Sunteți pe pagina 1din 597

PR.

ALEX AN D RU STĂNCIULESCU-BÂRDA
CRISTIAN STĂNCIULESCU-BÂRDA

BIBLIOGRAFIA
REVISTEI „BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ44
( 1874 - 2014)
Voi. I
PR. ALEXANDRU STĂNCIULESC U-BÂRDA
CRISTIAN STĂNCIULESCU - BARDA

BIBLIOGRAFIA
REVISTEI
„BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ"
( 1874 - 2014)
VOL. I
Din cuprins
I. V echiul Testam ent
II. N oul T estam ent
III. D ogm atica
IV. M orala
V. Filozofia
VI. D reptul
V II. Liturgica
VIII. O m iletica şi Catehetica
IX. Pastorala
X. M uzica
XI. Pedagogia
X II. în d ru m ările M isionare (Sectoiogia)

Bârda
Editura „Cuget Românesc41
2016
\ λ- *maS nea pe copertâ rePrezintă macheta Catedralei
Mantumi Neamului, în construcţie, din Bucureşti.
PREFAŢĂ

Cu ajutorul lui Dumnezeu, vede lumina tiparului o nouă


ediţie a lucrării noastre Bibliografia Revistei „Biserica Ortodoxă
Română”(1874-2014). Este o ediţie revăzută, îmbogăţită şi adusă
„la zi”, în sensul că se mai adaugă la vechea ediţie materialul
publicat în revistă în ultimul deceniu. Interesul de care s-a bucurat
prima ediţie ne-a încurajat să ducem această muncă mai departe,
pentru a fi de folos tuturor cercetătorilor, preoţilor, profesorilor de
teologie, studenţilor, doctoranzilor şi elevilor teologi. Bogăţia
materialului poate fi invidiată de orice altă publicaţie de cultură
românească. Cele aprox. 23.000 de studii, articole, documente,
recenzii, note bibliografice, reportaje şi multe alte categorii de
materiale publicate de-a lungul vremii de autori mari şi mici,
cunoscuţi şi necunoscuţi au făcut din revista „Biserica Ortodoxă
Română” o publicaţie nu numai citită, ci şi necesară tuturor celor
ce au dorit să cunoască viaţa Bisericii, trecutul şi prezentul ei, să
cunoască cele mai recente probleme cu care s-a confruntat teologia.
Socotim că ne-am împlinit o datorie de conştiinţă, mai ales că după
cele trei volume ale prezentei lucrări sperăm că vom putea să
publicăm, aduse „la zi”, alte lucrări de acelaşi gen şi de aceeaşi
importanţă, pe care le avem pregătite pentru tipar. Cităm în acest
sens ediţia a Π-a a revistelor „Studii Teologice”(1929 - 2018)1,
„Ortodoxia” (1949 - 2019)2 sau „Mitropolia 01teniei”(1948-
2018)3 şi, poate, - de ce nu?! - altele.

1 A se vedea Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda,


B ib lio g r a f ia R e v is te i „ S tu d ii T e o lo g ic e ” (1 9 2 9 - 2 0 0 8 ), ediţia I-a, Bârda,
Editura „Cuget Românesc”, 2010, 893 pag.
2 Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, B ib lio g ra fia R e v istei
,,0 r to d o x ia ” (1949-2008), Bârda, Editura „Cuget Românesc”, 2011,609 pag.
3 Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda,
B ib lio g r a f ia R e v is te i „ M itr o p o lia 0 1 te n ie i” (1 9 4 8~ 2008), Bârda, Editura
„Cuget Românesc”, 2014, voi. I, 526 pag,; voi. II, 646 pag.
5
Apariţia revistei „Biserica Ortodoxă Română” nu a fost
întâmplătoare. Ea a fost pregătită pe de o parte de evenimentele
politice şi culturale, iar pe de altă parte de o serie de reviste
bisericeşti mai mult sau mai puţin cunoscute astăzi. Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române avea nevoie de un organ al său
oficial de presă, pentru a menţine legătura cu clerul din întreaga
ţară. Prevăzută iniţial ca,jurnal”, apoi ca „buletin oficial”, revista
a constituit de-a lungul a mai bine de un secol tribuna de la care
Sfântul Sinod şi cele mai luminate minţi ale Bisericii Ortodoxe
Române şi-au expus poziţiile şi au trasat direcţii în rezolvarea
unor probleme fundamentale cu care clerul în special şi Biserica
în general s-au confruntat. Prin această revistă, cea mai răspândită
dintre toate revistele bisericeşti, dacă avem în vedere
obligativitatea abonamentelor pentru toate parohiile din ţară s-au
ţinut în actualitate chestiunile teologice, s-au popularizat
atitudinile oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române faţă de
principalele evenimente politico-sociale, prin care a trecut
naţiunea română şi s-au experimentat condeieri de renume.
Avântul cu care clerul ortodox român s-a dăruit în
Razbora! pentru Independenţă, în cele două războaie mondiale
se datoreaza şi revistei „Biserica Ortodoxă Română”. Ea si-a
adus un substanţial aport în concentrarea energiilor care au
generat prociamarea autocefaliei şi autonomiei Bisericii noastre
ridicam la rang de patriarhat. Nu poate fi neglijat rolul pe care 1-
c u ^ L T V! T f 1Serir ? n °,d0X ă Română” la ridicarea nivelului
cutoral şi teologic al clerului român, la fortificarea conştiinţei
2 fu fost evenimentele politico-sociale majore din
ţara şi străinătate, care sa nu aibă răsunet în paginile revistei
noastre. Ea a găsit loc nu numai pentru cronici minuţioase,
eon surse unice de informare, recenzii sau note bibliografice
Z Î i f V 1 Ş1 pe*tru numeroase documente şi manuscrise
inedite. Aproape fiecare număr al revistei a constituit un
adevărat volum de cunoştinţe şi informaţii enciclopedice.
agimle acestui penodic au găzduit cu generozitate nu numai

6
materiale ale clerului de frunte, ci chiar şi ale preoţilor modeşti din
mediul rural, ba uneori şi studenţilor; nu numai teologilor, ci şi
personalităţilor laice. Cel ce răsfoieşte colecţia revistei se obişnuieşte
ca alături de Ghenadie Enăceanu, Constantin Erbiceanu, Iosif
Naniescu, I. Mihălcescu, Petre Vintilescu, Tit Simedrea, Gala
Galaction, Nicolae Popescu, Dumitru Stăniloae, loan Coman, Petru
Rezuş, Liviu Stan, Dumitru Fecioru, Ene Branişte, Teoctist Arăpaşu,
Nestor Vomicescu, Antonie Plămădeală şi mulţi alţi reprezentanţi de
frunte ai teologiei româneşti, să întâlnească semnăturile lui Petre
Gârboviceanu, A.D. Xenopol, N. Iorga, I. Bogdan, Gh. Cronţ, G.
Potra, N. Stoicescu ş.a.
Momentul jubiliar prilejuieşte o scurtă privire retrospectivă.
în octombrie 1874 apărea la Bucureşti primul număr al
revistei „Biserica Ortodoxă Română”. Pe atunci ea se vrea doar
un ,jurnal”, al cărui restrâns colectiv redacţional spera că va
avea un număr destul de mare de abonaţi. Regulamentul
jurnalului fusese votat de Sfântul Sinod în şedinţa sa din 6 nov.
1873 şi aprobat de conducerea de stat la 27 mai 1874. Pentru
fondarea acestui jurnal a fost alocată de către Adunarea
legiuitoare suma de 6000 lei. Din Comitetul de redacţie fondator
făceau parte Ghenadie, fost episcop de Argeş, ierod. Ghenadie
Enăceanu şi protosinghelul Silvestru Bălănescu. Prin hotărârea
Sfântului Sinod, trebuia să se aboneze la acest jurnal tot
personalul de la biserici, mănăstiri şi şcoli teologice. Se asigurau
cititorii că în jurnal se va publica despre „necesităţile
intelectuale, morale, materiale ale clerului şi ale bisericilor din
România, tratate asupra istoriei Bisericii Românilor, biografii
ale păstorilor Bisericii române şi altor persoane importante
care au contribuit la propăşirea Bisericii Ortodoxe române,
despre datoriile morale şi religioase ale preotului către
societate, despre învăţământul religios din România, despre
întâmplări din istoria generală a Bisericii creştine, despre
modeluri de conduită morală şi viaţă evanghelică în toate stările
societăţii, despre modele de activitate şi zel pastoral, luat din

7
istoria bisericească generală şi din viaţa poporului român în
special. De asemenea, explicaţiile la citirile bisericeşti anuale,
predici, apărarea Bisericii şi a instituţiilor ei contra atacurilor
ce i s-ar adresa ori de unde, fie ele provenite din intenţii
maliţioase, fie din ignoranţă, opunând rătăcirii adevărul,
dispoziţii ale ierarhilor, orice lucrări teologice şi bisericeşti,
care s-ar recomanda de către ierarhi, predici, dizerfaţii şi alte
compuneri din domeniul teologiei realizate de profesorii şi elevii
seminariilor, care au recomandarea ierarhilor, lucrările
Sfanţului Sinod, lucrări privitoare la starea religiei şi a
bisericilor din ţări de religie ortodoxă şi eterodoxă, recenzii ale
unor cărţi religioase ce se publică în străinătate, explicarea
rânduielilor şi a lecturilor bisericeşti, anunţuri, analize şi critici
ale unor cărţi religioase ce apar în ţară, traduceri din operele
Sfinţilor Părinţilor, explicarea unor canoane, cât şi orice ar
privi învăţătura dogmatică, morală, disciplinară şi la cultul
ortodox, precum şi la progresul Bisericii româneşti spre
destinaţia sa spirituală”. Un program impresionant, care urma
să acopere întreaga gamă a disciplinelor şi activităţii teologice.
Se poate constata că aproape toate aceste laturi propuse iniţial au
fost abordate, deşi, din motive uşor de înţeles, nu a fost posibilă
păstrarea unui echilibru cantitativ între domenii.
Jurnalul trebuie scris: „într-o limbă corectă, pe cât se va
putea accesibilă înţelegerii comune. Neologismele se vor
întrebuinţa numai acolo unde va cere estetica şi exactitatea
exprimării ideii (...). Stilul jurnalului trebuie să fie demn”.
Preluând ideile promovate de „Dacia literară” încă de ia 1840,
revista „Biserica Ortodoxă Română” nu-şi propunea să combată,
ori să deschidă atacuri contra unor persoane, ci contra ideilor şi
lucrărilor necorespunzătoare.
Noul,jurnal avea o periodicitate lunară şi se distribuia prin
protoierii. Din economiile făcute, redacţia achiziţiona cărţi şi
reviste din ţară şi străinătate, pentru a-şi forma o bibliotecă proprie4.

4 An. I (1874), nr. 1 (oct.), pp. 5-10.


8
în primul an de apariţie se pare că nu s-au plătit drepturi de
autor. Abia cu începere din anul al II-lea al „foaei” Reprimesc la
redacţiune articoli pentru care domnii colaboratori vor primi o
remuneraţie ”. Cele mai bine retribuite erau articolele şi studiile de
istorie5. încurajarea acestui gen de materiale era necesară, având în
vedere sumarul revistei din primul an.
Preşedintele Comitetului de redacţie, arhiereul Ghenadie,
considera jurnalul „ca o fântână duhovnicească” şi-şi asigura
cititorii că „materiile ce se vor publica vorf i foarte interesante,
fiind privitoare la explicarea slujbelor bisericeşti şi altor obiecte
din această categorie”67. Demnă de remarcat este grija
permanentă a redactorilor de a menţine revista la nivelul
majorităţii cititorilor săi. în anul II-lea îşi propunea chiar să
adopte un stil şi mai popular, „ca să poatafi înţeles de toţi .
Strădaniile celor trei redactori au avut consecinţe imediate,
fiindcă nu au întârziat şi comenzile din străinătate. Printre abonaţi,
încă din 1875 au început să se numere unii din Austria
(Transilvania), Rusia şi Turcia, fiindcă "multe din jurnalele
acestor ţări au recomandat cu mari laude acestjurnal religios şi
mai cu osebire jurnalele române de peste Carpaţi, cărora ne
simţim datori a le mulţumi public"1. Desigur, apariţia revistei
"Biserica Ortodoxă Română" nu putea trece neobservată pentru
"Telegraful Român", "Gazeta de Transilvania", "Foaie pentru
minte, inimă şi literatură" sau "Familia". Schimburile culturale
erau foarte intense cu Transilvania, iar speranţa de unitate politică
şi religioasă era tot mai puternică. Simion Bămuţiu, George
Bariţiu, Iosif Vulcan şi alţii au întrevăzut în revista nou înfiinţată
un nou mijloc de întărire a conştiinţei unităţii naţionale româneşti.
O problemă deosebit de acută, pe care şi-a propus s-o
rezolve revista "Biserica Ortodoxă Română" încă din al II-lea an
de apariţie a fost ridicarea nivelului material şi ideologic al

5 A n . I ( 1 8 7 5 ) , n r . 1 1 ( a u g .) , c o p e r t. a I V - a

6 A n . III (1 8 7 5 ), n r. 1 ( o c t .), p . 3 .

7 A n . II ( 1 8 7 5 ) , n r. 1 ( o c t .), p p . 3 -4 .

9
r?

clerului. Era însăşi raţiunea de a fi a publicaţiei, fiindcă "Sfântul


sinod a înfiinţat acest jurnal cu scopul de a îmbunătăţi soarta
clerului român, atât în privinţa instrucţiunii şi a moralităţii, cât
şi în privinţa stării materiale necesare la existenţa preoţilor şi a
tuturor servitorilor Bisericii Române '*. Aproape în fiecare
număr de revistă, cât şi în fiecare şedinţă a Sfântului Sinod
această problemă a constituit o permanenţă până după cel de-al
doilea război mondial.
Războiul pentru Independenţă constituie un punct de
referinţă cu privire la rolul pe care l-a avut revista "Biserica
Ortodoxă Română" în mobilizarea conştiinţelor şi energiilor
clerului şi a credincioşilor din România. în tot cursul războiului,
paginile revistei au fost gazde ospitaliere pentru hotărârile şi
deciznle Sfântului Sinod şi ale ierarhilor, pentru coordonarea
activităţii clericilor aflaţi pe front şi în spatele frontului, pentru
ştiri şi cronici de război, pentru cultivarea speranţelor.
In decembrie 1877, ca urmare a încetării din viaţă a
arhiereului Ghenadie, fost episcop de Argeş, a fost numit ca
redactor - prim arhim. Gavriil Răşcanu, o figură fără
personalitate, ca înaintaşul lui de altfel.
Condiţiile deosebit de vitrege din ţară de după război au
supnmat existenţa revistei în 1878. Această situaţie nu a putut
dura insa. Apropmta înfiinţare a Facultăţii de Teologie din
Bucureşti (1881), a făcut ca o serie de cadre universitare să-şi
exprime cu insistenţă nevoia de a avea o revistă centrală a
îsencn Ortodoxe Române, în care să-şi publice studiile şi
articolele. Cea mai îndreptăţită în acest sens nu putea să fie alta
decât Biserica Ortodoxă Română”. Reapariţia revistei a mai
fost favorizată şi de frământările prin care trecea ierarhia
superioară bisericească în perioada obţinerii autocefaliei. Era
nevoie de un organ de presă centrai, care să expună punctele de
vedere ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru
a nu laşa loc confuziilor şi interpretărilor greşite ale situaţiei înio
8 An. III (1876), nr. 1 (oct.), pp. 3-5.
io
şedinţa sa din 31 mai 1880 Sfântul Sinod a hotărât reînceperea
editării revistei: „Când noi vedem că toate bisericile creştine
ortodoxe au câte un însemnat număr de jurnale bisericeşti, aşa
că fiecare eparhie îşi are jurnalul său aparte, deosebit de alte
jurnale ştiinţifico-teologice, de ce Biserica noastră Ortodoxă
Română să nu stăruiască a avea cel puţin unul sau două ”9.
Noua etapă din viaţa revistei a fost mult mai lungă decât
cea dintâi (1880-1916). O perioadă în care în jurul revistei s-au
grupat o serie de personalităţi de seamă ale teologiei româneşti
de la sfârşitul sec. al ΧΙΧ-lea. Predominante rămân însă figurile
lui Constantin Erbiceanu, Melchisedec Ştefanescu şi Petre
Gârboviceanu. în această perioadă revista „Biserica Ortodoxă
Română” a fost publicaţia românească în care au apărut cele mai
multe documente interne şi externe şi cele mai multe
manuscrise. Abia unele bibliografii apărute în ultima vreme în
cultura românească au început să pună în circulaţie tezaurul
documentar cuprins în revista „Biserica Ortodoxă Română” din
această etapă. Pe lângă aceasta, revista noastră a fost profund
ancorată în realităţile politieo-sociale şi culturale ale vremii.
Procesul complex al modernizării statului român, dezvoltarea
culturii şi conştiinţei naţionale, luptele făţişe şi discrete pentru
unitatea politică cu Transilvania şi Bucovina, lupta ţărănimii
pentru dreptate socială, flagelul primului război mondial sunt
doar câteva jaloane spre care s-a orientat revista de-a lungul
celor aproape patru decenii.
Din ianuarie 1882 preşedintele Comitetului de redacţie este
Silvestru Bălănescu-Piteşteanu. El schimbă oarecum direcţia
generală a revistei spre chestiuni practice şi de actualitate. Greutăţile
economice cauzau însă destule dificultăţi în apariţia revistei.
Semnalăm o „derogare” de la programul iniţial al revistei
când, în ianuarie 1883, Comitetul de redacţie apela la toţi
„cucerniciipreoţi seminarişti deptin comunele rurale (...) să se
ocupe de descrierea diferitelor obiceiuri religioase de prin

6 An. IV (1880), nr. 1 (oct,), pp. 1-3.


11
localităţile unde se află şi în urmă a le trimite la redacţiune spre
publicare”} 0 Interesul pentru folclor constituie de fapt un ecou
a.1 vremii de frumoasă aducere aminte a folcloristicii româneşti
generată de culegerile de folclor ale lui Ath. Marienescu, V.
Alecsandri, G. Dem. Teodorescu, P. Ispirescu ş.a. Apelul
revistei nu a avut însă, din păcate, rezultatele scontate!
Din noiembrie 1884 preşedinte al comitetului de redacţie
devine Ghenadie Enăceanu. La numai zece ani de la apariţie,
revista îşi putea face un titlu de glorie din faptul că „este citită
din Macedonia până în Petersburgşi din Kiev până la Viena, cu
o prelungire până în Japonia. Pretutindenea, pe această
întindere de loc, unde există o societate românească şi se află o
fiinţă care citeşte şi înţelege graiul românilor, ţine ca să aibă
această revistă ,11Această misiune în legătură cu românii de pe
toate meridianele lumii a avut-o revista „Biserica Ortodoxă
Română” în tot timpul apariţiei sale.
Publicarea de documente istorice şi de manuscrise de
valoare nu era întâmplătoare. Ea se înscrie pe linia deschisă de
N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, V. A. Urechia, E. Hurmuzachi
şi alţii, continuată apoi spre sfârşitul sec. al XIX - îea de N. Iorga,
C. A. Sturdza, D. Onciul, I Bogdan, C. Giurescu, I. Lupaş şi
mulţi alţii. Tipărirea documentelor şi manuscriselor în „Biserica
Ortodoxă Română” avea şi aspect propagandistic, deoarece
„lipsa de documente istorice, de care suferim cu toţii şi
publicarea încă a tuturor pieselor din literatura eclesiastică de
prin bibliotecile mănăstirilor noastre este o necesitate ce o
impune fiecărui român ce îşi iubeşte naţiunea şi biserica sa (...).
Adunarea de inscripţiuni şi documente, din care multe s-au
publicat şi până acuma, vor limpezi chestiuni necesare pentru
formarea istoriei bisericeşti a românilor”} 2
In decembrie 1884 preşedinte al Comitetului de redacţie e

0 A n . V I I ( 1 8 8 3 ) , n r .l ( ia n .) , c o p e r t. a I lf - a

n A n . I X ( 1 8 8 5 ) , n r .l ( ia n .) , p p . 1 -2 .

12 A n . I X ( 1 8 8 5 ) , n r . l ( i a n . ) , p p . ] - 2 7 .

Î2
numit arhiereul Ghenadie Enăceanu, un pasionat al istoriei
româneşti, care a reuşit să-şi impună amprentele pe profilul
general al revistei. în acest sens este ajutat de Constantin
Erbiceanu, devenit mai târziu membru al Academiei Române.
Constantin Erbiceanu a reprezentat un moment în viaţa revistei
„Biserica Ortodoxă Română”, reuşind să pună această publicaţie
la loc de cinste în contextul cultural şi istoriografie românesc.
Asemenea lui N. Bălcescu şi M. Kogălniceanu, C. Erbiceanu
făcea apel la „orice persoană ce posedă acte oficiale sau scrisori
particulare privitoare, în orice limbă ar fi, la această
revoluţie ”(a lui Tudor Vladimirescu - n.n.). Apelul lui
Constantin Erbiceanu a avut mai mult efect decât cel privitor la
producţiunile folclorice din 1883. S-au găsit binevoitori din ţară,
ba chiar şi din străinătate, care i-au pus la dispoziţie documente
şi manuscrise de valoare. Demn de remarcat în acest sens este
gestul preotului Emilian Vicu de a trimite de la Viena acte în
limba latină aflate în Arhivele Regale, care au văzut lumina
tiparului în revista „Biserica Ortodoxă Română”.
Crizele economice, momente prielnice pentru cultivarea
ideilor socialiste de emancipare, au făcut ca în mai multe rânduri
lucrătorii Tipografiei Mitropoliei să intre în grevă pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a salariilor, ceea ce a
determinat unele dereglări în apariţia revistei. O altă cauză a acestui
fapt au constituit-o lipsa de hârtie şi neachitarea conştiincioasă a
abonamentelor. în majoritatea şedinţelor Sfântului Sinod se
discutau problemele legate de apariţia revistei „Biserica Ortodoxă
Română”, se analizau situaţiile bugetare nu tocmai strălucite.
începând cu anul al XVII-iea (1893/1894), comitetul de
redacţie este format din arhiereul Gherasim Piteşteanu
(preşedinte), Constantin Erbiceanu şi Dragomir Demetrescu. Se
constată însă multă instabilitate la conducerea comitetului. In
1895 preşedinte este numit arhiereul Calistrat Bârlădeanu.
Cu primul număr din anul al XX-lea de apariţie (apr.13

13 A n . X I ( 1 8 8 7 ) , n r . 4 ( i u l . ) , c o p e r t . a I l - a .

B
1896), revista capătă un număr sporit de coli editoriale. în noul
format de 7,5 coli urma să aibă „o mai mare varietate diferitelor
studii ce publică".
Arta fotografică a început să facă drum bun cu revista din
1898, prima fotografie publicată fiind cea a episcopului
Ghenadie Enăceanu.54
In aprilie 1902 a apărut primul număr festiv închinat a 25
de ani de apariţie. într-o privire retrospectivă, Comitetul de
redacţie constata că „multe greutăţi a întâmpinat în acest pătrar
de secol. Au fost timpuri când era ameninţată însăşi existenţa ei
(...). Ea a învins insă toate piedicile şi a putut să-şi continue
misiunea sa înaltă, nobilă şi sacră de organ religios şi teologic,
şi a putut să reprezinte cu demnitate interesele Sfintei noastre
Biserici, contribuind la cultura şi luminarea clerului nostru ”.
Prin „Biserica Ortodoxă Română”, „Sfânta noastră Biserică
autocefală îşi are un organ teologic propriu al ei, ca şi toate
bisericile creştine autonome şi autocefale şi se poate mândri
astăzi căci, pre cât cunoaştem, niciuna din bisericile ortodoxe
autocefale surori nu are un organ teologic mai vechi ca Sfânta
noastră Biserică”.
Cu acest prilej, Petre Gârboviceanu, membru al
Comitetului de redacţie, exprima conştiinţa valorii în contextul
teologiei şi culturii româneşti. El constata că în revista „Biserica
Ortodoxă Română ’ „s-au publicat lucrări pe care trebuie să le
urmărească toţi acei care vor să cunoască trecutul Bisericii
noastre, cum şi spiritul de care a fost şi e călăuzită în
îndeplinirea sfintei ei chemări”1415.
Cronica evenimentelor bisericeşti şi politice interne şi
externe ocupase un loc special în cadrul revistei şi în primul pătrar
de veac al existenţei sale. Totuşi, la începutul secolului al XX-lea,
probabil şi datorită unor mijloace sporite de informare, cronicile
devin mai ample şi uneori se iau poziţii faţă de evenimente.

14 A n . X X I I ( 1 8 9 8 ) , nr.l ( a p r .) , p . 1 0 6 .

15 A n . X X V I ( 1 9 0 2 ) , n r . l ( a p r . ) , p p . 1 4 4 - 1 4 5 .

14
Condiţiile economice grele prin care trecea poporul român
la începutul secolului al XX-lea se răsfrânge şi asupra revistei.
Pentru prima dată aflăm de numărul de exemplare în care se
tipărea. Altfel, din 1902, de la 5900 de exemplare, tirajul revistei
scade la 5500.
Diversificarea tematică realizează din revista „Biserica
Ortodoxă Română” o adevărată enciclopedie religioasă16.
Intensificarea activităţii neoprotestante în România determină
o înviorare a activităţii misionare şi apologetice a revistei.
Răscoalele ţărăneşti din 1907 au găsit un larg ecou în
paginile revistei, reflectând de fapt poziţia oficială a Bisericii
Ortodoxe Române privind ataşamentul faţă de problemele vitale
ale poporului român.
Complicaţiile de ordin disciplinar şi ideologic pe care
arhiereul Calistrat Orleanu-Bârlădeanu le-a avut cu membrii
Sfântului Sinod, duc la înlocuirea acestuia la conducerea revistei
„Biserica Ortodoxă Română” cu arhiereul Meletie Constănţeanu
(1913). Acesta însă, o figură efemeră, fără personalitate într-ale
scrisului, a fost înlocuit în 1914 cu confratele său, arhiereul
Teofil M. Ploieşteanu.
Se remarcă totuşi o democratizare a colaboratorilor.
Apeluri repetate către cei în atare să-şi pună mintea şi condeiul
la contribuţie, indiferent de poziţia din cadrul ierarhiei
bisericeşti şi sociale, denotă un orizont destul de larg pentru
publicaţia oficială centrală a Bisericii Ortodoxe Române.
în timpul primului război mondial revista devine o tribună,
în care conştiinţa naţională românească îşi spune cuvântul. A fost
etapa în care revista a căpătat o incontestabilă poziţie antifascistă,
fapt care i-a adus suspendarea. Atât de mult i-a deranjat pe
ocupanţii fascişti unele articole din „Biserica Ortodoxă Română”,
încât numărul 5-6/1916 a fost distrus în mod sistematic. Cu multă
greutate am mai găsit, totuşi un exemplar la Biblioteca Academiei
Române şi un altul la Biblioteca Sfântului Sinod!

16 A n. X X IX ( 1 9 0 5 ) , t ir . 1 ( a p r . ) , p . 6 8 .

15
Vremea cât revista a fost suspendată (1916-1921) a
însemnat o perioadă plină de evenimente politice. Fără îndoială
că dacă revista ar fi avut continuitate în apariţie şi consemnările
„de actualitate” ar fi fost numeroase. Cu toate acestea, după
reapariţie, în multe numere sunt reconstituite evenimentele din
1916-1921, dându-ni-se, uneori, detalii unice privind realităţile
politico-sociale şi bisericeşti din România.
Sfanţul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, depăşind
greutăţile urmărilor primului război mondial, hotăra în şedinţa
sa din iunie 1921, reapariţia revistei sale oficiale. Revista
„Biserica Ortodoxă Romană” „va avea să dovedească că prin
moartea şi reînvierea ei, ea a putut să se îmbrace în omul cel
nou, că a devenit în stare să se inspire din duhul etern şi ziditor
de suflete al Sfintelor Evanghelii şi tradiţiunilor părinteşti şi că
a găsit prin spiritualizarea ei cea după reînviere adevăratul
drum, de a pătrunde nu numai in capetele cititorilor săi ci şi în
conştiinţa şi inimile lor”11. Aceasta este dorinţa Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române. Proiectul răspundea însă
necesităţilor clerului, cât şi indicaţiilor date de Octavian Goga,
ministrul de atunci al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, care ”s-a
străduit cu mult zel şi cu multă dărnicie pentru reînvierea ei ’
Sfântul Sinod „o binecuvântează, trimiţând-o ca pe o solie a
vremurilor noi, ca să fie un glas din glasul Scripturii şi al
tainelor vieţii, sa ducă cu sine cuvânt de mângâiere şi geană de
lumină către tot sufletuF. A fost ales un nou Comitet de redacţie:
Episcopul Vartolomeu Stănescu (director), Prof. Dr. loan
Mihălcescu (prim-redactor), Arhim, luliu Scriban (secretar de
redacţie), Dr. Pavel Roşea, Dr. loan Lupaş, Dr. Nicolae Popescu,
Dr. St. Cioroianu, Dr. Valerian Şesan, Dr. Romulus Cândea, Pr.
Serghie Bejan, Pr. Cicerone Iordăchescu şi St. Berechet
(membrii redactori). Conducerea Bisericii nu s-a mulţumit doar
cu contribuţiile pe care aveau să le aducă membrii Comitetului178

17 A n . X L ( 1 9 2 1 ) , n r . 1 ( o c t ) , p p . i - 3 .
18 I b i d .

16
de redacţie, ci au făcut apel şi la colaboratori externi, oferind
substanţiale drepturi de autor. Revista este ţinta ”tuturor
talentelor şi competenţelor literare din lumea noastră ortodoxă,
făcând din ea un stimul şi de întrecere pentru înaintarea ştiinţei
bisericeştii"19. Cuprinsul revistei în noua sa ediţie urma să aibă
următorul cuprins: 1.Articole apologetice cu privire la morală,
la rânduielile canonice şi legale, la dogme şi la cult; 2.Articole
de actualitate privitoare la opere misionare, opere filantropice,
opere moralizatoare şi de conţinut istoric, juridic, social ş.a.;
3.Articole ştiinţifice din toate cadrele şi genurile teologiei
ortodoxe; 4.Recenzii din scrierile şi revistele teologice apărute
în ţară şi în străinătate; 5.Cronica faptelor şi a mişcărilor
culturale bisericeşti din toată lumea creştină; 6.Răspunsuri către
public la toate întrebările care se vor pune revistei la orice
chestiune de învăţătură şi de practică creştină ortodoxă,
7.Publicarea actelor oficiale din toate eparhiile şi din întreaga
noastră Biserică Ortodoxă Română. S-a mărit şi formatul
revistei (30/22 cm), ceea ce se sconta că se va permite „să-i
adăugăm şi gravuri reprezentând monumentele noastre
bisericeşti şi naţionale din toată România întreagă, piesele de
natură bisericească din toate muzeele ţării, scenele biblice, care
se vor reda în gravuri, icoanele tuturor sfinţilor prăznuiţi de
Biserica Ortodoxă cea a toată lumea, cum şi chipul tuturor
vlădicilor şi teologilor români ortodocşi, care ne-au ilustrat
Biserica strămoşească şi teologia ei ”20. Un program pe cât de
amplu şi cuprinzător pe atât de dificil de realizat.^ Cu noul
colectiv de redacţie se putea spera însă destul de mult. într-al său
Cuvânt de începere, directorul revistei, un spirit cu vederi largi,
depăşit până la urmă de evenimente, după ce făcea o trecere în
revistă a fundalului de epocă, afirma că preotul „nu va şti ce are
de făcut şi care e locul său cel mai potrivit, dacă nu se va sili să

!9 I b i d .

20 I b i d .

17
se lumineze pas cu pas prin toate uneltele de învăţătură .
Tocmai de aceea, revista „Biserica Ortodoxă Română” „se va
silui să dea preoţilor României toate cunoştinţele şi datele de
care are nevoie în îndeplinirea chemării lor. Ea va f i arsenalul
de cultură creştinească, prin care preotul acestor vremi să aibă
la îndemână uneltele de învăţătură, jără de care el nu poate
izbândi în lume , revista urmând să devină, în ultimă instanţă, o
adevărată „catedră de învăţătură ”22.
Primii ani din noua serie s-au menţinut la un nivel
superior. Popularizarea însă a materialelor şi tematicii au mărit
accesul revistei în rândurile clerului inferior dar, pe de altă parte,
au scăzut nivelul propriu-zis al revistei. în rândul colaboratorilor
externi s-au înscris preoţi şi învăţători rurali, studenţi şi chiar
elevi seminarişti, uneori soţii de preoţi. S-a creat în jurul revistei
un cerc de colaboratori, care au reuşit să ţină treaz interesul
cititorilor tocmai prin diversitatea tematică şi accesibilitatea la
mase. Arhim. Iuliu Scriban, spirit enciclopedic, de o vastă
cultură şi sete de cunoaştere, a monopolizat în ultimă instanţă
aproape întreaga revistă, iar contribuţia sa în dezvoltarea
teologiei şi presei bisericeşti la români nu este deloc neglijabilă.
Preocupările revistei în vremea lui Iuliu Scriban s-au
îndreptat m special spre viaţa practică a Bisericii, ceea ce a
necesitat un stil jurnalistic în tratarea problemelor. Numeroase
articole urmăreau combaterea cultelor neoprotestante, care-şi
făceau tot mai mult simţită prezenţa la noi în ţară. Pe de altă
parte, Iuliu Scriban şi Ioan Mihălcescu publică o serie de studii
şi exegeze biblice şi dogmatice de referinţă.
Noul colectiv redacţional se integrează pe deplin vieţii
intelectuale a capitalei, este la curent cu problemele politico-sociale
şi ideologice ale vremii, colaborează la alte publicaţii ori reuşesc să
coopteze condeieri de la alte reviste pentru publicaţia lor. Pe lângă
abonamentele ce le avea la alte reviste, redacţia apela către toate

21 I b i d . , p p . 4 - 5 .

22 I b i d .

18
revistele din ţară şi către unele din străinătate să accepte schimburi,
punându-se astfel mai bine în contact cu realitatea.
O atenţie deosebită se dă de către revistă în această perioadă
formării noilor cadre de colaboratori: „voim să creem cât mai
mulţi scriitori bisericeşti, tineri care să-şi încerce puterile şi să se
întărească. Ei vor fi oastea viitorului şi va fi fericită această
revistă dacă va putea sluji ca o astfel de răsadniţă
Prin revista „Biserica Ortodoxă Română se strâng
legăturile cu bisericile ortodoxe surori din străinătate. Se
promovează un accentuat spirit ecumenist, mai puţin obişnuit pe
vremea aceea. Se menţin legături strânse cu unele reviste şi
personalităţi ale Bisericii Romano-Catolice şi Anglicane.
Articole mai importante simt traduse din presa străină, iar altele
sunt publicate în revista „Biserica Ortodoxă Română” sub formă
bilingvă. în numai doi ani de apariţie în noua formă, revista s-a
clasat "prin varietatea şi valoarea chestiunilor tratate, după
înseşi aprecierile opiniunei publice cunoscătoare, între revistele
de frunte ale întregii creştinătăţi".232425Ea a devenit un fel de
"Facultate de Teologie ambulantă, care nu urmăreşte să
servească numai nevoile teologice ale momentului, ci care e
menită să devină un fe l de depozit ştiinţific pentru nevoile
teologice ale preoţimii şi Bisericii noastre din orice vreme".2
Din 1923 revista este preluată de sub tutela Departamentului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice de către Sfântul Sinod. Dificultăţile
economice însă au cauzat micşorarea tirajului în 1923 de la 8000 la
6000 de exemplare, cât şi reducerea numărului de pagini. Prin
trecerea sub egida Sfântului Sinod, în componenţa Comitetului de
redacţie au fost concentraţi numeroşi profesori universitari de la
facultăţile de teologie din ţară, iar mitropolitul-primat Miron
Cristea a devenit preşedintele său.
Revista „Biserica Ortodoxă Română” a avut un rol

23 A n . X L ( 1 9 2 2 ) , n r . 1 2 ( s e p t . ) , p . 8 8 1 .

24 A n . X L I ( 1 9 2 3 ) , n r . 8 ( m a i ) , p p . 5 7 9 - 5 8 2 .

25 I b i d .

19
deosebit de important în rezolvarea problemelor acute generate
de reforma Calendarului şi ridicării Bisericii Ortodoxe Române
la nivel de patriarhat.
Erau în ţară numeroase reviste teologice în deceniul al
treilea al secolului nostru. Pentru revista „Biserica Ortodoxă
Română aceasta "ne e todeauna un îndemn şi pentru noi de a
merge din treaptă în treaptă tot mai sus şi a lumina drumul
scrisului şi al cugetării bisericeşti (...).” Era criză de hârtie şi
revista mtarzia adesea să apară. Colectivul de redacţie nu ceda
ţelului său ca revista „să fie o catedră pe care să se poată sui
orice cuget întemeiat pe graiurile sfinte, ci nu o casă închisă ”.26278
Conspectând colecţia revistei „Biserica Ortodoxă Română”
se poate alcătui o adevărată istorie a învăţământului teologic.
începând cu numărul l(ian.) din anul al XLVÎ-lea de
apariţie (1928), revista revine la vechiul său format (21/15cm.).
deoarece vechiul format „nu e la îndemână, e greu de păstrat,
greu de legai, trebuie raft".
Criza economică din 1929-1933 a avut repercusiuni şi
asupra revistei „Biserica Ortodoxă Română”. Astfel, Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice îi sistează subvenţia anuală de 500
000 lei, iar o serie de ajutoare date de diferite instituţii dispar. Cele
două milioane şi jumătate de lei economii făcute de revistă în
perioada 1921-1930 au fost folosiţi pentru salvarea situaţiei
dificile prin care se trecea. Singurele mijloace de supravieţuire
rămâneau abonamentele, dar aceasta era o speranţă slabă, "fiindcă
ele nu se plătesc , Arhim. Iuîiu Scriban privea cu nostalgie
trecutul revistei şi cu înfrigurare viitorul.2' Din an în an greutăţile
se resimt tot mai mult şi mai ameninţător, „într-o vreme foarte
învălmăşită şi grea (...) sărăcia mare, care s-a întins pretutindeni
este o dovadă (...). Şi revista noastră eprinsă de greutăţile acestei
vremi. Ea are pe viitor mai puţine mijloace de trai’'.n

26 A n . X L I ( 1 9 2 3 ), n r. 13 (o c t.), p . 9 5 5 .

27 A n . X L V I I I ( 1 9 3 0 ) , n r . 1 1 ( n o v . ) , p p . 1 0 5 7 - 1 0 6 1 .
28 A n . X L I X ( 1 9 3 1 ) , n r . 1 ( i a n . ) , p p . 1 - 2 .

20
începând din ianuarie 1931 întreaga administraţie a revistei
este preluată de Comitetul Central Bisericesc. Abonamentele cresc
cu 60%. Lipsa mijloacelor de existenţă, imposibilitatea^ a
numeroase parohii de a achita abonamentele fac ca revista să-şi
înjumătăţească cuprinsul la 48 pagini, din martie 1932.
Numeroasele eşecuri în viaţa particulară a episcopului
Vartolomeu Stănescu şi a arhimandritului Iuliu Scriban, cât şi
greutăţile economice prin care se trecea, fac să scadă nivelul
revistei „Biserica Ortodoxă Română”. Acestea determină o
schimbare structurală în compoziţia Comitetului de Redacţie.
Din 1934 acesta apare într-o nouă formulă: Patriarhul Miron
Cristea (preşedinte), Episcopul Lucian al Romanului (director),
Arh. Tit Simedrea (secretar), Arhim. Iuliu Scriban, Pr. Niculae
M. Popescu şi Pr. Grigore Pişculescu (Gala Galaction). Tot în
acest an, prin numirea arhim. Iuliu Scriban ca profesor la
Universitatea din Iaşi, colaborarea sa devine sporadică.
Până în 1933 inclusiv, revista menţine un fel de rubrici de
articole, studii şi cronică. în cadrul cronicii erau trecute
evenimentele interne şi externe. Mai erau apoi câteva rubrici
minore ca: scurte ştiri, însemnări mărunte, cărţi, reviste şi ziare,
bibliografie, poşta redacţiei şi „mulţămiri”. Din 1934 revista este
complet structurată, fiind scoasă sub forma unui volum la două
luni, însumând, în 1934, 878 pagini. Calitatea este net superioară
atât ca fond, cât şi ca formă.
începând cu noua serie, Comitetul de redacţie afirma că
primul nostru gând e să prezentăm revista la nivelul oficial cerut
de ceea ce reprezintă ea. Ca organ oficial al celei mai înalte
autorităţi canonice a Bisericii noastre, ea este datoare, în rândul
întâi, să păstreze şi să mfâfişeze viaţa intelectuală şi practică a
Bisericii noastre în ceea ce are ea mai bun, precum şi a Sfintei
Biserici Ortodoxe în întregime. Adică,de la stadiul strict de ştiinţă
teologică, până la simpla ştire măruntă, punctul de greutate
trebuie să cadă pe Ortodoxie, studierea, întărirea şi apărarea ei.
Se înţelege că aceasta nu vrea să zică exclusivism şi dezinteresare

21
faţă de ceea ce se petrece în celelalte biserici neortodoxe. Sunt
acolo lucruri şi experimente ce nu pot fi ignorate. Dar aceasta
numai în limitele care folosesc Ortodoxiei. în rândul al doilea,
dorim să prezentăm lumii o publicaţie vrednică de cea mai bine
închegată şi organizată dintre bisericile ortodoxe surori, atât în
ceea ce priveşte cuprinsul, cât şi înfăţişarea exterioară. Revista
aceasta e cartea de vizită" a Bisericii noastre, deci, ea trebuie să
se înfăţişeze ca atare ”.i9 îmbunătăţirile care s-au adus revistei au
necesitat numeroase jertfe materiale şi spirituale. In Comitetul de
redacţie (zis „de direcţie”) au intrat oameni dezinteresaţi, care au
renunţat benevol la retribuţiile ce li se cuveneau legal. „Afară de
abonamente, revista nu primeşte de nicăieri nici un fel de ajutor
sau subvenţie ”.30
Anul 1934 deschide o etapă de aur pentru revista „Biserică
Ortodoxă Română”. îşi continuă sau îşi încep colaborarea la ea
personalităţile cele mai reprezentative ale Bisericii Ortodoxe
Române şi culturii româneşti din perioada interbelică: Miron
Cristea, Iustin Moisescu, Gheorghe Moisescu, Gala Galaction,
Iuliu Sciiban, Irineu Mihălcescu, Niculae M. Popescu, Tit
Simedrea, Niculae N. Popescu, loan Lupaş, Teodor M. Popescu,
N. Iorga, I. C. Filitti, G. Cronţ, B. Tbeodorescu, Ol. N. Căciulă,
D. Stăniloae, I. Coman, P. Rezuş, D. Fecioru, L. Stan şi mulţi
alţii. Din acest an toate articolele publicate în „Biserica
Ortodoxă Română” au şi un rezumat în limba franceză.
Se diversifică aria tematică abordată, se ridică mult nivelul
calitativ al materialelor publicate. Numeroasele recenzii ale
cărţilor, studiilor şi articolelor publicate în ţară şi în străinătate,
fac din revista „Biserica Ortodoxă Română” una dintre cele mai
bune reviste româneşti din perioada interbelică. Au fost cooptaţi
colaboratori dintre cunoscătorii unor limbi străine. Pe lângă
recenziile lucrătorilor din limbile de circulaţie (franceza,
engleza, germana, rusa şi italiana), întâlnim lucrări în limbile

2 9 A n . L I I ( 1 9 3 4 ) , n r . 1 - 2 ( i a n . - f e b r . ) , p . 1.
30 I b i d . , p . 2 .

22
bulgară, sârbă, cehă, poloneză, greacă, spaniolă, etc. Fiecare
recenzie constituia un univers de date şi informaţii. Se urmărea
ca din revista „Biserica Ortodoxă Română” să se realizeze o
tribună a ideilor teologice de elită. Aceasta nu înseamnă însă o
ruptură de viaţa practică, de nivelul maselor largi de cititori şi
clerici de mir. Teologia românească intra într-o perioadă de
reînviorare. Numeroasele foi şi publicaţii eparhiale şi parohiale
împlineau nevoile practice ale clerului, revistei „Biserica
Ortodoxă Română”, în calitate de organ central editat de către
Sfântul Sinod, îi reveneau sarcini net superioare. „Năzuinţa
către care tindea acum revista era aceasta: îndrumarea
cercetărilor teologice pe cărările greu de străbătut, dar pline de
bogăţie, ale izvoarelor curat ortodoxe ”31. Revista, „printr-o
stăruinţă fără preget, şi-a înfiptuit întregul program şi astfel
bătrâna revistă a Bisericii noastre a putut fi ridicată la nivelul
celor mai de seamă publicaţii teologice din lumea întreagă ’’32.
Aprecierile favorabile ale cunoscătorilor din ţară şi din
străinătate, colaborarea chiar a unor personalităţi de renume din
străinătate îndreptăţeau cu prisosinţă aceste afirmaţii. „Adesea
râvna de a croi în cultura noastră teologică o dâră luminoasă,
prin publicarea numai de material inedit, ori în strânsă legătură
cu biserica şi viaţa românească, s-a lovit de neînţelegerea celor
care doreau să vadă precumpănind doar materialulfaţă da care
aveau preferinţe personale ”33. Sub acest aspect, revista capătă
în această perioadă un adevărat titlu de glorie. în fiecare număr
al ei există o vădită strădanie spre echilibrarea fondului editat în
funcţie de cele patru secţiuni tradiţionale ale învăţământului
teologic: biblică, istorică, sistematică şi practică. Revista
„poartă cu vrednicie steagul teologiei româneşti şi paginile ei
cuprind slova mai tuturor cărturarilor noştri bisericeşti. Căci n-
a fost teolog care să nu-şi f i îndrumat scrisul său aici, nu este

31 A n . L X I ( 1 9 4 3 ) , n r . 1 - 3 ( i a n . - m a r t . ) , p p . 1 - 4 .

32 I b i d .

33 I b i d

23
ramură a teologiei care să nu fie înfăţişată în paginile ei mai
vechi sau mai noi’*4.
S-a publicat în această perioadă pentru prima dată în
cultura românească bibliografia scrierilor lui Nicolae Iorga
întocmită de regretabilul Barbu Theodorescu.
Tit Simedrea a introdus transcrierea latină a caracterelor
slave în revista „Biserica Ortodoxă Română”.
După numai patru ani de apariţie în noua formă, Comitetul
de redacţie, făcând o privire retrospectivă, îndruma colaboratorii
că „ceea ce poate folosi este adăparea tuturor studiilor, cât mai
mult cu putinţă, la izvoarele şi la comorile pline de bogăţii ale
Ortodoxiei noastre’*5. Fusese înţeleasă „trebuinţa unei critici
competente şi cinstite, înfiţişată într-un chip demn de ţinta unei
reviste ştiinţifice". în acest sens, revista constituie un început de
drum în cultura teologică. în perioada 1933-1937, revista
constituie numeroase recenzii critice şi note bibliografice ale
unor cărţi apărute în diferite ţări. îşi propune totodată să facă
„loc cu mare extindere dărilor de seamă critice, supunând unei
cugetări amănunţite cărţile mai însemnate ce apar în latura
teologică". De asemenea, îşi lua îndatorirea „să pună la
îndemâna cititorilor în fiecare număr un îndreptar
bibliografic’ , în care să dea „îndrumări scurte şi temeinice
despre diferite cărţi şi articole apărute la noi sau în ţările
ortodoxe cu care stăm în legătură Revista putuse să-şi procure
din străinătate „c literă bună şi potrivită ”,
Venirea în fruntea Bisericii Ortodoxe Române a
patriarhului Nicodim Munteanu, spirit practic, cât şi greutăţile
determinate de contextul politic tot mai tulbure, duc la o
perioadă de decădere a revistei.
începând din 1940 (an LVIII), revista „Biserica Ortodoxă
Română ’ are două comitete: 1. Comitetul de colaborare, din care
făceau parte membrii Sfântului Sinod, profesorii facultăţilor de

34 I b i d .

35 A n . L V I ( Î 9 3 8 ) , n r , 1 - 4 ( i a n . - a p r . ) , p . 1 - 2 .

24
teologie, profesorii academiilor teologice, profesorii de religie şi
membrii clerului; 2. Comitetul de redacţie, al cărui director era
mitropolitul Irineu Mihălcescu al Moldovei.
Din 1940 revista devine „un mijloc de îndrumare cât mai
eficace în viaţa ei (a preoţimii - n.n.) din toate timpurile’*6.
Revista îşi propunea să întocmească cuprinsul în aşa fel încât să
oglindească întreaga activitate a Bisericii Ortodoxe Române în
general şi a fiecărei eparhii în special. De aceea, ea va căuta să
înfăţişeze mai pe înţeles, dar cu temeinicie, ideile şi faptele care
frământă „în ceasurile de azi lumea ortodoxă şi cea creştină”.
Revista urmărea să publice:
1. Articole îndrumătoare de bună cugetare teologică,
scrise pe temeiul ideilor care circulă şi a curentelor care
frământă Ortodoxia şi creştinătatea în general. Ele vor privi în
deosebi chestiunile ce se ivesc la ordinea zilei şi care trebuiesc
lămurite cu scopul de a apăra Biserica şi instituţiile ei de
atacurile din afară, precum şi de a întări încrederea
credincioşilor în puterile mântuitoare al Bisericii;
2. Actele oficiale: dezbaterile, dispoziţiile şi îndrumările
date de Sfântul Sinod, precum şi actele celorlalte autorităţi în
subordine;
3. Cronica internă va cuprinde activitatea culturală şi
pastorală din toate eparhiile şi diferitele laturi de lucrare pe
tărâmul vieţii obşteşti ale preoţimii noastre, cum este de pildă în
căminele culturale, în străjerime, în şcoala primară şi în diferite
aşezăminte de binefacere;
4. Cronica externă va primi fapte şi ştiri de seamă din
întreaga Biserică şi în deosebi a celei ortodoxe ecumenice;
5. Recenzii asupra diferitelor lucrări teologice mai
însemnate, apărute în ţară şi străinătate;
6. Note bibliografice, în care se vor face scurte dări de
seamă asupra cărţilor şi articolelor vrednice de cunoscut şi
cuprins folositor preoţimii noastre;36

36 A n . L V H I ( 1 9 4 0 ) , n r . 1 - 2 ( i a n - f e b r . ) , p p . 1 - 2 .

25
7. Supliment, în care se vor publica traduceri alese d
scrierile Sfinţilor Părinţi, precum şi lucrări care vor fi de folos
pentru preoţime şi pentru ridicarea morală a poporului"37.
Deşi erau vizate domenii relativ bogate, revista nu s-a mai
putut menţine la nivelul precedent. Colaboratorii de prestigiu au
devenit o raritate. Semnalăm o încercare de efemeră revenire în
l9A\ la,forma de în 1939. Revista Sfântului Sinod trebuie
să rămână ceea ce afost şi până acum, adică adăpostul scrisului
teologic român ortodox. Din mila Domnului, avem astăzi
învăţaţi teologi, tineri unii, vârstnici alţii; ostenelile lor
ştiinţifice, în bună măsură dătătoare de nădejdi, se cade să
găsească locul potrivit în această revistă "38.
La împlinirea a 60 de ani de apariţie, Comitetul de redacţie
anunţa cănr. 11-12/1942 al revistei va conţine indicele bibliografic
general de la apariţie. Fie că acea bibliografie nu a putut fi realizată,
fie că nu a putut fi publicată, cert este că numărul 11-12 din 1942
al revistei nu a apărut, iar cercetările noastre de a da de urma
manuscrisului au eşuat. Singurele încercări bibliografice asupra
revistei rămân câteva sumare anuale.
Din 1942 revista nu mai apare regulat. Sunt grupate mai
multe numere intr-o fascicoîă. Fenomenul se va repeta mai mult
de un deceniu şi jumătate. întârzierile se datorau lipsei de hârtie,
greutăţilor economice lipsei de lucrători din Tipografia Cărţilor
Bisericeşti39.
Cu toate greutăţile cauzate de cel de-al doilea război
mondial, revista nu-şi întrerupe apariţia totuşi, cum se
întâmplase în timpul Războiului de Independenţă şi Primul
război mondial. Trece printr-o perioadă de agonie acută, dar nu
dispare. în timpul războiului Tipografia Cărţilor Bisericeşti şi,
se pare, şi sediul redacţiei sunt bombardate de aviaţia fascistă,
dar aceasta nu a constituit un obstacol, peste care să nu se poată

37 Tbid.
38 A n . L I X ( 1 9 4 1 ) , n r . 1 - 2 ( i a n . - f e b r . ) , p p . 1 - 2 .
39 A n . L X I ( 1 9 4 3 ) , n r . 1 - 3 ( i a n . - m a r t . ) , p . 1 6 0 .

26
trece. De mare folos a fost activitatea şi stăruinţa Diac. Gheorghe
I. Moisescu, secretarul de redacţie, a arhim. Iuliu Scriban şi unor
colaboratori, care, în ciuda evenimentelor şi sacrificiilor
materiale ce trebuiau făcute, au continuat să scrie.
Evenimentele au cauzat şi o serioasă fluctuaţie a
membrilor Comitetului de redacţie, multă nesiguranţă în
abordarea problemelor de ordin social şi pastoral.
în urma războiului, viaţa culturală se înfiripă cu destulă
greutate. Puţine reviste româneşti şi mai ales teologice s-au putut
mândri cu o continuitate neîntreruptă în timpul războiului.
Biserica Ortodoxă Română şi-a adus contribuţia din plin la
rezolvarea problemelor grave prin care a trecut ţara. Prin
caracterul său democratic specific, Biserica s-a putut adapta fără
prea multă greutate noilor condiţii, contribuind la formarea
conştiinţei naţionale a românilor, la informarea şi educarea
cadrelor clericale din ţară şi prin ei a credincioşilor în spiritul
noilor necesităţi istorice.
Din 1945 din Comitetul de redacţie făceau parte Nicodim
Munteanu (preşedinte), Pr. Dumitru Fecioru şi Diac. Gheorghe
I. Moisescu. Abonamentele anuale erau de 4000 lei. Cu nr.
9/1945 revista este îngrijită şi editată de către Institutul Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Situaţia financiară a
ţării a generat până prin 1947 şi o fluctuaţie mare a preţului
abonamentelor.
Prin alegerea regretatului patriarh Justinian Marina, din
1948, Comitetul de redacţie întruneşte o nouă formulă;
patriarhul Justinian Marina (preşedinte), Pr. Gr. Cristescu, Pr.
LG. Coman, N. Chiţescu, Iustin Moisescu, Gh. Arghiropol, P.
Vintilescu şi Diac. Gh. I. Moisescu (secretar de redacţie). Cu
toată strădania noului comitet, nu se poate face însă prea mult şi
revista continuă să rămână la un nivel scăzut.
Cu începere de la 1 ian. 1948 toate parohiile din ţară au
fost abonate din oficiu la revista "Biserica Ortodoxă Română".
Acesta pentru că „este singurul organ oficial al Patriarhiei

27
Române, în care se publică toate legile şi regulamentele
bisericeşti, diferitele dispoziţiuni normative pentru cler,
împreună cu dezbaterile şi hotărârile Sfântului Sinod, de care
preoţii sunt datori să ia cunoştinţă la timp spre conformare ”40.
O schimbare, aşadar, de structură în programul revistei. Un
anumit număr de ani compoziţia Comitetului de redacţie se
schimbă foarte des, preşedinte rămânând însă patriarhul.
Din 1958 revista „Biserica Ortodoxă Română” începe o
perioadă de progres. Destul de firav încep să fie publicate studii
şi articole cu o tematică diversă, orientate spre soluţionarea
problemelor teologice şi practice cu care se confrunta Biserica
Ortodoxă Română şi poporul român. Lupta pentru pace,
transformările politico-sociale, mişcările ecumenice, învăţământul
teologic, activitatea practică a clerului nostru, alături de studii
competente de istorie bisericească şi naţională, de teologie, cu
cele mai diverse discipline ale sale şi de artă bisericească sunt
doar câteva dintre direcţiile pe care s-au canalizat orientările
revistei. Formarea noilor cadre superioare ale Bisericii, formarea
unui corp profesoral select, ridicarea continuă a nivelului de
învăţământ teologic şi cultură a clerului, au asigurat revistei un
număr sporit de colaboratori competenţi, care au făcut din ea una
dintre cele mai reuşite ale zilelor noastre.
în paginile revistei „Biserica Ortodoxă Română” s-au
rezervat numeroase pagini cronicii evenimentelor bisericeşti din
ţară şi din străinătate. S-au introdus, din păcate, numeroase
materiale privind activitatea organelor de stat şi chiar de partid,
care au scăzut nivelul şi au trădat într-o oarecare măsură menirea
revistei. Nu trebuie uitat însă că revista apare în perioada 1945-
1989 numai după ce trece prin mâna organelor de cenzură ale
statului. Uneori tocmai acele materiale, care azi ni se par
oportuniste (şi pe bună dreptate) au asigurat apariţia şi
continuitatea revistei.
După 1989 revista îşi continuă apariţia, adaptându-ne

40 A n . L X V I ( 1 9 4 8 ) , n r . 3 - 4 ( m a r t . - a p r . ) , p . 2 0 8 .

28
nevoilor realităţii din ţara noastră. Deşi apare cu destulă
întârziere, materialele publicate sunt mai legate de viaţa practică.
Un loc important îl ocupă azi în economia revistei reportajul,
care, la o analiză mai atentă, poate oglindi în mare măsură
realităţile concrete bisericeşti şi politico-sociale, spiritul nou de
libertate ce străbate întreaga presă românească. Se vehiculează
idei, se rostesc adevăruri, se descriu realităţi, care, înainte de
1989 dacă s-ar fi rostit, ar fi dus, fără doar şi poate, la suprimarea
periodicului şi la consecinţe grave pentru cei responsabili.
Revista „Biserica Ortodoxă Română” a devenit o
publicaţie căutată şi apreciată în rândul istoricilor şi oamenilor
de cultură şi artă, tocmai pentru tematica abordată, prin calitatea
materialelor publicate şi prin nivelul la care sunt tratate
problemele propuse.
O permanenţă a preocupărilor revistei noastre o constituie
reflectarea relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă Română şi stat.
Din 1979 preşedinte a fost patriarhul Iustin Moisescu.
Numind cadre competente la conducerea treburilor revistei în
persoana P.C. Directori Arhim. Valeriu Anania şi Pr. Dumitru
Soare, sub directa îndrumare a unor cadre universitare, revista a
urmărit ridicarea continuă a nivelului său teologic. Dintre
redactorii care s-au străduit să dea urmare îndrumărilor primite
de la organele superioare privind bunul mers al publicaţiei
menţionăm pe Diac. Lect. Dr. Petre David, Pr. Constantin
Stănuleţ, Alexandru Ioniţă, Theodor Baconsky, Pr. D. Dima, Pr.
Dr. Constantin Drăguşin şi Pr. Dr. Eugen Moraru.
La împlinirea a 130 de ani de apariţie, o bibliografie a
revistei se resimţea cu necesitate tot mai mult, pentru a pune în
lumină, pe de o parte, contribuţia pe care această revistă a adus-
o la dezvoltarea teologiei şi culturii româneşti, iar pe de altă
parte de a se oferi un instrument util tuturor cercetărilor,
clericilor şi studenţilor în teologie.
în vederea sărbătoririi a 110 ani de la apariţia primului
număr al revistei „Biserica Ortodoxă Română” directorul de

29
atunci, devenit între timp Arhiepiscopul Clujului, Bartolomeu
Valeriu Anania, ne-a făcut cinstea de a ne încredinţa întocmirea
bibliografiei revistei. Proiectul l-a aprobat şi patriarhul de atunci,
Iustin Moisescu. Realizarea biblio,grafiei a necesitat mulţi ani de
muncă. La termenul stabilit, am predat lucrarea, dar, din păcate,
la acea dată, altele erau priorităţile şi altele vederile patriarhului,
aşa că lucrarea a rămas în manuscris de sertar. Prin bunăvoinţa
Prea Fericitului Patriarh Teoctist, am reuşit să publicăm nouă
fragmente din lucrare, sub formă de serial, în revista „Biserica
Ortodoxă Română” până prin 1992, după care apariţia serialului
s-a întrerupt fără explicaţii.
Prin voia lui Dumnezeu şi numai cu ajutorul Lui, am reuşit
să dăm, în regie proprie, publicităţii prima ediţie din
Bibliografia Revistei „Biserica Ortodoxă Română”, întinsă
pe o perioadă de 120 ani, respectiv 1874-199441, apoi a doua
ediţie pe o perioadă de 130 de ani, respectiv 1874-200442, iar
acum cea de-a treia ediţie, pentru perioada 1874-2014.
*
O nouă etapă în viaţa revistei a început în 2010. Prea
Fericitul Părinte Patriarh Daniel sublinia acest lucru:
„Revista „Biserica Ortodoxă Română”, aşa cum o afirmă şi
subtitlul ei - „Buletinul Oficial al Patriarhiei Române ” —este
mijlocul central de informare scrisă, care reflectă periodic
evenimentele majore, dinamismul şi viaţa Bisericii Ortodoxe
Române, Adresată cu precădere clerului ortodox, revista este şi
un mesager al învăţăturilor bisericeşti pentru credincioşii
mireni. Intr-o lume globalizată, în care nu doar comunicarea
valorilor este importantă, ci şiforma pe care acestea o îmbracă,

4! P r . A l . S tă n c iu le s c u -B â r d a , B ib lio g r a fia R e v is te i „ B is e r ic a O rto d o x ă

R o m â n ă " ( 1 8 7 4 - l 9 9 4 ) , v o i . I, 2 0 0 0 , 3 9 2 p a g ., v o i . I I, 2 0 0 1 , 6 5 0 p a g .,; v o i.
III, 2 0 0 2 , 6 4 4 p a g .;

42 P r. A l. S tă n c iu le s c u -B â r d a , C r is tia n S tă n c iu le s c u -B â r d a , B ib lio g r a f ia

R e v i s t e i " B i s e r i c a O r t o d o x ă R o m â n ă " ( 1 8 7 4 - 2 G 0 4 ) , B â r d a , E d it u r a „ C u g e t

R o m â n e s c " , v o i . 1 , 2 0 0 6 , 6 0 0 p a g .; v o i . I I , B â r d a , E d it u r a „ C u g e t R o m â n e s c ” ,
2 0 0 8 , 7 0 6 p a g .; v o i . I I I , B â r d a , 2 0 0 9 , 9 3 0 p a g .;

30
deoarece de ea depinde receptarea mesajului, responsabilitatea
revistei „Biserica Ortodoxă Română ’’ este dublă: conţinutul
mesajului şi calitatea comunicării lui către cititori. în Anul
Omagial al Crezului şi al Autocefaliei, revista „Biserica
Ortodoxă Română ” îşi propune un nou început editorial, dorind
să transmită mai departe valorile credinţei ortodoxe strămoşeşti
reflectate în viaţa bisericească din cuprinsul Patriarhiei
Române într-un limbaj viu, adecvat timpului şi evenimentelor
bisericeşti care se succed în el...
Datorită conţinutului său bogat, prestigiului dobândit
treptat şi vechimii sale, revista „Biserica Ortodoxă Română ”a
pătruns definitiv în conştiinţa bisericească a neamului
românesc. Din aceste importante raţiuni şi pentru a-şi păstra
locul important câştigat în rândul periodicelor bisericeşti din
România se impune ca prezentarea şi ţinuta editorială a revistei
să fie în deplin acord cu standardele de calitate a timpului.
începând cu anul 2010, revista „Biserica Ortodoxă
Română ”, Buletinul Oficial al Patriarhiei Române, se bucură de
o substanţială reorganizare din punct de vedere al conţinutului,
de rubrici noi, care completează conţinutul acesteia, precum şi
de o nouă viziune grafică, îmbunătăţită cu fotografii colorate
evenimentelor centrale bisericeşti. De asemenea, un element
editorial nou îl constituie faptul că documentele emise de
Cancelaria Sfântului Sinod, conţinând hotărârile organismelor
centrale bisericeşti, vorf i prezentate într-un supliment anual.
Cu numărul 1 pe anul 2010, Editura Institutului Biblic şi
de Misiune Ortodoxă inaugurează seria a patra a Buletinului
Oficial al Patriarhiei Române, marcând 137 de ani de la
publicarea primului număr43. De asemenea, odată cu lansarea
noii serii, revista se va bucura şi de o variantă electronică
(prescurtată) pe internet(www. revistabor. ro), răspunzând
astfel, într-un mod mai rapid accesibil, nevoilor de informare

43 R e v i s t a a a v u t d o u ă î n t r e r u p e r i d i n 1 8 7 4 : î n t r e 1 8 7 8 - 1 8 8 0 ş i î n t r e 1 9 1 6 - 1 9 2 1 ,

d in c a u z a R ă z b o iu lu i d e I n d e p e n d e n ţă , r e s p e c t iv P r im u lu i R ă z b o i M o n d ia l.

31
ale parohiilor ortodoxe româneşti din diaspora, contribuind
inclusiv la cunoaşterea şi dialogul cu Bisericile Ortodoxe
surori. Prin traduceri parţiale sau rezumate ale articolelor într-
o limbă de circulaţie internaţională, revista va avea, de
asemenea, o deschidere mai amplă, venind şi în întâmpinarea
cititorilor ortodocşi din alte spaţii lingvistice. ”44
Toate bune şi frumoase, cu speranţe mari pentru viitor. Ca
unul care am cunoscut revista, pagină cu pagină, de 140 de ani
încoace, sunt în măsură să fac câteva constatări cu privire la
realizarea acestor proiecte.
Sub aspectul formei, în noua serie revista a înregistrat un
salt calitativ indiscutabil. S-a îmbunătăţit calitatea hârtiei,
cartonului şi tiparului. S-a îmbunătăţit calitatea tehnoredactării;
au apărut fotografiile color, care abundă în paginile revistei; s-a
schimbat coperta sub aspect grafic. Este foarte bine că articolele
şi studiile sunt însoţite de rezumate în engleză. Este foarte bine
că, din când în când, sunt republicate studii ale marilor profesori,
foşti colaboratori ai periodicului în discuţie. Nu s-a m a i respectat
numerotarea de ordine a anilor, aşa cum s-a făcut din 1874 până
în 2009 (anul I— , anul LII— , anul XCII... etc.). Era o mândrie
pentru Biserica Ortodoxă Romană să fie menţionat pe fiecare
revistă numărul de ordine al anilor. în istoria publicisticii
româneşti, doar „Telegraful Român” de la Sibiu mai depăşeşte
ca longevitate această revistă. Nu s-a mai respectat numerotarea
revistelor după lunile anilor. Aveam 12 numere, câte unul pentru
fiecare lună, indiferent dacă a apărut câte o revistă pe lună(aşa
cum apărea în vremea Arhim. Iuliu Scriban), sau una la două,
trei, patru sau chiar şase luni. Apar acum trei numere pe an,
urmând ca un supliment să cuprindă documentele emise de
forurile superioare ale Bisericii. Până în prezent nu am văzut un
astfel de supliment. Colectivul de redacţie s-a conformat
regulilor impuse de Academia Română şi a făcut modificări în

44 / C I O B O T E A / , D a n i e i ( P a t r . ) , B i n e c u v â n ta r e p e n t r u u n n o u în c e p u t. /A n .
1 ( 2 0 1 0 ) , n r . 1 ( ia n .- a p r .) , p p . 7 - 8 /.

32
ceea ce priveşte titulatura clerului. Avem acum „Preafericitul”, în
loc de „Prea Fericitul”, „înaltpreasfinţitul”, în loc de „înalt Prea
Sfinţitul”, Preacucemicului”, în loc de „Prea Cucernicul”, „proroc“,
în loc de „prooroc". Este bine că suntem în pas cu vremea, dar nu
trebuie să neglijăm tradiţia Bisericii. Aşa s-a încetăţenit în scrierile
bisericeşti să se scrie „Prea Fericitul”, „înalt Prea Sfinţitul”, „Prea
Sfinţitul”, „Prea Cucernicul” etc. Chiar dacă Academia Română s-a
pronunţat pentru celelalte forme, conducerea Bisericii noastre ar
trebui să facă demersurile necesare, pentru ca academia să
recunoască drept valabile şi formele devenite o obişnuinţă în scrierile
bisericeşti. Aşa cum academia a admis oficial cacofonii în limba
română, precum „Ion Luca Caragiale”, „tactica cavalerească”,
..Biserica Catolică”') putea să admită ca variante oficiale şi formulele
^’prea Fericitul”, „înalt Prea Sfinţitul” etc. Avem multe astfel de
cazuri în limba română. Aş aminti doar variantele „mormânturi” şi
„morminte”, amândouă circulând în paralel.
Sub aspectul fondului, problema e discutabilă. Reportajul
predomină în aproape întregul spaţiu al unei reviste din această
serie. Studiile propriu-zise sunt tot mai puţine! Un reporter bun
poate ca să realizeze un reportaj de la o sfinţire sau de la un hram
şi în 1-2 pagini, ci nu în 20-30! Avem azi sute de doctori în
teologie, care ar putea să-şi aducă din plin contribuţia la
dezvoltarea Teologiei Româneşti, revista „Biserica Ortodoxă
Română” putând să fie o tribună excelentă în acest sens. A
dispărut rubrica de recenzii. în acea rubrică s-au prezentat
nenumărate cărţi apărute în ţară şi străinătate din domeniul
Teologiei, Istoriei etc. îmi amintesc de perioada interbelică şi
chiar de cea de după 1960, când apăreau sute de „note
bibliografice”. Autorii nu aveau la dispoziţie intemetul, erau sub
strictă supraveghere şi, totuşi, aveau posibilitatea să fie la curent
cu apariţii editoriale din cele mai depărtate spaţii culturale. După
Revoluţie, au apărut şi în cultura română nenumărate edituri şi
cărţi cu conţinut teologic. Astfel de „note bibliografice” ar fi
ajutat clerul şi credincioşii să se orienteze în acest labirint de

33
publicaţii. Presa abundă în ultimul sfert de veac de tot felul de
materiale care privesc Teologia, viaţa religioasă din ţară şi
străinătate, mentalităţile, tot felul de ideologii filozofice şi nu
numai. Se simte nevoia unor materiale, care să ia poziţie faţă de
acestea, ajutând astfel clerul de mir şi credincioşii să aibă o
orientare solidă, să-i ajute ca să nu fie luaţi de valurile vremii.
Observăm, cu tristeţe, că revista apare cu tot mai mare
întârziere. înainte de 1989 apărea cu o întârziere de aproximativ
doi ani, ştiut fiind că un an şedeau manuscrisele la Departamentul
Cultelor, respectiv la cenzură, pentru a obţine acel atât de jinduit
„BT5 (bun de tipar). După 1989 nu mai există această motivaţie,
revistele merg direct de la redacţie la tipografie şi de acolo la
abonaţi. Este regretabil, spre exemplu, că azi, 15 iunie 2016, când
trimitem ia tipar primul volum al acestei ediţii să nu fi putut
conspecta ultimul număr de revistă din anul 2013....! Cu tristeţe
constatăm că nu putem aduce această ediţie până în anul 2014
inclusiv, tocmai datorită acestor întârzieri!
Ne permitem să sugerăm factorilor de decizie reintroducerea
plăţii drepturilor de autor, aşa cum se făcea până în 1989. Aceasta
ar stimula autorii, clerici şi laici, să contribuie cu materiale de
greutate, iar redacţia ar avea posibilitatea să le selecteze pe cele mai
valoroase şi astfel nivelul revistei ar creşte semnificativ.
*
* *
A Publicarea lucrării noastre îşi găseşte deplină îndreptăţire,
în acest sens vom sintetiza cele de mai sus, după cum urmează:
1. Desfaşurându-şi activitatea pe o perioadă destul de lungă,
revista „Biserica Ortodoxă Română” înscrie în paginile sale
evenimente deosebit de importante din istoria poporului nostru. O
cronică permanenta pe care au semnalat-o personalităţi de prestigiu
precum Constantin Erbiceanu, Ghenadie Enăceanu, Petre
Gârboviceanu, Iuliu Scriban şi alţii au scos la iveală amănunte
neconsemnate de alte surse documentare de epocă, au analizat fapte
şi evenimente prin prisma ideologiei vremurilor respective, ceea ce
este de o reală valoare pentru istoriografia contemporană.
34
Dispunând de posibilităţi materiale, redacţia revistei era abonată la
o serie de ziare şi reviste europene şi orientale. Pe baza acestor surse
documentare erau urmărite fenomenele de politică internaţională,
avându-se în vedere în permanenţă interesele vitale ale poporului
român. Consolidarea unităţii şi independenţei de stat a României,
războaiele balcanice şi europene, desăvârşirea statului naţional
român, dezmembrarea imperiilor Otoman şi Austro-Ungar, cât şi
toate celelalte evenimente politico-sociale interne şi externe sunt
relatate cu lux de amănunte.
2. înainte de 1944 revista „Biserica Ortodoxă Română” nu
a sluţit interesele vreunui partid politic, situându-se în mod vădit
pe o poziţie neutră în analizarea şi interpretarea faptelor. Drept
criteriu de referinţă în abordarea fenomenologiei istorice, revista
a avut în vedere interesele generale ale naţiunii române: unitatea
şi independenţa naţională, cauza claselor oprimate, interesele
specifice ale Bisericii Ortodoxe Române.
3. Revista „Biserica Ortodoxă Română” a publicat în
paginile sale peste 1000 de documente interne şi externe, cat şi
numeroase manuscrise inedite. Este suficient să amintim în acest
sens activitatea academicianului Constantin Erbiceanu, care a
Scut din revistă aproape un sfert de veac un adevărat depozit de
documentaţie istorică inedită. Studii de certă probitate ştiinţifică
ce privesc nu numai istoria Bisericii Creştine în general sau a
Bisericii Ortodoxe Române în special, ci şi majoritatea
problemelor actuale ale istoriografiei româneşti şi europene au
fost publicate în paginile acestei reviste. Au fost recenzate
numeroase lucrări române şi străine, au fost cooptaţi drept
colaboratori personalităţi de valoare ale culturii româneşti.
4. în revista „Biserica Ortodoxă Română” au fost
publicate materiale care acoperă toate disciplinele teologiei.
Cele mai de seamă personalităţi ale Bisericii Ortodoxe Române
au fost antrenate să-şi spună cuvântul în cele mai diverse
probleme teologice, astfel încât revista a devenit o adevărată
bibliotecă de teologie.

35
5. Revista „Biserica Ortodoxă Română” nu a fost o revistă
de „uz intern”. Ea a depăşit demult limitele unui astfel de spaţiu,
pătrunzând în numeroase lucrări de istorie şi cultură ca material
bibliografic. Foarte rar se întâmplă ca o lucrare de istorie, spre
exemplu, care se vrea serioasă, să nu citeze câteva studii din
această revistă.
6. Revista „Biserica Ortodoxă Română” după 1944 a
devenit un factor de rezistenţă în viaţa Bisericii Ortodoxe
Române, fiind organul de bază al Sfântului Sinod, prin care a
fost orientată activitatea clerului din cuprinsul Patriarhiei
Române. Pe lângă materialele care reflectă etapele de dezvoltare
ale naţiunii române în anii dictaturii, un loc important îl ocupă
cele care privesc contribuţiile ţării noastre la soluţionarea
problemelor internaţionale. în această ordine de idei pe primul
loc se situează lupta pentru pace şi dezarmare, pentru
soluţionarea pe cale paşnică a conflictelor dintre state, precum
cunoaşterea şi întărirea solidarităţii tuturor forţelor iubitoare de
pace de pe planeta noastră.
Repunerea m circuitul bibliografic a peste douăzeci şi trei
de mii de piese constituie un act de cultură deplin justificat.
**
Bogatul material cuprins în revista „Biserica Ortodoxă
Română” în cei o sută patruzeci de ani de apariţie ai săi l-am
organizat în trei volume distincte.
Primul volum cuprinde Secţiunea Biblică (Biblia, în
generai, Vechiul Testament şi Noul Testament), Secţiunea
Sistematică (Dogmatica, Morala, Filozofia creştină) şi
Secţiunea Practică (Dreptul bisericesc, Liturgica, Omiletica
şi Catehetica, Pastorala, Muzica, Pedagogia şi îndrumările
misionare sau Sectologia).
Al doilea volum cuprinde Istoria Bisericii Universale,
Bizantinologia şi Istoria literaturii creştine sau Patrologia.
^A1 treilea volum cuprinde Istoria Bisericii Ortodoxe
Române, Istoria României, Literatură, Folclor, Redacţionale.
36
Fiecare volum este însoţit de câte un indice de autori. Din
motive de spaţiu nu am putut să prezentăm şi un indice general
de materii, care ar fi uşurat mult utilizarea lucrării.
Am adoptat această împărţire generală având în vedere
organizarea învăţământului teologic, urmărind prin aceasta să
punem la dispoziţia cadrelor din învăţământul teologic,
doctoranzilor, studenţilor şi teologilor în general un mijloc de
orientare şi documentare rapidă şi eficace. în cadrul fiecărei părţi
menţionate materia este organizată pe obiecte de studiu, capitole
şi subcapitole, care urmăresc de aproape programa analitică a
învăţământului teologic. în afară de aceasta am avut drept criterii
de organizare şi sistematizare a materialului principii de ordin
alfabetic şi cronologic. Am folosit forma de citare obişnuită în
revistele noastre teologice; acolo unde s-a resimţit nevoia, am
ofent, pe lângă elementele de bază (autor, titlul articolului, locul
unde se află tipărit) şi un scurt rezumat sau simple note care ajută
la înţelegerea mai exactă a conţinutului materialului respectiv.
Acolo unde a fost cazul am folosit parantezele pentru a indica
nume de autori, titluri de articole şi cărţi care, în textul propriu-
zis al revistei nu figurau ca titluri, ci doar erau deduse din
context. Materialele nesemnate le-am pus pe seama „redacţiei”.
Pentru economie de spaţiu am căutat să concentrăm cât mai mult
materialul, grupând anumite materiale sub un titlu general (Ex.
„Relaţiile Bisericii cu statul”, „Deschiderea şi închiderea
cursurilor la şcolile de învăţământ teologic” etc.). Ca prescurtări
am folosit pe cele obişnuite în publicaţiile bisericeşti şi laice.
în general, am respectat ortografia originală a titlurilor cât
şi limba acestora. Cu excepţia titlurilor în limbile internaţionale
obişnuite (franceză, germană şi engleză), am dat traducerile în
limba română. Acolo unde au fost articole care se puteau încadra
la mai multe capitole („Sfânta Scriptură” spre exemplu), am
urmărit în primul rând fondul articolului, indicele general şi
cuprinsul lucrării ajutând la completarea acestor carenţe.
Fiecărui autor i-am trecut, în paranteze, şi profesia sau titlul,

37
după cum el însuşi şi l-a menţionat în text la data publicării,
indiferent de situaţia sa ulterioară. Ierarhii au fost menţionaţi,
majoritatea, cu numele lor de familie; când nu am avut
posibilitatea să-l cunoaştem, am folosit titulatura onorifică sau
chiar prenumele.
Noţiunea de „recenzie” este foarte extinsă, ea cuprinzând
atât recenziile propriu-zise, cât şi notele bibliografice atât de des
întâlnite în primele decenii de apariţie.
Rămânem profund îndatoraţi şi mulţumim cordial regretatului
Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului pentru aprobarea de principiu a
publicării, regretatului Mitropolit Nestor al Olteniei pentru
bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie colecţia personală a revistei din
perioada 1874-1944, regretatului preot Ioan Sfetcu de la Parohia
Barda (jud. Mehedinţi) pentru modul exemplar de completare şi
organizare a bibliotecii parohiale, ce ne-a fost de un real folos.
*

**
Bibliografiile constituie azi instrumentele de lucru de
neînlocuit pentru fiecare cercetător ori de interes. Explozia
informaţională din zilele noastre, bogăţia documentară iară
precedent, extinderea cercetărilor, înmulţirea studiilor şi
articolelor din toate sectoarele pune pe omul contemporan în
imposibilitatea de a mai ţine, pe cont propriu, pasul cu toate
cercetările activităţii umane din sectoarele sale de interes. O tot
mai mare specializare, în vederea aprofundării problemelor
abordate, a făcut ca personalităţile de formaţie şi cu preocupări
enciclopedice să fie tot mai mare.
Şi în domeniul teologiei se poate spune acelaşi lucru. încă
de timpuriu, în învăţământul nostru teologic superior s-a simţit
nevoia specializărilor pe secţiuni şi obiecte de studiu, pentru a
da posibilitatea pregătirii unor cadre cu o solidă formaţie
teologică, apte de a răspunde problemelor diverse şi acute cu
care sunt confruntaţi. Şi în domeniul teologic necesitatea unor
instrumente de lucru e demult foarte evidentă. S-au întocmit în
acest sens concordanţe biblice, dicţionare teologice şi, ici-colo,
38
bibliografii specializate. Ele sunt însă departe de a epuiza toată
zestrea bibliografică şi documentară a teologiei, în special a
Ortodoxiei româneşti. Fiecare ierarh, cleric, teolog, doctorand,
student sau om de cultură, care doreşte să aprofundeze o temă
oarecare, este pus în situaţia delicată de a-şi alcătui, pe cont
propriu, bibliografia problemei care-1 interesează. Nu
întotdeauna reuşeşte aşa cum şi-ar dori. Şi este de la sine înţeles
acest fapt, puzderia de cărţi, studii, articole, note şi recenzii
apărute de-a lungul timpului în diverse locuri, numărul redus al
bibliotecilor sistematizate şi modernizate, lipsa instrumentelor
de lucru, respectiv bibliografiile, cataloagele şi fişierele
sistematice, îl fac pe cercetător să renunţe repede la scopul
propus, ori să trateze problemele abordate într-un mod nu
suficient de aprofundat.
Bazat pe aceste considerente, la care s-a adăugat dorinţa
firească de a realiza un incontestabil act de cultură, am pornit cu
tot elanul la realizarea bibliografiei buletinului oficial al
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul
jubileului de 140 ani de la apariţia primului său număr. Lucrarea
a necesitat un volum apreciabil de trudă, a presupus nenumărate
hăţişuri, greutăţi şi riscuri, cu atât mai mult cu cât era prima
bibliografie integrală, adnotată, a unei reviste teologice în
cultura noastră. Suntem departe de a afirma că lucrarea este
perfectă, că nu mai suportă îmbunătăţiri, că nu are insuficienţe.
Acestea sunt inerente însă, ţinând seama că am avut de
conspectat şi organizat peste 23.000 de titluri, ceea ce înscrie
lucrarea noastră în rândul celor mai voluminoase bibliografii de
cultură română. Adevărata răsplată a acestei strădanii ar fi
mulţumirea celui ce foloseşte lucrarea, bucuria de a-i uşura
munca şi astfel de a contribui, într-o formă modestă şi discretă,
la cunoaşterea tezaurului teologic şi istoriografie al Bisericii
Ortodoxe Române.
Oricine utiliza colecţia revistei simţea necesitatea unui
instrument bibliografic, util şi practic, cu ajutorul căruia să poată

39
înţelege şi valorifica eficient numeroasele studii, articole,
recenzii, note, cronici şi însemnări de tot felul, ce s-au publicat
de-a lungul vremii. Revista este foarte căutată nu numai în
rândul teologilor, ci şi al cercetărilor şi credincioşilor. Dovadă
sunt cărţile şi studiile de istorie şi cultură care o citează,
nenumăratele contribuţii pe care le aduc în paginile sale
personalităţi de prestigiu ale culturii române şi chiar străine.
Alături de „Studii Teologice”, „Ortodoxia”, „Glasul
Bisericii”, „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, „Mitropolia
Ardealului”, „Mitropolia Olteniei”, „Mitropolia Banatului" şi
„Telegraful Român” şi multe altele centrale şi eparhiale, revista
„Biserica Ortodoxă Română” constituie depozitarul gândirii
teologiei româneşti, puntea de legătură cu celelalte biserici şi
culte din ţară şi străinătate, portdrapelul Bisericii Ortodoxe
Române în activitatea ecumenică şi-n lupta pentru pace. Sperăm
că cei care vor utiliza această lucrare vor înţelege mai bine
gândul ce ne-a călăuzit în alcătuirea ei, iar dacă vor fi şi
mulţumiţi, răsplata noastră va fi astfel deplină.

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

40
Partea l-a

SECŢIUNEA BIBLICĂ
A. SFÂNTA SCRIPTURĂ SAU BIBLIA
B. VECHIUL TESTAMENT
C. NOUL TESTAMENT
A. SFÂNTA SCRIPTURĂ SAU BIBLIA

I. Generalităţi. II. Limba cărţilor Sfintei


Scripturi. III. Traduceri şi ediţii al Sfintei Scripturi.
IV. Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi. V.
Canonicitatea. VI. Interpretarea cărţilor Sfintei
Scripturi. VII. Scrieri biblice apocrife. VIII.
Arheologie biblică.

I. Generalităţi
1. ANANIA, Bartolomeu-Valeriu (Arhim.), Biblia lui
Şerban, monument de limbă teologică şi literatura românească.
/An. CVI (1988), 11-12 (nov. - dec.), pp. 94 -103/.
2. /ARĂPAŞU/, Teoctist(Patr-), Celebrarea Bibliei de la
Bucureşti. /An. CVI (1988), 11 - 12 (nov. - dec.), pp. 21 - 29/.
3. BELDIE, I. C. (Pr.), Orientarea între manuscriptele
Bibliei. / An. XLV (1927), 6 (iun.), pp. 338-342/.
Colecţii, codici şi clasificări ale manuscriselor.
4. Id., Descoperirile de azi şi Biblia. /An. L (1932), 5
(mai), p. 395/.
Descoperirile de la Teii - el - Amama.
5. BRIA, I. (Pr. Prof. Dr.), Biblia şi evanghelizarea. /An.
CXX (2002), nr. 7-9 (iul.-sept.), pp. 210-211/.
41
6. CĂCIULĂ, 01. (Pr.), Partenios I, Kirmitsis, /Codice
de manuscris în Biblioteca Arhiepiscopiei Ciprului/, în
„Apostolos Vamavas”, I (1935), pp. 24 - 25 şi II (1935), pp. 46
- 55. /An. LIII (1935), 7 - 8 (iul. - aug.), pp. 415 - 416/
(Recenzie).
7. CHIALDA, M.(Pr. Prof.), Raportul dintre Vechiul şi
Noul Testament (Unitatea Sfintei Scripturi). /An XCIX
(1981), 5-6 (mai-iun.), pp. 542-561/.
8. CHIŢIMIA; I. C. (Prof. Dr. Doc.), Importanţa Bibliei
de la Bucureşti pentru spiritualitatea, unitatea şi cultura
poporului român. /An. CVI (1988/, 11-12 (nov.-dec.), pp. 89-
93)/.
^ 9. CONSTANTINESCU, I. (Pr. Prof), Studiul Sfintei
Scripturi in şcolile noastre bisericeşti de-a lungul timpului.
/An. LXXXIX (1971), 3-4 (mart.-apr.), pp. 289-299/.
10. CORNIŢESCU, Em.(Diac. Prof), A VUI-a întâlnire
internaţională organizată de Societatea de literatură biblică
(Denver, S.U.A., 5-8 aug. 1990). /An. CVIII (1990), 7-10 (iul.-
oct.), pp. 56-58/.
11. Id., Rolul ecumenismului biblic în viaţa religioasă,
/An. CXXI (2003), nr. 7-12 (iul.-dec,), pp. 484-511/.
Introducere. Temeiuri scripturistice ale ecumenismului biblic.
Ecumenism biblic pe plan naţional. Concluzii.
12. DURĂ, I.(Pr. Dr.), înfiinţarea „Societăţii Biblice" la
Moscova (ian. 1990). /An. CVIII (1990), 7-10 (iul.-oct.), pp. 73/.
13. GÎRBOVICEANU, P., Un studiu migălos. /An. XIX
(1895), nr. 8 (nov.), p. 565/.
Date statistice şi observaţii filologice asupra Sfintei Scripturi la
rabini şi la creştini.
14. Id., luliu Olariu, Introducere în cărţile Testamentului
Vechi şi Nou (Caransebeş, 1891. /An. XLX (1896), 11 (febr.), pp
150-153! (Recenzie).
15. Id., Sfânta Scriptură sau Biblia. /An. XXXII (1908)
8 (nov.), pp. 893-899/.
Importanţa Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. Traducerile
româneşti ale Bibliei. Ediţiile britanice. Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române cu privire la o nouă ediţie a Bibliei.
16. Id., Introducerea in Sfintele Scripturi la protestanţi.
/An. XXXIII (1909), 3 (iun.), pp. 322-326/.
Sfânta Scriptură în teologia protestantă. Comentarii asupra lucrării
lui Gaspar Reni Gregory, Einleitung in das Nene Testament (Leipzig,
1909).
17. ILIESCU, N.(Pr ), Prof. Vasile Vasilache, Biblia în
Ortodoxie (Mănăstirea Neamţ, 1939). /An. LVIII (1940), 3-4
(mart.-apr.), pp. 247-249/ (Recenzie).
18. IONESCU, G., Sfânta Scriptură. / An. I (1875), 8
(mai), pp. 567-572; 9 (iun.), pp. 651-657; 10 (iul.), pp. 735-741/.
Sensurile literal şi mistic al Sfintei Scripturi.
19. IONESCU, Ion (Pr. Prof.), Profesorul Preot Dr.
Vasile Gheorghiu (1872-1959). / An. CXIII (1995), nr. 7-12
(iul. - dec.), pp. 317-324/.
20.Id.,O acţiune bisericească meritorie. /An. CXX
(2002), nr. 10-12 (oct.-dec.), pp. 446/.
Recenzie la Mica Biblie editată de Pr. Al. Stănciulescu-Bărda prin
Editura Parohiei Malovăţ-Mehedinţi (2002) şi donată fiecărei familii a
Parohiei Malovăţ.
21. MANOILESCU,Const. I. (Pr.), Ne trebuie Biblii.
/An. L (1932), 2 (febr.), pp. 149-150/.
22. MARCU, Gr. T. (Pr. Prof), Consultaţia biblică de la
Bad-Saarow (R. D. Germană) (1973, mart. 26-apr. 1). /An.
XCI (1973), 3-5 (mart.-mai), pp. 302-305/.
23. MIHĂLCESCU, I., Dumnezeirea Sfintei Scripturi
probată în viaţă. /An. XXXIV (1910), 7 (oct.), pp. 778-786; 8
(nov.), 884-896; 9 (dec.) pp. 953-968/.
24. Id., Pot laicii citi Scriptura? /An. XL(1922), 5(febr.),
pp. 341-352/.
25. Id., Citeau laicii Biblia în vremea veche? /An. XI
(1922), 6 (mart.), pp. 426-437/.
Vechiul Testament în tradiţia poporului evreu. Menţiuni patristice
cu privire la lecturile biblice. Sfânta Scriptură în cultul creştin. Poziţia
Bisericii Ortodoxe faţă de laici.

43
26. Id., Sfânta Scriptură. /An. XLII (1924), 7 (iul.),
411-415/.
Sfânta Scriptură şi răspândirea creştinismului.
27.Id., Nedumeriri şi răspunsuri. începutul lumii după
Biblie şi după ştiinţă. /An. XLIII (1925), 5 (mai), pp. 303-305/.
28. N/AGHIU/, I. E., Pr. Dr. Sofron Vlad, Adevăr
vechi pentru zidire nouă. Tălmăciri biblice pentru tineret
(Sibiu, 1941). /An. LIX (1941), 9-10 (sept.-oct.), p. 597/.
29. NEGUL A, N.(Pr, Prof. Dr.), Congresul Internaţional
de Teologie „Acad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae -1 0 0 de
ani de la naştere” (Bucureşti, 9-14 noiembrie 2003). /An. CXXI
(2003), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 172-182/.
_30./ORLEANU - BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.), Iosif
Flavie, marele scriitor iudeu. /An.. XXIV (1900), 6 (sept.), pp.
481-504/.
31. PETRESCU. N. (Pr. Prof.), Ce este Sfânta Scriptur
/An. XCIII (1975), 9-10 (sept.-oct), pp. 1098-1102/.
32. PLOIEŞTEANU, Inocenţiu (Arh.), Sfânta Scriptură.
/An. IX (1885), 2 (febr ), pp. 144-157/.
Preocupări şi studii biblice în Franţa. Originea Sfintei Scripturi.
înţelegerea şi interpretarea textului biblic. Interpretările protestanţilor.
Vechimea cărţilor Sfintei Scripturi.
33. POPESCU, N. M. (Diac.), I. V. Bainvel, De Scriptura
Sacra (Paris, 1910). /An. XXXIII (1910), 10 (ian.), pp. 1193-
1194/ (Recenzie).
34. RĂDUCANU, D. Gh. (Col. Farm.), Arbori, plant
arome biblice. /An. CXXII (2004), nr. 1-4 (ian.-apr.), pp. 229-258/.
Tămâia. Smirna. Scorţişoara. Nardul. Măslinul. Viţa de vie şi vinul.
Cedrul. Mirtul. Isopul.
/An. CXXIII(2005), nr. 4-6(apr. - iun.), pp. 433-443/.
Chiparosul. Chimenul. Grâul. Inul. Labdanul. Lămâiul.
35. /Redacţia/, Apariţia unei noi reviste ortodoxe
studii biblice. /An. LXXXIX (1971), 9-10 (sept.-oct.), p. 1015/.
„Buletin de Studii Biblice" (Atena. 1971).
36. Id., Punerea pietrei fundamentale a unui centru
biblic în Grecia. /An. XC (1972), 11-12 (nov,-dec.), p. 1197/.
44
37. Id., Din timpul alcătuirii unor texte sfinte ale
Bibliei. /An. XCIII (1975), 9-10 (sept.-oct.), p. 1082/.
Descoperirile de la Tal Mardikh (Siria).
38. ROVENŢA, H.(Pr. Prof.), Biblia sau Sfânta
Scriptură (Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă, 1944). /An. LXIII (1945), 4-5 (apr.-mai), pp. 137-
141/ (Recenzie).
39. SANDU, Nicolae(Pr. Drd.), Sfânta Scriptură în
opera Sfântului Simeon Noul Teolog. /An. CXXIV (2006), nr.
7-12(iul. - dec.), pp. 351 - 356/.
40. SCRIB AN, I. (Arhim.), Pr. Anghel Constantinescu,
învăţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură (Bucureşti,
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1923). /An. XLI (1923), 4 (ian.),
pp. 311-312; 5 (febr.), pp. 398-399/.
41. Id., Evanghelie şi Psaltire. /An. XLII (1924), 9 (sept.),
p. 574/.
42. Id., Citatele din Scriptură. /An. XLIII (1925), 6
(iun.), p. 377/.
43. Id., Pr., Mina Gaşpar, Din graiul Sfintei Scripturi
(Botoşani, 1928). /An. XLVI (1928), 3 (mart.), p. 288/
(Recenzie).
44. Id., N. Colan, Biblia şi intelectualii (Sibiu, 1929).
/An. XLVII (1929), 5 (mai), p. 478/ (Recenzie).
45. Id., Pr. Toma Chiricuţă, Istoria Sfântă a Vechiului
şi Noului Testament (Bucureşti, Editura Ciornei, 1929). /An.
XLVII (1929), 9 (sept.), p. 862/ (R ecenzie).
46. Id.;1 Pr. Mina Gaşpar, Legea lui Moisi, sâmbăta
evreilor şi duminica creştinilor (Arad, 1929). /An. XLVII
(1929) , 9 (sept.), p. 862; 11 (nov.), p. 1053; an. XLVIII (1930),
1(ian.), p. 96!(R ecenzie).
47. Id., Biblia - izvorul democraţiei. /An. XLVIII
(1930) , 7-8 (iul.-aug.), pp. 795-798/.
48. Id., Pr. Prof. Dr. Vasile Tarnavschi, Arheologie
biblică. /An XLVIII (1930), 5 (mai), p. 501/ (Recenzie).

45
49. Id., Nicolae Crîşmaru, Istorioare biblice (Arad,
1934). /An. XLVIII (1930), 10 (oct.), p. 1007/.
50. Id., voi. Călăuza biblică (Bucureşti, 1932). /An. L
(1932), 1 (ian.) p. 95/ (Recenzie).
51. Id., voi. La Sainte Bible (Paris, 1932). /An. L (1932),
3 (mart.), p. 286/ (Recenzie).
52. Id., Dr. Costache Dăniţă, Evanghelia în faţa ştiinţei
(Alexandria, 1932) . /An. L (1932), 6 (iun.), p. 461; 5-6 (mai-
iun.), p. 291 /(Recenzie).
53. Id., Schimbarea numelor biblice în Palestina. /An. L
(1932), 12 (dec.), p. 757/.
54. Id., Pr. Gheorghe Secaş, Ce este Biblia? (Sibiu,
1923). /An. LI (1933), 5-6 (mai. - iun.), p. 291/ (Recenzie).
55. Id., Biblia cuceritoare. /An. LVIII (1940), 1-2 (ian. -
febr.), pp. 46-48/.
56. SEVERINEANTJ, Damaschin (Episc.), Al Vl-lea
Congres al teologilor biblişti ortodocşi (Sibiu, 27 sept. - 3 oct.
1991). /An CIX (1991), 10 -12 (oct. - dec.), pp. 49- 52/.
57. SIMEDREA, T. (Arh.), Grigorie Leu - Botoşăneanu,
Cum să cetim Sfânta Scriptură (Bucureşti, 1934). /An. LII
(1934), 5-6 (mai - iun.) pp. 528-529/ (Recenzie).
58. Id., Nicolae I. Ştefanescu, Câteva observaţiuni
asupra textului Sfintei Scripturi în exegeza patristică, în
„Raze de lumină”, VI (1934), pp. 121-135. /An. LII (1934), 7-8
(iul.-aug.), p. 529/ (Recenzie).
59. STÂNCIULESCU - BÂRDA, Al. (Pr.), Bibliografia
Revistei „Biserica Ortodoxă Română" (1874-1984)(I). /An.
CV (1987), 1-2 (ian.-febr.), pp, 111-142/.
Introducere. Secţiunea biblică.
60. VASILACHE/, V. (Prot.), Iosif E. Naghiu, Biblie în
Ortodoxie (Mănăstirea Neamţ, 1939). /An. LVIII (1940), 1-2
(ian.-febr.), p. 104/ (Recenzie).
61. VERZAN, Sabin (Pr.), Sfânta Scriptură în cultura
teologică românească. /An. CIV (1986), 3-4 (mart.-apr.), pp.
102-110/.
46
62. Id., Vizita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite (22-
28 febr. 1987). /An. CV (1987) nr. 1-2 (ian.-febr.), pp. 81-82/.
63. Id., Constituirea Societăţii Biblice din România (16
oct. 1990), /An. CIX (1991), 7-9 (iul.-sept.), pp. 46-49/.
64. Id., Societatea Biblică din România. Prezentare
generală. /An. CIX (1991), 7-9 (iul.-sept.), pp. 46-49/.
65. Id., înfiinţarea Societăţii Biblice Interconfesionale din
România (19 mai 1992). /An. CIX (1992), 4-6 (apr.-iun.), pp. 40/.
66. Id., Adunarea Mondială a Societăţilor Biblice Unite
(Mississauga-Canada, 26 sept. - 3 oct. 1996). /An. CXIV
(1996), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 230-235/.
67. VLAD, Sofron (Prof. Dr.), Diac. Dr. Grigore T.
Marcu, Studii biblice (Sibiu, 1940). /An. LIX (1941), 9-10
(sept.-oct.), pp. 587-588/ (Recenzie).
(A se vedea în voi. II, Istoria Bisericii Universale, cap. Descoperiri
arheologice).

II. Limba cărţilor Sfintei Scripturi


68. BRANIŞTE, E.(Diac.), T. Negoiţă, Elemente de
grafică ebraică (Bucureşti, 1946). /An. LXIV (1946), 4-6 (apr.-
iun.), pp. 143-147/ (Recenzie).
69. E/RBICEANU/, C., Câteva cuvinte asupra acestui
manuscris. /An. XXXVI (1912), 1 (apr.), pp. 16-23/.
Prezentarea şi textul unei gramatici a dialectului alexandrin al limbii
greceşti, întocmită de către Gheorghe Erbiceanu.
70. Id., De dialectul alexandrin sau limba cărţilor sacre.
/An. XXXVI (1912), 2 (mai), pp. 127-133; 3 (iun.), pp. 262-268;
4 (iul.), pp. 395-400/.
71. NITZULESCU, N., Elemente de gramatica limbii
ebraice. /An. IV (1877), 2 (nov.), copert. III/.
72. ORLEANU-BÎRLADEANU, Calistrat (Arh.), Limba
ebraică. /An. XXIX (1905), 3 (iun.), pp. 225-241/.
Originea, vechimea, înrudirile cu alte limbi, caracteristici de
pronunţie. Semne ortografice. Consoane şi vocale ebraice.

47
An. XXIX (1905), 4 (iul.), pp. 360-376/.
Limba ebraică şi scrierile creştinismului. Posibilităţi de exprimare ale
limbii ebraice.
73. PUŞCARIU, Sextil, Limba cărţilor sfinte. /An. LV
(1938), 11-12 (nov.-dec.), pp. 719-721/.
74. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Pr. Vasile Tarnavschi.
Despre importanţa şi necesitatea studiului şi cunoştinţii
limbii ebraice precum şi a celorlalte limbi semite, în voi.
Cincizeci de ani de existenţă, 1884-1934 (Cernăuţi, 1935, pp,
136-138). /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 397/ (Recenzie).

HI. Traduceri şi ediţii al Sfintei Scripturi


75. ABRUDAN, D.(Pr. Prof.), Biblia lui Şerban
tricentenară. /An. CVI (1988), 9-10 (sept.-oct), pp. 102-116/.
76'· Id., Un eveniment editorial de excepţie: reeditarea
„Bibliei de la 1688”. /An. CVI (1988), 11-12 (nov.-dec ) pp
174-176/.
77.ANGHELESCU, Paraschiv (Pr.), Alexandru Vlahuţă
şi noua traducere a Bibliei. /An. XLIV (1926), 1 (ian.) pp 17-
18/.
7S./ARĂPAŞU/, Teoctist (Part.), „La început era
cuvântul”. /An. CVI (1988), 9-10 (sept.-oct.), pp. 3-7/.
B ib lia de la 1688.
79. BALAUR, D. I., Noua traducere a Sfintei Scripturi
(Bucureşti, 1936). /An. LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), pp. 337-339/
(Recenzie).
80. Id., Sfânta Scriptură în limba ţigănească (Praga,
1936). /An. LIV (1936), 5-6 (mai. - iun.), p. 353/ (Recenzie).
81· Id., Codicele Sinaitic vândut englezilor e un codice
fals? /An. LII (1934), 3-4 (mart. - apr.), p. 221/.
Menţiuni din presa finlandeză.
82. BALCA, N. (Diac. Prof.), Johannes Gutenberg şi
Biblia cu 42 de rânduri./ An. LXXXVII (1969). 3-4 (mart.-
apr.), pp. 330-334/ (Foto. 1 buc.).
48
Din istoria scrisului. Contribuţia lui Gutenberg. Biblia cu 42 de
rânduri (1455). # „
83. BÂLĂNESCU, Silvestru (Prot), Cronica eclesiastica.
/An. II (1875) 1 (oct), pp. 73. - 80/.
Societatea Biblică Britanică a tipărit Sfânta Scriptură în 200 limbi
şi dialecte. în cursul anului 1875 a avut un tiraj de 2619427 exemplare.
84. /CORNEANU/, Nicolae (Mitrop.), Două aniversări
edificatoare /An. CVI (1998), 11-12 (nov. - dec.), pp. 115 -123/.
Biblia de la Bucureşti.
85. CORNILESCU, D. Câteva lămuriri în chestiuni de
traducere a Bibliei. /An. XLI (1923), 8 (mai), pp. 567-570/.
Despre sabat în traducerile româneşti ale Sfintei Scripturi.
Traducerile corecte - mijloace eficace de combatere a sectelor.
86. CORNOIU, I. (Prof.), POPESCU - MĂLAEŞTI, I. (Pr.
Prof.), Referat. /An. XXXIII (1909), 3 (iun.), pp. 335 - 355/.
Referai asupra lucrării Pr. Simian Popescu, Septuaginta şi textul
evreiesc al Testamentului Vechi în Biserica Ortodoxă.
87. C/RONŢ/, G., V. M. Vellas, L'importance des
traductions doubles dans le texte des Septante (Arhenes,
1936). /An. LIV (1936), 7-8 (iul.-aug.) p. 653/ (Recenzie).
88. CUNESCU, Gh. (Pr.), Gala Galaction traducător
biblic./ An. LXXXVII (1969), 3-4 (mart. - apr.), pp. 312-329/
(Foto. 1 buc.). Λ_
Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba româna.
Contribuţia lui Gala Galaction la traducerea Bibliei.
89. D AVID, P. (Diac.), Dan Simonescu, Codex
Burgundus (Bucureşti, Editura Meridiane, 1975) /An. XCIV
(1976), 3-4 (mart. - apr ), pp. 430-436/ (Recenzie).
90. DEMETRESCU, Drag., /Ediţii ale Sfintei Scripturi/.
/An. XXXV (1911), 2 (mai), p. 223/.
Prezentarea unui exemplar găsit în Insula Cefalonia, datând din anul
1450.
91. DUDU/, V., O nouă traducere a Bibliei în limba
polonă. /An. LV (1937), 5-6 (mai-iun.), p. 383/.
92. DURĂ, I.(Pr. Dr.), Ediţiile Bibliei tipărite în
România cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe

49
Romane după al doilea război mondial până în decembrie
1989. /An. CIX (1992), 4-6 (apr.-iun.), pp. 66-71/.
93. ERBICEANU./, C., Ulfila. Viaţa şi doctrina sa. /An.
XXII (1898), 6 (sept.), pp. 506-517/.
Biblia lui Wulfila. Concepţia teologică a lui Wulfila.
94. GALACTION, Gala, Biblia Românească. /An. LXI
(1943), 4-6 (apr.-iun.), pp. 175-184/.
Despre creştinism în general. Sfânta Scriptură - izvor al învăţăturii
şi vieţii creştine. Traducerile Sfintei Scripturi în diferite limbi şi rolul acestor
traduceri în cultura popoarelor respective. Traducerile româneşti ale Bibliei.
Propuneri cu privire la îmbunătăţirea traducerilor româneşti.
95. GALERIU, C.(Pr. Prof.), Biblia de la 1688 în slujirea
dreptei credinţe şi a unităţii poporului român. /An. CVI
(1988), 9 - 10 (sept. - oct.), pp. 83-102/.
96. GHEORGHIU, N. A., 250 de ani de la tipărirea
Bibliei lui Şerban Vodă. /An. LVI (1938), 9-10 (sept. - oct.),
pp. 599-602/.
97. G/ÎRBOVICEANU, P., Biblia cu litere străbune,
ediţia Sfântului Sinod (Bucureşti, 1915). /An. XXXIX (1915),
3 (iun.), pp. 321-322/.
98. IONESCU, I.(Pr.), Istoricul unei Biblii din
Biblioteca Academiei R. S. România. /An. CUI (1985), 1-2
(ian.-febr.), pp.159-161/.
Biblia de la Petersburg (1819).
99. Id., Traduceri şi ediţii ale Sfintei Scripturi în limba
română. /An. CXVI (1998), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 196-209/.
Traduceri şi ediţii parţiale. Traduceri şi ediţii integrale ale Noului
Testament şi ale Sfintei Scripturi.
100. LEONTE, C.(Pr. Prof. Dr.), 420 de ani de
tipărirea Paliei de la Grăştie. /An. CXX (2002), nr. 7-9 (iul.-
sept.), pp. 132-137/.
101. M/ANOLACHE/, T. N., Biblia lui Şerban (16
(Ediţia D. Murăraşu, Bucureşti, Editura Cartea Românească,
1944). /An. LXIII (1945), 7-8 (iuî.-aug.), p. 391/ (R e c e n zie ).
102. MARCU, Gr. T. (Pr. Prof.), Lucrările Seminaru
European de traduceri biblice întrunit la Arnoldheim - R. F.
50
Germania (1968, aug. 7-21). /An. LXXXVI (1968), 7-8 (iul.-
aug.), pp. 930-933/.
103.1d., Un eveniment bisericesc: Biblia din 1968. /An.
LXXXVII (1969), 5-6 (mai.-iun.), pp. 483-486/.
104. MIHOC, V.(Pr. Prof.), Simpozionul internaţional
asupra problemelor lingvistice ale traducerii textului Bibliei
(Tbilisi, Georgîa, (26-30 iun. 1987). /An. CVIII (1989), 7-10
(iul.-oct.), pp. 26-27/.
105. Μ., Antim Ivireanul şi contribuţia sa la desăvârşirea
formei româneşti a textelor biblice /An. CVIII (1990), 1-2 (ian.-
febr.), pp. 108-116/.
106. MIRCEA, I., Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi
în limba română. /An. CI (1983), 3-4 (mart.-apr.), pp. 184-
200/.
107. M/OISESCU/, I. I. (Prof.), Sfânta Scriptură. /An.
LVII (1939), 1-2 (ian.-febr.), p. 108/.
Aniversarea a 400 de ani de la traducerea Bibliei în limba engleză.
108. NAGHIU, Iosif E., Primele traduceri ungureşti ale
Bibliei s-au făcut pe pământul Moldovei. /An. LVIII (1940),
9-10 (sept.-oct.), p. 744/.
109. NECULA, N. (Pr. Prof), Simpozionul dedicat
aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti
(Buc., 10 nov. 1988). /An. CVI (1988), 11-12 (nov.-dec.), pp.44-
51/.
110. NIFON (Episc.), /Cuvântare rostită în şedinţa
Sfântului Sinod cu privire la Mica Biblie/. /An. XXXVIII
(1914), 2 (mai), pp. 156-158/.
111. NOVAC, Şt.(Diae.), Premierea de către Academia
Română a „Bibliei lui Şerban (1688)” şi a „Noului Testament
de la Bălgrad" (Alba Iulia, 1648; 11 iul. 1991). /An. CIX
(1991), 7-9 (iul.-sept.), pp. 43-46/.
112. ORLEANU - BIRl ADEANU, Calistrat (Arh.),
Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţii ei în Biserica
Romei. /An. XXVII (1903), 7 (oct.), pp. 732-740/.
Sfânta Scriptură în contextul cultului creştin. Sinodul de la Trident.
51
Traducerea Vulgata (Itala), Fericitul leronim. Răspândirea şi oficializarea
Vulgatei în Biserica Romano - Catolică.
113. PLĂMĂDELĂ, Antonie (Episc.), Biblia de la
Bucureşti. Cine a făcut traducerea? /An. XCVI (1978), 9-10
(sept.-oct.), pp. 1004-1018/.
114. Id., Biblia de la 1936. /An. XCVII (1979), 3-4 (mart.
- apr.), pp. 414-450/.
Traducerea lui Gala Galaction. Din istoricul traducerii textului
biblic.
115. POP, G. T., Biblia în traducerea lui Nicolae
Milescu. /An. LXXX (1962), 9-10 (sept.-oct.), pp. 958-963/.
116. POPESCU, Victor N., Şcoala Biblică a romano -
catolicilor la Ierusalim. /An. XLI (1992), 2 (nov.), p. 148/.
117. Μ., Ediţia populară a Sfintei Scripturi (Bucureşti,
1937). /An. LV. (1937), 1-2 (ian. - febr.), pp. 110-111/ {R ecen zie).
118. POPESCU - MĂLĂEŞTI, I. (Pr.), Biblia tipărită de
Şaguna (Sibiu, 1858). /An. XXXIII (1909), 7 (oct.), pp. 746-
750/ (R e c e n z ie ).
119. /Redacţia/, Pregătirea unei Biblii ecumenice în
limba arabă /An. LXXXVII (1969), 1-2 (ian.-febr.), p. 154/.
120. Id., Revizuirea şi publicarea textelor Sfintei
Scripturi. /An. LXXXIX (1971), 9-10 (sept. - oct.), p. 1010/.
121. M., Acte oficiale. /An. XXXVIII (1914), 4 (iul.), pp.
285-292/.
Adresa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române către Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice privind noua ediţie a Sfintei S c r ip tu r i.
Precizări asupra fondului şi formei textului traducerii.
122. Id., Simpozioane peste hotare dedicate ediţiei
jubiliare a „Bibliei de la Bucureşti” (1688). /An. CVI (1998),
nr. 11-12 (nov. - dec.), pp. 51-55.
Geneva (20 nov.), Viena (27nov.), Torino (27 nov.), Torino (27 nov.),
Atena (18 dec.), Paris (20 dec.).
123. Μ., Ecouri din presa bisericească de peste hotare.
/An. CVI (1998), 11-12 (nov. - dec.), pp. 56-57/.
Reeditarea Bibliei lui Şerban.
124. Id., Lansarea Bibliei, ediţia jubiliară a Sfântului
52
Sinod, la Academia Română (20 nov. 2002). /An. CXX
(2002), nr. 10-12 (oct.-dec.), pp. 240-243/.
125.ROVENŢA, H.(Pr..), Patriarhul Miron şi Biblia.
/An. LVI (1938), 11-12 (nov. - dec.), pp. 664-666/.
126.SCRIBAN, I. (Arhim.), Biblia în Grecia. /An.
XXXIV (1911), 12 (mart.), pp. 1318-1319/.
127.M., Societatea BibUcă Britanică în România în
1920-1921. /An. XL (1921), 2 (nov.), pp. 148-149/.
128.1d., Building the city. A Popular Report of the British
and Foreign Bible Society for the year 1921-1922 (London,
1922). /An. XLI (1922), 2 (nov.), pp. 150-152/ (Recenzie).
129. Id., Citiri din Biblia nouă (ediţia Gala Galaction).
/An. XLI (1923), 5 (febr.), p. 394/.
130. H., Biblia Ungurească în România. /An. XLI (1923),
11 (aug.),p.797/. ^ „
Prima traducere în limba maghiară a Bibliei s-ajacut in Moldova in
1436.
131. Id., Congresul Societăţii Biblice Britanice (Londra,
1924, 7 mai). /An. XLII (1924), 6 (iun.), pp. 375-377/.
132.1d., Mica Biblie din nou (ediţia a IlI-a, Bucureşti,
1925). /An. XLIII (1925), 3 (mart.), p. 186/.
133. M., Un fost ministru despre o carte bisericească.
./An. XLIV (1926), 3 (mart.), p. 172/.
Menţiuni în „Neamul românesc" despre Mica Biblie.
134. H., „The Bible in the World” (London, 1927). /An.
XLV (1927), 5 (mai), p. 319/(Recenzie).
135. M., voi. The hundred and twenty-third report of the
British and foreign Bible Society (London, 1927). /An. XLV
(1927), 9 (sept.) pp. 563-564/.
136. Id., Activitatea Societăţii Biblice Britanice şi
străine. /An. XLVI (1928), 2 (febr.), p. 164/.
Noi traduceri ale Sfintei Scripturi pentru Asia, Africa, America de
Sud şi Australia.
137. Id., La Bible du centenaire (Paris, 1928), 12 (dec.),
p. 1137/.
53
138. Μ., Teologii evrei prepară o ediţie nouă a Bib
/An. XLVII (1929), 1 (ian.), p. 1246/.
139. M., Traducerea Bibliei merge înainte. /An. XL
(1930), 11 (nov.), p. 1101/.
Traducerea episcopului Nicodim Munteanu, Pr. Grigorie Pişculescu
(Gala Galaction) şi Pr. Vasile Radu.
140. Μ., Mica Biblie sub tipar (ediţia a IV-a).
XLVIII (1930), 11 (nov.), p. 1101/.
141.1d., Mica Biblie (Ediţia a IV-a, Bucureşti, 1931). /An.
XLIX (1931), 2-3 (febr.-mart.), p. 285/ (Recenzie).
142.1d., Congresul Societăţii Biblice Britanice (Londra,
1932). /An. L (1932), 7 (iul.), p. 509/.
143.1d., Biblia în lume. /An. L (1932), 10 (oct.), p. 636;
an. LI (1933) 11-12 (nov.-dec.), p. 591/.
Despre activitatea Societăţii Biblice Britanice.
Ι44.Μ., Traducerea Bibliei înaintea Congresului
Naţional. /An. L (1932), 12 (dec.), pp. 801-802/.
145.Μ., De dragul Bibliei. /An. LI (1933), 5-6 (mai-iun.),
p. 287/.
Ediţii rare ale Sfintei Scripturi la Los Angeles.
146.SECAŞ, Gh. (Prot.), Biblia sau Sfânta Scriptură
(Bucureşti, 1968). /An. LXXXVII (1969), 7-8 (iul.-aug.), pp.
845-846/.
147.SEREDA, G. (Diac.), Iniţiativa transilvană şi
tipărirea Bibliei româneşti./An. LXII (1944), 1-3 (ian.-mart.),
pp. 62-76/.
Dm istoria traducerilor româneşti ale Bibliei, Traducători români ai
Sfintei Scripturi
148. ŞERBĂNESCU, N.(Pr.). Biblia de la 1688 în
slujirea dreptei credinţe şi a unităţii poporului român. /An.
CVI (1988), 9-10 (sep. - oct.), pp. 69-82/.
149. Id., Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. Cu
prilejul tricentenarului apariţiei „Bibliei de la Bucureşti" (1688-
1988). /An. CVII (1989), 3-4 (mart.-apr.), pp. 51-78/.
150. TOMA, Stela, Pe marginea unei lansări de carte;

54
Biblia de la Bucureşti (1688), voi. I-II, Iaşi, 2001-2002 (23 ian.
2003). /'An. CXXII (2004), nr. 1-4 (ian.-apr.), pp. 472-480/.
151. M., Prima „Catedrală” a Prea Fericitului Patriarh
Teoctist. /An. CXXV(2007), nr. 7-8(iul.-aug.), pp. 143-146/.
Reeditarea Bibliei lui Şerban(l688-1988).
152. VASILESCU, Gh., Festivităţile lansării celei de a
doua tranşe a ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti (1688)
şi a Pentateuhului, traducere, note şi comentarii a I.P.S.
Arhiepiscop Bartolomeu-Valeriu Anania al Clujului. /An.
CXV (1997), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 57-62/.
153. VERZAN, Sabin (Pr ), Delegaţi ai Societăţilor
Biblice Unite la Bucureşti (12-15 nov. 1990). /An. CVIII
(1990), 11-12 (nov.-dec.), pp. 45-46/.
(Vezi şi în voi. III, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cap. Istoria cărţii şi
a tiparului).

IV. Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi


154. PLOIEŞTEANU, Inocenţiu (Arh.), Sfânta Scriptură.
/An. IX (1885), 3 (mart.), pp. 190-203; 4 (apr.), pp. 252-275/.

V. Canonicitatea cărţilor Sfintei Scripturi


155. CORNOIU, I., Istoria canonului Noului Testament.
/An. XVIII (1894), 6 (sept.), pp. 417-425/.
Noţiunea de „canon”. Criteriile de selecţie ale cărţilor Sfintei Scripturi.
Formarea canonului Sfintei Scripturi. Părinţii apostolici.
/An. XVIII (1894), 1 (oct.), pp. 516-529/.
Autorii cărţilor Noului Testament Inspiraţia cărţilor Noului
Testament. Canonul Muratori. Canonul Noului Testament în ediţiile
ereticilor (marcioniţi, ebioniţi, valentinieni). Origen.
/An. XVIII (1894), 8 (nov.), pp. 643-658/.
Canonul Noului Testament în secolul al iV-lea.
/An. XVIII (1894), 9 (dec,), pp. 738-751/.
Critici moderni ai canonului Noului Testament (Andreas Bodenstein
de Karlstadt, Zwingli, Calvin, Ioan Gerhard, Semlor, I. D. Michaelis,
Schleirmacher, Franz Christian Bauer, Bruno Bauer, Hilgenfeld).
55
/An. XVIII (1895), 10 (ian.), pp. 813-825/.
Variantele textului Noului Testament Istoria "externă" a textului
(cuvinte, forme, semne de punctuaţie, capitole, versete).
/An. XVIII (1895), 11 (febr.), pp. 945-956/.
Integritatea textului. Variante ale textului. Materialul folosit pentru
scriere. Forma cărţilor. Codici biblici (Alexandrin, Vaticanus, Sinaiticus,
Ephraemi, Rescriptus).
/An. XVIII (1895), 12 (mart.), pp. 1033-1049/.
Codici biblici (Cantabrigiensis, Bezae, Laudianus, Cleromontenus,
Dresdensis, Boerverianus, Angiensis, greco-latinus, Cyprius, Codicele E,
Codicele I, Rossannensis, rescriptus, Coislinianus, Borgianus, Cottonianus,
Tschendorfianus, Uffenbacianus, Harlejanus, Revianus, Monţfortianus sau
Oublenensis, Berberini).
156. PLOIEŞTEANU, Inocent M. (Arh.), Sfânta Scriptu
/An. IX (1885) 5 (mai), pp. 355-363, 6 (iun.), pp. 413-426/.
Canonicitatea cărţilor Sfintei Scripturi. Cărţi apocrife. Cărţi
pierdute.
157. POPESCU, I.(Diac.), O mică excursiune asupra
cărţilor canonice ale Vechiului Testament. /An. XXV (1901),
8 (nov.), pp. 775-784; 9 (dec.), pp. 881-889/.
Istoria canonului Vechiului Testament.
/An. XXV (1902), 10 (ian.), pp. 965-977/.
Istoria canonului Vechiului Testament. Talmudul. Menţiuni în Noul
Testament despre cărţile Vechiului Testament.
/An. XXV (1902), 11 (febr,), pp. 1122-1131/.
Canonul Vechiului Testament în Sfânta Tradiţie (Sfinţii Părinţi şi
Sinoadele ecumenice).
/An. XXV (1902), 12 (mart.), pp. 1169-1192/.
Canonul Vechiului Testament în Biserica Romano-Catolică,
anglicană şi Biserica Ortodoxă Română.
/.An. XXVI (1902), 2-3 (mai - iun.), pp. 235-238Λ
Cărţile canonice în Orient (Peşito, Şcoala din Nisibe).

VI. Interpretarea cărţilor Sfintei Scripturi

158.ERBICEANU, Gh., Antropomorfismele Sfintei


Scripturi./ An. IX (1885), 8 (aug.), pp. 611-620/.
Traducere şi prelucrare după I. D. Grand Piere.
56
159. G/ÎRBOVICEANU/, P., /Constantin Chiricescu,
Ermeneutica biblică (Bucureşti, 1897)/. /An. XXI (1897), 9
(dec.), pp. 950-951/{Recenzie).
160. MOISESCU, G. L, Pr. Dr. Gh. I. Ghia, Pâinea vieţii.
Texte biblice explicate pentru „Straja Ţării” (Bucureşti,
Editura Cugetarea, 1939) /An. LVII (1939), 7-8 (iul. - aug.), p.
458/(Recenzie).
161. Id., Gala Galaction, Adolf Deissmann, în „Raza”,
an. VII (1937), nr. 363 (22 apr.), /An. LV (1937), 3-4 (mart.-
apr.), pp. 236-237/.
162.0RLEANU - BÎRLĂDEANU, Calistrat (Arh.),
Deosebitele feluri de interpretare ale Sfintei Scripturi. /An.
XXXII (1908), 1 (apr.), pp. 70-81/.
Parafrazări, scolii, glose, postile, omilii, comentarii, catene,
cuvântări, prescurtări. Sensurile Sfintei Scripturi: mistic, alegoric, dogmatic
şi literal.
163,Id., Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament.
/An. XXVIII (1904), 9 (dec.), pp. 1043-1046/.
164. PITEŞTEANU, Gherasim (Arh.), Sfătuiri pentru
studiul Sfintei Scripturi. /An. XIII (1889), 8 (nov.), pp. 455-
481/.
Condiţiile necesare interpretului Sfintei Scripturi. Metode de
interpretare şi studiu.
165. PLOIEŞTEANU, Inocent N. (Arh.), Sfânta Scriptură.
/An. IX (1885) 7 (iul.), pp. 467-482; 8 (aug.), pp. 558-568/.
Interpretarea Vechiului Testament. Iisus Hristos şi Vechiul
Testament
/An. LX (1885), 9 (sept.), pp. 718-739/.
Reguli de interpretare a Vechiului Testament
166. POPESCU - MĂLĂEŞTI, I. (Pr. Prof.), Comentam şi
reflexii scripturistice. /An. XXXIII (1909), 8 (nov.), pp. 926-930/.
Figuri de stil in cărţile Sfintei Scripturi Parabolele Vechiului
Testament.
/An. XXXIII (1909), 9 (dec.), pp. 1016-1029/.
Parabola omului bogat (II Sam„ XII, 1-10). Parabola viţei de vie
(Isaia, V, 1-7).

