Sunteți pe pagina 1din 35

SCOALA

GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”


COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com

Nr. de înregistrare 221/ 22. 02. 2018

Discutat Consiliul Profesoral din data de 27. 02. 2018


Aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 27. 02. 2018

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I


ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de


comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de
compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 01. 09. 2017- 02. 02. 2018.
Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a
Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective:

1. CURRICULUM
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale
şi a metodologiilor specifice;
• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi
• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor
şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor
didactice de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.) .
• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;
• Pregătirea elevilor în vederea susţinerii simulării Evaluării Naţionale şi a olimpiadelor
şcolare;
• Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi
practicilor societăţii democratice.

2. MANAGEMENT ŞCOLAR
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere
organizatoric, funcţional şi legal);
• Elaborarea proiectului planului de şcolarizare;
• Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;
• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.
Schimbarea deciyiilor și a celorlalte documente ca urmare a schimbării noiidenumiri a
școlii;
Pregătirea documentelor școlare pentru inspecțiile tematice dispuse de Isnpectoratul
Școlar Județean Galați.
3. RESURSE UMANE
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă
a cadrelor didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale
de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente
şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Realizarea evaluării personalului nedidactic.
4. PARTENERIATE SI PROGRAME
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi
parteneriate cu unitatea de învăţământ;
• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală (primărie, biserica,
cabinetul medical și poliția).
• Organizarea de activităţi extraşcolare în colaborare cu alte institții de învățământ din
județ și din țară.

5. RESURSE MATERIALE
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare;
Asigurarea bunurilor materiale pentru buna funcționare a unității de învățământ;
Achiziționarea materialului lemnos pentru sezonul rece;
Achiziționarea unor markere, pixuri, rechizite și mijloace de învățământ ca urmare a
predării unor materiale reciclabile în programul național “Baterel”;

6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE


• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii
publice. Prin canalele de comunicare facebook și site-ul web al școlii, părinții elevii și
alte persoane interesate au aflat noutățile din școala noastră, precum și activitățile pe care
le desfășurăm.

1. SITUAŢIA LA ÎNVǍŢǍTURǍ
La sfârşitul semestrului I, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel:
ANEXA 1
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
Nr. Clasa Nr total de elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi cu
Crt. înscrişi promovaţi corigenţi situaţia
neîncheaită
1 Clasa pregătitoare 14 14 0 0
2 Clasa I 20 20 0 0
5 Clasele II- IV 58 57 0 1
6 Clasa a V – a 18 14 2 2
8 Clasele VI - VII – 38 34 4 0
a
9 Clasa a VIII –a 24 21 0 3
Total elevi 172 160 6 6
Total preşcolari 49

Total elevi și preșcolari 221

2. PERSONAL DIDACTIC

ŞCOALA CU CLASELE Florea Julea, comuna NEGRILEŞTI

Din care ocupate cu personal care are gradul:


Total
posturi/ Debutant Doctor
catedre Def. II I în Necalificat
ştiinţe
Educatoare -
3 - 1 2 - -
Învăţători -
5 - - 4 1 -
Profesori
14 2 9 3 3 -
-

TABEL NOMINAL CU PERSOANELE INSCRISE LA GRADE DIDACTICE,


OCTOMBRIE 2017 - 2018
NR NUME ŞI PRENUME GRADUL DIDACTIC LA
CRT. CARE S-A INSCRIS
1 OANCEA VIORICA I
2 ILISOI JAN II
3 MIHOCIU DANIEL I
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
4 MEDELEANU IULIANA I
5 MARDARE DORINELA I
6 PAVEL IONELIA - RAMONA II
7 CONSTANDACHE PAULA II
8 GOLEA ELENA Definitivat

3. STAREA DISCIPLINARǍ
Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situaţiile discutate
în cadrul Comisiei de disciplină.
În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în modul următor:

CLASA EFECTIV ELEVI NOTE ÎNTRE NOTE SUB 7


9,99 şi 7
I 20 - -
20
II - 1
III 21 - -
IV 18 - -
V 5 1
18
VI 5 0
24
VII 3 0
14
VIII 24 5 3
TOTAL ELEVI CU 23
NOTA ŞCĂZUTĂ LA
PURTARE

4. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

La începutul anului şcolar au fost constituite comisiile cu caracter permanent:


- Comisia pentru curriculum ;
- Comisia de evaluare si asigurare a calitații ;
- Comisia pentru perfecționare și formare continuă;
- Comisia de Securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;
- Comisia pentru controlul managerial intern;
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a
faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
;
- Comisia pentru programe și proiecte educative ;

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorulu unităţii de învăţământ şi au fost
elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.
Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în
conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste
predictive la toate disciplinele, s-au întocmit planificarile în concordanţă cu rezultatele
înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă cu
programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii
stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice
moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic
fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea cazurilor.
Una dintre procupările permanente ale conducerii şcolii precum şi a profesorilor
diriginti a constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative specifice ( metodologia Evaluării
Naţionale, mişcarea de personal, Legea calităţii în educaţie, s.a. ) atât în cadrul consiliilor
profesorale cât şi la clase către elevi şi părinţi.
Din punct de vedere al inspecţiei şcolare nu au fost efectuate inspecţii şcolare pe
semestrul I.
Activitatea de formare a cadrelor didactice:
Planul managerial pentru anul şcolar 2017-2018, s-a axat pe orientarea demersul
didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:
1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;
2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;
3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor
către şcoala noastră şi spre performanţă;
4. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare.
Ţinându- se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea
reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de dezvoltare a competenţelor,
cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate intr- o varietate de astfel de activităţi
unele în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului
educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului
didactic la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a
realizat astfel:
 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau
a consfătuirilor cadrelor didactice
 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/
avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MEN).
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com

Toate cadrele didactice din unitatea noastra au participat la consfatuirile


organizate de ISJ Galati la inceputul anului scolar. In cadrul comisiilor organizate la
nivelul scolii s – au desfasurat lectii demonstrative, mese rotunde sau sustinere de
referate cu scopul de a imparti din cunostintele acumulate si celorlati colegi de catedra.
Tot ca activitate de perfectionare poate fi considerata si organizarea de activitati
extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente – 1 decembrie, Craciunul, activitati ce
au fost organizate in toate structurile scolii noastre, cu rezultate remarcabile.

ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE FORMARE SI PERFECTIONARE

PUNCTE TARI
- interesul cadrelor didactice fata de activitatea de mentorat in vederea consilierii viitoarelor
cadre didactice
- suportul directiunii scolii in vederea participarii la cursuri de formare / perfectionare in
tara si strainatate

PUNCTE SLABE
- Alegerea unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare
personala

OPORTUNITATI

- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare


- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc
- oferta stagiilor de formare in strainatate
AMENINTARI
- fonduri insuficiente alocate pentru activitatea de formare comparativ cu anii anteriori
Concluzionând, în primul semestru al anului scolar 2017-2018 formarea si perfecţionarea
continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:
prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a
consfătuirilor cadrelor
didactice;
prin schimburi de experienţă profesională;
prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau
internaţionale, conferinţe s. a.;
prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori
sau colaboratori;
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
prin cursuri postuniversitare;
prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/
avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MEN).

5. COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR

Activitatea educatoarelor de la Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Negrilesti si


Gradinita cu program normal Nr. 1 Slobozia-Blaneasa , desfăşurată în anul şcolar 2017-2018,
a avut la bază o proiectare bine documentată, întocmită la timp şi cu mult simţ de răspundere,
conform calendarului activităţilor metodice, urmărindu-se atingerea scopului şi obiectivelor
propuse.
Pentru realizarea acestor obiective au fost planificate acţiuni de dezbatere, referate şi lecţii
metodice. Activitatea comisiei metodice a avut un spectru larg, cadrele didactice participând
atât la consfătuirea cadrelor didactice, schimburile de experienţă desfăşurate pe nivele de
vârstă în plan local au creat prilejuri educatoarelor din grădiniţa noastră să prezinte din
experinţa personală exemple de bună practică din activitatea de zi cu zi.
Activităţile care s-au derulat au avut un impact deosebit în responsabilizarea cadrelor
didactice pentru creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi, urmărindu-se utilizarea
strategiilor eficiente adaptate la specificul temei cu accent pe latura formativă în concordanţă
cu cerinţele educative moderne. De asemenea proiectarea activităţilor, aplicarea personalizată
a curriculumului corespunzător specificului grupei de preşcolari, asigurarea respectării
obiectivelor operaţionale propuse, aprecierea corectă a performanţelor copiilor prin utilizarea
unei game largi de instrumente de evaluare (evaluarea iniţială, continuă, finală), colaborarea
cu învăţătorii au facilitat asigurarea continuităţii în educaţia copiilor, creşterea nivelului
calitativ al întregii activităţi.
În proiectarea didactică, educatoarele au fost preocupate de completarea cu mare
responsabilitate şi atenţie a ,,Caietului de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei şi a
copiilor în grădiniţă,, - completarea tuturor rubricilor, corelarea tuturor activităţilor dintr-o
săptămână cu tema mare a săptămânii şi existenţa unei legături strânse între activităţile unei
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
săptămâni atât pe verticala cat si pe orizontala între etapele
activităţii,au abordat programa creativ, in functie de posibilitatile grupei;
În luna decembrie 2017 la grădinița Slobozia-Blăneasa doamna educatoare Marin
Săftica a susținut lecție demonstrativă în cadrul comisiei metodice la.
De asemenea, fiecare eveniment din calendarul şcolar, istoric sau religios a fost marcat
prin activităţi extracurriculare (acţiune dedicată zilei profesorului, petrecere de Halowen în
grădiniţă; Ziua Naţională a României program artistic desfăşurat cu ocazia sărbătorilor de
iarnă).
Paleta de activităţi s-a extins de la simple participări, ca spectatori, până la iniţiere,
organizare, şi desfăşurare (teatru de păpuşi, expoziţii, vizite tematice, serbări, excursii).
Activitatea comisiei metodice nu a fost una formală, ci a avut ca scop implicarea tuturor
factorilor pentru o mai bună desfăşurare atât a activităţii instructiv – educative din grădiniţă,
cât şi pentru formarea unei viziuni moderne asupra sistemului educaţional în general.
Activitatea comisiei metodice are scopul final de a dezvolta prin diverse strategii
competenţele psihopedagogice şi sociale ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar sub
raport teoretic, practic şi opţional.
În concluzie având în vedere întreaga activitate desfăşurată de cadrele didactice în anul
şcolar 2017-2018, demonstrează că fiecare educatoare este preocupată să dobândescă o cât
mai bună şi temeinică pregătire şi autoperfecţionare.

6. COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR


Prezentul raport sintetizează principalele activităţi derulate în primul semestru al anului
scolar 2017-2018.
1. CURRICULUM
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltarii de competenţe,
prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a
conţinuturilor programelor şcolare .
De asemenea , s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC,precum şi de
recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
Ca punct de plecare s-au organizat evaluarile initiale,rezultatele
fiind cuprinse in centralizatoare pe clase,fiind analizate la nivel de comisie.
Până în momentul de faţă fiecare invatator a parcurs materia la fiecare disciplină de
învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.Astfel
activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice , iar la sfârşit de unitate ,cu
sistematizare,recapitulare,evaluare.
Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale,fiind prezentate părinţilor
periodic.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au purtat discuţii cu
părinţii, vizite la domiciliul copiilor.
Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare,
analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare
şi adaptare.
In general,elevii ciclului primar sunt bine pregatiţi,în acest semestru şi-au însuşit
prevederile programei şcolare,bagajul de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un
nivel bun.Totuşi,situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în
calea dezvoltării personale,mai cu seamă în cazul elevilor cu parintii plecati in strainatate sau
a celor care traiesc din venit minim garantat.

2. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

La prima şedinţă cu părinţii din acest anul 2018 s-a prezentat oferta disciplinelor opţionale
părinţilor şi elevilor, aceştia optand pentru disciplina ce corespunde aspiraţiilor lor,urmând şi
principiul continuităţii la nivel de clase.
Astfel,optionalul ales pentru ciclul primar este ,,Prietenul din computer”.

Alegerea optionalului a avut în vedere grupul de elevi dar şi propunerea părinţilor,


respectând metodologia MEC .
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
3. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI
EXTRACURRICULARE

În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a centrat în


egală măsură pe formarea competenţelor,a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin
raportarea problematicii la experienţele copiilor.
În acest semestru cadrele didactice si elevii ciclului primar au fost implicaţi în derularea
unor activitati educative multiple,cum ar fi:
Dezbatere: ” Metode tradiționale și moderne de predare / învățare în învățământul
primar””
PIP Fuica Haisler Mariana

..Demersuri educative în vederea asigurării egalității de șanse în


educație- dezbatere în cadrul mesei rotunde, PIP Manaila Ovidiu
,, Impor tanța evaluării în activitatea didactică-evaluare interactivă -
referat, inv. Salavastru Daniela
Referat: ” Rolul lecturii în desfăşurarea procesului instructiv – educativ la ciclul
primar (modalitati de stimulare a lecturii) ,PIP Purcel Tanta
Marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua Naţională a României, serbarea
de Craciun,15 ianuarie - omagierea marelui nostru poet Mihai Eminescu, 24 Ianuarie- Ziua
Unirii.

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE

Evidenţiez consecvenţa invatatorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de


performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi
remarcate în rezultatele testărilor initiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
actului didactic, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile,
competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.
Lucrarile realizate,testele de evaluare sunt pastrate in portofolii personale,fiind prezentate
periodic parintilor.

5. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Invatatoarele sunt preocupate şi în acest an de formarea profesională,de folosirea unei


metodologii activ-participative. Se documenteaza asupra noutăţilor,cele mai interesante fiind
puse în practica avand in vedere si faptul ca in semestrul ala II lea, cercul pedagogic va avea
loc in scoala noastra.

6. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII


COMUNITĂŢII

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o


relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative s-a
concretizat prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, la care participarea
a fost de 70% , consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat.
7. CONCLUZII

 La sfârşitul sem.I elevii claselor sunt bine pregătiţi , conform particularităţilor


individuale
 Toţi elevii sunt promovaţi
 Elevilor cu ramaneri in urma se acorda o atentie sporita
 Munca depusa în acest semestru se poate caracteriza prin seriozitate si implicare
 Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri
 Promovarea optimă a exemplelor de bune practici
 Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
 Realizarea 100% a celor prevazute în proiectul educativ
pentru anul şcolar 2017-2018.
 Impresii bune ale specialistilor cu ocazia unor controale

7. COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR

Comisia Metodica Profesori in anul şcolar 2017-2018 semestrul I şi-a propus să desfăşoare
activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al
rezultatelor deosebite la teze , in special pentru clasele terminale.
Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale
cadrelor didactice, bazate pe :

-creşterea eficienţei activităţii de predare-învăţare şi înzestrarea elevilor cu valorile,


competenţele şi atitudinile cuprinse în programele şcolare în vigoare;
-diferenţierea activităţii cu elevii şi adaptarea conţinuturilor de învăţare la nivelul
claselor (esenţializarea conţinuturilor şi prezentarea lor într-o formă accesibilă);
-dezvoltarea receptivitǎţii pentru nou şi a aptitudinilor de a-l introduce în practicǎ;
-perfecţionarea tehnicii didactice educative;
-imbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare
în scopul creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei
învăţării;
Reevaluarea şi înnoirea metodelor folosite în practica instructiv - educativă prin:
- aplicarea metodelor centrate pe elev;
- accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire;
- îmbinare şi alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al
elevului (documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia proprie, exerciţiul
personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica activităţii cu fişe
etc.) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor în grup,
asaltului de idei etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă;
- pregătirea suplimentară dupa un anumit program a elevilor pentru concursuri şcolare,
olimpiade şi examene (Examenul de Evaluare Națională);
- identificarea şi acoperirea pe cât posibil a lacunelor din cunoştinţele elevilor ;
- amenajarea cabinetelor avizierelor cu materiale noi,manuale.
DOMENII/ MONITORIZARE

