Sunteți pe pagina 1din 23

Materiale de lucru la disciplina: „Sisteme informaţionale în contabilitatea

întreprinderii”

Tema I: Noţiuni generale privind 1 C-Contabilitate în Republica Moldova.

"1С-Contabilitatea pentru Moldova" este destinată pentru automatizarea evidenței


contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii (reglementate), ale
întreprinderilor care realizează diverse genuri de activitate comercială.
"1C:Contabilitatea" a devenit un standard industrial al soft-urilor de evidență în Republica
Moldova și țările CSI. Softul constituie rezultatul experienței practice a activității contabililor din
sute de mii de întreprinderi – de la întreprinderi mici și individuale pînă la corporații și holding-
uri. Versiunea nouă a softului - "1C-Întreprindere 8”. Contabilitatea pentru Moldova", creată în
baza platformei tehnologice "1C-Întreprindere 8", ridică acest standard la un nivel nou
metodologic și tehnologic.
"1C-Întreprindere 8 -Contabilitatea pentru Moldova" poate fi utilizată de către
întreprinderile, care realizează diverse genuri de activitate comercială: comerț en-gros și cu
amănuntul, prestarea serviciilor, etc. Evidența contabilă corespunde legislației în vigoare a
Republicii Moldova.
"1C-Întreprindere 8-Contabilitatea pentru Moldova" oferă posibilitatea ținerii evidenței
contabile pentru mai multe întreprinderi într-o bază informațională comună. Acest lucru este
comod în situația în care, activitățile economice ale întreprinderilor sunt strîns legate între ele și în
activitatea curentă se operează cu listele comune de mărfuri, contractanți (parteneri de afaceri),
salariați, depozite proprii, etc., iar dările de seamă obligatorii se perfectează separat. Datorită
posibilității de ținere a evidenței pentru cîteva întreprinderi într-o singură bază informațională,
"1C-Întreprindere 8-Contabilitatea pentru Moldova" poate fi utilizată atît în întreprinderi mici și
mijlocii, cît și în holding-uri cu o structură organizațională complicată.
Metodica evidenței contabile permite reflectarea în mod concomitent a fiecărei operațiuni
economice, atît pe conturi contabile, cît și sub aspectul evidenței analitice, cantitative și valutare.
Utilizatorii pot gestiona de sine stătător metoda de evidență în cadrul setării politicii de
contabilitate, pot crea subconturi și aspecte noi ale evidenței analitice. Metoda principală de
reflectare a operațiunilor economice în evidență constituie introducerea documentelor, care
corespund documentelor primare din evidența contabilă. În afară de aceasta, este prevăzută
posibilitatea de introducere a formulelor contabile separate. Pentru introducerea de grup a
formulelor contabile se recomandă utilizarea operațiunilor tipice – un instrument simplu al
automatizării, ușor și rapid setabil de către utilizator.
"1C-Întreprindere 8-Contabilitatea pentru Moldova" permite soluționarea tuturor sarcinilor,
ce apar în fața serviciului contabil, inclusiv perfectarea documentelor primare, evidența vînzărilor,
etc. În afară de aceasta, informația despre genurile de activitate separate, operațiunile comerciale
și de producere pot fi introduse de către alți salariați ai serviciilor adiacente ale întreprinderii, care
nu sunt contabili. În acest caz, serviciul contabil este responsabil de gestiunea și controlul setărilor
bazei informaționale, care asigură reflectarea în mod automat a documentelor în evidența contabilă
și fiscală.
Evidenţa mărfurilor, materialelor şi producţiei finite este realizată conform SNC "Stocuri"
şi indicaţiilor metodice de aplicare ale acestora. La casarea stocurilor de materiale și producţie se
aplică metoda de evaluare a costului mediu ponderat.
Evidența stocurilor la depozite poate fi ținută conform evidenţei cantitative sau cantitativ-
valorice. În primul caz, evaluarea mărfurilor şi materialelor în scopuri de evidenţă contabilă şi
fiscală nu depinde de depozitul, de la care a fost primită marfa. Este automatizată evidenţa
operaţiunilor de intrare și vînzare ale mărfurilor şi serviciilor. La vînzarea mărfurilor se eliberează
conturi spre plată, se perfectează facturile. Toate operaţiunile privind comerţul en-gros se
perfectează în conformitate cu contractele cu cumpărători şi furnizori. De asemenea, sunt
automatizate operațiunile de retur de marfă de la cumpărător și către furnizor.
Aplicația prevede evidența mişcării mijloacelor băneşti din conturi de decontare şi a
numerarului. Se menţine posibilitate de introducere şi tipărire a dispozițiilor de plată, a
dispozițiilor de încasare și de plată de casă. Sunt automatizate operaţiunile privind decontările cu
furnizorii, cumpărătorii şi titularii de avans, depunerea numerarului pe contul de decontare şi
încasarea numerarului conform cecului bănesc. În baza documentelor de casă se formează registrul
de casă conform modelului stabilit.
Evidenţa decontărilor cu furnizori şi cumpărători poate fi ținută în lei, unităţi convenţionale
şi valută străină. Diferenţele valorice și de curs pentru fiecare operațiune se calculează în mod
automat. Decontările cu terții pot fi ținute conform contractului în întregime sau pe fiecare
tranzacție.
Sunt automatizate toate operaţiunile principale privind evidenţa acestora: intrarea, luare în
evidenţă, calcularea amortizării, modernizarea, transmiterea, casarea.
Aplicația prevede calcularea în mod automat a salariului angajaţilor întreprinderii conform
salariului de bază şi ținerea decontărilor reciproce cu salariații de la calcularea pînă la achitarea
salariului, cît şi calcularea impozitelor și contribuțiilor reglementate de legislaţie, baza impozabilă
a căror serveşte salariul angajaților întreprinderii, şi formarea dărilor de seamă corespunzătoare.
Sunt automatizate operaţiunile reglementare care se efectuează la sfîrşitul lunii, inclusiv
reevaluarea valutei, casarea cheltuielilor anticipate, determinarea rezultatelor financiare şi altele.
"1C-Întreprindere 8-Contabilitatea pentru Moldova" oferă utilizatorului un set de rapoarte
standard, care permit analizarea datelor pe stocuri, rulajele conturilor şi pe formule contabile sub
cele mai diferite aspecte. Printre ele se numără balanţa de verificare, tabela - şah, balanţa de
verificare pe cont, rulajele contului, fişa contului, analiza contului, analiza subconto.
În "1C-Întreprindere 8-Contabilitatea pentru Moldova" sunt incluse dări de seamă
obligatorii, destinate pentru prezentarea proprietarilor întreprinderii și organelor de control de stat,
inclusiv formulare de rapoarte contabile, declaraţii fiscale, rapoarte pentru organele de statistică şi
fonduri de stat.

Tema II: Setarea evidenţei contabilile în mod automatizat.

Livrarea «lC:Contabilitate 8 pentru Moldova» include două şabloane de baze de date -


demonstrativă şi principală.
Şablonul bazei de date demonstrative, conform denumirii sale, este destinat pentru a
demonstra lucrul practic al software—ului descris. El deja conţine o anumită informaţie, care
descrie activitatea economică a unei organizaţii abstracte într-o anumită perioadă de timp. Baza
demonstrativă se recomandă a fi folosită pentru iniţierea în folosirea software-ului.
Şablonul bazei de date principale este destinat ţinerii evidenţei contabile şi fiscale a unei
organizaţii reale.
Pentru începerea lucrului cu baza de date principală este necesar de indicat o serie de dale
necesare pentru reflectarea corectă a operaţiunilor economice şi întocmirea rapoartelor. In
particular, este necesar de introdus datele privind organizaţiile (persoanele juridice ale
întreprinderii), parametrii politicii de contabilitate, precum şi soldurile inţiale pe conturile de
evidenţă contabilă şi fiscală.
La prima lansare a «lC:Conribilităţii 8 pentru Moldova» pe ecran va apărea o fereastră
auxiliară de actualizare a bazei de date, care conţine indicaţii pentru completarea primară a bazei
de date. Cu ajutorul acestor indicaţii va fi comod de introdus datele privind organizaţiile, politica
de contabilitate, precum şi completarea prealabilă a clasificatoarele des folosite.
Date de bază privind organizaţiile include:

Date permanente privind organizaţia- se păstrează în clasificatorul Organizaţii (meniul


Întrerpindere-Organizaţii)
Pentru completarea corectă a documentelor şi rapoartelor este necesar de introdus următoarele
date:

 Denumirea abreviată şi completă a organizaţiei


 Tipul firmei
 Plătitor de accize
 numărul mediu statistic de angajaţi;
 codurile de înregistrare ale organizaţiei;
 rechizitele de bază ale organizaţiei;
 prefixul.
Prefixul este necesar pentru a asigura numerotarea complexă a documentelor fiecărei
organizaţii. Prefixul reprezintă un set de simboluri, în număr de nu mai mult de trei, cu care vor
începe numerele documentelor.

Una dintre organizaţii este stabilită ca principală (cu ajutorul butonului «Stabileşte ca
principală» a formularului listei clasificatorului organizaţiilor). Anume organizaţia de bază va fi
indicată implicit în «lC:Contabilitate 8 pentru Moldova» în formularele în care există câmp
corespunzător.

Date variabile privind organizaţia


Datele variabile privind organizaţiile se păstrează în clasificatorul «Date privind organizaţia»
(meniul «întreprindere» «Date privind organizaţia»).
Pentru completarea corectă a documentelor şi rapoartelor ste necesar de introdus următoarele
date:

 Codul fiscal
 codul TVA;
 persoanele cu funcţii de răspundere: conducătorul şi contabilul şef;
 informaţia de contact: raionul, adresa juridică, adresa poştală şi telefonul organizaţiei.

Date convenţional constante privind organizaţia


Datele convenţional constante privind organizaţia se păstrează în clasificatorul «Constante»
(meniul «întreprindere» -«Constante»),
Pentru completarea corectă a documentelor şi rapoartelor, aici este necesar de introdus
următoarele date:
• valuta evidenţei reglementate;
• metoda de calculare a asigurării medicale;
• contribuţia de asigurare medicală de la angajator şi angajat;
• permiterea soldurilor negative;
• metoda de calcul a fondului dc pensii.
Impozitele şi scutiri pe salariu
Informaţia privind impozitele şi scutirile privind salariul se introduce în registrele de date:
Scara impozitului pe venit, impozite privind salariu şi scutiri privind salariu.