57
167. Μ., Oarecare locuri din Sfânta Scriptură explicat
de Sinodul I Ecumenic de la Niceea. /An. XLIII (1925), 10
(oct.), pp. 634-635/.
168. /Redacţia/, Organizarea unui Congres de teolog
ermeneutică ortodoxă la Centrul de la Atena (1972, mai 17-
21). /An. XC (1972), nr. 3-4 (mart.-apr.), pp. 324-325/.
169.1d., Primul Congres de teologie ermeneutică
ortodoxă de la Atena (1972, mai 17-21). /An. XC (1972), 5-6
(mai-iun.), p. 544/.
170.SCRIBAN, luliu (Arhim.), Conferinţa de interpretare
a Bibliei. /An. XLI (1922), 1 (oct.), pp. 79-80/.
Cursurile pastorale din Mitropolia Ungrovlahiei {1922, oct. 24).
171. M., Diac. Dr. H. Rovenţa, Interpretarea Sfinte
Scripturi după Origen (Rm. Vâlcea, 1929). /An. XLVII
(1929), 9 (sept.), p. 862/ (Recenzie).
172. M., Arhim. dr. Justin I. Suciu. Ermeneutică biblic
sau ştiinţa interpretării Sfintei Scripturi (Arad, 1933). /An.
LI (1933), 5-6 (mai-iun.), p. 290/.

VIL Scrieri biblice apocrife

173. CRISTESCU, Gr. (Diac.), Giovani Papini ş


Foerster, De la evangheliile apocrife. /An. XLI (1922), 2
(nov.), pp. 149-150/ (Recenzie).
174.IONESCU, I. (Pr,), Protoevanghelia în traducerile
româneşti ale Sfintei Scripturi. /An. CXVIII (2000), nr. 4-6
(apr.-iun.), pp. 269-272/.
175.IORDĂCHESCU, Cicerone, O carte samariteană a
lui Iisus. /An, XXXIII (1909), 1 (apr.), pp. 98-103/.
Traducerea unui articol al lui M. Gasterpublicat în „Times" (1908, iun.).
176. LECCA, Paulin (Arhim.), Există o psaltire a Maici
Domnului? /An. XLIII (1975), 9-10 (sept. - oct.), pp. 1103-1106/.
177. M/UŞEŢESCU/, A., Literatura apocrifă din secolu
al doilea şi al treilea şi influenţa ei asupra tradiţiunei orale.
/An. XXX (1906) liapr.), pp. 62-74/.
58
-

Generalităţi despre tradiţia populară şi literatura apocrifi. Apocrife


eretice: Evanghelia evreilor, Evanghelia egiptenilor, Evanghelia lui Petru.
Apocrife semieretice: Protoevanghelia lui lacob, Actele lui Pilat, Evanghelia
lui Pseudo-Matei, Evanghelia dulgherului Iosif, Evanghelia copilăriei
Sfintei Fecioare, Evanghelia lui Iisus, Acta Petri et Pauli, Acta Pauli et
Thecle, Acta lohannis, Actele lui Tadeu, Epistole către Laodiceni,
Corespondenţa Sfântului Pavel cu Seneca, Apocalipsele apocrife (colecţia
din 1866).
178. /ORLEANU - BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Evanghelia şi mărturiile ereticilor celor dintâi două secole
primare. /An. XXI (1897), 1 (apr.), pp. 35-53/.
Generalităţi. Timpul scrierii Sfintelor Evanghelii. Cuprinsul Sfintelor
Evanghelii. Evanghelia lui Mercion.
179. Μ., Literatura apocrifă biblică. /An. XXII (1899), 1
(apr.), pp. 51t66/.
Generalmţi. Fond şi formă în apocrifele biblice. Actele apocrife ale
Apostolilor.
/An. XXIII (1899), 2 (mai), pp. 157-191/.
a) Apocrifele Vechiului Testament: A IV-a carte a lui Ezdra, A 111-a
carte a lui Ezdra, Cartea lui Enoch, Mica geneză, înălţarea lui Isaia,
(Ascensio Isaiae), Testamentul celor doisprezece patriarhi, Epistola lui
Baruh, Cartea a lll-a a Macabrilor, Cartea celor 18 psalmi, rugăciunea
regelui Manase, Psalmul lui David, după lupta cu Goliat, Prologul lui Iisus,
fiul lui Sirah, Adaos la cartea lui Iov, Haggada, Apocalipsa lui Adam, Viaţa
lui Adam, Genealogia lui Adam, Cartea fiilor şi a fiicelor lui Adam,
învăţăturile lui Adam către fiul său Seth, Lupta lui Adam, Evanghelia Evei,
Apocalipsa luiAvraam, Trei patriarhi, Testamentul lui lacob, Rugăciunea lui
Iosif, Cartea lui Eldad şi Medad, Apocalipsul lui Moise, înălţarea lui Moise,
Tainele lui Moise, Contradicţia lui Solomon, Apocalipsa lui Zaharia;
b) Apocrifele Noului Testament: Evanghelia celor doisprezece
apostoli, Evanghelia lui Cerint şi Carpocrat, Evanghelia Sfântului Petru,
Evanghelia egiptenilor, Protoevanghelia lui lacob cel Mic, fratele Domnului,
Evanghelia naşterii Sfintei Fecioare, Istoria lui Ioachim şi Ana, Despre
naşterea Măriei şi copilăria Mântuitorului, Evanghelia copilăriei, Historia
Iosephi fabri lignarii, Evanghelia arabă asupra copilăriei Mântuitorului,
Evanghelia lui Nicodim, Epistola latină a lui Pilat către împăratul Claudiu
(Tiberiu), Epistola lui Pilat către împăratul Tiberiu, Istorisirea lui Pilat către
împăratul Tiberiu, Epistola lui Lentulus către Senatul Roman, Raportul lui
Pilat către Tiberiu, Epistola lui Tiberiu către Senatul roman, Epistola lui
Tiberiu către mama sa. Predica lui Petru, Faptele lui Petru, Faptele lui

59
Pavel, Faptele lui Pavel şi ale Teclei, Faptele lui Andrei şi loan, Călătoriile
lui Toma, Tradiţiunile apostolului Matia, Istoria Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel, Faptele lui Filip, Faptele lui Andrei şi Matei, Faptele lui Toma,
Faptele lui loan, Istoria oarecăror apostoli, Epistola Sfântului Apostol Pavel
către Laodiceni, Epistola Sfântului Apostol Pavel către Corinteni,
Corespondenţa Sfântului Apostol Pavel cu filozoful Seneca, Epistola
Sfântului Ignatie către Sfânta Fecioară, Epistola Sfintei Fecioare către
Ignaţiu, Epistola Sfintei Fecioare către locuitorii din Mesina, Florenţa şi
altele, Apocalipsa Sfântului Petru, Apocalipsa Sfântului Pavel, Apocalipsa
Sfântului Toma, Apocalipsa Sfântului Ştefan, Apocalipsa apocrifă a Sfântului
Apostol loan.
Colecţii de cărţi apocrife ale Sfintei Scripturi
180. POPESCU-MĂLĂEŞTI, I, (Diac.), Cărţile necanon
şi apocrife ale Vechiului Testament. /An. XXVIII (1904), 4 (iul.),
pp. 404-415/.
Cărţi necanonice: Tobie, ludit, Baruch, Epistola lui Ieremia, Cartea
a IlI-a a lui Ezdra, înţelepciunea lui Solomon, înţelepciunea lui Iisus, fiul lui
Sirah, cărţile Macabeilor, Rugăciunea lui Manase, Cântarea celor trei tineri,
Istoria Suzanei, Istoria lui Baal, Visul lui Mardoheu, Decretul lui Artaxese,
Rugăciunea lui Mardoheu şi a Esterei, Descrierea pe larg a intrării Esterei
la rege, Decretul regelui şi observarea despre însemnătatea visului lui
Mardoheu, Psalmul 151:
Cărţi apocrife: Cartea a IV-a a lui Ezra, Cartea a IV-a Macabei,
Prologul la înţelepciunea lui Solomon, Adaosul la capitolul 42 din Iov, O
prefaţă la Plângerile lui Ieremia, Psalmii lui Solomon.
Noţiunea de carte apocrifi (secretă) în concepţia vechilor popoare.
Atestări patristice despre cărţile necanonice şi apocrife (Origen, Didim cel
Orb, Eusebiu de Cezareea, Clement Romanul, Policarp al Smirnei, Bamaba,
Clement Alexandrinul, Tertulian, Grigorie de Nazianz, Vasile cel Mare,
Amfilohie, Anastasie Sinaitul, Ciprian, Âtanasie, Leontin Bizantinul,
Epifaniu, loan Damaschin, Nicefor Calist, Zonara, Rufinus, Ieronim,
Grigorie cel Mare, Augustin, Beda, Alquin, Rebanus Maurus, Sinoadele de
la Laodiceea, Constantinopol, conciliile de la Hypa şi Cartagina). Cărţile
necanonice şi apocrife la evrei: Mişna, Gemara, Tractatul Sinhedrin.
181. Redacţia, O carte antică. /An. XXI (1897 ), 2 (ma
pp. 227-228.
Descoperirea de către Societatea „Egiptian Exploration Pund" a
lucrării Logia Kuriaka, ce ar cuprinde cuvântările Mântuitorului.
182. SCRIBAN, /luliu/ (Arhim.), Folosul Evangheliilor
apocrife. /An. XL (1921), 2 (nov.), pp. 90-93/.
60
5

Evangheliile apocrife (conţinut şi formă). Poziţia Bisericii Ortodoxe


faţă de aceste scrieri. Studiul ştiinţific al Evangheliilor apocrife (istoria
dogmelor, filologie şi istoria bisericească). Menţiuni patristice despre
Evangheliile apocrife. Necesitatea apărării evangheliilor canonice. Concluzii.
1S3.TIMUŞ, Gherasim, Evangheliile apocrife. /An. XVI
(1892), 6 (sept), pp. 474-478/.
Noţiunea de „evanghelii apocrife". Răspândirea Evangheliilor
apocrife. Cuprinsul Evangheliilor apocrife.
/An. XVI (1892), 8 (nov.), pp. 658-668/.
Cauzele răspândirii Evangheliilor apocrife. Evangheliile apocrife în
cultura română şi în tradiţia populară. Istoria lui Iosif Lemnariul (text).
/An. XVI (1892), 9 (dec.), pp. 760-767; an. XVII
(1893), 1 (apr.), pp. 86-90; 2 (mai), pp. 179-187/.
Comentarii şi concluzii.

VIII. Arheologie biblică


184.BALAUR, D., Lacul Ghenizaret. /An. LII (1934), 1-
2 (ian.-febr.), p. 76/.
185.1d., Descoperiri arheologice în Samaria Veche. /An.
LIII (1935), 5-6 (mai-iun.), pp. 278-279/.
186. BELDIE, Const. P. (Pr.), Descoperirile de azi şi
Biblia. /An. L (1932), 5 (mai), p. 395/.
Descoperirile de la Tell-el-Amama.
187. CÂRSTOIU, Justinian(Protos. Conf. Dr.), Vetre
religioase din Orientul Apropiat: grotele de la Khirbet
Qumran. /An. CXXV(2007), nr. l-6(ian. - apr.), pp. 331-346/.
188. Μ., Haine şi ornamente în Vechiul şi Noul Testament.
/An. CXXV(2007), nr. l-6(ian. - apr.), pp. 363-379/.
A. Tradiţia iudaică: o haină iudaică; căderea şi grija pentru
acoperirea trupului; lepădarea podoabelor la Betel; idolii şi bijuteriile;
lepădarea ornamentelor la Muntele Horeb; aroganţa fiicelor Sionului;
lepădarea simbolurilor mândriei; judecata şi podoabele; un simbol al
frumuseţii; cetatea sfântă împodobită ca o mireasă; pieptarul marelui preot;
mireasa împodobită de Dumnezeu; descoperire progresivă; pictată ca
Izabela; alegoria celor două femei; o femeie „pustiită ”. Concluzii.
189. CORNIŢESCU, Emilian (Diac. Prof.), Al II-lea

61
Congres internaţional de Arheologie Biblică (Ierusalim, 24
iun,-4 iul. 1990). /An. CVIII (1990), 7-10 (iul.-oct.), pp. 50-54/.
190. C/RONŢ/, Gh., Ruinele Ierihonului. /An. LI
(1936), 7-8 (iul.-aug.), p. 620/.
191. /FLOREA/, Lucian (Arhiep.) Tomis, Unde trebu
situată Betsaida Iulias? /An. CIX (1991), 7-9 (iul.-sept.), pp.
199-205/.
192. GALACTION, Gala, Inscripţia de la Delii. /An. XL
(1923), 5 (febr.), pp. 321-327/.
Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu proconsulul Galion. Sfântul
Pavel în Corint. Din viaţa Sfântului Pavel. Descoperiri arheologice la Delfi.
193. GEAMĂNU, Aristide (Pr.), Piatra unde s-au aşezat
pâinile minunate. /An. LI (1933), 11-12 (nov.-dec.), p. 556/.
Descoperiri arheologice în Palestina.
194. GHEORGHE, Mihail(Diac.), Antichitatea iudai
în contextul celorlalte culturi şi civilizaţii ale Asiei Mici. /An.
11(2011), nr. 2(mai-aug.), pp. 213 - 243/.
Preliminarii. 1. Antichitatea Asiei Mici(Mesopotamia, Siria antică,
Hitiţii). 2. Legea Vechiului Testament şi Codul lui Hammurahi(asemănări şi
deosebiri). Summary.
195. (Redacţia), Din timpul alcătuirii unor texte sfinte a
Bibliei. /An. XCIII (1975), 9-10 (sept.-oct), p. 1082/.
Descoperirile arheologice de la Tal Mardikh (Siria).
196.SIMEDREA, T. (Pr.), O inscripţiune la Dura. /An.
XLII (1924), 4 (apr..), p. 244/.
Descoperiri arheologice la Dura în Mesopotamîa.
197. Id., Săpături în Betania. /An. LII (1934), 11-12
(nov.-dec.), pp. 764-765/.
198Jd., Descoperirea unui mozaic în biserica din
Betleem. /An. LII (1934), 11-12 (nov.-dec.), p. 765/.
199.1d., Metropolita Djonizy, Archeologja Chrzes-
cijanska. Zrodla ogolne (Arheologia creştină, izvoarele
generale), în „Elpis”, an. VIII (1934), nr. 1, pp. 9-54 /An. LIII
(1935), 3-4 (mart.-apr.), p. 218/ (Recenzie).
200.SCRIBAN, Iuliu (Arhim.), Un articol însemnat. /An.
XLI (1923), 4 (ian.), p. 319/.
62
Articolul lui Gala Galaction, Inscripţiunea de la Delfi.
201.1d., Aflarea cetăţii lui Avraam, /An. XLVI (1928), 1
(ian.), p. 83/.
Cercetări arheologice britanice în zona cetăţii Ur.
202Jd., Ce se crede noua cronologie a Bibliei. /An. L
(1932), 1 (ian.), p. 88/.
Descoperiri arheologice în Palestina.
203. Μ., voi. Arheologie preistorică (Iaşi, 1929) /An.
XLVII (1929), 6 (iun.), p. 575/ (Recenzie).
204. M., Pr. Prof. Dr. Vasile Tarnavschi, Arheologia
Biblică /An. XLVIII (1930), 5 (mai), p. 501/ (Recenzie).
205.1d., Dr. G. Contenau, Manuel d’Arheologie
orientale, depuis Ies origines jusqu’â l’6poque d’Alexandre
(Paris, Ed. Picard, 1927-1928,3 voi. /An. L (1932), 9 (sept.), pp.
620-621/ (Recenzie).
206. TARNAVSCHI, Vasile (Prof. Dr.), Răspuns la o
recenzie. /An. L (1932), 5 (mai), pp. 380-384)/.
207. TĂNĂSESCU, Nic. (Pr.), Gh. A. Sotiriu, [Manual
de Arheologie creştină. Introducere], în „Anuar. Ştiinţ. al Fac.
Teolog, de la Univ. din Atena, 1935-1936”, Atena, 1937, pp. 70-
90 /An. LVII (1939), 5-6 (mai-iun.), pp. 336-339/ (Recenzie).
208. VASILESCU, Toma (Pr.), învierea Domnului şi
inscripţia din Nazaret /An. LIX (1941), 3-4 (mart,-apr.), pp.
132-142/.
Descoperiri arheologice în Palestina.
Vezi capitolul Arheologie biblică din voi. II(Istoria Bisericii
Universale).
B, VECHIUL TESTAMENT

I. Generalităţi; II. Pentateuhul; ΙΠ. Josua Navi;


IV. Rut; V. Iov; VI. Psaltirea: 1. Despre Psalmi în
general; 2. Traduceri şi ediţii ale Psaltirei; VII.
Cărţile didactice: 1. Generalităţi; 2. Proverbele lui
Solomon; 3. Eclesiastul; IX. Prorocii: 1. Generalităţi;
2. Isaia; 3. Ieremia; 4. Daniil; 5. Amos; 6. Miheia; 7.
Ioil; 8. Iona; 9. Naum; 10. Maleahi; X. Cântarea
Cântărilor; XI. Macabei.

I. Generalităţi

209. ABRUDAN, Dumitra (Pr. Prof.), Al X-lea Cong


al Organizaţiei internaţionale pentru Studiul Vechiului
Testament (Viena, 1980, aug. 24-29). /An. XCVIII (1980), 9-
10 (sept-oct), p. 932/.
210. BEJENARU, Mihail (Pr.), In jurul unei disc
asupra Vechiului Testament. /An. XLIII (1925). 8 (aug.) pp
454-457/.
211 .BOROIANU, D. G., Scurtă privire asupra ideilor
morale din Vechiul Testament şi creştinism. /An. XXXVII
(1913), 2 (mai), pp. 132-149/.
212. BOTEZ, AL A., Din cronica celui de-al tre
templu./An. LXXXII (1964), 7-8 (iul.-aug.), pp. 775-784/.
Cel de-al treilea templu din Ierusalim (20 î. d, Hr. -70 d. Hr.).
213. CĂLINESCU, St. (Pr.), Poezia ebraică. /An.
(1881), 12 (sept.), pp. 797-806/.
Caracterul poeziei ebraice. Formarea poeziei ebraice Istoria poeziei
ebraice.
214. CHIRIAC, Gh. (Pr.), Recenzii. /An. LXIV (1946)
3(ian. - mart.), pp. 137-141/.
Recenzie la lucrarea iui A. P. Lopuhin, Istoria Biblică. Vechiul
64
Testament (traducere în româneşte de Nicodim Munteanu, patriarhul
României, t. III, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1945).
215. CHIRU - NANOV, L, Zidurile Ierihonului cad...
/An. XXXVIII (1915), 10 (ian.), pp. 1051-1062/.
Repovestirea unor pasaje din Vechiul Testament cu privire la
Ierihon. Amintiri din timpul unui pelerinaj făcut la Locurile Sfinte.
216. CHIŢESCU, N. (Prof.), voi. Studiul Vechiului
Testament (manual pentru uzul studenţilor Institutelor
teologice) (Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă, 1955). /An. LXXIV (1956), 1-2 (ian.-febr.), pp. 139-
143/ (Recenzie).
217. CORNIŢESCU, Emilian (Diac. Prof.), Al Π-lea
Congres internaţional de Arheologie Biblică (Ierusalim, 24 iun
- 4 iul. 1990). /An. CVIII (1990), 7-10 (iul. - oct.), pp. 50-54/.
218. DAVID, P. I. (Diac), Iosif Flaviu, Antichităţi
iudaice (Prefaţă de Răzvan Teodorescu, traducere şi note de Ion
Acsan), voi. I (Bucureşti, 2000). /An. CXX (2002), nr. 10-12
(oct.-dec.), pp. 443-445/(R ecenzie).
219. DEMETRESCU, Drag., Pietatea iudaică. /An. XXX
(1906), 1 (apr.), pp. 1-15/.
Pietatea - element al moralei iudaice. Exemple de pietate în Vechiul
Testament Sacrificiile - caracteristici ale pietăţii iudaice. Organizaţia
religioasă în timpul lui Moise. Decalogul. Monoteismul poporului evreu.
/An. XXX (1906), 2 (mai), pp. 222-230/.
Sacrificiile şi ceremoniile Vechiului Testament - elemente ale pietăţii
iudaice. Legislaţia mozaică privitoare la sacrificii şi acte de pietate. Pietatea
în scrierile, faptele şi concepţia profeţilor Vechiului Testament Raporturi
între pietatea Vechiului şi a Noului Testament
220. ERBICEANU, C., Cele zece porunci explicate de
Damaschin. /An. XXVIII (1904), 3 (iun.), pp. 241-260/.
Manuscris grecesc inedit (1600), prezentarea şi traducerea.
Damaschin „Studitul", călugăr din Mănăstirea Studiţilor din
Constantinopol.
221. ERBICEANU, Gh., Viaţa viitoare în Vechiul
Testament sau credinţa la evrei în nemurirea sufletului. /An.
XII (1888), 5 (aug.), pp. 321-336; 6 (sept.), pp. 437-447/.
Traducere şi prelucrare după pastorul Ch. I. Froasare.

65
222. GEORGESCU. I. V., Demonologia Vech
Testament. Satan în profeţia lui Zaharia (teză de doctorat).
/An. XVI (1938), 9-10 (sept. - oct.) pp. 481-564/.
Menţiuni despre Satan în Profeţia lui Zaharia. Necesitatea studiului
asupra pasajului respectiv. Viziunea lui Zaharia şi împrejurările sociale.
Explicarea viziunii. Interpretări. învăţătura despre demoni în Vechiul
Testament Demonologia în Orient. Confluenţe între Vechiul Testament şi
religiile orientale. Bibliografie.
223. G./ÎRBOVICEANU, P./, Diac. Gr. Pop
Patriarhii din pământul Canaan, istorie extrasă din Sfânta
Scriptură a Vechiului Testament (Bucureşti, 1913). /An.
XXXVII (1914), 10 (ian.), pp. 796-797/ (Recenzie).
224.IVAN, Iorgu D., Lods Adolphe, Decouvertes
recentes interesant L'Ancien Testament (Paris, 1937). /An.
LVI (1938), 1-4 (ian. - apr.), pp. 115-117/ (Recenzie).
225. MANGÎRU, B., Animalele necurate. /An. XX
(1912), 5 (aug.), pp. 459-478/.
Animalele menţionate în Vechiul Testament şi împărţirea lor.
226. M., Caracterul general al poeziei şi forma vers
la evrei. /An. XXXVI (1912), 6 (sept.), pp. 599-608/.
Religia în contextul suprastructurii ebraice. Poezia ca formă a
exprimării sentimentului religios. Fond şi formă în versul religios ebraic.
227. Η., Cărţile sibiline în originea poeziei creştine.
XXXIX (1916), 10 (ian.), pp. 1048-1058/.
228. MIRONESCU, Al. (Dr.), /Isidor Onciul, Manual de
Introducere în Sântele cărţi ale Testamentului Vechi (Bucureşti,
1882). /An. ΧΠΙ (1889), 2 (mai), pp. 123-125/ (Recenzie).
229.1d., /Emilian Voiutschi, Morala Testamentului
Vechi (Cernăuţi, 1890), 11 (febr.), pp. 650-653/.
230.OSTAFE, Laurenţiu (Drd.), Identitatea lui Celsius.
/An. CXXII (2004), nr. 9-12 (sept.-dec.), pp. 630-636/.
231./ORLEANU - BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Eliberarea evreilor din Egipt şi trecerea lor prin Marea
Roşie. /An. XX (1897), 10 (ian.), pp. 1022-1051/.
Moise şi epoca sa după însemnările lui Iustin, Tacitus, Strabon,
Wolofs, Suidas, Ârtapan şi Demetriu.

66
5

/An. XX (1897, 10 (ian.) pp. 1022-1051/.


Moise şi epoca sa în lumina inscripţiilor şi cronicilor egiptene,
însemnările lui Memfis şi Ramses. Atestări geografice.
232.1d., Viaţa viitoare după Pentateuh şi Cartea lui Iov.
/An. XXII (1898), 3 (iun.), pp. 244-259/.
233.1d., Profeţiile tipice şi alegorice şi figurile lor din
Vechiul Testament. /An. XXII (1898), 4 (iul.), pp. 407-424/.
Despre simbol. Sensurile interpretării Sfintei Scripturi. Comentarii
asupra profeţiilor Vechiului Testament. Mesia în viziunea profeţilor.
234.1d., Profeţiile Vechiului Testament şi timpul venirii
Mântuitorului pe pământ. /An. XXII (1899), 12 (mart.), pp.
1144-1161/.
235,Id., Profeţiile Vechiului şi Noului Testament. /An.
XXV (1902), 12 (mart.), pp. 1221-1232/.
Noţiunea de „profet". Misiunea profeţilor. Autoritatea profeţilor.
Profeţii din Vechiul Testament Şcolile profetice. Profeţii în Noul
Testament.
236. W., Solomon. /An. XXVII (1903), 8 (nov.), pp. 930-
947; 9 (dec.), pp. 1058-1069/.
237. POPESCU, I. (Diac.), Vechiul Testament. Studiile
semitice în general. Critica Vechiului Testament. /An. XXVI
(1902), 7 (oct.), pp. 777-787/.
238. POPESCU, M., Fabula şi parabola în Vechiul
Testament. /An. XXXIV (1910), 5 (aug.), pp. 522-525, 6
(sept.), pp. 658-663/.
239.1d., Profeţia şi psalmul. /An. XXXVIII (1914), 5
(aug.), pp. 420-426/
Profeţi, psalmişti şi poeţi la evrei.
/An. XXXVIII (1914), 6 (sept.), pp. 569-575/.
Proorocirile lui Amos şi Osia.
/An. XXXVIII (1914), 7 (oct.), pp. 686-693/.
Profeţiile lui Isaia şi Ieremia.
/An. XXXVIII (1914), 8 (nov.), pp. 786-793/.
Proorocul Ieremia. Tematica Vechiului Testament
/An. XXXVIII (1914), 9 (dec.), pp. 871-878; 10 (ian.), pp.
992-998; ll(febr.), pp. 1125-1131; 12 (mart.), pp. 1239-1245;

67
an. XXXIX (1915), 1 (apr.), pp. 73-78; 2 (mai), pp. 163-169; 3
(iun.), pp. 253-258/.
Despre psalmi.
/An. XXXIX (1915), 4 (iul.), pp 368-374/.
Legea mozaică şi legea Noului Testament.
240. P/OPESCU/, V. N. (Pr.), I. V. Georgescu, Demonologie
Vechiului Testament Azazel (Bucureşti, 1934). /An. LUI (1935),
3-4 (mart.-apr.), 214/ (Recenzie).
241. M., Prot. Prof. Gh. I. Savelschi, Dreptul din
Vechiul Testament, (trad. de Pr. Al. Bogdane)) (Chişinău,
1934). /An. LIV (1936), 7-8 (iul. -aug.), p. 653/ (Recenzie).
242. POPESCU-MĂLĂEŞTI, I. (Diac. Dr.), împărţirea
timpului la evrei. /An. XXVIII (1904), 8 (nov.), pp. 931-950/.
243. M., Comentarii şi reflexii scripturistice. /An
XXXIV (1910), 5 (aug.), pp. 506-511; 7 (oct.), pp. 752-759; 8
(nov.), pp. 903-910/.
Despre pilde, fabule şi ghicitori în Vechiul Testament.
244.1d., Scurte studii introductive în literatura biblică
a Vechiului Testament. /An. XLII (1924), 3 (mart.), pp. 129-
237; 8 (aug.), pp. 449-454/.
Generalităţi. Cărţile aghiografe. Poezia la evrei. Caracterul poeziei
biblice.
245./Redacţia/, Al optulea Congres pentru studiile de
Vechiul Testament (Edinburg, 1974, aug. 15-23). /An. XCII
(1974), 7-8 (iul.-aug.) pp. 894-895/.
246.1d., Consultaţia referitoare Ia cărţile Vechiului
Testament Ia „Universitatea de Paul" (Chicago, 1976, febr.-
mart). /An. XCIV (1976), 3-4 (mart.-apr.), pp. 253-254/.
247.SCRIBAN, luliu (Arhim.), Textul Decalogului după
hotărârea Sfântului Sinod./An. XLV (1927), li (nov.), p.
678/.
248. M., Arh. Dr. Vasile Tarnavschi, Introducere în
sfintele cărţi ale Testamentului Vechi (Cernăuţi, 1928). /An.
XLVI (1928), 7 (iul.), pp. 651-653/ (Recenzie).
2 4 9. Μ., Pr. Prof. Dr. Gh. I. Ghia, Atitudinea

68
r

Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament (Craiova,


1929). /An. XLVII (1929), 12 (dec.), p. 1151/ (Recenzie).
250.Id., Pr. I. Popescu-Mălăeşti, Scurtă introducere în
cărţile Vechiului Testament (Bucureşti, 1933). /An. LI (1933),
5-6 (mai-iun.), p. 288/ (Recenzie).
251. Μ., Sir Charles Marston, The New Knowledge
about the Old Testament (Londra, 1933). /An. LI (1933), 7-8
(iul. - aug.), p. 382/ (Recenzie).
252. SCRIBAN, Neofit (Arh.), Testamentul Vechi
studiat duce la cel Nou ori evidenţe intrinsece. /An. II (1876),
4 (ian.), pp. 305-307/.
Generalităţi.
/An. II (1876), 4 (ian.), supliment, pp. 1-16/.
Cunoaşterea lui Dumnezeu şi datoriile morale ale omului. Despre
însuşirile lui Dumnezeu. Despre datorii.
/An. II (1876), 5 (febr.), supliment, pp. 17-32/.
Moise. Profeţii. Datoriile omului către Dumnezeu după învăţătura lui
Moise. Credinţa în viaţa viitoare.
/An. II (1876), 6 (mart.), supliment, pp. 33-40/.
Aşteptarea unui Mântuitor. Moralitatea legii mozaice . Mozaismul
duce la creştinism.
/An. Π (1876), 7 (april.), supliment, pp. 41-48/.
Mozaism şi creştinism. Starea religioasă şi morală a lumii înainte de
Hristos.
/An. II (1876), 8 (mai), supliment, pp. 49-56/.
Filozofia greco - romană la venirea lui lisus. Dumnezeirea
Mântuitorului.
/An. III (1876), 2 (nov.), supliment, pp. 89-96;3 (dec.),
supliment, p. 97/.
Superioritatea legii morale a Noului Testament
/An. II (1876), 12 (sept.), supliment, pp. 1-113/.
Reluarea ediţiei ( Bucureşti, Tipografia Curţii, 1876).
253.S/IMEDREA/, T. (Arh.), Prot. Gh. I. Savelschi,
Dreptul din Vechiul Testament (trad. de Pr. Al. Bogdaneţ)
(Chişinău, 1934). /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 529/
(Recenzie).
254.SIMIONOV, S., Elisabet Belenskon, /Chemarea lui
69
Israel/, în „Puţi” 1937,52, pp. 56-66. /An. LV (1937), 7-10 (iul.-
oct.) pp. 548-549/ {Recenzie.)
255.1d., Arhim. Ciprian, /Slujba levitică şi profetică ca
tipuri de pastoraţie/, în „Vospredanie” Paris, 1936, pp.
140.154. /An. LVI (1938), 5-6 (mai-iun.), pp. 140-154/
(Recenzie).
256. VASILACHE, Vasiîe (Prot.), Pr. Nicodim Ioniţ
Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie? extr. din
„Misionarul", 1939, 11-12, /An. LVIII (1940), 1-2 (ian. - fehr.),
p. 104/ (Recenzie).

II. Pentateuhul

257. ANTONOVICI, I. (Pr.), Faraonii contemporani lui


Moise. /An. XI (1887), 3 (iun.), pp. 217-221/.
Ramses II, Meneftah I, Seti I.
258. BELDIE, Const. I. (Pr.), Noi ştiri despre Turn
Babilonului. /An. L (1932), 1 (ian.), pp. 89-90/.
259. CHIRICUŢĂ, Petre (Pr.), „Şi duhul lui Dumneze
se purta pe deasupra apelor". /An. XLIX (1931), 4 (apr.), pp.
308-322/.
260. COZMA, A. C. (Pr.), O viaţă de patriarh. /An. XLI
(1925), 11 (nov.), pp. 683-685/.
261. FULGA, N. (Pr.), Despre cei dintâi oameni. /A
XLVII (1929). 3 (mart.) pp. 228-230/.
262. MANGÎRU, B. (Pr.), Cei dintâi oameni. /An. XLV
(1928), 12 (dec.), pp. 1103-1105/.
263.0RLEANU - BÎRLÂDEANU, Calistrat (Arh.),
Eşirea ebreilor din Egipt. /An, XXIV (1900), 3 (iun.), pp. 292-
310/.
264.1d., Creaţiunea după Biblie şi tradiţiunile popoarelor
vechi. /An. XXVII (1903), 3 (iun.), pp. 241-257/.
Cosmologia biblică. Tradiţii ale vechilor religii şi popoare privind
originea lumii (greci, chaldei, armeni, fenicieni).
/An. XXVII (1903), 5 (aug.), pp. 496-513/.
70
Cosmologia la egipteni, greci, romani, perşi, indieni, chinezi,
japonezi, tibetani, mahomedani, islandezi, americani, mexicani, canadieni.
Societatea Ethnologică din Londra.
265. PLOIEŞTEANU, Inocent M. (Arh.), Sfânta
Scriptură. /An. IX (1885), 10 (oct.), pp. 799-821/.
Introducere în Pentateuh. Autenticitatea, integritatea, şi veridicitatea
cărţilor Pentateuhului.
/An. DC(1885), 11 (nov.), pp. 877-898/.
Originea cărţilor Pentateuhului. Fond şi formă în cărţile
Pentateuhului.
/An. X (1886), 1 (ian.), pp. 54-64/.
Comentarii la Facere.
/An. X (1886), 2 (febr.), pp. 84-99; 3 (mart.), pp. 153-171,
4 (mart.), p. 246/.
Timpul scrierii Facerii. Comentarii.
/An. X (1886), 4 (apr.), pp. 247-268; 5 (mai), pp. 353-368/.
Note şi comentarii la Ieşire. Legislaţia şi cultul în Vechiul Testament.
/An. X (1886), 6 (iun.), pp. 461-470; 7 (iul.), pp. 508-528/.
Note şi comentarii la Leviţic.
/An. X (1886), 8 (aug.), pp. 619-636; 9 (sept), pp. 709-
724/.
Note şi comentarii la Numeri.
/An. X (1886), 12 (dec.), pp. 976-993/.
Note şi comentarii la Numeri Profeţiile lui Balaam.
/An. XI (1887), 5 (aug.), pp. 440-446/.
Note şi comentarii la Deuteronom.
/An. XI (1888), 11 (febr.), pp. 968-978; 12 (mart.), pp. 1053-
1066/.
Legislaţia mozaică după Pentateuh.
266. /Redacţia/, Raportul mozaic despre facerea lumii şi
ştiinţele naturale. /An. VIII (1884), 8 (aug.), pp. 557-583/.
Reproducerea unui articol din "Candela” ( Cernăuţi, 1884, nr. 7).
2 6 1 .lâ., 5508 ani de la crearea lumii? /An. XCIII (1975),
9-10 (sept.-oct.), p. 1081/.
268.SCRIBAN, I. (Arhim.), Facerea (trad. de Episc.
Nicodem) (Chişinău, 1929). /An, XLVII (1929), 11 (nov.), p.
1054/ {Recenzie).
71
269.14, Nicolae Neaga, Contribuţii la lămurirea
textelor mesianice din cartea Facerii (Sibiu, 1930). /'An. XLIX
(1931), 1 (ian.), p. 78/ {Recenzie)

III. J o s u a N a v i

270.ORLEANU-BÎRLĂDEANU, Calistrat (Arh.),


Cartea lui Iosua Navi. /An. XXX (1906), 5 (aug.), pp. 481-489;
6 (sept.), pp. 673-680/.

IV . R u t

271. MANOLACHE, T. N., Mihail Sadoveanu, Miha


Wieder, Rut, în „Revista Fundaţiilor Regale", XII (1945), 3, pp.
483-489. /An. LXIII (1945), 7-8 (iul.-aug.), pp. 290-291/
{Recenzie).

V. I o v

272. MANGÎRU, B., Cartea lui Iov. /An. XXXV (1911


8 (nov.), pp. 936-943; 9 (dec.), pp. 1039-1048/.
273.0RLEANU - BÎRLĂDEANU, Calistrat (Arh.),
Cartea lui Iov. /An. XXX (1906), 2 (mai), pp. 156-168/.
Generalităţi. Subiectul şi scopul cărţii. Realismul istoriei lui Iov.
/An. XXX (1906), 4 (iul.), pp. 382-397/.
Autorul, inspiraţia, canonicitatea şi stilul căr(ii.
274.POPESCU - MĂLĂEŞTI, I. (Pr.), Scurte studii
introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. /An.
XLII (1924), 9 (sept.), pp. 516-524; 11 (nov.), pp. 642-650; an.
XLIII (1925), 1 (ian.), pp. 8-14/.
275.SIMEONOV, S., IV. S. Marcovski, Probleme
religios-filozoflee din cartea Iov, extras din „Annuaire de la
Faculte de Theologie”, Sofia, XVII (1939-1940), pp. 1-64. /An.
LIX (1941), 11-12 (nov. - dec.), pp. 713-714/ {Recenzie).
72
r

VI. P s a ltir e a

1. Despre psalmi în general

276. BINDIU Olivia» (Protos.), Psalmii şi legătura lor eu


cultul divin ortodox. /An. CV (1987), 9-10 (sept. - oct.), pp. 177-
179/.
277. CHIRICESCU, Constantin (Prof. Dr.), Despre
Psaltire. /An. XXXIX (1915), 1 (apr.), pp. 102-120/.
278. DEMETRESCU, Drag., Psalmul 50. Studiu
exegetico-biblic. /An. XIX (1895), 9 (dec.), pp. 583-596; 11
(febr.), pp. 728-738; 12 (mart.), pp. 813-824; an. XX (1896), 5
(aug.), pp. 432-441; 7 (oct.), pp. 639-652; 8 (nov.), pp. 721-741;
9 (dec.), pp. 909-913; an. XX (1897), 12 (mart.), pp. 1134-1136/.
279. ERBICEANU, C., Continuarea explicării Psalmului
50 de Sfântul Ioan Hrisostom. /An. XXXHI (1909), 1 (apr.), pp.
37-48; 2 (mai), pp. 138-156/.
280. MIRONESCU, Athanasie (Arh.), Un Psalm din
Psaltirea tradusă de Părintele Gala Galaction. /An. XLVII
(1929), 5 (mai), pp. 469-474/.
281. MOISESCU, G., Gala Galaction, Poezia psalmilor,
în "Muncă şi Credinţă", II (1934), pp. 3-6. /An. LII (1934), 3-4
(mart. - apr.), pp. 252-253/ {Recenzie).
282. PITEŞTEANU, Gherasim (Arh.), Note şi meditaţii
asupra psalmilor. /An. XI (1887), 1 (apr.), pp. 44-70; 3 (iun.),
pp. 239-247; 4 (iul.), pp. 367-374; 5 (aug.), pp. 424-429/.
283. POPESCU, M., Profeţia şi psalmul. /An. XXXVIII
(1914), 9 (dec.), pp. 871-878/.
284. POPESCU - MĂLĂEŞTI, I. (Pr. Prof.), Psalmii. /An.
XXVIII (1904), 5 (aug.), pp. 528-538; 6 (sept.), pp. 653-670; 7
(oct.), pp. 747-755; an. XXVIII (1905), 10 (ian.), pp. 1093-1105;
11 (febr.), pp. 1233-1243; 12 (mart.), pp. 1333-1343; an. XXIX
(1905), 1 (apr.), pp. 43-52; 4 (iul.), pp. 435-444; 9 (dec.), pp.
1001-1016; an. XXXI (1907), 6 (sept), pp. 703-711/.
73
285.Μ., Scurte studii introductive în literatura biblică
a Vechiului Testament /An. XLII (1924), 4 (apr.), pp. 202-
205; 5 (mai), pp. 280-290.
Psalmii (denumire, cuprins, împărţire, clasificări). Psalmii în cultul
creştin.
/An. XLII (1924), 6 (iun.), pp. 321-328/.
Autorii psalmilor. Colecţii de psalmi. Integritatea şi canonicitatea
psalmilor. Tematica.
286.S/IMEDREA/, T. (Arh.), Pr. Prof. I. Popescu -
Mălăieşti, Studii şi comentarii. Psaltirea în versuri, în „Raze
de lumină", VI (1934), pp. 223-250. /An. LII (1934), 11-12
(nov.-dec.), pp. 797-799/ {Recenzie).
287. VASILACHE, Vasile (Prot.), Psaltirea. /An. LVII
(1940), 11-12 (nov. - dec.), pp. 871-872/.
288. Μ., Pr. Dr. T. Negoiţă, Psaltirea în cultul Biseric
Ortodoxe (Bucureşti, 1940). /An. LVIII (1940), 11-12 (nov -
dec.), pp. 881/ {Recenzie).
289. TIMUŞ, G., Note şi meditaţii asupra psalmilor
/An. IX (1885), 8 (aug.), pp. 641-648; 9 (sept), pp. 673-695; 11
(nov.), pp. 862-876; 10 (oct), pp. 822-830; an. X (1886), 2
(febr.), pp. 100-113; 4 (apr.), pp. 234-245; 5 (mai), pp. 374-392;
an. X (1887), 13 (ian.), pp. 1062-1079; an. XII (1888), 2 (mai),
pp. 140-149/.

2. Traduceri şi ediţii ale Psaltirii

290. COMAN, Vasile (Pr.), Patru sute de ani de l


tipărirea Psaltirii româneşti şi a Liturghierului. /An.
LXXXVI1I (1970), 9-10 (sept-oct), pp. 1042-1046/.
Simpozionul de la Braşov (1970 sept. 7-8).
291. CUNESCU, Gh. (Pr.), Academia Republici
Socialiste România, Coresi, Psaltirea slavo-română (1577),
în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1589 (Bucureşti,
Editura Academiei, 1976). /An. XCIV (1976), 7-8 (iul.-aug.),
pp. 835-839/ {Recenzie).
74
292. Μ., Dosoftei, Opere. I. Versuri (ediţia N. A. Ursu)
(Bucureşti, Editura Minerva, 1978), /An. XCVII (1979), 9-12
(sept.-dec.), pp. 1279-1281/ {Recenzie).
293. DANCU, Cristofor (Diac.), Dosoftei, Psaltirea în
versuri /An. CUI (1985), 3-4 (mart. - apr.), pp. 324-328/ {Recenzie).
294. FILITTI, Ioan C., O Psaltire de la 1817. /An. LII
(1934), 5-8 (mai-aug.), pp. 473-476 /(Foto. 1 buc.).
Recenzie la Psaltirea (Rm. Vâlcea, 1817).
295. G/ÎRBOVICEANU/, P., /Psaltirea pe scurt (Bucureşti,
1909). /An. XXXIII (1909), 8 (nov.), p. 951 /{Recenzie).
296. MANOLACHE, T. N., C. Tagliani, O psaltire
românească necunoscută din 1748, din „Anal. Acad. Rom.
Mem. Sect. Lit.”, seria III, t. XI, mem. 8, Bucureşti, 1942. /An.
LXI (1943), 1-3 (ian.-mart), p. 134 /{Recenzie).
297. M., Prof. I. Nistor, Psaltirea de la Movilău, în
„Cartea Moldovanului", Bucureşti, 1943, nr. 1, pp. 113-114.
/An. LXI (1943), 4-6 (apr. - iun.), p. 288/ {Recenzie).
298.1d„ Mitropolitul Dosoftei, Psalmii în versuri (Ediţia
D. Murăraşu, Bucureşti, Editura „Cartea Românească", 1943).
/An. LXI (1943), 7-9 (iul. - sept.), pp. 401-402/ {Recenzie).
299. MIRONESCU, Athanasie (Mitrop.), Psaltirea tradusă
din evreieşte de preoţii V. Radu şi Gala Galaction. /An. XLIX
(1931), 10 (oct.), pp. 649-660; 11 (nov.), pp. 750-762/ {Recenzie).
300.SCRIBAN, I. (Arhim), Psaltirea (Chişinău, Editura
„Cartea Românească", 1928). /An. XLVI (1928), 8 (aug.), p.
768/ {Recenzie).
301.1d„ Psaltirea Părintelui Gala Galaction gata de
tipar. /An. (LVII (1929), 3 (mart.), p. 280/.
302.1d„ Pr. Vasile Radu şi Gala Galaction, Psaltirea
Proorocului şi împăratului David (Bucureşti, 1929). /An.
XLVII (1929), 11 (nov.), pp. 1053-1054 {Recenzie).
303.1d„ Episcop pus la lucrul Bibliei. /An. XLVIII
(1930), 4 (apr.), pp. 382-383/.
Din activitatea de traducător a episcopului Nicodim Munteanu,
stareţul Mănăstirii Neamţu. O nouă ediţie a Psaltirii.
75
304.Id, Gala Galactîon şi Pr. Vasile Radu, în jurul
Sfintelor Scripturi, extr. din „Viaţa Românească", an. XXII
(1930), nr. 9. /An. L (1932), 2 (febr.) pp. 173-175/.
Răspuns la recenzie ficută de mitropolitul Athanasie Mironescu
traducerii Psaltirii (ediţie Gala Galactîon şi Vasile Radu).
305.M., Psaltirea proorocului şi împăratului David
(trad. de episc. Nicoditn Munteanu) (Bucureşti, Tipografia
Cărţilor Bisericeşti, 1931). /An. I (1932), 2 (febr.), pp. 189-190/
{Recenzie).
306-Id., Vasile Militaru, Psaltirea în versuri (Bucureşti,
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1933). /An. LI (1933), 5-6 (mai-
iun.), p. 288/ {Recenzie).
307.M., Mihail Procopie, Psalmi versificaţi după
Psaltirea tălmăcită de P. S. Episcop Nicodem (Huşi, 1933).
/An. LI (1933), 5-6 (mai-iun.), p. 291 /{R ecenzie).
308.Id.,Ion Dumitrescu, Psaltire pentru popor (Târgovişte,
1933). /An. LI (1933), 9-10 (sept.-oct.), pp. 492-493/ {Recenzie).
309. ŞERBÂNESCU, Niculae (Pr.), O sărbătoare a
cărţii româneşti: trei sute de ani de la apariţia Psaltirii în
versuri a mitropolitului Dosoftei al Moldovei. /An. XCI
(1973), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1216-1237/.
310. W., Trei sute de ani de la tipărirea la Iaşi a Psaltir
de-nţăles a Sfântului împărat prooroc David de către
mitropolitul Dosoftei al Moldovei (1680 - 11 apr. - 1980). /An.
XCVIII (1980), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1159-1172/.
(A se vedea şi voi. IU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cap. Istoria
cărţii şi a tiparului).

V IL C ă rţile d id a c tic e

1. Generalităţi

311. CONSTANTIN, Grigoraş (Pr.), Cărţile didactice


ale Vechiului Testament ca izvor al predicii. /An. XCVII
(1979), 7-8 (iul. - aug.), pp. 852-868/.
Generalităţi asupra cărţilor didactice. F o rm a cărţilor didactice
76
f

înţelepciunea lui Iisus Sirah. înţelepciunea lui Solomon. Proverbele lui


Solomon, EclesiastuL Conţinutul cărţilor didactice ca izvor al predicii. Teme
importante privind viaţa creştinului. Importanţa cărţilor didactice.

2. Proverbele lui Solomon

312.,/Redacţia/, Prof. Dr. E. Voiutschi, Proverbele lui


Solomon (Cernăuţi, 1901). /An. XXV (1902), 10 (ian.), pp.
1039-1040 /(R ecenzie).

3. Ecclesiastul

313. BALAUR, D., Episc. Nicolae, Studentului I. C., care


întreabă de cartea Eclesiastului, în „Za Ţercovi”, 1934, 12, pp.
3-4. /An. LII (1934), 11-12 (nov.-dec.), p. 797/ (Recenzie).

V III. P r o o r o c ii

1. Generalităţi

314. CÂRSTOIU, Justinian (Protos.), Activitatea


profetului Ilie în viziunea Sfântului Grigorie de Nazianz şi a
Sfântului Ioan Gură de Aur. /An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-
dec.), pp. 349-359/.
315. DEMETRESCU, Drag. Convenţiune călcată. /An.
XXXV (1911), 1 (apr.), p. 118/.
Puterea de convertire a profeţilor Vechiului Testament.
316. MOISESCU, G., Ion V. Georgescu, Pe căile
profeţilor, în „Duminica Ortodoxiei", XVI (1934), 19-24. /An.
LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), p; 261/ (R ecenzie).
317. ORLEANU - BÎRLĂDEANU, Calistrat (Arh.),
Numirile date profeţilor în Sfânta Scriptură. /An. XXVIIII
(1905), 11 (febr.), pp. 1201-1211/.
318. Id., Profeţii Isaia, Ieremia, Iezechil şi Daniel. /An.
XXVIII (1905), 12 (mart.), pp. 1321-1332/.
77
319.Id., Mesia, /An. XXIX (1906), 10 (ian.), pp. 1126-
1138/.
Profeţii mesianice.
320. PASCHIA, Gheorghe (Pr. Dr.), Profeţii Vechiului
Testament propovăduiesc pacea, se roagă şi luptă pentru ea.
/An, Cil (1984), 11-12 (nov.-dec.) pp. 763-772/.
321. P/OPESCU/, M., Rolul educativ al profeţilor. /An.
XXXIV (1911), 12 (mart.), pp. 1260-1265; an. XXXV (1911), 1
(apr.), pp. 44-50; 2 (mai), pp. 153-158; 3 (iun.), pp. 309-314; 4
(iul.), pp. 451-455; 5-6 (aug-sept.), pp. 689-694/.
322. Id., Pe căile profeţilor. /An. XXXIX (1916), 11 (febr)
pp. 1137-1143/.
Recenzie la I. Chim - Nanov, Pe căile profeţilor,
323. POPESCU - MÂLĂEŞTI, I. (Pr.), Studii şi
comentarii. Proorocii. /An. XLIII (1925), 11 (nov.), pp. 691-
699/.
Noţiuni generale. Numirea. Misiunea proorocilor. Timpul activităţii
profetice. Viaţa şi activitatea unor prooroci (Moise, Aaron, Miriam, Dehora,
Samuel, Gad, Nathan, Ahia, Semaia, Iddo, Azariahu, Chanani, Micha, Eli).
/An· XLIV (1926), 1 (ian.), pp. 25-32; 2 (febr.), pp. 54-61;
3(mart.), pp. 128-135/.
Generalităţi.
/An. XLIV (1926), 4 (apr.), pp. 199-206/.
Metoda de lucru a proorocilor. Bibliografie.
324. Id., Pr. Ic. 1. Popescu-Mălăeşti, Studii şi
comentarii. Proorocii. Note introductive (Bucureşti, 1916).
/An. XLIV (1926), 6 (iun.), p. 368 /(Recenzie).
325. SCRIBAN, I. (Arhim.), Nicoiae Neaga, Profeţii
mesianice în Vechiul Testament (Sibiu, 1920). /An. XLVIII
(1930), 7-8 (iul. - aug.), pp, 811-812/ (Recenzie).
2. Isaia

326. C/ĂCIULĂ/, Ol. N. (Pr.), Prof. V. Vellas, Teologia


părţii a Π-a a cărţii lui Isaia, în „Anaplasis”, 1934,23-24, pp.
309-311. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), pp. 90-91
/{R ecenzie).
327. POPESCU, M., Gheorghe Popescu - Bordeiu,
Privire asupra cărţii profetului Isaia. /An. XXV (1901), 7
(oct.), pp. 673-678 /{R ecenzie). 281.
328. POPESCU-MĂLĂEŞTI, I. (Pr.), Studii şi
comentarii. /An. XLIV (1926) 5 (mai), pp. 273-280; 6 (iun.),
pp. 316-321; 7 (iul.), pp. 401-404; 9 (sept.), pp. 529-533; 10
(oct.), pp. 561-569; 12 (dec.), pp. 727-730; an. XIV (1927), 1
(ian.), pp. 23-31; 2 (febr.), pp. 82-91; 3 (mart.), pp. 147-155; 4
(apr.), pp. 211-216; 5 (mai), pp. 278-286/.

3. Ieremia

329. SIMIONOV, S., Prot. C. I. Savelski, Profetul


Ieremia şi timpul său, în „Anuar. Fac. de Teologie din Sofia",
XIII (1937), pp. 1-56. /An. LV (1937), 11-12 (nov.-dec.), pp.
729-730/ {Recenzie).

4. Daniil

330. DEMETRESCU, Drag., O profeţie memorabilă.


/An. XXXIV (1911), 11 (febr.) pp. 1153-1166/.

5. Amos

331. ORLEANU-BÎRLĂDEANU, Calistrat (Arh.),


Profeţiile lui Amos. /An. XXXII (1908), 7 (oct.), pp. 726-740/.

79
6. M iheia

332. CĂCIULĂ, Olimp (Pr.), Prof. V. Vellas Profetul


Miheia, în „Anaplasis”, 1935, 1-2, pp. 6-7. /An. LIII (1935), 1-
2 (ian.-febr.), pp. 91-92 /{Recenzie).
333. Id., Prof. V. Vellas. Predica lui Miheia şi epoca sa,
în „Anaplasis”, 1935, 3, pp. 28-29. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-
febr.), p. 92/ {Recenzie).

7. Ioil

334. ORLEANU - BÎRLĂDEANU, Calistrat (Arh.),


Profeţiile lui Ioil. An. XXXII (1908), 5 (aug.), pp. 564-573; 6
(sept.), pp. 614-622/.

8 . lona

335. DEMETRESCU, Drag., Noul lona. /An. XXXIII


(1909), 5 (aug.), pp. 481-492/.
Pornind de la un fapt relatat de presa engleză, autorul încearcă să
dovedească veridicitatea minunii biblice.

9. Naum

336. RADU, Vasile (Pr. Prof. Dr.), T. S. Negoiţă,


Proorocul Nahum. Traducere şi comentarii (Teză de
doctorat) (Bucureşti, Tipografia „România Mare", f.a.). /An. LI
(1933), 1-2 (ian.-febr.), pp. 68-87; 3-4 (mart.-apr.), pp. 146-185
(fotografii şi facsimile); 5-6 (mai.-iun.), pp. 252-268
(fotografii); 7-8 (iul.-aug.), pp. 355-377; 9-10 (sept.-oct.), pp.
459-486/ {Recenzie).

80
r

10. M aleahi

337. MIHĂLCESCU, L, Profeţiile sfântului Maleahi.


/An. XI (1922), 7 (apr.), pp. 548-549/.

I X C â n ta r e a c â n tă r ilo r

338. ALEXE, George, însemnări bisericeşti şi literare.


/An. CXVI (1998), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 454-455/.
339. BRANIŞTE, Ene (Diac.), Cântarea cântărilor
(Bucureşti, 1944). /An. LXIII (1945), 9 (sept.), pp. 443-447/
(Recenzie).
340. IONESCU, I. (Pr.), Cântarea Cântărilor (trad. Ioan
Alexandru, (Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1977). /An. XCVI (1978), 5-6 (mai.-iun.), pp. 661-664/
(Recenzie).
341. MANGÎRU, B., Cântarea /An.
Cântărilor.
XXXVII (1914), 12 (mart.), pp. 1041-1051; an. XXXVIII
(1914), 4 (iul.), pp. 337-346/.
342. Id., Interpretarea cărţii. /An. XXXVIII (1914),
2(mai), pp. 92-100/.
343. ORLEANU - BÎRLĂDEANU, Calistrat (Arh.),
Cântarea Cântărilor. /An. XXXII (1908), 8 (nov.), pp. 913-
919; 9 (dec.), pp. 1058-1063/.
344. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Pr. V. Radu şi Gala
Galaction, Cântarea Cântărilor (Bucureşti, 1934). /An. LIII
(1935), 1-2 (ian.-febr.), p. 90/ (R ecenzie).

X M acabei

345. ORLEANU - BÎRLĂDEANU, Calistrat (Arh.),


Macabeii. /An. XXXII (1909), 10 (ian.), pp. 1156-1162: 11
(febr.), pp. 1248-1252; 12 (mart.), pp. 1414-1421.

81
C, NOUL TESTAMENT

I. Generalităţi; II. Traduceri şi ediţii ale


Noului Testament; III. Sfintele Evanghelii: 1 . Sfânta
Evanghelie după Matei; 2. Sfânta Evanghelie după Marcu;
3. Sfânta Evanghelie după Ioan; 4. Evangheliile sinoptice.
IV. Viaţa Mântuitorului; V. Faptele Apostolilor;
VI. Epistolele pauline: 1. Epistola către romani; 2.
Epistola a Il-a către Corinteni; 3. Epistola către Galateni; 4.
Epistola către Efeseni; 5. Epistola către Filipeni; 6 . Epistola
I-a către Timotei; 7. Epistola către Tit; 8 . Epistola către
evrei; VII. Epistola Sfântului Iacob; VIII. Epistola
Sfântului Iuda; IX. Apocalipsa.

/. G e n e ra lită ţi

346. ANG/HELESCU/, P. (Pr.), Arhim. Chirii,


Trădarea lui Iuda/, în „Pastirsco Delo”, Sofia, ΧΙΠ (1934), 12-
13 (apr.) /An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), p. 252/ {Recenzie).
347. M., Prof. Hristo Ghiaurov, /Fraţii Domnului/, î
„Anuar. Univ. din Sofia. Fac. de Teologie", 1932-1933, VI (Sofia,
1933). /An. LIII (1935), 5-6 (mai-iun.), pp. 286-290/ {Recenzie).
348. BALAUR, D., Pr. M. Mihailov,/ Ţie, Doamne!/, î
„Utrenia Zaria”, 1935, pp. 19-20. /An. LIII (1935), 3-4 (mart.-
apr.), p. 219/ {Recenzie).
349.Id., D. Işevschi, /Ale lui Dumnezeu şi ale Cezarului/
/An. LIV (1936), 3-4 (mart. - apr.), pp. 254-255/ {Recenzie).
350. BASARAB, Mircea (Pr. Dr.), Evanghelie şi cultur
la români. /An. CX (1992), 1-3 (ian.-mart.), pp. 44-56/.
351. BĂLAN - MIHAILOVICI, Aurelia, Pr. Dr. Ioa
Mircea, Dicţionar al Noului Testament (A - Z) (Buc., Ed. Inst.
Biblic şi de Misiune, 1985). /An. CIV (1986), 5-6 (mai-iun.), pp.
165-174/ {Recenzie).
82
r

352. BOTEZ, Al. A., Viaţa şi moartea lui Irod. /An.


LXXXIII (1965), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1147-1155/.
353. BRIA, Ion (Pr. Prof. Dr.), Puterea profetică a
Evangheliei,. /An. CXX (2002), nr. 7-9 (iul.-sept.), pp. 208-210/.
354. CHIRICESCU, C. (Dr ), Sfântul Apostol Paul după
Sfânta Scriptură. /An. XXI (1897), 8 (nov.), pp. 783-797; 9
(dec.), pp. 915-945/.
355. CHIŢESCU, N. I. (Dr. Asist.), însemnătatea
doctrinară a prepoziţiei „anti” în Noul Testament. /An. LV
(1937), 7-10 (iul.-oct.), pp. 387 - 416/.
Sensul etimologic al prepoziţiei. Accepţiunile sale în Noul
Testament Utilizarea acestei prepoziţii în scrierile patristice pentru a
exprima ideea de substituire. Deosebiri confesionale.
356. Μ., Justin Martirul, Activitatea Sfântului Apostol
Pavel în Atena (Iaşi, 1946). /An. LXVI (1948), 9-10 (sept.-oct.),
pp. 508-511/.
357. COMAN, Constantin (Pr. Dr.), Sfântul Evanghelist
Luca, autorul epistolelor pastorale - o ipoteză. /An. CXVI
(1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 261-370/.
358. CORNIŢESCU, C-tin (Pr. Prof.), Contribuţii ale
Prea Fericitului Părinte Patriarh Justin la studiul biblic al
Noului Testament. /An. CUI (1985), 3-4 (mart.-apr.), pp. 252-
265/.
359. CRAIOVEANU, Sofronie (Arh.), însemnătatea şi
întrebuinţarea cuvântului „evanghelie". /An. XXXIII (1909),
4 (iul.), pp. 445-450/.
360. CRONŢ, G., Iezechil, mitropolit, /Cei 70 ucenici/, în
„Teologhia” 1938, fasc. 62, pp. 118-126. /An. LVI (1938), 7-8
(iul.-aug.), p. 453/ {Recenzie).
361. DEMETRESCU, Dragomir, Recensământul din
timpurile lui Quirinius şi tetrarhul Lysaniu. /An. XX (1897),
12 (mart.), pp. 1081-1100; an. XXI (1897), 14 (apr.), pp. 54-66;
2 (mai), pp. 121-130/.
362. GÎRBOVICEANU, P., Literatura religioasă. /An.
XXIX (1905), 6 (sept.) pp. 611-614/.
83
Recenzie la Bartolomeu Stănescu, Autenticitatea cărţilor sfinte ale
Noului Testament (teză de licenţă) (Bucureşti, 1905).
363.IONESCU, Ştefan (Pr.), Sărutarea păcii, /An. XII
(1888), 8 (nov.), pp. 568-570/.
364.ISPIR, Vasile G. (Prof.), Sfântul Apostol Pavel ca
misionar. /An. LXII (1944), 1-3 (ian. - mart.), pp. 42-61/.
365. LECCA, Pauîin (Arhim.), "Şi nu ne duce pe noi în
ispită". /An. XCIV (1976), 7-8 (iul. - aug.), pp. 693-703/.
366. MANGÎRU, B., Originea sacrificiilor. /An. XL
(1916), 1 (apr.), pp. 54-59/.
Sacrificiile în Vechiul Testament. Noţiunea de „jertfi" în Noul
Testament şi în Biserica creştină.
367. M/ANOLACHE/, T. N., Ioan G. Popescu, Steaua
magilor, în „Universul", 1942, 353, dec. 25, p. 10. /An. LXI
(1943), 1-3 (iam-mart.), p. 142/ (Recenzie).
368. MIHĂLCESCU, I., Caracterul Sfântului Aposto
Pavel. /An. XXXIX (1915), 5 (aug.), pp. 494-509/.
Din viaţa Sfântului Apostol Pavel. învăţătura Sfântului Pavel.
Trăsături morale şi spirituale ale Sfântului Apostol Pavel reflectate în
scrierile sale.
369.1d., Comparaţlune între învăţătura Mântuitorului
şi a Sfântului Apostol Pavel. /An. XXXIX (1915), 8 (nov.), pp.
805-819; 9 (dec.), pp. 899-911; an. XXXIX (1916), 30 (ian.), pp.
1058-1072; 11 (febr.), pp. 1154-1167/.
370.1d., învăţătura Mântuitorului şi a Sfântului
Apostol Pavel din punct de vedere al analogiilor. /An.
XXXIX (1916), 12 (mart.), pp. 1278-1289/.
371.Μ., Sinedriul. /An. XL (1916), 1 (apr.), pp. 22-35/.
Organizarea şi funcţionarea sinedriului. Menţiuni biblice şi istorice
privitoare la această instituţie.
/An. XL (1916), 2 (mai), pp. 147-159/.
Autoritatea sinedriului. Timpul şi locul ţinerii şedinţelor. Ordinea
dezbaterilor. Legiuitorii. învăţătorii de lege. Judecătorii.
372.1d., Carte teologică nouă. /An. XLII (1924), 3
(mart.), p. 188/.
Recenzie la Arhim. I. Scriban, Introducerea în Noul Testament
(Bucureşti, 1924).
84
373. MOISESCU, Gheorghe I. (Diac.), Patr. Nicodim,
Viaţa şi operele Sfântului Apostol Pavel (trad, după F. V.
Farrar) (Mănăstirea Neamţ, 1941). /An. LIX (1941), 11-12
(nov.-dec.), pp. 704-709/ {Recenzie).
374. NICOLAESCIJ, N. I. (Diac.), Cronologia paulină.
/An. LX (1942), 5-6 (mai - iun.), pp. 177-203/.
375.0RLEANU - BÎRLĂDEANU, Calistrat (Arh.), Iisus
Hristos descris de evanghelişti. /An. XXI (1897), 6 (sept.), pp.
513-522/.
376.1d., Mesia. /An. XXIX (1906), 11 (febr.), pp. 1198-
1209/.
Poziţia evreilorfaţă de Mântuitorul. Mesia cel aşteptat de evrei.
377. PASCU, Iordache (Pr.), Magii. /An. XLVII (1929),
12 (dec.), pp. 1066-1076/.
378. P1TEŞTEANU, Evghenie (Arh.), /Arh. Sofronie
Craioveanu, Noul Testament prescurtat, Bucureşti, 1912.
/An. XXXVI (1912), 7 (oct.), pp. 724-727/ {Recenzie).
379. POPESCU, Dumitru St., Dr. Vasile Gheorghiu,
Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi, în „Acad. Rom.
Studii şi Cercetări", XLI, 1940. /An. LIX (1941), 3-4 (mart. -
apr.), pp. 228-229/ {Recenzie).
380. P/OPESCU/, Gabriel (Pr.), Predosloviile Noului
Testament de la Bălgrad (1648). /An. LXXXII (1964), 5-6
(mai-iun.), pp. 597-599/.
Recenzie la G. F. Ţepelea, Predosloviile Noului Testament de la
Bălgrad (1648), în "Limba Română", 1964, nr. 2.
381. POPESCU, M., Prot. Ioan Andreescu, Fariseii şi
saducheii în epoca Macabeilor şi sub Irod cel Mare /(Teză de
licenţă). /An. XXVI (1902), 6 (sept.), pp. 705-711/ {Recenzie).
382. Id., Elemente hebraice în limba Noului Testament.
/An. XXXIII (1909), 8 (nov.), pp. 921-926; an. XXXIII (1910), 12
(mart.), pp. 1397-1401; an. XXXIV (1910), 7 (oct.), pp. 773-777/.
383. M., Arh. Antim Petrescu - Botoşeneanu, Pildele
Mântuitorului Iisus Hristos (Iaşi, 1914). /An. XXXVIII
(1914), 8 (nov.), pp. 852-853/ {Recenzie).
85
384. POPESCU, Simion (Pr. Dr.), Locui Căpăţân
interpretarea Sfintei Scripturi. /An, XLVI (1928), 8 (aug.),
pp. 720-721/.
385. POPESCU, Teodor M. (Prof.), Vasilios H. Ioann
/Apostolul Pavel şi filosofii stoici. Ideile lor despre
predestinaţia divină şi despre libertatea omenească/,
(Tesalonic, 1934). /An. LVII (1939), 1-2 (ian.-febr.), pp. 55-56
/{R ecenzie).
386. M., Vasilios II. Ioannidis, /Misticismul aposto
Pavel şi ideile şi tendinţele religioase ale epocii eleniste/
(Atena, 1936)(Recenzie).
387. POPESCU - MĂLĂEŞTI, I. (Pr,), Comentar
reflexii scripturistice. /An. XXXIV (1910), 8 (nov.), pp. 903-910/.
388. POPOVICI, Mironel, Lumini divine. Texte ex
din Noul Testament. /An. CXIX (2001), nr. 7-12 (iul.-dec.),
pp. 322-354/.
Cugetări morale din Noul Testament
389. PULPEA, IOANI. (Diac.), Mărturii profane de
Sfântul Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus Hristos. /An. LIX
(1941), 11-12 (nov.-dec.), pp. 656-665/.
Scrisoarea medicului roman Esculapius Coltellus către nepotul său
Claudius Ensa şi răspunsul acestuia.
390. ROVENŢA, H., Un studiu asupra originei Sf
Evanghelii. /An. XLV (1927), 3 (mart.), pp. 183-187/.
Recenzie la lucrarea lui Burnett Himann Streeler, The four Gospels,
a study of originis (London, 1926).
391Jd., Aime Puech, Le Nouveau Testament (Paris,
1928,1.1.). /An. XLVI (1928), 7 (iul), pp. 654-657/ {Recenzie).
392.1d., D. Walter Bauer, Griechisch - Deutsches
worterbuch zu den Scriften des Neuen Testamente und der
iibrigen urchristlichen Literatur (Giessen, 1928). /An. XLVI
(1928), 12 (dec.), pp. 1133-1134/(Recenzie)..
393. SCRIBAN, I. (Arhim.), Introducerea în Noul
Testament gata de tipar. /An. XLI (1923), 11 (aug.), p. 799/.
Cursul Arhim. Iuliu Scriban.

86
1

394.Ι&, Sfintele Evanghelii după Matei şi Marcu (trad.


Episc. Nicodim Munteanu) (Mănăstirea Neamţu, 1925). /An.
XLIII (1925), 3 (mart.), p. 184/ (R ecenzie).
395.1d., Prof, Dr. Gh. I. Ghia, împărăţia lui Dumnezeu
după Noul Testament (Craiova, 1925). /An. XLIV (1926), 1
(ian.), p. 47/ (Recenzie).
396.Id., Noul Testament (trad. de Nicodim Munteanu)
(Mănăstirea Neamţu, 1926). An. XVIV (1926), 4 (apr.), p. 240/
(Recenzie).
397. Id., Herman Strack & Paul Bukkerbeck, Kommentar
zum Neuen Testamenten aus Talmud und Midrasch (Mimchen,
1926). /An. XLV (1927), 5 (mai), p. 319/ (Recenzie).
398.1d., Pr. N. Donos, Tâlcuirea Rugăciunii Domneşti
(Huşi, 1928). /An. XLVI (1928), 9 (sept.), p. 863/ (Recenzie).
399.1d., Theo Călugărul, Minunea din Beetleem
(Craiova, 1928). /An. XLV (1928), 9 (sept.), p. 863/.
400.1d., Pr. Constantin Dincescu, Mic dicţionar al
Noului Testament (Bucureşti, 1929). /An. XLVII (1929), 9
(sept.), p. 861/ (Recenzie).
401.1d., Arhim. Iuliu Scriban, Introducere în Noul
Testament (ediţia a Π-a, Bucureşti, Editura Universală, 1929).
(An. XLVII (1929), 10 (oct.), p. 960/ (Recenzie).
402.1d., Pr. Dr. Vasile Gheorghiu, Introducere în
Sfintele Cărţi ale Testamentului Nou (Cernăuţi, 1929). /An.
XLVII (1929, 11 (nov.), p. 1054; an XLVIII (1930), 5 (mai), p.
501/ (Recenzie).
403.1d., Mitropolitul Nicolae, Pavel Apostolul lui Iisus
Hristos (Sibiu, 1931). /An. XLIX (1931), 4 (apr.), p. 381/
(Recenzie).
404.1d., Haralambie Rovenţa, Studiul Noului
Testament la noi în ultimii 50 de ani (Bucureşti, 1932). /An. L
(1932) , 12 (dec.), p. 816/.
405.Μ., Un text îndreptat al Noului Testament. /An. LI
(1933) , 7-8 (iul.-aug.), p. 380/.
Traducerea Pr. Prof. Dr. Vasile Gheorghiu.
87
406.SIMEDREA, Tit (Arh.), E. Lebediev, /A existat oare
un presbiter loan, ca persoană, afară de apostolul Ioan, fiul
lui Zevedei?/, în „Elpis” VII (1933), pp. 96-211. /An. LII
(1934), 1-2 (ian.-febr.), pp. 101-102')! (Recenzie).
407. Μ., Părintele Gheorghe, Sfinte Ioan, roagă-
pentru noi! (f. 1., f. a.). /An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), pp.
111-112/ (Recenzie).
408. H., Pr. Vasile I. Streche, Cei trei magi, în „Mân
Mântuitoare”, II (1933-1934), pp. 91-92. /An. LII (1934), 1-2
(ian.-febr.), p. 118/ (Recenzie).
409. Μ., Diac. T. Negoiţă, Betleem, în „Raze de lumină
VI (1934), pp. 446-452. /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 397/
(Recenzie).
410.S/IMIONOV/, S., Kassian, /Noul Testament în
timpul nostru. Istorie şi teologie/ în „Puţi”, an. LV (11938),
pp. 3-24. /An. LVI (1938), 7-8 (iul.-aug.), p. 449/ (Recenzie).
411. ŢEPELEA, G. F., Alte precizări în legătură c
Predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648). /An.
LXXXVIII (1965), 1-2 (ian.-fehr.), pp. 113-124!(Recenzie).
412. VLAD, Sofron (Prof. Dr.), Diac. Grigore T. Marc
Antropologia paulină (Sibiu, 1941). /An. LIX (1941), 9-10
(sept.-oct), pp. 588-590/ (Recenzie).

II. Traduceri ş i e d iţii a le N o u lu i T e sta m e n t

413. ALEXE, George, O mare victorie spirituală a limb


române. /An. CXV (1997), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 370-375/.
414. ANGHELESCU, Paraschiv (Pr.), Noul Testamen
bulgar de la 1828.0 carte apărută cu ajutorul Mitropolitului
Grigorie Dascălul. /An. LII (1934) 5-6 (mai-iun.), pp. 3306-
325/ (Foto. 3 buc.).
415. BALAUR, D., Noul Testament bulgar de la 1828.
/An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), pp. 51-55/.
416. B/ARNEA/, J., Marcel Romanescu, Tetraevanghelul
88
r

de la Craiova din 1580 şi alte cărţi bisericeşti, extr. Din


„Arhivele Olteniei”, Craiova, an XXI (1942), 119-124 (ian.-
dec.). /An. LXI (1943), 4.6 (apr.-iun.), pp. 289-290/ (Recenzie).
417. /CORNOIU, V, Istoria textului cărţilor Noului
Testament. /An. XIX (1895), 1 (apr.), pp. 58-71/.
Vechile traduceri ale Noului Testament: siriană, Peşito, Curetan,
filoxeniană, hierosollymiteană, etiopiana, egipteană, meemfitică, thebaică,
basmurică.
/An. XIX (1895), 2 (mai), pp. 131-138/.
Traducerile armeană, georgiană, persană şi arabă.
418. DAVID, P. I. (Diac.), Noul Testament (Alba Iulia,
Ed. Episcopiei de Alba Iulia, 1988). /An. CVII (1989), 7-10
(iul.-oct.), pp. 219-221/ (Recenzie).
419. DEMETRESCU, Drag., Traducerea Noului Testament
în limba greacă comună. /An. XXIII (1899), 2 (mai), pp. 231-232/.
420.1d., O eroare moştenită de veacuri în traducerile
Noului Testament. /An. XXXVIII (1915), 12 (mart.), pp. 1255-
1266/.
421. GÎRBOVICEANU, P., O subscriere. /An. XXIII
(1899), 6 (sept.), pp. 590-592/.
Prezentarea ediţiei Evangheliarului slavon chirilic-glagolitic de la
Reims (sec. XVI).
422. Id., Noul Testament Partea întâia. (Bucureşti, Editura
Minerva, 1909). /An. XXXIII (1909), 8 (nov.), p. 960/ (Recenzie).
423. M/ANOLACHE/, T. N., Mihail Nanu, Noul
Testament de la Bălgrad, în „Ţara”, I (1941), 19 (4 mai). /An.
LIX (1941), 5-6 (mai-iun.), pp. 318-319/ (Recenzie).
424. MIHAIL, Paul (Pr.), Evanghelia lui Şerban
Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române. /An. XCI
(1973), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1263-1267/ (Foto. 3 buc.).
Studiu istoric asupra Dumnezeieştii Evanghelii (Bucureşti, 1682).
însemnări de pe un exemplar aflat la un deţinător particular din Iaşi.
425. MIRCEA, Ion (Pr.), Despre recenta ediţie a Noului
Testament (Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă, 1979). /An. X C V II (1979), 5-6 (mai-iun.), pp. 654-
665/ (Recenzie).
89
T
426. MIRONESCU, Athanasie (Arh.), Noul Testamen
(trad. de Grigorie Pişculescu - Gala Galaction, Bucureşti, 1926-
1927). /An XLVI (1828), 2, pp. 169-185/ (Recenzie).
427. MUNTEANU, Nicodem (Episc.), Răspuns unor
critici. /An. XLVI (1928), 3, pp. 264-270.
Cu privire la traducerea Noului Testament a episcopului Nicodem
Munteanu.
428. NOVAC, Ştefan (Diac.), Simpozion dedicat „Noulu
Testament de la Bălgrad” (1648) de către Academia Română
(12 sept. 1990). /An. CVIII (1990), 7-10. pp. 37-38.
429. PĂCURARIU, Mircea (Pr. Prof.), 375 de ani de la
apariţia Noului Testament de la Bălgrad. /An. XCI (1973),
11-12, pp. 1206-1215/.
430. PISAROV, B., Cea mai veche traducere a Noulu
Testament în limba sârbă. /An. LII (1934), 11-12, p. 767/.
Traducerea lui Vuc (1815).
431 .POPESCU,Gabriel (Pr. Asist.), Dan Simonescu,
Codex Aureus (Bucureşti, Editura Meridiane, 1975). /An.
XCIV (1976), 3-4, pp. 429-430 {Recenzie).
432. RĂDULESCU, Mihai (Lect.), Un evangheliar
armean din sec. al XlV-lea la Iaşi. /An. XCVI (1978), 3-4, pp.
293-302 (Foto. 5 buc.)
433. /Redacţia;', Revizuirea traducerii Noului Testament
în limba sârbă. /An. XC (1972), 1-2, p. 91/
434. SCRIBAN, I., (Arhim.), Anglia. /An. XLV (1927). 7,
p. 435/.
Nouă ediţie a Noului Testament în limba greacă.
435.1d., Noul Testament (trad. de Gala Galaction,
Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1927). /An. XLV (1927),
8, p. 512/ {Recenzie).
436.Id., Aveţi Noul Testament. /An. XLVI (1928), l,p. 91/.
Ediţia Noului Testament în limba română (trad. de Gala Galaction).
437.1d., Noul Testament al Domnului nostru lisus
Hristos (trad. de Episc. Nicodem Munteanu, Mănăstirea
Neamţu,1931). /An. L(1932), 2, p. 190/ (Recenzie).
90
438. SIMEDREA, Tit. (Arh.), Tetraevangheliarul Vistierului
Matias. /An. LE (1934), 3-4, pp. 154-179/ (Foto. 4 buc.).
Manuscris moldovenesc în bulgara medievală (1533), scris de
ieromonahul Macarie de la Mănăstirea Putna.
439.I&, Dan Simonescu, In legătură cu Noul Testament
bulgar, tipărit la Bucureşti (1828), în „Raze de lumină”, VI
(1934), pp. 352-355./ An. LII (1934), 11-12, p. 810/. {Recenzie).
440. ŞERBĂNESCU, Nicolae (Pr.), Dan Simonescu,
Evanghelia armeană din Iaşi (1351), (Bucureşti, 1941)./An.
LXII (1944), 7-12, p. 337/{R ecenzie).
441. TOMAZIU, T., (Pr.), Noul Testament al Prea
Sfinţitului Nicodem. /An. XLV (1927), 12, pp. 758-766/.
442. VOICESCU, C., (Pr.), Noul Testament cu Psalmii
(Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă,
1972). /An. XCII (1974), 5-6, pp. 818-819/ {Recenzie).
(A se vedea şi în voi. III, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cap.
Istoria cărţii şi a tiparului.

III. S fin te le E v a n g h e lii

1. Sfânta Evanghelie după Matei

443. PLOIEŞTEANU, Inocentie (Arh.), Scurtă privire


asupra Evangheliei Sfântului Matei. /An. XI (1887), 4, pp.
356-366, 6, pp. 508-527; 8, pp. 729-733; 9, pp. 822-825; an. XI
(1888), 10, pp. 878-890.
444. SCRIBAN, I. (Arhim.), Dr. Vasile Gheorghiu, Sfânta
Evanghelie după Mateiu cu comentar (Cernăuţi, 1926). /An.
XLIV (1926), 3, p. 176; an. XLV (1927), 10, p. 640/ {Recenzie).
445. Id., Textul Evangheliilor. /An. XLV (1927), 6, pp.
331-334; 7, pp. 420-424; 8, pp. 467-476; 9, pp. 54+-544; 10, pp.
590-596; 11, pp. 673-676; an. XLVI (1928), 1, pp. 19-26; 2, pp.
142-146; 3, pp. 231-234; 4, pp. 323-329; 5, pp. 432-436/.
446. Id., loan Mihălcescu, Sfânta Evanghelie de la Matei
(Bucureşti, 1927). /An. XLV (1927), 9, p. 576/ {Recenzie).
91
447. Id., O carte de mare folos pentru preoţi. /An. XLIX
(1931), 11 (nov.), p. 722; an. LI (1933), 9-10, p. 499; an. LI
(1933), 11-12, pp. 579-580/.
Recenzie la Teoclitos Farmachides, Comentar asupra Sfintei Evanghelii
după Matei (trad. de Pr. Constantin Grigore şi Sava T. Saru, Bucureşti, 1931).
448. Id., Arhim. Iuliu Scriban, Tâlcuirea Sfintei
Evanghelii (Chişinău 1931). /An. L (19329,3, P. 286/ {Recenzie).
449. SIMEDREA, Tit. (Arh.), Dr. Vasile Gheorghiu,
Sfânta Evanghelie după Matei, voi. III (Cernăuţi, 1933). /An.
LII (1934), 5-6, p. 528 ! (Recenzie).
450. Id., Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, Observaţiuni
critice relative la textul evanghelistului Matei (Cernăuţi,
1935) . /An. LIII (1935), 3-4, pp. 214-215/ (Recenzie).
451. S/IMIONOV7, S., Chr. Ghiaurov, /Evanghelia
după Matei/, în „Anuar. Fac. Teolog. Sofia”, voi. XIII (1935,
1936) , pp. 1-114. /An. LV (1937), 7-10, pp. 544-545/ (Recenzie).

2. Sfânta Evanghelie după Marcu

452. PLOIEŞTEANU, Inocent (Arh.), Scurtă privire


asupra Evangheliei Sfântului Marcu. /An.' XII (1888), 4, pp.
231-141; 5 (aug.), pp. 362-370/.

3. Sfânta Evanghelie după loan

453. ALEXANDRU, B, A., La Patmos, la Peştera


Apocalipsei. /An. LXXVIII (1960), 9-10, pp. 929-938/.
454. GÎRBOVICEANU/, P., Iuliu Olariu, Evanghelia
după loan (Caransebeş, Tipografia Diecezană, 1938). /An.
XXII (1898), 8, pp. 796-798/ (Recenzie).
455. NrjĂ, Nicolae, Geslin, L’Evangile selon Saint
Jean./ An. LI (1933), 11-12, pp. 588-589/ (Recenzie).
456. NICA, Antim (Ierom.), Iegum, Hariton, /Bucăţi
alese despre rugăciunea lui Isus/ (Sortavala, 1936). /An. LV
(1937), 11-12, pp. 726-727/ (Recenzie).
92
457. SANDU, Nicuşor(Pr. Drd.), Titluri hristoiogice în
Sfânta Evanghelie după Ioan(Studiu exegetic la loan, I, 35-
51). /An. CXXVI(2008), nr. 3-6(mart. - iun.), pp. 498-516/.
Argument. A. Preliminarii; B. Contextul; C. Comentariu; D.
Concluzii.
458. SCRIBAN, I. (Arhim.), Comentariu Sfintei
Evanghelii. /An. XL (1922), 8, pp. 581-590; 9, pp. 658-668/.
459. Id., Mărie Comneau, Saint Augustin, ex6g£te du
quatrieme Evangile (Paris, 1930). /An. XLIX (1931), 5, p. 479/
{Recenzie).
460. SIMEDREA, T. (Arh.), Pr. Petre Iacobovschi, „Cu
duhul şi cu adevărul”, în „Misionarul”, VI (1934), pp. 77-81.
/An. LII (1934), 3-4, p. 253/ {Recenzie).
461. TUDORAN, I. (Pr. Dr.), Sofronie Vlad, Prologul
Evangheliei a patra (Cluj, 1937). /An. LV (1937), 7-10, pp.
529-533/ {Recenzie).

4. Evanghelii sinoptice

462. D/EMETRESCU/, Dragomir, Armonie între


istorisirile evangheliştilor. /An. XX (1896), 1, pp. 3-21/.
Stabilirea zilei în care a avut loc Cina cea de Taină şi cea în care a
avut loc Răstignirea.
463. G/ÎRBOVICEANU/, P., Iuliu Olariu, Evangheliile
după Matei, Marcu şi Luca (Caransebeş, 1894). /An. XIX
(1896), 11, pp. 752-753/ {R ecenzie).
464. M/OISESCU/, Gh. I., Haralambie Popescu, lisus
Hristos, Sfintele Evanghelii într-una, cu orânduirea materiei
în ordinea faptelor (Bucureşti, Editura Pace, 1937). /An. LVI
(1938), 1-4, p. 123/.
465. MIŢESCU, I. (Pr ), Comentarii asupra consonanţei
celor patru evanghelişti. /An. XIII (1889), 7, pp. 390-397/.
Prefaţă. Definirea termenului „evanghelie ”. Scopul, necesitatea,
originea Sfintelor Evanghelii. Textele Sfintelor Evanghelii în primele
veacuri. Definiţia termenului „apostol". Despre farisei şi saduchei.
/An. XIII (1889), 9, pp. 564-569/.
93
Despre îngeri şi demoni. Autorii Sfintelor Evanghelii.
/An. XIII (1890), 11, pp, 633-639/.
Autenticitatea Sfintelor Evanghelii. Genealogia Mântuitorului.
466. SCRIBAN, I. (Arhim.), Comentariul Sfintei Evanghelii.
/An. XI (1922), 5 (febr.), pp. 325-331/.
Generalităţi. Studiul sinoptic al Sfintelor Evanghelii. Sfânta
Evanghelie după Luca (timpul şi scopul scrierii, comentar la cap. 1; 1-4).
Interpretările date de Sfinţi Părinţi şi scriitori bisericeşti Sfintei Evanghelii
după Luca.
467. Id., M. Mihăileanu, Explicarea Evangheliilor
(Piteşti, 1925). /An. XLIII (1925), 12 (dec,), p. 756/ (Recenzie).
468. Id., Bibliografie. /An. XLIV (19261, 2 (febr.), p.
112/.
Recenzie la Arhim. luliu Scriban, Cele patru Evanghelii în una
singură (Bucureşti,1926).
469. Id., Cele patru evanghelii (trad. de episc. Nicodem,
Mănăstirea Neamţu, 1925). /An. XLIV (1926), 2 (febr.), pp.
106-107/ (Recenzie).
470. Id,, Comentariu al Evangheliilor sub tipar. /An.
XLIV (1926), 9 (sept.), p. 559/.
Arhim. luliu Scriban, Cele patru Evanghelii în una singura, voi. 1
(Bucureşti, 1926).
471. Id., P. M. J. Lagrange L'evangile de Jesus - Christ
(Paris, 1930). /An. XLVIII (1930), 11 (nov.), p. 1104 /(Recenzie).

IV . V iaţa Mântuitorului

472. ALEXANDRU, B. A., Din Betania Ia Ghetsemani,


/An. LXXVII (1959), 3-4 (mart.-apr.), pp. 343-356 / (Foto. 2
buc.).
Descrierea locurilor in care Mântuitorul şi-a desfăşurat activitatea.
473. ANTIPA, Eugeniu, Despre persoana lui lisus
Hristos. /An. XXIV (1901), 12 (mart.), pp. 1177-1185; an. XXV
(1901), 1 (apr.), 90-101; 2 (mai), pp. 206-216/.
Traducere şi prelucrare după Augustus Nicolas.
474. B/ALAUR/, D. (Pr.), Episcopul Dimitrie,

94
/Misiunea învierii lui Hristos/, în „Pravoslavnaia Rusia", XIII
(1940),8, pp. 2-4. /An. LIX (1941), 3-4 (mart.-apr.), p. 236
/(Recenzie).
475. BELDIE, I. C. (Pr. Ic.), Genealogia Mântuitorului.
/An. XLI(1923),11 (aug.), pp. 737-743; 12 (sept.), pp. 910-915;
13 (oct.), pp. 987-993/.
476. Id., Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui
Isaia. /An. LVII (1939),5-6 (mai-iun.), pp. 286-298/.
Studiu de concordanţă biblică privind diferite momente din viaţa
Mântuitorului.
477. BELTRAFIO, Problema fraţilor lui Iisus. /An. XL
(1922), 7 (apr.), pp. 511-519/.
Traducere după Lagrange.
478. BOGDAŞEVSKI, D. I, Evanghelia ca principiu al
vieţii./An. XXXII (1909), 10 (ian.), pp. 1120-11351.
479. BOTEZ, AI. A., De la Betleem la Bet - Semeş. Fuga
în Egipt. /An. LXXVI (1958), 12 (dec.), pp. 1159-1163/.
Descrierea itinerariului pe care a emigrat Sfânta Familie.
480. Id., Daniel Pops, Jesus en son temps (Paris, Ed.
Fayard, f.a.). /An. LXXXIII (1965), 7-8 (iul.-aug.), pp. 783-788/
(Recenzie).
481. CHIRICESCU Constantin (Dr.), Pr. Dr. Petru
Barbu, Iisus Hristos cu cuvintele Sfintei Scripturi
(Caransebeş, Tipografia Diecezană, 1902). /An. XXVI (1903),
11 (febr.), pp. 1291-1294/ (Recenzie).
482. CORNIŢESCU, Emilian (Diac. Prof.), Câteva
semnificaţii teologice deosebite legate de momentul intrării
Domnului în Ierusalim. /An. CIX (1991), 4-6 (apr.-iun.), pp.
94-99/.
483. CRIŞAN, Constantin R., Marc Boegner, Jesus
Cbrist. Conferences (Paris, 1930). /An. XLV11I(1930), 11
(ηον.),ρρ. 1097-1098/ (Recenzie).
484. DANIELESCU, Sergiu, losif şi Maria la Betleem.
/An. XLIV(1926), 12 (dec.), pp. 691-695/.
485. DĂNĂU, C. V., Genealogia Mântuitorului
95
Hristos după Evangheliştii Matei şi Luca. /An. XXXVI
(1912), 4 (iul.), PP· 499-507; 6 (sept), pp. 561-577; 7 (oct), pp.
709-719/.
486. DELCEA, Alexandru N. (Pr.), în ce parte a fost
împuns Iisus? /An. LVII (1939), 7-8 (iul.-aug.), pp. 451-453/..
Istoricul problemei. Atestări scripturistice şi patristice. In concluzie:
Iisus afost împuns cu suliţa în partea dreaptă.
487. DEMETRESCU, Drag., Iisus şi Nicodem în
Arimateia. ./An. XXVIII (1904), 1 (apr.), pp. 85-95/.
488. Id., Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de
patima Sa. /An. XXIX (1906),12 (mart,), pp. 1305-1317/.
489. Id., Relatările evangheliştilor despre naşterea
Domnului nostru Iisus Hristos. /An. XXXII (1908),9 (dec.),
pp. 961-973/.
490. Id., Naşterea Domnului după descrierile
Evangheliştilor. /An. XXI (1897), 9 (dec.), pp. 841-851/.
491. ERBICEANU, C. (Acad.), Iisus Hristos. Viata şi
învăţătura. /An. XXIV (1901), 12 (mart.), pp. 1115-1136/.
Conferinţă ţinută la Ateneul Român (1901, mart. 15).
492. Id., Judecata şi condamnarea la răstignire a
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către
iudei. /An. XXXIV (1911), 10 (ian.), pp 1000-1009/.
493. ERBICEANU, Gh., Iisus Hristos. /An. IX (1885), 6
(iun.), pp. 453-456; 7 Oul.), pp. 529-531/.
494. FURTUNĂ, D. (Pr. Prof.), „De imitatione Christi '
în româneşte. /An. XLVI (1928),2 (febr.), pp. 97-108/.
Traducerea lucrării lui Thomas Kempis (1471) de către diferiţi
cărturari din sec. XV1II-X/X Traducerea în româneşte a episcopului Iosif al
Argeşului (1794).
495. GAŞPAR, Mina (Pr.), Explicarea unei atitudini din
viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. /An. XLV (1927), 4
(apr.), pp. 209-210/.
Izgonirea negustorilor din templu.
496. GÎRBOVICEANU, ?., Didon, Iisus Hristos (trad. de
C. Chiricescu şi C. Nazarie. /An. XXV (1901), 6 (sept.), pp. 534-
547/ (Recenzie).
96
497. Id., G. Petrov, Pe urmele lui Hristos (trad. de Pr.
Nicodem Munteanu, Bucureşti, Tipografia Gutemberg, 1908).
/An. XXXI (1908), 11 (febr.), p. 322; an. XXXIII (1910), 10
(/An.), pp. 1188-1189/ (Recenzie).
498. Id., învierea Domnului nostru Iisus Hristos. /An.
XXXV (1911), 1 (apr.), pp. 1-9/.
499. Id., Iisus Hristos. /An. XXI (1897), 12 (dec.), pp.
888-898/.
500. IGNĂTESCU, I., Procesul lui Iisus. /An. XLVII
(1929), 9 (sept.), pp. 780-787/.
501. INOCHENTIE (Arhiep.), Cuvânt despre
Evanghelia învierii (trad. de Arhiep. Nicodem Munteanu). /An.
XLV (1927), 4 (apr.), pp. 195-199/.
502. M/ANOLACHE/, T. N„ Râul Călinescu, Coroana
de spini a Mântuitorului, în "Universul", an. XLVIII (1941),
106 (20 apr.). /An. LIX (1941), 5-6 (mai-iun.), p. 316/
(Recenzie).
503. MIHĂLCESCU, I. (Pr. Prof. Dr.), învăţătura
religioasă şi morală a iudeilor pe timpul venirii
Mântuitorului. /An. XXXVIII (1914), 3 (iun.), pp. 218-235/.
504. Id., Religiunea şi filosoUa greco-romană pe timpul
venirii Mântuitorului. /An. XXXCIII (1914), 4 (iul.), pp. 343-
354; 5 (aug.), pp. 408-419/.
505. Id., Anul naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.
/An. XXXVIII (1914),9 (dec.), pp. 890-918/.
506. Id., Steaua magilor. /An. XXXVIII (1915), 10
(/An.), pp. 1037-1046/.
Rezultatele calculelor astronomice cu privire la anul naşterii
Mântuitorului.
507. Id., Arhim. Iuliu Scriban, Cele şapte cuvinte ale
lui Iisus pe Cruce (Bucureşti, 1921). /An. XL (1921), 1 (oct.),
pp. 78-79/.
508. Id., Aşteptarea Mântuitorului de lumea păgână.
/An. XL (1921),2 (nov.), pp. 100-115/.
Mântuitorul Iisus Hristos - necesitate şi aspiraţie a lumii vechi.

97
Menţiuni din scriitorii, filosofii şi poeţii antici cu privire la un "împărat”, '
răscumpărător ", “izbăvitor". Elemente asemănătoare a vechilor religii.
Logos Spermaticos. Profeţii în Vechiul Testament despre Mesia.
509. Id., Magii de la Răsărit. /An. XL (1921),3 (dec.),
pp. 168-181/.
Antichităţi ebraice. Magii. Semnificaţii,
510. Id., Aşteptarea Mântuitorului de către ebrei. /An.
XL 1921), 3 dec.), pp. 194-203/.
Generalităţi. Proorocii şi menţiunile despre Venirea Mântuitondui
în Vechiul Testament
511. Id., Istoricul cercetărilor despre „Viaţa lui Iisus".
/An. XLI (1922),1 (oct.), pp. 49-63/.
Afirmaţiile unor teologi şi oameni de cultură cu privire la realitatea
activităţii Mântuitorului: David Friederich Strauss, Eduard von Hartmann,
Laurenţiu Valla, Thomas Woolston. Voltaire, Holbach. Volney, Dupuis,
Hermann Samuel Reimarus, Emesti (+ 1781), Michaelis (+1791), Paulus
(+1851), Fichom (+1827), Semler (+1791), Herder (+1803), Karl
Hase(+1890), Daniel Schleiermacher (+1834), Spinozza (+1667), Fries
(+1843), Hegel (+1831), Goschel Rosenkanz, Marheineke, Bieedermann,
Otto Pfleiderer. Fechner, Lotze, Edouard Zeller, l. Feuerbach, Fr. Christian
Bauer ( + 1860), Emest Renan (+1892).
512. Id., Cei dintâi tăgăduitori ai existenţei lui lisus.
/An. XLI (1922), 2 (nov.), pp. 117-127/.
Introducere. Bruno Bauer (+1882), Herman Weisse (+1866), A.
Kalthoff, Albert Schweizer, I. M. Robertson, Whittaker, P. Haupt, Bossi.
Virolleaud.
513. Id., Alţi tăgăduitori ai existenţei lui Iisus. /An. XLI
(1922), 3 (dec.), pp. 196-206/.
P. Jensen, B. Smith, Arthur Drews. Comentarii,
514. Id., Creştinism fără Iisus Hristos? /An. XLI (1923),
4 (ian.), pp.279-2901.
Gânditori care au negat realitatea istorică a Mântuitorului: Kalthoff,
Jensen, Robertson, Smith, Drews, Whittacher, Lublinsky, Vollers, Steudel
515. Id,, Este posibil creştinismul fără Iisus Hristos?
/An. XLI (1923), 5 (febr.), pp. 356-375/.
Despre Jensen, Kalthoff, Robertson, Smith, Drews, şi critica ideilor.
516. Id., Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus
Hristos. /An. XLI (1923),6 (mart.), pp. 410-420/.
98
517. Id., Mărturiile religioase sigure despre existenţa
Mântuitorului. /An. XLI (1923), 7 (apr.), pp. 506-514/.
Generalităţi. Atestări scripturistice. Atitudinea teologiei protestante
faţă de această problemă.
518. Id., Steaua magilor. /An. XLI (1923), 15 (dec.), pp.
1099-1104/.
519. Id., Mântuitorul Iisus Hristos şi ceilalţi întemeietori
de religii. /An. XLIII (1925),2 (febr.), pp. 82-90/.
Superioritatea religiei creştine. Despre Zoroasm, Budha, Moise şi
Ccnfucius. Dumnezeirea Mântuitorului.
520. Id., O nouă lucrare despre viaţa Mântuitorului.
/An. XLIII(1925), 8 (aug.), pp. 466-474; 9 (sept.), pp. 530-538/.
Recenzie la P. L. Couchoud, La mystire deJesus (Paris, Ed. F. Rieder
& Co„ 1 9 2 4 ).

521. NICOLAESCU, N. I. (Diac. Dr.), Emanuel


Copăceanu, Viaţa lui Iisus, (Bucureşti, 1943). /An. LXI (1943),
10-12 (oct.-dec.), p. 586/ (Recenzie).
522. Id., Darie Zăvideanu, Viaţa lui Iisus (Bucureşti,
1944). /An. LXII (1944), 4-6 (apr.-iun.), pp. 196-207/ (Recenzie).
523. ORLEANU-BÎRLĂDEANU, Calistrat (Arh.),
Mesia. /An. XXIX (1906), 11 (febr.), pp. 1198-1209/.
524. P/APINI, Giovani/, Histoire du Christ (trad. de Pr.
C. Diaconescu). /An. XLI (1923), 4 (/An.), pp. 265-268; an.
XLIII (1925), 12 (dec.), pp. 726-733/.
525. PARASCHIVAŞ, Emanoil, Să treacă paharul
acesta. /An. C. (1928), 7-8 (iul.- aug.), pp. 674-681/.
526. POPESCU, Nic. M. (Diac.), Arh. Antim Petrescu,
Ajunul Naşterii Domnului (Iaşi, 1914). /An. XXXVIII (1915),
10 (/An.), p. 1087/ (Recenzie).
527. RACOVEANU, G., Cum a înviat Domnul. /An.
XLV (1927); 10 (oct.), pp. 601-602/.
Minunea învierii Domnului reflectată în tradiţia creştină şi în
iconografie.
528. /Redacţia/, Viaţa pământească a Mântuitorului -
pildă şi ideal al vieţii creştinilor. /An. LXXXVIII (1970), 1-2
(ian.-febr.), pp. 86-98/.
99
Spicuiri din pastoralele de Crăciun (1969).
529. ROVENŢA, Haralambie (Diac. Dr.), O nouă operă
despre Iisus Hristos. /An XLVI (1928), 11 (nov.), pp. 1031-1041/.
Recenzie la R. P. Leonce de Crandmaison, Jesus Christ Sa
personne, son message, ses Preuves (Paris, 1928).
530. SCRIBAN, Florica (Prof.), Un film care trebuie
văzut de toţi creştinii. /An. XLVI (1928), 12 (dec.), pp. 1137-
1138/.
Filmul Regele Regilor, care redă patimile Mântuitorului.
531. Id., F. Bettex, Ce ţi se pare ţie de Hristos? (trad. de
Pr. N. Tandreu, Arad, 1930). /An. XLIX (1931),1 (/An.), pp. 76-
77/ (Recenzie).
532. SCRIBAN, Iuîiu (Arhim.), Data naşterii lui Hristos.
/An. XL (1922), 4 (/An.), p. 318/.
533. Id, Chipul MântuitoruluiyAn XL(1922), 4(/An.), p. 18/.
Cu privire la portretul fizic al Mântuitorului.
534. O nouă viaţă a lui Iisus. /An. XL (1922), 7 (apr.),
pp. 486- 492/.
Dificultatea scrierii vieţii Mântuitorului. Scrierile despre viaţa lui
Iisus. Prezentarea lucrării lui Giovani Papini, Storia di Crislo. Calităţile
scriitorului. Fondul şi forma lucrării.
535. Id., Comentariul Sfintei Evanghelii. /An. XL
(1922), 10 (iul.), pp.733-745/.
Comentarii la Sfânta Evanghelie după Luca. Evenimentele dinaintea
Naşterii Domnului.
/An. XL (1922), 11 (aug.), pp. 801-812/.
Comentariu la Buna Vestire.
/An. XL (1922), 12 (sept.), pp. 910-921/.
Călătoria Sfintei Fecioare la Elisabeta.
/'An. XLI (1922), 1 (oct.), pp. 38-48/.
Naşterea Sfântului loan Botezătorul.
/An. XLI (1922), 2 (nov ), pp. 104-114/.
Genealogia Mântuitorului.
/An. XLI (1922), 3 (dec.), pp. 206-215/.
Genealogia şi naşterea Mântuitorului.
/An. XLI (1293), 4 (ian.), pp. 254-264/.
Naşterea Domnului Iisus Hristos.

100
/An. XLI (1923), 5 (febr.), pp. 334-348/.
Tăierea împrejur a Domnului Iisus Hristos. Aducerea la templu.
Dreptul Simeon şi proorociţa Ana.
/An. XLI (1923),6 (mart.), pp. 422-433/.
Venirea magilor.
/An. XLII (1924),2 (nov.), pp. 95-103/.
Fuga în Egipt. Uciderea pruncilor. întoarcerea la Nazaret.
/An. XLII (1924),3 (mart.), pp. 155-163/.
Mergerea lui Iisus la Ierusalim la vârsta de 12 ani.
/An. XLIII (1925),2 (febr.), pp. 91-100; 3 (mart), pp. 143-149.
Propoveduirea Sfântului Ioan Botezătorul
/An. XLIII (1925), 4 (apr.), pp. 221-228/.
Despre Sfântul loan Botezătorul.
/An. XLIII (1925), 5 (mai), pp. 280-288/.
Chemarea şi mărturisirea Sfântului Ioan Botezătorul/.
/An. XLIII (1925), 6 (iun.), pp. 343-350/.
Trimişii fariseilor la Sfântul Ioan Botezătorul
/An. XLIII (1925), 7 (iul.), pp. 403-412/.
Postul şi ispitirea Mântuitorului.
/An. XLIII (1925),8 (aug.), pp. 479-486/.
Ispitirea Domnului Iisus Hristos.
536. Id., Stricătorii bucuriei creştineşti. /An. XLII
(1924), 6 (iun.), pp. 337-338/.
Recenzie la N. Notovitch, Vie inconnue de J. Christ.
537. Id., Pr. I. C. Beldie, O zi de luminii. Istorisire
asupra învierii Domnului (Bârlad, 1921). /An. XLI (1922), 1
(oct.), pp. 78-79/ (Recenzie).
538. Id., Locul naşterii şi al copilăriei Mântuitorului.
/An. XLI (1922), 3 (dec.), pp. 170-176/.
539. Id., Pr. Petre Chirica, Crucea lui Hristos (Iaşi,
1922). /An. XLI (1923), 4 (ian.), pp. 312-313/ (Recenzie).
540. Id., Cele şapte cuvinte ale lui Iisus pe cruce. /An.
XLII (1924), 5 (mai), p. 313/.
541. Id., Pentru ce a pătimit Hristos? (traducere din
limba germană) /An. XLIII (1925), 3 (mart.), pp. 154-156/.
542. Id., Thomas de Kempis, Pe urmele lui Hristos

101
(trad. de Arhim. Galaction Cordun). /An. XLIV (1926), 3
(mart.), pp. 166-167/ (Recenzie).
543. Id., Fr. W. Forster, Hristos şt viaţa omenească
(trad. Prof. Nicolae Colan, Sibiu 1926)./An. XLIV (1926), 9
(sept.), p. 5601 (Recenzie).
544. Id., Prof. Dr. Gh. I. Ghia, Sfântul Ioan Botezătorul
după Evangheliile canonice (Craiova, 1926). /An. XLIV
(1926), 10 (oct.), p. 624/ (Recenzie).
545. Id., Intrarea cu slavă a lui Iisus în Ierusalim (traducere
din limba italiană). /An. XLV (1927), 4 (apr.), pp. 222 -2 23/.
546. Id., Binefacerile morţii lui Iisus./An. XLV (1927),4
(apr.), pp. 230-231/.
547. Id., Ierom. Antonie Harghel, Fraţii Domnului Iisus
Hristos (Chişinău, 1927). /An. XLV(1927), 10(oct.)fp.640/ (Recenzie).
548. Id., voi. World Study of Jesus Christ (f.l., f.a.).
/An. XLV (1927), II (nov.), p. 704/ (Recenzie).
549. Id., Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât
Sfântul Ioan Botezătorul/An. XLVI (1928), 2 (febr.), pp. 140-142/.
550. Id., Al. A. Leontescu, De Imitatione Christi. /An.
XLVI (1928), 2 (febr.), p. 189/ (Recenzie).
Traducere -foileton în „Cuvântul".
551. Id., Giovani Papini, Viaţa lui Iisus (trad. de Alex.
Marcu), Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1929). /An. XL
VII (1929), 2 (febr.), p. 189/ (Recenzie).
552. Id., Hegel, Vie de Jesus (trad. de D. D. Roşea, Paris,
1928). /An. XLVII (1929), 2 (febr.), p. 189/ (Recenzie).
553. Id., Episc. Nicodem, Ce socotiţi voi de Hristos?
(Mănăstirea Neamţu, 1929). /An. XLVII (1929), 5 (mai), p.478/
(Recenzie).
554. Id., Docteur Emile Verut, Voîlă Ies bergers... Jâsus
devant la Science (Paris, 1928). /An. XLVIII (1930), 10 (oct.),
pp. 1001-1004/ (Recenzie).
555. Id., O nouă viaţă a lui Iisus. /An. XLIX (1931), 10
(oct.), p. 665; /An. LI (1933),5-6 (mai-iun.), p. 247/.
Recenzie la Sir Hali Câine, Viaţa lui Iisus (f. l.f. a.).
102
556. Id., Discuţiune privitoare la chipul lui Iisus. /An. L
(1932) , 1 (ian.), pp. 87-88/.
Spicuiri din „Revue Biblique" (P a r is , 1931).
557. Id., Vorbit-a Domnul Hristos greceşte? /An. LI
(1933) , 3-4 (mart. - apr.), p. 140/.
558. Id., Maurice Goguel, La vie de Jesus (Paris, Ed.
Payot 1932). /An. LI (1933), 5-6 (mai-iun.), p. 290/ (Recenzie).
559. Id., /I. M. Farrar, Viaţa lui Iisus Hristos/ (trad. de
Patr. Nicodem Munteanu, Mănăstirea Neamţu, 1943). /An.
LXIII (1945), 4-5 (apr.-mai), pp. 141-145/ (Recenzie).
560. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Pr. Antonie Luţcan, Viaţa
Domnului nostru Iisus Hristos (Chişinău, 1934). /An. LII
(1943), 3-4 (mart. - apr.), p. 251/ (Recenzie).
561. Id., Pr. Petre Chiricuţă, Studiu asupra textelor
evanghelice cu privire la Parusie sau la a doua venire (Teză
de doctorat) (Bucureşti, 1935). /An. LIII (1935), 9-10 (sept.-
oct.), p. 537/ (Recenzie).
562. SOARE, Dumitru (Pr.), Temeiurile evanghelice ale
Naşterii Domnului şi legătura lor cu viaţa credincioşilor ./An.
XCII (1974), 1-2 (ian.- febr.), pp. 93 - 103/.
Spicuiri din pastorale de Crăciun (1973).
563. STĂNESCU, Vartolomeu (Episc.), Cine e Cel ce S-
a născut în Vitleem şi pentru ce a venit? Sau ce doresc să i se
aducă de către Moş Crăciun poporului nostru./An. XLIII
(1925), 2 (febr.), pp. 121-123/.
564. ŞTEFĂNESCU, Melchisedec (Episc.), Evanghelia
sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos./An,
XXX (1906), 7,pp. 832-839; 8, pp. 951-960; 9, pp. 1066-1077;
an. XXX (1907), 10, pp. 1177-1195; 11, pp. 1306-13314; an.
XXXI (1907), 1, pp. 118-130; 2, pp. 224-247; 3,pp. 366-369; 4,
pp: 470-477; 5, pp. 576-596; 7, pp. 843-850; 8, pp. 949-953; 9,
pp. 1073-1081; an. XXXI (1908), 10, pp. 1172-1179; 11, pp.
1284-1298; 12, pp. 1434-1438; an. XXXII (1908), 1, pp, 94-
103; 2, pp. 201-221; 3, pp. 338-348; 4, pp. 456-471; 5, pp. 590-
596; 6, pp. 697-712; 7, pp. 809-831; 8, pp. 945-957/.
103
1

565. V1LCOV, St. V., Răstignirea pe cruce în vremurile


vechi (traducere din limba rusă)./An. XLIII (1925), 4, pp. 201-203/.
566. /V. P/, R. P. Didon, Viaţa lui Iisus (trad. de Dr. C.
Chiricescu, f.l., f.a.)./Ati. XXVI (1902),4 (iul.), pp. 436-444/ (Recenzie).
(A se vedea şi voi. II. Istoria Bisericii Universale, cap. Documente.
Cronici. Manuscrise şi Istoria veche (sec. I- VIII).

V. F a p te le A p o s to lilo r

567. D/EMETRESCU/, Dragomir, Cuvintele Apostolului


Paul din Faptele Apostolilor./An. XIX (1895), 5 (aug.), pp. 1197-
218; 6 (sept.), pp. 340-364/.
568. DRĂGULIN, Gheorghe (Pr. Prof. Univ.), Aria de
propoveduire evanghelică a Sfântului Apostol Filip. /An.
CXX (2002), nr. 7-9 (iul.-sept.), pp. 443-453/.
Se repune în discuţie ipoteza că Sf. Ap. Filip a predicat în Sciţia şi se
ajunge la concluzia că nu este întemeiată.
569. GALACTION, Gala, Din exegeza Noului
Testament. /An. LXVI (1948), 11-12 (nov.-dec.), pp. 572-583/.
570. P/OPESCU/, M., Grigorie Pişculescu, Minunea de
pe drumul Damascului/ (Teză de licenţă). /An. XXVIII (1904),
1 (apr.), pp. 1108-1115/ (Recenzie).
571. SIMEDREA, Tit (Arh.), E. Jacquier, Les actes des
Apâtres (Paris, 1926). /An. XLV (1927), 2 (febr.), pp. 116-118/
(Recenzie).

VI. E p is to le le p a u lin e

1. Epistola către Romani

572. MIHĂLCESCU, I. (Pr. Prof.), Dr. Vasile Gheorghiu,


Epistola către Romani (Cernăuţi, 1924). /An. XLIII (1925), 1
(/An.), pp. 57-58/ (Recenzie).

104
2. Epistola a ΙΙ-a către Corinteni

573. VASILACHE, V. (Pr.), Diac. N. I. Nicolaescu, II


Corinteni, XII, 7-9, Studiu exegetic-critic, extras din „Studii
Teologice", 1939. /An. LVIII (1940), 3-4 (mart.-apr.), p. 264/
(Recenzie).

3. Epistola către Galateni

574. BELDIE, I. C. (Pr. Prof.), Epistola către Galateni.


/An. XLIV (1926),4 (apr.), pp. 184-191; 5 (mai), pp. 267-272/.

4. Epistola către Efeseni

575. IONESCU, I. (Pr.), Un termen liturgic impropriu.


/An. CXX(2002), nr. 7 - 9(iul. -sept.), pp.494 - 495; an. CXXII
(2004), nr. 1-4 (ian.-apr.), pp. 461-462/.
Comentariu la propoziţia noutesiamentară „iar femeia să se teamă
de bărbat" (Efes., V, 33).
576. POPESCU-MĂLĂEŞTI, I. (Pr.), Explicarea Epistolei
către Efeseni. /An. XLIII (1925), 2 (febr.), pp. 69-75; 3 (mart.),
pp. 131-137; 4 (apr.), pp. 196-201; 6 (iun.), pp. 329-335; 9
(sept.), pp. 524-530/.
577. ROVENŢA, Haralambie (Diac. Dr.), Prologul
Epistolei către Efeseni. /An. XLVH(1929), 6 (iun.), pp. 524-537/.

5. Epistola către Filipeni

578. PULPEA, loan I. (Diac.), Diac. Dr. N. Nicolaescu,


Introducere în Epistola către Filipeni. Captivitatea
Sfântului Apostol Pavel în Efes (Bucureşti, 1942). /An. LX
(1942), 1-4 (ian. - apr.), pp. 94-101/ (Recenzie).
579. S/IMEDREA/, Tit (Arh.), Dr. I. C. Beldie, în
numele lui Hristos, în „Misionarul", VI (1934), pp. 62-71. /An.
LII (1934), 3-4 (mart.- apr.), p. 252/ (Recenzie).

105
6. Epistola întâia către Tîmotei

580. E/RBICEANU/, C., Epistola întâia a Apostolului


Pavel către Timotei. /An. XXXVI (1912), 5 (aug.), pp. 445-
452; 6 (sept.), pp. 536-546/.
581. G/ÎRBOVICEANU/, ■ P., /Arhim. Theodosie
Athanasiu, Comentariile Sfântului Ioan Hrisostom ( f . 1., f.
a.)/. /An. XXXII (1909), 10 (ian.), p. 1199/ (Recenzie).

7. Epistola către Tit

582. M/OISESCU./, Iustin, Grigorie T. Marcu, Epistola


Sfântului Apostol Pavel către Tit (Sibiu, 1947). /An. LXVI
(1948),9-10 (sept.-oct.), p. 512/ (Recenzie).

8. Epistola către Evrei

583. ORI.EANU-BIRLĂDEANU, Calistrat (Arh.), Evreii


şi epistola adresată lor de Sfântul Apostol Pavel. /An. XXIX
(1905), l(apr.), pp. 15-28; 2(mai), pp. 140-152/.
584. SCRIBAN, îu!iu(Arhim.), Vr. Gb. Ciauşanu,
Epistola către evrei (trad. după A. F. Maunoury) (Craiova,
1926). /An. XLIV (1926), 10 (oct), p. 617; an. XLV (1927), 4
(apr.), p. 256/ (Recenzie).

VIL E p is to la S fâ n tu lu i A p o s to l la c o b

585. ORLEANU-BÎRLĂDEANU, Calistrat (Arh.),


Epistola sobornicească a Sfântului Apostol lacob. /'An.
XXIX (1905), 5 (aug.), pp. 476-489;7 (oct.); pp. 721-732/.

106
r

VIII. E p is to la S fâ n tu lu i A p o s to l I u d a

586. GHEORGHIU, Vasile (Prof. Dr.), Pr. Prof. Dr. Gh.


I, Ghia, Epistola Sfântului Iuda (Craiova, Editura Ramuri,
1927). /An. XLVI (1928), I (ian.), pp. 84-87/ (Recenzie).
587. SCRIB AN, I. (Arbim.), Prof. Dr. Pr. Gh. I. Ghia,
Epistola Sfântului Iuda (Craiova, 1927). /An. XLV (1927), 11
(nov.), p. 703/ (Recenzie).

IX . A p o c a lip s a

588. E/RBICEANU/, C., Un alt manuscript românesc.


/An. XVII (1894), 11 (febr.), pp. 881-902/.
Traducerea din limba slavonă a comentariului la Apocalipsa al lui
Andrei, arhiepiscopul Cezareii Capodociei. Manuscrisul datează de la
1704. prezentare şi transcriere. La sfârşitul manuscrisului este notată o
poezie în limba română (text).
589. ORLEANU-BÎRLĂDEANU, Calistrat (Arh.),
Apocalipsul şi părinţii bisericeşti din primele secole. /An.
XXIV (1900),2 (mai), pp. 201-209/.
Interpretări. Sfântul Iustin Martirul. Sfântul Irineu. Eusebiu de
Cezareea. Clement Alexandrinul. Tertulian. Origen. Pastorul lui Herma.
Sfântul Ipolit. Sfântul Ignaţiu.
590. Id., Apocalipsul Sfântului Ioan Teologul. /An.
XXIX (1906), 12 (mart.), pp. 1327-1340; an. XXX (1906), 1
(apr.), pp. 33-477.
591. PLĂMĂDEALĂ, Antonie (Mitrop. Dr.), Patmos -
Insula Apocalipsei. întâlnirea aniversară a capilor
Bisericilor Ortodoxe. /An. CXIII(1995), nr. 7 -12 (iul. -dec.),
pp.277 -290/.
Aniversarea a 1900 de ani de la scrierea Apocalipsei(Patmos, 23 -
27 sept. 1995).
592. PLOIEŞTEANU, Inocenţiu (Arh.), Apocalipsul.
/An. VIII (1884), 10 (Oct.), pp. 755-756/.
Prezentarea tratatului despre Apocalipsa a lui Claire. Principiile
explicării Apocalipsei. Obiectul, înţelesul şi metodele de interpretare.
107
593. SCRIB AN, Iu lm (Arhim.), Arhim. Mina Prodan.
Carte despre sfârşitul lumei (Iaşi, 1921). /An. XLI (1922), 3
(dec.), pp. 231 -232/ (Recenzie) ,
Partea a Il-a

SECŢIUNEA SISTEMATICĂ
A.TEOLOGIA DOGMATICĂ

I.Generalităţi; II. Mărturisiri de credinţă şi


catehisme; III. Revelaţia; IV. Religia; V. Religia şi
ştiinţa; VI. Religia şi arta; VII. Providenţa; VIII.
Argumente raţionale privind existenţa lui
Dumnezeu; IX. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie;
X. Dogmele; XI. Sfânta Treime; XII. Sfântul Duh;
XIII. Dumnezeu Fiul - Mântuitorul Iisus Hristos;
XIV. Cosmologie; XV. Lumea nevăzută; XVI.
Antropologia creştină; XVII. Profeţii; XVIII. Sfânta
Fecioară; XIX. Sfintele Taine: 1. Sfântul Botez; 2. Sfânta
Mirungere; 3. Sfânta Mărturisire (Spovedanie); 4. Sfânta
împărtăşanie (Euharistie); 5. Sfânta Cununie (Nuntă); 6.
Sfânta Hirotonie (Preoţie); 7. Sfântul Maslu; XX. Sfântul
har; XXI. Sfânta Biserică (Eclesiologia); XXII.
Mântuirea (Soteriologia); XXIII. Sfinţii; XXIV.
Sfintele Icoane; XXV. Sfintele Moaşte; XXVI.
Despre Minuni; XXVII. Sfânta Cruce; XXVIII.
Exhatologia; XXIX. Erezii; XXX. Sinoade.
I. G e n e r a lită ţi

594. ANGHELESCU, Paraschiv (Pr.), Ioan F.


Frăsineanu, Scurte caracteristici ale Ortodoxiei, în „îngerul”,
VII (1935), 5-7 (mai-iul), pp. 8-42. /An. LII (1935), 7-8 (iul. -
aug.), pp. 398-401/ (Recenzie).
109
î

595. Id., Prof. ioan Mihălcescu, Curs de Teologie


Fundamentală sau Apologetică, voi. I (Bucureşti, Tipografia
Cărţilor Bisericeşti, 1932). /An. LIV (1936), 11-12 (nov.-dec.),
pp. 8-9/ (Recenzie).
596. Id., Pr. I. Mihălcesco, La Theologie Simbolique au
point de vue de FEglise Orthodoxe Orientale (Paris, Libraire
Universitaire, 1932). /An. LIV (1936), 11-12 (nov.-dec.), pp. 9-
10/ (Recenzie).
597. ANICULOAIE, GeorgefDiac.), Aî Il-lea Simpozion
internaţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă - Arad( 11-13
iun. 2009). /An. CXXVII (2009). nr. 5-8(mai - aug.), pp. 320 -
324/.
598. BALAUR, D. I., Pr. Toma Chiricuţâ, Ortodoxie -
putere de viaţă, în „Fântâna Darurilor”, VIII (1936), pp. 138-
142/An. LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), pp. 379/ (Recenzie).
599. Id., N. C„, Bazele unei culturi ortodoxe, în „Fântâna
Darurilor”, VIII (1936), pp. 49-52 / An. LIV (1936), 5-6 (mai-
iun.), pp. 382/ (Recenzie).
600. BĂLAN - MIHAILOVICI, Aurelia, Paul
Evdokimov, Ortodoxia(Bucureşti, 1998). /An. CXVI(1998),
nr. l-6(ian. -iun.), pp.455 - 456/(Recenzie).
601. BOROIANU, D. /, (Pr.), Adevărurile credinţei şi
datoria de a le apăra. /An. XXX (1907), 10 (ian.), pp. 1106-1120/.
D o g m e ş i p rin c ip ii fu n d a m en ta le a le creştinism ului. A titu d in i ş i
cu ren te an ticreştine. D a to ria cleru lu i d e a a p ă ra tezau ru l d e în văţătu ră
ortodoxă.
602. BRIA, Ion (Pr. Prof. Dr.), Profilul Ortodoxiei. /An.
CXX(2002), nr. 7 - 9 (iul. - sept.),p. 207-208/.
603. BUCHIU, Ştefan (Pr. Lect.), Contribuţii apologetice
în opera Pr. Prof. Dumitru Stăniloaie /An. CXV (1997), nr.
1-6 (ian.-iun.), pp. 242-250/.
604. BUZESCU, Nicoiae (Pr. Prof. Dr.), Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. I-III
(Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1978). i An. XCVIII
(1979), 3-4 (mart.-apr.), pp. 596-607/ (Recenzie).
110
6 0 5 . C Ă C IU L Ă , O lim p N . (Pr. D r.), H ristos Andrutsos,
/S im b o lic a , d in p u n c t d e v e d e r e o r to d o x / (A tena, 1030). / An.
LIII (1 9 3 5 ), 3 -4 (m art.-apr.), pp. 2 0 3 -2 0 8 / (Recenzie).
606. Id., Prof. C. Diovouniotis, /D eslegarea unor
chestiuni teologice de către A lexandru M avrocordatos/, în
„T eo lo g h ia ” , X L IX (1 9 3 5 ), pp. 4 7 -6 2 . /A n . LIII (1 9 3 5 ), 5 -6
(m ai-iu n .), pp. 3 0 4 -3 0 6 / (Recenzie).
607. C H IŢ E S C U , N ., Dr. Petru Rezuş, D esvoltarea
dogm atică (Cernăuţi, 1938). / A n . L IX (1 9 4 1 ), 3 -4 (m art.-apr.),
pp. 2 1 5 -2 1 7 / (Recenzie).
608. Id., Dr. Petru Rezuş, Tradiţia dogmatică ortodoxă
(Caransebeş, 1939). / A n. L IX (1 9 4 1 ), 3 -4 (m art.-apr.), pp. 2 1 7 -
221 / (Recenzie).
609. Id., B. Schultze, Problem i di teologia presso gli
ortodossi, în „O rientalia C hristiana p eriod ica”, v o i. V III (1 9 4 2 ),
pp. 1 4 4 -1 8 2 ,3 8 0 -4 2 0 ; v o i. IX (1 9 4 3 ), pp. 1 3 5 -1 1 7 0 . /A n . L X V I
(1 9 4 8 ), 3 -4 (m art.-apr.), pp. 1 7 8 -1 7 9 / (Recenzie).
6 1 0 . C IU D IN , N . (D rd .), R . P. Schm itz, Petite
A pologetique ou Ies fondam ents de la r£ lig io n catholique
(Paris, 1 931). /A n . X L IX (1 9 3 1 ), 4 (apr.), pp. 3 7 6 / (Recenzie).
611. C O M A N , Ioan G h. (Pr. P rof.), Um anism ul
O rtodoxiei rom âneşti. /A n . L X V I (1 9 4 8 ), 1-2 (ian.-febr.), pp.
3 7 -7 7 / (Recenzie).
Umanismul descoperă şi preţuieşte potenţele umane, educându-le şi
promovându-le în vederea realizării tipului de om ideal. Rolul raţiunii.
Umanismul creştin. Sfântul Grigorie de Nazianz. Umanismul european.
Umanismul românesc. Elemente umaniste în tipăriturile şi pictura
bisericească. Dimitrie Cantemir, Varlaam, Dosoftei, Udrişte Năsturel,
Constantin Cantacuzino, Petru Movilă, Neagoe Basarab, Matei Basarab,
Vasile Lupu, Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Simion Ştefan.
Rolul limbii, tipăriturilor şi Bisericii în promovarea umanismului.
612. C O N S T A N T IN E S C U , R adu, Glose teologice
inedite din secolul al X V -lea. /A n . X C V (1 9 7 7 ), 7 -8 (iu l-au g.),
pp. 8 0 7 - 8 1 3 /(F oto. 7 b u c.).
Studiu asupra unor glose aflate pe unele manuscrise din Arhivele din
Moscova de provenienţă moldovenească.