PERFECTIONARE CONTINUA:
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
Prof.Mihociu Daniel
-inscris la gradul I
Prof. Barbu Oana
- doctorat anul (III)prelungire
Prof.Constandache Paula
-inscrisa la gradul II(C1)
Prof. Ilisoi Jan
-inscris la gradul II(Insp. Speciala)
Prof. Pavel Ramona
-inscriere la gradul II(C1)
CURSURI DE FORMARE: Prof.Mihociu Daniel
-Program de formare privind dezvoltarea competentelor
de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivat si concursul national pentru
ocuparea posturilor vacante.

ACTIVITATI METODICE/COMISIE
METODICA/CERC PEDAGOGIC

- activitati cultural artistice:-program de activitati extrascolare pentru Ziua


internationala a educatiei, ,Ziua Invatatorului 5 octombrie,Hallween, 1 decembrie ziua
nationala a Romaniei si a romanilor de pretutindeni,Colindul-lauda Nasterii Domnului-
Serbare scolara,Marrry Chritstmas,Felicitari Craciun,La ceas aniversar!Mihai Eminescu,24
ianuarie –Unirea Principatelor Romane .
- toti membrii

- activitati de parteneriat/proiecte cu :, Scoala Gohor,Berheci ,Ghidigeni, CSST


Tecuci,Toflea,Ungureni,Munteni,Priponesti ,Sc Gim. Smardan,Ṣt.Octavian Iosif –proiect
,,Reinnoim traditiile‫״‬
Biserica.
-Pavel Ramona ,Mihaila Claudiu, Turculet Violeta ,Aevoaie Mandica ,
Jambru Mihaele (English customs and traditions),Ilisoi Jan
-Prof.Florea George –Proiect reciclare Environ
-Prof. Mihociu Daniel parteneriat/proiect/protocol cu:
-Sc.Gim.,,Nicolae Balcescu‫״‬Craiova jud. Dolj
-Colegiul National ,,Calistrat Hogas‫ ״‬Tecuci
-Sc.Gim.Racovita jud.Braila
-Sc.Gim.Nr.1 Radauti Prut jud . Botosani
-Sc.Gim.CILIBIA
-Sc.Gim.Galbinasi
-Sc.Gim.,,Ion Agarici‫״‬Muntenii de sus,jud.Vaslui
-Sc.Gim.Prof.Ioan Dancila sat.Ghermanesti jud. Vaslui
-protocol de colaborare:- Clubul Kimura Kodokan Judo Sport
-Sef de post Dumitru Costel
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
-Biserica Sfantul Nicolae
-sustinerea de referate /lectii demonstrative:
-Prof. Jambru Mihaela -(lectie) cl a-V-a ,,This is my House‫״‬
Mihociu Daniel -(referat),,Monitorizarea si evaluarea activitatii
scolare‫״‬

-participare cerc pedagogic:


-Prof. Mihociu Daniel(+cel cu directorii)
Jambru Mihaela,Constandache Paula,Negru Adriana,Mihaila Claudiu, Ilisoi Jan,Turculet
Violeta,Golea Elena(plus cel cu debutantii),Florea George.
-olimpiade si concursuri scolare:
-olimpiada de religie(etapa locala) –Prof.Ilisoi Jan
-concurs judetean ,,Noi vrem sa ne unim cu tara‫ ״‬-Prof.
Mihociu Daniel
-,,Lumina Math‫ ״‬-Prof Golea Elena
-,,concurs sportiv ONSS Ghidigeni(meciuri,rugby) –Prof.Mihaila
Claudiu
-concurs,,Ora de programare -Baterel-Prof.Florea George ‫״‬
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
- întocmirea la timp, de către toate cadrele didactice din Comisie, a planificărilor
calendaristice semestriale şi anuale, conform programelor şcolare în vigoare;
- parcurgerea integrală a programelelor şcolare de către toţi membrii comisiei,
conform planificărilor şi în corelaţie cu conţinutul manualelor alternative;
- administrarea de teste iniţiale (predictive) la toate clasele, urmate de analiza şi
interpretarea acestora; fiecare cadru didactic şi-a stabilit odată cu concluziile şi un plan de
măsuri
- realizarea de către toate cadrele didactice din Comisie a unor modele de fişe de lucru
(fişe de exerciţii, fişe de recuperare, fişe de instruire problematizată, fişe de progres), teste
însoţite de bareme de evaluare şi notare (de evaluare iniţială, de progres,de evaluare
sumativă), unităţi de învăţare, subiecte însoţite de bareme de evaluare şi notare pentru lucrări
scrise semestriale;
- realizarea unei monitorizări permanente a progresului elevilor prin administrarea
periodică a testelor de progres;
- întocmirea încă de la începutul semestrului I a graficului de pregătire suplimentară
pentru Examenul de Evaluare Naţională, iar profesorii care au predat discipline de examen,
în baza unei planificări, au desfăşurat pe tot parcursul semestrului I , ore de pregătire
suplimentară , cu elevii claselor terminale ,
- cadrele didactice au fost permanent preocupate pentru asigurarea conţinutului
ştiinţific al lecţiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metode moderne de
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
predare-învăţare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe
grupe, lucrul cu fişe, flipchart, utilizarea cu preponderenţă a metodelor din clasa celor activ –
participative etc.);
- realizarea activităţilor metodice propuse conform programului stabilit şi încheierea
de procese verbale pentru fiecare şedinţă a comisiei metodice;
- întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal;
- completarea permanentă a portofolilor elevilor;
- prezentarea Raportului de analiză a activităţii desfăşurată în cadrul Comisiei
Profesori, în anul şcolar 2016-2017 şi întocmirea şi avizarea planificării calendaristice la
fiecare disciplină
- prezentarea şi discutarea rezultatelor obţinute de către elevi la testarea iniţială.
Prezentarea şi aprobarea Planului managerial al Comisiei pentru anul şcolar 2017-2018
- permanentă colaborare, pe tot parcursul anului, între toţi membrii Comisiei
metodice, urmărindu-se o cât mai bună coordonare, înţelegere şi aplicare a reformelor
învăţământului;
- participarea tuturor membrilor Comisiei la toate acţiunile organizate la nivelul şcolii,
precum şi la nivel judeţean şi informarea cu privire la noutăţile apărute în învăţământ;
- participarea cadrelor didactice în calitate de evaluatori, la olimpiade şi diverse
concursuri şcolare, ori de câte ori au fost solicitate.
La baza relaţiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc, conduita civilizată,
colaborarea şi înţelegerea, afectivitatea. Elevii au fost în permanenţă încurajaţi în dorinţa de
autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, punctualitate, ţinută decentă, conduită morală.
Cadrele didactice au fost preocupate de cultivarea la elevi a atmosferei de muncă, a
respectului reciproc, dorinţei de afirmare şi autodepăşire. Este ştiut faptul că interacţiunea pe
verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul didactic
fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin atitudinile sale duce
la dezbinarea, fragmentarea grupului-clasă. Pentru a facilita comunicarea elev-elev au fost
utilizate metode interactive, activităţi pe grupe şi echipe de elevi. Pentru obţinerea unor
rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi
cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa managerială. .
Colaborarea eficientă a dus la împărtăşirea reciprocă a experienţei didactice. A fost
promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o
colaborare eficientă. S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală
împreună cu care au fost organizate multe activităţi extracurriculare. .
Pe lângă multele reuşite ale Comisiei, am identificat însă şi câteva :

