Sunteți pe pagina 1din 10
Departamentul INFRASTRUCTURI Semestrul Il Anul | MASTER IIT gi ECO-Infrastructuri LUCRARE TEMATICA la disciplina: Metode moderne de proiectare a podurilor Sa se Intocmeasca Lucrare teme structurat dupa cum urmeaza: avand un continut Dosar cu foaie de tty privind numele/grupa studentulu gi Tema lucrai Borderou: Capito iniroductiv Dezvottarea temei pe paragrate; Studiu de caz (exemple de calcul sau analize numerice) Coneluzi Bibliografi; Declaratie de neplagiat Referitor la examenul la disciplina Metode moderne de proiectare a podurilor, se fac umatoarele precizar 1. Examenul se desfigoard la data programata sau In ulina siptamana a semestrulul 2. Examenul const In urmatoarele: = Lucrare tematic = 6 pet. = Examen oral sub forma de intervievare, referitor la problemele abordate in Lucrarea tematica = 3 pet. ‘Aprecierea activi din tmpul semestrului= 2 pet: = prezenta la activa = materiale utlizate pentru lucrare (refernte bibliograice, car, etc) 3. ‘Studenfi se vor prezenta la examen cu materalele didactce de baza utlizate (céri din bibliografia recomandata, imprumutate de la bibliotecd sau personale, alte ‘materiale utiizate) 4, Pentru Lucrarea tematicé + proba oral, materalele didactice gi auxliare constituie parte din activtatea de documentare tematica; '5. Nu se admit cai xeroxate. Observatii importante: 1. Studenti vor folosi bibliografia recomandata de responsabilul de disciplina, la care se poate adauga bibliografiafacultatva si cea auxiiaré sau alte materiale utlzate. 2. La Lucrarea tematica se va adauga in mod obligatory un studiu de caz care poate consta in urmatoarel ~ aplicati, exemple sau analize numerice; + Incercari experimentale; ~ culegere de date, preluate dela firme de pro 1 3. Nu se admit lucrareferate preluate integral de pe net sau din alte surse; intemetul poate s fie folosit ca sursa de documentare, dar materialul incius In lucrare/eferat nu poate s8 depageasca pragul de cca. de 30%. 4. Cei care continua aprofundarea cunostinfelor in acest domeniu prin intocmirea Lucrani de disertape, pentru Inchelerea cercetaril(acordarea note)), vor preda gi sustine Lucrarea de cercetare, inainte de Incheierea semestrull 5. Lucrarea/Referatu se preda listat (nu transmis electronic) 6. Cerinjele menfionate sunt obigatori I!) Nota : Tema propusa poate fi modificata la propunerea studentului si cu acceptul responsabilului de disciplina, in prima luna a semestrului BIBLOGRAFIE RECOMANDATA (de baza) TITLU AUTOR! OBSERVATII | REABILITAREA PODURILOR hee Meg, Gu, Moga ELEMENTE STRUCTURALE Baers Moga P, Guts Moga C LUGRARI DE ART? 3 _| cURS GENERAL Poo. Meg P, Gxt, Moan C. 1 [CONSTR si PODURI NET aren VOL 4. OTELUL cee ‘CONSTR. Si PODURI MET. § | VoL 2. IMBINAREA ELEM. Cid CTiI'Si PODURI MET. § | vot.3.PR.ELEM.DINOTEL | 'Mo9#& colecty STRUCTURI DE 7 | PODURIMETALICE eco ‘3 [POD. WET. Ghd de proectare | Noga F Gup Mapa | — | GRINZIMET. CONFORMATE | ona p STRUCTURAL 0 | PASARELE PIETONALE MET. —Tyansp ° | BAZA DE CALCUL ‘STRUCTURI METALICE USOARE | Noga P ‘STRUCTURI COMPUS IELEETON ‘Guy St. Moga C oi NORME EUROPENE DE PR. '9 | Vol: EL. MET.CoMPR. (2015) | Mo? 14, | NORME EUROPENE DE PR. moe Vol.2: GRINZI METALIGE (2015) _| M°8® Responsat rofdr.ing P. MOGA; Conf.dr.ing, $T. SUTIU Anul | master lIT- 2016-17 Grupa 1 ‘Nume Tema 1 | Antal M, Zsolt '3 Patel podusior CF. 4.Genaicu nei profits + Fenorenl de Fagitaare gide desiramare elas, 2.Gena plane. Altre cael, { Alegerea caactrstcior oe roca £2. Genal compuseoje-betn, 2 | Berar | loana Bianca’ 3 syuetur de podurl metalce rare, 4 Ginsu gon + Verfcarea is obGeea1 8 pra 2 Strut de podur metae erov; Seas '3 Gonsolidarea ginzior prin potea shun ‘4.Ginas cu glu ‘ Fambail tral al gai, 2 Plateau podutlo rere 4 | Borfina M. loan Marius | 3 Consaidereagrnsior eran 4.Ginaicu glu “Paci pane srucrai 4 Genalcu nin profits 5 | Campan D. toan Dumitru | 2 Patel posuror utero: Mircea 5 roduse dn oe, incetear ecanice 4 Rigziie ginzox 2.Grnzi conpuse oel-bton © | Croitoru A. Oscar Mire! 3 Conscidarea grnior ou tran 4.Genaicu nm pofate Fal omen rane 2 Patol poduror CF Gina cu glut 53 Gonsoldarea gale pin spore 4 Grine plane. Alatuee calcul un Fenomenul de Fagizae ide dese, Danclu G. Mihai 2 Siutn de podun metalic raters; 8 | Alexandru 5 Gonsoldaren grin cu tant {Gens cu gal" 4.Genaicugoun 4 Nerfesres Ia obc8608 agro 9 | Dasciuc G. Teodor- 2 Stuer ge podun metal ubere; Gabriel 3 Proause dn oe, ncerean mecanice, 2 Paola podurlor Cr “Flan aaral agro, 10) Dumitrescu M. Mara | 5 Consaldaea ginr ou rang Ganzi iim profiste * Alsjerea cateceistiior uu ebuctaa 2 Suet de pod melalieferovare, 11 | Elekes G. Istvan Arpad | 3 s4vclut de poder metas (ory 4 Gingieu nm prolate “(Paci pane srucraie, 2 Georgiu G. Gheorghe | 2 Stuur de podur metale tere Tench 5 Gonsotaares grnaior pn sporreasectunk 4 Pasarle pe gi plane “Gna lane. Alature cau Horotan (cas. Fanea) | 2.Consoidarea grnice cu tran "9 | Diana Violeta 4 reduse noel Incwctn meeane, 4 Pasarle pe gin plane 1 Riga ginzioy, 14 Gina unm profane lrimies V. Cezar 2 Plateau purr rere: Emanuel '3 Consoldareagrinlor pin spores sect 3 18 {strate (cas. Muresan) D, Luminita 7 Paki pane srucrale 2 Plateau podurir OF: 5 Consoidarea ginalor pn spocres sectuni 4.Genatcu nm profiate 8 on 16 Lehocz (cas. Istratescu) ‘A Klaudia Melinda “verfcaea obese 8 gra 2Platlalpodurioe rater S moinarea slomentelor Gina ou glu 24 7 Lita V. Andrei - Vasile * Alsgerea caraceriatlor Suu uaa 2 Plat puro tere 4 Imbinarea lomentelr en oft 4 Grins ni prof 18 Luca O. Bogdan - Cristian 1 Patil pocuror CF, 21a pou, 4 