Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Geografia
Clasa: a XI-a.
Profesor: NUME, PRENUME.
Data: 8 februarie 2011.
Timpul de desfăşurare: 45 min.
Tipul lecţiei: mixtă.
Subiectul lecţiei: Republica Federală Germană.
Discriptorii: Elevul va fi capabil:
D1 – să evedinţieze avanatjele şi dezavantajele poziţiei economco-geografice a Germaniei;
D 2 – să caracterizeze resursele şi condiţiile naturale;
D 3 – evalueze structura populaţiei;
Surse auxiliare: atlase şcolare, planşe, hărţi, internet
Forme de lucru: individuală, în perechi, în grup, frontală.
Tehnologii didactice: metod grafică, metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat, lucrul cu harta, metoda argoritmizării, metoda T, metoda exploziei stelare.
Suport bibliografic: Ciubară, S.; Calanda, Z.; Primeniuc, M. Geografia umană a lumii, manual pentru calsa a XI-a. Chi: Lumina, 2008, p 232.

1
Desfăşurarea activităţii

Conţinutul lecţiei

Discriptori
Dozarea
Strategii
Etapele lecţiei Evaluarea
didactice
Activitatea profesorului Activitatea elevului

Momentul 1’ Profesorul pregăteşte materialele Elevii îşi pregătesc rechezitele şcolare


organizatoric didactice, atenţionează elevii asupra
momentelor lecţiei
Reactualizarea 12’ Interoghez teme pentru acasă Elevul interogat răspunde: Metoda Abilitatea
cunoştinţelor confrom metodelor predate: Cum s-a dezvoltata hidroenergetica în explozia elevului de a
(verificarea  Caracterizează industria Franţa? stelară formula
cunoştinţelor) energetică, siderurgia şi metalurgia - Hodroenergetica Franţei s-a dezvoltat în întrebări la
neferoaselor folosin Metoda regiunile muntoase din Pirinei, masivul subiect
Exploziei stelară. central francez şi Alpi. Ei în revine circa
De ce? 20% din energia electrică produsă.
Unde a fost construită centrala
Care? mareomotrică?
Ce? - Centrala mareomotrică a fost construită pe
peninsula Bretagne.
De ce în Franţa cele mai răspândite centrale
electrice sunt cele nucleare?
Unde? Cum?
- Centrale nucleare sunt cele mai răspândite
deoarece franţa dispune de rezerve
importante de uraniu.
Ce principiu stă la baza amplasării uzinelor
industriei siderurgice şi neferoaselor?
- Uzinele siderurgice sunt localizate în
bazinele de materie şi primă şi în porturi, iar
cele ale metalurgiei neferoase în zonele cu
energie electrică ieftină.
Care sunt centrele metalurgice?
- Centrele metalurgice sunt: L,on,
Dunquerqe, Bordeau, Marsilia etc.
2
Realizaţi tabelul „Centrele industriei Metoda Aptitudinea
constructoare de maşini ale Franţei” Centrele industriei constrcutoare de maşini. grafică elevului de a
Ramura Principiul de Exemple de amplsa centrele
industrială amplasare centre industriale pe
Industria în apropiere Paris, Lyon, hartă
automobilelor de Bordeau
consumător
Industria Resurse Toulouse,
aeronautică calificate de Rochefort
muncă
Industria Resurse Lille,
electronică şi calificate de Grenoble,
electrotehnică muncă Paris
Industria Porturi cu Brest,
construcţiilor ape adânci Bordeau,
Enumeră centrele de amplasare a navale Caen
ramurilor industriei chimice.
 Descriieţi printr-o schemă Elevul răspunde:
ramurile industriei uşoare, indicând - Subramurile industriei chimice sunt:
şi centrele. Chimia cărbunelui – Alsacia
 Indicaţia principalele ramuri ale Chimia gazlui – sud vestul ţării
industriei alimentare dezvoltate în Industria lemnului – sud-vestul ţării Abilitatea
Franţa. Electrochimia – Alpi şi Pirinei elevului de a
Petrochimia – porturi. Metoda alcătui un
Producerea fibrelor şi a coloranţilor – Lyon algoritmizării algoritm pe
Chimia fină – Paris baza căruia
- Ramurile Industriei uşoare: prezintă tema
Textilă – Lyon, Paris, Lille.
Confecţii – aglomeraţia Parisului
Tricotaje – aglomeraţia Parisului
Încălţămminte – Paris, Grenoble, Fougeres
Cele mai dezvoltate ramuri ale industriei
alimentare sunt producerea vinurilor şi
Realizează descrierea agriculturii brânzeturilor.
conform algoritmului:
• Rolul agriculturii în ecnomia ţării. Agricultura furnizează materie primă altor