PUNCTE SLABE

- insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri si olimpiade


de matematică, fizică, chimie,limba romana sau biologie; există destui elevi care ar putea
face faţă unui concurs, dar pregătirea insuficientă, determinată si de numărul mic de ore , îi
determină să renunţe la activitatea de performanţă la aceste discipline;
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
- nu toţi elevii au manuale, sau, dacă elevul are manual, nu
se simte obligat să vină permanent cu el la scoală si nu îl studiază acasă. De asemenea, la
unele clase elevii nu îşi notează lecţia.. Deseori elevii nu îşi efectuează tema, poate şi din
cauza programului destul de încărcat sau pentru că nu primesc temă pentru acasă;
- participarea redusă a membrilor Comisiei la cursuri de formare si perfectionare;
- utilizarea insuficientă (nevalorificarea la maximum) a sistemului informatizat AEL;
- Materialele didactice sunt uzate şi de proastă calitate
- Familia nu se implică suficient în actul educaţional.
- Participarea unor elevi la sport fără echipament adecvat.
- Laboratoarele de biologie ,fizică şi chimie sunt săli de clasă.

OPORTUNITĂŢI
Disponibilitatea profesorilor de a face ore suplimentare, fără plată.
Disponibilitatea altor instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă şi pentru
organizarea de proiecte educaţionale şi parteneriate.
Posibilitatea dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală.

AMENINŢĂRI
Indiferenţa părinţilor reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se
reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor.
Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice duce la uzura morală a echipamentelor
existente.
Orientarea tot mai numeroasa catre scolile profesionale,conduce vizibil la rezultate
slabe si dezinteres in randul elevilor.
Programa încărcată şi programul zilnic al elevilor nu permite pregătirea suplimentară
intodeauna, sub supravegherea profesorilor, pentru concursuri.

Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative, ca o concluzie, însă,
a întregii activităţi a Comisiei, pe parcursul semestrului I, aceasta s-a desfăşurat în bune
condiţii, membrii Comisiei preocupându-se în permanenţă pentru creşterea calităţii şi
eficienţei procesului de învăţământ .

8. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună


comunicare, activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de
elevi, cadre didactice, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Informarea şi îndrumarea
elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale
optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a
şedinţelor cu părinţii. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului
pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului şcolar.

Puncte tari
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi
extraşcolare;
 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării
valenţelor educative
 Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;
 Majoritatea profesorilor diriginti s-a implicat in derularea activitatilor scolare si
extrascolare.;
 Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare in vederea afirmarii
personalitatii scolii in plan comunitar;
 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor
extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii );
 Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor
şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii;
 Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi,
profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional
deschis, stimulativ
 Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul
prevenirii delincvenţei juvenile
 Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale
claselor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii
 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare (
excursii tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea
lor.

Puncte slabe
 Neimplicarea în proiecte internaţionale

 Spațiul insuficient în incinta şcolii pentru derularea unor activități extraşcolare;

 Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile


extraşcolare;
 Dezinteresul parintilor si al elevilor fata de actul educational.

Oportunităţi
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative
şi asumarea de roluri
 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa
comunităţii

Ameninţări
 Modificari la nivelul comisiei ca urmare a mobilitatii cadrelor didactice;
 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea
componentei educative
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com

Obiective:

1) Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a
actelor de indisciplină;
2) Descoperirea unor modalitati optime de folosire a competentelor in activitatile
extracurriculare;
3) Creşterea procentului de promovabilitate al Evaluarilor Naţionale;
4) Implicarea unui numar cat mai mare de elevi in activitatile scolii;
5) Cunoasterea optiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber;
6) Optimizarea relaţiei scoală- familie;
7) Diversificarea activităţii extracurriculare;
8) Cresterea calitatii actiunilor educative din scoala;
9) Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean ,
naţional si international;
10) Eficientizarea colaborarii scolii cu alte institutii implicate in buna functionare a
societatii.

ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR

 În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin


activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare,

văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul


relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.

 Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând


tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii
educative.
 Instruirea prof. diriginti cu privire la organizarea activitatilor educative scolare si
extrascolare, intocmirea documentelor ,realizarea fisei psihopedagogice a elevilor si
a altor documente necesare dirigintelui.
 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar
temele dezbătute au respectat Programele de Consiliere şi Orientare şi
particularităţile eleviilor.
 Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul
să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient (colaborare cu prihologul
scolii)
 S-au desfasurat sedintele cu parintii , pe clase , dupa un program afisat , în care s-au
prelucrat regulamentele scolare (cel general si cel de ordine interioara)
 S-au semnat parteneriate cu diferite institutii.
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
 S-au efectuat asistente la orele de dirigentie : cls a V-a
« Prietenia, nobil sentiment », in luna ianuarie- lectie sustinuta de Prof. Jambru
Mihaela
 Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin
înscrierea la grade didactice.
 In cadrul comisiei au sustinut referate -prof. Pavel Ionelia Ramona -„Importanta
orelor de consiliere si orientare”;

 I.Activitati educative scolare si extrascolare

Activitatile derulate in semestrul I au fost bogate si au vizat educatia ecologica,


educatia civica,educatie pentru sanatate,sport,educatie rutiera, educatia interculturala,
istorie, matematica, cultura generala.
 „Roadele toamnei” –expozitie desene si colaje. coordonator Golea Elena
 „Ziua Mondiala a educatiei”- jocuri, ateliere de creatie, concursuri, intreceri
sportive, plimbari in natura. Ampla activitate a implicat intregul colectiv al scolii
 „Saptamana educatiei globale”. Ce inseamna toleranta? – chestionare,
confectionare de afise si colaje pe aceasta tema. Coordonator prof. psih. Manea
Monica
 „Happy Halloween”-concurs si expozitie in parteneriat cu Scoala Gimnaziala nr.1
Ungureni reprezentata de prof. Sulgeru Gabriela. Activitate coord. de prof. Jambru
Mihaela

 Petrecere de Halloween –expozitie de dovleci, confectionarea de masti, costume si


alte obiecte specifice sarbatorii, carnaval de Halloween. Coordonator prof. Jambru
Mihaela
 Ziua Mondiala a tolerantei”- afise , chestionare. Coordonator prof psih. Manea
Monica
 1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei – sceneta „ A fost odata in Ardeal” si
intonarea unor cantece patriotice. Coordonatori: prof. Ilisoi Jan si prof. Pavel Ionelia
Ramona
 „Craciunul –darul bucuriei”- concert de colinde coordonat de prof. Ilisoi Jan si
prof. Pavel Ionelia Ramona
 Programul artistic” Iata, vine Mos Craciun!” ( invatamant primar) serbari
tematice coordonate de profesorii invatatori si educatori
 Sa-l descoperim pe Eminescu!- citirea biografiei poetului si recitarea unor poezii
cu scopul de a cinsti memoria scriitorului. Coordonator prof. Pavel Ionelia Ramona
 24 Ianuarie 1859-Unirea Principatelor Romane- (invatamant primar) lecturarea
unor texte cu continut istoric, realizarea unor desene, invatarea pasului de dans „
Hai sa dam mana cu mana;
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
 „24 Ianuarie –Sunt mandru ca sunt roman” (invatamant
gimnazial) Coordonatori: Dir. prof Mihociu Daniel, prof Jambru Mihaela si prof.
Pavel Ionelia Ramona