Imanares slementelr, 4 Pasarele pe grin plane 19 Lung A. Claudia ‘Alexandra 1 Veticarea la oboseal @grzior 2 Plateau posure GF 5 Gonsoldareagrnalor pin spores sects 4.Genai cu gov 20 Marcu 0. Giulia 1 Gra pane, ACaure cle 2 Phtelaul podurio CF 5 Consotdaresgrinzlor cu tan ‘4.Genaiou gon a 2 Marmash A. Saer Tiberiu ‘Maxim |. Daniel Andr “TRigdarie gion 2.Grnzicompuse oe-bton 5 Stuer de pour metalve ferovare; 4.Ginaicu gon { Alegerea caraceristlor ou ruta 2 Paola podurlor CF ‘3 Metodo generale de console Gina eu gar 23 Mindru C. Andreea - Ioana ‘Pac plane stuctrae 2 Plaelaul podutlr rere | Imbinarea elemento dn oft ‘A.Grnaieu glu Miron C. Anamaria, Cristiana 1 Rigi gz 2 Patel podurior CF 5S Consatdarea gincior pn sporteasecfuni 4 Pasarele pe gr cu zabrae 25 Moaca M. Marius - Andrei 4 Fenomenut de ragiizare qos desvarare alr 2.Consaidarea gineior pn sporrea sechun 5 Pasarele pe ont plane, 4.Gincontermate 26 ‘Moga |. George Lucian 4 Stabiatea general a ginal lane; 2 Stctur de pour metaie ute 3 Ghz cu rim prolate 4 Pasarele pe gr plane 7 Muresan A, Andrei Dan 4 Vetfcaea ia oboseal 2 grnzior 2.Gine compute of-beon, 5 Suet de podun metalefervare; ‘Ginsu goue Nume: Tema Bibl 28 Nichiturea P. Vlad Cezar 7 Grinai plane, Aisle wcaul 2 Bare comprimate cu socjune untars 43 Stuctur de podur metace ferovar, 4 Pasarle pe gina plane 24 29 Niulici A. Madan - Aurelian 7 Slates local a grail pane | Zora structure 4 Imbinarea element, 4 Pasaele pe grnal cu zabrele 40.41 30 Osan V. Florin Catalin 7 Siabilatea geneala a grnaio lane 2.Bare compemate cu sachune unr 5 Suet ae podun metaloefeovare ‘4 Pasarle pe gin plane 31 Porumb |. Alexandru Raul 4 Flare ata al gina, 2.Genal compuse oishoeto, 8 Structure podur metaice feo 4.Genaicu ne protiate Prunian V. Angela Daniela “Caractere de caleu a sechunior 2roduse an ost. ncecan mecancs 5 Gena conformate struct ‘4 asarle po ginal cu 286 33 Ratiu |. Vad Danie! “ Fenomenl de Fepizare pe deakamare 2 Bare comprmate cu sechune untae 3 Sructur de podur metaceferovare, 4Grns oun profi. Rodila T. loan Adrian ‘Stites generals 8 gma plane 2 Bare comprmate cu sechune conus 5 Stuetn ae podun metalvefeovare, ‘Pasarela pe gra cu gous fost 35 Rus F. Alexandra Gabriela 7 Stabilstea cal « grnzior lane, 2.Bare compra cu sechune unr 5 Stuer de podun metalce free ‘Gena eu im profits ‘Sabadis S. Vlad 7 Stablates gener a grnalor plan; 2.Grnaeanformate sca 5 Pasarele. Call name 4. Structure poduferovare 37 Sibianu |. Cosmin loan 4 Stables fa agra plane 2 Bore comprmate cu soofune unr 5 Suet de podun metaleferovare 4 Ginsu nm profit. 