Sunteți pe pagina 1din 56

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE


ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

REGULAMENTUL
ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR
DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ ŞI DE MASTERAT
ÎN ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

– începând cu sesiunea iunie – iulie 2018 –

Š EDITURA ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”


– SIBIU, 2018 –
ŞEFUL COLECTIVULUI DE ELABORARE:
– Col.conf.univ.dr. CONSTANTIN Daniel-Sorin

COLECTIVUL DE ELABORARE:
– Col.prof.univ.dr. STANCIU Leontin
– Col.conf.univ.dr.ing. VIRCA Ioan
– Prof.univ.dr. PATEŞAN Marioara
– Col.dr. MILANDRU Marius
– Lt.col.conf.univ.dr. MORO Nicolae
– Lt.col.conf.univ.dr. RAŢIU Aurelian
– Conf.univ.dr. DRĂGHICI Teodora
– Lt.col.dr.ing. CĂRUŢAŞU Daniela

2
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

DISPOZIŢIE
PENTRU APROBAREA
REGULAMENTULUI ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII
EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ ŞI DE MASTERAT
ÎN ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”
DIN SIBIU
– începând cu sesiunea iunie – iulie 2018 –

COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE


„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU,
în baza prevederilor articolului 143 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

emite prezenta dispoziţie:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul organizării şi desfăşurării examenelor de


finalizare a studiilor universitare de licenţă şi de masterat în Academia Forţelor
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, începând cu sesiunea iunie – iulie 2018,
care intră în vigoare la data aprobării de către Senatul universitar.
Art. 2. La data intrării în vigoare, se abrogă Regulamentul organizării şi
desfăşurării examenelor de licenţă şi disertaţie în Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, începând cu sesiunea iunie – iulie 2017.
Art. 3. Documentul va fi tipărit la Editura Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu şi difuzat prin grija Bibliotecii universitare a
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE


„NICOLAE BĂLCESCU”

General de brigadă
prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN

3
4
CUPRINS

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE.............................................................. 7

Capitolul II ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ .................... 9


SECŢIUNEA 1 Înscrierea absolvenţilor ....................................................... 9
SECŢIUNEA a 2-a Componenţa şi atribuţiile comisiei
examenului de licenţă................................................... 10
SECŢIUNEA a 3-a Componenţa şi atribuţiile comisiei de analiză
şi soluţionare a contestaţiilor ...................................... 16
SECŢIUNEA a 4-a Atribuţiile personalului de supraveghere .................... 16
SECŢIUNEA a 5-a Asigurarea logistică a examenului de licenţă ............. 18

Capitolul III DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ ............... 18


SECŢIUNEA 1 Proba I: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale
şi de specialitate ................................................... 18
SECŢIUNEA a 2-a Proba a II-a: Prezentarea şi susţinerea lucrării
de licenţă ................................................... 22

Capitolul IV STABILIREA REZULTATELOR EXAMENULUI


DE LICENŢĂ ............................................................................. 23

Capitolul V ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ............ 24


SECŢIUNEA 1 Înscrierea absolvenţilor ..................................................... 25
SECŢIUNEA a 2-a Componenţa şi atribuţiile comisiei examenului
de disertaţie ...................................................................... 26
SECŢIUNEA a 3-a Componenţa şi atribuţiile comisiei de analiză şi
soluţionare a contestaţiilor .......................................... 29
SECŢIUNEA a 4-a Desfăşurarea examenului de disertaţie ....................... 30
SECŢIUNEA a 5-a Stabilirea rezultatului examenului de disertaţie ......... 31

Capitolul VI DISPOZIŢII FINALE ................................................................ 32

5
Anexa nr. 1 Tematica şi bibliografia pentru proba I a examenului de licenţă
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate,
specializarea Managementul organizaţiei, domeniul de studii
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
– sesiunea iunie – iulie 2018 ……………………………………..33
Anexa nr. 2 Tematica şi bibliografia pentru proba I a examenului de licenţă
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate,
specializarea Management economico-financiar, domeniul
de studii Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
– sesiunea iunie – iulie 2018 .......................................................... 38
Anexa nr. 3 Tematica şi bibliografia pentru proba I a examenului de licenţă
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate,
specializarea Administraţie publică, domeniul de studii Ştiinţe
administrative – sesiunea iunie – iulie 2018................................... 42
Anexa nr. 4 Tematica şi bibliografia pentru proba I a examenului de licenţă
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate,
specializarea Managementul sistemelor de comunicaţii militare,
domeniul de studii Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
– sesiunea iunie – iulie 2018 ........................................................... 45
Anexa nr. 5 Graficul desfăşurării examenului de licenţă ................................... 48
Anexa nr. 6 Cererea de înscriere la examenul de licenţă ........................................ 49
Anexa nr. 7 Declaraţie autor lucrare licenţă ............................................................ 50
Anexa nr. 8 Declaraţie coordonator ştiinţific licenţă............................................... 51
Anexa nr. 9 Graficul desfăşurării examenului de disertaţie ................................. 52
Anexa nr. 10 Cererea de înscriere la examenul de disertație .................................. 53
Anexa nr. 11 Declaraţie autor lucrare disertație .................................................. 54
Anexa nr. 12 Declaraţie coordonator ştiinţific disertaţie ........................................ 55

6
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul general, conţinutul şi


organizarea activităţilor privind examenele de finalizare a studiilor în Academia
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, fiind elaborat în baza:
a) Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) Legii studiilor universitare nr. 288/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) H.G. nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare
în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea M.Ap.N.,
modificată cu H.G. nr. 972/2009;
d) Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie;
e) Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.643/12.12.2017 pentru
modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie;
f) Dispoziţiei şefului Direcţiei Management Resurse Umane nr. D.M.R.U. 8
din 02.04.2015;
g) Cartei universitare;
h) Regulamentului privind examinarea şi notarea studenţilor;
i) Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor.
Art. 2. (1) Studiile universitare de licenţă se finalizează cu examen de
licenţă, iar studiile universitare de masterat se finalizează cu examen de
disertaţie.
(2) Organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor revin în
responsabilitatea comisiilor de examen pe programe de studii universitare de
licenţă, respectiv pe programe de studii universitare de masterat aprobate de
Senatul universitar în componenţele propuse de Consiliul Facultăţii de
Management Militar şi Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Militare, după caz.
Decizia rectorului de numire a comisiilor de examen se va înscrie de către şeful
secretariatului central în ordinul de zi pe unitate, cu cel puţin trei zile lucrătoare
înainte de începerea examenului de finalizare a studiilor.
(3) Membrii comisiilor examenelor de finalizare a studiilor, unde este cazul,
sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată.
(4) Până la constituirea şi funcţionarea comisiilor examenului de licenţă,
respectiv a comisiilor examenului de disertaţie, activităţile preliminare (înscrierea
absolvenţilor, primirea lucrărilor de licenţă/disertaţiilor şi informarea oportună cu

7
privire la aspectele organizatorice) sunt gestionate de Secţia management
educaţional.
(5) Membrii comisiilor de examen şi ai comisiilor pentru analiza şi
soluţionarea contestaţiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de
soţi, afini şi rude până la gradul al treilea inclusiv, conform legii.
Art. 3. (1) Au dreptul de a participa la examenele de licenţă şi disertaţie
numai absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă sau de masterat
organizate de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de licenţă şi
disertaţie în sesiunile programate de către instituţie.
(2) Examenele de finalizare a studiilor se organizează în trei sesiuni, în
perioadele avizate de Senatul universitar, din care două sesiuni în anul
universitar curent şi o sesiune în luna februarie a anului universitar următor,
conform graficelor-cadru din Anexa nr. 5 şi Anexa nr. 9.
(3) Academia va informa absolvenţii cu privire la perioadele de susţinere a
examenelor de licenţă şi disertaţie, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematică
şi bibliografie, după caz, prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina web.
Art. 4. (1) Pentru prevenirea plagiatului şi asigurarea originalităţii
conţinutului, lucrările de licenţă şi disertaţiile vor fi întocmite în conformitate cu
recomandările Ghidului metodologic privind activitatea de îndrumare,
elaborare şi susţinere a lucrării de licenţă şi a disertaţiei.
(2) Pe pagina web a academiei se vor afişa precizări adresate întregii
comunităţi academice privind plagiatul academic, regulile de evitare a
plagiatului de către autorii lucrărilor şi procedurile recomandate cadrelor
didactice pentru identificarea plagiatului în lucrările absolvenţilor.
(3) Procedura pentru verificarea electronică a originalităţii conţinutului
lucrărilor de licenţă şi disertaţie elaborate de studenţi se aplică, în conformitate
cu cadrul normativ în vigoare referitor la protecţia informaţiilor clasificate,
tuturor lucrărilor care sunt libere la publicare.
(4) Coordonatorul ştiinţific al lucrării de licenţă/disertaţie are obligaţia să
încarce lucrarea/lucrările care sunt libere la publicare pe portalul softului
antiplagiat iThenticate şi să analizeze similitudinile din raportul generat de soft.
(5) Evaluarea originalităţii determină în ce măsură a fost compilat sau
copiat textul analizat şi nu constituie baza certificării autenticităţii unei lucrări.
(6) Se consideră că nivelul de alarmare pentru plagiat este atins atunci când
indicatorul este mai mare de 25 %.
(7) Coordonatorul ştiinţific analizează, după caz, raportul de similitudine al
lucrării libere la publicare, respectiv conţinutul lucrării pentru care autorul a
stabilit unul din nivelurile de secretizare prevăzute de legislaţia în vigoare şi
poate decide următoarele:

8
a) studentul să elimine/refacă acele paragrafe din text, subcapitole, capitole
ale lucrării cu similitudini pentru care nu sunt precizate sursele
bibliografice;
b) neacordarea avizului favorabil în vederea susţinerii lucrării de licenţă/
disertaţie în cazul în care studentul nu respectă cerinţele coordonatorului
în ceea ce priveşte originalitatea conţinutului lucrării.
(8) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării
falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă sau
de disertaţie.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

Art. 5. (1) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu


organizează examen de licenţă pentru programele de studii Managementul
organizaţiei, Managementul sistemelor de comunicaţii militare 1 şi Management
economico-financiar, aferente domeniului de studii universitare de licenţă Ştiinţe
militare, informaţii şi ordine publică, respectiv pentru programul de studii
Administraţie publică, aferent domeniului de studii universitare de licenţă Ştiinţe
administrative.
(2) Examenul de licenţă constă în susţinerea a două probe, astfel:
a) Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – scris;
b) Proba a II-a – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – oral.
(3) Probele se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a
comisiei/subcomisiei de examen specifice fiecărei probe şi a absolventului
examinat.
Art. 6. Graficul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea sesiunilor
examenului de licenţă este prezentat în Anexa nr. 5.

SECŢIUNEA 1
Înscrierea absolvenţilor

Art. 7. (1) Înscrierea absolvenţilor la examenul de licenţă se face prin


depunerea la Biroul planificare şi evidenţă învăţământ/Secţia management
educaţional cu 10 zile calendaristice înainte de data planificată pentru
susținerea examenului de licență, a unui dosar de înscriere, care conține
următoarele documente:
a) cererea individuală de înscriere (Anexa nr. 6) completată;

1
Examenul de licență la programul de studii Managementul sistemelor de comunicații militare se organizează în
baza art. 7 alin. (1) lit. b) din Ordinul nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.

9
b) copia certificatului de naştere;
c) copia certificatului de căsătorie (sau alte acte care atestă schimbarea
numelui sau a prenumelui), dacă este cazul;
d) două fotografii 3/4 color;
e) un dosar plic.
(2) Pentru documentele nominalizate la alin. (1) prezentate în copie, după
confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru
conformitate, pe fiecare pagină, de către persoana care are atribuţii desemnate în
acest sens în cadrul secretariatului comisiei de licență.
(3) Cu cel puţin cinci zile calendaristice înainte de începerea examenului
de licenţă, absolvenţii depun la Secţia management educaţional:
a) un exemplar al lucrării de licenţă, însoţit de referatul întocmit de
conducătorul ştiinţific, cu propunerea de a fi susţinută în faţa comisiei
de specialitate; de asemenea, lucrarea de licenţă liberă la publicare se
va depune şi în format digital pe un CD;
b) raportul de similitudine generat de softul antiplagiat pentru lucrările
libere la publicare, certificat prin semnătură de coordonatorul ştiinţific,
sau aprecierea scrisă a coordonatorului ştiinţific privind originalitatea
lucrării pentru care autorul a stabilit unul din nivelurile de secretizare
prevăzute de legislaţia în vigoare (conform modelului din Anexa nr. 8);
c) o declaraţie pe propria răspundere a autorului, prin care se atestă
originalitatea conţinutului lucrării (conform modelului din Anexa nr. 7).
Art. 8. După definitivarea situaţiei şcolare a studenţilor din promoţia 2018
şi verificarea situaţiei şcolare a absolvenţilor din promoţiile anterioare în
registrele matricole, prin grija Secţiei management educaţional, comandantul
(rectorul) aprobă cererile de înscriere la examenul de licenţă.
Art. 9. Cu trei zile calendaristice înainte de începerea examenului de licenţă,
secretariatul central definitivează, pe programe de studii, tabelele nominale cu
absolvenţii cărora li s-a aprobat înscrierea la examenul de licenţă.