3
• Componenţa ramurală a ramuri industriale: lână indutriei uşoare,
agriculturii. materie primă industriei alimentare şi
• Geografia culturii plantelor şi chimice.
creşeterea animalelor. Agricultura este constituită şi două ramuri.
Cerealele sunt răspândite în nord
Pomicultua în centru şi sud
Viticultura – este centru şi sud.
Metoda Aptitudinea
Prezentaţi Tranportul şi Relaţiile Transportul şi relaţiile axterne ale Franţei: „Ştiu/Vreau să elevului de a
economice externe prin metoda Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat ştiu/Am prezenta
„Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”. Transportul Când şi cum Franţa este învăţat”. fragmentul
Ştiu Vreau să Am în Franţa este s-a construit posesoară de subiectului prin
ştiu învăţat reprezentat de Tunelul trenuri de metodă
cel feroviar, Canalului mari viteze.
autor, maritim, Mânecii. Superrapidul
conducte. Aş vrea să Paris-Lyon se
Prin aflu mai multe deplasează cu
conducte se despre TGV. o viteză de
transportă peste 450 km.
petrol, gaze Cel mai mare
naturale, apă. aeroport al
În Franţa ţării este
este dezvoltat Charles de
turismul Gaulle.
Franţa deţine
locul 5 în
lume după
export.
Captarea atenţiei 2’ Propun elevilor să comenteze citatul: Elevii îşi prezintă ideile: Creativitatea
“Germania este o maşină de produs În Germania s-au născut şi au activat elevului
genii.” numeroase personalităţi care au fost
Michel Tournier recunoscute genii, ca: Einstein, Kant,
Beethoven, Feuerbach etc.
Enunţarea 1’ Subiectul de astăzi este Germania, Elevii notează subiectul în caiet.
subiectului şi obiectivele lecţiei sunt:
obiectivelor O1 – să evedinţieze avanatjele şi
dezavantajele poziţiei economco-

4
geografice a Germaniei;
O2 – să caracterizeze resursele şi
condiţiile naturale;
O3 – evalueze structura populaţiei;

Dirijarea învăţării: 19’ Pentru a realiza obiectivele vom Memebrii grupului îşi aleg un lider şi
prezentarea lucra în 3 grupuri. secretar.
conţinuturilor noi.
D1 Grupul I. Elevii îndeplinesc sarcina. Metoda Aptitudinea de
Fişa 1: Enumeraţi avantajele şi Avantaje Dezavantaje graficului T a evidenţia
dezavatajele pozţiei economico- Germania are ieşire Germania se află cuvintele chei
geografice a Germaniei în metoda directă la mare; într-o zonă cu climă pe baza
tabelului T Datorită işirii la mare temperat oceanică ce- textului şi
poate importa com- i nu-i permite să hărţii
ubustibil din Marea dezvolte o agricul-
Nordului. tură variată.
Germania este situată
pe Dunărea ce-i per-
mită să întreţină rela-
ţii economice cu sta-
tele din bazinul Mării
Negre şi să importe
carburanţi din Orien-
tul Apropiat.
Vecinii Germaniei
sunt state înalt-dez-
voltate şi se află în
apropiere de pieţele
de desfacere a pro-
duselor.
Germania este traver-
sată de importante
căi de transport

