66-
2001)
Ghid
privind
reabilitare
O.M.D.R.A.
XII a M.Of.,pI, nr.
GP 127- P.nr.
I- conductelo 2bis/05.01.20
2014 2.359/26.11.
18 r pentru 15
2014
transportul
apei.

XII I 9-2015 Normativ O.M.D.R.A. M.Of.,pI, nr. îşi


I- privind P.nr. 830bis/06.11. încetează
19 proiectarea 818/06.10.2 2015 aplicabilit
, execuţia 015 atea
şi I 9-1994
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt. Act
reglemen reglement Oficial al Construcţi Observaţ
normativ
tare are României ilor ii
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
exploatare
a
şi
instalaţiilo
I 9/1-
r sanitare
1996
aferente
clădirilor.
Ghid M.Of.,pI, nr.
pentru 841bis/06.11.
proiectarea 2015
şi
executarea
instalaţiilo îşi
O.M.L.P.A.T
XII r de încetează
. nr.
I- P 96-2015 canalizare aplicabilit
832/08.10.2
20 a apelor atea
015
meteorice P 96-1996
din clădiri
civile,
social-
culturale şi
industriale.
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
Ghid de
proiectare– Ordinul
Instalaţii O.M.L.P.A.T. publicat în
XII sanitare-S- nr. B.C.
S -1994
I-21 Mapa 19/N/28.03.19 nr.7/1996 şi
proiectantul 96 Broşura
ui” ediţia IPCT
1994.
XII AC-1998 Ghidul de O.M.L.P.A.T.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
proiectare şi
execuţie a
reţelelor şi
instalaţiilor Ordinul
exterioare publicat în
de nr. B.C.
I-22 aplimentare 9/N/16.02.199 nr.14/1999
cu apă şi 9 şi
canalizare Broşura
A-C Mapa ICECON
proiectantul
ui, ediţia
1998.
Soluţii
cadru pentru
montarea Ordinul
contoarelor O.M.L.P.A.T. publicat în
XII SC 001- la nr. B.C.
I-23 1996 instalaţiile 84/N/29.11.19 nr.2/1997 şi
sanitare şi 96 Broşura
de încălzire IPCT
din clădirile
existente.
XII GP 043- Ghid O.M.L.P.A.T.
I-24 1999 privind nr. Ordinul
proiectarea, 84//N/25.10.1 publicat în
execuţia şi 999 B.C.
exploatarea nr.1/2000 şi
sistemelor Broşura
de IPCT
alimentare
cu apă şi
canalizare
utilizând
conducte
din PVC şi
polietilenă
şi
polipropilen
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
a.
Soluţii
cadru de
contorizare
a
consumurilo Ordinul
r de apă, O.M.L.P.A.T. Ordinul publicat în
XII SC 002- gaze nr. publicat B.C.
I-25 1998 naturale şi 25/N/7.04.199 în B.C. nr.7/1999 şi
energie 9 nr. Broşura
termică 7/1999 IPCT
aferente
instalaţiilor
din blocurile
de locuinţe.
Specificaţii
tehnice
privind
staţiile de
epurare Ordinul
O.M.L.P.T.L.
monobloc, publicat în
XII ST 041- nr.
containeriza B.C.nr.1/200
I-26 2000 665/30.04.200
te şi 2 şi
1
automatizat Broşura
e, utilizate PROED
pentru
comunităţi
mici.
XII MP 005- Manual O.M.L.P.A.T. Ordinul
I-27 1998 pentru nr. publicat în
proiectarea 16/N/03.03.19 B.C.
construcţiilo 98 nr.13/2000
r şi şi
instalaţiilor Broşura
aferente PROED
staţiilor de
clorare
pentru
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
tratarea apei
cu clor
gazos în
vederea
satisfacerii
exigenţelor
de siguranţă
în
exploatare şi
sănătatea
oamenilor.
Ghid pentru
reabilitarea
reţelelor de
alimentare
cu apă, fără
O.M.L.P.A.T. Ordinul
săpătură
XII GT 009- nr. publicat în
deschisă, în
I-28 1997 97/N/01.07.19 B.C.
vederea
97 nr.10/2001
satisfacerii
cerinţelor de
igienă şi
siguranţă în
exploatare.
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice,
condiţionarea aerului, gaze
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Monitorul Buletinul
crt. reglemen Denumire Act
Oficial al Construcţ Observaţ
reglementar normativ de
tare României iilor ii
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
XI I 38-1981 Instrucţiuni Decizia B.C.
V-1 tehnice I.C.C.P.D.C. nr.12/1981
pentru nr.
proiectarea 93/21.07.1981
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Monitorul Buletinul
crt. Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţ Observaţ
reglementar normativ de
tare României iilor ii
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
sistemelor de
recuperare a
căldurii cu
fluid
intermediar
în hale
industriale.
Instrucţiuni
tehnice
pentru
proiectarea,
executarea şi Decizia
XI exploatarea I.C.C.P.D.C. B.C.
I 35-1982
V-2 instalaţiilor nr. nr.9/1982
de încălzire 67/10.06.1982
cu radiatoare
din tablă de
oţel
ROTERM.
Instrucţiuni
tehnice
pentru
proiectarea
unor sisteme
de
Decizia
introducerea
XI I.C.C.P.D.C. B.C.
I 39-1982 aerului în
V-3 nr. nr.12/1982
hale
19/19.06.1982
industriale în
scopul
reducerii
consumului
de
combustibil.
XI I 40-1982 Instrucţiuni Decizia B.C.
V-4 tehnice I.C.C.P.D.C. nr.2/1983
pentru nr.
utilizarea 143/30.11.198
convecto- 2
radiatoarelor
tip panou în
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Monitorul Buletinul
crt. Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţ Observaţ
reglementar normativ de
tare României iilor ii
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
instalaţiile de
încălzire
centrală.
Instrucţiuni
tehnice
pentru
executarea şi
exploatarea Decizia
B.C.
XI instalaţiilor I.C.C.P.D.C.
I 42-1985 nr.8/1985
V-5 de utilizare a nr.
energiei 14/05.03.1985
solare pentru
prepararea
apei calde de
consum.
Ghid pentru
calculul
consumului
de căldură al O.M.L.P.A.T.
XI GP 017- clădirilor nr. B.C.
V-6 1996 dotate cu 68/N/25.03.19 nr.10/1998
sisteme 97
pasive de
încălzire
solară.
Ghid tehnic
privind
diagnosticare
a regimului
de O.M.L.P.A.T.
XI GT 016- funcţionare şi nr. B.C.
V-7 1997 a comportării 137/N/10.11.1 nr.11/2000
în exploatare 997
a aparatelor
de
condiţionare
de fereastră.
XI NP 018- Normativ O.M.L.P.A.T. B.C.
V-8 1997 pentru nr. nr.4/1997
proiectarea, 78/N/12.05.19 şi
execuţia 97 B.C.nr.14/
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Monitorul Buletinul
crt. Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţ Observaţ
reglementar normativ de
tare României iilor ii
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
exploatarea şi
postutilizarea
punctelor de
desfacere a 1997
buteliilor cu
GPL la
consumatori.
Manual de
specificaţii
privind
instalarea, O.M.L.P.A.T.
XI ME 002- B.C.
exploatarea şi nr.138/N/10.1
V-9 1997 nr.11/2000
mentenanţa 1.1997
schimbătoare
lor de căldură
din instalaţie.
Ghid tehnic
privind
diagnosticare
a regimului
de O.M.L.P.A.T.
XI
GT 014- funcţionare şi nr. B.C.
V-
1997 a comportării 135/N/10.11.1 nr.10/2000
10
în exploatare 997
a
aerotermelor
de perete şi
tavan.
Ghid tehnic
privind
diagnosticare
a regimului
XI de O.M.L.P.A.T.
GT 015-
V- funcţionare şi nr.
1997 B.C.
11 comportării 133/N/10.11.1
nr.9/2000
în exploatare 997
a vaselor de
expansiune
închise.
XI GT 017- Ghid tehnic O.M.L.P.A.T. B.C.
V- 1997 privind nr.134/N/10.1 nr.10/2000
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Monitorul Buletinul
crt. Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţ Observaţ
reglementar normativ de
tare României iilor ii
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
diagnosticare
a regimului
de
funcţionare şi
a comportării
în exploatare
12 1.1997
a
generatoarelo
r de aer cu
combustibil
lichid sau
gazos.
Ghid tehnic
privind
diagnosticare
a regimului
de
O.M.L.P.A.T.
XI funcţionare şi
GT 018- nr. B.C.
V- a comportării
1997 136/N/10.11.1 nr.11/2000
13 în exploatare
998
a grupurilor
de pompare
echipate cu
recipient de
hidrofor.
Specificaţie
tehnică
privind
certificarea O.M.L.P.A.T.
XI
ST 020- de nr.
V- B.C.nr.5/2
1998 conformitate 22/N/7.04.199
14 000
a calităţii 9
ţevilor din
oţel
preizolate.
XI GP 041- Ghid pentru O.M.L.P.A.T. B.C.
V- 1998 alegerea, nr. nr.10/2000
15 proiectarea, 26/N/07.04.19
întreţinerea şi 99
exploatarea
sistemelor şi
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Monitorul Buletinul
crt. Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţ Observaţ
reglementar normativ de
tare României iilor ii
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
echipamentel
or de
siguranţă din
dotarea
instalaţiilor
de încălzire
cu apă având
temperatura
maximă de
115 gr.C.
Ghid pentru
determinarea
O.M.L.P.A.T.
consumurilor
nr.
tehnologice
XI 75/N/05.10.19
GT 022- considerate B.C. nr.3-
V- 99
1999 pierderi de 4/2000
16 O.M.I.C. nr.
gaze naturale
249/17.09.199
din reţelele
9
de transport
şi distribuţie.
Normativ
pentru
O.M.L.P.A.T.
proiectarea şi îşi
nr.
executarea încetează
XI 74/N/5.10.199
sistemelor de B.C. valabilita
V- I 31-1999 9
alimentare cu nr.2/2000 tea
17 O.M.I.C. nr.
gaze I 31–
248/17.09.199
petroliere 1976
9
lichefiate
(GPL).
Normativ
pentru O.M.L.P.A.T. îşi
exploatarea nr. încetează
XI sistemelor de 74/N/05.10.19 valabilita
B.C.
V- I 33-1999 alimentare cu 99 tea
nr.2/2000
18 gaze O.M.I.C. nr. I 33–
petroliere 248/17.09.199 1976
lichefiate 9
(GPL).
XI NP 031- Normativ O.M.L.P.A.T. B.C.
V- 1999 pentru nr. nr.12/2000
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Monitorul Buletinul
crt. Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţ Observaţ
reglementar normativ de
tare României iilor ii
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
proiectarea,
execuţia şi
exploatarea
instalaţiilor 64/N/25.08.19
19
de încălzire 99
prin radiaţie
de
pardoseală.
Specificaţie
tehnică
privind
controlul
calităţii
execuţiei
sistemelor de
distribuţie a
O.M.L.P.A.T.
XI gazelor
ST 023- nr. B.C.
V- naturale
1999 19/N/07.04.20 nr.13/2000
20 utilizând
00
conducte din
polietilenă de
medie
densitate.Ceri
nţe de
calitate.
Procedură de
verificare.
Normativ de
proiectare,
executare şi
exploatare a
sistemelor de
B.C.
alimentare cu O.M.L.P.A.T.
XI NP nr.1/2000
gaze nr.
V- 037/1- şi
petroliere 72/N/04.10.19
21 1999 Broșură
lichefiate 99
IPCT
(GPL) pentru
autovehicule
prin staţii
independente
.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Monitorul Buletinul
crt. Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţ Observaţ
reglementar normativ de
tare României iilor ii
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Normativ de
proiectare,
execuţie şi
O.M.L.P.A.T.
exploatare a
nr.
sistemelor de
XI 73/N/5.10.199
NP 037- alimentare cu B.C.
V- 9
1999 gaze nr.1/2000
22 O.M.I.C. nr.
petroliere
116/29/24.08.
lichefiate
1999
(GPL),
pentru
autovehicole.
Ghid pentru
calculul
O.M.L.P.A.T.
XI necesarului
GP 039- nr. B.C.
V- anual de
1999 76/N/05.10.19 nr.9/2000
23 căldură al
99
clădirilor de
locuit.
Specificaţie
tehnică
privind
tehnologiile
de execuţie şi
O.M.L.P.A.T.
XI procedeele de B.C.
ST 024- nr.
V- verificare a nr.14-
2000 18/N/07.04.20
24 sistemelor de 15/2000
00
distribuţie a
gazelor
naturale, cu
conducte din
polietilenă.
Ghid de
proiectare, O.M.L.P.A.T. B.C.nr.6/2
XI
GP 051- execuţie şi nr. 001 şi
V-
2000 exploatare a 50/N/30.06.20 B.C.
25
centralelor 00 nr.13/2000
termice mici.
XI NP 048- Normativ O.M.L.P.A.T. B.C.
V- 2000 pentru nr. nr.4/2001
26 expertizarea 324/N/4.12.20 şi
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Monitorul Buletinul
crt. Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţ Observaţ
reglementar normativ de
tare României iilor ii
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
termică şi
energetică a
clădirilor
existente şi a
instalaţiilor B.C.
de încălzire 00 nr.16-
şi preparare a 17/2006
apei calde de
consum
aferente
acestora.
Ghid pentru
proiectarea
instalaţiilor B.C.
O.M.L.P.A.T.
XI de încălzire- nr.13/2001
GP 056- nr.
V- răcire şi
2000 332/N/08.12.2
27 folosind B.C.
000
ventiloconve nr.1/2002
ctoare.

Ghid pentru
instalaţiilor B.C.
O.M.L.P.A.T.
XI de ventilare nr.13/2001
GP 057- nr.
V- şi climatizare şi
2000 335/N/08.12.2
28 folosind B.C.
000
anemostate nr.1/2002
sau fante.
Ghid pentru
defalcarea
consumurilor
de căldură
pentru O.M.L.P.T.L.
XI
GT 029- încălzire şi nr. B.C.
V-
2001 preparare a 1.612/02.11.2 nr.3/2002
29
apei calde de 001
consum la
clădiri de
locuit
colective.
XI ST 046- Specificaţie B.C.nr.3/2
V- 2001 tehnică O.M.L.P.T.L. 002
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Monitorul Buletinul
crt. Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţ Observaţ
reglementar normativ de
tare României iilor ii
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
privind
montarea şi
utilizarea
nr.
repartitoarelo
1.618/02.11.2
30 r pentru
001
consumurile
de căldură
ale corpurilor
de încălzire.
Ghid pentru
urmărirea
comportării
în exploatare O.M.L.P.T.L.
XI
GT 028- a nr. B.C.
V-
2001 schimbătoare 1.611/02.11.2 nr.3/2002
31
lor de căldură 001
din centralele
şi punctele
termice.
Ghid privind
proceduri de
efectuare a
măsurărilor
O.M.L.P.T.L.
XI necesare
GT 032- nr. B.C.
V- expertizării
2001 1.628/02.11.20 nr.3/2002
32 termoenergeti
01
ce a
construcţiilor
şi instalaţiilor
aferente.
Ghid pentru
proiectarea îşi
O.M.L.P.T.L.
XI automatizării încetează
nr. B.C.
V- I 36-2001 instalaţiilor valabilita
1.614/02.11.20 nr.6/2002
33 din centrale tea
01
şi puncte I 36-1993
termice.
XI Ghid pentru O.M.T.C.T. nr. B.C.
V- GP 066- transformare 942/02.07.200 nr.22/2003
34 2002 a punctelor 2
termice
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Monitorul Buletinul
crt. Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţ Observaţ
reglementar normativ de
tare României iilor ii
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
alimentate de
la industrie,
în centrale
termice
pentru
ansambluri
urbane.
Normativ de
proiectare,ex îşi
ecuţie şi încetează
XI O.M.T.C.T. nr.
NP 029- exploatare B.C. valabilita
V- 940/02.07.200
2002 pentru reţele nr.24/2003 tea
35 3
termice cu NP 029-
conducte 1998
preizolate.
Ghid privind
determinarea
XI suprafeţei O.M.T.C.T. nr.
GP 067- B.C.
V- echivalente 941/02.07.200
2002 nr.20/2003
36 termic a 2
corpurilor de
încălzire.
Normativ
pentru
proiectarea şi
executarea
sistemelor
XI O.M.T.C.T. nr.
NP 058- centralizate B.C.
V- 931/02.07.200
2002 de alimentare nr.21/2003
37 2
cu energie
termică –
reţele şi
puncte
termice.
XI NP 059- Normativ O.M.L.P.T.L. B.C.
V- 2002 pentru nr. nr.12/2003
38 exploatarea 926/02.07.200
sistemelor 2
centralizate
de alimentare
cu energie
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Monitorul Buletinul
crt. Denumire Act
reglemen Oficial al Construcţ Observaţ
reglementar normativ de
tare României iilor ii
e tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
termică-
reţele şi
puncte
termice.
Metodologie
privind
îşi
echilibrarea M.Of., p I, B.C.
XI O.M.T.C.T. nr. încetează
MP 028- hidraulică a nr. nr.18/2006
V- 904/25.11.200 aplicabili
2003 reţelelor 867/05.12.2 şi nr.
39 3 tatea
termice cu 003 24/2004
I 37-1981
apă caldă şi
apă fierbinte.
orice alte
dispoziţii
Normativ
contrare
pentru
îşi
proiectarea,
O.M.D.R.T. M.Of., p I, încetează
XI executarea si
nr. nr. B.C. aplicabili
V- I 5-2010 exploatarea
1.659/22.06.2 504bis/15.07 nr.11/2011 tatea şi
40 instalatiilor
011 .2011 I5–1998,
de ventilare
I5/2-
si
1998,
climatizare.
I5/1–
1994
Normativ îşi
pentru încetează
proiectarea, O.M.D.R.A.P. M.Of., p I, aplicabili
XI
executarea şi nr. nr. tatea
V- I 13-2015
exploatarea 845/12.10.201 897bis/02.12 I 13-2002
41
instalaţiilor 5 .2015 şi
de încălzire I 13/1-
centrală. 2002

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţii
reglement reglementar al
de aprobare lor
are tehnică e tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
Ghid de
proiectare – Ordinul
Instalaţii de O.M.L.P.A.T. publicat în
XIV gaze-G- nr. B.C. nr.
G -1997
-42 Mapa 2/N/18.01.199 14/1999 şi
proiectantulu 9 Broşura
i” ediţia IPCT
1997.
Ghid de
proiectare – Ordinul
Instalaţii O.M.L.P.A.T. publicat în
XIV frigorifice nr. B.C. nr.
F-1998
-43 -F-Mapa 2/N/18.01.199 14/1999 şi
proiectantulu 9 Broşura
i, ediţia IPCT
1998.
Instrucţiuni
privind
metodologia O.M.L.P.A.T.
XIV de testare nr.
I 45-1993
-44 aeraulică şi 14/N/9.04.199
termică a 3
camerelor
curate.
Ghid de
proiectare – Ordinul
Instalaţii de O.M.L.P.A.T. publicat în
XIV Încălzire -I- nr. B.C. nr.
I-1995
-45 Mapa 19/N/28.03.19 7/1996 şi
proiectantulu 96 Broşura
i, ediţia IPCT
1995.
XIV V-1995 “Ghid de O.M.L.P.A.T. Ordinul Ordinul
-46 proiectare – nr. publicat publicat în
Instalaţii de 19/N/28.03.19 în B.C. B.C. nr.
Ventilare-V- 96 nr. 7/1996 şi
Mapa 7/1996 Broşura
proiectantulu IPCT
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţii
reglement reglementar al
de aprobare lor
are tehnică e tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
i” ediţia
1995.
Ghid privind Ordinul
alegerea publicat în
echipamentel O.M.L.P.A.T. B.C. nr.
XIV GP 019- or aferente nr. 10/2001 şi
-47 1999 instalaţiilor 78/N/05.10.19 Broşura
de încălzire 99 ICECON şi
şi ventilaţie Broşura
din clădiri. IPCT
“Soluţii
cadru pentru
instalaţii
interioare de
Ordinul
încălzire
O.M.L.P.A.T. publicat în
utilizînd noi
XIV SC 005- nr. B.C .nr.
sisteme de
-48 2000 329/N/08.12.2 13/2001 şi
producere a
000 Broşura
agentului
IPCT
termic (CT
de
apartament,
scară, etc.)”.
Soluţii cadru
Ordinul
de proiectare
O.M.L.P.A.T. publicat în
a instalaţiilor
XIV SC 004- nr. B.C. nr.
de
-49 2000 210/N/25.09.2 12/2001 şi
climatizare
000 Broşura
la clădiri
IPCT
publice.
XIV ME 005- Manual O.M.L.P.A.T. Ordinul
-50 2000 pentru nr. publicat în
întocmirea 330/N/08.12.2 B.C. nr.
instrucţiunilo 000 13/2001 şi
r de Broşura
exploatare IPCT
privind
instalaţiile
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţii
reglement reglementar al
de aprobare lor
are tehnică e tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
aferente
construcţiilor
.
Ghid pentru
elaborarea
reglementăril
or tehnice şi
a
procedurilor
privind Ordinul
calitatea O.M.L.P.A.T. publicat în
GT 026-
XIV materialelor nr. B.C. nr.
2000
-51 şi produselor 162/N/06.07.2 13/2001 şi
pentru 000 Broşura
instalaţii ICECON
aferente
construcţiilor
-armonizate
legislativ cu
Uniunea
Europeană.
XIV RpE Specificaţii O.M.L.P.A.T. Ordinul
-52 tehnice de nr. publicat în
RpG norme medii 65/N/25.08.19 B.C. nr.
de consum 99 10/2000
RpG de resurse pe
articole de
deviz pentru
lucrări de
reparaţii la
instalaţii
electrice-
RpE-pentru
lucrări de
reparaţii la
instalaţii de
gaze-RpG-şi
pentru
lucrări de
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţii
reglement reglementar al
de aprobare lor
are tehnică e tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
reparaţii la
instalaţiile de
încălzire-
RpG .
Ghid privind
alegerea
Ordinul
echipamentel
O.M.L.P.A.T. publicat în
or aferente
XIV GP 027- nr. B.C. nr.
instalaţiilor
-53 1999 79/N/05.10.19 10/2001 şi
sanitare şi de
99 Broşura
gaze din
ICECON
interiorul
clădirilor.
Ghid privind
verificarea
performanţel
or
O.M.L.P.A.T. Ordinul
schimbătoare
XIV GT 023- nr. publicat în
lor de
-54 1999 15/N/07.04.20 B.C. nr.
căldură
00 13/2001
apă/ape din
centrale şi
puncte
termice.
Procedura de
control a O.M.L.P.A.T. Ordinul a
XIV PCC 001- calităţii nr. publicat în
-55 1999 execuţiei 16/N/07.04.20 B.C.
lucrărilor de 00 nr.13/2001
instalaţii.
XIV GT 021- Ghid privind O.M.L.P.A.T. Ordinul
-56 1998 metode şi nr. publicat în
tehnici de 21/N/10.04.19 B.C. nr.
reducere a 98 13/2001
zgomotelor
şi vibraţiilor
produse de
echipamentel
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţii
reglement reglementar al
de aprobare lor
are tehnică e tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
e instalaţiilor
de ventilare
şi climatizare
în
construcţii.
Ghid pentru
expertizarea
şi adoptarea
soluţiilor de
îmbunăţire a
Ordinul
protecţiei O.M.L.P.A.T.
publicat în
XIV GP 015- termice şi nr.
B.C. nr.
-57 1997 acustice la 113/N/06.08.1
13/2001
clădiri 997
existente
unifamiliare
sau cu număr
redus de
apartamente.
Ghid pentru
proiectarea O.M.L.P.A.T.
XIV GP 060- instalaţiilor nr. Broşura
-58 2000 de încălzire 343/N/19.12.2 IPCT
perimetrală 000
la clădiri.

1. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a


construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt reglement reglement Act Oficial al Construcţi Observaţi
. normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
X I 14-1976 Normativ I.G.S.C. nr. B.C. nr.
V- pentru 5/11.01.1976 2/1976
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt Act
reglement reglement Oficial al Construcţi Observaţi
. normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
protecţia
contra
coroziunii
a
1
construcţii
lor
metalice
îngropate.
Instrucţiun
i tehnice
pentru
protecţia
elementel
or din
beton
I.C.C.P.D.C.
X armat şi
C 170- nr. B.C. nr.
V- beton
1987 41/28.09.198 6/1987
2 precompri
7
mat
suprateran
e în medii
agresive
naturale şi
industriale
.
X Norme l C.C.P.D.C. B.C. nr.
V- C 225- tehnice nr. 6/1987
3 1987 privind 43/28.09.198
protecţia 7
anticorozi
vă a
cablurilor
şi
toroanelor
din oţel
pentru
construcţii
cu
armături
exterioare
şi
construcţii
suspendat
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt Act
reglement reglement Oficial al Construcţi Observaţi
. normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
e.
Îndrumăto
r de
diagnostic
area stării
de
degradare
şi metode
de
remediere
şi
protecţie O.M.L.P.A.T
B.C.nr.
X PC 1/1- anticorozi . nr.
8/1994
V- 1993 vă a 10/N/07.04.1
4 elementel 994
or din
beton
armat
degradate
prin
coroziune
în medii
agresive
pe bază de
clor.
Norme
tehnice de
proiectare
şi execuţie
a
protecţiei
anticorozi O.M.L.P.A.T
X
P 127- ve şi . nr. B.C.
V-
1994 izolaţiei 16/N/07.07.1 nr.10/1994
5
termice la 994
coşurile
din beton
armat
monolit.

X GP 013- Ghid O.M.T.C.T. B.C. nr.


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt Act
reglement reglement Oficial al Construcţi Observaţi
. normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
privind
proiectare
a, execuţia
şi
asigurarea
calitaţii
nr.
V- pardoselil
1996 1.003/10.12. 7/1985
6 or la
2003
construcţii
în care se
desfăşoară
activităţi
de
producţie.
Ghid de
proiectare,
execuţie,
exploatare
şi
intervenţii
pentru
protecţiile
anticorozi O.M.L.P.A.T
X
GP 030- ve ale . nr. B.C.
V-
1998 construcţii 8/N/03.02.19 nr.13/1999
7
lor 98
exploatate
în medii
agresive
specifice
industriei
de fibre şi
fire
sintetice.
X GP 033- Ghid de O.M.L.P.A.T B.C.
V- 1998 proiectare . nr. nr.13/1999
8 şi execuţie 6/N/03.02.19
pentru 98
realizarea
intervenţii
lor cu
betoane
polimerice
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt Act
reglement reglement Oficial al Construcţi Observaţi
. normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
armate la
elemente
din beton
armat
degradate
prin
coroziune.
Ghid de
proiectare,
execuţie şi
exploatare
privind
protecţia
anticorozi
vă a O.M.L.P.A.T
X
GP 036- bazinelor . nr.
V- B.C.nr.
1998 din beton 51/N/17.06.1
9 5/1999
armat 998
destinate
neutralizăr
ii şi
epurării
apelor
industriale
.
Ghid
privind
execuţia
lucrărilor
de stopare O.M.L.P.T.L.
X a igrasiei nr. B.C.nr.
GE 045-
V- pereţilor 1.447/03.10. 13/2003
2002
10 construcţii 2002
lor cu
membrane
izolatoare
rigide.
X GM 018- Ghid O.M.T.C.T. B.C. nr.
V- 2003 privind nr. 6/2004
11 investigar 1.002/10.12.
ea şi 2003
diagnostic
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt Act
reglement reglement Oficial al Construcţi Observaţi
. normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
area stării
structurilo
r din beton
armat,
beton
precompri
mat şi oţel
situate în
medii
agresive.

Ghid
privind
urmărirea
comportăr
O.M.T.C.T.
X ii în
GM 017- nr. B.C.nr.6/20
V- exploatare
2003 1.003/10.12. 04
12 a
2003
construcţii
lor situate
în medii
agresive.
Ghid
privind
urmărirea
comportăr
ii în
Îşi
exploatare
încetează
a O.M.T.C.T. M. Of., p I,
X valabilitate
GE 054- protecţiilo nr. nr.
V- B.C.nr.22/2 a
2006 r 1.735/21.09. 893
13 006 GP 035-
anticorozi 2006 bis/02.11.200
98, cap. c,
ve la 6
construcţii
din oţel.
Măsuri de
intervenţie
.
X GP 070- Ghid de O.M.L.P.T.L. B.C.nr.6/20
V- 2002 proiectare, nr. 03
14 execuţie şi 1.580/15.10.
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt Act
reglement reglement Oficial al Construcţi Observaţi
. normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
exploatare
a
protecţiilo
r
anticorosi 2002
ve pentru
rezervoare
din oţel
îngropate.
Specificaţi
e tehnică orice
privind dispoziţii
O.M.T.C.T.
X utilizarea M.Of., p I, nr. contrare
ST 050- nr. B.C.nr.23/2
V- adezivilor 942/22.11.20 îşi
2006 1.728/21.09. 006
15 polimerici 06 încetează
2006
în aplicabilita
construcţii tea
.
îşi
încetează
Ghid de
aplicabilita
proiectare,
O.M.D.R.A. M. Of., p I, tea
X execuție
GP 121- P. nr. nr. GP 111-
V- privind
2013 27/10.01.201 120bis/08.02. 04,
16 protecția
4 2014 GE 053-
împotriva
04,
coroziunii.
GP 072-
2002
X GE 030- Ghid O.M.D.R.A. M.Of., p I, nr. îşi
V- 2014 privind P. nr. 180/13.03.20 încetează
17 execuția 223/20.02.20 14 aplicabilita
protecțiilo 14 tea
r prin GE 030-
hidrofobiz 1997
are a
materialel
or de
construcți
e aparente
(lemn,
beton,
cărămidă,
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Denumire Monitorul Buletinul
crt Act
reglement reglement Oficial al Construcţi Observaţi
. normativ
are are României ilor i
de aprobare
tehnică tehnică Nr./dată Nr./dată
piatră
naturală și
artificială)
.
Specificaţi
e tehnică
privind
protecţia
elementel
or de
construcţii
C 46-1986
din lemn
îşi
împotriva O.M.D.R.A. M.Of., p I, nr.
X încetează
ST 049- agenţilor P. nr. 318/11.05.20
V- aplicabilita
2014 agresivi. 713/03.04.20 15
18 tea, şi ST
Cerinţe, 15
049-2006
criterii de
se abrogă
performan
ţă şi
măsuri de
prevenire
şi
combatere
.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
XV NP 039- Normativ O.M.L.P.A.T. Ordinul
-19 1999 privind nr. publicat în
criteriile de 220/N/27.09.2 B.C. nr.
performanţ 000 13/2001
ă pentru
protecţia
anticoroziv
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
ă a
construcţiil
or supuse
acţiunii
mediilor
industriale.
Ghid de
proiectare,
execuţie şi
exploatare
privind
protecţia
anticoroziv
ă a O.M.L.P.A.T. Ordinul
XV GP 047- elementelor nr. publicat în
-20 2000 din beton 209/N/22.09.2 B.C. nr.
armat şi 000 13/2001
beton
precompri
mat
supraterane
, situate în
medii
agresive.
XV GP 048- Ghid de O.M.L.P.A.T. Ordinul
-21 2000 proiectare, nr. publicat în
execuţie şi 223/N/27.09.2 B.C. nr.
exploatare 000 13/2001
privind
protecţia
anticoroziv
ă a
construcţiil
or supuse
acţiunii
mediilor
agresive
specifice
industriei
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
textile.
Ghid tehnic
pentru
interpretare
a spectrelor
de vibraţii
o.M.L.P.A.T. Ordinul
pentru
nr. publicat în
XV GE 006- determinare
51/N/15.07.19 B.C. nr.
-22 1996 a gradului
96 12/1999
de
siguranţă a
instalaţiilor
aferente
construcţiil
or.
Ghid de
proiectare,
execuţie şi
exploatare
privind
protecţia
anticoroziv Ordinul
O.M.L.P.A.T.
ă a publicat în
XV GP 049- nr.
elementelor B.C. nr.
-23 2000 218/N/27.09.2
de 13/2001
000
construcţii
din beton
armat,
supuse
coroziunii
uleiurilor
vegetale.
XV GP 029- Ghid de O.M.L.P.A.T. Ordinul
-24 1998 proiectare, nr. 7/N/1998 publicat în
execuţie şi B.C. nr.
intervenţii 13/2001
pentru
protecţiile
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
reglementa reglementa al
de aprobare or
re tehnică re tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
anticoroziv
e ale
construcţiil
or
exploatate
în medii
agresive
specifice
industriei
de celuloză
şi hîrtie.

 Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice,


topografice, fotometrice, cadastrale
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României
şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică

Îndrumător privind executarea trasării Decizia M.C.I. nr.


XVI-1 C 83-1975
de detaliu în construcţii. 49/08.12.1975

O.M.L.P.A.T. nr.
Metodologie privind executarea
Of.N. Cad. şi
lucrărilor de introducere a cadastrului
XVI-2 Cartografie
imobiliar din localităţi.
90/N/02.06.1997 şi
911-CP/02.06.1997
O.M.L.P.A.T. nr.
Metodologie privind executarea Of.N. Cad. şi
XVI-3 lucrărilor de introducere a cadastrului Cartografie
reţelelor edilitare în localităţi. 91/N/02.06.1997
912-CP/02.06.1997

 Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi


social-culturale
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României
şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
Instrucţiuni tehnice de proiectare a
C.S.E.A.L. nr.
XVII-1 P 41-1973 spaţiilor verzi pentru localităţile
157/21.06.1973
urbane.
I.C.C.P.D.C. nr.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea
75/30.07.1978
clădirilor de locuit cu structura de
XVII-2 P 101-1978
rezistenţă din panouri mari.
I.C.C.P.D.C. din
Modificări la P 101 –1978.
01.10.1985
Normativ privind dotarea cu
ascensoare a clădirilor de locuit, I.C.C.P.D.C nr.
XVII-3 P 92-1982
social-culturale, de turism şi 116/30.09.1982
administrative.
C.C.E.S. nr.
XVII-4 Normativ pentru reţeaua culturală.
P 25-1985 94/27.02.1985
Normativ pentru proiectarea I.C.C.P.D.C. nr.
XVII-5 P 128-1986
căminelor pentru vârstnici. 6/24.02.1987
Normativ pentru proiectarea C.C.E.S. nr.
XVII-6 P 87-1986
căminelor culturale. 171/15.04.1987

Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi


XVII-7 montarea geamurilor şi a altor produse I.C.C.P.D.C.nr.
C 47-1986
de sticlă în construcţii. 14/18.04.1986

Instrucţiuni privind proiectarea


executarea şi exploatarea reţelelor şi
XVII-8 O.M.L.P.A.T. nr.
instalaţiilor de televiziune prin cablu.
I 46-1993 17/N/23.04.1993

Cerinţe esenţiale. Normativ pentru


proiectarea de ansamblu a sălilor de O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-9 NP 002-1996
audiţie publică în spiritul conceptului 25/N/03.04.1996
de performanţă.
Normativ privind proiectarea,
O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-10 NP 009-1997 realizarea şi exploatarea construcţiilor
5/N/22.01.1997
pentru case de copii.
Normativ privind proiectarea,
O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-11 NP 010-1997 realizarea şi exploatarea construcţiilor
5/N/22.01.1997
pentru şcoli şi licee.
XVII-12 NP 011-1997 Normativ privind proiectarea, O.M.L.P.A.T. nr.
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
realizarea şi exploatarea construcţiilor
5/N/22.01.1997
pentru grădiniţe de copii.
Normativ privind proiectarea şi
O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-13 NP 015-1997 verificarea construcţiilor spitaliceşti şi
4/N/22.01.1997
a instalaţiilor aferente acestora.
Manualul pentru proiectarea şi
execuţia construcţiilor demontabile O.M.L.P.T.L. nr.
XVII-14 NP 002-1997
avînd durata de exploatare limitata pe 26/24.02.1997
un amplasament dat.

Normativ privind proiectarea de


O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-15 NP 021-1997 dispensare şi policlinici pe baza
115/N/1.09.1997
exigenţelor de performanţă.

Normativ privind proiectarea de creşe


O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-16 NP 022-1997 şi creşe speciale pe baza exigenţelor
117/N/1.09.1997
de performanţă.

Normativ privind proiectarea de


O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-17 NP 023-1997 cămine de bătrâni şi handicapaţi pe
118/N/1.09.1997
baza exigenţelor de performanţă.

Normativ privind proiectarea


O.M.L.P.T.L. nr.
XVII-18 NP 057-2002 clădirilor de locuinţe (indicativ NP
1.383/24.09.2002
016-96).
Normativ pentru proiectarea O.M.L.P.T.L. nr. M. Of., p I
XVII-19 NP 064-2002
mansardelor la clădiri de locuit. 1.991/12.12.2002 944/23.12.
Normativ privind criteriile de
performanţă specifice rampelor şi O.M.L.P.T.L. nr.
XVII-20 NP 063-2002 M.Of., p I,
scărilor pentru circulaţia pietonală în 1.994/13.12.2002
945/23.12.
construcţii.
Ghid privind proiectarea scărilor şi O.M.T.C.T. nr. M.Of.,p I,
XVII-21 GP 089-2003
rampelor la clădiri. 1.004/10.12.2003 917/20.12.
Ghid privind adoptarea măsurilor
O.M.T.C.T. nr.
XVII-22 GP 088-2003 specifice pentru accesul persoanelor M.Of., p I,
914/26.11.2003
cu handicap la monumente istorice. 867/05.12.
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
Normativ privind adaptarea clădirilor
O.M.D.R.A.P. nr.
XVII-23 NP 051-2012 civile şi a spaţiului urban aferent la M.Of., par
189/12.02.2013
exigenţele persoanelor cu handicap. 121bis/05.0

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementar normativ de al
or
re tehnică e tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
XVI Gex 001/1- Ghidul O.M.L.P.A.T. Ordinul
I-24 1998 pentru nr. publicat în
expertizarea 31/N/2.04.19 B.C. nr.
clădirilor de 98 2/2002 şi
locuit înalte Broşura
cu P+8 etaje COCC
executate
din panouri
mari înainte
de 1997
după proiect
tip I.P.C.T.
141:
–tronson de
baza tip LP
11/21,
compus din
doua
sectiuni
simetrice
avînd
dimensiunile
în plan
12,2×41,68
m, cu 72
apartamente.
-tronson de
bază tip LP
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementar normativ de al
or
re tehnică e tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
II/23, având
dimensiunile
în plan
14,2×23,80
m, cu 36
apartamente.
Ghid pentru
alegerea
echipamente
lor pentru
executarea Ordinul
O.M.L.P.A.T.
GE 011- mecanizată a publicat în
XVI nr.
1997 lucrărilor de B.C. nr.
I-25 32/N/03.03.1
instalaţii la 12/1999 şi
997
construcţii Brosura IPC
de locuinţe,
social-
culturale şi
industriale.
Ghid de
proiectare şi
execuţie
pentru
construcţiile
de tratare a
Ordinul
apei pentru
O.M.L.P.T.L. publicat în
localităţi
XVI GP 062- nr. B.C . nr.
mici şi
I-26 2000 666/30.04.20 1/2002 şi
obiective
01 Broşura
izolate, în
PROED
vederea
asigurării
sănătăţii
populaţiei şi
protecţiei
mediului.

 Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale,


agrozootehnice şi de irigaţii
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Denumire reglementare Act normativ de Monitorul
reglementare
tehnică aprobare României
tehnică
Norme tehnice privind
proiectarea spaţiilor social- I.C.C.P.D.C. nr.
XVIII-1 P 117-1983
sanitare pentru construcţii 18/31.03.1983
industriale.
Normativ privind proiectarea
staţiilor de încărcare a bateriilor I.C.C.P.D.C. nr.
XVIII-2 P 17-1985
de acumulatoare pentru 18/04.04.1985
electrovehicule.
Normativ de proiectare privind
I.C.C.P.D.C. nr.
XVIII-3 P 71-1986 iluminatul natural în clădiri
53/20.12.1986
industriale.
Normativ pentru proiectarea,
O.M.T.C.T. nr.
executarea, exploatarea,
174 /15.02.2005 M.Of., p I,
dezafectarea şi postutilizarea
O.M.T.C.T. nr. 34 bis/13.0
XVIII-4 NP 004-2003 staţiilor de distribuţie a
1.395/26.07.2006
carburanţilor la autovehicule.
modifică anexa la M.Of.,
(revizuire şi comasare cu NP
O.M.T.C.T. nr. 174/2005 680/08.08.
004/1-99)

Ghid privind proiectarea


O.M.T.C.T. nr.
XVIII-5 GP 107-2004 depozitelor de deşeuri cu M.Of.,
276/23.02.2005
materiale geosintetice . 448bis/26.0

 Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor


hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României
şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică

Ghid pentru proiectarea şi execuţia


XIX-1 GE 027-1997 O.M.L.P.A.T. nr.
lucrărilor de apărare şi consolidare
53/N/11.03.1997
a taluzurilor la canale şi diguri.

Ghid de execuţie, exploatare şi


postutilizare a construcţiilor de O.M.T.C.T. nr.
XIX-2 GE 049-2002
captare din apa subterană, pentru 1.409/26.09.2002
asigurarea parametrilor funcţionali.
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
Ghid de proiectare privind
O.M.L.P.T.L. nr.
XIX-3 GP 076-2002 siguranţa în exploatare a lucrărilor
1.710/17.10.2002
de consolidare costieră.
Ghid privind întreţinerea şi
exploatarea în siguranţă a O.M.L.P.T.L. nr.
XIX-4 GE 048-2002
construcţiilor şi instalaţiilor de la 1.713/17.10.2002
prizele de apă.
Metodologie privind determinarea
infiltraţiilor la baraje si diguri de
O.M.L.P.T.L. nr.
XIX-5 MP 023-2002 pământ, canale de navigaţie si
1.715/17.10.2002
canalizări prin măsurători de
termometrie in foraje.
Normativ de proiectare privind
O.M.T.C.T. nr.
XIX-6 NP 078-2002 protecţia cheiurilor la acostarea
1.711/17.10.2002
navelor.
Normativ de proiectare
O.M.T.C.T. nr.
XIX-7 NP 077-2002 antiseismică a construcţiilor de
1.765/23.10.2002
acostare gravitaţională.
Ghid de elaborare a conţinutului
cadru al evaluării impactului
O.M.T.C.T. nr.
XIX-8 asupra mediului a activităţilor
GE 050-2002 1.712/17.10.2002
privind amenajările portuare si
căile navigabile.
Normativ pentru urmărirea
O.M.T.C.T. nr. M.Of.,
XIX-9 NP 087-2003 comportării construcţiilor
645/23.10.2003 771/04.11.
hidrotehnice.
Normativ pentru instrumentarea O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I,
XIX-10 NP 090-2003
seismică a barajelor. 644/23.10.2003 771/04.11.
Ghid pentru stabilirea
parametrilor de calcul ai valurilor
O.M.T.C.T. nr. Ordin în:
XIX-11 GP 086-2003 de vânt pentru determinarea
643/23.10.2003 M.Of., p I,
acţiunii asupra construcţiilor
786/07.11.
portuare, maritime şi fluviale.
Ghid pentru dimensionarea Ordin în:
O.M.T.C.T. nr.
XIX-12 GP 084-2003 pragurilor de fund pe cursurile de M.Of., p I,
642/23.10.2003
apă. 786/07.11.
Ghid pentru proiectarea căilor O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I,
XIX-13 GP 085-2003
navigabile. 641/23.10.2003 786/07.11.
XIX-14 GP 103-2004 Ghid de proiectare şi execuţie O.M.T.C.T. nr.
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
privind realizarea şi menţinerea
prin înnisipare artificială a plajelor.
162/15.02.2005 M.Of., p I,
334 bis/20.

Normativ privind proiectarea O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I


XIX-15 NP 106-2004
porturilor fluviale. 160/15.02.2005 332bis/20.0

Ghid privind echiparea


O.M.D.R.T. nr.
construcţiilor hidrotehnice de M. Of.,
XIX-16 GT 064-2011 256/06.02.2012
retenţie cu aparatură de măsură şi 129bis/22.0
control.
O.M.D.R.T. nr.
Normativ privind analiza şi M. Of., p
XIX-17 NP 132-2011 1.640/03.09.2012
evaluarea riscului asociat barajelor. bis/18.09.2

Normativ privind stabilirea


debitelor şi volumelor maxime
XIX-18 NP 129-2011 O.M.D.R.T. nr. M. Of.,
pentru calculul construcţiilor
1.752/21.09.2012 784bis/21.1
hidrotehnice de retenţie.
Normativ privind evaluarea stării
O.M.D.R.T. nr.
XIX-19 NP 131-2011 de siguranță a digurilor de apărare M.Of.,
1.749/21.09.2012
împotriva inundațiilor. 784bis/21.1
Normativ privind stabilirea
încărcărilor și grupărilor de O.M.D.R.A.P. nr.
XIX-20 NP 130-2013 M.Of., p I,
încărcări pentru construcțiile 2.363/24.07.2013
586 bis /16
hidrotehnice de retenție.
Normativ de proiectare, executie si
evaluare la acțiuni seismice a O.M.D.R.A.P. nr.
XIX-21 NP 076-2013 M.Of., p I,
lucrărilor hidrotehnice din frontul 3.102/04.09.2013
723bis/25.1
barat.
Ghid de proiectare privind lucrările
subterane cu aplicaţii în
O.M.D.R.A. P.nr.
XIX-22 GP 125-2014 hidrotehnică şi transporturi. M.Of.,
1.340/21.07.2014
Alcătuire constructivă, calcul 788bis/29.1
sprijinirii şi cămăşuielii.
Ghid de proiectare pentru
reabilitarea rosturilor de lucru şi O.M.D.R.A.P.nr. M.Of.,
XIX-23 GP 126-2014
definitive, la construcţiile 1.533/25.08.2014 782bis/28.1
hidrotehnice.
XIX-24 NP 136/1-2014 Normativ privind evaluarea O.M.D.R.A.P.nr. M.Of.,pI,
stabilităţii la alunecare a barajelor 1.532/25.08.2014 781bis/27.1
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
de beton.
Ghid privind reabilitarea O.M.D.R.A.P.nr. M.Of.,pI,
XIX-25 GP 127-2014
conductelor pentru transportul apei. 2.359/26.11.2014 2bis/05.01.

1. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de


construcţii-montaj
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia î

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică

Normativ pentru realizarea pe timp


I.C.C.P.D.C. nr.
XX-1 C 16-1984 friguros a lucrărilor de construcţii
92/14.12.1984
şi a instalaţiilor aferente.

Instrucţiuni tehnice pentru


I.C.C.P.D.C. nr.
XX-2 P 82-1986 proiectarea executarea şi
15/07.05.1986
întreţinerea drumurilor de şantier.
Ghid metodologic pentru revizuirea
normelor de consumuri medii de
resurse pe articole de deviz pentru
O.M.L.P.A.T. nr.
XX-3 GE 031-1997 lucrări de construcţii-montaj,
76/N/05.05.1997
inclusiv instalaţiile aferente
construcţiilor, cît şi pentru lucrări
de reparaţii.
Proceduri pentru atestarea
conformitatii produselor destinate O.M.L.P.A.T. nr.
XX-4 PCC 002-1999
constructiilor la furnizor: produse 158/N/6.07.2000
pentru stingerea incendiilor.

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Oficial ţii
Act normativ Construcţiil
reglementa reglementar al
de aprobare or
re tehnică e tehnică Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
Ghid tehnic
privind
Ordinul
utilizarea O.M.L.P.A.T.
publicat în
GT 012- obiectelor şi nr.
XX B.C. nr.
1997 echipamente 111/N/01.08.19
-5 12/1997 şi
lor de 97
Broşura IPC
organizare
de şantier.
Ghid pentru
O.M.L.P.A.T. Ordinul
proiectarea
GT 014- nr. publicat în
XX şi utilizarea
1997 112/N/01.08.1 B.C. nr.
-6 cofrajelor în
997 12/1997
construcţii.
Norme
specifice de
protecţie a
Ordinul
muncii
O.M.L.P.A.T. publicat în
pentru
IM 007- nr. B.C. nr.
XX lucrări de
1996 74/N/15.10.19 10/1996 şi
-7 cofraje,
96 Broşură
schele,
ICSPM
cintre şi
eşafodaje în
construcţii.
Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţi
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
Normativ cadru privind verificarea
I.G.S.I.C. şi
calităţii lucrărilor de montaj al
XXI-1 C 204-1980 I.C.C.P.D.C.
utilajelor şi instalaţiilor tehnologice
nr.31/21.11.1980
pentru obiective de investiţii.
XXI-2 C 200-1981 Instrucţiuni tehnice pentru controlul I.C.C.P.D.C. nr.
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
calităţii betonului în construcţii
îngropate prin metoda carotajului 162/22.12.1981
sonic.
Instrucţiuni tehnice privind încercarea
in situ prin încărcări statice, conform I.C.C.P.D.C. nr.
XXI-3 C 205-1981
STAS 1336-1980 a construcţiilor 97/11.07.1981
civile şi industriale.
I.C.C.P.D.C. nr.
Instrucţiuni tehnice privind stabilirea
78/10.06.1982
clasei de calitate a îmbinărilor sudate
XXI-4 I 27-1982 I.C.C.P.D.C.
de conducte tehnologice.
Decizie nr.
cu Completări I 27 – 1982
56/28.09.1988
Normativ pentru verificarae calităţii şi
Decizia I.C.C.P.D.C.
XXI-5 C 56 -1985 recepţia lucrărilor de construcţii şi
nr.61/30.10.1985
instalaţii aferente.
Instrucţiuni tehnice privind verificarea
abaterilor de la forma geometrică şi a
calităţii cusăturilor sudate ale I.C.C.P.D.C. nr.
XXI-6 C 220-1985
rezervoarelor din oţel cilindrice 33/14.06.1985
verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi
produselor petroliere lichide.
Instrucţiuni tehnice pentru controlul
I.C.C.P.D.C. nr.
XXI-7 C 180-1988 compactării pământurilor prin metode
38/08.06.1988
radiometrice.
Ghid pentru inspectare şi
diagnosticare privind durabilitatea O.M.L.P.A.T. nr.
XXI-8 C 244-1993
construcţiilor din beton armat şi 20/N/12.05.1993
precomprimat.
Îndrumător cadru privind exploatarea
şi întreţinerea clădirilor de locuit din O.M.L.P.A.T. nr.
XXI-9 C 247-1993
mediu urban aflate în proprietatea 21/N/27.05.1993
autorităţilor publice.
Ghid de redactare a hărţilor de risc la
XXI- O.M.L.P.A.T. nr.
GT 019-1998 alunecare a versanţilor pentru
10 80/N/19.10.1998
asigurarea stabilităţii construcţiilor.

XXI- Normativ privind comportarea în O.M.L.P.A.T. nr.


P 130-1999
11 timp a construcţiilor. 57/N/18.08.1999

XXI- C 150-1999 Normativ privind calitatea îmbinărilor O.M.L.P.A.T. nr.


12 sudate din oţel ale construcţiilor 81/N/05.10.1999
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
civile, industriale şi agricole.
Normativ pentru verificarea calităţii şi
recepţia lucrărilor de instalaţii aferente
XXI- C 56-2002 construcţiilor. O.M.T.C.T. nr.
13 900/25.11.2003 M.Of.,pI, n
877/10.12.

Normativ pentru evaluarea in-situ a


XXI- O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p
NP 137-2014 rezistenţei betonului din construcţiile
14 2.395/02.12.2014 6bis/06.01.
existente

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Românie
Nr./dată
i
Nr./dată
Manualul
tehnologiilo
r de
Ordinul
deblocare-
O.M.L.P.A.T. publicat în
XX salvare în
ME 004- nr. B.C. nr.
I zonele de
2000 47/N/30.06.20 13/2001 şi
-15 distrugeri
00 Broşura
apărute ca
ICECON
urmare a
unor
seisme.
XX GE 016- Ghid de O.M.L.P.A.T. Ordinul
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Românie
Nr./dată
i
Nr./dată
utilizare a
dispozitivel
or şi publicat în
nr.
I aparatelor B.C. nr
1997 37/N/03.03.19
-16 pentru 12/1999 şi
97
măsurarea Broşura IPC
deformaţiilo
r specifice.
Ghid de
utilizare a
dispozitivel
or şi
O.M.L.P.A.T. Ordinul
aparatelor
XX nr. publicat în
GE 017- pentru
I 38/N/03.03.19 B.C. nr
1997 măsurarea
-17 97 12/1999 şi
deformaţiilo
Broşura IPC
r mari
(deplasări,
rosturi,
fisuri).
Ghid de
Ordinul
utilizare a O.M.L.P.A.T.
XX publicat în
GE 018- aparatelor nr.
I B.C. nr
1997 pentru 39/N/03.03.19
-18 12/1999 şi
măsurarea 97
Broşura IPC
forţelor.
Ghid de
utilizare a Ordinul
O.M.L.P.A.T.
XX aparatelor publicat în
GE 019- nr.
I pentru B.C. nr
1997 40/N/03.03.19
-19 măsurarea 12/1999 şi
97
stării de Broşura IPC
coroziune.
XX GE 020- Ghid de O.M.L.P.A.T. Ordinul
I 1997 utilizare a nr. publicat în
-20 aparatelor 41/N/03.03.19 B.C. nr
de 97 12/1999 şi
determinare Broşura IPC
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Românie
Nr./dată
i
Nr./dată
a a
eforturilor
în cablu la
structuri
suspendate.
Ghid de
Ordinul
utilizare a O.M.L.P.A.T.
XX publicat în
GE 021- aparatelor nr.
I B.C. nr
1997 pentru 42/N/03.03.19
-21 12/1999 şi
măsurarea 97
Broşura IPC
presiunilor.

XXII -Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a


construcţiilor
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
I.C.C.P.D.C.
148/16.09.1977
Normativ tehnic de reparaţii capitale
XXII-1 P 95-1977 sau
la clădiri şi construcţii speciale.
O.M.L.P.A.T. nr.
12/N/17.06.1994
Instrucţiuni tehnice privind
procedeele de remediere a defectelor I.C.C.P.D.C. nr.
XXII-2 C 149-1987
pentru elementele de beton şi beton 38/21.08.1987
armat.
XXII-3 C 203-1991 Instrucţiuni tehnice pentru O.M.L.P.A.T. nr.
proiectarea şi execuţia lucrărilor de 4/N/17.04.1991
îmbunătăţire a izolaţiei termice şi de
remediere a situaţiilor de condens la
pereţii clădirilor existente.
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică

Ghid de utilizare a materialelor


plastice (tip AEROLYTE) în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-4 GE 003-1996 procesul de sablare în cadrul
53/N/15.07.1996
lucrărilor de reabilitare a
construcţiilor.
Specificaţie tehnică privind criteriile
şi nivelele de performanţă ale
O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-5 ST 003-1996 materialelor de sablare folosite
56/N/15.07.1996
pentru reabilitarea construcţiilor şi
pentru asigurarea calităţii acestora.
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor şi
O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-6 NE 005-1997 elementelor componente ale
81/N/20.05.1997
construcţiilor. Intervenţii la învelitori
şi acoperişuri (terase şi şarpante).
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor şi
elementelor componente ale O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-7 NE 006-1997
construcţiilor. Intervenţii la 80/N/20.05.1997
compartimentările spaţiilor
interioare.
Ghid privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor şi
O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-8 NE 007-1997 elementelor componente ale
79/N/20.05.1997
construcţiilor. Intervenţii la închideri
exterioare.

Normativ privind executarea


O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-9 GE 032-1997 lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la
116/N/01.09.1997
clădiri şi construcţii speciale.

Normativ privind postutilizarea


ansamblurilor, subansamblurilor şi
XXII- elementelor componente ale O.M.L.P.A.T. nr.
NP 035-1999
10 construcţiilor. Intervenţii la structuri. 82/N/05.10.1999

Ghid privind investigarea stării


XXII- tehnice a rezervoarelor, O.M.T.C.T. nr.
GT 052-2002
11 decantoarelor şi metantancurilor în 965/02.12.2003
exploatare.
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
Metodologie privind programul de
XXII- urmărire în timp a comportării O.M.T.C.T. nr.
MP 031-2003
12 construcţiilor din punct de vedere al 1.010/10.12.2003 M.Of., p I,
cerinţelor funcţionale. 920/22.12.
Metodologie privind executarea
hidroizolaţiei cu materiale
compozite la zidării de piatră cu
XXII-
MP 029-2003 emplecton pentru clădiri de O.M.T.C.T. nr.
13
patrimoniu.Studiu de caz: Biserica 1.008/10.12.2003 M.Of., p I,
Sfântul Nicolae Făcătorul de 915/20.12.
Minuni-Mănăstirea Popăuţi.
Ghid privind identificarea şi
XXII- O.M.T.C.T. nr.
GT 061-2003 clasificarea defectelor la tunelurile M.Of., p I,
14 1.005/10.12.2003
pentru căi de comunicaţie. 917/20.12.
Metodologie pentru consolidarea
stratului suport (zidărie, tencuieli) şi
tratamentul suprafeţelor pictate la
construcţiile vechi cu valoare de
XXII- O.M.T.C.T. nr.
MP 030-2003 patrimoniu, în condiţii de umiditate
15 1.009/10.12.2003
excesivă şi existenţa
M.Of.,p I,
biodegradării.Studiu de caz: Biserica
922/22.12.
Sfântul Nicolae Făcătorul de
Minuni-Mănăstirea Popăuţi.
Metodologie privind evaluarea
XXII- caracteristicilor fizico-mecanice O.M.T.C.T. nr.
MP 027-2003 M.Of., p I
16 reziduale ale betonului armat supus 308/16.09.2003
670/23.09.
la incendii.
Normativ de proiectare pentru
XXII- O.M.T.C.T. nr.
NP 103-2004 lucrările de reparaţii şi consolidare M.Of., p I,
17 181/15.02.2005
ale podurilor rutiere în exploatare. 434bis/23.0

Ghid privind proiectarea şi execuţia


XXII- O.M.D.R.A.P. nr.
GP 079-2014 consolidării structurilor în cadre din M.Of., p I,
18 775/20.04.2015
beton armat cu pereţi turnaţi in situ. 356bis/25.0

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementare normativ de al
are lor
tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
Ghidul şi
programul de
Ordinul
calcul cadru
O.M.L.P.A.T. publicat în
al
GE 035- nr. B.C. nr.
XXI responsabilul
1999 29/N/07.04.1 7/1999 şi
I-19 ui cu
999 Broşura
urmărirea în
COCC
exploatare a
construcţiilor.
Ghid privind
execuţia Ordinul
decupărilor şi O.M.L.P.A.T. publicat în
GE 009- perforărilor în nr. B.C. nr
XXI
1997 elementele de 30/N/03.03.1 12/1999 şi
I-20
construcţii 997 Broşura
din beton şi ICECON
beton armat.
Ghid privind
execuţia Ordinul
lucrărilor de O.M.L.P.A.T. publicat în
GE 022- demolare a nr. B.C. nr.
XXI 1997 elementelor 43/N/03.03.1 12/1999 şi
I-21 de construcţii 997 Broşura
din beton şi ICECON
beton armat.
Ghid de
utilizare
privind
execuţia
lucrărilor de O.M.L.P.A.T.
B.C. nr
XXI GE 010- demolare a nr.
12/1999 şi
I-22 1997 elementelor 31/N/03.03.1
Broşura IPC
din beton, 997
beton armat
şi roci prin
efectul de
pană.
XXI GP 005- Ghid pentru O.M.L.P.A.T. Ordinul
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementare normativ de al
are lor
tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
proiectarea şi
execuţia
publicat în
lucrărilor de nr.
B.C. nr.
I-23 1997 compartiment 27/N/24.02.1
3/1997 şi
are cu 997
Broşura IPC
panouri
uşoare.
XXIII.Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-
montaj
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României
şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică

Normativ privind lucrul utilajelor I.C.C.P.D.C. nr.


XXIII-1 U 6-1978
de construcţii pe timp friguros. 177/27.12.1978

Normativ privind dotarea cu


I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-2 U 10-1980 maşini, scule şi dispozitive a
3/5.02.1981
muncitorilor în construcţii.
Normativ privind consumurile I.C.C.P.D.C. nr.
medii de combustibil, lubrifianţi şi 111/21.09.1982
XXIII-3 U 8-1982
materiale de întreţinere pentru I.C.C.P.D.C. din
utilaje de construcţii. 10.10.1984
Normativ pentru repararea
XXIII-4 maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor I.C.C.P.D.C nr.
U 9-1982
pentru construcţii cod 42; 611.5; 110/21.09.1982
65.
Îndrumător pentru utilizarea I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-5 C 214-1983
dispozitivului FINT 2. 68/30.07.1983
Normativ privind întreţinerea şi
repararea uneltelor, sculelor şi I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-6 U 9/2-1985
dispozitivelor folosite în 29/27.05.1985
construcţii.
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
Normativ de personal pentru
I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-7 U 11-1987 activitatea de mecanizare a
50/23.11.1987
lucrărilor de construcţii.
Instrucţiuni tehnice pentru
repararea utilajelor folosite în
I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-8 U 3-1989 construcţii din codurile 42, 611-5 şi
22/26.06.1989
650-658, prin sistemul de înlocuire
a subansamblurilor.
Ghid de utilizare pentru nacele O.M.L.P.A.T. nr.
XXIII-9 GE 001-1996
suspendate pe cabluri. 57/N/15.07.1996
Ghid de utilizare pentru
XXIII- M.L.P.A.T. nr.
GE 002-1996 minibetoniere care se deplasează pe
10 54/N/15.07.1996
şenile de cauciuc.
Ghid de utilizare pentru
XXIII- O.M.L.P.A.T. nr.
GE 002-1996 minibetoniere care se deplasează pe
11 54/N/15.07.1996
şenile de cauciuc.
Metodologia privind elaborarea
XXIII- cerinţelor pentru mijloace tehnice O.M.L.P.A.T. nr.
IM 004-1996
12 şi echipamente utilizate la 45/N/15.07.1996
executarea lucrărilor de construcţii.
Specificaţie tehnică privind
criteriile şi nivelele de performanţă
ale echipamentelor pentru lucrări
XXIII- O.M.L.P.A.T. nr.
ST 006-1996 de beton pentru asigurarea calităţii
13 47/N/15.07.1996
construcţiilor, a protecţiei vieţii, a
asigurării în exploatare şi a
protecţiei mediului ambiant.
Specificaţie tehnică privind
criteriile şi nivelele de performanţă
ale echipamentelor pentru lucrări
XXIII- de finisaj, pentru asigurarea O.M.L.P.A.T. nr.
ST 007-1996
14 calităţii construcţiilor, a protecţiei 49/N/15.07.1996
vieţii şi a sănătăţii, a siguranţei în
exploatare şi a protecţiei mediului
ambient.
Metodologia de calcul a producţiei
echivalente realizate de maşinile şi
XXIII- I.C.C.P.D.C. nr.
utilajele de construcţii şi a gradului
15 62/30.10.1985
de mecanizare a lucrărilor de
construcţii.
Reglementarea tehnică Publicaţia

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitorul
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare României
tehnică
Indrumar privind mentenanţă
echipamentelortehnologice aflate în O.M.D.R.A.P. nr.
XXIII-
NE 003-2015 exploatare, pentru asigurarea 819/27.04.2015 M.Of., p I,
16
calităţii lucrărilor de de 363bis/26.0
construcţii.

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţii
reglement reglementa normativ de al
lor
are tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
Norme
privind
utilizarea
resurselor în
activitatea
Ordinul
de
O.M.L.P.A.T. publicat în
mecanizare
XXII NE 004- nr. B.C. nr.
şi transport
I-17 1997 49/N/03.03.1 12/1999 şi
tehnologic
997 Broşură
în vederea
ICECON
asigurării
cerinţelor de
calitate a
construcţiilo
r.
Ghid pentru
alegerea
echipamente
lor pentru Ordinul
O.M.L.P.A.T.
executarea publicat în
XXII GE 012- nr.
mecanizată B.C. nr.
I-18 1997 33/N/03.03.1
a reparaţiilor 12/1999 şi
997
şi Broşura IPC
consolidăril
or la
construcţii.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţii
reglement reglementa normativ de al
lor
are tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
Ghid tehnic
Ordinul
de utilizarea O.M.L.P.A.T.
publicat în
XXII GE 013- a nr.
B.C. nr.
I-19 1997 autopompel 34/N/03.03.1
12/1999 şi
or de beton 997
Broşura IPC
tip GUB.
Norme
privind
măsurile de
asigurarea a
igienei şi
sănăţii
oamenilor, a Ordinul
O.M.L.P.A.T.
refacerii şi publicat în
XXII NE 002- nr.
protecţiei B.C. nr.
I-20 1997 47/N/03.03.1
mediului la 12/1999 şi
997
lucrărilde de Broşura IPC
execuţie a
construcţiilo
r:
Exploatarea
utilajelor de
construcţii.
Ghid pentru
O.M.L.P.A.T. Ordinul
folosirea
XXII GE 005- nr. publicat în
utiliajelor
I-21 1996 50/N/15.07.1 B.C. nr.
mici în
996 12/1999
construcţii.

 Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995


A- Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţi

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitoru
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare Românie
tehnică
XXIV-1 Regulamentul privind protecţia şi M.L.P.A.T. nr.
Reglementarea tehnică Publicaţi

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitoru
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare Românie
tehnică
igiena muncii în construcţii. 9/N/15.03.1993
Regulament privind metodologia de
inventariere a construcţiilor tip
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-2 RRS 1-1994 clădire din fondul construit existent
30/N/06.10.1994
din punct de vedere al riscului
seismic.
Instrucţiuni tehnice de proiectare şi
execuţie a elementelor de construcţii
şi de instalaţii pentru camere curate O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-3 C 253/1-1994
utilizate în domeniul sănătăţii 24/N/25.08.1994
(spitale, laboratoare şi industria
farmaceutică).
Instrucţiuni tehnice de proiectare şi
executare privind organizarea
camerelor curate utilizate în O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-4 C 253/0-1994
domeniul sănătăţii (spitale, 24/N/25.08.1994
laboratoare şi industria
farmaceutică).
Principii generale privind
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-5 P 136-1995 metodologia de zonare geotehnică a
4/N/31.01.1995
teritoriului României.
Normativ de proiectare a sălilor
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-6 NP 006-1996 aglomerate cu vizitatori. Cerinţele
85/N/5.12.1996
utilizatori.
Normativ privind igiena compoziţiei
aerului în spaţii cu diverse destinaţii, O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-7 NP 008-1997
în funcţie de activităţile desfăşurate 6/N/22.01.1997
în regim de iarnă-vară.
Specificaţie tehnică privind alegerea
echipamentelor pentru exploatarea şi O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-8 ST 017-1997 întreţinerea căilor de comunicaţii 98/N/01.07.1997
orăşeneşti şi comunale în scopul
satisfacerii cerinţelor de calitate.
Normativ cadru privind detalierea
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-9 NC 001-1999 conţinutului cerinţelor stabilite prin
222/N/27.09.2000
Legea 10/1995.
XXIV- PCC 003-1999 Proceduri pentru atestarea O.M.L.P.A.T. nr.
10 conformităţii produselor destinate 157/N/06.07.2000
construcţiilor la furnizor: ancoraje şi
blocaje pentru precomprimarea
Reglementarea tehnică Publicaţi

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitoru
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare Românie
tehnică
betonului.
Ghid privind procedura de verificare
XXIV- a îmbinărilor sudate la materiale O.M.L.P.A.T. nr.
GT 024-1999
11 termoplastice (distructive şi 20/N/07.04.2000
nedistructive). Cerinţe de calitate.
Ghidul primarului şi al consilierilor
locali. Soluţii constructive pentru
XXIV- O.M.L.P.A.T. nr.
GE 040-1999 realizarea locuinţelor în mediul rural
12 28/N/07.04.1999
cu respectarea cerinţelor din
legea10/1995.
Normativ privind proiectarea
XXIV-
NP 068-2002 clădirilor civile din punct de vedere O.M.L.P.T.L. nr.
13
al cerinţei de siguranţă în exploatare. 1.576/15.10.2002
Normativ privind cerinţele de
XXIV- calitate pentru unităţi funcţionale de O.M.L.P.T.L. nr.
NP 079-2002
14 cazare (camere, garsoniere şi 1.503/09.10.2002
apartamente) din clădiri hoteliere.
Normativ privind proiectarea sălilor
XXIV- de sport(unitatea funcţională de O.M.L.P.T.L. nr.
NP 065-2002 M.Of., p
15 bază) din punct de vedere al 1.993/13.12.2002
nr.944/23
cerinţelor Legii 10/1995.
Normativ privind proiectarea
terenurilor sportive şi stadioanelor
XXIV- O.M.L.P.T.L. nr.
NP 066-2002 (unitatea funcţională de bază) din M.Of., p
16 1.995/13.12.2002
punct de vedere al cerinţelor Legii 945/23.12
nr. 10/1995.
Ghid de interpretare a cerinţelor
esenţiale ale construcţiei în vederea
XXIV- O.M.T.C.T. nr.
GT 051-2002 stabilirii adecvării la o utilizare
17 166/31.01.2003
prevăzută a produselor pentru
construcţii.
Ghid privind criteriile de
performanta ale cerintelor de calitate
XXIV- O.M.T.C.T. nr.
GT 058-2003 conform Legii nr.10/1995 privind M.O., p I
18 902/25.11.2003
calitatea în construcții, pentru 877/10.12
instalații de ventilare-climatizare.
XXIV- GT 059- Ghid privind criteriile de
19 2003 performanță ale cerințelor de calitate O.M.T.C.T. nr. M.O., p I
conform Legii nr.10/1995 privind 903/25.11.2003 867/5.12.
calitatea în construcții, pentru
Reglementarea tehnică Publicaţi

