Sunteți pe pagina 1din 6
DECLARATIE DE AVERE Subserpgtang mnasa, elo one ELLA wy ss a » domiciliul Al eae cunosedind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie rispundere ilia defin urmiatoarele: *1) Prin familie se ielege soqul/sotia si copiiiaflaj in intreyinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari, ‘Amul |gapratatal Cot | Modul de dobindirii_[S"P™19) parte | dobindire NG [acerca | 197 oe UULBLEN! |aaVit 1798 _|0,/2 Adresa sau zona_| Categoria* * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacd se afl in circuitul civil. *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 2. Chidiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele affate in alte gir. ‘Anul Cota- | Modul de ames dobandirii [S"P™f!") parte | dobandire | Titularut ROTO SARL AH (749 | Sbu| 1/2. VnrrpptRe Ze gq | BUGECAHA— WHT. | 2005 | €247/2_ |e VALERY XAG (92) GOnt V2 |oystev/ le Adresa sau zona Categoria* fy * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casi de locuit; (3) casi de vacanfi; (4) spafii comerciale/de producti. *2) La "Titular" se menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. Il. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii Natura Marea Nr. de bucifi| Anul de fabricafie | | Modul de dobndire wrod Wiswnce| 7 _ | ley AGAR IAE| 2, Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arti si de cult, colectii de arti si numismaticd, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal, a ciror valoare insumata depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Roméniei Ja momentul declaratii. Valoarea estimatd a Descriere sumari Anul dobandirii IIL. Bunuri mobile, a ciror valoare depageste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni ‘Natura bunului Data Persoana citre care s-a Forma instrainat instriinarii instrainat instritinarii eee IV. Active financiare 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire si investire, inclusiy cardurile de credit, daci valoarea insumata a tuturor acestora depayeste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institujii financiare din st Tnstitufia care administreazi Tipul* | Valuta | Deschis in anul Sold/valoare la zi adresa acesteia 4 1U/ me, *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente: (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investiti acestora depiseste 5.000 de curo lirecte si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor NOTA: Se vor declara inclusiv investifiile si participarile in strainatate. Emitent titlu/societatea in care persoana este Numér de titluri/ actionar sau asociat/beneficiar deimprumut_| "iP"! | cota de participare | V#loarea totali la zi 41h 45 *Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau pérti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depagese echivalentul a 5.000 de euro pe A: Se vor declara inclusiv cele aflate in st V. Dato Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daci valoarea insumati a tuturor acestora depiseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate, Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare 6.8.4 — J00k |202R8 bf000 Keep VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fati de valoarea de piata, partea unor persoane, organizatii, societi{i comerciale, regii autonome, companii/societiti nationale institufii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontiri de cheltuicli, altele decit cele ale angajatorului, a ciror valoare individual depiseste 500 de curo* Sursa venitului ‘Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual Cine a realizat yenitul numele, adresa generator de venit incasat 1.1. Titular 1.2. Soy/sotie we 1.3. Copii "Se excepteaza de la declarare cadourile si tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 114ea VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificirile si completirite ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din straindtate. ‘Sursa venitului: [Serviciul prestat/Obiectul | Venitul anual ‘Cine 9 realtzat veniam numele, adresa generator de venit incasat 7. Venituri din salarii 1.1. Titular Chp ikly CoRKELE 1.2. Sof/sotie \efoBaxly 1.3. Copii 2. Venituri din activitayi independente 2.1, Titular 2.2. Sot/sotie (7 |3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 3.1. Titular ( 3.2. Soy/sorie 4. Venituri din investitii MS 4.1. Titular & n 4.2. Soy/sotie ny A 5. Venituri din pensii oe 5.1. Titular 5.2. Soy/sotie 6. Venituri din activitiqi agricole 6.1. Titular 6.2. Soysorie Ge uae ‘Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul | Venitul anual Nume, adresa generator de venit fineasat 7. Venituri din premii i din jocuri de noroc eet 7.1. Titular 7.2. Sovsotie 73. Copii 8. Venituri din alte surse 8.1. Titular HoH ORIEN PEA eee | Sen 8.2. Soy/sotie a 8.3. Copii fs Prezenta declaratie constituie act public si rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menfionate. Data completirii Semniitura Bl Roig