Sunteți pe pagina 1din 2
ENTRUL JOBETERN PENTA CONSERVARES S| REMOVAREA SohitapirONAce BOTOSAN| INTRARE - IESIRE ne loot ow Hr DECLARATIE DE INTERESE Subsemnatul/Subsemnata, YO CAA de ALOMEGETR Ta NP domi ‘cunosedind prevederile art, 292 din Codul per [1 Asociat sau actionar Ia societifi comerciale, companii/societi(i nafionale, institufii de credit, grupuri de jomic, precum si membru in asociafii, fundafii sau alte organizafii neguvernament | Nr. de parti | Valoarea total a Calitatea detinutt | sociale sau | deactiuni_|_si/sau a actiunilor Unitatea —denumirea gi adresa — 2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societitilor comereiale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societitilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: Unitatea - eae ee Calitatea dejinuts ‘Valoarea beneficiilor 4. Calitatea de membru in organcle de conducere, administrare gi control, retribuite sau neretribuite, definute in cadrul partidelor politice, funetia detinuti si denumirea partidului politic 4d 5. Contracte, inclusiv cele de asistena juridici, consultant juridicd, consultanta si civile, obfinute ori aflate {in derulare in timpul exercitirit funcfiilor, mandatelor sau demnititilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societifi comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minorit: ‘51 Beneficial de contact rum, Tnsinja | Procedraprin | Tpul Dae Darata | Veloarea prerumeietderuminasi atest conimcenti: | cawafst | otra | _incheeri_| oontractui | _ttia Tiler... Sofhofe. Rucede gach ale ular Sodeiijcomecak’ Pasa — | > AE aria Ascii ii’ Cabince PEA individunle, cabinet social, soci Q2/OBAL/S = F vile profsionale sx soci civile RECSt otsomieuipundseimiicre CO 4 «cesfigor proftinde avoca! Organiza ‘neguvemamentake/ Fundafi/ Asociait” ” Prin rude de gradul 1 se injelege pirinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenti. ” Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea definut’, titularul, soful/sofia si rudele de gradul T obtin contracte, aga cum sunt definite ta punctul S. Nu se declara contractele societitilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreund cu sotul/sotia gi rudele de gradul I detin mai putin de 5% din capitalul social al societii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. Leon |nee. S000 ey" Prezenta declaratie constituie act public si rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data compietirii Semnatura