Scara pentru calcularea impozitului pe venit


Datele în cauză se păstrează în registrul de date Scara impozitului pe venit (întreprindere -
Impozite şi scutiri pe salariu - «Completarea scării impozitului pe venit»).

Impozite pe salariu
Datele în cauză se păstrează în registrul de date Impozite privind salariu (întreprindere -
Impozite şi scutiri pricind salariu - «Completarea impozitelor privind salariu»).
Scutiri privind salariu
Datele în cauză se păstrează în registrul de date «Scutiri privind salariu» («întreprindere» -
«Impozite şi scutiri privinj salariu - «Completarea scutirilor privind salariu»),

Întroducerea soldurilor iniţiale


Înainte de a trece la înregistrarea faptelor activităţii economice cu ajutorul 1C
Contabilitate 8 pentru Moldova», se recomandă de introdus soldurile primare conform conturilor
evidenţei contabile şi conform conturilor evidenţei fiscale. Aceasta va asigura o reflectare corectă
a soldurilor curente conform conturilor evidenţei contabile şi fiscale în rapoartele standard şi
reglementate. Dacă întreprinderea, este nouă şi nu a fost desfăşurată încă activitate economică, nu
va fi necesar de introdus datele primare.
Soldurile se recomandă de introdus la începutul perioadei de gestiune -anului, trimestrului
sau lunii (prima este mai binevenită). Data operaţiunii de introducere a soldurilor trebuie să
precede data începerii perioadei de gestiune. De exemplu, soldurile la începutul anului se introduc
cu data de 31 decembrie a anului precedent.
Soldurile conturilor evidenţei contabile şi fiscale se introduc separat pentru fiecare
organizaţie.
Soldurile contului sau subcontului se introduc prin formulă contabilă în corespondenţă cu
contul bilanţier auxiliar 00. Soldurile de debit ale contului se introduc în debitul contului dat şi
creditul contului 00. Soldurile de credit ale contului se introduc în creditul contului dat şi debitul
contului 00.
Soldurile conturilor ce prevăd ţinerea evidenţei analitice se introduc pentru fiecare obiect al
evidenţei.
Soldurile se introduc prin documentul «Introducerea soldurilor» (meniul «Speciale» —
Introducerea soldurilor»).
Soldurile conturilor extrabilanţiere ale evidenţei contabile se introduc fară corespondenţe
Corectitudinea introducerii soldurilor evidenţei contabile poate fi verificată cu ajutorul
raportului standard «Balanţa de verificare», întocmindu-l pentru fiecare organizaţie. In contul
auxiliar 00, soldul la data introducerii soldurilor trebuie să fie egal cu zero.

Registrele de formule contabile


În «lC:Contabilitate 8 pentru Moldova» există cîteva moduri de vizualizare a formulelor
contabile.
Formulele contabile care intră în componenţa unei operaţiuni concrete formate manual sau
cu ajutorul unei operaţiuni—tip, pot fi vizualizate în registrul operaţiunilor sau în forma
operaţiunii concrete, care poate fi deschisă din registrul indicat. Formulele contabile formate la
validarea documentului pot fi vizualizate prin apăsarea butonului» Дт-Кт în forma documentului
corespunzător.
În acelaşi timp, formulele contabile formate prin oricare metodă (cu utilizarea
documentelor, operaţiunilor-tip sau manual) vor fi reflectate în registrele de formule contabile.
Formulele contabile nu pot fi modificate nemijlocit în aceste registre, doar vizualizate.

Tema III: Întroducerea informaţiei primare și clasificatoarele programei 1C -


Contabilitate.
Pentru păstrarea informaţiei a unei multitudini de obiecte de acelaşi tip se utilizează
clasificatoarele. De exemplu, în clasificatoare separate este comod de păstrat informaţia despre
angajaţi, terţi, nomenclatorul producţiei şi mărfurilor, etc. Vizualizarea listei clasificatoarelor
incluse în configuraţia—tip se realizează prin «Operaţiuni» —> «Clasificatoare
Fiecare clasificator este caracterizat prin identificator, set de rechizite, număr de nivele,
metode de redactare a informaţiei şi de o serie de particularităţi suplimentare, reprezentate pe
ecran, etc. Identificator — codul, denumirea unică a clasificatorului, reprezintă un set de simboluri
fară spaţii libere. De exemplu: «Angajaţi», «Terţi», etc. Adresarea către oricare clasificator,
utilizat în programă, se efectuează conform identificatorului său. Identificatorul clasificatorului
posedă comentariu - denumirea clasificatorului în interfaţa utilizatorului. Fiecare element al
clasificatorului are rechizite obligatorii «Cod» şi «Denumire». Cu ajutorul acestora se execută
adresarea aplicaţiei către obiecte concrete ale clasificatorului. Pentru comoditatea lucrului şi
introducerea rapidă în clasificator, lista clasificatoarelor mai des utilizate este inclusă în punctul
«Clasificatoare» al meniului principal al configuraţiei—tip «lC:Contabilitatea 8 pentru Moldova».

Clasificatorul «Conturi curente ale întreprinderii»


Clasificatorul este destinat păstrării tuturor conturilor de decontare utilizate de firmă şi
ţinerii evidenţei lor analitice conform conturilor 242 «Cont current în moneda națională» şi 243
«Cont current în valută străină».
În configuraţia tip se presupune prezenţa unuia sau mai multor conturi curente şi valutare
pentru fiecare întreprindere, în acelaşi timp, este posibil de stabilit conturile principale de
decontare şi valutar în lista «Organizaţii». în acest caz ele vor fi utilizate implicit.

Clasificatorul «Valute»
Clasificatorul «Valute» este destinat păstrării listei de valute şi a istoriei cursurilor lor.
Configuraţia tip permite păstrarea mai multor valute şi în clasificator se păstrează valutele
necesare pentru ţinerea evidenţei valutare. Fiecare valută menţine cursul său curent şi di
vizibilitatea.

Clasificatorul «Terţi»
Clasificatorul «Terţi» conţine informaţia privind agenţii economici ai firmei (persoane
fizice şi juridice) şi se utilizează atît pentru emiterea documentelor primare, cît şi pentru ţinerea
evidenţei analitice. Clasificatorul poate conţine mai multe nivele. Crearea grupurilor poate facilita
căutarea elementului necesar în clasificator, dacă lista terţilor (agenţilor economici) este destul de
mare.
Clasificatorul «Terţi» conţine trei clasificatoare subordonate pentru fiecare diin terţi. Contractele,
plăile şi conturile de decontare se completează în clasfiicatoare şi sunt legate strict de un anumit
agent economic. Astfel de clasificatoare se numesc subordonate. Pentru fiecare persoană terţă este
posibil de deschis un clasificator subordonat şi apoi de redactat. Clasifilîcatorul poate fi deschis ou
ajutorul butonului de pe panoul de comadă «Salt».

Clasificatorul «Angajaţi»
Clasificatorul în cauză conține informațția despre angajații firmei. El se folosește atît
pentruemiterea documentelor primare căt și pentru ținerea evidenței analitice. Fereastra
clasificatorului Angajați, conține trei rubrici:Generale, Calcularea salariului și Evidența de cadre.
Rubrica «Generale» conţin dateie principale ale angajatului: data naşterii, adresa, telefonul,
genul, documentul ce confirmă identitatea, date privind carnetul de muncă, codul fiscal al soţului
(soţiei), codul fiscal al angajatului, codul asigurării medicale şi sociale.
Rubrica «Calcularea salariului» conţine rechizitele care vor fi mai apoi utilizate pentru calcularea
salariului: salariul de bază, calendarul de lucru, tipul scutirii, suma scutirii lunare, reţinerea
contribuţiei privind fondul sindical, cumular, reţinerea impozitului pe venit conform cotei
maxime, nerezident (în cazul în care angajatul nu este cetăţean al RM).
În rubrica «Evidenţa de cadre» se completează rechizitele suplimentare, care sunt necesare
pentru evidenţa de cadre şi perfectarea rapoartelor: subdiviziunea, data angajării, data concedierii,
temeiul primirii funcţiei, statutul social, funcţia, categoria de asigurare.

Clasificatorul «Nomenclator»
Pentru evidenţa analitică a valorilor de mărfuri şi materiale conform tipurilor lor este
destinat clasificatorul «Nomenclator» (meniul «Clasificatoare» — «Nomenclator»), Elementele
clasificatorului în cauză pot fi numite poziţii de nomenclator. Dacă numărul de elemente în
clasificator este mare, pentru simplificarea lucrului şi căutarea rapidă a poziţiei necesare, se
recomandă crearea în clasificatorul «Nomenclator» a grupurilor de elemente.
Rechizitele de bază pentru completare: denumirea abreviată, denumirea completă, tipul
nomenclatorului, cota TVA, unitatea de măsură.

Clasificatorul «Mijloace fixe»


Lista mijloacelor fixe (MF) ale întreprinderii se păstrează în clasificatorul «Mijloace fixe».
Lista MF în configuraţia tip este realizată în patru nivele, adică în clasificator mijloacele pot fi
unite în grupe arbitrare.
Rubrica «Generale» conţine: codul (se conferă automat), denumirea mijlocului fix,
numărul lui de inventar şi data dării în exploatare şi datele din paşaport. De asemenea se indică
rechizitele «Grupa de impozitare». In continuare, se indică cota TVA pentru mijlocul fîx în cauză
şi unitatea de măsură la păstrarea lui.
«Grupa de impozitare» - poate primi una din valorile standard ale grupurilor de MF. Acest
fapt este necesar pentru asigurarea posibilităţii de formare a coeficientului de amortizare în
procente pentru un an;
«Calcularea amortizării» în cazurile cînd mijlocul fix nu este pus în funcţiune sau se află în
stare de conservare, se scoate bifa şi calcularea amortizarea mijlocului fix nu se va efectua.