II.Concursuri scolare interjudetene, nationale si internationale

1) Concursul judetean „ Noi vrem sa ne unim cu tara!” – coord. prof. Mihociu Daniel
2) Concurs matematica „ Lumina Math” -coordonat de prof. Golea Elena
3) Olimpiada de religie- faza locala- coordonator prof. Ilisoi Jan
4) UNSS Ghidigeni- coordonator prof. Mihaila Claudiu
5) Turneul corturilor si Cupa de toamna (rugby)- coordonator prof. Mihaila Claudiu
6) Cupa Unirii (fotbal) - coordonator prof. Mihaila Claudiu

III. PROIECTE EDUCATIVE :

In şcoală , s-au derulat următoarele proiecte:


1.Proiectul educational interscolar- “Reinnoim traditiile ” în parteneriat cu scoala St. O.
Iosif din Tecuci. Proiect coordonat de prof. Turculet Violeta in colaborare cu directorul
institutiei : prof. Mihociu Daniel si consilierul educativ: prof . Pavel Ionelia Ramona

Proiectul are ca obiective: popularizarea in randul elevilor a mestesugurilor traditionale (


realizarea unor broderii manuale, crosetat, impletit) , readucerea portului traditional in
atentia intregii comunitati. Prin exemplul personal, cadrele didactice au decis

sa sublinieze importanta conservarii traditiilor si a purtarii portului nostru traditional, astfel,


cu fiecare ocazie, cadrele didactice si elevii au imbracat costumul traditional .

PARTENERIATE EDUCATIONALE
 Parteneriat cu CENTRUL DE PROTECTIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE
PERSOANE ADULTE din Galati – „Nu-ti spulbera sperantele!” coord. prof. psih.
Manea Monica
 Parteneriate cu scolile gimnaziale din judet: Sc. Gim. St. O. Iosif, Colegiul National
„ Calistrat Hogas” , Sc. Gim Ungureni, Sc. Gim. Ghidigeni.
 Parteneriate cu scoli din afara judetului: Sc. Gim. „Nicolae Balcescu.” Craiova, Sc.
Gim. Racovita jud. Braila, Sc. Gim Cilibia, Sc. Gim. „Ion Agarici” si Sc. Gim. Prof.
Ion Dancila jud. Vaslui, Sc. Gim. Radauti Prut jud Botosani – prof. Mihociu Daniel

IV .CAMPANII DE INFORMARE /EDUCARE A ELEVILOR :


- Campania de combatere a violentei
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
- Educatia pentru mediu- Proiect reciclare Environ coordonat de
Inf.Florea George Lucian

V .CONSILIUL ELEVILOR :
Consiliul Elevilor ,sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat în atragerea cât mai
multor elevi în activităţi extraşcolare creative .

VI. COMITETUL DE PARINTI :


La nivelul scolii,s-au organizat sedintele cu parintii pe clase, în care s-au ales comitetele pe
clasă, apoi şedinţa pe şcoală , s-a ales noul comitet.
Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul şi eficienţa şcolii, au fost
solicitaţi să vină cu propuneri şi implicări în viaţa şcolii.

VII. Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative în unitatea de învăţământ:


Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte
Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în
vederea organizării şi derulării unor activităţi educative de amploare.

9 Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de


urgență
La începutul anului şcolar în baza Legii 319/2006 şi conform N.G.P.M. art.22, prin decizia
directorului Scolii Gimnaziale “Florea Julea” Negrilesti, Comitetul de Securitate şi Sănătate
în Muncă si P.S.I cu următoarea componenţă:
Comisia de securitate si sanatate a muncii :

*Prof.Mihăilă Claudiu - responsabil


*Ingrj.Paiu Doinita - membru
*Ingrij. Tăbăcaru Stelian - membru
*Ingrij. Bulgaru Fanica - membru

Activitatea Comitetului de Securitate şi Sănătate în muncă s-a concretizat în:


- procurarea fişelor de protecţie a muncii pentru tot personalul şcolii şi elevii care efectuează
instruire practică;
- efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, al instructajului
periodic pentru restul personalului şi completarea fişelor de protecţie a muncii;
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
- efectuarea instructajului introductiv general pentru elevii care
efectuează pentru prima dată instruire practică, al instructajului periodic pentru restul elevilor
care efectuează instruire practică şi completarea fişelor de protecţie a muncii;
- procurarea dosarelor medicale pentru tot personalul şcolii;
- efectuarea controlului medical de către tot personalul şcoli şi completarea dosarelor
medicale;
- procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al protecţiei
muncii;
- elaborarea Planului de Măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru anul
şcolar 2017-2018;
- elaborarea Instrucţiunilor Proprii de securitate şi sănătate în muncă;
- elaborarea şi afişarea materialelor cu tematică de protecţie a muncii în laboratoarele şcolii;
- desemnarea prin dispoziţii interne a persoanelor responsabile cu verificarea instalaţiilor
electrice din şcoală (……………………….- electrician), instalaţiilor termice din
şcoala(…………………….- instalator) ;
- verificarea instalaţiei şi tablourilor electrice dacă corespund normativelor de protecţie a
muncii;
- verifcarea prizelor de împământare conform N.S.S.M. 111.
- efectuarea de exercitii de evacuare si comportament in caz de cutremur –
incendiu.(Simulare de evacuare in caz de incendiu-cutremur efectuată cu elevii ciclului
primar și gimnazial și a cadrelor didactice a Scolii gimnaziale “Florea Julea” Negrilești,
Gradinita cu program normal Gradinita cu program normal nr.1 Slobozia Blaneasa fara
participarea cadrelor militare de la I.S.U Tecuci).

10. COMISIA DE FRECVENŢĂ ŞI RITMICITATEA NOTĂRII ELEVILOR


Comisia de Monitorizare a Frecvenţei şi ritmicităţii elevilor şi-a desfăşurat activitatea
în semestrul I, anul şcolar 2017/2018, conform unui program de activitate, în care fiecare
membru al comisiei a avut sarcini stabilite în conformitate cu atribuţiile anuale şi semestriale
ale comisiei.
S-a întocmit un program de activitate al comisiei, atât anual cât şi semestrial, conform
căruia membrii comisiei îşi desfăşoară activitatea. Membrii comisiei au avut în vedere
cunoaşterea şi respectarea de către cadrele didactice din şcoală a capitolului de Evaluare –
sectiunea 1, 2 din R.O.F.U.I.P. Conform programului stabilit s-a verificat şi stabilit situaţia
elevilor corigenţi şi repetenti pe clase înregistrati în anul şcolar trecut şi s-au purtat discuţii
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la
învăţătură întâlnite la anumiţi elevii.
Întocmirea şi prezentarea unei informări lunare ca urmare a verificării cataloagelor
şcolare, în vederea observării ritmicităţii notării elevilor, a determinat o analiză a modului
cum se realizează evaluarea elevilor şi dacă sunt respectate prevederile regulamentului şcolar.
Verificarea cataloagelor şcolare a avut în vedere următoarele aspecte:
1. Verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor consilier;
2. Verificarea ritmicităţii notării elevilor;
S-a constatat că la majoritatea disciplinelor de învăţământ notarea elevilor este realizată
ritmic, ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor şcolare care reprezintă o componentă
importantă a procesului de învăţământ, este efectuată conform programei şcolare. Numărul
de note la fiecare disciplină de învăţământ este corelat cu numărul de ore alocat prin planul
de învăţământ. Una dintre măsurile principale pe care şi le propune această comisie este
aceea de prevenire a absenteismului elevilor, prin căţiva paşi, cum ar fi: elaborarea uni
program de prevenire a absenteismului, completarea de fişe de monitorizare a absenţelor
împreună cu profesorii diriginţi, aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor în clasele în
care ansenteismul este ridicat.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 Cunoaşterea de către cadrele  Existenţa unui număr redus de
didactice din şcoală a capitolului „Evaluare” cadre didactice care nu realizează notarea
din R.O.F.U.I.P.; ritmică a elevilor
 Majoritatea cadrelor didactice din  Rezultate slabe la învăţătură la acele
şcoală realizează notarea ritmică a discipline unde evaluarea nu se realizează
elevilor; constant.
 Existenţa unei comuniuni între  Nu s-au realizat, lunar, rapoartele de
profesori –elevi – părinti, cu privire monitorizare a frecvenţe elevilor;
la notele acordate;  Indiferenţa unor profesori diriginţi în
 Comisia de monitorizare a aplicarea regulamentelor şcolare.
frecvenţei
elevilor a verificat, lunar, situaţia din
cataloagele şcolare;
 Comisia a urmărit aplicarea
ROFUIP şi a Regulamentului de Ordine
Interioară al şcolii pentru absenţe;
 Buna colaborare între membrii
comisiei;
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI
 Datorită faptului că la unele  Obţinerea unor rezultate bune la
discipline nu se realizează o notare ritmică majoritatea disciplinele de învăţământ,
poate să scadă interesul elevilor pentru evidenţiate într-un număr mic de corigenţi şi
disciplina respectivă; în participări la olimpiadele şcolare
 Obţinerea unor rezultate slabe la  Atragerea elevilor în cercuri de
învăţătură pentru elevii la care evaluarea nu specialitate
se realizează continuu  Antrenarea elevilor în diferite
 Lipsa unei participării active a concursuri şcolare, olimpiade
elevilor în timpul orelor de curs.  Realizarea unui program de măsuri
 Numărul mare de absenţe pentru prevenirea absenteismului;
nemotivate  Aplicarea de chestionare pentru
atrage cu sine rezultate foarte slabe la elevi şi părinţi la clasele cu
învăţatură; absenteism ridicat;
 Dezinteresul părinţilor în
colaborarea cu şcoala îngreunează
profesorii diriginţi în stabilirea motivelor de
absenteism;