38 Sllaghi A. lonut Daniel 1 Siabltatea goneraa a ginzio plane: 2 Elemente comprmate compuse, 'Pasarele pe gina plane, 4.Genatcontrmate stctiral 39 ‘Sina (cas. Pop) |. Mona - loana “[Alegerea cracerisicior osu sucurat 2 struc de podun metalic ferovlars SPasarele pe grr pane; 4Git cu gol Spataceanu V. Eldena * Caractere decal a seahunior 2 Strut de podur metace erovar; 49) Neri ' Gonsoldarea grnzlor prin spotiea secuni 4 Possrlape gra lana ne 1 Verfearea ls oboe agro 41| Talbos G. Hedviga 2 Bare comprmate cu sechune unitra Manuela S.Grnaleu mma cust ‘4 Pasarle po gina plane Erocar radon’ 7 Stablstea ocala» grnzior pans, fal ceteiee 2.Bare comprimat cu sechure unr SProaveean ole 5 a Pasar pe gine abr 1 “TRigelzarie ginzlor 1 2.Bare comprmate cu sechune utara 8 43 | Todescu N. Alina Maria | 3 siuctr de podur metaliceferciare ? ‘4 Pasarle pe gin! cu zabrele 40,41 “Paci pane stucuraie 3 2 Elemente comprmate compuse, 3 Ba oot Mia 5 Ganaicu nim prolate, on ‘4 Pasarle po ina cu2abrle f0.44 4 Patel podurie CF 7 2.Genal eu ne profit; ont 45) Uta. Radu Alexandru | 3 Pasaroi pa ga cu zabrle, 0 ee 4 lesinarea elementlr ai oft 5 4 Stabiatea cal 8 grnzir pla i 2 Bare cemprmate cu sectune unr’ : eae SPasarele pe gr cu zabrle 10.11 3 4.Gina\ eu gol & 4 Caractere! ce caleu a seajunior 3 a7| Zaha M, Andrada 2.Ginai can prof: on Roxana ‘3 Pasarele pe gra cu 23beo: 1" __| 4 Pod nobanategsvspendais 1 Alger ister ofl seuctal 2 Situ de pour metaice forovare, 3 Gina cv nim prota ‘4 Pasarela po gen cu z3bele ‘ Riiizaile grnzion. 2 Bae compemate cu eecfune utr 4 Coneolavem gine prin spocrea sen ‘Pasarela pe gra cu zabrao, ‘ Verfearesl Sbotea a poe 2.Genai ou mim prota 8 Pasarele pe gz cu zabree, 4 Srutu de pod pe aoe gi caste “{Stablista ocala a grrzir pare, 2.Bare comprimate cu sechune unr 'Poaun hobanao gi suspends -4Pasarle pe gina cu zabele 7 Elemente constuve ale podurior 2 Pasarle pietona 3 Gre ou gon 4 Podursuspendate gov nobane 4 Grint plane.Alcature cael 2.Bare compimate cu secine Una: ‘3 Consoldaraa ginalor pin sporra secuni ‘4 Pasarle pe gina cu 28022 Anul | master ECO - 2016-17 [Name Tema _ Bibl, 1 Gri plana: Aaue gical 14 2 Bare compra cu secune untars 3 1] Avram N. oana Daiana | 3 Gri eu mim prose, ° 4 Pasarale po gna 10,41 1 Elemente tule unplue cu bei, 2 2Ginzieu gout, a1 2 | Balint. Zalen 5 Pasarai e gz cu zabrele, ‘0 4 Podu pe care arc 7 1 Fenomenul de ragiizare de destarare nels) Element comprimale ara, oy 3 | Barladeanu. Leonard | 3 Grnravelt: cael a inovoier forte, a 4 Pasarele. Comporarea drama 40,11 1 Bare compre cu sechure unr 13 on 4 | Bits G. Gabriet SPasaree pe gral cu zabrele 0 4 Stuctur de podur rule r 1 Slaitatea lca a grnzioy plane @ 2Grinaicu glu, an ‘3 Pasaele pe gia! cu 28bele 10 4. Podut pe ease ace z 1 Eloments tubule umplua eu bet, 2 2 Struct de podurFerovire 7 6 | Craciun G. Ghe.