Sunteți pe pagina 1din 9

Tehnica blazonului

Această tehnică, destul de simplă, se sprijină pe un suport metaforic:


blazonul, a cărui conotatie rezidă în nobletea persoanelor sau a grupurilor
care, într-un cadru special instituit, sunt incitate să se prezinte şi să se
definească în functie caracteristici (sau instructiuni) trecute, prezente sau
în formare.
într-adevăr, indivizilor sau subgrupurilor li se propune să
completeze compartimenele unor steme cu desene,
figurative sau nu, ori cu propoziții apte să semnifice
elemente importante ale reprezentării de sine sau ale
apartenentei colective. Ulterior, bla- zoanele astfel obtinute
vor face obiectul unei prezentări si al unei comparări
reciproce, insotite de explicatii si dialoguri multiple.
Numărul de participanti poate fi cuprins între şase si
optzeci de persoane sau mai mult, în subgrupuri de cinci-
sapte persoane. Durata de elaborare a blazoanelor şi de
schimburi pe marginea lor variază in func- tie de sarcinile
primite, de mărimea grupu- lui complet şi de calitatea
schimburilor de la o oră la trei, chiar mai mult.

Obiective posibile
1. Să se facă mai densă şi mai concisă prezentarea unui
individ şi a aspiratiilor sale sau a unui subgrup fată de alte
persoane.

2. Să se propună fiecărei persoane (adulte, dar, la fel de


bine, tinere sau de virstă mica) realizarea unui efort de
gindire valorizantă asupra ei înseşi, cu implicarea
simbolismului inerent, de mîndrie, al blazonului.

3.Să antreneze fiecare participant să reflecteze, împreună


cu alții, asupra relatiei cu el însuşi şi a transparentei fată de
ceilalti sau a vointei sale existentiale, prin care să-şi
exercite capacitatea concurentială

4. Să sporească claritatea conceptiilor colective


(profesionale sau sociale), ca si autentcitatea perceptiilor
reciproce ale indivizilor în cadrul unui grup (de adulți, dar si
de tineri), autenticitate evaluabilă gratie centralizării
tuturor formulărilor.

5. Să ajute pe indivizii unui subgrup sau al unui grup ca,


facind unele alegeri, să ia mai bine cunoştintă, la nivel
colectiv, de diversele lor conceptii profesionale sau de o
obligatie de îndeplinit sau, in fine, de structura lor culturală
subiacentă (sau chiar de personalitatea lor de bază).

6. Să facă posibilă o comunicare interculturală între


subgrupuri şi tări de etnii diferite, prin prezentarea si
întelegerea semnifica- tiei blazoanelor respective si a
proiectiilor ascunse (această tehnică a fost utilizată cu
sprijinul unor functionari internationali).
Faze de orientare
Formatorul enuntă si comentează unul dintre obiectivele
sarcinii care va trebui să fie realizată. El trebuie să facilitezè
un schimb sumar privind semnificatiile posibile ale acestora,
pentru ca, mai tirziu, după perioada de experimentare, să
impună evaluarea reală. El invită apoi grupul să se scindeze,
eventual, n subgrupuri (de două pină la sapte persoane),
care pot avea aceeasi mărime sau mărimi diferite Tot
formatorul distribuie materialul necesar, pe cit posibil, pe foi
mari de hîrtie, eventual şi hirtie de desenat, creioane
colorate si chiar cutii de vopsele, după care indică, pe tablă,
instructiunile, propuse si cuantificate, care să incite la
efectuarea de căutări si alegeri menite să ducă la
completarea diverselor compartimente ale stemelor. Sub
semnul unei alternante utile, acestea pot viza: evocări
personale sau culturale, caracterizări pozitive sau lacune şi
dificultăti; contexte (experimen- tale, temporale si istorice,
spatiale) vizind intentii, dorinte sau realizări; constringeri
sau alerte; valori sau optiuni libere. in sfirşit, formatorul
precizează modalitatea de a umple compartimentele, prin
desene sau figuratii ori prin cuvinte şi fraze. Faza de
realizare a blazoanelor Durează între douăzeci de minute şi
o oră. In functie de obiective, fiecare isi realizează,
individual, stema. Se poate şi ca, in interiorul fiecărui
subgrup, indivizii să colaboreze direct la conceperea şi
confectionarea unui blazon comun.