111
613. C O T L A R C IU C /, N ectarie (M itrop.), /R e fe r a t/. A n. 1
(1932), 5 (m ai), pp. 3 7 6 -3 7 9 /.
Revelaţia creştină. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Simbolul
Credinţei. Dogma despre Sfântul Duh. Obiceiuri şi uzanţe bisericeşti. Sfintele
Taine. Concluzii.
614. C/RONŢ/, Gh., O apologetică populară a
creştinismului. /A n . IV (1937), 11-12 (n o v .-d ec.), pp. 753-754/.
615. D E M E T R E S C U , D rag., Ortodoxie şi Biserica
creştină ortodoxă. /A n. X IX (1 8 9 5 ), 2 ( m ai), pp. 1 3 9-150/.
Disputele teologice de-a lungul timpului. Ortodoxia. Individualitatea
Bisericii Ortodoxe Române în contextul lumii creştine.
616. Id., B io b ib lio g r a fie . /A n. X IX (1 8 9 5 ), 2 (m ai), pp.
173-176/.
Recenzie la lucrarea arhimandritului sârb Firmilian, Teologia
dogmatică ortodoxă (f. l„f. a.).
617. Id., D e o se b ir i d e c r e d in ţă în tr e d ife r ite le b ise r ic i
creştine /A n . X X V I (1 9 0 2 ), 2-3 (m ai-iun.), pp. 2 6 9 -2 8 0 /.
Principalele deosebiri dogmatice între Ortodoxie, Catolicism şi
Protestantism. Despre Sfânta Scriptură, Mântuitorul lisus Hristos, credinţă,
Biserică).
618. Id., Sistem de Dogmatică al Bisericii Creştine
Ortodoxe a R ă să r itu lu i. /An. X X V II (1 9 0 4 ), 11 (fe b r ) pp
1 249-1262/.
Recenzie laZicu Rosis, Dogmatica (Atena, 1903). Textul prefeţei.
619. D R Ă G U L IN , Gh. I. (Pr.), Pr. Prof. Dr. Ion Bria,
Dicţionar d e te o lo g ie o r to d o x ă A -Z (B ucureşti, 1981). /An.
X C IX (1981), 9 -1 0 (sep t.-oct.), pp. 1 1 3 0 -1 1 3 2 / ( R e c e n z i e ) .
620. Id., Pr. Nicolae Stolerii, Spiritualitatea ortodoxă şi
slujirea creştină (Teză de doctorat) (Buc,, Ed. Inst. Bibi. şi de Misiune,
1991)./ An. CX (1992), 1-3 (ian.-mart), pp. 217-219/ (Recenzie).
621. E N Ă C E A N U , Ghenadie (Ierod.), Guettee, Vladimir,
Exposition d e la d o c tr in e d e i’Eglise O r th o d o x e (f.L, f.a.).
/A n. I (1 8 7 5 ), 5 (febr.), pp. 3 9 7 -3 9 8 / (Recenzie).
622. G ÎR B O V IC E A M U , P., Silvestru de Kanev,
Teologia Dogmatică (trad. de C, N azarie şi N . Filip). /A n
X X III (1 8 9 9 ), 7 (oct.), p. 7 1 1 / ( R e c e n z i e ) .
Γ

623. Id., Literatura religioasă. /A n . X X V (1 9 0 1 ), 2


(m ai), pp. 1 9 9 -2 0 5 /.
Comentarii asupra traducerii lui Iorgu Dumitrescu, Urmarea lui
Iisus Hristos. Prezentarea lucrării lui W. Guettee, Expunerea doctrinei
bisericeşti creştine ortodoxe însoţita de deosebirile ce se întâmplă în
celelalte comunităţi creştine (trad. mitrop. Iosif Gheorghian) (Bucureşti,
Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1901).
624. Id., Pr. Sergiu, arhiepiscop de Vladimir, Cuvântări
apologetice asupra adevărurilor fundamentale ale religiunii
creştine ortodoxe (trad. Arhim. N ico d im M unteanu (Bucureşti,
1905). /A n. X X IX (1905), 3 (iun.), p. 3 4 4 / (Recenzie).
625. Id., /Nicolai Pavlovici, Apologetica creştină/ (trad. de Pr.
C. Nazarie) ( f i , f.a.). /A n. X X I (1898), 10 (ian.), p. 1072/ (Recenzie).
626. IRIM 1A, Ioan (Pr.), O pera religioasă a lu i Al.
Scarlat Sturza. /A n . L X IV (1 9 4 6 ), 4 -6 (apr.-iun.), pp. 2 5 8 -2 7 3 /
(Recenzie).
Introducere. Comentariu asupra lucrărilor lui Alexandra Scarlat
Sturza, ttudes morales et religie uses, Dublul paralel, Institutions religieuse
de la Russie, Notions sur la Russie, Missions du Kamtchatka, Eugine
Boulgaris et Nicdphore Theotokis, precurseurs du reveil intelectuel et
naţional de la Grece, Considerations sur la doctrine et VAsprit de l ’Îglise
Orthodoxe, Le mondo physique emblime du monde morale, Enchirid,
Epistolii şi scrisori, Monumentul activităţii propoveduitorilor ruşi ai
Ortodoxiei de la 1793-1853.
6 2 7 . M A N G ÎR U , B . (D r.), Scurte priviri istorice şi
dogm atice. /A n . X X X (1 9 0 7 ), 10 (ian .), pp. 1 1 5 5 -1 1 5 9 /.
Conceptul de divinitate în religia creştină. Apologeţi şi dispute
apologetice în primele veacuri. Izvoarele creştinismului. Canonul Sfintei
Scripturi.
6 2 8 . M A N O L A C H E , T. N ., Dr. Const. C. Pavel, D uhul
O rtodoxiei, în „V iaţa A devărată” , V II (1 9 4 1 ), 3-4 (mart. - apr.),
pp. 8-9 . /A n . L IX (1 9 4 1 ), 5 -6 (m ai-iu n .), pp. 3 3 2 / (Recenzie).
629. M O IS E S C U , Iustin, D . S. Balanos, /N oua teologie
ortodoxă în raport cu teologia patristică şi cu concepţiile şi
metodele m ai noi/, în „Anuar. Ştiinţ. al Facultăţii de T e o lo g ie
al U niversităţii d in A ten a” , 1 9 3 6 -1 9 3 7 , pp. 1 2 2 -1 2 9 . /A n . L V I
(1 9 3 8 ), 1-4 (ian.-apr.), pp. 1 4 9 -1 5 0 / (Recenzie).

113
630. N A G H IU , l o s i f E. (D iac, D rd.), Ioan Gh. S a v in ,
A p o lo g e tic a , v oi. II (B ucureşti, T ipografia Cărţilor B isericeşti,
1 9 4 0 ) . /A îi . LVIII (1 9 4 0 ), 7-8 (iu l.-au g.), pp. 6 1 5 -6 1 6 /
(Recenzie).
631. NEAG OE, Ilie R. (Pr.), O nouă lu c r a r e de
dogmatică. / A n . X IV (1 9 2 7 ), 6 (iun,), pp. 3 7 9 -3 8 0 / (Recenzie).
Cursul de Dogmatică specială al lui 1. Mihălcescu (1927).
6 3 2 . N IC O L A E , N . M ., M itr o p o litu l Ş tefa n a l S o fiei,
(Ortodoxie), în „D uhovna Cultura”, 1937, pp. 84-85; 8 6 5 -8 7 2 ,
8 9 7 -9 0 8 . /A n . LV (1 9 3 7 ), 11-12 (n o v .-d ec.), pp. 733/
(Recenzie).
6 3 3 . P /A P A D O P O L /, P. I., Em ilian Vasilescu, Apologeţi
creştini (B ucureşti, 1942). /A n . L X (1 9 4 2 ), 5-6 (m ai-iun.), pp.
2 3 2 -2 3 3 / (Recenzie).
634. P L O IE Ş T E A N U , Inocent M . (A rh.), Convorbiri.
/A n . X (1 8 8 6 ), 4 (apr.), pp. 2 8 4 -2 9 5 /.
Prelucrare după un articol al mitropolitului Filaret al Moscovei.
Pledoarie pentru superioritatea Ortodoxiei.
/A n . X (1 8 8 6 ), 5 (m ai.), pp. 3 2 4 -3 5 2 /.
Taina Sfântului Botez. Sfântul Duh. Sfânta Treime. Deosebiri
confesionale.
/A n . X (1 8 8 6 ), 6 (iun.), pp. 4 7 7 -4 8 4 /.
Primatul papal. Filioque. Sinoadele.
/A n . X (1 8 8 6 ), 7 ( iu l) , pp. 5 2 9 - 5 4 6 !.
Sinoadele ecumenice. Primatul papal. Momente din istoria Imperiului
Bizantin.
/A n . X (1 8 8 6 ), 8(aug.), pp. 6 3 7 -6 4 4 /.
Primatul papal. Sinodul de la Ferara-Florenţa şi Lyon. Filioque.
6 3 5 . PO P E SC U , D . St., D r, M ilan Şesan, Dum ineca
Ortodoxiei, în v o i. Omagiu prof. Ioan Lupaş (B ucureşti,
1 9 4 1 ) . /A n. L IX (1 9 4 1 ), 11-12 (n o v .-d ec.), p. 7 1 6 / (Recenzie).
636. R A D U , Dum itru (Pr. P rof.), B Ă L A N , A . M ., U n
apărător al Ortodoxiei. Gherasim Valahul, teolog, filosof şi
lexicograf (1 6 0 5 /1 6 0 7 -1 6 8 5 ). /A n. CUI (1 9 8 5 ), 7 -8 (iu l.-au g.),
pp. 54 4 -5 4 9 /.
637. R edacţia, Dr. Alexiu Comoroşan, Teologia
114
r

dogm atică generală (Cernăuţi, 1887). /A n . X I (1 8 8 7 ), 5 (au g.),


pp. 4 8 7 -4 9 0 / (Recenzie).
638. Id., O conferinţă despre ortodoxia rom ânească la
Chicago (1 9 7 2 febr. 2 9 ). /A n . X C (1 9 7 2 ), 3-4 (m art.-apr.),
p p .3 1 2 -3 1 3 /.
Conferenţiar Arhim. Bartolomeu V. Anania.
639. SCRIB A N , I. (A rh im .) A ntonie, m itropolitul
Kievului, Catehism creştin ortodox (trad. pr. P. Ţ in coca)
(M ănăstirea N ea m ţ, 1 925). /A n . X L IV (1 9 2 6 ), 7 (iu l.), p. 4 3 2 /
(Recenzie).
640. Id., M artinus Jujie, Theologia Dogmatica
christianorum orientalium ab Ecclesia Catholica dissidentium
(Paris, 1926). /A n. X L IV (1926), 10 (oct.), p. 6 1 8 / (Recenzie).
641. Id., C ongresul de teosofîe (B ru xelles, 1928 iu l.-
aug.). /A n . X L V I (1 9 2 8 ), 9 (sep t.), pp. 8 5 7 -8 5 8 /.
642. Id. Ioan Gh. Savin, A pologetica (B ucureşti, Editura
Cartea R om ânească, 1929). /A n . X L V II (1 9 2 9 ), 11 (n o v .), p.
1055/ (Recenzie).
643. Id., H ristu A ndrutos, D ogm atica Bisericii O rto­
doxe Răsăritene (trad. de Dr. D . S tăn iloae) (S ib iu , 1930). /A n.
X L V III (1 9 3 0 ), 6 (iu n .), pp. 6 0 8 -6 1 5 / (Recenzie).
6 4 4 . Id., N icolae Crîşm ariu, Catehism (A rad, 1930).
/A n. X L V III (1 9 3 0 ), 10 (oct.), p. 1 0 0 7 / (Recenzie).
645. Id., Episcopul V artolom ei, R ostul în lum e al
Bisericii lui Hristos (R m . V â lcea , 1930). /A n . X L IX (1 9 3 1 ), 1
(ian .), pp. 8 7 -8 8 / (Recenzie).
646. Id., Pr. Ec. Dr. I. C. Beldie, A devăruri eterne
(G ala-ţi, 1932. /A n . L (1 9 3 2 ), 10 (oct.), p. 7 5 1 / (Recenzie).
647. Id., Sergiu B ulgakoff, O rtodoxia (S ib iu , 1933). /A n.
LI (1 9 3 3 ), 7 -8 (iu l.-au g.), pp. 3 8 2 -3 8 3 / (Recenzie).
648. Id., W . A. V isser’t H ooft, O rtodoxia văzută de un
protestant (trad. T eodor B o d o g a e) (S ib iu , 1933). /A n . LI
(1 9 3 3 ), 7 -8 (iu l.-au g.), pp. 3 8 2 -3 8 3 / (Recenzie).
649. S /IM E D R E A /, T .(A rh .), Prof. dr. T. Titov, M istica
creştină şi curentele m istice contem porane, în „M isionarul”,
115
V II (1 9 3 4 ), pp. 3 9 -5 4 . /A n . LII (1 9 3 4 ), 3 -4 (mart.-apr.), pp. 39-
5 4 / (Recenzie).
650. S T Ă N C IU L E S C U -B Â R D A , A lexandru (Pr.),
Bibliografia Revistei „Biserica Ortodoxă R om ână” (1874-
1984) (II). /A n. C V (1 9 8 7 ), 3 -4 (mart.-apr.), pp. 116-140/.
Secţiunea sistematică.
651. S V E T L O V , A le x . (Pr.), Un răspuns la articolul „în
apărarea Ortodoxiei” publicat în „Biserica O rtodoxă” din
iulie 1927. /A n . X L V I (1 9 2 8 ), l(ia n .), pp. 36-41/.
6 5 2 . T E O D O R E S C U , Ilie (D iac.), Tablou de diferenţele
dogm atice şi de principalele diferenţe canonice şi liturgice, prin
care Biserica occidentală se deosebeşte de Biserica Orientală.
/A n . X V II (1 8 9 3 ), 8 (n ov.), pp. 6 3 6 -6 4 1 /.
Deosebiri cu privire l a dogmele despre Biserică, S f â n t u l Duh, S f â n t a
Fecioară, faptele bune, eshatologie. Simbolul credinţei, Sfintele Taine.
653. V A S IL A C H E /, V a sile (Prot.), I. G. Savin,
Apologetica, v o i. II (B ucureşti, f. a.). /A n . LV III (1 9 4 0 ), 1-2
(ian.-febr.), p. 104/ (Recenzie).
654. V A SIL E SC U , Emilian, P . Svetlov, învăţătura
creştină în expunere apologetică (Chişinău, 1935-1936, 2 voi.).
/A n. LVII (1939), 11-12 (nov.-dec.), pp. 6 8 9 -700/ (Recenzie).

II. M ă r tu r is ir i d e C red in ţă . C a te h ism e

655. B O D O G A E , Teodor (Pr. Prof.), Dimitrie Cantemir,


Loca obscura (traducere şi comentarii). /An. XCI (1973), 9-10 (sep t-
o c t), pp. 1063-1111/ (Foto 1 buc.). .
Dimitrie Cantemir, pedagog şi teolog ortodox. Locuri obscure în
Catehismul tipărit în slavoneşte de un autor anonim sub titlul Prima învăţătură
pentru prunci, iar acum clarificate de principele Dimitrie C a n te m ir .
656. B U L A C U , M (Pr. Prof.), Mărturisirea O rtod oxă a lui
Petru Movilă în critica Bisericii Romano-Catolice. /An. XLVI
(1928), 8 (aug.), pp. 751-752/.
6 5 7 . B U Ş A G Ă , Ioan, Sim pozion Internaţional despre
Crezul Ortodox la Facultatea de Teologie Ortodoxă

116
„Justinian Patriarhul” din B u cu reşti(l-2 n ov. 2 0 1 0 ). /A n.
1(2010), nr. 3 (sept. - d ec.), pp. 135 - 138/(F oto. 1 buc. color).
6 5 8 . C A M A R L A N O , A ., C atehism ul M itropolitului
Platou. /A n . L X (1 9 4 2 ), 1-4 (ian.-apr.), pp. 51 -6 9 /.
Mitropolitul Plafon al Moscovei (sec. XVIII). Catehismul mitropolitului
Platon (cca. 1672-1674). Traducerile Catehismului mitropolitului Platan în
limba greacă (Riga, 1770; Veneţia, 1873), turcă (Constantinopol, 1839),
engleză (Londra, 1857), franceză (Viena, 1872), greacă (1805), română (Iaşi,
1795). Traducerea lui Eufrosin Poteca (Buzău, 1836).
659. C M Ţ E SC U , N ., M . Th. Drisder, Le tâmoignage
spirituel de Thalassius de Lybien, în „Etudes byzantines”, t. Π (1944),
pp. 79-118. /An. LX VI (1948), 3-4 (mart-apr,), p. 171/ (Recenzie).
660. Id., V . G rum el, Photius et l ’addition de Filioque
au sym bole de N icee-C onstantinopole, în „E tudes b yzan tin e”,
t.V . (1 9 4 7 ), pp. 2 1 8 -2 3 4 . /A n . L X V I (1 9 4 8 ), 3 -4 (m art.-apr.), p.
1 71/ (Recenzie).
661. Id., Pierre Thom as Carnelot, „Sym bole de N icee”
au „Foi de Nicee? în „O rientalia C ristiana p eriodica”, v o i. II, t.
X III (1 9 4 7 ), nr. 3 -4 , pp. 4 2 5 -4 3 5 . /A n . L X V I (1 9 4 8 ), 3 -4 (mart.-
apr.), pp. 1 7 6 -1 7 7 / (Recenzie).
662. /C IO B O T E A /, D aniel(P atr.), Crezul ortodox -
norm ativ al credinţei şi unităţii Bisericii. /A n. 1(2010), nr.
3 (sept. - d ec.), pp. 7 - 10/.
663. /C O N S T A N T IN E S C U /, M elen tie (A rh .), Izvoarele
biblice ale Sim bolului credinţei adunate de Fericitul Sim eon,
arhiepiscop al Tesalonicului. /A n . X X X IX (1 9 1 6 ), 10 (ian.),
pp. 1 0 2 6 -1 0 3 8 /.
664. D E M E T R E S C U , D rag., C âteva cuvinte asupra
sim bolului apostolic. /A n . X X III (1 8 9 9 ), 3 (iun.), pp. 2 9 5 -3 1 1 ;
an. 1(2 0 1 0 ), nr. 2 (m a i-a u g .), pp. 2 2 6 -2 5 0 /.
6 6 5 . Id., C âteva cuvinte asupra Sim bolului A tanasian
sau Q uicum que. /A n . X X III (1 8 9 9 ), 6 (sep t.), pp. 4 8 1 - 4 9 8 /.
666. E R B IC E A N U , C onstantin, /Istoria M ărturisirii
O rtodoxe/. /A n . X X II (1 8 9 8 ), 8 (n o v ), pp. 8 0 3 -8 2 2 /.
Necesitatea tipăririi unei Mărturisiri de credinţă ortodoxă în
Biserica Ortodoxă Română. Lucrările Sfântului Sinod în acest sens.
117
Importanţa Mărturisirii de credinţă ortodoxă p e n t r u B i s e r i c a Ortodoxă
Română. Mărturisirea de credinţă ortodoxă a lui P e t r u Movilă.
Mărturisirile de credinţă - mijloace d e r e z i s t e n ţ ă î n faţa propagandei c a t o l i c e
şi protestante. Mărturisirea de credinţă a l u i C h i r i i L u c a r i s .
/A n , X X II (1 8 9 8 ), 9 (d ec.), pp. 8 5 3-873/.
Mărturisirea d e credinţă Ortodoxă a l u i P e t r u M o v i l ă ş i S i n o d u l de
Mărturisirii Ortodoxe a l u i P e t r u M o v i l ă . Mărturisirea
la Ia ş i. E d iţiile de
credinţă a l u i E v g h e n i e H a k e m a n n ( 1 8 4 4 ) .
667. Id., M ărturisirea credinţei ortodoxe a Iui
Ghenadie Şcolarul dată sultanului M ehm et după cererea sa.
/A n. X X V (1 9 0 1 ), 7 (oct.), pp. 6 0 1 -6 0 9 / (Recenzie).
668. / G Ă L Ă Ţ E A N U /, M elen tie (A rh.), Cuprinsul pe
scurt al celor patru întrebări atribuite patriarhului Chirii
Lucaris (...) în concordanţă cu ale lui Dositei (...),
patriarhului Ierusalimului. /A n . X X V I (1 9 0 2 ), 1 (apr.), pp. 57-
6 0 / (Foto. 2 buc.).
669. GÎRBOVICEANU, P., M ărturisirea ortodoxă. /A n.
X X III (1 8 9 9 ), 6 (s e p t), p. 592/.
D is c u ţiile d in S fâ n tu l S in o d c u p r i v ir e la r e tip ă r ir e a M ă r tu r is ir ii
ortodoxe.
670. Id., I. M ihălcescu, M ărturisirile şi cele mai
însem nate regule de credinţă ale Bisericii Ortodoxe (L ipsea,
1904). /A n. X X V III (1 9 0 4 ), 3 (iun.), pp. 3 1 0 -3 1 1 / (Recenzie).
671. IO N E S C U , IO N (Pr.), Când a fost scrisă „Cartea
care să cheam ă Răspunsul îm potriva Catehism ului
calvinesc”. /A n . C X J 1 9 9 2 ), 1-3 (ian.-m art.), pp. 100-105/.
672. L/Ă N C R Â JA N /, I , C . Rădulescu-Motru, Catehismul
mititel al Iui Eufrosin Poteca (B ucureşti, 1940). /A n. LIX
(1941), 1-2 (ian.-febr.), pp. 9 4 -9 6 / (Recenzie).
673. M ARCU, Marinel-Laurenţiu, Simpozionul Internaţional
„M ărturisirea de credinţă - locui şi rolul ei în Tradiţia
Bisericii O rtodoxe”, dedicat îm plinirii a 370 de ani de Ia
Sinodul de la Iaşi(Iaşi,15 - 16 oct. 2 0 1 2 ). /A n . 111(2012), nr.
3 (sep t.-d ec,), pp. 141 - 149/(F oio. 2 buc. color).
674. M IH Ă L C E S C U , I., Legenda despre originea
Sim bolului Apostolic. /A n . X X V (1 9 0 1 ), 7 (oct.), pp. 610-619/.
SIS
675. Id., însemnătatea Simbolului pentru practica
botezului în cele dintâi articole ale creştinismului. /An. XXV
(1901), 8 (nov.), pp. 715-725/.
Simbolul de credinţă în cultul Bisericii. Catehumenatul. Catehezele
Sfântului Chirii al Ierusalimului. Constituţiile Apostolice. Sinodul de la
Laodiceea (343-381). Rufin (Expositio in Simbolum). Fericitul Augustin.
676. Id., Istoricul cercetărilor asupra Simbolului
Apostolic. /An. XXV (1901), 9 (dec.), pp. 843-863/.
încercări de unire între ortodocşi şi catolici. Laurenţiu Valla,
Reginald Peacock, Luter, Erasmus de Rotterdam, Calvin, Gerhard Johann
Vossius, I. H. Heiddeger, G. Witsius, I. Pearson, Sim. John. Amold, P. King,
W. E. Tentzel, Joh. G. Walch, Chr. W. Fr. Walch, Ferdinand Delbriich, K. H.
Sach, C. I. Nitzsch, F. Liike, E. Kollner, August Hahn, C. P. Caspari, G.
Zeschwitz, G. L. Hahn, AdolfHamach, Th. Zahn, Bauemfeind, H. Denzinger,
Krawutzky, S. Băumer, Ferd. Katenbusch, Michel Nicolas, W. W. Harwey, E.
S. Efulkos, I. R. Lumby, C. A. Swaunson, F. I. A. Hort.
677. MIRON, Vasile (Arhim. Lect. Univ. Dr.), Răspuns
împotriva Catehismului calvinesc - o pavăză a Ortodoxiei
româneşti în lupta contra protestantismului. /An. CXX
(2002), nr. 7-9 (iul.-sept), pp. 454-465/.
678. MOISESCU, Iustin (Prof.), în legătură cu Mărturisirea
Ortodoxă. /An. LXVI (1948), 5 - 8 (mai. -aug.), pp. 562 - 567/.
Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă, element al relaţiilor
culturale româno-ruse. Istoricul problemei.
679. /MOVILĂ, Petru/, Mărturisirea Ortodoxă (trad.
Arh. Filaret Scriban) (Bucureşti, 1874). /An. VII (1883), 12
(dec.), copert. III/ (Recenzie).
680. NOVAC, Ştefan (Diac.), voi. învăţătura de
credinţă creştină ortodoxă (Buc., Ed. Inst. Bibi. şi de Misiune,
1992). /An. CIX (1992), 4-6 (apr.-iun.), pp. 195-196/ (Recenzie).
681. PAPADOPULOS, Hrysostomos (Arhiep.), Simbolul
Sinodului al Π-lea ecumenic (trad. de dr. Teodor Popescu).
/An. XLIII (1925), 5 (mai), pp. 257-263/.
Tradiţia istorică şi diferite ipoteze cu privire la originea simbolului.
/An. XLIII (1925), 7 (iul.), pp. 385-395/.
Simboalele lui Epifaniu, episcopul Cirului şi Chirii al Ierusalimului.
Necesitatea întocmirii Simbolului constantinopolitan.

119
/An. XLIII (1925), 8 (aug.), pp. 449-454/.
Simbolul de credinţă constantinopolitan comparat cu cel niceian.
/An. XLIII (1925), 9 (sept.), pp. 513-520/.
Mărturii ale părinţilor, scriitorilor şi istoricilor bisericeşti privitoare
la acest simbol,
682. POPESCU, D. St., Pr. Uarion V, Felea, Catehism
creştin ortodox (Arad, 1940). /An. LIX (1941), 7-8 (iul.-aug.), pp.
463-464/ (Recenzie)
683. Id., Dr. Aurel Decei, Versiunea turcească a confesiunii
patriarhului Ghenadie Π Scholarius, în voi. Omagiu I. P. S. S. Dr.
Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, Sibiu, 1940, pp. 372-410.
/An. LX (1942), 1-4 (ian.-apr.), pp. 126-128/ (Recenzie).
684. POPESCU, T. M. (Profi), Mărturisirea Ortodoxă
(trad. Pr. Prof. Niculae M. Popescu şi Diac. Gh, I. Moisescu)
(Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1942). /An. LXIII
(1945), 7-8 (iul.-aug.), pp. 378-386/ (Recenzie).
685. RĂDUMĂ, loan Eduard (Diac.), O apariţie
însemnată. învăţătura de credinţă creştină ortodoxă.
(Bucureşti, 2000). /An. CXVIII (2000), nr. 1-3 (ian.—mart.), pp.
458-459 / (Recenzie).
686. SCRIBAN, I. (Arhim.), Mărturisirea Ortodoxă a
mitropolitului Petru Movilă, izvor de învăţătură pentru
predicare şi vieţuire creştinească. /An. LX (1942), 9-10 (sept.-
oct.), pp. 439-454/.
687. TIMUŞ, Gherasim, Mărturisirea de credinţă a
Bisericii Africane (484). /An. XI (1888), 11 (febr,), pp. 925-948/.
688. URSĂCESCU, V. (Pr.), „Crezul” din veacul al
XVI-lea. /An. XLIV (1926), 2 (febr.), p. 71/.
Reproducere după în t r e b a r e c r e ş t in e a s c ă (1560).

III. R e v e la ţia

689. BALAUR, D. (Pr.), N. Loschi, /Viziunile sfinţilor şi


ale misticilor/, în „Puţi” nr. 43, pp. 17-34. /An. LII (1934), 11-
12 (nov.-dec.), pp. 802-803/ (Recenzie).

120
690. BEJENARU, Mihail (Pr. Prof.), Revelaţia. /An.
XLVIII (1930), 9 (sept.), pp. 827-837/.
Ideea de Revelaţie. Revelaţia în înţeles logic. Cuprinsul Revelaţiei.
/An. XLVIII (1930), 10 (oct.), pp. 925-937/.
Posibilitatea şi necesitatea Revelaţiei supranaturale. Cunoaşterea
Revelaţiei supranaturale.
/An. XLVIII (1930), 11 (nov.), pp. 1030-1038; 12 (dec.), pp.
1151-1163/.
Criteriile Revelaţiei. Minunile. Posibilitatea minunilor. Cunoaşterea
minunilor. Profeţiile. Posibilitatea şi cunoaşterea profeţiilor.
/An. XLIX (1931), 1 (ian), pp. 3-14/.
Generalităţi. Limitele raţiunii. Suprarealismul. Naturalismul.
Raţionalismid. Panteismul. Misticismul. Acordul Revelaţiei cu raţiunea.
/An. XLIX (1931), 2-3 (febr.-mart.), pp. 172-178.
Raţionalismul. Semiraţionalismul. Panteismul. Misticismul. Revelaţia
şi raţiunea.
691. C/RONŢ/, G., Ştefan Cîrstoiu, între metafizică şi
revelaţie, în „Gândirea”, XV (1936), 2, pp. 94-97. /An. LIV
(1936), 5-6 (mai-iun), pp. 379/ (Recenzie).
692. ERBICEANU, C., Despre Descoperirea dumnezeiască.
/An. XXXII (1908), 9 (dec), pp. 974-992/.
Prelucrare după Ernest Luthard. Generalităţi. Necesitatea Revelaţiei
divine. Natura păcatului. Posibilitatea Revelaţiei.
/An. XXXII (1909), 10 (ian), pp. 1084-1107/.
Despre minuni şi rugăciune.
693. Id., O mică introducere. Religiunea şi revelaţiunea.
/An. XXXVI (1912), 9 (dec.), pp. 894-899.
Prezentarea şi textul unui studiu al preotului ardelean Basiliu Biro.
Despre existenţa lui Dumnezeu. Cultul creştin ca formă de manifestare a
adoraţiei faţă de Dumnezeu.
694. Id., Religiunea şi revelaţiunea. /An. XXXVI (1913),
12 (mart), pp. 991-1002/.
Cunoaşterea lui Dumnezeu prin credinţă. Revelaţia divină.
695. MIRONESCU, Alexandru (Pr.), Raţiunea şi
revelaţiunea. /An. X (1886), 11 (nov), pp. 880-898/.
Raporturile ştiinţei cu credinţa. Cunoaşterea prin credinţă.

121
IV . R e lig ia

696. ANGHELESCU, P. (Pr.), Prot. G. I. Savelscki,


/Despre religie/, în „Narodenă Strajă”, Sofia, XVII (1935), 11,
pp. 4-7. /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 417/ (Recenzie).
697. BALAUR, D,, Episc. Inochentie, /în apărarea
religiei/ (Chişinău, 1931). /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p.
401/ (Recenzie).
698. BOROIANU, D. G. (Dr.), Apărarea doctrinei
creştine. /An. XXXII (1908), 7 (oct.), pp. 758-770/.
Dumnezeirea creştinismului. Din istoricul apologeticii creştine.
Atenagora. Origen. Âtanasie cel Mare.
/An. XXXII (1908), 8 (nov.), pp. 920-933/.
Apologeţi creştini: Lact.anţiu, Teofil, Justin Martirul şi Filosoful,
Eusebiu, Fericitul Augustin. Despre persoana Mântuitorului şi lucrarea Sa
în lume.
/An. XXXII (1908), 9 (dec.), pp. 1024-1035/.
Apologeţi creştini: Origen, Taţian. Despre dumnezeirea şi întruparea
Mântuitorului.
/An. XXXII (1909). 10 (ian.), pp. 1136-1148/.
Apologeţi creştini: Iustin Martirul şi Filosoful, Taţian, Teofil de
Antiohia, Origen.
/An. XXXII (1909), 11 (febr.), pp. 1239-1247/.
Apologeţi creştini: Origen, Tertulian, Minuciu Felix, Grigorie de Nissa.
699. CĂLINESCU, Şt. (Pr.), Extract din prima carte a
operei lui Hugo Grotîus intitulată „Despre varietatea religiei
creştine”. /An. III (1877), 7 (apr.), pp. 273-278/ (Recenzie).
700. CIUDIN, N. (Drd.), Ernest Augier, Du Tac au Tac.
Reponses aux objections modernes contre la Religion (Paris,
1931). /An. XLIX (1931), 4 (apr.), pp. 376-377/ (Recenzie).
701. Id., Gibier, Objections contemporaines contre la
Religion (Paris, 1931, 2 voi), /An. XLIX (1931), 4 (apr.), p.
377/ (Recenzie).
702. DALE, H,, Montague, Religiunea (trad. de D.
Comilescu) (f.l., f.a.). /An. XL (1922), 4 (ian.), pp. 270-276/
(Recenzie).
122
703. Id., Universalitatea religiunii (trad. de D. Comilescu).
/An. XL (1922), 11 (aug.), pp. 831-837/ (Recenzie).
704. D/EMETRESCU/, Drag., Originea religiunei şi a
cultului după învăţătura Sfintei Scripturi. Raportul lor cu
raţiunea. /An. XX (1897), 10 (ian.), pp. 969-986/.
705. ERBICEANU, Constantin, Despre religie în genere
şi bazele ei în natura omenească. /An. X (1886), 12 (dec.), pp.
1021-1038/.
Introducere. Universalitatea, necesitatea, izvorul, bazele şi conţinutul religiei.
706. Id., Reflexiuni religioase asupra dezvoltării
simţului religios în omenire şi formele variate sub care au
apărut. /An. XI (1887), 3 (iun.), pp. 231-235/.
707. Id., Omul considerat ca fiinţă religioasă. /An. XI
(1887), 8 (nov.), pp. 712-720/.
Sentimentul religios ca necesitate spirituală. Esenţa monoteistă a
religiei. Religia în contextulformaţiunilor politice.
708. Id., Religiunea şi necesitatea cunoaşterii şi
răspândirii învăţăturii ei între credincioşi. /An. XIX (1895),
7 (oct.), pp. 401-417/.
709. Id., Despre religie. /An. XXIX (1905), 5 (aug.), pp.
467-475; 6 (sept.) pp. 585-596/.
710. GEORGESCU, Nedelea (Pr.), Din foloasele
religiunei creştine. /An. XXXIV (1910), 8 (nov.), pp. 927-930/.
711. Id., O frumoasă precuvântare. /An. XXVI (1902),
7 (oct.), pp. 809-814/.
Prefaţa lui I. Kalinderu la culegerea de articole Explicaţiuni liturgice
publicate de diac. I. V. Raiculescu din Tr. Severin în „Albina ”şi tipărite apoi
în volum. Despre religie în general.
712. Id., Pr. Nedelea Georgescu, Este folositoare religia
creştină. (Bucureşti, 1912). /An. XXXVI (1912), 8 (nov.), p.
836/ (Recenzie).
713. IGNATIE IV (Patr. Antiohiei), Cum să-i vorbim
lumii de astăzi despre Dumnezeu?. /An. CXVI (1998), nr. 7-
12 (iul.-dec.), pp. 117-119/.
Comunicare la a Xll-a întâlnire internaţională „Oameni şi religii"
(Bucureşti, 30 aug.-l sept. 1998).
123
714. MIHĂLCESCU, L, O scrisoare a I. P. S. Mitropolit
al Moldovei. /An. XXXIV (1910), 5 (aug.), pp. 595-597/.
Scrisoare privitoare la o broşură a prof. univ, Thiron de ία Iaşi, în
care sunt emise o serie de cugetări libere asupra religiei.
715. MOISESCU, Gh. I. (Diac.), Diac. C. Merişescu, De
ce ne trebuie religia?, în „Izvorul Tămăduirii”, V (1934), 1-2.
/An. LII (1934), 3-4, (mart.-apr.), p. 257/ (Recenzie).
716. PLOIEŞTEAN LI - MIHĂILESCU, Teofil (Arh.),
Moniste. /An XXXVI (1912), 4 (iul.), pp. 383-395/.
Comentarii asupra unor teze moniste.
/An XXXVI (1912), 6 (sept), pp. 521-537/.
Providenţă şi nemurire în concepţia creştină.
717. POPESCU, Alexandru (Pr.), Relîgiunea. /An. V
(1881), 11 (aug.), pp. 781-784/.
Religia ca legătură divino-umană. Bazele religiei; credinţa şi
nădejdea. Necesitatea religiei
718. RĂDLTCĂ, Vasile (Pr. Conf. Dr.), Credinţa deistă şi
cea mântuitoare. /An. CXVII (1999), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp.
315-322/.
719. SCRIBAN, I. (Arhim.), Documente de sprijin
pentru religiune contra liberei cugetări. /An XXXIV (1910),
6 (sept.), pp. 664-673; 7 (oct.), pp. 786-796/.
Extrase din diferite publicaţii („Journal de Geneve", „Nova et
Vetera ”).
720. Id., Care e funcţiunea religiunii? /An XL (1922), 6
(mart.), pp. 401-409/.
Necesitatea şi permanenţa religiei. Religia şi viaţa. Omul şi
eternitatea. înstrăinarea şi regăsirea umană Principiile umanitare ale
creştinismului. Concluzii.
721. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Nicolae Berdiaeff, /Despre
religie/ (trad, de V. Godeanu şi Pr. D. Cristescu) (Rm. Vîlcea,
1934). /An LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), pp, 529-530/ (Recenzie).
722. S/IMEONOV/, S., Dr. Iv. PanciovsM, /Relîgiunea
naturaliştflor/, Sofia, 1941. /An LX (1942), 1-4 (ian.-apr.), pp.
129-130/ ( R e c e n z i e ) .
723. STAFFORD, J. Francis (Cârd.), Vorbind despre

124
Dumnezeu, astăzi. /An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp.
113-117/.
Comunicare la a Xll-a întâlnire internaţională „Oameni şi religii”
(Bucureşti, 30 aug.-l sept. 1998).
724. VASILACHE, V. (Prot.), MassOon, Despre triumful
religiunii (trad. de Pr. Constantin I. Gheorghe) (Slatina, 1940).
/An LV1II (1940), 11-12 (nov.-dec.), p. 879/ (Recenzie).
725. VASILESCU, Em., Pierre Coubert, Superioritatea
creştinismului faţă de celelalte religiuni, (Bucureşti, Editura
Intelect, 1938). /An LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), pp. 152-153/
(Recenzie).
726. Id., Toma Gherasimescu, Necesitatea psihologică
a religiei, extras din „Misionarul” (Chişinău, 11936). /An LVI
(1938), 5-6 (mai.-iun.), p. 261/ (Recenzie).
727. Id., Ion G. Savin, Fiinţa şi originea religiei, partea
I-a (Bucureşti, 1937). /An LVI (1938), 7-8 (iul.-aug.), pp. 439-
443/ (Recenzie).
728. Id., Pr. Dr. Olimp Căciulă, Religie şi jertfă, în
„îngerul”, X (1938), 12 (dec.), pp. 1028-1044. /An LVII (1939),
1-2 (ian.-febr.), pp. 89-90/ (Recenzie).
729. VERŞESCU, Gh. (Pr.), Setea sufletului. /An XLVIII
(1930), 3 (mart.), pp. 241-243/.

V .R e lig ia ş i ştiin ţa

730. BALAUR, D., Pr. A. C. Cosma, Ştiinţa


superficială, în „Cronica Romanului”, XI (1934), pp. 38-40.
/An LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), p. 256/ (Recenzie).
731. Id., Episc. Nicolae, /Creştinismul şi concepţiile
raţiunii/, în „Utrenia Zaria”, 1934, nr. 6-7 şi 10-11, pp. 41-43 şi
77-79. /An LII (1934), 11-12 (nov. - dec.), p. 805/ (Recenzie).
732. Id., S. Franc, /Religiozitatea lui Puşchin/, în „Puţi”, nr.
40, pp. 16-39. /An LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), p. 101/ (Recenzie).
733. Id., Testamentul unui savant creştin. /An LIV
(1936), 1-2 (ian.-febr.), p. 98/.
125
T e s ta m e n tu l lu i Ş te fa n M in o v ic i ( + 2 6 d e c, 1 9 3 5 ),
734. BELDIE, Constantin P. (Pr.), Cel mai însemn
eveniment. /An L (1932), 5 (mai), p. 395/.
Convertirea lui Edison,
735. BRIA, Ion (Pr. Prof.), Experienţa lumii în teologia
ortodoxă actuală. /An XCVIII (1980), 9-10 (sept.-oct.), pp.
1007-1010/.
Contribuţiile Pr. Prof. D u m i t r u Stăniloae.
736. CĂLINESCU, Şt. (Diac.), Napoleon I, Refiexiuni
despre divinitatea creştinismului şi Mântuitorului lumii. /An.
IV (1878), 4(ian.),pp.254 - 256; 5 (febr.), pp. 317-320; 6 (mart.),
pp. 361-371/.
737. COJOCARU, Haralambie I., Pierre Termier, om de
ştiinţă şi om de credinţă. /An. LI (1933), 7-8 (iul.-aug.), pp.
317-321/.
738. DEMETRESCU, Drag., O cuvântare asupra
raportului filozofiei şi al ştiinţei cu religiunea. /An. XIX
(1895), 1 (apr.), pp. 43-57/.
739. Id., Pentru ce învăţaţii dispreţuiau şi urau
creştinismul. /An. XXXV (1911), 2 (mai), pp. 166-176/.
R e l i g i a ş i ş t i i n ţ a . C r e ş t i n i s m u l în c o n t e x t u l i d e o l o g i c a l v r e m i i.
740. Id., /O mărturisire a lui David Strauss/. /An.
XXXV (1911), 2 (mai), p. 233/.
Exemple d e a d e ra re a le unor oameni d e ştiinţă la c r e ş t i n i s m .
741. Id., /O mărturisire a lui Schleiermacher/. /An.
XXXV (1911), 2 (mai), pp. 233/.
742. DUDU, V., Antim, episcop de Traianopol,
/Religia, ştiinţa, cultura şi războiul/ (Sofia, 1937). /An. LVI
(1938), 1-4 (ian.-apr.), p. 149/ ( R e c e n z i e ) .
743. Id., Ivan Bunin, /Eliberarea Iui Tolstoi/ (Paris,
YMCA-Press, 1937). /An. LVII (1939), 7-8 (iul.-aug.), pp. 463-
464/ (Recenzie).
744. DUMITRESCU-BUŞULENGA, Zoe, Eminesc
între credinţă şi cunoaştere. /An. CXXII (2004), nr. 1-4 (ian.-
apr.), pp. 194-201/.

126
745. ENĂCEANU, Ghenadie (Ierod.), E. Renan devant
la Science. /An. I (1875), 5 (febr.), copert. III/.
746. Id., Napoleon I despre creştinism şi Mântuitorul
lumii. /An. IV (1877), 3 (dec.), pp. 181-182/.
Momente şi destăinuiri ale lui Napoleon 1 din vremea exilului.
747. ERBICEANU, G., Progresul ştiinţei prin credinţa
în Mister. /An. XI (1987), 3 (iun.), pp. 222-230/.
748. Id., Necesitatea religiei pentru omenire. /An. XI
(1887), 3 (iun.), pp. 236-238/.
749. GEAMĂNU, Aristide (Pr.), Oameni de ştiinţă şi de
arme deveniţi preoţi. /An. LI (1933), 11-12 (nov.-dec.), p. 555/.
750. GHEAŢĂ, Petre I., Conferinţa Arhimandritului
Iuliu Scriban (Craiova, 1924, ian. 11). /An. XLII (1924), 2
(febr.), p. 109/.
751. GÎRBOVICEANU, P., O conferinţă. /An. XXIII
(1899), 3 (iun.), pp. 320-321/.
Conferinţa lui Pompiliu Eliade, îndoiala lui Blaise Pascal.
752. Id., C. Stratulat, Raportul dintre credinţă şi ştiinţă
(Bucureşti, Editura Gutemberg, 1900). /An. XXIII (1900), 12
(mart.), pp. 1159-1160/ (Recenzie).
753. Id., Literatură antireligioasă. /An. XXXV (1911),
3 (iun.), pp. 315-318; 8 (nov.), pp. 906-913/.
754. Id., Dr. Constantin N. Mihăilescu, Credinţa şi
ştiinţa (Bucureşti, 1912). /An. XXXVI (1912), 6 (sept.), pp.
521-537/ (Recenzie).
755. MANGÎRU, B., Tot despre Biserică. /An. XXXVIII
(1915), 10 (ian.), pp. 1026-1036/.
756. MANNING (Arhiep.), Motivele credinţei mele
(trad. de Pr. N. Georgescu. /An. XXXII (1908), 4 (iul.), pp. 376-
394; 5 (aug.), pp. 583-589; 6 (sept.), pp. 656-665; 7 (oct.), pp.
782-787/.
757. MIHĂLCESCU, I, Religitinea şi ştiinţa. /An. ΧΧΧΙΠ
(1910), 11 (febr.), pp. 1273-1281; 12(mart.), pp. 1382-1396;
XXXIV (1310), 1 (apr.), pp. 75-76/.
Prelucrare după E. Dennert, Bibel und Naturwissenschaft.

127
758. Id., Religiunea şi cultura. /An. XXXIX (1915), 4
(iul.), pp. 389-404/.
R e la ţiile d in tr e c u ltu r ă şi r e lig ie d e -a lu n g u l t im p u lu i .
A n t r o p o c e n t r i s m u l î n c u l t u r ă ş i r e lig ie .
759. Id., Creştinismul şi cultura. /An. XL (1922), 9
(iun.), pp. 668-678/.
760. Id., Nedumeriri şi răspunsuri. /An. XLIII (1925), 2
(febr.), pp. 118-120/.
761. MIRONESCU, Alex. (Pr. Dr.), Raţiunea şi
Revelaţiunea. /An. XI (1888), 12 (mart.), pp. 1067-1079/.
762. NICOLAE, N. M., Hr. Popov, /Lumea învăţată şi
credinţa în Dumnezeu/, în „Ţărcoveni Vestnic”, 1937, p. 338.
/An. LV (1937), 11-12 (nov.-dec.), pp. 732-733/ (Recenzie).
763. Id., Gheorghi Hr. Saicov, /Biserica şi lumea
intelectuală/, în „Ţărcoveni Vestnic”, 1938, nr. 39. /An. LVII
(1939), 1-2 (ian.-febr.), pp. 82-83/ (Recenzie).
764. POPESCU, M., Legăturile dintre religiune şi ştiinţă.
/An. XXXIX (1916), 10 (ian.), pp. 1075-1080; 12 (mart.), pp. 1273-
1277; an. XL (1916), 1 (apr.), pp. 41-47; 2 (mai), pp. 141-147; 3 (iun.),
pp. 222-229; 4 (iul.), pp. 318-324; 5-6 (mai-iun.), pp. 427433/.
765. POPESCU, Victor N. (Pr.), Ce este adevărata
ştiinţă. /An. LVII (1939), 9-10 (sept.-oct.), pp. 606-607/.
766. /Redacţia/, Ştiinţa şi religiunea. /An. VIII (18841, 8
(aug.), pp. 607-615/.
R e p r o d u c e r e a u n u i a r t i c o l d i n „ R e v i s t a T e o l o g i c ă ", p r e l u c r a r e d u p ă
Philiberî D ’A s s e l . C o n s i d e r a ţ i i a s u p r a r e l ig i e i. R a p o r t u l c r e ş t i n i s m u l u i c u o
serie d e c u r e n t e f i l o z o f i c e .
/An. VIII (1884), 9 (sept j, pp. 683-697/.
C o n ta c tu l lu i F e u e r b a c h , Hobs, M o le s c h o tt, R u g e , B iic h n e r c u c re ştin ism u l.
767. SCRIBAN, I. (Arhim.), Ieslea din Betleem şi
cultura modernă. /An. XLI (1923), 3 (dec,), pp. 161-163/.
768. Id., Conferinţă despre ştiinţă şi religiune. /An.
XLVI (1928), 4 (apr.), p. 383/.
C o n f e r i n ţ a D r . Ş t e f a n B o g d a n la A t e n e u l R o m â n d i n B u c u r e ş t i .
769. Id., Μ. H. Derevaux, Ştiinţă şi religie. /An. XLVII
(1929), 9 (sept.), pp. 853-855/.
128
C o n fe r in ţă (tra d u c e r e ).
770. Id., Religiunea şi ştiinţa în discuţiunea Congresului
Naţional (Bucureşti, 1929 nov. 18-22). /An. XLVII (1929), 12
(dec.), pp. 1111-1114/.
771. Id., Jaques Mărităm, Religion et Culture (Paris,
1930). /An. XLIX (1931), 5 (mai), p. 479/ (Recenzie).
772. Id., Arhim. I. Scriban, Neclintita încredinţare ...
(Bucureşti, 1932). /An. L (1932), 10 (oct.), p. 750/ (Recenzie).
773. Id., Documente ştiinţifice contra necredinţei. /An.
XXXV (1911), 2 (mai), pp. 139-152/.
774. SIMEDREA, T. (Arh.), Episc. Grigorie Comşa,
Cercetarea Bisericii şi intelectualii (Arad, 1934). /An. LII
(1934), 11-12 (nov.-dec.), p. 807/ (Recenzie).
775. Id., Pr. Dem. L Iliescu-Palanca, Biserica îndrumează
şi călăuzeşte cultura (Bucureşti, 1934). /An. LII (1934), 11-12
(nov.-dec.), p. 808/ (Recenzie).
776. SIMIONOV, S., Arhim. Eftimie, /Cele 12
probleme ştiinţifice despre religie şi esenţa ei supraraţională/
(Sofia, 1936). /An. LV (1937), 3-4 (mart.-apr.), p. 228/
(Recenzie).
777. Id., Leonid A. Mateev, /Există minunea? Analiza
ştiinţifică a minunilor lui lisus Hristos şi ale Apostolilor/
(Belgrad, 1931). /An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct.), pp. 553-554/
(Recenzie).
778. Id., St. G. Paşev, /împărăţia lui Dumnezeu/, în
„Anuarul Facultăţii de Teologie din Sofia”, voi. XII (1935), pp.
1-116; XIII (1936), pp. 1-140. /An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct.),
pp. 555-556/ (Recenzie).
779. Id., F. E. Melnicov, /Respinge ştiinţa credinţa în
Dumnezeu?/ (Chişinău, 1937). /An. LV (1937), 11-12 (nov.-
dec.), pp. 731-732/ (Recenzie).
780.1d., B. N. Balkanski, /Religie şi cultură/, în
„Pastirsco delo”, 1939, nr. 17. /An. LVII (1939), 7-8 (iul.-aug.),
p. 463/ (Recenzie).
781. VASILACHE, Vasile (Prot), Constantin C. Pavel,
129
L’Eglise XX et la Culture (Bucureşti, 1940). /An. LVIIi
(1940), 11-12 (nov.-dec.), p. 877/ ( R e c e n z i e ) .
782. VASILESCU, Ern., Prof. Teodor M. Popescu,
Teologia ca ştiinţă (Bucureşti, 1937). /'An. LV (1937), 3-4 (mart.-
apr.), pp. 228-229/ (Recenzie).
783. Id., G. G. Longinescu, Ştiinţă şi credinţă, voi. I
(Bucureşti, 1937). /An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct.), pp. 552-553/
(Recenzie).
784. Id., Constantin C. Radu, Religie şi ştiinţă (Bucureşti,
1938). /An. LVI (1938), 5-6 (mai.-iun.), pp. 264/ (Recenzie).
785. Id., Pr. Ch. Chiriac, Teologie şi creaţie omenească,
în „Cronica Romanului”, XV (1938), pp. 369-385. /An. LVII
(1939), 1-2 (ian.-febr.), p. 90/ ( R e c e n z i e ) .
786. ZOTU, /D./(Dr.), Despre religie. /An. I (1875), 7
(apr.), pp. 526-540/ ( R e c e n z i e ) .
R e lig ia ca n e c e s ita te o n to lo g ic ă . S cu rt is to r ic a l p r o b le m e i.
Argumentul ontologic al e x i s t e n ţ e i lui D u m n e z e u . O r i g i n e a r e l ig i e i. Aspiraţia
omului spre D u m n e z e u . R u g ă c i u n e a ca expresie a religiei.

VI. Religia ş i a rta

787. DRĂGULIN, Gbeorghe I. (Pr. Prof. Dr.), Mihail


Diaconescu. Prelegeri de estetica Ortodoxiei. I. Teologie şi
estetică; II. Ipostazele artei (Galaţi, 1996). /An. CXVI (1998),
nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 456-460/ {Recenzie).
788. DUDU, V., Episc. Antim al Trianopolei, Religia şi
literatura, în „Duhovna cultura”, 1936, nr. 74. /An. LIV (1936),
11-12 (nov.-dec.), p. 769/ ( R e c e n z i e ) .
789. Id., Vasile Uzunov, /Biserica şi scriitorii/, 1937, nr.
28. /An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct), pp. 564-565/ ( R e c e n z i e ) .
790. GÎRBOVICEANU, P., Reiigiunea şi arta. /An. XX
(1896), 4 (iul.), pp. 323-329/.
791. MIHĂLCESCU, L, Raportul dintre religiune şi
artă. /An. XXXIV (1910), 6 (sept.), pp. 639-652/.
792. RUDEANU, loan Octavian (Pr. Dr.), Valeriu
130
Anania, „Din spumele mării - pagini despre religie şi
cultură” (Cluj Napoca, 1995). /An. CXIV(1996), nr. 1-6 (ian -
iun.), pp. 406-4101(Recenzie).
793. SCRIBAN, I. (Arhim.), Tolstoi „sfânt”. /An. XLI
(1922), 1 (oct.), p. 79/ (Recenzie)

VII. P r o v id e n ţa

794. BĂDESCU, SP. (Pr.), Providenţa. /An. I (1875), 10


(iul.), pp. 742-749/ (Recenzie).
Sensul educativ al actelor providenţiale.
795. DUDU, V., B. Popow, /Izvoarele puterii
creatoare/, Sofia, 1936, nr. 73. /An. LIV (1936), 11-12 (nov.-
dec.), p. 771/ (Recenzie).
796. FLORU, G. (Pr.), Providenţa. /An. 1(1875), 7 (apr.),
pp. 541-542/ (Recenzie).
797. MIHĂLCESCU, I., M ărturii despre prezenţa şi
intervenirea lui Dumnezeu în natură şi în istorie. /An. XXXIV
(1911), 10(ian.),pp. 1042-1048; 11 (febr.),pp. 1177-1187/.
798. PLOIEŞTEANU, Teofil (Arh.), Căile Providenţei
dumnezeieşti. /An. XXXVIII (1914), 7 (oct.), pp. 665-673/.
799. POPESCU, I. (Diac.), Bardesane. Dialogul despre
destin. /An. XXVI (1902), 9 (dec.), pp. 1002-1016/.
Destinul sau soarta. Destin şi libertate. Chaldei. Babilonieni. Indieni.
Perşi. Bactrieni. Arabi. Germani. Britani. Părţi. Amazoane.
800. SCRIBAN, I. (Arhim.), Episc. Nicodem, Mâna lui
Dumnezeu în lumea văzută (Mănăstirea Neamţu, 1931). /An.
XLIX (1931), 12 (dec.), p. 862/ (Recenzie).
801. SIMIONOV, S., Nicolae D. Iordanov, /Vocea
Providenţei se aude şi în instinctul animalelor/ în,JDuhovna cultura”,
1938, nr. 4. /An. LVI (1938), 5-6 (mai-iun.), p. 262/ (Recenzie).
802. VASILESCU, Emilian, N. Balca, Deosebirea
calitativă absolută între Dumnezeu şi om în problema
revelaţiei, în „Thesis”, Sibiu, 1939, pp. 31 -47. /An. LVII (1939),
9-10 (sept.-oct.), pp. 584-585/ (Recenzie).
131
V III. A r g u m e n te r a ţio n a le p r iv in d e x is te n ţa l
D u m n ezeu

803. BALAUR, D„ Prof. S. Mehedinţi, TERRA,


Introducere în Geografie ca ştiinţă (Bucureşti, 1931, 2 voi.).
/An. LII (1934), 11-12 (nov.-dec.), pp. 792-794/ (Recenzie).
804. Id., Anastasie Polotebnev, /Schiţă de contemplare
eticoreligioasă a naturii/, în 41, pp. 61-72. /An. LIII (1935), 1-
2 (ian.-febr.), pp. 97-98/ (Recenzie).
805. Id., B. Vrevschi, De la credinţă la cunoaşterea de
Dumnezeu, în „Puţi”, 1935, nr. 46, pp. 19-27. /An. LIV (1936),
3-4 (mart.-apr.), pp. 264-265/ (Recenzie).
806. BĂDESCU. Sp. (Pr.), Vorbirile preotului de sat
către poporenii săi. /An. III (1876), 1 (oct.), pp. 23-30/.
Despre argumentul cosmologic.
807. CHIŢESCU, N., G. A. Wetter, Karsawins Ontologie
der Dreieinheit. Die Struktur des kreaturlichen seins als
Abbild der gâttlichen Dreifaltigkeit, în „Orientalia Christiana
Periodica”, voi. IX (1943), pp. 366-405. /An. LXVI (1948), 3-4
(mart.-apr.), pp. 366-405/ (Recenzie).
808. COSMA, A. C.. (Pr.), Gânduri nevinovate de mai.
/An. XLV (1927), 5 (mai), p. 295/.
Argumentul cosmologic.
809. ERBICEANU, C., Despre Dumnezeu şi realitat
ori personalitatea Sa. /An. XXIX (1905), 3 (iun.), pp. 280-293;
4 (iul.), pp. 345-359/.
Prelucrare după Emest Luthardt. Argumentele cosmologic şi teleologic.
810. ERBICEANU, G., Existenţa lui Dumnezeu probată
cu argumente din raţiune. /An. IX (1885), 4 (apr.), pp. 276-288/.
811 .IORDĂCHESCU, Cicerone (Pr.), Bazele şi valoarea
sentimentului religios. /An. XL (1916), 1 (apr.), pp. 59-74; 2
(mai), pp. 163-172/.
Conferinţă ţinută în sala corului mitropolitan(Iaşi, 1916, febr. 2).
812. MIHĂLCESCU, L, Cunoaşterea lui Dumnezeu din
studiul naturii neînsufleţite. /An. XXXIII (1909), 8 (nov.), pp.
132
930-938; 9 (dec.), pp. 999-1015; an XXXIII (1910), 10 (ian), pp.
1156-1168/.
813. NEAGU, Gh. N. (Pr.), Chanoine Dellove, Dieu
existe-t-il? (Paris, f.a.). /An. XLVII (1929), 7-8 (iul.-aug.), pp.
750-753/ (Recenzie).
814. NICOLAE, (?) (Episc.), Teologia şi cunoaşterea Iui
Dumnezeu (trad. de Ion V. Paraschiv). /An. XC (1972), 7-8
(iul.-aug.), pp. 796-805/.
815. PAVEL, Constantin C., loan Gh. Savin,
Apologetica, voi. II. Existenţa lui Dumnezeu, partea a Π-a.
Probele: cosmologică şi teleologică (Bucureşti, f. a.). /An.
LXIV (1946), 4-6 (apr.-iun.), pp. 281-286/ (Recenzie).
816. PLOIEŞTEANU, Inocent M. (Pr.), Dumnezeu. /An.
IX (1885), 7 (iul.), pp. 498-514/.
817. POPESCU, V. N. (Pr.), N. Berdiaev, /Cunoaşterea
şi comuniunea/, în „Puţi”, nr. 44, pp. 44-49. /An. LEI (1935), 3-4
(mari-apr,), p. 210/ (Recenzie).
818. SAVIN, loan G. (Pr. Prof.), Dovezile raţionale
pentru existenţa lui Dumnezeu. /An. XLV (1927), 10 (oct.), pp.
577-583; 11 (nov.), pp. 646-650/.
819. Id., Argumentul ontologic la Anselm de
Canterbury. /An. XLVII (1929), 4 (apr.), pp. 300-314; 5 (mai),
pp. 402-410; 6 (iun.), pp. 496-506/.
Anselm de Canterbury şi Fericitul Augustin. Anselm şi Erigena
Scotus. Disputa „universaliilor”. „Realism” şi „nominalism” în formarea
argumentului ontologic. Monologicum şi Proslogium. Anselm şi Gaunillo.
„Esse in re ” şi „Esse in intellectu ". Critica argumentelor lui Anselm.
820. Id., Toma d’Aquino şi argumentul ontologic. /An.
XLVIII (1930), 1 (ian.), pp. 11-23; 2 (febr.), pp. 97-106/.
Toma D ’Aquino şi Anselm de Canterbury. Asemănări şi deosebiri
între Summae şi Proslogium. Platan şi Aristotel. Apriorism şi aposteriorism.
„Problemele” lui Toma D ’Aquino. Critica ideilor sale.
821. Id., Criticismul kantian şi argumentul ontologic.
/An. XLVIII (1930), 10 (oct.), pp. 913-924/.
822. Id., Argumentul ontologic la Spinoza. /An. XLVIII
(1930), 11 (nov.), pp. 1009.1018; 12 (dec.), pp. 1130-1135/.
133
823. Id., Argumentul ontologic la Leibnitz. /An. XLIX
(1931), 2-3 (febr.-mart.), pp. 161-171; 9 (sept), pp. 505-511/.
Leibnitz şi epoca sa. Conceptul posibilităţii. Ideea şi substanţa.
Adevăruri eterne şi adevăruri de fapt. Principiul contradicţiei şi al raţiunii
suficiente. Substanţă şi monadă. Pluralitatea monadelor. Monada primă şi
posibilitatea nelimitată a existenţei ei. Cele două forme ale argumentării
ontologice la Leibnitz. Kant şi critica conceptului posibilităţii. Valoarea
probei lui Leibnitz.
824. Id., Problema existenţei lui Dumnezeu în filosofia
postkantiană. /An. LVIII (1939), 7-8 (iul.-aug.), pp. 1-72/
(Supliment).
Introducere. Fichte şi problema ontologică. Schelling şi poziţia
ontologică afilosofiei identităţii. Hegel şi problema argumentului ontologic.
Problema existenţei lui Dumnezeu la Victor Cousin şi Auguste Comte.
Auguste Comte şi pozitivismul.
825. Id., Existenţa lui Dumnezeu şi cunoaşterea Lui.
/An. LVII (1939), 11-12 (nov.-dec.), pp. 641-646/.
Scurtă istorie a dogmei cu privire la existenţa lui Dumnezeu. Căile de
cunoaştere ale existenţei. Cunoaşterea apofatică şi catafatică.
826. S/IMEDREA/, T., Dr. Ştefan Cioroianu, Foamea
Sfântă, în „Foaia Diecezeană”, /An. LII (1934), 11-12 (nov.-
dec.), p. 790/ (Recenzie).
827. VASILACHE, Vasile (Prot), Pr. Gh. Butnariu,
Năzuinţa către infinit şi veşnicie ( f i , f.a.). /An. LVIII (1940),
1-2 (ian.-febr.), p. 104/ (Recenzie).
828. V/ASILESCU/, Em., Gh. I. Savin, Dovezile
raţionale pentru existenţa lui Dumnezeu (Bucureşti, 1939).
/An. LVII (1939), 9-10 (sept.-oct.), p. 592/(Recenzie).

IX . S fâ n ta S c r ip tu r ă ş i S fâ n ta T ra d iţie

829. BALAUR, D., Ilarion Basdekas, O Tradycji


Swietej (Despre Sfânta Tradiţie), în „Elpis”, VII (1933), 1, pp.
38-55. /An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 102/ (Recenzie).
830. BRIA, Ion (Pr. Prof. Dr.), Tradiţie. /An. CXX
(2002), nr. 7-9 (iul.-sept), pp. 208/.

Ϊ34
831. C/RONŢ/, G., Panait Trempelas, /Asistenţă numai
sau şi inspiraţie divină?/ în „Eclisia”. An XVI (1938), pp. 244-247,
260-264. /An. LVI (1938), 9-10 (sept.-oct), p. 590/ (Recenzie).
832. DAVID, P. I. (Diac. Conf.), + Nicolae, Mitropolitul
Banatului, Temeiurile învăţăturii ortodoxe (Timişoara, 1981).
/An. CD (1984), 3-4 (mart.-apr.), pp. 273-275/ (Recenzie).
833. MANGÎRU, Badea, învăţătura despre Tradiţiune
în sfânta noastră biserică, la catolici şi protestanţi. /An.
XXXIV (1911), 11 (febr.), pp. 1143-1153/.
835. MIRCEA, Ioan (Pr.), Cele zece porunci în lumina
Noului Testament /An. Cil (1984), 3-4 (mart.-apr.), pp. 175-
187/.
836. MOISESCU, G. I., Sofronie Evstratiadis, /Hristos
în imnografie/, în „Teologhia”, X (1932), pp. 15-80; 173-179.
/An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 111/ (Recenzie).
836. PLOIEŞTEANU, Inochentie M. (Arh.), Izvoarele
învăţăturii ce preoţii datoresc a da poporului. /An. VI (1881),
4 (ian.), pp. 193-199/.

X. Dogmele
837. BALAUR, D., Prot. S. Bulgacov, /Pe căile dogmei.
După şapte sinoade ecumenice/, în „Puţi”, nr. 37, pp. 3-35.
/An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), pp. 254-256/ (Recenzie).
838. Id., Alex. Saltîcov, /Despre elementele alchimice
ale tradiţiei religioase/, în „Puţi”, nr. 45, pp. 60-68. /An. LIII
(1935), 9-10 (sept.-oct.), pp. 536-537/ (Recenzie).
839. CRISTESCU, Vasile (Lect. Dr.), Dogmele ca forme
de respingere a gândirii sectare în teologie. /An. CXXI
(2003), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 275-286/.
Dogmele-adevăruri revelate ale existenţei transcendentale şi
personale a lui Dumnezeu. Tendinţe reducţioniste ale dogmelor. Dogmele-
expresia a prezenţei şi lucrării Sfintei Treimi în viaţa Bisericii. Devieri
raţionaliste cu privire la misterul trinitar. Dogmele-expresie a revelării
desăvârşite a lui Dumnezeu în lisus Hristos şi comuniunea noastră cu El.

135
Tendinţe unilaterale în înţelegerea hristologiei. Dogmele ca lucrare a
Duhului Sfânt pentru biruinţa sobornicităţii Bisericii asupra
individualismului. Concluzii. Summary.
840. GHEORGHIU, Nicolae (Pr.), Pragmatismul dogmelor.
/An. L (1932), 11 (nov.), pp. 728-733/.
841. MANOLACHE, T. N., Ion Roman, Eseu şi dogmă,
în „Curentul literar” III, 1941, nr. 111 (17 mai). /An. LIX (1941),
5-6 (mai.-iun.), pp. 333-334/ (Recenzie).
842. MIHĂLCESCU, I., Ce se cheamă dogme? /An.
XXXVII (1914), 12 (mart.), pp. 1020-1040/.
Etimologie. Conţinut. însemnătatea dogmelor pentru viaţa bisericească.
843. Id., Evoluează dogmele? /An. XXXVIII (1914), 1
(apr.), pp. 30-40; 2 (mai), pp. 101-109/.
Revelaţia dumnezeiască. Biserica -păstrătoare a Revelaţiei. Evoluţia
dogmelor.
844. REZUŞ, Petru (Prof. Dr.), Teologumene şi
teologumeni ortodoxî?/An. LIX (1941), 5-6 (mai.-iun.), pp.
287-303/.
Chestiunile dogmatice în concepţia ortodoxă. Noţiunea de teologumen.
Teologumenul şi dogma. Atitudinea teologilor modernifaţă de teologumene.
845. SCRIBAN, I. (Arhim.), Tixeront, Histoire des
Dogmes dans l’antiquite chretienne (Paris, 1930). /An. XLIX
(1931), 5 (mai), p, 478/ (Recenzie).
846. Id., Pr. Prof. Duminică N. Ionescu, Dogma
ortodoxă în cugetarea şi viaţa poporului nostru (Bucureşti,
1931). /An. XLIX (1931), 12 (dec ), p. 863/ (Recenzie).
847. S/IMIONOV/, S., S. Bulgakov, /Dogma şi
dogmatica/. în „Jivole predanie”, Paris, 1936, pp. 9-25. /An.
LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), pp. 151-152/ (Recenzie).

XI. Sfânta Treime

849. ANICULOAIE, George (Diac.), Simpozionul


Internaţional cu tema „Dumnezeu Tatăl şi viaţa Sfintei
Treimi” (Bucureşti, 15-17 oct. 2009). /An. CXXVÎI(2009), nr. 9-
12(sept. - dec.), pp. 352-35/.
136
849. BALAUR, D., T. Meluicov, /Despre Dumnezeu/, în
„Voscresnoe Citenie”, 1934, pp. 324-327, 334-336. /An. LIII
(1935), 1-2 (ian.-febr.), p. 87/ (Recenzie).
850. Id., Pr. Ec. Stavr. Leon Troflmov, Originea ideii
de Dumnezeu după prof. Victor Kudreavţev, în,.Luminătorul”,
an. LXIX (1936), pp. 87-95, 147-154. /An. LIV (1936), 5-6
(mai.-iun.), p. 391/ (Recenzie).
851. BĂDESCU, Sp. (Pr), Vorbirile preotului de sat
către poporenii săi. /An. III (1877), 6 (mart.), pp. 246-252/.
852. BEJENARU, Mihail (Pr.), Dogma Sfintei Treimi
după Sfântul Atanasie cel Mare. /An. L (1932), 6 (iun.), pp.
423-430/.
853. BURLACU, Mihai(Pr.), Repercursiuni pe plan
triadologic ale învăţăturii despre „Sofia” a Părintelui Serghei
Bulgakov. /An. ΓΠ(2012), nr. 2(mai. - aug.), pp. 253-284/.
1.Despre Sfânta Treime din punct de vedere ortodox; 2. Identificarea
Sofiei cu Ousia lui Dumnezeu. Probleme terminologice; 3. Firea
dumnezeiască în teologia ortodoxă şi esenţialismul lui Bulgakov; 4.
Importanţa canonului patristic în elaborarea discursului teologic; 5.
Justificarea Sofiei: simbol-realitate. Summary.
854. CÂRSTOIU, Justinian(Protos. Conf. Dr.), Despre
dragoste - bază a vieţii creştine desăvârşite, în gândirea
Sfântului Teodorei al Cyrului. /An. CXXIV(2006), nr. 4-
6(apr. - iun.), pp. 440-447/.
855. COMAN, Ioan, A. E. J. Rawlinson, Essays on the
Trinity and the incarnation (Londra, 1928). /An. XLVII
(1929), 4 (apr.), pp. 373-376/ (Recenzie).
856. CRIVEANU, Gr. (Pr.), Mircea Djuvara, Problema
Dumnezeirii. /An. XL (1922), 7 (apr.), pp. 556-559/ (Recenzie).
857. MIHĂLCESCU, I., Doctrina Mântuitorului. /An.
XXXVIII (1914), 8 (nov.), pp. 814-828; an. XXXVIII, 11
(febr.), pp. 1109-1124/.
858. PETROV, Gr. (Pr.), Convorbiri despre Dumnezeu
şi despre dreptatea dumnezeiască (trad. de Arhiep. Nicodim
Munteanu). /An. XLV (1927), 9 (sept.), pp. 517-522/.
137
859. P/OPESCU/, M., Sistemul filosofico-teologic al
Fericitului Augustin. /An. XXII (1898), 3 (iun.), pp. 260-272/.
Dogma Sfintei Scripturi.
860. POPESCU, Teodor M., Dionisie Pseudo-Areopagitul,
Despre numele divine. Teologia mistică (trad. Pr. Cicerone
Iordăchescu şi Teofil Simenschy) (Iaşi, 1936). /An. LIV (1936),
9-10 (sept.-oct.), pp. 627-634/ (Recenzie).
861. SCRIBAN, I. (Arhim.), Vasile Loichiţă, Numirile
biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică (Cernăuţi,
1927). /An. XLV (1927), 5 (mai), p. 318/(R ecen zie).
862. Id., Pr. Ec. Stavr. Serghie Bej an, Dogma Sfintei
Treimi în concepţia creştinismului. Studiu dogmatico-istoric
(Chişinău, 1930). /An. L (1932), 1 (ian.), p. 95/ (Recenzie).
863. SIMIONOV, S., D. V. Diulgherov, /Reflectări
despre „Sofia”, Preaînţelepciunea Iui Dumnezeu/, extr. din
„Anuar. Fac. Teolog. Sofia”, 1936. /An. LVI (1938), 5-6 (mai-
iun.), p. 260/ (Recenzie).
864. Id., Arhiep. Serafim Sobolev, /Noua învăţătură
despre Sofia, Preaînţelepciunea lui Dumnezeu/, (Sofia, 1935).
/An. LVII (1939), 1-2 (ian.-febr.), pp. 90-92/ (Recenzie).
865. Id., Sergiu Bulgakov, /Iarăşi despre „Sofia”,
Preaînţelepciunea Iui Dumnezeu/, în 1936, nr. 50, pp. 1-24.
/An. LVII (1939), 5-6 (mai.-iun.), pp. 355-356/ (Recenzie).
8 6 6 . TOMA, Stela, Numele lui Dumnezeu în textele
româneşti cantemiriene. /An. CXXIV(2Q06), nr. 4-6(apr, -
iun.), pp. 426-439/.
867. VASILACHE, V. (Prot), Protos. Vasile Vasilache,
Dumnezeu este lumină (Mănăstirea Neamţu, fa.). /An. L V III
(1940), 11-12 (nov.-dec.), p. 882/ (Recenzie).

XII. Sfântul Duh


868. CHIRICĂ, Petre (Pr.), Puterea Duhului Sfânt, /An.
XLII (1924), 6 (iun.), pp. 331-333/.

138
869. COSTACHE, Constantin, Pr. Boris Bobrinskov,
împărăţia Sfântului Duh (trad. Măriuca şi Adam Alexandrescu)
(Bucureşti, 1999). /An. CXVII (1999), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp.
572-573/ (Recenzie),
870. PLETOSU, Gr. (Pr.), Dogma despre purcederea
Duhului Sfânt, fosta cauză la dezbinarea Bisericii? Şi dacă nu,
care e adevărata cauză? /An. VIII ( 1884), 11 (nov.), pp. 864-886/.
Schisma de la 1054. Dogma Sfintei Treimi. Filioque. Dogma
purcederii Sfântului Duh reflectată în Sfânta Scriptură, simboluri de
credinţă, dezbaterile şi hotărârile sinoadelor ecumenice şi în scrierile
Sfinţilor părinţi. Concluzii.
/An. VIII (1884), 12 (dec.), pp. 925-941/.
Filioque. Cauzele care au dus la Marea Schismă.
871. /Redacţia/, Participarea I. P. S. Mitropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinei la Simpozionul Ecumenic organizat
de Fundaţia „Pro Oriente” în legătură cu „Purcederea
Sfântului Duh”(Viena, 15 - 17 mai 1998). /An. CXVI (1998),
nr. 1-6 (ian.-iun.),pp, 81 - 82/.
872. S./IMEDREA/, T. (Arh.), G. Florovsky, The
Sacrament of Pentecost în „Journal of the Fellowship of St.
Album an St. Sergius”, 1934, nr. 23, pp. 29-35. /An. LII (1934),
7-8 (iul.-aug.), pp. 531-533/ (Recenzie).

XIII. Dumnezeu - Fiul


873. ALEXA, Nicolae (Pr. Drd.), întruparea şi învierea
Mântuitorului, după Octoih şi Penticostar. /An. C (1982), 1-
2 (ian.-febr.), pp. 141-155/.
874. BABCENCO, Boris, Descoperirea înţelesului universal
(Logosului) Hristos. /An. XLVI (1928), 5 (mai), pp. 395-402/.
875. BALAUR, D., Sergius Bulgacov, /Mielul lui
Dumnezeu. Despre Theantropie/, (Parteal-a, Paris, YMKA-Press,
1933). /An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), pp. 104-108/ (Recenzie).
876. Id., Combaterea învăţăturilor contra creştinismului.
/An. XXXVII (1914), 11 (febr.), pp. 849-862/.
139
întruparea Mântuitorului. Nestorianismul şi combaterea sa.
877. C/HIŢESCU/, N., L, Ortiz de Urbina,
L”’homousios” preniceno, în „Orientalia Christiana Periodica”, t.
VIE (1942), pp. 194-209. /An. LXVI (1948), 3-4 (mart.-apr.), p. 178/
( R e c e n z ie ) .

878. Id., Pr. G. D. Dragoş, „Athanasiana”, voi. I (Londra,


1980). /An. C (1982), 3-4 (mart.-apr.), pp. 426-432/ (Recenzie).
879. CIUDIN, N. (Drd.), J. Mury, Jesus Christ est
vraiment Dieu (Paris, 1931). /An. XLIX (1931), 4 (apr.), p. 376/
(Recenzie).
880. CORNIŢESCU, Emilian(Pr. Prof. Dr.), Semnificaţia
filologică a expresiei „Moş Crăciun”./An. CXVII (1999), nr. 7
-12 (iul. -dec.), pp.520 - 522/
881. C/ORNOIU/, I., învierea Domnului. /An. XIX
(1895), 5 (aug.), pp. 219-228/.
Atestările Sfintelor Evanghelii cu privire la învierea Domnului.
Minunea învierii Domnului în contextul învăţăturii creştine.
882. COSTACHE, C., Lect Dr. Cristinel loja, H
adorans, între lisus Hristos şi politeismul lumii contemporane,
Arad, Editura Universităţii „A. Vlaicu”, 2008, 329 pag. /An.
CXXVI(2008), nr, 7-12(iul. - dec.), pp. 525 - 527/'(Recenzie).
883. CRAIOVEANU, Ghenadie (Arh.), lisus Hristos.
/An. X (1886), 6 (iun.), pp. 455-460/,
Etimologia şi semnificaţiile numelor „lisus " şi „Hristos ”.
884. DEMETRESCU, Drag., Naşterea Mântuitorului.
/An. XXVI (1902), 9 (dec.), pp. 961-973/.
Păcatul originar. Profeţii mesianice. Naşterea Domnului. Copilăria
lui lisus. Superioritatea învăţăturii Mântuitorului.
885. Id., Asupra învierii Domnului. /An. XXXI (1907), 1
(apr·), PP· 1-9/.
886. Id., învierea Domnului şi Apostolii. /An. XXXIV
(1911), 12 (mart.), pp. 1297-1305/.
887. DINU, Natalia, întruparea Cuvântului rânduită
din veşnicie. /An. XCIX (1981), 1-2 (ian.-febr.), pp. 76-80/.
8 8 8 . DRĂGUŞIN, Valeriu (Pr. Lect.), Credinţa

540
mesianică şi formare duhovnicească în practica morală iudaică
„Ta Nakh”. /An. CXVII(1999),nr.7-12(iul.-dec.), pp. 506-519/.
889. ERBICEANU, C., Persoana lui lisus. /An. XXXIII
(1909) , 3 (iun.), pp. 310-321; 5 (aug.), pp. 493-507; 6 (sept.), pp.
601-616/.
890. Id., Judecata şi condamnarea la răstignire a
Domnului şi Mântuitorului nostru lisus Hristos de către
iudei. /An. XXXIV (1910), 9 (dec.), pp. 904-915/.
891. ERBICEANU, G., Divinitatea lui lisus Hristos
probată prin excelenţa calităţilor Sale psihice. /An. IX
(1885), 10 (oct.), pp. 768-782/.
Personalitatea Mântuitorului. Perfecţiunea fiinţei şi activităţii
mesianice. înţelepciunea lui lisus Hristos.
892. Id., Divinitatea lui lisus Hristos. /An. IX (1885), 12
(dec.), pp. 934-944; an. X (1886), 1 (ian.), pp. 21-30/.
893. Id., Discurs ţinut la sărbătoarea pastorală a
Seminarului Veniamin. /An. XII (1888), 3 (iun.), pp. 213-220;
4 (iul.), pp. 243-254/.
894. GEORGESCU, Nedelea, Taina întrupării (trad. din
limba germană). /An. XXII (1898), 3 (iun.), pp. 333-345/.
895. MIHĂLCESCU, I. (Prof.), Necesitatea morţii pe cruce
a Mântuitorului Hristos. /An. XXXIII (1909), 1 (apr.), pp. 71-77/.
896. Id., Minunea învierii Domnului. /An. XXXIV
(1910) , 1 (apr.), pp. 78-80; 2 (mai), pp. 173-186; 4 (iul.), pp.
441-446; 5 (aug.), pp. 586-594/.
897. Id., Doctrina Mântuitorului. /An. XXXVIII (1914), 6
(sept.), pp. 539-552/.
898. Μ., Mărturiile biblice despre învierea Domnului. /An.
XL (1922), 7 (apr.), pp. 500-509/.
899. Id., De Sfintele Paşti. Cugetări, sfaturi şi îndemnuri.
/An. XLIII (1925), 4 (apr.), pp. 228-232/.
900. Id., învăţătura despre „Cuvântul” până la şi la
Sinodul ecumenic din Niceea. /An. XLIII (1925), 10 (oct.), pp.
606-629/.
901. MÎRŞANU, Dragoş, lisus, nu Isus. Notă istorică cu
141
privire la ortografierea românească ortodoxă a teonimului
hristic. /An. 1(2010), nr. l(ian.-apr.), pp. 292-298/.
902. PISAROV, B., Dr. Dragomir Măriei, /Hristologia
Sfântului Atanasie cel Mare/, în „Bogoslovle”, IX (1934), pp.
115-123,193-226, 289-312. /An. LII (1934), 11-12 (nov.-dec.),
pp. 803-804/ (Recenzie).
903. Id., Nicolae Akajomov, /învăţătura coranului des­
pre Iisus Hristos/, în „Bogoslovle”, X (1935), 1, pp. 57-65. /An.
LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 431/ (Recenzie).
904. POPESCU, Teodor (Prof.), Alfred Charrier, Herz
Jesu und Priesterum (Freiburg im Breisgau, 1930). /An.
XLVIII (1930), 12 (dec.), pp. 1180-1181/ (Recenzie).
905. RADU, Dumitru (Pr. Prof.), învierea Domnului, pârgă
a învierii şi înnoirii noastre. /An. XCVI (1978), 3-4 (mart.-apr.),
pp. 244-251/.
906. Redacţia, Biserica Romano-Catolică. /An. I (1875),
12 (sept.), pp. 956-957/.
Deosebiri interconfesionale în probleme hristologice.
907. REGUŞ, Mihai (Pr.), Meritele supraabundente ale
Domnului nostru Iisus Hristos şi meritele sfinţilor. /An. I
(1932), 6 (iun.), pp. 431-432/.
908. REZUŞ, Petru (Prof. Dr.), Anamartesia hristică.
/An. L7VII (1939), 2 (ian.-febr.), pp. 518-28/.
Anamartesia - lipsa de păcat a Domnului Iisus Hristos. Constituţia
psihosomatică şi divino-umană a Mântuitorului. Atributele interne şi externe.
Temeiuri scripturistice şi patristice ale anamartesiei. Erezii hristologice:
arianism, semiarianism, dochetism, apolinarism, maniheism, gnosoticism,
nestorianism, monotelîsm, adoptianism, pelasgianism, monofizitism etc.
Erezii modeme: protestantism, raţionalism, arminianism, panteism,
supranaturalism. Hegel, Schleiermacher. învăţătura ortodoxă.
909. ROVENŢA, Haralambie (Pr. Prof.), Sterie
Diamandi, Fiul lui Dumnezeu. Fiul Omului (Bucureşti,
Editura Cartea Românească, 1942). /An. LXI (1943), 1-3 (ian.-
mart.), pp. 118-123/ (Recenzie).
910. SCRIBAN, I. (Arhim.), A înviat. /An. XLIV (1926),
4 (apr.), p. 210/.
142
Despre învierea Domnului. Traducere după „The Student Novement”.
911. Id., Pastoralele Sfintelor Paşti. /An. XLIV (1926),
4 (apr.), pp. 214-216/.
912. Id., „Zionis Freund” (Hamburg, 1928, dec.). /An.
XLVI (1928), 12 (dec.), pp. 1128-1130/ (Recenzie).
913. Id., Ierom. Antonie Harghel, învierea Domnului
nostru Iisus Hristos (Chişinău, 1928). /An. XLVII (1929), 4
(apr.), p. 581/ (Recenzie).
914. Id., Pr. Ec. Anghel Constantinescu, învierea
(Brăila, 1932). /An. L (1932), 6 (iun.), p. 462/ (Recenzie).
915. Id., Karl Barth, Parole de Dieu et Parole humaine
(Paris, 1933). /An. LI(1933), 7-8(iul.- aug.), p. 384/ (Recenzie).
916. Id., Pr. Dr. Marin Ionescu, Fiul lui Dumnezeu şi
copiii lui Dumnezeu (Bucureşti, 1933). /A. LI (1933), 9-10 (sept-
oct), p. 487/ (Recenzie).
917. STRAGORODSKI, Serghie (Mitrop.), învierea lui
Hristos, spre deosebire de învierea lui Lazăr. /An. XCII (1974),
3-4 (mart.-apr,), pp. 391-398/.
918. VASILESCU, Emilian, D. G. Gologan, Spiritismul
şi minunile Mântuitorului (Ipoteză spiritualistă în explicarea
minunilor lui Iisus Hristos) (Bucureşti, 1939). /An. LVII
(1939), 5-6 (mai-iun.), pp. 339-344 / (Recenzie).
919. VERŞESCU, Gh. (Pr.), Personalitatea Mântuitorului
Hristos după natura Sa omenească. /An. XLV (1927), 1 (ian.),
pp. 17-19/ (Recenzie).
920. ZLATOV, Gavriil(Pr.), Terminologia Sfântului
Atanasie din Alexandria. /An. XLII (1924), 2 (febr.), pp. 78-81/.

XIV. Cosmologie
921. BALAUR, F. E. Melnicov, Lumea după doctrina
unanimă a marilor autorităţi ale ştiinţei e creată de
Dumnezeu, (Chişinău, 1935). /Ari. LIII (1935), 9-10 (sept.-
oct.), pp. 535-536/ (Recenzie).
922. CHIRICUŢĂ, Petre (Pr.), „Şi Duhul lui Dumnezeu
143
se purta pe deasupra apelor” (Fac. 1,2). /An. XLIX (1931), 2-
3 (febr.-mart.), pp. 126-139/.
923. ISTODOR, Gh.(Pr. Conf. Dr.), învăţătura despre
creaţie în cugetarea Sfinţilor Părinţi Maxim Mărturisitorul şi
Sfântul Simeon Noul Teolog. /An. CXXVI (2008), nr. 7-12(iuI.
- dec.), pp. 427 - 444/.
1.Sfântul Maxim Mărturisitorul(580 —662) —o viziune mistică despre
lume(Tema raţiunilor divine; Omul —preot al creaţiei; Biserica - împărăţia
lui Dumnezeu şi scopul întregii creaţii). 2. Sfântul Simeon Noul Teolog - o
viziune istorică asupra lumii în cadrul chemării spre desăvârşire. Concluzii.
Abstract.
924. MUŞEŢESCU, Alexandru (Dr.), Deismul. /An.
XXX (1906), 5 (aug.), pp. 558-563/.
începuturile deismului (condiţii politico-sociale, culturale).
Nominalismul (Wilhelm Ockham), John Wiclifşi Reginold Peacock. Reforma
din Anglia (Henric al Vlll-lea, Eduard al Vl-lea, Elisabeta). Thomas
Cromwel, Cramner, Fr. Bacon. Filosofia şi teologia.
/An. XXX (1906), 9 (dec.), pp. 1045-1049/.
Promotorii deismului: Herbert, Thomas Hobbes (1588-1679).
Charles Blount (1654-1693), John Loke (1588-1679).
/An. XXX (1907), 11 (febr.), pp. 1230-1233/.
Raportul dintre raţiune, credinţă şi revelaţie. J. Locke.
/An. XXX (1907), 12 (mart.), pp. 1400-1405/.
John Tolaud (1670-1722), Antony Colins (cugetarea liberă), Hoadly;
Bentley, Ibbot, Shaftesbury. Dispute cu privire la profeţi în sec. al XVIII
(William Whiston, Sheclock, Thomas Woolston). Naturalismul, deismul şi
teismul.
925. NAZARIE, Constantin (Pr.), /Despre materie/. /An.
XXXVI (1912), 1 (apr.), pp. 24-41/.
926. /PLOIEŞTEANU/, Teofll (Arh.), Deşteptarea
dimineţii. /An. XL (1922), 10 (iul), pp. 721 -725/.
927. RĂDUCĂ, Vasile (Asist.), Consultaţia ortodoxă cu
tema: Perspective ortodoxe asupra creaţiei (Sofia, 24 oct. - 2
nov., 1987). /An. CVI (1988), 1-2 (ian.-febr.), pp. 80-86/.
928. SAINT-PROJET, Duilhe, Apologia ştiinţifică (trad.
de G. Timuş). /An XV (1891), 8 nov.), pp. 648-659; 9 (dec.), pp.
721-749; an. XV (1892), 11 (febr.), pp. 830-854; 12 (mart.), pp.
144
933-943; an. XVI (1892), 1 (apr.), pp. 61-65; 2 (mai), pp. 157-
179/.
929. SCRIBAN, I. (Arhim.), Conferinţe despre
alcătuirea lumii. /An. XLII (1924), 11 (nov.), p. 703/.
Conferinţele lui Ştefan Cristescu.
930. Id., Toma Gherasimescu, Creaţia Universului din
punct de vedere filozofic, ştiinţific şi biblic, voi. I (Roman, 1930).
/An. XLVin (1930), 1 (ian.), p. 191; 7-8 (iul.-aug.), p. 810/
(Recenzie).
931. S/IMIGNOV/, S., N. Losky, /Despre crearea lumii
de Dumnezeu/, în „Puţi”, 1937, nr. 54, pp. 3-23. /An. LVI
(1938), 1-4 (ian.-apr.), pp. 156-158/ (Recenzie).
932. Id., V. V. Zenkovski, /Problema cosmosului în
creştinism/, în „Jivoe Predanie”, Paris, 1936, pp. 63-82. /An.
LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), pp. 159-160/ (Recenzie).
933. VASILESCU, Em., Horia Niţulescu, Sentimentul
cosmic în spiritualitatea ortodoxă, în „Gândirea”, XVII (1938), pp.
237-249. /An. LVI (1938), 5-6 (mai-iun.), pp. 237-249/ (Recenzie).
934. Id, Victor Stanciu, Minunate sunt lucrurile Tale (Cluj,
1939). /An. LVII (1939), 7-8 (iul.-aug.), pp. 464-465 / (Recenzie).

XV. Lumea nevăzută


935. BĂDESCU, Sp. (Pr.), Vorbirile preotului de sat
către poporenii săi. /An. III (1877), 7 (apr.), pp. 291-296/.
936. FLORESCU, Ştefan (Pr.), Al. Soare, îngerul căzut (f.
1., f. a.). /An. XLVIII (1930), 6 (iun.), pp. 615-616/ (Recenzie).
937./ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Soborul mai marilor voievozi Mihail şi Gavriil şi ale celor
fără de trupuri şi cereştilor cete îngereşti. /An. XXXIV
(1910), 8 (nov.), pp. 896-903/.
938. SCRIBAN, I. (Arhim.), Vedere de îngeri. /An.
XLIV (1926), 3 (mart.), pp. 139-143/.
Menţiuni biblice despre Sfinţii îngeri. Sfinţii îngeri în cultul ortodox.
Combaterea superstiţiilor.
145
XVI. Antropologia creştină

939. BALAMACI, Foţius G. şi Ierod. EUGENIU, Omul.


/An. XXVI(1902),5 (aug.), pp. 530-544; 6 (sept.), pp. 652-663/.
940. BALAUR, D., Constantin C. Pavel, Originalitatea ideii
de sfinţenie la ruşi, în luminătorul”, LXVII (1934), pp. 43-49. /An.
LH(1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 108/ (Recenzie).
941. BĂLANESCU, Silvestru (Arhim.), Tratat asupra
păcatului originar. /An. II (1876), 9 (iun.), pp. 584-588/.
942. BELDIE, I. C. (Pr. Prof.), Mărunţişuri. /An. XL
(1927), 8 (aug.), pp. 476-477/.
Comentariu dogmatic asupra propoziţiei din cântarea Panihidei:
„ Chipul măririi Tale sunt, deşi port rănile păcatelor ", asupra Epistolei către
Evrei (IX, 15-17). Scrierile Mântuitorului (ipoteze, comentarii),
943. BELU, D. I., Berdiaeff Nicolas, De la destination
de l’Homme (Paris, 1935). /An. LIV (1936), 3-4 (mart-apr.), pp.
240-249/ (R e c e n zie ).
944. BUCHIU, Ştefan (Pr. Lect. Dr.), Spiritualitatea şi
libertatea - dimensiuni ale persoanei umane . /An. CXV
(1997), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 304-311/.
Consideraţii generale despre persoana umană. Spiritualitatea şi
libertatea sufletului omenesc. Spiritualitatea şi libertatea persoanei umane.
945. Id, Reunificarea interioară a omului prin rugăciune.
/An. CXVI (1998), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 209-318/.
Introducere. însuşirile rugăciunii personale. Scara rugăciunii personale.
946. Id., Chipul lui Dumnezeu în om, temei al aspiraţiei
omului către Dumnezeu. /An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul-
dee.), pp. 294-302/.
947. Id., Antropologia filosofică şi antropologia creştină.
/An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 303-319/.
948. CĂLINESCU, Şt. (Pr.), /Despre om/. /An. XXXIII
(1910), 11 (febr.), pp. 1302-1304; 12 (mart ), pp. 1343-1354/.
949. Id., /Controverse antropologice/, /An. IV (1910), 1
(apr.), pp. 29-37/.
950. CHIŢESCU, N. (Asist. Dr.), Despre îndumnezeirea

146
omului* De ce nu primesc romano-catolicii această învăţătură.
/An. LVI (1938), 11-12 (nov-dec.), pp. 845-865/.
Dogma răscumpărării în concepţia lui Anselm de Canterbury.
Comentarii şi critică. Temeiuri scripturistice şi patristice ale dogmei
răscumpărării. Dimensiunile condiţiei umane în concepţia ortodoxă şi
catolică. Dogma răscumpărării în învăţătura romano-catolică. Concluzii.
951. CIULEI, Marin (Pr. Dr.), Expunere succintă a
antropologiei patristice din primele trei secole. /An. CXVI
(1998), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 209-258/.
învăţătura despre trup şi suflet în Sf. Scriptură. Concepţia despre om în
scrierile Sf. Părinţi. Antropologia scriitorilor patristici din sec. Π şi Π1. Clement
Alexandrinul. Origen. Metodiu de Olimp. Lactanţiu. Nemesius de Emessa. Concluzii.
952. Id., învăţătura despre om la Sfântul Ioan Gură de
Aur. /An. CXVII (1999), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 400-430/.^
Introducere. Chip şi asemănare. Omul-coroană a creaţiei. învăţătura
despre trup şi suflet a Sfântului Ioan Gură de Aur. Desăvârşirea-sinergie a
sufletului şi a trupului.
953. DEMETRESCU, Drag., Omul cel vechi şi omul cel
nou. /An. XVIII (1895), 10 (ian.), pp. 798-812 /.
954. Id., Păcatul originar. /An. XXII (1898), 6 (sept.), pp.
545-555/.
955. DIMITRIU, Ioan (Pr.), Cei doi copii din Eden. /An.
XLVI (1928), 7 (iul.), pp. 589-595/.
956. DRĂGUŞIN, Valeriu (Pr. Lect.), Soteriologia
chipului şi a asemănării în formarea duhovnicească, /An.
CXVIII (2000), nr. 4-6 (apr.-iun.), pp. 191-206/.
957. ERBICEANU, C., Omul. /An. XXIX (1905), 7
(oct.), pp. 705-720; 8 (nov.), pp. 865-882/.
958. ERBICEANU, G., Nemurirea sufletului. /An. IX
(1885), 8 (aug.), pp. 621-625 /.
Traducere şi prelucrare după I. R. Grand Pietre, Nemurirea sufletului.
959. Id., Căderea celui dintâi om. /An. IX (1885), 1
(ian.), pp. 42-59/ (Recenzie).
960. FURUKAWA, Tairyu, „Viaţa unui om valorează
mai mult decât lumea întreagă”. /An. CXVI (1998), nr. 7-12
(iul.-dec.), pp. 93-97/.
147
Comunicare la a XII-α întâlnire internaţională „Oameni şi religii’’
(Bucureşti, 30 aug,-1 sept. 1998).
961. HOGAŞ, Emanuel (Diac. Prof.), Trihotomie sau
dihotomie? /An. XLVI (1928), 10 (oct.), pp. 945-949/.
962. IONESCU, Şerban, Răspuns profesorului V.V.
Zenkovsky. /An. LIV (1936), 9-10 (sept.-oct), pp. 538-643/.
Controverse asupra antropologiei creştine.
963. Id., V. V. Zankovsky, Problemele antropologiei
creştine (trad. de Pr. Ştefan Iliescu şi Pr. Paraschiv Anghelescu),
în „Biserica Ortodoxă Română”, LIII (1935), pp. 444-483. /An.
LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), pp. 372-374/ (Recenzie).
964. KEFALA, Nectarie, Nemurirea sufletului şi
sfintele parastase (trad. de Pr. D. Popescu - Moşoaia şi Gr.
Theodorescu). /An. XXVI (1903), 10 (ian.), pp. 1227-1144/.
Despre suflet în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Argumente
raţionale privind nemurirea sufletului.
965. MACARIE, (?) (Episc. de Vinţ), Tratat asupra
păcatului originar (trad. de Silvestru Bălănescu). /An. II
(1876), 7 (apr.), pp; 465-468; 8 (mai), pp. 549-559/.
966. MANGÎRU, Badea, Diferite teorii asupra
sufletului. /An. XXXV (1912), 11 (febr.), pp. 1268-1277/.
967. M/USCELEANU/, Ovidiu, Despre păcatul originar.
/An. XX (1896), 6 (sept.), pp. 564-587/.
Istoricul problemei. Erezii şi deosebiri interconfesionale.
968. NICOLAE, N. M., G. Ibrişimov, /Reflecţiuni
asupra nemuririi sufletului/, în „Ţarcoveni Vestnic”, 1937, nr.
46. /An. LVI (1938), 1-4 (ian.- apr.), pp. 155-156/ (Recenzie).
969. Id., Pr. Iordan Raşev, Adevărul despre descendenţa
omului, în „Duhovna Cultura”, 1938, nr. 6, pp. 178-180. /An. LVI
(1938), 1-4 (ian.-apr.), pp. 454-455/ (Recenzie).
970. /ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
îndreptarea sau mântuirea omului prin voinţa liberă şi
harul dumnezeiesc după învăţătura lui Origen. /An. XXII
(1898), 9 (dec.), pp. 841-852/.
971. PLOIEŞTEAN!!, Inocent (Arh.), Diversele naturi
ale omului. /An. X (1886), 9 (sept.), pp. 735-744/.
148
972. POP, Irineu (Protos.), Valoarea trupului ca templu
al Duhului Sfânt./An. CIV (1986), 3-4 (mart.-apr.), pp. 59-65/.
973. P/OPESCU/, D. Şt., Pr. Ioan N. lonescu, Există
suflet? (Bucureşti, 1941). /An. LX (1942), 1-4 (ian.-apr.), pp.
128-129/ (Recenzie).
974. POPESCU, Ioan M. (Pr.), Originea sufletului. /An.
XLVII (1929), 10 (oct.), pp. 916-918/.
975. P/OPESCU/, M., Justin Martirul şi ideile sale
antropologice. /An. XX (1897), 7 (oct.), pp. 627-638/.
976. P/OPESCU/, V. N. (Pr.), Dr. O. Bucevschi, Păcatul
strămoşesc, în voi. Zece ani în slujba Bisericii şi Neamului (Cluj,
1934, pp. 79-130). /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), p. 94/ (Recenzie).
977. (Redacţia), Seminar asupra concepţiei creştine
despre om (Sofia, 1-7 iun. 1988). /An. CVI (1988), 3-4 (mart.-
apr.), p. 62/.
978. SAINT-PROJET, Duilhe, Apologia ştiinţifică (trad. de
GherasimTimuş). /An. XVI (1892), 3 (iun.), pp. 251-274; 5 (aug.),
pp. 345 - 364; 6(sept), pp. 435 - 452; 7 /oct.), pp. 545 -574 /.
979. SCRIBAN, I. (Arhim.), Documente ştiinţifice. /An.
XXXIV (1910), 9 (dec.), pp. 923-929/.
980. Id., Erwin Reisner, Istoria şi păcatul originar, în
„Gândirea”, 1928, oct. /An. XLVI (1928), 11 (nov.), pp. 1045-
1046/ (Recenzie).
981. Id., Ştefan Popescu-Ludeşti, Păcatul originar
(Bucureşti, 1932). /An. L (1932), 6 (iun.), p. 462/ (Recenzie).
982. ŞTEFĂNESCU, Dim. N. (Pr.), Fiinţă şi materie.
/An. XXXVII (1914), 11 (febr.), pp. 909-926/.
983. VASILESCU, Em., Toma Gherasimescu, Funcţiunile
intelectuale ale sufletului şi raportul lor cu religia, extrase din
„Misionarul”, 1937. /An. LVI (1938), 5-6 (mai-iun.), p. 261/
(Recenzie).
984. Id., C. C. Oprescu, Problema tipului primitiv
uman şi rasele fosile (Bucureşti, 1938). /An. LVII (1939), 5-6
(mai-iun.), pp. 356-357/ (Recenzie).

149
985. ZENKOVSKY, V. V., încă despre problema
antropologiei creştine, (trad. de Pr, Stelian iliescu şi Pr. Paraschiv
Anghelescu). /An. LIII (1935), 9-10 (sept.-oct.), pp. 444-483/.

X V I L P r o fe ţii

986. /NICOLAS, Auguste/, Profeţiile (trad. de Arh.


Inochentie Moisiu - Ploieşteanu). /An. V( 1880), 1 (oct.), pp. 11-23;
3 (dec.), pp. 190-192/.
987. ORLEANU- BÂRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Profeţiile Vechiului Testament şi timpul venirii Mântuitorului
pe pământ. /An. XXII (1899), 12 (mart.), pp. 1144-1161/.
988. PIFEŞTEANU, Gherasim (Arh.), Profeţiile mesianice.
/An. X (1887), 15 (mart.), pp. 1254-1262; an. XI (1887), 1 (apr.), pp.
71-80;2(mai),pp. 191-198; 3 (ian.),pp. 248-278;4 (iul.),pp. 386-
392; 5 (aug.), pp. 447-467; 6 (sept), pp. 528-545; 7 (oct.), pp. 628-
634; 8 (nov.), pp. 721-728; 9 (dec.), pp. 800-811; an. XI (1888), 10
(ian.), pp. 909-916; 11 (febr.), pp. 1003-1008; an. XII (1888), 3
(iun.), pp. 203-212; 4 (iul.), pp. 260-290; 5 (aug.), pp. 383-387/.

X V I I L S fâ n ta F e c io a r ă M a r ia

989. ALEXA, Nicolae (Pr. Drd.), învăţătura despre Sfânta


Fecioară Maria în cărţile de cult. /An. XCVIII (1980), 9-10
(sept.-oct.), pp. 982-999/.
990. B/RANIŞTE/, Ene, Victor N. Popescu, Icoana Maicii
Domnului. Fragmente din viaţa creştină (Bucureşti, 1944). /An.
LXII (1944), 7-12 (iul.-dec.), pp. 326-329/ (Recenzie).
991. COSIACHE, C., Pr. Conf. Dr. Ştefan Buc
Maica Domnului. O introducere în teotokologia ortodoxă
(Bucureşti, Editura Sigma, 2006, 224 pag.). /An. CXXVII
(2009), nr. l-4(ian.-apr.), pp. 455-457/{R ecenzie).
992. DEMETRLSCU, Drag. (Dr.), Cinstirea şi veneraţiunea
Sfintei Fecioare. /An. XXXVIII (1914), 6 (sept.), pp. 519-533 /.
150
Sfânta Fecioară Maria în contextul istoriei mântuirii neamului
omenesc. Proorociri privitoare la Sfânta Fecioară Maria. Relatarea Bunei
Vestiri în Sfintele Evanghelii. Menţiuni despre viaţa Sfintei Fecioare.
/An. XXXVIII (1914), 7 (oct.), pp. 702-714 /.
Menţiuni patristice privitoare la venerarea Sfintei Fecioare. Formele
venerării în cultul creştin.
/An. XXXVIII (1914), 8 (nov.), pp. 794-802/.
Formele de veneraţie. Sărbătorile creştine ortodoxe închinate Maicii
Domnului.
993. DINU, Natalia, Buna Vestire. /An. XCIX (1981), 3-
4 (mart.-apr.), pp. 307-314/.
994. GANEA, Ioasaf (Pr. Prof.), învăţătura despre Maica
Domnului (Mariologia ortodoxă). /An. XCVIII (1980), 9-10
(sept.-oct.), pp. 970-981/.
995. Id., Maica Domnului—cea mai cinstită decât heruvimn
şi serafimii. Cultul ei. /An. CXI (1993), 4-6 (apr.-iun.), pp. 76-83/.
996. GAŞPAR, Mina (Pr.), în apărarea Sfintei Fecioare.
/An. XLVIII (1930), 6 (iun.), pp. 557-566 /.
997. IONESCU, Ioan (Pr.), O lămurire. /An. XL(1922), 11
(aug.), p. 831/.
Despre fecioria Maicii Domnului.
998. MANGÎRU, D., De ce venerăm pe Sfânta Fecioară
Maria? /An. XLVIII (1930), 5 (mai), pp. 429-438 /.
999. MARCU, Marinei Laurenţiu, Clement of Alexandria:
the Ortodox view of Virginity and Marriage and the denial
of Gnosticism. /An. 11(2011), nr. 3(sept. - dec.), pp. 302 - 314/.
1000. M/OISESCU/, G. I., Timotei Temeli, arhiep.
Iordanului, /Despre numirile Prea Sfintei Născătoare, în voi.
Act&s du III-eme Congres d’etudes byzantines (Atena, 1932,
pp. 311-314). /An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), p. 264/ (Recenzie).
1001. N/AGHIU/, I. E., D. I. Belu, Maica Domnului în
lumina imnelor liturgice (Caransebeş, 1941). /An. LIX (1941),
9-10 (sept.-oct.), pp. 597-598/ (Recenzie).
1002. PLĂMĂDEALĂ, Antonie (Episc.), Maica Domnului
în teologia şi viaţa ortodoxă. /An. XCVI (1978), 9-10 (sept.-oct.),
pp. 1113-1123/.
151
1003. SCRIBAN,I. (Arhim.), Dogma nouă a Vaticanului
e dogmă veche. /An. XLII (1924), 1 (ian.), pp. 60-61/.
Dogma îndumnezeirii Sfintei Fecioare Maria.
1004. Id., Pr. Dumitru Stănescu, Minunile Maicei
Domnului (Bucureşti, 1925). /An. XLIII (1925),7 (iul.), p. 448/
(Recenzie).
1005. Id., Pr., Emilian Căpitan, Cinstirea Prea Curatei
Fecioare Maria. /'An. XLIII (1925), 7 (iul.), p. 448/ (Recenzie).
1006. S/IMEONOV/, S., Monahia Maria, /Despre
urmarea Maicii Domnului/, în „Puţi”, 1939, nr. 59, pp. 19-30.
/An. LVII (1939), 9-10 (sept.-oct.), p. 592/ (Recenzie).

XIX Sfintele Taine


1007. /CIOBOTEA/, Daniel(Patr.), Sfântul Botez şi
Sfânta Cununie în viaţa Bisericii - Nevoia de teologie
profundă, slujbă corectă şi pastoraţie eficientă. /An. 11(2011),
nr. 3(sept. - dec.), pp. 7-8/.
1008. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Dogma despre sfinţi
omului. /An. XLIV (1926), 10 (oct.), pp. 570-577/.
Sfintele Taine (denumire, sacramentele Vechiului Testament,
deosebiri confesionale, învăţătura ortodoxă, harul, săvărşitorii, primitorii,
materia, forma, numărul Sfintelor Taine). Sfintele Taine şi ierurgiile.
1009. RADU, Dumitru (Pr. Prof.), Sfintele Taine ale
Bisericii după Tradiţia Apostolică, din punct de vedere
ortodox. /An. XCVIII (1980), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1129-1140/.
1010. STĂNULEŢ, Constantin (Pr.), Predoslovii. /An
XCVIII (1980), 5-6 (mai-iun.), pp. 676-677/.
Prefaţă la învăţătura despre şapte Taine (Rîmnic, 1727) şi Dosoftei,
Dumnezăiasca Liturghie (Iaşi, 1679).
1011. T/IMUŞ/, G., Teologia Dogmatică şi moraliceas
/An. XIV (1890) 6 (sept.), pp. 438-443/.
Recenzia lucrării episcopului Ioan Bob de Făgăraş, Teologia Dogmatică
şi moralicească (Blaj, 1801). Sfintele Taine (Prezentare comparată)

152
1. Sfântul Botez

1012. BĂLĂNESCU, Silvestru (Arhim.), Âşezămintele


bisericeşti relative la Misterul Botezului. /An. III (1876), 3
(dec.), p. 109/.
Instituirea Sfântului Botez. Caracteristicile Sfintei Taine în cultul
ortodox. Săvârşitorul. Primitorii. Materia Sfântului Botez.
1013. CÂMPINEANU, Ciprian(Episc.), 2011 - Anul
omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia
Română. /An. 11(2011), nr. l(ian. - apr.), pp. 7-12/.
1014. /CORNEANU/, Nicolae (Mitrop.), Pedobaptismul
(Botezul copiilor) de-a lungul vremii. Consideraţii istorice. /An.
XCJII (1975), 1-2 (ian.-febr.) pp. 130-149/.
1015. EFTIMIE, Andrei (Pr.), Taina Sfântului Botez un
obicei? /An XLIX (1931), 1 (ian.), pp. 45-48/.
1016. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Dogma despre sfinţirea
omului. /An. XLV (1927), 3 (mart.), pp. 156-164/.
Sfântul Botez (noţiune, instituire, materie, formă, efecte, necesitate,
săvârşitorii, primitorii).
1017. PETCU, Liviu(Diac.), Botezul copiilor în viziunea
Sfinţilor Părinţi. /An. 11(2011), nr. 3(sept. - dec.), pp. 251 - 277/.
Preliminarii. Pedobaptismul în secolele /-///, Botezul copiilor în
secolele IV-VI. Despre combaterea celor care amânau Botezul până la
moarte. Concluzii.
1018. PITEŞTEANU, Silvestru B. (Arh.), Ministeriul
Botezului. /An. VI (1882), 2 (febr.), pp. 65-72; 3 (mart.), pp. 1-
6; 4 (apr.), pp. 193-204/.
1019. SCRIBAN, I. (Arhim.), Botezul copiilor. /An. XLV
(1927), 12 (dec.), pp. 730-733/.
Temeiuri scripturistice şi patristice. Condiţiile botezului. Inscripţii
creştine privitoare la botezul copiilor în tradiţia ortodoxă.
1020. /V.C./, Discuţii ortodoxo-catolice privind botezul.
/An. XCV1I (1979), 3-4 (mart.-apr.), p. 327/.

153
2. Sfânta Mirungere

1021. ANĂSTĂSOAIE, Teofil(Arhim.), Taina Mirimgerii


în istoria Bisericii. /An. 1(2010), nr. 2(mai-aug.), pp. 139-154/
(Foto. 2 buc. color.).
1022. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Dogma despre sfinţirea
omului. /An. XLV (1927), 4 (apr.), pp. 217-221/.
1023. PITEŞTEANU, Silvestru B. (Arh.), Misterul
Mirungerii. /An. VI (1882) 5 (mai), pp. 257-279; 6 (iun.), pp. 329-333/.

3. Sfânta Mărturisire (Spovedanie

1024. BELEA, Nicodim (Prot.), Funcţiunea soteriologică


şi educativă a Tainei Spovedaniei. /An. C (1982), 5-6 (mai-
iun.), pp. 479-493/.
1025. BEŞCHEA, G. 1. (Pr.), Taina Sfintei Mărtur
după Evhologhiu. /An. XLVIII (1930), 6 (iun.), pp. 546-556.
1026.IONIŢĂ, Nicolae, Paul Gaultier, L’Eglise et la
remision des peches aux premiers siecles (Paris, 1932). /An.
LI (1933), 11-12 (nov.-dec.), pp. 586-588/ (Recenzie).
1027. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Dogma despre sfinţ
omului. /An. XLV (1927), 5 (mai), pp. 286-294/.
1028. PITEŞTEANU, Silvestru (Arh.), Misterul Penitenţei.
/An VID (1884), 5 (mai), pp. 335-343; 7 (iul.), pp. 465-474; 9
(sept.), pp. 643-670/.
1029. POPESCU, Dumitru(Pr.), Pocăinţa ca reface
legăturii credincioşilor cu Dumnezeu şi cu semenii. /An.
1(2010), nr. l(ian.-apr.), pp. 359-370/.
1030. STĂNILOAE, D. (Pr. Prof.), Mărturisirea păcatelor
şi pocăinţa în trecutul Bisericii. /An. LXXIII (1955), 3-4
(mart.-apr.), pp. 218-250/.
1031. TIMUŞ, Gherasim (Arhid.), Misterul Penite
/An. VIII (1884), 10 (oct.), pp. 733-744/.

154
4. Sfânta împărtăşanie (Euharistie)

1032. ALIVISATOS, Hamilcar (Prof.), Noua greşeală


(trad. de Prof. Teodor M. Popescu), în “Le Messager d’Athene”,
1931, ian. 20. /An. XLIX (1931), 2-3 (febr.-mart.), pp. 270-271/.
a. Reacţii ortodoxe la Congresul Euharistie de la Rodos.
1033. BRIA, Ion (Pr. Prof.), Cealaltă înfometare /An.
CVIII (1990), 1-2 (ian.-febr.), pp. 49-52/.
1034. CHIRICĂ, Petru(Pr.), Taina Sfintei împărtăşanii în
Biserica Ortodoxă. /An. XLIV (1926), 3 (mart.), pp. 126-128/.
1035. DRĂGULIN, Gh.(Pr. Prof. Dr.), Simpozionul
„Euharistia, izvor de civilizaţie”(Milano, 7 mai 2005). /An.
CXXIII(2005), nr. 4-6(apr. - iun.), pp. 59-66/.
1036. GALACTION, Gala, Aspru adevăr! - dar adevăr.
/An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), pp. 13-19; an. 111(2012), nr.
2(mai. - aug.), pp. 395-401/(Foto. 1 buc.).
P r e z e n ţa reală a Mântuitorului în Sfânta Euharistie. “Dintre toate
neajunsurile şi păcatele actualei generaţii preoţeşti, ignoranţa euharistică
mi se pare păcatul cel mai primejdios
1037. IONESCU, I. (Pr.), Cele sfinte, sfinţilor. /An. CVIII
(1990), 5-6 (mai-iun.), pp. 60-62/.
1038. LIŢIU, Gheorghe (Pr. Prof. Dr.), Profesorul ortodox
francez Olivier Clement-un teolog al Sfintei Euharistii. /An.
CXVII (1999), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 573-576/.
b. Recenzie la mai multe cărţi şi studii ale lui Olivier Clement.
1039. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Dogma despre sfinţirea
omului. /An. XLV (1927), 7 (iul.), pp. 397-403; 9 (sept.), pp.
529-540; 12 (dec.), pp. 711-718/.
1040. Id., Un congres monstru. /An. XLIV (1926), 2
(febr.), p. 110/.
c. Congresul euharistie (Chicago, 1927).
1041. MOISESCU, Iustin (Dr.), Olimp N. Căciulă, /Sfânta
Euharistie ca jertfă/ (Atena, 1931). /An. LV (1937), 7-10 (iul.-
aug.), pp. 523-528/ (Recenzie).
1042. P/ISAROV/3·, Ierod. Ilicici Nicanor, /învăţătura

355
dogmatică a Sfântului Ciprian din Cartagina despre Sfânta
Taină a Cuminecăturii/', în „Duhovna Straja”, an. VIII (1935), nr.
1, pp. 9-13. /An. LIII (1935), 3-4 (mart.-apr.), p. 216/ (R ecen zie).
1043. PITEŞTEANU, Silvestru (Arh.), Misterul
Euharistiei. /An. VI (1882), 7 (iui), pp. 389-397; 8 (aug.), pp.
449-464; an. VII (1883), 5 (mai), pp. 259-277; 8 (aug.), pp. 465-
474; 9 (sept.), pp. 529-533; 12 (dec.), pp. 721-733; an. VIII
(1884), 2 (febr.), pp. 81-88; 3 (mart.), pp. 177-184/.
1044. /Redacţia/, O întâmplare. /An. XLVI (1928),
(sept.), pp. 822-823/.
Opinii cu privire la validitatea Sfintei împărtăşanii.
1045. SCRIBAN, I. (Arhim.), Catolicii României la
Congresul euharistie din Roma (1922, mai 23-29). /An. XL
(1922), 12 (sept), p. 958/.
1046.Id., Consultări teologice. /An. XLI (1923), 10 (iul.),
p. 670/.
1047. Transformarea pâinii la Sfânta împărtăşanie.
1048. Id., Consultare teologică. /An. XLII (1924), 5
(mai), p. 318/.
i. împărtăşirea şi spovedirea copiilor.
1049. Id., Scriitor român despre Spovedanie (R. D.
Rossetti - n.n). /An. XLV (1927), 1 (ian.), p. 57/.
1050. Id., Congres euharistie (Olmutz - Cehoslovacia,
1928 sept. 7-10). /An. XLVI (1928), 9 (sept ), p. 845/.
1051. Id., Congresul euharistie în Czenstochau
(Polonia, 1928 sept. 9). /An. XLVI (1928), 10 (oct.), p. 935/.
1052. Id., P. Theophilus Spacil S. I., Doctrina theologiae
Orientis separaţi de S. S. Eucharistia (învăţătura despre
Sfânta Euharistie a Răsăritului despărţit de Roma) (Roma,
1928). /An. XLVI (1928), 12 (dec.), pp. 1145-1146/ (Recenzie).
1053. Id., Episc. Iile Miniat, Despre Sfânta împărtăşanie
(trad. de Mitrop. Gurie) (Chişinău, 1930). /An. XLVIII (1930), 4
(apr.), p. 383/ (R ecen zie).
1054.Id., Congres euharistie catolic la Dublin (1932
iun.). /An. L (1932), 6 (iun.), p. 460/.
156
1055. Id., Olimp N. Căciulă, /Sfânta Euharistie ca
jertfă/, (Atena, 1932). /An. L (1932), 9 (sept.), p. 621/ (Recenzie).
1056. Id., Nicolae Popoviciu, Epicleza euharistică (teză
de doctorat) (Sibiu, 1933). /An. LI (1933), 9-10 (sept.-oct.), pp.
489-492/ (Recenzie).
1057. S/IMIONOV/, S., B. Sove, /Euharistia în Biserica
antică şi practica contemporană/, în „Jivoe Predanie”, Paris, 1937,
pp. 171-195. /An. LVI (1938), 9-10 (sept-oct.), p. 595/ (Recenzie).
1058. TODORAN, Simion (Drd.), Sfânta Euharistie.
/An. C (1982), 9-10 (sept-oct.), pp. 834-843/.
1059. VINTILESCU, Petre (Pr. Prof.), Trupul şi sângele
Domnului în Sfânta împărtăşanie. /An. LV (1937), 5-6 (mai-
iim.), pp. 300-310/.
1060. ZENKOWSKY, Vasile (Prof.), Sfânta Euharistie
şi problemele morale în viaţa omului modern (trad. de
Balaur). /An. LIII (1935), 5-6 (mai-iun.), pp. 241-253/.

5. Sfânta Cununie (Nuntă)

1061. DĂRINGĂ, N (Pr.), O chestie ce trebuie lămurită.


/An. XLIX (1931), 8 (aug.), p. 722/.
1062. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Sfânta Taină a Nunţii sau
a Căsătoriei. /An. XLVI (1928), 4 (apr.), pp. 292-305/.
1063. MIRON, Vasile(Arhim.), Sfânta Cununie, Taina
comuniunii şi sfinţirii vieţii familiale. /An. 11(2011), nr. 3(sept.
- dec.), pp. 278 - 301/.
1064. VASILACHE, Vasile (Prot.), Pr. Traian Costea,
Căsătoria din punct de vedere istoric, dogmatic şi canonic.
/An. LVIII (1940), 3-4 (mart.-apr.), p. 264/ (Recenzie).

6. Sfântul Masiu

1065. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Sfânta Taină a Sfântului


Masiu. /An. XLVI (1928), 5 (mai), pp. 388-394; an. 111(2012),

157
nr. l(ian. - apr.), pp. 239-245/.
' 1066.MIRON, Yasile(Arhim.), Taina Sfântului Maslu,
vindecătoare şi ziditoare. /An. 111(2012), nr. l(ian. - apr.), pp.
159-175/.
1067.Id., Taina Sfântului Maslu - o terapeutică a
bolilor sufleteşti şi trupeşti. /An. 111(2012), nr. 3(sept.-dec.),
pp. 302-314/.
1068. OTOMEGA COLCEA, Emil-Sorin(Diac. Drd.),
Locul Tainei Sfântului Maslu în lucrarea sacramentală a
Bisericii. /An. CXXIV(2006), nr. 4-6(apr. - iun.), pp. 321-325/.
1069. PR1COP, Cosmin(Diac.), Taina Sfântului Ma
semnificaţie teologică şi existenţială. /An. 111(2012), nr. 2(mai.
- aug.), pp. 237-252/,
1.Introducere —Taina Sf. Maslu ca simbol; 2. Taina Sfântului Maslu
ca evoluţie de la o stare la alta; 3. Darul sănătăţii -- darul vieţii; 4. Darul
bolii sau despre pedagogia suferinţei; 5. Hristos - temeiul întregii vindecări,
6. învierea sau momentul vindecării depline. Summarv.
1070. RĂDUCĂ, Vasile (Diac. Asist.), Taina Sf. M
în viaţa creştinului. /An. CVII (1989), 7-10 (iul.-oct), pp. 175-
189/.
1071.SINOD, Sfântul, Hotărârea... privind declararea
Anului 2012 ca an omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii
bolnavilor în Patriarhia Română. /An. 111(2012), nr. l(ian. -
apr.), pp. 7-14/.
1072. SINOD /SFÂNTUL./, Pastorală... cu prilejul
Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii
bolnavilor în Patriarhia Română. /An, 111(2012), nr. 3(sept.-
dec.), pp. 15 - 23/.
1073. SPERLEA, Petre(Pr. Asist, Dr.), Taina Sfântului
Maslu. Prezentare biblic-patristică şi istorică. /An. 111(2012),
nr. 3 (sept.-dec.), pp. 281 - 301/.
Generalităţi. Mărturii din Vechiul Testament privind suferinţa şi
tămăduirea ei. Prefigurări ale Tainei Sfântului Maslu în Vechiul Testament
şi în Noul Testament. Mărturii patristice referitoare la S f Maslu. Sfinţii
Taumaturgi. Instituţii social-rnedicalepentru îngrijirea bolnavilor în trecutul
Bisericii. Summary.