Clasificatorul «imobilizări necorporale»


Clasificatorul dat conţine informaţia privii, toate imobilizările necorporale ale
întreprinderii.
Rubrica «Generale); conţine datele generale privind imobilizările necorporale ale agentului
economic denumirea imobilizărilor necorporale cota TVA, unitatea de măsură, data predării în
exploatare.
La introducerea unui element nou al clasificatorului «Active Nemateriale» este necesar de
completat următoarele rechizite în rubrica «Amortizarea»:
 Contul de cheltuieli numărul contului de cheltuieli privind uzura ANM.
 Articolul de chelluieli se referă la clasificatorul «Cheltuieli».
 Contul de amortizare - numărul contului de amortizare a ANM.
 Metoda de calculare a amortizării există posibilitatea de alegere a metodei de calculare a
amortizării ANM

Clasificatorul «Obiecte de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD)»


Clasificatorul serveşte pentru acumularea informaţiei analitice privind obiectele de mică
valoare şi scurtă durată (OMVSD).
În clasificator este indicat codul, denumirea şi preţul OMVSD (preţul de realizare în caz de
vânzare a OMVSD).
Rechizite:
 Calcularea amortizarii (%) alegem % de calculare a amortizării pentru OMVSD în cauză,
se foloseşte în documentul «Predarea în exploatare a OMVSD».
 Valoarea de lichidare se indică valoarea dc lichidare a OMVSD în cauză.
Clasificatorul «Anvelope şi acumulatoare»
Clasificatorul serveşte pentru acumularea informaţiei analitice privind anvelopele şi
acumulatoarele.
În rubrica «Generale» se completează datele privind acumulatorul sau anvelopa.

Clasificatorul «Depozite»
În clasificatorul dat se conţine informaţia privind toate depozitele de VMM, cu care
lucrează organizaţia.
Fereastra clasificatorului «Depozite» conţine următoarele rechizite: denumirea, tipul
depozitului, tipul preţurilor, comentariu, PRM (persoana cu răspundere materială), numărul MCC
(maşinii de casă şi control), codul CUATM, codul subdiviziunii şi tipul subdiviziunii.

Clasificatorul «Mijloace Băneşti»


Clasificatorul în cauză se foloseşte la alegerea conturilor grupului 24x.x.- legate de
mişcarea mijloacelor băneşti ale agentului economic.

Clasificatorul «Cheltuieli anticipate»


Clasificatorul în cauză este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile anticipate.
Adresarea la clasificatorul în cauză are loc la completarea documentelor cu referinţă la
conturile 261 «Cheltuieli anticipate curente» şi 171 «Cheltuieli anticipate pe termen lung».
Rechizite:
 Norma lunară, lei - se indică norma lunară a cheltuielii.
 Data casării - se introduce data casării complete a cheltuielilor anticipate.
 Contul de cheltuieli se indică contul la care se vor referi sumele decontate.
 Subconto 1, Subconto 2 - informaţie analitică conform contului de cheltuieli.

Clasificatorul «Venituri anticipate»


Clasificatorul în cauză este destinat generalizării informaţiei privind veniturile anticipate.
Adresarea la clasificatorul în cauză are loc la completarea documentelor cu referinţă la
conturile 424 «Venituri anticipate pe termen lung» şi 535 «Venituri anticipate curente ».
Clasificatorul «Unităţi de măsură»
Clasificatorul în cauză serveşte pentru selectarea unităţilor de măsură pe analitică din
clasificatoarele de valori de mărfuri şi materiale.
Adresarea la clasificatorul în cauză are loc cînd dorim să modificăm sau să introducem o
marfă nouă, material sau OMVSD, etc. Clasificatorul «Unităţi de măsură» permite adăugarea sau
modificarea unităţii de măsură existente.

Clasificatorul «Formulare cu regim special»


Clasificatorul în cauză ţine evidenţa privind formularele cu regim special, cum ar fi facturi,
facturi de expediţie, etc. Clasificatorul se completează atunci cînd folosim contul 918 «Formulare
cu regim special», contul este extrabilanțier.

Clasificatorul «Genuri de activitate»


Se indică toate genurile de activitate ale firmei, conform statutului. în continuare,
clasificatorul în cauză va fi utilizat pentru analitica veniturilor şi cheltuielilor firme, conform
genurilor de activitate. Dacă la organizaţie se ţine evidenţa conform mai multor genuri de
activitate, atunci este necesar de indicat deasemenea codul sursei impozitului dat și subdiviziunea.

Tema IV: Evidenţa mijloacelor bănești în programa 1C- Contabilitate.


Casieria
În blocul documentelor de casă intră:
Dispoziţia de casă de încasare destinat pentru înregistrarea încasării banilor în numerar în
casierie.
Dispoziţia de casa de plată - destinat pentru înregistrarea eliberării banilor în i:umerar din
casierie.
Raportul casierului — formează foaia registrului de casă, în care se reflectă toate
mişcările în casă în baza dispoziţiilor de casă eliberate.
Decontul de avans - documentul este destinat ţinerii evidenţei plăţilor către personalul
întreprinderii conform altor operaţii, decît plăţile de retribuire a muncii. în decontul de avans se
introduc toate cheltuielile legate de titularul de avans în timpul perioadei de gestiune (pentru
deplasări, pentru necesităţile gospodăreşti, etc.).
în dependenţă de sistema de activitate. a întreprinderii, recomandăm, pentru comoditatea lucrului,
să selectaţi confi rin căror documente vor fi formate formulele contabile în legătură cu casa.
Varianta l.
Toate operaţiunile legate de casierie se înregistrează cu ajutorul dispoziţiilor de casă de încasare şi
de plată şi, corespunzător, aceste documente formează formule contabile şi formele de tipar.
Regisîrui de casă poate fi format în baza dispoziţiilor de casă de încasare şi c'.e plată i;i meniul
«Rapoarte» (în meniul principal) selectând «Registru de ( asă».
Varianta 2.
Toate operaţiunile legate de casierie se înregistrează cu ajutorul Raportului casierului, care
formează formule contabile şi formează foia registrului de casă (forma de tipar). Formele
documentelor dispoziţiilor de casă de încasare şi de plată se folosesc numai pentru obţinerea
formelor de tipar, în cazul dat aceste documente nu formează fc anule contabile, deoarece va avea
loc dublarea formulelor contabile.

Documentul «Dispoziţie de casă de încasare»


Pentru înregistrarea încasării mijloacelor băneşti în numerar în casieria organizaţiei este
destinat documentul «Dispoziţie de casă de încasare» (meniul «Documente» - «Documente de
casă» - «Dispoziţie de casă de încasare».

În documentul «Dispoziţie de casă de încaasare» se completează următoarele rechizite:


 Numerotaţia dispoziţiilor de casă de încasare şi de plată se efectuează automat.Sau îl
putem numerota independent după necesitate.
 Indicăm data documentului (data iniţială a documentului este data de lucru).
 Alegem contul de casă (implicit - 241.1 «Casa în monedă naţională»),
 în celula «Mijloace băneşti» alegem analitica necesară pentru mişcarea mijlocului bănesc
în cauză.

Documentul «Dispoziţie de casă de plată»

Pentru înregistrarea ieşirilor de mijloace în numerar din casieria organizaţiei este destinat
documentul «Dispoziţie de casă de plată» (meniul «Documente» - «Documente de casă» -
«Dispoziţie de casă de plată»).
În documentul «Dispoziţie de casă de plată» se completează următoarele rechizite:
 Numerotaţia dispoziţiilor de casă de plată se efectuează automat. În caz dacă este necesar de
a numerota documentele nu de la unu (dispoziţiile de casă de plată s—au completat deja
manual.
 Indicăm data documentului (data iniţială a documentului este data de lucru).
 Alegem contul de casă (implicit-241.1 «Casa în monedă naţională»).
 în celula «Mijloace băneşti» alegem analitica necesară pentru mişcarea mijlocului bănesc în
cauză.
Atenţie! în caz de corespondenţă a două conturi din grupa 24 «Mijloace băneşti» (241 «Casa», 242
«Conturi curente în monedă naţională», 245 «Transferuri de numerar în expediţie», 246
«Documente băneşti» etc.) selectăm analitica «Mişcări în grupa 24». Acest fapt este necesar pentru
completarea corectă a «Situației privind fluxul de numerar», deoarece rulajele în cauză nu trebuie să
nimerească în el.

Documentul «Raportul casierului»


Documentul în cauză este destinat formării formulelor contabile privind casa, atunci cînd
dispoziţiile de casă de încasare şi plată continuă să fie eliberate manual (din motivul anumitor
circumstanţe la întreprindere) şi lipseşte necesitatea primirii formelor lor de tipar. în acest caz,
introducerea dispoziţiilor de casă prin documentul «Raportul casierului» este mai comodă, deoarece
nu conţine rechizite suplimentare pentru completarea dispoziţiilor de casă utilizate în formele de
tipar.

Documentul «Decont de avans»


Pentru reflectarea ieşirilor mijloacelor băneşti privind titularii de avans este destinat
documentul «Decont de avans».
In rubrica «Antet» se completează următoarele rechizite:
 Numerotaţia decontului de avans se efectuează automat. In caz dacă este necesar de a
numerota documentele nu de la unu (deconturile de avans s—au completat deja manual) este
posibil de introdus numărul de ordine următor. Numerotaţia ulterioară va fi continuată de la
numărul introdus de Dumneavoastră.
 Introducem data documentului (data iniţială a documentului este data de lucru).
 Alegem contul de decont (implicit - 532.1).
 Dacă este ales contul valutar, precizăm valuta de lucru pentru decontul de avans.
Atenţie! în programă există posibilitatea de indicare a datei decontului de avans, ca data
perfectării documentului, iar data cursului valutar reprezintă data executării operaţiunii economice
de către titular.
 În celula angajat- titularul din clasificatorul corespunjător Angajați
 în rândul «Temei» se introduce textul ce comentează operaţiunile economice pe care le
desfăşoară angajatul.

