Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala S.V.Cantacuzino, Calimanesti


Profesor: Manolache Corina
Data: 22.03.2018
Clasa: a V-a B
Disciplina: Limba şi literatura română
Titlul lecției: Adjectivul. Articolul demonstrativ
Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe
COMPETENŢE GENERALE
2.Receptarea textului scris de diverse tipuri;
3.Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4.Utilizarea corectă, adecvată si eficienta a limbii in procesul comunicarii orale si scrise.

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE


2.1. Identificarea informatiilor importante din texte - imaginarea unei continuari a intamplarilor narate.
literare si nonliterare, continue, discontinue si
multimodale.
3.3. Analiza constanta a propriului scris/ a unor -exercitii de transcriere a unor scurte texte/fragmente.
texte diverse din punct de vedere al corectitudinii, -exercitii de dictare de scurte texte.
al lizibilitatii, al coerentei si al claritatii.
4.2. Aplicarea achizitiilor lexicale si semantice de -exercitii de utilizare corecta a normelor gramaticale in
baza, in procesul de intelegere si de exprimare mesaje pe teme de interes, in contexte familiare si
corecta a intentiilor comunicative nonfamiliare.
4.4. Respectarea normelor ortografice si ortoepice -exercitii de identificare a formei corecte a unor
in utilizarea structurilor fonetice, lexicale si fapte de limba.
sintactico-morfologice in iteractiunea verbala.
Obiective operaționale:
- să recunoască adjectivele si articolele demonstratie din textele date;
- să identifice tipurile de adjective în contextele date;
- să deosebească adjectivele variabile de cele invariabile;
-să realizeze acordul adjectivului cu substantivul pe care ȋl determină;
-să aleagă forma corectă a adjectivelor;
- să creeze enunțuri în care să includă adjectivul, respectând anumite cerințe;

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: conversaţia catehetică,conversația euristică, învăţarea prin descoperire, explicaţia, lucrul cu manualul,metoda 3,2,1 schema.
Metode de evaluare: observarea sistematică, chestionarea orală.
Forme de organizare: activitate frontală, în perechi, individuală.
Resurse:
a. materiale şi mijloace tehnice de învățământ: tablă, manual, caiete de notiţe, fişe de lucru.
b. umane - elevii clasei a V-a

Bibliografie:
Pamfil, Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, Pitești, 2009.

Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii romne, Editura Polirom, Iași, 2014.

Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Limba și literatura română. Manual pentru clasa a V-a, Editura Art Educațional, București, 2017
Strategii didactice Forme și
Momentele instrumente
lecției / Durata de evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode / Mijloace de Forme de
Procedee învățământ organizare
1. Momentul Profesorul consemnează absenţii Elevii își pregătesc cele Conversația Caietele Activitate -
organizatoric şi asigură un climat favorabil necesare desfășurării frontală
1 min derulării activităţii de învăţare. lecției.
2. Verificarea Se verifică tema. Au avut de Prezintă tema și fac Conversația Invitatia Activitate Aprecieri
temei. alcătuit o invitatie catre primarul aprecieri personale. frontală verbale
3 min orasului folosind pronume
personale de politete.

2 Captarea Ca exercițiu de dezgheț, Elevii lucreaza pe grupe Lucrul pe Foaie de Activitate Analiza
atenţiei profesorul le poate cere elevilor si dau exemple de grupe flipchart pe grupe produselor
5 min să completeze propozitia raspuns. Conversatia
Supergirl este o fata…. Cu cat Dupa expirarea
mai multe adjective. timpului elevii lipesc
raspunsurile pe o foaie
de flipchart.
3. În momentul epuizării ideilor, Elevii își notează în Conversația Tabla Activitate
Comunicarea profesorul anunţă subiectul caiete titlul lecției și euristica Caietele. frontală
titlului lecţiei lecţiei, scriind pe tablă titlul şi ascultă cu atenție
în curs de enunţând obiectivele obiectivele, apoi
desfăşurare şi operaţionale. Elevii sunt notează definiția.
enunţarea informaţi că este o lecţie de
obiectivelor/ actualizare şi de completare a
competentelor cunoştinţelor vechi despre
derivate adjectiv.
1 min
4. Prezentarea Conversaţia
sarcinilor de Folosind metoda decoperirii Elevii rezolva Exercițiul Manualul Activitate Chestionarea
învăţare şi profesorul le cere elevilor sa exercitiile, tragand Caietele frontală orală
dirijarea deschida manualele la pag. 134 si concluziile necesare Descoperirea Tabla
învăţării sa rezolve impreuna cu acestia impreuna cu profesorul.
25 min exercitiile de la explorare.
Supraveghează activitatea
elevilor.

Elevii completeza
Dupa fiecare exercitiu, pe tabla schita treptat dobandind
din dreapta se intocmeste schita astfel noile cunostinte.
lectiei.
5. Obţinerea Invită elevii să rezolve in scris Elevii rezolva Manualul Activitate Aprecieri
performanţei sau oral exercitiile de la pag.135. exercitiile. Caietele frontală verbale
şi asigurarea
feedback-ului
10 min Conversația
Elevii adresează
întrebări.

6. Asigurarea Se vor înlătura eventualele erori, Elevii ascultă și Conversaţia Activitate Observare
retenţiei si a lacunele din răspunsurile elevilor. respectă indicațiile frontală sistematică
transferului Profesorul face aprecieri despre profesorului. Evaluare
2 min gradul de participare al elevilor la orală
activitate

7. Asigurarea Se dă tema pentru acasă- Elevii îşi notează tema Conversaţia Tema pentru Activitate --
transferului exercitiile 4,5,6 pag 135 şi ascultă indicaţiile acasă frontală
1 min profesorului.

8.Evaluarea Solicită elevilor să-și exprime Astfel, elevii Conversaţia


activității opiniile despre activitate, trebuie să noteze: catehetică
2 min Activitate Aprecierea
-treiconceptepe care le-
folosind metoda 3,2,1 au frontală verbală
învăţatînsecvenţa/activit
ateadidacticărespectivă; Metoda A-B-
-două idei pe care ar C
dori să le dezvolte sau
să le completeze cu noi
informaţii;
-o capacitate, o
pricepere sau o abilitate
pe care şi-au format-
o/au exersat-o în cadrul
activităţii de predare-
învăţare.
Elevii exprimă
aspectele pozitive și
aspectele negative ale
activității, ținând cont
de obiectivele propuse
la începutul lecției.

Apreciază global si individual


aportul elevilor la lecţie. Ascultă aprecierile și
Notează elevii cu participare recomandările
reprezentativă la activitate. profesorului.

S-ar putea să vă placă și