158
7. Sfânta Hirotonie (Preoţie)

1075. B/ALAUR/, D., M. A. Calnev, Originea apostolică


a celor trei trepte ierarhice, în „Misionarul”, VIII (1936),
pp.l38-154./An. LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), p. 391/ (Recenzie).
1076. BĂLĂNESCU, Silvestru (Prot.), Instituirea
ierarhiei bisericeşti. /An. I (1875), 6 (mart.), pp. 399-408; 7
(apr.), pp. 485-496; 8 (mai), pp. 559-564/.
1077. BODOGAE, T. (Pr. Prof.), Preoţia, taina
recunoscută reciproc de ortodocşi şi romano-catolici. /An.
XCIV (1976), 9-12 (sept.-dec.), p. 932/.
1078. BREBAN, Cristina (Drd.), Femeia şi Preoţia din
perspectiva teologiei ortodoxe /An. CXVII (1999), nr. 7-12
(iul.-dec.), pp. 217-220/.
Comunicare la Seminarul Teologic Luteran-Ortodox (Sigtuna-
Suedia, 4-8 dec. 1999).
1079. CHIŢESCU, N., Diac. Dr. Haralambie Cojocaru,
Este primatul papal un privilegiu de drept divin după Noul
Testament? (Sibiu, 1940). /An. LIX (1941), 9-10 (sept.-oct),
pp. 582-586/ (Recenzie).
1080. COMNIOS, P. (Prof.), Hirotoniile anglicane (trad.
de arhim. I. Scriban). /An. XLII (1924), 6 (iun.), pp. 350-354/.
1081. DEHELEANU, P. (Pr. Dr.), Preoţie ortodoxă. /An.
XCIII (1975), 7-8 (iul.-aug.), pp. 912-922/.
1082. Id., Preoţia ortodoxă (Documentare biblică). /An.
XCI (1973), 3-5 (mart.- apr.), pp. 379-389/.
1083. Id., Ce nu este preoţia ortodoxă. /An. XCI (1973),
11-12 (nov.-dec.) pp. 1238-1251/.
1084. DEMETRESCU, Drag., Sacerdoţiul după Sfinţii
Părinţi şi dascălii cei mari ai Bisericii. /An. XXVII (1903), 8
(nov.), pp. 860-881/.
Temeiuri scripturistice ale Hirotoniei. Taina Sfintei Hirotonii în
primele veacuri creştine. Menţiuni din scrierile Sfinţilor Părinţi despre
Hirotonie (Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Hrisostom, Fericitul
Ieronim).

159
1085.Id., Hirotonia şi hirotesia. /An. XL (1916), 4 (iul.),
pp.325-333; 5-6 (mai-iun.), pp. 392-401/.
Etimologie, Atestări scripturistice şi patristice.
1086. DRĂGULIN, Gh.(Pr. Prof. Dr ), Sfânta Tai
Preoţiei la Sfântul Ioan Gură de Aur. /An. CXXV(2007), nr.
9-12(sept. - dec.), pp. 239-250/.
1087. ENĂCEANU, Ghenadie (Ierod.), Wladimir
Guettee, La papaute schismatique (f.l., f.a.). /An. I (1875), 5
(febr.), copert. 1Π/ (R ecen zie).
1088. GALERIU, Constantin (Pr. Prof.), Colocviul
internaţional „Femeia şi preoţia - o problemă ecumenică”. /An.
cvn (1989), 11-12 (nov.-dec.), pp. 22-24/.
1089. GRECU, Romul (Pr.), Marele preot iuda
episcopul creştin. /An. XCII (1974), 11-12 (nov.-dec.), pp.
1385-1389/.
' 1090. GRIGORIE DE NAZIANZ (Sfântul), Discurs
apologetic (trad. de Gh. Erbiceanu). /An. IX (1885), 5 (mai), pp.
364-386 (erată în nr. 8 (aug.), p. 648); 6 (iun.), pp. 427-436 (erată
în nr. 8 (aug.), p 648); 10 (oct.), pp. 831-840 (erată în nr. 11
(nov.), p. 920)/.
1091. Id., Despre preoţie (trad. de Pr. D. Feeioru). /An.
LXXXVI (1968), 1-2 (ian.-febr.), pp. 127-164/.
1092. M/ANOLACHE/, T. N,, Serghie, patriarhul
Rusiei, Are Hristos locţiitor în Biserică? (Sibiu, 1945). /An.
LXIII (1945), 9 (sept.), pp. 456-457/ (Recenzie).
1093. MIHĂLCESCU, L, Primatul papal combăt
papistaşi. /An. XL (1916) 3 (iun), pp. 234-248; 5-6 (mai-iun.),
pp. 408-420/.
Primatul papal. Teologi catolici şi protestanţi care au combătut
primatul papal: loseph Schnitzer, Dolbinger, David Friedrich Straus,
Reimarus, Renan, Schleiermacher, Ch. Hermann Weisse, Christian Gotlob
Wilke, August Neanăer, Ferdinand Christian BaurKarl Holsten, Adolf
Hilgenfeld, Theodor Keim, Theodor Zahn, Bemard Weiss, Oskar Holtzman,
AdolfBollinger, 1. Leonard Hug, Peter Schegg, Kahn, Aberte, Zchang, Belser,
Bisping, Kaulen, Knabenbauer, Bardenhewer, I. N. Sepp, H . I, Holtzmann, Otto
Phleiderer, Adolf Hausrat, Paul Wernle, W. Soltan, A. lulicher, P. W.

160
Schmiedel, A. Merx, W Wrede, Iulius Wellhausen, Adolf Hamack, Paul Feine,
Η. H. Wendt, Friedrich Spilta, Herman von Soden, I. Weiss, Wendling, Aug.
Sabatier, Jean Reville, Romolo Murri, Georg Tyrell, P. Batiffol.
1094. /An. XL (1916), 4 (iul.), pp. 299-313/.
Exhatologia. Criticismul asupra cărţilor Sfintei Scripturi.
1095. Μ., Sfânta Taină a Preoţiei. /An. XLVI (1928), 6
(iun), pp. 493-508.
1096. M/OISESCU/, I, Hirotoniile anglicane. /An. LVI
(1938), 7-8 (iul.-aug.), pp. 47/.
1097. NEGURĂ, Gh. (Pr.), Excluderea femeii de la
preoţie. /An. XLIV (1926), 3 (mart.), pp. 144-145).
Hirotonirea unor femei în Biserica Anglicană. Menţiuni biblice
privind activitatea femeilor în Istoria Bisericii Creştine.
1098. PAPADOPULOS, Hrisostom (Arhiep.), Chestiunea
validităţii hirotoniilor anglicane (trad. de Arhim. Filaret.
Jocu)./An, XLIV (1926), 6 (iun.), pp. 305-312; 7 (iul.), pp. 369-
372; 9 (sept.), pp. 497-504/.
1099. PLOEEŞTEANU, Inocent (Arh.), Convorbiri. /An. X
(1886), 9 (sept.),pp. 725-734; an. X (1887), 13(ian.),pp. 11039-1051/.
Primatul papal.
1100. POPESCU, Simion (Pr. Dr.), Sfântul Apostol
Petru n-a fost episcop în Roma. Studiu historic-exegetic. /An.
XLIV (1926), 2 (febr.), pp. 79-82/.
1101. POPESCU, Teodor M. (Prof.), Hrysostomos
Papadopulos, Primatul Episcopului Romei (Atena, 1930).
/An. XLVIII (1930), 11 (nov.), pp. 1083-1086/ (Recenzie).
1102. Redacţia, Arhiepiscopul de Tiatyra şi Marea
Britanie explică rezerva ortodoxă asupra hirotoniei femeilor.
/An. XCIII (1975), 9-10 (sept.-oct.), p. 1072/.
1103. SCRIBAN, I. (Arhim.), Recunoaşterea hirotoniilor
anglicane de căte patriarhul Ierusalimului. /An. XLI (1923),
6 (mart.), pp. 469-470/.
1104. Μ., Hrisostom Papadopulos, arhiepiscopul
Atenei, Chestiunea validităţii hirotoniilor anglicane (trad. de
Arhim. Dr. Filaret Jocu) (Bucureşti, 1926). /An. XLIV (1926),
10 (oct.), p. 624/ (Recenzie).
161
1105. Id., Dioaisie Areopagitul, Ierarhia cerească.
Ierarhia Bisericească (trad. Pr, Prof. Cicerone lordăchescu)
(Chişinău, 1932). /An. L (1932), 7 (iul.), p. 510/ (Recenzie).
1106. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Revd. William H.
Dumphy, Could the Orthodox Church accept Protestant
Ministries? în „The Christian East”, voi. XIV (1933), pp. 1-7.
/An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 111/ (Recenzie).
1107. S/IMIONOV/, S., Serghie, Mitropolitul Japoniei,
/Cei doisprezece sfinţi apostolici/, YMKA-Press, Paris, 1935.
/An. LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), p. 158/ (Recenzie).
1108. /STANESCU/, Vartolomei (Episc.), Pentru definitiva
completare a chestiunii ierarhiei ortodoxe şi a legăturii
cinului călugăresc cu autoritatea ei legitimă. /An. XLIV
(1926), 10 (oct.), pp. 608-611/.
1109. STĂNILOAE, D. (Pr. Prof.), Sesiunea teologică
organizată de Fundaţia „Pro Oriente” din Viena (1970 nov. 13-
14). /An. LXXXVIII(1970), 1l-î2(nov. - dec.), pp. 1155 -1157/.
1110. TĂNĂSESCU, Nicolae (Pr.), Amilcar S. AlMzatos,
/Validitatea preoţiei Bisericii Anglicane/, în “Eclisia”, an. XVII
(1939), pp. 237-246, 250-263, 265-270. /An. LVII (1939), 9-10
(sept.- oct.), pp. 569-576/ (Recenzie).
1111.Id., I, P. Braţiotis, /Hirotoniile anglicane din
punct de vedere ortodox/ (Atena, 1939). /An. LVII (1939), 9-
10 (sept..-oct.), pp. 586-589/ (Recenzie).
1112. M., Hirotoniile anglicane. /An. LVII (1939),
(sept.-oct.), pp. 741-742/.
1113. VASILACHE, Vasite (Prot.), Pr. Prof. Gh. Soare,
Temeiuri patristice ale distincţiei dintre episcop şi presviter
(Buzău, 1939). /An, LVTÎI (1940) 3-4 (mart.-apr.), p. 264/ (Recenzie).
1114. VASILESCU, Em., D. S. Balanos, /D
recunoaşterea hirotoniilor anglicane/, Atena, 1939. /An. LVII
(1939), 9-10 (sept.-oct.), pp. 582-584/ (Recenzie).

162
XX. Sfântul har
1115. CHIŢESCU, N., Doctrina despre Sfântul Har,
/An. LXI (1943), 10-12 (oct.-dec.), pp. 530-580/.

XXI. Sfânta Biserică (eclesiologie)


1116. BALAUR, D., Ilarion Basdekas, O Tradycji
Swietej (Despre Sfânta Biserică), în „Elpis”, VII (1933), 1, pp.
38-55. /An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 102/ (Recenzie).
1117.1d., D. Naumescu, Biserica, în „Raze de Lumină”,
V (1933), pp. 334- 340. /An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 108/
(Recenzie).
1118. Id., Prot. Victor Romanovski, Nauca Sw.
Ireneusza Lionskigo o Kosciele (Doctrina Sfântului Irineu al
Lionului despre Biserică), în „Elpis”, VII (1933), 1, pp. 143-160.
/An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 109/ (Recenzie).
1119. M., art. /Despre graniţele Bisericii/, în „Puţi”, 44,
pp. 15-26. /An. LIII (1935), 5-6 (mai-iun.), p. 309/ (Recenzie).
1120. B/RANIŞTE/, E. (Diac.), D. S, Balanos, înflorirea
şi decadenţa Bisericii (trad. Har. P. Hagiopol). /An. LXVI
(1948), 11-12 (nov.-dec.), pp. 621-622/ (Recenzie).
1121. CHIŢESCU, N., Biserica, trupul tainic al
Domnului. /An. LX (1942), 7-8 (iul.-aug.), pp. 283-319/.
1122.1d., Ludwig Deimel, Leib Christi, Sinn und
Crenzen einer Deutung des innenkirchlichen Lebens
(Freiburg im Breisgau, 1940). /An. LX (1942), 7-8 (iul.-aug.),
pp. 361-364/ (Recenzie).
1123.Id., Taina Bisericii în gândirea lui Alexei
Homiacov (1804-1860). /An. LXVI (1948), 5-8 (mai-aug.), pp.
317-336/.
Rolul Bisericii în contextul teologiei secolului al XX-lea. Biserica,
organism teandric, societate vie, imitaţie a firii dumnezeieşti. „Evoluţia ”
dogmelor înseamnă aprofundarea lor prin meditarea izvoarelor Revelaţiei.
Prin încorporarea în trupul Bisericii, viaţa credinciosului devine parte
163
integrantă din viaţa superioară căreia s-a supus în mod liber. Adevărul.
Iubirea. Mântuirea. Descoperirea (Revelaţia). Sinoadele.
1124. CIUDIN, N. (Drd.), Gibier, Objections contemporaine
contre l’Eglise (Paris, 1931)). /An. XLIX (1931), 4 (apr.), p.377/
(Recenzie).
1125. C/RONŢ/, Gh., Gh. Paschia, Sfânta Biserică
Hristos - Biserica luptătoare (Bucureşti, 1937). /An. LVI
(1938), 5-6 (mai-iun.), pp. 263-264/ (Recenzie).
1126. DEMETRESCU, Drag., Deosebirile de cred
între diferitele biserici creştine. /An. XXVI (1902), 7 (oct.),
pp. 723-745; an. XXVI (1903), 10 (ian.), pp. 1081-1096/.
1127. ENĂCEANU, Ghenadie, Despre Biserică. /An. I
(1874), 1 (oct.), pp. 11-23; 3(dec.), pp. 177-188; 5 (febr.), pp.
332-340; 7 (apr.), pp. 479-484; 9 (iun.), pp. 639-650; 11 (aug.),
pp. 799-812; 12 (sept.), pp. 879-886/.
1128. ERBICEANU, €., Priviri generale asupra
Bisericii şi scopul ce-1 urmăreşte. /An. XXVI (1902), 8 (nov.),
pp. 841-856/.
Etimologia. Temeiuri scripturistice privind întemeierea Bisericii.
Biserica-locaş şi societate a credincioşilor. Scopul Bisericii. Hristo-
centrismul Bisericii Ortodoxe. Biserica Ortodoxă în trecutul poporului
român. Uniaţia din Transilvania.
1129.IONIŢĂ, Viorel (Diac. Asist.), Rolul Bisericii
oglindit în principiile pedagogice ale lui Gheorghe Lazăr.
/An. XCVII (1979), 5-6 (mai-iun.), pp. 706-712/.
1130. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Dogma despre sfin
omului. /An. XLIX (1926), 8 (aug.), pp. 452-461/.
Biserica - organ şi mijlocitor al sfinţirii omului.
1131. M/OISESCU/, I., Partenie Palachis, Sfântul C
al Alexandriei şi unitatea Bisericii, în „Ortodoxia”, XXII
(1948), fasc. 1-3, pp. 15-68. /An. LXVI (1948), 9-10 (sept.-oct.),
pp. 515-516/ (R ecenzie).
1132. NICOLAE, N. M., St. Stalev, /Glasul Biseric
„Pastirsco delo”, 1937, nr. 16, /An. LV (1937), 3-4 (mart.-apr.),
pp. 234-235/ (Recenzie).
1133. Μ., C. T. Viaicov, împărăţia omenească şi
164
împărăţia lui Dumnezeu, în „Ţârcoveni vestnic”, 1938, nr. 37,
p. / (Recenzie).
1134. NICOLESCU, Dimitrie N., Despre Biserică. /An.
XV (1891), 6 (sept.), pp. 465-480/.
1135. POPESCU, Victor N. (Pr.), Biserica este şcoala
poporului, întemeiată de Dumnezeu. /An. LVII (1939), 9-10
(sept.-oct.), pp. 605-606/.
1136. Redacţia, Un studiu de eclesiologie ortodoxă a
mitropolitului Maxim de Sardes. /An. LXXXIX (1971), 11-12
(nov.-dec.), p. 749/.
1137. SCRIBAN, I. (Arhim.), Deplină răspundere
personală. /An. XLII (1924), 2 (febr.), p. 115/.
Concepţia primatului Angliei, Randall Davidson de Canterbury,
privind rolul Bisericii în context social.
1138. Μ., Dr. Simeon Şiclovan, Despre Biserică (Arad,
1926). /An. XLV (1927), 6 (iun.), p. 384/ (Recenzie).
1139. M., Pr. G. N. Neagu, In afară de Biserică nu este
mântuire (Focşani, 1933). /An. LI (1933), 5-6 (mai-iun.), p.
291/ (Recenzie).
1140. Μ., /Despre Biserică/. /An. LVIII (1940), 5-6 (mai-
iun.), pp. 398-421/.
1141. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Dr. Walterus Frere, De
Ecclesia, în „Oecumenica”, I (1934), pp. 28-30. /An. LII (1934),
7-8 (iul.-aug.), pp. 543-544/ (Recenzie).
1142.I&, Prof. V. Illyin, The Nature and the Term
„Sobornosti”, în „Sobomosti”, I (1935), pp. 5-7. /An. LIII
(1935), 5-6 (mai-iun.), p. 3-6/ (Recenzie).
1143. Id., Pr. loan Alexandrescu, Izbăvirea prin
Biserica lui Hristos (Sibiu, 1935). /An LIII (1935), 9-10 (sept-
oct.), p. 538/ (Recenzie).
1144. SIMIONOV, S., Elefterie, mitropolit, /
Sobornicitatea Bisericii/, în „Litovscoi Pravoslavnoi Eparhii”,
1938, nr. 3. /An LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), p. 154/ (Recenzie).
1145. Id., M. A. Calnev, /Despre Sfânta Biserică a lui
Hristos/ în “Pravoslavenă Misionară”, 1937, 1, pp. 1-14. /An.
165
LVI (1938), 9-10 (sept.-oct.), p. 596/ (R e c en zie ).
1146.1d., Dr. Ilie K. Ţonevski, /Sfântul Ciprian al
Cartaginei. Concepţia sa despre Biserică/. (Sofia, 1941). /An.
LX (1942), 1-4 (ian.-apr.), pp. 130-1327 (Recenzie).
1147. VASILACHE, Vasile (Prot.), Alex. I. Ciur
Noţiunea de Biserică, rolul doctrinar şi simţitor al Bisericii
după Sfântul Irineu (Iaşi, 1940). /An. LVI1I (1940), 11-12
(nov.-dec.), p. 882/ (Recenzie).
1148. VASILESCU, Exn., Diac. Alexandru F. Pet
Biserica... (Huşi, 1937). /An. LV (1937), 3-4 (mart.-apr.), p.
231/ (Recenzie).
1149.1d., E. N. Mărgineanu, Atitudinea faţă de
Biserică, în „Revista de Psihologie”, Cluj, 1939, voi. II, nr. 1
(ian.-mart.), pp. 44-59. /An. LVII (1939), 9-10 (sept.-oct.), pp.
580-581/ (Recenzie).
1150. VINTILESCU, Petre (Pr. Prof.), Bucurie zadarnică şi
copilărească. “Catolieitatea şi Biserica”. /An. XLVIII (1930), 11
(nov.), pp. 1080-1083/.
Atributul "catolică ” dat Bisericii Creştine.

XXII. M â n tu ir e a (Soteriologie)
1151. BELEA, Nicodim (Prot.), Wilhelm Nyssen, Die
Flamme des Heils (Luthe-Druck, Koln, 1983). /An. Cil (1984),
8-10 (aug.-oct.), pp. 702-703/ (Recenzie).
1152. C/HIŢESCU/, N„ Abbe Dr. Nic. Ladomerski, Une
Histoire orthodoxe du dogme de la Redemption (Paris,
Gabalda, 1937). /'An. LVI (1938), 7-8 (iul.-aug.), pp. 456-457/
(Recenzie).
1153. Id., B. Schultze, La nuova soteriologia russa, în
„Orientalia Christiana periodica”, voi. IX (1943), pp. 406-430;
voi. XI (1945), pp. 165-215; voi. XII (1946), pp. 130-176. /An.
LXVI (1948), 3-4 (mart.-apr.), p. 179/ (Recenzie).
1154. GALERJU, Constantin (Pr. Prof. Dr.), Jertfa în

166
operele reprezentative ale culturii româneşti. /An. CXTV
(1996), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 89-97/.
1155. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Dogma soteriologică.
/An. XLIV (1926), 5 (mai), pp. 259-262/ (Recenzie).
,,Loggos spermaticos ” la vechile popoare. Promisiunea mesianică la
profeţii Vechiului Testament. Jertfa Mântuitorului şi semnificaţiile sale.
1156. Id., Dogma despre sfinţirea omului. /An. XLIV
(1926), 6 (iun.), pp. 321-326/.
Graţia dumnezeiască (necesitatea şi universalitatea). Credinţa şi
faptele bune. Privire simbolică.
1157. PLOIEŞTEANU, Inocent (Arh.), Despre micul
număr al celor aleşi. /An. IX (1885), 8 (aug.), pp. 591-610/.
Traducere după Massilon.
1158. SCRIBAN, Florica (Prof.), Glasul adevărului. /An.
XLI (1923), 12 (sept.), pp. 926-928/.
1159. SCRIBAN, I. (Arhim.), Prof. Dr. Vasile
Gheorghiu, Problema mântuirii noastre (Cernăuţi, 1928).
/An. XLVI (1928), 11 (nov.), p. 1054/ (Recenzie).

X X I II. S f in ţii

1160. B/ALAUR/, D. I, art. /Calea spre Golgota/, în


„Voscresnoe Citenia”, 1935, nr. 6-14. /An. LIV (1936), 11-12
(nov.-dec.), pp. 762-766/ (Recenzie).
1161. CIUHANDU, Gh. (Prot. Dr.), Iarăşi despre sfinţii
de sânge românesc./An. XLIX (1931), 10 (oct.), pp. 588-594/.
1162. DRĂGULIN, Gheorghe (Pr. Conf. Dr.), Aghiografia
- o ramură istorică reînoită în Biserica Ortodoxă din veacul
nostru. /An. CXVI(1998), nr. l-6(ian. -iun.), pp.283 - 294/.
1163. M/OISESCU/, Gh. I., Gh. Paschia, Un capitol de
hagiografie română, în „Renaşterea”, XIII (1934), pp. 61-64.
/An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 544 (Recenzie).
1164. MUNTEAN, Vasile (Pr. Dr.), Sfântul bizantin.
/An. CIV (1986), 3-4 (mart. - apr.), pp. 102-110/.
1165. SCRIBAN, I. (Arhim.) Diac. Al. N. Constantinescu,
167
Cultul sfinţilor (Mănăstirea Cemica, 1922). /An. XLVI (1928), 3
(mart.), p. 288; 8 (aug.), p. 768/ (Recenzie).
1166. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Pr. A. C. Cosma, De ce
venerăm sfinţii, în „Mâna Mântuitoare”, III (1934), pp. 155-
156. /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 531/(Recenzie).
1167. S/IMIONOV/, S., Nicolae, arhiepiscop, /Sfinţii lui
Dumnezeu/, în „Pravoslavnâi Sobesădnică”, 1938, 5, pp. 237-
249. /An. LVI (1938), 5-6 (mai-iun.), pp. 262-263/ (Recenzie).

X X IV . S fin te le I c o a n e

1168. BELU, D. I., Despre icoana ortodoxă. /An. LIX


(1941), 11-12 (nov.-dec.), pp. 643-655/.
Temeiurile folosirii icoanei ca obiect de cult. Deosebiri
interconfesionale.
1169. DUDU, V., Icoana făcătoare de minuni a Maicii
Domnului din satul Reşnivki (Polonia). /An. LIV (1936, 3-4
(mart.-apr.), pp. 221-222/.
1170. Id., Dimitrii Melnikov, /Icoana în concepţia
ortodoxă/, 1937, nr. 9 /An. LV (1937), 1-2 (ian.-febr.), pp. 104-
105/ (Recenzie).
1171. MOISESCU, Gh. I., D. Pashalis, /Despre icoanel
Maicii Domnului atribuite lui Luca/, în „Actes du III-eme
Congr6s internaţional d’etudes byzantines”, Atena, 1932. /An.
LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), pp. 262-263/ (Recenzie).
1172.Id., G. A. Sotiriu, /Icoana Maicii Domnului/ -
Pamacaritos, în „Ortodoxia44, IX (1934), pp. 241-250. /An. LII
(1934), 11-12 (nov.-dec.), pp. 810-811/ (Recenzie).
1173. Id., Const. P. Beldie, Cultul sfintelor icoane.
Studiu apologetic (Bârlad, 1937). /An. LVI (1938), 1-4 (ian.-
apr.), p. 150/ (Recenzie).
1174. POPESCU, D. St., Dr. Milan P. Şesan
Protoiconoclasm, în voi. Omagiu înalt Prea Sfinţitului Dr.
Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, Sibiu, 1940, pp. 722-
730. /An. LX (1942), 1-4 (ian.-apr.), p. 114/ /Recenzie).
168
1175. SCRIBAN, I. (Arhim.), Pr. Crivas D. Cruceanu,
Minunile Icoanei Maicii Domnului (Bucureşti, 1927). /An.
XLV (1927), 9 (sept.), p. 576/ (Recenzie).
1176. Μ., Puterea icoanei. /An. XLIX (1931), 10 (oct.), p.
587/.
1177. M., loan Gh. Savin, Iconoclaşti şi apostaţi
contemporani (Bucureşti, 1932). /An. L (1932), 12 (dec.), p.
815/ (Recenzie).
1178. TOMAZIU, T., Icoane. /An. XLVII (1929), 4 (apr.),
pp. 334-339/.

X X V . S f in te le M o a ş te

1179. ANGHELESCU, P. (Pr.), V. St. Chiselcov, /Din


istoria moaştelor Sfântului loan Rileanu/, în „Ţârcovenă
Vestnic”, XXXV (1934), nr. 14. /An. LII (1934), 11-12 (nov.-
dec.), pp. 811-812 /(Recenzie).
1180. ILIESCU, Marin (Pr.), N. Noguier de Malijay, Le
Saint Suaire de Tourain (Paris, 1929). /An. XLIX (1931), 2-3
(febr.-mart.), pp. 273-276/ (Recenzie).
1181. SCRIBAN, I. (Arhim.), Moaştele Sfântului
Haralambie. /An. XLVI (1928), 2 (febr.), p. 192/.
1182. VASILACHE, Vasile (Prot.), Dionisie Udişteanu,
Istoria piciorului Sfântului loan Botezătorul (Mănăstirea
Cemica, 1940). /An. LVII! (1940), 11-12 (nov.-dec.), p. 881/
(Recenzie).
1183. VASILESCU, Gh., 2007 - Anul jubiliar închinat
Sfântului loan Gură de Aur. /An. CXXV(2007), nr. 9-12(sept.
- dec.), pp. 199-215L
Viaţa Sf. loan Gură de Aur. Cinstirea Moaştelor Sf. loan Gură de Aur.
Sfinţirea noii racle cu moaştele Sf. loan Gură de Aur(Bucureşti, 12 nov.
2007). Cuvântări. Procesiunea cu moaştele Sfântului loan Gură de Aur de la
catedrala patriarhală la paraclisul „Sf. Ecaterina"(13 nov. 2007).

169
X X V I. D e s p r e Minuni
1184. ERBICEANU, Gh., Lucru de necrezut (incredibile).
/An. IX (1885), 3 (mart.), pp. 204-210)/.
Minunile Mântuitorului şi adevărul lor. Jertfa Mântuitorului.
1185. MIHĂLCESCU, I., învierea iui Hristos. /An.
(1901), 2 (mai), pp. 167-192/.
Combaterea unor erezii raţionaliste.
1186. Id., Minunile Mântuitorului în faţa ştiinţei
medicale. /An. XL (1922), 12 (sept.), pp. 898-910/.
1187.SCRIBAN, I. (Arhim.), Mihail Urzică, Minuni şi
false minuni. Revelaţiuni. Semne dumnezeieşti şi satanisme
(Bucureşti, 1940). /An. LVII! (1940), 11-12 (nov.-dec.), pp.
857-860/ (Recenzie).
1188. ZOTU, G., Despre miracuiele lui Iisus Hristos.
/An. I (1875), 9 (iun.), pp. 658-667/.

X X V I I. S fâ n ta C ru c e

1189. MANOLACHE, T. N., Μ. I. M., Deosebirea


troiţa - monument şi crucea românească, în „Universul”, 1941,
febr. 18. /An. LIX (1941), 1-2 (ian.-febr.), p. 100/ (Recenzie).
1190. POPESCU, Simion (Pr. Dr.), Formele de cruc
care, în mod simbolic, se reprezintă Mântuitorul în primele
secole ale creştinismului. /An. XLII (1924), 7 (iul.), pp. 415-
416/.
1191. SCRIBAN, I. (Arhim.), Ce ne spune crucea lui
Hristos. /An. XL (1922) 6 (mart.), pp. 444-446/ (Foto. 1 buc.).
1192 . Crucea descoperă sfinţenia şi iubirea lui Dumnezeu faţă de
oameni. Hristos pildă în credinţa creştină. Iisus - modelul iubirii şi iertării.
1193.VERŞESCU, Gh. (Pr.), Crucea în tradiţia
poporului nostru. /An XXIX (1931), 10 (oct.), pp. 595-601/.

170
X X V I I L E s h a to lo g ie

1194. BALAUR, D., Ieronim. I. Schakhovskoy, /Despre


moarte/, în „Za Ţercovi”, 1934, nr. 10, pp. 3-5. /An. LII (1934),
7-8 (iul.-aug.), pp. 535-536/ (Recenzie).
1195.Id., Mitrop. Antonie Hrapoviţchi, /E grozavă oare
moartea pentru om?/, în „Ţercovnaia Jigni”, 1934, pp. 153-
154. /An LII (1934), 11-12 (nov.-dec.), p. 800/ (Recenzie).
1196. M,, Prot. D. Saicovici, /Ce ne aşteaptă dincolo de
mormânt?/, în „Voscresnoie Citenie”, 1935, pp. 7-9,22-23,34-
35, 46-48. /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), pp. 402-405/
(Recenzie).
1197. BĂDESCU, St. (Pr.), Vorbirile preotului de sat
către poporenii săi. /An. III (1877), 9 (iun.), pp. 386-394/.
D e s p r e în v ie r e a m o r ţilo r .
1198. BELDIE, I. C. (Pr.), Ce spune Sfântul Apostol
Pavel despre a doua venire? /An. XLV (1927), 12 (dec.), pp.
734-737/.
1199. Id., Credinţa despre vămi în Biserica Ortodoxă.
/An. XLIX (1931), 11 (nov.), pp. 702-704/.
1200.Id., Newton despre învierea morţilor. /An. L
(1932), 5 (mai), p. 396/.
1201. COSTACHE, €., Jean-Claude Larchet, Tradiţia
ortodoxă despre viaţa de după moarte(Bucureşti, Editura
Sophia, 2006, 392 pag.). /An. CXXVII(2009), nr. l-4(ian.-apr.),
pp. 457-45^/(Recenzie).
1202. D/EMETRESCU/, Drag., Apostolii Paul şi Iacob.
/An. XXI (1898), 10 (ian.), pp. 961-978/.
Eshatologia în epistolele Sfinţilor Apostoli Pavel şi Iacob.
1203. ERBICEANU, G., Nemurirea sufletului dupre
ştiinţă şi religie. /An. IX (1885), 7 (iul.), pp. 483-497/.
1204. T r a d u c e r e ş i p r e l u c r a r e d u p ă F r e m o n t .
1205. GEORGESCU, Nedelea, învierea morţilor. /An.
XXVI (1902), 5 (aug.), pp. 489-505/.
Judecata universală. învierea morţilor în vechile religii (zoroastrism,
171
religiile peruane, mozaism, mahomedanism). Metempsihoză (Plaîon). Temeiuri
scripturistice şi patristice privitoare la învierea morţilor. Argumente raţionale.
1206. MIHĂLCESCU, L, Doctrina Mântuitorului. /An.
XXXVIII (1914), 7 (oct.), pp. 726-739/.
împărăţia lui Dumnezeu. Judecata de apoi.
1207,Id,, învierea morţilor. /An, LVIII (1940), 3-4
(mart.-apr.), pp. 116-122/.
1208. /ORLEANU-BÎRLĂDE ANU/, Calistrat (Arh.),
învierea generală a corpurilor omeneşti. /An. XXXV (1911),
1 (apr.), pp. 10-17/.
1209.Id., Fericirea vecinică a drepţilor. /An. XXXV
(1911), 2 (mai), pp. 159-166; 3 (iun.), pp. 319-326/.
1210. PITEŞTEANU, Silvestru B.(Arh.),Cea din urmă
generaţiune a oamenilor. /An. V(1881), 11 (aug.), pp. 749-760/.
Eshatologie în context interconfesional.
1211. Redacţia, Mitrofan, Viaţa răposaţilor noştri şi
viaţa noastră după moarte (trad. de Mitrop. Primat losif
Gheorghian) (Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1891).
/An. XIV (1891), 12 (mart.), p. 936/ (Recenzie).
1212. Vezi şi an. XV (1891), 3 (iun.), pp. 270-272/.
1213. RUSSO, D., Textele exhatologice din Code
Sturdzanus şi pretinsul lor bogomilism. /An. XXX (1906), 2
(mai), pp. 236-239/.
încercări de traducere în limba română din Evhologhiu, Dioptră,
Viafa Sfântului Vasile cel Mare. Influenţa scrierii Dioptra a lui Filip
Solitarius asupra învăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie
şi a altor scrieri vechi româneşti. Cugetări eshatologice in cultura română.
/An. XXX (1906), 4 (iul.), pp. 419-423/.
Fragmente din Evhologhiu şi Dioptra lui Filip Solitarius în studiu
comparativ.
1214. SCRIBAN, I. (Arhim.), Carte nouă de învăţătură
creştinească. /An. XLII (1924), 2 (febr.), p. 126/.
Prezentarea lucrării Pr. Constantin Morariu, Grija cea mai mare
trebuie să o avem de viaţa cea viitoare (Cernăuţi, Tipografia „ Glasul
Bucovinei" , 1924).
1215. H., Şi dacă au murit, au trecut? /An. XLIV (1926
9 (sept.), pp. 537-541/.
Raportul Arh. Teofil Mihăilescu - Râmniceanu privind învăţătura
ortodoxă despre viaţa de apoi şi pomenirile celor morţi. Validitatea
cununiilor religioase şi impedimentele lor.
1216. Id., Arh. Grigorie Leu-Botoşăneanu, Nu este al
vostru a şti anii sau vremurile (Chişinău, 1932). /An. L (1932),
4 (apr.), p. 331/ (Recenzie).
1217. S/IMEONOV/, S., Mitrop. Ştefan al Sofiei,
/Semne despre sfârşitul lumii/, în „Ţărcoveni Vestnic”, 1939,
nr. 36, 39, 41. /An. LVII (1939), 9-10 (sepi-oct.), p. 701/
(Recenzie).
1218. V/ASILESCU/, Em ., I. Feier, Essais sur la mort
(Bucarest, 1939). /An. LVII (1939), 9-10 (sept.-oct.), pp. 707-
709/ (Recenzie).

X X I X . E r e z ii ş i s u p e r s tiţii

1219. /CIOBOTEA/, Daniel(Patr.), Mesajul.... adresat


participanţilor la cea de-a XXTV-a Consfătuire Panortodoxă
a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe şi Sfintelor
Mitropolii despre erezii şi parareligie(Tesalonic, 15-17 oct.
2012). /An. 111(2012), nr. 3(sept.-dec.), pp. 385 - 387/.
1220. DRĂGULIN, Gheorghe (Pr. Prof. Univ. Dr.),
Amăgiri şi exagerări spirituale, mai vechi şi mai noi, în faţa
creştinului de azi. /An. CXXII (2004), nr. 5-8 (mai-aug.), pp.
210- 221/.
Superstiţii şi erori de credinţă în raport cu Dumnezeu(norocul,
vedenii şi arătări cereşti, credinţa în vise), în raport cu viaţa şi sănătatea
omului(chiromanţia, cartomanţia, cafesomaţia, astrologia, zodiacul), în
raport cu diavolul(practici magice, farmece, vrăjitorie, amulete, satanismul,
muzica satanică), în raport cu morţii(spiritismul). Concluzii.
1221.IONESCU, Ion (Prof.), O convorbire cu Petrache
Lupu. /An. CXX (2002), nr. 10-12 (oct.-dec.), pp. 351-352/.
1222. N/ICOLAE/, N. Μ., M. S., Markovski, /Erezie
modernă/, în „Ţărcoveni Vestnic”, 1937, nr. 47. /An LVI
(1938), 1-4 (ian.-apr.), pp. 143-144/ (Recenzie).
1223. M/OISESCU/, I. (Dr.), S. D. Balanos, /Este eretică
173
învăţătura lui Ioan Casian despre graţie?/(Atena, 1936). /An.
LV (1937), 7-10 (iul.-oct), pp. 546-549 / (Recenzie).
1224.S/IMEDREA/, T. (Arh.), Gala Galaction,... Zidul
vechi al Mănăstirii în cadenţă îl izbesc, în „Fântâna Darurilor”,
V (1933), pp. 290-292. /An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 111/
(Recenzie).

X X X . S in o a d e le

1225. DRĂGULIN, Gheorghe (Pr. Dr.), Sinodu


ecumenic şi unele personalităţi ale lui în cinstirea milenară a
Ortodoxiei româneşti. /An. XCIX (1981), 7-8 (iul.-aug.), pp.
867-887/.
1226. DURĂ, Ioan (Pr. Dr.), Sf. Teotim I, episcopul
Tomisului drept autoritate a dreptei credinţe în cadrul
lucrărilor Sinodului IV ecumenic. /An. CVI (1988), 5-6 pp.
92-95/.
1227. MOISESCU, Gh. I. (Diac.), Pr. Dr. Nic. Grosu,
Caracterizarea canonică şi simbolică a sinodului de la Iaşi,
în „Cronica Romanului”, XIX (1942), 1 (ian.), pp. 13-19. /An.
LX (1942), 9-10 (sept.-oct.), p. 476/ (Recenzie). ‘
1228. RADU, Dumitru (Pr. Prof. Dr.), Hotărârile
dogmatice ale Sinodului Ecumenic (381) - sinteză a
învăţăturii de credinţă - în spiritualitatea ortodoxă. /An. XC
(1974), 7-8 (iul.-aug.), pp. 792-830/.

174
B. TEOLOGIA MORALĂ

I. Generalităţi; II. Legea morală; ΙΠ. Conştiinţa;


IV. Binele şi răul; V. Omul - entitate socială; VI.
Curente etico-morale; VII. Idealul şi mijloacele
formării morale creştine: 1. Sfinţii; 2. Desăvârşirea morală;
3. Postul; 4. Rugăciunea; 5. Faptele bune; 6. Lecturile biblice; 7.
Sărbătorile; 8. Renaşterea spirituală; VIII. Viaţa în
concepţia creştină; IX. Virtuţile; X. Păcatul; XI.
Ispita; ΧΠ. Patimile. Aspecte morale; ΧΙΠ. Familia;
XIV. Prietenia; XV. Munca; XVI. Critica şi
autocritica; XVII. Suferinţa; XVIII. Fericirea; XIX.
Monahismul; XX. Proprietatea; XXI. Indiferentismul
religios; XXII. Progres. Civilizaţie; XXIII. Mântuire;
XXIV. Statul; XXV. Patriotismul; XXVI. Pacea şi
războiul; XXVII. Biserica şi societatea.

I. G e n e ra lită ţi

1229. ARGAT1J, Calinic (Episc.), N. Iorga, Evoluţia ideii de


libertate (Buc., Ed. Meridiane, 1987). /An. CVI (1988), 7-8 (iuî.-
aug.), pp. 157-159/ (Recenzie).
1230. ARION, Şt, Ideea creştină şi econom ia politică.
/An. XLVIII (1930), 7-8 (iul.-aug.), pp. 698-711/.
1231. BALAUR, D., N. A. Berdiaev, [Creştinismul şi
activism ul om ului], Paris, 1933. /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.),
p. 530/ (Recenzie).
1232. Id., Ierom . Ioan Schaklovskoy, /Studii etice
spirituale. D espre ştiinţă/, /An. LII (1934), 11-12 (nov.-dec.),
p. 802/ (Recenzie).
1233.1d., A. Osipov, /C um procedează creştinii!/, în

175
„Pravoslavnâi Sobesădnică”, 1935, pp. 25-26. /An. LII (1935),
5-6 (mai-iun.), p. 311/ (Recenzie).
1234. Id, Pr. Ec. Constantin Popovici, Studii religios-
m orale şi liturgice (CMşinău, 1934). /An. LIV (1936), 3-4
(mart.-apr.), pp. 231-240/ (Recenzie).
1235. BOGDAŞEVSKI, D. I., Evanghelia ca principiu al
vieţii (trad. de V. P.). /An. XXXII(1908), 9(dec.), pp. 993 -1008/.
C om en tarii. E va n g h elia ş i se n su rile ei. E m p irism ş i a scetism
exclu sivist. E va n g h elia în r a p o rt cu via ţa so c ia lă ş i cu sta tu l. Ştiinţa, a rta şi
cu ltu ra în c o n ce p ţia creştin ă. E va n g h elia ş i p a trio tism u l.
1236. B/OROIANU/, D. G„ Din foloasele religiunii. /An.
XXXVII (1913), 3 (iun.), pp. 270-278/.
C reştin ism u l în co n te x t so c ia l. P rin c ip ii fu n d a m e n ta le a le m o ra lei
creştine.
1237. BRIA, Ion (Pr. Prof.), Spiritualitate şi morală. /An.
CI (1983), 9-10 (sept.-oct.), pp. 674-679/.
1238. BUCEVSCHI, Orest (Prof.), Şerban Ionescu,
M orala ortodoxă faţă cu celelalte m orale confesionale. După
izvoarele lor originale (Bucureşti, 1941). /An. LXI (1943), 1-3
(ian.-mart.), pp. 108-113/ (Recenzie).
1239. BUZEA, Neculai, Ideea m orală în lum ea antică.
/An. XXXVIII (1914), 1 (apr.), pp. 71-77/.
R e la ţia divin o -u m a n ă — n e c e sita te o n tologică. A s p e c te m o ra le în
re lig iile vechi. S u p e rio rita tea m o ra le i creştine.
1240. C/RONŢ/, G., Pr. Victor N. Popescu, Orientări
creştine (Bucureşti, 1937). /An. LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), p.
255/ (Recenzie).
1241. DEMETRESCU, Drag., R eligiunea creştină cea
mai folositoare om ului. /An. XXVIII(1904), 3(iun.), pp. 321 -
336/
C red in ţa — n ece sita te on to lo g ică . C reştin ism u l în co n tex tu l
civiliza ţiei. M o ra la creştin ă. F ilo zo fia g reco -ro m a n ă .
/An. XXVIII (1904), 4 (iul.), pp. 426-439/.
P rin c ip iile d e b a ză a le creştin ism u lu i. C reştin ism u l în co n tex t so c ia l.
R e ve la ţia divină. S en su l ex iste n ţe i umane.
/An. XXVIII (1904), 5 (aug.), pp. 501-515/.

176
D e s p r e fe ric ire . S en su rile fe ric irii. F e ric ire a în c o n ce p ţia creştină.
1242, Id., R eligiunea creştină face fericirea omului. /An.
XXVIII (1904), 6 (sept.), pp. 680-695/.
în vă ţă tu ra c reştin ă d e s p re m o a rte ş i înviere, te m ei a l fe ric irii.
1243.Id., Câteva cuvinte asupra m oralei creştine, /An.
XXIX (1905), 1 (apr.), pp. 1-14/.
M o ra la creştin ă - a rg u m en t a l d u m n e zeirii în vă ţă tu rii creştine.
P rin cip ii fu n d a m en ta le a le m o ra le i creştin e. H risto ce n trism u l m o ra lei
creştin e.
1244. Id., Reflexiuni asupra cuvintelor „păgân”, „iudeu”
şi „creştin”. /An. XXXII(1909), 10 (ian.), pp. 1163-1173/.
1245. DRĂGULIN, Gh. I. (Pr. Dr.), Religia, adevărul şi
păstrarea unităţii rom âneşti. /An. CVIII (1990), 7-10 (iuî.-oct),
pp. 89-91.
1246. EFJBICEANU, € ., Sfaturi desăvârşite pentru
perfecţiunea vieţii om ului, prin întrebări şi răspunsuri. /An.
XXV (1901), 5 (aug.), pp. 353-371/.
T radu cerea unui m a n u scris g r e c e s c din sec. XVIII-XDC. M ân tuirea.
G o spodăria. C ăsătoria. E du caţia.
1247. Id., Sfaturi şi îndem nuri date creştinului şi în
special clericilor asupra chipului cum să se poarte pe acest
păm ânt faţă de ceilalţi fraţi ai lor ce sunt în mizerie. /An XXX
(1906), 4 (iul.), pp. 361-372/.
C reştin ism u l în co n te x t so cia l. P rin c ip iile u m a n ita re - fu n d a m en te a le
creştin ism u lu i (credinţa, d ra g o stea , altruism ul, m ilosten ia). B o g a ţi ş i să ra c i
în co n ce p ţia creştină. F a p te le bu n e —c o n d iţie a m ântuirii.
1248. ERBICEANU, Gheorghe, O m enirea şi religia. /An.
XVIII (1895), 12 (mart.), pp. 965-983/.
R elig ia în co n tex t so cia l. M o ra la creştin ă. E sh atologia. F ericirea .
Suferinţa. L ib e rta te ş i legitate. P ro g re su l so c ia l. Trup ş i suflet. M unca.
Socialism ul.
1249. GAŞPAR, Mina (Pr.), Ce activitate cere imperios
vrem ea faţă de criza m orală actuală? /An. XLII (1924), 4
(apr.), pp. 218-219/.
1250. GÎRBOVICEANU, P., A tanasie M ironescu,
M orala pentru copii (f.l., f. a.). /An. XXIII (1900), 11 (febr.),
pp. 1056-1058/ (Recenzie).
177
1251. Id., Haralam bie Dum itrescu, M orala creştină
(Câmpulung, Tipografia Vlădescu, 1900). /An. XXIV (1900), 7
(oct.), pp. 658-659/ (Recenzie).
1252. Id., O scrisoare religioasă. /An. X X V (1901), 3
(iun.), pp. 323-328/.
Text ş i co m en ta rii la lu cra rea D a to riile o m u lu i c re ştin (sec. XIX)
(trad. d e Sim eon M a rco vici).
1253.Id., /D im itrie Boroianu, Problema morală/ (f.L, f.
a.). /An. XXV (1901), 5 (aug.), pp. 424-428/ (Recenzie).
1254. Id., C ongresul internaţional de educaţiune
morală din Londra (1908 sept. 1-15). /An. XXXII (1908), 9
(dec.), pp. 1016-1023/.
1255. Id., voi. O glinda inim ii om ului (Bucureşti,
Tipografia Gutemberg, 1909). /An. XXXIII (1909), 8 (nov.), p.
951/ (Recenzie).
1256. Id,, Frank Thom as, îm părăţia lui Hristos (trad. de
Dim I. Comilescu) (f.L, Tipografia “Transilvania”, 1913). /An.
XXXVI (1913), 12 (mart.), p. 1050/.
1257. Id., /G rigorie Criveanu, Calea vieţii/ (Bucureşti,
1913). /An. XXXVII (1914), 10 (ian.), p. 797/ (Recenzie).
1258. HĂRĂGUŞ, Silviu (Pr.), O carte de doctrină
pietate ortodoxă, E vanghelia cu învăţătură (1581). An.
LXXXVII (1969), 7-8 (iul.-aug.), pp. 740-773/.
1259.IONESCU, Şerban, Problem a morală şi criteriul
m oral obiectiv. /An. XI (1922), 4 (ian.), pp. 262-270/.
A titu d in ea om u lu i re lig io s ş i ateu f a ţă d e p ro b le m e le m orale.
F ilo zo fia ş i m orala. R e la tiv ism u l ş i idealism ul. A trib u tu l d e n e c e sita te ş i
u n iv ersa lita te a l le g ilo r m o ra le. R a p o rtu l d in tre le g ile m o ra le ş i c e le
naturale. C onştiinţa. J u d eca ta re la tiv ă ş i ju d e c a ta o b iectivă . R a p o rtu l d in tre
lo g ic ă ş i etică. Voinţa ş i a c te le m orale. A cţiu nile. U n ita tea p s ih ic ă în
m o tiv a ţia m orală. C o n vin g eri su b ie c tiv e ş i certitu d in i o b ie ctive . R a p o rtu l
din tre co n ştiin ţă ş i r e a lita te externă. C oncluzii.
1260. Id., M orala ortodoxă. /An. LIX (1941), 3-4 (mart.-
apr.), pp. 164-208.
D e o se b iri con fesion ale. în c e rc ă ri d e u nire cu B ise ric a O rtodoxă.
E lem en tu l re le v a n t ş i elem en tu l ra ţio n a l în co n ce p ţia m o ra lei o rto d o x e

178
τ

D o g m a ş i m orala. M iste ru l S fin tei T reim i ş i v ia ţa creştin ă. O b iecţiu n ea lu i


B u lgakov con tra idea lu lu i etic. D in a m ism u l id e ilo r m orale. E x p lica re a lui
,,im a g o ” ş i ,,s im ilitu d o ”. P e rso n a lita te a creştin ă. S en su l ex iste n ţe i um ane
du pă D o sto ievsk i. D ra g o ste a , to le ra n ţa ş i m ila creştin ă. C on ştiin ţa ortodoxă.
C on tribu ţia cu ltu lu i litu rg ic la fo r m a r e a m o ra lă a cred in cio su lu i ortodox.
S p iritu l creştin a l ve c h ilo r leg iu iri ju rid ic e . F o lc lo ru l re lig io s. C oncluzii.
1261. IORDĂCHESCU, Valeriu (Pr. Prof.), M orala şi
politica. /An. XLVII (1929), 12 (dec.), pp. 1076-1086/.
1262. Id., Bazele moralei. /An. XLV (1927), 5 (mai), pp.
257-263/.
C o n sid e ra ţii cu p r iv ir e la m o ra la in d ivid u a lă ş i m o ra la so cia lă .
1263. Id„ D ouă capitole de morală. /An. XLV (1927), 9
(sept.), pp. 513-516/.
R a p o rtu l d in tre m o ra lă ş i m etafizică. D e sp r e m o ra lă ş i so cio lo g ie.
1264. M/ANOLACHE/, T. N., Serghie, patriarhul
Rusiei, Are Hristos locţiitor în Biserică? (Sibiu, 1945). /An.
LXIII (1945), 9 (sept.), pp. 456-457/ (Recenzie).
1265. MIHĂILEANU, M. (Prof.), N ici instrum ent de
robire, nici unealtă de răzvrătire. /An. XL (1922), 8 (mai), pp.
605-606/.
C on cep ţia creştin ă d e s p re ră zb u n a re ş i le g ea Talionului.
1266. /MIHĂILESCU-PLOIEŞTEANU/, Teofil(Arh.),
N um ele bun după m oarte. /An. XL(922), 5 (febr.), pp. 321 -
325/.
D e s p r e m orm in te ş i cim itire. C o n ce p ţia creştin ă d e s p re via ţă ş i
d esp re m oarte. V irtutea ş i f a p te le bu n e - c o n d iţii a le bunului ren u m e în via ţă
ş i du pă m oarte.
1267. MIHĂLCESCU, I., R aportul dintre religie şi
moralitate. /An. XXVII (1903), 9 (dec.), pp. 1006-1029/.
R e lig ii p o lite is te . E g ip ten ii. P o p o a re le sem ite. P o p o a re le a rien e
(indo - g erm an ice). B rahm anism ul.
/An. XXVII (1904), 10 (ian.), pp. 1169-1186/.
R e lig iile p o lite is te ş i m orale. B udism ul. R e lig iile g reco -ro m a n e,
p e r s a n e ş i chineze. R e lig ii m o n o teiste (m ozaism ul).
/An. XXVII (1904), 11 (febr.), pp. 1291-1300/.
R e lig ii m o n o teiste (m ozaism ul, isla m ism u l sa u m ah om edan ism ul).
/An. XXVII (1904), 12 (mart.), pp. 1408-1421/.

179
M o n o te ism u l C re ştin ism u l D ife rite siste m e filo z o fic e ş i filo z o fi
(P ita g o ra , H era clit, P la to n , A r isto te l etc.),
/An. XXVIII (1904), 1 (apr.), p p-17-32/.
R a p o rtu l d in tre filo z o fie ş i teo lo g ie. D e sp r e m o ra lă ş i m o ra lita te
(Lulher, M elanchton, Joh an n es G erh ard, R e n i D e sc a rte s, Thom as H obbes,
Geulinx, H e rb e rt d e C herbury, Tindal, B olin gbroke, Jonn L oke, S haftesbury,
A d a m Smith, Ie rem ia s B entham , H. Spen cer, L e slie Stephen, A b a te le
C on dillac, H elvetiu s, V oltaire, J. J. R ou sseau, L a M ettrie, H olbach , B on ald,
Josep h d e M e istre , L am ennais, Bautain. G ratry, M a ret, E ugen C aro. Ch.
Secretan , R enou vier, J u les Simon, P a u l Janet, Renan, Aug. Com te, G uyau,
A lfre d F ou illee, S pinoza, L eibn itz, C h ristian Wolff, R eim aru s, B ahrdt,
Stein bart, H erd er, K an t, 1. W. Schm ith, K . Chr. Erh. Sm id, I. E m e s t Chr.
Schm idt, D u tten hofer, Joh n H eein e, Tieftrunk).
/An. XXVIII (11904), 2 (mai), pp. 169-182/.
C ă rtu ra ri c a r e au a b o rd a t ra p o rtu l d in tre filo z o fie ş i m o ra lă : Kant,
V olkm ar R ein ch ard, la c o b i, H am an, H erd er, Johann G o ttlieb F ich te, Joh.
F ried r. H erb a rt, Fr. Ed. B eneke, H erm a n Lotze, se m ik a n tia n iştii ş i
n eokan tian iştii: Fr. A lb. Lange, F ries, P ierso n , R itsch l, H erm an, L ip sim ,
K aftan, K ierk eg a a rd , S chelling, E sch en m ayer, K a r l D a u b , F ra n z von
B a a rd er, Fr. K ra u se, H e g e l M arh ein eke, I. Ulr. Wirt. Fr. I. Strahl, Vatke,
P lank, B iederm ann , O tto P fleid e rer, In. H er. F ichte, P hil. F isch er, H arm s,
Ed. Z eller, F eu erbach . D a v id Fr. Strauss, Ruge. Ferd. C h rist Baur,
S ch w egler, Bruno, B au er, M ich elet, L a ssa l, M arx, M ax Stirner,
Sch leierm ach er, Rich. R othe, îs . A. D o rn er, Schopen hau er, Ed. H artm ann,
N ietzsch e, Wundt, P a u lsen , Sim m el, Jodl, H a ra ld H offding, L eon T olstoi.
C oncluzii.
1268. Id., Dr. N. C. Paulescu, Instincte sociale. Patimi şi
conflicte. R em edii m orale (Bucureşti, 1910). /An. XXXIV
(1911), 12 (mart.), pp. 1328-1330/ (Recenzie).
1269. MIRON, Dan (Pr. Drd.), Idei m orale şi soci
colindele rom ânilor. /An. LXXXVIII (1970), 7-8 (iul.-aug.),
pp. 733-748/.
1270. MOISESCU, Gh., ierom . N icodim Sachelarie,
îndrum area vieţii, folositoare pentru bărbaţi şi fem ei, tineri
şi bătrâni, m uncitori şi elevi. Pentru toţi cei ce caută o
călăuză în viaţa aceasta trecătoare (Mănăstirea Cemica, 1941).
/An. LIX (1941), 7-8 (iul.-aug.), p. 465/ (Recenzie).
1271. Id., Protos. N icodim Ioniţă, înd ru m ări pentru

180
viaţa creştină (Chişinău, 1940). /An. LIX (1941), 9-10 (sept.-
oct.), p. 596/ (Recenzie),
1272. N/AGHTU/, I. E., Mitrop. Irineu (Mihălcescu- n.n.)
al Moldovei, Teologia luptătoare (Bucureşti, 1941). /An. LEX
(1941), 11-12 (nov.-dec.), p. 721/ (Recenzie).
1273. Id., Nicolae Ilie Apostol, Şi strigă Hristos:
Veniţi la M ine!”-în d ru m a re la îm părăţia lui Dum nezeu
(1941). /An LIX (1941), 11-12 (nov.-dec.), pp. 720/ (Recenzie),
1274. NAZARIE, Constantin (Pr.), Im portanţa M oralei
Creştine. /An. XXVIII (1904), 9 (dec.), pp. 976
C on ferin ţă ţin u tă la C e rcu l A c a d e m ic a l S o cie tă ţii F e m e ilo r Rom âne.
1275. Id., Sfânta Scriptură ca izvor al M oralei creştine.
/An. XXIX (1905), 2 (mai), pp. 121-139/.
C on ferin ţă ţin u tă la C e rcu l A c a d e m ic a l F e m e ilo r R om âne. P rin cip ii
fu n d a m en ta le a le M o ra le i C reştin e. T em eiu ri sc rip tu ristic e a le M o ra lei
creştine. Viaţa în co n c e p ţia creştin ă.
1276. Id., Dr. Em ilian V oiutschi, Teologia M orală
Ortodoxă, voi. II (f. 1., f, a,). /An XXXV (1911), 1 (apr.), p.
104/ (Recenzie).
1277. N/ICO.LAE/, N. M., AI. M ilcev, /M orală şi religie/,
în “Narodeni strajă”, 1938, nr. 7. /An. LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.),
p. 158/ (Recenzie).
1278. NICQLAS, August, Fructele creştinism ului (trad.
de Arhid. Gherasim Timuş). /An. IV (1878), 8 (mai), pp. 458-
471; 9 (iun.), pp. 533-555/ (Recenzie).
1279. /ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
M orala creştină şi cea filosofică. /An. XXIX (1905), 8 (nov.),
pp. 883-892/.
O m u l - fiin ţă edu cabilă. R aţiun ea um ană. R ă s p la tă ş i p e d e a p s ă în
m orală. A s p e c te a le re la ţiilo r d in tre m o ra la c re ştin ă ş i c e a filo so fic ă .
1280. Id., Toleranţa religioasă. /An. XXVIII (1904), 4
(iul.), pp. 361-371/. :
S p iritu l u m a n ita r a l creştin ism u lu i. L ib e rta te a d e con ştiinţă.
A p o lo g eţii creştini. B ise ric a O rto d o x ă în Im p e riu l B izantin. L ib e rta te a d e
con ştiinţă în B iserica R o m a n o -C a to lică (persecu ţii, inchiziţie).
1281. PAPUC, Gh. (Diac.), O carte de zidire
181
duhovnicească. /An. LXXXI (1963), 3-4 (mart.-apr.), pp. 384-
386/.
R e ce n zie la voi. îndrumător bisericesc pe anul comun de la Hristos
1963 (Sibiu, 1963).
1282. PETROV, Gr. (Pr.), C onvorbiri despre Dum nezeu
şi despre dreptatea dum nezeiască (trad. de Episc. Nicodem
Munteanu). /An. XLV (1927), 10 (oct,), pp. 584-589); 11 (nov.),
pp. 641-646; 12 (dec.), pp. 707-710/.
1283. PISAROV, Bogoliub, Constantin C. Pavel,
L ’lrreductibilit6 de la Morale â la Science des Moeurs (Bucarest,
1935). /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), pp. 82-85/ (Recenzie).
1284. PLOIEŞTEAN!!, Nifon (Arh.), C reştinism
foloasele aduse de el omenirei. /An. XXV (1901), 9 (dec.), pp.
864-880/.
R o lu l ş i în sem n ă ta tea creştin ism u lu i în co n tex t so c ia l. B iserica . T eorii
p r iv in d o rig in e a relig iei. R e lig ia ş i ştiin ţa. R e lig ia ş i m orala. R e lig ia şi
civiliza ţia (m onogam ia, d esfiin ţa rea sc la viei, tipăritu ri, p a trio tism , p r o g r e s
so cia l).
1285. P/OPESCU/, V. N. (Pr.), Prof. L. Bologa, Morala
creştină în lumina Psihologiei, în „Revista Teologică”, 1935,
ian.-febr., nr. 1-2. /An. LIII (1935), 3-4 (mart.-apr.), p. 215/
(Recenzie).
1286. P/ULPEA/, I., loan Lăncrăjan, Probleme rel
morale (Bucureşti, 1940). /An. LIX (1941), 1-2 (ian.-febr.), pp.
92-94/ (Recenzie).
1287. ROVENŢA, Haralambie (Pr. Prof. Dr.), Om ul lui
Hristos. /An. LXIII (1945), 6 (iun.), pp. 242-262/.
M o d e lu l lis u s H risto s. O m u l - cen tru l m isiun ii lui Iisus. S em n ificaţia
în tru p ă rii Fiului. Isp itire a lui lis u s este a fie c ă ru ia d in tre noi. P a tim ile şi
ră stig n irea . C om uniunea cu H risto s p rin B o te z ş i îm p ă rtă şa n ie. Trup şi
suflet. D isc ip lin a creştin ă. P u te re a Sfântului Duh. C o la b o ra to rii iui
D um nezeu. C a rita tea . C on ştiinţa. In teresu l. R inele şi răul. Lum ea. F ericitu l
lero n im . P e rs p e c tiv e ş i con cluzii.
1288. /SAFIRIN/, Gherasim (Episc.), Deosebirea d
lucrul secundar şi cel principal. /An. XXVI (1902), 1 (apr.),
pp. 35-36/ (Foto. 2 buc.).
„ O m u l ca re lu crea ză num ai c o r p o ra l ş i su fletesc f ă r ă c e l spiritu al,
ÎS2
în că n -a a fla t ca le a bin elu i ş i p e n tru a ce a sta , lu cru l lu i s e n u m eşte secu n dar;
c e l ce lu crea ză lu cru l sp iritu a l a a fla t ş i c a le a ş i p r e însuşi b in ele ş i lu cru l
lu i p e n tru a c e a sta e s te p rin cip a l" .
1289. SCRIBAN, I. (Arh,), /Principiile evanghelice în
context social/. /An. XXXVI (1912), 8 (nov.), pp. 829-831/.
1290. Id., Conferinţă religioasă. /An. XLII (1924), 10
(oct.), p. 638/.
C on ferin ţa A rhim . Iuliu Scriban , Viaţa armonioasă (Suceava, 1924,
oct. 14).
1291. Id., Rostul cugetării m orale în viaţa omenească.
/An XLIII (1935), 9 (sept.), pp. 538-547/.
L ecţia d e d e sch id ere a cu rsu lu i d e M o ra lă C reştin ă la Ş co a la M ilita ră
d e G eniu din B u cu reşti (1925 sep t. 16).
1292. Id., Pr. I. Ionescu-M useel, Concepţia morală, în
„Neamul Românesc”, 1926, apr. 30. /An. XLIV (1926), 11
(nov.), p. 682/ (Recenzie).
1293. Id., Pr. Dr. Marin Ionescu, M erinde duhovnicească
(Bucureşti, 1927). /An. XLV (1927), 9 (sept.), p. 576/ (Recenzie).
1294. Id., Pr. I. T., O glinda inim ii om ului (Sibiu, 1927).
/An. XLV (1927), 11 (nov.), p. 704/ (Recenzie).
1295. Id., Episc. Dr. Grigorie /Com şa/, Credinţa,
M orala şi Neam ul (Arad, 1929). /An. XLVII (1929), 3 (mart.),
p. 286/ (Recenzie).
1296. Id., AI. Lascarov-M oldovanu, Dacă am cunoaşte.
Scrisori creştine (Bucureşti, 1930). /An. XLVIII (1930), 9
(sept.), p. 897-902/ (Recenzie).
1297. Id., D. Parodi, Le probleme M oral et la P ensie
contemporaine (Paris, 1930). /An. XLIX (1931), 4 (apr.), p.
383/ / (Recenzie).
1298. Id., Gisle Johnson, Tuchtigkeit, Die Frage, der
Erlebnis und der W eg; E rnst und U nernst H intergedanken
(Budapesta, 1930-1931). /'An XLIX (1931), 4 (apr.), p. 384/
(Recenzie).
1299. Id., Dr. Costache D ăniţă, Evanghelia în faţa
Ştiinţei (Alexandria, 1932). /An. LI (1933), 1-2 (ian.-febr.), pp.
91-92/ (Recenzie).
î 83
1300. Id., N. S t G eorgescu, Doctrina m orală după
Clem ent A lexandrinul (Teză de doctorat) (Bucureşti, 1933).
/An. LI (1933), 5-6 (mai-iun.), p. 288/ (R ecenzie).
1301. S/IMEONOV/, S., N. Berdiaev, /Există în Ortodoxie
libertatea gândirii şi a conştiinţei?/, în „Puţi”, 1939, nr. 59, pp.
46-55. /An. LVII (1939), 9-10 (sept.-oct.) pp. 585-586/ (Recenzie).
1302. SIMIGANOSCHI, V (Pr.), Cum slăbesc religiile şi
pătrund rătăcirile./An. XLII (1924), 9 (sept.), pp. 530-533/.
1303. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru (Pr.),
Bibliografia R evistei „Biserica ortodoxă Rom ână”(1874-
1984) (III). /An. CV (1987), 5-6 (mai-iun.), pp. 150-181/.
T eologia M o ra lă .
1304. TOMA, Stela, Fiore di virtu, /An CX (1992)
(ian.-mart.), pp. 220-224/.
R e ce n zie la P rof. D r. D o c. P â n d e le O lteana, F lo a re a Darurilor
(T im işoara, Ed. M itro p . B anatului, 1991).
1305. VASILACHE, Vasile (Prot.), Pr. Ioan V.
Procopiescu, Cuvinte de învăţătură creştină (Rm. Vâlcea, 1939).
/An. LVIII (1940), 9-10 (sept.-oct.), pp. 750-751/ (Recenzie).
1306. Id., Protos. Nicodem Ioniţă, înd ru m ări pentru
viaţa creştină (Chişinău, 1940). /An. LVIII (1940), 9-10 (sept.-
oct.), p. 753/ (R ecenzie).
1307. Id., Pr, N. S t Georgescu, îndrumări morale (f.l.,
f.a.). /An. LVIII (1940), 11-12 (nov.-dec.), pp. 879-881/ (Recenzie).
1308. /VORNICESCU/, Nestor (Mitrop.), Prin
morale creştine, îndatoriri sociale şi cetăţeneşti In vechile
noastre cazanii. /An. C (1982), 3-4 (mart.-apr.), pp. 221-251/.

II. L e g e a m o ra lă

1309. NICULESCU, Dimitrie N., Studiu critic asup


ideilor (...), prin care se neagă voinţa liberă în om. /An.
XIV (1891), 11 (febr.), pp. 826-844/.
P ro v id e n ţa divină. Voinţă ş i acţiu n e umană. R a p o rtu l d in tre le g ita te
ş i lib erta te. C ritic a id e ilo r lui B ocii.

184
1310. /ORLEANU - BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Datoriile om ului către sine însuşi im puse de legea morală.
/An. XXXIII (1909), 1 (apr.), pp. 78-86; 2 (mai), pp. 168-175; 3
(iun.), pp. 327-334/.
1311. PITEŞTEANU, Silvestru (Arh.), Răspuns la
nedum eririle unui cetăţean. /An. V (1881), 6 (mart.), pp. 337-
343/.

III. C o n ştiin ţa m o ra lă

1312. BUCHIU, Sebastian (Pr. Drd.), Conştiinţa morală în


viaţa creştinului /An. Cil (1984), 1-2 (ian.-febr.), pp. 54-62/.
1313. G/ÎRBOVICEANU/, P., Conştiinţa morală. /An.
XX (1896), 4 (iul.), pp. 347-351/.
R e ce n zie la B a d e a M . M an gîru , Conştiinţa morală (f. l.,f .a .) .
1314. GRUMĂZESCU, Comeliu (Pr.), Conştiinţa creştină
şi războiul. /An. XLIV (1926), 11 (nov.), pp. 676-679; XLV
(1927), 1 (ian.), pp. 51-53/.
T radu cerea d iscu rsu lu i Prof. H a rr y E m erson F o sd ic k p u b lic a t în
„ F o i e tv ie " , 1 9 2 5 oct. 15.
1315. PLOIEŞTEANU, Teofil (Arh.), Glasul conştiinţei.
/An XXXIX (1915), 3 (iun.), pp. 237-245/.
1316. POPESCU, Victor N., Pentru form area conştiinţei
creştine. /An. XLII (1924), 6 (iun.), pp. 370-372/.
1317. SCRIB AN, I. (Arhim.), Const. I. Pavel, Originea
conştiinţei m orale (Teză de doctorat) (Bucureşti, 1928). /An.
XLVII (1929), 4 (apr.), p. 382/ (Recenzie).
1318. S/IMEONOV/, S., N. Berdiaev, /Conştiinţa
creştină şi ordinea spaţială/, în „Puţi”, 1939, nr. 60, pp. 33-36.
/An. LVII (1939), 9-10 (sept.-oct.), p. 707/ (Recenzie).
1319. VASILACHE, Vasile (Protos.), Pr. M ihail Bulacu,
Problem a conştiinţei creştine după catehezele Sfântului
Chirii al Ierusalim ului (f. 1., f. a) /An. LVIII (1940), 3-4 (mart.
- apr.), p.262/ (Recenzie).

185
ί

IV . B in e le ş i r ă u l

1320. BALAUR, D., Gh. C. Tibeianu, Biruiţi răul cu binele,


în „Păstorul Ortodox”, XIV (1933), pp. 381-383. /An. LII (1934), 1-2
(ian.-febr.),p. 109/ (Recenzie),
1321.Id., N. Fedorov, /C e e binele?/, în „Puţi”, nr. 40, pp.
3-15. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), p. 96/ (Recenzie).
1322. MĂLĂESCU, Ioan, Din Sfântul V asile cei M are.
/An. XXIII (1899), 1 (apr.), pp. 103-112; 2 (mai), pp. 218-227/.
T radu cerea o m iliei Dumnezeu nu este autorul relelor.
1323. /ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Originea răului în lum e. /An. XXXIV (1910), 5 (aug.), pp.
495-497; 1 (apr.), pp. 104-108; 2 (mai), pp. 137-144; 3 (iun.),
pp. 305-312; 4 (iul.), pp. 447-451/.
1324. P/AVEL/, C. C., Vladimir Solovîev, La
justification du Bien. Essai de Philosophie m orale (Paris,
1939). /An. LIX(1941), 3-4 (mart.-apr.), pp. 238-242/
(Recenzie).

V. O m u l - e n tita te m o ra lă

1325. BALAUR, D., Prot. Serghie Certvenicov,


/Scrisoare deschisă lui N. A. B erdiaev cu prilejul cărţii lui
„Soarta om ului în lum ea contem porană”/, în „Puţi”, XLVI
(1935), pp. 28-30. /An. LIV (1936), 3-4 (mart.-apr.), p . 251/
(Recenzie).
1326. BOROIANU, (D.) (Dr.), Din grija pentru
stare socială. /An. XXXVI (1912), 8 (nov.), pp. 782-803/.
O m u l în co n tex t so c ia l. R o lu l edu caţiei. B unurile m a te ria le în
co n ce p ţie creştină.
1327. DEMETRESCU, Drag., Frica şi iubire
Dum nezeu. /An. XXX (1906), 7 (oct.), pp. 728-742/.
A trib u te a le lui D um nezeu (crea to r, p ro n ie to r, a totpu tern ic). R a p o rtu l
d in tre f r ic ă ş i iu b ire d e D u m n ezeu în c o n c e p ţie creştină.
1328. L/ĂNCRĂJAN/, I. (Diac.), I. Manolescu, Omul şi Eul
186
în succesiunea generaţiilor (Bucureşti, 1940). /An. LIX (1941), 3-4
(mart.-apr.), p. 226/ (Recenzie).
1329. /ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Folosul om ului vieţuind în societate. /An. XXVIII (1904), 9
(dec.), pp. 1029-1034/.
1330. PLOIEŞTEANU, Inocent (Arh.), D iversele naturi
ale omului. /An. X (1886), 7 (iul.), pp. 550 - 560; 8 (aug.), pp. 645
- 655; 9(sept), 735 - 744; an. XI (1887), 5 (aug.), pp. 430-439/.

VI. C u re n te e tic o - m o r a le

1331. BUZEA, Nic., Ideea m orală în lum ea veche. /An.


XXXVIII (1914), 4 (iul.), pp. 312-217/.
Morala greco-romană.
1332. CIOBOTEA, Daniel (Mitrop.), Ce fel de um anism
pentru mileniul al III-lea? Un punct de vedere creştin
ortodox. /An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 65-68/.
Comunicare la a XII-α întâlnire internaţională „Oameni şi religii"
(Bucureşti, 30 aug.-l sept. 1998).
1333. COSMA, Sorin (Pr. Prof. Dr.), Procrearea medical
asistată. /An. CXXI (2003), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp.465-472/.
Generalităţi. înseminarea artificială. Fecundarea in vitro. Aspectul
etic alfecundării in vitro. Probleme etice în legătură cu „mama închiriată ”.
Adopţia de copii - mijloc etic de substituire aprocreaţiei artificiale.
1334. Id., Transplantul de ţesuturi şi organe. /An. CXXI
(2003), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 287-291/.
1335. id., Avortul în viziunea m oralei creştine. /An.
CXXI (2003), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 292-306/.
Introducere. Mişcarea proavortistă. Cauzele avortului. Avortul-
crimă cu premeditare şi păcat strigător la cer. Temeiuri scripturistice contra
avortului. Atitudinea Bisericii faţă de avort. (Argumente din literatura
creştină antică, argumente liturgice, canonice). Urmările avortului (psihice,
fizice, asupra familiei şi societăţii). Prevenirea avortului prin virtutea
înfrânării. Concluzii.
1336. Id., Suicidul. /An. CXXI (2003), nr. 7-12 (iul.-dec.),
pp. 307-316/.

187
Introducere. Suicidul şi instinctul de conservare a vieţii. Suicidul în
antichitate. Suicidul în Sf. Scriptură. Atitudinea Bisericii faţă de suicid.
1337.Id., Euthanasia. /An. CXXI (2003), nr. 7-12 (iul-
dec.), pp. 317-325/.
Noţiunea şi interpretarea euthanasiei. Problema euthanasiei.
Euthanasia în antichitate. Pregătirea pentru moarte în concepţia filosofilor
antici. Euthanasia în epoca modernă. Neacceptarea euthanasiei active.
Ortothanasia.
1338. Id., H om osexualitatea — „patim ă de necinste”.
/An. CXXII (2004), nr. 1-4 (ian.-apr.), pp. 171-181/.
Generalităţi. Homosexualitatea în Vechiul Testament. Homosexualitatea
în lumea păgână. Homosexualitatea în lumea creştină. Toleranţa faţă de
homosexualitate. Legislaţia română faţă de homosexualitate. Cauzele
homosexualităfii. Atitudinea teologilor şi a Bisericiifaţă de homosexualitate.
1339. DEMETRESCU, Drag., Influenţa m orală a
Evangheliei asupra vieţii sociale a oam enilor. /An. XVII
(1893), 7 (oct ), pp. 525-535/.
Scurtă comparaţie între principiile de bază ale creştinismului şi marile
filosofii ale antichităţii (Confucius, Socrate, Platan, Cicero, Seneca, Plutarch,
MarcAureliu). Creştinism şi mozaism. Hristos şi Evanghelia în context social.
1340. Id., Morala liberă. /An. XXII (1899), 10 (ian.), pp.
961-976/.
Comentarii asupra panteismului, pozitivismului şi materialismului.
/An. XXII (1899), 12 (mart.), pp. 1162-1170/.
Morala în concepţie creştină şi critica ideii de „ morală liberă
1341. FĂTU, Valentin (Pr.), Sesiunea celei de-a IX-a
Adunări Generale Interparlamentare Europene a Ortodoxiei
(Bucureşti, 27-30 iunie 2002). /An. CXX (2002), nr. 7-9 (iul.-sept.),
pp. 7-13/.
Tema generală „ Globalizare şi Ortodoxie”.
1342.IONAŞCU, Iuvenalîe (Arfaim,), Clonarea om ului-
o expresie a crizei civilizaţiei noastre^ /An. CXX (2002), nr. 1-
6 (ian.~iun.), pp. 586-592/.
Generalităţi. Posibile utilităţi ale clonării. Obiecţii de natură
bioetică. Poziţia Bisericilorfaţă de donare.
1343. LOTZ, Denton (Pr.), Um anism ul în m ileniul trei.
/An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 68-72/.

188
Comunicare la a XLI-a întâlnire internaţională „Oameni şi religii"
(Bucureşti, 30 aug.-l sept, 1998).
1344. MIRONESCU, Alex. (Pr.), Etica creştină în
prezent. /An. XVI (1892).
Religia în contextul civilizaţiei. Curente şi idei în etica europeană.
Superioritatea moralei creştine. Marii filozofi europeni şi sistemele lor
morale (Schopenhauer, Kant, Fichte, Chr. Wolf Pluton). Morala creştină —
condiţie şi mijloc al mântuirii. Morala creştină în context interconfesional.
Morala creştină în Biserica Ortodoxă Română.
1345. Id., Etica evoluţionistă şi etica creştină. /An. XVI
(1892), 9 (dec.), pp. 743-759/; an. XVI (1893), 11 (febr.), pp.
821-843; 12 (mart.), pp. 923-944; an. XVII (11893), 1 (apr.), pp.
43-65; 2 (mai), pp. 150-176; 3 (iun.), pp. 259-278; 5 (aug.), pp.
342-374/.
1346. /ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat, M orala
creştină şi cea filozofică. /An. XXIX (1905), 9 (dec.), pp. 958-
968/.
1347. PAVEL, Constantin C., Grigorie T. M iron, Acte
et education m orale dans la pensee franşaise contem poraine
(Montpellier, 1943). /An. LXIV (1946), 7-9 (iul.-sept.), pp. 447-
452/ (Recenzie).
1348. POPESCU, Victor N. (Pr.), Idei şi fapte. /An. LVII
(1939), 5-6 (mai-iun.), pp. 359-360/.
1349. SCRIBAN, I. (Arhim.), Dr. Şerban Ionescu,
Sistem e m oral-filosofice (Bucureşti, 1931). /An. XLIX (1931),
11 (nov.), p 767/ (Recenzie).
1350. Id., Păreri. /An. L (1932), 12 (dec.), pp. 809-810/.
Conferinţa lui G. Ionescu-Şişeşti, Statul şi etica socială.
1351. SIMEDREA, T. /Arh.), D. Iordache, Em pirism şi
apriorism etic, în „Cronica Romanului”, XI (1934), pp. 78-
84./An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 533/ (Recenzie).
1352. Id., I. N. Lungulescu, Sufletul şi cultura
contem porană, în „Problemele vremii”, Sibiu, 1934. /An. LII
(1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 535/ (Recenzie).
1353. Id., Pr. Gav. Niculiţă, Curente sociale dăunătoare
bisericii, statului şi societăţii, în „Mitropolia Moldovei”, X
189
(1934), pp. 382-398, /Ari. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), p. 97/
(Recenzie).
1354. VASILACHE, V. (Prot), Pr. P. F. A lexandrescu,
Religia şi m orala în concepţia şcoalei sociologice franceze
(Huşi, 1940). /An. LVIII (1940), 3-4 (mart.-apr.), p. 263/
(Recenzie).
1355. VASILESCU, Em., Pr. D. A. Băleanu, S
viselor şi al som nam bulism ului privit din punct de vedere
filosofic şi teologic, ediţia a Π-a (Bucureşti, 1937), /An LV
(1937), 11-12 (nov.-dec.), p. 731/ (Recenzie).
1356. Id., Şerban Ionescu, C onsideraţiuni critice
asupra eticei. . ed. a Π-a (Bucureşti, 1938). /An. LVI (11938),
7-8 (iul.-aug.), pp. 454-455/ (Recenzie),

VII. I d e a lu l şi m ijlo a c e le f o r m ă r ii m o r a le
c r e ş tin e

1. Sfinţii

1357. /ARĂPAŞU/, Teoctist (Pair.), Cununa nemuritoare


a dreptei răsplătiri. /An. CVI (1988), 9-10 (sept.-oct), pp. 45-51/.
Constantin Brâncoveanu.
1358. G/ÎRBOVICEANU/, P., /Pr. N. Runc
D rum ul Crucii (Bucureşti, 1914). /An. XXXVIII (1914), 1
(apr.), p. 78/ (Recenzie).
1359. RĂŞCAN, C. (Arh.), D espre m artiri (mucenici).
/An. IV (1878), 8 (mai), pp. 492-495/.
1360. TEODORESCU, Ilie (Pr.), Cei m ai de seam ă
inam ici ai Bisericii. /An. XXIX (1915), 9 (dec.), pp. 979-990/.
Conferinţă ţinută cu prilejul aniversării a 43 de ani de la înfiinţarea
Seminarului „Nifon Mitropolitul" din Bucureşti (1915 nov. 19). Despre
persecuţiile creştinismului de-a lungul vremii. Sfinţii - modele ale
desăvârşirii morale.

190
2. D esăvârşirea m orală

1361. A/NGHELESCU/, P. (Pr.), + Neofit Vidineanul,


/Turism ul şi personalităţile integre/. /An. LIII (1935), 3-4
(mart.-apr.), p. 220/ (R e c e n zie ).
1362. BAI AUR, D., Ierom. Ioan Schakhovsky, /Sfaturi
vindecătoare ale cuviosului Serafim /, în „Za Ţercovi”, 15, pp.
1-2. /An. LIII (1935), 5-6 mai-iun.), pp. 310-311/ (R e c en zie ).
1363. BUCHIU, Sebastian (Pr. Drd.), Cunoaşterea şi trăirea
adevărului de credinţă în viaţa creştină. /An. CI (1983), 1-2
(ian.-febr.), pp. 70-77/.
1364. CÂRSTOIU, Justinian(Protos. Conf. Dr.),
N evoinţele ascetice în dobândirea „filosofiei dragostei”. /An.
CXXIV (2006), nr. 4-6(apr. - iun.), pp. 313-320/.
1365. C/RONŢ/, G., Pr. Dumitru Roman, Jertfa inimii
(Ploieşti, 1938). /An. LVII (1939). 1-2 (ian.-febr.), p. 82/ (R ecenzie).
1366. ERBICEANU, Vespasian C., Evoluţiunea morală.
/An. XV (1891), 6 (sept.), pp. 448-464/.
Progresul ştiinţei. Necesitatea progresului moral. Caracteristicile
progresului moral. Moralitatea - caracteristică a civilizaţiei. Progresul
moral în concepţie creştină.
/An. XV (1891), 7 (oct.), pp. 531-550/.
Religia şi progresul moral. Morala — caracteristică a civilizaţiei.
Aplicarea principiilor morale la realităţile concrete ale societăţilor şi
învăţământului românesc.
1367. GEORGESCU, Nedelea (Pr.), Din foloasele
religîunii creştine. /An XXXIV (1910), 1 (apr.), pp. 61-67/.
1368. GHEORGHIU Vasile (Prof. Dr.), Despre procesul
de îndreptare al om ului înaintea lui Dum nezeu, în legătură
cu Rom. III, 21 sq. /An. LIII(1935)5-6 (mai-iun.), pp. 229-240/.
1369. PLOIEŞTEANU, Inocenţiu (Arh.), înalta
consideraţiune. A m oarea şi zelul către perfecţia creştină.
/An. VII (1883), 9 (sept.), pp. 534-542/.
Permanenta preocupare a creştinului pentru perfecţiunea spirituală.
Chip şi asemănare divino-umană. Rolul preotului în lucrarea de perfecţiune
şi mântuire. Muncă şi rugăciune.
191
1370. PLOIEŞTEANUL Teoffl M. (Arh.), Mărimea de
suflet./An. XXXIX (1915) 8 (nov.), pp. 779-787/.
Posibilitatea fiinţei umane. Hristos-model şi ideal al perfecţiunii şi
sfinţeniei.
1371. POP, Irineu (Protos.), Chipul lui Hristos în fiinţa
şi viaţa m orală a creştinului. /An. CV (1987), 1-2 (ian.-febr.),
pp. 86-96/.
1372. SCRIBAN, Florica (Prof.), A cui e vina? /An.
XLVIII (1930), 5 (mai), pp. 445-447/.
1373. SCRIBAN, I. (Arh.), Pr. Gh. I. Ghia, înapoi, la Hristos
(Craiova, 1922). /An. XLI (1922), 1 (oct.), pp. 77-78/ (Recenzie).
1374. Id., Pr. C. Dron, Idealul creştin şi slujitorii lui
(Bucureşti, 1927). /An. XLV (1927), 11 (nov.), p. 703/ (Recenzie).
1375. Id., Urmând pe Domnul (trad. de Pr. D. C. Vişan)
(Bucureşti, 3927). /An. XLV (1927), 12 (dec.), p. 768/ (Recenzie).
1376.Id., Pr. Traian Costea, Ce trebuie să faci ca să te
mântuieşti? (Bucureşti, 1930). /An. XLVIII (1930), 9 (sept.),
pp. 902-903/ (Recenzie).
1377. Id., Ierom . Dr. H risant Popescu, îndreptarea
noastră (Mănăstirea Cemica, 1932). /An. L (1932), 2 (febr.), p.
188/ (Recenzie).
1378. STĂNULEŢ, Const. (Pr.), Predoslovii. /An.
XCVIII (1980), 9-10 (sept.-oct), pp. 1078-1079/.
Dimitrie D a rva r, Mai înainte gătite spre cunoştinţa de Dumnezeu
(trad. de Eufrosin Poteca) (Buda, I S I S ) .
1379. V/ASILESCU/, Em., Anton Dum itru, Disciplina
spiritului (Bucureşti, 1938). /An. LVII (1939), 9-10 (sept.-oct),
pp. 589-590/ (Recenzie).

3. Postul

1380. BALAUR, D., V ladim ir Soloviev, /D espre post.


Din cartea „Bazele spirituale ale vieţii”/, în „Serghievschie
Listchi”, 1934, 11-12, pp. 6-9. /An. LIII (1935), 5-6 (mai-iun.),
pp. 311-312 / (Recenzie).
1381. BĂDESCU, SP. (Pr.), V orbirile preotului de sat
către poporenii săi. /An. IV (1878), 8 (mai), pp. 480-488/.
1382. BĂLĂNESCU, S. (Prot.), N oţiuni despre Post în
genere. /An. II (1875) 2 (nov.), 145-154/.
Postul în Vechiul Testament şi în vremea Mântuitorului.
Caracteristicile postului creştin. Instituirea, scopul şi timpul postului. Postul
în tradiţia creştină. Postul Naşterii Domnului.
1383. Id., D espre Sfântul şi marele post. /An. II (1876),
6 (mart.), pp. 393-403/.
Generalităţi. Importanţa şi vechimea Postului Mare. Canoanele
bisericeşti privitoare la acest post. Conduita creştinilor în timpul acestui
post.
1384. Id., Postul Sfintei M arii sau al Adorm irei. /An. II
(1876), 10 (iul.), pp. 665-678/.
Vechimea Postului Sfintei Marii. Cauzele care au determinat
rânduirea acestuia. însemnătatea postului. Serviciul divin la Adormirea
Maicii Domnului.
1385. BRANIŞTE, Ene (Pr. Prof.), Posturile din cursul
anului bisericesc. /An. LXXXII (1964), 1-2 (ian.-febr.), pp.
120-138/.
Definiţia postului. Originea lui. Postul în diferite religii. Postul în
Vechiul Testament şi în creştinism. Felurile postului.
1386. CORNIŢESCU, Emilian (Diac. Prof.), Sensul
postului după Sf. Scriptură. /An. CIX (1991), 4-6 (apr.-iun.),
pp. 83-94/.
1387. COSMA, Sorin (Pr. Prof. Dr.), Postul de rugăciune
a trupului şi uneltele virtuţii. /An. CXXI (2003), nr. 1-6 (ian.-
iun.), pp. 439-453/.
Generalităţi. Definiţia, originea şi înţelesulpostului creştin. Postul ca
rugăciune a trupului. Postul ca act de cult. Postul ca unealtă a virtuţii.
Bucuria duhovnicească şi măsura în practicarea postului. Aspecte ale
practicării postului.
1388. GOREANU, Veniamin(lerom. Dr.), Patr. Daniel
/Ciobotea/, Foam e şi sete după D um nezeu(înţelesul şi folosul
postului), Bucureşti, Editura Basilica, 2008, 246 pag. /An.
CXXVI (2008), nr. 3-6(mart. - iun.), pp. 532-535/ (Recenzie).
1389. ERBICEANU, C., D espre post din punct de
193
vedere moral şi canonic. /An. XIV (1891), 12 (mart.), pp. 853-
868/.
înţelesul noţiunii de „post". Postul - condiţie a mântuirii. însuşirile
postului. Postul în Sfânta Tradiţie. Posturile rânduite de Biserică.
1390. Id., Postul de cincizeci de zile la arm eni
(Aratavoratz). /An. XVII (1893), 2 (mai), pp. 147-149/.
1391. HRISOSTOM, loan (Sfanţul), Despre Post. Omilia
a V-a (trad. de Pr. Prof. D. Fecioru). /An. XCVI (1978),l-2(ian.-
febr.), pp. 78-85; 3-4 (mart.-apr.), pp. 233-243/.
1392. MANOLACHE, T, N., Dr. D. I. Belu, îndreptăţirea
postului, în „Foaia Dieceziană”, LVI (1941), 13-14 (mart.-apr.),
/An. LIX (1941), 5-6 (mai-iun.), p. 333/ (Recenzie).
1393. NISTOR, Dumitru I., D espre post. /An. XXXVII
(1913), 3 (iun.), pp. 293-310/.
1394. POPESCU, Simion (Pr. Dr.), Postul Paştel
vechea Biserică. /An. XLVIII (1930), 6 (iun.), pp. 520-525/.
1395. /Redacţia/, Cuvintele părintelui Dorotheiu pe
post (trad. de Arh. Evghenie). /An. XLVIII (1925), 2 (febr.), pp.
67-68/.
1396. SCRIBAN, I. (Arhim.), însem nătatea postului.
/An. XLVIII (1930), 2 (febr.), p. 188/.

4. R ugăciunea

1389. BĂDESCU, Spiridon (Pr.), V orbirile preotul


sat către poporanii săi. /An. II (1875), 3 (dec.), pp, 203-208; an
II (1876), 4 (ian.), pp. 291-297; an. IV (1877), 3 (dec.), pp. 163-
168; 168-172; an. IV (1878), 8 (mai), pp. 488-491/.
1390. BUCHIU, Ştefan (Pr. Lect. Dr.), Reunifi
interioară a om ului prin rugăciune. /An. CXVI (1998), nr. 1-
6 (ian.~iun.), pp, 209-318/.
Introducere. însuşirile rugăciunii personale. Scara rugăciunii
personale.
1399. CĂCIULĂ, Olimp P. (Pr. Dr.), Să ştii ce să ceri în
rugăciune. /An. LXX (1952), 9-10 (sept.-oct.), pp. 623-626/.
1400. C/HIŢESCU/, N., S. Salaville, Form es au
methodes de priere un Byzantin du X lV -e siecle, Theolepte
de Philadelphie, în „âchos dOrient”, t. XXXIX (1960), nr.
197-198, pp. 1-25. /An. LXVI (1948), 3-4 (mart.-apr.), p. 176/
(Recenzie),
1401. /CIPRIAN, S. Thasci Caecili/ (Sfanţul), De
D om inica Oratione (trad. de C. Marinescu). /An. VI (1882), 4
(apr.), pp. 250-256; 5 (mai), pp. 312-320; 7 (iul.), pp. 440-445;
8 (aug.), pp. 499-510/.
1402. FLORIDA (?), Cum să ne rugăm. /An. XL (1922),
12 (sept.), pp. 925-926/.
1403. GANEA, Ioasaf (Arhid. Prof.), D espre Sfânta
Rugăciune. /An. CVII (1989), 11-12 (nov.-dec.), pp. 72-88/.
1404.I/ACOBOVSCHI/, P. (Pr.), P. Badeţ, Rugăciunea.
Scara către cer (trad. de Pr. Anton I. Popescu şi Prof. N.
Creangă) (Bârlad, 1940). /An. LIX (1941), 5-6 (mai-iun.), pp.
325-326/ (Recenzie).
1405. IONESCU, G., îngrijirea Bisericii Ortodoxe pentru
mântuirea lumeL /An. II (1875), 3 (dec.), pp. 188-196/.
Participarea la Sfintele Taine. Sfânta împărtăşanie. Rugăciunea.
Importanţa şi necesitatea rugăciunii. Felurile rugăciunii. Cuprinsul
rugăciunilor. Explicarea unor rugăciuni şi fragmente de rugăciuni („Sfânt,
Sfânt, Sfânt”, Sfinte Dumnezeule”, „Aleluia”, „Mărire...”, „Tatăl
nostru”)
1406. IONESCU, Ioan (Pr.), Tatăl nostru. V ersiunea
Luca Stroici. /An. CXV(1997), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 227-233/.
1407. MUSSINGHOFF, Heinz (Episc.), Rugăciunea.
/An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 124-127/.
Comunicare la a XII-α întâlnire internaţională „ Oameni şi religii”
(Bucureşti, 30 aug.-l sept. 1998).
1408. NICA, Antim (Arhim.), Rugăciunea lui Iisus. /An.
LVII (1939), 9-10 (sept.-oct.), pp. 551-568/.
Isihasmul. Noţiunea şi fazele de dezvoltare ale rugăciunii lui Iisus.
Efectele harice. Metoda isihastă. Mintea şi inima. Puterea numelui lui
Hristos. Originea rugăciunii lui Iisus. Concluzii.
1409. NICOV, AL, /Povestiri ale unui drum eţ către

195
părintele său duhovnicesc/, Paris, YMCA - Press, 1930). /An.
LII (1934), 7-8 (iul.-aug), pp. 510-513/ (Recenzie).
1410. NICULESCU, Alexandru(Prof. Dr.), Rugăciun
„Tatăl nostru”. Studiu istorico-filologic. /An. CXXIV(2006),
nr. 7-12(iul. - dec.), pp. 357 - 388/.
1411. PITEŞTEANU, Evghenie (Arh.), învăţăm ânt
pentru rugăciune. /An. XLV (1927), 2 (febr.),pp. 65-66/.
Puterea rugăciunii în opera soteriologică.
1412. PLOIEŞTEANU, Inocentie (Arh.), Explicarea
Sim bolului Credinţei din punctele de privire dogm atic şi
moral. /An. V (1881), 6 (mart.), pp. 302-337; 8 (mai.), pp. 505-
511; 10 (iul.), pp. 641-647; 11 (aug.), pp. 713-725; an. VI
(1882), 1 (ian.), pp. 5-10/.
1413. Id., Influenţa rugăciunii asupra destinelor
om en eşti. /An. IX (1885), 4 (apr.), pp. 289-295/.
Rugăciunea în cultul diferitelor religii. Temeiuri scripturistice ale
rugăciunii. Rugăciunea în cultul creştin. Relaţia divino-umană în timpul
rugăciunii.
1414. PROTOPOPESCU, Anast. (Diac.), Despre
rugăciune. /An. VII (1883). 5 (mai), pp. 295-299/.
Prelucrare după Massillon. Rugăciunea ca necesitate ontologică.
Caracteristicile rugăciunii.
1415. ROMAN, Dumitru, Harry E. Fosdick, Pourquoi la
priâre? (f.l., f.a.). /An. XLVII (1929), 10 (oct.), pp. 950-955/
(Recenzie).
1416. ROVENŢA, Haralambie (Diac. Conf. Dr.), Discuţiile
din Anglia în jurul cărţii de rugăciune. /An. XLVI (1926), 8
(aug.), pp. 744-748/.
1417. SCRIBAN, Florica (Prof.), Rugăciunea ca pornire
sufletească. /An. XLI (1923), 4 (ian.), pp. 290-291/.
1418. SCRIBAN, I. (Arhim.), Pr. Constantin Popescu-
Vlădeni, Tatăl nostru. Cartea vrem ei (Constanţa, 1922). /An. XL
(1922), 12 (sept.), pp. 946-951/ (Recenzie).
1419.Id., Prot. Dr. Ştefan Cioroianu, D espre rugăciune
(Arad, 1928). /An. XLV (1927), 11 (nov.), p. 704/ (Recenzie).

196
1420. Id., George I. Soare, Cheia cerului (Bucureşti,
1929). /An. XLVII (1929), 11 (nov.), p. 1055/.
1421. Id., N. Neaga, /”Tatăl nostru”/ (Sibiu, 1929). /An.
XLVIII (1930), 7-8 (iul.-aug.), p. 810/ (Recenzie).
1422. S/IMEDREA/, T. (Arh.), S. Bulgakov, On Prayer
to the Holy Spirit in the Qrthodox Churche, în „The Journal
ofFellowship of St. Alban and St. Sergius”, 1934, nr. 23, pp. 25-
28. /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), pp. 530-531/ (Recenzie).
1423. STĂNILOAE, D. (Pr.), Cartea de rugăciuni pentru
tot creştinul (Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1951). /An.
LXXI (1953), 2-3 (febr.-mart.), pp. 236-241/ (Recenzie).

5. Faptele bune

1424. /ARĂPAŞU/, Teoctist (Patr.), Roade ale dragostei


evanghelice. /An. CVI (1988), 9-10 (sept.-oct.), pp. 36-44/.
1425. DEMETRESCU, Drag., Cei doi bani ai văduvei.
/An. XXVIII (1904), 8 (nov.), pp. 863-875/.
1426.ILIESCU, Stelian (Pr.), Prof. (D.) Boroianu, Să
preţuim ceea ce avem, în „Ortodoxia”, 1934, nr. 19. /An. LII,
1-2 (ian.-febr.), p. 109/ (Recenzie).

6. Lecturile biblice

1427. FLORU, G. (Pr.), Evanghelia şi morala sa. /An. II


(1876), 6 (mart.) pp. 387-392/.
Superioritatea Evangheliei sub raport ideologic şi moral faţă de
sistemele morale ale timpului. Creştinismul şi legea mozaică. Principii ale
moralei creştine.
1428. PLOIEŞTEANU, Inocent (Arh.), Cetirea şi meditarea
Sfintei Scripturi. /An. VI (1882), 8 (aug.), pp. 465-473/.
1429. VARTOLOMEU, C. Gh. (Pr.), Cel mai bun
prieten. /An. XLI (1923), 11 (aug.), pp. 743-746/.
1430. ZOTU, D. (Dr.), Despre citirea Sfintelor Scripturi.
/An. I (1874), 3 (dec.), pp. 196-207/.
197
Citirea Sfintei Scripturi, alături de rugăciune, element a!
desăvârşirii creştine. Atestări scripturistice cu privire la lecturile biblice.
Dreptul şi capacitatea de interpretare a Sfintei Scripturi.

7. Poruncile lui Dumnezeu

1431. BĂDESCU, Sp. (Pr.), Vorbirile preotului de sat


către poporenii săi. /An. III /1877), 9 (iun.), pp. 386-394/.
1432. M1RCEA, Ioan (Pr.), Poruncile Bisericii. /A
(1984), 1-2 (ian.-febr.), pp. 42-54/.
1433. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Arhim. Policarp
Moruşca, Porunca iubirii, în „Revista Teologică”, XXIV
(1934), pp. 100-112, 184-190, 220-233, 315-321. /An. LII
(1934), 11-12 (nov.-dec.), pp. 809-810/ (Recenzie).

8. Sărbătorile

1434. BĂLĂNESCU, S. (Arh.), Ideile contemp


asupra modului de celebrare a sărbătorilor. /An. IV (1878),
7 (apr.), pp. 400-406/.
1435. GÎRBOVICEANU, P., /Reflecţii de sărbători/.
/An. XXIV (1900), 1 (apr.), pp. 81-83/.
1436. MIHĂLCESCU, I. (Pr. Prof.), O nouă reglementare
a repaosului duminical. /An. XLI(1923), 4(ian.). p. 317/.

9. Renaşterea spirituală

1437. BALAUR, D., lerom. I, Schakhoskoy, /Domnul e


aproape/, în „Za Ţercovi”, 10, p, 1. /An. LII (1934), 7-8 (iul.-
aug.), p. 545/ (Recenzie).
1438. DUDU, Velicu, Chirii, episcop de Stobia,
/Credinţă şi renaştere/, în „Duhovna cultura”, 1938, nr. 5. /An.
LVI (1938) 7-8 (iul.-aug.), p. 447/ (Recenzie).
1439. Redacţia, Despre renaşterea prin Duhul iui lisus
Hristos. /An. V (1881), 9 (iun.), pp. 636-640/.
198
VIII. Viaţa în concepţia creştină
1440. BALAUR, D., L. S. Franc, /Viaţa personală şi
creaţiunea socială/, Paris, 1933. /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.),
pp. 533-534/ (Recenzie).
1441. Id., Ierom. Ioan Schakhovskoy, /Viaţa. Contemplaţie/,
Paris., YMCA-Press, 1935. /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p.
415/ (Recenzie).
1442. Id., Nicolae Berdiaev, /Despre pesimismul şi
optimismul creştin/, în „Puţi”, XLVI (1935), pp. 31-36. /An.
LIV (1936), 3-4 (mart.-apr.), pp. 250-251/ (Recenzie).
1443. BĂDESCU, Sp. (Pr.), Omul creştin şi diferite etăţi
(etape-n.n.) ale vieţii sale. /An. II (1875), 2 (nov.), pp. 97-117/.
1444. DEMETRESCU, Drag., Reflexiunile creştinului
asupra timpului şi asupra vieţii. /An. XIX (1896), 12 (mart.),
pp. 850-852/.
1445. Id., Foloasele vieţii religioase pentru individ şi societate.
/An. XXV (1901), 7 (oct), pp. 652-663; 8 (nov.), pp. 752-767/.
1446. D/UDU/, V , Igor Smolitsch, Leben und Lehre
der Starzen (Wien, 1936). /An. LV (1937), 5-6 (mai-iun.), p.
371/ (Recenzie).
1447. ERBICEANU, C., Cugetări religioase asupra
vieţii omeneşti de pe acest pământ. /An. XXXII (1908), 8
(nov.), pp. 875-886/.
1448. GÎRBOVICEANU, P„ B. M. Mangîru, Rostul
vieţii (Bucureşti, Tipografia F. Golb, 1900). /An. XXIV (1900),
7 (oct.), pp. 650-651/ (Recenzie).
1449. Id., O scriere folositoare. /An. XXVI (1902), 6
(sept.), pp. 703-704/.
Prezentarea lucrării Pr. Ştefan Călinescu, Dialog între moş Dragne
şi logofătul Stoica Călinescu sau Trecutul şi Prezentul (f,l., fa.).
1450. /ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Omul, morala creştină şi influenţa acestei morale asupra
vieţii sale. /An. XXIV (1900), 8 (nov.), pp. 767-772; 9 (dec.),
pp. 896-901/.
199
1451. Id., Adevărata religiune ne pregăteşte un sfârşit
fericit. /An. XXXIV (1911), 12 (mart.), pp. 1248-12517.
1452. PLOIEŞTEANU, Inocent M. (Arh.), Meditaţiune
religioasă asupra preţului vieţii omeneşti. /An. IX (1885), 5
(mai), pp. 387-393/.
1453. /REDACŢIA/, O scrisoare către redacţie. /A
(1877), 12 (sept.), pp. 554-562/.
1454. ROŞCA, P., Concepţia creştină despre viaţă.
XL (1921), 1 (oct.), pp. 49-54/.
Atestări scripturistice şi patristice cu privire la valoarea vieţii.
Combaterea formelor retrograde de înţelegere a existenţei (sinuciderea,
înstrăinarea etc.). Combaterea unor secte religioase. Biserica în context
social. Viaţă-progres-civilizaţie.
1455. SCRIBAN, 1. (Arhim), Frica de moarte şi
religiune creştină. /An. XI (1921), 2 (nov.), p. 159/.
1456. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Pr. Prof. Evdochim
Lesnic, Zidirea împărăţiei lui Dumnezeu ca bază şi ca scop
al vieţii creştine, în „Luminătorul” LXVII (1934), pp. 333-345.
/An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 534/ (Recenzie).
1457. VERŞESCU, Gh. (Pr.), îndrumarea vieţii.
XLIV (1926), 7 (iul.), pp. 385-390/.
Sistemul moral a! lui Fr. W. Fărester, „Prinţ este omul care în
cuvintele şi faptele sale se gândeşte la toţi (...). Cu cât omul ajunge s ă s e
cunoască mai bine pe sine, viaţa şi oamenii, cu atât mai mult înţelege esenţa
şi rolul religiei ”

IX Virtutea creştină

1458. ANGHELESCU, P., I. P. S. Ştefan, mitrop


Sofiei, /Dreptatea în viaţă/, în „Pastirsco Delo”, Sofia, XIII,
apr., nr. 12-13. /An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), pp. 263-264/
(Recenzie).
1459. Id., B. P. Stoimenov, /Pâine şi credinţă/, în
„Ţârcovenă Vestnic”, XXXVI (1935), nr. 22, p. 260. /An. LIII
(1935), 5-6 (mai-iun.), p. 313/ (Recenzie).
1460. Id., Episc. Dionisie Romano, Vrei să fii înţelept?
200
(Ediţie îngrijită de Onisifor Ghibu) (Bucureşti, 1916). /An. LIV
(1936), 11-12 (nov.-dec.), p. 13/ (Recenzie).
1461. BALAUR, D., Nieolae A. Reimers, /Libertate şi
egalitate. Schiţă la sistema filozofiei dreptului/, în „Puţi”, nr. 41,
pp. 25-60. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.~febr.), p. 98/ (Recenzie).
1462. Id., E. T. Melnicov, /Despre credinţă/ (Varşovia,
1933). /An. LIII (1935), 7-6 (iul.-aug.), pp. 401-402/(R ecen zie).
1463.Id., Pr. Petru Chirică, Biruinţa credinţei (Iaşi,
1935). /An. LIV (1936), 1-2 (ian.-febr.), p. 130/ (Recenzie).
1464. BĂDESCU, Sp. (Pr.), Vorbirile preotului de sat
către poporenii săi. /An. III (1877), 11 (aug.), pp. 506-514;
515-522; an. IV (1877), 1 (oct.), pp. 30-37; 2 (nov.), pp. 82-87;
88-94; 7 (apr.), pp. 417-419/.
1465. BELDIE, Const. P., Dimitrie C. Colceag, Glasul
copiilor (f. 1., f. a.). /An. L (1932), 3 (mart.), pp. 282-283/ (Recenzie).
1466. BERARIU, Ioan (Pr.), Dragostea faţă de Dumnezeu
şi de aproapele. /An. IX (1885), 4 (apr.), pp. 305-311/.
1467. BOROIANU, D. G., Din exemple vrednice de
imitat. /An. XXXII (1909) 12 (mart.), pp. 1422-1432/.
Despre martiriu şi puterea credinţei.
1468. Id., Adevăr şi dreptate. /An. XXXVII (1914), 10
(ian.), pp. 730-744/.
1469. CERNĂIANU, Grigorie (Pr. Dr.), Pr. Ilarion V.
Felea, Pocăinţa. Studiu de documentare teologică şi
psihologică (Sibiu, 1939). /An. LIX (1941), 5-6 (mai-iun.), pp.
309-312/ (Recenzie).
1470. C/HIŢESCU/, N., Norman H. Baynes, The
„Pratum Spirituale”, în „Orientalia Christiane periodica”, tom.
XIII (1947), pp. 404-414. /An. LXVI (1948), 3-4 (mart.-apr.), p.
169/ (Recenzie).
1471. CIOROIANU, Ştefan (Prot. Dr.), Adâncirea vieţii
noastre religioase. /An. XL (1921), 1 (oct.), pp. 29-32/.
Averile materiale în concepţia creştină. Cărturari şi oameni simpli.
Preotul în context social şi cultural. Concepţia creştină despre muncă.
Familia şi rolul ei educativ.

201
1472. COMAN, Ioaii G. (Pr. Prof.), Originea şi sensul
înţelepciunii. /An. LXIII (1945), 11-12 (nov.-dec.), pp. 639-656;
an. LXIV (1946), nr.1-3 (ian.-mart,), pp. 29-47; nr. 11-12 (nov.~
dec.), pp. 639-656; an. LXIV (1946); 1-3 (ian.-mart.), pp. 29-47/.
înţelepciunea creştină. Hristos, izvorul înţelepciunii. Persoana
Treimică. Raportul dintre înţelepciunea umană şi cea divină. Concluzii.
1473. COSMA, Sorin (Pr. Prof. Dr.), Iubirea faţ
duşman şi virtutea iertării. /An. CXVIII (2000), nr. 4-6 (apr.-
iun.), pp. 207-213/.
1474. Id., Philautia (Iubirea de sine). /An. CXVIII
(2000), nr. 4-6 (apr.-iun.), pp. 214-234/,
Introducere. Philautia-conservare a vieţii. Philautia în eticafilosofică
antică. Philautia în Sfânta Scriptură. Philautia în gândirea patristică.
Philautia şi iubirea agapică. Philautia în faţa psihologiei moderne. Aspecte
ale iubirii de sine. Mortificarea şi spiritualizarea. Concluzii.
1475. CRAIOVEANU, Ghenadie (Arh.), înţelepciune.
/An. X (1886), 6 (iun.), pp. 424-430/.
1476. C/RONŢ/, Gh., Vasile Băncilă, Credinţ
sinceritate, în „îngerul”, IX (1937), pp. 107-114. /An. LVI
(1938), 5-6 (mai-iun,), p. 260/ (Recenzie).
1477. Id., Irineu Mihălcescu-Tîrgovişteanu şi Emilian
Vasilescu, Apărarea Credinţei. Lecturi apologetice (Bucureşti,
Editura Cugetarea, 1937). /An. LVI (1938), 5-6 (mai-iun.), p. 262/
(Recenzie).
1478. DEMETRESCU, Drag., Imul cel vechi şi om
nou. /An. XVIII (1895), 10 (ian.), pp. 798-812/.
1479. Id., Mărturisirea şi răbdarea. /An. XXV (1901), 2
(mai), pp. 133-143.
1480. Id., Puterea credinţei. /An. XXVIII (1905), 10
(ian.), pp. 1153-1168; ll(febr.), pp. 1269-1279; 12 (mart.), pp.
1378-1392/.
1481.Id., Iubirea către Dumnezeu. /An. XXIX (1905), 2
(mai), p. 189-199; 3 (iun.), pp. 294-307/.
1482. Id., Pietatea. /An. XXIX (1906), 10 (ian.), pp. 1147
-1157; 11 (febr.), pp. 1248-1257; 12 (mart.), pp. 1391-1400/.

202
1483.Id., Oarecari reflexiuni asupra studiului despre
pietate. /An. XXX (1906), 3 (iun.), pp. 326-331/.
1484. Id., Credinţa în popor. /An. XXXIII (1909), 1 (apr.),
pp. 49-60/.
1485. DIACONESCU, V. (Pr.), /Despre caritate/. /An.
XII (1889), 11 (febr.), pp. 798-800/.
1486. DRĂGUŞIN, Valeriu (Pr. Lect.), Soteriologia
chipului şi a asemănării în formarea duhovnicească. /An.
CXVIII (2000), nr. 4-6 (apr.-iun.), pp. 191-206/.
1487. GALACTION, Gala, Minuni în vremea noastră...
/An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), pp. 363-367/.
1488. GANEA, Ioasaf (Protos. Prof.), Omenia, formă de
vieţuire paşnică şi de prosperitate. /AN. CVIII (1990), 5-6
(mai-iun.), pp. 79-83/.
1489. GEAMĂNU, Aristide (Pr.), Scriitorul italian Papini
povesteşte motivele reîntoarcerii sale la Hristos. /An. LI (1933), 11-
12 (nov.-dec.), pp. 554-555/.
1490. GHIA, Gh. I. (Pr.), Dr. Grigorie G. Comşa,
Acţiunea catolică şi Ortodoxia activă (Arad, 1931). /An.
XLIX (1931), 10 (oct.), pp. 661-663/ (Recenzie).
1491. GHIUŞ, Benedict (Arhim.), Proloage. /An. XCVIII
(1980), 3-4 (mart.-apr.), pp. 456-457; 5-6 (mai-iun.), pp. 587-588/.
1492. GÎRJBOVICEANU, Drag., Nimic fără Dumnezeu.
/An. XXIV (1900), 1 (apr.), pp. 74-77/.
1493. Id., /Despre credinţă/. /An. XXIV (1900), 1 (apr.),
pp. 79-81/.
1494. Id., Numai în credinţă e mântuirea. /An. XXVIII
(1905), 12 (mart.) pp. 1355-1360/.
1495. Id., Caritatea creştină în România. /An. XXXI
(1908), 12 (mart.), pp. 1363-1374/.
1496. Id., Caritate.../An. XL (1916), 4 (iul.), pp. 313-318/.
1497. IALOMIŢEANU - BOTOŞĂNEANU, Calist,
/Comorile ştiinţei şi înţelepciunii/. /An. XXVI (1902), 1 (apr.),
pp. 148-149/ (Foto. 1 buc.).
Un fragment din necrologul lui Ilarion, episcopul Argeşului, ţinut la
203
înmormântarea lui Grigorie Miculescu,mitropolitul Ungrovlahiei (1834 iun.
24).
1498. IOAN, HRISOSTOM (SFÂNTUL), Desp
Pocăinţă, Omilia a Il-a rostită când s-a întors de la ţară (trad.
de Pr. D. Fecioru). /An. XCIV (1976), 9-12 (sept.-dec.), pp. 977-
984; XCV (1977), 1-3 (ian.-mart.), pp. 114-120/.
1499.Id., Despre pocăinţă şi zdrobirea de inimă. Omilia
a Vil-a (trad. de Pr. Prof. D. Fecioru). /An. XCVI (1978), 5-6
(mai-iun.), pp. 550-562/.
1500. Id., Despre pocăinţă. Omilia a III-a. Despre
milostenie şi la Cele zece fecioare (trad. de Pr. Prof. D.
Fecioru). /An. XCV (1977), 7-8 (iul.-aug.), pp. 754-760/.
1501.Id., Omilia a VUI-a. Despre pocăinţă (trad. de Pr.
Prof. D. Fecioru). /An. XCVI(1978),7-8(iul.-aug.), pp. 774-783/.
1502.Id., Despre Pocăinţă. Omilia a IX-a; Despre cei ce
pleacă de la Sfânta Liturghie (trad. de Pr. Prof. D. Fecioru).
/An. XCVI (1978), 9-10 (sept.-oct.), pp. 1146-1148/.
1503. LECCA, Paulin (Arhim.), Nedreptăţitul Apostol
Toma. /An. XCIX (1981), 3-4 (mart.-apr.), pp. 286-289/.
1504. MANGÎRU, B., Recunoştinţa. /An. XXXV
(1914), 9 (dec.), pp. 946-950.
1505. MIHĂLCESCU, I., Doctrina Mântuitorului. /A
XXXVIII (1915), 12 (mart.), pp. 1267-1284/.
1506. Id., Dragostea creştină în primele veacuri. /An.
XLII (1924), 8 (aug.), pp. 466-472/.
1507. MOISESCU, G. L, Pr. Victor N. Popescu, Desp
întoarcerea păcătosului (trad. şi prelucrare după Blaise
Pascal), în „Fântâna Darurilor”, VI (1934), pp. 53-55- /'An. LII
(1934), 3-4 (mart.-apr.), p. 251/ (Recenzie).
1508.Id., Pr. Prof. Haralambie Rovenţa, Iubirea
creştină, în „Studii Teologice”, V (1934-1936), pp. 107-122.
/An. LIV (1936), 11-12 (nov.-dec.), p. 771/ (Recenzie).
1509. Id., Pr. Const. Gr. Chirica, Pilde creştineşti din
viaţa părinţilor şi strămoşilor noştri (Bârlad, 1937). /An. LV
(1937), 1-2 (ian.-febr.), pp. 100-101/ (Recenzie).
204
1510. MORARIU, Constantin (Pr.), /Virtutea creştină/.
/An. XXXI (1907), 4 (iul.), pp. 452-460; 5 (aug.), pp. 510-526;
6 (sept.), pp. 697-702; 7 (oct.), pp. 776-785; 8 (nov.), pp. 943-
948; 9 (dec.), pp. 1029-1041; an. XXXI (1908), 10 (ian.), pp.
1151-1162; 11 (febr.), pp. 1265-1283; 12 (mart.), pp. 1296-
1408; an. XXXII (1908), 1 (apr.), pp. 44-57; 2 (mai), pp. 174-
182; 3 (iun.), pp. 332-337; 4(iul.), pp. 450-455; 6 (sept.), pp.683-
696; 7 (oct.), pp. 771-781; 8 (nov.), pp. 900-912; 9 (dec.), pp.
1036-1057; 10 (ian.), pp. 1184-1189/.
Cuvânt înainte de Drag. Demetrescu. Traducere şi prelucrare de Pr.
C. Morariu după Dr. F. Xaver Massl, Christliche Tugendschule oder
Unterweisungen in den christlichen Tungenden (Schaffhausen, 1850).
1511. NICOLAE, N. M., Episc. Antim al Trianopolei,
/Virtuţi sociale/, în „Ţârcovenă Vestnică”, 1937, nr. 8 . /An. LV,
(1937), 1-2 (ian.-febr.), p. 100 (Recenzie).
1512Jd,, Prot. P. Iconomov, /Credinţă şi fapte/, în
„Bratsco slovo”, 1937, nr. 5. /An. LV (1937), 1-2 (ian.-febr.), p.
102/ (Recenzie).
1513. Μ., Hr. Popov, /Nimeni nu poate să distrugă
credinţa în Domnul.../, în „Hristianca”, Sofia, 1935, nr. 6 . /An.
LV (1937), 3-4 (mart. - apr.), p. 227/ (Recenzie).
1514. /ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Speranţa creştină. /An. XX (1897), 7 (oct.), pp. 688-699/.
1515.1d,, Reflexiuni morale asupra iubirei creştine.
/An. XXVII (1904), 11 (febr.), pp. 1201-1211; 12 (mart.), pp.
1352-1363/.
1516 . P/APADOPOL/, Paul I., Pr. N. Munteanu-
Muntmarg, Calea crucii - calea lui Iisus (Sibiu, 1941). /An.
LIX (1941), 9-10 (sept.-oct.), pp. 593-594/ (Recenzie).
1517. PASCHIA, Gh. (Pr. Dr.), Buna-cuviinţă creştină.
/An. XCV (1977), 9-12 (sept.-dec.), pp. 965-970; an. XCVI
(1978), 9-10 (sept.-oct.), pp. 1135-1145/.
1518. Id., Buna-cuviinţă creştină. Arta vorbirii şi
tăcerii cuviincioase. /An. C (1982), 9-10 (sept.-oct.), pp. 844-
852/.
205
1519. PISAROV, B., V. Fradinschi, /învăţătura de
virtute a Sfântului Nil Sinaitul/, în „Bogoslovle“, IX (1934),
pp. 11-53, 175-185. /An. LII (1934), 11-12 (nov.-dec.), p. 801/
(Recenzie).
1520. Id., Ierod. Prof. Nicanor Ilicici, /Despre iubirea
faţă de vrăjmaşi/, în „Glasnic”, an XV (1934), nr. 40-41 (dec.),
pp. 600-605. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), p. 96/ (Recenzie).
1521. PLOIEŞTEANU, Teofil M. (Arh.), Numai credinţa
curată înalţă sufletul şi fericeşte pe om. /An. XXXVIII (1914),
5 (aug.), pp. 396-407/.
1522. Id., Creştinul în vremurile de acum. /An. XXXIX
(1915), 4 (iul.), pp. 356-369/.
1523. Id., Jertfirea pentru binele obştesc. /An. XXXIX
(1915), 6 (sept.), pp. 539-547; 7 (oct.), pp. 670-679/.
Ospitalitatea românească. Altruismul - virtute creştină şi trăsătură a
caracterului uman. Forme de manifestare ale jertfei pentru binele obştesc.
Dezinteresul - trăsătură a adevăratului altruism. Altruismul şi patriotismul.
1524. Id., Grijile vieţii. /An. XL (1916), 3 (iun.), pp. 193-202/.
Pesimism şi optimism. Cumpătarea în viaţă ca virtute creştină.
1525.Id., Stăruinţa în virtute. /An. XL (1916,4 iul.), pp.
278-288; 5-6 (aug.-sept.), pp. 382-391/.
1526.Id., Aparenţă şi realitate. /An. XL (1921), 2 (nov.),
pp. 81-85/.
înţelepciunea - permanenţă în rugăciunea creştină. înţelepciunea -
scop şi agonisită adevărată în viaţă. Despre bunurile materiale.
1527. POP, Irineu (Ierod, Drd.), Nădejdea ca virtute
teologică şi implicaţiile ei în viaţa creştinului. /An. Cil (1984),
3-4 (mart.-apr.), pp. 187-201/.
1528. POPESCU, M., Spiritul evanghelic al milei
XXXIX (1915), 5 (aug.), pp. 466-472; 6 (sept.), pp. 572-576; 8
(nov.), pp. 828-833/.
Mila —virtute creştină. Forme ale milei creştine în epoca primară a
creştinismului. Maniheismul, pelasgianismul, valdensianismul, albigenzii.
Evanghelia şi dezvoltarea socială. Creştinismul în context social. Rolul
predicii în promovarea umanismului creştin. Erată în "B.O.R:", an. XXXIX
(1915), 9 (dec.), p. 940, nota 1.

206
1529.POPESCU, Teodor M. (Pr. Prof.), Caritatea
creştină (în Biserica veche). /An. LXIII(1945), 1-3 (ian.-mart.),
pp. 20-66/.
1530.Id., Despre milostenie. /An. XCVII (1979), 7-8
(iul.-aug.), pp. 847-852/.
1531. Id., Faptele bune din dragostea creştină (Păcatul
aşteptării recunoştinţei sau al împiedicării de a face alţii
bine). /An. XCVII (1979), 9-12 (sept.-dec.), pp. 1131-1134/.
1532. POPESCU, V. N. (Pr.), Pr. Darion V. Felea,
Convertirea creştină (Sibiu, 1935). /An. LIV (1936), 1-2 (ian.-
febr.), pp. 130-131/ (Recenzie).
1533.Id., Aurelia Dumitraşcu, întoarcerea, în „Fântâna
Darurilor”, 1935, dec., pp. 360-373. /An. LIV (1936), 1-2 (ian.-
febr.), p. 330/ (Recenzie).
1534. Id, AL Lascarov-Moldovanu, Flori creştine
(Bucureşti, 1934)./An. LIV(1936), 1-2 (ian.-febr.),p.l33/ (Recenzie).
1535. RĂŞCAN, Gabr. (Arhim.), Prudenţa. /An. IV
(1877), 2 (nov.), p. 113/.
1536.Id., Sinceritatea. /An. IV (1878), 6 (mart.), pp. 353-
354/.
1537. SANTI, Cosmin(Pr.), Iubirea faţă de aproapele şi
importanţa acesteia în iconomia mântuirii. /An. 111(2012), nr.
1(ian. - apr.), pp. 176-195/.
1538. SAVIN, Ioan Gh., Iubirea - stâlp al puterii
sufleteşti. /An. LXI (1943), 4-6 (apr.-iun.), pp. 169-174/.
1539. SCRIBAN, Florica (Prof.), Cea mai mare virtute
creştină. /An. XLVII (1929), 3 (mart.), pp. 224-226/.
Despre smerenie.
1540. SCRIBAN, I. (Arhim.), Pr. Ec. Victor Gervescu,
Despre pocăinţă (Piatra Neamţ, 1924). /An. XLII (1924), 9
(sept.), p. 570/ (Recenzie).
1541. Id., Carte creştinească recomandată. /An. XLII
(1924), 11 (nov.), p. 704/.
Recenzie la Arhim. Iuliu Scriban şi Maior V. Arifeanu, Nu pierdeţi
credinţa în Dumnezeu (f.l.,f.a.).

207
1542. Id., Pr. Isidor Paşcanu, Precum şi noi iertăm
(Gura Humorului, 1925), /An. XLIII (1925), 12 (dec,), p. 756/
(Recenzie).
1543.Id., Jertfire de sine, /An. XLIV(1926), 5(mai), p.
367/.
1544. Id., Prof. Gh. Toma, Spice din lanul credinţei
(Constanţa, 1926). /'An. XLIV (1926), 8 (aug.), p. 496/
(Recenzie).
1545.Id., Horia Petra-Petrescu, Mila şi compătimirea
socială (Sibiu, 1926). /An. XLIV (1926), 11 (nov.), p. 688/
(Recenzie).
1546. Id., Pr. Constantin Morariu, Citiţi, citiţi ce poate
credinţa în Dumnezeu (Cernăuţi, 1927). /An. XLV (1927), 3
(mart.), p. 192/ (Recenzie).
1547.Id., Toma necredinciosul. /An. XLVI (1928), 5
(mai), p. 477/.
1548. Id., Teodor Boloşin, Nu vă jucaţi cu credinţa
(Arad, 1928). /An. XLVI (1928), 11 (nov.), p. 1055/ (Recenzie).
1549. Id., Pr. N. Runceanu, Nu mă iubeşti tu?
(Bucureşti, 1930). /An. XL1X (1931), 1 (ian.), p. 88/ (Recenzie).
1550.Id., Episc. Grigorie al Aradului, Credinţa care
lucrează (Arad, 1931). /An. XLIX (1931), 12 (dec.), p. 862/
(Recenzie).
1551. Id., Diac. Haralambie Rovenţa, Eseul şi rolul
credinţei în teologie (Bucureşti, 1932). /An. L (1932), 3 (mart.),
p. 286/ (Recenzie).
1552. SIMEDREA, T. (Arh.), Al. Lascarov - Moldovanu,
Să facem milostenie (f.l, f.a). /An. LH (1934), 1-2 (ian.-febr.),
p. 118/ (Recenzie).
1553. Id., Pr. I. Vasilian, Adunaţi-vă comori în ceruri, în
„Căminul”, IX (1933), pp. 358-360. /An. LII (1934), 1-2 (ian.-
febr.), p. 119/ (Recenzie).
1554. Id., Pr. Gh. Secaş, Dragostea nu se umflă de
mândrie. /An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), p. 253/ (Recenzie).