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitoru
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare Românie
tehnică
instalațiile electrice din clădiri.
Ghid privind criteriile de
performanță ale cerințelor de calitate O.M.T.C.T. nr.
XXIV-
GT 060-2003 conform Legii nr.10/1995 privind 901/25.11.2003 M.Of., p
20
calitatea în construcții, pentru 877/10.12
instalațiile de încălzire centrală.
Ghidul criteriilor de performanţă a
cerinţelor de calitate conform Legii
XXIV- O.M.T.C.T. nr.
GT 063-2004 nr. 10/1995 privind calitatea în M.Of.,
21 173/15.02.2005
construcţii pentru instalaţii sanitare 375bis/04
din clădiri.
Normativ pentru proiectarea şi
O.M.T.C.T. nr.
XXIV- montajul pereţilor cortină pentru
NP 102-2004 170/15.02.2005 M. Of.
22 satisfacerea cerinţelor de calitate
369bis/03
prevăzute de Legea nr. 10/1995.
Ghid pentru expertizarea tehnică a
clădirilor de locuit amplasate în zona
seismică A şi stabilirea soluţiilor
XXIV- cadru de intervenţie (consolidare) O.M.T.C.T. nr.
GT 047-2002
23 pentru asigurarea cerinţelor de 1.453/3.10.2002
rezistenţă şi stabilitate, executate pe
baza proiectelor tip T320, S+P+4E şi
seriile T836, T835, S+P+8E.
Ghid pentru expertizarea tehnică a
clădirilor de locuit amplasate în zonă
seismică A şi stabilirea soluţiilor
cadru de intervenţie (consolidare) O.M.T.C.T. nr.
XXIV-
GT 045-2002 pentru asigurarea cerinţelor de 1.452/3.10.2002
24
rezistenţă şi stabilitate, executate pe
baza proiectelor tip nr. 944 şi 1400,
S+P+3E-panouri mari prefabricate,
elaborate de IPCT.
Ghid cuprinzînd soluţii cadru de
intervenţie (consolidare) pentru
asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi
XXIV- stabilitate, la clădiri de locuit cu O.M.T.C.T. nr.
GT 046-2002
25 S+P+4E, executate pe baza de 1.451/3.10.2002
proiecte tip (cu pereţi structurali din
beton armat turnat monolit)
amplasate în zonă seismică A.
XXIV- Regulamentul privind prevenirea şi O.M.A.I. nr.
Reglementarea tehnică Publicaţi

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitoru
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare Românie
tehnică
gestionarea situaţiilor de urgenţă 1.160/30.01.2006
M. Of.,
26 specifice riscului la cutremure şi/sau O.M.T.C.T. nr.
207bis/07
alunecări de teren. 1.995/18.11.2005
O.M.T.C.T. nr.
2.058/07.11.2006
Îndrumar privind educaţia şi
XXIV- O.M.A.I. nr.1.508
protecţia elevilor în caz de cutremur. M.Of., p
27 /O.M.T.C.T. nr.
9bis/ 08.0
2.058/ M.E.C. nr.
5.709
O.M.D.L.P.L.
nr.1.392/2008 şi
C.P.M. nr.
XXIV- M.Of., p
PCC-022:2008 2.815/DM/2008
28 Procedură privind controlul de stat la 816/05.12
Modificat de
producerea şi livrarea betonului.
O.M.D.R.A.P .nr.
3848/10.12.2013
Specificație tehnică privind produse
XXIV- pentru construcții. Caracteristici O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p
ST 051-2013
29 esențiale, niveluri și clase de 2.360/24.07.2013 594bis/23
performanță
XXIV- Normativ privind proiectarea O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p
NP 135-2013
30 faţadelor cu alcătuire ventilate. 3.415/26.11.2013 807bis/19
Specificație tehnică privind
XXIV- cerințele tehnice pentru echiparea O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p
ST 052-2014
31 căilor de trafic rutier cu dispozitive 774/20.04.2015 354bis/22
de reducere a zgomotului.
Procedură pentru inspecția tehnică a
XXIV- staţiilor pentru producerea O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p
PCC 018-2015
32 agregatelor minerale pentru betoane 962/15.05.2015 459bis/25
şi lucrări de drumuri.
Procedură pentru inspecția tehnică a
XXIV- staţiilor pentru prepararea mixturilor O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p
PCC 019-2015
33 asfaltice pentru lucrări de drumuri şi 91/02.06.2015 485bis/2.
aeroporturi.
Procedură pentru inspecția tehnică a
XXIV- O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p
PCC 020-2015 staţiilor pentru prepararea
34 71/29.05.2015 485bis/2.
betoanelor.
XXIV- PCC 021-2015 Procedură pentru inspecţia tehnică a O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p
35 echipamentelor pentru debitarea, 86/02.06.2015 485bis/2.
îndreptarea şi fasonarea barelor de
Reglementarea tehnică Publicaţi

Nr. crt. Indicativ


Act normativ de Monitoru
reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare Românie
tehnică
oţel beton folosite în construcţii.
Procedură pentru inspecția tehnică a
XXIV- echipamentelor pentru punerea în O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p
PCC 022-2015
36 opera a mixturilor asfaltice la lucrări 821/27.04.2015 354bis/22
de drumuri și aeroporturi.
Procedură pentru inspecția tehnică a
XXIV- O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p
PCC 023-2015 echipamentelor pentru transportul şi
37 986/19.05.2015 459bis/25
punerea în opera a betonului.
Procedură pentru inspecția tehnică a
echipamentelor tehnologice pentru
XXIV- executarea, profilarea şi finisarea O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p
PCC 024-2015
38 lucrărilor de pământ specific la 164/12.06.2015 501bis/08
drumuri, aeroporturi şi fundaţii
speciale.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
Normativ
pentru
proiectarea şi
executarea
Ordinul
măsurilor de O.M.L.P.A.T.
publicat în
XXI NP 014- izolare fonică nr.
B.C. nr.
V-39 1996 şi a 23/N/19.02.19
13/2001
tratamentelor 97
acustice în
clădiri
inclusiv
instalaţii.
XXI C 300- Normativ de O.M. L.P.A.T. Ordinul
V-40 1994 prevenire şi nr. publicat în
stingere a 20/N/11.07.19 B.C. nr.
incendiilor 94. 9/1994 şi
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
pe durata
executării
lucrărilor de
construcţii şi Broşura IPC
instalaţii
aferente
acestora.
Ghidul
primarilor şi
al Ordinul
consilierilor publicat în
O.M.L.P.A.T.
locali privind B.C. nr.
XXI GE 036- nr.
aplicarea 9/2000 şi
V-41 2000 32/N/22.05.20
Legii Broşura
00
nr.10/1995 la INCERTRA
lucrările de NS
pietruire a
drumurilor.
Procedură de
inspecţie
tehnică a
maşinilor şi
echipamentel
O.M.L.P.A.T.
or
XXI PCC 021- nr. Broşura
tehnologice
V-42 2000 337/N/ ICECON
de construcţii
08.12.2000
aflate în
exploatare
sau importate
la mâna a
doua.
XXI ST 026- Specificaţie O.M.L.P.A.T
V-43 2000 tehnică nr. Ordinul
privind 159/N/06.07.2 publicat în
cerinţele de 000 B.C. nr.
performanţă 13/2001şi
şi proceduri Broşura
de verificare ICECON
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
a calităţii
sistemelor
elastice
antivibratile
pentru
echipamente
înglobate în
construcţii.
Specificaţie
tehnică
privind
cerinţele de
calitate şi
siguranţă în Ordinul
O.M.L.P.A.T.
funcţionare a publicat în
XXI ST 027- nr.
echipamentel B.C.
V-44 2000 156/N/6.07.20
or vitale din nr.13/2001
00
dotarea şi Broşura
construcţiilor ICECON
supuse
acţiunilor
dinamice
aleatoare.
Procedură
privind
evaluarea
performanţel
or O.M.L.P.A.T.
XXI PCC 013- tehnologice nr.
Broşura
V-45 2000 în vederea 170/N/11.08.2
ICECON
atestării 000
tehnice a
maşinilor de
fasonat oţel
beton.
XXI PCC 014- Procedură O.M.L.P.A.T.
V-46 2000 privind nr. Broşura
evaluarea 171/N/11.08.2 ICECON
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
performanţel
or
tehnologice
în vederea
atestării 000
tehnice a a
vibratoarelor
pentru
betoane.
Procedură
privind
evaluarea
performanţel
O.M.L.P.A.T.
or
XXI PCC 015- nr.
tehnologice Broşura
V-47 2000 169/N/11.08.2
în vederea ICECON
000
atestării
tehnice a
autobetoniere
lor.
Procedura
pentru
verificarea
calităţii şi O.M.L.P.A.T. Ordinul
XXI PCC 009- recepţiei nr. publicat în
V-48 2000 lucrărilor de 52/N/30.06.20 B.C. nr.
învelitori 00 13/2001
ceramice la
construcţiile
vechi.
XXI ST 025- Specificaţia O.M.L.P.A.T. Ordinul
V-49 2000 tehnică nr. publicat în
privind 160/N/06.07.2 B.C. nr.
cerinţele de 000 13/2001 şi
calitate şi Broşura
siguranţă ICECON
pentru
sistemul
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
echipament-
clădire
(ascensoare,
scări rulante,
covoare
rulante).
Specificaţia
tehnică
privind
Ordinul
cerinţele de
O.M.L.P.A.T. publicat în
calitate
XXI ST 031- nr. B.C. nr.
pentru
V-50 2000 161/N/06.07.2 13/2001 şi
prepararea,
000 Broşura
transportul şi
ICECON
punerea în
operă a
betonului.
Ghid şi
program de
calcul cadru
privind
monitorizare
a
consumurilor Ordinul
tehnice la O.M.L.P.A.T. publicat în
XXI PC 020- lucrările nr. B.C. nr.
V-51 2000 publice, în 51/N/30.06.20 13/2000 şi
scopul 00 Broşura
asigurării COCC
cerinţelor
Legii nr.
10/1995
privind
calitatea în
construcţii.
XXI GP 031- Ghid de O.M.L.P.A.T. Ordinul
V-52 1998 proiectare, nr. publicat în
execuţie şi 9/N/03.02.199 B.C.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
exploatare
(urmărire,
intervenţie)
privind
protecţia
anticorozivă
a
construcţiilor
nr.13/2001
supuse 8
acţiunii
mediilor
agresive
specifice
industriei
alimentare:
a)industria
cărnii.
Ghidul
privind
măsurile
necesare de
apărare
împotriva
dezastrelor
provocate de
Ordinul
seisme şi O.M.L.P.A.T.
publicat în
XXI GT 008- alunecări de nr.
B.C. nr.
V-53 1997 teren în 19/N/19.02.19
12/1999
vederea 97
satisfacerii
cerinţei de
siguranţă în
exploatare
pentru clădiri
din domeniul
ocrotirii
sănătăţii.
XXI GT 007- Ghidul O.M.L.P.A.T. Ordinul
V-54 1997 privind nr. publicat în
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
măsurile
necesare de
apărare
împotriva
dezastrelor
provocate de
seisme şi
alunecări de
teren în
vederea 20/N/19.02.19 B.C. nr.
satisfacerii 97 12/1999
cerinţei de
siguranţă în
exploatare
pentru clădiri
ale
administraţiei
publice şi ale
institutelor
de cercetare-
proiectare.
XXI GT 005- Ghidul O.M.L.P.A.T Ordinul
V-55 1997 privind nr. publicat în
măsurile 21/N/19.02.19 B.C. nr.
necesare de 97 12/1999
apărare
împotriva
dezastrelor
provocate de
seisme şi
alunecări de
teren în
vederea
satisfacerii
cerinţei de
siguranţă în
exploatare
pentru clădiri
din domeniul
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
cultelor.
Ghidul
privind
măsurile
necesare de
apărare
împotriva
dezastrelor
provocate de
seisme şi
alunecări de Ordinul
O.M.L.P.A.T.
teren în publicat în
XXI GT 004- nr.
vederea B.C. nr.
V-56 1997 22/N/19.02.19
satisfacerii 12/1999
97
cerinţei de
siguranţă în
exploatare
pentru
construcţii cu
destinaţia de
săli de
spectacole,
sport şi
agrement.
XXI GP 032- Ghid de O.M.L.P.A.T. Ordinul
V-57 1998 proiectare, nr. publicat în
execuţie şi 10/N/03.02.19 B.C. nr.
exploatare 98 13/2001
(urmărire,
intervenţie)
privind
protecţia
anticorozivă
a
construcţiilor
supuse
acţiunii
mediilor
agresive
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
specifice
industriei
alimentare:
b) industria
vinului şi
berii.
Ghidul
privind
măsurile
necesare de
apărare
împotriva
dezastrelor
provocate de
seisme şi
Ordinul
alunecări de O.M.L.P.A.T.
publicat în
XXI GP 023- teren în nr.
B.C. nr.
V-58 1997 vederea 102/N/25.07.1
12/1999
satisfecerii 997
cerinţelor
Legii nr.
10/1995
pentru clădiri
din domeniul
culturii,
expoziţii de
artă,
bibloteci.
XXI GP 022- Ghidul O.M.L.P.A.T. Ordinul
V-59 1997 privind nr. publicat în
măsurile 103/N/25.07.1 B.C. nr.
necesare de 997 12/1999
apărare
împotriva
dezastrelor
provocate de
seisme şi
alunecări de
teren în
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
vederea
satisfecerii
cerinţelor
Legii nr.
10/1995
pentru clădiri
din domeniul
învăţământul
ui.
Ghidul
privind
măsurile
necesare de
apărare
împotriva
dezastrelor
provocate de
Ordinul
seisme şi O.M.L.P.A.T.
publicat în
XXI GP 021- alunecări de nr.
B.C. nr.
V-60 1997 teren în 104/N/25.07.1
12/1999
vederea 997
satisfecerii
cerinţelor
Legii nr.
10/1995
pentru clădiri
de locuit
individuale şi
de tip bloc.
XXI GP 024- Ghidul O.M.L.P.A.T. Ordinul
V-61 1997 privind nr. publicat în
alegerea 105/N/25.07.1 B.C. nr.
echipamentel 997 12/1999
or specifice
intervenţiilor
pentru
diminuarea
efectelor
produse de
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
seisme în
vederea
asigurării
cerinţei de
siguranţă în
exploatare
prevăzute de
Legea
nr.10/1995
privind
calitatea în
construcţii.
Ghid pentru
stabilirea
soluţiilor
cadru de
intervenţie la
clădirile
O.M.L.P.A.T. Ordinul
GP 025- avariate de
XXI nr. publicat în
1997 seisme
V-62 119/N/04.09.1 B.C. nr.
realizate pe
997 12/1999
baza
proiectelor
refolosibile
tip ISART C
222/6-01 şi
ISCAS 4405.
XXI GE 015- Ghid de O.M.L.P.A.T.
V-63 1997 alegere nr.
optimă a 36/N/03.03.19
schelelor fixe 97
şi mobile
pentru
executarea
lucrărilor de
finisaj în
vederea
asigurării
cerinţelor de
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
calitate a
execuţiei în
construcţii
etc.).
Specificaţie
tehnică
privind
criteriile de
performanţă
ale
echipamnetel
or pentru
lucrări de O.M.L.P.A.T. Ordinul
fundaţii nr. publicat în
XXI ST 010-
pentru 44/N/03.03.19 B.C. nr
V-64 1997
asigurarea 97 12/1999 şi
calităţii Broşura IPC
construcţiilor
, a protecţiei
vieţii şi
sănătăţii, a
siguranţei în
exploatare şi
protecţiei
mediului.
Specificaţie
tehnică
privind O.M.L.P.A.T. Ordinul
certificarea nr. publicat în
XXI ST 011-
de 45/N/03.03.19 B.C. nr.
V-65 1997
conformitate 97 12/1999 şi
a calităţii Broşura IPC
ascensoarelor
de persoană.
XXI ST 012- Specificaţie O.M.L.P.A.T. Ordinul
V-66 1997 tehnică nr. publicat în
privind 46/N/03.03.19 B.C. nr.
certificarea 97 10/1998 şi
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
de
conformitate
a calităţii
Broşura IPC
echipamentel
or de
ridicare.
Ghid privind
identificarea
şi
monitorizare
a alunecărilor
de teren şi
stabilirea
soluţiilor
cadru de
intervenţie
asupra
O.M.L.P.A.T.
terenurilor Ordinul
nr.
XXI GT 006- pentru publicat în
18/N/19.02.19
V-67 1997 prevenirea şi B.C. nr.
97
reducerea 10/1998
efectelor
acestora, în
vederea
satisfacerii
cerinţelor de
siguranţă în
exploatarea
construcţiilor
, refacere şi
protecţia
mediului.
XXI PC 017- Metodologie O.M.L.P.A.T. Ordinul
V-68 1999 si program nr. publicat în
cadru pentru 30/N/22.05.20 B.C. nr.
verificarea 00 9/2000 şi
automata a Broşura
cerintei de IPCT
calitate
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monito
Nr. rul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Oficial ţii
reglement Construcţii
reglementar normativ de al
are lor
e tehnică aprobare Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
,,siguranta la
foc” la
clădirile
înalte.
Specificaţie
tehnică
privind
cerinţele şi
O.M.L.P.A.T. Ordinul
criteriile de
XXI ST 035- nr. publicat în
performanţă
V-69 2000 259/N/02.11.2 B.C. nr.
pentru
000 13/2001
verificarea
antiseismică
a faţadelor
cortină.
 Reglementări tehnico-economice şi metodologice
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Buletinul Observ
crt. Monitorul
reglemen reglement Act normativ Construcţi aţii
Oficial al
tare are de aprobare ilor
României
tehnică tehnică Nr./dată
Îndrumător
pentru
atestarea O.M.L.P.T.L.
tehnico- nr.
M.Of., p I,
profesional 777/26.05.200
XX nr.
ă a 3, cu
V-1 397/09.06.20
specialiştil modificările şi
03
or cu completările
activitate ulterioare
în
construcţii.
XX Îndrumător O.M.L.P.A.T. B.C.nr.12/1
V-2 privind nr. 992
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Buletinul Observ
crt. Monitorul aţii
reglemen reglement Act normativ Construcţi
Oficial al
tare are de aprobare ilor
României
tehnică tehnică Nr./dată
aplicarea
costului
global în 2/N/03.04.199
domeniul 2
construcţiil
or.
Metodolog
ie de calcul O.M.L.P.A.T.
XX dinamic a nr. B.C.nr.12/1
V-3 valorii 2/N/03.04.199 992
investiţiilor 2
.
Metodolog
ia de
stabilire a
O.M.L.P.A.T.
categoriei
XX nr. B.C.
de
V-4 31/N/02.10.19 nr.4/1996
importanţă
95
a
construcţiil
or.
Metodolog
ia pentru
evaluarea
clădirilor şi O.M.L.P.A.T.
GV
XX construcţiil nr. B.C.nr.13/1
001/0-
V-5 or speciale 32/N/16.10.19 995
1995
din grupele 95
1 şi 2 de
mijloace
fixe.
Metodolog
ie pentru
determinar
O.M.L.P.A.T.
ea
nr.
XX IM 003- indicelui B.C.
58/N/15.07.199
V-6 1996 californian nr.1/1997
6
de
capacitate
portantă
(CBR).
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Buletinul Observ
crt. Monitorul aţii
reglemen reglement Act normativ Construcţi
Oficial al
tare are de aprobare ilor
României
tehnică tehnică Nr./dată
Regulame
nt privind M.Of., pI, nr.
H.G. nr.
stabilirea 352 /
766/1997
categoriei 10.12.1997
XX modificată de
de M.Of., pI,
V-7 H.G. nr.
importanţ nr.
1.231/2008
ă a 691/10.10.20
construcţii 08
lor.
Ghid
cuprinzând
coeficienţii
de uzură
O.M.L.P.A.T.
fizică
XX P 135- nr. B.C.nr.2/20
normală la
V-8 1999 85/N/25.10.19 00
mijloacele
99
fixe din
grupa 1
“Construcţi
i speciale”.
Ghid
pentru
evaluarea
lucrărilor
de
consolidare
O.M.L.P.A.T.
pe bază de
XX Gex 004- nr. B.C.
deviz
V-9 2000 46/N/30.06.20 nr.2/2001
cadru
00
pentru
soluţii
reprezentat
ive de
consolidare
.
XX P 91/1- Ghid O.M.L.P.T.L. B.C.nr.10/2
V-10 2002 privind nr. 003
elaborarea 1.568/15.10.2
devizelor 002
la nivel de
categorii
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Buletinul Observ
crt. Monitorul aţii
reglemen reglement Act normativ Construcţi
Oficial al
tare are de aprobare ilor
României
tehnică tehnică Nr./dată
de lucrări
şi obiecte
de
construcţii
pentru
investiţii
realizate
din fonduri
publice.
O.M.A.P.M.
Metodolog
nr.
ie privind
116/11.02.200 M.Of., pI,
stabilirea
XX NTLH 2 nr.
categoriilor
V-11 021 şi 427/19.06.20
de
O.M.L.P.T.L. 02
importanţă
nr.
a barajelor.
289/6.03.2002
Metodolog
ie de
O.M.A.P.M.
evaluare a
nr.
stării de
116/11.02.200
siguranţă M.Of., pI, nr.
XX NTLH 2
în 427/19.06.20
V-12 022 şi
exploatare 02
O.M.L.P.T.L.
a barajelor
nr.
şi lacurilor
289/6.03.2002
de
acumulare.
XX NTLH Metodolog O.M.A.P.M. M.Of., p I,
V-13 023 ie privind nr. nr.
evaluarea 116/11.02.200 427/19.06.20
stării de 2 02
siguranţă şi
în O.M.L.P.T.L.
exploatare nr.
a barajelor 289/6.03.2002
şi digurilor
care
realizează
depozite de
deşeuri
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Buletinul Observ
crt. Monitorul aţii
reglemen reglement Act normativ Construcţi
Oficial al
tare are de aprobare ilor
României
tehnică tehnică Nr./dată
industriale.
Ghid de
termeni
tehnici
uzuali
pentru
instalaţii
(germană,
M.Of., p I,
franceză, O.M.L.P.T.L.
XX GT 033- nr. Broşură
engleză) în nr.
V-14 2001 97/17.02.200 ICECON
scopul 70/23.01.2003
3
armonizării
reglementă
rilor
româneşti
cu cele din
Uniunea
Europeană.
XX Metodolog O.M.L.P.T.L. Ordinul Ordinul
V-15 ie privind nr. M.L.P.T.L. M.L.P.T.L.
iniţierea, 542/08.04.200 nr.542/08.04. nr.542/
programare 3 2003 08.04.2003
a, achiziţia, publicat în publicat şi
elaborarea, M.Of., p I, în
avizarea, nr.269/17.04. B.C.nr.11/2
aprobarea modificat şi 2003 003 *modifi
şi completat prin că
valorificare O.M.T.C.T.nr. O.M.T.C.T. art. 2
a 1.410/10.08.20 nr.
reglementă 04* 1410/10.08.2 **modif
rilor 004 ică
tehnice şi a modificat de publicat în art. 6
rezultatelor O.M.T.C.T. nr. M.Of., pI, alin. (2)
activităţilor 1.727/21.09.2 nr.782/25.08. lit. i)
specifice 006** 2004
de
reglementa O.M.T.C.T.
re în nr.
construcţii, 1.727/21.09.
amenajarea 2006 publicat
teritoriului, în M.Of., pI,
urbanism nr.829/09.10.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Buletinul Observ
crt. Monitorul aţii
reglemen reglement Act normativ Construcţi
Oficial al
tare are de aprobare ilor
României
tehnică tehnică Nr./dată
şi habitat.
2006