11. RAPORT DE ACTIVITATE LA SECRETARIAT


In anul scolar 2017/2018 la secretariatul scolii s-au desfasurat ca de obicei o serie de
activitati destul de complexe care implica multa atentie si responsabilitate.
Incepand cu inscrierea elevilor la clasa pregatitoare si clasa I , activitate care s-a
desfasurat in mai multe etape on line , cu trecerea lor in registrele matricole, definitivarea
transferurilor, repartizarea elevilor pe clase, repartizarea repetentilor, inregistrarea
cataloagelor, intocmirea situatiilor statistice de inceput de an (SC.0 si SC.2.1.), continuind
cu fisele de incadrare , incadrarea personalului didactic pe trepte si grade profesionale,
intocmirea statului de functii, intocmirea planurilor manageriale si operationale, eliberarea
de adeverinte pentru somaj, ajutor social , completat diplome de absolvire pentru clasa a
VIII-a.si multe altele, am reusit sa ma achit de sarcini la termenele stabilite de catre
conducerea scolii si a Inspectoratului Scolar Judetean Galati.
Am completat contracte de munca si acte aditionale pentru noii angajati si pentru cei
care au solicitat continuitate pe post.
Am prezentat corespondenta la conducerea scolii si am intocmit impreuna
raspunsurile la scrisori, le-am prezentat la semnat si am dat la timp rezolutiile.
M-am informat cu noile aparitii in legislatie si am transmis mai departe la conducerea
unitatii si corpul didactic. Am afisat la avizierul scolii si in cancelarie toate fax-urile si e-
mail-urile pentru informarea la timp a cadrelor didactice si a elevilor cu toate noutatile si
regulamentele din sistem.
Am intocmit situatiile de sfarsit de semestru in SIIR si ESOP, am completat REVISAL
si EDUSAL lunar si ori de cate ori au mai aparut modificari, am completat deciziile cu
majorarile salariale etc.
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
Am depozitat corespunzator documentele scolare astfel incat sa
fie asigurata securitatea lor, fiind si membru in comisia de arhivare a documentelor.
Am actualizat agenda telefonica, am colaborat bine cu partenerii educationali traditionali :
ISJ Galati, CCD Galati, Politia Negrilesti, Primaria Negrilesti, Biserica Negrilesti, gradinite
si scolile vecine.

Am participat la toate instruirile si sedintele la care am fost solicitata .


Consider ca mi-am indeplinit sarcinile de serviciu cuprinse in fisa postului si ma
straduiesc sa le duc la indeplinire cu succes si in continuare.

12. RAPORT DE ACTIVITATE INFORMATICIAN


Subsemnatul Florea George Lucian, salariat la Scoala Gimnaziala „Florea Julea”
Negrilesti, in functia de informatician am desfăşurat in semestru I anul şcolar 2017-2018
diverse activitati, incercand pe cat posibil sa ma achit de sarcinile care mi-au revenit conform
fisei postului dar si de sarcinile trasate de conducerea unitatii. Dintre acestea amintesc:
 fac parte din
- comisiile de admitere gradinita, clasa pregatitoare,
- responsabil comisii :„Lapte - corn”, “Intocmire orar”, SIIIR
cautand sa imi aduc aportul permanent pentru buna desfasurare a activitatii scolii
 am amenajat laboratorul de informatica la fiecare inceput de an scolar
 Am operat la timp situatiile din aplicatiai SIIIR, incadrandu-ma in termenii stabiliti de
catre ISJ Galati
 intocmesc la fiecare inceput de an scolar orarul scolii, comunicand cu toate cadrele
didactice pentru realizarea unui orar cat mai acceptabil atat pentru elevi cat si pentru
cadrele didactice, avand in vedere ca sunt profesori care fac naveta de la distanta mare
sau ca atii lucreaza in mai multe scoli.
 tin permanent evidenta stricta a inventarului laboratorului de informatica si intocmesc
situatii de constatare a prejudiciilor aduse de catre elevi mobilierului sau
echipamentelor din dotarea laboratorului, cand este cazul
 am intocmit referate de necesitate adresate conducerii scolii referitoare la dotarea
laboratorului cu diferite echipamente
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
 verific permanent starea de functionare a aparaturii din
dotare si asigur utilizarea in bune conditii a acesteia;
 respect integritatea inventarului de tehnica de calcul si auxiliar din cadrul
laboratoarelor dotate in acest sens. De 11 ani de zile de cand ocup aceasta functie nu
au fost constatate neconcordante in ceea ce priveste inventarul de care am raspuns,
putand si la ora actuala sa dau informatii sigure si precise legate de existenta tuturor
mijloacelor fixe dar si a obiectelor de inventar care intra in componenta sa.
 in urma solicitarilor venite din partea profesorilor
- am instalat/dezinstalat diferite programe
- am formatat calculatoarele
- am reinstalat sistemul de operare si pachetul Office etc.
fapt apreciat de personalul de predare de la catedra
 am participat la toate instruirile organizate de I.S.J. la care mi-a fost solicitata prezenta
 am asigurat, la cerere, asistenta cadrelor didactice si elevilor privind lucrul pe
calculator
 cand mi s-a solicitat ajutorul am raspuns cu promptitudine
 editez situatiile compartimentului secretariat care sunt solicitate de I.S.J. Galati in
format electronic
 asigur impreuna cu doamna secretar o continuitate a activitatii compartimentului
secretariat pe toata perioada zilei, cu tot ce implica aceasta: eliberare documente,
furnizare informatii, efectuarea diferitelor situatii cerute atat de conducerea unitatii
cat si de ISJ
 am raspuns afirmativ tuturor solicitarilor conducerii unitatii.