208
1555. Id,, Pr. Olimp N. Căciulă, „Milă voiesc, iar nu
jertfă”!, în “Cuvânt bun”, VII (1934), 3. /An. LII (1934), 3-4
(mart.-apr.), p. 260/ (Recenzie).
1556. Id., Dr. N. Zernov, /Biserica/, în „Misionarul”, VI
(1934), pp. 259-274. /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 528/
(Recenzie).
1557. Id., Episc. Dr. Grigorie Comşa, Icoane sufleteşti.
Pilde pentru popor (Arad, 1934). /An. LII (1934), 11-12 (nov.-
dec.), pp. 807-808/ (Recenzie).
1558. Id., Pr. Const Gr. Chirica, Adevărul creştin
(Tulcea, 1935). /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 408/ (Recenzie).
1559. Id., Prof. Univ. Dr. Vasile Gheorghiu, „Mai multă
dragoste creştinească”, în voi. Cincizeci de ani de existenţă.
1884-1934 (Cernăuţi, 1935). /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p.
414/ (Recenzie).
1560. SÎRBU, Gheorghe (Mag.), Cuvintele rostite de
Mântuitorul Hristos pe cruce. /An. LXXVII (1959), 2 (febr.),
pp. 177-193/.
1561. VASILACHE, V. (Prot.), Pr. N. St. Georgescu,
Legea iubirii (Câmpina, f. a.). /An. LVIII (1940), 3-4 (mart,-
apr.), p. 263/ (Recenzie).
1562. VASILESCU, Cotiso (Mag.), Facerea de bine,
principiu moral al vieţii creştine. /An. LXXVIII (1960), 5-6
(mai-iun.), pp. 452-467/.
1563. ZOTU, D., Rigorismul în viaţa şi ideile creştinilor
vechi. /An. V (1881), 6 (mart.), pp. 344-368/.

X. Păcatul
1564. BALAUR, D., Vladimir Kulacov, /Păcatul şi
suferinţele după Sfântul Vasile cel Mare/, în „Elpis“, VII
(1933), 1, pp. 122-129. /An. LII (1934), 1-2 (ian,febr.), p. 108/
(Recenzie).
1565. Id., Pr. Alexandru Eliceanicov, /Tăria demonică.

209
Despre vanitate şi mândrie/, în „Za Tercovi”, 11, pp. 6 -8- /An.
LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 531/ (Recenzie).
1566. COLLESCU, Panait I. (Pr.), Despre cele şapte
păcate de moarte /An. IV (1878), 12 (sept.), pp. 741-746/.
1567. DĂRÎNGĂ, N. (Pr. Prof.), Alcoolismul ş
combaterea lui. /An. XLIX (1931), 2-3 (febr.-mart.), pp. 1194-
196/.
1568. GEORGESCU, Nedelea, Grigorie de Nisa, Discurs
în contra cămătarilor (comentarii, text tradus). /An. XXIII
(1899), 7 (oct.), pp. 695-707/.
1569. GEORGESCU, Vasile I. (Pr.), Beţia este legea
societăţii. /An. XLI (1923), 4 (ian.), pp. 252-254/.
1570. GRUMĂZESCU, Comeliu M. (Pr.), Contribuţiuni
la lupta contra alcoolismului. /An. XLIII (1925), 4 apr.), pp.
218-220/.
1571. MIHĂLCESCU, I., Prof. N. C. Paulescu, Cel
patru patimi şi remediile lor (Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1921). /An. XL (1921), 2 (nov.), pp. 151-155/
(Recenzie).
1572. MIRONESCU, Alex., (Pr.), Pesimismul şi
creştinismul. /An. X (1886), 9 (sept.), pp. 687-701/.
Răul şi suferinţa în viziune creştină. Pesimismul. Păcatul - cauză a
răului şi durerii. Căinţa, pocăinţa şi mântuirea, elemente ale optimismului
creştin.
1573. MOISESCU, Gh. I, Pr. Gh. I. Stănculescu, Duhu
care stă împotrivă sau cea mai grea boală a sufletului
(Roşiorii de Vede, 1941). /An. LIX (1941) 7-8 (iul.-aug.), p. 461/
(Recenzie).
1574. NICOLAE, N. Μ., P. Iconomov, Fariseul, î
„Bratsco Clovo”, 1938, nr. 9-10. /An. LVI (1938), 9-10 (sept.-
oct.), p. 588/ (Recenzie).
1575. PLOIEŞTEANU, Inocent M. (Arh.), Păcatul
contra Sfântului Duh. /An. VI (1882), 10 (oct.), pp. 561-573/.
1576. RACOVEANU, G., Problema violenţei în lumin
Evangheliei. /An. XLV (1927), 11 (nov.), pp. 670-672/.
210
1577. SCRIBAN, I. (Arhim.), Prim ejdiile fumatului.
/An. XLI (1923), 5 (febr.), p. 390/
1578. Id., Dr. C. G heorghiu, A lcoolism ul (Piatra Neamţ,
1924). /An. XLII (1924), 10 (oct.), pp. 635-636/ (R e c e n zie ).
1579. Id., Pr. N. Hodoroabă, Despre păcatul furtului (Iaşi,
1929). /An. XLVII (1929), 5 (mai), pp. 478-479/ (R ecen zie).
1580. SFICHI, Mircea (Pr.), Lăcom ia, piedică în calea
m ântuirii şi a progresului social. /An. LXXXV (1967), 9-10
(sept.-oct.), pp. 959-974/.
1581. VARTOLOMEU, C. Gh. (Pr.), Beţia şi m ijloacele
de a o combate. /An. XLIV (1926), 6 (iun.), pp. 337-341/.

XI. Ispita

1582. E/RBICEANU/, C., D espre tentaţiuni şi ispite.


/An. XXVIII (1904), 6 (sept.), pp. 671-679/.

XII. Patimi. Aspecte imorale


1 5 83. B/ ALAUR/, D., Pr. Victor N. Popescu, Oraşul,
mediu neprielnic de viaţă religioasă, în „Fântâna Darurilor”,
VIII (1936), pp. 57-65. /An. LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), pp. 384-
385/ (R e c e n zie ).
1584. CLINCENI, Partenie (Mitrop.), /Adresă către
Sfântul Sinod (1908)/. /An. XXXII (1908), 2 (mai), pp. 222-
223/.
Cauzele şi posibilităţile de combatere a sinuciderilor.
1585. D1MITRIU, Melchisedec (Arhim.), Lum ina sub
obroc. /An. LVIII (1940), 3-4 (mart.-apr.), pp. 158-160/.
1586. D/UDU/, V., E.A.T., /Biserica şi sinuciderea/, în
„Duhovna Cultura”, 1937, nr. 82. /An. LVI (1938), 1-4 (ian.-
apr.), p. 153/ (R e c e n zie ).
1587 . ERBICEANU, G., D espre sinucidere. /An. XXXIII
(1909), 4 (iul.), pp. 361-373/.

211
Aspecte sociale. Viaţa şi moartea în concepţia creştină. Cauzele
sinuciderilor. Relaţia individ-societate. Relaţia individ- familie. Rolul presei
în combaterea sinuciderilor.
1588. GHIUŞ, Benedict (Arhim.), Din proloage.
XCVIII (1980), 7-8 (iul.-aug.), pp. 717-718/.
Despre osândirea semenilor.
1589. G/lRBOVICFANU/, P., /Arhim. I. Scriban, Lupta
contra scrierilor im orale/ (Bucureşti, Tipografia Românească,
1913). /An. XXXVI (1913), 12 (mart.), pp. 1049-1050/ (Recenzie).
1590. Id., Concubinajul. /An. XXXVIII (1915), 11
(febr.), pp. 1178-1180/.
1591. Id., M ălin, Ales. N. (Prof ), Luxul în prim ele
tim puri ale creştinism ului. /An. XLVII (1929), 3 (mart.), pp.
231-242; 4 (apr.), pp. 339-345; 5 (mai), pp. 436-442/ (Recenzie).
1592. MOISESCU, Gh. I. (Diac.), Lupta îm potriva
înjurăturilor. /An. LX (1942), 5-6 (mai-iun.), pp. 254-255/.
1593. Id., N. Bălăşescu, Nu înjuraţi. îm potriva hulelor,
injuriilor, ocărilor, blestem elor, poreclelor (Prefaţă de Gala
Galaction) (Bucureşti, 1943). /AN. LXIII (1945), 4-5 (apr.-mai),
pp. 160-161 i(R ecenzie).
1594. PAPADOPOL, Paul L, D ezm ăţul scrisului şi
creştinismului. /An. LVIII (1940), 3-4 (mart.-apr.), pp. 149-157/.
1595. /Redacţia/, /Acte oficiale cu privire la concub
/An. XXXIX (1915), 2 (mai), pp. 123-141/.
1596. SCRIBAN, I. (Arhim), Osândirea unor tipărituri
imorale. /An. LX (1921), 2 (nov.), pp. 136-137/.
1597. Id., Pentru moralitatea scrierilor. /An. XLI
(1922), 3 (dec.), p. 238.
1598. Id., Sclipiri pe cerul negru. /An. XLI (1923), 4
(ian.), p, 317/.
1599. Id., Avorturile. /An. XLI (1923), 11 (aug.), p. 796/.
1600. Id., Roadele opririi băuturii alcoolului în
Am erica. /An. XLI (1923), 12 (sept.), p. 947/.
1601. Id., Prim ejdia alcoolism ului. /An. XLI (1923), 12
(sept,), p. 949/.
212
1602. Id., Sifilisul nu este o boală ruşinoasă. /An. XLI
(1923) , 12 (oct.), pp. 1011-1012/.
1603. Id., D escreşterea alcoolism ului în Franţa. /An.
XLII (1924), 5 (mai), p. 316.
1604.Id., Tutunul, alcoolul şi viaţa lungă. /An. XLII
(1924) , 5 (mai), p. 318/.
1605. Id., V alul de rachiu în Ţ ara Rom ânească. /An.
XLII (1924), 6 (iun.), pp. 382-383/.
1606. Id., O luptă care nu poate înceta (antialcoolismul
- n.n ). /An. XLII (1924), 8 (aug.), pp. 473-479/.
1607. Id., Pentru stârpirea desfrâului. /An. XLII (1924),
9 (sept.), p 573.
1608. Μ., M are e puterea credinţei. /An. XLII (1924), 9
(sept.), p. 575/.
1609. Id., Cele m ai nouă scrieri îm potriva beţiei. /An.
XLII (1924), 10 (oct.), p. 631/.
Aspecte sociale şi morale. Rolul preotului în context social. Recenzii
la lucrările: Episcopul Nicodem (Munteanu), Jos beţia (Mănăstirea Neamţu,
1924), Crâşma trează (Mănăstirea Neamţu, 1924); Pr. N. Donos, Epistolă
către creştinii dreptcredincioşi despre beţie (Huşi, 1924). Menţiuni din presă
( “Duminica Ortodoxiei", “Universul").
1610. Id., Fum ători care leapădă tutunul. /An. XLII
(1924), 11 (nov.), p 704/.
1611. Id., U rm ări nenorocite ale fum atului. /An. XLII
(1924), 12 (dec.), p. 761/.
1612. Id., De ale beţiei. /An. XLII(1924), 12 (dec.), p. 761/.
1613. Id., Jurăm ântul pentru cei ce vor a se lăsa de
beţie. /An. XLIII (1925), 3 (mart.), pp. 164-165/.
1614. Id., Grozăvia beţiei. /An. XLIII(1925), 4(apr.), p. 254/.
1615. Id., Lupta îm potriva beţiei în Am erica. /An. XLIV
(1926), 5 (mai), p. 302/.
1616. Μ., Un preot ungur se sinucide. /An. XLIV (1926),
11 (nov.), p. 686 /.
1617. Μ., Cheltuielile luptei îm potriva beţiei. /An. XLIV
(1926), 11 (nov.), p. 687/.
213
1618.M ,, C ontrabandă cu veşm inte de slujbă evreieşti.
/An. XLV (1927), 9 (sept.), p. 570/.
1619. Id., Cum afirmă oamenii. /An. XLVI (1928), 4
(apr.), p. 379/.
1620. Id., Episc. G rigorie al A radului, Concubinajul,
divorţurile şi scăderea populaţiei (Arad, 1928). /An. XLVI
(1928), 5 (mai), p. 480; 6 (iun.), p. 575/ (Recenzie).
1621. Id., Vinul „bisericesc”. /An. XLVI (1928), 11 (nov.),
p. 1047/.
1622. Id., Paraf-Javal, Tabagismu! şi alcoolismul
(Bucureşti, 1929), /An. XLVII (1929), 9 (sept.), p. 861/ (Recenzie).
1623. Id., Jean Bart, Alcoolismul, problemă internaţională
(Bucureşti, 1929). /An. XLVII (1929), 9 (sept), p. 861/ (Recenzie).
1624. Id., Unde se scrie cel m ai m ult îm potriva beţiei.
/AN. XLVII (1929), 7-8 (iul.-aug.), p. 755/.
1625. Id., U rm ărirea beţiei în Am erica. /An. XLVIII
(1930), 12 (dec.), p. 1179/.
1626.Id., O înm orm ântare fără preot. /AN. XLVIII
(1930), 12 (dec.), p 1197/.
1627. M., Chestiunea alcoolism ului. /An. XLI (1923),
(nov.), pp. 1046-1053/.
1628. Id., Pedepse pentru slujbaşii care păgubesc
slujba. /An. XLII (1924), 7 (iul.), p. 443/.
1629. Id., „Cine caută pericolul, va pieri într-însul”.
/An. XLII (1924) 8 (aug.), pp. 506-507/.
1630.Id., Lucrări îm potriva beţiei, ofticei şi a bolilor
desfrâului. /An. XLIII (1925), 1 (ian.), p. 64/.
1631. Id., Osândele pentru călcarea legii îm potriva
beţiei în Am erica. /An. XLIV (1926), 11 (nov.), p. 687/.
1632. Id., Cheltuiala pentru băutură şi îm potriva ei.
/An. XLVII (1929) 7-8 (iul.-aug.), pp. 754-755/.
1633. Id., Tribunalul osândeşte pe negustorii
tipăriturilor destrăbălate. /An. XLVII (1929), 7-8 (iul.-aug.),
p. 755/.

214
1634. S/IMEDREA/, T. (Arh,), Episc. Grigorie Gh.
Comşa, D espre frica de D um nezeu şi de înjurături (Arad,
1934). /An. LII (1934), 11-12 (nov.-dec.), p 807/ (Recenzie).
1635. TOMAZIU, T. (Pr.), Alcoolism ul. /An. XLV
(1927), 6 (iun.), pp. 327-349/.

XIII. Familia

1636. ARION, Leon(Pr. Lect.), Fam ilia în Sfânta


Scriptură. /An. CXIII(1995), nr. l- 6(ian. -iun.),pp.221- 243/.
1637. BALAUR, D., Dr. Serghie Troiţchi, /R ealism ul şi
idealism ul în ştiinţă despre căsătorie/, în „Puţi”, 1934, nr. 2,
pp. 72-76. /An. LII (1934), 11-12 (nov.-dec.), p. 806/ {Recenzie).
1638. M., Pr. Gh. V. Butnariu, M ăm ica lor, în „Fântâna
Darurilor”, VIII (1936), pp. 153-159. /An. LIV (1936), 5-6 (mai-
iun.), p. 379/ {Recenzie).
1639. Id., Episc. Policarp Moruşca, Mama, în “Solia”,
1936,10 mai. /An. LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), p. 384/ {Recenzie).
1640. BEDESCHI, Mihai (Pr.), Cultivarea
sim ţăm intelor religioase în sânul fam iliei. /An. XIX (1895), 1
(apr.), pp. 77-80/.
1641. CĂLINESCU, St. (Diac.), Fam ilia creştină şi
datoriile reciproce ale m em brilor fam iliei. /An. LII (1877), 12
(sept.), pp. 551-554/.
1642. /CIOBOTEA/, Daniel(Patr.), Fam ilia creştină,
între criză şi speranţă. /An. 1(2010), nr. 2(mai~aug.), pp. 7-9/.
1643. COSMA, Sorin (Pr. Prof. Dr.), Indisolubilitatea
căsătoriei şi divorţul. /An. CXXI (2003), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp.
454-464/.
Generalităţi. Indisolubilitatea căsătoriei. Cartea de despărţire.
Rânduiala stabilită de Sf. Ap. Pavel. Atitudinea Bisericii faţă de divorţ.
Legislaţia bisericească faţă de divorţ. Evaluări etico-pastorale. Concluzii.
1644. DAN, Miron M. (Drd. Pr.), Principii de m orală
privitoare la fam ilie în Pravila cea M are. /An. LXXXVII
(1969), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1187-1197/.
215
1645. DEMETRESCU, Drag., Influenţa morală a
Evangheliei. /An. XVII (1894) 10 (ian.), pp. 824-839/.
1646. ERB1CEANU, Gh., Pedeapsa nedreptăţii
părinţilor asupra fiilor. /An. IX (1885), 8 (aug.), pp. 635-640/.
Traducere şi prelucrare după I. H. Grand-Pierre,
1647. G/ÎRBOVICEANU/, P., lo a n G otcu, M orali
fam iliei creştine (f. L, f a.). /An. XXIII (1899), 5 (aug.), pp.
460-463/ {Recenzie).
1648. MARCU, Marinei Laurenţiu, Cong
internaţional de Teologie F am ilia c r e ş tin ă , o b in e c u v â n ta r e
p e n tru B iserică ş i societate(B ucxaeşti, 1-3 nov. 2011). /An.
11(2011), nr. 3(sept. - dec.), pp. 139-146/(Foto. 1 buc. color).
1649. Id., NEDELCU, Marius, Conferinţa cu tema „Să
convieţuim într-o perioadă de criză - familia lui Dumnezeu,
familia omului, familia popoarelor”, organizată de Patriarhia
Română şi Comunitatea Sant'Egidio(Bucureşti, 24 mai 2011).
/An. Π (2011), nr. 2(mai-aug.), pp. 42 - 45/(Foto. 2 buc. color).
1650. MUNTEAN, Cristian(Pr. Drd.), Fam ilia în
viziunea episcopului V asile Com an al Oradiei(1970 - 1992).
/An. CXXIV (2006), nr. 1-3(ian. - mart.), pp. 451 - 461/.
1651. /ORLEAMJ-BÂRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Familia creştină. /An. XXVIII (1904), 6 (sept.), pp. 628-638/.
1652. PASCHIA, Gheorghe (Pr. Dr.), Fam ili
raporturile dintre m em brii ei. /An. Cili (1985), 1-2 (ian.-
febr.), pp. 100-109.
Membrii familiei în Noul Testament. Raporturile dintre soţi.
îmbogăţirea dragostei dintre soţi. Cauze ale slăbirii dragostei dintre soţi şi
evitarea lor. Raporturile dintre soţi şi membriifamiliei, precum şi dintre soţi.
1653. PAVEL, Constantin C. (Prof.), Problem e m
cu privire la căsătorie şi fam ilie. /An. LXXXV (1967), 1-2
(ian.-febr.), pp. 126-144/.
Rolul căsătoriei şi al familiei. Naşterea de copii - scop principal al
căsătoriei. Ideologii şi practici ostile vieţii şi familiei: maltusianismul,
neomaltusianismul, birth-controlul etc. şi temeiurile condamnării lor de
către Biserica Ortodoxă. Rolulfamiliei în educaţia morală a omului. Factori
negativi şi factori pozitivi în consolidarea familiei.

216
1654. PLOIEŞTEANU, Inocent M. (Arh.), D espre m icul
num ăr al celor aleşi. /An. IX (1885), 8 (aug.), pp. 635-640/.
Traducere şi prelucrare după I, H. Grand-Pierre.
1655.Id., M um a de fam ilie. /An. X (1886), 3 (mart.), pp.
193-203/.
1656. P/OPESCU/, D. St., Pr. Dr. Liviu Stan, Căsătoria
religioasă şi fam ilia, în „Revista Teologică”, XXXI (1941), 7-
8 (iul.-aug.), pp. 317-325/. /An. LIX (1941), 9-10 (sept.-oct.),
pp. 596-597/ (Recenzie).
1657. P/OPESCU/, M., Pr. Ioan Gotcu, M oralitatea
fam iliei creştine (f.l., f.a.). /An. XXIII (1900), 12 (mart,), pp.
1161-1174/ (Recenzie).
1658. /Redacţia/, Sim pozionul „Violenţa în fam ilie”
(Bucureşti, 3 febr. 2001). /An. CXIX (2001), nr. 1-6 (ian.-iun.),
pp. 46-50/.
1659. SAMURIANU, George P., M onica, muma
Fericitului Augustin. /An. XIII (1889), 5 (aug.), pp. 310-317; 6
(sept.), pp. 310-317/.
1660. SCARLAT, Paul, C instirea fam iliei In Biserica
Ortodoxă Rom ână. /An. 1(2010), nr. 2(mai-aug.), pp. 24-33/.
Scurtă istorie a sărbătorilor legate de familie şi aportul Bisericii.
Acţiuni dedicate copiilor în diversele eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române.
Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia Zilei
Internaţionale a Copilului, 1 iun. 2010. Mesajul Preafericitului Părinte
Daniel la Duminica Părinţilor şi Copiilor în Biserica Ortodoxă Română(6
Iun. 2010). Summary.
1661. SCRIB AN, I. (Arhim.), Victor Valentin, Căsătoria
religioasă, în „Adevărul”, 1924, dec. 24. /An. XLIII (1925), 3
mart.), p. 184/ (Recenzie).
1662. Id., Arhim . Policarp M oruşca, Căsnicia creştină
(Arad, 1927). /An. XLVI (1928), 2 (febr.), p. 191/ (Recenzie).
1663. Id., Arhim. Policarp Moruşca, Ce trebuie să ştie
mirii (Arad, 1927). /An. XLVI (1928), 3 (mart.), p. 288/(Recenzie).
1664. SIMEDREA, T. /Arh.), Episc. Grigorie Gh. Comşa,
Icoana familiei creştine (Arad, 1934). /An. LII (1934), 1 1-12 (nov.-
dec.), p. 807/ (Recenzie).
217
1665. Id., Episc. Grigorie Gh. Com şa, Păcatul lipsei de
prunci (Arad, 1934), /An. LII (1934), 11-12 (nov.-dec.), p.807/
(Recenzie).
1666. STOICA, Constantin (Pr.), Fam ilia şi viaţa la
începutul unui nou m ileniu creştin. /An. CXIX (2001), nr. 7-
12 (iul.-dec.), pp. 97-109/.
Congresul internaţional organizat de Biserica Ortodoxă Română şi
Biserica Romano - Catolică din România (Bucureşti, 25-27 sept. 2001).
1667. TEODORESCU, Virgiliu(Prof.), Ştefania Mihăilescu,
Emanciparea femeii române - Studii şi antologie de texte, voi.
11(1919 -1948), Bucureşti, Editura Ecumenica, 2004,675 pag. /An.
CXXIV (2006), nr. l-3(ian. - mart.), pp. 527 - 530/ {Recenzie).

XIV. Prietenia
1668. COSMA, Sorin (Mag.), Prietenia în mora
creştină. /An. LXXXII (1964), 5-6 (mai-iun.), pp. 496-510/.
Introducere. Sensul moral al prieteniei. însuşirile prieteniei creştine.
Foloasele prieteniei din punct de vedere moral-creştin. Pacea şi prietenia în
lumina moralei creştine.
1669. C/RONT/, G., C. G. Boris, /Prietenia în general şi
după Fotie cel M are/, în „Eclisia”, XV (1937), nr. 26-35, pp.
203-204,234-236, 243-244,256-258, 274-276. /An. LV (1937),
7-10 /iul.-oct.), p. 549/ (Recenzie).
1670. D/EMETRESCU/, Drag., Iisus şi Io sif cei cu b
chip din A rim atheia. R eflexiuni m orale asupra adevăratei
prietenii. /An. XX (1897), 10 (ian.), pp. 1052-1057/.
1671. PASCHIA, Gheorghe (Pr. Dr.), B una-cuviin
creştină în salut. /An. CV (1987), 3-4 (mart.-apr.), pp. 63-70/.

XV. Munca
1672.BĂDESCU, Sp. (Pr.), Despre însemnătatea
ocupaţiunilor ordinare ale omului în viaţa creştină spiritualo-
morală. /An. I (1875), 11 (aug.), pp. 822-831/.
218
Generalităţi cu privire la activitatea umană. Activitatea umană în
procesul mântuirii. Raportul dintre convingerile moral-religioase şi
activitate. Trăsături creştine în activitatea umană. Exemple scripturistice.
1673. C/RONŢ/, Gh., Arhim. G. Th. Zaharulis, Munca şi
profesiunea, în, X IX (1936), fese. 2, pp. 240-258. /An. LIV (1936),
7-8 (iul.-aug.), pp. 652-653/ (Recenzie).
1674. MIHĂLCESCU, I., M unca în lum ina învăţăturii
creştine. /An. XL (1921), 1 (oct.), pp. 33-48/.
Munca în concepţia unor sisteme filozofice. Munca - datorie morală
(atestări scripturistice şi patristice). Munca - mijloc al evoluţiei civilizaţiei.
1675. M/OISESCU/, G. I., Pr. I. V. Pascu, M unca în
lum ina Sfintei Scripturi (Focşani, 1937). /An. LV (1937), 7-10
(iul.-oct.), p. 555/ (Recenzie).
1676. PLOIEŞTEAN!!, Teofil M. (Arh.), Activitatea
folositoare. /An. XXXVIII (1914), 8 (nov.), pp. 749-757/.
1677. Id., Creştinul în ore libere. /An. XL (1922), 4
(ian.), pp. 241-244/.
Noţiunea şi valoarea timpului. Munca şi odihna în concepţia creştină.
Recomandări scripturistice.
1678. /Redacţia/, D om nul N. Iorga despre datoria de a
munci. /An. XLIX (1931), 2-3 (febr.-mart.), p. 185/.
1679. SCRIBAN, I. (Arhim.), Conferinţă ţinută. /An.
XLI (1923), 5 (febr.), p. 391/.
Conferinţa Arhim. Iuliu Scriban, Munca pentru Biblie, ţinută la
Ateneul din Giurgiu (1933febr. 18).
1680. V/ASILESCLV, Em., C. N. M ichailescu, M unca în
cadrul planului divin (Rm. Vâlcea, 1938). /An. LVI (1938), 9-
10 (sept.-oct), p. 589/ (Recenzie).

XVI. Critica şi autocritica


1681. PLOIEŞTEANU, Teofil M. (Arh.), Critica aproapelui.
/An. XL (1916), 2 (mai), pp. 102-111/.

219
τ

XVII. Suferinţa
1682. BALAUR, D., Ierom. Ioan Schakhovskoy, Taina
lui Iov. Despre suferinţă, Berlin, 1933. /An. LIII (1935), 9-10
(sept.-oct), p. 537/ (Recenzie).
1683. DRAGOMIRESCU, Ioan, Suferinţa, /An. XL
(1922), 7 (apr.), pp. 493-498/.
Traducere după Frank Thomas.
1684. Id., De unde vine suferinţa? /An. XL (1922), 8 (mai),
pp. 576-580/.
1685. D/UDU/, V., Mihail Kowacew, /însemnătatea
suferinţei/, în „Duhovna Cultura”, Sofia, 1936, nr. 68. /An. LIV
(1936), 11-12 (nov.-dec.), p. 771/ (Recenzie).
1686. MEHEDINŢI, S., O mare pildă din timpurile
noastre. /An. LXIV (1946), 1-3 (ian.-mart.), pp. 48-59/.
Momente din viaţa lui Oskar Wilde. Roiul suferinţei în viaţa morală,
învăţătura creştină despre suferinţă.
1687. SCRIBAN, I. (Arhim.), Adele Kamm, Chiar în
dureri să fim voioşi (trad. de Constantin Beu) (Bucureşti,
1930). /An. XLIX (1931), 4 (apr.), p. 383/ (Recenzie).

XVIII. Fericirea
1688. /FLORIDA,?/, Calea fericirii. /An. XL (1922), 7
(apr.), pp. 498-499/.
1689. G/ÎRBOVICEANU/, P., /Pr. N. Runceanu,
Drumul Crucii (Bucureşti, 1914). /An. XXXVIII (1914), 1
(apr.), p. 78/ (Recenzie).
1690. MIHĂLCESCU, I., L’abbe Deyrieeux, Le
Bonheur selon l’Evangile (Paris, 1922). /An. XLI (1923), 4
(ian.), p. 320/ (Recenzie).

220
XIX. Monahismul
1691. BOGHIU, Sofian (Arhim.), Monahismul între Orient
şi Occident. /An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul-dec.), pp.l 19-120/.
Comunicare la a XII-α întâlnire internaţională „Oameni şi religii"
(Bucureşti, 30 aug.-1 sept. 1998).
1692. CRĂCIUNAŞ, Irineu (Ierod.), Chipul călugărului
îmbunătăţit după Sfinţii Părinţi. /An. LXXII (1954), 8 (aug.),
pp. 341-355/.
1693. DRĂGULIN, Gheorghe I. (Pr.), Ierom. Ioanichie
Bălan, Pateric românesc ce cuprinde viaţa şi cuvintele unor
cuvioşi părinţi ce s-au nevoit în mănăstirile româneşti. Sec.
XV-XX (Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1980). /An.
XCIX (1981), 3-4 (mart.-apr.), pp. 465-470/ (Recenzie).
1694. GUŞĂ, Ştefan(Arhim. Dr.), Monahismul la
Sfântul Vasile cel Mare. /An. CXXVII (2009), nr. 5-8(mai -
aug.), pp. 368 - 383/.
1695. HRISOSTOM, Ioan (Sfântul), Trei discursuri
contra adversarilor vieţei monahale (trad. Prot. Gherasim
Safirin). /An. VI (1882), 6 (iun.), pp. 366-378; 7 (iul.), pp. 430-439;
8 (aug.), pp. 487-498; an. VII (1883), 8 (aug.), pp. 475-595 (erată la
pag. 514); an. Vm (1884), 1 (ian.), pp. 49-66; 2 (febr.), pp. 147-150;
3 (mart.), pp. 222-236; 5 (mai), pp. 353-365; 8 (aug.), 584-606/.
1696.IBRAHIM, Gregorios Yuhanna (Mitrop.),
Monahismul între Orient şi Occident. /An. CXVI (1998), nr.
7-12 (iul.-dec.), pp. 121-124/.
Comunicare la a Xll-a întâlnire internaţională „ Oameni şi religii"
(Bucureşti, 30 aug.-l sept. 1998).
1697. lONAŞCU, Juvenalie (Ierom. Drd.), Monahismul,
trăire liturgico-eclesială. /An. CXVIII (2000), nr. 4-6 (apr-
iun.), pp. 235-241/.
1698. PISAROV, B., Ikici Ştefan, Chilia monahală şi
însemnătatea ei, în „Duhovna Ctraja”, an. VIII (1935), nr. 1, pp.
26-34. /An. LEU(1935), 5-6 (mai-iun.), pp. 312-313/ (Recenzie).
1699. /POIANA/, Eufrasia (Monah), Viaţa în plinătatea
2.21
sa: trăirea monahală. /An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-dec.),
pp. 140-144/.
1700. RUSU, Augustin (Pr. Drd.), Dimensiunile
duhovniceşti-spirituale ale monahismului ortodox. /An.
CXIV (1996), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 361-381/.
Introducere. Idealul apropierii de Dumnezeu prin monahism,
întemeietorul şi idealurile vieţii monahale. Monahismul-organizare
instituţională şi duhovnicească a sfaturilor evanghelice. Dimensiunile
spirituale ale monahismului. Viaţa monahală — cale spre desăvârşire.
Chipuri de vieţuire monahală. Concluzii.
1701. Id., Temeiuri doctrinare ale aspectului comunitar
al vieţii monahale. /An. CXV (1997), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp.
258-273/.
1702.Id., Aspecte şi caracteristici ale spiritualităţii
părinţilor pustiei. /An. CXVI (1998), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp.
348-359/.
1703. SCRIBAN, I. (Arhim.), Cuvântarea înalt Prea
Sfinţitului Mitropolit Primat D. D. Dr. Miron la mănăstirea
Văratec(l 922,aug.7). /A n. XL (1922), 12 (sept.), pp. 931-934/.
Rolul mănăstirilor în viaţa moral-religioasă.
1704. TĂNASE, Petroniu (Ierom.), Alte ştiri despre
cuviosul loan cel Nou Hozevitul. /An. C (1982), 3-4 (mart.-
apr.), pp. 295-299/.
1705. VASILACHE, Vasile (Protos.), Galaction Silistrcanu,
îndrumări către popor (f. 1., f. 1.). /An. LVIH (1940), 3-4 (mart.-
apr.), pp. 260-261/ (Recenzie).
1706. ZOTTU, ÎG J ( D r ) , începutul monachismului.
/An. I (1875), 4 (ian.), pp. 284-289Λ
Generalităţi despre viaţa monahală. Motivele intrării în monahism.
Argumente scripturistice.
/An. I (1875), 5 (febr.), pp. 267-277/.
Asceţi. Pustnici. Viaţă chinovială. Momente din istoria monahismului.
Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Simeon Stălpnicul. Sfântul loan Hrisostom.

222
XX. Proprietatea

1707. BALAUR, D., Ierom. loan Schakhovskoy,


Parabola despre bogaţia nedreaptă, (YMKA - Press, Paris,
1932). /An. LIII (1935), 5-6 (mai-iun.), pp. 302-303; reluată în
traducere în „Fântâna Darurilor”, VIII (1936), pp. 166-173. /An.
LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), pp. 387-389/ (Recenzie).
1708. MIHĂLCESCU, I., învăţătura Evangheliei despre
lucrurile pământeşti. /An. XL (1922), 8 (mai), pp. 609-618/.
Provenienţa, scopul, modalităţile de utilizare şi folosul proprietăţii
private. Menţiuni scripturistice, patristice şi canonice.
1709. P/OPESCU/, D. St, Diac. Nicolae Mladin,
Comunitarism, în „Revista Teologică”, XXXI (1941), pp. 103-
156. /An. LIX (1941), 7-8 (iul.aug.), p. 468/ (Recenzie).
1710. P/OPESCU/, M„ Pr. C. Ionescu, Despre
proprietate şi datoriile ei în morala creştină (Bucureşti,
1895). /An. XIX (1895), 6 (sept.), pp. 365-369/ (Recenzie).
1711. Id., Vechile noastre biserici. /An. XXXIX (1915),
7 (oct), pp. 707-713/.
Averea în concepţia creştină. Rolul bisericilor creştine în primele
veacuri ale creştinismului în administrarea proprietăţilor enoriaşilor lor.
1712. SĂNDULESCU, Gheorghe (Drd.), Problema
bunurilor materiale în literatura patristică. /An. XLVIII
(1930), 7-8 (iul.-aug.), pp. 667-678/.
1713. SCRIBΑΝ, I. (Arhim.), Gh. G. Săndulescu,
Concepţia creştină despre Proprietate (Mănăstirea Neamţu,
1932). /An. L (1932), 9 (sept.), p. 622/ (Recenzie).
1714. VASILACHE, Vasile (Protos.), Diac. P. F.
Alexandru, Concepţia Sfântului loan Hrisostom asupra
bunurilor materiale (Huşi, 1939). /An. LVIII (1940), 9-10
(sept.-oct.), pp. 753-754/ (Recenzie).
1715. VASILE CEL MARE (Sfântul), Cuvânt către
bogaţi (trad. de Pr. D. Fecioru). /An. XCVII (1979), 3-4 (mart-
apr.), pp. 351-361/.

223
XXI. Indiferentism religios
1716. G/ÎRBOVICEANU/, P.» Ireligiozitatea şi
sinuciderile. /An. XX (1890) 2 (mai), pp. 145-160/.
1717. MANGÎRU, B., Urmările ireligiozităţii. /An.
XXXVI (1912), 2 (mai), pp. 164-175; 2 (iun.), pp. 277-282/.
1718. M/IHĂLCESCU/, I., Statistici şi cauze ale
regenerării credinţei. /An. XXXIII (1910), 10 (ian.), pp. 1187-
1188/.
1719. Id., Contra moralei ireligioase. /An. XXXIII
(1910), 12 (mart.), pp. 1431-1432/.
1720. Id., Cauzele necredinţei contemporane şi
mijloacele de a o combate. /An. XXXIX (1915), 1 (apr.), pp.
56-72; 2 (mai), pp. 183-195/.
1721. NICOLESCU, D. N., Câteva cuvinte despre
indiferentismul religios. /An. XV (1891), 7 (oct.), pp. 556-
564/.
1722. SCRIBAN, I., Indiferentismul religios şi mijloacele de
a-1 remedia. /An. XXVUI (1904), 2 (mai), pp. 153-168/.
1723.Id., Diac. Al. N. Constantinescu, Indiferentism
religios (Brăila, 1924). /An. XLII (1924), 9 (sept.), pp. 568-569/
(Recenzie).
1724. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Episc. Dr. Grigorie Gh.
Comşa, Lupta împotriva indiferentismului religios (Arad,
1934). /An. Lll (1934), 11-12 (nov.-dec.), p. 808/ (Recenzie).

XXII. Progres. Civilizaţie


1725.. CÎRSTOIU, Ştefan, Theologia militans. /An. LIX
(1941), 7-8 (iul.-aug.), pp. 401-413/.
1726. D/EMETRESCU/, Drag., Autoritatea tradiţiunei
şi raţiunea sau credinţa şi ştiinţa. /An. XVIII (1894), 6 (sept.),
pp. 426-441/.
1727. PITEŞTEANU, Gherasim (Arh.), Creştinismul şi
224
progresul. /An. XII (1888), 7 (oct.), pp. 465-479; 8 (nov.), pp.
538-547/.
1728. PLĂMĂDEALĂ, Antonie (Mitrop. Dr.), Forum
mondial al conducătorilor religioşi şi al parlamentarilor
pentru supravieţuirea omenirii (Oxford, Anglia, 11-15 apr.
1988). /An. CVI (1988), 3-4 (mart.-apr.), pp. 45-52/.
1729. SCRIBAN, I. (Arhim.), Constatări şi învăţăminte
religioase în catastrofa Transatlanticului „Titanic”. /An.
XXXVI (1912), 1 (apr.), pp. 85-88/.
1730. ŞTEFĂNESCU, Dim. N. (Pr.), Progres sau regres?
/An. XXXVI (1912), 6 (sept.), pp. 578-598/.

XXIII, Mântuirea

1731. A/NGHELESCU/, P. (Pr.), Prof G. Şt. Pasev,


/Ideea de mântuire şi elementul său moral/ în „Anuarul
Universităţii din Sofia. Facultatea de Teologie”, voi. VEI (1930-
1931). /An. LH(1934), 11-12 (nov.-dec.), pp. 774-776/ (Recenzie).
1732. BALAUR, D., A. Cartaşev, /Mântuirea personală
şi socială în Hristos/, în „Puţi”, nr. 45, pp. 30-36. /An. LIV
(1936), 3-4 (mart.-apr.), pp. 259-261/ (Recenzie).
1733. C/RONŢ/, Gh., Vasile Costitz, /Problema mântuirii
după învăţătura Sfântului şi Marelui Vasilie/, Atena, 1936. /An.
LV (1937), 5-6 (mai-iun,), pp. 364-365/ (Recenzie).
1734. D/EMETRESCU/, Drag., Varietăţi bisericeşti.
/An. XXII (1899), 10 (ian.), pp. 1066-1068/.
1735. DRĂGUŞ1N, Valeriu (Pr. Lect.), Soteriologia
chipului şi a asemănării în formarea duhovnicească. /An.
CXVIII (2000), nr. 4-6 (apr.-iun.), pp. 191-206/.
1736. G/ÎRBOVICEANU/, P., Iorgu Dumitrescu,
Cartea folositoare de suflet pentru mântuirea păcătoşilor (f.
1., f. a.). /An. XXIV (1900), 8 (nov.), pp. 778-779/ (Recenzie).
1737. IVAN, Iorgu (Prof.), Creştinul şi realizările
ştiinţei şi tehnicii. /An. CUI (1985), 1-2 (ian.-febr.), pp. 93-100/.

225
1738. MORARU, Alex. (Pr. Prof. Dr.), Ideea de pocăinţă
în Cazania lui Yarlaam -1643, /An, CXI (1993), 10-12 (oct.-
dec.), pp. 66-71/.
1739. /ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
îndreptarea sau mântuirea omului prin voinţa liberă şi
harul dumnezeiesc, după învăţătura lui Origen. /An. XXII
(1899), 10 (ian.), pp. 985-994/.
1740. PAVEL, Constantin(Prof.), Portretul moral al
creştinului ortodox. /An. C (1982), 1-2 (ian.-febr.), pp. 119-140/.
1741. P/OPESCU/, M., învăţătura Sfântului Atan
despre mântuire. /An. XX (1897), 12 (mart.), pp. 1137-1152;
XXI (1897), 1 (apr.), pp. 19-34; 2 (mai), pp. 131-150/.
1742. RADU, Dumitru (Pr. Prof.), Păstrarea dr
credinţe condiţie a dobândirii mântuirii. /An. CI (1983), 1-2
(ian.-febr.), pp. 51-70/.
1743. SCRIBAN, I. (Arhim.), Eve Lavalliere, Ma
Conversion (Paris, Gallimard, 1931). /An. XLIX (1931), 9
(sept.), p. 573/ (Recenzie).
1744. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Diac. I. Popescu-
Clinceni, Este mântuirea în afară de biserică?, în
„Renaşterea”, Craiova, XIV (1935), pp. 247-273. /An. LIII
(1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 402/ (Recenzie).
1745. S/IMEONOV/, S., Ierom. Metodie, Părintele Ioan din
Kronstadt, Sliven, 1939). /An. LVII (1939), 9-10 (sept.-oct), pp.
701-704/ (Recenzie).
1746. Id., I. K. Surskij, Părintele Ioan din Kronstadt,
(Belgrad, 1938). /An. LVII (1939, 9.10 (sept.-oct.), p. 705/
(Recenzie).

XXIV. Statul
1747. BALAUR, D., B. Vîseslavţev, /Problema
stăpânirii/, în „Puţi”, nr. 42, pp. 3-21. /An. LII (1934), 11-12
(nov.-dec.), pp. 806-807/ (Recenzie).
226
1748. Μ., N. Berdiaev, /Politeism şi naţionalism/, în
„Puţi”, nr. 43, pp, 93-94/ (Recenzie).
1749. Id., A. Cartaşev, /Biserica şi naţionalitatea/, în
„Puţi”, nr. 44, pp. 3-14. /An. LIII (1935), 3-4 (mart.-apr.), pp.
210-212/ (Recenzie).
1750. D/UDU/, V., Arhiep. Anastasie, /Ce este
revoluţia ?/ în „Pravoslavle”, Belgrad, IV (1937), nr. 1. /An. LV
(1937), 7-10 (iul.-oct.), pp. 545-546/ (Recenzie).
1751. P/OPESCU/, V. N. (Pr.), Dr. Prof. V. Sava,
Biserica şi statul, în voi. Zece ani In slujba Bisericii şi
Neamului (Cluj, 1934, pp. 185-201). /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-
febr.), p. 106/ (Recenzie).
1752. /Redacţia/, Consultaţia de la Bossey cu privire la
relaţiile dintre Biserică şi Stat (1976 aug. 19-25). /An. XCIV
(1976), 9-12 (sept.-dec.), pp. 905-906/.
1753. S/MEDREA/, T. (Arh.), Prof. G. Feodotoff, Le
probleme de l’ătat devenit l’Eglise, în „Oecumenica”, II (1935),
pp. 27-33. /An. LUI (1935), 3-4 (mart-apr.), pp. 218-219/ (Recenzie).

XXV. Patriotismul
1754. PLOIEŞTEANU, Teofil (Arh.), Patria. /An.
XXXIX (1916), 11 (febr.), pp. 1113-1124; 12 (mart.), pp. 1252-
1262; an. XL (1916), 1 (apr.), pp. 6-15/.
1755. RADU, Dumitru (Pr. Prof. Dr.), Trăirea creştină şi
iubirea de ţară. /An. CIV (1986), 5-6 (mai-iun.), pp. 5-13/.
1756. SCRIBAN, I. (Arhim.), Vasile Gălbureanu,
Iubirea de patrie, neam şi legea strămoşească (Piatra Neamţ,
1924). /An. XLII (1924), 9 (sept.), pp. 570-571/(R ecen zie).
1757. /VORNICESCUZ, Nestor (Mitrop.), Unitatea
naţională românească şi Biserica străbună. /An. CVI (1988),
5-6 (mai-iun.), pp. 3-7/.

227
XXVI. Pacea şi războiul
1758. A/NGHELESCU/, P. (Pr.), Victor N. Popescu,
Evanghelia şi pacea între popoare, în „Revista Fundaţiilor
Regale”, I (1934), nr. 11. /An. LII (1934) 11-12 (nov.-dec.), p.
796/ (Recenzie).
1759. BALAUR, D., Vladimir Alekiev, /Probl
războiului şi a păcii din punct de vedere creştin/, în
„Ţărcoveni Vestnică”, 1936, 7-8, febr., pp. 81-83. /An. LIV
(1936), 5-6 (mai-iun.), pp. 375-379/ (Recenzie).
1760. Id., Pr. C. Lenco, /Pentru pacea a toată lumea/, în
„Voscresnoe Citenie”, 1935, pp. 188-189. /An. LIV (1936), 7-8
(iul.-aug.), p. 648/ (Recenzie).
1761. CÂRSTOIU, Justinian (Protos.), Pacea, dreptatea
şi integritatea credinţei în perspectiva creştină. /An. CXVI
(1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp.339-348/.
1762. CORNIŢESCU, Constantin (Pr. Prof.), Pacea după
Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi. /An. CI (1983),
11-12 (nov.-dec.), pp. 815-825/,
1763. COSMA, Sorin (Magr.), Pacea şi dezarmare
învăţătura creştină. /An. LXXXI (1963), 5-6 (mai-iun.), pp.
503-521/.
1764. C/RONŢ/, Gh., A. Fitrachis, /Idealul păcii în
cultul ortodox/, (Mitilene, 1937). /An. LVI (1938), 1-4 (ian.-
apr.), p. 142/ (Recenzie).
1765. DEMETRESCU, Drag., Cum privea Tolstoi
războiul. /An. XXXIV (1911), 10 (ian.), p. 1097/.
1766. DUDU, V., Iv. S. Markovski, /Problema războiului
şi a păcii din punct de vedere creştin. Caracteristica războiului
în Vechiul Testament/, în „Ţărcoveni Vestnică”,, 1936, 7.8,
febr., p. 83. /An. LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), p. 383/ (Recenzie).
1767. Id., Prof. St. Paşev, /Problema războiului şi a
păcii din punct de vedere creştin. învăţătura lui Hristos şi a
Sfinţilor Apostoli despre război şi pace/ în „Ţărcoveni

228
Vestnică”, 1936, 7-8, febr., p. 84. /An. LIV (1936), 5-6 (mai-
iun.), p. 383/ (Recenzie).
1768. Id., I. K. Tonevski, /Problema războiului şi a păcii
din punct de vedere creştin. Atitudinea primelor veacuri
creştine şi a Sfinţilor Părinţi faţă de război şi pace/, în
„Ţărcoveni Vestnică”, 1936, 7-8, febr., p. 84. /An. LIV (1936),
5-6 (mai-iun.), p. 385/ (Recenzie).
1769. GEORGESCU, Ion V., „Legământul meu este un
legământ de viaţă şi de pace”. /An. LXXXII (1964), 5-6 (mai-
iun.), pp. 456-495/.
Tema principală a conferinţei creştine pentru Pace (1964 iun.-iul).
Profetul Maleahi şi ideea de viaţă şi de pace. Cadrul istoric, social şi religios
al activităţii lui Maleahi. Exegeza textului lui Maleahi. "Legământul" lui
Maleahi - legământul preoţiei.
1770. GÎRBOVICEANU, P., /Lupta pentru pace/. /An.
XXIII (1899), 3 (iun.), pp. 312-314/.
1771. HIBARIN, I., Datoria creştinilor de a lupta
pentru pace, împotriva agresiunii (trad. de I. Iufu). /An.
LXXII (1954), 4 (apr.), pp. 425-428/.
1772.IONIŢĂ, Viorel (Pr. Prof. Dr.), Al doilea seminar
internaţional cu tema „Pe calea unei teologii a păcii”
(Budapesta, 14-19 dec. 1987). /An. CVI (1988), 1-2 (ian.-febr.),
pp. 86-88.
1773. LUPAŞ, I., I. C. Delaturda, Război şi civilizaţie
(Cluj, 1923). /An. XLI (1923), 4 (ian.), pp. 309-311/ (Recenzie).
1774. MANGÎRU, B„ „Pace vouă”. /An. XXXVIII
(1914), 9 (dec.), pp. 879-889/.
1775. M/OISESCU/, G. I., Pr. Al. Bardier, Hristos pacea
lumii (Fălticeni, 1941). /An. LIX (1941), 7-8 (iul.-aug.), pp.
459-460/ (Recenzie).
1776. MOISESCU, Iustin (Patr.), Bunurile păcii. /An.
CIV (1986), 1-2 (ian.-febr.), pp. 29-31.
1777. N/ICOLAE/, N. M„ Mitrop. Ştefan al Sofiei, Setea
de pace în „Hristianca”, Sofia, 1935, 1. /An. LV (1937), 3-4
(mart.-apr.), pp. 235-236/ (Recenzie).
229
1778. PLOIEŞTEANU, Teofil (Arh.), Pacea întru l
Hristos. /An. XXXVIII (1914), 4 (iul.), pp. 293-299/.
1779. PRESCURE, Vasile (Mag.), Iubirea de oameni şi
pacea. /An. LXXXII (1964), 1-2 (ian.-febr.), pp. 95-109/.
1780. SANDU, Ştefan, Temeiuri teologice pentru
apărarea păcii în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh
Dr. Iustin Moisescu./An. CUI (1985), 7-8 (iul.-aug.), pp. 509-
533/.
1781. SCRIBAN, I. (Arhim.), Cum se prefac gândurile.
/An. XLVII (1929), 6 (iun.), pp. 572-573/.
1782. STĂNCIULESCU-BÎRDA, Alex., (Pr.), Revista
„Biserica Ortodoxă Română”, factor activ în lupta pentru
pace. /An. CIV (1986), 5-6 (mai-iun.), pp. 123-134/.
1783. STĂNILOAE, D. (Pr. Prof.), încrederea şi
prietenia între oameni şi popoare, condiţii pentru
coexistenţa paşnică între state şi porunci ale învăţăturii
creştine. /An. LXXIV (1956), 5 (mai), pp. 438-450/.
1784. Id., „Să nu ucizi”. Temeiuri creştine pentru pace.
/An. LXXXII (1964), 1-2 (ian.-febr.), pp. 76-95/.
1785. VASILESCU, Gheorghe, Pacea, independenţa,
libertatea - idealuri scumpe poporului român. /An. CIV
(1986), 3-4 (mart.-apr.), pp. 42-46/.
1786. VEŞTEMEAN, D., „Pentru pacea a toată lumea”.
/An. LXX (1952), 6-8 (iun.-aug.), pp. 409-415/.
1787. VORNICESCU-SEVERINEANU, Nestor (Episc.),
Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale lumii.
/An. XCIII (1975), 7-8 (iul.-aug.), pp. 901-911/.
Evanghelia păcii în contemporaneitate. Coresponsabilitatea în
structurile de azi a le lu m ii. Dreptatea socială. Creştinii şi problemele
sociale. Teologia păcii. Conferinţa creştină pentru pace şi problemele
actuale ale lumii. Concluzii.

230
XXVII. Biserica şi societatea
1788. ALIZATI, Cesare (Dr. Doc.), Noua Europă şi
Bisericile, (trad. Pr. M. D. Lungu). /An. CXVII (1999), nr. 1-6
(ian.-iun.), pp. 105-106/.
1789. ANΑΝΙΑ, Bartolomeu (Arhiep.), România şi
Europa. /An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 77-81/. ^
C o m u n ic a r e la a X l l - a în tâ ln ir e in te r n a ţio n a lă „ O a m e n i ş i r e l ig i i "
(B u c u r e ş ti, 3 0 a u g .-J s e p t. 1 9 9 8 ).
1790. ANGHELESCU, P. (Pr.), Prot Serghie Bulgacov,
Euharistia şi problemele sociale ale societăţii moderne (trad.
de Arh. T. Simedrea) (Arad, 1934). /An. LII (1934), 11-12 (nov.-
dec.), pp, 800-801/ (Recenzie).
1791. Id., D. P. Stoimenov, /Creştinism şi naţionalism/,
în „ŢărcovenaVestnică”, XXXV, nr. 38-39. /An. LII (1934), 11-
12 (nov.-dec.), p. 805/ (Recenzie).
1792. Id., Pr. Grigorie P. Alexandrov, /Religia/ în
„Otecestvo”, Lom, 1933, an. I, nr. 1. /An. LII (1924), 11-12
(nov.-dec.), p. 807/ (Recenzie).
1793. Id., Dr. Doc. G. Şt. Pasev, /Chestiunea socială în
lumina doctrinei morale a lui Iisus Hristos/, Sofia, 1928. /An.
LIII (1935), 5-6 (mai-iun.), pp. 295-297/ (Recenzie).
1794.Id., Prot. Prof. Hr. Dimitrov, /Misiunea internă
bisericească, fiinţă, acţiune şi organizaţie/, în „Duhovna
Cultura”, Sofia, nr. 53-55, pp. 401-416, 77-92. /An. LII (1934),
7-8 (iul.-aug.), p. 543/ (Recenzie).
1795. ARINZE, Francis (Cârd.), Dialogul interreligios, o
necesitate a timpului nostru. /An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-
dec.), pp. 108-111/.
C o m u n ic a r e la a X l l - a în tâ ln ir e in te r n a ţio n a lă „ O a m e n i ş i r e l i g i i ”
(B u c u r e ş ti, 3 0 a u g .- l s e p t. 1 9 9 8 ).
1796. BALAUR, D,, P. S. Lopuhin, /Biserica şi Omul/,
în „Ţărcovnaia Jigni”, 1934, pp. 34.48. /An. LII (1934), 7-8
(iul.-aug.), pp. 534-535/ (Recenzie).
1797. Μ., P. G. Fedotov, /însemnătatea socială a
231
creştinismului/, Paris, 1933. /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), p.
531/ (Recenzie).
1798.Id., Ippolit Gofsteffer, /Creştinismul social/, în
„Puţi”, nr. 41, p p .73-100. /An. LII (1934), 11-32 (nov.-dec.), p.
802/ (Recenzie).
1799. Μ., Pr. Gheorghe Florovschi, /Tiutcev şi Vladim
Soloviev/, în „Puţi”, nr. 41, pp. 2-24. /An. LII (1934), 11-12
(nov.-dec.), p. 808/ (Recenzie).
1800. B/ARNEA/, I., E. L. Sukenik, The Earrlie
Recorde of Christianity în „American Journal of Archeology”,
voi. LI (1947), nr, 4, pp. 351-365. /An. LXVI (1948), 11-12
(nov.-dec.), p. 631/ (Recenzie).
1801. BĂCĂUANII, Vartolomeu (Arh.), Creştinismul
social. /An. XXXVII (1913), 9 (dec.), pp. 671-679/.
1802. BEJAN, St. S. (Pr.), Individul şi comunitatea
lumina creştinismului. /An. XLI (1923), 7 (apr.), pp. 490-497;
9 (iun.), pp. 618-624/.
1803. BIROUL DE PRESĂ, Biserica apără demnitat
şi sănătatea persoanei umane. /'An. CXXVII(2009), nr. 9-
12(sept. - dec,), pp. 341-342/.
1804. BÎRLIBA, Ioan (Pr.), Prot. Vladimir
Burjacovscbi, Biserica şi tineretul (Chişinău, 1931) /An. L
(1932), 7 (iul.), pp. 506-507/ (Recenzie).
1805. BOSTAN, Cristian, Conferinţa „Medicină şi
Spiritualitate - o abordare multidisciplinară a pacientului
vârstnic”, organizată la Palatul Patriarhiei din Bucureşti (19
- 20 aprilie 2012). /An. 111(2012), nr. l(ian. - apr.), pp. 93-
100/(Foto. 3 buc. color.).
1806. BULGACOV, Serghie (Prot. Prof), Biserica, lumea
şi „Mişcarea” (trad. de Ch. V. Spinei). /An. XLVIII (1930), 4
(apr.), pp. 312-319/.
1807. BUZEA, N. (Dr. Doc.), Creştinism social. /A
XLIII (1925), 8 (aug.), pp. 457-465; an. XLIV (1926), 3 (mart.),
pp. 116-121/.
R e f o r m i s m u l s o c i a l . D e m o c r a ţ i a în c o n c e p ţ i a c r e ş t i n ă . C o n c l u z i i .

232
1808. CHIVU, I. (Diac. Asist.), Ziua mediului
înconjurător. /An. CVII (1989), 7-10 (iul.-oct.), p. 66/.
1809. CIOROIANU, Ştefan (Prot. Dr.), Tot sufletul să se
supuie stăpânirilor. /An. XLVI (1928), 8 (aug.), pp. 700-705/.
1810. CIUHANDU, Gh. (Dr.), Pentru cei robiţi şi pentru
mântuirea lor. /An. XLI (1923), 9 (iun.), pp. 609-617/.
P o z iţia B is e r ic ii O r to d o x e R o m â n e f a ţ ă d e p e n ite n c ia r e .
1811. COMAN, Constantin (Pr. Asist. Dr.), Cea de-a
doua consultaţie privind „Misiunea Bisericilor într-o
Europă secularizată” organizată de Conferinţa Bisericilor
Europene (Sigtuna, Suedia, 2-6 mai 1988). /An. CVI (1988), 5-
6 (mai-iun.), pp. 73-78/.
1804. COMAN, Ioan (Pr. Prof.), Solidaritatea în
gândirea şi viaţa patristică. /An. LXXXVIII (1970), 7-8 (iul.-
aug.), pp. 729-732/.
1805. /COMAN/, Vasile (Episc.), învăţăminte ale
Sfinţilor Trei Ierarhi pentru problemele actuale ale Bisericii.
/An. XC (1972), 1-2 (ian.-febr.), pp. 121-126/.
1814.Id., Pace şi bunăvoire. /An. CIV (1986), 1-2 (ian.-
febr.), pp. 31 -34/.
1815. CORNEANU, Nicolae (Mitrop.), Foametea,
sărăcia şi cursa înarmărilor. /An. CIV (1986), 7-8 (iul.-aug.),
pp. 77-79/.
1816. C/RONŢ/, G., Alivizatos S. Hamilcar, /Biserica şi
statul din punct de vedere ortodox/, în „Eclisia”, XV (1937), nr.
5-13. /An. LV (1937), 3-4 (mart.-apr.), pp. 231-232/ (Recenzie).
1817. Id., Pr. I. Gh. Ghia, Creştinismul şi duhul creator
în lume, în „Revista Teologică”, XXVIII (1938), pp. 468-480.
/An. LVII (1939), 1-2 (ian.-febr.), p. 81/ (Recenzie).
1818. CUNESCU, Gh. (Pr.), Dr. Nestor Vornicescu,
Pace pe pământ (Craiova, 1986). /An. CV (1987), 5-6 (mai-
iun.), pp. 182-183/ (Recenzie).
1819. DASCĂLU, Silviu, Conferinţa internaţională
„Platforma globală pentru reflecţie teologică 2010. Unitate
şi misiune astăzi: mărturii şi opinii venite de la cei
233
marginalizaţi”(Bucureşti, 5-9 oct. 2010). /An. 1(2010), nr.
3(sept. - dec.), pp. 94 - 99/.
1820. DEMETRESCU, Drag., Cuvinte memorabile.
XXXV (1911), 1 (apr.), p. 117/.
1821. DRĂGULIN, Gheorghe I. (Pr. Prof. Univ. Dr.)
Ion Vicovan, „Daţi-le voi să mănânce!” (Iaşi). /An. CXXI
(2003), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 791-794/ (Recenzie).
1822. D/UDU/, V., Arhim. Climent, /Oameni noi/, în „Puţi”,
1937, nr. 2. /An. LV (1937), 11-12 (nov.-dec.), p. 725/ (Recenzie).
1823. Id., Marinko M. Vasin, /Creştinismul ca singura
posibilitate pentru mântuirea Europei/, în „Duhovna Straja”,
1938, nr. 2. /An. LVII (1939), 7-8 (iul.-aug.), p. 461/ (Recenzie).
1824. DURĂ, Nicolae (Pr. Dr.), Cârd. Dr. Christoph
Schonbom, Die Menschen, die Kirche, das Land. Christentum
als gesellschaftliche Hereusforderung (Viena, 1998). /An. CXVI
(1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 462-464 / (Recenzie).
1825. EFTIMIE, Andrei I. (Pr.), înalta chema
Bisericii astăzi./An.LI (1933), 11-12 (nov.-dec.), pp. 522-523/.
1826. ENĂCEAMJ, Ghenadie (Arhim.), Biserica şi
societatea. /An. III (1877), 11 (aug.), pp. 487-501/.
R o lu l B is e r ic ii în s ta t. „ în o m e n ir e o r ic e in s titu ţiu n e „ o r ic e s o c ie ta te
n u p o a t e s ă e x is te d e c â t n u m a i p r i n c u v â n tu l d e a o c o n d u c e la u n b in e
o a r e c a r e . .. O s o c ie ta te e s te c u a tâ t m a i d u ra b ilă şi de o m e n ir e e s te
îm b ră ţişa tă , c u a tâ t m a i m u lt, c u c â t m ijlo a c e le d e a c ţio n a r e s u n t m a i m o r a le
ia r s c o p u l c e e a u r m ă r e ş te e s te m a i c o n fo r m c u te n d in ţa m o r a lă ş i n e lim ita tă
a o m u l u i .. . N u m a i B i s e r i c a p o a t e s ă l i n i ş t e a s c ă p e o m în s ta r e a lu i d e
d e s o la ţiu n e ş i c h ia r d e d is p e r a r e C o n tr ib u ţia B is e r ic ii O r to d o x e R o m â n e
la p r o g r e s u l c u ltu r ii ş i c iv iliz a ţie i p o p o r u l u i ş i s ta tu lu i r o m â n .
1827. ENESCU, C.(Pr.), Sfântul Ciprian către D
despre pericolele Iumei./An.XX (1896), 4 (iul.), pp. 279-290/.
1828. E/RBICEANU/, C., Despre sentimentul relig
raport cu cel social şi naţional. /An. XIII (1889), 9 (dec.), pp.
497-508/.
C o n s titu ţia p s ih o s o m a tic ă a o m u lu i. S e n tim e n tu l r e lig io s ca
n e c e s ita te o n to lo g ic ă . C o n ş tiin ţa s o c ia lă ş i n a ţio n a lă . R a p o r tu l in d e s tr u c tib il
d in tr e c o n ş tiin ţa r e lig io a s ă , c e a s o c ia lă ş i c e a n a ţio n a lă .

234
Τ'

1829. FĂTU, Valentin (Pr.), Simpozionul „Religie,


Ştiinţă, Mediu-Marea Neagră în criză” (20-28 sept. 1997).
/An. CXV (1997), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 12-34/.
1830. GRIGQRESCU, Cosmin, Consolidarea iniţiativelor
comunitare de prevenire a HTV/SIDA şi a violenţei în familie,
în România. /An. CXXIH(2005), nr. 4-6(apr. - iun.), p. 530/.
1831. RĂDUNĂ, Eduard (Diac.), Vizita Sanctităţii Sale
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului,
în România (24-28 oct. 1999). /An. CXVII (1999), nr. 7-12
(iul.-dec.), pp. 23-108/.
1832. /FLOREA/, Lucian (Arh.), Solidaritatea umană în
lumina învăţăturii creştine. /An. CX (1992), 1-3 (ian.-mart),
pp. 72-73/.
1833. GALERIU, Constantin (Pr. Prof.), Pacea, temă a
propoveduirii Bisericii. /An. CIV (1986), 1-2 (ian.-febr.), pp.
34-38/.
1834. GEAMĂNU, Aristide(Pr.),Biserica şi criza
educaţiei familiale. /An. XLDC (1931), 12 (dec.), pp. 851-852/.
1835. GHATTAS, Stephanos II (Patr.), Coabitare în
conflict, în timpul zilelor de meditaţie şi de rugăciune pentru
pace./An.CXVI(1998),nr.7-12(iul.-dec.), pp. 102-103/.
C o m u n ic a r e la a X l l - a în tâ ln ir e in te r n a ţio n a lă „ O a m e n i ş i r e l ig i i "
(B u c u r e ş ti, 3 0 a u g .-J s e p t. 1 9 9 8 ).
1836. GIRBOVICEANU, P., Mărturisirea adevărului.
/An. XXIII (1899), 3 (iun.), pp. 318-320/.
1837. Id., O interpelare. /An. XXIII (1900), 11 (febr.), pp.
1035-1037/.
S ta r e a m o r a lă a m a s e lo r p o p u la r e .
1838. Id., Soldaţii şi Biserica. /An. XXVII (1903), 9
(dec.), pp. 1031-1032.
1839.IACOB, Lazăr (Prof.), Biserica şi transformările
sociale. /An. LXIII (1945), 7-8 (iul-aug.), pp. 302-318/.
O m u l, p r i n d e s t i n u l s ă u î n c o n t e x t u l e x i s t e n ţ e i , e s t e s u b i e c t c o m u n a l
B is e r ic ii ş i f o r m a ţ i u n ii p o litic o - s o c ia le în c a d r u l c ă r e ia tr ă ie ş te . B is e r ic a .
S t a t u l . N e c e s i t a t e a c o l a b o r ă r i i d i n t r e B i s e r i c ă ş i S t a t. S i n c r o n i s m u l B i s e r i c i i .
C o n c lu z ii .

235
1840.IONESCU, G. M., „Horno homini lupus”. /An. L
(1932), 4 (apr.), pp. 307-313/.
1841.IONESCU, Şerban (Prof. Dr.), Problema morală şi
viaţa socială. /An. L (1932), 1 (ian.), pp. 36-45/.
1842. IORDĂCHESCU, Valeriu (Pr. Prof.), Morală şi
Sociologie. /An. XLVIII (1930). 2 (febr.), pp. 106-117; 3
(mart.), pp. 193-204/.
1843. KOHEN FUJI, Ven, Religiile în faţa crizelor şi a
suferinţelor Asiei. /An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp.
138- 140/.
C o m u n ic a r e la a X I I -α în tâ ln ir e in te r n a ţio n a lă „ O a m e n i ş i r e l i g i i ”
(B u c u r e ş ti, 3 0 a u g . - l s e p t, 1 9 9 8 ).
1844. KRONISH, Ron (Dr.), Dialogul interreligios
CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 1 11-113/,
C o m u n ic a r e la a X l l - a în tâ ln ir e in te r n a ţio n a lă „ O a m e n i ş i r e l i g i i "
(B u c u r e ş ti, 3 0 a u g . - l s e p t. 1 9 9 8 ).
1845. LĂNCRĂJAN, loan (Diac. Dr.), Sensul creş
asistenţei sociale. /An. LVII! (1940), 11-12 (nov.-dec.), pp.
826-831/.
1846. MANGÎRU, Badea, Un articol important.
XXXVI (1912), 4 (iul), pp. 407-413/.
3644. Id., Porunca a IV-a. /An. LI (1933), 7-8 (iul.-aug.),
pp. 322-323/.
3645. MANOLACHE, T. M., loan G. Coman, Bis
vatră de iubire şi lumină, în „Păstorul Ortodox”, an XXVII
(1947) , nr. 1-12, pp. 31-45. /An. LXVI (1948), 1-2 (ian.-febr.),
p. 87/ (Recenzie).
1849. Id., Teodor M. Popescu, Actualitatea creştinismului,
în „Păstorul Ortodox”, XVII (1947), 1-12, pp. 15-20. /An. LXVI
(1948) , 1-2 (ian.-febr.), p. 89/ (Recenzie).
1850. MĂLIN, Alexandru N. (Prof.), Luxul în primele
timpuri ale creştinismului. /An. XLVII (1929), 2 (febr.), pp.
139- 146/.
1851. MIHĂILEANU, M. (Prof.), Civilizaţia
Dumnezeu? /An. XLI (1923), 12 (sept,), pp. 908-909/.
236
1852.Id., Creştinismul împotriva igienei? /An. XLII
(1924), 11 (ηον.),ρρ. 677-678/.
1853. MIHĂLCESCU, I., Nicu Cotlarciuc, Ocrotirea
socială şi Biserica (Cernăuţi, 1921). /An. XL (1921), 1 (oct.), p.
78/ (Recenzie),
1854.Id., /Rolul cultural al Bisericii/. /An. XL (1922), 6
(mart.), p. 471/.
1855. Id., Biserica papală şi moda. /An. XL (1922), 10
(iul.), p. 788/.
1856. Id., Democratizarea ortodoxismului. /An. XLI
(1922), 2 (nov.), pp. 95-961.
1857. M/OISESCU/, Gh. I., A. I. Papaioanu, /Istovirea
societăţii noastre şi puterea credinţei religioase/, Atena, 1933.
/An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 100/ (Recenzie).
1858. Id., Dr. O. Bucevschi, Intoleranţa şi toleranţa
Bisericii (Chişinău, 1936). /An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct.), pp.
549-550/ (Recenzie).
1859. Id., Pr. S. Gândea, Rolul social al preotului în
împrejurările de astăzi, în „Curierul economic şi social”, I
(1937), 4, pp. 13-16. /An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct.), p. 558/
(Recenzie).
1860. MOLDOVAN, Ilie D., Sensul „Apostolatului
Social” în vremea noastră. /An. XCII (1974), 1-2 (ian.-febr.),
pp. 104-109/.
1861. N/AGHIU/, I. E., E. Hodos, Literatura zilei.
Articole diverse (Sibiu, 1942). /An. LIX (1941), 11-12 (nov.-
dec.), p. 712/ (Recenzie).
1862. NEDELCU, Marius, Conferinţa „Migraţia în
vremuri de criză economică - politici, drepturile migranţilor
şi rolul Bisericilor” la Palatul Patriarhiei(17 iun. 2011). /An.
11(2011), nr. 2(mai-aug.), pp. 83 - 87/(Foto. 2 buc. color).
1863. NICOLAE, N. M., Diac. G. Ibrişimov, /Lumea
după Hristos/, în „Narodena Strajă”1937, nr. 18. /An. LV
(1937), 11-12 (nov.-dec.), p. 727/ (Recenzie).

237
1864. Μ., V. Halvagier, /Creştinismul ca religie a libertăţii/,
în „Ţercovenă Vestnic”, 1937, nr. 46./An. LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.),
p. 154/ ( R e c e n z i e ) .
1865. Id, Gheorghe Hr. Staicov, /Creştinarea
muncitorimii/, în „Ţercovenă Vestnic”, 1938, nr. 37. /An. LVII
(1939), 1-2 (ian.-febr.), p. 86/ ( R e c e n z i e ) .
1866. NORGAARD-HOJEN, Peder (Prof.), Exist
viitor pentru credincioşi. /An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-
dec.), pp. 99-102/.
C o m u n ic a r e ia a X I I -α în tâ ln ir e in te r n a ţio n a lă „ O a m e n i ş i r e lig ii ”
(B u c u r e şti, 3 0 a u g .- l s e p t. 1 9 9 8 ).
1867. ORLEANU-BÎRLÂDEANU, Calistrat (Arh.),
Influenţa moralei creştine asupra fericirii societăţii. /An.
XXXIV (1910), 5 (aug.), pp. 512-521; 6 (sept.), pp. 630-639; 7
(oct.), pp. 759-769; 9 (dec.), pp. 896-904; an XXXIV (1911), 10
(ian.), pp. 1072-1078; 11 (febr.), pp. 1136-1142/.
1868. PACIJ, Μ. N. (Prof.), Rolul Bisericii în staţiunile
balneare şi climaterice. /An. XLV (1927), 11 (nov.), p. 677/.
1869. PASCHIA, Gh. (Pr. Dr.), Din cugetările şi sfat
morale ale Sfinţilor Părinţi şi ale unor scriitori clasici români
despre pace./An. CIV(1986), 1-2(ian. - febr.), pp. 38 - 42/.
1870. PAVEL, Constantin C. (Dr.), Viaţa morală a
oraşelor şi misiunea Bisericii. /An. LVII (1939), 11-12 (nov.-
dec.), pp. 647-656/.
1871.Id., Premiul de virtute. /An. LX (1942), 5-6 (mai-
iun.), pp. 247-249/.
1872. BĂL AN-MffiAILOVICI, Aurelia, Paul
Evdokimov, Ortodoxia (Bucureşti, 1998). /An. CXVI (1998),
nr. 1-6 (ian.-iun,), pp. 455-456/ { R e c e n z i e ) .
1873. POP, Irineu (Ierom. Drd.), Rolul Bisericii în
promovarea încrederii între oameni. /An. Cil (1984), 11-12
(nov.-dec.), pp. 748-762/.
1874. Id., Responsabilitatea Bisericii pentru creştinii de
azi. /An. CUI (1985), pp. 1-2 (ian.-febr.), pp. 82-93/.
1875. POPA, Gheorghe-Cristian, Conferinţa de lansare a
238
proiectului FORTE la Patriarhia Română(15 mart. 2011).
/An. 11(2011), nr. l(ian. - apr.), pp. 106-11 l/(Foto. 2 buc. color).
1876. POPESCU, Dumitru (Pr. Asist.), Pocăinţa ca
refacere a legăturii credincioşilor cu Dumnezeu şi cu semenii.
/An. LXXXIX (1971), 9-10 (sept.-oct.), pp. 1022-1028/.
1877. P/OPESCU/, M., /Ştefan Ionescu, Despre
stăpânirea politicească, drepturile şi îndatoririle ei după
morala creştină (f. 1., f. a.)/. An. XXI (1897), 8 (nov.), pp. 818-
826/ (Recenzie).
1878. POPESCU, Teodor M., /Creştinismul şi
problemele vremii/. /An. LX (1942), 1-4 (ian.-apr.), pp. 13-50/.
1879. Id., Rasism şi creştinism. /An. LXXVI (1958), 9
(sept.), pp. 886-895/.
1880. POPESCU, V. N. (Pr.), Pr. I. Druţu, „Veacul
copilului?”, în „Păstorul Ortodox”, Piteşti, 1935, febr.-mart.
/An. LIII (1935), 3-4 (mart.-apr.), p. 212/ (Recenzie).
1881.Id., Pr. 1. V. Procopiescu, Problema educaţiunii
morale a societăţii (Corabia, 1935). /An. LIII (1935), 3-4
(mart.-apr.), p. 216/ (Recenzie).
1882.Id., Pr. Aurel Radu, Aspectul religios..., în
„Revista Teologică”, 1935, 1-2 (ian.-febr.). /An. LIII (1935), 3-
4 (mart.-apr.), p. 216/ (Recenzie).
1883. Id., Dr. D. Stăniloae, Pentru depăşirea
individualismului, în „Revista Teologică”, 1935, 1-2 (ian.-febr.),
/An. LIII (1935), 3-4 (mart.-apr.), pp. 216-217/ (Recenzie).
1884. Id., Justinian, mitropolitul Moldovei, Apostolat
social. Pilde şi îndemnuri pentru cler (Bucureşti, 1948,2 voi.).
/An. LXVI (1948), 3-4 (mart.-apr.), pp. 159-166/ (Recenzie).
1885. PULPE A, Ioan (Diac.), Dimitrie Balanos, /Biserica
şi postulatele civilizaţiei contemporane/, în „Elevteron Vima”.
/An. LVIII (1940), 11-12 (nov.-dec.), pp. 863-865/ (Recenzie).
1886. RADU, Aurel (Dtd.), Slujirea socială.
Componentă a mântuirii. /An. CIV (1986), 1-2 (ian.-febr.), pp.
68-81/.

239
1887. RĂŞCAN, Gabr. (Arhim.), Datoriile preotul
armată. /An. IV (1877), 3 (dec.), pp 173-180/.
1888. /Redacţia/, Solidaritatea umană. /An. XC (1972),
I- 2 (ian.-febr.), pp. 12-13/.
1889.Id., Conferinţa despre SIDA în Mitropolia Neas
Krinis. /An. CVI (1988), 9-10 (sept.-oct), p. 64/.
1890. ROBU, Ioan (Arhiep.), România şi Europa.
CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 81-84/.
C o m u n ic a r e la u X l l - a în tâ ln ir e in te r n a ţio n a lă „ O a m e n i ş i r e l ig i i "
(B u c u r e ş ti, 3 0 a u g . - l s e p t. 1 9 9 8 ).
1891. SANE, Pierre, Sărăcia extremă, /An. CXVI (1998),
nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 98/.
C o m u n ic a r e la a X l l - a în tâ ln ir e in te r n a ţio n a lă „ O a m e n i ş i r e l ig i i "
(B u c u r e ş ti, 3 0 a u g . - l s e p t. 1 9 9 8 ).
1892. SAVIN, I. Gh. (Prof.), Religia .. /An. LVIII (1940),
I I - 12 (nov.-dec.), pp. 779-783/.
1893. SCRIBAN, I. (Arhim.), Primejdia avorturilor. /An.
XLI (1923), 14 (nov.), p. 1078/.
1894. Id., Pr. prof. Gh. I. Ghia, Creştinismul şi
problemele sociale (Craiova, Editura Ramuri, 1923). /An. XLII
(1924), 2 (febr.), pp. 116-118/ (Recenzie).
1895. Id., în ajutorul fetelor căzute. /An. XLII (1924), 9
(sept.), p. 573/.
1896. Id., America şi lupta împotriva beţiei. /An. XLII
(1924), 12 (dec.), p. 765/.
1897. Id., Cum se cinsteşte Dumineca. /An. XLIII (1925),
5 (mai), p. 319/.
1898. Id.,Congres internaţional împotriva
alcoolismului (Elveţia, 1925, sept. 3). /An. XLIII(1925), 10
(oct.), p. 670/.
1899.1d., Pompei Moruşca, Feminism şi feminitate în
lumina Evangheliei (Sibiu, 1925). /'An. XLIII (1925), 10 (oct.),
p. 671/ (Recenzie).
1900.Id., Când este bun îndemn. /An. XLIV (1926), 4
(apr.), pp. 236-237/.
240
1901.Id., Binefacerile creştinismului în lume. /An.
XLIV (1926), 12 (dec.), p. IAU.
1902. Id., /Gavriiî Todica, Progres şi mizerie/, în
„Societatea de mâine”, Cluj, 1927, febr. 27. /An. XLV (1927), 2
(febr.), p. 120/ (Recenzie).
1903. Id., Episcopul din Lemberg împotriva modei de
azi. /An. XLV (1927), 6 (iun.), p. 370/.
1904. Id., Pr. Petre Chiricuţă, Creştinul în Biserică
(Bucureşti, 1927). /An. XLV (1927), 6 (iun.), p. 377/ (Recenzie).
1905. Id., Despre o recenzie trecută. /An. XLV (1927), 8
(aug.), pp. 501-502/.
1906. Id., Prof. Harry M. Fosdick, Conştiinţa creştină
şi războiul (Galaţi, 1927). /An. XLV (1927), 12 (dec.), p. 768/
(Recenzie).
1907. Id., Auguste Messer, Sarcina medicului, în „Revue
des Progres Therapeutiques”, Leverkusen, 1928, ian. /An. XLVI
(1928) , 4 (apr.), p. 374/ (Recenzie).
1908. Id., Congres internaţional împotriva beţiei
(Anvers, 1928 aug.), 21-25). /An. XLVI (1928), 7 (iul.), p. 163.
1909. Id., Pr. Ştefan R. Lungu, Fericirea tineretului şi
Societatea „Sfântul Gheorghe” (Arad, 1929). /An. XLVII
(1929) , 7-8 (iul.-aug.), p. 745 / (Recenzie).
1910. Id., O dovadă pentru alţii, care e şi pentru noi.
/An. XLVIII (1930), 12 (dec.), p. 1196/.
1911. Id., Pr. Ec. S. Bej an, Hristos şi lumea contemporană
(Arad, 1930). /An. XLIX (1931), 1 (ian.), p. 89/ (Recenzie).
1912. Id., O conferinţă a unui episcop rus. /An. XLIX
(1931), 2-3 (febr.-mart.), p. 283/.
1913.Id., Un aşezământ care strică sufletele. /An. XLIX
(1931), 9 (sept.), p. 570/.
1914. Id., Pr. Dr. Marin C. Ionescu, Fermentul creştin
şi undele lui sociale (Bucureşti, 1931). /An. XLIX (1931), 11
(nov.), p. 767/ (Recenzie).
1915. Id., Pr. Vladimir Burjacovschi, Biserica şi

241
tineretul (Chişinău, 1931), /An. L (1932), 2 (febr.), p. 189/
(Recenzie).
1916. M., Rugăciunea medicului. /An. XLII (192
(apr.), pp 252-253/.
1917. Id., Lupta împotriva beţiei şi pentru odihna de
Duminică. /An. XLII (1924), 5 (mai), p 314/.
1918.Id., Oprirea desfătărilor obşteşti în zilele de post.
/An. XLIII (1925), 1 (ian.), p. 64/.
1919.Id., Măsuri ale justiţiei împotriva teatrelor
imorale. /An. XLIII 81925), 5 (mai), p 317/.
1920.Id., Arhiereu proclamat doctor în teologie (Filaret
Musta, 1929, mai 17). /An. XLVII (1929), 7-8 (iui.-aug.), pp
713-714/.
1921.SIMEDREA, T. (Arh.), Dr. D. Stăniioae, Scurta
interpretare teologică a naţiunii, în "‘Telegraful Român”,
LXXXII (1934), nr. 15. /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), p 536/
(Recenzie).
1922. Id.., V. V. Zenkovsky, Nouveaux temps, nouveaux
problfcmes, în „Bulletin de i’action religieuse et pedagogique”,
1934, apr. nr. 1, pp 3-7. /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), pp. 548-
549/ (Recenzie).
1923. SIMIGANGSCHi, V. (Pr.), Cum slăbesc religiile şi
pătrund rătăcirile. /An, XLII 81924), 8 (aug.), pp 457-463/.
1924.SIMIONOV, S., Episc. Evloghie, Hristos şi nevoile
timpului nostru, în „Bratsco Slovo“, 1938, nr. 8, /An. LVI
(1938), 5-6 (mai-iun.), p 259/ (Recenzie).
1925. Id., S. I. Frank, /Problema socialismului creştin/,
în „Puti“, 1939, nr. 60, pp 18-33. /'An. LVII (1939), 9-10 (sept-
oct.), pp 709-710/ (Recenzie).
1926. SOARE, Dumitru (Pr.), +Justinian, patriarhul
României, Slujind lui Dumnezeu şi oamenilor. Pilde şi
îndemnuri pentru cler (Apostolat social, voi. X) (Bucureşti,
Editura Institutului Biblic, 1971). /An. LXXXIX (1971), 1-2
(ian.-febr.), pp 204-212/ (Recenzie).

242
1927. Id., Consultaţia Bisericilor pentru combaterea
foametei (Atena, 9-13 oct. 1985). /An. CUI (1985), 9-12 (sept.-
dec.), pp 822-828/.
1928./STĂNESCU/, Vartolomeu (Episc.), Tăria
creştinismului şi veşnicia lui. /An. XL (1921), 1 (oct.), pp 6-
11/.
F u n d a l d e e p o c ă . C r e ş t i n i s m u l în c o n t e x t s o c i a l ş i i d e o l o g i c . R o l u l
p r e o tu lu i. T e n d in ţe le d e la ic iz a r e ş i c o s m o p o litis m ş i c o m b a te r e a lo r .
I n te le c tu a lis m u l ş i r a ţio n a lis m u l. S u p e r io r ita te a c r e ş tin is m u lu i.
1929. STĂNILOAE, D. (Pr. Prof.), Slujitori ai lui
Dumnezeu, slujitori ai oamenilor. /An. LXXXVIII (1970), 3-
4 (mart.-apr.), pp 408-416/.
1930. ŞERPOIANU, Ecat., Moda în lumina Evangheliei.
/An. XLV (1927), 2 (febr.), p 93/.
1931. TELEANU, Bogdan-Aurel, Biserica Ortodoxă şi
„relaţiile publice” în contextul societăţii contemporane, /An.
CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 180-189/.
In tr o d u c e r e . V a lo a r e a im a g in ii p u b lic e . R e la ţiile p u b lic e şi
im p e r fe c ţiu n e a f i r i i u m a n e . B is e r ic a ş i c a p c a n e le im a g o lo g ie i. C o m u n ic a r e
şi c o m u n iu n e , S p e c ific u l R e la ţiilo r p u b lic e a le B is e r ic ii. N e c e s ita te a
p u n c t ă r i i m e s a j u l u i b i s e r i c e s c în c o n t e x t u l l u m i i c o n t e m p o r a n e . C o n s e c i n ţ e l e
ig n o r ă r ii u n u i m in im d e n o ţiu n i d e R e la ţii p u b lic e . M o d e lu l ic o n o g r a fic e s te
c o d u l i m a g o l o g i c b i s e r i c e s c c e l m a i p o t r i v i t . C o n c lu z ii .
1932. UNGUREAN1J, I. D. (înv.), Mercenarii duhului
de destrămare./An. LI (1933), 11-12 (nov.-dec.), pp 520-521/.
1933. VALAORI, Iuliu, Pilde frumoase de caracter. /An.
XXXV/1912), 11 (febr.), pp 1251-1261/.
1934. VASILACHE, Haralambie (Pr.), Luminile
orizontului creştin./An. LVIII 81940), 9-10 (sept.-oct.), pp
691-698/.
1935. VASILESCU, Em., Ioan Gh. Savin, Creştinism...
(Bucureşti, 1938). /An. LVI (1938), 7-8 (iul.-aug.), p. 458/
(Recenzie).
1936.1d., Dr. Nicolae Balca, Criza spirituală
contemporană şi menirea generaţiei tinere (Sibiu, 1938). /An.
LVII (1939), 1-2 (ian.-febr.), p. 81/ (Recenzie).
243
1937. VASILESCU, Gheorghe, Săptămâna de
rugăciune pentru unitatea creştină (ian. 1993). /An. CXI
(1993), 1-3 (ian.-mart.), pp 44-47/.
1938. Id., Săptămâna de rugăciune pentru unitatea
creştină (17-24 ian. 1994). /An. CXII (1994), 1-6 (ian.-iun.), pp
191-194/.
1939.VERŞESCU, Gh. (Pr.), Religia creştină
izvorâtoare de energii. /An. XLV (1927), 11 (nov.), pp. 651-
656/.
1940. Id., Biserica şi problemele sociale. /An. LVIII
(1940), 1-2 (ian.-febr.), p 99/.
1941. YANNOULATOS, Anastasios (Arhiep.), C
dialogului interreligios. Probleme şi perspective. /An. CXVI
(1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 103-108/.
C o m u n i c a r e la a X H - a î n t â l n i r e i n t e r n a ţ i o n a l ă „ O a m e n i ş i r e l i g i i ’'
(B u c u r e ş ti, 3 0 a u g . - l s e p t, 1 9 9 8 ).
A s e v e d e a ş i v o i. II, Istoria Bisericii Universale, c a p i t o l e l e : Biserica
în context social, Aspecte politico-sociale ş i Lupta pentru pace; v o i. I I I ,
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, c a p . Context social, Lupta pentru pace.

244
C. FILOSOFIA CREŞTINĂ

I.Generalităţi; II. Raportul dintre filozofie şi


religie; III. Sisteme filosofice. Curente ideologice;
IV. Psihologie; V. Maxime. Cugetări. Aforisme.
Proverbe

L G e n e ra lită ţi

1942. CONSTANTINESCU, Alexandru, voi. învăţăturile


lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie (Bucureşti, Editura
Minerva, 1970). /An. XCI (1973), 3-5 (mart.-mai), pp. 490-495
(Recenzie).
1943. GHIBU, Octavian O., Copia lui Picu Pătruţ după
„Divanul” luiD. Cantemir. /An. CV (1987), 5-6 (mai-iun.), pp.
81-101/(Foto 9 buc.).
1944.ILIESCU, I. (Pr.), Cuvinte de sprijin. /An. XLI
(1923), 14 (nov.), p. 1080/.
D e s p r e f il o s o f u l f r a n c e z G u s ta v e L e b o v .
1945. PAVEL, Constantin C., Ioan G. Coman, Probleme
de fîlosofie şi de literatură patristică (Bucureşti, Editura Casa
Şcoalelor, 1944). /An. LXIII (1945), 9 (sept.), pp. 447-450/
(Recenzie).
1946. PISAROV, B., Mitrop. Antonie, /Răsăritul şi
Apusul/, în „Puti“, I (1934), nr. 4, pp. 206-211. /An. LIII (1935),
1-2 (ian.-febr.), pp. 92-931 (Recenzie).
1947. ROVENŢA, H., Rev. C. T. H. Walker, Discrimina
peregrinationis (Oxford, 1924). /An. XLIV (1926), 4 (apr.), pp.
234-236/ (Recenzie).
1948. SCRIBAN, I. (Arhim.), Rodrigue Goliesco,
Philosophie et mecanique nouvelles (f.l., f. a.) /An. XLIV
(1926), 5 (mai), p. 304/ (Recenzie).
1949. Id., Pr. T. Chiricuţă, Apologetica. Elemente de
245
filozofia religiunii creştine (Bucureşti, Editura Ciornei, 1929).
/An. XLVII (1929), 9 (sept.), p. 862/ (Recenzie).
1950. Id., /Conferinţele de filozofie creştină din
Bucureşti/. /An. XLVIII (1930), 2 (febr.), p. 189/.
1951. VRABIE, Emil (Pr.), Filosof fără mormânt. /An.
CXXII (2004), nr. 1-4 (ian.-apr.), pp. 189-193/.

I I R a p o r tu l d in tr e f ilo z o f ie ş i re lig ie

1952. A/NGHELESCU/, P. (Pr.), Dimităr Roz


/Esenţa sofisticii/, în „Narodeni strajă”, XVI (1934), 1 mart., nr.
2. /An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), pp. 258-259/ (Recenzie).
1953. BALABAN, Narcisa Elena, Simpozionul naţ
„Dialogul dintre teologie, filozofie şi ştiinţă”(29 sept. - 2 oct.
2011). /An. 11(2011), nr. 3(sept. - dec.), pp. 46-55/(Foto. 3 buc.
color).
1954. BALAUR, D., N. Berdiaev, /Două concepţi
creştinismului relativ la certurile despre ce e vechi şi ceea ce
e nou în creştinism/, în „Puţi”, nr. 36, pp. 17-43. /An. LII
(1934), 3-4 (mart.-apr.). pp. 253-254/ (Recenzie).
1955.Id., V. Zenicovschi, /Problema frumosului în
concepţia lui Dostoievschi/, în „Puţi”, 1934, nr. 37, pp. 36-60.
/An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug,), pp. 537-539/ (Recenzie).
1956. Id., S. Franc, /Filosofîa şi viaţa/, în „Puţi”, nr. 45, pp.
69-76. /An LIV (1936), 1-2 (ian.-febr.), pp. 132-133/ (Recenzie).
1957. Id., Pr. Gh. V. Butnariu, Neputincioasele
avânturi ale raţiunii omeneşti, în „Fântâna Darurilor”, VIII
(1936), pp. 67-68, 126-130. /An. LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), p.
379/ (Recenzie).
1958. BELU, D. I., Nicolas Berdiaeff, Esprit et lib
Essai de Philosophie chretienne (Paris, 1933). /An. LII (1934),
1-2 (ian.-febr.), pp. 90-97/ (Recenzie).
1959.CODREŞ, Aristotel (Pr.), Dr. Constantin
Săndulescu-Glodeni, Atitudinea creştinismului faţă de

246
filosofia elină (Bucureşti, Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1945).
/An. LXIII (1945), 4-5 (apr.-mai), p. 158/ (Recenzie).
1960. C/RONŢ/, Gh., Petru Andronescu, /Creştinismul/
(Atena, 1934). /An. LIV (1936), 11-12 (nov.-dec.), p. 767/ (Recenzie).
1961. DRĂGULIN, Gheorghe I. (Pr. Dr.), Recunoaşterea
supremă în ţară a valorii unui filosof şi teolog creştin. /An.
CVIII (1990), 5-6 (mai-iun.), pp. 28-30/.
P r . P r o f. D r . D u m itr u S tă n ilo a e , m e m b r u a l A c a d e m ie i R o m â n e .
1962. ERBICEANU, Vespasian G., Studii critice asupra
părerilor lui Herbert Spencer despre originea şi forma
primitivă a religiunei. /An. XIV (1890), 7 (oct.), pp. 538-551/.
O b s e r v a ţii a s u p r a u n o r r e lig iu n ip r im itiv e . C r itic a id e ilo r lu i H e r b e r t
S p e n c e r p r i v i n d d u p l i c i t a t e a f e n o m e n e l o r c a o r i g i n e a r e l ig i e i. T o t e m i s m u l
în c o n c e p ţ i a l u i H e r b e r t S p e n c e r .
/An. XIV (1890), 8 (nov.), pp. 633-653/.
C r itic a a n tr o p o lo g ie i lu i H e r b e r t S p e n c e r. R e lig ia în c o n te x tu l
c i v i l i z a ţ i e i . A n i m i s m u l c a o r i g i n e a r e l i g i e i în c o n c e p ţ i a l u i H e r b e r t S p e n c e r .
P r o v id e n ţa ş i e te r n ita te a . S u fle t ş i in fin ita te .
1963. Id., Material pentru istoria literaturii române.
/An. XV (1891), 6 (sept.), pp. 422-424/.
Introducerea lu i M â n u A p o s to l la Sentinţele vechilor filosofi.
C o n s ta n tin B r în c o v e a n u ş i O r ie n tu l A p r o p ia t.
1964. FECIORU, D., Etienne Gilson, Ideea de filozofie
creştină la Augustin şi Toma Acvinatul (trad. din 1. franceză).
/An. XLVIII (1930), 12 (dec.), pp. 1183-1191/ (Recenzie).
1965. G/ÎRBOVICEANU/, P., N. M. Damala, Principiile
filosofiei şi raporturile acesteia către Teologie (trad. de
Chesarie Stefano). /An. XXIV (1900), 7 (oct.), pp. 657-658/
(Recenzie).
1966. GRĂDINARU, Marta, Simpozionul Naţional
„Dialogul dintre ştiinţe, filozofie şi teologie”, ediţia a V-a,
organizat la Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru”
de la Mănăstirea Durău, jud. Neamţ(13-16 sept. 2012). /An.
111(2012), nr. 3(sept.-dec.), pp. 36 - 67/(Foto. 1 buc. color).
1967. IACOBESCU, Ilie V. (Pr.), Alexandru Duţu, Les
livres de sagesse dans la culture roumaine. Introduction ă
247
l’histoire des mentalites sud-est europeennes (Bucureşti,
1971). /An. XC (1972), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1299-1302/
(Recenzie).
1968.PĂUNOIU, Augustin, A IlI-a ediţie a
Simpozionului „Dialogul dintre Teologie şi Filozofie”
(Bucureşti, 14-15 mai 2009). /An. CXXVII (2009), nr. 5-8(mai
- aug.), pp. 308 - 313/.
1969. PISAROV, B., D. Tasat, Cugetări despre filo
socială a creştinismului, în „Puţi”, an. I (1934), nr. 4, pp. 200-
207. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), pp. 98-99/ (Recenzie).
1970. PLOIEŞTEANU, Teofil M. (Arh.), Cunoştinţa de
sine. /An. XXXIX (1915), 5 (aug.), pp. 456-465/.
1971. P/OPESCU/, V. N. (Pr.), Pr. Dr. N. Tărc
Filosofia creştină a lui Vladimir Solovieff, în „Revista
Teologică”, 1935, 3-4 (mart.-apr.). /An. LIII (1935), 5-6 (mai-
iun.), pp. 307-308/ (Recenzie).
1972. POPOVICI, Eusebiu (Prof.), încercare de-a
pătrunde cu cugetarea filosofică speculativă în câtva misterul
despre Sfânta Treime./An. XXIV(1900), 8(nov.), pp. 681-693/.
1973. /Redacţia/, Athanasie Joja, Profil spiritue
people roumain, în « R6vue roumaine des Sciences sociales.
Serie de philosophie et logique », Bucureşti, t. XI (1967), nr. 4,
pp. 281-292. /An. LXXXVI (1968), 7-8 (iul.-aug.), pp. 979-982/
(Recenzie).
1974. Id., Al Vîl-lea Congres Internaţional de Estetică
(Bucureşti, 1972, aug.). /An. XC (1972), 7-8 (iul.-aug,), pp. 770-771/.
1975. SANDU, D. D. (Pr.), Traian Herseni, Cultura
psihologică românească (Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1980). /An. C (1982), 5-6 (mai-iun.), pp. 593-
596/ (Recenzie).
1976. SAVIN, Ioan Gh. (Prof.), Ideea de Dumnezeu în
filosofia lui Descartes şi proba sa ontologică. /An. XLVIII
(1930), 3 (mart.), pp. 226-234/.
D e l a T o m a d ’A q u i n o l a D e s c a r t e s . L u p t a c o n t r a t o m i s m u l u i . D i n
c o n c e p ţiile fr a n c is c a n ilo r . A p u s u l s c o la s tic ii. C ă d e re a a ris to te lis m u lu i şi

248
re în v ie r e a p la to n is m u lu i. D e s c a r te s . F ilo s o fia şi s c o la s tic a . F ilo s o fia
î n d o ie l ii . M e d i t a ţ i i l e . I d e e a d e D u m n e z e u , c r i t e r i u a l s i g u r a n ţ e i . M e d i t a ţ i i l e
ş i p r o b a o n t o l o g i c ă . P r i n c i p i a P h i l o s o p h i a e . I d e e a d e D u m n e z e u în f i l o s o f i a
c a r te z ia n ă . S u b s ta n ţă şi d iv in ita te . V a lo a r e a p r o b e i o n to lo g ic e a lu i
D e s c a r te s .
/An. XLVIII (1930), 5 (mai), pp. 385-396/.
„ î n d o ia l a ” c a r te s ia n ă .
1977. Id., Criticismul kantian şi proba ontologică. /An.
XLVIII (1930), 7-8 (iul.-aug.), pp. 629-644/.
î n tr e K a n t ş i D e s c a r te s . J u d e c ă ţi a n a litic e ş i j u d e c ă ţ i s in te tic e .
S u b i e c t e n e c e s a r e în f i l o z o f i e ş i t e o l o g i e . N e c e s i t a t e a . I d e e a d e D u m n e z e u .
I n te lig e n ţă ş i r a ţiu n e . I d e ile c a f i c ţ i u n i m e to d o lo g ic e . K a n t ş i a r g u m e n tu l
o n to lo g ic . C o n c e p tu l k a n tia n al e x is te n ţe i. „N oum en” şi „ f e n o m e n ”.
A g n o s tic is m u l k a n tia n . L im ite le c u n o a ş te r ii. A r tific ia lita te a s e p a r a ţie i d in tr e
r a ţiu n e ş i in te lig e n ţă . M e ta fiz ic a lu i D e s c a r te s ş i K a n t.
1978. SCRIBAN, I. (Arhim.), Auguste Dies, Platon
(Paris, 1930). /An. XLIX (1931), 5 (mai), p. 479/ (Recenzie).
1979. SIMEDREA, T. (Arh.), A. Uros-Doloveanu, Fuga
timpului, în „Foaia Diecezană”, XLIX (1934), nr. 2. /An. LII
(1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 101/ (Recenzie).
1980. Id., Dr. Nicoiae Terchilă, între filozofie şi religie,
în „Revista Teologică”, XXIV (1934), pp. 137-149. /An. LII
(1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 528/ (Recenzie).
1981. Id., Prof. M. ZMkin, Filosofia autorităţii în
lumina Sociologiei creştine, în „Elpis”, VII (1934), 2, pp. 52-
105. /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), pp. 536-537/ (Recenzie).
1982. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru (Pr.),
Eufrosin Poteca inedit. „Elementari de Metafisică”. /An.
XCIX (1981), 5-6 (mai-iun.), pp. 675-689/.
P r e z e n t a r e ş i te x t.
1983. ŢÎŢU, Gh. (Prof.), Durkeim şi sociologia
religioasă. /An. XLVIII (1930), 5 (mai), pp. 406-416/.
1984.Id., Ideea de Dumnezeu în filosofia lui Descartes.
/An. XLVIII (1930), 6 (iun.), pp. 517-522/.
1985. V/ASILESCU/, Em., Dr. N. Balca, Studii filosofice,
extras din Istoria filosofiei moderne, voi. III /Bucureşti, 1938).
/An. LVII (1939), 1-2 (ian.-febr.)pp. 88-89/ (Recenzie).
249
1

III. S is te m e f ilo s o fic e . C u re n te id e o lo g ic e

1986. A/NGHELESCU/, P. (Pr.), B. P. Stoimenov, /Omul


cel nou/, în „Ţărcovenă Vestnică”, XXXVI (1935), nr. 9, pp.
103-104. /An. LIII (1935), 5-6 (mai-iun.), pp. 306-307/
(Recenzie).
1987. ARION, Virgil (Prof.), Filosofia Fericitului
Augustin. /An. XXII (1898), 1 (apr.), pp. 85-94/.
1988. BALAUR, D., A. C. Cosma, Noi nu credem într-un
mântuitor, în „Mâna Anului”, II (1933-1934), pp. 93-94. /An. LII
(1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 108/ (Recenzie).
1989.Id., Prot. Prof. T. Titov, /Antroposofta în
ideologia şi învăţătura tainică a ei/, în „Utrenia zaria”, 1934,
pp. 88-89. /An. LII (1934), 11-12 (nov.-dec.), p. 805/ (Recenzie).
1990.Id., M. Curdiumov, /Despre lupta lui Dumnezeu
cu gheena/, în „Puţi”, nr. 44, pp. 50-62. /An. LIII (1935), 7-8
(iul.-aug.), pp. 408-411/ (Recenzie).
1991.Id., I. Şestov, /Kierkagaard şi Dostoievschi/, în
„Puţi”, nr. 48, pp. 20-37. /An. LIV (1936), 11-12 (nov.-dec.), pp.
771-774/ (Recenzie).
1992. BELDIE, Constantin (Pr.), Însemnări într-un
album. /An. L (1932), 5 (mai), p. 396/.
D e s p r e V o lta ir e .
1993. BORIS, Babcenco (Stud.), Spicuiri filosofice din
scrierile lui Soloviev. /An. XLV (1927, 10 (oct.), pp. 610-611/.
1994. CĂCIULĂ, Olimp (Pr. Dr.), Diac. Ioan Lăncrăjan,
încercări de reabilitare a gândirii creştine medievale. Studiu
de sinteză (Bucureşti, 1936). /An. LV (1937) 1-2 (ian.-febr.),
pp. 95-97/ (Recenzie).
1995. CÎRST01U, Ştefan, Constantin Pavel, Tragedia
omului în cultura modernă(Bucureşti, 1941). /An. LIX (1941),
nr. 9-10 (sept.-oct.), pp. 590-592/ (Recenzie).
1996. CODREŞ, Aristotel (Pr), Dr. Constantin
Săndulescu-Godeni, Relaţia dintre ştiinţă, metafizică şi

250
religie în sistemul cartesian (Bucureşti, 1944). /An. LXIII
(1945), 4-5 (apr.-mai), p. 158/ (Recenzie).
1997. CRISTESCU, Radu, O scrisoare. /An. XXXIII
(1909), 1 (apr.), pp. 92-97/.
1998. CRTVEANTJ, Grigorie (Pr.), Alice Voinescu,
Filosofia creştinismului (f.l., f. a.). /An. XL (1922), 5 (febr.),
pp. 398-400/ (Recenzie).
1999. CRUCEANU, G. D. (Pr. Dr.), Shakespeare şi
religia acestuia. /An. XLVI (1928), 1 (ian.), pp. 87-88.
R e c e n z i a l u c r ă r i i l u i L o o t e n c u a c e s t tit l u .
2000. DEJAN, Constantin (Pr.), DEJAN, Octavian C.
(Ing.), Fapte necunoscute din umbra Primului Război
Mondial şi eroul lor, un mare prieten al României. /An.
CXXII (2004), nr. 9-12 (sept.-dec.), pp. 637-644/.
A c t i v i t a t e a l u i E m s t F . W a n g le r , e l v e ţ i a n d e o r i g i n e , a d m i n i s t r a t o r u l
h o te lu lu i A th e n e e P a la c e d in B u c u r e ş ti în tim p u l P r im u lu i R ă z b o i M o n d ia l
p e n tr u v ic to r ia R o m â n ie i.
2001. DRON, C. (Pr.), Curente sociale şi religioase
dizolvante. /An. XLI (1923), 13 (oct.), pp. 982-987/.
2002. DUDU, V., W. W. Zienkovski, (L. N. Tolstoi), în
„Duhovna Cultura”, 1936, nr. 73. /An. LIV (1936), 11-12 (nov.-
dec.), pp. 774-775/ (Recenzie).
2003. Id., At. Iliev, Tolstoi şi Bergson, în „Duhovna
Cultura”, Sofia, 1936, nr. 75. /An. LV (1937), 1-2 (ian.-febr.),
pp. 102-103/ (Recenzie).
2004. GEORGESCU, Nedelea, Scrierea intitulată
„Ciuma religioasă”. /An. XXV (1901), 1 (apr.), pp. 65-80/.
2005. GHIMBĂŞANU, I. Conferinţe apologetice despre
adevărurile fundamentale ale creştinismului. /An. XL (1922),
10 (iul.), pp. 758-766/.
2006. GÎRBOVICEANU, P., Literatură otrăvitoare.
/An. XXI (1897), 8 (nov.), pp. 813-817/.
C r itic a p e s im is m u lu i ş i s c r ie r ilo r lu i S c h o p e n h a u e r .
2007. Id., Arhim. Teofil Mihăilescu, Polemica (Bucureşti,
1911). /An. XXXV (1911), 2 (mai), p. 232/ (Recenzie).

251
2008. Id., Suflete bolnave. /An. XXXVI (1913), 12
(mart.), pp. 1039-1040/.
2009. Id., Napoleon cel Mare şi religia. /An. XXXVIII
(1914), 8 (mai), pp. 854-855/.
2010. GRUMĂZESCU, C. (Pr.), /Curente ideologice ale
vremii/. /An. XLV (1927), 2 febr.), pp. 112-115; XLVII (1929),
9 (sept.), pp. 841-849/.
2011.IONESCU, I. (Pr.), Creştinism şi Darwinism. /An.
XLIV (1926), 1 (ian.), pp. 15-17/.
2012. Id., Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Nicolae lorga -
Concepţia istorică (Bârda, 1995). /An. CXIV (1996), nr. 7-12
(iul.-dec.), pp. 474-476/ (Recenzie).
2013. KEFALA, Nectarie, Nemurirea sufletulu
sfintele parastase. /An. XXVI (1902), 9 (dec.), pp. 986-1001/.
In tr o d u c e r e . S u fle tu l în c o n c e p ţia v e c h ilo r filo s o fi ( T a le s ,
A n a x im a n d r u , A naxm ene, A r h e la u , D io g e n e , X e n o fo n , A lc im e n e ,
P a r m e n id e , L e u c ip , Z e n o n , E r n p e d o c le , S o c r a te , P la to n , D e m o c r it, E u r ip id e ,
A r i s t o t e l , E p i c u r , D i c h e a r h ( s e c .U I ) , A s c l e p i a d e , s t o i c i i , A p o l o d o r , H e x a r h ,
P e r ip a te tic u l, m a r c io n iş tii, a p o lin a r iş tii, c h a ld e ii, e g ip t e n ii , C ic e r o ,
P r i s c i l i a n , D e s p r e s u f l e t în o p e r e l e S f i n ţ i l o r P ă r i n ţ i ( A t a n a s i e c e l M a r e ,
G r i g o r i e T e o l o g u l, l o a n H r i s o s t o m , V a s i le c e l M a r e , C h i r i i a l A le x a n d r i e i ,
M a x im M ă r tu r is ito r u l, G r ig o r ie P a la m a , T h eo d o ret ş .a .) . în v ă ţă tu r a
B is e r ic ii O r to d o x e d e s p r e s u fle t.
2014. MANGÎRU, H., Scurtă privire asupra cercetărilor
ştiinţei filosofice şi pozitive din sec. XVII, XVIII şi XIX în
domeniul supranatural. /AN. XXVI (1903), 12 (mart.), pp. 1394-
1419/.
N a t u r a l ş i s u p r a n a t u r a l în f i l o s o f i a e u r o p e a n ă ( B o s s u e t , F e n e l o n ,
N i c o l e , M a l e h r a n c h e , L e i h n i t z , L e s s i n g . F ic h t e , K a n t , S p i n o z a , M o n t e s q u i e u ,
V o lt a i r e , D i d e r o t , I l o l b a c h , J J. R o u s s e a u , P a s c a l, B o n a ld , L a m e n n a is ,
C h a te a u b r ia n d , S p e n c e r ). C r e ş tin is m u l.
/An. XXVII (1903), 1 (apr.), pp. 35-52/.
J .L o c k e , C o n d i ll a c , H e l v e t i u s , C a b a n is, D e s c a r te s , M a le h r a n c h e ,
L e ib n itz , D a r w in , B . P . H a ş d e u , C le m a n c e a u , P a u le s c u .
2015. MIHĂiLEANU, M. (Prof.), Revista „Lamura”
propovăduieşte ură în contra religiei? /An. XLI (1922), 3
(dec.), pp. 185-186/.
252
2016.14, Un nou apostol al unui Dumnezeu laic. /An.
XLI (1923), 13 (oct.), p, 961/.
D in filo s o fic i lu i I z o u le t p r i v it o a r e la e x is te n ţa lu i D u m n e z e u .
2017.14, A şti însemnează neapărat şi a nu crede? /An.
XLII (1924), 2 (febr.), pp. 82-83/.
D e s p r e B la is e P a s c a l. Ş tiin ţă ş i c r e d in ţă .
2018. MIHĂLCESCU, I., Câteva notiţe asupra lui
Epictet. Scurtă expunere şi critică a moralei sale. /An. XXV
(1901), 6 (sept.), pp. 508-527/.
B io g r a fia . P r e z e n ta r e a lu c r ă r ilo r C ă r tic ic a m o r a le i ş i în tr e ţ i n e r i
f il o s o f i c e . F ilo s o fia ş i m o r a la lu i E p ic te t. T e x te d in s c r ie r ile lu i E p ic te t.
2019. Id., Raportul între Teologie şi metafizică. /An.
XXVI (1902), 4 (iul.), pp. 401-420/.
D in is to r ia m e ta fiz ic ii. K a n t, H e g e l, F e c h n e r , L o tz e , S c o p e n h a u e r , E d .
von H a r tm a n n , M a x ffe i n z e , F r. P a u ls e . F ilo z o fie . P s ih o lo g ie . Ş c o a la
n e o k a n tia n ă . T o m a d e A q u in o . P e s im is m u l. S c h ille r . F e u e r b a c h , F r . A lb e r t,
Lange, S c h le ie r m a c h e r . S c e p tic is m , s u b ie c tiv is m ş i p o z itiv is m filo s o fic .
R a p o r tu l d in tr e te o lo g ie ş i m e ta fiz ic ă .
2020.14, Un filosof care tăgăduieşte existenţa Mântuitorului
Hristos. /An. XXXIII(1910), 12 (mart.), pp. 1432-1433/.
C o m e n ta r ii a s u p r a id e ilo r lu i A r tu r D r e w s .
2021. Id., Cu privire la un nou sistem filosofic. /An. XL
(1922), 10 (iul.) pp. 725-733/.
S i s t e m u l f i l o s o f i c a l l u i H a n s V a ih i n g e r , p r o f e s o r l a H a l l e .
2022. Id., Despre simbolismul şi ritualul masonic. /An.
XLI (1923), 14 (nov.), pp. 1019-1027/.
P r i v i r e c r i ti c ă .

2023. MIHORDEA, V., Dimitrie Cantemir, Divanul


(Bucureşti, 1969). /An. LXXXVIII (1970), 1-2 (ian.-febr.), pp.
233-237/ (Recenzie).
2024. M/OISESCU/, G. I., Dr. D. I. Belu, Libertatea în
concepţia lui Berdiaev, în „Legea Românească”, XIV (1934),
nr. 4. /An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), p. 253/ (Recenzie).
2025. MUNTEANU, Ioan(Dr.), Accepţiuni teologice,
filozofice şi filologice ale Logosului. /An. CXXVII(2009), nr.
9-12(sept. - dec.), pp. 454-486/.

253
L ogosul a r h e tip a l. A p e r c e p ţia lo g o s o jic ă g rea că (A lo c a liz a tu l
o r ig in a r ; a r m o n ia c u r g e r ii c o s m ic e ; A r h ite c tu r a c u v â n tu lu i e le n ;
Im a n e n tis m ş i p a n te is m e le n is tic ; T a u to lo g ia s a c r ă ; V a c e m e r g e n t; Vac
e v a n e s c e n t). M is tic a lim b a ju lu i a b se n t. O s te n ta ţia lo g o s u lu i is l a m i c .
C o n c lu z ii .
2026. N/AGHIU/, I. E., loan Gh. Savin, Creştinismul şi
gândirea contemporană /Bucureşti, 1940). /An. LIX (1941), 3-4
(mart. - apr.), pp. 236-238/ (Recenzie).
2027. NAZARIE, Constantin (Pr.), Derâderea filozofilor
păgâni. /An. XXIV (1900), 1 (apr.), pp. 110-114/.
D e s p r e filo z o fia g re c o -r o m a n ă .
2028. N/ICOLAE/, N. M., Prot. P. Iconomov, /Trag
omului modern/, în „Duhovna văzrajdane”, 1937, nr. 5. /An.
LV (1937) 11-12 (nov.-dec.), p. 727/ (Recenzie).
2029. NICOLESCU, DimitrieN., Căuşele necredin
/An. XV (1891), 8 (nov.), pp. 660-665/.
2030. /ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat /Arh.),
Credinţele religioase şi ideile morale ale vechilor filozofi.
/An. XXVI (1902), 2-3 (mai-iun.), pp. 188-192; 7 (Oct.), pp. 764-
763/.
G e n e r a lită ţi d e s p r e v e c h e a f il o z o f i e g r e c o -r o m a n ă .
/An. XXVI (1902), 5 (aug.(, pp. 510-517/.
Ş c o a la c ir e n a ic ă . D io d o r S ic ilio tu l, C ic e r o , P ia îo n , la m b lic , F e d o n ,
P l u t a r h , M a r c u A u r e i i u , C e ls .
/An. XXVI (1902), 8 (nov.), pp. 857-873/.
C ic e r o , Z e n o n , L u c ia n , V in tilia n , L a c t a n ţ i u , p i n o n i e n i i , s c e p t i c i i ,
a c a d e m ic ie n ii, s to ic ii, P la ta n . M o r a la s p a r ta n ă . C r is ip . N e o p la to n ic ii,
d e iş ti i , e p i c u r i ş t i i , A n i s t e n , D i o g e n e .
2031. OSTAFE, Laurenţiu(Drd.), Ecouri platonice în
lucrarea Despre principii a lui Origen. /An. CXXIII(2005). nr.
1-3(ian.-mart.), pp. 541-544/.
2032. PASCHIA, Gh. (Pr.), Idei teologice în inscri
funerare vechi şi noi. /An. XCVIII (1980), 5-6 (mai-iun.), pp.
579-586/.
2033. PITEŞTEANU, Silvestru (Arh.), Luare aminte.
/An. V (1881), 7 (apr.), pp. 464-471/.

254
2034. POPESCU, M., John Henry Newman ca scriitor.
/An. XXV (1901), 5 (aug.), pp. 431-434; 6 (sept), pp. 528-533/.
C o m e n t a r i i a s u p r a c r i t i c i i f ă c u t e d e A l b e r t B a z a i l l a s în c a r t e a „ L a
c r is e d e la c r o y a n c e d a n s la P h ilo s o p h ie c o n te m p o r a in e ” id e ilo r lu i J o h n
N ew m an.
2035. POPESCU, Victor N., Creştinism şi socialism. /An.
XL (1922), 4 (ian.), pp. 276-277/.
C r e ş tin is m u l ş i s o c ia lis m u l, „ d o u ă a s p ir a ţii a le s u fle tu lu i o m e n e s c
c ă tr e a c e la ş i s c o p : f e r ic i r e a C a r a c te r is tic i ş i p r in c ip ii f u n d a m e n ta le a le
c r e ş tin is m u lu i ş i s o c ia lis m u lu i. R a p o r tu l d in tr e c r e ş tin is m ş i s o c ia lis m .
2036. Id., Mişcarea creştinească în Franţa. /An. XLI
(1922), 1 (oct.), pp. 73-74/.
D e s p r e f ilo z o fu l s p ir itu a lis t fr a n c e z E m il B o u r tr o u x .
2037. Id., Prof. Dr. I. Vaşcă, Un campion al necredinţei:
F. W. Nietzsche, în voi. Zece ani în slujba Bisericii şi
Neamului (Cluj, 1934). /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), p. 90/
(Recenzie).
2038. R/EZUŞ/, P. (Dr.), Emilian Vasilescu, Probleme
de psihologie religioasă şi filozofie morală (Bucureşti, 1941).
/An. LIX (1941), 11-12 (nov.-dec.), p. 722 / (Recenzie).
2039. SANDU, D. D. (Pr.), Virgil Cândea, Raţiunea
dominantă. Contribuţii la istoria umanismului românesc
(Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979). /An. C (1982), 3-4 (mart. -
apr.), pp. 434-437 ! (Recenzie).
2040. SCRIBAN, I. /Arhim.), Libera cugetare şi
cugetarea liberă. /An. XXXIII (1909), 9 (dec.), pp. 961-987;
an. XXXIII (1910), 10 (ian.), pp. 1118-1126; 11 (febr.), pp.
1265-1272; 12 (mart.), pp. 1370-1381/.
L i b e r a c u g e t a r e în E u r o p a . C o n g r e s u l l i b e r - c u g e t ă t o r i l o r d e la
B r u x e lle s (1 9 0 9 ). A s p e c te s o c ia le ş i id e o lo g ic e .
/An. XXXIV (1910), 5 (aug.), pp. 497-505; 1 (apr.), pp.
47-60; 2 (mai), pp. 157-172; 3 (iun.), pp. 312-321; 4 (iul.), pp.
451-456/.
L ib e r - c u g e tă to r ii d in F r a n ţa . R e lig ia l i b e r e i c u g e t ă r i ( l it u r g h i i ) .
D i v i n i t a t e a în c o n c e p ţ i a l i b e r - c u g e t ă t o r i l o r .
2041. Id., Documente ştiinţifice. /An. XXXIV (1911), 11
255
(febr.), pp. 1167-1173; 12 (mart.), pp. 1251-1259; an. XXXV
(1911), 1 (apr.), pp. 51-58; 2 (mai), pp. 139-152/.
2042. Id., Şt. Zeletin, Filozofie şi filosofi, în,Jdeea europeană”,
1921,31 Μ.-7 aug.). /An. XL (1921), 1 (oct.), p. 80/ (Recenzie).
2043. Id., /Aspecte ideologice/. /An. XL (1921), 2 (nov.),
pp. 159-1160/.
2044.Id., Controversă hipnotică. /An. XL (1922), 11
(aug.), p. 879/.
P o z i ţ i a D r . G h e o r g h e M a r i n e s c u f a ţ ă d e h i p n o t i s m ş i ş t i i n ţ e l e o c u lt e .
2045. Id., O conferinţă potrivnică religiunii. /An. XLI
(1923), 5 (febr.), p. 392/.
C o n fe r in ţe ţin u te de A s o c ia ţiu n e a a b s o lv e n ţilo r şi e le v ilo r
C o n s e r v a to r u lu i ş i ş c o a le lo r d e a r tă d r a m a tic ă .
2046.Id., O convertire interesantă. /An. XLI (1923), 11
(aug.), p. 796/.
2047.Id., Un geolog creştin. /An. XLI (1923), 14 (nov.),
p. 1073/.
C o n c e p ţia c r e ş tin ă a g e o lo g u lu i f r a n c e z P ie r r e f e r m i e r .
2048.Id., Contribuţii româneşti ia problema memoriei
organice. /An. XLI (1923), 14 (nov.), p. 1076/.
C o m e n ta r ii a s u p r a u n o r a r tic o le a le lu i C . R ă d u le s c u -M o tr u .
2049. Id., /Spiritul şi materia/. /An. XLI (1923), 14
(nov.), p. 1081/.
2050. Id., Miguel de Unamuno, L ’Agonie du
Christianisme (Paris, 1925). /An. XLIII (1925), 10 (oct.), p.
671/ (Recenzie).
2051. id., Leandro Gaia, Evoluţia şi ştiinţa (trad. de
Arhim. Chesarie Păunescu) (Huşi, 1926). /An. XLIV (1926), 5
(mai), pp. 297-299/ (Recenzie).
2052. Id., Credinţa în nemurire câştigă teren. /An.
XLIV (1926), 11 (nov.), p. 686/.
2053. Id., încheierea unei cărţi. /An. XLIV (1926), 11
(nov.), p. 683/.
2054. Id., Conferinţă cu răsunet. /An. XLIV (1926), 12
(dec.), p. 752/.

256
2055. Id., Hiermoine Lev., Les orientations de Ia pensâe
religieuse (Amay-Belgia, 1927). /An. XLV (1927), 4 (apr.), p.
256/ (Recenzie).
2056. Id., Victor Valentin, Liberii cugetători, în
„Adevărul”, 1927, 5 (mai). /An. XLV (1927), 5 (mai), pp. 313-
314/ (Recenzie).
2057.Id., Un nou proces pentru darwinism. /An. XLV
(1927), 6 (iun.), p. 37.
2058. Id., Nicolae T. Buzea, Socialismul şi creştinismul
social (Chişinău, 1926). /An. XLV (1927), 7 (iul.), p. 448/
(Recenzie).
2059. Id., Stănulescu, ?, Fiziologie şi metapsyhism, în
„Cuvântul”, 1928, ml. 28. /An. XLVI (1928), 7 (iul.), pp. 658-
659/ (Recenzie).
2060. Id., Louis Vialleton, L’origine des etres vivants.
L’Illusion transformiste (Paris, 1930). / An. XLIX (1931), 2-3
(febr. - mart.), p 285/ (Recenzie).
2061. Id., Dr. V. Trifu, Interpelare asupra
francmasoneriei (Bucureşti, 1932). /An. L (1932). /An. L
(1932), 3 (mart.), p 286/ (Recenzie).
2062. Id., I. C. Cătuneanu, în faţa primejdiei (Cluj,
1932). /An. L (1932), 3 (mart.), p 287/.
2063. Id., D. Murăraşu, Naţionalismul lui Eminescu
(Bucureşti, 1932). /An. L (1932), 6 (iun.), p 461/ (Recenzie).
2064. Id., N. Bagdasar, Din problemele culturii
europene (Bucureşti, 1931). /AN. L (1932), 10 (oct.), p. 704/
(Recenzie).
2065. Id., Arh. Dr. Oreste Tarangul, /Religia şi
filozofia/. /An. L (1932), 12 (dec.), p 816/ (Recenzie).
2066.Id., /Aspecte ideologice/. /An. LI (1933), 11-12
(nov.-dec.), p. 591/.
2067. Id., Isidor Todoran, Filosofia religioasă a lui
Nicolae Berdiaev (Sibiu, 1943). /An. LXI (1943(, 11-12 (nov.-
dec.), p 604/ (Recenzie).

