Sunteți pe pagina 1din 2

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul .................................................., domiciliat


in ....................... .................................................................................................
........................., avand CNP .........................., identificat prin CI seria ...........
nr....................., eliberata de .............. in calitate de asociat unic si administrator al
Societatii: .................................................................................................., cu
sediul social in ........................................................................., persoana juridica
romana inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul ...........
sub nr............................., avand CUI ............................, imputernicesc prin
prezenta, pe ............................................., domiciliat
in ..........................................................., avand CNP .............................,
posesoar a CI seria ................... nr......................, eliberata de .............., pentru
toate operatiunile din Spatiul Privat Virtual.

Prin prezenta imi dau acordul cu privire la accesul


domnului/doamnei .................... la informatiile referitoare la istoricul actiunilor
aterioare din Spatiul privat Virtual.

Data, Semnatura,
........................ ...................................
IMPUTERNICIRE

Subscrisa SC PRAETORIAN GUARD S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul


in TARGU MURES, str. TAMAS ERNO , nr. 1C, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J26/1485/2008, CUI 24341331, reprezentata legal prin DOMAHIDI
KATALIN- Administrator,
imputernicim prin prezenta pe Sabau Marius Ciprian, posesor al C.I seria MS,
nr. 905510, eliberata de SPECEP TG MURES, la data de 03.12.2015, CNP
1811118261964., sa inregistreze societatea in SPV.
Imputernicirea este generala pentru toate operatiunile din SPV. Societatea isi
da acordul ca imputernicitul sa aiba acces la informatiile referitoare la istoricul
actiunilor anterioare din SPV ale societatii.
Sunt acceptati termenii si conditiile de utilizare a SPV. Prezenta imputernicire
este intocmita conform art. 18 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala si art. 15 alin. (9) din OMFP 660/2017.

Data, Semnatura,
........................ ...................................