5
D2 Grupul II. Întrebări: Metoda Abilitatea de a
Fişa 2: Reprezentaţi condiţiile şi 1. Numiţi principalele unităţi de relief din algoritmizării alcătui un
resursele naturale alcătuind un Germania. algoritm oe
algoritm. - Principalele unităţi de relief din Germania baza căruia va
sunt: Câmpia Germaniei, Munţii Harz, prezenta textul
Masivul Renan, Podişul Bavariei, Munţii
Alpi.
2. Analizaţi asigurararea Germaniei cu
substanţe minerale utile.
- Din bogăţiile subsolului, germania este cel
mai reprezentată de rezervele de cărbuni,
petrol şi gaze în cantităţi neînsemnate s-au
descoperit în câmpiile din nordul ţării.
Minereurile de fier sunt bogate dar de
caliatte inferioară. Una dintre marile bogăţii
subterane sunt sărurile de potasiu şi sodiu, o
răspândire largă o au şi materialele de
construcţie.
3. Descrieţi importanţa zonei climatice în
care se găseşte Germania pentru agricultuă.
- Germania se află în zona temperată de
tranziţie între maritimă şi continentală.
Aceasta permită dezvoltării unei agriculturi
relativ, diversificate, însă clima este
nefavorabilă pentru culturile iubitoare de
căldură.
4. Evaluaţi resursele acvatice ale
Germaniei.
- Resursele acvatice ale germaniei sunt
limitate comparativ cu consumul mare în
economie, potenţialul hidroenergetic este
mic, aproape în întregime valorificat.
5. Caracterizaţi resursele biologice
disponibile în Germania.
- În Germania pădurile ocupă circa 25% din
teritoriu şi sunt aproape toate plantate de
6
D3 Grupul III. Membrii grupului efectuează sarcina: Metoda Cunoştinţele
Fişa 3: Descrieţi structura Ştiu Vreau să ştiu Am ştiut „Ştiu/Vreau să anterioare
demografică a populaţiei Germaniei Germania Cum au Printre mi- ştiu/Am
prin metoda „Ştiu/Vreau să ştiu/Am este o ţară cu apărut turcii norităţi naţi- învăţat
învăţat” un înalt gar în Germania. onale se nu-
Vreau să Am de urabizare. Care este mără: turci,
Ştiu Cel mai nu- structura albanezi,
ştiu învăţat
meros grup religioasă şi sârbi, ita-
etnic consti- lingvistică a lieni, greci.
tuie – germa- Germaniei. Germani este
nii.Germa- o ţară cu ti-
nia a suferit pul european
mari pierderi de spor na-
umane în tural.
timpul celui Densitatea
de al doilea populaţiei
război este de 230,8
mondial. loc./km2.

Asigurarea feed- 5’ Depuneţi pe hartă vecinii şi cele mai Elevii vor prezenta pe hartă: Lucrul cu Abilitatea de a
back-ului pupalte oraşe din Germania. Vecinii – Danemarca, Polonia, Austria, harta lucra cu harta
Cehia, Elveţia, Franţa, Luxemburg, Belgia,
Olanada.
Cele mai populate oraşe sunt – Berlin,
Francurt pe Main, Munchen, Stuttgard,
Bonn, Hamburg, Hannovra, Kiel, Nurberg,
Manheim, Koln.
Tema pentru acasă 2’ De învăţat §4 Republica Federală Elevii notează tema pentru acasă.
Germană (Poziţia economico-
geografic, Resursele şi condiţiile
naturale, Populaţia), paginile 153 –
134.
Depuneţi pe harta de contur vecinii
şi oraşele mari ale Germaniei.
Notarea 1’ Profesorul apreciază şi notează
elevii ce au răspuns tema de acasă.

S-ar putea să vă placă și