257
2068. SCRIBAN, Fiorica (Prof.), Julien Benda, Le fin de
i’Eternel (f. 1., f. a.). /An. XLVI (1929), 9 (sept.), pp 851-853/
(Recenzie).
2069. SIMEDREA, T. (Arh.), N. N. Alexeev, Despre
ideea filosofică şi misiunea ei socială, în „Puţi”, nr. 44, pp. 27-
43. /An. LIII (1935), 3-4 (mart.-apr.), p. 209/ (Recenzie).
2070. Id., Arhim. Hilarjion Basdecas, Filosofija i jej
stosunek do nauki i religji (Filosofia şi atitudinea ei faţă de
ştiinţă şi religie), în „Elpis“, VIII (1934), 1, pp. 55-71. /An. LIII
(1935), 3-4 (mart.-apr.), p. 215/ (Recenzie).
2071. Id., Alexis Van der Mensbrugghe, From Dyad to
Triad (Londra, 1935). /An. LIV (1936), 3-4 (mart.-apr.), pp
258-259/ (Recenzie).
2072. /TIMUŞ/, Gherasim (Episc.), /între gând şi slovă/.
/An. XXVI (1902), 1 (apr.), pp. 36-38/ Foto. 1 buc.).
„ F e r ic it e s te a c e la c a r e ş tie s ă a le a g ă n o ţiu n ile c e a r p u te a f i d e v r e m
f o l o s o m e n i r i i ( .. .) . C i n e s e g â n d e ş t e p r e a m u l t l a a l e s a l e n u p o a t e f o l o s i
a lto r a
2073. V/ASILESCTJ/, E., Pr. A. Scomicov, Ateismul
militant (Bucureşti, 1937). /An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct.), pp.
556-557/ (Recenzie).
2074. Id., Petru Comarnescu, Căile de desăvârşire morală
în filosofia chineză (Bucureşti, 1938). /An. LVI (1938), 1-4 (ian.-
apr.), p. 152/ (Recenzie).
2075. Id., Dr. N. Balca, Soren Kierkegaard, extras din
voi. Istoria filosofiei moderne, voi. II (Bucureşti, 1938). /An.
LVII (1939), 1-2 (ian.-febr.), pp. 87-88/ (Recenzie).
2076.Id., George Ţîţu, Problema vieţii în filosofia
modernă (Bucureşti, 1938). /An. LVII (1939), 5-6 (mai-iun.), p.
358/ (Recenzie).
2077. Id., I. Petroviei, Dincolo de zare. Problema
supravieţuirii în cadrul criticii filosofice, în „Gândirea”,
XVIII (1939), pp. 353-368. /An. LVII (1939), 7-8 (iul.-aug.), p.
464/ (Recenzie).
2078.Id., Pr. N. T. Cernea, Dumnezeu şi fenomenul
religios în filosofia pragmatică a lui W. James, în „Cronica
Romanului”, XV (1938), pp. 106-112, 310-316; an. XVI (1939),
pp. 80-85, 187-196, 224-238. /An. LVII (1939), 9-10 (sept. -
oct.), pp. 579-580/ (Recenzie).
2079. Id., Pr. Ioan Frăsineanu, Erotism şi sentiment
religios în Psihanaliza lui Freud, în „îngerul”, X (1938), pp. 9-
26, 149-158, 309-320. /An. LVII (1939), 9-10 (sept.-oct.), p.
591/ (Recenzie).
2080. Id., St. D. Zissulescu, Filosofia ficţionalistă a lui H.
Vaihinger (Bucureşti, 1939). /AN. LVII (1939), 9-10 (sept.-10
(sept.-oct.), 710/ (Recenzie).
2081. Id., Athanasie Negoiţă, Gândirea feniciană în texte
(Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1979). /An. XCVUI (1980), 3-4
(mart,-apr.), pp. 528-530/ (Recenzie).
2082. VERŞESCU, Gh. (Pr.), P. Nilkes, Catechismul
necredinciosului (trad. de Arhim. Galaction Cordun şi Pr. Ec. I.
Ţincoca) (f.l., f.a.). /An. XLV (1927), 4 (apr.), pp. 243-245/
(Recenzie).

IV. Psihologie
2083. BALAUR, D., Em. V asilescu, Suflet şi viaţă.
Probleme de psihologie religioasă şi filosofie morală (Bucureşti,
1933). /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), 536/ (Recenzie).
2084. M/OISESCU/, I., Gr. Papamihail, /Psihologia
apologetică/, în „Anuar Ştiinţific al Facultăţii de Teologie de la
Universitatea din Atena”, 1935-1936, pp. 175-188. /An. LVI
(1938), 9-10 (sept.-oct.), pp. 597-598/ (Recenzie).
2085. P/APADOPOL/, P. I., Em. Vasilescu, Misticism şi
patologie, în „Studii Teologice”, VIII (1940), 1, pp. 169-184/.
/An. LIX (1941), 5-6 (mai-iun.), p. 326/ (Recenzie).
2086. SCRIB AN, I. (Arhim.), Francois Maurian, Petits
essais de Psychologie religieuse, în „La Societe litteraire de
France”, 1921. /An. XL (1921), 1 (oct.), p. 79/ (Recenzie).

259
1

2087. Id., Ion Dănciiă, Om şi caracter (Sibiu, Tipografia


Krafft, 1922). /An. XL (1922), 11 (aug.), pp. 868-87/ (Recenzie),
2088.Id., James H. Leuba, Psychologie du mysticism
religieux (Paris, 1925). /A n. XLIII (1925), 10 (oct), p. 671/
(Recenzie).
2089.Id., O taină a sufletului. /An. XLV (1927), 2 (febr.),
pp. 122-123/.
2090. Id., Jaques Maritain, Reflexiuni asupra
inteligenţei şi asupra vieţii sale proprii (trad. de Pr. Valerian
Iordăchescu)(Chişinău, 1929). /An. XLVII (1929), 3 (mart.), pp.
286-287/ (Recenzie).
2091. Id., Hristu Andrutos /Psihologia lui Freud
(Psihanaliza)/, (Atena, Î931). /An. XLIX (1931), 5 (mai), p.
478/ (Recenzie).
2092. Id., Em. Vasilescu, Suflet şi viaţă. Probleme de
psihologie religioasă şi fîlosofie morală (Bucureşti, 1933). /An.
LI (1933), 3-4 (mart.-apr.), p. 190/ (Recenzie).
2093. V/ASILESCU/, Em., Pr. D. A. Băleanu, Studiul
viselor şi al somnambulismului privit din punct de vedere
filosofic şi teologic, ed. a Il-a (Bucureşti, 1937). /An. LV (1937),
11-12 (nov.-dec.), pp. 730-731/ (Recenzie).

V. Maxime. Cugetări Aforisme. Proverbe


2094. ANGHELESCU, P. (Pr.), N. Gh. Munteanu-
Bîrlad, Cugetări din înţelepciunea domnului prof. N. Iorga,
în „Căminul”, X, (1934). /An. LII (1934), 1142 (nov.-dec.), pp.
243-248/ (Recenzie).
2095.Id., +Ştefan al Sofiei, /în faţa uşilor împărăteşti/,
în „Ţercovenă Vestnică”, XXXV (1934), nr. 49-50. /An. LIII
(1935), 1-2 (ian.-febr.), p. 108/ (Recenzie).
2096.B/ALAUR/, D. L, Pr. Victor N. Popescu, Cugetări
alese din Blaise Pascal, în „Fântâna Darurilor”, VIII (1936), pp.
96-105. /An. LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), p. 385/ (Recenzie).

260
2097. CĂLINESCU, Şt. (Diac.), Maxime morale extrase
din Sfânta Scriptură./An.IV(1878), 6 (mart.), pp. 371-372/.
2098.DEMETRESCU, Drag., Trei cuvinte ale
filosofului german Şiîer (Schiller- n.n.) despre credinţă. /An.
XXXIV (1911), 10 (ian.), p. 1096/.
2099. Id., Când o ţară este bine condusă şi deci fericită.
/An. XXXIV (1911), 10 (ian.), p. 1096/.
P r o v e r b e ş i c u g e tă r i r o m â n e ş ti.

2100. Id., O reflexiune asupra vieţii. /AN. XXXV (1911)


1 (apr.), pp. 117-118/.
2101. Id., Din înţelepciunea păgână. /An. XXXV (1911)
1 (apr.), p. 118/.
2102. ERBICEANU, C., /Maximele şi sentimentele
Mitropolitului Antim Ivireanul/. /An. XIV/1890), 4 (iul.), pp.
333—355/.
P r e z e n t a r e a ş i t r a d u c e r e a m a n u s c r i s u l u i l u i A n t i m I v i r e a n u l , Sf&tuiri
creştine-politiee către Prea Piosul şi prea înălţatul domnul şi ighemin a
toată Ungrovlahia, domnul loan Ştefan Cantacufino Voievod, de prea
sfinţitul şi păzitul de Dumnezeu Mitropolit Antim din Ivir, în prea sfânta
Mitropolie din Bucureşti, în anul mântuirii ,1715.
2103. Id., Reflexiuni religioase. /An. XXX (1906) 3
(iun.), pp. 332-334/.
2104. Id., Despre femeie. /An. XXXII (1908), 3 (iun.), pp.
286-288/.
2105. Id., Sentinţe morale. /An. XXXII (1908), 3 (iun)
p p . 2 8 9 - 2 9 1 /.

2106. Id., Introducere. Sentinţele, sfaturile şi ipotezele


celor şapte filozofi şi a unora ce se numără împreună cu ei.
/An. XXXII (1908), 5 (aug.), pp. 518-536/.
C le o b u l d in L in d iu , S o lo n d in S ă la m in a , H ilo n e d in L a c e d e m o n ia
T a le u d in M ile s iu , V ia n d P ir in e u , P e r ia n d r u d in C o r in t, A n a h a r s is , M is o n e
d i n H i n e a , F a r m a c i d d i n S ir i a .

2107. Id., O mică introducere la aceste sentinţe. /An.


XXXII (1908), 6 (sept.), pp, 636-655/.
P r e z e n ta r e a ş i tr a d u c e r e a d in g r e c e ş te a u n o r c u g e tă r i d in Carte de
s e n tin ţe c u p r in z â n d s e n tin ţe monostihe d i n Hrisolara], ( V e n e ţi a , 1 7 9 3 ) .

261
2108. GHIUŞ, Benedict (Arhim.), Pagini din pări
Bisericii noastre. /An. XCVIII (1980), 3-4 (mart,-apr.), pp. 457-
458/.
2109. GÎRBOVICEANU, P. /Ilie Teodorescu, Reţete
patriotice/. /An. XXIX (1905), 8 (nov.), p. 938; 9 (dec.), pp.
1020-1921/ (Recenzie).
2110. M., N. lorga, învăţăturile bunului şi vrednicu
domn al Ţării Româneşti Neagoe Basarab către fiul său
Teodosie (Vălenii de Munte, 1910). /An. XXXIV (3910), 6
(sept.), p. 711/ (Recenzie).
21 ll.PAŞCHIA, Gh. (Pr. Dr.), Din cugetările şi sfaturile
morale ale Sfinţilor Părinţi şi ale unor scriitori moralişti
clasici români. /An. XCIX (1981), 1-2 (ian.-febr.), pp. 81-86;
3-4 (mart.-apr.), pp. 315-322; 7-8 (iul.-aug.), pp. 770-774; an. C
(1982), 1-2 (ian.-febr.), pp. 156-161; 3-4 (mart.-apr.), pp. 300-
304; an CI (1983), 3-4 (mart.-apr.), pp. 208-213/.
2112.1d., Din cugetările şi sfaturile morale ale Sfinţilor
Părinţi şi ale unor scriitori români despre pace, război şi
dragoste. /An. CI (1983) 11-12 (nov.-dec.), pp. 841-846/.
2113. PLOIEŞTEANU, Inocent (Arh.), Sentinţe mor
/An. IX (1885), 9 (sept.), p. 743/.
2114. /Redacţia) Maxime şi cugetări/'. /An. XXVI (1902
(apr.), pp. 152-172; an. XLII (1924), 4 (apr.), p. 205; 217; 6 (iun), p.
59; 2 (febr.), p. 103; 3 (mart), p. 153; 4 (apr.), p. 217; 5 (mai), p. 313;
6 (iun.), p. 330; an. XLIV (1926); 1 (ian.), p. 24; an. XLVII (1924),
7(iul.), p. 402; 8 (aug.), p. 484; 503; 9 (sept.), p. 529; 540; 10 (oct),
p. 588; 611; 11 (nov.), p. 650; 654; 660; 12(dec,), p. 717; 726; 734;
an: XLIII (1925), 1 (ian.), 43; 2 (febr.), p. 126; 4 (apr.), p. 210; 5
(mai), p. 267; 278; 305; 310; 6 (iun.), p. 336; 350; 368; 8 (aug.), p.
465; 474; 9 (sept.), p. 530; 10(oct.), p. 602; 631; 635; 641; 647; 11
(nov.), p. 674; 690; 12 (dec.), p. 749; 755; an. XLIV (1926), 3
(mart.), p. 115; 7 (iul.), p. 377; 8 (aug.), p. 438; 443; 461; 9 (sept.),
p. 514; 549; 12 (dec.), p. 718; an. XLV (1927), 1 (ian.), p. 8; 21; 2
(febr.), p. 67; 121; 3 (mart.), p. 136; 142; 4 (apr.), p. 238; 6 (iun.), p.

262
346; 369; 7 (iul.), p. 396; 438, 8 (aug.), p. 493; 9 (sept.), p. 562; 10
(oct.), p. 589; 11 (nov.), p. 676; 696; 12 (dec.), p. 739; an. XLVI
(1928); 1(ian.), p. 5; 47; 2 (febr.), p. 132; 155; 3 (mart.), p. 198; 213;
228; 263; 4 (apr.), p. 322; 6 (iun.), p. 527; 7 (iun.), p. 623; 8 (aug.),
p. 699; 721; 9 (sept.), p. 823; 10 (oct.), p. 892; 912; 11 (nov.), p. 996;
12 (dec.), p. 1095; 1106; an. XLVI (1922), l(ian.), p. 1205; 3 (mart.),
p. 242; 5 (mai), p, 449; 6 (iun.), p. 513; 7-8 (iul.-aug.), p. 716; 10
(oct.), p. 918; 11 (nov.), p. 1002; 1011; 12 (dec.), p. 1110; an.
XLVIII (1930), 1 (ian.), p. 87; 2 (febr.), p. 185; 4 (apr.), p. 290; 5
(mai), p. 506; 6 (iun.), p. 534; 545 ; 586; 7-8 (iul.-aug.), p. 628; 719;
9 (sept.), p. 821; 885; 10 (oct.), p. 986; 1000; 11 (nov.), p. 1038;
1052; 1056; 12 (dec.), p. 1135; 1193; 1198; an. XLIX (1931), 1
(ian.), p. 14; 35; 44; 79; 2-3 (febr.-mart.), p. 112; 125; 190; 196; 217;
4 (apr.), p. 291; 307; 335; 348; 5 (mai), p. 405; 429; 9 (sept.), p. 517;
10 (oct.), p. 601; 608; 609; 619; 624; 11 (nov.), p. 696; 12 (dec.), p.
772; 784; 859; an. L (1932), 1 (ian.), p. 35; 2 (febr.), p. 150; 183; 3
(mart.), p. 270; 4 (apr.), p. 306; 316; 5 (mai), p. 375; 7 (iul.), p. 483;
9 (sept.), p. 591; 11 (nov.), p. 711; 738; an. LI (1933), 3-4 (mart.-
apr.), p. 122; 130; 5-6 (mai-iun.), p. 212; 229; 7-8 (iul.-aug.), p. 321-
323; 327; 347; 377; 9-10 (sept.-oct), p. 400; 493/.
2115. SCRIBAN, I. (Arhim.), Arhim. Nifon Criveanu,
Cugetări şi maxime pentru viaţă (Rm. Vîlcea, 1929). /An.
XLVII (1929), 7-9 (iul.-aug.), pp. 745-746/ (Recenzie).
2116.STĂNULEŢ, Constantin (Pr.), Pagini din Părinţii
Bisericii Ortodoxe Române. /An. XCVIII (1980), 1-2 (ian.-
febr.), pp. 91-93/.
Introducere. Reflecţii din Simeon Ştefan, Dosoftei, Veniamin
Costachi, Andrei Şaguna, Chesarie ai Râmnicului, Dionisie Romano, Ioan
Ignatie Papp, Alexie Mateevici şi Gala Galaction.
/An. XCVIII (1980), 5-6 (mai-iun.), pp. 589-590; 9-10
(sept.-oct.), pp. 1005-1006/.
2117. VASILACHE, Vasile (Prot), Sfântul Maxim
Mărturisitorul, Patru sute cugetări creştine (MănăstireaNeamţu,
1939). /An. LVII1 (1940), 9-10 (sept.-oct.), p. 754/ (Recenzie).

263
Partea a III-a

SECŢIUNEA PRACTICĂ
A. DREPT BISERICESC

I.Generalităţi; II. Istoria Dreptului; III.


Canoanele apostolice; IV. Manuscrise şi colecţii de
canoane şi legi bisericeşti; V. Legi, constituţii,
coduri de legi; VI. Decrete; VII. Regulamente; VIII.
Statute; IX. Decizii; X. Ordine, hotărâri,
instrucţiuni, reglementări; XI. Jurământul; XII.
Terminologie canonică; XIII. Instanţe de judecată;
XIV. Organizare bisericească ; XV. Botezul; XVI.
Ierarhia; XVII. Căsătoria; XVIII. Proprietăţi
bisericeşti; XIX. Relaţii dintre Biserică şi Stat; XX.
Disciplină bisericească.

I. Generalităţi

2118. A/NGHELESCU/', P. (Pr.), P. K. Sekulov, /Situaţia


eparhiei bulgare din punctul de vedere al dreptului
internaţional/, în „Dubovna cultura”, Sofia, 1934, nr. 54-55,
pp. 43-60. /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 545-546
(Recenzie).
2119. /ARĂPAŞU/, Teoctist (Patr.), Conlucrarea di
episcopi, clerici şi mireni în conducerea treburilor Bisericii
/An. CVffl (1990), 5-6 (mai-iun.), pp. 10-13/.
2120. AUGUSTIN, Vasile (Pr. Drd.), Rânduieli cano
şi acte normative privind exercitarea puterii executive în
parohie. /AN. CIX (1991), 7-9 (iul.-sept.), pp. 205-211/.
264
2121. BĂLĂNESCU, Silvestru (Episc.), I. S. Barduikov,
Dreptul bisericesc, /An. XIV (1891), 12 (mart.), pp. 900-913/.
Religia în context social. Biserica şi Dreptul bisericesc. Cuprinsul
Dreptului bisericesc. Metoda de expunere în Dreptul bisericesc. Istoria
Dreptului bisericesc.
/An. XV (1891), 1 apr., pp. 65-83/.
Introducere. Raportul Dreptului bisericesc cu alte discipline.
Izvoarele Dreptului bisericesc.
2122. BÂRA, Ciprian(Diac.), Şedinţa de lucru a Comisiei
pentru Statut şi Regulamente a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române şi de constituire a Adunării Naţionale
Bisericeşti pentru perioada 2010 - 2014(1-2 sept. 2010). /An.
1(2010), nr. 3(sept. - dec.), pp. 28 - 31/(Foto. 2 buc. color.).
2123. BEJAN, Şt. S. (Pr.), Normele juridice ale Bisericii
şi ale Statului. /An. XLI (1922), 2 (nov.), pp. 84-89/.
2124. BERECHET, Şt., Influenţa procedurei romano-
bizantine asupra celei bisericeşti din timpul sinoadelor
ecumenice. /An. XLIV (1926), 7 (iul.), pp. 397-400/.
2125.I&, Biserica ctitoră a vechii legislaţii. /An. LXIII
(1945), 6 iun., pp. 221-241/.
Biserica şi statul. Morala creştină a stat la baza vechii legislaţii.
Istoric şi documentare. Pravile, nomocanoane, porunci, anaforale.
2126. BOC A, Mihai (Pr. Drd.), în preajma unificării
Codului penal. /An. XLVI (1928), 6 (iun.), pp. 533-535/.
2127. CONSTANTINESCU, Alexandru, Dreptul canonic
în opera lui Andrei Şaguna. /An. XCI (1973), 7-8 (iul.-aug.), pp.
872-876/.
2128. CRONŢ, Gh., Iconomia în Dreptul bisericesc
ortodox. /An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct.), pp. 417-448/.
2129. Id., Prescripţia în dreptul bisericesc ortodox. /An.
LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), pp. 30-54/.
2130. Id., I. N. Lungulescu, Tragicul justiţiei omeneşti,
în voi. Omagiul I.P.S. Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului
(Sibiu, 1940). /An. LIX (1941), 1-2 (ian.-febr.), p. 94/ (Recenzie).
2131. Id., D. Petrakakos, /Probleme canonice/, în

265
„Teologhia”, an. XVII (1939), p. 249-256. /An. LVII (1939), 7-
8 (iul.-aug.), p. 460/ (Recenzie).
2132. DRON, C. (Pr.), însemnătatea studiilor de dr
canonic. /An. XLV (1927), 8 (aug.), p 449-454/.
2133. DURĂ, Ioan V. (Pr. Dr.), Evanghelos K.
Mantzouneans, Dreptul bisericesc, voi. I (Atena, 1979). /An.
XCIV (1981), 5-6 (mai-iun.), p. 694-696/ (Recenzie).
2134. DURĂ, Nicolae (Pr. Prof. Dr.), Al IV-lea Congres
Internaţional de Drept Canonic de la Friburg (Elveţia)
(1980, oct. 6-10). /An. XCI (1981), 1-2 (ian.-febr.), p. 34-35/. ^
2135.Id., Preocupări canonice ale ierarhilor Bisericii
noastre din secolele XVII-XIX în lumina Pravilioarelor. /An.
XX Cil (1984), 3-4 (mart.-apr.), p. 217-232/.
2136.Id., Al VlII-lea Congres Internaţional de Drept
Canonic (Bari, 23-29 sept. 1991). /An. CIX (1991), 7-9 (iul.-
sept.), pp. 69-70/.
2137.Id., Biserica Ortodoxă Română şi exercitarea
autorităţii sale canonice asupra diasporei ortodoxe române
din anul 1948 şi până astăzi. /An. CX (1992), 11-12 (nov.-
dec.), pp. 136-143/.
2138-Id., Dreptul şi Religia. Normele juridice şi
normele religios-morale. /An. CXXI (2003), nr. 7-12 (iul.-
dec.), pp. 440-448/.
2139. Id., Valorile rcligios-creştine şi „moşten
culturală religioasă şi umanistă a Europei”. /An. CXX1II
(2005), nr. 4-6(apr. - iun.), pp. 136-148/,
Laicitate şi libertate religioasă în Europa de-a lungul vremii în
legislaţie şi istorie.
2140.Id., Drepturile şi libertăţile omului în gândirea
juridică europeană. /An. CXXÎV(2006), nr. 4~6(apr. - iun.),
pp. 326-356/.
De la „Jusliniani Institutiones "la „Tratatul instituind o Constituţie
pentru Europa ”.
2141. ERBICEANU, C., Legea clerului şi regulamentele.
/An. XXVI (1902), 1 (apr.), p, 119-127/.
266
Generalităţi privind starea culturală a clerului ortodox român la
începutul secolului alXJX-lea. Seminariile teologice. Protoiereii, tribunalele,
consistoriile. Biserica Română în vremea lui Alexandru loan Cuza. Legea
electivă a ierarhilor (1872). Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. Legea
clerului mirean (1893).
2142. Id., Despre relaţiunea între dreptul bisericesc şi
legile civile ale statului./An. XXX(1906),6 (sept.), p. 601-612/.
Dreptul bisericesc, parte constitutivă a ştiinţei Dreptului Legislaţia
în context social. Caracteristici fundamentale ale Dreptului bisericesc.
Eclesiocentrismul Dreptului canonic.
2143.Id., Câteva cuvinte despre dreptul bisericesc şi
mai întâi despre Biserica văzută şi nevăzută. /An. XXXI
(1907), 6(sept.), p. 642-651/.
Introducere. Obiectul şi cuprinsul Dreptului bisericesc. Legile
bisericeşti sau canoanele. Dreptul bisericesc în contextual ştiinţei Dreptului.
2144. Id., Câteva teorii de Drept bisericesc ortodox.
/An. XXXIII (1909) 9 (dec.), p. 987-998/.
Generalităţi asupra Dreptului bisericesc. Preoţia şi diaconia în
lumina prevederilor de Drept canonic ortodox.
2145. Id., Două chestiuni relative la ierarhia ortodoxă
şi care s-au ventilat şi prin ţările noastre. /An. XXXVI (1912),
7 (oct.), p. 641-648/.
Recăsătorirea preoţilor. Candidaţii la arhierie.
2146. Id., Chestiuni de Drept bisericesc. /An. XXXVI
(1912), 8 (nov.), p. 768-773/.
Dispoziţii canonice privitoare la ierosilie (furtul de cele sfinte)
suspendarea din oficii a preoţilor caterisiţi. Prescripţia.
2147. FLOCA, loanN. (Arhim Prof. Dr.), Minune, prozelitism
şi normă juridică. /An. CVm (1990), 5-6 (mai-iun), pp. 54-56.
2148. Id., Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Dură, Regimul
sinodalităţii după legislaţia canonică, conciliară, a primului
mileniu (Bucureşti, 2000). /An. CXVIII (2000), nr. 4-6 (apr-
iun.), pp. 340-342/ (Recenzie).
2149. FONTA, Ilie, Comisia pentru drepturile omului
despre respectarea drepturilor şi libertăţilor religioase. /An.
CIX (1992), 4.6 (apr.-iun.), pp. 207-208/.

267
η

2150. Μ., Studiu privind drepturile persoanelor care


aparţin minorităţilor etnice, religioase şi lingvistice. /An. CXI
(1993), 5-6 (apr.-iun.), pp. 164-176/.
2151. GÎRBOVICEANU, P., Dem. Boroianu, Drept
bisericesc (Iaşi, 1899), /An XXII (1898), 8, pp. 799-801 ; an.
XXIII (1899), 2, pp. 228-230/ (Recenzie)
2152. Id., Vasile Pocîtan, Compendiu de Drept bisericesc
(Bucureşti, 1898). /An XXII (1898), 8, pp. 798-799/ (Recenzie).
5790. GORDON, Vasile (Pr. Lect. Dr.), Pr. Prof. Dr.
Nicolae Dură, Regimul sinodalităţii după legislaţia canonică,
sinodală, ecumenică, a mileniului întâi (Bucureşti, 1999). /An.
CXVII (1999), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 430-439/ (Recenzie).
5791. MĂRĂCINEANU, Ion(Pr. Drd.), Dreptul canonic
ortodox şi romano-catolic şi impactul lor asupra societăţii.
/An. CXXVI(2008), nr. 3-6(mart. - iun.), pp. 517-531/.
Introducere. Dreptul divin şi dreptul canonic. Impactul Dreptului
canonic asupra relaţiilor dintre oameni. Impactul Dreptului canonic asupra
familiei. Impactul Dreptului canonic asupra raportului dintre Biserică şi
Stat. Impactul Dreptului canonic asupra legitimităţii şi prerogativelor
împăratului. Impactul Dreptului canonic asupra sistemului de judecată.
Dreptul canonic şi drepturile fundamentale ale omului. Concluzii.
2155. MÎHAI, Ene St., GOREANU, Veceslav, Pr. Prof.
Univ. Dr. Dr. H. C. Nicolae Dură./An. CXXU(2004), nr. 5-
8(mai - aug.), pp.274-279/.
Pr. Prof. Univ. Dr. Dr. H. C. Nicolae Dură, prodecan al Facultăţii
de Drept a Universităţii « Ovidius » din Constanţa şi titular al catedrei de
Drept canonic şi instituţii europene al Facultăţii de teologie de a aceeaşi
universitate la împlinirea a 60 de ani de viaţă şi a peste 30 de ani de activitate
universitară.
2156. OLTEANU, Pândele (Prof. Dr. Doc), Reconstrucţia
şi editarea ştiinţifică a textului celor mai vechi pravile
româneşti pe baza izvoarelor şi a versiunilor. /An. CVI
(1988), 9-10 (sept.-oct), pp. 117-155/.
2157. PALADE, Vasile (Pr.), Drepturile omului -
idealuri şi realităţi în lumea contemporană. /An. CXV
(1997), nr, 7-12 (iul.-dec.), pp. 146-170/.

268
Drepturile omului-năzuinţă statornică a omenirii. Drepturile omului-
o nouă „religie" la sfârşit de secol? Drepturile omului - tendinţă de
mondializare şi evoluţie specifică timpului nostru. Drepturile omului -
valoare fundamentală a contemporaneităţii. Drepturile omului, un nou
umanism, un nou ethos mondial, o nouă politică practică, o cunoaştere nouă.
Drepturile omului şi democraţia. Drepturile omului - tema controversată a
timpului nostru. Drepturile omului - realitate juridică, politică, economică,
culturală şi religioasă, un obiectiv concret şi primordial de atins. Drepturile
omului şi dreptul umanitar. Drepturile omului - o nobilă cauză a umanităţii,
cu profunde implicaţii religios-morale. Drepturile omului - „afacerea"
învăţământului şi educaţiei.
2158. PETRESCU, Teodosie (Arhiep. Dr.), Pr. Prof. Dr.
Nicolae Dură, Le regime de la synodalite selon la legislation
canonique, conciliaire, oecumenique, du I-er millenaire
(Bucureşti, 1999). /An. CXIX (2001), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp.
620-624/ (Recenzie).
2159. POCITAN, V. (Pr. Dr.), Legislaţia Bisericii
Ortodoxe. /An. XLVII (1929), 4 (apr.), p. 314-326/.
Canoanele bisericeşti şi interpretarea lor. Legiuirile bisericeşti.
Jurisprudenţa Bisericii Ortodoxe Române.
2160. P/OPESCU/, M., Ştefan Basgan, Studiu canonico-
literar asupra părţii întâia din îndreptarea Legii, tipărită la
Tîrgovişte, 1652 (f.l., f.a.). /An. XXV (1901), 2 (mai), p. 219-
226/ (Recenzie).
2161. /Redacţia/, Invitarea unui profesor de drept
canonic grec să participe la lucrările Comisiei romano-
catolice pentru revizuirea Dreptului canonic. /An. LXXXVII
(1970), 5-6 (mai-iun.), p. 502-503/.
2162. Id., Academia Ortodoxă din Creta a găzduit cel
de-al II-lea Congres Internaţional al Societăţii de Drept al
bisericilor răsăritene (1973, sept. 26 - oct. 1). /An. XCL
(1973), 9-10 (sept.-oct.), p. 1019-1020/.
2163. Id., Mitropolitul Barnabas de Kitros publică o
carte despre Biserica Ortodoxă Română. /An. XCI (1973),
11-12 (nov.-dec.), p. 1196/.
Recenzie la Barnabas de Kitros, Sistemul legislativ al Bisericii
Ortodoxe Române cu retrospective istorice (Atena, 1973).
269
2164. SCRIBAN, I. (Arhim.), Pr. Cicerone Iordăchescu,
Teoria judecăţii (Iaşi, 1927). /An. XLV (1927), 11 (nov.), p.
703/ (Recenzie).
2165.Id., Prof. Dr. D. C. Boroianu, Dreptul bisericesc
pentru seminariile teologice (Bucureşti, 1928). /An. XLVII
(1929), 2 (febr.), p. 189/ (Recenzie).
2166.Id., Arhid. Felician Bran, Dreptul Canonic
Oriental (Lugoj, 1929). /An. XLVII (11929), 11 (nov.), p.
1053/.
2167.Id., Chiru Costescu, Pr. Eugeniu Bărbulescu,
Legi, regulamente, canoane, statute, decizii, jurisprudenţe
(Bucureşti, 11931). /An. XLIX (1931), 5 (mai), p. 477/
(Recenzie).
2168.Id., Valeriu Moldovan, Curs elementar de Drept
bisericesc comparat (Cluj, 1930). /An. XLIX (1931), 12 (dec.),
p. 863/ (Recenzie).
2169.W., Pr. Valeriu Iordăchescu, Forţa şi Dreptul
(Chişinău, 1933). /An. LI (1933), 5-6 (mai-iun.), p. 290/
(Recenzie).
2170.Id., Arhim. Zosima Tîrîlă, Pr. Haralambie
Popescu, Pidalion cu orânduire nouă şi tâlcuiri (Bucureşti,
1933). /An. LI (1933), 7-8 (iul.-aug.) p. 348-351/ (Recenzie).
2171. S/IMEONOV/, S., Prot. Dr. St. Zankov, /Dreptul
internaţional, morala şi creştinismul/, extr. din voi. /Anuarul
Universităţii Sf. Clement de Orhida, Sofia, 1941. /An. LX
(1942), 1-4 (ian.-apr.), p. 125-126/ (Recenzie).
2172. SOARE, Gh. I. (Pr. Dr.), Legislaţia bisericească.
/An. LXIX (1951), 3-4 (mart. - apr.), p. 173-204/.
2173. STAN, Mădălina(Drd.), MITITELU, Cătălina
(Drd.), Simpozionul ştiinţific „Drepturile omului şi protecţia
lor juridică” de la Facultatea de Drept , Universitatea
Ovidius-Constanţa(18.XI.20Q4), o premieră naţională. /An.
CXXII(2004), nr. 9 - 12(sept. - dec.), pp. 676 - 678/.
2174. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru(Pr. Drd.),

270
Studii şi materiale de Drept Canonic publicate în Revista
„Biserica Ortodoxă Română” în perioada 1874- 1944. /An.
CXXIII(2005), nr. 4-6(apr. - iun.), pp. 456-508/.
1.Contextul în care apare publicaţia(1874). 2. începuturi şi
continuitate în abordarea Dreptului Canonic. 3. Teme şi probleme de Drept
Canonic prezentate în Revista „Biserica Ortodoxă Română” în perioada
1874-1944: Generalităţi privind Dreptul Canonic; Izvoarele Dreptului
Canonic: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, canoanele apostolice,
canoanele sinoadelor ecumenice, canoanele sinoadelor particulare,
canoanele Sfinţilor Părinţi, lucrările sinoadelor ortodoxe provinciale,
lucrările Adunării(Congresului) Naţionale Bisericeşti; 4. Relaţiile cu Statul
de la începuturi până la 1944; 5. Relaţiile confesiunilor creştine cu statul. 6.
Relaţii interconfesionale; 7. Jurământul. 8. Terminologia canonică. 9.
Instanţele de judecată. 10. Organizarea bisericească. 11. Reglementări
canonice privind Sfintele Taine. 12. Proprietăţile bisericeşti. 13. Disciplina
bisericească. Concluzii.
2175. STRUGARIU, Constantin (Diac. Drd.), Rev. Prof.
Dr. Nicolae Dură, Le regime de la synodalită selon la
legislation canonique, oecumenique, du I-er millenaire
(Bucureşti, 1998). /An. CXVI (1998), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp.
464-468 /(Recenzie).
2176. ŞTEFĂNESCU, Dim. N. (Pr.), Biserica e societate
juridică. /An. XLVI (1928), 2 (febr.), p. 117-127; 3 (mart.), p.
206-210/.
2177. Id.,Conferinţa Prof. V. Istavridis(Halki) la
Salonic (1980, mai 6). /An. XCVIII (1980), 7-8 (iul.-aug.), p.
714/.
2178.VASILESCU, Gh., Simpozionul cu tema
„Demnitate şi justiţie pentru to/i "(Bucureşti, 13 dec. 2008).
/An. CXXVI(2008), nr. 7-12(iul. - dec.), pp. 313 - 317/.
(A se vedea în voi. II, Istoria Bisericii Universale,
capitolele şi subcapitolele p rivin d Lucrările Sf. Sinod,
Organizare).

271
II. Istoria Dreptului
2179. BERECHET, Şt., Judecata bisericească la pr
creştini. /An. XLI (1923), 11 (aug.), p. 766-772/.
Atestări scripturistice, patristice şi canonice. Caracteristicile
procedurilor şi judecata. Tipuri de abateri disciplinare şi crime.
/An. XLI (1923), 12 (dec.), p. 915-921/.
Tipuri de abateri disciplinare. Procedură de judecată bisericească.
Forma şi rolul pedepselor în prevederile Dreptului canonic din primele
veacuri.
2180. Id., Dreptul vechilor noştri ierarhi la judecarea
mirenilor. /An. LVI (1938), 11-12 (nov.-dec.), p. 741-761/.
Biserica Ortodoxă în contextul istoric românesc. Pravile şi
nomocanoane. Practici cutumiare româneşti. Participarea ierarhilor ţării în
divanul domnesc. Rolul clerului inferior în alcătuirea sectelor de drept
privat. Dicasteriile. Rolul mitropoliţilor şi clericilor în judecăţi. Blestemele.
Jurământul. Cărţile de blestem.
2181.BUCĂLAE, Aurel Gh. (Drd.), Probleme în
legătură cu canonicitatea în perioada reorganizării Bisericii
Ortodoxe Române, între 1918-1925, /An. LXXXVII (1969),
11-12 (nov.-dec.), p. 1198-1211/.
2182. BUZESCU, N. (Pr. Prof ), Proloage la Pidali
tipărit Ia Mănăstirea Neamţ. /An. XCVIII (1980), 1-2 (ian.-
febr.), p. 216-225/.
2183. CON STANTINESCU, Alexandru, Contribuţii ale
Bisericii în justiţia Ţării Româneşti sub Alexandru Ipsilanti.
/An. XCVII (1979), 1-2 (ian.-febr.), p. 165-178/.
2184. COVERCĂ, loan (Mag.), Legi bisericeşti cu
privire la cler în veacul al XJX-lea până la Cuza Vodă. /An.
LXXVIII (1960), 5-6 (mai-iun.), p. 496-509/.
2185. CRISTACHE-PANAIT, Ioana (Dr.), Acelaşi neam,
aceeaşi lege. /An. XCVIII (1980), 3-4 (mart. - apr.), p. 473-480/.
Circulaţia nomocanoanelor şi pravilelor în Principatele Române.
2186. CRONŢ, G., Hamilcar S. Alivisatos, Les rapp
de la Legislation ecclesiastique de Justinian avec les canons
de l’Eglise, extras din voi. Atti del congresso internazionale
272
di diritto romano (Pavia, 1935). /An. LIV (1936), 3-4 (mart. -
apr.), p. 259/ (Recenzie).
2187.M., Dimitrie A. Petrekakos, /Paisie ai Gaziei
canonist/, în „Teologhia”, fasc. LIX (1937), p. 194-207. /An.
LV (1937), 7-10 (iul.-oct.), p. 560-561/ (Recenzie).
2188.Id., Clericii în serviciul justiţiei. /An. LVI (1938),
11-12 (nov.-dec.), p. 823-844/.
Tradiţiile justiţiei româneşti. Rolul clerului în justiţia bizantină.
Episcopii supraveghetori ai judecătorilor laici în Imperiul Bizantin.
Tribunalele mixte în Imperiul Bizantin. Tribunalele patriarhale în Imperiul
Otoman. Tribunalele mixte din Egipt. Biserica Ortodoxă Română în serviciul
justiţiei. Ierarhii ortodoxi judecători. Justiţia mănăstirească. Judecători
Bisericeşti şi mănăstireşti.
2189.DRĂGUŞIN, Constantin (Pr.), Pravila cea Mare-
îndreptarea legii-1652. /An. CXIX (2001), nr. 1-6 (ian.-iun.),
pp. 255-368/.
Teză de doctorat. Studiu istorico-canonic. Referent principal Arhid.
Prof. Pr. Ioan N. Floca. Prefaţă. Consideraţii preliminare. Situaţia
economică, socială şi religioasă a Ţării Româneşti în secolul al XVII-lea.
Despre „Pravilă" în general. Apariţia şi aplicarea pravilelor româneşti.
Cultura românească, în general şi cultura bisericească, în special, în prima
jumătate a sec. XVII-lea. Câteva date importante şi unele opinii privind
formarea legiuirilor româneşti sub influenţa celor de sorginte bizantină.
Istoricul Pravilei celei Mari (locul, data şi descrierea cărţii). Izvoarele
textului. Autorii, alcătuitorii şi traducătorilor Pravilei Ediţii ale Pravilei.
Cuprinsul Pravilei (Titlul şi grafica. Cuprinsul propriu-zis al Pravilei cu
profil juridic şi canonic). Cuprinsul tematic cu profil dogmatic, liturgic).
Chestiuni de Drept Canonic propriu-zis (Despre drept şi dreptate, lege şi
canoane, Despre obicei. Colecţii canonice şi nomocanoane. Norme
privitoare la organizarea Bisericii şi la membrii ei. Disciplina bisericească.
Drepturile şi îndatoririle mirenilor. Raporturile dintre mireni şi clerici).
/An. CXIX(2001), nr. 7 - 12(iul. -dec.9, pp. 253 - 321/.
Importanţa Pravilei celei Mari pentru Biserica şi Ţara Românească.
1.Importanţa canonică şi juridică a Pravilei de la Tărgovişte(l 652) pentru
viaţa bisericească din Ţara Românească şi din celelalte provincii româneşti.
2. Aplicarea Pravilei celei M ari, perioada aplicării ei stricte. 3. Influenţa
Pravilei celei mari „asupra legiuirilor laice şi bisericeşti ulterioare" .
Istoricul, autorii şi ediţiile pravilei celei Mari. Aplicarea îndreptării legii şi
importanţa ei. Rezumatffranceză şi engleză). Bibliografie.

273
2190. DUDU, Velicu, Prof. A. Lotocki, /Izvoarele
ucrainiene ale Dreptului canonic/', în /„Analele Institutului
Ucrainian de Ştiinţă”/ tom. V, Seria Drept, voi. I, Varşovia,
1931. /An. LIV (1936), 7-8 (iul.-aug.), p. 643-647/ ( R e c e n z i e ) .
2191. DURA, Nicolae (Pr. Asist. Dr.), Cele mai v
izvoare ale Dreptului bisericesc etiopian. /An. C (1982), 5-6
(mai-iun.), p. 572-586/.
2192-Id., Colecţii canonice, apusene, din primul
mileniu. /An. CXXI (2003), nr. 7-12 (iuî.-dec.), pp. 449-458/.
Introducere. „ Vetus romana” şi „prisca” („Itala”). „Dionisiana”.
„ Verso Isidoriana ”. „ Capitula Martini”. „Hispana ”. Canoniştii de origine
protoromână Dionisie Exiguul şi Martin de Braga. Concluzii·
2193. Id., Dionisie Exiguul şi Papii Romei. /An. CXXI
(2003), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 459-468/.
2194. FLOCA, Ioan N. (Diac. Prof.), Elemente de d
în opera lui Dimitrie Cantemir. /An. XCIV (1976), 5-6 (mai-
iun.), p. 595-598/.
2195. M., Românii în legile de stat transilvane pân
1918. /An. CVIII (1990), 1-2 (ian.-febr.), pp. 137-149/.
2196. GALEŞ, SilviuţPr.), Miron Cristea şi opera de
unificare şi realizare a reformei religioase. Legea şi Statutul
de Organizare ale Bisericii Ortodoxe Române. /An. 1(2010),
nr. 3(sept. - dec.), pp. 227 - 246/.
2197. GREGORIAN, V., Can. Ioannes Bălan, Fontes
Juris Canonici Ecclesiae Rumenae (Roma, 1932). /An. L
(1932), 9 (sept.), p, 614-616/ ( R e c e n z i e ) .
2198.IACOB, Lazăr (Prof.), împăratul Justinian I ca
legislator bisericesc. /An. LXV (1947), 4-9 (apr.-sept.), p. 213-
238/.
Epoca lui Justinian 1. Legislaţia în vremea lui Justinian I.
/An. LXV (1947), 10-12 (oct.-dec.), p. 277-301/.
Monahismul. Rolul monahismului în secolul V în Imperiul Bizantin.
Novelele. Intrarea în monahism. Mănăstirile. Case de căinţă. Viaţa în
mănăstiri. Averea mănăstirilor. Averea bisericească. Biserica şi instituţiile
de binefacere. Izvoarele averilor bisericeşti. Privilegiile averii bisericeşti.
Administrarea averii bisericeşti. Ospiciile. Case pentru bolnavi. Azilele de
274
săraci. Orfelinatele. Azilele pentru copii găsiţi. Azilele de bătrâni.
Răscumpărarea prizonierilor. Biserica şi statul. Concluzii.
2199.IZVORANU, Stelian (Mag.), Literatura Dreptului
bisericesc în veacul XIX. /An. LXXXVIII (1960), 5-6 (mai-
iun.), p. 496-509/.
2200. LUPAŞ, I., O carte de valoare. /An. XL (1922), 12
(sept), p. 951-954/.
Recenzie la I. Matei, Contribuţiuni la Istoria Dreptului bisericesc
(Bucureşti, 1922, voi. I).
2201. MARINA, Eugen (Mag.), Contribuţii Ia cunoaşterea
operei canonice a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.
/An. LXXXIII (1965), 5-6 (mai-iun.), p. 533-558/.
2202. MARINESCU, Stelian, Dispoziţiuni de drept laic
în Pravila de la Govora din 1640. /An. LXXXI (1963), 3-4
(mart.-apr.), p. 320-346/.
2203. Id., Consideraţii asupra pedepselor aplicate de
Pravila din 1646. /An. LXXXI1 (1964), 1.2 (ian.-febr.), p. 175-
209/.
2204.Id., Competenţa şi atribuţiile judiciare ale
clericilor în secolele XIV-XVIII /An. LXXXVIII (1970), 7-8
(iul.-aug.), p. 796-811/.
2205. MUNTEANU, Alexandru - Armând (Mag.), Opera
canonică a Iui Petru Maior. /An. LXXVTII (1960), 9-10 (sepi-
oct.), p. 791-816/.
2206. NECULA, Nicolae D. (Pr. Asist.), Opera canonică
a patriarhilor copţi din sec. XI-XIII şi importanţa lor pentru
viaţa Bisericii copte. /An C (1982), 1-2 (ian.-febr.), p. 193-204/.
2207. PÂCURARIU, Mircea (Mag.), Dicasteria şi
consistoriul Mitropoliei Ungrovlahiei. /An. LXXVII (1959),
7-10 (iul.-oct.), p. 961-979/.
2208. Id., Un strălucit canonist al veacului al XX-lea -
Părintele Profesor Liviu Stan (11 iul. 1910-1 apr. 1973). /An.
CXXI (2003), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 488-497/.
2209. POPESCU, D. St., George Fotino, Influenţa
bizantină în vechiul drept românesc, extras din voi. Omagiu
275
Prof. C. Stoicescu (Bucureşti, f. a.). /An. LX (1942), 5-6 (mai-
iun.), p. 219/ (Recenzie).
2210. Id., George Fotino, Ce este vechiul drept
românesc? în ..Analele Facultăţii de Drept din Bucureşti”,
1939, nr. 1. /An. LX (1942), 5-6 /mai-iun.), p. 219-220/
(Recenzie).
2211. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Pr. I. Răuţescu,
Formalităţile pentru hirotonia unui preot, acum 100 de ani,
în „Raze de lumină”, VI (1934), p. 453-458. /An. LIII (1935), 7-
8 (iul.-aug.), p. 416-417./ (Recenzie).
2212. SMOCHINĂ, Nicolae N., SMOCHINĂ, N., O
pravilă românească din veacul al XVI-lea. „Pravila Sfinţilor
Părinţi după învăţătura lui Vasile cel Mare”, întocmită de
ritorul şi scolasticul Lucaci în 1581. /An. LXXXIII (1965), 11-
12 (nov.-dec.), p. 1043-1062/..
2213. STAN, Liviu (Pr. Prof.), Legislaţia bisericească a
înalt Prea Sfinţitului Patriarh Justinian. /An. LXXI (1953),
5-6 (mai-iun.), p. 503-516/.
Istoricul legislaţiei bisericeşti în România. Caracteristicile legislaţiei
bisericeşti promulgate de către patriarhul Justinian. Principiile care stau la
baza acestei legislaţii: autocefalia, autonomia, sinodalitatea şi
sobomicitatea. Regulamentele bisericeşti.
2214. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru (Pr.),
Bibliografia Revistei, „Biserica Ortodoxă Română” (1874-
1984) (IV), /An. CVI (1988), nr. 1-2 (ian.-febr.), p. 145-172.
Secţiunea practică. Drept bisericesc.
2215. URSĂCESCU, V. (Pr.), Cărţile de blăstăm din
trecutul nostru. /An. XIIV (1926), 9 (sept.), p. 506-514/.
2216. VORNICESCU, Nestor (Mitrop. Dr.),
„Chiriacodromoniul” tipărit de Sf. Sofronie Vraceanski în
1806 la Râmnicu-Vâlcea în raport cu alte scrieri similare din
sud-estul european. /An. CVII (1989), 5-6 (mai-iun.)p. 168-
191/. (Foto 3 buc.)

276
III. C a n o a n e le a p o sto lic e

2217. BALAUR, D., N. Afanasief, /Canoanele şi


conştiinţa canonică/, în „Puţi”, anexă, 1936, nr.38, p. 1-16. /An.
LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 539-541/. (Recenzie).
2218. Id., Editarea canoanelor bisericeşti în limba
fineză. /An. LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), p. 354/.
2219. BĂLĂNESCU, Silvestru (Pr.), Mijloace spre
studierea canoanelor apostolice. /An. I (1875), 10 (iul.), p.
728-734; 11 (aug.), p. 813-821; 12 (sept.), p. 887-893; an II
(1875), 1 (oct.), p. 23-28; 3 (dec.), p. 225-237); an II (1876), 5
(febr.), p. 310-314; 7 (apr.), p. 456-464; 12 (sept.), p. 714-720/.
2220. BERECHET, St. Gr., încă un Nomocanon al lui
Malaxos. /An. LXIII (1945), 11-12 (nov.-dec.), p. 590-598/.
2221. C/ĂCIULĂ/, Ol. N. (Pr.), Arhiep. Atenei
Hrisostomos Papadopulos, /Colecţiuni greceşti ale sfintelor
canoane în timpurile de după căderea Constantinopolului/,
în „Teologhia”, XLIX (1935), p. 5-8. /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-
aug.), p. 415/. (Recenzie).
2222. CHIOCHIU, Teodora (Prof.), Observaţii cu privire
la calcularea datei Sfintelor Paşti. /An. CXXI (2003), nr. 1-6
(ian.-iun.), pp. 622-626/.
2223. C/RONŢ/, Gh., V. Şesan, Revizuirea canoanelor şi
altor norme bisericeşti, precum şi codificarea lor, în
„Candela”, XLVII (1936), p. 145-159. /An. LVI (1938), 1-4
(ian.-apr.), p. 146-147/ (Recenzie).
2224. DEMETRESCU, Drag., Aşezămintele Sfinţilor
Apostoli şi scrierile de origine apostolică în legătură cu ele.
/An. XXXIV (1911), 10 (ian.), p. 1049-1060/.
2225. DRON, C. (Pr.), Prof. Nic. Popovici, Menţiuni
critice asupra cărţii Pr. C. Dron, Canoanele, text şi
interpretare, în „Biserica Ortodoxă Română”, LI(1933), p.
565-583. /An. LIII (1935), 9-10 (sept.-oct.), p. 521-529/
(Recenzie).

277
2226. DURĂ, Nicolae (Pr. Prof. Univ. Dr.), Sfintele Paşti,
„causa dirimens” a unităţii creştine?. /An. CXXI (2003), nr.
1-6 (ian.-iun.), pp. 508-519/.
2227. ENĂCEANU, Ghenadie (Arh.), Horepiscopii sau
biserica românească faţă cu canoanele. /An. LII (1877), 6
(mart.), p. 223-231/.
Probleme ale presei orientale. Generalităţi cu privire la ierarhia
românească. Raportul dintre episcopi şi horepiscopi. Legislaţia canonică
privitoare la horepiscopi.
2228. ERBICEANU, C„ Despre canoanele Sfin
Apostoli. /An. XXI (1897) 4 (iul.), p. 379-404/.
2229. Id., Canoanele sfinţilor şi prea lăudaţilor apostoli
comentate. /An. XXIII (1899), 8 (nov.), p. 725-752; 9 (dec.), p.
849-874; an. XXIII (1900), 11 (febr.), p. 988-1019; an. XXIV
(1900), 1 (apr.), p. 1-30/.
2230.Id., Canoanele sinoadelor ecumenice. /An. XXIV
(1900), 5 (aug.), p. 412-443/.
Sinodul al II-lea ecumenic (canoanele I- VII). Sinodul al 111-lea
ecumenic (canoanele I-VIII); Sinodul alIV-lea ecumenic (canoanele 1- VI.II).
/An. XXIV (1900), 6 (sept.), p. 505-527/.
Sinodul al IV-lea ecumenic (canoanele IX-XXVII).
/An. XXIV (1900), 7 (oct.), p. 6229-6335/.
Sinodul al IV-lea ecumenic (canoanele IX-XXVII).
/An. XXIV (1900), 7 (oct.), p. 629-635/.
Sinodul al IV-lea ecumenic (canoanele XXVIII-XXX).
2231. IVAN, Iorgu (Prof.), Hotărârile canonice ale
Sinodului al II-lea ecumenic şi aplicarea lor de-a lungul
secolelor. /An. XCIX (1981), 7-7 (iul.-aug), p. 821-866/.
2232. JIGOIU, Stelian, Pr. C. Dron, Canoanele. Te
interpretare, voi. I (Bucureşti, 1932). /An. LI (1933), 5-6 (mai-
iun.), p. 274-277; 7-8 (iul.-aug.), p. 353-354/ (Recenzie).
2233. /P0PESCU/, Victor (Prof), Călăuza cano
/An. LXXIV (1956), 6-7 (iun.-iul,), p. 569-623/.
2234. POPOVICI, Nic. (Prof), Menţiuni critice as
cărţii Pr. C. Dron, Canoanele. Text şi interpretare. /An. LI
(1933), 11-12 (nov.-dec.), p. 565-578/ (Recenzie).
278
2235. SIMEDREA, T. (Arg.), Pr. N. T. Vasilescu,
Canoanele pot fi modificate? în „îngerul”, V (1933), 10-11, p.
10-19. /An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 118-119/ (R e c en zie ).
2236. Id., Nicodim Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe
însoţite de comentarii, voi. II, partea I-a (traducere de Pr.
Nicolae Popovici şi Uros Kovincici), (Arad, 1934). /An. LII
(1934), 11-12 (nov.-dec.), p. 809/ (R e c e n zie ).
2237.Id., E. H. O. Burmester, The Canons of Gabriel
Ibn Turaik, LXX Patriarch of Alexandria, în „Orientalia
Christiana Periodica”, voi. I (1935), p. 5-45. /An. LIII (1935), 7-
8 (iul.-aug.), p. 407-408/ (R e c e n z ie ).
2238. SCRIBAN, I. (Arhim.), Pr. C. Dron, Valoarea
actuală a canoanelor (Teză de doctorat) (Bucureşti, 1928). /An.
LXVI (1928), 11 (nov.), p. 1054/ ( R e c e n z ie ) .
2239. Id., Dr. Nicodim Milaş, Canoanele Bisericii
Ortodoxe însoţite de comentarii, voi. I, partea I-a (Arad,
1930). /An. XLVIII (1930), 7-8 (iul.-aug.), p. 781-785; partea a
Π-a (Arad, 1931). /An. XLIX (1931), 2-3 (febr.-mart.), p. 284-
285/ (R e c e n zie ).
2240. Id., Pr. C. Dron, Canoanele, voi. I (Bucureşti,
1932). /An. L (1932), 5 (mai), p. 399/ (R e c e n zie ).
2241. Id., Diac. Gh. 1. Soare, înapoi la canoane
(Bucureşti, 1932). /An. L (1932), 10 (oct.), p. 751/ (R e c e n zie ).
2242. S/IMIONOV/, S., N. N. Afanasiev, /Ce este
neschimbător şi ce este vremelnic în canoanele bisericeşti/, în
„Jivoe Predanie” Paris, 1936, p. 82-96. /An. LVI (1938), 1-4
(ian.-apr.), p. 137-1387/ (R e c e n zie ).
2243.STANEF, P. (Pr.), Prot. I. Ştefanov, /Canoanele
Bisericii Ortodoxe/, (Sofia, 1936). /An. LIV (1936), 11-12
(nov.-dec.), p. 778/ (R e c e n zie ).

279
IV M a n u s c r is e ş i c o le c ţii d e c a n o a n e ş i le g i

2244. B/OROIANU/, D„ Din dreptul bisericesc, Câte


ceva de ştiut. /An. XXXVII (1913), 8 (nov.), p. 521-536/.
Colecţii de drept canonic în Imperiul Bizantin.
2245. COVERCĂ, loan V. (Pr.), Reguli canonice
privitoare ia chestiuni liturgice în Codex Juris Canonici. /An.
XCII (1974), 9-10 (sept.-oct) p. 1247-1255/.
2246. D/OBRESCU/, N., /Editarea colecţiei lui M
/An. XXXIII (1909), 8 (nov.), p. 946/.
Iniţiativa lui H. Welter de a reedita colecţia canonică a lui Mansi,
Amplissima eollectio cottciliomm.
2247. DUD AŞ, Florian, Vechi pravile româneşti
descoperite în vestul Transilvaniei. Dovezi ale unităţii
neamului românesc. /An. XCVI (1978), 7-8 (iul.-aug.), p. 797-
811/(Foto, 2 buc.).
Răspândirea pravilelor româneşti din secolele XVI-XVIII in
Transilvania. Pravila de la Govora (1640). Pravila de la Tărgovişte (1652).
Şapte Taine (1644). Pravila lui Coresi (cca. 1580). Pravila lui Vasile Lupu
(1646). Anexe. însemnări de pe cărţi vechi.
2248. ERBICEANU, C. Sintagma lui Iacob Ioanitul
/An. XV (1892), 12 (mart.), p. 902-905/.
Manuscris grecesc inedit, cuprinzând Însemnări istorice, juridice,
interpretări de canoane etc. (1719-1725).
2249. Id., Descrierea manuscrisului Arhim. Iacob
Ioanitul. Sintagma sa alfabetică. /An. XVI (1892), 1 (apr.), p,
31-60; 2 (mai), p. î 40-156/.
2250. Id., Manuscriptul grecesc al lui Manuel Malax
Notarul. /An. XVI (1892), 5 (aug.), p. 319-334/.
Manuscrisul se află la Biblioteca Seminarului Central din Bucureşti.
Generalităţi privitoare la situaţia manuscriselor din Principatele Române.
Descrierea manuscrisului lui Manuel Malax. Textele paralele ale
manuscriselor lui Manuel Malax (greceşte) şi al îndreptării legii (1652).
Studiu comparativ. însemnări.
2251. Id., Material pentru Dreptul bisericesc oriental.
/An. XVI (1892), 6 (sept.), p. 417-428/.
Un manuscris grecesc aflat în biblioteca autorului, care se pare că ar
280
f i o variantă sau o compilaţie a manuscrisului lui Manuel Malax. Un
manuscris grecesc din Biblioteca Semninarului Central. Studiu comparativ
cu îndreptarea legii (1652). Prezentarea a cinci nomocanoane aflate în
Biblioteca Muzeului Naţional din Bucureşti. însemnări cu caracter istoric.
/An. XVI (1892), 7 (oct.), p. 516-529/.
Prezentarea altor şapte manuscrise de Drept bisericesc aflate în
Biblioteca Seminarului Central din Bucureşti.
An. XVI (1892), 9 (dec.), p. 705-710/.
Nomocanonui lui Neofit Cavsocalivitul.
2252.Id., Procanon (...) alcătuit şi întocmit de Petru
Maior. /An. XVIII (1894), 6 (sept.), p. 385-416/.
Textul lui Petru Maior (1783). Dreptul bisericesc de a emite legi
(canoane). Lista papilor romano-canonici. Lista patriarhilor
Constantinopolului. Lista patriarhilor de Alexandria. Primatul papal.
/An. XVIII (1894), 7 (oct.), p. 481-515/.
Primatul papal. Sfântul Apostol Petru. Egalitatea apostolilor şi
arhiereilor. Infailibilitatea papală.
/An. XVIII (1894), 8 (nov.), p. 577-611/.
Puterea bisericească şi puterea politică. Soboare (sinoade). Canoanele.
/An. XVIII (1894), 9 (dec.), p. 673-694/.
Introducere. Comentarii asupra Procanonului. Canoanele sfinţilor
Apostoli (traduse de către Samuil Micu-Klein). Glosar.
2253. Id., Un nou codice de legislaţiune românească.
/An. XXVI (1902), 9 (dec.), p. 1017-1029/.
Manuscris din 1765 (Bibi. Acad. Rom., mss. grecesc 121-122). Textul
manuscrisului (imobilitatea locuinţei, slujbaşi şi boieri mazili, străini,
mizamul, îmbrăcămintea, banchetele, creditul).
2254. Id., Un nou codice grecesc civil şi bisericesc din
epoca fanariotă. /An. XXVI (1903), 11 (febr.), p. 1221-1236/.
2255. IONESCU, I. (Pr ), Pravila de la Govora, 1640-
1641. /An. CVIII (1990), 1-2 (ian.-febr.), pp. 67-69/.
2256.IONIŢĂ, Alex. M.(Pr. Conf. Dr.), Texte juridice
tipărite pe pământ românesc în secolul al XVII-lea. /An.
CXXIII(2005), nr. 4-6(apr. - iun.), pp. 444-455/.
Pravila de la Govora(1640), „Şapte Taine”(1644). Pravila lui Vasile
Lupu(1646). Pravila de la Tărgovişte(l 652). Concluzii.
2257. MARINESCU, Stelian I., „Pravilioara” de la laşi
din 1784. /An. XCII (1974), 3-4 (mart.-apr.), p. 469-475/.
281
2258. Id., „Pravila de ispravă oamenilor şi de toate păcatele
şi greşalele”. /An. XCVI (1978), 1-2 (ian.-febr.), p. 112-126/.
Despre nomocanoane în general. Nomocanoanele în legislaţia
românească. Studiu şi prezentare a Pravilei Sfinţilor Apostoli atribuită lui
Coresi (1570-1580).
2259. RUS, Constantin (Drd.), Importanţa canoanelor
sinodului II ecumenic pentru organizarea şi disciplina
Bisericii. /An. CI (1983), 3-4 (mart-apr.), p. 272-285/.
2260. SĂVOIU, Em., „Capetele de poruncă” ale lui
Antim Ivireanul. /An. LXXXIV (1966), 9-10 (sept.-oct), p.
997-1006/.
2261. Id., „Capete de poruncă” ale Mitropolitului
Antim Ivireanul, izvor al dreptului scris românesc. /An.
XCV (1977), 9-12 (sept.-dec.), p. 1012-1023/.

V. L eg i. C o n stitu ţii. C o d u ri d e le g i

2262. BALAUR, D., Lege pentru biserici şi comun


religioase. /An. LIII (1935), 5-6 (mai-iun.), p. 271-278/.
Din legislaţia internă a Bisericii Ortodoxe din Estonia.
2263. BUSUIOC, Gh. D., Sentimentul religios şi
Cod penal Italian. /An. XLVIII (1930), 3 (mart.), p. 276-278/.
2264. CĂCIULA, Olimp N. (Pr. Dr.), Noua lege de
organizare a Bisericii Ortodoxe Sârbeşti (1931). /An. LI
(1933), 7-8 (iul.-aug.), p. 343-345/.
2265.Id., în jurul proiectului noului cod civil (Grecia -
n.n.). /An. LIV (1936), 1-2 (ian.-febr.), p. 113/.
2266.Id., Legea cumulului (Grecia - n.n.). /An. LIV
(1936), 1-2 (ian.-febr.), p. 114/.
2267. Id., Modificarea legii de salarizare a clerului
(Grecia - n. n.). /An. LXXIV (1956), 12 (dec.), p. 1164-1165/.
2268.Id., Legea de funcţionare a Patriarhiei greceşti a
Ierusalimului./An. LXXVIII (1960), 1-2 (ian.-febr.), p. 65-74/.
2269.CHIVU, loan (Diac. Asist.), O nouă lege a cultelor
în Grecia. /An. CVII (1989), 5-6 (mai-iun.), p. 57/.
282
2270. CRONŢ, Gh., Legislaţia bisericească în Grecia.
/An. LIV 1936), 1-2 (ian.-febr.), p. 67-84; 3-4 (mart.-apr.), p.
187-203/.
2271. Id., V. Şesan, Modificarea legii şi statutului
pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române, în
„Candela”, XLVI (1935), 1-2 p. 117-201. /An. LIV (1936), 3-4
(mart.-apr.), p. 263-264/ (Recenzie).
2272. Id., O nouă lege privitoare Ia tribunalele
bisericeşti (Patriarhia Constantinopolului - n.n.). /An. LIV
(1936), 5-6 (mai-iun.), p. 348-350/.
2273.Id., Modificarea legii organice a Bisericii
Greceşti. /An. LIV (1936), 7-8 (iul.-aug.), p. 619/.
2274. Id., O nouă lege privitoare la bisericile şi preoţii
de enorie (Biserica Ortodoxă Greacă-n.n.). /An. LVI (1938), 9-
10 (sept.-oct.), p. 608/.
2275. Id., Noua lege privitoare la alegerea
arhiepiscopului Atenei şi a mitropoliţilor Bisericii Ortodoxe
din Grecia. /An. LVII (1939), 5-6 (mai-iun.), p. 378-379/.
2276. DEMETRESCU, Drag. (Dr.), Legile organice ale
Bisericii Ortodoxe din Grecia. /An. XXXIX (1916), 10 (ian.),
p. 1001-1006; 12 (mart.), p. 1273-1277; an. XL (1916), 1 (apr.),
p. 35-41/.
2277. Id., Din Biserica Greciei. Revizuirea legilor
organice bisericeşti şi completarea lor. /An. XL (1916), 2
(mai), p. 191/.
2278. Id., Legea organică a Sfântului Sinod al Bisericii
Greciei. /An. XL (1916), 3 (iun), p. 202-209/.
2279. D/UDU/, V., R. Golubov, /Noua Constituţie/, în
„Narodenă Strajă”, Moscova, 1937, nr. 12. /An. LV (1937), 11-
12 (nov.-dec.), p. 726/ / (Recenzie).
2280. DURA, Nicolae V . (Pr. Asist. Dr.), Măsuri
întreprinse de autoritatea de stat privind ocrotirea
patrimoniului cultural naţional. /An. CI (1983), 7-8 (iul.-
aug.), p. 542-556/.

283
2281. ENESCU, C. (Pr.), Inconvenientele sistemului
parohiei adoptat în Proiectul de Lege pentru întreţinerea
clerului şi a bisericilor comunale şi urbane. /An. VI (1882),
12 (dec.), p. 726-735/.
2282. FECIORU, D. (Pr.), Noua lege de organiza
Bisericii Greciei. /An. LVIII (1940), 1-2 (ian.-febr.), p. 72-92;
3-4 (mart.-apr.), p. 223-238; 7-8 (iul.-aug.), p. 595-608/.
2283. FONTA, Ilie, Constituţiile democratice despre
Biserici şi principiile desfăşurării vieţii religioase. /An. CIX
(1991), 1-3 (ian.-mart.), pp. 152-156/.
2284. GÎRBOVICEANU, P., Repausul duminical. /An.
XX (1897), 10 (ian.), p. 1071-1074/.
Legiferarea repausului duminical
2285. Id., Legea pentru repaosui duminical. /An. XX
(1897), 12 (mart), p. 1178/.
2286. Id., Lumânările de ceară. /An, XXVI (1903), 12
(mart.), p. 1343-1356.
Monopolul lumânărilor. Proiect de lege pentru fabricarea şi vânzarea
lumânărilor de ceara, destinate a servi uzului bisericesc.
2287-Id., Un proiect de lege. /An. XXVII (1904), 12
(mart.), p. 1422/.
Casa Bisericii.
2288.Id.,Un omagiu./An.XXVIII(1905),10(ian.),p. 1195/
Acte de mulţumire pentru Legea clerului şi seminariilor.
2289.Id., Modificarea Legii clerului. /An. XXVIII
(1905), 11 (febr.), p. 1292/.
2290. Id., O cuvântare a înalt Prea Sfinţitului Episcop
Atanasie. /An. XXVIII (1905), 12 (mart.), p. 1402-1407/.
Cuvântare în Senat privind modificarea legii învăţământului primar
şi normal.
2291. Id., Legea clerului. /An. XXIX (1906), 11 (febr.), p.
1258-1273; 12 (mart.), p. 1346-1370; an. XXX (1906), 1 (apr.), p.
57-61; 2 (mai), p. 177-187; 5 (aug.), p. 512-520; 6 (sept), p. 643-
651; 7 (oct.), p. 768-769; an. XXXIII (1909), 5 (aug.), p. 553-570/.
2292. Id., /Corespondenţa dintre Patriarhia de
Constantinopol şi Mitropolitul Ungrovlahiei, Nifon, între
284
domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi între toate bisericile cu
privire la legile aprobate de guvernul român pentru Sinodul
din anul 1864 (trad. de Arhim. F. Balamat) (Bucureşti, 1913).
/An. XXXVII (1914), 10 (ian.), p. 795-796/ (Recenzie).
2293. IVAN, Iorgu (Prof.), voi. Legiuirile Bisericii
Ortodoxe Române (Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1953).
/An. LXXI (1953), 11-12 (nov-dec.), p. 88-110/ {Recenzie).
2294. Lege pentru alegerea mitropoliţilor şi episcopilor
eparhioţi cum şi a constituirii Sfântului Sinod al Bisericii
Autocefale Ortodoxe Române. /An. II (1874), 2 (nov.), p. 81-
86; an II (1876), 12 (sept.), p. 1-7/.
2295. Legea clerului mirean şi a seminariilor. /An. XVII
(1893), 5 (aug.), p. 305-318/.
2296. Lege (...) pentru înfiinţarea şi organizarea Casei
Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. /An. XXV
(1902), 10 (ian.), p. 1032-1038/.
2297. Lege pentru destinarea mănăstirii Căldăruşani
din judeţul Ilfov ca reşedinţă a I. P. S. Ghenadie Petrescu,
fost mitropolit primat al României (1909, apr. 8). /An. XXXIII
(1909), 1 (apr.), p. 108-109/.
2298. Lege pentru modificarea mai multor articole din
legea pentru alegerea mitropoliţilor şi episcopilor eparhioţi
cum şi a constituirii Sfântului Sinod al Sfintei Biserici
Autocefale Ortodoxe Române din 19 decembrie 1872 şi
pentru înfiinţarea Consistoriului Superior Bisericesc. /An.
XXXIII (1909), 2 (mai), p. 208-217/.
2299. Lege pentru modificarea legii pentru constituirea
Sfântului Sinod şi înfiinţarea Consistoriului Superior
Bisericesc. /An. XXXV (1912), 10 (ian.), p. 1081-1083/.
2300. Lege pentru fabricarea şi vânzarea lumânărilor
de ceară. /An. XXXI (1908), 12 (mart.), p. 1422-1426/.
2301. Legea cu privire la noua orânduire de conducere
a mănăstirii Neamţu-Secu (1939 sept. 21). /An. LVIII (1940),
1-2 (ian.-febr.), p. 38-39/.

285
2302. Legea cultelor, /An. LXVI (1948), 5-8 (mai-aug.),
p. 379-390/.
2303. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă
şi regimul generai al cultelor. /An. CXXVI(2008), nr. l-2(ian,
- febr.), pp, 109 - 127/.
2304. Legile şi statutele cultelor religioase din R. P.
Română. /An. LXVIII (1950), 11-12 (nov.-dec.), p. 673-674/
(R e c e n zie ).
2305. Legea ocrotirii patrimoniului cultural naţional al
R. S. România. /An. XCII (1974), 11-12 (nov.-dec.), p. 1331-
1339/.
2306. MANGÎRU, B. Revizuirea Constituţiei. /
XXXVIII (1914), 4 (iul.), p. 300-312/.
2307. MANOL ACHE, T. N., Lege pentru organizarea şi
funcţionarea Ministerului Cultelor. /An. LXIII (1945), 4-5
(apr.-mai), p. 198-208/.
2308. Id., Legea de organizare a Bisericii Ortodoxe
Române (modificarea articolelor 2, 3, 12 - n.n,). /An. LXV
(1947), 4-9 (apr.-sept.), p. 263-267/.
R ep ro d u c e re a textului L e g ii cu privire la suplinirea locului vacant al
patriarhului decedat(„ Monitorul Oficial”, 1948, mart. 23, nr. 69, p. 25-26).
2309. Id., Modificarea unor dispoziţiuni din Legea
pentru ridicarea scaunului arhiepiscopal şi mitropolitan al
Ungrovlahiei ca primat al României la rangul de scaun
patriarhal şi din Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe
Române. /An. LXVI (1948), 3-4 (mart.-apr.), p. 198-199/.
2310. Id., Verificarea unor dispoziţiuni din legea pentru
regimul general al cultelor. /An. LXVI (1948), 3-4 (mart.-
apr.), p. 199-202/.
2311. Id., Noua Constituţie şi Biserica. Biserica
Ortodoxă Română este autocefală şi unitară în organizarea
sa. /An. LXVI (1948), 3-4 (mart.-apr.), p. 205-208/.
2312. MIHĂLCESCU, I, (Pr.), Legea şi statutul pen
organizarea Bisericii Ortodoxe Române. /An. XLIII (1925), 8
(aug.), p. 499-501/.
286
2313. MIRCEA, Ioan (Pr.), Hristos este pacea noastră.
/An. CI (1983), 11-12 (nov.-dec.), p. 825-841/.
2314. MOISESCU, Gh. I., Şt. Gr. Berechet, Deux lois
byzantines en traduction roumain, în voi. Actes du ΠΙ-έιηβ
congres internaţional d’etudes byzantines, Atena, 1932, p.
179-183. /An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), p. 265/ (Recenzie).
2315. Id., Noua lege privitoare la alegerea arhiepiscopului
Atenei şi a mitropoliţilor bisericilor ortodoxe din Grecia. /An.
LVII (1939), 1-2 (ian.-febr.), p. 118/.
2316. Id., Proiectul de lege pentru reorganizarea
învăţământului religios. /An. LIX (1941), 7-8 (iul.-aug.), p.
475-486/.
2317. NAZARIE,Constantin, (Pr.), Propunere pentru arderea
corpurilor celor morţi. /An. ΧΧΧΠΙ(1909), 9(dec.), p.1072/.
Proiect de lege privind incinerarea morţilor.
2318. PITEŞTEANU, Silvestru (Arh.), Observaţiuni
asupra câtorva articole din Proiectul de lege pentru
întreţinerea clerului şi a bisericilor din comunele urbane şi
rurale. /An. VI (1882), 11 (nov.), p. 625-648/.
2319. POPESCU, Victor N. (Pr.), Noua constituţie
supusă plebicistului din 24 februarie 1938 promulgată la 27
februarie şi prevederile în legătură cu viaţa religioasă. /An.
LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), p. 175-176/.
2320. Proiect de lege pentru seminarii. /An. III (1876), 3
(dec.), p. 102-108/.
2321. Proiect de lege pentru întreţinerea clerului şi a
bisericilor din comunele urbane şi rurale ce se întreţin de
comune în tot cuprinsul României. /An. VI (1882), 3 (mart),
p. 47-53/.
2322. Proiect de lege pentru întreţinerea clerului şi a
bisericilor din comunele urbane şi rurale. /An. VI (1882), 6
(iun.), p. 345-365/.
2323. Proiect de lege pentru cultura albinelor,
fabricarea şi desfacerea lumânărilor de ceară. /An. XII
(1889), 10 (ian.), p. 696-702/.
287
2324. Proiect de lege pentru fixarea parohiilor şi
regularea poziţiunii materiale a clerului. /An. XV (1891), 5
(aug.) p. 370-375/,
2325. Propunerile Sfântului Sinod din şedinţa de la 14
mai 1910. /An. XXXIV (1910), 2 (mai), p. 202-207/.
Legea sinodală. Consistoriul Superior Bisericesc. Cazuri
disciplinare.
2326. Redacţia, Comunicat. /An. XXXIII (1909), 8
(nov.), p. 841-842/.
Comunicatul emis de Sfântul Sinod cu privire la atitudinea
episcopului Gherasim al Românilor faţă de Legea Sinodală.
2327.Id., Proiectul de constituţie a R. P. Română. /An.
LXX (1952), 6-8 (iun.-aug.), p. 390-399/.
2328. Id., Noua Constituţie a R. P. Română. /An. LXX
(1952), 9-10 (sept.-oct), p. 514-516/.
2329. Id., Legea timbrului faţă de trimiterile poştale
bisericeşti. /An. LXXI (1953), 1 (ian.), p. 128/.
2330.Id., Promulgarea unui nou decret-lege bisericesc
(Biserica Ortodoxă din Grecia - n .n ). /A n . LXXXV (1967), 1-2
(ian.-febr.), p. 63-64/.
2331.Id., O nouă lege referitoare la cimitire. (Biserica
Ortodoxă din Grecia - n.n.) /An. LXXXVI (1968), 11-12 (nov.-
dec.), p. 1286-1287/.
2332. SCRIBAN, I. (Arhim.), Pr. M. Rădulescu,
Contribuţiuni la noua lege organică a clerului ortodox
român (Bucureşti, 1922). /An. XLI (1923), 5 (febr.), p. 386-389/
(Recenzie).
2333. Id., Promulgarea legii pentru noile episcopii. /An.
XLI (1923), 6 (mart.), p. 479/.
Legea privitoare la înfiinţarea şi funcţionarea episcopiilor.
2334.Id., Proiectul de lege pentru înfrângerea beţiei.
/An. XLIII (1925), 3 (mart.), p. 187/.
2335. Id., Legea unificării. /An. XLIII (1925), 3 (mart.),
p. 187/.
Discuţii în Senat cu privire la Legea unificării bisericeşti.

288
2336. Id., Tipărirea legii unificării. /An. XLIII (1925), 4
(apr.), p. 256/.
2337. Id., Acum legea odihnei de duminică. /An. XLIII
(1925), 5 (mai), p. 311-313/.
gii votate în Senat la 6 mai 1925 privind obligativitatea odihnei
duminicale.
2338. Id., Lege împotriva beţiei. /An. XLIII (1925), 5
(mai), p. 316/.
2339.Id., Legea autonomiei în întrebuinţarea Bisericii.
/An. XLIV (1926), 8 (aug.), p. 481/.
2340. Id., Franţa. /An. XLV (1927), 7 (iul.), p. 436/.
Legea privind certificatele prenupţiale.
2341.Id., Legea învăţământului teologic. /An. XLV
(1927) , 7 (iul.), p. 441-443/.
2342.Id., Zarva cea mare. Legea cultelor. /An. XLVI
(11928), 4 (apr.), p. 359-361/.
2343. Id., Spicuiri din cuvântările de la Senat despre
Legea Cultelor. /An. XLIV (1928), 5 (mai), p. 459-461/.
2344.Id., Discursurile la Legea Cultelor. /An. XLVI
(1928) , 7 (iul.), p. 664/.
2345. Id., îndreptare. /An. XLVI (1928), 7 (iul.), p. 664/.
Despre Codul Penal.
2346.Id.,/Noua lege de organizare şi funcţionare a
Bisericii Ortodoxe Române./An.XLIX( 1931), 10(oct.),p. 664/.
2347. Id., Legea Cultelor pentru mahomedani. /An.
XL1X (1931), 12 (dec.), p. 861/.
2348.Id., Modificarea Legii de organizare a Bisericii
noastre. /An. L (1932), 10 (oct.), p. 704/.
2349. SIMEDREA, T. (Arh.), Legea şi statutul Bisericii
Ortodoxe Sârbe. /An. LII /1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 497-506/.
2350.Id., Pensionarea preoţilor. /An. LIII (1935), 3-4
(mart.-apr), p. 171-172/.
Votarea proiectului de către Parlamentul României.
2351. Id., E. H. O. Burmester, The Laws of Inheritance
of Gabriel Ibn Turaik LXX Patriarch of Alexandria, în

2 89
„Orientalia Christiana Periodica”, voi. I, (1935), p. 315-317.
/An. LIII (1935), 7-8 (iul,-aug.), p. 408/ (Recenzie).
2352. SIMIONOV, S. Noua lege electorală şi drept
preoţilor. /An. LV (1937), 11-12 (nov.-dec.), p. 752-753/.
2353.Id,, Un nou proiect de lege pentru organizarea Bi­
sericii Ortodoxe Bulgare. /An. LDC(1941), 1- 2(ian. -febr.), p. 122/.
2354.Id., Legislaţia Bisericii Ortodoxe Bulgare. /An.
LIX (1941), 5-6Jmai.-iun.), p. 351-376/.
2355. /STĂNESCU/, Vartolomeu (Episc.), Chem
către clerul şi poporul oltean cu prilejul punerii în aplicare
a noii legi bisericeşti. /An. XLIV (1926), 1 (ian.), p. 38-39/.
2356. TARANGLJL, Oreste(Pr. Dr.), Modificarea legii de
organizare bisericească./An, L (1932), 11 (nov.), p. 721-728/.

VI. D e c r e te

2357. BÂRA, Ciprian(Diac.), Decretul 410/1959, context


istoric şi consecinţe defavorabil Bisericii. /An. CXXVII
(2009), nr. 9-12(sept - dec.), pp. 243-255/.
2358. Decret privind alegerea noului episcop de A
/An. II (1876), 5 (febr.), p. 362/.
2359. /Decret privind rugăciunile pentru conducătorii
ţării/. /An. XXVI (1902), 4 (iul.), p. 467-468/.
2360. Decret privind convocarea Sfântului Sinod (1
oct. 2). /An. XXVI (1902), 7 (oct.), p. 721-722/.
2361. /Decret privind reglementarea venitu
epitrahilului/ /An. XXXI (1907), 4 (ml.), p. 402-404/.
2362. Formular pentru decrete de protoierei în
Eparhia Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei. /An. XXXIX
(1915), 4 (iul.), p. 428-430/.
2363. MIHĂLCESCU, I.(Pr.), Un nou decret pap
contra modernismului./An.XXXIV( 1910),7(ocî.),p. 817-821/.
2364. Redacţia, De ale monastirilor. /An. XXXIII (J 909),
8 (nov.), p. 947-949/.

290
Decret privind despărţirea mănăstirilor Secu şi Neamţ din judeţul
Neamţ. Schiturile Sihăstrie şi Sihla.
2365. Id., Decret privind rezultatele alegerilor
membrilor Consistoriului Superior Bisericesc. /An. XXXIII
(1909), 9 (dec.), p. 1066/.
2366. Id., /Decret privind unele schimbări în cadrul
Consistoriului Superior Bisericesc/. /An. XXXIV (1911), 12
(mart.), p. 1324/.
2367. Id., /Decret privind convocarea Colegiului
Electoral al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei/ (1912 mai 8).
/An. XXXVI (1912), 1 (apr.) p. 68/.
2368. Id., Decret privind numirea unor membri în
Consistoriile Eparhiale (1912, apr. 17). /An. XXXVI (1912), 2
(mai), p. 204-206/.
2369. S/CRIBAN/ I. (Arhim.), Decret în chestiunea
averilor bisericeşti. /An. XLII (1924), 4 (apr.), p. 253/.

VII. R e g u la m e n te

2370. /ADĂMESCU-DONICI/, Conon (Episc.), /Pastorală


privind sărbătorile bisericeşti anuale/. /An. XXVIII (1905), 12
(mart.), p. 1420-1425/.
Regulamentul pentru sărbătorile ce trebuie să ţină creştinii.
2371. BĂLĂNESCU, Silvestru (Episc.), Regulament
pentru şcolile de cântăreţi din Eparhia Huşilor. /An. XVI
(1892), 1 (apr.), p. 61-64/.
2372. BERECHET, Şt., Regulamentul Muzeului istorico
- arheologic de pe lângă Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Bulgare. /An. XL (1922), 6 (mart.), p. 471/.
2373. CRONŢ, Gh., Cum va fi întocmit noul regulament
al alegerii patriarhului (Patriarhia Alexandriei - n.n.). /An. LV
(1937), 5-6 (mai-iun.), p. 378-379/.
2374. Id., Regulamentul pentru administrarea
economică a Patriarhiei (Alexandriei - n.n.). /An. LVI (1938),
9-10 (sept.-oct.), p. 604/.
291
2375. DEMETRESCU, Drag,, Patriarhia de
Constantinopol. /An. XXIII (1900), 12 (mart.), p. 1106-1117/.
Regulamentele generale naţionale pentru conducerea şi
administrarea acestei patriarhii. Regulamentul pentru alegerea şi numirea
patriarhului,
/An. XXIV (1900), 1 (apr.), p. 31-41/.
Regulamentul pentru constituirea Sfântului Sinod.
/An. XXIV (1900), 2 (mai), p. 154-161/.
Regulamentul Consiliului Mixt.
/An. XXIV (1900), 3 (iun.), p. 271-282/.
Regulamentul pentru retribuirea patriarhului şi a arhiereilor.
Regulament pentru retribuirea funcţionarilor patriarhali şi alte cheltuieli.
Regulamentul mănăstirilor.
2376. GÎRBOVICEANU, P., Regulamentul Seminariilor.
/An. XXV (1901), 9 (dec.), p. 913-917; an. XXV (1902), 10 (ian.),
p. 1022-1027/.
2377. Id., Lumânările de ceară. /An. XXVI (1903), 10
(ian.), p. 1165-1174/.
Regulament pentru procurarea lumânărilor de ceară de bună calitate
pentru bisericile din România.
2378. Id., Clădirile de biserici. /An. XXVIII (1904), 1
(apr.), p. 96-101/.
Regulament pentru executarea clădirilor de biserici, reparaţiuni,
case parohiale etc.
2379. Id., Regulamentul privitor la primirea vizitatorilor
sau a oaspeţilor în sfintele mănăstiri. /An. XXXI (1907), 4
(iul.), p. 424-427/.
2380.Id., Lumânările de ceară. /An. XXXII (1908), 3
(iun.), p. 325-331/.
Regulamentul pentru aplicarea Legii monopolului lumânărilor.
2381. Id., Consistoriul superior bisericesc. /An. XXXIII
(1909), 6 (sept.), p. 656-663/.
2382. GRUMĂZESCU, Comeliu, (Pr.), La prot
prin alegere. /An. XLIV (1926), 9 (sept.), p. 545/.
Regulament pentru alegerea protoiereilor.
2383. Modificarea unor articole din Regulamentul
pentru determinarea atribuţiilor patriarhului şi pentru
292
funcţionarea organelor centrale deliberative, administrative
şi executive din Patriarhia Română. /An. LXXXV (1967), 11-
12 (nov.-dec.), p. 1323-1324/.
Modificarea articolelor 7, 8 şi 59.
2384. Modificarea unor articole din Regulamentul
pentru alegerea, funcţionarea şi dizolvarea organelor
deliberative şi executive în parohiile, protopopiatele şi
eparhiile din Patriarhia Română. /An. LXXXV (1967), 11-12
(nov.-dec.), p. 1325-1326/.
Modificarea articolelor 113, 128 şi 129.
2385. MUSTACIOSU, Andrei (Pr.), Omisiunile
Regulamentului pentru ocuparea posturilor vacante de
preoţii ajutători şi parohi unde nu se practică alegerea. /An.
L (1932), 9 (sept.), p. 593-596/.
2386. POPA, Ioasaf (Ierom), Regulamentul pentru
organizarea vieţii monahale. /An. LXXI (1953), 11-12 (nov.-
dec.), p. 1159-1185/.
2387. Proiect de modificare a unor articole din
Regulamentul de funcţionare a Sfântului Sinod. /An. II
(1877), 9 (iun.), p. 16-20/ (Anexă).
2388. Proiectul de Regulament pentru disciplina
clerului militar. /An. III (1877), 9 (iun.), p. 20-23/ (Anexă).
2389. Proiect de Regulament pentru regularea şi
îmbunătăţirea cântului bisericesc în România. /An. VI
(1882), 1 (ian.), p. 45-48/.
2390. Proiect de Regulament pentru funcţionarea
Consiliului Central Bisericesc. /An. XLV (1927), 12 (dec.), p.
741-746/.
2391. Proiect de Regulament pentru disciplina
funcţionarilor mireni în serviciul public din Biserica
Ortodoxă Română. /An. XLVI (1928), 6 (iun.), p. 537-539/.
2392. /Redacţia/, /Regulament pentru Adunările generale
bisericeşti/. /An.. XXXVIII (1914), 5 (aug.), p. 392-393; 393-395/.
2393. Id., Acte oficiale. /An. XXXVII (1914), 12 (mart.),
p. 956-984/.
293
Regulament pentru disciplina clerului (1884). Pastorala Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române contra unui proiectat congres preoţesc
(1883). Pastorala mitropolitului primat Calinic Midescu privitoare la
disciplina preoţilor (1883).
2394.Id., Unele modificări ale Regulamentului pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, /An,
LXXI (1953), 2-3 (febr.-mart.), p. 270-276/.
2395. Id., Două noi regulamente bisericeşti (Biserica
Ortodoxă din Grecia - n.n.). /An, LXXXVIH (1970), 11-12
(nov.-dec.), p. 1189/.
2396. Id., Un nou Regulament de organizare şi
funcţionare a Bisericii Ortodoxe din Cipru. /An. XCII (1974),
5-6 (mai-iun.), p. 645/.
2397. Regulament pentru disciplina bisericească. /An. I
(1874), 2 (nov.), p. 87-98/.
2398. Regulament pentru disciplina monahală. /An. I
(1874) , 3 (dec.), p. 159-176/.
2399. Regulament de procedură în materii de jude
bisericească. /An. I (1875), 4 (ian.), p. 239-295/.
2400. Regulament pentru mijloacele de întreţine
clerului pe la bisericile întreţinute de comunele urbane şi
rurale. /An. I (1875), 5 (febr.), p. 319-324/.
2401. Regulament pentru aranjarea arhiereilor
locotenenţi pe eparhii. /An. I (1875), 5 (febr.), p. 325-326/.
2402. Regulament pentru posiţiunea seminariştilor
/An. I (1875), 5 (febr.), p. 327-329/.
2403. Regulament pentru înmormântări şi pomeniri.
/An. I (1875), 5 (febr.), p. 330-331/.
2404. Regulament pentru alegerea arhiereilor tit
sau locotenenţi prevăzuţi la art. 9 şi 25 din Legea pentru
alegerea mitropoliţilor şi a arhiepiscopilor şi pentru
constituirea Sfântului Sinod al Bisericii Române. /An. 1
(1875) , 10 (iul.), p. 719-723/.
2405. Regulament pentru cercetarea cărţilor scolastice
de învăţământ religios. /An. I (1875), 10 (iul.), p. 724-727/.
294
2406. Regulament provizoriu editat de Sinodul
Eparhiei Aradului de la 11/23 aprilie 1876 pentru modul de
îndeplinire a parohiilor vacante din dieceza ortodoxă
română a Aradului. /An. II (1876), 12 (sept.), p. 748-752/.
2407. Regulament pentru disciplina bisericească. /An.
II (1876), 12 (sept.), p. 8-19/.
2408. Regulament pentru disciplina monahală. /An. II
(1876), 12 (sept.), p. 20-36/.
2409. Regulament de procedură în materii de judecată
bisericească. /An. II (1876), 12 (sept.), p. 37-42/.
2410. Regulament pentru mijloacele de întreţinere a
clerului pe la bisericile întreţinute de comunele urbane şi
rurale. /An. II (1876), 12 (sept), p. 43-47/.
2411. Regulament pentru aranjarea arhiereilor
locotenenţi pe eparhii. /An. II (1876), 12 (sept.), p. 48-49/.
2412. Regulament pentru posiţiunea seminariştilor.
/An. II (1876), 12 (sept.), p. 49-50/.
2413. Regulament pentru înmormântări şi pomeniri.
/An. II (1876), 12 (sept.), p. 50-51/.
2414. Regulament pentru alegerea arhiereilor titulari
sau locotenenţi. /An. II (1876), 12 (sept.), p. 51-54/.
2415. Regulament pentru cercetarea cărţilor scolastice
de învăţământ religios. /An. II (1876), 12 (sept.), p. 54-56/.
2416. Regulament pentru adunarea ofrandelor în
favoarea bisericilor sărace şi a altor aşezăminte de
binefacere. /An. III (1877), 11 (aug.), p. 33-35/.
2417. Regulamentul interior al Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române. /An. III (1877), 12 (sept.), p. 1-9/
(Anexă).
2418. Regulament pentru procurarea lumânărilor de
ceară pentru bisericile din România. /An. III (1877), 12
(sept.), p. 10-15; 27-30/.
2419. Regulament pentru disciplina clerului ostăşesc.
/An. III (1877), 12 (sept.), p. 21-23/.

295
2420. Regulament pentru sărbătorile ce trebuie a ţine
creştinii ortodocşi în curgerea anului. /An. III (1877), 12
(sept.), p. 24-26/.
2421. Regulament pentru purtătorii codicilor de milă
spre adunarea ofrandelor de la pioşii creştini în favoarea
bisericilor sărace şi a altor stabilimente. /An. III (1877), 12
(sept.), p. 33-35/.
2422. Regulament pentru revizuirea şi editarea cărţilor
bisericeşti române. /An. V (1880), 3 (dec.), p. 184-190, VI
(1982), 6 (iun.), p. 321-327/.
2423. Regulament pentru relaţiunile bisericeşti ale
clerului ortodox român cu creştinii eterodocşi sau de alt rit
şi cu necredincioşii. /An. VI (1882), 7(iul.), p. 385-388/.
2424. Regulamentul Facultăţii de Teologie de la Uni­
versitatea din Bucureşti./An. XII (1888), 4 (iul.), p. 225-230/.
2425. Regulamentul seminariilor. /An. XVII (189
(dec.), p. 719-744/.
2426. Regulament pentru Facultatea de Teologie de la
Universitatea din Bucureşti. /An. XVII (1894), 10 (ian.), p.
840-843/.
2427. Regulament pentru punerea în aplicare a legei
clerului mirean. /An. XVII (1894), 11 (febr.), p. 925-960/.
2428. Regulamentul Consistoriilor Eparhiale. /An.
XVIII (1894), 3 (iun.), p. 202-218/.
2429. Regulament privind organizarea şi funcţionarea
Facultăţii de Teologie./Αη,ΧΧΠΙ (1899), 7 (oct.), p. 684-694/.
2430. Regulament interior al seminariilor. /An. X
(1902), 12 (mart.), p. 1267-1277/.
2431. Regulament pentru aplicarea Legii Casei Sfintei
Biserici Autocefale Ortodoxe Române. /An. XXVI (1902), 2-
3 (febr.-mart.), p. 318-355/.
2432. Regulament pentru alegerea membrilor
Consistoriului Superior Bisericesc. /An. XXXIII (1909), 3
(iun.), p. 298-309/.

296
2433. Regulamentul interior al Consistoriului Superior
Bisericesc. /An. XXXIII (1910), 11 (febr.), p. 1304-1308/.
2434. Regulament pentru conferinţele pastorale ale
preoţilor şi diaconilor din România. /An. XXXIV (1910), 5
(aug.), p. 485-492/.
2435. Regulament pentru cazuri de afurisanii şi
anateme. /An. XXXIV (1910), 5 (aug.), p. 493-494/.
2436. Regulament de procedură asupra apelului
preoţilor şi diaconilor la Sfântul Sinod în caz de caterisire şi
pentru judecarea membrilor Consistoriului Superior
Bisericesc. /An. XXXIV (1911), 10 (ian.), p. 981-990/.
2437. Regulament pentru reorganizarea şi funcţionarea
şcoalelor de cântăreţi bisericeşti din Biserica Autocefală
Ortodoxă Română. /An. XXXIV (1911), 11 (febr.), p. 1109-1118/.
2438. Regulament interior al Consistoriului Superior
Bisericesc (modificări). /An. XXXVI (1912), 6(sept.),p. 609-
615/.
2439. Regulament pentru zugrăvirea bisericilor. /An.
XXXVI (1912), 7 (oct.), p. 703-709/.
2440. Regulament pentru ocuparea locurilor vacante
de preoţii parohi şi de preoţi ajutători în eparhiile unde nu
se practică alegerile. /An. XLIV (1926), 6 (iun.), p. 341-342/.
2441. Regulament pentru ocuparea locurilor vacante
de protopopi şi revizori bisericeşti în eparhiile unde nu se
practică alegerea. /An. XLIV (1926), 6 (iun.), p. 342/.
2442. Regulament pentru organizarea şi funcţionarea
Eforiei Bisericii Ortodoxe Române. /An. XLIV (1926), 11
(nov.), p. 662-666/.
2443. Regulamentul intern pentru Congresul Naţional
Bisericesc al Patriarhiei Ortodoxe Române. /An. XLIV
(1926), 12 (dec.), p. 731-735/.
2444. Regulament pentru administrarea afacerilor
epitropeşti în parohii şi eparhii. /An. XLIV (1926), 12 (dec.),
p. 735-739/.

297
2445. Regulament pentru Fondul General de Asigurare
a imobilelor bisericeşti. /An. XLVI (1928), 6 (iun.), p. 539-
540/.
2446. Regulament pentru determinarea drepturilor
patriarhului şi de funcţionare a Sfântului Sinod. /An. X L I X
(1931) , 12 (dec.), p. 810-825/.
2447. Regulament pentru administrarea bunurilor
mitropolitane şi episcopale pe baza articolului 44 din Legea
pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române. /An. L
(1932) , 9 (sept.), p. 602-603/.
2448. Regulament de ţinerea concursului între
candidaţii pentru hirotonie şi numirea în locurile vacante la
parohiile rurale din Eparhia Mitropoliei Ungrovlahiei. /An.
LVIII (1940), 3-4 (mart.-apr.), p. 217-222/.
2449. Regulament pentru ocuparea posturilor de preoţi
şi diaconi din Arhiepiscopia Bucureştilor. /An. LXI (1943), 1-
3 (ian.-mart.), p. 154-160/.
2450. Regulamentul de procedură al instanţelor
disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.
/An. LXVIII (1950), 1 (ian.), p. 22-66/.
2451. Regulament pentru alegerea, funcţionarea şi
dizolvarea organelor deliberative în parohiile,
protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Română. /An.
LXVIII (1950), 7-9 (iul.-sept.), p. 356-395/.
2452. Regulament pentru determinarea atribuţiunilor
patriarhului şi de funcţionare a organelor centrale deliberative,
administrative şi executive din Patriarhia Ortodoxă Română;
Sfântul Sinod, Sinodul Permanent, Adunarea Naţională
Bisericească, Consiliul Naţional Bisericesc, Administraţia
Patriarhală, Cancelaria Patriarhală şi institutele anexe. /An.
LXVIII (1950), 7-9 (iul.-sept.), p 397-448/.
2453. Regulament pentru administrarea averilor
bisericeşti. /An. LXVIII (1950), 7-9 (iul-sept), p. 450-461/.
2454. Regulament pentru numirea şi transferarea

298
clerului din parohii, examenele de capacitate, definitivare şi
selecţionare pentru capitală ale diaconilor şi preoţilor din
Biserica Ortodoxă Română. /An. LXVIII (1950), 7-9 (iul.-
sept.), p. 463-475/.
2455. Regulament pentru organizarea şi funcţionarea
instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului
bisericesc şi recrutarea corpului didactic din Patriarhia
Română. /An. LXX (1952), 9-10 (sept-oct.), p. 640-694/.
2456. Regulament pentru organizarea şi funcţionarea
Caselor de Ajutor Reciproc ale clerului de pe lângă eparhii.
/An. LXXI (1953), 2-3 (febr.-mart.), p. 277-284/.
2457. Regulament pentru organizarea şi funcţionarea
Fondului de Asigurare a bunurilor bisericeşti. /An. LXXI
(1953), 2-3 (febr.-mart.), p. 286-289/.
2458. Regulamentul pentru organizarea şi administrativă şi
disciplinară a mănăstirilor. /An. LXXI (1953), 4 (apr.), p. 394-420/.
2459. Regulamentul de organizare şi funcţionare a
internatelor institutelor teologice de grad universitar ale
Bisericii Ortodoxe Române. /An. LXXII (1954), 6 (iun.), p.
666-670/.
2460. Regulament de organizare şi funcţionarea
instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului
bisericesc şi de recrutare a corpului didactic din Parohia
Română. /An. LXXIV (1956), 8-9 (aug.-sept.), p. 624-676/.
2461. Regulament pentru alegerea, funcţionarea şi
dizolvarea organelor deliberative în parohiile, protopopiatele
şi eparhiile din Patriarhia Română. /An. CVffl (1990), 11-12
(nov.-dec.), p. 227/.
2462. Regulament pentru determinarea atribuţiilor
patriarhului şi pentru funcţionarea organelor centrale,
deliberative, administrative şi executive din Patriarhia
Română. /An. CVIII (1990), 11-12 (nov.-dec.), p. 225-226/.
2463. Regulament pentru organizarea vieţii monahale.
/An. LXXVIII (1960), 1-2 (ian.-febr.), p. 171-183/.

299
1
2464. Regulamentul învăţământului teologic. /An.
LXXXTV (1966), 7-8 (iul.-aug.), p. I-XXXV1/. (Anexă)
2465. Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Casei de Pensii şi Ajutoare a personalului B.O.R. /An. XCVI
(1978), 3-4 (mart.-apr.), p. 341-350/.
2466. Regulament pentru organizarea şi funcţionarea
cimitirelor parohiale şi mănăstireşti din cuprinsul Bisericii
Ortodoxe Române./An. C (1982), 1-2 (ian.-febr.), p. 101-110/.
2467. SCRIBAN, I. (Arhim.), Modificare în Regulamentul
Consistoriului Superior. /An. XLI (1923), 12 (sept.), p. 952/.
2468. Id., Schimbare în Regulamentul preoţilor
militari. /An. XLIII (1925), 7 (iul.), p. 445-446/.
2469. Id., Regulamente bisericeşti nouă. /An. XLV
(1927), 2 (febr.) p. 126/.
Aprobarea Regulamentului pentru administrarea afacerilor
epitropeşti din parohii şi eparhii, Regulamentul pentru organizarea şi
funcţionarea Eforiei Bisericii Ortodoxe Române, Regulamentul interior
pentru Congresul Naţional Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române.
2470. Id., Proiect de Regulament pentru cercetarea
manualelor de Religie./An. XLVIII (1930), 1 (ian.), p. 58-61/.
2471. /SINOD, Sfanţul/, Regulament de organizare şi
funcţionare a sistemului de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă
Română. /An. CXXHI(2005), nr. 7-12(iul.-dec.), pp. 121-128/.
2472. ŞESAN, Vasile (Pr,), Pentru o justă interpretare
şi aplicare a Regulamentelor bisericeşti. /An. LXXII (1954),
6 (iun.), p. 641-643/.
2473. ŞTEFAN, Vasile (Pr.), Pentru o justă interpretare
şi aplicare a regulamentelor bisericeşti. /An. LXXII (1954), 4
(apr.), p. 484-491/.

VIII. S ta tu te

2474. ANGHELESCU, P. (Pr.), în jurul noului statut şi


regulament al Bisericii Bulgare. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-
febr.), p. 60-62/.
300
2475. BERECHET, St, Statutul Bisericii Bulgare Ortodoxe.
/An. XLI(1922), 3 (dec.), p. 228-230; 4 (ian.), p. 307-308/.
2476.Id., Biserica Bulgară. /An. XLI (1923), 6 (mart.), p.
470-472/.
Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Bulgare.
2477. DRĂGULIN, Gh., Statutul de organizare al
Mitropoliei Australiei şi Noii Zeelande. /An. LXXVHI (1960),
3-4 (mart.-apr.), p. 196-199/.
2478. FL0CA, loan (Arhid. Prof.), Patru decenii de la
elaborarea şi aplicarea actualelor legiuiri ale Bisericii
Ortodoxe Române./An.CVI (1988), 5-6 (mai-iun.), p. 96-101/.
2479. GÎRBOVICEANU, P., voi. Statutele societăţii
clerului român „Mântuitorul Hristos” din Eparhia Moldovei
(Iaşi, 1909). /An. XXXIII (1910), 10 (ian.), p. 11891 {Recenzie).
2480. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Desfiinţarea Statutului
organic bisericesc din Bucovina. /An. XLIII (1925), 8 (aug.),
p. 508/.
2481. /Redacţia/, Modificarea şi completarea unor
articole din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române. (Art. 115, 120, 122, 123, 124-
n.n.). /An. LXXIV (1956), 3-4 (mart.-apr.), p. 300-301/.
2482.Id., Modificarea unor articole din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
/An.LXXXV(1967),ll-12 (nov.-dec.), p. 1319-1322/.
Articolele 7, II, 23, 101, 103, 104, 112, 129, 130, 133, 186.
2483. SCRIBAN, I. (Arhim.), voi. Statutele şi apelul
către cetăţeni (Bucureşti, 1922). /An. XLI (1922), 3 (dec.), p.
232-233/ (Recenzie).
2484. Id., Statutul Asociaţiunii generale a clerului
ortodox român. /An. XLI (1923), 6 (mart.), p. 460-463/.
2485. S/IMIONOW, S., Modificarea statutului exarhial
al Bisericii Bulgare. /An. LV (1937), 7-10 (iuî.-oct), p. 590/.
2486. /SINOD, Sfântul/, Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române(modificări de
articole). /An. CXXIII(2005), nr. 7-12(iul. - dec.), pp. 59-82/.
301
2487. SOARE, Gh. I. (Pr. Dr.), Temeiurile canonice
pentru prerogativele patriarhului înscrise în Statutul
Bisericii Ortodoxe Române. /An. LXVII (1949), 11-12 (nov.-
dec.), p. 6-15/.
2488. Statutele Asociaţiunii de construcţiune a
catedralei din Bucureşti. /An. V (1881), 7 (apr.), p. 439-443/.
2489. Statutele Societăţii clerului român
„Solidaritatea” din Eparhia Dunării de Jos. /An. XXVII
(1903), 2 (mart.), p. 215-226/.
2490. Statutul Asociaţiei „Frăţia Ortodoxă Română”.
/An. CIX (1991), 4-6(apr.-iul.), p. 70/.
2491. Statutul Asociaţiei „Oastea Domnului”. /An.
CVIII (1990), 7-10 (iul.-oci), p. 212-214/.
2492. Statutul Asociaţiei Studenţilor Creştini
Ortodocşi din România. /An. CVIII (1999), 7-10 (iul.-oct.), p.
220-221/.
2493. Statutul Ligii Tineretului Ortodox Român. /An.
CVIII (1990), 7-10 (iul.-oct.), p. 215-220/.
2494. Statutul pentru administrarea Bisericii Ruseşti
(trad. de Pr. C. Nazarie). /An. XLI (1922), 1 (oct.), p. 6-11; 2
(nov.), p. 90-95; 3 (dec.), p. 178-182; an XLI (1923), 5 (febr.),
p. 321-334/.
2495. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române. /An. LXVII (1949), 1-2 (ian.-
febr.), p. 1-48/ (Anexă); an. CVIII (1990), 11-12 (nov.-dec.), p.
222-225/; /An. CXXVI(2008), nr. l-2(ian. ~ febr.), pp. 5 - 108
(Prefaţă de P. F. Părinte Patriarh Daniel)/.
2496. Statutul Societăţii Naţionale a Femeilor
Ortodoxe din România. /An. CVIII (1990), 7-10 (iul.-oct.), p.
221- 222/.
2497. VERZAN, Sabin (Pr ), Statutul Societăţii Bi
Interconfesionale din România. /An. CIX (1992), 4-6 (apr.-
iun.), p. 41-43/.

302
IX , D e c iz ii

2498. Decizie pentru jurământul preoţilor. /An. III


(1877), 12 (sept.), p. 9-20/.
2499. Deciziunea Sfântului Sinod al Sfintei noastre
Biserici Autocefale drept măritoare Răsărit privitoare la
icoanele, arhitectura, pictura şi ornamentaţiunea bisericilor
din toată ţara, cum are să se urmeze pe viitor. /An. XIII
(1890), 11 (febr.), p. 577-580; 12 (mart.), p. I-IV; an. XIV
(1890), 1 (apr.), p. I.-IV; 2 (mai), p. I-IV; 3 (iun.), p. I-IV; 5
(aug.),p.I-IV;6(sept.),p. I-IV; 7 (oct.), p. I-IV; 8 (nov.), p. I-IV/.
2500. Decizia nr. 97 a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe
Române cu privire la drepturile cântăreţilor. /An. LXVII
(1949), 11-12 (nov.-dec.), p. 97-98/.
2501. Decizia nr. 98 a Patriarhului Bisericii Ortodoxe
Române cu privire la componenta şi rolul Comitetelor
Parohiale. /An. LXVII (1949), 11-12 (nov.-dec.), p. 99-121/.
2502. Decizia nr. 107 a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe
Române cu privire la conferinţele protopopeşti. /An. LXVII
(1949), 11-12 (nov.-dec.), p. 102-111/.
2503. Decizia nr. 28132/1950 a Ministerului Cultelor
pentru aprobarea Regulamentului Organelor bisericeşti din
Patriarhia Română. /An. LXVIII (1950), 7-9 (iul.-sept.), p.
355/.
2504. Decizia nr. 22133/1950 a Ministerului Cultelor
pentru aprobarea Regulamentului Organelor centrale ale
Patriarhiei Române./An.LXVIII(1950),7-9(iul.-sepi), p. 396/.
2505. Decizia nr. 32234/1950 a Ministerului Cultelor
pentru administrarea averilor bisericeşti din Patriarhia
Română. /An. LXVIII (1950), 7-9 (iul.-sept.), p. 449/.
2506. Decizia nr. 32233/1950 a Ministerului Cultelor
pentru aprobarea Regulamentului personalului bisericesc
din Patriarhia Română. /An. LXVIII (1950), 7-9 (iul.-sept.),
p. 462/.

303
2507. Decizia nr. 155 a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe
Române cu privire la confirmarea apărătorilor bisericeşti
pentru Consistoriul Central Bisericesc. /An. LXVIII (1950),
7-9 (iul.-sept.), p. 487/.
2508. Decizia nr. 157 a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe
Române privitoare la pictura bisericească. /An. LXVIII
(1950), 7-9 (iul.-sept.), p. 488-493/.
2509. Decizia Ministerului Cultelor pentru aprobarea
Regulamentului mănăstirilor./An.LXXI(1953),4(apr.),p. 394/
2510. Decizia nr. 502/1954 pentru confirmarea noilor
Adunări Eparhiale din Patriarhia Română. /An. LXXII
(1954), 5 (mai), p. 584-592/.
2511. Decizii ale Sanctităţii Sale Patriarhului Moscovei
şi al întregii Rusii, Alexei. /An. LXXX (1962), 5-6 (mai-iun.),
p. 487/.
2512. ERBICEANU, C., Expunere explicativă. /An.
XXX (1906), 7 (oct.), p. 743-752/.
Text şi comentarii la Decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române (1873 nov. 8), cu privire la ordinea ierarhică între Mitropoliile
Ungrovlahiei şi a Moldovei şi Sucevei.
2513. Redacţia, Dare de seamă. /An. XXVII (190
(mai), p. 227-231/.
Decizia cu privire la numirea unor membri ai Consistoriului Eparhiei
şi revizorului bisericesc din Episcopia D u n ă rii de Jos pe anii 1903-1906.
2514. Id., Decizii. /An. XXXIII (1909), 8 (nov.), p. 959/.
Decizii ministeriale privind unele abateri de la normele legale ale
alegerilor membrilor Consistoriului Superior Bisericesc din judeţele
Dâmboviţa şi Ilfov.
2515.Id., Deriziunea înalt Prea Sfinţitului Patriarh cu
privire la drepturile cântăreţilor bisericeşti. /An. LXVII
(1949), 1-2 (ian.-febr.), p. 85-86/.
2516. Id., Confirmarea noilor Adunări Eparhiale. /An.
LXXX (1962), 11-12 (nov.-dec.), p. 1157-1163/.
Decizia nr. 97/1962 a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.
2517. SCRIBAN, I. (Arhim.), Modificarea taxelor
epitrahilului. /An. XL (1922), 12 (sept.), p. 934/.
304
X, O rd in e , h o tă r â r i, in str u c ţiu n i, r e g le m e n tă r i

2518. Acordarea autorizaţiilor de pictori şi zugravi de


biserici. /An. LXVIII (1950), 3-6 (mart.-iim.), p. 326-347/.
2519. Acordarea carnetelor de vizită medicală clericilor
şi membrilor lor de familie. /An. LXVIII (1950), 3-6 (mart.-iun.),
p. 352/.
2520. Adunările Eparhiale provizorii. /An. LXVII
(1949), 3-4 (marţ.-apr.), p. 1-31/ (supliment).
2521. /ARAMESCU-DONICI/, Conon (Mitrop. Primat),
Ordin circular pentru zidirea bisericilor din nou, prefăcutul
celor de lemn sau vălătuci şi reparaţia radicală a celor în rea
stare./An.XXVIII(1905), 12(mart.), p. 1425-1429/.
2522. Id.,Ordin circular pentru împodobirea cu
plantaţii a curţii bisericilor din oraş şi de la sate, cu cimitirele
respective. /An. XXVIII (1905), 12 (mart.), p. 1425-1427/.
2523. Id.,O circulară./An.XXIX( 1905), 1(apr.),p. 94-95/.
Căsătorie şi concubinaj,
2524.Id., Ordinul circular către protoiereii din
Eparhia Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei. /An. XXXVI
(1912), 1 (apr.), p. 69-72/.
2525. Id., Ordin circular privind tematica conferinţelor
pastorale. /An. XXXVI (1912), 5 (aug.), p. 508-509/.
2526. Id., Circulară cu privire la numirile şi transferările
clerului. /An. XXXVI (1912), 8 (nov.), p. 827-828/.
2527. Id., Ordin către revista „Biserica Ortodoxă
Română” şi Tipografia „Cărţilor Bisericeşti”. /An. XXXVII
(1914), 12 (mart.), p. 953-955/.
2528. Id., Ordin circular către toate protoieriile
privitoare la buna stare a bisericilor şi cimitirelor. /An.
XXXIX (1915), 3 (iun.), p. 317-320/.
2529. Id.,Circulară cu privire la rapoartele anuale ale
protoiereilor. /An. XXXIX (1916), 12 (mart.), p. 1299-1304/.
2530. Id., Circulară către clerul român ortodox pentru

305
sprijinirea şi participarea la împrumutul naţional (1916 apr.
20). /An. XL (1916), 1 (apr.), p. 1-3/.
2531. CĂCIULA, CI. (Pr.), Celibatarii se pot preoţi ca şi
cei căsătoriţi (Biserica Ortodoxă a Greciei - n.n.). /An. LI
(1933), 7-8 (iul.-aug.), p. 346/.
2532. Circulară către toate protoieriile ortodoxe din
ţară. /An. LXX (1952), 9-10 (sept.-oct), p. 699-700/.
2533. Comunicatul Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române cu privire la dreptul preotului de a
săvârşi numai o singură Liturghie în aceeaşi zi. /An. LXVIII
(1950), 7-9 (iul.-aug.), p. 486/.
2534. Comunicat privind calcularea impozitului la
diferenţele de salarii primite de preoţi şi diaconi de la
parohii. /An. LXIX (1951), 1-2 (ian.-febr.), p. 65/.
2535. CRONŢ, Gh. Andrei, I. Fitrachis, /Dregăt
politici şi bisericeşti după Isidor Pelusiotul/, (Mitilene, 1926).
/An. LV (1937), 5-6 (mai-iun.), p. 365/ (Recenzie).
2536.Id., V. Şesan, Dreptul de devoluţiune al
patriarhului şi mitropolitului, în „Candela”, XLVII (1936), p.
71-84. /An. LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), p. 146/ (Recenzie).
2537.Id.. Cununia şi Botezul nu se pot săvârşi decât în
biserică (Patriarhia de Constantinopol- n.n.). /An. LVI (1938),
7-8 (iul.-aug.), p. 745/.
2538. Id., Hotărâre sinodală privitoare la dotă. /An. LV
(1937), 7-10 (iul.-oct.), p. 588/.
2539.Id., K. M. Rallis,/ Despre deputaţi/ în „Practica
Academiei din Atena”, XI (1936), p. 28-29. /An. LVI (1938), 9-
10 (sept.-oct.), p. 593/ (Recenzie).
2540. D/EMETRESCU/, Drag., /Enciclica patriarh
de Constantinopol privitoare la drepturile ierarhilor depuşi
sau transferaţi/. /An. XXIII (1899), 9 (dec.), p. 948/.
2541. D/OBRESCU/, N., O măsură luată în R
pentru evreii care se botează. /An. XXXIV (1910), 4 (iul.), p.
473-474/.

306
2542. ERBICEANU, Constantin, Enciclica canonică a
episcopului de Râmnic, Filaret. /An. XV (1891), 6 (sept), p.
403-421; 8 (nov.), p. 626-647/.
G e n e r a lită ţi. D r e p tu r ile ş i î n d a t o r i r i l e p r e o ţ i l o r t it u l a r i . C l e r ic i i
v e n e t i c i în p a r o h i i ş i e p a r h i i. C le r ic ii r o m â n i h ir o to n iţi în s tr ă in ă ta te .
A te s ta te le d e p r e o ţie . C o n d iţiile c e r u te c a n d id a ţilo r la p r e o ţie . P r e o tu l s ă
s e le c te z e c o p ii d in p a r o h i e s a ş i „ s ă - i d e p r in d ă la în v ă ţă tu r ă b u n ă , c a s ă f i e
m a ip r o c o p s iţi, m a i iste ţi d e c â t p r o s tim e a , în v ă ţâ n d u -i ş i c e v a ş i d in r â n d u ia la
b i s e r i c e a s c ă ş i c â t s e v a p u t e a ş i d i n c â n t ă r i ( .. .) . D e la s a t e l e m a r i c a r e d i n
p r e o ţ i v o r f i m a i is c u s iţi ş i m a i îm p o d o b iţi c u în v ă ţă tu r ă s ă s e în d e m n e z e c a
s ă s tr â n g ă c o p ii c a s ă în v e ţe ş i a c e lu i p r e o t s ă i s e a r a te c ă n u n u m a i îl v o m
a p ă r a d e d ă r i l e c e l e d e o b ş t e , c i î l v o m ş i m i l u i. D e s p r e c ă l u g ă r i . D e s p r e
c ă s ă to r ie ş i c o n c u b in a j. D e s p r e im p o z ite , d ă jd ii ş i b ir u r i. D e s p r e h r a m u r i ş i
s ă r b ă t o r i . D e s p r e ş c o l i . D e s p r e d u h o v n i c i e ş i S f i n t e l e T a in e . D e s p r e d e s f r ă u ,
v r ă jito r ii ş i s u p e r s tiţii. D e s p r e z u g r a v ii b is e r ic e ş ti.
2543.Id., O enciclică a mitropolitului Nifon. /An. XVIII
(1894), 8 (nov.), p. 616-622/.
D i s c i p l i n a c r e d i n c i o ş i l o r în b i s e r i c ă .
2544. Id., Enciclica mitropolitului Teodosie. /An. XXVIII
(1904), 1 (apr.), p. 33-56; 2 (mai), p. 136-152/.
2545. Fixarea de atribuţii personalului de conducere
din Administraţia Patriarhală. /An. LXVII (1949), 3-4 (mart-
apr.), p. 74-80/.
2546. Fixarea indemnizaţiilor lunare ce pot fi încasate
de protopopi pentru munca depusă la protopopiat. /An. LXX
(1952), 9-10 (sept.-oct.), p. 698/.
2547. Formulare de cancelarie. /An. LXVIII (1950), 7-9
(iul.-sept.), p. 476-484/.
S e u r m ă r e a s ă s e fo r m e z e p a r o h ii d e c ca . 5 0 0 fa m ilii, d e s e r v ite d e
c ă tr e u n s in g u r p r e o t.

2548. /GEORGESCU/, Pimen (Mitrop.), /Circulară


privitoare la curăţenia şi orânduiala mănăstirilor (1912 apr.
11)/. /An. XXXVI (1912), 2 (mai), p. 199-201/.
2549. Id., /Circulară privitoare la curăţenia şi orânduiala
bisericilor şi cimitirelor (1912, apr. 12)/. /An. XXXVI (1912), 2
(mai), p. 201-203/.
2550. Id., îndemn către Societatea „Ocrotitoarea” a
307
clerului din Moldova de a se înscrie la împrumutul naţional.
/An. XL (19î 6), 1 (apr.), p. 3-4/.
2551.Id., îndemn către cinstita preoţime de a se înscrie
la împrumutul naţional. /An. XL (1916), 1 (apr.), p. 4-5/.
2552. GÎRBOVICEANU, P., O programă pentru orele
de serviciu în bisericile Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei.
/An. XXI (1897), 7 (oct), p. 709-710/.
2553. Id., Pentru monastiri. /An. XXVII (1903), 1 (apr.),
p. 2-10/.
M ă s u r i lu a te d e P a r te n ie C lin c e n i, m itr o p o litu l M o ld o v e i ş i S u c e v e i ,
p r i v i n d v i z i t a r e a m ă n ă s t i r i l o r . H r i s o v u l l u i A l e x a n d r u I p s i l a n t i p r i v i n d v ia ţ a
m â n ă s t i r e a s c ă ţ f . a .).
2554. Id., O circulară a Prea Sfinţitului Pimen, episcopul
Dunării de Jos. /An. XXVII(1904),10 (ian.), p. 1159-1164/.
2555. Id., Un ordin circular. /An. XXVIII (1904), 3
(iun.), p. 342-345/.
C ir c u la r a e p is c o p u lu i G h e r a s im T im u ş al A r g e ş u lu i p r iv in d
a c t i v i t a t e a p a s t o r a l ă a c le r u l u i . P r e o t u l î n c o n t e x t s o c i a l.
2556. Id., O circulară a înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Primat. /An. XXIX (1905), 6 (sept.), p. 682-684/.
A c tiv ita te a p a s to r a lă . C o m b a te r e a c o n c u b in a ju lu i.
2557. Id., Parohiile rurale vacante şi suplinirea lor. /An.
XXXIV (1910), 2 (mai), p. 225/.
2558. Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române în legătură cu funcţionarea şcolilor monahale prevăzute
de art. 78 din Statut. /An. LXXI (1953), 7-8 (iul.-aug.), p. 786-804/.
2559. Instrucţiuni administrative cu privire îndeosebi
la corpul P. C. Protoierei./An.XLVI(1928), 1 (ian.), p. 73-78/.
2560. Instrucţiuni în legătură cu acordarea ajutoarelor
de boală. /An. LXX (1952), 9-10 (sept.-oct.), p. 695/.
2561. Instrucţiuni igienico-sanitare cu privire la
înmormântări. /An. LXXIV (1956), 12 (dec.), p. 1190-1196/.
2562. înştiinţare cu privire la operaţiile financiare ale
parohilor şi protoiereilor. /An. LXVIII (1950), 7-9 (iul.-sept),
p. 493-494/.

308
2563. înştiinţarea în legătură cu autorizarea de pictori
şi zugravi bisericeşti. /An. LXIX (1951), 1-2 (ian.-febr.), p. 62-
64/.
2564. Lămuriri asupra desfiinţării unor taxe de timbru
şi asupra anulării rămăşiţelor de impozit şi taxelor mai vechi
de 1 ian. 1951. /An. LXX (1952), 9-10 (sept.-oct.), p. 696-697/.
2565. MANOLACHE, T. N., Pensionarea clerului. /An.
LXV (1947), 4-9 (apr.-sept.), p. 270-272/.
2566. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Dispoziţie privitoare la
zidiri, reparări şi picturi de biserici. /An. XLIII (1925), 8
(aug.), p. 501/.
2567. MOISESCU, Gh. I., Orânduieli pentru zugrăvirea
icoanelor. /An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), p. 222-223/.
2568. NAZARIE, C. (Pr.), Instrucţiuni pentru preoţii de
armată în vreme de război prezentate Marelui Stat Major al
Armatei. /An. XXXIX (1915), 8 (nov.), p. 882-894/.
2569./OLREANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Circulare privind participarea credincioşilor la serviciile de
cult publice din duminici şi sărbători. /An. XXXI (1908), 10
(ian.), p. 1180-1181/.
2570. /PETRESCU/, Ghenadie (Mitrop.), Circulare. /An.
XVII (1894), 1 (apr.), p. 3-5/.
C ir c u la r e p r i v it o a r e la în m o r m â n tă r i, c o s tu m u l p r e o ţe s c , s ă v â r ş ir e a
S f i n t e i L i t u r g h i i , i n o v a ţ i i în c u lt.