SECŢIUNEA a 2-a
Componenţa şi atribuţiile comisiei examenului de licenţă

Art. 10. (1) Componenţa nominală a comisiilor examenului de licenţă pe


programe de studii este următoarea:
a) preşedinte – cadru didactic titular cu gradul didactic de profesor
universitar sau conferenţiar universitar;
b) membri – cadre didactice titulare sau asociate care deţin titlul ştiinţific
de doctor şi care deţin/au echivalat de Senatul universitar titlul didactic
de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar sau profesor
universitar;
c) secretar – cadru didactic titular.
(2) Comisiile de examen se pot organiza la proba a II-a pe subcomisii, cu
următoarea componenţă:

10
a) preşedinte subcomisie – cadru didactic titular cu gradul didactic de
profesor universitar sau conferenţiar universitar;
b) membri – cadre didactice titulare sau asociate care deţin titlul ştiinţific de
doctor şi care deţin/au echivalat de Senatul universitar titlul didactic de
lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar sau profesor
universitar;
c) secretar subcomisie – cadru didactic titular.
(3) Conducătorii ştiinţifici ai lucrărilor de licenţă pot fi membri ai
subcomisiilor constituite pentru proba a II-a.
(4) Componenţele nominale ale comisiilor examenului de licenţă pe
programe de studii sunt propuse de Consiliile facultăţilor şi aprobate de Senatul
universitar, cel mai târziu cu patru zile lucrătoare înainte de susţinerea probei I a
examenului de licenţă.
(5) Cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de susţinerea probei I a
examenului de licenţă, componenţele nominale ale comisiilor examenului de
licenţă pe programe de studii aprobate de Senatul universitar sunt înscrise de
către şeful secretariatului central în ordinul de zi pe unitate şi cu două zile
lucrătoare înainte de susţinerea probei I acestea se fac publice, prin afişarea pe
pagina web a academiei şi la panoul special amenajat în incinta campusului
universitar.
(6) Componenţa comisiilor pentru examenul de licenţă, precum şi numărul
membrilor acestora nu se modifică pe durata sesiunii examenului de licență.
Art. 11. Conducerea instituţiei şi comisiile de examen poartă întreaga
responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a
studiilor.
Art. 12. Preşedintele comisiei subordonează întregul personal implicat în
organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă la programul de studii
respectiv şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) efectuează instructajul absolvenţilor;
b) aprobă atribuţiile individuale ale membrilor comisiei, coordonează
activitatea acestora şi stabileşte programul de lucru, spaţiile destinate
pentru activităţile specifice (săli de examen, săli pentru evaluare etc.) şi
mijloacele tehnice necesare;
c) păstrează exclusiv asupra sa şi asigură aplicarea ştampilei cu inscripţia
Examen de licenţă pe lucrările scrise, documentele de evidenţă,
procesele-verbale etc.
d) identifică şi aplică soluţii privind oricare alte aspecte inopinate care
intervin în derularea examenului, în funcţie de împrejurări şi în limitele
stabilite de actele normative în vigoare;
e) la proba I:
• desemnează membrii comisiei care elaborează subiectele şi grila de
evaluare, respectiv membrii comisiei care asigură transportul
plicurilor cu subiecte la sălile de examen;
11
• coordonează activităţile membrilor comisiilor desemnaţi să elaboreze
subiectele şi grila de evaluare;
• prin tragere la sorţi, decide varianta de subiecte ce va fi aplicată în
cadrul probei;
• monitorizează predarea – primirea documentelor şi a lucrărilor
scrise între secretarul comisiei şi şefii de sală;
• solicită imediat întrunirea Comisiei de etică universitară la primirea
unui raport referitor la un eveniment deosebit (tentativă de fraudă
sau fraudă) produs pe timpul probei şi va decide asupra aplicării
măsurilor propuse de aceasta;
• numerotează, împreună cu secretarii comisiilor respective, lucrările
scrise şi le distribuie pe mape în vederea evaluării acestora;
• stabileşte modul de distribuire a mapelor cu lucrări scrise către
evaluatori în vederea evaluării;
• supervizează evaluarea lucrărilor scrise în conformitate cu baremele
din grila de evaluare;
• supervizează completarea borderourilor cu notele acordate, fără
ştersături sau corecturi;
• certifică prin semnătură exactitatea înscrierii notelor pe lucrările
scrise;
• organizează activitatea de desecretizare a lucrărilor scrise şi de
înscriere a notelor în catalogul probei;
• întocmeşte un raport final cu privire la desfăşurarea şi rezultatele
probei.
f) la proba a II-a:
• stabileşte componenţa subcomisiilor, nominalizând preşedinţii de
subcomisii, membrii şi secretarii acestora;
• aprobă programul de lucru al subcomisiilor;
• coordonează activitatea subcomisiilor pe timpul derulării probei;
• coordonează direct activitatea unei subcomisii şi participă la
susţinerea lucrărilor, acordând note absolvenţilor;
• aprobă procesul-verbal cu notele acordate;
• aprobă raportul final privind desfăşurarea probei şi propunerile
privind îmbunătăţirea calităţii activităţii de îndrumare şi de
elaborare a lucrărilor de licenţă.
Art. 13. Membrii comisiei au următoarele responsabilităţi:
a) asigură instruirea responsabililor de sală şi a personalului supraveghetor,
conform precizărilor preşedintelui comisiei;

12
b) la proba I:
• elaborează două variante de subiecte şi grila de evaluare pentru
varianta aplicată în cadrul probei;
• evaluează lucrările scrise în conformitate cu grila de evaluare;
• completează borderourile cu notele acordate, fără ştersături sau
corecturi;
• participă la procedura de desecretizare a lucrărilor scrise şi la
înscrierea notelor probei în catalog.
c) la proba a II-a:
• analizează şi evaluează, în prealabil susţinerii probei, valoarea
ştiinţifică a lucrărilor de licenţă;
• participă la susţinerea lucrărilor de licenţă şi acordă note, luând în
considerare valoarea ştiinţifică, modul de prezentare a lucrării şi
calitatea răspunsurilor formulate de absolvenţi la întrebările
adresate.
Art. 14. Secretarul comisiei se subordonează preşedintelui comisiei şi are
următoarele atribuţii administrative:
a) primeşte de la Secţia management educaţional tabelul nominal cu
situaţia şcolară a absolvenţilor înscrişi la examenul de licenţă, aprobat
de comandant (rector), precum şi lucrările de licenţă ale absolvenţilor;
b) la proba I:
• propune spre aprobare preşedintelui comisiei programul de lucru,
spaţiile destinate pentru activităţile specifice (săli de examen, săli
destinate activităţilor comisiei etc.) şi mijloacele tehnice necesare;
• asigură înscrierea în ordinul de zi pe unitate a datelor referitoare la
examenul de licenţă;
• informează absolvenţii cu date privind examenul de licenţă;
• organizează distribuirea mapelor cu formulare pentru lucrarea scrisă
şi a celorlalte materiale către şefii de sală desemnaţi;
• primeşte de la şefii de sală, pe bază de proces-verbal încheiat în
prezenţa preşedintelui comisiei şi a absolvenţilor, respectiv a
supraveghetorilor care au monitorizat transportul mapelor, lucrările
scrise, formularele anulate, formularele necompletate, ciornele şi
celelalte materiale distribuite;
• participă, împreună cu preşedintele comisiei, la numerotarea
lucrărilor scrise şi distribuirea acestora pe mape în vederea evaluării;
• predă subofiţerului de stat major, pe bază de proces-verbal, mapele
cu lucrările scrise, în vederea păstrării acestora;
• monitorizează completarea corectă a notelor acordate de fiecare
evaluator în borderouri;

13
• transcrie notele acordate de evaluatori şi calculează media probei în
borderourile centralizatoare, certificând sub semnătură exactitatea
acestora;
• înscrie nota din borderourile centralizatoare pe lucrările scrise şi
certifică prin semnătură exactitatea acestora;
• distribuie responsabilităţi individuale, urmăreşte şi îndrumă
activitatea membrilor secretariatului central;
• afişează rezultatele probei pe pagina web a academiei şi în locurile
amenajate în incinta campusului universitar.
c) la proba a II-a:
• supune aprobării preşedintelui comisiei repartiţia pe subcomisii a
absolvenţilor în vederea susţinerii lucrărilor de licenţă şi spaţiile
alocate activităţilor;
• predă secretarilor subcomisiilor, pe bază de proces-verbal, documentele
specifice şi lucrările de licenţă ale absolvenţilor repartizaţi;
• afişează rezultatele probei pe pagina web a academiei;
• întocmeşte raportul final privind desfăşurarea probei şi
centralizează propunerile privind îmbunătăţirea calităţii activităţii
de îndrumare şi elaborare a lucrărilor de licenţă;
• asigură elaborarea şi predarea documentelor finale ale examenului de
licenţă către compartimentele specializate ale academiei şi eşaloanele
superioare.
Art. 15. Preşedintele subcomisiei pentru proba a II-a se subordonează
preşedintelui comisiei examenului de licenţă şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) efectuează instructajul absolvenţilor pentru probă;
b) coordonează activitatea membrilor subcomisiei;
c) participă la susţinerea lucrărilor de licenţă şi acordă note absolvenţilor;
d) coordonează activitatea de calculare a mediilor absolvenţilor la
proba a II-a, ca medie aritmetică a notelor acordate;
e) aprobă procesul-verbal cu mediile la proba a II-a şi le comunică
absolvenţilor la finalizarea programului aprobat de preşedintele comisiei;
f) identifică şi aplică soluţii privind oricare alte aspecte inopinate care
intervin în derularea probei, în funcţie de împrejurări şi în limitele
competenţelor stabilite;
g) formulează raportul final privind desfăşurarea probei şi propunerile
privind îmbunătăţirea calităţii activităţii de îndrumare şi de elaborare a
lucrărilor de licenţă.
Art. 16. Secretarul subcomisiei pentru proba a II-a se subordonează
preşedintelui subcomisiei şi are următoarele atribuţii administrative:
a) primeşte de la secretarul comisiei tabelul nominal cu absolvenţii
repartizaţi şi lucrările de licenţă ale acestora;

14
b) propune spre aprobare preşedintelui subcomisiei ordinea de susţinere a
lucrărilor de licenţă şi o comunică absolvenţilor prin afişare în locurile
stabilite;
c) asigură dotările necesare desfăşurării probei şi funcţionalitatea acestora în
sala repartizată;
d) afişează rezultatele probei în locurile stabilite;
e) întocmeşte zilnic un proces-verbal de şedinţă în care consemnează
componenţa subcomisiei, absolvenţii care au susţinut lucrarea de licenţă şi
mediile acestora la proba a II-a, pe care îl supun aprobării preşedintelui
subcomisiei;
f) predă zilnic secretarului comisiei procesul-verbal de şedinţă, lucrările de
licenţă care au fost susţinute şi situaţia cu numărul de ore efectuate de
membrii subcomisiilor, în vederea remunerării acestora pentru
activitatea desfăşurată;
g) întocmeşte, sub îndrumarea preşedintelui subcomisiei, raportul final
privind desfăşurarea probei şi centralizează propunerile referitoare la
îmbunătăţirea calităţii activităţii de îndrumare şi de elaborare a lucrărilor
de licenţă.
Art. 17. Asigurarea derulării activităţilor administrative specifice comisiilor
revine în responsabilitatea secretarilor comisiilor pe programe de studii şi unui
secretariat central, constituit din:
a) şeful secretariatului central – ofiţer din Secţia management educaţional
b) cadre didactice/militare/personal civil contractual;
c) o persoană care are atribuţii desemnate pentru certificarea conformităţii
cu originalul a copiilor documentelor;
d) un subofiţer de stat major;
e) referenţi şi operatori PC şi ai mijloacelor de multiplicare.
Art. 18. Şeful secretariatului central asigură:
a) înscrierea componenţei nominale a comisiilor examenului de licenţă, pe
programe de studii, în ordinul de zi pe unitate, cu cel puţin trei zile
lucrătoare înainte de susţinerea probei;
b) afişarea componenţei nominale a comisiilor examenului de licenţă cu două
zile lucrătoare înainte de susţinerea probei pe pagina web a academiei şi la
panoul special amenajat în incinta campusului universitar;
c) coordonarea activităţii membrilor secretariatului central;
d) colaborarea secretariatului central cu secretarii comisiilor, în vederea
derulării în condiţii optime a activităţilor specifice;
e) resursele materiale necesare derulării celor două probe ale examenului
de licenţă.
Art. 19. Membrii secretariatului central susţin activitatea secretarilor
fiecărei comisii constituite pe programe de studii şi, conform responsabilităţilor
atribuite, asigură:

15
a) utilizarea aplicaţiilor informatice aprobate şi tehnoredactarea
documentelor specifice;
b) afişarea informaţiilor cu privire la examenul de licenţă pe pagina web a
instituţiei şi în locurile stabilite;
c) relaţionarea cu absolvenţii şi rezolvarea oportună a solicitărilor acestora;
d) evidenţa, înregistrarea şi arhivarea documentelor elaborate;
e) starea de funcţionare a mijloacelor informatice şi de multiplicare;
f) certificarea conform cu originalul a copiilor documentelor prevăzute la
art. 7, alin. (1);
g) executarea altor sarcini repartizate.

