Sunteți pe pagina 1din 2

Simularea Examenului de bacalaureat naţional

Proba E. a)
Limba şi literatura română
Clasa a XII-a
Anul şcolar 2017 – 2018
- mai 2018 -

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


· Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I ____________________________________________________________ 50 de puncte

 Citeşte următorul fragment:


„Am şi un decalog aici. Eu l-am scris şi tot eu l-am atârnat pe peretele sălii de aşteptare. Cum
ridic ochii, îl văd. Şi de fiecare dată citesc una din cele zece porunci. De fiecare dată una singură, ca să
mă conving s-o urmez.
Iată-le cum sună:
Prima poruncă: Să aştepţi oricât.
A doua poruncă: Să aştepţi orice.
A treia poruncă: Să nu-ţi aminteşti, în schimb, orice. Nu sunt bune decât amintirile care te ajută
să trăieşti în prezent.
A patra poruncă: Să nu numeri zilele.
A cincea poruncă: Să nu uiţi că orice aşteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viaţa.
A şasea poruncă: Repetă că nu există pustiu. Există doar incapacitatea noastră de a umple golul
în care trăim.
A şaptea poruncă: Nu pune în aceeaşi oală şi rugăciunea şi pe Dumnezeu. Rugăciunea este
uneori o formă de a spera a celui ce nu îndrăzneşte să spere singur.
A opta poruncă: Dacă gândul ăsta te ajută, nu evita să recunoşti că speri neavând altceva mai
bun de făcut sau chiar pentru a te feri de urmările faptului că nu faci nimic.
A noua poruncă: Binecuvântează ocazia de a-ţi aparţine în întregime. Singurătatea e ceva care
nu te învinuieşte că eşti egoist.
A zecea poruncă: Aminteşte-ţi că paradisul a fost, aproape sigur, într-o grotă.
Ce bună idee am avut cu decalogul ăsta. De câte ori sunt în dificultate, apelez la el. Mă uit şi
caut porunca de care am nevoie în clipa respectivă. Şi imediat îmi revin. Nu ştiu ce m-aş fi făcut fără
asta. Poate că omul s-a obişnuit să i se poruncească. El îşi permite să fie surd la rugăminţi, dar devine
atent când i se porunceşte. N-aţi văzut că şi Dumnezeu a folosit aceeaşi metodă? În loc să ne
ilumineze, a descoperit că e mult mai comod să ne poruncească. În zece porunci a rezolvat totul.
După aceea s-a putut retrage liniştit. Poruncile aveau să îmbrâncească pe cel ce trebuia îmbrâncit, să
ucidă pe cel ce trebuia ucis, pentru ca lumea să vadă că nu e de glumit cu împărăţia cerurilor şi că, la
nevoie, păcătoşii vor fi mânaţi cu biciul spre mântuire.”

(fragment din „Viaţa pe un peron”, de Octavian Paler)

A. Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text. (30 de puncte)

1. Explică semnificaţia secvenţei din text: Să nu-ţi aminteşti, în schimb, orice. Nu sunt bune
decât amintirile care te ajută să trăieşti în prezent.
2. Identifică două mărci ale subiectivităţii în text.
3. Precizează care este porunca a şaptea, în opinia lui Octavian Paler.
4. De ce „speri”, conform poruncii a opta?
5. Comentează, în 30 – 50 de cuvinte, titlul textului „Viaţa pe un peron”, de Octavian Paler.

1
B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să-ţi exprimi opinia despre rolul
poruncii în viaţa oamenilor, raportându-te atât la informaţiile din textul citat, cât şi la
experienţa personală. (20 de puncte)
În redactarea textului vei avea în vedere următoarele repere:
- formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea
corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei şi formularea unei concluzii
pertinente; 14 puncte
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare
(norme de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie), aşezarea în pagină, lizibilitatea.
6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte
subiectul propus.

SUBIECTUL AL II-LEA ________________________________________________________ 10 puncte

 Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, semnificaţiile textului următor, evidenţiind două


mijloace/procedee artistice:
Prin nopți tăcute, Lumea senină,
Prin lunce mute, Luna cea plină,
Prin vântul iute, Şi marea lină
Aud un glas; Icoană-i sunt;
Din nor ce trece, Ochiu-mi o cată
Din luna rece, În lumea lată.
Din visuri sece, Cu mintea beată
Văd un obraz. Eu plâng şi cânt.

Mihai Eminescu, Prin nopți tăcute

Pentru conţinut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica
înlănţuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru
redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL A III-LEA ______________________________________________________30 de puncte

 Redactează un eseu, de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi tema şi viziunea


despre lume într-un text poetic studiat aparţinând modernismului sau tradiţionalismului.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-un curent literar;
- evidenţierea temei, a viziunii despre lume, prin apelul la două secvenţe lirice/imagini
artistice comentate;
- analiza, la alegere, a două componente de structură/limbaj ale textului poetic ales,
semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului, din seria: titlu, imaginar
poetic, relaţii de opoziţie şi de simetrie, incipit, final, limbaj.

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.


Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existenţa părţilor componente – introducere, cuprins, încheiere –
1 punct; logica înlănţuirii ideilor – 1 punct; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii
literare 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte
subiectul propus.