Ghid
privind
elaborarea
caietelor
de sarcini
pentru Ordin în:
XX GP 090- execuţia O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I,nr. B.C.nr.18/2
V-16 2003 lucrărilor 39/14.01.2004 61/23.01.200 005
de 4
construcţii
şi instalaţii.
Caietul IV:
Instalaţii
interioare.
XX Proceduri O.M.T.C.T. nr. M.Of., pI ,
V-17 PAT 1- privind 1.889/15.10.2 nr.
2004 agrementul 004 1.167/09.12.
tehnic în 2004
PAT 2- construcţii:
2004 -Procedură
de
PAT 3- agrement
2004 tehnic
pentru
produse,
procedee şi
echipament
e noi în
construcţii.
-Procedură
de abilitare
a
organismel
or
elaboratoar
e de
agremente
tehnice în
construcţii.
-Procedură
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Buletinul Observ
crt. Monitorul aţii
reglemen reglement Act normativ Construcţi
Oficial al
tare are de aprobare ilor
României
tehnică tehnică Nr./dată
privind
avizarea
agrementel
or tehnice
în
construcţii.
Face parte și
se aprobă prin
O.M.T.C.T.
nr.
Regulamen
1.558/26.08.2
t privind
004
atestarea
conformită M.Of., p I,
Modificat prin
XX ţii nr.
O.M.T.C.T. nr.
V-18 produselor 1.211/26.08.2
896/06.06.200
pentru 004
5
construcţii.
completat de
O.M.T.C.T.
nr.
132/03.02.200
6
Ghid
privind
proiectarea
sistemelor
de
O.M.T.C.T. nr.
consolidare M.Of., pI, nr.
XX GP 100- 737/19.04.200
a pereţilor 780/25.08.20
V-19 2004 4
din zidărie 04
prin
cămăşuiri
armate cu
grile
polimerice.
XX Ghid O.M.T.C.T. nr.
V-20 privind 741/2004
GEx 008- intervenţii
2004 structurale
şi
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Denumire Buletinul Observ
crt. Monitorul aţii
reglemen reglement Act normativ Construcţi
Oficial al
tare are de aprobare ilor
României
tehnică tehnică Nr./dată
nestructura
le pentru
realizarea
de lucrări
la
construcţii
monument
e istorice-
consumuri
medii
specifice
de resurse.
Metodolog
ie pentru
evaluarea
riscului şi
propunerile
de
intervenţie
necesare la
structurile O.M.T.C.T. nr.
XX MP 025- construcţiil 743/19.04.200 B.C.nr.21/2
V-21 2004 or 4 005
monument
elor
istorice în
cadrul
lucrărilor
de
restaurare
ale
acestora.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
Ghid de
acţiuni de Ordinul
reducere a O.M.L.P.A.T. publicat în
XX Gex 003- riscului nr. B.C. nr.
V-22 2000 seismic 44/N/30.06.2 13/2000 şi
pentru 000 Broşura
construcţiile UTCB
existente.
Ghid şi
metodologie
privind
folosirea
normelor
de timp la
principalele
tipuri de
lucrări de
construcţii
montaj şi Ordinul
influenţa O.M.L.P.T.L. publicat în
acestora la nr. B.C. nr.
XX GM 015-
întocmirea 1216/06.09.2 1/2002 şi
V-23 2001
ofertelor în 001 Broşura
activitatea COCC
de licitare-
ofertare,
pentru
satisfacerea
cerinţelor
Legii
nr.10/1995-
partea a II-a:
Lucrări de
reparaţii la
construcţii.
XX GM 014- Ghid şi O.M.L.P.T.L Ordinul
V-24 2001 metodologie nr. publicat în
privind 1217/06.09.2 B.C. nr.
folosirea 001 1/2002 şi
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
normelor
de timp la
principalele
tipuri de
lucrări de
construcţii-
montaj şi
influenţa
acestora la
întocmirea
ofertelor în
activitatea
de licitare- Broşura
ofertare, COCC
pentru
satisfacerea
cerinţelor
Legii
nr.10/1995-
partea a III-
a: Lucrări de
izolaţii şi
reparaţii la
izolaţii
pentru
comstrucţii
XX GM 013- Ghid şi O.M.L.P.T.L. Ordinul
V-25 2001 metodologie nr. publicat în
privind 1218/06.09.2 B.C. nr.
folosirea 001 1/2002 şi
normelor Broşura
de timp la COCC
principalele
tipuri de
lucrări de
instalaţii şi
influenţa
acestora la
întocmirea
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
ofertelor în
activitatea
de licitare-
ofertare,
pentru
satisfacerea
cerinţelor
Legii
nr.10/1995
-partea a-II-
a:
Ghid şi Ordinul
metodologie publicat în
privind B.C. nr.
folosirea 2/2002 şi
normelor de Broşura
timp la COCC
principalele
tipuri de
lucrări de
construcţii
montaj şi
influenţa
GM 012-
acestora la
2000
XX întocmirea
V-26 ofertelor în
activitatea
de licitare-
ofertare,
pentru
satisfacerea
cerinţelor de
calitate
cuprinse în
Legea
nr.10/1995
-partea a I:
Lucrări de
construcţii.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
Indicator de
norme de
deviz pentru
lucrări de
Ordinul
restaurări şi
O.M.L.P.T.L. publicat în
consolidări
XX nr. B.C. nr.
RCs-2002 la
V-27 836/06.06.20 13/2002 şi
construcţii
02 Broşura
avariate
COCC
civile,
industriale
şi social-
culturale.
Indicator de
norme de Ordinul
deviz pentru O.M.L.P.T.L. publicat în
XX lucrări de nr. B.C. nr.
Rplz-2002
V-28 reparaţii la 836/06.06.20 13/2002 şi
izolaţii în 02 Broşura
construcţii COCC
şi instalaţii.
XX Normativ Decizia
V-29 privind I.C.C.P.D.C.
modul de 155/28.12.19
P 91-1983 întocmire a 82
devizelor pe
categorii de
lucrări şi pe
obiecte
pentru
lucrările de
construcţii-
montaj,
precum şi
pentru
reparaţii
curente şi de
întreţinere la
construcţii
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
şi la
instalaţiile
aferente
acestora.
Metodologi
e de aplicare
a
tehnologiei
Ordinul
de sablare O.M.L.P.A.T.
publicat în
XX IM 008- umedă la nr.
B.C. nr.
V-30 1997 faţade şi 50/N/03.03.1
12/1999 şi
pardoseli 997
Broşura IPC
minerale la
clădiri civile
şi
industriale.
Metodologi
e de aplicare
a Ordinul
O.M.L.P.A.T.
tehnologiei publicat în
XX IM 009- nr.
de îmbinare B.C. nr.
V-31 1997 51/N/03.03.1
a 12/1999 şi
997
armăturilor Broşura IPC
în situ prin
manşonare.
XX Gex 005- Ghidul O.M.L.P.T.L. Ordinul
V-32 2002 pentru nr. publicat în
evaluarea 1064/30.07.2 B.C. nr.
costurilor 002 12/2002 şi
lucrărilor de Broşura
reparaţii pe INCERTRA
bază de NS
deviz cadru
pentru
soluţii
reprezentati
ve la
îmbrăcăminţ
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
ile de
ciment
aeroportuare
.
Metodologi
e pentru
monitorizar
ea cu
ajutorul
tehnicii de Ordinul
calcul a O.M.L.P.A.T. publicat în
XX MP 009- acţiunilor nr. B.C. nr.
V-33 2000 privind 41/N/30.06.2 13/2000 şi
reducerea 000 Broşura
riscului IPCT
seismic la
construcţiile
existente cu
destinaţia de
locuinţă.
Ghid pentru
proiectarea
lucrărilor de
intervenţii la
clădirile de
locuit O.M.L.P.A.T. Ordinul
XX GP 061- existente, cu nr. publicat în
V-34 2000 regim redus 347/28.12.20 B.C. nr.
de înălţime, 00 1/2001
în condiţiile
realizării
unor noi
clădiri
învecinate.
XX IM 012- Metodologi O.M.L.P.A.T. Ordinul
V-35 1998 e de nr. publicat în
proiectare şi 21/N/13.03.1 B.C. nr.
execuţie a 998 13/2000
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
construcţiilo
r şi
instalaţiilor
aferente
colectării,
transportulu
i şi
valorificării
deşeurilor
urbane şi
întreţinerii
spaţiilor
publice, în
vederea
îmbunătăţiri
i factorilor
de mediu.
Manualul
pentru
calculul O.M.L.P.A.T. Ordinul
XX MP 003- elementelor nr. publicat în
V-36 1998 din oţel cu 12/N/23.02.1 B.C. nr.
pereţi subţiri 998 13/2001
formate la
rece.
Manualul şi
programul
Ordinul
de calcul O.M.L.P.A.T.
publicat în
cadru pentru nr.
XX PC 001- B.C. nr.
întocmirea 75/N/05.03.1
V-37 1997 10/1997 şi
cărţilor 997
Broşura
tehnice a
ICOCC
construcţiilo
r.
XX ME 001- Manualul O.M.L.P.A.T. Ordinul
V-38 1997 dirigintelui nr. publicat în
de 74/N/05.03.1 B.C. nr.
specialitate 997 10/1997 şi
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
în
construcţii
inclusiv
sistemul Broşura
informatic şi ICOCC
baza de date
a activităţii
acestuia.
Ghid pentru
programarea
lucrărilor de O.M.L.P.A.T. Ordinul
XX PC 002- execuţie a nr. publicat în
V-39 1997 construcţiilo 17/N/18.02.1 B.C. nr.
r–program 997 2/1997
de calcul,
cadru.
Metodologi
e şi program
de calcul
cadru pentru
dezvoltarea
de biblioteci
CAD într-un
Ordinul
sistem O.M.L.P.A.T.
publicat în
XX PC 010- unificat nr.
B.C. nr.
V-40 1997 autohton de 88/N/26.05.1
4/1997 şi
proiectare şi 997
Broşura
de desen
IPCT
automat
bazat pe
tehnici de
programare
orientate pe
obiecte.
XX PC 007- Ghid de O.M.L.P.A.T. Ordinul
V-41 1997 prezentare a nr. publicat în
programelor 89/N/26.05.1 B.C. nr.
de calcul 997 4/1997 şi
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Buletinul
crt. Indicativ Denumire Act Oficial ţii
Construcţiil
reglementa reglementa normativ de al
or
re tehnică re tehnică aprobare Români
Nr./dată
ei
Nr./dată
omologate
aferente
activităţii de
proiectare în
construcţii
realizat pe Broşura
baza unui IPCT
sistem
informatic
de gestiune
a bazelor de
date.

 Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru


transporturi
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
XX S 4 -1971 Normativ O.M.T. nr. B.T.R.nr.8/
VI-1 departament 273/29.03.19 1971
al privind 71
condiţiile de
proiectare şi
execuţie a
lucrărilor de
execuţie şi
instalaţii
care
afectează
traseul sau
zona
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
drumurilor
publice şi
lucrările
anexe
aferente.
Instrucţie
privind
organizarea
formaţiei
normate de O.M.T.T.C .
XX B.T. nr.
muncă nr.
VI-2 2/1982
pentru 1.605/12.04.
lucrările de 1981
întreţinere şi
reparaţii
poduri.
Instrucțiuni
și condiții
tehnice
pentru
măsurarea
denivelărilor
XX CD 153- O.M.T.T.C .
din profil
VI-3 1986 nr. B.C.
longitudinal
1.776/10.08. nr.12/1985
al
1985
drumurilor
cu ajutorul
aparatului
Viagraf.
Regulament
de
XX AND funcționare O.A.N.D. nr.
VI-4 524-1995 DN 7C. 91/9.07.1995 Broşură
Transfăgărăș
an.
XX GE 014- Ghid tehnic
VI-5 1997 de utilizarea Ghidul în
a O.M.L.P.A.T Ordinul în Broșura
dispozitivelo . nr. B.C. I.P.C.
r de 35/N/03.03.1 nr. 12/1999
transport şi 997
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
manipulare a
elementelor
prefabricate
pentru
construcţii
(tuburi, dale,
borduri,
panouri,
grinzi, etc.).
Normativ
departament
al pentru
proiectarea
antiseismică
a O.M.T.T.C.
XX PD 197-
construcţiilo nr.
VI-6 1978
r din 174/22.01.19
domeniul 79
transporturil
or şi
telecomunic
aţiilor.
Instrucţiuni
tehnice
departament
ale pentru
îşi
proiectarea
O.M.T.T.C. încetează
şi executarea
XX CD 29- nr. B.C. valabilita
fundaţiilor
VI-7 1979 311/17.02.19 nr.11/1979 tea
pentru
79 CD 29–
lucrările de
1967
drumuri din
pământuri
stabilizate
cu ciment.
XX Instrucție
VI-8 privind Ordin B.T.
organizarea M.T.T.C. nr. nr.2/1982
formației 1.605/04.12.
normare de 1981
muncă
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
pentru
lucrările de
întreținere și
reparații
poduri.
Normativ
departament
al pentru
folosirea
îşi
directă a
încetează
nisipurilor
O.M.T.C.T. valabilita
bituminoase
XX CD 42- nr. B.C. tea
cu şi fără
VI-9 1985 1.126/17.06. nr.9/1985 CD 21–
adaos de
1985 1966,
bitum dur la
CD 42–
executarea
1969
la cald a
straturilor
bituminoase
rutiere.
Instructiuni
tehnice îşi
departament O.M.T.C.T. încetează
XX
CD 72- ale privind nr. B.C.nr.12/1 valabilita
VI-
1985 executia 1.779/08.10. 985 tea
10
fundaţiilor 1985 CD 72–
pe coloane 1973
vibrante.
Instrucțiuni
tehnice
departament
ale pentru
determinare
XX a în situ a Ordin D.D.
VI- permeabilită nr.
DD 500- Broșura
11 ții 327/31.12.19
1986
îmbracămin- 85
ților rutiere
cu
permeametr
u AP 400.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Instrucțiuni
tehnice
departament
ale pentru
determinare
XX a în situ a
Ordin D.D.
VI- densității
DD 501- nr.
12 straturilor
1986 327/31.12.19
rutiere
85
bituminoase
cu
densimetru
AP 425.
Normativ
îşi
privind O.M.T.T.C.
XX încetează
C 182- executarea nr.
VI- B.C.nr.6/19 valabilita
1987 mecanizată a 1.613/
13 87 tea C
terasamentel 28.09.1987
182-1977
or de drum.
Instrucțiuni
tehnice
departament
ale privind
metodologia
de
interpretare
statistică a
XX rezultatelor
AND Ordin M.T.
VI- măsurătorilo
519-1993 nr.
14 r de
239/15.06.19
laborator și
93
de teren
pentru
determinare
a calității
complexului
rutier.

XX AND Instrucțiuni
VI- 521-1993 tehnice Ordin M.T.
15 privind nr.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
determinare
a
compoziției
chimice a 380/10.12.19
bitumului 93
rutier pe
patru
fracțiuni.
Instrucţiuni
tehnice
pentru
proiectarea,
XX O.M.T. nr.
AND execuţia şi
VI- 80/03.03.199 B.C. nr.
515-1993 întreţinerea
16 3 1/1994
terasamentel
or şi a căii în
zona pod-
rampă acces.
Normativ
pentru
elaborarea
XX O.M.L.P.A.T
C 242- studiilor de
VI- . nr. B.C. nr.
1993 circulaţie
17 11/N/06.04.1 2/1994
din localităţi
993
şi teritoriul
de influenţă.
XX ST 002- Specificaţie O.M.L.P.A.T
VI- 1996 tehnică . nr.
18 privind 52/N/15.07.1 B.C.nr.
criteriile şi 996 12/1999
nivelele de
performanţă
ale
miniutuliajel
or de
construcţii
prevăzute cu
şenile de
cauciuc
pentru
asigurarea
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
protecţiei
mediului şi a
căilor de
acces.
Normativ
privind M.Of., p I,
XX O.M.T. nr.
AND reciclarea la nr. B.T.R.nr.12
VI- 52/27.01.199
532-1997 rece a 127bis/26.0 /2001
19 8
îmbracăminţ 3.1998
ilor rutiere.
Instrucțiuni
tehnice
pentru
determinare
a stabilității
XX
AND în strat Ordin
VI-
535-1997 subțire a A.N.D. nr. B.T.R. nr.
20
bitumului 146/15.10.19 5/2001
pentru 97
drumuri-
încercarea
TFOT.
Instrucțiuni
tehnice
pentru
determinare
a stabilității
XX Ordin
AND în strat
VI- A.N.D. nr. B.T.R. nr.
536-1997 subțire a
21 146/15.10.19 5/2001
bitumului
97
pentru
drumuri-
încercarea
RTFOT.
XX NE 008- Normativ Îşi
VI- 1997 privind O.M.L.P.A.T B.C. nr. încetează
22 îmbunătățire nr. 15/1998 valabilita
a terenurilor 60/N/3.11.19 tea
de fundare 97 C 29–
slabe, prin 1977
procedee
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
mecanice și
de
compactare
cu maiul
foarte greu-
caiet VIII.

Norme
tehnice
privind
proiectarea
şi O.M.T. nr.
M.Of., p I,
amplasarea 571/19.12.19
nr.
construcţiilo 97
15/19.01.19
r, Cu
XX 98
instalaţiilor modificările
VI-
şi panourilor ulterioare
23 M.Of., p I,
publicitare O.M.L.P.T.L.
nr.
în zona nr.
123/15.02.2
drumurilor, 118/06.02.20
002
pe poduri, 02
pasaje,
viaducte şi
tuneluri
rutiere.
Norme
tehnice
privind M.Of., p I,
XX O.M.T. nr.
stabilirea nr.
VI- 46/27.01.199
clasei 138bis/06.0
24 8
tehnice a 4.1998
drumurilor
publice.
Norme
privind
protecţia M.Of., p I,
XX O.M.T. nr.
mediului ca nr.
VI- 43/27.01.199
urmare a 138bis/06.0
25 8
impactului 4.1998
drum-mediu
inconjurator.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Norme
tehnice
privind
M.Of., p I,
XX proiectarea, O.M.T. nr.
nr.
VI- construirea 45/27.01.199
138bis/06.0
26 şi 8
4.1998
modernizare
a
drumurilor.
Norme
privind
amplasarea
şi M.Of. , p I,
XX O.M.T. nr.
exploatarea nr.
VI- 48/
balastierelor 138bis/
27 27.01.1998
din zona 06.04.1998
drumurilor
şi a
podurilor.
Norme
tehnice
privind
amplasarea
lucrărilor
M.Of., p I,
XX edilitare, a O.M.T. nr.
nr.
VI- stâlpilor 47/27.01.199
138bis/
28 pentru 8
06.04.1998
instalaţii şi a
pomilor în
localităţile
urbane şi
rurale.
AND Normativ O.M.T. nr. M.Of., p I ,
XX 545-1998 privind 194/14.04.19 nr. B.T.R. nr.
VI- execuţia 99 327/09.07.1 1/2006
29 tratamentelo 999
r
bituminoase
cu agregate
de balastieră
neconcasate
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
pe drumuri
cu trafic
redus.
Ghid de
proiectare şi
execuţie
pentru
O.M.L.P.A.T
XX construcţiile
GP 046- . nr. B.C.
VI- aferente căii
1998 77/N/13.12.1 nr.7/2000
30 de rulare a
998
tramvaielor.
Satisfacerea
exigenţelor
de calitate.
Instrucțiuni
tehnice
privind
confecționar
ea
XX Ordin
AND epruvetelor
VI- A.N.D. nr. B.T.R.nr.19
541-1998 din mixturi
31 147/06.11.19 /2002
asfaltice
98
utilizând
presa de
compactare
giratorie.
Instrucțiuni
tehnice
privind
determinare
XX Ordin
AND a modului
VI- A.N.D. nr. B.T.R.nr.19
542-1998 de
32 148/06.11.19 /2002
elasticitate
98
dinamic al
mixturilor
asfaltice.
XX AND Instrucțiuni
VI- 543-1998 tehnice Ordin B.T.R.nr.19
33 privind A.N.D. nr. /2002
determinare 146/06.11.19
a fluajului 98
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
static și
dinamic al
mixturilor
asfaltice.
Norme
tehnice
privind M.Of. , p I,
XX O.M.T. nr.
proiectarea nr.
VI- 50/27.01.199
şi realizarea 138bis/06.0
34 8
străzilor în 4.1998
localităţile
rurale.
Norme
tehnice
privind M.Of., p I,
XX O.M.T. nr.
proiectarea nr.
VI- 49/27.01.199
şi realizarea 138bis/06.0
35 8
străzilor în 4.1998
localităţile
urbane.
Ghid de
proiectare şi
execuţie
pentru
O.M.L.P.A.T
XX construcţiile
GP 046- . nr. B.C.nr.7/20
VI- aferente căii
1998 77/N/13.12.1 00
36 de rulare a
998
tramvaielor.
Satisfacerea
exigenţelor
de calitate.
XX AND Manual
VI- 534-1998 pentru O.A.N.D. nr.
37 identificarea 56/4.09.1998
defectelor
aparente la
podurile
rutiere și
indicarea
metodelor
de
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
remediere.
Instrucțiuni
tehnice
departament
ale privind
organizarea
şi
funcţionarea
staţiilor
amplasate în
punctele de
XX
DD 507- frontieră
VI- O.M.T.T.C.
1988 pentru
38 nr.
cântărirea Broşura
3.800/12.12.
din mers şi
1998
verificarea
gabaritelor
la
autovehicule
de marfă din
traficul
internaţional
.
Metodologie
de evaluare
a priorității
de execuție
a pasajelor
XX
AND denivelate în O.A.N.D. nr.
VI-
544-1998 punctele de 155/27.11.19
39
intersecție 98
dintre
drumurile
naționale și
căile ferate.
XX NE 010- Normativ O.M.L.P.A.T Îşi
VI- 1999 pentru . nr. Ordinul B.T.R. nr. încetează
40 AND execuţia 221/N/27.09. publicat în 6/2001 valabilita
556-1999 tratamentelo 2000 B.C. tea
r nr.13/2001 CD 164-
bituminoase 1987
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
cu bitum
aditivat.
Normativ
pentru
execuţia
Îşi
tratamentelo
NE 011- O.M.L.P.A.T Ordinul încetează
XX r
1999 . nr. publicat în valabilita
VI- bituminoase B.T.R.
AND 221/N/27.09. B.C. tea
41 cu emulsii nr.1/2001
555-1999 2000 nr.13/2001 CD 164-
pe bază de
1987
bitum
modificat cu
polimeri.
Specificaţie
tehnică
privind
proiectarea,
execuţia şi O.M.L.P.A.T Ordinul
exploatarea . nr. publicat în
XX
ST 022- drumurilor 66/N/07.09.1 B.C.
VI-
1999 comunale şi 999 nr.1/2000 şi
42
vicinale cu o B.C. nr.
singură 7/2000
bandă de
circulaţie
din mediul
rural.
Normativ
privind
aplicarea
soluției
XX Ordin
AND antifisură
VI- A.N.D. nr. B.T.R.nr.16
560-1999 din mixturi
43 113/26.08.19 /2002
asfaltice cu
99
volum
ridicat de
goluri.
XX AND Normativ Ordin B.T.R.
VI- 559-1999 privind A.N.D. nr. nr.7/2001
44 aplicarea 112/26.08.19
soluției 99
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
antifisură
din mortar
asfaltic.
Metodologie
pentru
O.M.T. nr.
XX executarea
AND 496/28.09.19 Mof, p I, nr.
VI- lucrărilor de
558-1999 98 și 232 /
45 cadastru al
O.N.C.G.C. 25.05.1999
drumurilor
publice.
Instrucțiuni
tehnice
privind
determinare
a
XX Ordin
AND comportării
VI- A.N.D. nr. B.T.R. nr.
548-1999 la oboseală a
46 79/09.06.199 9/2001
mixturilor
9
asfaltice cu
echipamentu
l ELLE-
MATTA.
Metodologie
de
determinare
a
caracteristici
lor
XX Ordin
AND emulsiilor
VI- A.N.D. nr.
551-1999 bituminoase B.T.R. nr.
47 91/12.07.199
cationice 6/2001
9
utilizate la
lucrările de
drumuri.