SECŢIUNEA a 3-a
Componenţa şi atribuţiile comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor

Art. 20. Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor se constituie la


nivel instituţional şi are următoarea componenţă:
a) preşedinte – cadru didactic titular cu gradul didactic de profesor
universitar sau conferenţiar universitar;
b) doi membri – cadre didactice care deţin titlul ştiinţific de doctor şi care
deţin/au echivalat de Senatul universitar titlul ştiinţific de lector
universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar sau profesor universitar;
c) secretar – cadru didactic.
Art. 21. (1) Componenţa comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor,
precum şi numărul membrilor acesteia nu se modifică pe durata sesiunilor
examenului de licenţă.
(2) Componenţa nominală a comisiei de analiză şi soluţionare a
contestaţiilor se înscrie în ordinul de zi pe unitate, cu cel puţin trei zile lucrătoare
înainte de începerea sesiunii examenului de licenţă şi se publică pe pagina web a
instituţiei, prin grija secretarului comisiei.

SECŢIUNEA a 4-a
Atribuţiile personalului de supraveghere

Art. 22. Pentru respectarea regulilor de lucru specifice în sălile destinate


desfăşurării probei I, se stabilesc prin tragere la sorţi, responsabili de sală şi
personal de supraveghere din rândul ofiţerilor, al personalului didactic şi
personalului didactic auxiliar.
Art. 23. Responsabilul de sală are următoarele atribuţii:
a) verifică identitatea absolvenţilor la accesul în sală, consemnează
prezenţa în tabelul nominal cu absolvenţii repartizaţi în sala respectivă şi
supraveghează ca fiecare absolvent să aibă asupra sa numai materialele
precizate de comisie;

16
b) distribuie fiecărui absolvent coli (formulare) tip pentru redactarea lucrării
scrise, ciorne şi, după caz, alte materiale stabilite de comisie;
c) verifică exactitatea datelor de identificare înscrise pe colile tip,
confruntându-le cu actul de identitate;
d) verifică, la primire, integritatea sigiliilor şi a plicului ce conţine
subiectele de examen;
e) la ora indicată, deschide plicul cu subiectele pentru examen şi le
distribuie candidaţilor;
f) asigură respectarea regulilor de lucru specifice în sala respectivă;
g) la finalul probei, primeşte lucrările scrise ale absolvenţilor şi
consemnează în tabel datele precizate la instructaj;
h) predă secretarului comisiei, pe bază de proces-verbal încheiat în
prezenţa preşedintelui comisiei, a unui supraveghetor şi a doi absolvenţi
din sala respectivă, lucrările scrise, formularele anulate, formularele
neutilizate, ciornele, tabelele cu prezenţa absolvenţilor în săli şi tabelele
de primire a lucrărilor de la absolvenţi;
i) predă, când este cazul, raportul scris referitor la eventualele evenimente
deosebite (tentativa de fraudă sau frauda dovedită) petrecute în sală pe
timpul susţinerii probei, precum şi dovezile respective.
Art. 24. Personalul de supraveghere se subordonează responsabilului de
sală şi are următoarele atribuţii:
a) verifică, la ordin, identitatea absolvenţilor şi corectitudinea datelor de
identificare înscrise pe lucrările scrise;
b) asigură respectarea regulilor de lucru specifice în sala de examen;
c) însoţeşte, conform nominalizării, responsabilul de sală pe timpul
transportului mapei de la sala de examen la comisie şi asistă la predarea
lucrărilor scrise, formularelor anulate, formularelor neutilizate,
ciornelor, tabelelor cu prezenţa absolvenţilor în săli şi tabelelor de
primire a lucrărilor de la absolvenţi;
d) atunci când au fost martori direcţi, certifică evenimentul deosebit
(tentativa de fraudă sau frauda dovedită) constatat prin semnătură pe
raportul scris elaborat de responsabilul de sală.
Art. 25. Întregul personal implicat în organizarea şi desfăşurarea
examenului de licenţă va respecta regulile referitoare la păstrarea secretului
operaţiunilor şi clasificarea informaţiilor şi va declara pe propria răspunde că nu are
soţ/soţie, rude şi afini, până la gradul al III-lea, în rândul absolvenţilor şi al
membrilor comisiei.

17
SECŢIUNEA a 5-a
Asigurarea logistică a examenului de licenţă

Art. 26. (1) Spaţiile ce vor fi destinate derulării activităţilor specifice


comisiilor de examen sunt identificate şi propuse spre aprobare preşedinţilor de
comisii de către secretarii acestora.
(2) Sălile în care se va desfăşura proba I se stabilesc cu cel mult 24 de ore
înainte de susţinerea acesteia.
Art. 27. Dotările necesare (materiale de resortul cazarmării, echipamentului,
logisticii didactice, asigurării informatice), sursele de alimentare cu energie
electrică şi starea de funcţionare a acestora sunt asigurate şi verificate, în
colaborare, de către compartimentele specializate, Facultatea de Management
Militar, Facultatea de Ştiinţe Militare şi Secţia management educaţional.

CAPITOLUL III
DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

Art. 28. (1) Cu trei zile lucrătoare înainte de susţinerea probei I a


examenului de licenţă, comisiile de examen constituite pe programe de studii se
reunesc independent în vederea desfăşurării instructajului, desemnării membrilor
participanţi la elaborarea subiectelor pentru proba I şi a membrilor care
instruiesc responsabilii de sală şi personalul de supraveghere.
(2) Instructajul subcomisiilor pentru proba a II-a se realizează în prima zi
alocată desfăşurării probei, înainte de începerea acesteia.
(3) Instructajul absolvenţilor se execută cu cel puţin 48 de ore înainte de
susţinerea probei I a examenului de licenţă, prilej cu care se prezintă şi
componenţa comisiei examenului de licenţă.
Art. 29. Programarea probelor examenului de licenţă se întocmeşte de
secretarul fiecărei comisii şi se aprobă de preşedinţii acestora.

SECŢIUNEA 1
Proba I: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Art. 30. (1) Proba I este eliminatorie, nota minimă de promovare fiind
5,00.
(2) Perioada de timp alocată pentru desfăşurarea probei este de trei ore.
Art. 31. (1) Elaborarea subiectelor şi a grilei de evaluare se realizează în ziua
desfăşurării probei, într-o încăpere destinată în acest scop şi cu respectarea regulilor
referitoare la păstrarea confidenţialităţii şi la clasificarea informaţiilor.
(2) La elaborarea subiectelor se va ţine seama de următoarele cerinţe:

18
a) conţinutul să fie în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia
stabilite pentru examenul de licenţă, să asigure o acoperire echilibrată a
acestora şi să aibă un grad de dificultate mediu;
b) formularea să fie clară, fără ambiguităţi şi să cuprindă toate elementele
şi indicaţiile necesare pentru rezolvare;
c) modalitatea de rezolvare a subiectelor să facă posibilă aprecierea
obiectivă şi cât mai exactă a nivelului de pregătire al absolvenţilor.
(3) La elaborarea subiectelor şi a grilei de evaluare participă preşedintele
comisiei şi membrii comisiei desemnaţi pentru proba I, respectându-se următorul
algoritm:
a) se stabilesc din tematica precizată, prin tragere la sorţi, temele care fac
obiectul formulării subiectelor;
b) membrii comisiei, sub coordonarea preşedintelui comisiei, formulează
subiectele;
c) după definitivarea conţinuturilor subiectelor, membrii comisiei, sub
coordonarea preşedintelui comisiei, întocmesc grila de evaluare.
Art. 32. (1) Sub supravegherea secretarului comisiei, subiectele elaborate
sunt multiplicate corespunzător numărului absolvenţilor specializării universitare
respective, sunt introduse în plicuri conform repartiţiei pe sălile de examen, după
care plicurile se sigilează. Pe plicuri se înscrie sala de examen, numărul de
exemplare ale subiectelor şi ora începerii probei.
(2) Plicurile sigilate sunt predate pe bază de proces-verbal personalului
desemnat prin ordinul preşedintelui comisiei pentru transportul lor la sălile de
examen, iar aceştia, la rândul lor, le predau pe bază de proces-verbal responsabililor
de săli, care le deschid cu cinci minute înainte de ora înscrisă şi le distribuie
absolvenţilor.
Art. 33. (1) Secretarul comisiei, după finalizarea operaţiunilor de elaborare a
subiectelor şi a grilei de evaluare, întocmeşte un proces-verbal care este semnat de
către membrii comisiei participanţi la elaborare şi de către preşedintele comisiei.
(2) Afişarea subiectelor şi a grilei de evaluare la panourile destinate se face
la finalizarea probei.
Art. 34. Cadrele didactice de specialitate care au participat la elaborarea
subiectelor pot părăsi sala destinată în acest scop numai cu aprobarea
preşedinţilor comisiilor.
Art. 35. (1) Absolvenţii au acces în săli cu 30 de minute înainte de
începerea probei. Sub coordonarea şefului de sală, absolvenţii ocupă locurile
destinate fiecăruia în sală, respectându-se criteriul ordinii alfabetice.
(2) La intrarea în sala de examen, absolvenţii nu vor avea asupra lor niciun
mijloc electronic de comunicare şi niciun suport cu informaţii corespunzătoare
tematicii probei; identificarea de către personalul de supraveghere a unui
asemenea mijloc sau suport cu informaţii corespunzătoare tematicii probei asupra

19
unui absolvent, pe perioada derulării probei, conduce la eliminarea
necondiţionată din examen a celui în cauză, prin decizia preşedintelui comisiei.
(3) Absolvenţii înscrişi la examenul de licenţă, care nu se află în sala de
examen în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai
susţine proba respectivă.
Art. 36. Pentru elaborarea lucrărilor scrise, absolvenţii vor folosi cerneală
ori pastă de culoare albastră, iar pentru scheme şi desene tehnice numai creionul
negru. Pe hartă se lucrează numai cu creioane colorate, folosindu-se culorile
prevăzute în atlasul de semne convenţionale.
Art. 37. În cazul în care unii absolvenţi, din diferite motive (existenţa a
numeroase corecturi ori înscrierea unor semne particulare pe formular), doresc
să transcrie lucrarea fără să depăşească timpul alocat probei, primesc coli noi pe
care vor completa datele de identitate şi le vor secretiza, iar cele folosite iniţial
vor fi anulate.
Art. 38. Pe timpul desfăşurării probei, personalului de supraveghere îi este
interzis să ofere absolvenţilor indicaţii în plus faţă de cele cuprinse în formularea
subiectelor, să discute între ei sau să rezolve subiectele de examen.
Art. 39. (1) După terminarea lucrării sau la încheierea timpului destinat
probei, fiecare absolvent predă lucrarea scrisă şi ciornele responsabilului de sală,
care verifică şi înscrie în tabelul nominal numărul de pagini scrise. Fiecare
absolvent semnează în tabelul nominal, certificând astfel corectitudinea
înscrierii numărului de pagini scrise.
(2) Ciornele şi colile anulate se strâng separat şi nu se iau în considerare la
evaluare.
Art. 40. Responsabilii de sală, însoţiţi de cel puţin un supraveghetor şi
ultimii doi absolvenţi care au predat lucrarea scrisă în sala respectivă, transportă
şi predau formularele, pe bază de proces-verbal, secretarilor comisiilor
constituite pe programe de studii, în prezenţa preşedinţilor comisiilor.
Art. 41. (1) În cazul constatării, pe timpul desfăşurării probei sau a predării –
primirii, respectiv transportului lucrărilor la sediul comisiei, a unei abateri de la
regulile de ordine interioară şi de conduită specifice, a unei tentative de fraudă sau a
unei fraude, membrii comisiei/responsabilul de sală/personalul
supraveghetor/absolvenţii au obligaţia de a aduce, neîntârziat, la cunoştinţa
preşedintelui comisiei, situaţia respectivă, prin înaintarea unui raport.
(2) Preşedintele comisiei va dispune, după caz, încetarea imediată a exercitării
atribuţiilor de către membrii comisiei/şeful de sală/personalul de supraveghere
implicaţi, respectiv eliminarea absolventului/absolvenţilor din examenul de licenţă.
Ulterior, va sesiza Comisia de etică universitară în vederea analizei faptei şi luării
unei decizii.
Art. 42. (1) În vederea evaluării lucrărilor scrise, se realizează numerotarea
acestora de la „1” la „n”, în corelaţie cu numărul de absolvenţi ai programului de