Deviza pentru institutia in care functionez(scoala,colegiu,universitate

4 calitati 4 defecte
3 amintiri 3 personaje
Doua dorinte La alegere
In cadrul grupului sau al subgrupului, indivizii îşi prezintă
stemele. Ei işi pot explica indicatile sau desenele, pot
pune sau li se pot pune întrebări sau pot, în fine, coopera
la elaborarea unui blazon al grupului sau al subgrupului
lor
Dacă există mai multe blazoane de subgrup, fiecare
subgrup işi expune blazonul într-o galerie a grupului.
Schimbul, explicatiile şi comentarile se realizează fie prin
intermediul unei vizite comentate a "galeriei", fie prin
prezentarea fiecărui blazon, cu ajutorul unui şevalet, îin
fata întregului grup, fie, mai frecvent, printr-un studiu
comparat al fiecărui compartiment (sau diviziuni) al
diverselor blazoane studiu ce poate fi încredintat, pentru
fiecare compartiment in parte, unor subgrupuri
(voluntare sau desemnate) sau unor indivizi
Ideile sau sentimentele trăite pe parcursul fazelor de
realizare şi de comunicare sint explicitate, dind naştere
la reflectii:
-asupra imaginilor despre sine, a proiectelor existentiale,
individuale sau colective, a caracteristicilor unei
apartenente sociale, a disonantelor stereotipale, a
posibilitătilor de recunoaştere de sine sau a celuilalt,
asupra îmbogătirilor presupuse de intilnirile
interculturale sau a unor simple incercări de reprezentare
a unei profesii (de exemplu, cea de profesor de un grad
oarecare) sau a unui organism (de exemplu, o
universitate sau un colegiu) Formatorul mentine, cu
umor, un climat destins de bună dispozitie, punind sub
semnul între- bării interpretările mai mult sau mai putin
aberante, dacă este cazul

Dupa principii privind organizarea timpului


4 sugestii pentru petrecerea unei zile 4 obstacole sau dificultati
3 motive pentru a spera 3 referinte practice
Doua masuri pentru scurtarea dureatelor

Varietăti de instructiuni utilizabile pentru a determina


exprimarea concisă, consecutivă unor alegeri, a unor
conceptii, evocări, caracterizări, dificultăti sau lipsuri, a
unor multiple contexte, a unor intentii sau realizări, valori,
constringeri sau preveniri

Evocari personale Evocari culturale


Definitie,deviza,citate,aforisme,dese Titlu al carti,al unei
n,butada fabule,formula,slogan,
Amintiri de la vîrste diferite Referinte (persoane, autori,
(pozitive: cu satisfactie; actori, muzicieni, interpreti,
negative cu frustrare sau filosofi, savanti), opere,
regrete), din locuri şi reviste, filme, monumente
momente diferite (vacante, de artă; reputatie, personaje
familie, profesie, asociatii, romaneşti, eseuri, tratate
viată socială) Reminiscente Bibliografii succinte,
(spontane sau căutate). etimologii Teorii evocate,
Asociere de idei, situatii coduri de referintă:
asemănătoare. Sinonime, stereotipuri, conformităti sau
analogii, contrasté, perceptii confor- mism; extrase.
de sine Anecdote (pozitive, Eşantioane (patterns), legi
negative); moduri de a enuntate. Modele Axiome
vedea, probleme, hobby-uri Principii.
Feluri in care va vad ceilalti,momente
preferate,formatii,obiceiuri,zvonuri

Puncte forte, avantaje; Obiectii; lucruri de evitat;


articulări; logici; handi- capuri. Dificultăti;
coerente. Caracteristici, riscuri; obstacole; puncte
atribute, conditii. slabe. Opozitii; grupuri de
Origini geografice, presiune; blo- caje; reactii.
profesionale; operatii. Inconveniente; greutăti;
Calități (pe care vi le efecte indirecte; derive.
recunoaşteti, care vă Complexităti. Lacune,
sînt recunoscute, pe deficiente, lipsuri, abateri,
care vi le-ati dori contradictii, ignorante, erori,
recunoscute). Structuri, injustiții, exagerări,
retele. Principii, lucruri contratimpuri. Corectie, lipsă
de facut; faze; roluri. de pertinentă, amenintări,
Tipologie, clasamente, incoerente, fragilitate
ierarhizare, ordonare Incertitudini Neîntelegeri,
Date statistice, perplexităti, ezitări,
posibilităti, procentaje, interogatii. Marje, rezistente.
amestecuri, indicatori, Apărări, regrete, conflicte,
complementarităti, contrarietăti.
şanse, teme, nivel