XX AND Normativ
VI- 552-1999 privind Ordin B.T.R.nr.
48 condițiile A.N.D. nr. 6/2001
tehnice de 93/12.07.199
calitate ale 9
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
emulsiilor
bituminoase
cationice
utilizate la
lucrările de
drumuri.
Normativ
privind
O.M.T.C.T.
condiţiile de
nr. îşi
proiectare şi
605/23.10.20 B.C. încetează
XX tehnologia
CD 16- 03 şi nr.2/2001 şi valabilita
VI- de execuţie
2000 Ordinul D.G. B.T.R. nr. tea
49 a lucrărilor
A.N.D. 2/2001 CD 16-
de
nr.214/18.12. 1978
îmbrăcăminţ
2000
i asfaltice
uşoare.
Normativ
pentru
O.M.T.C.T.
proiectarea îşi
nr.
şi folosirea încetează
612/23.10.20 M.Of., p I
XX aparatelor de valabilita
CD 63- 03 şi ,nr.
VI- reazem din tea
2000 Ordinul D.G. 783/06.11.2 B.T.R.nr.12
50 neopren CD 63-
A.N.D. 003 /2001
pentru 1984
nr.180/06.11.
podurile de
2000
cale ferată şi
şosea.
Normativ
pentru
proiectarea O.M.L.P.A.T
XX
NP 043- structurilor . nr.
VI- B.C.nr.
2000 de poduri cu 260/N/02.11.
51 7/2001
grinzi 2000
înglobate în
beton.
XX P 15- Normativ Ordin A.M. B.T.R.nr.21 înlocuieşt
VI- 2000 pentru nr. /2002 e
52 proiectarea 179/06.11.20 P 15-78
aparatelor 00
de reazem la
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
podurile de
şosea din
beton
armat.
Normativ
privind
folosirea,
XX Ordin
CD 75- întreținerea
VI- A.N.D. nr. B.T.R. nr.
2000 și repararea
53 18/26.01.200 6/2001
clădirilor din
1
ramura
drumuri.
Norme
metodologic
e privind
condițiile de
închidre a
circulației și
de instituire
a
resctricțiilor
XX de circulație
Ordin
VI- în vederea
M.T./M.I. nr.
54 executării de
1.112/411/20 Broşură
lucrări în
00
zona
drumului
public și/sau
pentru
protejarea
drumului.

XX Instrucțiuni
VI- tehnice Decizia nr. B.T.R.nr.10
55 privind 535/15.05.20 /2012
metodologia 12
de
determinare
a a
planeității,
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
rugozității și
adâncimii
făgașelor
drumurilor
cu ajutorul
pamentului
HAWKEYE
1000 și
2000.
O.M.T.C.T.
Normativ
nr. îşi
privind
625/23.10.20 M. Of., pI, încetează
XX determinare
CD 155- 03 nr. valabilita
VI- a stării B.T.R. nr.
2001 şi O.D.G. 786 / tea
56 tehnice a 2/2001
AND nr. 07.11.2003 CD 155-
drumurilor
17/26.01.200 85
moderne.
1
Normativ
privind
repararea şi
întreţinerea
M.Of., p I ,
podurilor şi O.M.T.C.T.
XX nr.
CD 99- podeţelor de nr.
VI- 782/06.11.2 B.T.R. nr.
2001 şosea din 608/23.10.20
57 003 3/2001
beton, beton 03
armat, beton
precomprim
at şi zidărie
de piatră.
Normativ
pentru
execuţia
îşi
tratamentelo
O.M.T.C.T. M.Of., p I , încetează
XX r din
DD 502- nr. nr. valabilita
VI- anrobate B.T.R. nr.
2001 621/23.10.20 779/ tea
58 bituminoase 4/2001
03 06.11.2003 DD 502-
cu
1987
granulozitat
e
discontinuă.
XX PD 46- Normativ O.M.T.C.T. M.Of., p I, îşi
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
pentru
calculul
încetează
plăcilor nr.
nr. valabilita
VI- armate pe 624/23.10.20 B.T.R. nr.
2001 786/07.11.2 tea
59 două direcţii 03 9/2001
003 PD 46-
la podurile
1979
din beton
armat .
Normativ
pentru
îşi
dimensionar O.M.T.C.T. M.Of., p
încetează
XX ea nr. I,nr.
PD 177- B.T.R. nr. valabilita
VI- structurilor 609/23.10.20 782/06.11.2
2001 1/2001 tea
60 rutiere suple 03 003
PD 177-
şi semirigide
1977
(metoda
analitică).
Normativ
departamen
tal pentru
amenajarea
XX la acelaşi Ordin înlocuişte
CD 173-
VI- nivel a A.N.D. nr. B.T.R.nr.9/ CD 173-
2001
61 intersecţiilor 144/12.07.20 2001 79
drumurilor 01
publice din
afara
localităţilor.
Instrucțiuni
tehnice
privind
metodologia
de
XX determinare Ordin
AND
VI- a capacității A.N.D. nr. B.T.R. nr.
564-2001
62 portante a 77/26.03.200 7/2001
drumurilor 1
cu
deflectometr
ul MLY
10.000.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Instrucțiuni
tehnice
pentru
executarea
îmbrăcăminț
XX Ordin
CD 169- ilor din
VI- A.N.D. nr. B.T.R. nr.
2001 beton de
63 45/06.02.200 20/2002
ciment cu
1
polimeri
pentru calea
pe poduri și
pasaje.
Instrucțiuni
tehnice
privind
metodologia
de
XX determinare Ordin
AND
VI- a planeității A.N.D. nr. B.T.R. nr.
565-2001
64 suprafețelor 78/26.03.200 8/2001
drumurilor 1
cu ajutorul
BUMP
Integratorul
ui BI.
Instrucțiunil Ordin
XX
AND e privind A.N.D. nr. B.T.R. nr.
VI-
561-2001 plantațiile 21/26.01.200 10-11/2001
65
rutiere. 1
Instrucțiunil
Ordin
XX e privind
AND A.N.D. nr. B.T.R. nr.
VI- activitatea
562-2001 19/26.01.200 11-12/2005
66 pepinierelor
1
rutiere.
XX AND Instrucțiuni
VI- 563-2001 tehnice Ordin
67 privind A.N.D. nr. B.T.R. nr.
metodologia 76/26.03.200 8/2001
de 1
determinare
a planeității
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
suprafeței
drumurilor
cu ajutorul
analizorului
de profil
longitudinal
APL 72.
Normativ
pentru
determinare
a prin
deflectografi
îşi
e şi
O.M.T.C.T. M. Of., p I, încetează
XX deflectometr
CD 31- nr. nr. valabilita
VI- ie a B.T.R. nr.
2002 619/23.10.20 779/ tea
68 capacităţii 2/2004
03 06.11.2003 CD 31-
portante a
1994
drumurilor
cu structuri
rutiere suple
şi
semirigide.
Normativ
pentru
executarea
XX lucrărilor de O.M.T.C.T.
VI- NE 015- reparaţii a nr. B.C.
69 2002 drumurilor 1.719/17.10. nr.8/2004
cu beton 2002
rutier
fluidifiant.
XX NP 067- Normativ O.M.L.P.T.L. îşi
VI- 2002 pentru nr. încetează
70 proiectarea 1.059/29.07. B.C.nr.15/2 valabilita
lucrărilor de 2002 002 tea
apărare a PD 161-
drumurilor, 1985
căilor ferate
şi podurilor,
împotriva
acţiunii
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
apelor
curgătoare şi
lacurilor.
Normativ
privind
condiţiile
tehnice şi
O.M.T.C.T. M.Of., p I,
XX metodologia
AND nr. nr.
VI- de testare a B.T.R. nr.
581-2002 614/23.10.20 779/06.11.2
71 emulsiilor 6/2005
03. 003
bituminoase
cationice
suprastabiliz
ate.
Normativ
privind
proiectarea
şi execuţia O.M.T.C.T. M.Of., p I,
XX
AND pietruirii nr. nr.
VI- B.T.R.nr.
582-2002 drumurilor 603/23.10.20 782/06.11.2
72 4/2004
de pământ. 03 003
Condiţii
tehnice de
calitate.
Normativ
privind
realizarea
mixturilor
îşi
bituminoase
O.M.T.C.T. încetează
XX stabilizate
AND nr. valabilita
VI- cu fibre de B.T.R.nr.18
539-2002 447/02.10.20 tea
73 celuloză /2002
03 AND
destinate
539-1998
executării
îmbrăcăminţ
ilor
asfaltice.
XX CD 151- Normativ O.M.T.C.T. îşi
VI- 2002 privind nr. M.Of., p I , B.T.R. nr. încetează
74 realizarea 623/23.10.20 nr. 17/2002 valabilita
îmbrăcăminţ 03 786/ tea
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
ilor rutiere
din beton de
ciment cu CD 151-
07.11.2003
granulozitat 1985
e
discontinuă.
Normativ
pentru
executarea îşi
îmbrăcăminţ încetează
XX O.M.T. nr.
NE 014- ilor rutiere valabilita
VI- 1.718/17.10. B.C.nr.
2002 din beton de tea
75 2002 8/2004
ciment în C 22-
sistem de 1992
cofraje fixe
şi glisante.
Normativ de B.C.nr.6/20
dimensionar O.M.T.C.T. 04,
XX
NP 081- e a nr. B.T.R.nr.8/
VI-
2002 structurilor 1.717/ 2005 şi
76
rutiere 17.10.2002 B.T.R.nr.2-
rigide. 3/2006
îşi
Normativ
O.M.T.C.T. M.Of., p încetează
XX privind
PD 162- nr. I,nr. valabilita
VI- proiectarea B.T.R.
2002 622/23.10.20 786/ tea
77 autostrăzilor nr.1/2004
03 07.11.2003 PD 162-
extraurbane.
1983
Ghid pentru O.M.L.P.T.L.
XX
GP 068- proiectarea nr.
VI- B.C. nr.
2002 platformelor 1.060/29.07.
78 15/2002
portuare. 2002
XX AND Normativ
VI- 585-2002 privind Decizia B.T.R. nr.
79 proiectarea A.N.D. nr. 1/2012
şi execuţia 519/23.12.20
îmbrăcămin 02
ţilor rutiere
din beton de
ciment
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
armat
continuu.
Normativ
pentru
dimensionar
ea
ranforsărilo
r cu strat
din agregate înlocuieşt
XX Decizia
CD 152- natural e
VI- A.N.D. nr. B.T.R.
2002 stabilizate AND
80 150/21.03.20 nr.17/2002
cu lianţi 152-1985
02
puzzolanici
ale
sistemelor
rutiere suple
şi
semirigide.
Normativ
departamen
O.M.T.C.T. înlocuieşt
XX tal privind Mof , pI, nr.
PD 162- nr. B.T.R.nr. e
VI- proiectarea 786/7.11.20
2002 622/23.10.20 1/2004 AND
81 autostrăzilor 03
03 162-1983
extraurbane
.
Normativ
privind înlocuieşt
XX Decizia nr.
PD 95- proiectarea B.T.R. nr. e
VI- 10/09.01.200
2002 hidraulică a 13/2002 PD 95-
82 2
podurilor şi 1977
podeţelor.
Ghid pentru
întreţinerea,
repararea şi
O.M.L.P.T.L.
XX etanşarea
GEx nr.
VI- construcţiilo B.C. nr.
006-2002 1.716/17.10.
83 r subterane 6/2003
2002
pentru
metroul din
Bucureşti.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Instrucţiunil
e tehnice
departamen
tale privind
proiectarea, înlocuiest
XX Decizia
AND execuţia, e
VI- A.N.D. nr.
513-2002 revizia şi B.T.R. nr. AND
84 09/09.01.200
întreţinerea 15/2002 513-1991
2
drenurilor
pentru
drumurile
publice.
Catalog de
studii de
ranforsare a
structurilor
XX Decizia
AND rutiere şi
VI- A.N.D. nr. B.T.R. nr.
571-2002 semirigide
85 494/10.12.20 1/2012
pentru
02
sarcina de
115 KN pe
osia simplă.
Normativ
pentru
protecţia
anticorozivă
a
elementelor
din beton ale
suprastruct
urilor
XX
CD 139- podurilor
VI- Decizia
2002 expuse B.T.R.nr.20
86 A.N.D. nr.
factorilor /2002
240/27.06.20
climatici,
02
noxelor şi
acţiunii
fondanţilor
chimici
utilizaţi pe
timp de
iarnă.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Normativ
privind
Decizia
XX lucrările de
AND C.N.A.D.N. B.T.R.nr.13
VI- întreținere și
554-2002 R. nr. /2002
87 reparare a
13/1.09.2002
drumurilor
publice.
Matrice O-D
și curenții de
circulație
determinați
pe rețeaua
de drumuri
naționale pe
XX baza
AND Decizia
VI- rezultatelor B.T.R.
579-2002 A.N.D. nr.
88 anchetelor nr.21/2002
363/21.10.20
O-D și a
02
recensămînt
ului de
circulație
din anul
2000.

Recensămînt
Decizia
XX ul general de
AND A.N.D. nr. B.T.R.
VI- circulație
580-2002 362/21.10.20 nr.21/2002
89 din anul
02
2000.
XX AND Normativ
VI- 574-2002 privind Ordin
90 determinare A.N.D. nr. B.T.R. nr.
a 190/08.05.20 19/2002
compoziției 02
chimice a
bitumurilor
prin
cromatografi
e în start
subțire cu
detector de
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
ionizare în
flacără.
Metoda
IATROSCA
N.
Normativ
privind
Decizia
XX execuția și
AND A.N.D. nr. B.T.R.
VI- controlul
577-2002 242/27.06.20 nr. 17/2002
91 calității
02
hidroizolație
i la poduri.
Normativ
pentru Decizia
XX
AND execuția A.N.D. nr. B.T.R. nr.
VI-
566-2002 mixturilor 12/09.01.200 14/2002
92
asfaltice 2
drenante.
Instrucțiuni
tehnice
pentru
utilizarea
mixturilor
XX Decizia
AND asfaltice
VI- A.N.D. B.T.R.
569-2002 modificate
93 nr.18/17.01.2 nr. 19/2002
de CAPS la
002
calea de pod
și la
îmbrăcămițil
e rutiere.
Normativ
pentru
Decizia
XX execuția
AND A.N.D. nr. B.T.R.
VI- plăcilor de
578-2002 249/09.07.20 nr. 24/2002
94 suprabetoan
02
e a podurilor
sub trafic.
XX CD 127- Instrucțiuni B.T.R.
VI- 2002 tehnice de Decizia nr. 18/2002
95 execuție a A.N.D. nr.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
straturilor
rutiere din
agregate
naturale 7/09.01.2002
stabilizate
cu lianți
puzzolanici.
Normativ
privind
O.M.T.C.T. M.Of., p I,
XX determinare
NE 022- nr. nr.
VI- a adezivităţii B.T.R. nr.
2003 482/08.10.20 165/25.02.2
96 lianţilor 4/2004
03 004
bituminoşi
la agregate.
Ghid privind
tehnologia O.M.T.C.T.
XX
CD 148- de execuție nr. B.T.R. nr.
VI-
2003 a straturilor 478/08.10.20 2/2004
97
de fundație 03
din balast.
Normativ
departamen
tal pentru
XX Decizia
CD 76- întreținerea
VI- A.N.D. nr.
2003 și repararea Broșura
98 90/27.06.200
podurilor
2
metalice de
șosea.
XX NE 017- Normativ O.M.T.C.T.
VI- 2003 privind nr. B.C.
99 realizarea şi 309/16.09.20 nr.15/2004
urmărirea în 03
timp a
protecţiei
structurilor
subterane
ale
metroului
împotriva
curenţilor de
dispersie
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
produşi de
circulaţia
trenurilor de
metrou.
Normativ
privind
îşi
adaptarea pe B.T.R.nr.
XX O.M.T.C.T. încetează
P 19- teren a 3/2004 şi
VI- nr. valabilita
2003 proiectelor- B.T.R
100 310/16.09.20 teaP
tip de podeţe nr.8/2005
03 19/1986
pentru
drumuri.
Normativ
privind
stabilirea
cerinţelor O.M.T.C.T. M.Of., pI,
XX
NE 021- tehnice de nr. nr.
VI- B.T.R. nr.
2003 calitate a 480/08.10.20 160/24.02.2
101 4/2004
drumurilor, 03 004
legate de
cerinţele
utilizatorilor.
Normativ
pentru
execuţia
rosturilor
din asfalt
turnat armat îşi
în vederea O.M.T.C.T. încetează
XX M.Of., p I,
CD 118- asigurării nr. valabilita
VI- nr. B.T.R. nr.
2003 continuizării 904/11.05.20 tea
102 659bis/22.0 1/2005
căii la 04 CD 118-
7.2004
podurile de 79
şosea din
beton armat
şi beton
precomprim
at.
XX CD 170- Ghid privind O.M.T.C.T. M.Of. , p I , îşi
VI- 2003 realizarea nr. nr. B.T.R. încetează
103 îmbrăcăminţ 479/08.10.20 160 / nr.2/2004 și valabilita
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
ilor rutiere
din beton de
tea
ciment cu
03 24.02.2004 nr.8/2005 CD 170-
cribluri de
1998
natură
calcaroasă.
Normativ
îşi
privind
O.M.T.C.T. încetează
XX reciclarea M.Of., p I,
DD 509- nr. B.T.R. nr. valabilita
VI- mixturilor nr.
2003 906/11.05.20 1/2005 tea
104 asfaltice la 659bis/22.0
04 AND
cald, în staţii 7.2004
509-1989
fixe.
Normativ
pentru
O.M.T.C.T. M.Of., p I ,
XX executarea
NE 023- nr. nr. B.T.R.nr.
VI- straturilor de
2003 483/08.10.20 165 / 3/2004
105 bază din
03 25.02.2004
beton slab la
autostrăzi.
Normativ
privind
executarea
O.M.T.C.T. M.Of. , p I ,
XX straturilor de
NE 024- nr. nr.
VI- beton poros B.T.R.nr.
2003 481/08.10.20 165 /
106 la benzile de 3/2004
03 25.02.2004
staţionare şi
de urgenţă la
autostrăzi.
Normativ
îşi
privind
O.M.T.C.T. M.Of. , p I , încetează
XX execuţia
AND nr. nr. B.T.R. nr. valabilita
VI- straturilor
523-2003 905/11.05.20 659bis/22.0 1/2005 tea
107 bituminoase
04 7.2004 AND
foarte subţiri
523-98
la rece.
XX NE 025- Normativ O.M.T.C.T. M.Of., p I, B.T.R. nr.
VI- 2003 privind nr. nr. 11/2004
108 intervenţii 1.608/09.02. 100 /
de urgenţă la 2004 31.01.2005
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
îmbrăcăminţ
i
bituminoase
pe timp
friguros.
Normativ
pentru
evaluarea
O.M.T.C.T. M. Of. , p I,
stării de
nr. nr.
degradare a îşi
907/11.05.20 397bis/11.0
îmbrăcămint încetează
XX 04 5.2003 B.T.R. nr.
AND ei valabilita
VI- Completat de 7/2005
540-2003 bituminoase tea
109 O.M.T.C.T. M.Of., p I.,
pentru AND
nr. nr.
drumuri cu 540-1998
952/16.06.20 559/
structuri
05 30.06.2005
rutiere suple
şi
semirigide.
Normativ de
proiectare
sisteme
O.M.T.C.T M.Of., p I ,
XX constructive
ID 28- nr. nr.
VI- de pozare a
2004 572/24.03.20 456bis/20.0
110 cablurilor în
04 5.2004
profilul
transversal
al căii ferate.
Normativ
privind
evaluarea
stării de
degradare a O.M.T.C.T. M.Of., p I,
XX
NP 085- îmbrăcaminţ nr. nr.
VI-
2004 ilor din 471/15.03.20 416bis/10.0
111
beton de 04 5.2004
ciment ale
suprafeţelor
aeroportuare
.
XX NP 095- Normativ O.M.T.C.T M.Of., p I ,
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
privind
proiectarea
zonei
platformei
nr. nr.
VI- căii din
2004 570/24.03.20 456bis/20.0
112 punct de
04 5.2004
vedere al
protecţiei
împotriva
îngheţului.
Normativ
privind
utilizarea O.M.T.C.T M.Of., p I ,
XX
CD 27- traverselor nr. nr.
VI-
2004 de beton 571/24.03.20 456bis/20.0
113
precomprim 04 5.2004
at la linii de
cale ferată.
Normativ
privind
O.M.T.C.T M.Of. , p I ,
XX reciclarea la
NE 026- nr. nr. B.T.R. nr.
VI- cald a
2004 507/16.03.20 323/14.04.2 7/2005
114 îmbrăcăminţ
04 004
ilor rutiere
bituminoase.
Normativ
privind
condiţiile
tehnice şi O.M.T.C.T M.Of., p
XX
NE 029- metodologia nr. I,nr.
VI- B.T.R. nr.
2004 de testare a 1.032/26.05. 511/07.06.2
115 6/2005
aditivilor 2004 004
pentru
bitumurile
rutiere.
XX NE 030- Normativ O.M.T.C.T M.Of., p
VI- 2004 privind nr. I,nr. B.T.R. nr.
116 condiţiile 1.031/26.05. 511/07.06.2 6/2005
tehnice şi 2004 004
metodologia
de testare a
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
materialelor
antiderapant
e şi a
fondanţilor
chimici,
utilizate
pentru
întreţinerea
drumurilor
pe timp de
iarnă.
Ghid pentru
O.M.T.C.T. M. Of., p I,
XX proiectarea
GP 108- nr. nr. B.C. nr.7-
VI- planurilor
2004 166//15.02.2 347bis/25.0 8/2006
117 generale de
005 4.2005
aerodromuri.
Normativ
pentru
întreţinerea
şi reparaţia
O.M.T.C.T. M.Of., p I,
XX liniilor de
nr. nr.
VI- NE 032- cale ferată B.C.
167/15.02.20 352bis/26.0
118 2004 pentru nr.2/2005
05 4.2005
circulaţia
trenurilor cu
viteze până
la 200 km/h.
Metodologie
O.M.T.C.T. M.Of., p I,
XX privind
MP 038- nr. nr.
VI- proiectarea B.C.nr.5/20
2004 168//15.02.2 365bis/28.0
119 aparatelor de 06
005 4.2005
cale.
Caiete de
Decizia
sarcini
XX C.N.A.D.N.
AND generale B.T.R. nr.
VI- R. nr.
589-2004 commune 7-12/2004
120 237/12.05.20
lucrărilor de
04
drum.
XX AND Caiete de Decizia B.T.R. nr.
VI- 590-2004 sarcini C.N.A.D.N. 6/2004
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
generale
R. nr.
commune
121 243/20.05.20
lucrărilor de
04
drum.
Normativ
privind
proiectarea
O.M.T.C.T. M.Of., p I,
XX liniilor şi
NP 109- nr. nr.
VI- staţiilor de B.C.
2004 169//15.02.2 370bis/03.0
122 cale ferată nr.4/2005
005 5.2005
pentru viteze
până la 200
km/h.
Normativ
pentru
dimensionar
O.M.T.C.T. M.Of., p I, B.C. nr.
XX ea straturilor
nr. nr. 4/2005 şi
VI- NP 111- de bază din
197/15.02.20 431bis/23.0 B.T.R. nr.
123 2004 beton de
05 5.2005 9-10/2005
ciment ale
structurilor
rutiere.
Normativ
privind
proiectarea O.M.T.C.T. M.Of., p I,
XX
infrastructur nr. nr.
VI- NP 115- B.C. nr.
ilor de beton 171/15.02.20 374bis/04.0
124 2004 16/2005
şi beton 05 5.2005
armat pentru
poduri.
Normativ
privind
alcătuirea O.M.T.C.T. M. Of., p I,
XX
structurilor nr. nr.
VI- NP 116- B.C.
rutiere rigide 196/15.02.20 438bis/24.0
125 2004 nr.3/2005
şi suple 05 5.2005
pentru
străzi.
XX NP 104- Normativ O.M.T.C.T. M. Of., p I,
VI- 2004 pentru nr. nr. B.C. nr.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
proiectarea
podurilor
din beton şi
metal.
Suprastructu
554bis/29.0
ri pentru 277/23.02.20
126 6.2005 10-13/2005
poduri de 05
şosea, cale
ferată şi
pietonale,
precomprim
ate exterior.
Normativ
pentru
hidroizolare
O.M.T.C.T. M. Of., p I,
a tunelurilor
XX nr. nr.
NE 031- pentru căi de B.C.nr.21/2
VI- 177/15.02.20 406bis/13.0
2004 comunicaţie 005
127 05 5.2005
cu folii din
mase
plastice.
se abrogă
Normativ M. Of., p I,
O.M.T.C.T. B.C. nr. NE 033-
XX pentru nr.
NE 033- nr. 6/2006 şi 2004
VI- întreţinerea 1.156bis/20.
2005 2.100/30.11. B.C. nr. (revizuire
128 şi repararea 12.
2005 4/2005 C 270-
străzilor. 2005
1991)
Instrucțiuni
Ordin
XX pentru
AND D.G.A.N.D. B.T.R. nr.
VI- stabilirea
522-2006 nr.19/17.01.2 16/2002
129 stării tehnice
002
a unui pod.
Normativ
Decizia
XX pentru
AND A.N.D.nr. B.T.R. nr.
VI- revizuirea
504-2007 209/24.04.20 11/2006
130 drumurilor
07
pubice.
XX AND Normativ Decizia B.T.R. nr.
VI- 505-2007 privind A.N.D. 12/2006
131 activitatea nr.212/24.04.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
districtului
2007
de drumuri.
Metodologie
privind
efectuarea îşi
Decizia nr.
recepției încetează
XX C.N.A.D.N.
AND lucrărilor de B.T.R. nr. aplicabili
VI- R. nr.
514-2007 înteținere și 12/2006 tatea
132 210/24.04.20
reparare AND
07
curentă 514-2000
drumuri
poduri.
Ghid pentru
prognozarea
posibilităţilo
r
compactării
pământurilo perioada
XX Decizia
AND r şi de
VI- C.N.A.D.N.
595-2007 materialelor valabilita
133 R.
granulate în te 2 ani
nr.32/2007
condiţii
optime la
lucrările de
drumuri şi
autostrăzi.
Instrucțiuni
Decizia
privind
XX C.N.A.D.N.
AND organizarea B.T.R. nr.
VI- R.
597-2007 și activitatea 11/2006
134 nr.212/24.04.
secției de
2007
drumuri.
XX PD 216- Normativ Decizia Îşi
VI- 2008 pentru C.N.A.D.N. încetează
135 execuția R. nr. B.T.R. valabilita
tratamentelo 21/13.01.200 nr.2/2010 tea
r 9 PD 216-
bituminoase 2001
duble
inverse pe
îmbrăcăminț
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
i din beton
de ciment.