20
studii care au susţinut proba, iar distribuirea lor în mape în vederea evaluării este
stabilită de preşedintele fiecărei comisii.
(2) Fiecare evaluator primeşte, sub semnătură, în prezenţa secretarului
comisiei, o mapă (plic) cu lucrări scrise, un borderou pentru consemnarea
notelor acordate şi baremul de evaluare.
(3) Fiecare lucrare se evaluează, independent, de către două cadre didactice şi
se apreciază separat, conform baremelor de evaluare. În afara cadrului organizat
de către preşedintele comisiei, evaluatorii nu se vor consulta între ei referitor la
conţinutul şi aprecierea lucrărilor scrise. Nu sunt permise însemnări, sublinieri
sau alte semne pe lucrările scrise.
(4) Evaluatorii consemnează în borderou notele acordate pentru fiecare
lucrare. Borderourile vor fi semnate şi predate de fiecare evaluator secretarului
comisiei, împreună cu lucrările scrise.
(5) Notele acordate de fiecare evaluator se înscriu de către secretarul
comisiei în borderoul centralizator şi se calculează media fiecărei lucrări scrise,
ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate. După
verificarea corectitudinii înscrierii notelor acordate şi mediilor probei, secretarul
şi preşedintele comisiei semnează borderoul centralizator.
(6) În cazul în care între notele acordate de cei doi evaluatori ai aceleiaşi
lucrări există diferenţe mai mari de un punct, lucrarea respectivă va fi încredinţată
altui cadru didactic, numit de preşedintele comisiei, care, în prezenţa celor care
au acordat notele iniţiale, reevaluează şi stabileşte nota definitivă, pe care o va
consemna în borderou sub semnătură.
(7) Media înscrisă în borderou se consemnează pe fiecare lucrare scrisă cu
cerneală sau pastă roşie, în cifre şi litere, de către secretarul comisiei. După
verificarea corectitudinii înscrierii notelor pe lucrări, preşedintele şi secretarul
comisiei semnează pe fiecare lucrare.
(8) După înscrierea notelor şi a semnăturilor pe lucrări, acestea se
desecretizează în plenul comisiilor şi se completează catalogul cu rezultatele
obţinute de absolvenţi la proba I. Catalogul se semnează de secretarul şi
preşedintele comisiei.
Art. 43. (1) Rezultatele probei I se comunică absolvenţilor în termen de cel
mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia, prin afişare pe pagina web a
academiei şi la panoul special amenajat în academie. Pe tabelul cu rezultate se
menţionează data şi ora afişării.
(2) Eventualele contestaţii ale absolvenţilor privind rezultatele probei I se
depun la secretarii comisiilor pe programe de studii, în termen de 12 ore de la
comunicarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult opt ore de la data
încheierii depunerii contestaţiilor de către Comisia de analiză şi soluţionare a
contestaţiilor numită la nivelul academiei.
(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, preşedintele comisiei de analiză
şi soluţionare a contestaţiilor numeşte doi evaluatori din cadrul comisiei

21
examenului de licenţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial, care reevaluează
lucrările care fac obiectul contestaţiilor, după aceleaşi criterii de evaluare. Dacă
nota finală rezultată în urma reevaluărilor şi înscrisă pe lucrări diferă față de
nota iniţială, în documente se menţionează nota acordată la reevaluare.
(4) Deciziile comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt
definitive.
Art. 44. După soluţionarea contestaţiilor şi anunţarea rezultatelor finale la
proba I, secretarii subcomisiilor pentru proba a II-a comunică absolvenţilor, prin
afişare în locurile stabilite, ordinea de susţinere a lucrărilor de licenţă.

SECŢIUNEA a 2-a
Proba a II-a: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Art. 45. Lucrarea de licenţă are o parte teoretică şi una practic-aplicativă.


Art. 46. Membrii comisiilor/subcomisiilor pentru proba a II-a a examenului
de licenţă vor analiza, în prealabil susţinerii probei, conţinutul lucrărilor de
licenţă şi fiecare îşi va definitiva aprecierea preliminară asupra calităţii
lucrărilor.
Art. 47. (1) Lucrarea de licenţă este susţinută de absolvent în prezenţa
membrilor comisiei/subcomisiei la care a fost repartizat, în şedinţă publică sau,
dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia
informaţiilor clasificate.
(2) Susţinerea lucrării de licenţă constă, în general, în prezentarea succintă
a conţinutului acesteia, cu menţionarea problemelor esenţiale, a aspectelor
originale şi a concluziilor şi propunerilor. Alte aspecte privind susţinerea lucrării
de licenţă sunt precizate absolvenţilor cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea
probei.
(3) Timpul alocat pentru susţinere este de cel mult 20 de minute.
(4) Pentru clarificarea şi aprofundarea unor aspecte, membrii comisiei pot
adresa absolventului întrebări. Pentru pregătirea şi prezentarea răspunsurilor,
acestuia i se acordă, de regulă, 15-20 de minute, precum şi posibilitatea de a
consulta lucrarea de licenţă.
Art. 48. (1) Nota la lucrarea de licenţă se acordă în raport cu valoarea
ştiinţifică, precum şi cu modul de prezentare de către absolvent.
(2) Deliberarea comisiei/subcomisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor
probei nu este publică. În şedinţă închisă, fiecare membru al
comisiei/subcomisiei, cu excepţia secretarului, propune o notă exprimată prin
numere întregi, de la 1 la 10. Preşedintele subcomisiei este membru de drept al
subcomisiei de evaluare.

22
(3) În cazul în care coordonatorii ştiinţifici ai lucrărilor de licenţă sunt
membri ai comisiei/subcomisiei, aceştia nu participă la evaluarea lucrărilor
pe care le-au coordonat.
(4) Nota finală a probei a II-a se constituie ca medie aritmetică cu două
zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de membrii subcomisiei. Nota
minimă de promovare a probei este 5,00.
(5) Rezultatele probei a II-a sunt comunicate absolvenţilor în termen de cel
mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia şi se afişează pe pagina web a
academiei şi la panoul special amenajat în academie. Pe tabelul cu rezultate se
menţionează data şi ora afişării.
(6) Nu se admit contestaţii la proba a II-a.
Art. 49. Pentru fiecare absolvent care nu a obţinut nota minimă de
promovare la această probă, secretarul comisiei/subcomisiei întocmeşte un
proces-verbal, semnat de preşedinte şi de membrii acesteia, în care se specifică:
tema lucrării de licenţă, aprecierile asupra conţinutului acesteia şi a răspunsurilor
absolventului, media obţinută şi propunerile privind efectuarea unor
modificări/completări sau alegerea unei noi teme.

CAPITOLUL IV
STABILIREA REZULTATELOR EXAMENULUI DE LICENŢĂ

Art. 50. Media examenului de licenţă se stabileşte ca medie aritmetică, cu


două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.
Art. 51. Absolventul este declarat „PROMOVAT” la examenul de licenţă
dacă susţine cele două probe în aceeaşi sesiune, obţine la fiecare probă cel puţin
nota 5,00, iar media examenului de licenţă este cel puţin 6,00.
Art. 52. (1) Absolvenţilor care au îndeplinit toate cerinţele prevăzute în
programul de studii universitare de licenţă şi au obţinut la fiecare probă cel puţin
nota 5,00, iar media examenului de licenţă este cel puţin 6,00, li se eliberează
Diploma de licenţă însoţită de Suplimentul la diplomă, întocmit conform
reglementărilor în vigoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.
(2) Până la eliberarea diplomei, dar nu mai mult de 12 luni de la data
promovării, absolvenţii primesc adeverinţe de absolvire a studiilor.
(3) Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi
legale ca şi diploma şi este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi
semnătura persoanelor responsabile din academie, precum şi informaţiile
următoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;

23
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de
predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le
stabileşte (hotărâre a guvernului, ordin al ministrului, după caz).
(4) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe
urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatului actului de studii.
Art. 53. (1) Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă pot primi,
la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii referitoare la:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) mediile de promovare a anilor de studii;
e) statutul de acreditare, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia
geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte.
(2) Absolvenţii din promoţia curentă şi din cele anterioare care nu au
promovat examenul de licenţă în prima sesiune, se pot înscrie într-o sesiune
ulterioară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu plata taxei de
înscriere aferente stabilită de Senatul universitar.

Art. 54. În termen de cinci zile de la încheierea examenului de licenţă,


preşedinţii comisiilor constituite pe programe de studii întocmesc câte o dare de
seamă asupra desfăşurării probelor şi a rezultatelor obţinute de absolvenţi.
Acestea se înaintează Statului Major al Forţelor Terestre şi Direcţiei Generale
Management Resurse Umane.

CAPITOLUL V
ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

Art. 55. (1) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
organizează examen de disertaţie pentru programele de studii universitare de
masterat Leadership organizaţional, Managementul capabilităţilor
organizaţionale, Management şi tehnologie şi Intelligence în organizaţii, domeniul
de studii Ştiinţe militare.
(2) Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, respectiv Prezentarea
şi susţinerea disertaţiei – oral. Examenul este public, cu excepţia situaţiei în care
sunt prezentate şi susţinute lucrări care intră sub incidenţa legislaţiei privind
informaţiile clasificate, şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi
moment, a comisiei de examen şi a absolventului examinat.
(3) Graficul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea sesiunilor
examenului de disertaţie este prezentat în Anexa nr. 9.

24
SECŢIUNEA 1
Înscrierea absolvenţilor

Art. 56. (1) Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie se face prin


depunerea la Biroul planificare şi evidenţă învăţământ/Secţia management
educaţional, cu 10 zile calendaristice înainte de data planificată pentru
susţinerea examenului de licenţă, a unui dosar de înscriere (dosar plic), care va
conţine următoarele documente:
a) cerere individuală de înscriere (Anexa nr. 10) completată;
b) copia certificatului de naştere;
c) copia certificatului de căsătorie (sau alte acte care atestă schimbarea
numelui sau a prenumelui), dacă este cazul;
d) copia cărţii de identitate;
e) două fotografii 3/4 color.
(2) Pentru documentele nominalizate la alin. (1) prezentate în copie, după
confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru
conformitate, pe fiecare pagină, de către persoana care are atribuţii desemnate în
acest sens în cadrul secretariatului comisiei de licenţă.
(3) Cu cel puţin cinci zile calendaristice înainte de începerea examenului
de disertaţie, absolvenţii depun la Biroul planificare şi evidenţă
învăţământ/Secţia management educaţional:
a) un exemplar al disertaţiei, însoţit de referatul întocmit de conducătorul
ştiinţific cu propunerea de a fi susţinută în faţa comisiei de disertaţie; de
asemenea, disertaţia se va depune şi în format digital pe un CD
(format pdf) pentru lucrările libere la publicare;
b) raportul de similitudine generat de softul antiplagiat pentru lucrările
libere la publicare, certificat prin semnătură de coordonatorul ştiinţific,
sau aprecierea scrisă a coordonatorului ştiinţific privind originalitatea
lucrării pentru care autorul a stabilit unul din nivelurile de secretizare
prevăzute de legislaţia în vigoare (conform modelului din Anexa nr. 12);
c) dovada publicării unui articol într-o publicaţie ştiinţifică sau a susţinerii
unei comunicări ştiinţifice la o manifestare ştiinţifică naţională sau
internaţională, pe parcursul studiilor de masterat;
d) o declaraţie pe propria răspundere a autorului, prin care se atestă
originalitatea conţinutului lucrării (Anexa nr. 11).
Art. 57. După definitivarea situaţiei şcolare a masteranzilor din promoţia
2018 şi verificarea situaţiei şcolare a absolvenţilor din promoţiile anterioare în
registrele matricole, prin grija Secţiei management educaţional, rectorul
(comandantul) aprobă cererile de înscriere la examenul de disertaţie.
Art. 58. Cu trei zile calendaristice înainte de începerea examenului,
secretariatul central definitivează tabelele nominale cu absolvenţii cărora li s-a
aprobat înscrierea la examenul de disertaţie.