- Daniel | 2 Stuste pod HY 4. Comporarescnamicd agasarellorpetocie _| 10,11 14 3 a See Micres 3 nal ou rim priate on 4 Panaris pe ge En *[Flsbjl seral a gro 1 22 Elemente comprmate compuse 8 8 | DanV. Marius Andre! | siuctun de pos fervare 7 4 Cala name al pasarellor 40,41 7 Pc plane struct 3 2.Gina compute ofehbeton, 2 8 | Dobran E. Viad Marian | 3Pasarele pe gant cu 2abrale 1011 4 Shuctur de podur rere r 4 Coracorisis de calcula secure 7 2.Ginsicu gour on 10 | Dunca I lie 5 Pacarel pe gra cu zbree, io 4 Pour pe cadre lace 1 7 Stablatea generals a ginaior pl 1% 2.Gnzi compuse ojel-beton 2 11 | Grivase E. Emil-Catalin | 2 Sinz comeute ca bet ae 4 Basarle pe grr plane $0.41 7 Stabutatea fea a grnzior plane 14 2 Bara comprmate cu secjune untard 8 12 | Guta A. Raluca Oana | 3 sructut de podu rues; , ‘4 Gomorare cnarsca a pasarellrpatonale fot + Fambaj lateral al gnzr, 14 2 Bare comprimata ca socjune utara a oe tec aac 5 Genel um peo ait ae 4 Pasarele pe gine plane i " Alegeea caractorticsor SUI SRUCUAL 4 14 | Korom V. Gabor 2 Bare comprimate cent 3 4 Stabates ginzior sve “ 7 7 Comporatea dnamict a pasar: dampsre Ot * actrisie oecaleul a sechunior 2wclneast an 15) Maer, Manet Sata p gs cin EB ifeaieecsinalac i teens 2 Stearn ot a 16 | Nicorici V. Maria - Lenuta | 3 Grins cu nim proflate, on 4 Secteur ; {Panag ge te 2 Exeter Sp on i 17 | Pascu M. Vasile ‘3. Structuri de podun rutiere; 7 A Somes anonck Soetwe Aronsone | fo. 1 ‘rea cue 4 igatgae en Bd ec nae Oy ‘3 Structuri de poduri rubere; = 1 Senoneh tusk ipa fbn on ee a done ar en 10) Powe, Nlocies Arckel ‘3.Pasarele pe orinzi cu zabre 10,11 ‘Set d gat are ; ae fa 2 Elen conprate pie $ 20 | Pop |. Ovidiu Bogdan '3.Grinzi cu inimi profilate: 8 1 Set dott are : ea ia [Benen upset i 21 | Pope E. Emi ‘3.Grinz cu inimi profiat: 8 1 Sine polite : Faas eo ‘e 12a const ape a | 22 | Popescu V. Ovidiu Marcel | 5 pasarele pe grin! cu zabrele compuse, 10,11 tort ds Sar ; Ie aD gq |RoveaD.Andoon | Zr te rile te ca ‘s Bancia 3a coors : 4 Secarsiege esc sree fo | Sec es ar 3 ieee é 24| Rus E. Anca Maria |3.Pasarele pe grinzi cu zabrele; 10,11 ior 2 Stone i {Panta ie seak te 1 Exmate onpra pe 3 25| Sonea L. Ciprian Claudiu | 3 Pasarela pe grinzi cu zabree, 10,19 ian 2 ae uenee i sees ee 4 yp|SanciescuR.Paut | 3Ginsrate Priore ss a Radu $Sita atrne ecae 3 1 Starda cogs SSain fon ‘Reena ut Bete ure np cub a 27 | Bute C. Calin Florin ‘3.Pasarele pe grinzi cu zabrele; 10 4 Sm de ona rove i ‘ale resus yc fg 1 Eero ube un bon a 28 | Szekely - Sitea Catalin 3 Grinci cu nimi proflate- 2 1 Sst oot tae : ‘eee carpi oni 26) TancoD. Tudor Razvan | 28fui de pa ovr, r er income fon 30 Terza J, Lorand Istvan 7 Siabiliies ocala gai pane 2 Bement ubuare umplute cu Beton 3.Grnaicu nim prota, 4. Patel pe gina conformate 2 on sot 31 ‘Timbolmas F. Cristian loan "Caracas de ale a eechunior 2 Stueut de podun fro; '3Grnzicu gol hexagonal 4. Pasarele pe gin| conformate 3 an ‘0 2 