Dacă pentru angajatul selectat au mai fost, deja, perfectate deconturi de avans, există
posibilitatea vizualizării soldului sau excedentului de chelluieli conform angajatului dat. Pentru
aceasta, este necesar de apăsat butonul «Vizualizare» în fereastra «Avansul precedent». în rezultat
va fi vizualizată lista tuturor documentelor de casă, conform cărora angajatul a primit sume în
decont, precum şi suma totală la dala selectată: soldul sau excedentul de cheltuieli al sumei.
în rubrica'«Tabel» se indică cheltuielile reale ale titularului de avans:
 Pentru trecerea pe partea verso a documentului este necesar de accesat rubrica, ce se află în
partea stângă de sus a documentului cu denumirea corespunzătoare.
 în partea tabelară a documentului, se indică documentul ce confirmă efectuarea unei
anumite operaţiuni economice - în acest scop se completează celula «Conform
documentului».
 În celula Data- se introduce data documentului de confirmare. În celula Destinație-
comentariile conform operațiunilor economice separate, perfectate prin documentul de
confirmare
 Introducem contul corespondent şi analitica pentru el din clasificatoarele corespunzătoare.
Atenţie! In caz, dacă la decontul de avans este anexat un document de confirmare, fără precizarea
poziţiilor de nomenclator (cecul maşinii de casă), în decont se utilizează direct contul valorilor de
mărfuri şi materiale (211, 213, 217). Dacă, însă, eliberarea mărfii se efectuează cu perfectarea
facturii de expediţie, se utilizează contul furnizorului (521), iar marfa se contabilizează apoi prin
documentul «Factură de expediţie de intrare». Dacă, conform contului corespondent, este ţinută
evidenţa cantitativă introducem expresia cantitativă a valorilor de mărfuri şi materiale intrate.
 In celula «Suma» se introduce suma pentru fiecare operaţiune economică separată.
 In caz de prestare a serviciilor de către persoane terţe, din care se reţine impozitul pe venit,
la apariţia unei astfel de necesităţi, în celula «Subconto impozit» se selectează impozitul din
clasificatorul «Impozite». In celula «Cont impozit» se indică contul sintetic al impozitului,
iar în celula «Suma impozit» suma impozitului reţinut. Pentru verificarea corectitudinii
completării acestor cîmpuri, în celula «Suma fară impozite» se calculează automat suma
supusă impozitării.
Registrul de casă
În «lC:Contabilitate-8 pentru Moldova» registrul de casă constituie o formă de raport, în
care se reflectă toate mişcările banilor în numerar în casieria organizaţiei (meniul «Rapoarte» —
«Registrul de casă»).
Utilizatorul poate imprima forma de raport pe hârtie, care conţine foile anexate ale
registrului de casă şi rapoartele casierului, pentru organizaţia selectată şi pentru o perioadă de timp
arbitrară.
«Ordinea de ţinere a operaţiunilor de casă în RM» în vigoare, obligă casierul să efectueze
acest lucru zilnic. Din acest motiv, casierului organizaţiei, utilizator al «lC:Contabilităţii 8 pentru
Moldova» i se recomandă să acţioneze în felul următor: la sfîrşitul zilei de lucru, casierul imprimă
din «lC:Contabilitate 8 pentru Moldova» două foi ale formei de raport «Registrul de -asă» penlru
ziua de lucru încheiată: foaia anexată a registrului de casă şi raportul casierului (foile în cauză sunt
identice). Ambele foi, cu anexarea documentelor băneşti, se transmit de către casier contabilului—
şef (superior), el semnează foia anexată şi o întoarce casierului. Foile anexate ale registrului de casă
vor fi cusute de către casier în timpul perioadei de gestiune

Banca
Documentul «Dispoziţie de plată»
Pentru formarea dispoziţiei de plată în «lC:Contabilitate 8 pentru Moldova» există
documentul «Dispoziţie de plată», care permite pregătirea dispoziţiei de plată şi formarea lui pentru
imprimare. Este posibilă formarea şi imprimarea dispoziţiei de plată simplă şi trezorerială. Un
document corespunde unei singure dispoziţii de plată.
Documentul se completează în felul următor:
 În partea de sus al documentului se introduce denumirea organizației și contul current de pe
care va fi efectuată plata. În cazul prezenței cîtorva conturi de decontare, inițial va fi ales
contul stability ca principal în constant. Daca plata nu va fi efectuată de pe contul principal,
atunci el poate fi modificat prin alegerea altui cont.
 Numerotarea dispoziţiilor de plată efectuează automat. în caz, dacă este necesar de a
numerota documentele nu de la unu (dispoziţiile de plită s—au completat deja manual) este
posibil de introdus numărul de ordine următor. Numerotarea ulterioară va fi continuată de la
numărul introdus de manual.
 Introduceţi data (data iniţială a documentului este data de lucru).
 Din clasificatorul «Beneficiar» selectăm organizaţia, căreia îi vor fi transferate mijloacele
băneşti. Dacă contul de decontare al agentului economic selectat este caracterizat ca
principal, el va fi introdus automat în dispoziţia de plată. în caz contrar, selectarea contului
de decontare se efectuează manual prin apăsarea butonului «cont de decontare».
 în document există posibilitatea de utilizare a rândului standard a destinaţiei plăţii.
Destinaţia plăţii poate fi introdusă în clasificatorul «Destinaţie» şi, la completarea ulterioară
a documentului cu destinaţia plăţii analogică, este posibil de ales textul deja utilizat.
 O situaţie similară are loc cu celula «Contract» - în cazul plăţilor regulate conform unuia şi
aceluia şi contract, este oportun să introduceţi numărul şi data contractului în clasificatorul
«Contracte» pentru agentul economic în cauză, cu utilizarea lui pe viitor.
în celula «Suma» se introduce suma plăţii.
 Dacă se efectuează plata pentru valori de mărfuri şi materiale, servicii impozabile cu taxa pe
valoare adăugată, atunci este necesar de selectat din clasificatorul «Cota TVA» procentul
corespunzător al TVA. Dacă efectuaţi plata pentru servicii, trebuie să selectaţi impozitul din
clasificatorul «Impozite», în fişa căruia este indicat procentul penlru calcularea ulterioară a
sumelor reţinute. Calcularea sumelor în cauză va fi efectuată automat.
 La reţinerea impozitului pe venit aferent serviciilor, suina plăţii în celula documentului
«Suma» se indică fară reţinerea impozitului. în forma de tipar a dispoziţiei de plată, suma
nimereşte în afara minusului impozitelor.
 La evidenţierea TVA şi/sau a impozitului pe venit nu este necesar să scrieţi din nou în
destinaţia plăţii, sumele date şi comentariile. Aceasta va fi efectuat automat la selectarea
informaţiei corespunzătoare în câmpurile TVA şi impozitul pe venit.

Documentul «Extras bancar»


Documentul este destinat evidenţei operaţiunilor bancare şi formează formule contabile în
baza extraselor bancare. Un document corespunde unui extras bancar la o dată concretă.
Documentul se completează în modul următor:
 Indicăm data documentului (data iniţială a documentului este data de lucru).
 Selectăm contul băncii (implicit — 242.1 « Numerar la conturi nelegat »).
Atenţie! La corespondenţa contului în lei cu cel valutar, operaţia în cauză trebuie să fie reflectată
într—un extras valutar separat, deoarece la utilizarea extrasului în Iei documentul nu va permite
indicarea mişcărilor pe contul valutar în suma valutei, ci numai în echivalentul ei în lei.
Corespunzător, în extrasul în lei această corespondenţă nu trebuie indicată în scopul evitării dublării
rulajelor pe conturi.
 Dacă va fi ales contul valutar, atunci concretizăm valuta de lucru conform extrasului.
Apăsam butonul «Valuta» se va deschide o fereastră cu posibilitatea de alegere a valutei
concrete şi cursului ei la data în cauză. Cursul dat va fi înregistrat în istoria cursurilor
valutare.
 In caz, dacă «Dispoziţiile de plată» se formează în program, există posibilitatea completării
automate a «Extrasului bancar». Astfel, la apăsarea cu mouse—ul pe celula «Document
primar» se va deschide o fereastră cu lista tuturor dispoziţiilor de plată create în program.
«Dispoziţiile de plată» pot fi marcate sau cu o bifă de culoare roşie, sau cu un minus de
culoare albastră. Dispoziţiile, marcate cu bifâ de culoare roşie au fost deja utilizate pentru
introducerea documentelor «Extrase bancare». Dispoziţiile marcate cu minus de culoare
albastră nu au fost utilizate în documentele «Extrase bancare».
 La completarea în baza dispoziţiilor de plată, contabilul trebuie doar să introducă contul
corespondent pentru plata în cauză şi analitica corespunzătoare conform lui. Toată cealaltă
informaţie va fi luată din Dispoziţia de plată selectată.
 Dacă, însă, extrasul bancar se completează manual, celula «Conform documentului» nu se
completează.
 Se introduce contul corespondent şi analitica conform lui din clasificatoarele
corespunzătoare. Pentru a alia legătura dintre conturi şi obiecte analitice (subconto) putem
examina «Planul de conturi contabile conform SNC», încorporat în programă.
Atenţie! In caz de corespondenţă a două conturi din grupa 24 «Mijloace jjăneşti» (242 «Contul de
decontare», 245 «Transferuri de numerar în expediţie», 246 «Documente băneşti» etc.) în celula
destinatarului se introduce analitica «Mişcări în grupa 24» din clasificatorul «Mijloace (băneşti».
Acest fapt este necesar pentru completarea corectă a « Situației privind fluxul de numerar», dat fiind
că rulajele în cauză nu trebuie să nimerească în el.

Atenţie! Corespondenţa contului curent cu casieria trebuie să fie perfectată prin dispoziţii de casă,
deoarece reprezintă baza pentru formarea registrului de casă.
 În continuare, se completează celulele Intrări sau Ieșiri în dependenţă de faptul dacă a fost
efectuată încasarea sau plata mijloacelor bănești.
 În dependenţă de această completare, contul băncii va trece în formula contabilă în debit sau
credit. În caz de introducere a extrasului valutar, în primul rând va fi necesar de indicat suma
încasării sau plății în valută, recalculate în lei la cursul valutar corespunzător.
 în caz de introducere a extrasului în lei, există posibilitatea de calculare a impozitului pe
venit aferent serviciilor. La apariţia unei astfel de necesităţi, în celula «Tipul impozitului» se
alege impozitul din clasificatorul «Impozite». în celula «Cont Impozit» se indică contul
sintetic al impozitului, iar în celula «Suma Impozit» - suma impozitului reţinut. Pentru
verificarea corectitudinii completării acestor câmpuri există celula «Venit impozabil», în
care va fi calculată automat suma din care se efectuează impozitarea.
 «Mijloace Băneşti» - alegem analitica pentru mijloacele băneşti din clasificatorul «Mijloace
băneşti».
 Celula «Comentariu» - textul ce caracterizează operaţiunea bancară concretă.