Imagini plante Totemuri,embleme


flori,arbori,animale analogii,figuri
minerale,obiecte, mitologie,metafore
pietre pretioase simboluri
Potentializare context, Obiective scopuri propuner,
mijloace, experiente, decizii, etape, stadii, inte,
experimentări (pozitive, piste, programe, programări.
negative), initiative, locuri, Motive, mobiluri, impulsuri,
materiale, ipoteze. Inovatii, efecte scontate, consecinte,
măsuri noi, metodologii, deschideri intentii. Scopuri,
progresări, evaluări, planuri, planificare,
schimbări,inte dezvoltări de determinări, problematici,
bugete previzionale, rezerve, orientări, elanuri, paliere,
paneluri. elucidări.
Date marcante, evenimente Aşteptări, dorinte, vise,
epo- cale: personaje istorice, gusturi familiale,
perioade fapte nationale sau profesionale, culturale,
internationale, date nationale, întrebări
economice şi/sau sociale, problematice, propuneri,
mediu înconjurător, cadre: ipoteze, fictiuni, atitu- dini,
epocă, secol; muzicieni, poziții, credinte, anticipări,
interpreti, per- sonalităti previziuni neaşteptate.
marcante sau la modă, Sporturi (preferate,
cineaşti, staruri, figuri; practicate), ori ginalităti,
celebrări, aniversări, fapte motivatii, ginduri nemăr-
eroice. turisite, trăsături ascunse,
conceptii metafizice

Materii; discipline (vizate, Acte, activităti, actiuni, ocazii, arte


prefe- rate, alese sau metode, tehnici, instrumente, su
respinse), cazuri concrete; porturi, sarcini, mijloace, obiecte
resurse; branşe; dome- nii; Roluri (incredintate sau de
profesii; meserii Tări: zone; încredintat). Practici, tehnologie,
sectoare; departa mente; productii, pregătiri. Proceduri,
puncte izolate. Zonă de procese, execuții, ope- ratii,
atractii, poli; paradigme; strategii, transgresări. Transferuri,
delimitări. Registre, structuri, transpuneri, tranziti, modificări,
retele, exemple medii extinderi.
(sociale, culturale). Resurse
locale, frontiere.
Constringeri, norme, Alerte, puncte-cheie, precautii,
obligatii, legături, raporturi, criterii, flash-uri, priorităti,
interactiuni, lanturi, prescriptii, limitări Respingeri,
subordonări, incitări, tutele. refuzuri, interdictii, alarme, tinte,
piscuri, puncte de sprijin, pirghii.

Evaluări, interpretări, Zonă liberă, la alegere, ad libitum,


interese motivatii, valori gînduri nespuse, glume (umor),
esentiale, tipul dominant, insolit, provocări, deceptii, defulare,
societatea dorită, fina- lități, calambururi
termeni etici, limite, idea-
luri, ideologii, aspiratii,
remedieri, compensar

Acest exercitiu, concret, simplu, îl poate conduce pe formator la unele


completări teoretice: privind conceptul de congruentă, rezistentele
individuale şi culturale din calea afirmării pozitive, valorile de demnitate şi
de acceptabilitate, istoria blazoanelor şi a armoariilor (care nu sint
specifice numai aristocratieil), privind simbolismul in viata colectivă şi
indi- viduală, importanta de a avea un proiect existential, o civilizatie
centrată pe acceptarea diferentelor, privind, in fine, personalitatea de bază
etc. Realizarea blazoanelor a fost utilizată cu succes in activităti de
cercetare, în scopul conturării unor tipologii profesionale

Comentarii

Grupurile de adulți pot deveni extrem de interesate,


dobîndind chiar unele elemente prof- tabile din schimburile
pe care le efectuează. Astfel, această tehnică se dovedeşte
extrem de valorizantă. Aşa cum notează un profesor
.Fiecare in parte si toti impreună se simt nişte , oameni de
o anumită valoare, capabili de un lucru bun. Critica,
autocritica, mai ales, intervin imediat după separare.
Fiecare se străduieşte atunci să atenueze impresia
favorabilă a creată (aceasta se intimpla, cel putin, in grupul
special din care am facut parte. Să fie oare la fel printre
tineri? Voi face o asemenea experientă). Concluzia este că
această tehnică da naştere unui climat favorabil acceptării
de sine şi a celuilalt