2571. Preoţii trebuie să sprijine lupta pentru îngrijirea


culturilor şi strângerea la timp a recoltelor. /An. LXXI
(1953), 4 (apr.), p. 379-384/.
2572. RĂUŢESCU, Ioan (Pr.), începutul fiinţării
registrelor de stare civilă. /An. XLVIII (1930), 2 (febr.), p.
140-144/.
2573. Redacţia, Proces-verbal cu privire la condiţiile
necesare candidatului la preoţie. /An. XVIII (1895), 11 (febr.),
p. 926-931/.
2574. Id., Seminariştii cu patru clase. /An. XXI (1897),
1 (apr.), p. 67-89/.
309
R e z o lu ţia C a m e r e i D e p u ta ţilo r p r i v it o a r e la d r e p tu l a b s o lv e n ţilo r a
p a t r u c l a s e s e m i n a r i a l e d e a s e h i r o t o n i.
2575. Id., /Circulară către protoiereii din Mitropolia
Ungrovlahiei/. /An. XXXIX (1915), 4 (iul.), p. 430-433/.
C o n f e r i n ţ e l e p a s t o r a l e ş i t e m a t i c a lo r .
2576. Id., Pangarele bisericeşti nu se impun la fisc. /An.
LXVII (1949), 1-2 (ian.-febr.), p. 84/.
2577.Id., îndrumări date de înalt Prea Sfinţitul
Patriarh Justinian cu privire la activitatea protoiereilor.
/An. LXVIII (1950), 1 (ian.), p. 16-21/.
2578.Id., Un comunicat cu privire la preoţii pensionaţi.
/An. LXVIII (1950), 1 (ian.), p. 69/.
2579. Id., Circulară către toţi PP. CC. Protopopi de
plasă din Patriarhia Română privitoare la expedierea
publicaţiilor bisericeşti./An.LXVIII(1950), 1 (ian.), p. 71-72/.
2580.Id., Circulară către toţi PP. CC. Protopopi de
plasă cu privire la trimiterea abonamentelor şi contribuţiilor
parohiale./An.LXVHI(1950), î (ian.), p. 72-76/.
2581. Id., înştiinţări către PP. CC. Protopopi şi preoţi.
/An. LXVIII (1950), 1 (ian.), p. 159-160/.
2582. Id., Modificarea datelor conferinţelor protopopeşti.
/An. LXVin (1950), 1 (ian.), p. 161-162/.
2583. Id., Instrucţiuni privitoare la angajarea lucrărilor
de pictură bisericească. /An. LXIX (1951), 7-9 (iul.-sept.), p. 398-
408/.
2584. Id., Comunicat privind impunerea asupra
indemnizaţiei cuvenite protopopilor pentru activitate
excepţională. /An. LXX (1952), 4-5 (apr.-mai), p, 268/.
2585. Id., Foloasele Asigurărilor de Stat. /An. LXXV
(1957), 11-12 (nov.-dec.), p. 1340/.
2586. Id., Readaptarea dispoziţiilor bisericeşti cu
privire la post, în conformitate cu cerinţele epocii
contemporane. /An. XC (1972), 3-4 (mart.-apr.), p. 390-394/.
2587. SCRIBAN, I.(Arhim.), Consilierii eparhiali nu
mai pot avea altă slujbă. /An. XLIV (1926), 11 (nov.), p. 685/.
310
2588. Id., Câte parohii ia un protopopiat. /An. XLIV
(1926), 11 (nov.), p. 686/.
2589.Id., Revizorii eparhiali nu vor mai avea altă
slujbă. /An. XLIV (1926), 11 (nov.), p. 686/.
2590. Id., Poziţiunea funcţionarilor din Eforia
bisericească. /An. XLV (1927), 2 (febr.), p. 126/.
2591. Id., Bisericile să plătească funcţionari bisericeşti.
/An. XLVI (1928), 9 (sept.), p. 859/.
2592.Id., Casa de Credit a preoţilor ortodocşi. /An.
XLVII (1929), 7-8 (iul.-aug.), p. 760/.
2593.Id., Porunca mitropolitului Moldovei pentru
înlăturarea primejdiei de foc în biserici. /An. XLVIII(1930),
nr. 9-10(sept. - oct.), p.484/.
2594. S/IMEDEEA/, T.(Arh.), Sfântul Sinod şi Maglavitul.
/An. LIII(1935), nr. 9 -10(sept. -oct.), pp.496 - 497/.
2595. Stabilirea dreptului de salarizare a clericilor care
deţin funcţiuni în administraţia bisericească. /An.
LXVIII(1950), nr. 10(oct.), pp.571 - 572/

X l.J u r ă m â n tu l

2596. CONSTANTINESCU, Alexandru, Jurământul


judiciar în vechiul drept românesc. /An. XCII (1974), 9-10
(sept.-oct.), p. 1261-1265/.
J u r ă m â n t u l p r e o t u l u i în f a ţ a i n s t a n ţ e l o r d e j u d e c a t ă c iv i le .
2597. DĂRVANESCU, I. N. (Pr.), Prestarea jurământului
în justiţie. /An. XLVIII (1930), 6 (iun.), p. 572-576/.
2598. DRĂGHICESCU, Teodor (Pr.), Despre jurământ
şi urmările lui. /An. XXVI (1903), 11 (febr.), p. 1298-1307/.
2599. G/ÎRBOVICEANU/, P., Jurământul preoţilor.
/An. XXIII (1900), 12 (mart.), p. 1144-1153/.
2600. MANOLACHE, T. N., Depunerea jurământului
înalţilor chiriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române pentru
Republica Populară Română. /An. LXVI (1948), 3-4 (mart.-
apr.), p. 202-205/.
311
2601. M/OISESCU/, Gh. L, loan St. Georgescu,
Jurământul în Biserica Ortodoxă, în „Renaşterea”, XIII (1934),
p. 47-55. /An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), p. 261/ (Recenzie).
2602. PITEŞTEANU, Evghenie (Arh.), Despre jurământul
cel ruşinos. /An. XLIV (1926), 6 (iun.), p. 313-316/.
2603. PÎSLARU, M. (Pr.), Chestiunea jurământulu
datoria preotului faţă de martorii de meserie. /An. XXXVII
(1914), 10 (iun.), p. 797-808; 11 (febr.), p. 891-901/.
2604. P/OPESCU/, M., împotriva jurământului cu
blestem şi a jurământului cu strâmbătate. /An. XXVII (1903),
2 (mai), p. 179-183/.
2605. SCRIBAN, I. (Arhim.), Sinodul de la Niceea în
formulele de jurământ. /An. XLIII (1925), 10 (oct.), p. 670/.
2606.SUCIU, loan P. (General-Maior, Prof.),
Jurământul de credinţă la români. Istoric, reflecţii şi puncte
de vedere. /An. CXXI (2003), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 533-536/.

X II. T e r m in o lo g ia c a n o n ic ă

2607. ERBICEANU, C., Studii literare asupra


cuvintelor „proednos” = preşedinte şi „topon epehonton” =
locţiitor. /An. XVII (1893), 4 (iul.), p. 326-332; 6 (sept.), p. 435-
442; 8 (nov.), p. 599-618/.
2608. P/OPESCU/, D. St., Diac. Gh. I. Soare, Mitro
în Dreptul canonic ortodox (Bucureşti, 11939). /An. LX
(1942), 1-4 (ian.-apr.), p. 124-125/ (Recenzie).
2609. SCRIBAN, I. (Arhim.), Protopop sau protoiereu?
/An. XLIV (1926), 8 (aug.), p. 493-494/.

X II I. I n s ta n ţa d e ju d e c a tă

2610. B/OROIANU/, D. G., Competinţa Comisaria


spiritual. /An. XXXVII (1913), 1 (apr.), p. 43-46/.
2611. POCITAN, V. (Pr. Dr), Rolul şi însemnătatea
312
Comisariatului Spiritual Central în promovarea justiţiei
bisericeşti. /An. XLVII (1929), 7-8 (iul.-aug.), p. 593-605; 10
(oct.), p. 876-888; 11 (nov.), p. 967-974/.
2612. POPESCU Teodor M., A. Kartasev, /Practica
dreptului de apel la Patriarhii de Constantinopol/, (Varşovia,
1936). /An. LV(1937), 3-4(mart.-apr.), p. 221 - 226/ (Recenzie).
2613. /Redacţia/, Recursul în cauzele disciplinare
bisericeşti. /An. LXXIII (1955), 6 (iun.), p. 538-548/.
2614.Id., Examen - concurs pentru apărători la
Consistoriul Central Bisericesc (16-17 oct. 1989). /An. CVII
(1989), 7-10 (iul.-oct.), pp. 15-17.
2615. ŞTEFAN, Vasile (Pr.), Judecarea proceselor de
către instanţele disciplinare bisericeşti. /An. LXXII (1954), 10
(oct), p. 1078-1084/.
2616. Id., Deliberarea şi actul de hotărâre al
Consistoriilor. /An. LXXIII (1955), 1-2 (ian.-febr.), p. 130-140/.

X IV . O r g a n iza r e b ise ric e a sc ă

2617. BARZ, Doru-AIin(Pr. Drd.), Biserica în proiectele


de reorganizare a Principatelor de la anii 1821-1822. /An.
CXXVI(2008), nr. 7-12(iul. - dec.), pp. 479 - 484/.
2618. BEJAN, St. S. (Pr.), Normele juridice ale bisericii
şi ale statului. /An. XL (1922), 11 (aug.), pp. 816-820; XLI
(1922), 1 (oct.), pp. 1-6/.
2619. BERECHET, St, Mirenii în Biserica Universală şi
în cele slave ortodoxe. /An. XL(1922), nr. 11 (aug.), pp. 838-
849/.
P r a c tic a ş i le g is la ţia c iv ilă ş i b is e r ic e a s c ă c e a r e g le m e n ta t a c e s t
a sp e c t d e -a l u n g u l t im p u lu i . M i r e n i i î n c o n d u c e r e a B is e r ic ii O r to d o x e
B u lg a r e . C o n d u c e r e a B is e r ic ii O r to d o x e S â r b e d e s u b m o n a r h ia a u s tr ia c ă .
C o n d u c e r e a B is e r ic ii O r to d o x e R u s e .

2620. BOROIANU, D.G., Câteva cuvinte asupra


sinodului eparhial ori mitropolitan. /An. XXXIII (1909), 2
(mai), pp. 157-167/.
313
2621. Id., Biserica şi organizarea ei. /An. XXXIII (1909),
4 (iul.), pp. 374-393/.
2622.Id., Defensori. /An. XXXVII (1913), 9 (dec.), pp.
648-656/.
2623. Id., Ocuparea oficiilor bisericeşti. /An. XXXVII
(1913), 7 (oct.), pp. 487-497/.
2624. C/ĂCIULĂ/, Ol. N. (Pr.), Dr. D. Boroianu, Pentru
alegerile viitoare în „Viitorul”, 22 (1935). /An. LIII (1935), 9-
10 (sept.-oct.), p. 534/ (Recenzie).
2625. DEMETRESCU, Drag., Casa Bisericii. /An. XXII
(1898), 4 (iul.), pp. 261-269/.
2626. Id., Sistemul Bisericilor Ortodoxe Autocefale.
/An. XXV(1901), 5 (aug.), pp. 372-395; 6 (sept.), pp. 490-507/.
R e p r o d u c e r e a u n u i s t u d i u a i l u i A n a s t a s i e D i o n i d p r i v i n d is to r ic u l, ş i
s u p e r i o r i t a t e a o r g a n i z ă r i i a u t o c e f a l e în B i s e r i c a O r to d o x ă .
2627.Id., Ierarhia Bisericii noastre. /An. XXVI (1902),
1 (apr.), pp. 114-118/.
2628. DOXOPATRI, Nil., Ordinea scaunelor patriarhatelor
(trad. de C. Erbiceanu). /An. XXXI (1908), 11 (febr.), p. 1220-1231;
12 (mart.), pp. 1339-1354/.
2629. DURĂ, Nicoîae V. (Pr. Prof. Univ. Dr.), Monahii,
al treilea element constitutiv al Bisericii. Norme şi rânduieli
canonice privind organizarea şi disciplina vieţii monahale.
/An. CXXI (2003), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 469-483/.
2630.Id.,Monahismul în Dacia Pontică. „Călugării
sciţi”(daco - romani) şi contribuţia lor a afirmarea unităţii
ecumenice şi la dezvoltarea culturii umanist-creştine
europene. /An. CXXII(2004),nr. 5-8(mai - aug.), pp.347 - 357/.
2631. ENĂCEANU, Ghenadie (Arhim.), Diaconesele
creştine. /An. VI (1882), 5 (mai), pp. 286-299; 6 (iun.), pp. 334-344/.
2632. ENESCU, C. (Pr.), Despre horepiscopi. /An. XX
(1896), 6 (sept.), pp. 525-533/.
R e lu a r e a u n u i a r tic o l a l lu i G h . P. B e g le r .
2633. ERBICEANU, C., Despre organizarea bisericilor
naţionale în ortodoxism. /An. XVTI(1893), nr.2(mai), pp. 177- 178/,
R e lu a r e a u n u i a r tic o l a l lu i G h . P . B e g le r .
2634.Id., Aşezământul în uz al mitropoliţilor şi
episcopilor de sub tronul ecumenic. /An. XVIII(1894), nr.
3(iun.), pp.193 - 201/.
2635. Id., Biserica Ortodoxă şi constituţia ei. /An. XXIII
(1900), 12 (mart.), pp. 1081-1105/.
N o ţiu n e a d e „ b is e r ic ă ” în c o n c e p ţia c r e ş tin ă . B is e r ic a p r i m e l o r
v e a c u r i c r e ş tin e . M a r e a S c h is m ă d in 1 0 5 4 . B is e r ic a O r to d o x ă în g e n e r a l.
B is e r ic ile O r to d o x e a le G r e c ie i, S e r b ie i, M u n te n e g r u lu i ş i f o r m e l e lo r d e
o rg a n iz a r e . B is e r ic a O r to d o x ă Rom ână în c o n te x t is to r ic . A u to c e fa lia
B is e r ic ii O r to d o x e R o m â n e .
2636.Id., Autoritatea bisericească şi organele ei. /An.
XXVI (1902), 6 (sept.), pp. 644 - 651/.
T e m e iu r i s c r ip tu r is tic e p r i v in d a u to r ita te a b is e r ic e a s c ă . P r a c tic a
B is e r ic ii. C o m b a te r e a p r im a tu lu i p a p a l.
2637. Id., Despre horepiscopi. /An. XXXIV (1910), 1
(apr.), pp. 20 -29/.
2638. Id., Judecata în Biserica Ortodoxă. /An. XXXV
(1912), 11 (febr.), pp. 1243-1251/.
2639. G/ÎRBOVICEANU/, P„ Parohiile bisericeşti. /An.
XXI (1897), 7 (oct), p. 709/.
2640. GOREANU, Veniamin(Ierom.), Stavropighia în
Biserica Ortodoxă. /An. CXXVI(2008), nr. 7-12(iul. - dec.),
pp. 410-426/.
P r e lim in a r ii. In s titu ţia s ta v r o p ig h ie i în tr a d iţia o r to d o x ă şi în
v i z i u n e a c a n o n i ş t i l o r . P r e v e d e r i în l e g i u i r i l e B i s e r i c i i O r t o d o x e R o m â n e ş i
a l e u n o r b i s e r i c i o r t o d o x e s u r o r i în l e g ă t u r ă c u i n s t i t u ţ i a s t a v r o p i g h i e i .
S t a v r o p i g h i i în b i s e r i c i l e o r t o d o x e c o n t e m p o r a n e . S t a v r o p i g h i i l e P a t r i a r h i e i
C o n s t a n t i n o p o l u l u i . S t a v r o p i g h i i p a t r i a r h a l e în B i s e r i c a O r t o d o x ă R o m â n ă .
S ta v r o p ig h ii în P a tr ia r h iile S â r b ă ş i B u lg a r ă , în B i s e r i c i l e O r t o d o x e a
C i p r u l u i ş i P o l o n i e i . C o n c lu z ii .
2641.Id., Bisericile Ortodoxe locale şi organizarea lor
canonică în zilele noastre. /An. CXXIV (2006), nr. 4-6(apr. -
iun.), pp. 371-425/.
B is e ric ile o r to d o x e a u to c e fa le : P a tr ia r h ia E c u m e n ic ă de
C o n s ta n tin o p o l; P a tr ia r h ia A le x a n d r ie i; P a tr ia r h ia A n tio h ie i; P a tr ia r h ia
I e r u s a lim u lu i; P a tr ia r h ia R u s ă ; P a tr ia r h ia S â r b ă ; P a tr ia r h ia Rom ână;
P a tr ia r h ia B u lg a r ă ; P a tr ia r h ia G e o r g i e i ; B i s e r i c a O r t o d o x ă a C i p r u l u i;

315
B is e r ic a O r to d o x ă a G r e c ie i; B is e r ic a O r to d o x ă a P o lo n ie i; B is e r ic a
O r to d o x ă a A lb a n ie i; B is e r ic a O r to d o x ă d in C e h ia ş i S lo v a c ia ; B is e r ic a
O r to d o x ă d in A m e r ic a .
B is e ric ile O r to d o x e a u to n o m e : B i s e r i c a O r t o d o x ă a M u n t e l u i S i n a i ;
B is e r ic a O r to d o x ă a F in la n d e i; B is e r ic a O r to d o x ă d in J a p o n ia ; B is e r ic a
O r to d o x ă d in C h in a ; B is e r ic a O r to d o x ă a E s to n ie i; B is e r ic a O r to d o x ă d in
U c r a in a . C o n c lu z ii.
2642. MANGÂRU, B., Administrarea sfintelor no
bisericL/An. XXX1V(1911), nr. 12(mart.), pp.1287 - 1297/.
2643. ΝΑΖΑRIE, Constantin (Pr.), Horepiscopii. /An.
XXXIII (1910), 11 (febr), pp. 1260-1265/.
2644. PITEŞTEANU, Silvestru (Arhim.), Posiţiunea
protoiereilor şi a proestoşilor. /An. VI (1882), 2 (febr.l, pp.
112-114/.
2645. Id., Posiţiunea preoţilor. /An. VI (1882), 2 (febr.).
p. 115/.
2646. Id., Funcţionarea organismelor ierarhice în
Biserica Ortodoxă. /An. VII (1883), 4 (apr.), pp. 215-216/.
R e lu a r e a u n u i a r tic o l d in „ C a n d e la " (C e r n ă u ţi, a n . II, n r. 4 ) c u
p r i v i r e l a s i t u a ţ i a B i s e r i c i i O r to d o x e . S f i n ţ i r e a M i r u l u i d e c ă t r e i e r a r h i i
B i s e r i c i i O r t o d o x e R o m ă n e ( J 8 8 2 , m a r t. 2 5 ) . A u t o c e f a l i a B i s e r i c i i o r t o d o x e
R o m â n e (1 8 8 2 , nov. 2 3 ). C a n o n ic ita te a a c e s t o r a c te . R e la ţiile B is e r ic ii
O r to d o x e R o m â n e c u P a tr ia r h ia d e C o n s ta n tin o p o l.
2647. POPESCU, Victor N. (Pr.), Principii genera
conducere a Bisericii din cuvântarea înalt Prea Sfinţitului
Patriarh cu ocaziunea discuţiunilor din Senat la Legea
pentru organizarea Ministerului Cultelor. /An. LV (3937), 3-
4 (mart.-apr.), pp. 243-247/.
2648. Proiect pentru împărţirea parohiilor din judeţul
Vaslui. /An. XI (1887), 8 (nov.), pp. 739-754; 9 (dec.), pp. 831-834/.
2649. Raport privind reorganizarea parohiilor. /An.
XII (1889), 10 (ian.), pp. 703-736/.
2650. Redacţia, Fixarea parohiilor în toate eparhiile din
România. /An. XII(1888), nr. l(apr.9, pp.88 - 89/.
2651. SCRIBAN, I. (Arhim.), Dreptul de veto la alegerea
papei. /An. XXXIII (1910), 12 (mart.), pp. 1433-1436/.

316
ψ '

2652. Id., Acţiunea laică în Biserica Catolică. /An.


XXXIV (1910), 7 (oct.), pp. 821-828/.
Forme de organizare în Biserica Romano-Catolică. Libertate şi
dogmatism. Grupul catolic din Franţa „Le Sillon ” şi proiectele sale.
2653. Id., Cuvântarea în a lt Prea Sfinţitului Patriarh
Dr. M iron , cu prilejul votării legii de organizare a Bisericii
ortodoxe, în şedinţa de la 28 m art. 1923 a Senatului./An.
XLIII(1925), nr. 7(iul.), pp.417 - 428/.
2654. Id., înfăţişări din aplicarea noii legi a Autonom iei
Bisericii la o parohie din Craiova. /An. XLIV (1926), 3
(mart.), pp. 153-155/.
Parohia „Postelnicu-Tir ”. Contribuţiile credincioşilor pentru
susţinerea parohiei. Drepturile epitrahilului.
2655. STAN, Liviu (Pr. Prof.), Pe drum ul tradiţiei şi
canoanelor ortodoxe. /An. LXXVI (1958), 5-6 (mai-iun.), pp.
420-431/.
Organizarea canonică a Bisericii Ortodoxe Române în timpul
patriarhului Justinian.
2656. Ş/ERBĂNESCU/, N. I., I. Gh. Soare, M itropolia
în dreptul canonic ortodox (Bucureşti, 1939). /An. LXII
(1944), 7-12 (iul.-dec.), pp. 329-330/ {Recenzie).
2657. VALDRINI, Patrick(Rect.), Principii ale
organizării Bisericii Catolice. /An. CXVIII(2000), nr. 4-6(apr.
-iun.), pp.130 - 143/.
Prelegere academică rostită de autor cuprilejul decernării titlului de
Doctor „Honoris Causa ” al Universităţii din Bucureşti(31 mai
2000).Introducere. Eclesiologia catolică şi dreptul catolic. Sfintele Taine şi
statutul persoanelor. Slujirile care privesc unitatea Corpului eclezial.
Exercitarea autorităţii şi participarea. Episcopul în Biserica particulară.
Rolul particular al preoţilor. Concluzii.
2658. ZĂVOIANU, Comeliu(Pr. Dr.), D isputa dintre
M itropolitul Nifon al Ungrovlahiei şi M itropolitul Calinic
M iclescu al M oldovei pentru prim aţie. /An. CXXIII(2005),
nr. 7-12(iuî. - dec.), pp. 430-459/.
1. Unirea Bisericii Române, o consecinţă firească a unirii
Principatelor Române Ţara Românească şi Moldova; 2. Disputa dintre
Mitropolitul Nifon şi Mitropolitul Calinic pentru primaţie;

317
26 5 9 . ZOTU, G., Oficiele eclesistice. /An. I (1882), 3
(mart.), pp. 38-43.
Economul. Sachelarul. Schevofilaxul
/An VI (1882), 4 (apr.), pp. 216-224/.
Chartofilaxul. Sacelioxul. Prodeticul
/An. VI (1882), 5 (mai), pp. 280-283/.
Protonotarul. Referendariul. Logothetul. Hypomnematographul.
Protedicul. Hieromnemon. Epigonaton. Hypomnemon. învăţătorul bisericii
sau teologul. Arhidiaconul.
2660. Id., Funcţiunea cântăreţilor. /An. VII (1883), 10
(oct.), pp. 601-603/.

X V . B o te z u l

2661. LEONTE, C.(Pr. Prof. Dr.), Taina Sfântului B


şi im portanţa sa pentru prim irea eterodocşilor în Biserică.
/An. CXXrV(20Q6), nr. 7-12(iu1. - dec.), pp. 339 - 350/. Db

X V I. I e r a r h ia

2662. BĂLĂNESCU, Silvestru (Prot.), Formele


adm inistrative antice în bisericile locale. /An. I (1875), 8
(mai), pp. 565-566/.
2663. CORNOIU, I. (Dr.), Clericii români faţă de drepturile
lor la funcţiunile publice. /An. XXX (1906), 5 (aug.), pp. 481-489/.
2664. CRONŢ, Gheorghe, K. N. Ralis, /Despre
dem nitatea bisericească a iconom ului/, extr. din „Analele
Academiei Atenei”, VII (1932). /An. LIII (1935), 9-10 (sept-
oct.), pp. 529-533/ {Recenzie).
2665. Id., A rhiep. Hrisostom os Papadopulos al Atenei,
/T itlul de arhiepiscop/, în „Teologhia” nr. 52/1935, pp. 289-
295. /An. LIV (1936), 1-2 (ian.-febr.), pp. 140-142/ {Recenzie).
2666. Id., H risostom , arhiepiscopul Atenei, /Despre
horepiscopi şi arhierei titulari în B iserica O rtodoxă/ (Atena,
1935), /An, LVI (1938), 1-4 (ian.-apr,), p. 142/ {Recenzie).
318
2667. Id., K. M. Rallis, /D espre dregătoria
protopresbiterului/, în „Practica Academiei din Atena” XI
(1936), pp. 98-106. /An. LVI (1938), 9-10 (sept.-oct.), pp. 593-
594/ (Recenzie).
2668. Id., K. M. Rallis, /D espre dregătoria
protopsaltului/, în „Practica Academiei din Atena” XI (1936),
pp. 66-69. /An. LVI (1938), 9-10 (sept.-oct.), p. 594/ (Recenzie).
2669. Id., K. M. Ralis, /D espre dregătoria bisericească
a protecdicului/, în „Practica Academiei din Atena „ 1936, t.
XI, 1, pp. 286-291. /An. LVII (1939), 1-2 (ian.-febr.), p. 85/
(Recenzie).
2670. Id., K. M . R allis, /D espre exarhii bisericeşti/, în
„Practica Academiei din Atena” 1936, t. XI, 3, pp. 146-152. /An.
LVII (1939), 1-2 (ian.-febr.), pp. 85-86/ (Recenzie).
2671. Id., Teologii greci şi valabilitatea hirotoniilor
anglicane. /An. LVII (1939), 7-8 (iul.—aug.), p. 490/.
2672. ENESCU, C. (Pr.), D espre titlurile de m itropolit,
arhiepiscop, exarh, patriarh şi papă. /An. XX (1896), 5 (aug.),
pp. 398-410/.
2673. Id., Sfinţii Părinţi despre episcopat ca plenitudinea
şi suveranitatea preoţiei. /An. XX (1896), 8 (nov.), pp. 797-803/.
2674. ERBICEANU, C., D espre num irile de episcop,
presbiter şi diacon din Noul T estam ent şi însem nările lor
conform gradelor ierarhice din ortodoxism . /An. XIX (1895),
8 (nov.), pp. 486-506/.
2675. Id., D espre ierarhie ori guvernăm ânt în Biserica
Ortodoxă. /An. XXVIII (1904), 9 (dec.), pp. 1020-1028/.
2676. FONTA, Ilie, N um irea episcopilor romano-
catolici. /An. CIX (1991), nr. 4-6 (apr.-iul.), pp. 174-180/.
2677. GUETTEE, Vladimir, La papaute schism atique.
/An. I (1875), 5 (febr.), copert. III/.
2678.IONESCU, D. Patriarhatul Ortodox. O riginea şi
dezvoltarea acestui aşezăm ânt bisericesc. /An. XLIII (1925),
3 (mart.), pp. 142-143/.

319
2679. IVAN, Iorgu D., V ârsta hirotoniei clericilor. /An.
LV (1937), 1-2 (ian.-febr.), pp. 36-59/.
2680. MANGÎRU, B., Adm inistrarea sfintelor noastr
biserici. /An. XXXV (1911), 5-6 (mai-iun.), pp. 701-708/.
Episcopatul şi legiuirile de drept canonic.
2681. MARINA, Eugen C., D espre preoţi şi diaconi
după Sfintele Canoane. /An. LXXXHI (1965), 11-12 (nov.-
dec.), pp. 1063-1076/.
2682. MOISESCU, Gh. I. (Diac.), Gheorghe Cronţ
A legerea ierarhilor în Biserica O rtodoxă (Bucureşti, 1937).
/An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct.), pp. 536-539/ {Recenzie).
2683. SCRIB AN, I. (Arhim.), Titulatura noilor arhierei
- vicari din Biserica O rtodoxă Rom ână de peste munţi. /An.
XL (1922), 4 (ian.), p. 319/.
Episcopul dr. Ilarion Puşcariu, „ Episcop titular de Făgăraş ” şi
episcopul Filaret Musta, „Episcop titular de Vârşeţ”.

X V I I. C ă să to r ia (F a m ilia )

2684. BALAUR, D., R egule de căsătorie ale Bisericii


O rtodoxe Sârbe. /An. LII (1934) 9-10 (sept.-oct.), p. 667/.
2685. Id., Prof. Const. N. Tomescu, Diferite ştiri din arhiva
Consiliului Eparhial, în „Arhivele Basarabiei”, VII (1935), pp.
117-144. /An. LEU (1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 430/ {Recenzie).
Despre recăsătorirea diaconilor.
2686. BERECHET, St., /Admiterea divorţului în U.R.S.S./
/An. XL (1921), 1 (oct.), p. 77/.
2687.Id., C ondiţiuni sociale şi culturale ale clericilor în
Biserica Creştină. /An. XLI (1922), 1 (oct.), pp. 26-37/.
Materiale privitoare la recăsătorirea preoţilor.
2688. BUZAN, Sever (Mag.), Starea civilă după dreptu
rom ân de stat şi cel bisericesc. /An. LXXV (1957), 3-4 (mart.-
apr.), pp. 310-350/.
2689. CĂCIULĂ, Olimp N. (Pr. Dr ), Proceduri sinodale
în dreptul m atrim onial. /An. LI (1933), 7-8(iul.-aug.),p. 346/.

320
Poziţia Bisericii Ortodoxe faţă de căsătoriile a 11-a şi a IlI-a.
2690. COSMA, Sorin (Pr. Prof. Dr.), Indisolubilitatea
căsătoriei şi divorţul. /An. CXXI (2003), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp.
454-464/.
Generalităţi Indisolubilitatea căsătoriei. Cartea de despărţire.
Rânduiala stabilită de Sf. Ap. Pavel. Atitudinea Bisericii faţă de divorţ.
Legislaţia bisericească faţă de divorţ. Evaluări etico-pastorale. Concluzii.
2691. CRONŢ, G., Respectarea rânduielilor canonice
privitoare la căsătorie. /An. LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), p.
353/.
2692. Id., D. Petrakakos, /Problem e canonice.
Im pedim ente la căsătorie/, în „Eclisia” an XVI (1938), pp.
100-101, 108-109, 120-121. /An. LVI (1938), 5-6 (mai.-iun.),
pp. 259-260/ {R e c e n zie ).
2693. Id., Valerian Şesan, Căsătoria bisericească
obligatorie, în voi. Omagiu în alt Prea Sfinţitului Dr. Nicolae
Bălan, mitropolitul A rdealului (Sibiu, 1940), pp. 731-739.
/An. LIX (1941), 1-2 (ian.-febr.), p. 91/ {R e c e n zie ).
2694. DEMETRESCU, Drag., A doua căsătorie a
preoţilor. /An. XXXV (1911), 1 (apr.), p. 120/.
2695. ENESCU, C., Despre rudenie în dreptul canonic
şi în dreptul civil. /An. XX (1897), 7 (oct.), pp. 661-674; 8
(nov.), pp. 721-741/.
2696. ERBICEANU, C., G rigorie, cu mila lui Dum nezeu
arhiepiscop Ţerigradului, noului Ierusalim şi a toată lum ea
patriarh. /An. XIII (1889), 9 (dec.), pp. 509-513/.
Hotărârea sinodală a Patriarhiei de Constantinopol cu privire la
impedimentele căsătoriei.
2697. Id., Despre căsătorie. /An. XXII (1899), 12 (mart.),
pp. 1081-1135/.
Căsătoria în context social. Necesitatea căsătoriei. Celibatul.
Căsătoria ca drept natural al omului. Primitorii Sfintei Taine a Cununiei.
Vârsta căsătoriţilor. Căsătorii mixte. Logodna la români. Rolul preotului ca
săvârşitor al Sfintei Taine a Cununiei. Dispoziţii şi documente privitoare la
căsătorie. Actele şi formalităţile necesare căsătoriei. Celebrarea civilă a
căsătoriei. Căsătoria ca Sfânta Taină în creştinism. Obiceiuri româneşti
legate de căsătorie. Căsătoriile a Il-a şi a IlI-a. Impedimente la căsătorie.
321
2698. /FILITTI, Gh./ (Procuror), Discurs la deschid
înaltei Curţi de casaţie./An.VII(1883), 9 (sept.), pp. 629-643/.
2699. GEAMĂNU, Aristide (Pr.), Al nouălea con
anual al Asociaţiei căsătoriei creştine (Moulhouse, 1931 ian.
29 - febr. 2). /An. XLIX (1931), 11 (nov.), p. 747/.
2700. G/ÎRBOVICEANU/, P„ EmiUan Voiutschi,
D espre recăsătorirea preoţilor (Cernăuţi, 1907). /An. XXXI
(1908), 10 (ian.), pp. 1203-1204/ {Recenzie).
2701.1ONESCU, Şerban (Prof.), C odul civil şi problema
divorţului. /An. LXII (1944), 1-3 (ian.-mart.), pp. 19-41/.
2702. IVAN, Iorgu D., O prirea de a se face logodnă
înainte de nuntă. /An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct.), p. 593/.
2703. Id., D ispoziţiunile noului Cod Civil privitor la
căsătorie provoacă tot m ai m ulte proteste (Biserica Ortodoxă
Greacă ~n.n.). /An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct.), p. 597/.
2704. Id., Jean D auvillier et Carlo de Clerco, Le
m ariage en droit canonique oriental (Paris, 1936). /An. LV
(1937), 7-10 (iul.-oct.), pp. 533-535/ (Recenzie).
2705. Id., C ăsătoria - Sfântă Taină a Bisericii şi
instituţie juridică a statului. /An. CI (1983), 9-10 (sept.-oct),
pp. 732-755/.
2706. JEMĂNEANU, C. (Pr.), în chestia recăsătoririi
preoţilor. /An. XLVIII (1930), 6 (iun.), pp. 567-569/.
2707. MANGÎRU, B., în chestia căsătoriei preo
văduvi. /An. XXXV (1911), 2 (mai), pp. 198-203/.
2708. MIHĂLCESCU, I., Chestiunea căsătoriilor m
în Rom ano-Catolicism . /An. XXXIII (1910), 10 (ian.), pp.
1185-1187/
2709.Id., Glasuri pentru divorţ în papistăşism . /An.
XXXIV (1910), 1 (apr.), pp. 115-116/.
27Ι0.Μ ., V oci în sânul clerului catolic contra
celibatului preoţilor. /An. XXXIV (1910), 8 (nov.), p. 951/.
2711.1d., Căsătoria a doua a preoţilor. /An. XL (1922),
11 (aug.), p. 868/.
Sinodul episcopilor sârbi ortodocşi(Carlovitz, 1922, iu. - aug.)
322
2712. MIHUŢ, Miron (Diac. Dr.), Legislaţia rom ână cu
privire la căsătorie şi fam ilie în ultim ii douăzeci de ani. /An.
LXXXV (1967), 1-2 (ian.-febr.), pp. 210-230/.
2713. MOISESCU, G. L, Căsătoria civilă în Grecia. /An.
LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), pp. 221-222/.
2714. /PETRESCU/, Ghenadie (Episc.), /A dresa către
prefecţii judeţelor din Eparhia Argeşului cu privire la
căsătorii/. /An. XIV (1891), 12 (mart.), pp. 934-936/.
2715. PITEŞTEANU, Silvestru (Arh.), Căsătoria după
C onstituţia din 1866 şi legile existente faţă cu Biserica. /An.
V (1881), 11 (aug.), pp. 742-749/.
2716. Id., Pastorală. /An. XTV(1890), 5(aug.), pp. 277-
309/.
2717. POPESCU, Victor N. (Pr.), O gravă problem ă
religioasă şi naţională: căsătoriile mixte. /An. LVII (1939), 5-
6 (mai-iun.), p. 366/.
2718. /Redacţia/, Ferdinand, Tratat de căsătorie (f. 1.,
f.a.). /An. XVI (1893), 11 (febr.), pp. 844-845 / (R e c e n zie ).
2719. Id., Declaraţiunile m itropolitului K hodr al
M untelui Liban despre căsătoria preoţilor. /An. LXXXVIII
(1970), 7-8 (iul.-aug.), pp. 705-706/.
2720. Id., în legătură cu atitudinea ierarhiei rom ano-
catolice din Cehoslovacia faţă de problem a căsătoriilor
mixte. /An. LXXXIX (1971), 7-8 (iul.-aug.), p. 816/.
2721. Id., în legătură cu problem a căsătoriei civile în
Grecia. /An. XC (1972), 3-4 (mart.-apr.), p. 325/.
2722. REGUŞ, Mihai (Pr.), O chestie ce trebuie
lămurită. /An. L (1932), 3 (mart.), p. 247/.
Legalizarea celei de-a doua cununii.
2723. Id., Starea civilă şi cerem onia religioasă. /An. L
(1932), 9 (sept.), pp. 592-593/.
2724. SAMURIANU, Gh. P., Despre căsătoriile mixte.
/An. XIII (1889), 8 (nov.), pp. 487-489/.
2725. SCRIBAN, I. (Arhim.), Confesiunea copiilor din
căsătorii mixte. /An. XLIII (1925), 3 (mart.), p. 188/.
323
2726. Id., O negândită piedică la căsătorie. /An. XLVII
(1929), 6 (iun.), pp. 571-572/.
2727. SOARE, Gh. I. (Pr. Dr.), Im pedim ente la căsătorie
şi m otivele de divorţ. /An. LXI (1943), 4-6 (apr.-iun.), pp. 230-
264/.
2728. ŞESAN, Milan (Prof. Dr.), Obligativitatea
căsătoriei bisericeşti după canonistul Dr. V alerian Şesan.
/An. LIX (1941), 9-10 (sept.-oct.), pp. 518-535/.
2729. TIMUŞ, G,, D espre căsătorie. /An. XV (1891), 7
(oct.), pp. 551-555; 8 (nov.), pp. 616-625; 9 (dec.), pp. 709-720;
XV (1892), 11 (febr.), pp. 811-829; 12 (mart.), pp. 921-932; an
XVI (1892), 1 (apr.), pp. 91-94; 2 (mai), pp. 180-185/.

X V I II. P r o p r ie tă ţi b is e r ic e ş ti

2730. A/NGHELESCU/, P. (Pr.), Pr. C. Platon


R elativitatea dreptului de proprietate, în „Cronica
Românului”, XI (1934), 10. /An. LII (1934), 11-12 (nov.-dec.),
p. 796 / {Recenzie).
2731. COTLARCIUC, N. (Prof. univ.), Persoana m orală
a averilor bisericeşti./An. XL (1922), 8 (mai), pp. 564-576/.
Proprietăţile bisericilor de-a lungul vremii. Legislaţia privitoare ia
proprietăţi. Provenienţa, scopul şi utilizarea proprietăţilor bisericeşti.
Proprietăţile bisericeşti în dreptul canonic român.
2732. DURĂ, Nicolae V., Preocuparea Bisericii
O rtodoxe Rom âne pentru ocrotirea Patrim oniului Cultural
Naţional. /An. Cil (1984), 11-12 (nov.-dec), pp. 807-823/.
2733. SCRIB AN, 1. (Arhim.), înzestrarea m itropoliilor
şi episcopiilor din Rom ânia Veche. /An. XLI (1923), 10 (iul.),
p. 669/
2734. Id., Păm ânturile bisericilor. /An. XLII (1924), 10
(oct.), p. 638/.
2735. URECHE, C. (Pr.), D espre adm inistrarea averilor
bisericii creştine. /An. XLII (1924), 9 (sept.), pp. 541-544; 10
(oct.), pp. 604-607/.
324
Forme de administrare a proprietăţilor bisericeşti în Europa
Occidentală (Franţa, Germania, Austria, Italia şi Anglia), şi Orientală
(Rusia, România, Serbia, Transilvania, Bulgaria). Situaţia proprietăţilor
bisericeşti în Turcia şi S. U.Â.

X IX . R e la ţii în tr e B is e r ic ă ş i S ta t

2736. ANGHELESCU, P. (Pr.), Prot. G. I. Savelschi,


/Raportul păstorului faţă de puterile statului şi de partidele
politice. Este îngăduit păstorilor să îndeplinească funcţiuni
sociale şi de stat?/, în „Narodena Straja”, Sofia, XVII (1935),
12, pp. 4-7. /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), pp. 417-418/
(Recenzie).
2737. BEJAN, Şt. S. (Pr.), Raporturile între Biserică şi
Stat în faţa istoriei. Epoca până la reform a lui Luther. /An.
XL (1921), 3 (dec.), pp. 188-193.
Biserica şi Statul în general. Raporturile dintre Biserică şi Stat în
Imperiul Bizantin şi Rusia. Canoane şi legi care reglementează aceste
raporturi.
/An. X L (1922), 6 (mart.), pp. 414-421/.
Biserica şi Statul în lumina prevederilor canonice şi legislaţiei civile
a diferitelor state (România, Grecia, Serbia, Bulgaria, Uniunea Sovietică,
Anglia, Franţa şi S. U.A.). Caracterizări şi concluzii.
2738. BIROUL DE PRESĂ, A specte ale legislaţiei
europene în dom eniul libertăţii religioase. /An. CXXV
(2007), nr. 7-8(iul.-aug.), pp. 178-181/.
2739. BOROIANU, D. G. (Dr.), Biserica şi statul. Câteva
cuvinte asupra cestiunei. /An. XXXIII (1909), 5 (aug.), pp.
517-532/.
Originea statului şi Bisericilor. Statul şi Biserica în context social.
Raporturile dintre stat şi Biserică de-a lungul timpului.
2740. Id., Câte ceva din învăţătura despre Biserică şi
Stat. /An. XXXVI (1910), 12 (mart.), pp. 965-984/.
2741. /CIOBOTEA/, Daniel(Patr.), Libertatea cultelor
religioase de a fi factori ai păcii sociale. /An. CXXVI(2008),
nr. l-2(ian. - febr.), pp. 128 - 130/.

325

Postfaţă la legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi


funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
2742. /CIOBOTEA/, Daniel(Patr.), Scrisoarea...
adresată Preşedintelui Senatului, ca răspuns la propunerile
legislative iniţiate de domnul deputat Silviu Prigoană. /An.
1(2010), nr. 3(sept. - dec.), pp. 40 - 44/.
2743.Id., Scrisoarea... adresată Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului României.
/An. 11(2011), nr. 2(mai-aug.), pp. 27 - 29/.
2744. CORDUNEANU, Ionuţ-Gabriel(Pr.), Decizia
CEDO împotriva crucifixelor din şcolile italiene de stat. Se
pregăteşte interzicerea simbolurilor religioase în Europa?
/An. CXXV1I(2009), nr. 9-12(sept. - dec.), pp. 377-381/.
2745. Id., Seminarul „Autonomia Bisericii în jurisprudenţa
recentă a Curţii Europene a drepturilor Omului”, organizat la
sediul Consiliului Europei din Strasbourg(7 iun. 2012). /An. ΙΠ
(2012), nr. 2(mai. - aug.), pp. 84-88/.
2746. DURĂ, Nicolae V.(Pr. Prof. Dr.), „Privilegii” şi
„discriminări” în politica religioasă a unor state ale Uniunii
Europene. /An. CXXIV (2006), nr. 1-3(ian. - mart.), pp.491-510/.
2747. FONTA, Ilie, Unele aspecte privind relaţiile Stat -
Biserică în ţările occidentale. /An. CIX (1991), 4-6 (apr.-iun.),
pp. 166-170/.
Introducere. De la statele confesionale şi obligativitatea apartenenţei
la o Biserică la libertatea religioasă. Libertatea religioasă şi diversificarea
formelor instituţionale ale denominaţiunilor religioase. Legalizarea sau
acordarea statutului de persoană juridică denominaţiunilor religioase.
Unele dintre denominaţiunilor religioase sunt considerate secte.
2748. Id., Statutul juridic al denominaţiunilor religioase
din unele ţări europene. Trăsături ale asociaţiilor şi organizaţiilor
religioase. /An. CXV (1997), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 277-293/.
2749.Id., Starea actuală şi perspectivele relaţiilor stat-
subiecţii instituţionalizaţi ai vieţii religioase în România.
/An. CXV (1997), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 222-257/.
Sisteme de relaţii Stat - Biserici. Importanţa studierii acestei
probleme de pe poziţii laice. Rolul ştiinţei religiilor în studierea acestei

326
probleme. Importanţa relaţiei Stat - Biserică pentru societatea românească.
Relaţiile Stat-subiecţii vieţii religioase vor continua să reprezinte o problemă
importantă a societăţii româneşti. Trăsături ale relaţiilor Stat - Biserică la
începutul procesului de tranziţie. Bisericile şi trecerea la instituţiile de stat
democratice. Relaţiile Stat-subiecţii vieţii religioase în România după 1989.
Relaţiile Stat - Biserici, laicitatea, secularizarea. Autonomia cultelor
religioase faţă de stat în România. Instituţiile religioase şi legea. Cauzele
anomiei şi necesitatea intrării în normalitate a relaţiilor Stat-instituţiile
religioase. Evaluări, rezultate şi aşteptări în realizarea unor relaţii
democratice între Stat şi instituţiile religioase. Concluzii.
2750. Id., Analiza unor puncte de vedere şi demersuri
americane privind libertatea religioasă şi proiectul Legii
cultelor din România. /An. CXVII (1999), nr. 7-12 (iul.-dec.),
pp. 482-505/.
2751. GALERIU, Constantin (Pr.), Autocefalie şi
Ortodoxie. Aspecte eclesiologice. /An. 1(2010), nr. 3(sept. -
dec.), pp. 295 - 327/.
2752. GÎRBOVICEANU, P., Separarea dintre Biserică
şi Stat. /An. XXXIII (1910), 11 (febr.), p. 1319/.
2753. GRIGORIŢĂ, Georgică, Autocefalie în Sinodalitate.
Autonomia eclesială în Biserica Ortodoxă din punct de
vedere canonică. /An. 1(2010), nr. l(ian.-apr.), pp. 229-259/.
Preliminarii. 1. Autonomia bisericească(etimologia şi înţelesul ei în
Biserica Ortodoxă); 2. Autonomia bisericească şi gradele sale de extensiune
în Biserica Ortodoxă. Sv.mmary.
2754. GRUMĂZESCU, Comeliu M. (Pr.), Datoria
statului de a sprijini viaţa religioasă. /An. XL (1922), 10 (iul.),
pp. 746-750.
2755. Id., Altă interpelare. /An. XXIII (1900), 11 (febr.),
pp. 1037-1047/.
2756.I/LIESCU/, Stelian (Pr.), Prof, M. Zîzîkin,
Canonul bisericesc şi dreptul statului la ocuparea catedrelor
episcopale, în „Voscresnoe Citenie” 1933, nr. 50-52. /An. LII
(1934), 1-2 (ian.-febr.), pp. 714-717/ (Recenzie).
2757.IORGA, N,, Un conflict al Bisericii cu statul în
anul 1757. /An. LV(1937), nr. 7- 10(iul. -dec.), pp.385 - 386/.
Primul caz la români de acestfel, după afirmaţia lui N. Iorga. Antim,
327
episcopul Buzăului, forţat de Constantin Mavrocordat, se retrage la Muntele
Sinai. De aici protestează către autorităţile turceşti şi cele bisericeşti din
Constantinopol, fapt pentru care intervine Matei, patriarhul Alexandriei.
2758. MIHĂLCESCU, I., Biserica Ortodoxă şi reforma
Constituţiei. /An. XL (1922), 12 (sept.), pp. 957-958/
2759. Id., Biserica şi Constituţia. /An. XLI (1923), 6
(mart.), pp. 452-456/.
2760. MOISESCU, Gh. I., ProfDr. Iacob Lazăr, Biserica
dominantă şi egala îndreptăţire a cultelor (Arad, 1936). /An.
LIV (1936), 11-12 (nov.-dec.), pp. 776-777/ {Recenzie).
2761. NEDELCU, Marius, Parteneriat Stat - Biseri
vederea promovării conceptului de economie sustenabilă
(11-13 mai 2011). /An. 11(2011), nr. 2(mai-aug.), pp. 30 - 34/
(Foto. 1 buc. color).
2762. POP, Vasile (Pr.), Declaraţia cultelor pri
integrarea României în Uniunea Europeană. /An. CXVIII
(2000), nr. 4-6 (apr-iun.), pp. 121-122/.
2763. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Prof. E. Herman, Zum
Asybrech im byzantinischen Reich, în „Orientalia Christiana
Periodica”, I (1935), pp. 204-238. /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-
aug.), p. 414/ {Recenzie).
A se vedea şi voi. II, Istoria Bisericii Universale, capitolele şi
subcapitolele privind Biserica şi Statul.

X X . D is c ip lin ă b ise ric e a sc ă

2764. A/NGHELESCU/, P. (Pr.), Pr. Petre Ion


Salutul între fraţi, în „Păstorul Ortodox”, XV (1934), 10. /An.
LII (1934), 11-12 (nov.-dec.), p. 792/ {Recenzie).
2765. /ARĂPAŞU/, Teoctist(Patr.), Primirea numelui de
călugărie. /An. CXXIV(2006), nr. 1-3(ian. - mart.), pp. 3 - 7/.
2766. BĂLĂNESCU, S., Condamnarea sintonie*. /An. II
(1876), 7 (apr.), pp. 503-504; 9 (iun.), pp. 618-620/.
2767. CĂPĂŢÎNEANU, Ilie (Pr.), Cuviinţa oamenilor în
biserică /An. XLVI (1928), 3 (mart.), pp. 229-230/.
328
2768. COMAN, Const. (Pr.), Procedări care trebuiesc
schimbate. /An. XLVIII (1925), 12 (dec.), pp. 740-741/.
2769. CRONŢ, Gh., Ierarhii Bisericii greceşti nu pot
hirotoni clerici care aparţin altor biserici. /An. LVI (1938), 1-
4 (ian.-apr.), p. 279.
2770. Id., K. M. Rallis, /Despre pedeapsa înlăturării din
mănăstire/, extras din „Anal. Acad. Atena”, t. X (1935), pp. 94-
104. /An. LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), p. 144 / (Recenzie).
2771. DARÎNGĂ, N. (Pr.), Chestiunea reclamelor
anonime (reclamaţiilor - n.n.). /An. XLVI (1928), 7 (iul.), p. 624/.
2772. DELARASVAM, ? (Pr.), Costumul sau portul
nostru preoţesc. /An. XLIV (1926), 7 (iul.), p. 384/.
2773. DEMETRESCU, Drag., Disciplina bisericească în
epoca bizantină. /An. XXVII (1904), 9 (dec.), pp. 950-960;
XXVII (1905), 10 (ian.), pp. 1101-1113/.
2774. Id., Disciplina bisericească în primele veacuri
creştine. /An. XXXII (1908), 1 (apr.), pp. 82-93/.
2775. Id., Disciplina bisericească în primele veacuri ale
creştinătăţii. /An. XXXII (1908), 6 (sept.), pp. 666-675/.
2776. DOLICINSKI, I. (Pr.), Disciplina. /An. XLIII
(1925), 4 (apr.), pp. 211-212/.
2777. DRĂGUŞIN, Constantin (Pr. Prof.), Disciplina
clerului în lumina sfintelor canoane şi a legiuirilor
bisericeşti./An.CXVII( 1999),nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 299-310/.
2778. ENĂCEANU, Ghenadie (Arhim.), înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie. /An. VIII (1884), 4 (apr.), pp. 255-281/.
Lucrările sesiunii din 24 februarie 1881. Judecata cazului Arh.
Calistrat orleanu- Bârlădeanu.
2779. ENESCU, C.(Pr.), Tunderea clericală. /An. XIX
(1896), 12 (mart.),pp.797-803;/An.XX(1896),l(apr.),pp. 79-88.
2780. Id., Despre îmbrăcămintea civilă a clericilor în
Biserica din Occident. /An. XX (1896), 2 (mai), pp. 121-128/.
2781. Id., Despre îmbrăcămintea civilă a clericilor în
Orient. /An. XX (1896), 4 (iul.), pp. 266-278/.
2782. Id., Notiţe istorice despre condamnările clericilor
329
de către sinoadele locale şi ecumenice. /An. XX (1896), 5
(aug.), pp. 442-452/.
2783. Id., Fericitul Ieronim către Leta despre educaţie.
/An. XX (1896), 2 (mai), pp. 129-144/.
2784. ERBICEANU, G., Simonia dupre dreptul cano
al Bisericii Ortodoxe de Răsărit. /An. II (1876), 4 (ian.), pp.
241-262/.
Temeiurile scripturistice ale canoanelor ce au incriminat simonia.
Canoane apostolice şi ale sinoadelor cu privire la acest delict. Practica
Bisericii. Sfintele Taine şi simonia. Ierurgia şi celelalte slujbe bisericeşti şi
simonia. îndatoririle pastorale şi simonia. Aspectele simoniei. Canoane şi
dispoziţii ulterioare care pedepsesc simonia.
2785. ERBICEANU, C. Despre ordine şi disciplina în
interiorul bisericei noastre. /An. XXX (1907), 12 (mart.), pp.
1410-1416/.
2786. G/ÎRBOVICEANU/, P., Seminariile. /An. XXXIX
(1915), 7 (oct), pp. 769-770/.
2787.IONESCU, Ioan I. (Pr.), Verificarea gestiunilor
parohiale. /An. XLIII (1925), 5 (mai), pp. 279-280/.
2788. IUSTIN, ? (Arhim.,), Cum să se cunoască gradele
din clerul monahal după portul camilafcei şi al culionului.
/An. XLII (1924), 3 (mart), p. 164/.
2789.I/VAN/, I/orgu/, Biserica poate să aplice două
pedepse deodată. /An. LV (1937), 7-10 (iul. - oct.), p. 596/.
2790. Lucrările Consistoriului Superior Bisericesc
(1909, dec.). /An. XXXIII (1910), 10 (ian.), pp. 1085-1107/.
2791. /MICLESCU/, Calinic (Mitrop.), Circulară cu
privire la disciplina şi moralitatea clerului, ca urmare a
promulgării Regulamentului privitor Ia întreţinerea şi
retribuirea din fondurile comunale. /An. II (1876), 5 (febr.),
pp. 305-309/.
2792. Id., Circulară către toţi stareţii şi stareţele din
mănăstire. /An. VI (1882), 3 (mart.), pp. 54-59/.
2793. MIHĂILEANU, M. (Prof.), Costumul preoţesc.
/An. XLVIII (1930), 11 (nov.), pp. 1055-1056/.

330
2794. Id., Spre curmarea unui proces. /An. XLV (1927),
9 (sept.), pp. 527-528/.
2795. Id., Iarăş despre cuviinţa oamenilor în biserică.
/An. XLVI (1928), 5 (mai), pp. 445-448/.
2796. MIHĂLCESCU, I., Credem că e o calomnie
ordinară. /An. XL (1922), 12 (sept.), pp. 955-956/.
2797.Id., Să poarte preotul inel sau nu? /An. XLII
(1924), 3 (mart.), pp. 185-186/.
2798. /MIRONESCU/, Athanasie (Mitrop.), Cuvântare
ţinută cu prilejul deschiderii sesiunii de toamnă a Sfântului
Sinod. /An. XXXV (1911), 1 (apr.), pp. 105-107/.
2799. M/OISESCU/, G. I., Iorgu D. Ivan, Demisia din
preoţie. Studiu de drept canonic (Bucureşti, 1937). /An. LV
(1937), 5-6 (mai-iun.), pp. 367-368/ (Recenzie).
2800. MUNTEANU, Alexandru-Armand (Mag.),
Pedepse aplicate clericilor de către Biserică. /An. LXXIX
(1961), 9-10 (sept-oct.), pp. 900-920/.
2801. NEMOIU, Marin Popa (Pr.), Păgânism. /An. XLVII
(1929), 9 (sept.), pp. 794-795/.
2802.OPORAN, Ioan (Pr.), Iarăşi costumul preoţesc.
/An. XLIX (1931), 10 (oct.), pp. 623-624/.
2803. /ORLEANU - BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
/Cazuri disciplinare/. /An. XXXI (1908), 10 (ian.), pp. 1181-
1182/.
2804. P/OPESC.U/, P., /Toma D. Protopopescu, Simonia
din punct de vedere canonic/ (f.l., f.a.). /An. XXV (1901), 5
(aug.), pp. 438-444/ (Recenzie).
2805. /Redacţia/, Costumul preoţesc de vară. /An. LXX
(1952), 4-5 (apr.-mai), pp. 267-268/.
2806. Id., Problema costumului preoţesc în discuţiile
ierarhiei şi presei greceşti. /An. LXXXVIII (1970), 9-10 (sept.-
oct.), p. 1035/.
2807. SCRIBAN, I. (Arhim.), învăţători care greşesc
împotriva religiei. /An. XLII (1924), 2 (febr.), p. 126/.

33!
2808. Id., Codul penal şi greşelile persoanelor biseri­
ceşti. /An. XLVI (1928), 7 (iul.), p 662/.
2809. Id., D(omnul) N. Iorga pentru rânduiala din
vremea slujbei în biserică. /An. XLVI (1928), 8 (aug.), pp.
723-725/.
2810.Id., Portul preoţilor. /An. XLVI (1928), 9 (sept.),
pp. 854-855/.
281 U d ., „P. C.”./An.XLVII(l929),4(apr.), pp. 377-378/.
Opinii asupra titulaturii şi formulelor de adresare faţă de cler.
2812.Id., Sfântul Sinod dat în judecată. /An. XLVIII
(1930), 11 (nov.), p. 1101/.
2813. Id., Dreptatea Sfântului Sinod. /An. L (1932), 1
(ian.), pp. 90-91/.
2814.Id., P. S. Episcop Vartolomeu, Răspuns la
referatul domnilor inspectori Moise Enclu, Ioan Ionescu şi
Al. Niculescu, anchetatori la Episcopia Râmnicului Noului
Severin, adresat Domnului Ministru al Instrucţiunii,
Cultelor şi Artelor (Bucureşti, 1933). /An. LI (1933), 1-2 (ian.-
febr.), p. 92 / (Recenzie).
2815. Id., Starea şi ţinuta din afară cu care trebuie să se
înfăţişeze un monah. /An. XXXIV (1910), 8 (nov.), pp. 916-
921/.
2816. Id., Un călugăr contra catolicismului. /An.
XXXIV (1910), 8 (nov.), pp. 956-957/.
2817. Id., /Aspecte disciplinare în Biserica Ortodoxă
Rusă/. /An. XL (1922), 12 (sept.), p. 959/
2818. Id. „Să fie adevărat?/An. XLI(1922), 2(nov.), p.
152/.
2819.Id., Cine nu caută biserica în viaţă, nici ea nu-1
caută la moarte. /An. XLI (1923), 11 (aug.), p. 799/.
2820.Id., Un document bisericesc despre procesul
arhiereului Calistrat cu Sfântul Sinod. /An. XLI (1923), 12
(sept.), pp. 948-949/.
2821.Id., Judecata lui Dumnezeu. /An. XLI (1923), 13
(oct.), p. 1012/.
332
2822. Id., /Aspecte disciplinare/. /An. XLI (1923), 15
(dec.), p. 1143/.
2823.Id., Diac. A. N. Constantinescu, Un răspuns în
chestia costumului preoţesc, în „Noua Revistă Bisericească”,
1924, oct.-nov. /An. XLII (1924), 11 (nov.), pp. 699-700/
(Recenzie).
2824. Id., Osândirea unui preot. /An. XLII (1924), 12
(dec.), p. 760/.
2825. Id., La ce duce mintea pe un cap de percepţie. /An.
XLIII (1925), 5 (mai), p. 316/.
2826. Id., Neorânduială în Biserică. /An. XLIII (1925), 5
(mai), p. 320/.
2827. Id., Achitarea unui preot învinuit. /An. XLIV
(1926), 2 (febr.), p. 110/.
2828.Id., Cei ce au scris împotriva episcopului
Buzăului. /An. XLV (1927), 8 (aug,), p. 505/.
2829. Id., /Aspecte disciplinare/. /An. LI (1933), 1-2
(ian.-febr.), p. 88/.
2830. SIMEDREA, T, (Arh.), Preotul Matei, Sancţiunile
Bisericii, în „Cronica Romanului”, X (1933), pp. 390-391. /An.
LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 117 / (Recenzie).
2831. Id., Pr. N. Stoicescu, Nu se cuvine mireanului.
/An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 118/ (Recenzie),
2832. /SINOD, Sfanţul/, Poziţia oficială.... Cu privire la
avort şi eutanasie. /An. CXXIIK2005), nr. 7-12(iuI. - dec.), pp.
129-136/.
2833. ŞTEFAN, Vasile (Pr.), Răspunsuri la întrebările
cititorilor. /An. LXXIII (1955), 6 (iun.), pp. 549-550/.

333
B. LITURGICA

I. Generalităţi; Π. Cultul divin; HI. Lăcaşurile


de cult şi arhitectura lor; IV. Pictură, sculptură,
gravură, broderii şi miniaturi; V. Iconografie; VI.
Cultul sfinţilor; VH. Rugăciunea - element de cult;
VHI. Postul - element de cult; IX. Calendarul; X.
Sărbătorile; XI. Obiecte şi materiale cultice XH. Cărţi
de cult; XHL Sfintele Taine; XIV. Sfânta Liturghie;
XV. Ierurgii. Pomeniri; XVI. Terminologie liturgică;
XVH. Simboluri şi practici liturgice; XVHI. Cimitire şi
crematorii; XIX. Clopotul şi toaca - elemente de cult.

I, G e n e ra lită ţi

2834. BALAUR, D., Comisia pentru traducerea


textelor liturgice ortodoxe din limba slavă bisericească în
limba polonă. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), p. 76/.
2835. BEŞCHEA, Gh. I. (Pr.), „Lumina lui Hrist
/An. XLVI (1928), 4 (apr.), p. 319-320/.
2836. BODOGAE, T. (Pr. Prof.), Un „aggiornamento” în
Patriarhia Alexandriei. /An. XCIV (1976), 9-12 (sept.-dec.), p.
933/.
2837. BRANIŞTE, Ene (Pr. Prof.), Literatura liturgică în
Teologia românească. /An. LXXXIX (1971), 1-2 (ian.-febr.),
pp. 121-134/.
2838. BULACU, M. (Pr.), Superioritatea cult
răsăritean faţă de cultul occidental.../ /An. XLVI (1928), 8
(aug.), pp. 752-753/.
2839. CHILEA, Sebastian (Pr. Prof), V. Drăguţ, V.
Florea, Arta românească, 2 voi. (Bucureşti, Editura Meridiane,
1982). /An. CI (1983), 3-4 (mart.-apr.), pp. 286-289 / (Recenzie).
334
2840. CRISTEA, Al. (Pr.), Pomenirea plinitorilor
Unirii. /An. L (1932), 2 (febr.), p. 183/.
2841. C/RONŢ/, G., Dr. Ioan Zugrav, Cultul nostru
văzut de cunoscători străini, în „Candela”, XLIX (1938), pp.
31-61. /An. LVII (1939), 5-6 (mai-iun.), p. 355 ! {Recenzie).
2842. DEMETRESCU, Drag., Practica în Biserica
Ortodoxă. /An. XXX (1906), 4 (iul), pp. 424-433/.
Practica Bisericii Ortodoxe - element al Sfintei Tradiţii. Comparaţie
între unelepractici liturgice ale Bisericii Ortodoxe Ruse şi Bisericii Ortodoxe
Române. Necesitatea unor studii asupra practicii Bisericii.
/An. XXX (1906), 5 (aug.), pp. 580-587/.
Practica bisericească în cultul ortodox. Sfinţenia şi legitimitatea
practicii Bisericii.
/An. XXX (1906), 8 (nov.), pp. 909-921.
Raportul între practica Bisericii Ortodoxe şi a Bisericii Ortodoxe
Române. Originea practicii bisericeşti. Practica religioasă mozaică.
/An. XXX (1906), 9 (dec.), pp. 1057-1065/.
2843.Id., Sfintele Scripturi în uzul liturgic. /An. XXXII
(1908), 7 (oct.), pp. 788-796/.
Superioritatea cultului creştin faţă de cultul religios. Temeiurile
scripturistice ale cultului creştin. Pericopele scripturistice în cultul creştin.
/An. XXXII (1908), 8 (nov.), pp. 934-944/.
Pericopele evanghelice din serviciile de cult.
2844.Id., Cultul în genere şi cultul creştin. /An. XXXVI
(1912), 8 (nov.), pp. 804-813/.
Cultul ca formă de manifestare a sentimentului religios.
Caracteristicile cultelor necreştine. Superioritatea cultului creştin.
/An. XXXVII (1913), 4 (iui.), pp. 385-396/.
Cultul creştin şi caracteristicile sale. Atestări scripturistice şi
patristice privind cultul creştin.
2845. Id., Momente însemnate în sfintele slujbe biseri­
ceşti. /An. XXXVII (1914), 11 (febr.), pp. 836-848/.
Generalităţi privind cultul creştin ortodox. Sfânta Liturghie.
2846. DRAGQMIR, Nicolae (Pr. Dr.), Folosirea Sfintei
Scripturi în cultul creştin ortodox. /An. XCVIII (1980), 7-8
(iul.-aug.), pp. 719-731/.
2847. GHILLIS, Alexandru I. P., Consideraţii teoretice
335
privind restaurarea lucrărilor de artă. /An. CVIII (1990), 5-
6 (mai-iun.), pp. 144-147/.
2848. GÎRBOVICEAMJ, P., P. Lebedew, Liturgica
explicarea serviciului divin (trad. de Niculae Filip), (Bucureşti,
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1899,). /An. XXIII (1899), 8
(nov.), p. 839/ (Recenzie).
2849. Id., /Nicodim Munteanu, Cuvântări liturgice
(Bucureşti, Tipografia Guttemberg, 1906)/. /An. XXIX (1906),
10 (ian.), pp. 1088-1089/ (Recenzie).
2850. Id., I. V. Raiculescu, Liturgica Bisericii Ortodoxe
(Bucureşti, Tipografia Gutemberg, 1906). / An. XXIX (1906), 10
(ian.), pp. 1089-1091/ (Recenzie).
2 8 5 1 . KOROLEVSKI, Chirii, Amintirile despre Sinodul
de la Niceea în bisericile bizantine (trad. Arhirn. I. Scriban).
/An. XLIII (1925), 10 (oct.), pp. 638-641/.
2852. MIRON, Vasile (Arhim. Prof.), Preocupările
episcopului Melchisedec Ştefănescu al Romanului în domeniul
Liturgicii. /An. CXX (2002), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 442-466/.
Introducere. Motivele care l-au determinatpe episcopul Melchisedec
să se ocupe de probleme liturgice. Măsuri iniţiate de episcopul Melchisedec
pentru revizuirea şi tipărirea cărţilor de cult. Episcopul Melchisedec - autor
de manuale liturgice. Cultul icoanelor şi al Sfintelor Moaşte m concepţia
epicopului Melchisedec. Contribuţia episcopului Melchisedec la
soluţionarea problemei calendarului şi serbării Paştelui. CărţUe de rit
editate de episcopul Melchisedec Ştejănescu.
’ 2853.M/OISESCU/, Gh. I., Mitrop. Atenagora, /O
problemă de liturgică în legătură cu marea problemă a
operelor dionisiene/, în „Eclesie Faros” XXXII (1933), pp. 9-
51./An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 121/ (Recenzie).
2854. MUNTEANU, Armând C. (Mag.), Chestiun
cult în Sfintele canoane. /An. LXXVIII (1960), 3-4 (mart.-
apr.), pp. 258-285/.
2855. PIŞCULESCU, Grigorie, Dr. Vasile
Mitrofanovici, Prelegeri academice despre liturgica bisericei
drept-credincioase răsăritene (Cernăuţi, 1909). /An. XXXIV
(1911), 12 (mart.), pp. 1325-1327/ (Recenzie).
336
2856. POPESCU, Manea (Pr.), Petru B. Bratu,
R eform atorul rom ân american (Sibiu, 1922). /An. XL (1922),
8 (mai), pp. 638-640/ (Recenzie).
2857. POPESCU, Mihai, Disciplina arcană. /An. XXVII
(1903), 1 (apr.), pp. 28-34/.
P r in „ d is c ip lin ă a r c a n ă ” a u to r u l în ţe le g e p r a c t ic i le de c u lt ş i
în v ă ţă tu r ile c a r e tr e b u ia u p ă s t r a t e s e c r e t f a ţ ă d e m a s a c r e d in c io ş ilo r , f i i n d
c u n o s c u t e d e c ă t r e u n g r u p r e s t r â n s d e i n i ţ i a ţ i d i n c le r . S f i n t e l e T a i n e în
c u ltu l c r e ş tin d in p r i m e l e v e a c u r i. S im b o lu l d e c r e d in ţă . E x h a to lo g ia .
/An. XXVII (1903), 2 (mai), pp. 149-155/.
I u s t i n M a r t i r u l ş i F i l o z o f u l . S f i n t e l e T a in e . „ T a t ă l n o s t r u ”. S f â n t a
L itu r g h ie . C a te h u m e n a tu l.
/An. XXVII (1903), 4 (iul.), pp. 440-446/.
C a t e h u m e n a t u l . T a r tu l i a n .
/An. XXVII (1903), 5 (aug.), pp. 540-546
G n o s tic is m u l. A s p e c te d in c u ltu l c r e ş tin d in p r i m e l e v e a c u r i (se c I I -
IV ).

2858Jd., Câteva cuvinte asupra catehum entatului.


/An. XXX (1906), 1 (apr.), pp. 48-56; 5 (aug.), pp. 550-557; an.
XXX (1907), 10 (ian.), pp. 1148-1154; an. XXXI (1907), 1
(apr.), pp. 82-88; 2 (mai), pp. 213-219; 5 (aug.), pp. 551-560; an.
XXXII (1909), 11 (febr.), pp. 1270-1275/.
2859. POPESCU, Teodor M. (Prof.), R ud olf Fattinger,
Pastoralchem ie. Fine Orientierung Uber die sakramentalen
Materien, liturgischen Metalic, Textilien und Seleuchtungsstoff
nach den Kirchiehen Bestim m ungen (Freiburg im Brisgau,
1930). /An. XLVIU (1930), 12 (dec.), pp. 1181-1182/ (Recenzie).
2860. Id., Pr. Petre V intilescu, Contribuţii la revizuirea
Liturghierului român. Proscomîdia, Liturghia Sfântului
loan Gură de Aur. Studiu şi text (Bucureşti, 1931). /An. L
(1932), 1 (ian.), pp. 79-82/.
2861. /Redacţia/, O carte de literatură. /An. XLV (1927),
2 (febr.), p. 118.
P r . D. L u n g u l e s c u , M anual de practică titu r g ic ă (R m . Vâlcea,
.1 9 2 6 ) ( R e c e n z i e )

2862. Id., Pr. Prof. Ene Branişte la conferinţele liturgice

337
organizate la Paris (1976 iun. 28 - iul. 1). /An. XCIV (1976),
9 - 12 (sept.-dec.), p. 915/.
2863. Id., Lucrările celei de-a 43-a săptăm âni de studii
liturgice: „Liturghie şi culturi” (Paris, 25-28 iun. 1996). /An.
CXIV (1996), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 88-89/.
2864.Id., Sim pozionul ştiinţific internaţional „Texte
liturgice rom âneşti”(Bucureşti, 25 oct. 2010). /An. 1(2010), nr.
3(sept. - dec.), pp. 110-111/.
2865. SCRIBAN, I. (Arhim.), Carte însem nată teologică
ieşită de sub tipar. /An. XLVII (1929), 10 (oct.), p. 959/.
M itr o fa n o v ic i - T a r n a v s k i, Liturgica Bisericii dreptcredincioase
răsăritene ( C h i ş i n ă u , 1 9 2 9 ).
2866. Id., Constanze Mignone, Convorbiri cu Dumnezeu
şi cu oamenii (trad. de Pr. Dr. Ioan Felea) (Bucureşti, 1929). /An.
XLVIII (1930), 1 (ian.), pp. 95-96/ (Recenzie).
2867. Id., Care e cea m ai frum oasă slujbă bisericească?
/An. L (1932), 1 (ian.), p. 3/.
2868. Id., Păun D. Bellu, Lăm uriri pentru credincioşi
(Bucureşti, 1932). /An. L (1932), 11 (nov.), p. 751/ (Recenzie).
2869. STĂNCIULESCU - BARDA, Alexandru (Pr.),
Bibliografia Revistei „Biserica Ortodoxă Rom ână” (1874-
1984) (V). /An. CVI (1988), pp. 3-4 (mart.-apr.), pp. 124-154/
L itu rgică.
2870. STREZA, Liviu (Pr. Prof.), R elatările unor
pelerini ruşi din secolele X V I-X VIII în trecere prin Ţările
R om âne, despre viaţa liturgică ortodoxă şi locaşurile de cult
româneşti. /An. CVI (1988), 3-4 (mart.-apr.), pp. 100-107/.
2871. ŞERBĂNESCU, Florin (Pr. Lect. Univ.), Valorile
creştine şi integrarea europeană. /An. CXXI (2003), nr. 7-12
(iul.-dec.), pp. 374-402/.
2872. TOMESCU, Constantin (Prof.), Alex. I. V. Ş
nescu, Sola Verba (Mănăstirea Neamţu, 1940). /An. LVIII
(1940), 7-8 (iul.-aug.), pp. 612-615 / (Recenzie).
2873. /ŢEPOSU/', Ghenadie (Arh.), Liturgica sau
explicaţia serviciului divin precum se obişnuieşte în Sfânta
338
Biserică Ortodoxă Răsăriteană, /An. II (1875), 2 (nov.), pp.
129-144/.
S c o p u l s e r v ic iu lu i d iv in , c u p r in s u l ş i o r ig in e a s a . R o lu l e p is c o p u lu i,
p r e o t u l u i , d i a c o n u l u i ş i c e l o r l a l ţ i s l u j i t o r i b i s e r i c e ş t i în c a d r u l c u l t u l u i d i v i n
p u b lic . V e ş m in te le d e c u lt ş i s im b o lu r ile c e le r e p r e z in tă .
/An. II (1875), 3 (dec.), pp. 209-224/.
V e ş m in te le a r h ie r e ş ti. D e n u m ir ile B is e r ic ii c a lo c a ş d e în c h in a r e ,
îm p ă r ţir e a b is e r ic ii ( a lta r , S fâ n ta M a să , p r o s c o m id ia r u l). C a ta p e te s m e
( o r d in e a ic o a n e lo r p e c a ta p e te a s m ă ).
/An. II (1876), 5 (febr.), pp. 337-352/.
N a o s u l. T in d a b is e r ic ii. D e s p r e S fin te le V a s e ş i c e le la lte o b ie c te d e
c u lt. C u p r i n s u l , r â n d u i a l a ş i f o r m e l e s e r v i c i u l u i d i v i n . C ă r ţ i l e b i s e r i c e ş t i .
T i m p u r i l e l it u r g i c e . R u g ă c i u n i ş i c â n t ă r i b i s e r i c e ş t i .
/An. II (1876), 6 (mart.), pp. 417-432/.
C ă r ţ i l e d e c u lt. T r a d u c e r e a c ă r ţ i l o r b i s e r i c e ş t i în l i m b a r o m â n ă .
V e c e r n ia . G e n e r a lită ţi d esp re r u g ă c iu n i şi e c te n ii. C easul a l ÎX -le a .
V e c e r n ia . P a v e c e m i ţ a . M i e z o n o p t i c a . U t r e n ia .
/An. II (1876), 8 (mai), pp. 561-576/.
U t r e n ia . C e a s u l. Ϊ S f â n t a L i t u r g h i e ( o r i g i n e a , î m p ă r ţ i r e a ) .
/An. II (1876), 10 (iul.), pp. 641-656/.
P r o s c o m i d i a . C e a s u l a l 111-lea. C e a s u l a l V l- le a .
/An. III (1876), 2 (nov.), pp. 64-71/.
S fâ n tu l I u s tin M a r tir u l ş i F ilo z o fu l. D e o s e b ir ile s e r v ic iu lu i d iv in a l
s ă r b ă t o r i l o r m a r i ş i m i c i în g e n e r a l . V e c e r n ia s ă r b ă t o r i l o r .
/An. III (1877), 4 (ian.), pp. 145-152/.
U tr e n ia s ă r b ă to r ilo r . L itu r g h ia s ă r b ă to r ilo r . S e r v ic iu l d iv in la
N a ş te r e a D o m n u lu i, B o te z u l D o m n u lu i, în tâ m p in a r e a D o m n u lu i,
S c h i m b a r e a l a F a ţ ă , î n ă l ţ a r e a S f i n t e i C r u c i. S e r v i c i u l d i v i n l a s ă r b ă t o r i l e
M a i c i i D o m n u lu i .
/An. III (1877), 6 (mart.), pp. 253-260/.
S e r v ic iu l d iv in la î n ă lţa r e a D o m n u lu i. D u m in ic ile P e n tic o s ta r u lu i.
G e n e r a lită ţi cu p r iv ir e la d u m in ic ile d in tim p u l a n u l u i. P e r ic o p e le
e v a n g h e lic e .
/An. III (1877), 7 (apr.), pp. 287-290/.
S e r v i c i u l d i v i n în P o s t u l M a r e . S f â n t a L i t u r g h i e a D a r u r i l o r m a i
î n a i n t e S f i n ţ i t e ş i c e l e l a l t e L a u d e d i n t i m p u l T r io d u l u i .
/An. III (1877), 8 (mai), pp. 349-356/.
S e r v i c i u l d i v i n în s â m b e t e l e ş i d u m i n i c i l e P o s t u l u i M a r e . S ă p t ă m â n a
P a tim ilo r .

339
/An. III (1877), 9 (iun.), PP-406-413/.
J o ia M a r e . V in e r e a P a tim ilo r . S â m b ă ta M a r e . T a in a S fâ n tu lu i B o te z .

/An. III (1877), 10 (iul.), pp. 464-471/.


R ă n d u ia lă şi e x p lic a ţii la S fin te le T a in e (B o te z u l, M ir u n g e r e a ,
S p o v e d a n ia ş i H ir o to n ia ).
/An. III (1877), 11 (aug.), pp. 523-529/.
S f â n t a T a i n ă a H i r o t o n i e i . M e n ţ i u n i p a t r i s t i c e p r i v i t o a r e la c a l i t ă ţ i l e
p r e o tu lu i. S fâ n ta T a in ă a C u n u n ie i.
/An. III (1877), 12 (sept.), pp. 583-590/.
R â n d u ia la S fin te i T a in e a H ir o to n ie i. S fâ n tu l M a s lu . D e s p r e ie r u r g ii
în g e n e r a l. S fin ţir e a b is e r ic ilo r . S fin ţir e a a n tim is e lo r . A g h e a s m ă . T u n d e r e a
în m o n a h i s m . R â n d u i a l a î n m o r m â n t ă r i i . P a r a s t a s u l .

II . C u ltu l d iv in

2874. BALAUR., D., N. Loschi, M agia şi cultul creştin/,


în „Puţi”, nr. 36, pp. 3 -16. /An. LII (1934), 3 -4 (mart.-apr.), pp.
256-257/ (Recenzie).
2875. BĂLĂNESCU, S. (Arhim.), întrebuinţarea Sfintei
Scripturi la Serviciul D ivin în Biserica creştină antică. /An.
III (1877), 9 (iun.), pp. 375-379/.
2876. B/RANIŞTE/, E., Gh, Şoim a, Temeiurile
psihologice ale ritualului cultului divin în „Anuar. Acad.
Teolog. Ort. Rom.”, Sibiu, 1946-1947, pp. 65-87. /An. LXVI
(1948), 11-12 (nov.-dec.), pp. 632-633/ (Recenzie).
2877. CĂLINESCU, St. (Diac.), D atoria creştinului de a
glorifica num ele lui Dumnezeu. /An. III (1877), 7 (apr.), pp.
287-290/.
2878. /DAVID/, P. (Diac.), Importanţa duhovnicească a
Canonului M are al Sfântului A ndrei Criteanul. /An. XCV
(1977), 5-6 (mai.-iun.), pp. 357-360/.
2879. DEMETRESCU, Drag. (Dr.), De ce evreii se roagă
cu capetele acoperite, iar noii creştinii cu capetele
descoperite? /An. XXXIX (1915), 2 (mai), pp. 196-205/. ^
2880. Id., Se cade a ne închina când trecem pe lângă
biserică. /An. XXXVIII (1915), 10 (ian.), pp. 1007-1026/.
340
B is e r ic a - lo c a ş s fâ n t. în c h in ă c iu n e a - e le m e n t d e c u lt ş i f o r m ă d e
m a n ife s ta r e a c r e d in ţe i. G e s tu l m o r c r e ş tin i d e a s e în c h in a c â n d tr e c p e
l â n g ă b i s e r i c i e s t e u n g e s t c r e ş t in e s c .
2881. /FLOREA/, Lucian (Episc.), Îndatorirea
credincioşilor de a participa la slujbele bisericeşti. /An. CVIII
(3990), 7-10 (iul.-oct.), pp. 123-129/.
2882.IONESCU, G., Serviciul divin. Despre serviciul
divin în genere. /An. II (185), 1 (oct.), pp. 29-35/.
2883. Id., Despre însemnătatea serviciului divin public
pentru Biserică şi societate./An.II(1876),10(iul.),pp.625-631/.
2884. MANOLACHE, Teodor N., Pr. Constantin Platon,
Formele cultului în Ortodoxie, în „Cronica Romanului”, XVII
(1940), 11-12 (nov.-dec.), pp. 380-384./An. LIX (1941), 1-2
(ian.-febr.), pp. 100-101/ (Recenzie).
2885. MIRON, Vasile(ArMm. Conf. Univ.), Mărturii
epigrafice privind cultul creştin în spaţiul danubiano-pontic
din timpul domniei Sfântului îm părat Constantin cel Mare
şi a altor împăraţi bizantini. /An. IV(2013), nr. l(ian. - apr.),
pp. 216-242/.
2886. MIRONESCU, Al. (Pr.), Despre uniformitate în
acţiunile rituale. /An. LI (1933), 7-8 (iul.-aug.), p. 324/.
2887. MOISESCU, Gh. I., Ierod. Firmilian /Marin/,
Acatistul şl paraclisul Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu
şi Canon de umilinţă către Domnul nostru lisus Hristos
(Bucureşti, 1938). /An. LVI (1938), 9-10 (sept.-oct.), pp. 587-
588/ ( R e c e n z i e ) .
2888. NĂSTASE, Ion I. (Drd.), Ideea de slujire a
aproapelui în cultul divin ortodox. /An. XCIII (1975), 7-8
(iul.-aug.), pp. 923-931/.
G e n e r a lită ţi. I d e e a d e s lu jir e a a p r o a p e l u i în S f â n t a L itu rg h ie .
A s p e c t u l d e s l u j i r e a l S f i n t e i E u h a r i s t i i . S l u j i r e a a p r o a p e l u i în S f i n t e l e T a in e
ş i i e r u r g i i. C o n c lu z ii .
2889. NECULA, Mc. (Pr. Prof.), Seminarul Ortodox
despre „înnoirea” cultului (Bucureşti, 21-27 oct. 1991). /An.
CIX (1991), 10-12 (oct.-dec.), pp. 44-45/.

341
2890. Id., Cultul liturgic faţă de nevoile şi crizele
spirituale ale tim pului nostru. /An. CIX (1991), 10-12 (oct.-
dec.), pp. 106-109/.
2891. PLATICA, Mihail (Mag.), C ultul creştin de
vechi. /An. LXXVIII (1960), 9-10 (sept.-pct), p. 939-954/.
2892. PLOIEŞTEANU, Teofil (Arh.), Paza de u
rătăciri contemporane. /An. XXXVIII (1915), 11 (febr.), pp.
1098-1108; an. XXXIX (1915), 1 (apr.), pp. 45-55/.
2893. POPESCU, Ion (Diac. Asist.), Cultul divin.
XCI (1973), 6 (iun.), pp. 641-649/.
2894. POPESCU, Victor V. (Pr.), Evlavia acatist
/An. LXI (1943), 7-9 (iul.-sept), pp. 379-390/.
2895. /Redacţia/, M ăsuri ale Patriarhiei Ecum en
/An. XCIV (1976), 5-6 (mai-iun.), p. 499/.
2896. SUCIU, Dănuţ-Cornel (Drd.), Slujba Sfintelor
Paşti de la început până azi. /An. CI (1983), 5-6 (mai-iun.), pp.
385-400/.
2897. /ŢEPOSU/, Ghenadie (Arh.), Liturgica. /An
(1877), 5 (febr.), pp. 202-209/.

III. L ă c a ş u r ile d e c u lt ş i a r h ite c tu r a lo r

2898. ACSINTE, D. M. (Pr.), Gh. M . Cantacu


A rcade, firide şi lespezi (Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1932). /An. L (1932), 9 (sept.), p. 621/ (Recenzie).
2899. BĂLĂNESCU, S. (Arh.), Descripţiunea Bis
„Sfânta Sofia” din Constantinopol. /An. IV (1878), 9 (iun.),
pp. 556-562/.
2900. BÂRNEA, 1., voi. Arta creştină în Rom ânia
(Bucureşti, Editura Inst. Bibi. şi de Misiune, 1989). /An. CVIII
(1990), 3-4 (mart.-apr.), pp. 169-177/ (Recenzie).
2901. BRANIŞTE, Ene (Pr, Prof.), M ai multă
pentru form a arhitectonică a Bisericilor ortodoxe. /An.
XCVII (1979), 9-12 (sept.-dec.), pp. 1135-1140/.

342
2902. CARAZA, loan (Diac. Asist.), Învăţătura Bisericii
O rtodoxe despre sfinţenia locaşului de cult. /An. CIX (1992),
4-6 (apr.-iun.), pp. 72-99/.
2903. CIREŞANU, Badea (Dr.), Studiu liturgic şi istoric.
/An. XXX (1906), 1 (apr.), pp. 75-85/.
N a r t i c a în a r h i t e c t u r a b i s e r i c i l o r p r i m a r e . D e s t i n a ţ i a n a r t i c i i în c u l t u l
c r e ş t in . Ţ e l u r i l e n a r t i c i i . M e n ţ i u n i d i n s c r i e r i l e p a t r i s t i c e d e s p r e n a r t i c e .
N a r t i c a în a r h i t e c t u r a B i s e r i c i i O r to d o x e . P i c t u r i s p e c i f i c e .
2904. CRISTACHE-PANAIT, Ioana (Dr.), Biserica de
lem n - docum ent al unităţii. /An. C (1982), 3-4 (mart.-apr.),
pp. 315-325/.
2905. /DAVID/, P. (Diac.), Din arhitectura şi arta
creştină. /An. XCIII (1975), 7-8 (iul. - aug.), p. 894/.
A r t a c r e ş t i n ă l a M a s i n ( I o r d a n i a ) ş i P s k o v ( U .R .S .S .) .
2906. ENĂCEANU, C. (Prol), Despre arhitectura
creştină în genere. /An. II (1875), 1 (oct.), pp. 5-22/.
N e c e s ita te a s tu d ie r ii n o r m e lo r te h n ic e ş i a r tis tic e a le a r h ite c tu r ii
b i s e r i c e ş t i . A r h i t e c t u r a în e p o c a p r i m a r ă a c r e ş t i n i s m u l u i . S p e c i f i c i t a t e a
a r te i b ise ric e şti. C o m p a r a ţii în tr e s tilu r ile a r h ite c to n ic e ş i a r tis tic e în
g e n e r a l. A lta r u l c r e ş tin şi s e m n ific a ţiile s a le . îm p ă r ţir e a in te r io r u lu i
b is e r ic ilo r o rto d o x e . C a ta p e te a s m a . P la fo n u l b is e r ic ii. N a o s u l. P r o n a o s u l.
T in d a s a u n a r tic a . S tilu r i a r h ite c to n ic e : b iz a n tin , g o tic , r o m a n ic ş i r o m â n e s c .
/An. II (1875), 3 (dec.), pp. 174-187/.
D esp re c a ta c o m b e . A s p e c te d in epoca c r e ş tin is m u lu i p r im a r .
P e r s e c u ţ i i l e c r e ş t in e . C a t a c o m b e l e d i n R o m a . A r h i t e c t u r a c a t a c o m b e l o r .
/An. II (1876), 12 (sept.), pp. 705-713/.
G e n e r a lită ţi p r i v i n d a r h ite c tu r a c r e ş tin ă p â n ă la C o n s ta n tin c e l M a r e .
2907. GAŞPAR, loan, Problem e ale inventarierii,
conservării, restaurării şi valorificării patrim oniului
cultural bisericesc. /An. CXV (1997), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp.
293-299/.
2908. GEORGESCIJ, Vlad, Grigore lonescu, Istoria
arhitecturii în Rom ânia, voi. I (Bucureşti, 1963). /An. LXXXII
(1964), 3-4 (mart.-apr.), pp. 392-395/ (Recenzie).
2909. GÎ.RBOVICEANU, P., /P. Anton eseu, Arhitectura
religioasă la rom âni (f. 1., f. a.). /An. XXXII (1908), 3 (iun.),
pp. 316-318/ (Recenzie).
343
2910.IONESCU, I. (Pr.), Repararea catedralei din
Reims. /An. XLIV (1926), 4 (apr.), p. 181/.
Un nou sistem de construcţie a acoperişului bisericilor.
2911.Id., Dr. Arh. Andrei Pănoiu, Din arhitectura
lemnului în România (Bucureşti, 1977). /An. XCVII (1979), 5-
6 (mai-iun.), pp. 798-802/ (Recenzie).
2912. MIRON, Vasile(Arhim.), Importanţa locaşulu
cult în viaţa comunităţii parohiale. /An. 1(2010), nr. 3(sept. -
dec.), pp. 247-272/.
Preliminarii, 1. Biserica - locaş al credinţei; 2. Biserica - locaş de
cult - spaţiu al comuniunii şi sfinţirii vieţii credincioşilor; 3. Biserica - locaş
de cult - factor de unitate religioasă. Summary.
2913. NECULA, Nicolae (Pr. Prof. Dr.), Simpozi
naţional „Spaţiul eclesial ca loc interior şi expresie a
Tradiţiei” (Brăila, 16 oct. 1990). /An. CVIII (1990), nr. 7-10
(iuL-oci), pp. 39-41.
2914.Id., Semnificaţia simbolico-teologică a locaşului
de cult după tâlcuitorii bizantini ai cultului ortodox. /An.
CVIII (1990), 7-10 (iuî-oct.), pp. 129-134/.
2915. NEGRESCU, I., Acad. P. Constantinescu -
Influenţe ale arhitecturii vechi ruseşti asupra vechii
arhitecturi româneşti (f.l., fa.). /An. LXXII (1924), 2-3 (febr.-
mart.), pp. 347-360/ (Recenzie).
2916. N/ICOLAE/, N. M., Prof. Kr. Miatev, /Primii paşi ai
arhitecturii bulgare/, în „Duhovna cultura” 1937, 80, pp. 762-
766. /An. LV (1937), 3-4 (mart.-apr.), pp. 233-234/ (Recenzie).
2917. PANAIT, I. C. (Dr.), Alba-Iulia: Mărturii a
tectonice ale continuităţii şi unităţii româneşti. Ansamblul
mitropolitan. /'An. CI (1983), 1-2 (ian.-febr.), pp. 83-91/.
2918. PETRESCU, Nicolae (Pr. Prof.), Biserica -loca
cult creştin. /An. CI (1983), 3-4 (mart.-apr.), pp. 201-207/.
2919. PLĂMĂDEALĂ, Antonie (Ierom.), „Chiese
aggiornate”. /An. LXXXVII (1969), 11-12 (nov.-dec.), pp.
1236-1247/.
2920. POPA, Al. (Prof), Stilul bisericilor de lemn din
344
Transilvania. /An. LXXXV (1967), 9-10 (sept.-oct.), pp. 1017-
1023/ (Foto, 12 buc.).
Tipuri arhitectonice de construcţie a bisericilor: maramureşean,
sălăjan, someşean, almăjan, moţesc, hunedorean, bănăţean, bihorean, de
câmpie etc.
2921.POPESCU, N. (Dr.), Câteva notiţe asupra
arhitecturii creştine. /An. XXV (1901), 9 (dec.), pp. 890-898/.
Creştinismul în primele veacuri. Primele biserici creştine. Descrierea
unei biserici primare. Basilicile. Stiluri arhitectonice în epoca primară.
/An. XXV (1902), 10 (ian.), pp. 1008-1017/.
Stiluri de construcţie a bisericilor în secolele IV-VII.
/An. XXV (1902), 11 (febr.), pp. 1132-1139.
Stilul bizantin şi cel roman în arhitectura bisericească.
/An. XXV (1902), 12 (mart.), pp. 1260-1266/.
Baptiserii. Biserici circulare. Biserici octogonale.
Stilul roman (biserica San Stefano rotonda din Roma, Domul din
Parenzo din Istria, Baptiseriul din Florenţa, Catedrala din Torcello, Biserica
Santa Forsca, Biserica St. Victor din Ravena, biserica San Giorgio
Maggiore).
/An. XXVI (1902), 4 (iul.), pp. 452-464/.
Stilul bizantin. Fântâni baptismale. Operele reprezentative în stil
bizantin: biserica „Sfântul Gheorghe” din Salonic, Catedrala de la Bosra,
biserica „Sfântul Gheorghe” din Eara, biserica „Sfântul Simeon Stilistul"
de la Kalat-Seman, biserica „Santa Maria ” de la Ravena.
/An. XXVI (1902), 7 (oct.), pp. 801-807/.
Construcţii în stil bizantin; biserica „San Vitale” din Ravena,
Munsterul de la Aschen, biserica „ Sfântul Sergius şi Bachus ’’ din
Constantinopol.
/An. XXVI (1902), 8 (nov.), pp. 899-907; 9 (dec.), pp.
1030-1039/.
Epoca lui Justinian. Biserica „Sfânta Sofia’’ din Constantinopol.
/An. XXVI (1903), 10 (ian.), pp, 1114-1126/.
Biserica „Sfânta Sofia" din Constantinopol. Alte construcţii în stil
bizantin: biserica „Sfânta Irina" din Constantinopol, biserica „Sfântul
Nicolae ” din Mira, biserica „Sfântul Marcu ”, din Veneţia, biserica „Sfinţii
Apostoli ” din Constantinopol.
/An. XXVI (1903), 11 (febr.), pp. 1237-1246/.
Construcţii în stil bizantin: catedrala „Saint Front" din Perigueux,
biserica „St. Bardia" şi „Sfântul Ilie” din Tesalonic, mănăstirea
345
„Pantocrator" din Constantinopol, biserica „ Teotocos” din Constantinopol,
biserica „Sfinţii Apostoli" din Tesalonic.
2922. POPESCU, Victor (Pr.), Păstraţi bisericile
lemn. /An. LVII (1939), 9-10 (sept.-oct.), pp. 604-605/.
2923. POPESCU-VÂLCEA, G., Iniţiator şi protecto
unui nou stil în arta românească, stilul brâncovenesc. /An.
LXXXII (1946), 9-10 (sept.-oct), pp. 900-915/.
2924. RĂDULESCU, Mihai (Lect.), începuturile
arhitecturii în Armenia. /An. XCIII (1975), 1-2 (ian.-febr.), pp.
226-231/.
2925. RESMIRIŢĂ, A., Arhitectura noastră bisericească.
/An. XVIII (1894), 2 (mai), pp. 154-172/.
Stilul bizantin în arhitectura noastră bisericească şi formele străine
împrumutate din diferite stiluri (stilul roman, stilul bizantin, georgian şi
armean, stilul rusesc, stilul renascentist italian, stilul gotic).
2926. SCRIBAN, I. (Arhim.), Comisiunea pentru
planurile de zidire ale bisericilor. /An. XLIII(1925), 2(febr.),
p. 128/.
înfiinţarea unei comisii în cadrul Ministerului Cultelor pentru
studierea şi aprobarea planurilor de construcţie a bisericilor.
2927. Id., Mănăstirea plutitoare. /An. XLV (1927), 12
(dec.), p. 766/.
Inovaţii cultice la Muntele Athos.
2928. Id., Treburi bisericeşti în discuţiunea Academiei
Române. /An. XLVII (1929), 11 (nov.), p. 1050/.
Comunicarea arhitectului G. Balş despre Pridvorul bisericilor
moldoveneşti (1929, nov. 29).
2929. SIMEDREA, T. (Arh.), Influenţe bizantine. /An.
XLII (1924), 4 (apr.), p. 244/.
2930. SMARANDA, Aurică, GEORGESCU, Ghighi,
Arhitectul Dumitru Ionescu-Berechet (1896-1969), 35 de ani
în slujba Bisericii Ortodoxe (1927-1963). /An. CX (1992), 1-3
(ian.-mart.), pp. 63-68/.
2931. SOFRONIE, Ramiro (Conf. Dr.), Comportarea
bisericilor de plan trilobat la cutremure. /An. C (1982), 11-
12 (nov.-dec.), pp. 990-1000/.
346
2932. ŞERBĂNESCU, Florin (Pr. Lect), Mijloace şi
metode de punere în valoare a patrimoniului cultural
ortodox. /An. CXX (2002), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 148-159/.
2933. TÂRGOVIŞTEANUL, Vasile (Episc. Dr.),
Preocuparea permanentă a Bisericii Ortodoxe Române
pentru conservarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice şi de arhitectură. /An. CVII(1989), 3-4(mart. - apr.),
pp. 121 - 122/.
2934. TEODORESCU, Virgiliu Z. (Prof.), Pavel Chihaia,
Arta medievală, 5 voi. (Bucureşti, 1998). /An. CXVII (1999),
nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 435-439/ (Recenzie).
2935. Id., Catedrala - reper emblematic al oraşului în
evoluţia sa. /An. CXXVI (2008), nr. 7-12(iul. - dec.), pp. 530 -
550/.
2936. VINTILESCU Petre (Pr. Prof.), Tipul oriental al
Basilicii. /An. LXXXIV (1966), 3-4 (mart.-apr.), pp. 331-355/
(Foto. 15 buc.).
Tipul sirian al basilicii şi influenţele lui. Tipul basilicii din Asia Mică.
Biserici poligonale şi circulare sau rotunde. Analogii cu monumentele artei
clasice şi orientale. Arta siriană în construcţiile pe plan central.
2937. Id., Arhitectura religioasă bizantină. /An.
LXXXIV (1966), 5-6 (mai-iun.), pp. 584-601/ (Foto. 5 buc.).
Formaţie şi caractere. Originile arhitecturii bizantine. Teoria
romaniştilor. Evoluţia procesului de formaţie a artei bizantine. Notele
caracteristice ale stilului bizantin: cupolă, arcuri şi arcade, pandativi,
coloane şi pilaştri, combinaţii, de echilibru, materiale şi ornamentaţii,
distribuţia interioară. Biserica „Sfânta Sofia ” din Constantinopol. Biserici
în stil bizantin din Constantinopol înainte de „Sfânta Sofia ”. Mărturii despre
măreţia bisericii „ Sfânta Sofia ”. Arhitecţi, tehnicieni şi materiale. Aspectul
interior şi exterior. Dispoziţia şi distribuţia edificiului. Biserica „Sfânta
Sofia " după reparaţii. Ornamentaţia. Sistemul de iluminare.
2938.Id., Dezvoltarea şi răspândirea arhitecturii
bizantine. /An. LXXXV (1967), 1-2 (ian.-febr.), pp. 180-209/
(Foto. 15 buc.).
Primele perioade sau vârsta de aur a arhitecturii religioase bizantine.
Rolul Constantinopolului şi al lui Justinian în promovarea stilului bizantin.
Formule de biserici în primele două „epoci de aur” ale artei bizantine:

347
basilici greco-romane, pe plan central, cu cupolă, pe plan de cruce şi cu
trompe de unghi. Consideraţii recapitulative asupra chipului evoluat de
Biserică în perioada a doua. Notele specifice: dimensiuni, profil, tambur,
exteriorizarea liniilor esenţiale, materiale. Raportul dintre arta bizantină şi
cea armeană. Ultimafază de înflorire a arhitecturii bizantine în regiunilepur
bizantine şi în ţările slave din jurul Imperiului. Avântul provinciei.
Trăsăturile generale ale arhitecturii bizantine din ultima epocă de înflorire.
Aspectele locale ale arhitecturii bizantine din ultima epocă: Athosul, Rusia
europeană, Serbia şi Bulgaria.
2939. Id., Arhitectura bizantină în Principatele Române.
/An. LXXXV (1967), 9-10 (sept.-oct), pp. 1024-1044/ (Foto. 13
buc.).
Primele biserici din Ţara Românească în stil pur bizantin şi sărbo-
athonit. Primele combinaţii ale artei române în monumentele de la începutul
secolului al XVI-lea (Mănăstirea Dealul şi biserica episcopală din Argeş).
Stilul curent al bisericilor munteneşti din veacurile al XVI-lea şi alXVIII-lea.
Noul stil elaborat în epoca lui Matei Basarab. Ultima evoluţie a noului stil
românesc în timpul domniilorfanariote şi până în prima jumătate a secolului
alXSX-lea. începuturile arhitecturii moldoveneşti în stilul moldo-bizantin din
epoca lui Ştefan cel Mare. Epoca lui Petru Rareş şi veacul al XVI-lea. Ultima
evoluţie a arhitecturii moldoveneşti în secolul al XVll-lea. Decadenţa.
2940Jd., Arhitectura bisericească apuseană, /An.
LXXXV (1967), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1255-1282/
Arhitectura bisericească în prima jumătate a Evului Mediu.
Consideraţii generale asupra artei după căderea Romei. Arta laică din epoca
dinastiei merovingiene. Arta preromanică din epoca carolingiană. Stilul
romanic în arhitectura religioasă apuseană. Notele caracteristice ale stilului
romanic. Şcolile romanicului francez. Influenţa romanicului francez în alte
ţări. Stilul gotic în arhitectura religioasă apuseană. Originea ~ element
generator al artei gotice. Notele caracteristice ale stilului gotic. Variante
provinciale ale goticului francez. Generalizarea stilului gotic în arhitectura
religioasă din celelalte ţări. Goticul târziu sau stilul flamboaiant. Stilul
Renaşterii în arhitectura religioasă apuseană. Renaşterea florentină sau
Proto-Renaşterea. Renaşterea clasică şi biserica „SfântulPetru ", din Roma.
Răspândirea stilului Renaşterii în Europa. Evoluţia Renaşterii în stil baroc
şi rococo.

348
IV . P ic tu ră , sc u lp tu r ă , g r a v u r ă , b r o d e r ii ş i
m in ia tu r i

2941. ACSINTE, D. M. (Pr.), voi. Nouvelle histoire


universelle de l’Art (Paris, 1932). /An. L (1932), 9 (sept.), p.
620/ (Recenzie).
2942. Id., Pierre Maranget, Jesus Christ dans Ies
peintures des Catacombes (Paris, 1932). /An. L (1932), 9
(sept.), p. 621/ (Recenzie).
2943. ANDREESCU, Ştefan, Portretele murale de la
Snagov şi Tismana. /An. LXXXVIII (1970), 1-2 (ian.-febr.),
pp. 175-190/(Foto. 4 buc.).
2944. A/NGHELESCU/, P. (Pr.), Miniaturile Evangheliei
londoneze a ţarului Ivan Alexandru. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-
febr.), pp. 58-59/.
2945. AVAKIAN, Arutiun, Probleme de restaurare a frescelor.
/An XOX (1981), 1-2 (ian-febr.), pp. 143-245/ (Foto. 20 buc).
2946. BALAUR, D., V. Veidie, /Descompunerea artei/,
în „Puţi”, nr. 42, pp. 22-27. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), p.
100/ (Recenzie).
2947. Id., Control asupra picturei bisericeşti. /An. LIII
(1935), 5-6 (mai-iun.), p. 178/.
2948. Id., Dionisie, mitropolitul Varşoviei, /Creştinismul
şi arta/, în „Voscresnoe Citenie”, 1935. /An. LIII (1935), 5-6 (mai-
iun.), pp. 303-304/ (Recenzie).
2949. Id., Dionisie, mitropolitul Varşoviei, /Creştinismul
şi arta/, în „Voscresnoe Citenie”, 1935. /An. LIII (1935), 5-6 (mai-
iun.), pp. 303-304/ (Recenzie).
2950. Id., Serghie Scerbatov, /Criza artei/, în „Puţi”, nr.
45 (1935), 99 37-55. /An. LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), pp. 389-
391/ (Recenzie).
2951.Id., V. Veidie, /Renaşterea miracolului/, în „Puţi”,
nr. 48 (1935), pp. 38-39. /An. LIV (1936), 7-8 (iul.-aug.), pp.
649-650/ (Recenzie).

349
2952. BÂRNEA, I., Virgil Birou, Crucile de piatră de pe
Valea Caraşului(Artă populară bănăţeană)(Timişoara, 1941).
/An. LXI(1943), nr. 1-3/ian. - mart.), pp. 135 - 137/ (Recenzie).
2953. Id., Marcel Romanescu, Argintăria la bănăţeni şi
românii balcanici în veacurile XVI-XVIH, în „Rev. Istorică
Română”, voi. ΧΙ-ΧΠ (1941-1942), pp. 95-131. /An. LXI
(1943), 4-6 (apr.-iun.), pp. 294-298/ {Recenzie).
2954.Id., Evangelos D. Sdrakas, Johannes der Taufer
in der Kunst der Christlichen Ostens (Munchen, 1943). /An.
LXI (1943), 7-9 (iul.-sept.), pp. 417-420/ {Recenzie).
2955.Id., O temă de iconografie „occidentală” în
pictura bisericilor moldoveneşti. /An. LXIII (1945), 4-5 (apr.-
mai), pp. 106-125/ (Foto. 4 buc.).
Pictura bisericilor şi mănăstirilor din nordul Moldovei din secolul al
XVI-lea. Teme frecvente: arborele lui lesei, mielul, Sfânta Treime, Botezul
Domnului. Comparaţia acestor elemente de pictură românească cu altele
similare din Occident şi Orient. Concluzii.
2956. Id., Maria Golescu, Danses et danseurs dans la
peinture des eglises roumaines, în „Revue historique du sud-
est europeen”, XXII (1946), pp. 131-141. /An. LXVI (1948), 1-
2 (ian.-febr.), p. 88/ {Recenzie).
2957.Id., Un miniaturist român din secolul XVIII,
Popa Fluor. 'An. LXVI (1948), 11-12 (nov.-dec.), pp. 584-607/.
2958. Id., Emil Vîrtosu, Chrysolilles valagues ornes de
potraits princiers (Bucureşti, 1947). /An. LXVI (1948), 11-12
(nov.-dec.), p. 626 / {Recenzie).
2959. BĂLĂCEANU, Ion (Pr. Drd.), Pictori zugravi
bisericeşti la români în secolul al ΧΙΧ-lea. /An. C (1982), 5-6
(mai-iun.), pp. 535-549/.
Generalităţi. Şcoli de pictură (Hurez, Cemica, Căldăruşani, Buzău).
Pictori de renume (Nicolae Polcovnicul, Nicolae Teodorescu, Gheorghe
Tătărescu, Dumitru Teodorescu, Nicolae Grigorescu, Constantin Lecca,
Mişu Popp). Concluzii.
2960. BĂNĂŢEANU, Ion (Drd.), Aspecte mai de seamă ale
artei religioase româneşti şi sârbeşti între secolele al XTV-lea şi
al XVI-lea. /An. LXXXIV (1966), 7-8 (iul.-aug.), pp. 791-807/.
350
2961. BĂRBULESCU, C., Maria-Ana Musicescu,
Introduction ă une etude sur le portrait de fondateur dans le
sud-est europeen. £ssai de typologie, în „Revue des 6tudes
sud-est europeennes”, Bucarest, VII (1969), 2, pp. 281-310. /An.
LXXXVII (1969), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1285-1287/ (Recenzie).
2962.Id., Eleonora Costescu, L’art roumain et l’art
bulgare au XVIII-e et ΧΙΧ-e siecle, în „Revue des etudes sud-
est 6urope0nnes”, Bucarest VIII (1970), 1, pp. 49-83. /An.
LXXXVIII (1970), 5-6 (mai-iun.) pp. 615-619/ {Recenzie).
2963. BIRLĂDEANU, Eftimie (Arh.), Racla cu moaştele
Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. /An. XCII (1974), 11-
12 (nov.-dec.), pp. 1392-1400/.
2964. BOTOŞĂNEANU, Grigorie (Arh.), O carte nouă
ce ne arată podoabele vechi şi un ctitor de mănăstiri. /An.
XLVI (1928), 11 (nov.), pp. 1040-1042; an. XLVIII (1930), 2
(febr.), pp. 168-169/.
Recenzie la I. D. Ştefîinescu, L ’Evolution de la peinture religieuse en
Bucovine et en Moldavie. Contribution a l ’itude des Peintures Mourales
Valacues (Paris, 1928, 3 voi.).
2965. BRANIŞTE, Ene (Pr. Prof.), Programul iconografic
al Bisericilor Ortodoxe. îndrumător pentru zugravii de
biserici. /An. XCII (1974), 5-6 (mai-iun.), pp. 730-771/.
2966. Id., voi. Kharchkara Armeniens (Crucile memoriale
armene) (Ecimiadzin, 1973). /An. XCIII (1975), 7-8 (iul.-aug.), pp.
986-992 / (Recenzie).
2967. Id., Wilhelm Nyssen, începuturile picturii bizantine
(Bucureşti, Ed. Institutului Biblic, 1975). /An. XCV (1977), 1-3
(ian.-mart.), pp. 199-202 i (Recenzie).
2968. BRÂTULESCU, Victor, (Prof.), Lucrările de pictură
bisericească. /An. LXX (1952), 11-12 (nov.-dec.), pp. 867-868/.
2969. Id., Antim Ivireanul miniaturist şi sculptor. /An.
LXXIV (1956), 8-9 (aug.-sept.), pp. 766-774/ (Foto. 5 buc.).
2970. BUDIŞ, Florica, O valoroasă carte comemorativă
despre marele pictor Andrei Rublev. /An. LXXX (1962), 1-2
(ian.-febr.), pp. 162-174/ (Foto. 1 buc.).
351
Recenzie la Vladimir Sergheevici Priztkov, Andrei Rubley (Moscova,
mo).
2971. CĂLIN, Petru (Prof.), Gheorghe Jurma, Vasile
Petrică, Istorie şi artă bisericească (Reşiţa, 2000). /An. CXIX
(2001), nr. 7-12 (iuL-dec.), pp. 619((Recenzie)
2972. CHILEA, Sebastian (Pr. Prof.), voi. Arta creştină în
România, voi. I (Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1979). /An.
xcvm (1980), 3-4 (mart.-apr.), pp. 523-526 / {Recenzie).
2973. Id., Dr. G. Popescu - Vîieea, Miniatura
românească (Bucureşti, Ed. Meridiane, 1981). /An. CI (1983),
1-2 (ian.-febr.), pp. 140-143 / (Recenzie).
2974. CIUREA, Al. I. (Pr. Prof), Strădanii şi înfăp
în domeniul artei religioase. /An. LXXXVI (1968), 6 (iun.),
pp. 736-750/.
2975. COCORA, Gabriel (Pr.), O dveră necunoscută de
la Petru Şchiopul. /An. LXXVIII (1960) 9-10 (sept.-oct.), pp.
349 . 354 / (Foto. 1 buc.).
Dvera de la mănăstirea Coteşti (Focşani).
2976. Id., Date noi despre anii de formaţie ai pictorului
Gheorghe Tătărăscu. /An. LXXXIII (1965), 5-6 (mai-iun.), pp.
593-599/.
2977. CONSTANTINESCU, V., Redescoperirea unei
arte. /An. XLVIII (1930), 6 (iun.), pp. 603-605/.
Despre mozaicurile şi picturile geamiei din Constantinopol.
2978. CREŢEANU, Radu, Maria-Ana Musicescu,
Broderia medievală românească(Bucureşti, Editura Meridiane,
1969). /An. LXXXVII(1969), nr. 9 - 10(sept. - oct.), pp. 1088 -
1090/(Recenzie).
2979. Id., Vasile Drăguţ, Nicolae Săndulescu, Arta
Brâncovenească(Bucureşti, Editura Meridiane, 1971). /An.
LXXXIX (1971), nr. 7-8(iul. -aug ,),pp.891 - 892/(Recenzie).
2980. Id., Corina Nicolescu, Moştenirea artei bizantine
în R. S. România, Pagini de veche artă românească, voi. II
(Bucureşti, Editura Meridiane, 1971). /An. XC(1972), nr. 5-6
(mai -iun .),pp.661 -662/(Recenzie).
352
2981. Id., Acad. Ştiinţ. Social-Politice în R. S. România,
Pagini de veche artă românească, vol.II(Bucureşti, Editura
Academiei, 1972). /An. XC(1972), nr. ll-12(nov. -dec.),
pp.1291 -1294/(Recenzie).
2982. Id., Virgil Vătăşianu, Pictura murală din nordul
Moldovei (Bucureşti, Editura Meridiane, 1974). /An. XCII
(1974), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1423-1425 / {Recenzie).
2983. CUNESCU, Gheorghe (Pr.), I. D. Ştefănescu,
Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti
(Bucureşti, Editura Meridiane, 1973). /An. XCII (1974), 7-8
(iul.-aug.), pp. 1069-1071 / {Recenzie).
2984. Id., Vasile Drăguţ, Dicţionarul enciclopedic de
artă medievală românească (Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1976). /An. XCV (1977), 9-12 (sept.-dec.), pp.
1071-1072 / {Recenzie).
2985. DAVID, P. I. (Diac.), Coloana nesfârşită a lui
Constantin Brîncuşi, al desăvârşirii statului naţional unitar
român. /An. XCVI (1978), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1317-1324/.
2986. Id., Rafael, „arhanghelul” pământean al penelului.
/An. CIX (1991), 4-6 (apr.-iun.), pp. 155-166/.
2987. Id., Expoziţie de icoane şi obiecte sfinţite din
Argeşul străbun (Cotroceni, 9 febr.-30 apr., 1996). /An. CXIV
(1996), nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 198-201/.
2988. DIMITRIU, N., Sfântul Giulgiu din Turin. /An.
XLVII (1929), 1 (ian.), pp. 1244-1245/.
2989. DUDU, V., Dimitrii Melnikov, /Icoana în
concepţia ortodoxă/, în „Voscresnoe Citenie” 1937, nr. 9. /An.
LV (1937), 1-2 (ian.-febr.), pp. 104-105 i {Recenzie).
2990. Id., Prof. Kr. Miatev, /Naşterea lui Hristos în
pictura veche bulgărească/, în „Voscresnoe Citenie” Sofia, 1937,
nr. 77. /An. LV (1937), 1-2 (ian. -febr.), p. 105/ {Recenzie).
2991. Id., Kurt Weitymann, Die byzantinische
Buchmalerei des IX und X Jahrhunderts (Istambul-Berlin, 1935).
/An. LV (1937), 5-6 (mai-iun), pp. 371 / {Recenzie).

353
2992. F/ECIORU/, D., Pr. Victor N. Popescu, Simboa
euharistice în frescele din catacombe, sec. I-III (Bucureşti,
1937). /An. LV (1937), 11-12 (nov.-dec.), pp. 736-7381(Recenzie).
2993. GEAMĂNU, Aristide (Pr.), Statuie religioasă
comemorativă. /An. L (1932), 1 (ian.), p. 74/.
Desvelirea statuii lui Iisus din Vatican, operă a sculptorului ’Timo
Barteletti (1922febr. 11)
2994. Id., O capodoperă de artă aztecă. Hristos redat în
pene de păsări. /An. LI (1933), 11-12 (nov.-dec.), p. 553/.
2995. GEORGESCU, I. L., Theodor Pallady şi pictura
bisericească. /An. XC (1972), 3-4 (mart.-apr.), pp. 395-398/
(Foto. 3 buc.).
2996. Id., Maeştri ai artei contemporane. Zugravii. /An.
CIX (1991), 1-3 (ian.-mart.), pp. 111-126/ (Foto. 8 buc.)
Despre pictorii Ştefan Popescu, Gheorghe Vânătorul şi Ghiţă
Popescu..
2997. Id., Pictura lui Anton Serafim de la biserica „Sf.
Vasile” din capitală şi semnificaţia sa artistică. /An. CIX
(1991), 7-9 (iul.-sept.), pp. 211-218/.
2998. GEORGESCU, I. L. (Prof.), ROMAN, Stanciu
(Episc.), G. Tătărăscu şi N. Grigorescu în arta bisericească
românească. /An. XCIV (1975), 5-6 (mai-iun.), pp. 712-728/.
2999. GEORGESCU, I.V., Prot. Ion B. Mureşi
Colecţia de artă religioasă veche a Arhiepiscopiei Timişoarei
şi Caransebeşului (Timişoara, 1973). /An. XCII (1974), 9-10
(sept.-oct.), pp. XX-XXIV i (Recenzie).
3000. GHEORGHIU, N. A., Manualul de pictură
bisericească al lui Dionisie din Furna (sec. XVIII). /An. LIII
(1935), 9-10 (sept.-oct.), pp. 491-493/.
3001. GÎRBOVICEANU, P., Premii pentru expoziţia
naţională din 1906. /An. XXIX (1905), 7 (oct.), pp. 804-807/.
Pictură şi arhitectură bisericească
3002. GODEANU, Virgil (Pr.), Marele poet al picturii
româneşti: N. Grigorescu. /An. LXXIX (1961), 11-12 (nov.-
dec.), pp. 1142-1146/.

354
Recenzie la Gh. Oprescu, N. Grigorescu, voi. I (Bucureşti, Editura
Meridiane, 1961).
3003. Id., Epoca de maturitate creatoare a iui N.
Grigorescu. /An. LXXXII (1964), 3-4 (mart.-apr.), pp. 398-400/.
Recenzie la Gh. Oprescu, N. Grigorescu, voi. II (Bucureşti, Editura
Meridiane, 1962).
3004. GUŞĂ, Ştefan (Proto.), Nicolae Tonitza şi pictura
Schitului Durău - 100 de ani de la naştere. /An. CUI (1985),
7-8 (iul.-aug.), pp. 589-597/.
3005.ILIESCU, Mircea, Decoraţia bisericii din Rodeşti
(Vrancea), şi importanţa ei pentru iconografia românească.
/An. XCIV (1976), 1-2 (ian.-febr.), pp. 180-185/ (Foto. 9 buc.).
3006. IOANID, Costin (Pici.), In memoriam: pictorul Iosif
Keber (1897-1989). /An. CVII (1989), 5-6 (mai-iun.), pp. 68-69/.
3007. Id., Frescele din catedrala ortodoxă română din
Târgu Mureş, ultima operă a pictorului Nicolae Stoica. /An.
CVII (1989), 11-12 (nov.-dec.), pp. 170-173/.
3008. IONESCU-BERECHET, Ştefan (Prep. Drd.),
Implicaţiile teologice ale restaurării icoanei. /An. CXXVII
(2009), nr. l-4(ian.-apr.), pp. 442-453/.
Preliminarii. 1. Ce este icoana? 2. Funcţiile icoanei; 3. Restabilirea
aspectuluiformal al i c o a n e i prin intervenţia de restaurare. Concluzii.
in te g r i t ă ţi i
3001.IONIŢĂ, Viorel (Pr., Dr.), Walter Hotz, Byzanz -
Konstantinopol - Istambul. Handbuch der runstdenkmaler
(Darmstadt, 1978). /An. XCIX (1981), 5-6 (mai-iun.), pp. 693-
694/ {Recenzie).
3010. IRIMIA, Bogdana, Erminia tradiţională românească
în picturile murale de la Misa Cantemireştilor. /An. XCV
(1977) , 1-3 (ian.-mart.), pp. 177-184/.
3011. LIGOR, Alexandru, Chipuri de ţărani, meşteri şi
negustori în arta medievală a Ţărilor Române. /An. XCVI
(1978) , 9-10 (sept.-oct), pp. 1105-1112/(Foto. 7 buc.)
3012. LILIACOVEANU, Simion (Pr. Prof. Dr.) Cum
înfăţişau pe Mântuitorul creştinii timpurilor primare. /An. L
(1932), 4 (apr.) pp. 313-316/.