Normativ
privind
Sistemul
Decizia
Național de
XX C.N.A.D.N.
AND Managemen
VI- R. B.T.R. nr.
567-2008 t pentru
136 nr.960/03.10. 2/2010
situații de
2008
urgență la
drumurile
publice.
Catalog de
măsuri Document de
XX
pentru avizare 192/ B.T.R. nr.
VI-
circulația în 198/28.11.20 10-11/2011
137
localități 08
liniare
Normativ
pentru
determinare
a condiţiilor
de relief Inlocuieşt
XX Decizia
AND pentru e
VI- A.N.D. nr.
583-2009 proiectarea B.T.R. nr. AND
138 165/03.03.20
drumurilor 12/2011 583-2002
09
şi stabilirea
capacităţii
de circulaţie
a acestora.
Ghid pentru
prevenirea
Decizia
XX lunecușului
C.N.A.D.N.
VI- și a Broşură
R. nr.
139 înzăpezirii
9/01.07.2009
drumurilor
publice.
XX Ghid privind Decizia Broşură
VI- revenirea și C.N.A.D.N.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
combaterea
R. nr.
înzăpezirii
140 9/01.07.2009
drumurilor
publice.
Normativ
pentru Decizia
perioada
XX amenajarea C.N.A.D.N.
AND B.T.R. de
VI- intersecţiilor R.
600-2010 nr.4/2010 valabilita
141 la nivel pe nr.898/11.11.
te 2 ani
drumuri 2010
publice.
Normativ
pentru Decizia
XX întreţinerea C.N.A.D.N.
AND
VI- autostrăzilor R. B.T.R. nr.
596-2010
142 pe criterii de nr.215/06.05. 1/2010
performanţă 2010
.
Normativ
pentru
evaluarea
Ordin
stării tehnice
XX C.N.A.D.N.R
AND a lucrărilor B.T.R. nr.
VI- .
586-2010 de 7/2011
143 nr.271/02.06.
consolidare
2010
aferente
drumurilor
publice.
Normativ
pentru
întreţinerea
Decizia
drumurilor
XX C.N.A.D.N.
AND naţionale pe
VI- R. B.T.R. nr.
599-2010 criterii de
144 nr.481/31.08. 3/2010
performanţă
2010
.

XX AND Normativ
VI- 576-2010 privind Decizia
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
lucrările de
întreținere
pentru
remedierea
degradărilor C.N.A.D.N.
la R. B.T.R.
145
îmbrăcăminț nr.480/31.08. nr.3/2010
ile rutiere 2010
bituminoase
pe drumurile
publice
reabilitate.
Normativ
privind
criteriile de
determinare
a stării de
viabilitate a
XX Decizia
CD 138- podurilor de
VI- C.N.A.D.N.
2010 șosea din B.T.R. nr.
146 R.
beton, beton 5/2011
nr.938/24.11.
armat și
2010
beton
precomprom
at metal și
compoziție.
XX AND Metodologia
VI- 601-2010 de efectuare Decizia
147 a analizei C.N.A.D.N. B.T.R. nr.
riscurilor R. nr. 6/2011
privind 939/24.11.20
cerințele 10
minime de
circulație
pentru
tunelurile
situate pe
secțiunile
naționale ale
rețelei
rutiere
Trans-
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Europene
TEN-T.
Normativ
Îşi
pentru Decizia
încetează
XX determinare C.N.A.D.N.
PD 189- B.T.R. nr. valabilita
VI- a capacităţii R. nr.
2012 1/2013 tea
148 de circulaţie 1.127/13.09.
PD 189-
a drumurilor 2012
2001
publice.
Instrucțiuni
Decizia
privind
XX C.N.A.D.N.
AND controlul B.T.R. nr.
VI- R. nr.
530-2012 calității 6-7/2012
149 786/28.06.20
terasamentel
12
or rutiere.
Normativ
pentru
determinare
a traficului
de calcul
Decizia
pentru
XX C.N.A.D.N.
AND proiectarea
VI- R. nr. B.T.R. nr.
584-2012 drumurilor
150 798/02.07.20 12/2012
din punctul
12
de vedere al
capacităţii
portante şi al
capacităţii
de circulaţie.
XX AND Ghid pentru
VI- 604-2012 planificarea Decizia B.T.R. nr.
151 şi C.N.A.D.N. 8-9/2012
proiectarea R.
semnalizării nr.853/10.07.
rutiere de 2012
orientare şi
informare
pentru
asigurarea
continuităţii,
uniformităţii
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
şi
cogniscibilit
ăţii acestuia.
Normativ
pentru
sisteme de
Decizia
protective Se află în
XX C.N.A.D.N.
AND pentru B.T.R. nr. procedur
VI- R. nr.
593-2012 siguranţa 11/2012 a de
152 1.441/15.11.
circulaţiei pe revizuire
2012
drumuri,
poduri şi
autostrăzi.
Decizia
Metode de
XX C.N.A.D.N.
investigare a B.T.R. nr.
VI- AND R. nr.
traficului 4-5/2012
153 602-2012 95/23.01.201
rutier.
2
Ghidul
privind Decizia
XX condițiile de C.N.A.D.N.
B.T.R. nr.
VI- AND iluminat la R. nr.
2-3/2012
154 603-2012 drumurile 175/13.02.20
națioanle și 12
autostrăzi.
O.M.D.R.A.P
Normativ AND
./
privind 525-
O.D.P.I.I.S. M. Of., p I,
XX prevenirea si 2005
AND nr. nr.
VI- combaterea Se află în
525-2013 2.170/16.06. 395/01.07.2 B.T.R. nr.
155 înzapezirii procedur
2013 şi 013 6/2013
drumurilor a de
289/17.06.20
publice. revizuire
13
XX AND Normativ Decizia B.T.R. nr. Îşi
VI- 546-2013 privind C.N.A.D.N. 11-12/2013 încetează
156 execuția la R nr. valabilita
cald a 1.278/11.09. tea
îmbrăcăminţ 2013 AND
ilor 546-1999
bituminoase
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
pentru calea
pe pod.
Normativ
pentru Îşi
Decizia
execuţia încetează
XX C.N.A.D.N.
CD 129- terasamentel valabilita
VI- R. nr. B.T.R. nr.
2013 or rutiere cu tea
157 1.279/09.11. 10/2013
cenuşă de CD 129-
2013
termocentral 1979
ă.
Normativ
pentru
execuţia Decizia
XX betoanelor C.N.A.D.N.
CD 147-
VI- rutiere cu R. nr. B.T.R. nr.
2013
158 adaos de 1.282/12.09. 10/2013
cenuşă de 2013
termocentral
ă.
Normativ
privind
alcătuirea şi
Îşi
calculul Decizia
încetează
XX structurilor C.N.A.D.N.
PD 165- valabilita
VI- de poduri şi R. nr. B.T.R. nr.
2013 tea
159 de podeţe de 1.126/13.09. 3-5/2013
PD 165-
şosea cu 2012
2000
suprastructu
ri monolit şi
prefabricate.
Ghid
privind
evaluarea
riscului Decizia
XX producerii C.N.A.D.N.
AND
VI- riscului R. nr. B.T.R. nr.
594-2013
160 alunecărilor 1.220/29.08. 7/2013
de teren în 2013
zona
drumului.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Normativ
privind
Decizia
proiectarea
XX C.N.A.D.N.
AND drumurilor
VI- R. nr. B.T.R. nr.
598-2013 expres pe
161 1.221/29.08. 11-12/2013
reţeaua
2013
rapidă de
comunicaţii.
Normativ
pentru
prevenirea și Decizia
XX remedierea C.N.A.D.N.
AND
VI- defecțiunilor R. nr. B.T.R. nr.
547-2013
162 la 1.277/11.09. 8-9/2013
îmbrăcăminț 2013
i rutiere
moderne.
Normativ
privind
utilizarea
materialelor Ordin
XX geosintetice D.P.I.I.S.P.P. înlocuieşt
AND
VI- la P.P.E. B.T.R. nr. e AND
592-2014
163 ranforsarea nr.472/29.08. 2-3/2014 592/2006
structurilor 2014
rutiere cu
straturi
asfaltice.
Mixturi
asfaltice
executate la
cald. Decizia
se află în
XX Condiții C.N.A.D.N.
AND procedur
VI- tehnice R. nr.
605-2014 www.cnadn a de
164 privind 437/07.05.20
r.ro revizuire
proiectarea, 14
prepararea și
punerea în
operă.
XX DD 506- Normativ Decizia îşi
VI- 2015 privind C.N.A.D.N. încetează
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Buletinul
crt. Denumire Act Monitorul
regleme Construcţii Observa
reglementar normativ de Oficial al
ntare lor ţii
e tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
organizarea
şi efectuarea
anchetelor
de circulaţie, valabilita
R. nr.
165 origine B.T.R. nr. tea
155/02.12.20
destinaţie. 6/2014 DD 506-
15
Pregătirea 2001
datelor în
vederea
prelucrării.
Instrucțiuni
pentru
efectuarea Ordin M. T.
XX
înregistrărilo nr.
VI- AND B.T.R. nr.
r circulației 481/23.03.20
166 557-2015 6/2014
rutiere pe 15
drumurile
publice.

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Oficial ţii
reglement Act normativ Construcţii
reglementar al
are de aprobare lor
e tehnică Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
Normativ de Ordinul
proiectare publicat în
O.M.L.P.A.T.
pentru B.C.
XXV NP 034- nr.
structurile nr.9/2000 şi
I-167 1999 26/N/22.05.20
rutiere rigide Broşura
00
aeroportuare INCERTRA
. NS
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Oficial ţii
reglement Act normativ Construcţii
reglementar al
are de aprobare lor
e tehnică Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
Normativ de
proiectare a Ordinul
ranforsării publicat în
O.M.L.P.A.T.
cu beton de B.C.
XXV NP 038- nr.
ciment a nr.9/2000 şi
I-168 2000 27/N/22.05.20
structurilor Broşura
00
rutiere rigide INCERTRA
aeroportuare NS
.
Normativ
pentru Ordinul
evaluarea publicat în
O.M.L.P.A.T.
capacităţii B.C.
XXV NP 044- nr.
portante a nr.1/2001 şi
I-169 2000 261/N/02/11/2
structurilor Broşura
000
rutiere rigide INCERTRA
aeroportuare NS
.
Normativ
pentru
Ordinul
repararea
publicat în
îmbrăcăminţ O.M.L.P.A.T.
B.C. nr.
XXV ilor din nr.
NP 050- 1/2001 şi
I-170 beton de 336/28.12.200
2000 Broşura
ciment ale 0
INCERTRA
suprafeţelor
NS
aeroportuare
.
XXV Specificaţie O.M.L.P.A.T. Ordinul
I-171 ST 22- tehnică nr. publicat în
2000 privind 154/N/06.07.2 B.C. nr.
cerinţele de 000 13/2001 şi
calitate Broşura
pentru ICECON
executarea şi
finisarea
lucrărilor de
terasamente
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Oficial ţii
reglement Act normativ Construcţii
reglementar al
are de aprobare lor
e tehnică Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
pentru
drumuri şi
căi ferate.
Specificaţie
tehnică
privind
cerinţele de Ordinul
calitate O.M.L.P.A.T. publicat în
XXV ST 033- pentru nr. B.C. nr.
I-172 2000 prepararea, 155/N/06.07.2 13/2001 şi
transportul 000 Broşura
şi punera în ICECON
operă a
mixturilor
asfaltice.
Specificaţie
tehnică
Ordinul
privind
O.M.L.P.A.T. publicat în
cerinţele de
XXV ST 034- nr. B.C. nr.
calitate
I-173 2000 153/N/06.07.2 13/2001 şi
pentru
000 Broşura
compactarea
ICECON
structurilor
rutiere.
Metodologie
de trecere în
sistem Ordinul
computerizat O.M.L.P.T.L. publicat în
XXV MP 018- a reţelei nr. B.C. nr.
I-174 2002 rutiere, 1066/30.06.20 12/2002 şi
conform 02 Brosura
actelor AND
normative în
vigoare.
XXV GT 025- Ghid privind O.M.L.P.A.T. Ordinul
I-175 2000 macrozonare nr. publicat în
a teritoriului 39/N/30/06/20 B.C. nr.
României 00 13/2001
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Oficial ţii
reglement Act normativ Construcţii
reglementar al
are de aprobare lor
e tehnică Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
din punct de
vedere al
riscului de
alunecări de
teren.
Ghid de
utilizare a
forajului
orizontal
dirijat pentru
drenarea şi
consolidarea
alunecărilor
Ordinul
de teren,
O.M.L.P.A.T. publicat în
XXV GE 037- instalarea
nr. B.C. nr.
I-176 2000 filtrelor
42/N/30.06.20 13/2001
penrtru
00
depoluarea
zonelor
contaminate
şi pozarea
conductelor
şi cablurilor
subterane de
orice natură.
Ghid
tehnologic
privind O.M.L.P.A.T. Ordinul
XXV GT 011- realizarea nr. publicat în
I-177 1997 drumurilor 110/N/01.08.1 B.C. nr.
de 997 12/1997
organizare
de şantier.

 Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Act Buletinul Observ
crt. Denumire Monitorul aţii
reglemen normativ Construc
reglementare Oficial al
tare de ţiilor
tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
Metodologie
privind
stabilirea
ordinii de
prioritate a
B.C.
măsurilor de O.M.L.P.T.
nr.7/2002
XXV MP 012- reabilitare L. nr.
şi
II-1 2001 termică a 1.605/02.11
Broșura
clădirilor .2001
IPCT
social-
culturale şi a
instalaţiilor
aferente
acestora.
Soluţii cadru
pentru
reabilitarea şi O.M.L.P.T.
XXV SC 006- modernizarea L. nr. B.C.
II-2 2001 instalaţiilor de 1.625/02.11. nr.5/2002
încălzire din 2001
clădiri de
locuit.
Metodologie
privind
stabilirea
ordinii de
priorităţi a
măsurilor de
reabilitare
termică a
clădirilor şi O.M.L.P.T.
XXV MP 013- instalaţiilor L. nr. B.C.
II-3 2001 aferente. 1.626/02.11. nr.5/2002
Program cadru 2001
al programului
naţional anual
de reabilitare
şi modernizare
termică a
clădirilor şi
instalaţiilor
aferente.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Act Buletinul Observ
crt. Denumire Monitorul aţii
reglemen normativ Construc
reglementare Oficial al
tare de ţiilor
tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
Ghid pentru
determinarea
performanţelor
energetice ale
instalaţiilor de
încălzire şi de
O.M.L.P.T.
apă caldă de
L. nr. B.C.
XXV GT 038- consum din
937/02.07.2 nr.13/200
II-4 2002 clădirile
002 3
social-
culturale
existente, în
vederea
reabilitării şi
modernizării
acestora.
Ghid pentru
efectuarea
expertizei
termice şi
energetice a
clădirilor de O.M.L.P.T.
XXV GT 036- locuit existente L. nr. B.C.
II-5 2002 şi a 934/02.07.2 nr.3/2003
instalaţiilor de 002
încălzire a apei
calde de
consum,
aferente
acestora.
XXV MP 019- Metodologie O.M.T.C.T. B.C.
II- 6 2002 privind nr. nr.7/2004
reabilitarea şi 1.412/26.09
modernizarea .2002
anvelopei şi a
instalaţiilor de
încălzire şi apă
caldă de
consum la
blocurile de
locuinţe cu
structura din
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Act Buletinul Observ
crt. Denumire Monitorul aţii
reglemen normativ Construc
reglementare Oficial al
tare de ţiilor
tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
panouri mari.
Normativ
privind
stabilirea
performanţelor
termo-higro- O.M.T.C.T.
B.C.
XXV NP 060- energetice ale nr.
nr.18/200
II- 7 2002 anvelopei 933/02.07.2
3
clădirilor de 002
locuit existente
în vederea
reabilitărilor
termice.
Metodologie
O.M.T.C.T.
privind M.Of., p I, nr.
XXV MP 037- nr. B.C.
determinările 405/06.05.20
II- 8 2004 711/13.04.2 nr.9/2007
termografice în 04
004
construcţii.
Ghid privind
reabilitarea şi
modernizarea
termică a
anvelopei şi a
instalaţiilor de O.M.T.C.T.
încălzire şi apă nr. B.C.
XXV GP 109-
caldă de 278/23.02.2 nr.17/200
II-9 2004
consum, la 005 5
blocuri de
locuinţe cu
structură
mixtă,
realizate după
proiecte tip.
XXV GP 110- Ghid privind O.M.T.C.T. B.C.
II-10 2004 reabilitarea nr. nr.17/200
termică a 364/08.03.2 5
blocurilor de 005
locuinţe cu M.Of., p I, nr.
regim de 1.177bis/27.1
înălţime până 2.2005
la P+9E,
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Act Buletinul Observ
crt. Denumire Monitorul aţii
reglemen normativ Construc
reglementare Oficial al
tare de ţiilor
tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
realizate după
proiecte tip,
prin
transformarea
acoperişurilor
tip terasă în
acoperişuri
înclinate, cu
amenajarea de
poduri
neîncălzite sau
mansarde.
Metodologie O.M.T.C.T.
de calcul al nr.
performanţei 157/01.02.2
Mc M.Of., p I, nr.
XXV energetice a 007 B.C. nr.4-
001/1- 126bis/21.02.
II-11 clădirilor. cu 7/1-2007
2006 2007
Partea I- modificări
Anvelopa şi
clădirii. completări
Metodologie
de calcul al O.M.T.C.T.
performanţei nr.
energetice a 157/01.02.2 B.C. nr.4-
Mc M.Of., p I, nr.
clădirilor. 007 7/2-2007
001/2- 126bis/21.02.
Partea II – cu şi 4-7/3-
2006 2007
Performanţa modificări 2007
energetică a şi
instalaţiilor din completări
clădiri.
Metodologie
de calcul al O.M.T.C.T.
performanţei nr.
energetice a 157/01.02.2
Mc M.Of., p I, nr.
clădirilor. 007 B.C. nr.4-
001/3- 126bis/21.02.
Partea III – cu 7/4-2007
2006 2007
Auditul şi modificări
certificatul de şi
performanţă al completări
clădirii.
Mc Breviar de O.M.D.R.L. M.Of., p I, nr.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Act Buletinul Observ
crt. Denumire Monitorul aţii
reglemen normativ Construc
reglementare Oficial al
tare de ţiilor
tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
calcul al
performanţei
nr.
001/4- energetice a 41bis/19.01.2
1.071/16.12
2009 clădirilor şi 010
.2009
apartamentelor
. Partea a IV-a.
Model
certificat de O.M.D.R.L.
Mc M.Of., p I, nr.
performanţă nr.
001/5- 41bis/19.01.2
energetică al 1.071/16.12
2009 010
apartamentului .2009
.Partea a V-a.
Parametrii
climatici
necesari
determinării
performanței
energetice a
clădirilor noi și
existente, O.M.D.R.A
Mc M.Of., p I, nr.
dimensionării .P. nr.
001/6- 561bis/04.09.
instalațiilor de 2.210/26.06
2013 2013
climatizare a .2013
clădirilor și
dimensionării
higrotermice a
elementelor de
anvelopă ale
clădirilor.
Partea a VI-a.
Regulament
privind O.M.D.R.T. M.Of., p I ,
XXV atestarea nr. nr.
II-12 auditorilor 2.237/30.09 683/08.10.20
energetici .2010 10
pentru clădiri.
Ghid privind
inspecția O.M.D.R.A M.Of., p I, nr.
XXV Gex 009-
sistemelor de .P. nr. 301bis/27.05.
II-13 2013
climatizare în 1.778/2013 2013
clădiri.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Act Buletinul Observ
crt. Denumire Monitorul aţii
reglemen normativ Construc
reglementare Oficial al
tare de ţiilor
tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
Ghid privind
inspecţia M. Of., p I,
O.M.D.R.A
energetică a nr.
XXV Gex 010- .P. nr.
cazanelor şi a 373
II-14 2013 2.121/06.06
sistemelor de bis/25.06.201
.2013
încălzire din 3
clădiri.
Ghid privind
proiectarea și
O.M.D.R.A
executarea
.P. nr. M.Of., p I, nr.
XXV GP 123- lucrărilor de B.C. nr.
2.211/26.06 538bis/26.08.
II-15 2013 reabilitare 1/2013
.2013 2013
termică a
blocurilor de
locuințe.
Soluții cadru
privind
se
reabilitarea
O.M.D.R.A M.Of.,p I,nr. abrogă
SC 007- termo-higro-
XXV .P. nr. 540 SC
2013 energetică a
II-16 2.280/05.07 bis/27.08.201 007-
anvelopei
.2013 3 2002
clădirilor de
locuit
existente.
Ghid de bună
practică pentru
O.M.D.R.A
GEx 011- proiectarea M.Of.,p I,nr.
XXV .P. nr.
2015 instalaţiilor de 834bis/09.11.
II-17 819/06.10.2
ventilare/clima 2015
015
tizare în
clădiri.
Ghid privind
utilizarea
O.M.D.R.A
surselor M.Of.,p I,nr.
XXV GEx .P. nr.
regenerabile de 826bis/05.11.
II-18 013-2015 825/07.10.2
energie la 2015
015
clădirile noi şi
existente.
XXV GEx Ghid de bună O.M.D.R.A M.Of.,p I,nr.
II-19 012-2015 practică pentru .P. nr. 833bis/09.11.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Nr. Indicativ Act Buletinul Observ
crt. Denumire Monitorul aţii
reglemen normativ Construc
reglementare Oficial al
tare de ţiilor
tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
proiectarea
instalaţiilor de 833/08.10.2
2015
iluminat/proiec 015
tare în clădiri.
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Indicativ Buletinul
crt. Denumire Oficial ţii
reglement Act normativ Construcţii
reglement al
are de aprobare lor
are tehnică Români
tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
Procedură
privind
tehnologia
pentru Ordinul
O.M.L.P.A.T.
reabilitarea publicat
XXVI PCC 017- nr. Broşura
termică a în B.C.
I-20 2000 328/N/08.12.2 ICECON
clădirilor nr.
000
folosind 13/2001
spume
poliuretani
ce.
Procedură
privid
tehnologia
pentru
reabilitarea O.M.L.P.A.T.
XXVI PCC 016- termică a nr.
I-21 2000 clădirilor 334/N/08.12.2
folosin 000
plăci din
materiale
termoizola
nte.

 Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a a

Nr. crt. Indicativ Monitorul


Denumire reglementare Act normativ de B
reglementare Oficial al
tehnică aprobare N
tehnică României
Siguranţa la foc. Norme
tehnice pentru ignifugarea
XXVIII materialelor şi produselor O.M.L.P.A.T. nr.
C 58-1996 B
-1 combustibile din lemn şi 24/N/03.04.1996
textile utilizate în
construcţii.
B
ÎN
U
a
Normativ de siguranţă la P
O.M.L.P.A.T. nr. b
XXVIII-2 foc a construcţiilor.
27/N/07.04.1999 es
m
P 118-1999 ap
m
n
19
Manual privind
exemplificări, detalieri şi
soluţii de aplicare a O.M.L.P.A.T. nr.
XXVIII-3 MP 008-2000 B
prevederilor normativului 31/N/22.05.2000
de siguranţă la foc P 118-
1999.
Specificaţie tehnică pentru
O
sisteme de stingere a
O.M.L.P.A.T. nr. B
XXVIII-4 ST 040-2000 incendiilor folosind
342/N/19.12.2000 R
generatoare de aerosoli tip
B
FIREPRO.
Ghid pentru verificarea la
XXVIII foc a elementelor O.M.L.P.A.T. nr.
GP 055-2000 B
-5 structurale ale 262/N/02.11.2000
construcţiilor din oţel.
Normativ pentru verificare
XXVIII la foc a elementelor O.M.L.P.A.T. nr.
NP 046-2000 B
-6 structurale ale 263/N/02.11.2000
construcţiilor din oţel.
XXVIII GP 063-2001 Ghid pentru proiectarea, O.M.L.P.T.L. nr.
-7 executarea şi exploatarea 1.615/02.11.2001 B
dispozitivelor şi sistemelor
de evacuare a fumului şi a
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a a

Nr. crt. Indicativ Monitorul


Denumire reglementare Act normativ de B
reglementare Oficial al
tehnică aprobare N
tehnică României
gazelor fierbinţi din
construcţii, în caz de
incendiu.
Ghid de evaluare a riscului
XXVIII O.M.L.P.T.L. nr.
GT 030-2001 de incendiu şi a siguranţei B
-8 1.613/02.11.2001
la foc la săli aglomerate.
Ghid de evaluare a riscului
Ordin în:
XXVIII de incendiu şi a siguranţei O.M.L.P.T.L. nr.
GT 049-2002 M.Of., p I, nr. B
-9 la foc pentru clădiri în 2.003/16.12.2002
945/23.12.2002
domeniul sănătăţii.
Ghid de evaluare a riscului
XXVIII- de incendiu şi a siguranţei
O.M.T.C.T. nr.
10 GT 050-2002 la foc pentru cămine de B
2.002/16.12.2002
bătrâni şi persoane cu
handicap.
Ghid de proiectare pentru
XXVIII- O.M.L.P.T.L. nr. B
GP 069-2002 instalaţii de stingere a
11 1.056/26.07.2002
incendiilor cu ceaţă de apă.
Normativ privind
proiectarea construcţiilor şi
XXVIII- O.M.L.P.T.L. nr.
NP 071-2002 instalaţiilor speciale B
12 1.065/30.07.2002
privind prevenirea şi
stingerea incendiilor.
Norme de prevenire şi
stingere a incendiilor
XXVIII- specifice activităţilor din O.M.L.P.T.L. nr.
NP 073-2002 B
13 domeniul lucrărilor 1.992/13.12.2002 M.Of., p I, nr.
publice, transporturilor şi 944/23.12.2002
locuinţei.

Normativ de securitate la O.M.D.R.L. nr.


XXVIII- incendiu a parcajelor 1.078/16.12.2009 şi
NP 127:2009 M.Of., p I, nr.
14 subterane pentru O.M.A.I. nr.
74/02.02.2010 B
autoturisme. 326/31.12.2009

Normativ privind
XXVIII P 118/2-2013 securitatea la incendiu a O.M.D.R.A.P. nr. M. Of., p I,
B
-15 construcțiilor, Partea a-II- 2.463/08.08.2013 nr.595
a-Instalații de stingere. bis/24.09.2013
XXVIII P 118/3-2015 Normativ privind O.M.D.R.A.P. nr. M. Of., p I,
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a a

Nr. crt. Indicativ Monitorul


Denumire reglementare Act normativ de B
reglementare Oficial al
tehnică aprobare N
tehnică României
securitatea la incendiu a
364/09.03.2015 nr.243 bis /
-16 construcţiilor. Partea a III–
09.04.2015
a.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Indicativ Denumire Buletinul
crt. Oficial ţii
reglement reglement Act normativ Construcţii
al
are are de aprobare lor
Români
tehnică tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
Soluţii
cadru
pentru
Ordinul
instalaţii
publicat în
automate O.M.L.P.A.T.
B.C.
XXVI SC 003- de stingere nr.
nr.14/1999
II -17 1997 a 1/N/18.01.199
şi
incendiilor 9
Broşura
tip
IPCT
sprinkler la
depozite cu
stive înalte.
Normativ
pentru
proiectarea
, execuţia,
Ordinul
exploatarea
OM.L.P.A.T. publicat în
şi
XXVI NP 24- nr. B.C. nr.
postutilizar
II -18 1997 141/N/28.11.1 14/1999 şi
ea
997 Broşura
parcajelor
IPCT
etajate
pentru
autoturism
e.
XXVI NP 25- Normativ O.M.L.P.A.T. Ordinul
II -19 1997 pentru nr. publicat în
proiectarea 142/N/28.11.1 B.C. nr.
Publicaţia în care a
Reglementarea tehnică
apărut
Monitor
Nr. ul Observa
Indicativ Denumire Buletinul
crt. Oficial ţii
reglement reglement Act normativ Construcţii
al
are are de aprobare lor
Români
tehnică tehnică Nr./dată
ei
Nr./dată
construcţiil 14/1999 şi
or publice 997 Broşura
subterane. IPCT

Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al
României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut

Nr. Indicativ Buletinul Observ


Denumire Act Monitorul
crt. reglemen Construcţii aţii
reglement normativ de Oficial al
tare lor
are tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Regulamen
H. G. nr. M.Of., p I,nr.
XXI tul general
525/27.06.19 149/16.07.19
X-1 de
96 96
urbanism.
Ghid
privind
metodologi
a de O.M.L.P.A.T.
M.Of., p I,nr.
XXI GP 038- elaborare şi nr.
187/30.04.19
X-2 1999 conţinutul- 13/N/10.03.1
99
cadru al 999
Planului
Urbanistic
General.
Ghid
privind
metodologi
a de O.M.L.P.A.T.
M.Of., p I,nr.
XXI GM 010- elaborare şi nr.
399/25.08.20
X-3 2000 conţinutul- 176/N/16.08.
00
cadru al 2000
planului
urbanistic
zonal.
XXI GM 009- Ghid O.M.L.P.A.T. M.Of., p I,nr.
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut

Nr. Indicativ Buletinul Observ


Denumire Act Monitorul
crt. reglemen Construcţii aţii
reglement normativ de Oficial al
tare lor
are tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
privind
metodologi
a de
elaborare şi nr.
345/25.07.20
X-4 2000 conţinutul- 37/N/08.06.2
00
cadru al 000
planului
urbanistic
de detaliu.
Normelor
metodologi
ce privind
exigentele
minime de
continut ale
documentat
iilor de H.G. nr. M.Of., p I,nr.
XXI
amenajare 382/02.04.20 263/16.04.20
X-5
a 03 03
teritoriului
si de
urbanism
pentru
zonele de
riscuri
naturale.
Metodologi
e de
elaborare şi
conţinutul
cadru al O.M.T.C.T.
M.Of., p I,nr.
XXI documentaţ nr.
125bis/11.02.
X-6 iilor de 562/20.10.20
2004
urbanism 03
pentru zone
construite
protejate
(P.U.Z.).
XXI Metodologi O.M.D.R.T. M.Of., p I,nr.
X-7 a de nr. 47/19.01.201
informare 2.701/30.12. 1
si 2010
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut

Nr. Indicativ Buletinul Observ


Denumire Act Monitorul
crt. reglemen Construcţii aţii
reglement normativ de Oficial al
tare lor
are tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
consultare
a
publicului
cu privire
la
elaborarea
sau
revizuirea
planurilor
de
amenajare
a
teritoriului
si de
urbanism.

LISTA EUROCODURILOR ACTUALIZATĂ LA DATA DE 03.11.2014

Nr. INDICATIV STANDARD TITLU


1 SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor
2 SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor
SR EN
3 Eurocod. Bazele proiectării structurilor
1990:2004/A1:2006/AC:2010
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni
4 SR EN 1991-1-1:2004 generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile
pentru clădiri
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni
5 SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din
exploatare pentru construcţii
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni
6 SR EN 1991-1-2:2004
generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni
7 SR EN 1991-1-2:2004/AC:2013
generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni
8 SR EN 1991-1-3:2005
generale. Încărcări date de zăpadă
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni
9 SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009
generale. Încărcări date de zăpadă
10 SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni
generale – Acţiuni ale vântului
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni
11 SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010
generale – Acţiuni ale vântului
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni
12 SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010
generale – Acţiuni ale vântului
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acţiuni
13 SR EN 1991-1-5:2004
generale – Acţiuni termice
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acţiuni
14 SR EN 1991-1-5:2004/AC:2009
generale – Acţiuni termice
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni
15 SR EN 1991-1-6:2005
generale. Acţiuni pe durata execuţiei
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni
16 SR EN 1991-1-6:2005/AC:2013
generale. Acţiuni pe durata execuţiei
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni
17 SR EN 1991-1-7:2007
generale. Acţiuni accidentale
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni
18 SR EN 1991-1-7:2007/AC:2010
generale. Acţiuni accidentale
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din
19 SR EN 1991-2:2004
trafic la poduri
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din
20 SR EN 1991-2:2004/AC:2010
trafic la poduri
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 3: Acţiuni
21 SR EN 1991-3:2007
induse de poduri rulante şi maşini
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 3: Acţiuni
22 SR EN 1991-3:2007/AC:2013
induse de poduri rulante şi maşini
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri şi
23 SR EN 1991-4:2006
rezervoare
Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri şi
24 SR EN 1991-4:2006/AC:2013
rezervoare
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
25 SR EN 1992-1-1:2004
Reguli generale şi reguli pentru clădiri
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
26 SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012
Reguli generale şi reguli pentru clădiri
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2:
27 SR EN 1992-1-2:2006
Reguli generale. Calculul comportării la foc
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2:
28 SR EN 1992-1-2:2006/AC:2008
Reguli generale. Calculul comportării la foc
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri
29 SR EN 1992-2:2006
de beton. Proiectare şi prevederi constructive
30 SR EN 1992-2:2006/AC:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri
de beton. Proiectare şi prevederi constructive
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 3:
31 SR EN 1992-3:2006
Silozuri şi rezervoare
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli
32 SR EN 1993-1-1:2006
generale şi reguli pentru clădiri
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli
33 SR EN 1993-1-1:2006/AC:2009
generale şi reguli pentru clădiri
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10:
34 SR EN 1993-1-10:2006
Alegerea claselor de calitate a oţelului
SR EN 1993-1- Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10:
35
10:2006/AC:2009 Alegerea claselor de calitate a oţelului
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11:
36 SR EN 1993-1-11:2007
Proiectarea structurilor cu elemente întinse
SR EN 1993-1- Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11:
37
11:2007/AC:2009 Proiectarea structurilor cu elemente întinse
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-12:
38 SR EN 1993-1-12:2007 Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor
standardului EN 1993 la mărci de oţel până la S 700
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-12:
SR EN 1993-1-
39 Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor
12:2007/AC:2009
standardului EN 1993 la mărci de oţel până la S 700
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli
40 SR EN 1993-1-2:2006
generale. Calculul structurilor la foc
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli
41 SR EN 1993-1-2:2006/AC:2009
generale. Calculul structurilor la foc
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli
42 SR EN 1993-1-3:2007 generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi
table formate la rece
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli
43 SR EN 1993-1-3:2007/AC:2013 generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi
table formate la rece
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-4: Reguli
44 SR EN 1993-1-4:2007 generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale din
oţeluri inoxidabile
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5:
45 SR EN 1993-1-5:2007
Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5:
46 SR EN 1993-1-5:2007/AC:2009
Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor
Eurocod 3. Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-6:
47 SR EN 1993-1-6:2007
Rezistenţa şi stabilitatea plăcilor curbe subţiri
48 SR EN 1993-1-6:2007/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-6:
Rezistenţa şi stabilitatea plăcilor curbe subţiri
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-7:
49 SR EN 1993-1-7:2007 Structuri din plăci plane solicitate la încărcări în afara
planului
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-7:
50 SR EN 1993-1-7:2007/AC:2009 Structuri din plăci plane solicitate la încărcări în afara
planului
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8:
51 SR EN 1993-1-8:2006
Proiectarea îmbinărilor
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8:
52 SR EN 1993-1-8:2006/AC:2010
Proiectarea îmbinărilor
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9:
53 SR EN 1993-1-9:2006
Oboseală
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9:
54 SR EN 1993-1-9:2006/AC:2009
Oboseala
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri
55 SR EN 1993-2:2007
de oţel
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri
56 SR EN 1993-2:2007/AC:2010
de oţel
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1:
57 SR EN 1993-3-1:2007
Turnuri, piloni şi coşuri. Turnuri şi piloni
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1:
58 SR EN 1993-3-1:2007/AC:2010
Turnuri, piloni şi coşuri. Turnuri şi piloni
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-2:
59 SR EN 1993-3-2:2007
Turnuri, piloni şi coşuri. Coşuri
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-1:
60 SR EN 1993-4-1:2007
Silozuri
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-1:
61 SR EN 1993-4-1:2007/AC:2009
Silozuri
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2:
62 SR EN 1993-4-2:2007
Rezervoare
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2:
63 SR EN 1993-4-2:2007/AC:2010
Rezervoare
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-3:
64 SR EN 1993-4-3:2007
Conducte
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-3:
65 SR EN 1993-4-3:2007/AC:2010
Conducte
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 5: Piloţi şi
66 SR EN 1993-5:2007
palplanşe
67 SR EN 1993-5:2007/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 5: Piloţi şi
palplanşe
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 6: Căi de
68 SR EN 1993-6:2007
rulare
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 6: Căi de
69 SR EN 1993-6:2007/AC:2010
rulare
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi
70 SR EN 1994-1-1:2004
beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi
71 SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009
beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi
73 SR EN 1994-1-2:2006 beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la
foc
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi
74 SR EN 1994-1-2:2006/AC:2008 beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la
foc
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi
75 SR EN 1994-2:2006
beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi
76 SR EN 1994-2:2006/AC:2008
beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:
77 SR EN 1995-1-1:2004
Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:
78 SR EN 1995-1-1:2004/A1:2008
Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:
79 SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006
Generalităţi – Reguli comune şi reguli pentru clădiri
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2:
80 SR EN 1995-1-2:2004
Generalităţi. Calculul structurilor la foc
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2:
81 SR EN 1995-1-2:2004/AC:2009
Generalităţi. Calculul structurilor la foc
82 SR EN 1995-2:2005 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 2: Poduri
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1:
83 SR EN 1996-1-1+A1:2013 Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi
nearmată
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2:
84 SR EN 1996-1-2:2005
Reguli generale. Calculul structurilor la foc
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2:
85 SR EN 1996-1-2:2005/AC:2012
Reguli generale. Calculul structurilor la foc
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2:
86 SR EN 1996-2:2006
Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie
87 SR EN 1996-2:2006/AC:2010 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2:
Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3:
88 SR EN 1996-3:2006 Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie
nearmată
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3:
89 SR EN 1996-3:2006/AC:2010 Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie
nearmată
90 SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale
91 SR EN 1997-1:2004/AC:2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale
Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi
92 SR EN 1997-2:2007
încercarea terenului
Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi
93 SR EN 1997-2:2007/AC:2010
încercarea terenului
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la
94 SR EN 1998-1:2004 cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli
pentru clădiri
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la
95 SR EN 1998-1:2004/A1:2014 cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli
pentru clădiri
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la
96 SR EN 1998-1:2004/AC:2010 cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli
pentru clădiri
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la
97 SR EN 1998-2:2006
cutremur. Partea 2: Poduri
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la
98 SR EN 1998-2:2006/A1:2009
cutremur. Partea 2: Poduri
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la
99 SR EN 1998-2:2006/A2:2012
cutremur. Partea 2: Poduri
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la
100 SR EN 1998-2:2006/AC:2010
cutremur. Partea 2: Poduri
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la
101 SR EN 1998-3:2005
cutremur. Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la
102 SR EN 1998-3:2005/AC:2013
cutremur. Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la
103 SR EN 1998-4:2007
cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare şi conducte
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la
104 SR EN 1998-5:2004 cutremur. Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte
geotehnice
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la
105 SR EN 1998-6:2005
cutremur. Partea 6: Turnuri, piloni şi coşuri
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1:
106 SR EN 1999-1-1:2007
Reguli generale
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1:
107 SR EN 1999-1-1:2007/A1:2009
Reguli generale
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2:
108 SR EN 1999-1-2:2007
Calculul structurilor la foc
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2:
109 SR EN 1999-1-2:2007/AC:2010
Calculul structurilor la foc
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3:
110 SR EN 1999-1-3:2007
Structuri care lucrează în regim de oboseală
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3:
111 SR EN 1999-1-3:2007/A1:2012
Structuri care lucrează în regim de oboseală
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4:
112 SR EN 1999-1-4:2007
Structuri din table formate la rece
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4:
113 SR EN 1999-1-4:2007/A1:2012
Structuri din table formate la rece
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4:
114 SR EN 1999-1-4:2007/AC:2010
Structuri din table formate la rece
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5:
115 SR EN 1999-1-5:2007
Structuri de plăci curbe subţiri
Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5:
116 SR EN 1999-1-5:2007/AC:2010
Structuri cu plăci curbe subţiri