Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA „VALAHIA” TÂRGOVIŞTE

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


SPECIALIZAREA FINANŢE - BĂNCI

PROIECT PRACTICĂ

S.C ALTEX PROD S.R.L - Panciu

2006 - 2007
INTRODUCERE
Scopul lucrării este de a studia şi prezenta metodologia de calcul, evaluarea,
evidenţa şi analiza cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor la unitatea S.C. ALTEX PROD
S.R.L. Panciu (Vrancea).
Obiectivele urmărite prin întocmirea lucrării, derivă chiar din scopul acesteia şi se
referă la cunoaşterea şi analiza modului de calcul, evaluarea, evidenţa şi analiza
cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor conform cu obiectivul de activitate şi locul în
cadrul unităţii economice menţionate; modul cum sunt respectate principiile, regulile şi
procedurile contabile ca şi dispoziţiile legale ce privesc calculul şi evidenţa
cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor; identificarea şi definirea unor soluţii şi căi de
îmbunătăţire a evidenţei cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor în cadrul unităţii, în
sensul obţinerii unor informaţii care să contribuie la luarea unor decizii operative
eficiente pentru activitatea unităţii.

PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII

Societatea comercială S.C. ALTEX PROD S.R.L. Panciu este persoana juridică
română, cu capital majoritar roman, având forma juridică de societate cu răspundere
limitată. Ea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu propriul
statut.
Forma juridică: Forma juridică este Societate cu Răspundere Limitată
Cod Unic de Înregistrare : 8169*****
Nr. Înmatriculare: J39/12*****
Adresa: Sediul S.C ALTEX PROD S.R.L. Panciu este în localitatea Panciu, Str.
Independenţei nr. 23, Judeţul Vrancea.
Societatea a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului al judeţului
Vrancea.
Ramura de activitate: producţia de confecţii textile .
Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie:
- Producerea şi comercializarea de confecţii textile.

Domenii de activitate curente:


- Confectii pentru femei gravide
- Fuste pentru femei
- Fuste-pantalon pentru femei
- Pantaloni pentru femei
- Confectii sport femei: tricouri, pantaloni sport, trening etc.
- Confectii sport barbati: tricouri, pantaloni sport, trening etc.
- Articole de imbracaminte pentru nou nascuti
ANALIZA FINANCIARA PRIVIND CHELTUIELILE
VENITURILE Şl REZULTATUL

Situaţia patrimonial - financiară a întreprinderii reprezintă un veritabil


barometru al politicilor acesteia, al conversiei utilizării tuturor tipurilor de resurse
angajate în activitatea economică.
Analiza situaţiei patrimonial - finaciare are la bază, în principal,
informaţiile furnizate de bilanţul contabil şi de contul de profit şi pierdere, ca
informaţii generale accesibile, o seamă de anexe explicitare şi cele oferite de
sistemul propriu de gestiune.
Utilizatorii de situaţii financiare includ investitorii prezenţi şi potenţiali,
personalul angajat, creditorii, furnizorii şi alţi creditori comerciali, clienţii, Guvernul
şi instituţiile acestuia, precum şi publicul. Aceştia folosesc situaţiile financiare
pentru a-şi satisface o parte din diversele lor necesităţi de informaţii, astfel:

a) investitorii - Ofertanţii de capital şi consultanţii lor sunt preocupaţi


de riscul inerent tranzacţiilor şi de beneficiul adus de investiţiile lor. Ei au nevoie de
informaţii pentru a decide dacă ar trebui să cumpere, să păstreze sau să vândă.
Acţionarii sunt interesaţi şi de informaţiile care le permit să evalueze capacitatea
întreprinderii de a plăti dividende;

b) angajaţii - Personalul angajat şi grupurile lor reprezentative


(sindicate etc.) sunt interesate de informaţii privind stabilitatea şi profitabilitatea
întreprinderilor lor. Aceştia sunt interesaţi şi de informaţiile care le permit să
evalueze capacitatea întreprinderii de a oferi remuneraţii, pensii şi alte avantaje,
precum şi oportunităţi profesionale;
c) creditorii financiari - Creditorii financiari sunt interesaţi de
informaţiile care le permit să determine dacă împrumuturile acordate şi dobânzile
aferente vor fi rambursate la scadenţă;
d) furnizorii şi alţi creditori comerciali - Furnizorii şi alţi creditori
comerciali sunt interesaţi de informaţiile care le permit să determine dacă sumele
care le sunt datorate vor fi plătite la scadenţă. Creditorii comerciali sunt probabil
interesaţi de o întreprindere pe o perioadă mai scurtă decât creditorii, numai dacă
nu sunt dependenţi de continuarea activităţii întreprinderii ca principal client;