In toata aceasta perioada relatiile fata de conducerea unitatii au fost de subordonare si


respect reciproc, iar fata de personalul din unitate atat didactic cat si nedidactic au fost atat
de colaborare cat si de respect reciproc.
13. RAPORT DE ACITIVITATE PSIHOLOG SCOLAR
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
Nume psiholog scolar: Manea Monica
Unitate scolara asistata: Scoala Gimnaziala "Florea Julea" Negrilesti

Obiectivele generale specifice scolii arondate (in functie de problemele identificate in


scoala):

Asistarea psihopedagogica a elevilor in probleme vizand cunoasterea si


autocunoasterea,adaptarea elevilor la mediul scolar ,adaptarea scolii la nevoile elevilor.
Asistarea psihopedagogica a cadrelor didactice prin furnizarea de informatii relevante in
vederea proiectarii optime a activitatii didactice si educative.
Consilierea parintilor in vederea implicarii acestora in procesul educational si in vederea
atingerii unui scop educativ propice pentru elevi

Obiective operationale - formulate SMART:

-familiarizarea a 200 de elevi, a 30 de parinti si a 20 de profesori,cu specificul activitatii


psihologului in cadrul celor doua scoli in perioada 11.09-30.10.2017
-facilitarea dezvoltarii personale si optimizarea comportamentala a 20 de elevi pe tot
parcursul anului scolar
-identificarea a 50 de elevi care necesita asistenta psihopedagogica in perioada 17.09-
30.10.2017
-asistarea pe parcursul anului scolar a 20 de profesori in activitatea lor cu elevii cu
dificultati de adaptare scolara si comportamentala.
-optimizarea relatiei profesor-elev,profesor-profesor,profesor-parinte pentru 200 de elevi,20
de profesori ,20 de parinti
-facilitarea implicarii a 30 de parinti in activitatea scolii pe tot parcursul anului scolar
-familiarizarea a 200 de elevi,100 de parinti,50 de profesori pe probleme cum ar fi:traficul
de fiinte umane,consumul de droguri,violenta in semestrul I la nivelul celor trei scoli

Gradul de realizare al obiectivelor:

Elevii devin mai comunicativi si mai sociabili.


Elevii isi cunosc mai bine propria persoana si au incredere in fortele proprii.
Parinti multumiti de sprijinul oferit.
Reducerea episoadelor de violenta si delincventa juvenila.
Scaderea numarului de absente ale elevilor dupa intensificarea colaborarii cu parintii.
Cresterea numarului cerintelor de asistenta in ultima parte a semestrului

RAPORT CANTITATIV

Numar total de solicitari: 27 din care:


SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
 elev: 6
 parinte: 3
 profesor: 1
 diriginte: 1
 bunic/tutore legal: 0
 invatator: 0
 director: 1
 educator: 1
 consilieri de grup: 12
 alte activitati: 2

1. NUMAR TOTAL DE ELEVI ASISITATI PE NIVEL DE VARSTA/SCOLARIZARE

Prescolari Invatamant primar Invatamant gimnazial Invatamant liceal SAM


0 3 3 0 0

2. NUMAR ELEVI CU CES ASISTATI

Nr.Crt. Nume si prenume elev(initiale) Clasa/Grupa PIP


Total elevi cu ces asistati: 0 0

3. RAPOARTE PE TIPURI DE PROGRAME DERULATE

Titlu Grup
Nr.Crt. Activitate Perioada Participanti Parteneri
program tinta
Clasa a
VI-a
Consiliere de grup
Fii in forma clasa a
Asistenta septembrie
1. pentru scoala VII-a 73
psihopedagogica octombrie
1
colectiva(dirigentie)
elevi
Consiliere de grup Violenta
Violenta nu e Asistenta ianuarie
2. 30
o solutie ! psihopedagogica octombrie
colectiva(dirigentie) elevi
Consiliere de grup OSP-
decembrie
Viitorul este Asistenta clasa a
3. octombrie 37
acum! psihopedagogica VIII-a
noiembrie
colectiva(dirigentie)
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com

elevi
Clasa a
Consiliere de grup
Ramai la II-a
Asistenta
4. scoala scoala octombrie 22
psihopedagogica
este sansa ta !
colectiva(dirigentie)
elevi
Nu-ti
5. spulbera Consiliere de grup octombrie Preventie 45
sperantele

Asistenta Cresterea
Invata cu psihopedagogica octombrie motivatiei
6. 79
cap! colectiva(dirigentie) noiembrie invatarii
Consiliere de grup elevi

4. NUMAR SOLICITARI/INTERVENTII PE TIPURI DE PROBLEME

Consiliere de Evaluare
Consiliere individuala
Nr.Crt. Tipul de problema grup psihoaptitudinala
elevi parinti profesori elevi elevi
Consiliere pentru Grupuri:1
1 0 0 1
cariera participanti:10
Autocunoastere, Grupuri:3
2 0 1 1
dezvoltare personala participanti:40
Disconfort psihic -
timiditate, stima de
3 sine scazuta, 1 1 1
dificultati
socioemotionale
Dificultati de invatare
(adaptare, integrare Grupuri:1
4 3 0 0
scolara, esec, abandon participanti:2
scolar)
Agresivitate/violenta,
Grupuri:1
5 probleme 1 1 0
participanti:2
comportamentale
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com

Relationarea cu
Grupuri:1
6 parintii, dificultati 1 0 0
participanti:8
familiale
Relationarea cu Grupuri:1
7 0 0 1
profesorii participanti:10
Relationarea cu
colegii / covarstnicii Grupuri:3
8 0 0 0
(comunicare, non- participanti:46
discriminare)
9 C.E.S 0 0 0
Prevenirea
Grupuri:1
10 comportamentelor de 0 0 0
participanti:30
risc
Diagnoza mediu
11 0 0 1
scolar

5. PARTICIPARI LA ORE DE DIRIGENTIE PE semestrul 1

Nr. total de ore sustinute: 15

Cele mai frecvente 5 teme abordate:

 Prajitura notelor bune (1 ori)


 Igiena invatarii (1 ori)
 Cine-i fericit? (1 ori)
 Cum gestionez stress-ul ? (1 ori)
 Stilul de invatare (2 ori)

6. STUDII/CERCETARI

Grup tinta / Nr. persoane Instrument


Nr.Crt. Tema
investigate folosit
Identificarea nevoilor de
1 elevi, parinti, profesori chestionar
consiliere
2 Analiza mediului educational profesori diriginti, invatatori chestionar

7. Tipuri de interventii

1. Consiliere individuala (total persoane) 13


SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
2. Consiliere de grup (total grupuri) 12
Asistenta psihopedagogica
3. 15
colectiva(dirigentie)
4. Consiliere parinti 0
5. Orientare/reorientare scolara 0
Asistenta psihopedagogica
6. 2
colectiva(studii/cercetari)
Activitati/ore in cadrul curriculumului
7. 0
la decizia scolii

8. MATERIALE SUPORT REALIZATE

9. ACTIVITATI DE PERFECTIONARE

- Inspiratie pentru educatie-Conferinta Iasi-SuperTeach


- Anxietatea la copil-Psihodiagnostic si interventie clinica educationala

10. ALTE ACTIVITATI IN CARE AM FOST IMPLICAT

- Comisie metodica-Colegiul Spiru Haret -Tecuci''Voluntariatul-O noua directie pentru


dezvoltarea personala a elevilor ''
- Cerc pedagogic al Educatoarelor -Ciorasti-''Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale ale
copiilor prescolari
- Campania umanitara - De la inima la inima
- Excursie tematica -Comemorarea celor 100 de ani de la terminarea primului razboi
mondiala-Marasti-Marasesti-Soveja

11. TOTAL ACTIVITATI/INTERVENTII

1) Consiliere individuala - 18
2) Consiliere de grup - 22
3) Asistenta psihopedagogica colectiva(dirigentie) - 15
4) Asistenta psihopedagogica colectiva(studii/cercetari) – 2
14. RAPORT DE ACTIVITATE CONTABIL
Subsemnatul(a) Morozan Florin, administrator financiar la Scoala Gimnaziala Florea Julea
Negrilesti, din Com.Negrilesti, jud.Galati, am desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2017-2018
Semestru I şi până în prezent diverse activităţi, încercând pe cât posibil să coordonez activitatea
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
financiara și să mă achit de sarcinile ce mi-au revenit conform fişei
postului dar şi de sarcinile trasate de conducerea unităţii.
13.