25
SECŢIUNEA a 2-a
Componenţa şi atribuţiile comisiei examenului de disertaţie

Art. 59. (1) Componenţa comisiilor examenului de disertaţie, constituite pe


programe de studii, este următoarea:
a) preşedinte – cadru didactic titular cu gradul didactic de profesor
universitar sau conferenţiar universitar;
b) membri – cadre didactice titulare sau asociate, care deţin titlul ştiinţific
de doctor şi care deţin/au echivalat de Senatul universitar titlul didactic
de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar sau profesor
universitar;
c) secretar – cadru didactic titular.
(2) Comisiile de examen se pot organiza, dacă este cazul, pe subcomisii cu
următoarea componenţă:
a) preşedinte subcomisie – cadru didactic titular cu gradul didactic de
profesor universitar sau conferenţiar universitar;
b) membri – cadre didactice titulare sau asociate, care deţin titlul ştiinţific
de doctor şi care deţin/au echivalat de Senatul universitar titlul didactic
de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar sau profesor
universitar;
c) secretar subcomisie – cadru didactic titular stabilit dintre membrii
secretariatului central.
Art. 60. (1) Cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de susţinerea probei,
comisiile de examen se fac publice, prin afişarea componenţei acestora pe
pagina web a academiei şi la panoul special amenajat în incinta campusului
universitar.
(2) Componenţa nominală a comisiilor examenului de disertaţie pe
programe de studii este propusă de Consiliul Facultăţii de Management Militar
şi de Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Militare şi aprobată de Senatul universitar,
cel mai târziu cu 4 (patru) zile lucrătoare înainte de susţinerea disertaţiei.
(3) Componenţa comisiilor pentru examenul de disertaţie, precum şi
numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata sesiunii examenului de
disertaţie.
Art. 61. Preşedintele comisiei subordonează întregul personal implicat în
organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie la programul de studii
respectiv şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) efectuează instructajul absolvenţilor;
b) aprobă atribuţiile individuale ale membrilor comisiei, stabileşte
componenţa subcomisiilor, nominalizând preşedinţii, membrii şi
secretarii acestora (dacă este cazul), coordonează activitatea acestora şi
stabileşte programul de lucru, spaţiile destinate pentru activităţile
specifice şi mijloacele tehnice necesare;

26
c) în cazul în care activitatea se desfăşoară pe subcomisii, coordonează
nemijlocit activitatea unei subcomisii;
d) participă, în calitate de membru de drept al comisiei/subcomisiei, la
evaluarea disertaţiilor;
e) păstrează exclusiv asupra sa şi asigură aplicarea ştampilei cu inscripţia
Examen de disertaţie pe documentele de evidenţă, procesele-verbale etc.;
f) aprobă procesul-verbal cu notele acordate şi le comunică absolvenţilor,
zilnic, la finalizarea programului aprobat;
g) identifică şi aplică soluţii privind oricare alte aspecte inopinate care
intervin în derularea examenului, în funcţie de împrejurări şi în limitele
stabilite de actele normative în vigoare;
h) aprobă raportul final privind desfăşurarea probei şi propunerile privind
îmbunătăţirea calităţii activităţii de îndrumare şi de elaborare a
disertaţiilor.
Art. 62. Membrii comisiei/subcomisiei au următoarele responsabilităţi:
a) analizează şi evaluează, în prealabil susţinerii probei, valoarea ştiinţifică
a disertaţiilor;
b) acordă note, în urma evaluării disertaţiilor, a modului de prezentare a
acestora şi a calităţii răspunsurilor formulate de absolvenţi la întrebările
adresate.
Art. 63. Secretarul comisiei se subordonează preşedintelui comisiei şi are
următoarele atribuţii administrative:
a) primeşte de la Secţia management educaţional tabelul nominal cu
situaţia şcolară a absolvenţilor înscrişi la examenul de disertaţie, aprobat
de comandant (rector), precum şi disertaţiile absolvenţilor;
b) supune aprobării preşedintelui comisiei spaţiul/spaţiile alocate
activităţilor de evaluare şi, dacă este cazul, repartiţia pe subcomisii a
absolvenţilor în vederea susţinerii disertaţiilor;
c) predă, dacă este cazul, secretarilor subcomisiilor, pe bază de proces-
verbal, documentele specifice şi disertaţiile absolvenţilor repartizaţi;
d) afişează rezultatele probei pe pagina web a academiei;
e) întocmeşte raportul final privind desfăşurarea probei şi centralizează
propunerile privind îmbunătăţirea calităţii activităţii de îndrumare şi
elaborare a disertaţiilor;
f) asigură elaborarea şi predarea documentelor finale ale examenului de
disertaţie către compartimentele specializate ale academiei şi eşaloanele
superioare.
Art. 64. Preşedintele subcomisiei se subordonează preşedintelui comisiei
examenului de disertaţie şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) efectuează instructajul absolvenţilor pentru probă;
b) participă, în calitate de membru de drept al subcomisiei, la evaluarea
disertaţiilor;

27
c) coordonează activitatea membrilor subcomisiei;
d) la finalul probei, coordonează activitatea de calculare a mediilor probei;
e) aprobă procesul-verbal cu notele acordate şi le comunică absolvenţilor,
zilnic, la finalizarea programului aprobat de preşedintele comisiei;
f) identifică şi aplică soluţii privind oricare alte aspecte inopinate care
intervin în derularea probei, în funcţie de împrejurări şi în limitele
competenţelor stabilite;
g) formulează raportul final privind desfăşurarea probei şi propunerile
privind îmbunătăţirea calităţii activităţii de îndrumare şi de elaborare a
disertaţiilor.
Art. 65. Secretarul subcomisiei se subordonează preşedintelui subcomisiei
şi are următoarele atribuţii administrative:
a) primeşte de la secretarul comisiei tabelul nominal cu absolvenţii
repartizaţi şi disertaţiile acestora;
b) propune spre aprobare preşedintelui subcomisiei ordinea de susţinere a
disertaţiilor şi o comunică absolvenţilor prin afişare în locurile stabilite;
c) asigură în sala repartizată dotările necesare desfăşurării probei şi
funcţionalitatea acestora;
d) afişează rezultatele probei în locurile stabilite;
e) întocmeşte zilnic un proces-verbal de şedinţă, în care consemnează
componenţa subcomisiei, absolvenţii care au susţinut disertaţia şi
mediile acestora, pe care îl supun aprobării preşedintelui subcomisiei;
f) predă zilnic secretarului comisiei procesul-verbal de şedinţă, disertaţiile
care au fost susţinute şi situaţia cu numărul de ore efectuate de membrii
subcomisiilor, în vederea remunerării acestora pentru activitatea
desfăşurată;
g) întocmeşte, sub îndrumarea preşedintelui subcomisiei, raportul final
privind desfăşurarea probei şi centralizează propunerile referitoare la
îmbunătăţirea calităţii activităţii de îndrumare şi de elaborare a
disertaţiilor.
Art. 66. Cu trei zile lucrătoare înainte de susţinerea examenului de
disertaţie, comisiile pe programe de studii se reunesc independent şi desfăşoară
instructajul specific.
Art. 67. (1) Asigurarea derulării activităţilor administrative specifice
comisiilor revine în responsabilitatea secretarilor comisiilor pe programe de
studii şi a unui secretariat central, constituit din:
a) şeful secretariatului central – cadru militar din Secţia management
educaţional;
b) cadre didactice/militare/personal civil contractual;
c) o persoană care are atribuţii desemnate pentru certificarea conformităţii
cu originalul a copiilor documentelor incluse în dosar;
d) un subofiţer de stat major;

28
e) referenţi şi operatori PC şi ai mijloacelor de multiplicare.
(2) Şeful secretariatului central asigură:
a) înscrierea componenţei nominale a comisiilor examenului de disertaţie, pe
programe de studii, în ordinul de zi pe unitate, cu trei zile lucrătoare înainte
de susţinerea probei;
b) afişarea componenţei nominale a comisiilor examenului de disertaţie cu
două zile lucrătoare înainte de susţinerea probei pe pagina web a academiei
şi la panoul special amenajat în incinta campusului universitar;
c) coordonarea activităţii membrilor secretariatului central;
d) colaborarea secretariatului central cu secretarii comisiilor, în vederea
derulării în condiţii optime a activităţilor specifice;
e) resursele materiale necesare derulării celor două probe ale examenului
de disertaţie.
Art. 68. Membrii secretariatului central susţin activitatea secretarilor
fiecărei comisii constituite pe programe de studii şi, conform responsabilităţilor
atribuite, asigură:
a) utilizarea aplicaţiilor informatice aprobate şi tehnoredactarea
documentelor specifice;
b) afişarea informaţiilor cu privire la examenul de disertaţie în locurile
stabilite;
c) mânuirea documentelor specifice conform prevederilor actelor normative;
d) relaţionarea cu absolvenţii şi rezolvarea oportună a solicitărilor acestora;
e) evidenţa, înregistrarea şi arhivarea documentelor elaborate;
f) funcţionarea mijloacelor informatice şi de multiplicare;
g) certificarea conform cu originalul a copiilor documentelor prevăzute la
art. 55, alin. (1);
h) executarea altor sarcini repartizate.

SECŢIUNEA a 3-a
Componenţa şi atribuţiile comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor

Art. 69. Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor se constituie la


nivel instituţional şi are următoarea componenţă:
a) preşedinte – cadru didactic titular cu gradul didactic de profesor
universitar sau conferenţiar universitar;
b) doi membri – cadre didactice care deţin titlul ştiinţific de doctor şi care
deţin/au echivalat de Senatul universitar titlul ştiinţific de lector
universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar sau profesor universitar;
c) secretar – cadru didactic.
Art. 70. (1) Componenţa comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor,
precum şi numărul membrilor acesteia nu se modifică pe durata sesiunii
examenului de disertaţie.

29
(2) Componenţa nominală a comisiei de analiză şi soluţionare a
contestaţiilor se înscrie în ordinul de zi pe unitate, cu cel puţin trei zile lucrătoare
înainte de începerea sesiunii examenului de licenţă şi se publică pe pagina web a
instituţiei, prin grija secretarului comisiei.
Art. 71. Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor va rezolva doar
contestaţii cu privire la aspecte de natură procedurală.

SECŢIUNEA a 4-a
Desfăşurarea examenului de disertaţie

Art. 72. (1) Disertaţia are o parte teoretică şi una practic-aplicativă.


(2) Membrii comisiilor/subcomisiilor vor analiza, în prealabil susţinerii
probei, conţinutul disertaţiei şi fiecare îşi va definitiva aprecierea preliminară
asupra calităţii acesteia.
Art. 73. (1) Disertaţia se susţine în prezenţa membrilor comisiei/
subcomisiei, în şedinţă publică sau, dacă este cazul, cu respectarea normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate.
(2) Susţinerea disertaţiei constă, în general, în prezentarea de către
absolvent a conţinutului acesteia, cu menţionarea problemelor esenţiale, a
aspectelor originale şi a concluziilor şi propunerilor. Alte aspecte privind
susţinerea sunt precizate absolvenţilor cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea
probei.
(3) Timpul alocat pentru susţinere este de cel mult 20 de minute.
(4) Pentru clarificarea şi aprofundarea unor aspecte, membrii comisiei/
subcomisiei vor adresa absolventului întrebări. Pentru pregătirea şi prezentarea
răspunsurilor acestuia i se acordă, de regulă, 15-20 de minute, precum şi
posibilitatea de a consulta disertaţia.
Art. 74. (1) Fiecare membru al comisiei/subcomisiei, cu excepţia
secretarului, acordă o notă prin care cuantifică aprecierea individuală cu privire
la valoarea ştiinţifică a disertaţiei şi la modul de prezentare. Preşedintele
comisiei/ subcomisiei este membru de drept al comisiei/subcomisiei de evaluare.
(2) În cazul în care coordonatorul ştiinţific al disertaţiei face parte din
componenţa comisiei/subcomisiei, acesta nu participă la evaluarea
disertaţiilor coordonate.
(3) În şedinţă închisă, fiecare membru al comisiei/subcomisiei anunţă nota
acordată, exprimată prin numere întregi, de la 1 la 10.
(4) Nota finală a probei se constituie ca medie aritmetică cu două zecimale,
fără rotunjire, a notelor acordate de membrii comisiei/subcomisiei. Nota minimă
de promovare a probei este 6,00.