Tema V: Modul de calcul și de evidenţă al salariului și al reținerilor din acesta în


programa 1C- Contabilitate.

Pentru calcularea automată a salariului sunt prevăzute următoarele documente:


• Rulaje primare privind salariul - documentul se foloseşte în cazul, cînd trecerea la evidenţa
contabilă automatizată are loc în timpul anului curent, dar nu de la începutul acestuia.
• Cererea privind acordarea scutirilor - serveşte pentru formarea formei de tipar a cererii
privind acordarea scutirilor ale impozitului pe venit şi înregistrării valorilor
corespunzătoare în istoria angajatului.
• Acumularea scutirilor - documentul este destinat calculării scutirilor ale impozitului pe
venit.
• Tabelă de evidenţă a timpului lucrat - reflectă numărul de zile şi ore, lucrate de către
angajat.
• Calcularea concediului medical — serveşte pentru calcularea sumelor pentru incapacitatea
de muncă a angajatului.
• Calcularea concedialelor - serveşte pentru calcularea sumelor indemnizaţiilor de concediu.
• Calcularea salariului - documentul este destinat calculării salariului angajaţilor.
• Plata salariului - cu ajutorul documentului în cauză se efectuează plata salariului
angajaţilor.
Pentru calcularea salariului angajaţilor, trebuie să introduceţi dalele primare conform
salariului în clasificatorul «Angajaţi» şi «Constante». La introducerea datelor, data de lucru
trebuie să corespundă datei introducerii informaţiei referitoare la angajatul nou.
Documentul «Rulaje primare privind salariu»
Introducerea rulajelor primare privind salariul se efectuează cu ajutorul documentului «Rulaje
primare privind salariul». Pentru fiecare angajat se introduc ioate rulajele care au fost
efectuate de la începutul anului până în momentul trecerii contabilităţii de la varianta manuală
Ia varianta automatizată. Aceasta este o condiţie obligatorie pentru calculul corect al salariului
pe viitor.
Documentul se completează în felul următor:
• Introducem data documentului (data iniţială a documentului este data de lucru).
• în celula «Angajat» se introduce angajatul pentru care se indică rulajele privind salariul de
la începutul anului.
• în celula «Scutiri» se introduce suma totală a scutirilor primită de către angajat de la
începutul anului.
• în celula «Salariul iniţial» se introduce suma totală a salariului, calculată angajatului de la
începutul anului.
în cazul plăţii pensiei alimentare sau altor reţineri, se completează celulele corespunzătoare «Pensie
alimentară» sau «Alte reţineri» cu sumele totale pentru Fiecare poziţie de la începutul anului.
• în celulele «Impozitul pe venit» şi «Asigurarea medicală» se introduc sumele impozitelor
corespunzătoare de la începutul anului.
• în celula «Fondul de Pensii Calculat» şi «Fondul de Pensii Reţinut» se introduc,
corespunzător, sumele fondului de pensii calculate şi reţinute.
• în cazul achitării pensiilor alimentare sau altor reţineri, se completează celulele
corespunzătoare «Pensii alimentare plătite» sau «Alte reţineri plătite» cu sumele totale
pentru fiecare poziţie de la începutul anului.
• în celula «Salariu plătii» se introduce suma totală a salariului, primită de către angajat de la
începutul anului.
Documentul «Cerere privind acordarea scutirilor»
Documentul «Cerere privind acordarea scutirilor» serveşte pentru crearea formei de tipar a
cererii privind acordarea scutirilor privind impozitul pe venit şi înregistrarea datelor
corespunzătoare în istoria angajatului.
Documentul «Acumularea scutirilor»
Documentul «Acumularea scutirilor» serveşte pentru calcularea scutirilor privind impozitul pe
venit pe angajaţi.
Atenţie! Documentul «Acumularea scutirilor» trebuie să fie întocmit şi înregistrat la data întâi a
fiecărei luni ca primul document pentru salariu şi numai o singură dată.

Sunt posibile doua variante de completare a documentului dat:

• Prin selectarea manuală a angajatului corespunzător clin clasificator. Tipul scutirii, codul fiscal
al soţului, suma scutirilor vor fi indicate automat, reieşind din datele indicate în istoria
angajatului la data perfectării documentului.
• Prin completarea automată a angajaţilor. Pentru aceasta este necesar de apăsat butonul «A
completa» - în rezultat, în partea tabelară a documentului vor nimeri toţi angajaţii care, reieşind
din datele indicate în istoriile lor, beneficiază de scutire la data perfectării documentului.
Atenţie! Modificarea tipului scutiri, codului fiscal al soţului şi sumei scutirii pentru angajat nu
poate fi efectuată prin documentul dat. Corectarea este disponibilă doar în clasificatorul «Angajaţi».
Atenţie! Scutirile nu se calculează pentru angajaţii care au fost primiţi la întreprindere în luna
curentă;
Documentul «Calcularea concediului medical »
Documentul este necesar pentru calculul indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de
muncă.
Consecutivitatea completării documentului:
• Introducem data documentului (data iniţială a documentului este dala de lucru).
• Alegem angajatul din clasificatorul «Angajaţi».
• Indicăm perioada de boală.
• Selectăm codul îndemn izaţici pentru incapacitate temporară de muncă.
• Indicăm ajustarea conform vechimii în muncă în raport procentual (procentul achitării).
Pentru completarea părţii tabelare este necesar de apăsat butonul «A completa» - în rezultat, în
partea tabelară a documentului, vor nimeri dalele privind: numărul de zile lucrătoare, din ele lucrate
de facto, şi sumele calculate pentru ultimele nouă luni. în antetul documentului se va indica
rezultatul circuitului, retribuţia medie zilnică şi suma indemnizaţiei.

Documentul «Calcularea concedialelor»


Documentul este necesar pentru calculul sumelor indemnizaţiilor de concediu.

Documentul «Tabelă de evidenţă a folosirii timpului de muncă»


Documentul se completează automat, dacă pentru angajatul selectat este indicat calendarul
de lucru. Documentul se introduce înaintea documentului «calcularea salariului», în care
nimereşte numărul de zile şi ore lucrate şi, corespunzător, suma calculării.
Documentul «Calcularea salariului»
Documentul «Calcularea salariului» serveşte pentru introducerea sumelor pe tipuri de calcule
şi reţineri pe angajaţi.
Documentul se completează în felul următor:
• Introducem data documentului (data iniţială a documentului este data de lucru).
• Indicăm numărul de zile lucrătoare în lună. Iniţial, celula în cauză are valoarea stabilită în
constante. Datele privind numărul de zile lucrătoare în lună sunt necesare pentru
recalcularea plăţilor către angajaţi în cazul zilelor lucrătoare din lună care nu au fost
lucrate integral.
• Selectăm contul de cheltuieli pentru salariu (implicit - 713.1 «Cheltuieli cu personalul
administrativ ») şi analitica conform lui din clasificatorul «Cheltuieli».
• Selectăm contul de cheltuieli pentru salariu în fondul social (implicit 713.11 «Cheltuieli
privind asigurările sociale») şi analitica conform lui din clasificatorul «Cheltuieli».
• Selectăm contul concediilor medicale (implicit - 533.1 « Datorii faţă de bugetul
asigurărilor sociale de stat ») şi analitica lui conform clasificatorului «Cheltuieli»
• In câmpul «Genul de activitate» se indică genul de activitate de care sunt legate calculele
în cauză ale salariului. Aceasta va permite, la finele oricărei perioade de gestiune, primirea
informaţiei privind de activitate
• în celula «Angajat» se introduce angajatul pentru care va fi efectuată calcularea salariului.
• în celula «Salariul de bază» va apărea automat suma salariului pe care îl are angajatul la
momentul perfectării documentului «Calcularea salariului».
• în celula «Zile» se introduce numărul de zile lucrătoare lucrate de facto de către angajat.
• Celula «Suma» reflectă recalcularea salariului conform zilelor lucrate de facto de cătrc angajat
în raport cu numărul de zile lucrătoare în lună. în continuare, se completează alte posibile plăţi,
cum ar fi: premiul, concediul medical, îndemnizaţia de concediu.
Atenţie! Valorile în cauză se calculează manual şi necesită introducerea manuală a cifrelor finale
în celulele corespunzătoare.
Documentul «Plata salariului»
Documentul în cauză este destinat calculului automat al sumei impozitului pe venit,
contribuţiilor privind fondul de pensii şi fondul sindical, cu reţinerea ulterioară a sumelor în
cauză din salariul angajaţilor.

Tema VI: Evidenţa procurărilor și vînzărilor în programa 1C- Contabilitate.

Procurări
Documentele înregistrează intrarea valorilor de mărfuri şi materiale (VMM) şi generează
formule contabile în evidenţa analitică pe VMM, pe diferite depozite sau persoane cu
răspundere materială.
în categoria documentelor de intrare intră:
• Factura fiscală de intrare.
• Factura de expediţie de intrare.
• Returnare către furnizor;
• Actul de achiziţie.

Documentul «Factură fiscală de intrare»


Antetul documentului se calculează în felul următor:
• Introducem data documentului (data iniţială a documentului este data de lucru).

Introducem seria şi numărul facturii, conform căreia a avut loc intrarea.