Ursut A. Elisabeta “Paci plane stutrae, 2 Elemente ubulare umplte cu beton, 3 Stuctr de podut trove 4. Pasarele ge gral conormate 3 2 jon 33 4 Siaitatea general gral ae, 2 Bare comarmate eu socjune intra Ginsu im profs 4 Pasaelepe ging coniormate 1 Fambajl lateral al ginal, 2 Bemontetubuare umpute cu baton 43 Genz cu nim profes, 4 Struct de podur feeviae 1 Gonzi plane. Atature geal 2 Stuctur de podur fervir, 5 inal vere 4 Pasarle pe ginzi contormate 36 TRigsuarie gieior _2Elemeniecomprimate corpus 5 Grin ox rim priate 4 Struct de pod feroviare 37 { Aleerea caracerisiior feu sructa Element tubulare umpute cu bet 53 Ginsu nm prota | 4 Srucur de podur erviare ABSOLVENTI MT! ‘C (sau alte specializari) Anul | master IIT+ECO - 2016-17 ume: Tema 7 *[Fenomenul de Wagilaar side destemare lanes, 22 Podur rere pe gral, | Produse laminate, ‘Pasar pe gral Ofer sructra 2 bina eu tur l guar 53 Sructr de podut metaliererovare; 4.Grnsicu gol ‘ Fabieses fe 2 Struct de podur metalic ferovare; ‘5 Pasarelehobanate gi suspendae, 24Gangl cu mm profits “TOjeur srucurai, £2 lao podurir ‘3 Poa suspendal gi hobanats; 4.Gina cu glut 0 7 Fonta oe, 2 Plateau podurlor ure 53 rouse dn ofa, Incerear mecanice 4 Pasrele pe gine! “Oj srucura 2.Pedun compuseofe-beton Simpinan sud ® ia Re pA Fe pH { Prosuse dn fe 2 Piatto podurioe CF; 53 Pasarele:comportarea sinamica ‘4.Genal cu gon stucur cu acest elemento “[Fenomenul de ragilzare g de destamare, 2 Stuer depos metaice raters 5 Pacaele: conor cre 4.Genal eu gor eeslaregtnexagonale 7 Fonta oe 22 Fenomenul ce ragitzare a ofl ‘3Poaur ge gine: 4 Pasavle pe giz 0 4 Prodse dn ole. oscar mca, 2 Patol poduter CF $3 Pasaree:alcaure constructs 4 Ginsu nm prolate gu go 1 Fenomenul de fagizare $i de desarare aver, 2 Poaur tere pe ace i cacre 53 Prodise laminate din te | 4Pasarele pe gin’ cu gous ‘Ojo strecral pt. construc 2 mina ou tr suv 3 Sructr ge podul metaceferovare compuse, Gena cu gelun creuare ghexagonale ‘ Fabicaea fot oe 2 Structure podur meatce froviae; 5 Pasrele gi pasarele hobanate 9 suspendat 4 Genateu hii profits Ofer srucurale, 4 £2 Patel podurlorruere ‘3Podur suspends ghobanai; ‘4.Ginal cu gatur + Fonta 9 oe 2 Plateau pod rate: ‘3 roduse dn oa, Incere mecanica 4 Pasarele pe gre! 6 + Ojeu structure 2 Podurcompuseofebeton ure Sibingnsudat, throb imberier, Ginsu nm prolate gi eu gun 7 + Produte in fl aminate formate Ta ees 2 Plt posure CF, ‘3 Pasaele:compotares dinamics. 4 Girl ego suc loa tere 8 rien de agileare g de destamar, 2etuctu ae pedut matics ner. SPasaele: conor crelapa: 4.Ginz cu gour croslareghexagonale 9 “Fonta9 oeu 2 Fenomanul 30 fagzare al oll '3 Pod erovare pe gona, 4Pasarlepegrnzimetaice _ + Produse an ofa cerca mecance, 2 Plateau podutir CF ‘3 Pasarele alcduire constructs 4.Gine ou nm prolate gi cu gol 10