30
(5) Rezultatele sunt comunicate absolvenţilor în termen de cel mult 48 de
ore de la data susţinerii şi se afişează pe pagina web a academiei şi la panoul
special amenajat în academie.
(6) Nu se admit contestaţii la această probă.
Art. 75. Pentru fiecare absolvent care nu a obţinut nota minimă de promovare
la această probă, secretarul comisiei/subcomisiei întocmeşte un proces-verbal,
semnat de preşedintele şi de membrii comisiei/subcomisiei, în care se specifică:
tema disertaţiei, aprecierile asupra conţinutului acesteia şi a răspunsurilor
absolventului, nota obţinută şi propunerile/recomandările privind
modificările/corecţiile ce trebuie avute în vedere.

SECŢIUNEA a 5-a
Stabilirea rezultatului examenului de disertaţie

Art. 76. Examenul de disertaţie se consideră promovat dacă media notelor


acordate de membrii comisiei/subcomisiei la susţinerea disertaţiei este mai mare
sau egală cu 6,00.
Art. 77. (1) Absolvenţilor care au îndeplinit toate cerinţele prevăzute în
programul de studii universitare de masterat şi au obţinut cel puţin media 6,00 la
susţinerea publică a disertaţiei li se eliberează Diploma de master însoţită de
Suplimentul la diplomă, întocmite conform reglementărilor în vigoare, în termen
de cel mult 12 luni de la data promovării.
(2) Până la eliberarea diplomei, dar nu mai mult de 12 luni de la data
promovării, absolvenţii primesc adeverinţe de absolvire a studiilor.
(3) Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi
legale ca şi diploma şi este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi
semnătura persoanelor responsabile din academie, precum şi informaţiile
următoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de
predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le
stabileşte (hotărâre a guvernului, ordin al ministrului, după caz).
(4) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe
urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatului actului de studii.
Art. 78. (1) Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă pot primi,
la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii referitoare la:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;

31
d) mediile de promovare a anilor de studii;
e) statutul de acreditare, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia
geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte.
(2) Absolvenţii din promoţia curentă şi din cele anterioare care nu au
promovat examenul de disertaţie în prima sesiune, se pot înscrie într-o sesiune
ulterioară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu plata taxei de
înscriere aferente şi după ce intervin în lucrare în sens corectiv, ţinând seama de
observaţiile şi/sau recomandările comisiei/subcomisiei.
Art. 79. În termen de cinci zile de la încheierea examenului de disertaţie,
preşedinţii comisiilor examenului de disertaţie constituite pe programe de studii
întocmesc o dare de seamă asupra desfăşurării examenului şi a rezultatelor
obţinute de absolvenţi. Acestea se înaintează Statului Major al Forţelor Terestre
şi Direcţiei Generale Management Resurse Umane.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

Art. 80. Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un


examen de finalizare a studiilor sau o diplomă de studii, atunci când se
dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea
prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.
Art. 81. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu anul
universitar 2017-2018, inclusiv pentru absolvenţii promoţiilor anterioare care nu
şi-au finalizat studiile cu examen de licenţă, respectiv cu examen de disertaţie.
Art. 82. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Discutată şi avizată în şedinţele Consiliului Facultăţii de Management


Militar din 19.01.2018 şi 02.02.2018.
Discutată şi avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Militare din
data de 19.01.2018.
Discutată şi avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice
şi Administrative din data de 19.01.2018.
Discutată şi avizată în şedinţa Consiliului de administraţie din data de
22.01.2018.
Discutată şi aprobată în reuniunea Senatului universitar din data de
22.01.2018.

32
Anexa nr. 1
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU PROBA I A EXAMENULUI DE LICENŢĂ

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI

DOMENIUL DE STUDII
ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ

– SESIUNEA IUNIE – IULIE 2018 –

1. Ştiinţe militare
1.1. Ştiinţa militară: componente şi corelaţiile între acestea
1.2. Fenomenul militar contemporan, forme de manifestare, tendinţe în
evoluţia acţiunilor militare
1.3. Războiul/Conflictul militar: tipologie, multidimensionalitatea
confruntărilor militare moderne
1.4. Lupta armată: legi, principii şi corelaţiile între acestea
1.5. Operaţii militare specifice luptei armate, operaţii de stabilitate şi de
sprijin, operaţii intermediare: tipuri de operaţii (operaţii cu
caracter ofensiv/defensiv), forme de manevră, factori de succes
2. Ştiinţa managementului în organizaţia militară
2.1. Organizaţia militară între necesitate şi actualitate
2.2. Ştiinţa managementului şi managementul ştiinţific în organizaţia
militară
2.3. Caracteristicile organizaţiei militare contemporane cu impact
asupra procesului de management al acesteia
2.4. Resursele managementului organizaţiei militare
3. Decizia managerială şi procesul decizional
3.1. Decizia – repere conceptuale
3.2. Procesul decizional
3.3. Metode şi tehnici decizionale
4. Managementul resurselor materiale în organizaţia militară
contemporană
4.1. Logistica militară – suport esenţial al managementului organizaţiei
militare
4.2. Componentele logisticii militare
5. Managementul resurselor informaţionale în domeniul militar
5.1. Sistemul informaţional-managerial şi componentele sale

33
5.2. Funcţiile sistemului informaţional al managementului organizaţiei
militare
5.3. Sistemul de comandă şi control – sistem informaţional al
managementului organizaţiei militare
6. Cultura organizaţională militară
6.1. Conceptul de cultură organizaţională
6.2. Modalităţile de manifestare a culturii organizaţionale
6.3. Particularităţi ale culturii organizaţionale militare
6.4. Valori şi norme ale culturii organizaţionale militare
7. Atitudini şi comportamente în organizaţia militară
7.1. Particularităţi ale comportamentului organizaţional în mediul militar
7.2. Motivaţia şi satisfacţia în muncă
7.3. Comportamente contraproductive şi modalităţi de contracarare a
acestora în organizaţia militară
8. Liderul şi munca în echipă
8.1. Grupul şi echipa
8.2. Formarea echipei
8.3. Conducerea echipei
8.4. Munca în echipă
8.5. Rezolvarea conflictelor
9. Fundamente şi exigenţe doctrinare ale instruirii forţelor
9.1. Obiectivele, principiile şi exigenţele instruirii forţelor
9.2. Fundamente psihologice şi pedagogice ale instruirii forţelor
9.3. Instrucţia individuală şi instrucţia colectivă
9.4. Standardizarea instrucţiei
9.5. Metodologia organizării şi desfăşurării instrucţiei subunităţii
9.6. Evaluarea instruirii forţelor
10. Fundamente ale modelării şi simulării
10.1. Reprezentare, tipuri de reprezentări
10.2. Model, clasificarea modelelor, algoritm şi date
10.3. Simulare – tipuri de simulări: simulare reală, simulare virtuală şi
simulare constructivă
10.4. Verificare, validare, acreditare, fidelitate şi rezoluţie
10.5. Principiile fundamentale ale modelării şi simulării. Principiile lui
Pritsker. Regula de aur a modelării. Axiomele la regula de aur a
modelării. Cele zece cerinţe ale modelării
10.6. Procesul de modelare matematică în domeniul militar
11. Arhitecturi, standarde şi proceduri în modelarea şi simularea
acţiunilor militare
11.1. Interoperabilitate. Interoperabilitatea simulărilor şi niveluri ale
standardizării

34
11.2. Cadrul arhitectural C4ISR (Command, Control, Communication,
Computer, Surveillance, Reconnaissance, Intelligence) şi HLA (High Level
Arhitecture)
11.3. Modele de referinţă ale interoperabilităţii: LISI (modelul de referinţă
al interoperabilităţii sistemelor informaţionale), OIMM (modelul maturităţii
interoperabilităţii organizaţionale), SOSI (modelul interoperabilităţii sistemelor
de sisteme)
12. Utilizarea modelării în managementul capabilităţilor
12.1. Bazele definirii unui sistem
12.2. Metodele MOE (măsura eficacităţii), MOP (măsura performanţei)
12.3. Cadrul stabilirii nevoilor unui sistem. Documentul cu cerinţele
operaţionale. Evaluarea în procesul de dezvoltare a capabilităţilor.
12.4. Costul pe ciclul de viaţă a unui sistem. Analiza cost – eficacitate.

35
BIBLIOGRAFIE

1. *** F.T.-1 Doctrina operaţiilor Forţelor Terestre, 2017.


2. *** F.T.-3 Manualul de tactică generală a Forţelor Terestre, Bucureşti, 2013.
3. *** Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 172, din 07.07.1994, cu modificările şi completările
ulterioare.
4. *** Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, Monitorul Oficial al
României, nr. 555/27.07.2015, Bucureşti.
5. *** Manualul cu tehnici şi proceduri pentru operaţii de sprijin al păcii,
Bucureşti, 2010.
6. *** S.M.G./I.F.-7 Doctrina instruirii Armatei României, Bucureşti, 2006,
pp. 14-33, 57-95.
7. *** SMG-S-9 Ordin privind instruirea în Armata României în perioada
2016-2019, Bucureşti, 2015, pp. 11-16, 30-41.
8. *** S.M.F.T.-13 Metodica organizării şi desfăşurării instrucţiei în Forţele
Terestre, Bucureşti, 2009, pp. 9-55.
9. *** SMFT-32 Ordin privind instrucţia şi exerciţiile în Forţelor Terestre în
perioada 2016-2019, Bucureşti, 2015, pp. 4-16.
10. *** Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019,
Bucureşti 2015, wwwpresidency.ro.
11. *** Strategia militară a României, Bucureşti, 2016, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 789, din 07.10.2016.
12. Avram, E., Cooper, C. L., Psihologie organizaţional-managerială. Tendinţe
actuale, Iaşi, Polirom, 2008.
13. Badea, D., Bârsan, G., Stanic, M., Coman, M., Modelarea şi simularea
activităţilor şi acţiunilor militare, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, 2014, pp. 35-74, 15-34, 111-122, 75-85.
14. Bârsan, Ghiţă, Modeling and Simulation Introduction Course, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2006, pp. 107-132.
15. Bumbuc, Ş., Curs de pedagogie, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre,
2015, pp. 140-206, 219-240.
16. Căruţaşu, V., Bârsan, G., Aplicaţii ale modelării şi simulării, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2006.
17. Iancu, D., Managementul organizaţiei militare – elemente fundamentale,
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2013,
pp. 11-17, 25-32, pp. 107-124, 137-156.
18. Iancu, D., Badea, D., Bazele managementului, curs, vol. 1, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2014, pp. 44-62.
19. Neag, M., Stoina, N., Raţiu, A., Mihai, S., Ştiinţă militară (curs), vol. I –
Concepte şi teorii, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, 2008.

36
20. Neag, M., Raţiu, A., Cîrdei, A., Ştiinţă militară (curs), vol. II – Realităţi şi
tendinţe, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
2011.
21. Roman, N., Ispas, L., Elemente de artă militară – Tactică (curs), Sibiu,
Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2010.
22. Rusu, R., Comportament organizaţional militar, Sibiu, Editura Academiei
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2016.
23. Ispas, L., Bojor, L., Elemente de artă militară – operaţii în sprijinul păcii –
note de curs, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
2015.
24. Sfârlog, B., Ralea, M., Badea, D., Comportament organizaţional militar,
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2010,
pp. 91-117, 118-125, 131-151.
25. Sfârlog, B., Ralea, M., Giurcă, D. F., Leadership militar – curs, Sibiu,
Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2010, pp. 275-319.
26. Sfârlog, B., Didactica specialităţii militare – Fundamente, curs universitar,
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2018.
27. Teleşpan, C-tin, Stanciu, L., Bazele managementului – curs, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2005.
28. Zlate, M., Tratat de psihologie organizaţional-managerială, vol. 1, Iaşi,
Editura Polirom, 2004, pp. 397-489.
29. Zlate, M., Tratat de psihologie organizaţional-managerială, vol. 2, Iaşi,
Editura Polirom, 2007, pp. 257-321.