• Selectăm valuta intrării nomenclatorului (implicit - leu moldovenesc). La completarea facturii de
import, selectăm valuta corespunzătoare. In ultimul caz, selectăm data cursului valutar, deoarece
data perfectării documentului şi data cursului valutar pentru recalculare în lei pot fi diferite.
• Indicăm contul furnizorului (implicit: 521.1 « Datorii comerciale în ţară »),
• Selectăm furnizorul din clasificatorul «Terţi». Dacă se ţine evidenţa analitică pe contracte, în
următoarea ferestruică selectăm contractul.
• Precizăm descrierea achiziţiei în celula corespunzătoare «Comentariu».
In rubrica «Nomenclator» introducem datele privind poziţiile de nomenclator intrate, în modul
următor:
• In partea tabelară introducem contul de intrare a nomenclatorului, iar în celulele «Subconto 1» şi
«Subconto 2» indicăm analitica corespunzătoare privind nomenclatorul. Pentru a afla legătura
dintre conturi şi obiecte analitice (subconto) putem examina «Planul de conturi contabile»,
încorporat în programă.
• In celula «Unitatea de măsură» se introduce automat unitatea de măsură stabilită în fişa poziţiei
de nomenclator selectată.
• In celula «Cantitatea» indicăm cantitatea poziţiilor de nomenclator achiziţionate.
• Dacă intrarea se efectuează în lei, indicăm suma totală a intrării în lei pentru poziţia dată în
celula «Suma (lei)». Dacă intrarea se efectuează în valută, indicăm suma totală în celula «Suma
(val.)». în acest caz, celula «Suma (lei)» va fi completată automat prin înmulţirea sumei valutei
intrării cu cursul valutei selectate la data valutei.
• Celula «Cota TVA» şi «TVA» se completează automat în caz, dacă în fişa nomenclatorului a
fost indicat procentul cotei TVA. în caz contrar, informaţia se introduce manual.
Documentul “Factura de expediţie de intrare”- se completează în acelaşi mod ca şi Factura
Fiscală de intrare, ciferenţa constă doar, în faptul că în Documentul “Factura de expediţie de
intrare”, VMM intrate nu sunt supuse impozitării cu tax ape valoare adaugată (TVA)
Documentul «Act de achiziţie»
Documentul este destinat formării formulelor contabile pentru achiziţionările de la persoanele
fizice, cu anexarea formei imprimata a actului de achiziţie.
Atenţie! Actul de achiziţie se formează la procurarea VMM numai de la persoanele fizice, din
acest motiv, pentru agentul economic, în rubrica «Tipul persoanei terţe» trebuie să fie indicat
«persoană fizică».

• La aplicarea bifei «Formarea formulelor contabile pe titular» documentul va forma automat


formule contabile pentru închiderea sumelor de decontare.
Atenţie! Dacă este aplicată bifa «Formarea formulelor contabile pe titular» este obligatorie
completarea celulelor «Cont titular» şi «Titular» în rubrica conturi implicite.

Documentul «Returnare către furnizor»


Documentul «Returnare către furnizor» este destinat formării formulelor contabile aferente
operaţiunii de returnare a mărfurilor achiziţionate furnizorilor.
Documentul se completează îr. mod similar ca şi «Factura fiscală de intrare».
Atenţie! Formulele contabile privind TVA se formează în documentul «Factura fiscală de
intrare», conform facturii emise de furnizor, cu minus. Documentul în cauză poate fi completat
automat cu ajutorul bulonului «Factură nouă», din bara de inslrumte de jos.

Documentul «înregistrarea în registrul procurărilor»


O particularitate unică a completării documentului «Factura fiscală de intrare» este
completarea automată a «Registrului procurărilor în cazul completării altor documente de
intrare, se întocmeşte documentul «înregistrarea în registrul procurărilor» pentru ca, în caz de
utilizare a registrului procurărilor, să fie reflectate toate operaţiunile efecftuate.
Vînzări
Documentele legate de realizarea valorilor de mărfuri şi material (VMM) sunt destinate
generării formulelor contabile în evidenţa analitică a VMM la ieşirea acestora de la depozite
sau la predarea de către persoanele cu răspundere material.
În categoria acestor documente se include:
 Cont spre plată
 Stabilirea preţurilor nomenclatorului
 Factura fiscal de ieşire
 Factura Returnare de la cumpărător
 Înregistrare în registrul vînzărilor

Documentul Cont spre plată- Documentul nu formează formuli contabile, ci este destinat
primirii formei de tipar a contului spre plată.

Atenţie! în cazul prestării serviciilor, este necesar de utilizat contul 217.1. Analitica «Subconto
1» se completează în modul următor: selectînd clasificatorul «Nomenclator» adăugăm un nou
element şi în fişa mărfii (serviciului) alegem celula «Tipul nomenclatorului» opţiunea «Serviciu».
în acest caz, vor fi formate toate formulele contabile necesare privind documentul, însă fară
formarea formulelor contabile privind costul.
Antetul documentului se completează în modul următor:
 Seria, numărul facturii fiscale eliberate.
 Data
 Indicăm contul cumpărătorului
 Selectăm cumpărătorul
 În rublica Nomenclator întroducem datele privind poziţiile de nomenclator vîndute
Documentul Factura de Expediţie de ieşire- se întocmeşte îd similar ca Factura fiscal de ieşire,
diferă doar faptul că documentul de vînzare al mărfii se efectuează fără TVA
Documentul “Returnarea de la cumpărător”- este destinat pentru formarea formulelor contabile
privind returnarea mărfurilor de la cumpărător, formulele documentului se formează invers
documentului “Factura fiscal de ieşire”.

Documentul «înregistrarea în registrul vînzărilor»


O particularitate unică a completării documentului «Factura fiscală de ieşire» este completarea
automată a «Registrului vînzărilor». Insă, în cazul completării a, tor documente, se întocmeşte
documentul «Înregistrarea în registrul vînzărilor» pentru ca, în caz de utilizare a registrului
vînzărilor, să fie reflectate toate operaţiunile efectuat
Stocuri (Depozit)

Documentul «Factura mişcărilor interne»

Documentul este destinat formării formulelor contabile privind mişcările interne a valorilor de
mărfuri şi materiale între conturi, între depozite, predarea materialelor între persoanele cu
răspundere materială sau transferul în alte conturi de mărfuri, etc.

Documentul se completează în felul următor:


• Introducem data documentului (data iniţială a documentului este data de lucru).
• Selectăm contul de ieşire şi contul de intrare între care va fi efectuam mişcarea internă.
• Precizăm descrierea mişcării interne (transferului) în celula corespunzătoare.
• In partea tabelară selectăm analitica corespunzătoare pentru conturile selectate de ieșire și
intrare.Pentru a afla legăturadintre conturi și obiecte analitice (subconto) putem examina
«Planul de conturi contabile», încorporat în programă.
• Celula «Sold» va indica soldul real în contul de ieşire conform analiticii selectate.
• în celula «Cantitate» se introduce cantitatea mişcării interne (transferului) din contul de
ieşire în contul de intrare.
Documentul «Act de casare»
Documentul în cauză este universal şi posedă trei operaţiuni: casarea VMM la cheltuieli,
predarea în exploatare a OMVSD şi casarea OMVSD.

Consecutivitatea completării documentului.


• Selectăm tipul operaţiunii.
• Introducem data documentului (data iniţială a documentului este data de lucru).
• Selectăm contul VMM-implicit pentru acte:
• pcnlru casarea VMM - se conferă contul 211.1;
• pcntru predarea în exploatare a OMVSD se- conferă contul 213.1
• pentru casarea OMVSD - se conferă contul 213.2.
• Selectăm contul de cheltuieli - implicit pentru acte,
• Selectăm articolul de cheltuieli din clasificatorul «Cheltuieli».
• Selectăm genul de activitate de care sunt legate acţiunile în cauză (în afara actului de casare a
OMVSD).
• Celula «Contul OMVSD în exploatare» este activ numai pentru actele de predare în exploatare
ale OMVSD (implicit contul 213.2). în acest caz se indică, de asemenea, persoana cu răspundere
materială.
• Tapăm textul actului care va fi reflectat în forma de tipar.
• Precizăm temeiul actului dat în celula corespunzătoare.
• Completăm partea tabelară cu analitica contului VMM selectat.
• Indicăm cantitatea de VMM conform actului.
Prin apăsarea tastei «Enter» se confirmă corectitudinea introducerii informaţiei în rând.

Documentul «Borderoul de inventariere»


Cu ajutorul acestui document putem forma cîteva tipuri de borderouri de inventariere:
Borderoul de inventariere Nr.l, Nr.2, Nr.2a. De asemenea, datele borderourilor de inventariere
formează înregistrări pe conturile evidenţei contabile. Documentul este accesibil din meniul
«Documente» — «Stocuri (Depozit)» — «Borderoul de inventariere privind VMM».

Tema VII: Evidenţa comerțului cu amănuntul (evidența valorică).

Comerţul cu amănuntul (evidenţa -cantitativ—valorică).


Pentru reflectarea în baza informaţională a diferitor acţiuni, legate de vînzarea cu amănuntul, în
«1C: Contabilitatea 8 pentru Moldova» se utilizează documentele din submeniul «Comerţul cu
amănuntul». Setul de documente corespunde cu setul de formulare tipizate ale documentelor
primare utilizate în realitate, în activitatea organizaţiei.
Documentul «Transmiterea în comerţul cu amănuntul»
Documentul este destinat transmiterii mărfurilor de la depozit în comerţ cu amănuntul cu formarea
adaosului commercial și TVA pentru ele.
Consecutivitatea completării documentului:
• Introducem data documentului (data iniţială a documentului este data de lucru).
• în celula «Depozit ieşire» selectăm depozitul (clasificatorul «Depozite») de la care va fie
efectuat transferul în comerţul cu amănuntul.
• în celula «Depozit intrare» selectăm punctul de comercializare (clasificatorul «Depozite»)
la care se va transfera marfa în comerţul cu amănuntul.
• în celula «Organizaţie» selectăm organizaţia (clasificatorul «Organizaţii») pentru care
perfectăm documentul.
• în celula «Grupul de mărfuri» selectăm grupul de mărfuri (clasificatorul «Nomenclator»)
conform căruia va fi transferată marfa în comerţul cu amănuntul.
• în celula «Comentariu» există posibilitatea de a caracteriza transferul dat de mărfuri în
comerţul cu amănuntul, dacă există o astfel de necesitate.
• Partea tabelară poate fi completată în două moduri diferite, alegerea cărora depinde,
totalmente, de contabil şi particularităţile transferului mărfii în comerţ cu amănuntul la
întreprindere:
• Atunci cînd în punctul de comercializare se transferă nomenclatorul complet al mărfii
de la depozit, pentru facilitarea completării părţii tabelare poate fi utilizat butonul «A
completa». Prin apăsarea butonului dat, în partea tabelară nimereşte lista întreagă de
mărfuri ce se află la depozit «Depozit Ieşire» şi în grupul de mărfuri selectat în
«Grupul de mărfuri», cît şi soldurile acestora. Aceasta este comod atunci cînd toată
marfa de la depozit va fi transferată într- -un singur punct de comercializare.
• Atunci cînd în punctul de comercializare se transferă o parte din nomenclatorul de
marfa de la depozit, în partea tabelară, cu ajutorul tastei «lnsert» a tastaturii, se
deschide clasificatorul «Nomenclator» în care se selectează denumirea mărfii.
• La utilizarea uneia dintre metodele de completare ale documentului, celulele «Sold suma»,
«Sold cantitate», «Cantitate», «Unitate de măsură», «Preţ de evidenţă», «Suma de
evidenţă» vor fi completate automat.
• In ambele cazuri, după completarea părţii tabelare, utilizatorul trebuie, în caz de necesitate,
să corecteze (celula «Cantitate»), cantitatea mărfii transmise pe poziţii de nomenclator şi să
indice în celula «Preţ (cu amănuntul)», preţul de vînzare cu amănuntul al unei unităţi de
marfa. Celula «Suma (cu amănuntul)» va fi completată automat prin înmulţirea cantităţii de
marfă transmisă cu preţul de vînzare cu amănuntul per unitate.
Documentul «Mişcări interne în unităti comerciale»

