Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE DESCRIERE A TEMEI PENTRU PROBA PRACTICĂ

în vederea certificării calificării profesionale

Unitatea de învăţământ: ..............................................................................................................................


Locul propus pentru desfăşurarea probei practice: ....................................................................................
Calificarea profesională: Confecţioner produse textile
Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin ordinul: OMECT nr.3257/ 19.02.2004

Competenţele / Rezultatele învăţării vizate a fi atinse (conform SPP):


1. Caracterizează cusăturile mecanice.
2. Caracterizează procesele de prelucrare a reperelor produselor textile.
3. Execută operaţii de prelucrare prin coasere a reperelor produselor textile.
4. Execută operaţii de prelucrare termică a reperelor produselor textile.

Propunerea temei pentru proba practică a fost realizată în colaborare cu operatorul economic / instituţie publică
parteneră : .......................................

Numele operatorului economic / instituţie publică parteneră:.................................................................

Titlu temă pentru proba practică: „Confecţionarea buzunar aplicat cu fald dublu exterior”

Enunţul temei pentru proba practică:


Realizaţi un buzunar aplicat cu fald dublu exterior fixat prin coasere pe canturile exterioare, utilizând o
cusătură de fixare la 0,2cm şi pasul cusăturii 2,5mm.

Sarcini de lucru:
1.Pregătirea utilajului pentru lucru
2.Efectuarea cusăturilor de prelucrare
3. Respectarea parametrilor tehnologici
4. Verificarea calităţii operaţilor de coasere
Timp de lucru: 30 minute

Materiale, echipamente necesare realizării temei propuse:


1. Semifabricate croite
2. Aţă de cusut, foarfecă, şablon de preformare
3. Maşina de cusut, maşina de călcat

Grilă de evaluare asociată:


Punctaj
Criterii de evaluare Indicatori de realizare
acordat
Criterii de evaluare pentru proba practică
1. Identificarea maşinilor specifice prelucrării reperelor Să identifice maşina utilizată în
15
produselor textile. procesul de coasere
2. Precizarea parametrilor operaţiilor de coasere. Să precizeze parametrii operaţiilor de
prelucrare prin coasere 5

3. Prelucrarea reperelor produselor textile, prin coasere Să execute operaţii de prelucrare prin
20
conform cu cerinţele procesului. coasere
4. Verificarea calităţii operaţiei de coasere Să verifice calitatea operaţiei realizate
10
5. Realizarea operaţiilor de prelucrare termică, folosind Să realizeze operaţii de prelucrare
termică a reperelor 20
maşinile conform cu cerinţele procesului.
Criterii de evaluare pentru proba orală, probă complementară
probei practice
1. Precizarea rolului acului la maşina simplă de cusut Să precizeze rolul acului 10
2. Precizarea categoriei de detalii din care face parte buzunarul Să precizeze tipul de detaliu 10
3. Enumerarea fazelor de lucru de la operaţia de prelucrare a Să enumere fazele de lucru în ordine
10
buzunarului logică
Total 100 p
*1) Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competenţelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate
rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui
criteriu i se alocă un punctaj maxim.
*2) Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competenţele/rezultatele învăţării. Fiecărui
indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.

NOTĂ:
Indicatorii de realizare trebuie să fie observabili, dar nu trebuie să descrie metoda sau activitatea de evaluare. Indicatorii de
realizare stabiliţi trebuie să reflecte o anumită dinamică de proces, din punctul de vedere al gradului de complexitate, al
autonomiei elevului şi al gradului de realizare adecvat nivelului de realizare a competenţelor/rezultatelor învăţării.

Indicatorii de realizare trebuie să conţină suficiente detalii pentru ca oricare utilizator să înţeleagă cu exactitate ce realizări se
aşteaptă din partea persoanei care învaţă, la un anumit nivel. Evaluatorul şi orice altă persoană implicată în asigurarea
calităţii vor utiliza formulările criteriilor şi indicatorilor pentru a determina atingerea de către un elev a unui rezultat de
învăţare, pe baza informaţiilor primite.

Unitate de învăţământ: Operator economic/ instituţie publică parteneră

................................................ .........................................................................

Director unitate de învăţământ Director/ Manager operatorul economic/ instituţie publică parteneră

(Nume, prenume, semnătură, (Nume, prenume, semnătură, ştampila operatorul economic/ instituţie
ştampila şcolii) publică parteneră )

.................................................... .............................................................................................................