37
Anexa nr. 2
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU PROBA I A EXAMENULUI DE LICENŢĂ

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE


ŞI DE SPECIALITATE

SPECIALIZAREA MANAGEMENT ECONOMICO-FINANCIAR

DOMENIUL DE STUDII
ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ

– SESIUNEA IUNIE – IULIE 2018 –

1. Managementul schimbării
1.1. Simptomele schimbării structurilor
1.2. Forţele care promovează schimbarea în organizaţii
1.3. Forţele care se opun schimbării în organizaţii
1.4 Implementarea programelor de schimbare
2. Procesul de management în organizaţia militară
2.1. Conţinutul procesului de management în organizaţia militară
2.2. Trăsăturile procesului de management în organizaţia militară
2.3. Principiile managementului în organizaţia militară
2.4. Componentele sistemului de management în organizaţia militară
3. Decizia şi procesul decizional în organizaţia militară
3.1. Conţinutul procesului decizional militar
3.2. Dimensiuni psihologice ale adoptării deciziei militare
4. Cultura organizaţională militară
4.1. Conceptul de cultură organizaţională
4.2. Modalităţile de manifestare a culturii organizaţionale
4.3. Particularităţi ale culturii organizaţionale militare
4.4. Valori şi norme ale culturii organizaţionale militare
5. Ştiinţe militare
5.1. Ştiinţă militară: componente şi corelaţiile între acestea
5.2. Războiul: tipologie, multidimensionalitatea în confruntările militare
moderne
5.3. Lupta armată: legi, principii şi corelaţiile între acestea
5.4. Operaţii militare specifice luptei armate, operaţii intermediare:
tipuri de operaţii, operaţii cu caracter ofensiv/defensiv, forme de manevră,
factori de succes
6. Fundamente ale modelării şi simulării
6.1. Reprezentare, tipuri de reprezentări

38
6.2. Model, clasificarea modelelor, algoritm şi date
6.3. Simulare – tipuri de simulări: simulare reală, simulare virtuală şi
simulare constructivă. Caracteristici
6.4. Verificare, validare, acreditare, fidelitate şi rezoluţie
6.5. Principiile lui Pritsker
6.6. Procesul de modelare. Regula de aur a modelării. Axiomele la
regula de aur a modelării. Cele zece cerinţe ale modelării. Legile
datelor
7. Utilizarea modelării în managementul capabilităţilor
7.1. Bazele definirii unui sistem
7.2. Metodele MOE (măsura eficacităţii), MOP (măsura performanţei)
7.3. Cadrul stabilirii nevoilor unui sistem. Documentul cu cerinţele
operaţionale. Evaluarea în procesul de dezvoltare a capabilităţilor
7.4. Costul pe ciclul de viaţă a unui sistem. Analiza cost – eficacitate
8. Cheltuielile publice
8.1. Definirea şi conţinutul cheltuielilor publice. Factori de influenţă şi
caracteristici
8.2. Clasificarea cheltuielilor publice
8.3. Calculul şi analiza cheltuielilor publice
9. Bugetul de stat
9.1. Noţiuni generale privind bugetul
9.2. Principii şi reguli bugetare
9.3. Procesul bugetar
10. Datoria publică
10.1. Concepte şi cadru juridic
10.2. Clasificarea datoriei publice
10.3. Indicatori de apreciere a datoriei publice
11. Venituri fundamentale în economia de piaţă
11.1. Salariul venit şi salariul cost
11.2. Dobânda
11.3. Profitul. Mărimea şi dinamica profitului
12. Contabilitatea datoriilor
12.1. Contabilitatea decontărilor cu personalul
12.2. Contabilitatea contribuţiilor sociale obligatorii aferente veniturilor
de natură salarială
13. Contabilitatea activelor imobilizate
13.1. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
13.2. Contabilitatea imobilizărilor corporale

39
BIBLIOGRAFIE
1. *** F.T.-3 Manualul de tactică generală a Forţelor Terestre, Bucureşti, 2013.
2. *** F.T.-1 Doctrina operaţiilor Forţelor Terestre, 2016.
3. *** Legea administraţiei publice locale, nr. 215, din 23 aprilie 2001
(republicată), Monitorul Oficial, nr. 123, 23 februarie 2007.
4. *** Legea nr. 500, 11 iunie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 597, din 13 august
2002.
5. *** Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr.
688/10.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IV –
Impozitul pe venit, Cap. III – Venituri din salarii şi asimilate salariilor;
Titlul V – Contribuţii sociale obligatorii.
6. *** Ordinul ministrului de finanţe publice nr. 1.802 din 2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare individuale
şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial, nr.
963, din 30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare (punctele 75-
98, 138-263, capitolul 16, grupele 20, 21, 22, 23, 28, 29, 42, 43, 44, 46, 51,
58, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 75).
7. *** Plan de conturi general aprobat prin Ordinul ministrului de finanţe
publice nr. 1.802 din 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, publicat în Monitorul Oficial, nr. 963, din 30.12.2014.
8. *** S.M.G. nr. 104, Concepţia standardizării instrucţiei, Bucureşti, 2003.
9. Badea, D., Bârsan, Gh., Stanic, M., Coman, M., Modelarea şi simularea
activităţilor şi acţiunilor militare, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, 2014, pp. 35-67, 15-34, 111-123.
10. Balteş, N., Ciuhureanu, A., Contabilitate financiară – curs, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2008, pp. 32-49, 101-113,
122.
11. Bădălan, E., Arsenie, V., Alexiu, D., Tratat de tactică militară. Forţele
Terestre, vol. 1 şi 2, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
2003.
12. Burduş, E. Tratat de management, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Pro
Universitaria, 2012, pp. 355-373, 575-599.
13. Burduş, E., Popa, I., Fundamentele managementului organizaţiei, ediţia a III-a,
Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2013, pp. 336-358.
14. Dragotă, V., Ciobanu, A., Obreja, L., Dragotă, M., Management financiar,
vol. I, II, Bucureşti, Editura Economică, 2003.
15. Florişteanu, E., Finanţe publice, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, 2008, pp. 88-108, 234-247, 248-256.

40
16. Georgescu, Maria-Andrada, Administrarea finanţelor publice şi a bugetului,
Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2009, pp. 75-97, 183-206, 209-272, 298-
310, 330-368, 371-438.
17. Glăvan, M. E., Păunescu, M., Calu, D. A., Guşe, R. G., Contabilitate
financiară. Noţiuni teoretice şi aplicaţii, Bucureşti, Editura Academiei de
Studii Economice, 2017, pp. 112-173, 220-265.
18. Habian, L., Teleşpan, C-tin, Managementul organizaţiei militare: Funcţiuni,
Procesul decizional, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
2003.
19. Iancu, D., Managementul organizaţiei militare – elemente fundamentale, Sibiu,
Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2013, pp. 33-67.
20. Johns, G., Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,
1998, pp. 221-249, 277-286.
21. Moşteanu, T. (şi colab.), Finanţe publice. Note de curs şi aplicaţii pentru
seminar, Bucureşti, Editura Universitară, 2005, pp. 55-88, 261-285, 287-314.
22. Moşteanu, T., Vuţă, M., Câmpeanu, E., Buget şi trezorerie publică, Bucureşti,
Editura Universitară, 2003, pp. 31-70, 179-185, 194-195.
23. Moşteanu, T. (coordonator), Sinteze teoretice şi aplicaţii practice – Manual
pentru uzul studenţilor, Bucureşti, Editura Economică, 2001, pp. 13-15,
22-47, 175-200, 213-237.
24. Neag, M., Stoina, N., Raţiu, A., Mihai, S., Ştiinţă militară (curs), vol. I –
Concepte şi teorii, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
2008.
25. Popa, G., Stanciu, L., Caiet de seminar – contabilitate financiară, Sibiu,
Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2009, pp. 15-30,
76-82.
26. Roman, N., Ispas, L., Elemente de artă militară – Tactică (curs), Sibiu,
Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2010.
27. Sfârlog, B., Ralea, M., Badea, D., Comportament organizaţional militar,
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2010, pp. 91-117.
28. Stanciu, L., Iancu, D., Popa, I. G., Curs de economie politică, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2009, pp. 170-200.
29. Tegledi, M. A., Contabilitate financiară: reglementări contabile şi aplicaţii,
Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2016, pp. 53-78, 151-169.
30. Teleşpan, C-tin, Stanciu, L., Bazele managementului – curs, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2005, pp. 90-129.
31. Teleşpan, C-tin, Stanciu, L., Bazele managementului – Fundamente teoretico-
aplicative ale deciziei, Sibiu, Editura Constant, 2002, pp. 60-79, 179-198.
32. Teleşpan, C-tin, Stanciu, L., Fundamentele managementului organizaţiei
militare – curs, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
2005, pp. 213-231.
33. Văcărel, I. (coord.), Finanţe publice, ediţia a IV-a, Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică R.A., 2004, pp. 127-150, 463-470, 479-486, 499-517, 541-555.

41
Anexa nr. 3
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU PROBA I A EXAMENULUI DE LICENŢĂ

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE


ŞI DE SPECIALITATE
SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DOMENIUL DE STUDII ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

– SESIUNEA IUNIE – IULIE 2018 –


1. Teoria constituţiei
1.1. Regimul juridic al constituţiei
1.2. Conţinutul normativ al constituţiei
1.3. Supremaţia constituţiei
1.4. Controlul constituţionalităţii legilor
2. Cetăţenia
2.1. Noţiunea de cetăţenie
2.2. Principiile şi evoluţia reglementării juridice
2.3. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor români
3. Autorităţile publice prevăzute în Constituţia României
3.1. Parlamentul României
3.2. Preşedintele României
3.3. Autoritatea judecătorească
4. Teoria generală a organizării administraţiei publice
4.1. Noţiunea, locul şi părţile componente ale autorităţilor administraţiei
publice
4.2. Sarcinile, atribuţiile, competenţa şi capacitatea autorităţilor
administraţiei publice
4.3. Sistemul, structura şi clasificarea autorităţilor publice
5. Autorităţile administraţiei publice
5.1. Guvernul şi administraţia publică centrală de specialitate
5.2. Autorităţile administraţiei publice locale
6. Funcţia publică în administraţia publică
6.1. Noţiunea funcţiei publice şi a funcţionarului public
6.2. Regimul juridic al funcţiei publice – condiţii generale ale investirii
6.3. Răspunderea disciplinară a funcţionarului public
7. Controlul administrativ
7.1. Generalităţi privind controlul asupra administraţiei
7.2. Clasificarea formelor de control administrativ

42
8. Etapizarea procesului complex de elaborare şi implementare a
politicilor publice
8.1. Stabilirea agendei
8.2. Formularea şi transferul de politici
8.3. Procesul decizional în administraţia publică
8.4. Implementarea politicilor publice
8.5. Evaluarea politicilor publice
9. Cultura organizaţională militară
9.1. Conceptul de cultură organizaţională
9.2. Modalităţile de manifestare a culturii organizaţionale
9.3. Particularităţi ale culturii organizaţionale militare
9.4. Valori şi norme ale culturii organizaţionale militare
10. Ştiinţe militare
10.1. Ştiinţă militară: componente şi corelaţiile între acestea
10.2. Războiul: tipologie, multidimensionalitatea în confruntările
militare moderne
10.3. Lupta armată: legi, principii şi corelaţiile între acestea
10.4. Operaţii militare specifice luptei armate, operaţii de stabilitate şi
de sprijin, operaţii intermediare: tipuri de operaţii, operaţii cu
caracter ofensiv/defensiv, forme de manevră, factori de succes
11. Bazele logisticii militare
11.1. Noţiuni fundamentale privind logistica operaţiilor întrunite
11.2. Principiile logisticii operaţiilor întrunite
11.3.Domeniile funcţionale ale logisticii militare

43
BIBLIOGRAFIE
1. *** Constituţia României (republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767,
din 31 octombrie 2003).
2. *** F.T.-3 Manualul de tactică generală a Forţelor Terestre, Bucureşti, 2013.
3. *** F.T.-1 Doctrina operaţiilor Forţelor Terestre, 2016.
4. *** Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română (republicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 576, din 13 august 2010).
5. *** Regulamentul logisticii operaţiilor întrunite, Ordinul nr. 36/2008 al
Ministrului Apărării Naţionale (publicat în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 353, din 07.05.2008).
6. Alexandru, I., Tratat de administraţie publică, Bucureşti, Editura C.H. Back,
2008.
7. Badea, D., Managementul sistemelor logistice militare. Elemente
fundamentale, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
2011, pp. 67-81.
8. Dinicu, A., Procesul politicilor publice, Sibiu, Editura Academiei Forţelor
Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2011, pp. 35-52, 53-125.
9. Ionescu, C., Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti, Editura
Hamangiu, 2012.
10. Iorgovan, A., Tratat de drept administrativ, vol. I, II, ediţia a IV-a, Bucureşti,
Editura All Beck, 2005.
11. Johns, G., Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică, 1998,
pp. 221-249.
12. Lindblom, C. E., Woodhouse, E. J., Elaborarea politicilor, Chişinău, Editura
Cartier, 2003.
13. Muraru, E., Tănăsescu, S., Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti,
Editura C.H. Beck, 2008.
14. Neag, M., Stoina, N., Raţiu, A., Mihai, S., Ştiinţă militară – curs, vol. I –
Concepte şi teorii, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
2008.
15. Profiroiu, M., Politici publice. Teorie, analiză, practică, Bucureşti, Editura
Economică, 2006.
16. Roman, N., Ispas, L., Elemente de artă militară – tactică (curs), Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2010.
17. Santai, I., Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, vol. I, II, Sibiu, Editura
Alma Mater, 2009.
18. Tabără, V., Bazele administraţiei publice, Sibiu, Editura Academiei Forţelor
Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2011.
19. Tabără, V., Ştiinţa administraţiei, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”, 2013.
20. Zlate, M., Tratatul de psihologie organizaţional-managerială, vol. 1, Iaşi,
Editura Polirom, 2004, pp. 397-489.