 Documentul este destinat transferului de mărfuri dintr—un punct de comercializare în


alt punct la preţuri de vînzare cu amănuntul.
 Consecutivitatea completării documentului:
 Introducem data documentului (data iniţială a documentului este data de lucru).
 Îu celula «Depozit Ieşire» selectăm depozitul (clasificatorul «Depozite») de la care va fi
efectuat transferul în comerţul cu amănuntul.
 în celula «Depozit Intrare» selectăm punctul de comercializare (clasificatorul «Depozite») la
care se va transfera marfa.
 în celula «Organizaţie» selectăm organizaţia (clasificatorul «Organizaţii») conform căreia
perfectăm documentul.
 în celula «Grupul de mărfuri» selectăm grupul de mărfuri (clasificatorul «Nomenclator»)
conform căruia va fi transferată marfa.
 în celula «Comentariu» există posibilitatea de a caracteriza transferul dat de mărfuri în
comerţul cu amănuntul, dacă există o astfel de necessitate.
 Partea tabelară poate fi completată în două moduri diferite, alegerea cărora depinde,
totalmente, de contabil şi particularităţile transferului între două puncte de comercializare.
Documentul Returnarea din comerțul cu amănuntul
Documentul este destinat transmiterii mărfurilor din comerțul cu amănuntul la depozitul en-
gros, cu reținerea adaosului commercial și TVA pentru ele.

Tema VIII: Evidenţa cheltuielilor anticipate în programa 1C- Contabilitate.

Documentul Intrarea formularelor cu regim special.


Documentul în cauză este destinat contabilizării formularelor cu regim special la
întreprindere. Pentru evidenţa lor se utilizează conturile contabilităţii extrabilanţiere, contul
918“Formulare cu regim special”.

Documentul Casarea formularelor cu regim special- este destinat casării formularelor cu


regim special, în cazul cînd acestor formulare se efectuează computerizat.

Documentul “Casarea cheltuielilor anticipate”-este destinat casării cheltuielilor anticipate


curente ale întreprinderii. Pentru calcularea amortizării este necesar de completat correct rechizitele
clasificatorului “Cheltuieli anticipate”.
Documentul “Borderoul de inventariere privind formularele cu regim special”- cu
ajutorul lui se formează borderoul de inventariere privind formularele cu regim special. Documentul
este disponibil din meniul principal “Documente”-Cheltuieli anticipate curente-Borderoul de
inventariere privind formularele cu regim special.

Tema IX: Evidenţa mijloacelor fixe și al imobiliaărilor necorporale în programa 1C-


Contabilitate.

Documentul “Predarea în exploatare” este destinat reflectării înregistrării mijloacelor fixe


în evidenţa contabilă.

Documentul “Casarea MF”- este destinat reflectării în evidenţă a ieşirii mijlocului fix în
legătură cu amortizarea morală şi fizică, precum şi la lichidarea acestuia, în cazul unei situaţii
excepţionale.

Documentul “Calcularea amortizării mijloacelor fixe”- este destinat calculării amortizării


MF ale întreprinderii.
Pentru calcularea corectă a amortizării MF este necesar de indicat toată informaţia necesară
în fişa MF (Clasificatorul MF): data predării în exploatare, contul de cheltuieli, analitica
cheltuielilor, genul de activitate, metoda de calcul a amortizării, termenul de exploatare (ani), norma
anuală sau coeficientul amortizării (în cazul metodei soldului degresiv), valoarea rămasă şi
amortizarea la începutul anului (în cazul metodei soldului degresiv).

Documentul “Calcularea amortizării imobilizărilor necorporale”- este dstinat calculării


amortizării imobiliaîrilor necorporale ale întreprinderii.
Pentru calcularea corectă a amortizării activelor nemateriale (imobilizărilor necorporale)
este necesar de indicat toată informaţia necesară în fişa ANM (Clasificatorul activelor nemateriale/
imobilizărilor necorporale): data predării în exploatare, contul de cheltuieli, analitica cheltuielilor,
genul de activitate, metoda de calcul a amortizării, termenul de exploatare (luni).

Tema X: Evidenţa cheltuielilor privind transportul auto în programa 1C-


Contabilitate.

Documentul “Act de montare al anvelopelor şi acumulatoarelor”-este necesar pentru


reflectarea în evidenţa contabilă a transferului anvelopelor şi acumulatoarelor de la depozit către
persoana cu răspundere materială.

Documentul “Amortizarea anvelopelor şi acumulatoarelor”- este necesar pentru a


reflecta în evidenţa contabilă amortizarea anvelopelor şi acumulatoarelor. Pentru lucrul corect cu
documentul este necesar de introdus datele în clasificatorul “Anvelope şi acumulatoare”.
Coloana “Parcurs real” se completează numai pentru anvelope, datele se iau din documentul
“Foaia de parcurs” unde se indică distanţa parcursă de automobile.

Documentul “Act de demontare al anvelopelor şi acumulatoarelor”- este necesar pentru


reflectarea în evidenţa contabilă a transferului anvelopelor şi acumulatoarelor de la persoana cu
răspundere materială către depozitul organizaţiei.

Documentul “Casarea anvelopelor şi acumulatoarelor”- reflect casarea anvelopelor şi


acumulatoarelor în evidenţa contabilă.

Documentul “Foaie de parcurs”- serveşte pentru casarea combustibilului şi lubrifianţilor


din deposit la obiectul mijlocului fix. La sfîrşitul lunii poate fi imprimat un raport care se află în
“Rapoarte”- “Casarea combustibilului”- sub formă de act şi care poate fi anexat foilor de parcurs
eliberate.

Tema XI: Evidenţa documentelor speciale în programa 1C- Contabilitate.

Documentele speciale includ următoarele documente:


Documentul «Introducerea soldurilor»
Documentul este destinat introducerii soldurilor întreprinderii, unde deja a fost ţinută
evidenţa contabilă manual, sau pentru întreprinderile noi (numai pentru formarea mărimii fondului
statutar).
Atenţie! Pentru fiecare cont şi subcont se formează un document propriu, separat de
introducerea soldurilor. Corectarea contului de solduri în antetul documentului nu se permite atunci
cînd analitica este introdusă.
Introducerea sumelor cu semnul minus în document nu se permite în conformitate cu
standardele SNC (contul activ nu poate avea sold de credit şi invers, contul pasiv - sold de debit).

Documentul «Transferul soldurilor»


Documentul “Transferul soldurilor» se utilizează la transferul soldurilor.
Se utilizează la sfîrşitul anului de gestiune, în caz de necesitate, de creare a unei noi baze cu
soldurile introduse la începutul perioadei.
Documentul se completează automat pentru un cont separat, dacă utilizatorul îl va selecta în
câmpul «Contul soldurilor», sau pentru toate conturile, dacă câmpul nenţionat va fi lăsat liber.
Completarea automată se efectuează după apăsarea butonului «A completa». Dacă este necesar de
şters toate datele, utilizaţi butonui «A şterge».
Documentul conţine informaţie detaliată privind sumele transferate: conturile sintetice şi
analitice, soldurile de debit şi credit, exprimate în lei şi valută străină, cantitatea lor.

Documentul «Reevaluarea valutei»


Documentul «Reevaluarea valutei» este destinat formării automate a formulelor contabile
de reevaluare a soldurior valutare în conturile şi obiectele analiticii. El efectuează reevaluarea
acoperirii stângi a soldurilor în conturile valutare conform cursurilor valutare stabilite la data
documentului. In acest caz se formează formule contabile la contul de reflectare al diferenţelor de
curs, selectat în clasificatorul «Organizaţii». Documentul reevaluează toate subconturile conturilor
valutare, precum şi toate obiectele analiticii, dacă se ţine evidenţa analitică conform contului
valutar.
Însăşi, calcularea sumelor necesare şi formarea formulelor contabile se execută automat în
momentul validării. în continuare, documentul poate fi revalidat, în acest caz, pe ecran vor fi şterse
formulele contabile create anterior de document şi vor fi formate altele noi.
Documentul poate fi perfectat pentru orice dată şi orice oră. Reevaluarea soldurilor va fi
efectuată la momentul documentului, adică reevaluarea soldurilor va fi influenţată de toate
formulele contabile pentru datele anterioare documentului, şi de formulele contabile cu data
identică cu cea a documentului, însă cu o oră mai recentă (situate înaintea documentului în registrul
de formule contabile). Astfel, pentru reevaluarea soldurilor valutare la sfîrşitul lunii, documentul
trebuie să fie plasat la ultima dată a lunii la sfirşitul zilei.
Documentul «Reevaluarea valutei» este reglementat. El nu conţine date şi se utilizează doar
pentru formarea automată a formulelor contabile pentru reevaluarea valutei.
Documentul «închiderea avansurilor»
Documentul este destinat închiderii avansurilor primite pe contul 221.1 «Creanţe comerciale
din ţară» la 523.1 «Avansuri primate curente», cu formarea concomitentă a înregistrărilor» în
registrul vînzărilor.
Documentul «închiderea conturilor»
Documentul «închiderea conturilor» permite închiderea automată a conturilor. De exemplu:
contul «521.1» la contul «224.1», contul «544.2» la contul «224.1», etc
Documentul «închiderea clasei a opta»
Documentul «închiderea clasei a opta» se completează, dacă este necesar de a trece la
cheltuielile întreprinderii (costul de producere) o partea (sau toată) suma din conturile 811, 812,
821.
Documentul «închiderea clasei a 6—a şi a 7—a»
Documentul «închiderea clasei a 6—a şi a 7—a» este destinat primirii rezultatelor financiare. Se
efectuează o dată la sfîrşitul anului financiar.