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII

 an desfășurat activitatea în conformitate cu obiectivele specifice prevăzute în fișa postului;


 am efectuat activități de aprovizionare cu valori materilae necesare bunei funcționări a
instituției și coralat cu programul anual de achiziții aprobat de conducătorul unității de învățământ.
 am organizat conform normelor legale gestionarea valorilor în magazie, pe rafturi și pe natura
lor.
 am asistat împreună la efectuarea inventarierii șa subgestiuni efectuată de comisia de
inventariere desemnată;
 am corelat activitățile compartimentului administrativ cu planul managerial al instituţiei;
 am întocmit, în baza legislaţiei în vigoare, o serie de proceduri la activităţile specifice
compartimentului administrativ;
 am utilizat TIC, atât la întocmirea documentelor, cât și în activitatea de proiectare a
compartimentului funcțional;
 am adecvat activitatea compartimentului la planul de dezvoltare instituţională;
 împreună cu directorul şcolii, am întocmit planificarea calendaristică (anuală şi semestrială)
a activităţilor din compartimentul administrativ, graficul de serviciu şi orarul personalului ce
deservește curățenia și întreținerea școlii;
 am predat, la începutul fiecărui an şcolar, sub inventar, fiecărui învăţător-diriginte al clasei,
sala de clasă cu toate dotările şi materialele didactice şi le-am preluat la sfârşitul anului şcolar pe bază
de proces-verbal;
 am fost responsabil de buna planificare şi întrebuinţare a materialelor şi instalaţiilor din
dotarea unității;
 am coordonat activitatea administrativă proprie în cadrul atribuţiilor din fişa postului precum
şi a atribuţiilor reglementate prin actele normative în vigoare;
 am sesizat abaterile celor în măsură să ia decizii pentru remedierea acestora ;
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR

Împreună cu conducerea unității am găsit și aplicat soluțiile optime pentru toate problemele
ce revin sectorului administrativ.
Tot împreună cu directorul unității, am făcut aprovizionarea cu produse de birotică, curăţenie,
întreţinere, inclusiv mobilier necesare bunei desfăşurări atât sectorului administrativ cât şi celui de
învăţământ, după cum urmează:
 am făcut demersurile pentru elaborarea documentaţiei necesare conform normelor în vigoare,
pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a şcolii cu
aprobarea conducerii unităţii;
 am întocmit planul anula de achiziție care a fost vizat de directorul al unității și aporbat de
conducătorul unității;
 am întocmit referatele necesare pentru achiziționarea materialelor de curățenie, întreținere și
birotică;
 am întocmit notele de intrare-recepţie, fișe de magazie, buletinele de transfer şi bonurile de
consum pentru toate valorile materiale achiziționate . Toate înregistrările, precum şi celelalte situaţii
întocmite le-am realizat cu ajutorul tehnologiei computerizate;
 am efectuat și întocmit, de fiecare dată când a fost necesar, inventarul unității de învățământ,
am operat în registrul numerelor de inventar şi a fișelor de evidență a materialelor de natura obiectelor
de inventar, am întocmit documentația pentru efectuarea operațiunilor de casăre cu toate acţiunile
conexe (dezmembrare, valorificare) și orice alte documente şi situaţii cerute de conducerea unităţii,
de Primărie şi ISJ Galati;
 am răspuns de gestionarea inventarului mobil și imobil al unității și am ținut evidența acestora;
 am elaborat şi ţinut evidenţa bonurilor de transfer către alți gestionari dar și către alte unităţi
şcolare transerul valorilor materiale s-a făcut numai cu aprobarea directorului.
 am asigurat circuitul documentelor conform unui grafic stabilit de comun acord cu conducerea
unitatii.
 am respectat ordinea și disciplina la locul de muncă , normele de sănătate și securitate în
muncă, și de PSI, pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul instituției și am răspuns
tuturor solicitărilor referitoare la orice situații .
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
Dacă pagubele produse de angajați sau de elevi nu s-au putut
remedia cu personalul administrativ, m-am ocupat de recuperarea acestora împreună cu diriginţii şi
directorul şcolii.
Ca administrator financiar am fost mereu preocupat pentru ridicarea calităţii în procesul educativ
şi pentru modernizarea bazei materiale.

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

Consider ca am avut o relaţie eficientă cu personalul din serviciul administrativ, cu cadrele


didactice, cadrele didactice auxiliare, dar şi cu conducerea unităţii şcolare. Vreau să cred că am ştiut
să-mi spun punctul de vedere şi în acelaşi timp să ţin cont şi de părerile celorlalţi, să comunic într-o
manieră deschisă şi să găsesc calea de mijloc pentru rezolvarea tuturor problemelor apărute.
Am contribuit la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă împreună cu personalul
din subordine.
Am întreţinut relaţii de colaborare cu întreg personalul unităţii de învăţământ şi am venit în
sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din şcoală(elevi), evitând orice dispute cu terţe persoane.
Am folosit un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici superiori, părinţii,
partenerii economici şi sociali ai şcolii şi am fost cooperantă cu peroanele care au venit în contact cu
unitatea şcolară .
În toată această perioadă relaţiile faţă de conducerea unităţii au fost de subordonare şi respect,
iar faţă de personalul din unitate atât didactic, didactic auxiliar cât şi nedidactic au fost de colaborare.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE


Consider că în anul şcolar 2017-2018 am manifestat interes pentru dezvoltarea profesională
şi personală, iniţiativă şi creativitate prin toate activităţile pe care le-am desfăşurat.
Am răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezența în unitate.

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII


UNITĂŢII ŞCOLARE
Vizând acest domeniu de evaluare, precizez că:
SCOALA
GIMNAZIALA “FLOREA JULEA”
COM. NEGRILESTI,
JUD. GALATI
STR. NICOLAE IORGA
TEL/FAX: 0236.832361
e-mai scoalanegrilesti@yahoo.com
 am promovat oferta educaţională a şcolii în comunitate ori de câte
ori a fost posibil, prin aceasta contribuind la promovarea imaginii şcolii;
 am participat la instruirea PSI şi ISU realizate în şcoală şi am promovat respectarea
normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii;
 am întocmit la timp toate situaţiile şi documentele, dar şi rapoartele tematice solicitate de
I.S.J Galati , Primărie, etc. ;
Prin toată activitatea mea, prin implicarea activă , am încercat să contribui la ridicarea nivelului
calitativ al unităţii şcolare.În funcţie de nevoile specifice unităţii de învăţământ , am îndeplinit şi alte
sarcini repartizate de directorul școlii

15. RESURSE MATERIALE ŞI INVESTIŢII

Pe semestrul I al anului şcolar 2017– 2018, la Şcola Gimnazială “Florea Julea”


Negrileşti au fost efectuate următoarele investiţii:
 Achiziţionarea materialului lemnos pentru sezonul rece;
 Au fost achiziționate perdele și draperii la 2 Sali de clasă;
 Au fost achițiționate două table magnetice albe din fonduri extrabugetare;
 Asigurarea curăţeniei cu materiale de calitate;
 Repararea mobilierului şcolar;
 Transferarea pupitrelor ;i scaunelor de la fosta școală primară din satul Slobozia
Blăneasa;
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Colaborare eficientă cu  Lipsa unei centrale termice la


Primăria comunei Negrileşti; Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negrileşti;
 Resursele financiare ne-au  Lipsa unei săli de sport;
permis să realizăm o parte din  Lipsa spaţului necesar pentru a
obiectivele urmărite; învăţa într-un singur schimb;
 Resurse materiale achiziţionate  Lipsa unui spaţiu pentru
de bună calitate desfăşurarea activităţilor
 Colaborare bună cu ISJ Galați; extracurriculare.

Director, Secretar,
Prof. MIHOCIU Daniel FLOREA Alis