44
Anexa nr. 4
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU PROBA I A EXAMENULUI DE LICENŢĂ

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE


ŞI DE SPECIALITATE

SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE COMUNICAŢII


MILITARE

DOMENIUL DE STUDII
ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ

– SESIUNEA IULIE 2018 –

1. Ştiinţe militare
1.1. Ştiinţa militară: componente şi corelaţiile între acestea
1.2. Războiul/Conflictul militar – concepte şi tipologii
1.3. Lupta armată: legi, principii şi corelaţiile între acestea
1.4. Multidimensionalitatea confruntărilor militare moderne
2. Decizia managerială şi procesul decizional
2.1. Decizia – repere conceptuale
2.2. Procesul decizional
2.3. Metode şi tehnici decizionale
3. Fundamente ale modelării şi simulării
3.1. Reprezentare, tipuri de reprezentări
3.2. Model, clasificarea modelelor, algoritm şi date
3.3. Simulare – tipuri de simulări: simulare reală, simulare virtuală şi
simulare constructivă
3.4. Verificare, validare, acreditare, fidelitate şi rezoluţie
3.5. Principiile fundamentale ale modelării şi simulării. Principiile lui
Pritsker. Regula de aur a modelării. Axiomele la regula de aur a
modelării. Cele zece cerinţe ale modelării
3.6. Procesul de modelare matematică în domeniul militar
4. Utilizarea modelării în managementul capabilităţilor
4.1. Bazele definirii unui sistem
4.2. Metodele MOE (măsura eficacităţii), MOP (măsura performanţei)
4.3. Cadrul stabilirii nevoilor unui sistem. Documentul cu cerinţele
operaţionale. Evaluarea în procesul de dezvoltare a capabilităţilor
4.4. Costul pe ciclul de viaţă a unui sistem. Analiza cost – eficacitate
45
5. Perturbaţii ale semnalelor din sistemele de comunicaţii militare
5.1. Perturbaţii interne
5.2. Perturbaţii exterioare
5.3. Factorul de zgomot al instalaţiei de recepţie
6. Instalaţii radio militare
6.1. Caracteristici ale instalaţiilor de emisie
6.2. Modele ale instalaţiilor de emisie
6.3. Caracteristici ale instalaţiilor de recepţie
6.4. Modele ale instalaţiilor de recepţie
7. Sisteme radio de bandă largă
7.1. Clasificarea sistemelor radio de bandă largă
7.2. Parametrii şi performanţele sistemelor cu spectru împrăştiat
7.3. Metode şi principii în realizarea sistemelor cu spectru împrăştiat
8. Antene de radiofrecvenţă
8.1. Parametrii antenelor: directivitatea, câştigul, impedanţa antenei,
înălţimea efectivă, factorul de antenă, banda de frecvenţe,
suprafaţa efectivă, zgomotul antenelor
8.2. Antene filare: câmpul de radiaţie produs de antena filară, rezistenţa de
radiaţie şi înălţimea efectivă a antenelor, dipolul în lambda/2
8.3. Calculul parametrilor de bază ai antenelor filare
9. Propagarea undelor radio
9.1. Fundamentele propagării în gamele VHF şi UHF
9.2. Propagarea în spaţiul liber, efectul atmosferei, caracteristicile
terenului şi efectele sale
10. Fundamente şi exigenţe doctrinare ale instruirii forţelor
10.1. Obiectivele, principiile şi exigenţele instruirii forţelor
10.2. Fundamente psihologice şi pedagogice ale instruirii forţelor
10.3. Instrucţia individuală şi instrucţia colectivă
10.4. Standardizarea instrucţiei
10.5. Metodologia organizării şi desfăşurării instrucţiei subunităţii
10.6. Evaluarea instruirii forţelor

46
BIBLIOGRAFIE

1. *** S.M.G./I.F.-7 Doctrina instruirii Armatei României, Bucureşti, 2006,


pp. 14-33, 57-95.
2. Badea, D., Bârsan, Gh., Stanic, M., Coman, M., Modelarea şi simularea
activităţilor şi acţiunilor militare, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, 2014, 26-34, 35-67, 107-133.
3. Bechet, P., Transmisiuni radio. Note de curs, partea I, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 1996, pp. 1-23.
4. Bogdan, O., Antene şi linii, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, 2000.
5. Căruţaşu, V., Bârsan, G., Aplicaţii ale modelării şi simulării, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2006.
6. Dădârlat, T. V., Reţele locale de calculatoare de la cablare la
interconectare, Editura Albastră, 2010, pp. 270-276.
7. Iancu, D., Badea D., Bazele managementului, curs, vol. 1, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2014, pp. 44-62.
8. Ignea, A., Mârza, E, De Sabata, A., Antene şi propagare, Timişoara, Editura
de Vest, 2002, pp. 71-77 şi 139-163.
9. Neag, M., Stoina, N., Raţiu, A., Mihai, S., Ştiinţă militară (curs), vol. I –
Concepte şi teorii, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu”, 2008, pp. 7-28, 63-66, 77-92, 108-141.
10. Neag, M., Raţiu, A., Cîrdei, A., Ştiinţă militară (curs), vol. II – Realităţi şi
tendinţe, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
2011, pp. 73-112.
11. Popa, M., Bechet, P., Bădescu, C., Bora, M., Comunicaţii militare, Sibiu,
Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2005, pp. 130-215.
12. Popa, M., Semnale în telecomunicaţii, Sibiu, Editura Academiei Forţelor
Terestre „Nicolae Bălcescu”, 1999.
13. Sfârlog, B., Didactica specialităţii militare – Fundamente, curs universitar,
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2018.
14. Teleşpan, C-tin, Stanciu, L., Bazele managementului – curs, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2005.

47
Anexa nr. 5

GRAFICUL
DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE LICENŢĂ

ACTIVITĂŢI PERIOADA
SESIUNEA I
IULIE 2018

25.06 – 06.07.2018,
Înscrierea absolvenţilor de luni până vineri
între orele 08.00-15.00

Examen de licenţă 16-27.07.2018


SEPTEMBRIE 2018

27-31.08.2018,
SESIUNEA A II-A

Înscrierea absolvenţilor de luni până vineri


între orele 08.00-15.00

Examen de licenţă 07-08.09.2018

22.01 – 01.02.2019,
SESIUNEA A III-A
FEBRUARIE 2019

Înscrierea absolvenţilor de luni până vineri


între orele 08.00-15.00

Examen de licenţă 08-09.02.2019

NOTĂ: – graficul se poate modifica, potrivit hotărârii Senatului universitar;


– graficul detaliat al probelor examenului de licenţă va fi elaborat de membrii
comisiei examenului de licenţă.

48
Anexa nr. 6
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

APROB
COMANDANTUL ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU”
Gl.bg.
prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN

COMANDANTULUI
ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”

Subsemnatul ……………………………………………………………….,
absolvent al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, în
domeniul ……………………………………..………., programul de studii
…..………………………………….., promoţia………............…., vă rog a-mi
aproba înscrierea la examenul de licenţă în sesiunea …………………….
Am elaborat şi vă rog să aprobaţi să susţin lucrarea de licenţă cu
tema………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
.................................................................................................................................

Conducător ştiinţific ………………………………………………….………

Data ……………………….. Semnătura ………………

49
Anexa nr. 7

DECLARAŢIE AUTOR LUCRARE LICENŢĂ

Subsemnatul(a) .....................................................................................,
absolvent(ă) al(a) Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu,
Facultatea de …………………………….…………….., programul de studii
universitare de licenţă ……………………………………………………..,
promoţia .........................., autor (autoare) a lucrării de licenţă cu tema
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....,declar pe propria răspundere că lucrarea elaborată îmi aparţine şi este
originală din punct de vedere al conţinutului.

Data: Semnătura

50
Anexa nr. 8

DECLARAŢIE COORDONATOR ŞTIINŢIFIC LICENŢĂ

Subsemnatul(a), .....................................................................................,
coordonator ştiinţific al lucrării de licenţă cu tema
……………………………………………………………………. şi cu nivelul
de secretizare …………………………………………………………….. atribuit
de autor, ……………………………………………………………, apreciez că
lucrarea respectă prevederile prezentei metodologii referitoare la plagiat şi
nivelul de similitudine maxim admis, fiind originală din punct de vedere al
conţinutului.

Data: Semnătura

51
Anexa nr. 9

GRAFICUL
DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

ACTIVITĂŢI PERIOADA
SESIUNEA I
IUNIE 2018

04-15.06.2018,
Înscrierea absolvenţilor pentru
de luni până vineri
examenul de disertaţie
între orele 08.00-15.00
Examen de disertaţie 25-30.06.2018
27.08 – 07.09.2018,
SESIUNEA II-A

Înscrierea absolvenţilor pentru


SEPTEMBRIE

de luni până vineri


examenul de disertaţie
între orele 08.00-15.00
2018

Examen de disertaţie 15.09.2018


SESIUNEA III-A

28.01 – 11.02.2018,
FEBRUARIE

Înscrierea absolvenţilor pentru


de luni până vineri
examenul de disertaţie
între orele 08.00-15.00
2019

Examen de disertaţie 16.02.2019

NOTĂ: – graficul se poate modifica, potrivit hotărârii Senatului universitar;


– graficul detaliat al probelor examenului de licenţă va fi elaborat de membrii
comisiei examenului de disertaţie.

52
Anexa nr. 10
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

APROB
COMANDANTUL ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU”
Gl.bg.
prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN

COMANDANTULUI
ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”

Subsemnatul ……………………………………………………………….,
absolvent al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, în
domeniul ……………………………………..………., programul de studii
…..………………………………….., promoţia………............…., vă rog a-mi
aproba înscrierea la examenul de disertație în sesiunea …………………….
Am elaborat şi vă rog să aprobaţi să susţin lucrarea de disertație cu
tema………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Conducător ştiinţific………………………………………………….………
Data ……………………….. Semnătura ………………

53
Anexa nr. 11

DECLARAŢIE AUTOR LUCRARE DISERTAŢIE

Subsemnatul(a) .....................................................................................,
absolvent(ă) al(a) Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu,
Facultatea de …………………………….…………….., programul de studii
universitare de master ……………………………………………………..,
promoţia .........................., autor (autoare) a lucrării de disertaţie cu tema
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....,declar pe propria răspundere că lucrarea elaborată îmi aparţine şi este
originală din punct de vedere al conţinutului.

54
Anexa nr. 12

DECLARAŢIE COORDONATOR ŞTIINŢIFIC DISERTAŢIE

Subsemnatul(a), .....................................................................................,
coordonator ştiinţific al lucrării de disertaţie cu tema
……………………………………………………………………. şi cu nivelul
de secretizare …………………………………………………………….. atribuit
de autor, ……………………………………………………………, apreciez că
lucrarea respectă prevederile prezentei metodologii referitoare la plagiat şi
nivelul de similitudine maxim admis, fiind originală din punct de vedere al
conţinutului.

Data: Semnătura

55
Tehnoredactare computerizată:
Marcela GREGER
Corectură:
Alina TUN-COMŞA
Multiplicare:
Florin CUNŢAN

Š EDITURA ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”


0404, C 13/2018
– Gratuit –