Tema XII: Elaborarea Rapoartelor Standard în programa 1C- Contabilitate.

Caracteristica generală a rapoartelor standard.


In «lC:Contabilitatea 8 pentru Moldova» sunt incluse rapoarte standard, destinate pentru
obţinerea datelor privind soldurile şi rulajele pe conturi, subconturi şi formule contabile, sub diferite
aspecte ale evidenţei contabile şi fiscale.
Rapoartele standard sunt concepute pentru utilizarea internă în activitatea întreprinderii, care
ține evidenţa contabilă şi fiscală cu ajutorul «lC:Contabilităţii 8 pentru Moldova».
Pentru fiecare tip de evidenţă (contabilă sau fiscală) sunt prevăzute seturi separate ale
rapoartelor standard. Informaţia primară privind formarea rapoartelor se selectează din registrele
corespunzătoare ale formulelor contabile.
Pentru evidenţa contabiiă în «1C-Contabilitatea 8 pentru Moldova» este prevăzut următorul
set de rapoarte standard:
 «Balanţa de verificare»;
 «Balanţa de verificare pe cont; ;
 «Analiza contului»;
 «Analiza subconto;
 «Fişa contului»;
 «Fişa subconto»;
 «Rulajele contului»;
 «Cartea mare»;
 «Tabela—şah»;
 «Rulaje între subconto»;
 «Formule centralizatoare»;
 «Raport privind formulele contabile»;
 «Diagrama»
Rapoartele enumerate sunt disponibile în meniul «Rapoarte».
Orice raport poate fi format pentru o organizaţie determinată şi pentru o perioadă
determinată de timp. Rezultă, că pentru formarea raportului standard «lC:Contabilitatea 8 pentru
Moldova» selectează din registrul corespunzător doar formulele contabile, care aparţin organizaţiei
şi perioadei selectate.
Rapoartele folosesc date sintetice şi analitice ale evidenţei contabile.
Oricare raport poate fi format şi vizualizat pe ecran imediat după alegerea comenzii
corespunzătoare (meniu «Rapoarte»). Totodată, «lC:Contabilitatea 8 pentru Moldova» utilizează
datele primare implicite: în calitate de organizaţie se alege organizaţia, care este stabilită ca
principală (meniul «întreprindere»— «Organizaţii»), în calitate de perioada de timp — perioada de
timp, care a fost recent utilizată pentru formarea raportului.
Raportul va fi format din panoul de comandă. Cu ajutorul panoului de comandă, utilizatorul
poate modifica parametrii raportului: perioada, posibilitatea includerii detaliilor auxiliare sau, din
contra, vizualizarea informaţiei parţial. Pentru ca «lC:Contabilitatea 8 pentru Moldova» să
recalculeze datele raportului, este necesar de accesat butonul «A calcula» de pe panoul de comandă
al formei raportului.
Raportul format poate fi imprimat (meniu «Fişier» «Imprimare»).
Avantajul tuturor rapoartelor standard constituie posibilitatea acestora de detaliere
(descifrare). Această posibilitate, în mod esenţial, simplifică depistarea şi corectarea greşelilor,
permite căutarea rapidă a răspunsurilor la întrebări, ce deseori apar în lucrul curent al utilizatorilor.
La plasarea cursorului pe celula, care poate fi descifrată, cursorul ia forma unei cruciuliţe
Descifrarea se efectuează prin click dublu pe celula cu indicator, ce prezintă interes pentru
utilizator.
Descifrarea se expune pe ecranul calculatorului deasupra raportului—sursă sub formă
separată. Descifrarea poate să prezinte un alt raport, care afişează detaliat componenţa indicatorului
ales. Din raportul nou, ulterior avem posibilitatea de a obţine o altă descifrare. Dar, varianta finală şi
cea mai detaliată a descifrării va fi raportul «Fişa contului» sau un fragment din registrul formulelor
contabile, în care sunt reflectate doar formulele contabile, care au influenţat valoarea indicatorului
ales.
Dacă succesiunea descrisă a acţiunilor se utilizează pentru căutarea erorii de evidenţă, cu
scopul corectării acesteia, atunci aceste acţiuni pot fi continuate în modul următor.
în raportul deschis «Fişa contului» sau în fragmentul registrului de formule contabile putem
apăsa cu ajutorul mouse—ului pe înregistrările formulelor contabile, care par dubioase pe ecran va
apărea forma documentului- sursă, care a generat formula contabilă în cauză (sau forma operaţiunii-
sursă). Dacă în documentul primar a fost găsită eroarea, atunci ea poate fi corectată şi documentul
poate fi validat din nou - a reînregistra formulele contabile (sau a forma clin nou formule contabile).
Necesar de menţionat este, că rapoartele, care au fost formate şi vizualizate pe ecran nu se
modifică, dacă a avut loc înregistrarea repetată a formulelor contabile (revalidarea documentului).
Trebuie accesat butonul «A completa» al panoului de comandă al raportului.

Tema XIII: Elaborarea Rapoartelor reglementate în programa 1C- Contabilitate.


Caracteristica generală a rapoartelor reglementate.

În componenţa «lC:Contabilităţii 8 pentru Moldova» intră un set de rapoarte reglementate.


Reglementat:se numesc rapoartele, forma, ordinea de completare, termenii şi ordinea de prezentare
a cărora sunt determinate de diferite organe de stat. Rapoartele reglementate includ:
 formele evidenţei contabile;
 declaraţiile fiscale şi alte documente ce servesc ca bază pentru calcularea şi plata
impozitelor;
 evidenţa în fondurile sociale şi medicale;
 formele statisticii;
 diferite certificate.
Formele rapoartelor reglementate intră în componenţa configuraţiei şi se distribuie împreună cu
realizările noi. Actualizarea formelor rapoartelor se efectuează odată cu actualizarea configuraţiei.
În caz de necesitate, formele rapoartelor reglementate pot fi distribuite în formă de fişiere
separate.
În componenţa «lC:Contabilităţii 8 pentru Moldova» intră următoarele raptoarte reglementate:
 Declaraţia privind TVA.
 Raportul privind calcularea şi transferul sumelor contribuţiilor de asigurare medicală
obligatorie.
 Raportul privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Anexa Nr.1).
 Informaţia privind salariul şi alte plăţi, efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi
privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Anexa nr.2).
 Informaţia privind plăţile efectuate către rezidenţi din sursele de plată, diferite de salariu, şi
privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi în timpul perioadei fiscale (Anexa Nr.3).
 Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în beneficiul persoanei fizice (juridice), şi
privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri ( Anexa Nr.6).
 Fişa personală de evidenţă a veniturilor în formă de salariu, efectuate de către angajator în
beneficiul angajatului pentru 1 an, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
(Anexa Nr.8).
 Raportul privind calcularea, utilizarea şi transferul contribuţiilor de asigurare socială pentru
perioada dată (4-BASS).
 Declaraţia persoanei asigurate pe an (REV5).
 Ancheta persoanei asigurate (REV1).
 Situația financiară (Bilanţul anual).
 Raport statistic Nr.5—C.
 Raport privind impozitul pentru apă.
 Darea de seamă privind amenajarea teritoriului.
 Lista nominală a persoanelor angajate asigurate
Bibliografie:
1. Legea Republicii Moldova «Legea contabilităţii» nr. 113 din 27.04.2007 // Monitorul
Oficial nr. 90-93 din 29.06.2007.
2. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 // Monitorul Oficial nr. № 82-86
din 22.06.2002.
3. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163 din 24.04.1997 2002 // Monitorul Oficial ed.
spec. 25.03.2005.
4. Legea Republicii Moldova «Legea bugetului de stat pe anul 2014» - www.minfin.md
5. Legea Republicii Moldova «Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014» -
www.minfin.md
6. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), acceptate prin Ordinul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 109 din 19 decembrie 2008 -
www.minfin.md
7. Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al
Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013 - www.minfin.md
8. Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor al
Republicii Moldova nr. 119 din 06.08.2013 - www.minfin.md
9. Contabilitate financiară / Colectiv de autori, coordonator A. Nederiţă, A.S.E.M. – ed. II –
Chişinău, ACAP, 2003 – 640 p.
10. Nederiţa A. Corespondenţa conturilor conform prevederilor SNC şi Codului Fiscal. –
Chişinău: Contabilitate şi audit, 2007.
11. Nederiţa A. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderilor: teorie şi practică. –
Chişinău: ASEM, 2007.
12. Bucur V., Ţurcanu V., Graur A. Contabilitatea impozitelor. - Chişinău: Editura ASEM,
2005.
13. Aplicaţii la contabilitatea financiară / Colectiv de autori. Chişinău, ASEM, 2004.
14. Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.
Bucureşti, Editura CECCAR, 2010.
15. Needles Gr., Jr. B. E., Anderson H. R., Caldwell J. C. Principiile de bază ale contabilităţii.
Chişinău: ARC, 2000.
16. 1C: Entreprise 8 Configuraţia Contablitatea pentru Moldova Redacţia 1.1 Instrucţiune
privind ţinerea evidenţei, Moscova Firma 1 „C”, 2014.
17. Пичугин П. 1С:Бухгалтерия: доступно для бухгалтера. Полное практическое пособие
для современного бухгалтера.– Харьков: Издательский дом «Фактор», 2006, - 452 с.
18. www. iasb. org.
19. www.1c.ru.
20. www.1cmd.md.
21. www.minfin.md.
22. www.justice.md