Sunteți pe pagina 1din 2

CEREREPENTRU

ACORDAREAAVI
ZULUI
î
nveder eaaut
ori
zări
iexecutăr
iiconstr
ucți
i
lor
amplasateî
nvecinăt
ateaobiecti
velorsausist
emel
or,
af
lat
eî nexpl
oat
areaDi st
ri
gazSudReț el
e

AVI
ZDEPRI
NCI
PIU AVI
ZDEAMPLASAMENT AVI
ZDETRASEU

I
nfor
mare PUG,PUZ Constr
uire Br
anșamente/r
acor
dur
i
Concesi
une Ext
indere,Reabi
l
it
are Reț
eleedil
it
are
Devi
erereț
eagazenat
ural
e Demolare Reabi
li
tăr
idrumur
i

Dat
edei
dent
if
icar
e
Sol
i
cit
ant
ul/Ti
tul
arulCer
ti
fi
cat
uluideUr
bani
sm
Numeșipr
enume/
Numesoci
etat
e:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Adr
esăBI
/CI
/Sedi
u:St
rada.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Nr
.:.
..
..
..
..
..
..
..
Bloc:.
..
..
..
..
..Sc.
:..
..
..
..Ap.
:..
..
..
..Local
i
tat
e:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.Sect
or/
Județ
:..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
BI
/CIser
ia:.
..
..
..
..
..nr
.:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..CNP/
CUI
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.J/
F:.
..
..
..
..
./
..
..
..
..
..
..
/.
..
..
..
..
..
..
..
..
Repr
ezent
antl
egal
:
Pl
ăti
tordeTVA: Nu Da Î
nbazaCer
ti
fi
cat
uluideÎ
nregi
str
areî
nscopur
ideTVA-ANAF
E-
mai
l
:..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
,.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.Tel
efon:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Pr
oiect
ant/Î
mput
erni
ci
t(secompl
eteazăî
ncazulî
ncar
edocument
ați
aest
edepusădecăt
reacest
a)

Numeșipr
enume/
Numesoci
etat
e:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Adr
esăBI
/CI
/Sedi
u:St
rada.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Nr
.:.
..
..
..
..
..
..
..
Bloc:.
..
..
..
..
..Sc.
:..
..
..
..Ap.
:..
..
..
..Local
i
tat
e:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.Sect
or/
Județ
:..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
BI
/CIser
ia:.
..
..
..
..
..nr
.:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..CNP/
CUI
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.J/
F:.
..
..
..
..
./
..
..
..
..
..
..
/.
..
..
..
..
..
..
..
..
Repr
ezent
antl
egal
:
Pl
ăti
tordeTVA: Nu Da Î
nbazaCer
ti
fi
cat
uluideÎ
nregi
str
areî
nscopur
ideTVA-ANAF
E-
mai
l
:..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
,.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.Tel
efon:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Descr
ier
eal
ucr
ări
i
Avi
zulsesoli
ci
tăînvedereaautor
izăr
iiexecut
ări
ilucr
ări
lorde:
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
pent
ruampl
asament
uldi
n:
Strada:..
...
..
...
..
..
..
..
..
...
..
..
...
..Nr.
:...
..
.Bloc:..
..
..
Sc.:..
...
.Ap.:..
..
..
.Local
it
ate:...
..
..
..
..
...
..
..
..
.Sector/Județ:..
...
..
..
..
..
..
Terenulstudiatareosupr afațăde. .
...
...
..
..
..
..
...
..
..m2/Tr aseulstudi
atareol ungimede. .
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
.m.
Datelesuntconf orm Cert
ifi
catuluideUr banism nr...
..
..
..
...
..
..
...
..
,dindata. .
..
..
..
...
..
..
..
..
..
.,Memor i
uluiTehnic(în
cazulAvizuluidet r
aseu,dacăl ungimeat raseuluist
udiatnuest especif
icat
ăî nCer t
if
icatuldeUr banism)sau
Actuluidespaț i
u/Extrasuluidecar tefunciară/plandeampl asamentșidel i
mitare(pentruAvizuldei nformare).