355
3013. Lista pictorilor şi zugravilor bisericeşti recalificaţi în
cursul anului 1952. /An. LXXXI (1953), 2-3 (febr.-mart.), p. 290-291/.
3014. MĂRCULESCU, Octavian, Un tablou necunoscut
al pictorului N. Grigorescu. /An. LXXXI (1963), 9-10 (sept.-
oct.),p. 1005-1008/(Foto. 1 buc.).
Icoană ce reprezintă pe Mântuitorul pe Golgota, înainte de răstignire,
aflată la biserica „SfântulIoan Botezătorul” din Vaslui.
3015. Id., O capodoperă de sculptură în lemn: jeţul
domnesc de la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel.
/An. LXXXV (1967), 5-6 (mai-iun.), pp. 631-633 (Foto. 1 buc.).
3016.1d., Epitaful de la Mănăstirea Negru-Vodă din
Câmpulung-Muscel. /An. XCI (1973), 3-5 (mart.-mai), pp.
433-436/ (Foto. 1 buc.),
3017.Id., Trei icoane din „Biserica Domnească”
(Câmpulung-Muscel - n.n.). /An. XCII (1974), 7-8 (iul.-aug.),
pp. 1012-1017/ (Foto. 3 buc.).
3018. Id., O cruce Pectorală bizantină găsită la
Câmpulung-Muscel. /An. XCIII (1975), 3-4 (mart.-apr.), pp.
356-359/ (Foto. 2 buc.).
3019. MIFLAIL, Paul (Pr.), V. D. Lihaceva, Vizantiiskaja
miniatura (Miniatura bizantină) (Moscova, Editura Iakustvo, 1977).
/An. XCVI (1978), 9-10 (sept.-oct.), pp. 1185-1187/ {Recenzie).
3020. MIHALCU, Mihail, Erminiile de pictură,
mărturii scrise unice pentru istoria ştiinţei. /An. C (1982), 5-
6 (mai-iun.), pp. 518-529/.
3021. MIHĂLCESCU, I., O minune de artă creştină.
/An. XL (1922), 5 (febr.), p. 387/.
Un ceasornic ingenios cu caractere creştine construit la Saint Andre.
3022. MOCANU, Mihai (Pr.), Dorul mioritic în pictu
din nordul Moldovei. /An. CVIII (1990), nr. 5-6 (mai-iun.), pp.
125-129/.
3023. MOISESCU, Gh. I., A. G. Sotiriu, /Arta bizantină.
Numirea şi valoarea ei/, în „Ortodoxia” XI (1934), pp. 290-
298. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), p. 107/ (Recenzie).
3024. Id., Dom. N. Ionescu, O miniatură dintr-un
356
Liturghier slavon în „Artă şi tehnică grafică”, 1936, t. 2. /An.
LVI (1938), 1-4 (ian.-apr,), p. 143/ {Recenzie).
3025. Id., C. Săndulescu-Verna, Zugravii de la Buzău.
Contribuţii la istoria picturii bisericeşti (Buzău, 1937). /An.
LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), pp. 144-145/ {Recenzie).
3026. Id., Victor Brătulescu, Frescele de la Voroneţ, în
,Artă şi tehnică grafică”, 1937, 2 (dec.), pp. 49-59: /An. LVI
(1938), 1-4 (ian.-apr.), p. 255/ {Recenzie).
3027. Id., N. lorga, Vechile legături româneşti în piele,
în „Artă şi tehnică grafică”, 1932, 2 (sept.-dec.), pp. 7-10./An.
LVII (1939), 9-10 (sept.-oct.), p. 577/ {Recenzie).
3028. NECULA, Nicolae (Drd.), Privire de sinteză asupra
sculpturii religioase în piatră la români, până la sfârşitul
secolului al XVIII-lea în Ţara Românească şi Moldova. /An.
LXXXVIII (1970), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1259-1274/.
Evoluţia sculpturii religioase în piatră la români (sec. XIII-XVIll).
Monumente reprezentative. Motivele ornamentale întâlnite în sculptura
religioasă în piatră la români. Meşteri români sculptori în piatră. Concluzii.
3029. N/ICOLAE/, N. M., Kr. Miatev, /Primii paşi ai
artei creştine/, în „Duhovna cultura” 1927, nr. 81, pp. 783-786.
/An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct), pp. 559-560/ {Recenzie).
3030. NIŢU, Octavian (Dr.), Diaconul Coresi în plastica
contemporană. /An. XCIV (1976), 5-6 (mai-iun,), pp. 599-606/.
3031. /ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Artele la ebrei. /An. XXXI (1908), 11 (febr.), pp. 1256-1264/.
3032. PALEOLOG, A., Gravura lui Paul Sterian. /An.
XCIX (1981), 3-4 (mart.-apr.), pp. 367-369/ (Foto, 4 buc.)
3033. PLOIEŞTEANU, Nifon (Arh.), Arta religioasă.
/An. XXVI (1902), 1 (apr.), pp. 61-66/ (Foto. 1 buc.).
3034. POGONAT, Tatiana, BOLDURA, Oliviu,
Conservarea şi restaurarea picturilor murale exterioare de
la biserica monument istoric a fostei mănăstiri Voroneţ. /An.
CVII (1989), 11-12 (nov.-dec.), pp. 148-170/ (Foto. 19 buc.).
3035. POPESCU, D. St., Emile Turdeanu, La broderie
reiigieuse en Roumanie. Les epitraphoi moldaves aux XVI-e
357
siecles, în „Cercetări literare”, voi. IV, Bucureşti, 1940, pp. 164-
214. /An. LIX (1941), 7-8 (iul.-aug.), pp. 462-463/ {Recenzie).
3036. Id., Emile Turdeanu, La broderie religieuse en
Roumanie. Les etoiles des XV-e et XVI-e siecle, în „Buletinul
Institutului Român din Sofia”, I, 1941, nr. 1, pp. 5-62. /An. LX
(1942), 7-8 (iul.-aug.), pp. 373-375/ (Recenzie).
3037. POPESCU, C., voi. Istoria artelor plastic
România (Bucureşti, Editura Meridiane, 1968, voi. I). /An.
LXXXVII (1969), 5-6 (mai-iun.), pp. 639-640/ (Recenzie).
3038. POPESCU-VÎLCEA, Gh., Şcoala miniatur
de la Dragomirna. /An. LXXXVII (1969), 1-2 (ian.-febr.), pp.
197-209/ (Foto. 13 buc.).
Descrierea şi analiza miniaturilor şi a temelor iconografice din
diferite manuscrise provenind de la mănăstirea Dragomirna. Stil şi tehnică
în cartea miniaturistică de la Dragomirna.
3039. Redacţia, Activitatea Comisiunii de Pi
bisericească pe anii 1950-1951, /An. LXX (1952), 4-5 (apr,-
mai), pp. 263-265/.
3040.Id., Grija pentru arta religioasă. /An. LXX (1952),
6-8 (iun.-aug.), pp. 382-383/.
3041.Id., Grija pentru restaurarea şi conservarea
monumentelor istorice şi de artă religioasă. /An. LXXII
(1954), 2-3 (febr.-mart.), pp. 237-243/.
3042. Id., De la Comisia de Pictură bisericească. /An.
LXXII (1954), 2-3 (febr.-mart.), p. 404; an LXXIV (1956), 5
(mai), pp. 472-473/.
3043. Id., Tablou nominal de pictorii şi zugravii
bisericeşti autorizaţi de Sfânta Patriarhie. /An. LXXIV
(1956), 3-4 (mart.-apr.), pp. 370-378/.
3044.Id., O înştiinţare a Comisiei de Pictură
bisericească. /An. LXXV (1957), 5 (mai), p. 479/.
3045. Id., în vederea conservării Patrimoniului C
ral şi Artistic./An.LXXXI( 1963), 7-8 (iul.-aug.), pp. 812-814/.
3046.Id., Comori de artă bizantină în Iugoslavia. /An.
LXXXII (1964), 9-10 (sept.-oct.), pp. 974-975/.
358
3047.Id., Pictură pe pergament din sec. al XVII-lea.
/An. XCIII (1975), 9-10 (sept.-oct,), p. 1085/.
3048. Id., Sesiunea ştiinţifică internaţională „Brâncuşi
şi arta secolului XX”. /An. XCIV (1976), 9-12 (sept.-oct.), pp.
949-950 / (Foto. 2 buc.).
3049. Id., Expoziţia de icoane şi obiecte de artă
bisericească rusă la Atena./An. CVI (1988), 3-4 (mart.-apr.), p. 63/.
3050. Id., Tabelul pictorilor şi restauratorilor atestaţi
de Patriarhia Română. /An. CXXI(2003), nr. 7 -12(iul. -dec.),
pp.211-249/.
3051. RESMIRIŢĂ, A., Câteva cuvinte despre stilul
bizantin. Privire generală asupra arhitecturii, sculpturii şi
picturii bizantine. /An. XVIII (1894), 1 (apr.), pp. 28-40/.
3052. ROMAN, Ialomiţeanu (Episc.), GEORGESCUI. L.
(Prof.), Zugravi care au pregătit apariţia picturii laice şi
maeştrii ai picturii laice zugravi de biserici. /An, XCVII
(1979), 9-12 (sept.-dec.), pp. 1141-1166/.
Zugravi care evadează din reglementările erminiei: zugravul
Dobromir, dascălul Pîrvu Mutu, Nicolae Polcovnicu, Eustaţie Altin (1772-
1815), G. Lecca (1810-1887), Mişu Popp (1827-1892), G. Tattarescu, M.
Grigorescu. H. Maeştri ai picturii laice, zugravi de biserici: N. Grigorescu,
St. Luchian, C. Artachino (1871-1954), Theodor Pallady (1871-1956),
Nicolae Tonitza (1886-1940), St. Dimitrescu. Foto 19 buc.
3053.Id., Eustaţie Stoenescu, pictor bisericesc. /An.
XCVII1 (1980), 1-2 (ian.-febr.), pp. 226-231/.
3054. SĂNDULESCU-VERNA, C. (Diac.), Zugravul
Grigorie—începătorul curentului realist în pictura românească.
/An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct), pp. 487-491/.
Grigorie Popovici, fiul preotului Tudor zugravul din satul
Frunzăreşti, Ilfov, este iniţiatorul curentului realist în pictura bisericească.
Argumente. Concluzii.
3055.Id., Grigorie Fujinescu, începător al curentului
realist în pictura românească. /An. CIX (1992), 4-6 (apr.-iun.),
pp. 116-148/.
3056. Id., Obârşia pictorului Nicolae Grigorescu, Dezlegarea
unei enigme. /An. CIX(1992), 4-6(apr. -iun.), pp. 149-155/.
359
3057. SCRIBAN, I. (Arhim.), Pictor de artă religioasă.
/An. XLII (1942), 9 (sept.),p. 576/.
Pictorul Rubin din Palestina, originar din România
3058. Id., I. Brehier, Arta românească, în „Viitorul”, 1924,
nov. 27 /An. XLHI(1925), nr. 3(mart.), pp. 184- \%5l{Recenzie).
3059.Id., „Echos d’Orient” (Paris, 1927 apr.-iun.). /An.
XLV (1927), 5 (mai), p. 319/ {Recenzie).
Sfânta Treime în arta bizantină.
3060. Id., Revista străină despre arta noastră
religioasă. /An. XLV (1927), 9 (sept.), pp. 565-566/.
Revista „Construire" din Roma despre mănăstirile din nordul
Moldovei.
3061. Id., Chipuri bizantine şi egiptene. /An. XLVI
(1928), 2 (febr.), p. 191/.
Spicuiri din presă despre arta veche.
3062.Id., Petre Constantinescu - Iaşi, Istoria artei
creştine din Apus în veacurile IV-IX (Chişinău, 1929). /An.
XLVII (1929), 6 (iun.), p. 575/ {Recenzie).
3063. Id., Petre Constantinescu - Iaşi, Decoraţia
bisericilor moldoveneşti (Chişinău, 1929). /An. XLVII (1929),
6 (iun.), p. 575/ {Recenzie).
3064. Id., Pr. Ioan M. lonescu, Artă şi pornografie
(Bucureşti, 1929). /An. XLVII (1929), 7-8 (iul.-aug.), pp. 765-
766/ {Recenzie).
3065. Id., Potirul din Antiohia. /An. XLVIII (1930), 7-8
(iul.-aug.), pp. 690-698/ (Foto. 1 buc.).
3066.SCRIBAN, Laura (Prof.), Picturi religioase de ale
maeştrilor noştri. /An. XLIV (1926), 1 (ian.), p. 14/.
3067. Id., O expoziţie de pictură în Chişinău. /An.
XLVIII (1930), 2 (febr.), p. 185/.
3068. SIMEDREA, T. (Arh.), G. M. Cantacuzino,
Considerations generales sur la genese de l’Art Moldave, în
„Revista Istorică Română”, III (1933), pp. 1-10. /An. LII (1934),
1-2 (ian.-febr.), p. 121/ {Recenzie).
3069. Id., Franz Cumont, Cea mai veche pictură

360
creştină, în „Byzantion”, VII (1932), p. 511. /An. LII (1934), 7-
8 (iul.-aug.), pp. 541-542/ (Recenzie).
3070. Id., N. lorga, Les arts mineurs en Roumanie. I.
Icones. II. Argenterie. III. Miniatures (Bucureşti, 1934). /An.
LII (1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 553/ (Recenzie).
3071. Id., Nicolae lorga, Valoarea de artă a bisericilor
noastre în „Neamul Românesc”, XXIX (1934), nr. 14. /An. LII
(1934), 7-8 (iul.-aug.), p. 554/ (Recenzie).
3072. Id., C. Osieczkowska, Le Mosaique de la Porte
Royale a Sainte Sophie de Constantinopie et la Litanie de
Tours les Seints, în „Byzantion”, IX (1934), pp. 41-83. /An.
LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), pp. 427-428/ (Recenzie).
3073. Id., I. D. Ştefănescu, Sur le mosaique de la Porte
Imperiale a Sainte-Sophie de Constantinopie, în „Byzan­
tion”, IX (1934), pp. 517-523. /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.),
p. 430/ (Recenzie).
3074. S/EVUONOV/, S., P. von Lang, /înfăţişarea Răstignirii
în primele veacuri creştine/, în „Voscresnoe Citenie” 1938, nr. 14.
/An. LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), pp. 256-257/ (Recenzie).
3075. SÎRBU, Comeliu (Pr. Prof.), Zoe Dumitrescu-
Buşulenga, Renaşterea. Umanismul şi destinul artelor
(Bucureşti, Editura Univers, 1975). /An. XCIV (1976), 5-6 (mai-
iun.), pp. 607-609 / (Recenzie).
3076. STANCIU, Roman (Episc.), GEORGESCU, I. L.
(Prof.), Aspecte şi tendinţe în evoluţia picturii bisericeşti la
români. /An. XCV (1977), 9-12 (sept.-dec.), pp. 998-1011/.
3077. STĂNCULESCU, Ioan F., Cercetări şi precizări
noi cu privire la arta medievală. /An. LXXXII (1966), 5-6
(mai-iun.), pp. 591-595/.
3078. STĂNESCU, Emilian (Pr.), Pregătirea în pictura
bisericească şi examenele de calificare./An. CXIX(2001), nr.
7 -12(iul. -dec.), pp. 140 - 141/.
3079. Id., Pictura bisericească şi autorii acesteia. /An.
CXXI (2003), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 209-210/.

361
3080. STĂNILOAE, Dumitru (Pr. Prof.), O pictură
bisericească contemporană, un comentar îmbogăţit al dogmelor
ortodoxe. /An. CI (1983), 3-4 (mart.-apr.), pp. 176-184/.
3081. STRUGARIU, Constantin (Drd.), Nicolae Grigorescu
ca pictor bisericesc. /An. CI (1983), 3-4 (mart.-apr.), pp. 214-224/.
3082. ŞCHIOPU, Iulian A. (Drd.), Tâmpla, (catapeteasma)
bisericilor ortodoxe. /An. LXXXVI (1968), 11-12 (nov.-dec.),
pp. 1365-1381/Foţo 3 buc.),
3083. ŞERBANESCU, N. I., Dr. Coriolan Petreanu,
Aprecieri străine recente asupra artei româneşti din
Transilvania şi asupra operei „L’art roumain de Transylvanie”
(Arad, 1943). /An. LXH (1944), 7-12 (iul.-dec.), p. 335 /(Recenzie).
3084. Id., Dr. Coriolan Petreanu, Arta românească în
Transilvania (Sibiu, 1943). /An. LXII (1944), 7-12 (iul.-dec.),
pp. 336-337/ (Recenzie).
3085. ŞTEFANESCU, I. D., Probleme de seamă ale
Bisericii. /An. LVIII (1940), 3-4 (mart.-apr.), pp. 172-178; 9-10
(sept.-oct.), pp. 659-670/.
3086. Id., Pictura bisericească. /An. LXIII (1945), 4-5
(apr.-mai), pp. 97-105/.
Picturi reprezentative în bisericile şi mănăstirile româneşti. Pericolul
amatorismului. Necesitatea recondiţionară unor monumente de pictură
bisericească. Pericolul deteriorării monumentelor. Rolul Comisiei speciale
de pictură bisericească. Examenele pictorilor şi zugravilor bisericeşti.
Motive şi stiluri reprezentative ale picturii bisericeşti modeme.
/An. LXIII (1945), 6 (iun.), pp. 213-220/.
Tradiţia picturii în biserică. Pictura în monumentele bisericeşti din
România.
/An. LXIII(1945), nr. 7~8(iul. - aug.9, pp.292 -301; nr.
10(oct), pp.444 - 452/.
Felul picturilor şi aşezarea lor în biserici. Temeiuri tradiţionale.
Comentarii asupra erminiilor. Pledoarie pentru neîngrădirea gândirii
artistice. Erminiile frânează originalitatea şi creaţia artistică adevărată.
3087. Id., Spor fericit al averii noastre culturale:
tezaurul de artă revenit din U.R.S.S. /An. LXXV (1957), 1-2
(ian.-febr,), pp. 183-189/.
362
3088.Id., La 50 de ani de Ia moartea lui Nicolae
Grigorescu. /An. LXXV (1957), 8-9 (aug.-sept), pp. 875-886/.
3089. Id.,Restaurarea monumentelor istorice.
Consideraţiuni privitoare la picturile murale şi icoane./An.
LXXXI(1963), nr. 9 - 10(sept. - oct.), pp.993 -1004/.
3090. Id., „Luminarea” picturilor murale. /An. LXXXI
(1963), 9-10 (sept.-oct.), pp. 993-1004/.
3091.Id., Preocupări de artă religioasă în trecutul
Bisericii Ortodoxe Române. /An. XC(1972), nr. 7-8(iul. -
aug.), pp.806 - 818/.
3092. T/ĂNĂSESCU/, N. (Pr.), Pictura bizantină. /An.
LVII (1939), 9-10 (sept.-oct.), p. 742/.
3093. TEODORESCU, Virgiliu Z.(Prof.), Pro memoria:
Pictorul Costin Petrescu. /Ai. CXXIII(2005), nr. 4-6(apr. -
iun.), pp. 509-520/.
Pictorul Costin Petrescu(10 mai 1872-15 oct. 1954).
3094. VASILIU, Ştefan-Vlăduţ (Pr. Drd), Pictura
bisericească din Muntenia şi Oltenia în sec. al XTV-lea şi al XV-
lea. /An. XC (1972), 9-10(sept.-oct.), pp. 1053-1064/ (Foto.4 buc).
Urme de pictură la monumentele anterioare secolului al XlV-lea de
pe teritoriul ţării noastre. Pictura bisericii româneşti din secolul al XlV-lea
(„Sfântul Nicolae Domnesc” din Curtea de Argeş, Cozia, Bistriţa).
3095. Id., Pictura religioasă în Muntenia şi Oltenia în
secolul al XVI-lea. /An. XC (1972), 11-12 (nov.-dec.), pp.
1238-1248/(Foto. 3 buc.).
Introducere. Biserica lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeş.
Mănăstirea Snagov. Mănăstirea Bucovăţ. Mănăstirea Stăneşti (Vâlcea).
3096. VĂTAMANU, Nicolae, Hipocrate printre filozofi
şi Sibile în pictura noastră bisericească. /An. LXXXVII
(1969), 7-8 (iul.-aug.), pp. 836-844/ (Foto. 2 buc.).
3097. VINTILESCU, Petre (Pr. Prof.), Elemente de
istoria artei creştine. /An. LXXXIV (1966), 1-2 (ian.-febr.), pp.
152-188/ (Foto. 3 buc.).
Introducere. Definiţia istoriei artei creştine, poziţia ei în cadrul
istoriei universale a artei. Raporturile istoriei artei cu arheologia.
Bibliografia problemei. Locaşurile de cult. Bisericile de prin case în

363
Ierusalim şi Palestina, în ţinuturile învecinate din Asia, mediul greco-roman
şi din casele aristocratice romane. Locaşuri de biserici înainte de Constantin
cel Mare. Mărturii generale din secolul al doilea. Biserici din veacul al
treilea din Răsărit. Edicte imperiale privitoare la biserici. Bisericile din
Roma. Consideraţii asupra arhitecturii creştine din veacul al treilea. Basilica
creştină. Sensul păgân şi creştin al termenului „bazilică". Planul şi
dispozitivul construcţiei basilicii creştine. Originea basilicii creştine.
Basilica creştină sau greco-romană (elinistică). Distribuţia interioară a
basilicii. Basilici elenistice. Cea mai veche reprezentare a basilicii creştine.
Modificări şi adaosuri la basilica occidentală, înfăţişarea basilicii greco-
romane.
3098. VLĂDUCEANU, Victor (Pr. Dr.), Valoroase
monumente de artă bizantină în Banat. /An. XCVI (1978), 9-
10 (sept.-oct), pp. 1096-1104/ (Foto. 4 buc.).
Mănăstirile Hodoş-Bodrog, Partoş, Săraca şi Lipovei.
3099. Id., I. D. Ştefănescu, Arta feudală în Ţările Ro­
mâne. Pictura murală şi icoanele, de la origini până în sec. al
ΧΙΧ-lea (Timişoara, 1981). /An. C (1982), 11-12 (nov.-dec.), p.
1004/(Recenzie).

V. I c o n o g r a fie

3100. ALEXANDRESCtJ, Adrian (Drd.), Despre


organizarea lucrărilor de pictură bisericească. /An. Cil
(1984), 8-10 (aug.-oct.), pp. 613-622/.
3101. B/ARNEA/, I., Maria Golescu, Alte icoane de
în „Revista Fundaţiilor Regale”, XII (1945), 4, p. 197-204. /An.
LXIII (1945), 7-8 (iul.-aug.), p. 396/ (Recenzie).
3102. BIDIAN, Aug., Despre vechile icoane român
pe sticlă şi tematica lor. /An. LXXXV (1967), 11-12 (nov.-
dec.), pp. 1229-1240/ (Recenzie).
3103. /CIOBOTEA/, Daniel(Patr.), Prezenţa Sfin
Capadocieni în iconografia populară. /An. CXXVII(2009), nr.
9-12(sept. - dec.), pp. 3-5/.
3104. CRAIOVEANU, Ghenadie (Arh.), Iconografia
Bisericii Ortodoxe. /An. (1886), 3 (mart.), pp. 172-184/.

364
τ
ţ

3105. DEMETRESCU, Drag., O icoană ingenioasă. /An.


XXXV (1911), 1 (apr.), p. 117/.
3106. Id,, O icoană făcătoare de minuni. /An. XXXIX
(1915), 6 (sept.), pp. 548-571/
Icoana „Evangelistria ” de la biserica din Insula Tinos reprezentând
Buna Vestire. Menţiuni din presa grecească privind unele minuni săvârşite
la această icoană.
3107. D/UDU/, V., Pr. Al. Osipov, /Icoanele învierii lui
Hristos/, în „Pravoslavnâi sobesădnică”, 1937, nr. 3. /An. LV
(1937), 11-12 (nov.-dec.), p. 736/ (Recenzie).
3108. F/ECIORU/, D., N. Cartojan, Mântuitorul şi viţa
de vie. Iconografie populară românească, în „Artă şi tehnică
grafică”, 1937, nr. 1. /An. LVI (1938), 1-4 (ian.-apr.), p. 136/
(Recenzie).
3109. GEORGESCU, I. L. (Prof.), STANCIU-
IALOMIŢEANU, Roman (Episc.), Consideraţii asupra
erminiilor. /An. CXV (1997), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 170-185/.
Consideraţii generale. Erminii în limba, română (Erminia lui
Macarie. manuscrisul lui Gheorghe, erminia picturii bizantine, erminia
editată de Editura Meridiane). Programul iconografic al Bisericii Ortodoxe
Române.
3110. GHILLIS, Alexandru, Despre unele probleme
privind restaurarea unei icoane pe lemn din sec. al XVIII-
lea având pictate ambele feţe. /An. C (1982), 5-6 (mai-iun.),
pp. 530-534/ (Foto. 12 buc.).
3111. JURAVLE, Vasile (Pr. Drd.), Reprezentarea
Sfântului Vasile cel Mare în iconografia bisericească orto ­
doxă (în pictura murală şi în icoane). /An. C (1982), 7-8 (iul.-
aug.), pp. 663-673/ (Foto. 4 buc.).
’ 3112.MANOLACHE, T. N., art. Icoanele în „Radio-
România” I (1941), 7-8 (iul.-aug.), 9-15 febr. /An. LIX (1941),
1-2 (ian.-febr.), p. 99/ (Recenzie).
3113. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), /Pictori şi picturi
bisericeşti/. /An. XLII (1924), 3 (mart.) p. 189/.
3114. NĂSTUREL, P. S., VĂIĂM ANU, N., Icoana de
hram a paraclisului de la Spitalul Colţea, operă a lui Pîrvu
365
Mutu. /An. LXXXVI (1968), 1-2 (ian.-febr.), pp. 184-188/
(Foto. 1 buc.).
3115. PĂCURARIU, M., Ion Apostol Popescu, A
icoanelor pe sticlă de la Nicula (Bucureşti, Editura Tineretului,
1969). /An. LXXXVII (1969), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1273-
1275/ {Recenzie).
3116. PLOIEŞTEANU, Inocent (Arh.), Necesitatea
pentru noi românii de a înfiinţa o iconografie românească.
/An. XII (1888), 7 (oct.), pp. 499-504/.
3117. P/OPESCU/, D. St., Dan Simonescu, Origi
unor teme iconografice româneşti, în „Buletinul nr. 3
(comunicări) al Institutului de Istoria Românilor”, A.D.
Xenopol, Iaşi, 1942, pp. 43-53. /An. LX (1942), 5-6 (mai-iun.),
p. 231/ {Recenzie).
3118. POPESCU, Nicolae M. (Pr.), Cum se zugrăveau
icoanele în vechime./An, LXII(1944), 1-3 (ian.-mart.), pp. 1-5/.
3119. POPESCU-VÂLCEA, G., Contribuţii la
iconografia simbolului Sfintei Euharistii. /An. LXI (1943), 1-
3 (ian.-mart,), pp. 86-107/ (Foto. 8 buc.).
Unele miniaturi din Slujbalnicul mitropolitului Ştefan al
Ungrovlahiei (1642-1658). Comentarii asupra unor icoane din ţară şi din
străinătate care înregistrează simbolul Sfintei Euharistii. Scurt istoric al
problemei. Semnificaţii.
3120. /Proces-verbal al unei comisii a Mitropoliei
Moldovei şi Sucevei pentru examinarea epitafului imprimat
la Lyon după o pictură de G. Tattarescu/. /An. XV (1892), 12
(mart.), p. 946/.
3121. SĂNDULESCU-VERNA, C. (Diac. Prof.), Sfânta
împărtăşanie în iconografie. /An. LVI (1938), 1l-12(nov.-
dec.), pp. 780-785/ (Foto. 7 buc.).
Rolul iconografiei în explicarea dogmelor. Câteva icoane româneşti
care redau tema Sfintei împărtăşanii. Tradiţiile bizantine şi ortodoxe ale
iconografiei româneşti. Concluzii.
3122. SCRIBAN, I. (Arhim.), Icoanele Institutului
Biblic. /An. XLIV (1926), 11 (nov.), p. 686/.
3123. ŞTEFANESCU, Melchisedec (Episc.), Tratat
366
despre cinstirea şi închinarea icoanelor în Biserica Ortodoxă
şi despre icoanele făcătoare de minuni în Biserica Ortodoxă.
/An. XIV (1890), 1 (apr.), pp. 18-58/.
Temeiuri scripturistice şi patristice cu privire la cinstirea icoanelor.
Despre cultul sfinţilor în Biserica Ortodoxă. Canonicitatea cultului Sfintelor
Icoane. Combaterea tezelor protestante cu privire la Sfintele Icoane.
Practica Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte iconografia. Cultul Sfintelor
Icoane la români. Minuni săvârşite cu ajutorul unor icoane. Catalogul
icoanelorfăcătoare de minuni din România.
3124. Id., Cuvânt la icoana Sfintei Fecioare de la
biserica din Socola (1854). /An. XIV (1890), 1 (apr.), pp. 59-
64/.
3125. VÂTĂMANU, N., Luca, doctorul preaiubit. /An.
LXXXVIII (1970), 5-6 (mai-iun.), pp. 597-601/ (Foto. 2 buc.).

VI. C u ltu l s fin ţilo r

3126.ANFILE, Damian Alexandru, Proclamarea


canonizării Sfântului Ierarh Simion Ştefan, mitropolitul
Transilvaniei (30 oct. 2011). /An. 11(2011), nr. 3(sept. - dec.),
pp. 130 -138/(Foto, 3 buc. color).
3127. ANGHELESCU, P. (Pr.), Dim. Nicolov, /Sfântul
Nicolae în cântecele populare/, în „Ţarcovenă Vestnică”
XXXV (1934), nr. 48. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), pp. 87-
88/ (Recenzie).
3128. Μ., Prof. Iv. Snegarov, /Omisiuni şi greşeli în
izvoarele literare, tipărite, asupra Sfântului Nicolae de la
Sofia/, în „Anuarul Facultăţii de Teologie”, Sofia, XI (1933-
1934). /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 429/ (Recenzie).
3129. /ARĂPAŞU/, Teoctist (Patr.), Sfinţii în Biserica
Ortodoxă. /An. CX (1992), 7-10 (iul.-dec.), pp. 18-22/.
3130. BARNEA, I. (Prof.), Sfinţii martiri „Dasius” de la
Durostorum şi Axiopolis. /An. CVII (1989), 5-6 (mai.-iun.),
pp. 144-149/.
3131. BĂLŢAT, Visarion (Arhid.), DA VID, P. I. (Diac.

367
Prof.), Sfinţii martiri preoţi, Moise din Sibiel şi Ioan din
Galeş (17 oct.). /An. CX (1992), 7-10 (iul.-oct), pp. 221-226/.
3132. BOTOŞĂNEANU, Adrian (Episc.), Sfântul
Apostol Andrei în tradiţia Bisericii şi în viaţa creştinilor.
/An. XCVI (1978), ll-12(nov.-dec.), pp. 1325-1333/.
3133. BRANIŞTE, Ene (Pr. Prof.), Nicolae Mladin,
Martirii Ortodoxiei (Sibiu, 1945). /An. LXIII (1945), 9 (sept.),
pp. 460-462/ {Recenzie).
3134. Id., Sfinţii Trei Ierarhi în cultul creştin. /An.
LXXVI (1958), 1-2 (ian.-febr.), pp. 171-193/.
Introducere. Realizări ale Sfinţilor Trei Ierarhi în domeniul cultului
creştin. Cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi.
3135. BRIA, Ion (Pr. Prof.), Comemorarea a 120 de ani
de la moartea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. /An.
CVIII (11990), 1-2 (ian.-febr.), pp. 80-82/.
3136. CĂCIULĂ, Olimp N, (Pr.), Canonizarea Sfântului
Nicodim Aghioritul (1955 mai, 31). /An. LXXIV (1956), 5
(mai), pp. 424-430/ (Foto. i buc.).
3137. CHIŢESCU, N., Prof. Dr. Petru Rezuş,
Aghiologia creştină (Caransebeş, 1940). /An. LIX (1941), 3-4
(mart.-apr.) pp. 221-224/ (Recenzie).
3138. CIUHANDU, Gh. (Prot. Dr.), Intru cinstirea şi
pomenirea sfinţilor româneşti; Mucenici, Brâncoveni şi
ardeleni. /An. XLIX (1931), 4 (apr.), pp. 323-325/.
3139. CONSTANT1NESCU, Al. (Pr.), Despre Sfântul
Ioan Casian. Studii asupra titulaturii care i se dă în Biserica
noastră de „Românul”. /An. LXIV (1946), 4-6 (apr.-iun.), pp.
218-226/.
3140. COSTACHE, C., Anthony Meredith, Capadocienii,
trad. Constantin Jinga, Bucureşti, Editura Sophia, 2008, 248 pag.
/An. CXXVI(2008), nr. 7-12(iul.-dec.), pp. 523 - 525/(Recenzie).
3141. CUNESCU, Gheorghe (Pr.), voi. Sfinţii români şi
apărători ai legii strămoşeşti (Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune, 1987). /An. CVI (1988), 1-2 (ian.-febr.),
pp. 180-182/ (Recenzie).
368
3142. DA VID, P. I. (Diac. Prof.), Cinstirea moaştelor
Cuviosului Dumitru cel Nou din Catedrala Patriarhiei
Române. /An. CIX (1991), 7-9 (iul.-sept.), pp. 181-198/.
3143.Id., Prima sărbătorire a „Duminicii Sfinţilor
români” (Alba-Iulia, 28 iul. 1992). /An. CX (1992), 7-10 (iul.-
oct.), pp. 65-69/.
3144.Id., Festivităţile solemne de la mănăstirea Râmeţ.
Târnosirea noii biserici şi a mănăstirii şi proclamarea
canonizării Sfântului Ghelasie (28 iun. 1992). /An. CX (1992),
7-10 (iul.-oct.), pp. 70-83/.
3145.Id., Festivităţile solemne de la Mănăstirea Putna
prilejuite de proclamarea canonizării binecredinciosului
voievod Ştefan şi a Sfinţilor Leontie de Rădăuţi şi Daniil
Sihastrul (2 iul. 1992). /An. CX (1992), 7-10 (iul.-oct.), pp. 84-
106/.
3146. Id., Sfinţii Brâncoveni, martiri ai neamului şi ai
credinţei: solemnităţile de la biserica „Sf. Gheorghe Nou”
din Bucureşti (15 aug. 1992), de la Mănăstirea Hurezi
(Vâlcea, 16 aug.), şi de la mănăstirea Sâmbăta de Sus (jud.
Braşov)(17 aug.)./An.CX (1992), 7-10 (iul.-oct.), pp. 107-155/.
3147. Id., Sf. Gherman, ocrotitorul Dobrogei. Slujbele
solemne de la Constanţa cu prilejul proclamării canonizării
(13 iun. 1992). /An. CX (1992), 7-10 (iul.-oct.), pp. 193-220/.
3148.Id., Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al
oraşului Galaţi. /An. CX (1992), 11-12 (nov.-dec.), pp. 93-101.
3149. Id., Martirii de la Halmyris în contextul misionar
Ia început de mileniu III. Descoperirea moaştelor sfinţilor
Epictet şi Astion şi cei împreună cu dânşii. /An. CXX (2002),
nr. 10-12 (oct.-dec.), pp. 323-335/.
3150. DEMETRESCU, Drag., O nouă canonizare de
sfânt. /An. XXXV (1911), 1 (apr.), p. 120/.
Canonizarea episcopului loasaf al Belgradului de către Biserica
Ortodoxă Rusă,
3151.Id., Mâna Sfântului Ierarh Nicolae. /An. XXXVII
(1914), 10 (ian.), pp. 713-722/.
369
Moaştele de la biserica „Sfântul Gheorghe Nou’ din Bucureşti. Date
istorice privind moaştele Sfântului Nicolae.
3152. DIACONESCU, Mihail (Prof. Dr.), Canonizarea
unor sfinţi români. /An. CIX (1991), 10-12 (oct.-dec.), pp. 110-
123/.
3153. DRĂGULIN, Gheorghe I. (Pr. Dr.), Victimele
puşcăriilor comuniste şi ale Revoluţiei în atenţia aghiografului
contemporan. /An. CIX (1991), 7-9 (iui.-sept.), pp. 91-98/.
3154.Id., O nouă realizare aghiografică românească.
/An. CIX (1992), 4-6 (apr.-iun.), pp. 197-200 /.
Recenzie la Petru Diaconu David, Din istoria sfinţilor poporului
român (Bucureşti, Ed. Rompit, 1992).
3155. Id., Valeriu Gafencu: prin mari încercări, cu
statornicie şi iubire creştină, la suprema cinstire aghiografică.
/An. CXX (2002), nr. 7-9 (iul.-sept.), pp. 466-478/.
3156. DUDU, V., voi. Sfântul Sava, patronul bisericii
sârbeşti (Belgrad, f. a.). /An. LIV (1936), 1-2 (ian.-febr.), pp.
136-137 / (Recenzie).
3157. DURĂ, Ioan(Pr. Dr.),File de pateric românesc:
Cuviosul isihast Neofit de la Mănăstirea Stănişoara (stârşi-tul
sec. al XVIII-lea). /An. CX(1992), 1l-12(nov.-dec.), pp. 176-184/.
3158. ERBICEANU, C., Modul consacrării sfinţilor în
Biserica Ortodoxă. /An. XXV (1901), 7 (oct.), pp. 577-593/.
Fragmente din manuscrise greceşti.
3159. Id., Note dintr-un manuscris tot al arhimandritului
Chiriac Rîmniceanu. /An. XXVII (1903), 2 (mai), pp. 210-214/.
Lexicon de numele sfinţilor ce se află în fiecare lună, pe alfa vita,
ale căror nume şi vieţi se află în cele 12 minee lunarice (1824). Postfaţa
(llarion al Argeşului, Grigorie, mitropolitul Ungrovlahiei, Veniamin
Costachi, arhim. Chiriac Rîmniceanu, limba română).
3160. Id., Un fapt istoric bisericesc din sec. al XlV-lea
privitor la români. /An. XXIX (1905), 9 (dec.), pp. 1046-1048/.
Sfinţi naţionali. Sfânta Cuvioasa Paraschiva. Un document sârbesc
privind viaţa româncei Sfânta Teofana (Tofana), fiica lui loan Alexandru
Basarab (1353-1360).
3161.Id., Pentru ce să serbează la 30 ian. cei trei tineri

370
mari dascăli ai Bisericii Ortodoxe împreună, ca în aceeaşi
lună se serbează fiecare separat, care-i cauza? /An. XXIX
(1906), 11 (febr.), pp. 1193-1197/.
Traducerea unui fragment din Sfântul Nicodim Aghiorîtul.
3162. F/ECIORU/, D., Dumitru Călugăr, Sfinţi şi
părinţi ai Bisericii (Sibiu, 1936). /An. LVI (1938), 1-4 (ian.-
apr.), p. 119 / (Recenzie).
3163. GHIUŞ, Benedict (Arhim.), Din Proloage. /An.
XCIX (1981), 1-2 (ian.-febr.), p. 45/.
Viaţa Sfântului Antonie cel Mare.
3164. GÎRBOVICEANU, P., Iorgu Dumitrescu,
Prescurtare din vieţile sfinţilor după Mineele care sunt
întrebuinţate prin sfintele biserici româneşti (Bucureşti,
Tipografia Gutemberg, 1898). /An. XXII (1898), 8 (nov.), pp.
801-802/ (Recenzie).
3165. Id., O lucrare importantă. /An. XXIII (1899), 6
(sept.), pp. 564-579/.
Recenzie la lucrarea episcopului Gherasim Timuş, Dicţionar
Aghiografic (Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, fia.).
3166. Id., Un sfânt român în Italia. /An. XXXIX (1915),
3 (iun.), p. 316/.
3167.10NESCU, I. (Pr.), Un portret al Sfântului Ioan
Românul de la muntele Athos. /An. XC (1972), 7-8 (iul.-aug.),
pp. 787-791/ (Foto. 1 buc.).
3168. Id., voi. Viaţa Cuviosului Paisie de la Neamţ (ed.
îngrijită de Diac. Praf. Ioan Ivan) (Iaşi, 1997). An. CXX (2002),
nr. 1-6 (ian.-iun.), pp. 694-696/ (Recenzie).
3169. /LUCA/-BÎRLĂDEANU, Eftimie (Arh.),
Semnificaţia unor momente şi secţiuni privind cinstirea
moaştelor Sfanţului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.
/An. XCI (1973), 1-2 (ian.-febr.), pp. 183-189/.
3170. M/ANOLACHE/, T. N., Al. Lascarov-
Moldoveanul, Vieţile sfinţilor (Bucureşti, 1933-1942, 3 voi.).
/An. LXI (1943), 1-3 (ian.-mart.), pp. 137-138/ (Recenzie).
3171. MARCU, Gr. I. (Praf.), Proclamarea canonizării
371
Sfinţilor Ierarhi şi Mărturisitori Iorest şi Sava, a Cuviosului
Mărturisitor Visarion Sarai şi Sofronie de ia Cioara şi a
Sfântului Mucenic Oprea din Sălişte. /An. LXXIII (1955), 11-
12 (nov.-dec.), pp. 1121-1136/(Foto.5 buc.).
3172. MARCU, Marinel-Laurenţiu, Canoniza
mitropoliţilor Transilvaniei Andrei Şaguna(l864-1873) şi
Simion Ştefan(1643-1656)(21 iul. 2011). /An. 11(2011), nr. 2
(mai-aug.), pp. 100 - 103/(Foto. 3 buc. color).
3173. MARCU, Marinei - Laurenţiu, MĂRCUL
Ştefan, Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Andrei
Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei(29 oct. 2011). /An.
11(2011), nr. 3(sept. - dec.), pp. 119-129/(Foto. 6 buc. color).
3174. MIHAIL Paul (Pr. Dr.), Slujba Sfântu
Cuviosului Paisie de la Neamţu. /An. CX (1992), 1-3 (ian.-
mart), pp. 131-157/ (Foto. 5 buc.).
Un manuscris aflat la Muntele Athos, în Schitul „Sfântul Ilie".
3175. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Clasicitatea creştină şi
cultul sfinţilor. /An. XLII (1924), 3 (mart.), pp. 145-153/.
Sfinţii şi cultul lor în concepţia creştină. Menţiuni scripturistice şi
patristice privind cultul sfinţilor în Biserica Primară.
3176. Id., Numărul sfinţilor catolici a sporit cu unul.
/An. XLII (1924), 3-(mart,), p. 184/.
Fericitul Ballarmin din Ordinul Iezuiţilor
3177. Id., Cultul sfinţilor în faţa descoperirii
dumnezeieşti. /An. XLII (1924), 4 (apr.), pp. 195-201/.
3178. Id., învăţătura Bisericii despre cultul sfinţilor.
/An. XLII (1924), 5 (mai), pp. 290-295/.
3179.Id., Cultul martirilor în Biserica Primară. /An.
XLII (1924), 1l(nov.), pp. 666-670/.
3180.Id., Cultul morţilor la păgâni şi cultul martirilor
la creştini. /An. XLIII (1925), 1 (ian.), pp. 22-29/.
3181.Id., Cultul martirilor creştini şi cultul eroilor
păgâni. /An. XLIII (1925), 7 (iul.), pp. 395-400/.
3182.Id., Sfinţi noi. /An. XLVII(1929), 12 (dec.), p.
1143/.
372
Consacrarea de noi sfinţi la Vatican,
3183. MIRONESCU, Athanasie (Episc.), Sfintele moaşte
din Catedrala sfintei Episcopii a Râmnicului. /An. XXVI
(1902), 1 (apr.), pp. 25-34)/ (Foto. 1 buc.).
Moaştele Sfântului Mercurie, Sfântului Apostol Filip, Sfântului Mihail
Mărturisitorul şi Sfintei muceniţe Marina.
3184. MOISESCU, Gh. I., G. Benescu, Cărţi pentru
nevoile sufleteşti ale poporului, în „Lumina Satelor”, XIII
(1934), nr, 13. /An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), p. 250/
{Recenzie).
3185. Id., Arhiep. Hrisostom Papadopulos, /Despre
proclamarea sfinţilor în Biserica Ortodoxă/, în „Eclisia” XII
(1934), pp. 331-335. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), pp. 101-
104/ {Recenzie).
3186. Id., art. Despre etimologia a opt nume de sfinţi
copţi, în „Ecl. Faros” , XXVIII (1935), t. 34, pp. 317-320. /An.
LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 426/ {Recenzie).
3187. Id., Pr. Anton I. Popescu, Vieaţa şi nevoinţele
preacuviosului Părintelui nostru Nifon, Patriarhul
Ţarigradului, dată pe înţelesul tuturor (Huşi, 1938). /An. LVI
(1938), 1-4 (ian.-apr.), p. 134/ {Recenzie).
3188. Id., I. Lascarov-Moldoveanu, Viaţa sfântului
loan cel Nou de la Suceava (Bucureşti, 1943). /An. LXI (1943),
4-6 (apr.-iun.), p. 291/ {Recenzie).
3189. Id., Generalizarea cultului Cuviosului Nicodim
de la Tismana şi a Sfântului loan Valahul. /An. LXXIII
(1955), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1186-1203/ (Foto. 4 buc.).
3190. Id., Viaţa Sfântului Nifon, patriarhul
Ţarigradului, cu prilejul împlinirii a 450 de ani de la
mutarea sa către Domnul (1508 - 11 aug. - 1958). /An. LXXVI
(1958), 9 (sept), pp. 861-872/.
3191. NECULA, Nicolae(Pr. Prof. Dr.), Noi canonizări
de sfinţi în Biserica ortodoxă Română. Eparhia Buzăului şi
Vranceiîn mare sărbătoare. /An. CXXI(2003), nr. 7 -12(iul. -
dec.), pp. 149- 165/.
373
Canonizarea mitropolitului Teodosie al II-lea al Moldovei şi a
Cuviosului Vasile de la Poiana Mărului( 4-5 mart. 2003).
3 1 9 2 . Id., C anonizarea şi condiţiile proclam ării ei. /An.
CXXIV(2Q06), nr. 4-6(apr. - iun.), pp. 3-7/.
3193. NEDELESCU, Emil (Pr.), G eneralizarea cult
Sfântului Grigorie Decapolitul. /An. LXXIII (1955), 11-12
(nov.-dec.), pp. 1109-1120/ (Foto. 4 buc.).
3194. NONEA, C. (Pr.), PORCESCU, S. (
G eneralizarea cultului Sfintei C uvioasei Paraschiva. /An.
LXXIII (1955), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1066-1096/ (Foto. 6 buc.).
3195. ORLEANU-BÎRLĂDEAANU, Calistrat (Arh.),
C itiţi, citiţi, ce poate credinţa în Dum nezeu. /An. XXX
(1907), 12 (mart.), pp. 1355-1378; an XXXI (1907), 1 (apr.), pp.
23-48/.
Fragmente din scrierea cu acest titlu a Pr. Constantin Morariu.
întâmplări din Pătrăuţi (Suceava). Viaţa şi moaştele Sfintei Paraschiva.
Diferite pilde religios morale. Sfântul loan cel Nou de la Suceava. Minuni
săvârşite cu moaştele Sfântului loan cel Nou de la Suceava.
3196. PÎRVU, C. (Prof.), RADU, D. (Prof.), Generalizarea
cultului Sfintei Filoteia. /An. LXXIII (1955), 11-12 (nov.-dec.),
pp. 1096-1109/ (Foto. 2 buc.).
3197. POPESCU, Teodor, M. (Prof.), însem năt
canonizării sfinţilor români. /An. LXXI (1953), 5-6 (mai-iun.),
pp. 493-502/.
Motivare canonică, istorică şi liturgică a canonizării unor sfinţi
români; loan cel Nou de la Suceava, Cuvioasa Paraschiva, Dumitru cel Nou,
Muceniţa Filoteia, Grigorie Decapolitul, Nicodim de la 7ismana, Calinic,
loan de la Raşca, losif cel Nou de la Partoş, Ilie lorest, Sava Brancovici,
Visarion Serai, Sofronie de la Cioara, Nicolae Oprea. Justeţea hotărârilor
Sfântului Sinod de la 28 februarie 1950 şi 12 noiembrie 1951 cu privire la
această problemă
3198. RADU, Dumitru (Pr. Prof. Dr.), Sfânt şi sfinţenie la
români. /An. CX (1992), 7-10 (iul.-oct.), pp. 29-48/.
3199. RĂMUREANU, loan I. (Pr. Prof), D im itrie B.
G onis, /Traduceri - prelucrări neoelenice ale M artiriului
Sfântului loan cel Nou de la Cetatea Albă com pus de

374
G rigorie Ţam blac/ (Atena, 1982). /An. CI (1983), 3-4 (mart.-
apr.), pp. 302-304/ (Recenzie),
3200. Redacţia, Prof. Em il Kaluzniacki, Zur ălteren
Paraskevalittetur der Griechen, Slaven und Rumănien (Wien,
1899). /An. XXV (1902), 10 (ian.), pp. 1040-1043/ (Recenzie).
3201. Id., Cuviosul Ioasaf a fost trecut în rândul
sfinţilor sârbi. /An. XCI (1973), 11-12 (nov.-dec.), p. 1194/.
3202. Id., Canonizarea călugărului Anthim os. /An.
XCIII (1975), 11-12 (nov.-dec.), p. 1565/.
3 2 0 3 .Id., Filă de aur în istoria spiritualităţii ortodoxe
rom âne. Canonizarea unor sfinţi români. /An. CIX (1992), 4-
6, pp. 3-4/.
3204. Id., Proclam area solem nă a canonizării Sf. Ierarh
- M artir Antim Ivireanul (27 sept. 1992). /An. CX (1992), 7-
10 (iul.-oct.), pp. 162-180/.
3205. Id., Proclam area solem nă a canonizării Cuv. loan
Iacob de la N eam ţ (Hozevitul) şi a Cuv. Teodora de la Sihla(4
aug. 1992). /An. CX(1992), 7 - 10 (iul.-oct.), pp. 181 -192/.
3206.Id., Sf. lo sif M ărturisitorul din M aram ureş(l
dec.). /An. CX (1922), 7-10 (iul.-oct.), pp. 227-233/.
3207. Id., Participarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist la sărbătoarea proclam ării canonizării
Sfântului Cuvios Onufrie de la Sihăstria Voronei(Jud.
Botoşani)(7 - 11 sept. 2005). /An. CXXIII(2005), nr. 7-12(iul.
- dec.), pp. 161-192/(Foto. 2 buc.).
3208. RUSU, Augustin (Pr.), Festivităţile religioase
prilejuite de proclam area solem nă a canonizării unor sfinţi
rom âni (21 iun. 1992). /An. CX (1922), 7-10 (iul.-oct.), pp. 49-
64/.
3209. SCRIBAN, 1. (Arhim.), O nouă ediţie a vieţilor
sfinţilor. /An. XLI (1922), 3 (dec.), p. 237/.
Ediţia populară a Vieţilor Sfinţilor iniţiată de M. Sadoveanu şi D.
Pătrăşcanu.
3210. Id., O carte de mare însem nătate pentru creştini.
/An. XLII (1924), 2 (febr.), p. 77/.
375
Mihail Sadoveanu şi Dimitrie Pătrăşcanu, Vieţile Sfinţilor, voi. 1,
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1924.
3211.1d., A rhim . Galaction Cordun, A şezăm ântul
Sfintei Biserici O rtodoxe Universale pentru venerarea şi
invocarea sfinţilor în rugăciuni (Bucureşti, 1924). /An. XLII
(1924), 2 (febr.), p. 118/ {Recenzie).
3212. Id., M . Sadoveanu, D. D. Pătrăşcanu, Sfintele
A m intiri (Din V ieţile Sfinţilor) (Bucureşti, 1926). /An. XLIV
(1926), 3 (mart.), pp. 167-169/ (Recenzie).
3213.Id., Ierom . Teofil Ionescu, Sfântul Dim itrie cel
N ou, A catistul, viaţa şi m inunile (Bucureşti, 1926). /An. XLIV
(1926), 3 (mart.), p. 169/ {Recenzie).
3214. Id., Pr. de Lam a, Therese Neum ann, une
stigmatisâe de nos jours (Mulhouse-Alsacia, 1931). /An. XLIX
(1931), 9 (sept.), p. 572/ {Recenzie).
3215. Id., Canonizarea sfinţilor în Biserica Ortodoxă.
/An. L (1932), 2 (febr.), p. 171; 7 (iul.), p. 509/.
3216. /SEVTCIU/, Timotei (Episc.), A lesul vas
hunedorean, Sf. Cuv. Ioan de la Prislop (12-14 sept. 1992).
/An. CX (1992), 7-10 (iul.-oct.), pp. 156-161/.
3217. S/IMIONOV/, S., N. D. K onacev, /D espre originea
Sfântului Ioan de Rila/, în „Ţărcovenă Vestnică” 1938,
nr.31./An. LVI (1938), 7-8 (iul.-aug,), pp. 455-456/ {Recenzie).
3218. /Sf. Sinod/, Act sinodal al B isericii Ortodox
Rom âne privind canonizarea unor sfinţi români. /An. CX
(1992) 7-10 (iul.-oct.), pp. 7-17/.
3219. SOARE, Dumitru (Pr.), Francois Caii, Arta
conchistadorilor (trad. de Marcel Petrişor) (Bucureşti, Editura
Meridiane, 1971). /An. LXXXIX (1971), 9-10 (sept.-oct.), pp.
1105-1108/ {Recenzie).
3220. STAM ATI-CIURE A, Constantin, Ackerm anul şi
lavorul Sfântului şi m arelui M ucenic Ioan cel Nou de la
Suceava. /An. XXI (1897), 3 (iul.), pp. 329-337/.
3221. STAN, Liviu (Pr. Prof.), C anonizarea sfinţilor
români. /An. LXXXVI (1968), 6 (iun.), pp. 725-735/.
376
3222. STĂNCIULESCU - BARDA, Al. (Pr.), Pr. I. Ionescu,
Icoane de sfinţi slăviţi ai Bisericii Ţării Româneşti (Barda, 2003).
/An. CXXI (2003), nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 679/{Recenzie).
3223. Id.. voi. Proloage, vol.I(Malovăţ, Editura Parohiei
Malovăţ, 2003, 258 pag.). /An. CXXII(2004), nr. 5-8(mai -
aug.), pp.377 - 378i(Recenzie).
3224. ŞERBĂNESCU, N. (Pr.), Generalizarea cultului
Sfântului Dim itrie Basarabov. /An. LXXIII (1955), 11-12
(nov.-dec.), pp. 1137-1185/ (Foto. 5 buc.).
3225. Id., Canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la
Cernica. /An. LXXIII (1955), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1137-1185/
(Foto. 5 buc.).
3226. Id., Pom eniri de sfinţi români. /An. LXXII /1954),
5 (mai), pp. 528-532/ {Recenzie),
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.
3227. /ŞTEFĂNESCU, Melchisedec (Episc.)/, Viaţa şi
m inunile Cuvioasei M aicei noastre Paraschiva cea Nouă şi
istoricul sfintelor ei moaşte. /An. XII (1889), 12 (mart.), pp.
831-893/.
Cultul Cuvioasei Paraschiva în Peninsula Balcanică. Aspecte din
viaţa sfintei. Odiseea moaştelor Cuvioasei Paraschiva până la ajungerea lor
la Biserica „ Sfinţii Trei Ierarhi ”din Iaşi. Sărbătorirea Cuvioasei Paraschiva
la 14 oct. Minuni săvârşite la moaştele cuvioasei. Despre Grigorie Ţamblac
şi opera sa. Sinaxare şi menţiuni despre Cuvioasa Paraschiva.
3228. TÎRGO VIŞTE AN U, Vasile (Episc.), Teologia
icoanei în Canonul sărbătoririi Sfinţilor Părinţi de la Sinodul
VII ecumenic. /An. CV (1987), 9-10 (sept.-dec.), pp. 170-176/.
3229. TODORAN, Isidor (Pr. Prof.), în legătură cu
canonizarea sfinţilor români. /An. LXXVI (1958), 5-6 (mai-
iun.), pp. 465-472/ (Foto. 2 buc.).
Sfinţi români canonizaţi în 1948 - 1958.
3230. VASILACHE, V. (Prot), Pr. Prof. P. I. Proviceanu,
Pr. N. St. Georgescu, Vieţile Sfinţilor (Câmpina, f. a.). /An. LVUI
(1940), 11-12 (nov.-dec.), pp. 879-881/{Recenzie).
3231. VASILESCU, Coman (Pr.), Cultul sau veneraţiunea
sfinţilor. /An. XXIV (1900), 3 (iun.), pp. 311-314/.
377
3232. VASILESCU, Gli., Proclam area canonizării
Sfântului Ierarh Dosoftei, M itropolitul M oldovei(Iaşi, 13 -
14 oct. 2005). /An. CXXIV(2006), nr. l-3(ian. -mart.),pp. 300
-314/(Foto. 2 buc.).
3233. Id., Proclam area canonizării Sfântului Cuvios
Gheorghe de Ia Cernica(3 dec. 2005). /An. CXXIV (2006), nr.
l-3(ian. - mart.), pp. 330 - 346/(Foto. 1 buc.).^
3234. Id., Proclam area canonizării Sfântului Grigorie
D ascălul, m itropolitul Ţ ării Rom âneşti(1823-1834)(21 mai
2006). /An. CXXIV(2006), nr. 4-6(apr. - iun.), pp. 106-
143/(Foto. 2 buc.).
3235. VENIAMIN, ? (Arh.), Sfânta Veronica. /An. LXIV
(1946), 4-6 (apr.-iun.), pp. 234-237/.
3236. /VORNICESCU/, Nestor (Mitrop), Episcopul
M elchisedec Ştefănescu despre sfinţii români. /An. CX
(1992), 1-2 (ian.-mart.), pp. 125-130/ (Foto: 2 buc.).
3237. Id., Sfinţii rom âni canonizaţi în anul 1992. /An.
CX (1992), 7-10 (iul.-oct), pp. 23-28/.

V IL R u g ă c iu n e a - e le m e n t d e c u lt

3238. ANGHELESCU, P. (Pr.), Pr. St. Kincikoy,


/M arele canon de pocăinţă al Sfântului A ndrei Criteanu/, m
„Narodenă Strajă”. /An. LII(1934), nr. 3-4(mart. -apr.),
p.2621(Recenzie) .
3239. Id., Carte de rugăciuni (Bucureşti, Editura
Institutului Biblic, 1936). /An. LIV (1936), 11-12 (nov.-dec.),
pp. 4-5/ (Recenzie).
3240. /CLIMESCU/, Dionisie (Episc.), /Rugăciune/
XXVI (1902), 1 (apr.), pp. 47-48/ (Foto. 1 buc.).
3241. ENĂCEANU, Ghenadie (Proi), Despre ectenii. /An.
II (1875), 1 (oct.), pp. 56-66; an II (1876), 7 (apr), pp. 469-478/.
3242. Id., D espre rugăciune. /An. X (1886), 12 (dec.), pp.
994-998/.
378
3243. GÎRBOVICEANU, P., Carte de rugăciuni
(Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1899). /An. XXIII
(1899), 7 (oct.), p. 711; an. XXIV (1900), 7 (oct.), pp. 636-637/
{Recenzie).
3244. MOISESCU, G. I., Ierod. Firmilian Marin, Carte
de rugăciuni pentru tot creştinul (Bucureşti, 1937). /An. LV
(1937), 3-4 (mart.-apr.), pp. 232-233/ {Recenzie).
3245. Id., /Form ule pentru pom enirea conducerii de
stat în ectenii şi rugăciuni/. /An. LIX (1941), 7-8 (iul.-aug.), p.
488/.
3246. MOISIU, Al. (Pr. Prof.), Rugăciunea dom nească
în cult şi pastoraţie. /An. XCVI (1978), 1-2 (ian.-febr.), pp. 62-
77/.
3247. N/AGHIU/, I. E., Carte de rugăciuni cu îndrum ări
creştine (Bucureşti, 1941). /An. LIX (1941), 11-12 (nov.-dec.),
p. 720 / {Recenzie).
3248. PISARO V, B., Episc. Nicolae al Ohridei,
/Canonul de pocăinţă al lui Chirii Păcătosul/, în „Puţi”,
Belgrad, 1934, 2, pp. 65-71. /An. LII (1934), 11-12 (nov.-dec.),
p. 810/ {Recenzie).
3249. SCRIBAN, I. (Arhim.), Nicola Bistici, Lumina
sufletelor (Craiova, 1924). /An. XLIII (1925), 7 (iul.), pp. 442-
443; an. XLIV (1926), 12 (dec.), pp. 745-746/ {Recenzie).
3250.Id., Rugăciuni pentru creştinii ortodocşi(Arad,
1927). /An. XLV(1927), nr. 7 (iul.), p. 448/(Recenzie).
3251. Id., M itrop. Tit /Sim edrea/, Ectenii şi rugăciuni
pentru tim puri de război (Bucureşti, 1941). /An. LIX (1941),
7-8 (iul.-aug.), p. 458/ {Recenzie).
3252. S/IMEDREA/, T. (Arh.), E. H. O. Burm ester,
Vesting prayers and Cerem onies o f the Coptic Church, în
„Orientalia Christiana Periodica”, I, (1935), pp. 305-314/. /An.
LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 408/ {Recenzie).
3253. ZOTU, G. (Dr.), D espre originea şi caracterul
rugăciunilor bisericeşti. /An. I (1874), 2 (nov.), pp. 99-115/.

379
V III. P o s tu l - e le m e n t d e c u lt

3254. MIHĂLCESCU, I., Câte zile din an po


papistaşii? /An. XXXIV (1910), 6 (sept.), pp. 694-696/.
3255. NISTOR, Dumitra L, D espre post. /An. XX
(1913), 2 (mai), pp. 118-132; 3 (iun.), pp. 293-310/.
3256. /Sfântul Sinod/, Enciclica asupra posturilor.
XXXI (1907), 4 (iul.), pp. 392-395/.
3257. /TIMUŞ/, Gherasim (Episc.), /R aport as
posturilor/. /An. XXXI (1907), 4 (iul.), pp. 389-391/.

D C C a le n d a ru l

32 5 8 . CLEOPA, Ilie (Arhim.), C uvânt de lăm urir


legătură cu rătăcirile stiliştilor. /An. LXXIII (1955), 3-4
(mart.-apr.), pp. 251-294/.
Introducere. Biserica şi cronologia. Despre calendare. Calendarul
Iulian. Dogme, canoane, sfinţi şi calendarul. Data prăznuirii Sfintelor
Paşti.Prevederile Sinodului I ecumenic. Despre posturi. Abaterile canonice
ale stiliştilor. Concluzii. Bibliografia problemei.
3259. DA VID, Petru (Diac. Prof.), Tim pul ca o necesitate
a înţelegerii m isiunii creştine. 50 de ani de la îndreptarea
calendarului în Răsărit. /An. CXII (1994), 7-12 (iul.-dec.), pp.
289-309/.
3260. DRĂGULIN, Gheorghe I. (Pr. Conf. Dr.), Era
creştină. M etoda calculării şi posteritatea ei ştiinţifică. /An.
CXII (1994), 7-12 (iul.-dec.), pp. 309-321/.
3261. ENĂCEANU, Ghenadie, Chronologia bisericească.
/An. VI (1882), 7 (iul.), pp. 415-429/.
3262. /GEORGESCU/, Pimen (Mitrop.), /Pastorală/. /An.
XLVI (1928), 9 (sept.), pp. 824-827/.
3263. GHIA, Gh. I. (Pr. Prof. Dr.), Prof. V. G heorghiu,
Sfintele Paşti şi reform a calendaristică ortodoxă română.
/An. XLVII (1929), 6 (iun.), pp. 567-570/ {Recenzie).
3264. NEGOIŢĂ, Atanasie (Pr. prof.), Ce Evanghelii
380
citim în săptăm ânile ce preced Triodul. Contribuţie la
întocm irea Calendarului anual. /An. LXX (1952), 1-3 (ian.-
mart,), pp. 93-99/.
3265. /ORLEANU - BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.), /
Calendarul Iulian/./An. XXXI (1908), 12 (mart.), pp. 1430-1433/.
Reproducere după „ Ţara noastră "(Sibiu,II, 1908, febr.).
3266. POPESCU, Gr (Pr.), Calendar cu toţi sfinţii din an
prăznuiţi în Biserica Ortodoxă a Răsăritului. /An. LXXIV
(1956), 1-2 (ian.-febr.), pp. 151-196/.
3267. POPESCU, Victor M. (Pr. Prof.), Formule
calendaristice. /An. LXV (1947), 1-3 (ian.-mart), pp. 97-105/.
Aflarea datei Paştilor prin calculul pascal. Data serbării Peshului
iudaic. Rânduiala Evangheliilor şi glasurilor în duminicile anului.
3268. Redacţia, Noul calendar ortodox pe octom brie-
decem brie 1924./An. XLII(1924), nr. 7(iul.), p.448/.
3269. SCRIBAN, 1. (Arhim.), Noua reform ă a
calendarului apusean. /An. XL (1921), 2 (nov.), p. 149/.
3270. Id., Gustav Redeus, Paştele anului 1927 , în
„Telegraful român”, 1926, aug.27. /An. XLIV(1926), nr.
9(sept.), pp.550 - 5511(Recenzie).
3271. Id., Paştele, sărbătoare nemişcătoare. /An. XLIV
(1926), 10 (oct.), pp. 620-621/.
3272. Id., Sărbătoarea Paştelui în anul viitor 1927. Un
răspuns./ An. XLIV(1926), nr. 11(nov.), p.681/.
3273. Id., Fixarea datei Paştelui în Anglia. /An. XLVI
(1928) , 2 (febr.), p. 168/.
3274. id., Paştele sărbătoare fixă. /An. XLVI (1928), 7
(iul.), pp. 625-626/.
' 3275. Id., Paştele pe dată fixă. /An. XLVI (1928), 7 (iul.),
pp. 647-648; 9 (sept.), p. 835/.
3276. Id., întărirea poruncii pentru data Paştelui. /An.
XLVII (1929), 3 (mart.), p. 285/. ,
3277. Id., Paştele anului viitor (1930). /An. XLVII
(1929) , 7-8 (iul.-aug.), p. 713/.
3278. /STĂNESCU/, Vartolomei (Episc.), O ultimă
381
lăm urire în privinţa datei Sfintelor Paşti. /An. XLVII (1929),
5 (mai), pp. 385-394/.
A se vedea şi voi II, Istoria Bisericii Universale, cap. Cronologie
istorică. Calendare.

X . S ă r b ă to r ile

3279. B/ALAUR/, D. I., Pr. Gh. Paschia, D esfiinţa


Sâm betei şi prăznuirea D um inecii, după Sfânta Scriptură,
Sfânta Tradiţie şi actele prim elor secole creştine (Bucureşti,
1936). /An. LIV (1936), 7-8 (iul.-aug.), pp. 651-652/ (Recenzie).
3280. CĂLINESCU, St. (Pr.), Sărbători nemutabile.
/An. VI (1882), 12 (dec.), pp. 720-725/.
3281. CRONŢ, G., Arhiep. Hrisostom al Atenei, /
Chestiunea serbării Paştelui după primul Sinod Ecumenic/
(Atena, 1936). /An. LIV (1936), 11-12 (nov-dec.), p. 770/(Recenzie).
3282. Id., Sofronie Eustradiadis, Mitropolitul Leontopolei,
/Catalogul sărbătorilor Bisericii Ortodoxe din punct de vedere
calendaristic, în „Teologhia” 1937, fasc. 57-58, pp. 1-112. /An. LV
(1937), 5-6 (mai-iun.), pp. 368-369/ (Recenzie).
3283. Id., Străm utarea sărbătorilor Sfântului
Gheorghe şi Sfântului A postol M arcu. /An. LVI (1938), 1-4
(ian.-apr.), p. 185/.
3284. DEMETRESCU, Drag (Dr.), /D in scrierile
needitate .../. /An. XXII (1898), 2 (mai), pp. 176-185/.
3285. Id., Sărbătoarea Paştelui. /An. XXXI (1908), 12
(mart.), pp. 1375-1383/.
3286. E/RBICEANU/, C., Climent. /An. XVIII (1894), 2
(mai), pp. 123-129/.
Pastorala episcopului Climent al Râmnicului(l 731 -1748) cu privire
la sărbătorile bisericeşti şi populare(1747, iu. 25).
3287. G/ÎRBOVICEANU/, P., Naşterea Domnului nostru
Iisus Hristos. /An. XXVI (1902), 9 (dec.), pp. 1045-1046/.
3288. IV AN, Iorgu I., Hrisostom Papadopulos,
/C hestiunea sărbătoririi Paştelui după prim ul sinod
382
r

ecumenic/, în „Anuarul ştiinţific ai Facultăţii de Teologie din


Atena” (Atena, 1935-1936). /An. LVI (1938), 7-8 (iul.-aug.), pp.
435-438/ {Recenzie).
3289. /MIRONESCU, Athanasie/ (Episc.), /Raport asupra
sărbătorilor/. /An. XXXI (1907), 4 (iul.), pp. 371-382/.
3290. POPESCU, Simion (Pr. Dr.), D ata serbării
Crăciunului în Vechea Biserică./An.XLII( 1924), 12(dec.), p.
707/.
3291. SCRIBAN, I. (Arhim.), Când sunt două rânduri
de sărbători. /An. XLII (1924), 7 (iul.), pp. 445-446/.
3292. Id., Greutatea Paştelui viitor. /An. XLIII (1925), 3
(mart.), p. 185/.
3293. Id., Paştele pe dată fixă. /An. XLIII (1925), 10
(oct.), pp. 645-647/.
3294. S/IMEDREA/, T. (Arh.), Pr. Nicolae Constantin,
Răboj bisericesc, în „Viaţa creştină”, I (1933-1934), 6-7,/An.
LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 110/ (Recenzie).
3295. S/IMIONOV/, S., P. von Lang, /Sfintele Paşti în
prim ele veacuri creştine/, în „Viaţa creştină” 1938, nr. 17. /An.
LVII (1939), 1-2 (ian.-febr.), p. 87/ (Recenzie).
3296. Id., /Sfântul Sinod/, /Enciclica asupra
sărbătorilor. /An. XXXI(1907), nr. 4(iul.), pp.383-388/.

X I. O b ie c te ş i m a te r ia le c u ltic e

3297. ANGHELESCU, ParaschivţPr.), Iv. Goşev,


/AntimisuI/(Sofia,1925). /An. LII(1934), nr. 3-4(mart. -apr.),
pp. 240 - 246/(Recenzie).
3298. Id., art. /M itra arhierească/, în „Hristiansca
Zascita”,Vama, 11(1934), nr. 14. /An. LII(1934), nr. 7-8(iul. -
aug.), pp.546 - 5A l /Recenzie).
3299. /AEĂPAŞU/, Teoctist(Patr.), Sf. Antimis, semn al
lucrării Duhului Sfânt./An. CVI(1988), nr. ll-12(nov. -dec.),
pp.38-40/.

383

:
3300. B/ARNEA/, L, I. D. Ştefănescu, Voiles d ’iconostase,
tentures du ciboire, aers au vofles de procession, în „Analecta”,
1943, pp.99 - 110. /An. LXI(1943), nr. l-3(ian. - mart.), pp.140-
142/(Recenzie).
3301. BINDIU,Olivian(Protos.), C lădirea în ca
cultului divin. /An. CVI(1988), nr. 5-6(mai -iun.), pp.87 - 91/.
3302. BOCA, Mihai (Pr.), V inul euharistie. /An. XLIX
(1931), 2-3 (febr.-mart.), pp. 191-194/.
3303. BRANIŞTE, Ene (Pr. Prof), Pr. V asile Gregorian,
Veşm intele liturgice în Biserica O rtodoxă (Craiova, 1941).
/An. LX (1942), 7-8 (iul.-aug.), pp. 368-370/ (Recenzie).
3304. Id., C. Robulescu, O bârşia m olitvei pentru m orţi
de la proscom idie, în „Revista Istorică bisericească”, Craiova,
I (1943), 3, pp. 121-140. /An. LXII (1944), 7-12 (iul.-dec.), pp.
325-326/ (Recenzie).
3305. Id., Marcel Romanescu, Odoarele noastre bisericeşti
(Craiova, 1943). /An. LXHI (1945), 10 (oct.), pp. 453-455 /
(Recenzie).
3306. Id., D iac. N ica M . T uţă, Sfântul Antim is. Studiu
istoric, liturgic şi sim bolic (Bucureşti, 1943). /An. LXI (1943),
10-12 (oct.~dec.), pp. 587-591 / (Recenzie).
3307. DEMETRESCU, Drag., U ntdelem nul de m as
untdelem n de candelă. /An. XXXI (1908), 11 (febr.), pp. 1211-
1219/.
3308. DURĂ, Ioan V. (Pr. Dr.), Sfinţirea Sfântului şi
M arelui M ir în Biserica O rtodoxă R om ână (sec. XVI-XIX).
/An. CUI (1985), nr. 7-8 (iul.-aug.), pp. 549-561/.
3309. Id., Tom osurile sinodale de autonom ie şi de
autocefalie em ise de Patriarhia E cum enică în secolul al X IX -
lea şi al XX-lea şi prevederile incluse în acestea cu privire la
sfinţirea Sfântului şi M arelui M ir. /An. CXTV(1996), nr. 1-
6(ian. -iun.), pp.269 - 272/.
33 1 0 . GÎRBOVICEANU, P., L um ânările de ceară.
XXXI (1908), 11 (febr.), pp. 1232-1234/.

384
3311.IANCU, Nic. I. (Pr.), Anafora. /An. L (1932), 1
(ian.), pp. 45-48/.
3312. /MOISESCU, Gh. I./, G. A. Sotiriu, /O rarul
diaconului în B iserica Răsăriteană/, în „Teologhia” 1.1 (1926),
pp. 405-490. /An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), pp. 246-249/
(Recenzie).
3313. NICORESCU, Ioan (Pr.), Anafora. /An. LI (1933),
9-10 (sept.-oct), pp. 415-418/.
3314. RADU, Vasile (Pr. Prof.), Potirul din Antiohia.
/An. XLVIII (1930), 4 (apr.), pp. 289-290/.
3315. /Redacţia/', L ăm uriri asupra lum ânărilor de ceară
curată pentru pangare. /An. LVIII (1940), 3-4 (mart.-apr.), pp.
161-167/.
3316. REGUŞ, Mihai (Pr.), V inul de la Proscom idie. /An.
XL VIII (1930), 1 (ian.), pp. 53-55/.
3317.Id., Anafora. /An. L (1932), 11 (nov.), p. 735/.
3318. SCRIB AN, I. (Arhim.), V in roşu sau alb la Sfânta
Euharistie? /An. XLVI (1928), 11 (nov.), pp. 1048-1049/.
3319. Id., Veşm inte şi odoare bisericeşti. /An. XLVIII
(1930), 10 (oct.), p. 1006; 11 (nov.), p. 1102/.
3320. Id., Câte prescuri la Proscom idie? /An. LVIII
(1940), 1-2 (ian.-febr.), pp. 97-98/.

X II . C ă rţi d e c u lt

3321. BĂLAŞA, D. (Pr.), C ontribuţia cronicarului


Dionisie Eclesiarhul Mitropoliei din Bucureşti la îmbogăţirea
Molitfelnicului românesc. Un alt manuscris inedit. /An. XCIX
(1981), 5-6 (mai iun.), pp. 669-674/.
Manuscrisul lui Dionisie Eclesiarhul intitulat Alegere de slujbe
scoase din Moliţfelnicul slovenesc.
3322. BRANIŞTE, Ene (Diac.), Observaţiuni şi propuneri
pentru o nouă ediţie a Liturghierului românesc. /An. LXIII
(1945), 11-12 (nov.-dec.), pp. 599-613; LXIV (1946), 4-6 (apr.-
iun.), pp. 194-217; 7-9 (iul-sept.), pp. 333-351)/.
385
3323. Id., Ceaslov (Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi
de Misiune Ortodoxă, 1945). /An. LXIV (1946), 4-6 (apr.-iun.),
pp. 286-289/ {Recenzie).
3324. CĂCIULĂ, Olimp N., Cărţile liturgice. /An. LIV
(1936), 1-2 (ian.-febr.), pp. 105-108/.
3325. DURA, Nicolae (Pr. Asist.), 480 de ani de la
tipărirea Liturghierului slavon, prim a carte im prim ată în
Ţara Rom ânească de călugărul M acarie, la îndem nul
voievodului Radu cel M are (1508). /An. CVI (1988), 7-8 (iul.-
aug.), pp. 53-61/.
3326.IONESCU, I. (Pr.), Liturghierul m itropolitului
Dosoftei, operă de conştiinţă rom ânească. /An. CXI (1993),
10-12 (oct.-dec.), pp. 88-92,
3327. M/ANOLACHE/, T. N., Gh. Şerban-Cornilă, O
carte necunoscută: M olitvele la Pogorârea Duhului Sfânt
(Bucureşti, 1680), în „Revista Teologică”, XXXI (1941), pp. 305-
312. /An. LXVI (1948), 11-12 (nov.-dec.), p. 625/ {Recenzie).
3328. PANAITESCU, P. P., Octoihul lui M acarie (1
şi originile tipografiei în Ţ ara R om ânească. /An. LVII (1939),
9-10 (sept.-oct.), pp. 525-551/.
3329. PARASCHIV, Ion, Pr. Petre Vintilescu,
Liturghierul explicat (Bucureşti, 1972). /An. XC (1972), 5-6
(mai-iun.), pp. 647-654/ {Recenzie).
3330. POPESCU, Niculae M., Ediţia prohodului
ierom onahului M acarie şi ediţiile altora. /An. XXXII (1908),
4 (iul), pp. 427-441/.
Prohodul publicat pentru prima dată în Triod (Rm.-Vâlcea, 1731).
Ediţii ulterioare. Episcopul Chesarie al Râmnicului.
3331. Id., D iortosind M olitfelnicul. /An. LV (1937), 11-
12 (nov.-dec.), pp. 695-712/.
Comentarii asupra ediţiei din 1937 a Molitfelnicului.
3332. POPESCU, Teodor M. (Prof.), Pr. Prof. Petre
Vintilescu, însem nări pentru o nouă ediţie a Liturghierului
(Bucureşti, 1947). /An. LXV (1947), 1-3 (ian.-mart), pp. 106-
109/ {Recenzie).
386
• ŢT

3333. /Redacţia/, Liturghierul românesc apreciat în


Biserica Greciei. /An. LXXV (1957), 5 (mai), pp. 399-400/.
3334. SCRIBAN, I. (Arhim.), Ierom. Nilo Borgia
„Orologhion, „Diurno” delle Chiese di rito bizantino
(Ceaslovul Bisericilor de rit bizantin) (Roma, 1929). /An. XLVII
(1929), 10 (oct.), pp. 959-960/ {Recenzie).
3335. SDviEDREA, Tit. (Arh.), Evanghelia, carte liturgică
în limba română. /An. LXXVI (1958), 12 (dec.), pp. 1112-1119/.
3336. TODOR, Nichifor (Prot.), Triodul (Bucureşti, 1970).
/An. LXXXVIII (1970), 5-6 (mai-iun.), pp. 609-612/ {Recenzie).
3337. Id., Ceaslov (Bucureşti, 1970). /An. LXXXIX
(1971), 1-2 (ian.-febr.), pp. 213-215/ {Recenzie).
3338. VINTILESCU, Petre (Pr. Prof.), Pentru o nouă
ediţie în pregătire a Liturghierului. /An. LXXIII (1955), 3-4
(mart.-apr.), pp. 295-310/.

X II I. S fin te le T a in e

3339. ALEXE, Ştefan C. (Pr., Prof. Dr.), Colocviu


organizat de Conferinţa Bisericilor Europene cu privire la
documentul „Botez, Euharistie, Ministeriu” (Gorlitz -
R.D.G., 25-28 iun,1985)./An. CXXX(1983), 7 - 8(iul. - aug.),
pp. 505 - 507/.
3340. BĂLĂNESCU, Silvestru (Arh.), Desculparea unui
preot. /An. III (1877), 6 (mart.), pp. 232-237/.
3341. BRANIŞTE, Ene (Pr. Prof), Despre Sfântul şi
Marele Mir şi Taina Mirungerii. /An. XCVI (1978), 5-6 (mai-
iun.), pp. 530-535/.
3342. DEMETRESCU, Drag. (Dr.), Practica în Biserica
Ortodoxă. /An. XXX (1907), 11 (febr.), pp. 1292-1296; 12
(mart.), pp. 1423-1434/.
3343. GHEORGHE, Ioan D. (Pr.), Cufundare, nu
stropire. /An. XLIX (1931), 9 (sept.), pp. 522-527/.
3344. MIRON, Vasile(Arhim.), Semnificaţia simbolico-

387
dogmatică a actelor liturgice din rânduiala slujbei Sfântului
Botez. /An. 11(2011), nr. l(ian. - apr.), pp. 217-237/.
3345. RĂDUCĂ, Vasile (Diac. Asist), Taina Sf. Maslu în
viaţa creştinului. /An. CVII (1989), 7-10 (iul.-oct.), pp. 175-189/.
3346. S/IMEDREA/, T. (Arh.), E. Herman, Rânduiala la a
doua nuntă/, în „Orientalia Christiana Periodica”, I (1935), pp.
467-489/. /An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 414/ (Recenzie).
3347. /STREZA/, Laurenţiu(Mitrop-), Responsabilita
liturgică şi sacramentală a episcopului. /An. 11(2011), nr.
l(ian. - apr.), pp. 284-292/.
Preliminarii. 1. Importanţa demnităţii episcopale. 2. Taina persoanei în
slujirea episcopală şi responsabilităţile ei. 3. Sfinte Taine ale Bisericii. 4.
Responsabilitatea episcopului ca săvârşitoral lucrărilor sfinfitoare. Concluzii.
3348. TUDOSE, Silviu(Pr.), Practici neortodoxe
abateri liturgice privind săvârşirea Tainei Botezului şi a
Cununiei. /An 11(2011), nr, 2(mai-aug.), pp. 193 - 212/.
3349. M., Taina Sfântului Maslu - aspecte liturgic
pastorale. /An. 111(2012), nr. 3(sept.-dec.), pp. 315 - 325/.
1.Locul, timpul şi materia Sfântului Maslu; 2. Simbolistica biblică a
numărului 7 în Taina Sfântului Maslu; 3. Repetabilitatea şi efectele Tainei
Sfântului Maslu; 4. Inovaţii şi practici neortodoxe cu privire la Taina
Sfântului Maslu. Summary.
3350. ZOTU, G., Ofkiele bisericeşti. /An. VI (1882), 2
(febr.),pp. 73-78/.
3351. Id., Despre naşii în botez. /An. VI (1882), 5 (mai),
pp. 300-304/.

X IV . S fâ n ta L itu r g h ie

3352. ANGHELESCU, Paraschiv, Iv. Goşev, /Vechea


liturghie bulgărească/, în „Anuarul Universităţii din Sofia”, VI,
Facultatea de Teologie, 1932, p. 79. /An. LII (1934), 1-2 (ian.-
febr.), pp. 113-116/ (Recenzie).
3353. BIZEREA, P. (Pr ), Liturghia Sfântului Vasile în
ziua de Bobotează. /An. XLVIII (1930), 4 (apr.), pp. 344-347/.

388
w

3354. BODOGAE, Τ. (Pr. Prof.), Sfânta Liturghie se


poate săvârşi şi seara. /An, LXXXI(1963), 1 - 2(ian. - febr,), p.
932/.
3355. BRANIŞTE, Ene (Diac.), Pr. Constantin Moisiu,
„Să stăm bine, să stăm cu frică”. Povăţuitor liturgic pentru
popor (Bucureşti, 1941). /An. LX (1942), 7-8 (iul.-aug.), pp.
364-368/ {Recenzie).
3356. Id., Pr. C. Dron, Pr. C. Vuiescu, Sfânta Liturghie
lămurită pe înţelesul tuturor (Bucureşti, 1942). /An. LXI
(1943), 10-12 (oct.-dec.), pp. 596-600/ {Recenzie).
3357.Id., Pr. Nicolae Vonica, Tâlcuirea Sfintei
Liturghii (Sibiu, 1942). /An. LXI (1943), 10-12 (oct.-dec.), pp.
601-604/ {Recenzie).
3358. Id., Olga Greceanu, Să ne rugăm... (Craiova, 1943).
/An. LXII (1944), 7-12 (iul.-dec.), pp. 333-335/ {Recenzie).
3359.Id., Mar. Harscouet, Horizons Liturgiques (Paris
-Toumai, 1942). /An. LXIII (1945), 9 (sept.), pp. 458-460/
{Recenzie).
3360. Id., Pr. P. Vintilescu, în jurul unei formule
liturgice de origine biblică, în „Renaşterea”, Craiova, 1943.
/An. LXIII (1945), 10 (oct.), p. 453/ {Recenzie).
3361.Id., Teodosie Bonteanu, Proscomidia din oficiul
liturgic bizantin. Scurt studiu istorico-liturgist (Blaj, 1943).
/An. LXIII (1945), 10 (oct.), pp. 455-464/ {Recenzie).
3362. Id., Cuvântul unui preot către fraţii săi de
preoţie. /An. XCII (1974), 7-8 (iul.-aug.), pp. 970-974/.
Pregătirea preotului pentru săvârşirea Sfintei Liturghii.
3363. CÂDĂ, Nicolae-Cristian(Pr. Drd.), Scripturile şi
Liturghia în experienţa eclesială. /An. CXXVII(2009), nr. 1-
4(ian.-apr.), pp. 425-441/.
„O analiză succintă a sensului mistagogic al unui raport tradiţional
de interioritate. ” 1. Prolog: a. Scripturile - autorevelare a Logosului Vieţii
şi provocare identitară pentru Biserică; b. Liturghia - cadru mistagogic al
împărtăşirii mărturiei vii a Scripturilor. 2. Revelarea şi împărtăşirea
liturgică a Cuvântului lui Dumnezeu întrupat: a. Cina şi Scripturile; b.
Cuvântul lui Dumnezeu şi Taina. 3. Stadii istorice şi mistagogice în
389
celebrarea euharistică a Cuvântului: a. IUnerariul istoric al proclamării
liturgice a Cuvântului: b. Liniamentul mistagogic al lecturilor biblice din
cadrul Liturghiei. 4. în loc de concluzii: de la hrana biblico-teologică şi
euharistică, la un tropos liturgic, inspirat din Scripturi.
3364. CRIVEANU, Gr, (Pr, Prof.), Liturghia în bisericile
reformate evanghelice din Franţa. /An. XLIV (1926), 11
(nov.), pp. 642-647/.
3365. CRAIOVEAMU, Ghenadie (Arh.), Panaghia. /An.
X (188), 11 (nov.), pp. 857-879/
Etimologia termenului. Semnificaşi. Menţiuni din Sfânta Tradiţie
despre Panaghie (părticica de pâine scoasă la Proscomidie în cinstea Maicii
Domnului). „Ridicarea " Panaghiei. Panaghia pentru morţi.
3366. CRONŢ, G., La Sfânta Liturghie nu pot fi pomeniţi
eterodoxii. /An. LIV (1936), 3-4 (mart.-apr.), pp. 212-213/.
3367. Id., Nicolae Gogol, Dumnezeiasca Liturghie (trad.
de Pr. Marian Dumitrescu) (Râmnicu-Vâlcea, 1937). /An. LV
(1937), 5-6 (mai-iun.), pp. 366-367/ {Recenzie).
3368. DEMETRESCU, Drag., Hatmanul Lupu Bogdan şi
dascălul Ieremia Cacavela. /An. XXXIII (1909), 4 (iul.), pp. 394-406/.
Prezentare, predoslovie şi fragmente din învăţătură Sfânta Sfintei şi
Dumnezeieştii Liturghii (Iaşi, 1697). Ieremia Cacavela, traducător şi
hatmanul Lupu Bogdan, „cârmuitor al cărţii ”,
3369. D/UDU/, V., Traducerea Liturghiei în lim
polonă. /An. LV (1937), 5-6 (mai- iun.), pp. 383-384/.
3370. ERBICEANU, C., Cea mai veche explicare a
Liturghiei şi a tot ritualul din Biserica Ortodoxă în limba
românească. /An. XIII (1889), 3 (iun.), pp. 152-156/.
Explicarea Sfintei Liturghii ficută de către loanichie Cacavela (1793)
3371. Id., Săvârşirea Sfintei Liturghii în duminici pe
timpul Fericitului Iustin, filosof şi martir. /An. XVI (1892), 8
(nov.), pp. 638-641/.
3372. GHEORGHIŢĂ, Nicolae (Prof.), Chinonicul
duminical în perioada post-bizantină. Aspecte liturgice şi
morfologice. /An. CXXTV(2006), nr. 4-6(apr, - iun.), pp. 448-473/.
1.Liturgica; 2. Morfologia chinonicului duminical; 3. Tradiţia
manuscrisă. Concluzii.

390
3373. IONESCU, Duminică (Pr.), Pr. Dr. Petre
Vintilescu, Două inime îngereşti în Liturghie, Imnul
heruvimic şi imnul seraflmic (Piteşti, 1927)./An. XLV (1927),
11 (nov.), pp. 693-695/ (Recenzie).
3374. IONESCU, I.(Pr.), Vechimea Sfintei Liturghii la
poporul român. /An. CXXIII(2005), nr. 4-6(apr. - iun.), pp.
395-421/.
începuturile Sfintei Liturghii în cultul creştin. Informaţii despre
Liturghia creştină în veacul al II-lea. Informaţii despre liturghia creştină din
secolul al IV-lea înainte. Vechimea Sfintei Liturghii la poporul român. Concluzii.
3375. JURAVLE, Vasile (Pr. Drd.), Liturghia creştină
descrisă în Constituţiile Apostolice (Aşezămintele Sfinţilor
Apostoli) în comparaţie cu liturghiile ortodoxe de azi. /An.
Cil (1984), 8-10 (aug.-oct.), pp. 690-701/.
3376. MIHĂLCESCU, I., Voci pentru modificarea
liturghiei luterane în Prusia. /An. XXXIII (1910), 12 (mart.),
pp. 1430-1431/.
Propuneri pentru modificarea Liturghiei lui Wilhelm III.
3377. MIRON, Vasile(Arhim. Conf. Dr.), 2008 - Anul
jubiliar închinat Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii. /An.
CXXVI(2008), nr. 3-6(mart. - iun.), pp. 475-497/.
Liturghia ortodoxă - repere istorice: 1. Originea, formarea şi
răspândirea Liturghiilor ortodoxe; 2. Autorii Liturghiilor ortodoxe şi
autenticitatea acestor Liturghii; 3. Raportul dintre Liturghia Sfântului Vasile
cel Mare şi cea a Sfântului Ioan Gură de Aur şi raportul lor cu Liturghiile de
rit antiohian; 4. Răspândirea Liturghiilor Ortodoxe. Traduceri în limbile în
care se săvârşesc; 5. Rănduiala iniţială a Liturghiilor ortodoxe şi evoluţia ei
până astăzi(a. Dezvoltarea şi formarea Proscomidiei; b) Dezvoltarea şi
formarea Liturghiei catehumenilor; c. Originea şi dezvoltarea Liturghiilor
credincioşilor). Concluzii.
3378. Id., Prezenţa reală a Domnului nostru Iisus
Hristos în Sfânta Liturghie şi condiţiile unei participări
active şi conştiente a credincioşilor la această dumnezeiască
slujbă. /An. CXXVII (2009), nr. 5-8(mai - aug.), pp. 399-413/.
3379. M/OISESCU/, Gh. I., Pr. Ioan N. lonescu-Amza,
Sfânta Liturghie pe înţelesul tuturor (Bucureşti, 1939). /An.
LVII (1939), 7-8 (iul.-aug.), pp. 461-462/ (Recenzie).
391
3380. N/ICOLAE/, N. M. (Pr.), Liturghie în lim
bulgară. /An. LIX (1941), 1-2 (ian.-febr.), pp. 123-124/.
3381. PETRE, Const. M. (Pr.), Contribuţiuni pen
lămurirea unei expresiuni liturgice. /An. XLV (1927), 2
(febr.), pp. 94-97/.
„înţelepciune, drepţi!”
3382. Id., „Puternic”, „puternice”, „putere”, „puterilor”,
„puterile”... /An. XLV (1927), 7 (iul.), pp. 412-413/.
Comentariul liturgic cu privire la formula „puternic ” din timpul
cântării „Apostolului ”. Ajunge la concluzia că e corect „puterile ”.
3383. POPESCU, Teodor M. (Prof.), Pr. Petre Vintile
încercări de Istoria Liturghiei. I. Liturghia creştină în
primele trei veacuri (Bucureşti, 1930). /An. XLVIII (1930), 10
(oct.), pp. 994-998/ (Recenzie).
3384. POPESCU-FIERBINŢI, Ioan (Prof.), Comentariu
liturgic al Sfanţului Gherman I, arhiepiscopul Constantinopolului.
/An. LXVI (1948), 3-4 (mait-apr.), pp. 1-153/.
Studiu introductiv. Autorul. Autoritatea. Biografia autorului. Scrierile
Sfântului Gherman. Comentariul liturgic: manuscrise, ediţii şi traduceri.
Variante. Valoarea lucrării. Limba, stilul, vocabularul. Concluzii.
3385. PULPEA, I. (Diac.), Nicolae Cabasila, Tălmăcirea
dumnezeieştei Liturghii (trad. de Ene Branişte) (Bucureşti,
Editura Institutului Biblic, 1946). /An. LXVI (1948), 1-2 (ian.-
febr.), pp. 80-84/ (Recenzie).
3386. RADU, Dumitru (Pr. Prof. Dr.), Dosoftei,
Dumnezăiasca liturghie, 1979 (Iaşi, Editura Mitropoliei
Moldovei şi Sucevei, 1980). /An. C (1982), 3-4 (mart.-apr.), pp.
421-426/ (Recenzie).
3387. Redacţia, Liturghie grecească în Roma.
XXXII (1909), 11 (febr.), p. 1306/.
3388.Id., Aprobarea ca Sfânta Liturghie a Darurilor
mai înainte sfinţite să poată fi săvârşită seara. /An.
LXXXVTII (1970), 5-6 (mai-iun.), p. 498/.
3389. Id., O nouă traducere a Sfintei Liturghii. /An.
LXXXIX (1971), 7-8 (iul.-aug.), pp. 815-816/.
Traducere în limba finlandeză.
392
3390. REGUŞ, Mihai (Pr.), Sfânta Liturghie a Sfântului
Vasile cel Mare. /An. XLVIII (1930), 1 (ian.), pp. 55-56/.
3391. SCRIBAN, I. (Arhim.), Icon. Petre Vintilescu, O
propoziţiune liturgică; „Cu înţelepciune, drepţi!” ori „Cu
înţelepciune dreaptă!” (Piteşti, 1926). /An. XLIV (1926), 6
(iun.), p. 365/ {Recenzie).
3392.Id., Pr. Dr. Petre Vintilescu, Sacrificiul sângeros
ca principiu al Liturghiei (Bucureşti, 1927), /An. XLV (1927),
5 (mai), p. 318; 10 (oct.), pp. 632-634/ (Recenzie).
3393.Id., Pr. Dr. Petre Vintilescu, Două imne îngereşti
în Liturghie, imnul heruvimic şi imnul seraftmic (Piteşti,
1927). /An. XLV (1927), 10 (oct,), p. 640/ {Recenzie).
3394. Id., Pr, Prof. Petre Vintilescu, Valoarea socială a
Liturghiei (Bucureşti, 1931). /An. XLIX (1931), 11 (nov.), p.
767/ {Recenzie).
3395. Id., Pr. Pr. Nicolae Tărchilă, Tâlcuirea Sfintei
Liturghii (Sibiu, 1931). /An. XLIX (1931), 12 (dec.), p. 863/
{Recenzie).
3396.Id., Săvârşirea Liturghiei în timpul apostolilor.
/An. III (1877), 4 (ian.), pp. 165-166/.
3397. SIMEDREA, T. (Arh.), Dr. I. Vaşca, Sfânta
Liturghie la Radio, în „Renaşterea”, Cluj, XII (1934), 4. /An.
LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 118 / {Recenzie).
3398. Id., Vartolomeu (Stănescu - n.n.), episcopul
Râmnicului, Sfânta Liturghie în legătură cu Radio, în
„Universul”, LI (1934), 12. /An. LII (1934), 1-2 (ian.-febr.), p.
119 / {Recenzie).
3399. Id., Pr. Dr. Petre Vintilescu, Iarăşi Radio şi
Sfânta Liturghie în „Curentul”, VIII (1934), nr. 2154. /An. LII
(1934), 1-2 (ian.-febr.), p. 120/ {Recenzie).
3400. Id., N. Gogol, La Divine Liturgie medite par... (trad.
de P. p. Tbeodore Balpaire) (Prieure d’Amay-sur-Meuse, 1934).
/An. LII (1934), 3-4 (mart.-apr.), pp. 261-262/ {Recenzie).
3401. Id., Pr. Anton Popescu, Ce se poate vedea Ia

393
Sfânta Liturghie. (Huşi, 1934). /An. LII (1934), 7-8 (iul.-aug.)
p. 545/ (Recenzie).
3402. STĂNILOAE, D. (Pr. Prof.), Liturgica şi unitatea
religioasă a poporului român. /An. LXXTV (1956), 10-11 (oct.-
nov.), pp. 1078-1087; an. IV(2013), nr. 2(mai-aug.), pp. 291-304/45.
3403. ŞESAN, M. (Pr. Prof.), Fraţii Chirii şi Metodiu au
liturgisit în ritul bizantin. /An. XCVI (1978), 5-6 (mai-iun.),
pp. 470-471/.
Recenzie articolului prof. Dr. VI. Buchta, Amurgul legendei despre
Liturghia Sfântului Petru ca o liturghie chirilo-metodiană ”, în
„Pravoslavny Kalendar", Praha, 1976, pp 106-116/
3404. TEODOR (Episcop de Andida), Comentariul
liturgic (trad. de Pr. Prof. N. Petrescu). /An. LXXXIX (1971),
3-4 (mart.-apr.), pp. 300-322/.
3405. TOMITANUL, Lucian (Episc.), Misiunea pastorală
a preotului reflectată în rugăciunile Sfintei Liturghii. /An.
CVIII (1990), 4-5 (mai-iun.), pp. 63-70/.
3406. /ŢEPOSU/, Ghcnadie (Episc.), Liturgica. /An
(1876), 10 (iul.), pp. 681-696; 12 (sept.), pp. 721-736/.
3407. VTNTILESCU, Petre (Pr. Prof.), Troparul ceasului
al treilea în rânduiala Epiclezei. /An. LV (1937), 1-2 (ian -
febr.), pp. 1-21/.
3408. Id., Sophie Antoniadis, Place de la Liturgic dans
la tradition des lettres grecoues (Leiden, 1939). /An. LIX
(1941), 7-8 (iul.-aug.), pp. 444-454/ (Recenzie).
3409. Id., Proscomidia privită istoric în structura şi
rânduiala ei. /An. LX (1942), 7-8 (iul.-aug.), pp. 320-360/.
3410. Id., Liturghia credincioşilor privită istoric în structura
şi rânduiala el /An. LXI (1943), 1-3 (ian.-mait), pp. 33-85/.
3411.Id., Liturghia în viaţa românească. /An. LXI
(1943), 4-6 (apr.-iun.), pp. 184-206/.
3412. Id., Funcţiunea eclesiologică sau comunitară a
Liturghiei. /An. LXIV (1946), 1-3 (ian.-mart.), pp. 1-28/.

45 în reluarea din 2013, titlul a fost modificat în Liturghia şi unitatea.,.


394
3413. Id., Pregătirea sfinţilor slujitori pentru oficiul
Liturghiei. /An. LXXVII (1959), 2 (febr.), pp. 141-176/.
3414. Id., Dumnezeiasca Liturghie comentată în oficiul şi
în textul ei. /An. LXXVII (1959), 11-12 (nov.-dec.),pp. 1073-1099/.
3415. Id., „Vohodul Mic” sau „Intrarea Mică” şi
momentele următoare din Liturghia catehumenilor. /An.
LXXVIII (1960), 7-8 (iul.-aug.), pp. 629-657/.
3416. Id., Liturghia credincioşilor. /An. LXXVIII
(1960), 11-12 (nov.-dec.), pp. 1030-1053/.
3417. Id., Anafora sau ritualul Sfintei jertfe liturgice.
/An. LXXIX (1961), 7-8 (iul.-aug.), pp. 733-754/.
3418.Id., Epiclesa. /An. LXXX (1962), 1-2 (ian.-febr.),
pp. 86-104/.
3419.Μ., Rugăciunea dipticelor sau a pomenirilor de la
Sfânta Jertfă Euharistică. /An. LXXX (1962), 7-8 (iul.-aug.),
pp. 658-572/.
3420.Id., Oficiul Sfintei Liturghii după dipticele de la
finele anaforei euharistice şi până la înălţarea Sfântului
Agneţ. /An. LXXXI (1963), 1-2 (ian.-febr.), pp. 111-130/.
3421.Id., Capitolul împărtăşirii în cadrul Sfintei
Liturghii. /An. LXXXI (1963), 3-4 (mart.-apr.), pp. 265-296/.
3422.Id., împărtăşirea la Sfânta Liturghie privită sub
aspectul spiritualităţii creştine. /An. LXXXI (1963), 9-10
(sept.-oct.), pp. 962-976/.
3423. Id., Rugăciunile Apolisului Liturghiei. /An.
LXXXII (1964), 3-4 (mart.-apr.), pp. 276-283/.
3424. Id., Ritul Proscomidiei. /An. LXXXII (1964), 11-
12 (nov.-dec.), pp. 1043-1068/.
3425. VORNICESCU-SEVERINEANU, Nestor (Episc.),
Dosoftei, mitropolitul Moldovei, apărător al epiclezei euharistice.
/An. XCV (1977), 7-8 (iul.-aug.), pp. 727-753/ (Foto. 8 buc.).
Epicleza în cultul Bisericii Ortodoxe. Atestări patristice. Istoricul
problemei. Contribuţiile lui Dosoftei. Fundal teologic în secolul al XVlI-lea.
Concluzii, Resume.

395
X V . Ie ru rg ii. P o m e n ir i

3426. BALAUR, D., E. Nichiforov, /Pomenirea creştinilor


ortodoxi/, în „Pravoslavnâi Sobosădnică” 1935, p. 77-78. /An. LIV
(1936), 1-2 (ian.-febr.), p. 136/ (Recenzie).
3427. CARAZA, Ioan (Diac.), Inimile vii ale er
martiri. /An. CIX (1991), 10-12 (oct.-dec.), pp. 61-66/.
3428. CHIRVASIE, Ioan (Pr. Mag.), Rugăciunile pentru
cei adormiţi în învăţătura Bisericii romano-catoiice şi orto ­
doxe. /An. LXXVII (1959), 3-4 (mart.-apr.), pp. 385-394/.
3429. DA VID, P. I. (Diac.), Eroul necunoscut de-a
pururi pomenit în Biserica strămoşească. /An. CIX (1991),
10- 12 (oct.-dec.), pp. 34-44/.
3430. ENĂCEANU, Ghenadie (Arh.), Aghiazma sau
sfinţirea apei. /An. I (1875), 12 (sept.), pp. 893-903/.
Aghiazma în tradiţia Bisericii Ortodoxe, Romano-Catolice şi
poporului român. Elemente văzute şi nevăzute ale ierurgiei. Rolul agkiazmei.
3431. M/OISESCU/, Gh. I,, Ioan N. lonescu-A
Rostul parastaselor, ediţia a IlI-a (Bucureşti, 1937). /An. LVI
(1938), 1-4 (ian.-apr.), pp. 142-143/ (R ecen zie)..
3432. NAGHIU, Iosif E., Aghiazma. /An. LVIII (1940),
11- 12 (nov.-dec.), pp. 817-820/.
3433. NAZARIE, Constantin (Pr.), Aghiazma.
XXXV (1912), 11 (febr.), pp. 1294-1298/.
Comentarii asupra lucrării lui Amedee Gestone, L ’eau Benite (Paris,
1908) Aghiazma în tradiţia ortodoxă.
3434. /ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, Calistrat (Arh.),
Rugăciunile Bisericii sau pomenirile pentru cei repausaţi în
Domnul. /An. XXVI (1902), 2-3 (febr.-mart.), pp. 257-268/.
3435. Id., Cele două sâmbete orânduite de Sfânta noastră
Biserică pentru pomenirea celor adormiţi în Domnul. /An.
XXVI (1902), 4 (iul.), pp. 373-382/.
3436. Id., Ceremoniile înmormântărilor. /An. XXIX
(1905), 6 (sept), pp. 662-673/.
3437. P/OPESCU/, D. St., Pr. C. Gr. Chirica, O doctorie
396
Ύ

de mare preţ (aghiazma - n.n.) (Bucureşti, 1929). /An. LIX


(1941), 9-10 (sept.-oct.), p. 596/ (Recenzie).
3438. RĂUŢESCU, I. (Pr.), Sărindarul. /An. XLV
(1927), 7 (iul), pp. 406-408/.
3439. Redacţia, Parastasul de şase luni pentru
repausatul rege Carol I, săvârşit în catedrala Mitropoliei
Moldovei. /An. XXXIX (1915), 1 (apr.), pp. 98-99/.
3440. SCRIBAN, I. (Arhim.), Vitejii mor cu credinţă.
/An. XLIII (1925), 3 (mart.), pp. 152-153/.
3441. Id., Pr. Ioan N. Ionescu, Parastasele (Bucureşti,
1927). /An. XLV (1927), 10 (oct.), p. 640/ (Recenziei).
3442. /SINOD, Sfântul/, Rânduiala sfinţirii şi arborării
drapelului naţional. /An. CXX (2002), nr. 10-12 (oct.-dec.),
pp.422-424/.
3443. STRUGARIU, Const. (Drd.), Grija pentru cei
morţi în cultul şi spiritualitatea ortodoxă. /An. CI (1983), 9-
10 (sept.-oct.), pp. 679-691/.

X V I. T e r m in o lo g ie litu rg ic ă

3444. C/ĂCIULĂ/, Ol. N. (Pr.), Ghenadie, mitropolitul


Heliopolisului, /Etimologia şi însemnătatea cuvântului
„rasă”/, în „Ortodoxia” VI (1935), pp. 229-232. /An. LIII
(1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 414/ (Recenzie).
3445. CRAIOVEANU, Ghenadie (Arh.), „Slavă” şi
„Mărire”. /An. X (1886), 4 (apr.), pp. 269-283/.
3446. ERBICEANU, C., /Teodosie, mitropolitul
Ungrovlahiei, învăţătura preoţilor pe scurt (Buzău, 1702).
/An. XIV (1890), 9 (dec.), pp. 703-71 \!(Recenzie)..
3447.Id., Despre termenii întrebuinţaţi în serviciul
bisericesc şi în cărţile de ritual în Biserica noastră Ortodoxă.
/An. XVIII (1894), 3 (iun.), pp. 219,235/.
Revizuirea cărţilor de cult în Biserica Ortodoxă Română. Termenii asupra
cărora se poartă discuţii (comentariile de rigoare): „vesperină", „vespera”-
vecemie;,, mărire slavă ieşire intrare", „înţelepciune ", „înţelepciunea ”,
„stihoavnă”, „tropar", „litie" - „litanie”, „otpust”- „apolis", „clopot".
397
3448. FECIORU, D. (Pr.), Pr. Paraschiv Anghelescu,
Slavă şi Mărire. Studiu de documentare liturgică (Bucureşti,
1939). /An. L W I (1940), 1-4 (ian.-apr.), pp. 244-247/ (Recenzie).
3449. GRUMĂZESCU, C. (Pr ), Purificarea limbii
cărţilor de ritual. /An. XLI (1922), 3 (dec.), p. 185/.
3450. MANGÎRU, B„ Graiul bisericesc. /An. XXX
(1914), 8 (nov.), pp. 803-813/.
Tradiţia limbiifolosite în cărţile româneşti de cult. Neologismele.
3451. POPESCU, Niculae M. (Pr.), „Slavă” sau „Mărire”.
Diortosind Molitfelnicul. /An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct), pp. 492-497/.
Istoricul tipăriturilor de Moliţfelnice cu urmărirea frecventă a celor
doi termeni puşi în discuţie. Pledează pentru românescul „mărire” şi
înlocuirea treptată a lui „slavă".
3452. /Redacţia/, /Formule de pomenire a conducătorilor
ţării la serviciile bisericeşti/. /An. XVII (1893), 9 (dec.), p. 768/.
3453. SCRIBAN, I. (Arhim.), „Aleluia” în Biserica
noastră şi la catolici /An. XLV (1927), 4 (apr,), p. 250/.
3454. Id„ „Biserică” ori „biserică”. /An. XLVII (1929),
7-8 (iul.-aug.), pp. 753-754/.
3455. Id., „Dumnezeu” ori „D-zeu”? /An XLVII (1929),
7-8 (iul.-aug.), p. 754/.
3456.Id., Pr. Petre Vintilescu, Expresiunea „Slujbă
cuvântătoare” din Liturghierul român (f.l., 1939). /An. LVII!
(1940), 3-4 (mart.-apr.), p. 262/ (Recenzie).

X V I I. S im b o lu r i c r e ş tin e în c u lt

3457. BELDIE, Const., Simbolurile prânzurilor şi al


ridicării Panaghiei. /An. XL1X (1931), 9 (sept.), pp. 564-566/
3458. DUDU, V., Crucile de pe marginea drumur
/An. LIV (1936), 3-4 (mart.-apr.), p. 221/.
3459. MANGÎRU, B., Câteva însemnări despre mi
simbolismul bisericesc. /An. XXXV (1912), 10(ian.),pp. 1104-1113/.
3460. MIHĂLCESCU, I. (Pr.), Data Paştelui şi ouăle de
Paşti. /An. XL (1922), 7 (apr.), p. 560/.
398
3461. POPESCU, Nicuiae M. (Pr. Prof.), Floriile şi
Salvia. /An. LXIII (1945), 7-8 (iul.-aug.), pp. 363-377/.
Ramurile de salcie în cultul creştin. Etimologia istorică a termenilor
„florii ” şi „stâlpări ”, „Salavia ” - colindul copiilor spre a împărţi ramurile
de salcie în Sâmbăta lui Lazăr (obicei din zona Bucureştilor —n.n.).
3462. ZOTU, G., Simbolismul pescelui. /An. VI (1882),
9 (sept.), pp. 548-557.

X V I II. T e x te litu rg ic e

3463. A/NGHELESCU/, P. (Pr.), Prot. Prof. Iv. Goşev


/Un fragment de cărămidă de la Preslav cu texte liturgice din
sec. IX-X/, în „Anuarul Universităţii din Sofia” XI (1933-1934).
/An. LIII (1935), 7-8 (iul.-aug.), p. 425/ {Recenzie).
3464. BALAUR, D., Ucazul Patriarhiei din Moscova în
privinţa textului troparului şi condacului Sfintei Cruci a
Domnului. /An. LIII (1935), 1-2 (ian.-febr.), pp. 77-78/.
3465. BOBULESCU, C., Variante manuscrise inedite
de propovedanii la sufletul cel drept şi cel păcătos şi alte cărţi
populare religioase, în care se vorbeşte despre cele 24 de
vămi ale văzduhului. /An. XLI (1922), 1 (oct.), pp. 11-24/.
3466. DEMETRESCU, Drag. (Dr.), Vechi manuscris
liturgic. /An. XL (1916), 5-6 (mai-iun.), pp. 446-447/.
3467. DIACONESCU, Ilie (Pr.), Un exemplar liturgic
necunoscut: „Slujba Sfântului Nifon” (Sibiu, 1806). /An.
XCIV (1975), 5-6 (mai-iun.), pp. 698-702/.
3468. ENĂCEANU, G. (Arhim.), Din istoria literaturii
bisericeşti a românilor. Un Sbornic. /An. VIII (1884), 11
(nov.), pp. 830-850; 12 (dec.), pp. 942-964/.
Istoria Te-Deum-urilor în Biserica creştină în general şi cea română
în special. Descrierea şi prezentarea unui manuscris din secolul al XVI-lea
de la Mănăstirea Neamţ reprezentând un Sbornic slavon.
3469. Id., Mitropolia Ungrovlahiei. Neofit (1738-1754).
/An. XIV (1890), 8 (nov.), pp. 654-656/.
3470. ERBICEANU, C., Liturghierul din 1702 imprimat

399
de Şerban Cantacuzm vel paharnic. /An. XIII (1889), 3 (iun.),
pp. 157-164/.
3471.Id., Un manuscris românesc. /An. XIV (1890), 7
(oct.), pp. 521-537/.
Cuprinde Liturghia Sfântului loan Hrisostom în limbile greacă şi
slavă şi un Catehism împotriva luteranilor.
3472. Id., /Ştefan, mitropolitul Ungrovlahiei (1648-
1686), Mistirio sau Sacrament sau Taine (Târgovişte, 1651).
/An. XIV (1890), 9 (dec.), pp. 667-678/.
3473. Id., /Ştefan, mitropolitul Ungrovlahiei (1648-
1686), Pentru Tainele, tocmealele/ (1651). /An. XIV (1890), 9
(dec.), pp. 679-689/.
3474. Id., /Teodosie, mitropolitul Ungrovlahiei, învăţă­
tura preoţilor pe scurt (Buzău, 1702). /An. XIV (1890), 9
(dec.), pp. 703-711/.
3475. Id., Enciclica canonică a episcopului de Rîmnic
Filaret. /An. XV (1891), 7 (oct.), pp. 507-521/.
Cărţile de cult. Botezul. Mirungerea. Dispoziţii canonice şi liturgice
privind disciplina clerului şi rănduiala unor slujbe bisericeşti.
3476.Id., Serviciul cuvioasei Maicii noastre Paraschiva
şi a Sfântului Grigorie Decapolitul, ediţia 1692. /An. XVII
(1893), 9 (dec.), pp. 708-715/.
3477. Id., Un manuscris românesc cuprinzând servicii
bisericeşti la întâmplări de boli grele, în special la ciumă.
/An. XVII (1894), 11 (febr.), pp. 868-880/.
3478. Id., Istoria împăratului Amfilog şi înţălesul
Sfintei Liturghii, precum a văzut împăratul în Biserica
Ierusalimului. /'An. XXVIII (1904), 5 (aug ), pp. 481-500/.
3479.Id., Analisa cărţei ce cuprinde serviciul Sfintei
Cuvioasei Paraschiva şi a Sfântului Grigorie Decapolitul,
imprimată în greceşte pe timpul Domnului Constantin
Brâncoveanu de Antim Ivireanul. /An. XXVIII (1904), 7
(oct.), pp. 756-766/.
3480. Id., Rugăciune. /An. XXXI (1908), 10 (ian.), pp.
1149-1150/.
400
••■yr

Spicuiri din rugăciunile publicate în Sinopsa (Iaşi, 1813).


3481. /GEORGESCU/, Pimen/ (Mitrop.), /Rugăciune la
sfinţirea monumentului lui Cuza Vodă/. /An. XXXVI (1912),
3 (iun.), p. 296/.
3482. G/ÎRBOVICEANU/, P., Serbarea lui Ştefan cel
Mare. /An. XXVIII (1904), 2 (mai), pp. 231-233/.
Rugăciuni admise de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
pentru a se rosti cu prilejul comemorării a 400 de ani de la moartea lui Ştefan
cel Mare.
3483. MANGÎRU, B., „Cu noi este Dumnezeu”. /An.
XXXVII (1913), 7 (oct.), pp. 474-477/.
3484. MĂLINAŞ, Marin, Manuscrise liturgice din
Bihor. /An. XCIII (1975), 9-10 (sept.-oct.), pp. 1129-1138/.
Generalităţi. Copistul Popa Flore (sec. XVII-XVIII). Molitvelnicul de
la Valea Mare judeţul Bihor din 1705.
3485. M/OISESCU/, Gh. I., Pr. Dr. Ioan Zugrav, Un
manuscris din anul 1419 al Liturghiei Sfântului Vasile cel
Mare (Cernăuţi, 1938). /An. LVII (1939), 5-6 (mai-iun.), p. 355/
(Recenzie).
3486. /ORLEANU-BÎRLĂDEANU/, C(alistrat) (Arh.),
Cele mai însemnate imne contra ereticilor. /An. XIX (1895),
8 (nov.), pp. 531-538/.
3487. /PETRESCU/, Ghenadie (Mitrop.), Rugăciunea
întocmită şi citită (...) cu ocasiunea inaugurării podului de
peste Dunăre. /An. XIX (1895), 8 (nov.), pp. 481-485/.
3488. Redacţia, Rugăciuni care se citesc la vreme de
război. /An. XL (1916), 5-6 (mai-iun.), pp. 379-381/.
3489. SCRIBAN, I. (Arhim.), Consultarea teologică.
/An. XLI (1923), 13(oct), p. 993/.
3490. VASILESCU, Gh., Momente de sărbătoare la
Târgovişte. /An. CXXVI(2008), nr. 7-12(iul, - dec.), pp. 166- 185/.
l.Lansarea ediţiei jubiliare a Liturghierului lui Macarie şi
acordarea titlului onorific de mitropolit ad personam IPS Arhiepiscop Nifon
al Tărgoviştei; 2. Târgovişte - capitala tiparului românesc. 500 de ani de la
tipărirea Liturghierului lui Macarie//J05 - 2008)(Arhiep. Nifon).

401
X I X R â n d u ie li ş i p r a c tic i litu r g ic e

3491. BĂLTEANU, Iosif (Pr.), Când ridicăm Epitaful


de pe Sfânta Masă? /An. LI (1933), 7-8 (iul.-aug.), p. 316/.
3492. BIZEREA, P. (Pr.), Tipicul bisericesc. /'An. XLI
(1923), 5 (febr.), pp. 360-364/.
Recenzie la Tipicul bisericesc (Bucureşti, 1918).
3493. Id., Slujba încoronării. /An. XLVIII (1930), 7-8
(iul.-aug.), pp. 660-667/.
3494. BOBULESCU, C., Obiceiul ca mitropoliţii să f
îngropaţi stând în scaun. /An. XLV (1927), 5 (mai), pp. 271-
278/ (Foto. 1 buc.).
3495. BRANIŞTE, Ene (Pr. Prof.), Rânduiala slujbei în
sobor de preoţi fără diaconi. /An. LXXVIII (1960), 3-4 (mart.-
apr.), pp. 218-257/.
îndrumări Upiconale privind numărul preoţilor participanţi la o slujbă,
întâietatea, protosul, ordinea şi înveşmântarea preoţilor aflaţi în sobor. Reguli
generale de observat în timpul slujbelor. Rânduiala următoarelor slujbe slujite
în sobor de preoţi: Vecernia, Litia şi Sfânta Liturghie.
3496. Id., Serviciul Litiei. /An. LXXXVIII (1970), 11-12
(nov.-dec.), pp. 1233-1245/.
3497. BURADA, Teodor, Rânduiala de Anul Nou păzi
de un părinte creştin. /An. XI(1888), 10 (ian.), pp. 872-8/7/.
3498. CĂLUGĂR, Dumitru (Pr. Asist.), voi. îndrumări
tipiconale pe anul 1954 (Arad, 1954). /An. LXXII (1954), 4
(apr.), p. 494/ (Recenzie).
3499. CRIVEANU, Gr. (Pr.), Umblatul cu zi întâi./An.
XL (1922), 11 (aug.), pp. 825-828/.
3500. CRONŢ, G., V. K. Exarhos, /Sistemul citirilor biblice
în vigoare la noi în timpul orânduit pentru cultul public/, (Atena,
1935). /An. LIV (1936), 5-6 (mai-iun.), pp. 391-392/ (Recenzie).
3501.Id., Grijă pentru rânduielile liturgice. /An. LVI
(1938), 1-4 (ian.-apr.), p. 186/.
3502. E/NÂCEANU/, G., Tipicul în Biserica Ortodox
/An. XVI (1892), 6 (sept.), pp. 429-434/.
402
Recenzia Tipicului tipărit de către Patriarhia de Constantinopol
(Constantinopol, 1888),
3503. ERBICEANU, C., Tipicul serviciilor bisericeşti la
români în sărbătorile mari, când trebuie să fie de faţă şi
domnitorii ţării. /An. XV (1891), 9 (dec.), pp. 700-705/.
Serviciile divine la Bobotează, la denia Vinerii celei Mari, la Paşti şi
Izvorul Tămăduirii.
3504. Id., Tipicul în Biserica Ortodoxă. /An. XVI (1892),
7 (oct.), pp. 530-544/.
Prezentarea Tipicului Patriarhiei de Constantinopol (Constantinopol,
1888). Canoane privitoare la serviciul divin şi comentariile unor exegeţi la
aceste canoane (canonul 75 al Sinodului VI — ecumenic, comentariile lui
Balsamon, Aristen, Sfântul Ioan Hrisostom şi Teodor Studitul) canonullS al
Sinodului din Laodiceea.
/An. XVI (1892), 8 (nov.), pp. 631-637/.
Rânduiala Vecerniei, Utreniei şi Sfintei Liturghii.
3505.Id., Rebotezarea romano-catolicilor şi uniaţilor la
începutul secolului prezent. /An. XVIII (1894), 3 (iun.), pp.
261-263/.
Jalba Zamfirei Ungureanu de af i primită la Ortodoxie. Formalităţile
şi rânduiala rebotezării.
3506. Id., Un fapt istoric privitor la trecutul armatei
române. /An. XXIX (1905), 8 (nov.), pp. 861-864/.
Textul epistolei patriarhului Hrisant al Ierusalimului (1728)
privitoare la săvârşirea Sfintei Liturghii în câmp deschis, în caz de forţă
majoră. Clerici în Războiul de Independenţă.
3507. Id., Serviciul ce se făcea Ia încoronarea domnitorilor
noştri compus de Gheorghe Papadopol, profesor la Şcoala
Domnească din Bucureşti (manuscris inedit - n.n.). /An. XXXIV
(1910), 1(apr.), pp. 75-78/.
3508. G/ÎRBOVICEANU/, P., /Pr. D. Lungulescu,
Explicaţii asupra Tipicului dumnezeieştilor servicii cu
rânduiala din Trîod şi Penticostar (Craiova, 1914). /An.
XXXVIII (1914), 8 (nov.), p. 851/ (Recenzie).
3509. LANCU, Nic. I. (Pr.), Păşirea în Sfântul Altar. /An.
LI (1933), 5-6 (mai-iun.), pp. 217-219/.
3510. IONESCU, C, Despre ceremonii şi predici ca
403
elemente constitutive şi neapărat trebuincioase ale serviciului
divin ortodox. /An. II (1876), 5 (febr,), pp. 328-336/.
3511.I/VAN/, I/orgu/, Apostolul şi Evanghelia se citesc
cântat. /An. LV (1937), 7-10 (iui.-oct.), p. 598/.
3512. MANGÎRU, D. V. (Pr.), Practică fără Tipic. /
L (1932), 3 (mart.), pp. 250-251/.
Inovaţii în cult (Sfântul Epitaf).
3513. MANOILESCU, Hristofor(Pr.), Răspunde l
chestiune de Tipic. /An. XLVIII (1930), 3 (mart.), pp. 221-226/.
Despre folosirea Sfântului Disc la Sfânta Liturghie.
3514. /MICLESCU/, Calinic (Mitrop.), Rânduiala
trebuie a se păzi în serviciul Bisericii la ziua Praznicului
Bunei Vestiri, când se întâmplă în Sfânta şi Marea Vineri.
/An. III (1877), 5 (febr.), pp. 210-211/.
3515. MOISESCU, Gh. I., Protos. Nicodim Ioniţă,
Rânduiala sfintei slujbe a dumnezeieştilor Patimi ale Domnului
nostru Iisus Rristos (Paştile) (Bucureşti, 3941). /An. LIX (1941),
7-8 (iul .-aug.), p. 464/ {Recenzie).
3516. MUSTĂCIOSU, Andrei (Pr.), Uniformitate
divergenţă în acţiunile rituale? /An. LI (1933), 3-4 (mart.-
apr.), pp. 127-130/.
Ridicarea dverei la uşile împărăteşti. Desfacerea Sfântului Antimis.
Binecuvântarea anaforei. Citirea „Stâlpilor" la înmormântări.
3517. NICORESCU, loan, Practică fără Tipic. /An. L
(1932), 6 (iun.), pp. 433-434/.
3518. /PETRESCU/, Ghenadie (Mitrop.), Circulare. /
XVIII (1894), 1 (apr.), pp. 3-5/.
Circulare privitoare la înmormântări, costumul preoţesc, săvârşirea
Sfintei Liturghii, la unele inovaţiifăcute de preoţi (ieşirea cu Sfintele Daruri,
cununie, colindul cu Botezul la începutul fiecărei luni).
3519. PLOIEŞTEANU, Inocent M,(Arh.), Rugăciune cetită
la punerea temeliei clădirilor pendinte de Seminarul Nifon din
strada Victoriei. /An. XII(1888), 6(sept.), pp. 461 - 462/.
3520. P/OPESCU/, D. St., Prof. Dr. loan Zugrav, Slu
şi patimile Sfântului Marelui Mucenic Procopie (Cernăuţi,
1940). /An. LX (1942), 5-6 (mai-iun.), pp. 231-232/ {Recenzie).
404
3521. POPESCU, M. (Pr.), Un răspuns. /An. L (1932), 5
(mai), p. 397/.
Ridicarea Sfântului Epitaf.
3522. PROCOPOVICI, P. (Pr. Prof. Dr.), Lămurire la o
chestiune de ritual. /An. XLVIII (1930), 11 (nov.), pp. 1051-
1052/.
Ridicarea Sfântului Disc.
3523. /Redacţia/, Buna Vestire. /An. VI (1882), 2 (febr.),
pp. 110-111/.
3524. Id., Practici cultice denaturate. /An. LXX (1952),
6-8 (iun.-aug.), pp. 419-420/.
Invenţii la slujba Sfântului Maslu.
3525. REGUŞ, Mihai (Pr.), Practică fără tipic. /An. L
(1932), 7 (iul.), pp. 472-473/.
Ridicarea Sfântului Epitaf.
3526. SCRIBAN, I. (Arhim.), Constantin V. Lascăr,
Cartea cântăreţilor bisericeşti (Bucureşti, 1931). /An. XLIX
(1931), 4 (apr.), p. 383/ {Recenzie).
3527. Id., Prot. Dr. Gh. Ciuhandu, Rânduiala Sfintei
Mărturisiri la români. însemnări rituale cu două anexe:
Ritualul sârbesc (1524) şi ritualul românesc (1681) (Cernăuţi,
1933). /An. LI (1933), 1-2 (ian.-febr.), pp. 90-91/ {Recenzie).
3528. Id., în noaptea dinspre Anul Nou. /An. XLIII
(1925), 1 (ian.), pp. 45-46/.
Obiceiuri şi inovaţii în cult.
3529. Id., Biserică-automobil. /An. XLV (1927), 12
(dec.), p. 766/.
Inovaţii cultice în S. U.A.
3530. SINOD, Sf., Scrisoare pastorală. /An. XL (1922),
11 (aug.), pp. 849-852/.
Reglementarea serviciului divin cu prilejul unor festivităţi.
3531. S/IMEONOV/, S., D. V. Diulgherov, /Folosirea
necorespunzătoare a cărţilor ortodoxe de ritual/, în „Anuarul
Universităţii din Sofia, XVIII (1940-1941), pp. 1-129. /An. LX
(1942), 1-4 (ian.-apr.), pp. 123-124/ {Recenzie).
3532. ŞTIUBEIU, C. (Pr.), Cum se duc vechile şi
405
înălţătoarele rânduieli religioase creştineşti. /An. XLV
(1927), 6 (iun.), pp, 345-346/.
Spălarea picioarelor în Joia Mare.
3533. TOMAZIU, T. (Pr.), Practica fără Tipic. /An. LI
(1933), 3-4 (mart. - apr.), pp. 131-133/.
Ridicarea Sfântului Epitaf.
3534. ZOTU, Gh., înmormântările în biserica veche.
/An. VI (1882), 9 (sept.), pp. 513-517/.

X X . C im itire. C re m a to r ii

3535. B/ALAUR/, D. L, Gr. I. Grabbe, /în chestia


atitudinii Bisericii Ortodoxe faţă de cremator/, în
„Ţărcovnaia Jizni”, an. VIII (1940), pp. 135-138. /An. LIX
(1941), 1-2 (ian.-febr.), p. 89/ {Recenzie).
3536. COMAN, Constantin N. (Pr.), Să ardent trupurile
sau să le dăm pământului? /An. XLII (1924), 6 (iun.), pp. 341-
342/.
3537. COSTE A, Traian (Pr.), Creştinismul şi arderea
morţilor. /An. L (1932), 2 (febr.), pp. 136-138/.
3538. GÎRBOVICEANU, P., Cimitirele. /An. XXVII
(1903), 5 (aug.), pp. 547-550/.
Rolul cimitirelor. Cimitirele în tra d iţia p o p o r u lu i ro m â n . Necesitatea
îngrijirii cimitirelor.
3539. GRIGOROVSCHI, C. (Pr.), Câteva cuvinte despre
arderea trupului morţilor. /An. XLII (1924), 12 (dec.), pp.
707-709/.
3540. IVAN, Iorgu D., Biserica nu admite arderea
morţilor. /An. LV (1937), 7-10 (iul.-oct.), p. 593/.
3541. MANGÎRU, Badea, Cremaţiunea. /An. XXXVII
(1913) , 4 (iul.), pp. 354-361; 8 (nov.), pp. 543-553; XXXVII
(1914) , 10 (ian.), pp. 729-733/.
3542. MOISESCU, Gh., Pentru îngrijirea cimitire
/An. LIX (1941), 5-6 (mai-iun.), pp. 346-347/.
3543. PRELIPCEAN, Vladimir (Pr. Prof.), în legătură cu
406
problema incinerării. /An. LXXXV (1967), 11-12 (nov.-dec.),
pp. 1189-1193/.
3544. SCRIBAN, I. (Arhim.), Arderea trupurilor. /An.
XL (1922), 11 (aug.), pp. 861-862/.
3545.Id., Ce ne mai lipsea... arderea morţilor. /An. XLI
(1923), 5 (febr.),p. 389/.
3546. Id., Cum se cugetă azi. /An. XLI (1923), 6 (mart.),
p. 478/.
3547.Id., Alta acum: cremaţiunea. /An. XLI (1923), 11
(aug.), p. 796/.
3548. Id., Iar arderea trupurilor. /An. XLI (1923), 13
(oct.), p. 1013/.
3549.Id,, Alta, ca şi arderea trupurilor. /An. XLI
(1923) , 13 (oct), p. 1014/.
3550. Id., Statul şi arderea morţilor. /An. XLI (1923), 14
(nov.), p. 1078.
3551. Id., Primăria Bucureştiului pentru arderea
trupurilor. /An. XLI (1923), 14 (nov.), pp. 1078-1079/.
3552. Id., Mişcarea împotriva arderii morţilor. /An.
XLII (1924), 2 (febr,), p. 11/.
3553. Id., Cei cu arderea mo