Dat
eleî
nscr
iseî
nfact
ură
i
dent
icecual
esol
i
cit
ant
uluiavi
zul
ui i
dent
icecual
eîmput
erni
ci
tul
ui/
proi
ect
ant
uluiavi
zul
ui

FD-019-17 C2-I
NTERN
Document
eanexat
ecer
eri
i:
Cer t
if
icatuldeur banism (c opie),af l
atînt ermenul deval
abil
i
tate.
Memor i
ult ehnicprivi
ndl uc r
ar eadec onstrucți
epent rucareses oli
ci
taav izul
.
Planuldeî ncadr areînz onal as c ara1: 25.000s au1: 10.
000 (unex empl ar).
Planuldesi tuați
elas cara1: 500s au1: 1000( i
deales tepl
anulc adastr
alc ear ecoordonateSt ereo1970),
t
rebuies ăc uprindăampl as areac ons t
ruc ț
ii
loraflat
eî nperi
metrulpropuss pres t
udiu,precum ș idrumuri
le
deac cesaf erente(douăex empl are) .
Alteact e:c opie:BI/CI/Certif
icatî nregis t
rarefiscalăs auCertif
icatînregistr
areîns copurideTVA,pr o-
cură/î
mput ernici
re,actuldepr oprietate/î
nc hir
iere/concesi
onar
et eren/extr
as uldec art
ef unci
ară,c onvenț
ia
ci
vil
ă,adr esaROL,dov adapl ățiietc .

Î
ncazulî
nc aredocumentaț
iaes t
edepus ădec ăt
reproi
ect
ant/
împut
erni
ci
t,acest
avadepunecopi
edupăBI
/CI
/
Cer
ti
fi
catdeînmatri
cul
are/î
nregis
trareînscopuri
deTVA.
Î
ncazurij
usti
fi
cat
e,pentr
uel aborareaavi
zului
,oper
ator
ulpoat
es ol
i
cit
adoc ument
esupl
iment
are.

Î
ncal
i
tat
edet
i
tul
ar/
împut
erni
ci
t,decl
arpepr
opr
iar
aspunder
ecă:
am luatl
ac unoșt
inț
ădec onseci
nț el
eprivi
ndfalsul î
ndec larați
i prevazut
edear t
.326di nCodul Penal
;
am luatl
ac unoșt
inț
ădel i
stapr
ivindtari
f
eleprac ti
catedec ătreOper ator
uldedistr
ibuți
eDi str
igazSudReț el
e;
suntdeac ordcupreluc
rareadatelorcucaract
erper sonal,î nc onformi
tatecudispoz i
ți
i
leLegii 677/
2001.
î
nc azulî
nc aresec onst
atăneconc or
danțeînt
r esuprafața/lungimeas pec i
fi
cat
ăînc erereși cearezul
tat
ădin
documentațiadepusă,suntdeac ordcurecalculareataxei pent ruachi
tareadif
erențeirezul
tate.

Dorescprimireaavizului:
pr
inservi
ciul
dec uri
eratlaadr
esadec or
espondenț
ă
di
rectdelaBirouldeinf
ormareșir
elaț
i
i cupubl
i
culdi
nloc
ali
tat
ea.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Adr
esadecor
espondenț
ă:
Numeși
prenume:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.E-
mai
l
:..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
St
rada.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..Nr
...
..
..
..
..
..
..Bl
oc:.
..
..
..
..
..
..
..
.Sc.
:..
..
..
..
..
..
..
..Ap.
:..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Local
i
tat
e:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.Sect
or/
Județ
:..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.Tel
efon:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
Obs
ervaț
ii
:..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Dat
a: Semnăt
ura:

Șt
ampi
l
a
(
încazulper
soanel
orj
uri
dice)

Locpent
rucompl
etar
edecăt
reoper
ator
ulsi
stemul
uidedi
str
ibuț
iegaz
enat
ural
e:Di
str
igazSudReț
ele

CerereSAP:...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
...
..
..
..
..
...
..
..
..
,data..
...
..
/.
..
..
../
..
..
..
..
..
Notădeplată..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
...
..
..
..
...
..
..
..
..
,data...
..
..
/.
...
..
./
..
..
..
..
..
Achit
atcu:Ordi
ndepl at
ă/Chit
ranțănr...
..
..
..
..
..
..
..
..
...
,dindata...
..
..
/.
..
..
..
/.
..
..
..
..
.,emisde.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
Confi
rmaredeplată:Ext
ras..
....
..
...
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
..
...
,/dindata....
..
..
/.
..
..
..
..
/.
..
..
..
..
..
..
.

FD-019-17 C2-I
NTERN