e) clienţii - Clienţii sunt interesaţi de informaţii despre continuitatea


activităţii unei întreprinderi, în special atunci când au o colaborare pe termen lung cu
întreprinderea respectivă sau sunt dependenţi de ea;

f) guvernul şi instituţiile sale - Guvernul şi instituţiile sale sunt


interesate de alocarea resurselor şi, implicit, de activitatea întreprinderilor. Aceştia
solicită informaţii şi pentru a reglementa activitatea întreprinderilor, pentru a
determina politica fiscală şi ca bază pentru calculul venitului naţional şi al altor
indicatori statistici similari;

g) publicul - Întreprinderile influenţează publicul într-o varietate de


moduri. De exemplu, întreprinderile pot avea o contribuţie substanţială la economia
locală în multe moduri, având în vedere numărul de angajaţi şi colaborarea cu
furnizorii locali. Situaţiile financiare pot ajuta publicul prin oferirea de informaţii
despre evoluţia recentă şi tendinţele legate de prosperitatea întreprinderii şi a sferei
activităţilor acesteia.
ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
LA
S.C. ALTEX PROD S.R.L.

Analiza soldurilor intermediare de gestiune

În practica franceză, întreprinderile au obligaţia de a elabora "Tabloul soldurilor


intermediare de gestiune", care constituie o sursă suplimentară de informaţii pentru
determinarea şi analiza rezultatelor pe diferite trepte ale formărilor. Soldurile
intermediare de gestiune sunt indicatori, sub formă de solduri ce pun în evidenţa
etapele formării rezultatului exerciţiului.
In realitate, tabloul soldurilor intermediare de gestiune nu constituie decât o altă
variantă de prezentare a contului de rezultate. El propune, întradevăr, un alt mod de
graupare a veniturilor şi cheltuielilor, precum şi evidenţierea mecanismului de
formare a principalilor indicatori de rezultate (CA, Mjc, Qex, VA) şi performanţe.
Chiar dacă normele metodologice româneşti nu fac referire la aceste solduri, şi
evident nu fac precizări privind determinarea lor, se consideră utilă, determinarea
tabloului soldurilor intermediare de gestiune pe baza contului de profit şi pierdere al
S.C. ALTEX PROD S.R.L. – Panciu.
Analiza principalilor indicatori de venituri

Tabel nr.l -(mii lei)


Nr. Crt. Indicatori 2005 2006 
1. Cifra de afaceri 977430 975949 -1481
Marja
2. 128813 128325 -488
comercială
Producţia
3. 644056 643426 -630
exerciţiului
Valoarea
4. 711669 713971 2302
adăugată
5. RBE 57462 55505 -1957
Rezultatul
6. 15265 15265
exploatării
7. Rezultatul net 43096 41628 -1468

Marja comercială:
Mjc = Venituri din vânzarea mărfurilor - costul mărfurilor vândute
Mjc2005 = 182089-53276 =128813 mii lei
MJC2006 = 81399 - 53074 = 128325 mii lei
Marja comercială a înregistrat o scădere faţă de perioada precedentă cu 488 mii
lei. Această creştere e determinată de ritmul mai mare de creştere a vânzărilor de
mărfuri faţă de costul mărfurilor vândute.

Producţia exerciţiului:
Qex = Qv + Qs + Qi
Qex20O5= 639305 + 4751 = 644056 mii lei
Qex2006= 638550 + 4876 = 643426 mii lei
Producţia exerciţiului a scăzut într-un ritm inferior ritmului de
creştere al consumurilor, dar inferior ritmului de creştere al valorii adăugate.
Valoarea adăugată:
VA=Qex-Consumuri externe de la terţi+Mjc
VA2005=128813-61200+644056=711669 mii lei
VA2006=128325-58780+643426=713971 mii lei
Scăderea valorii adăugate se explică în principal prin scăderea
producţiei exerciţiului şi prin înregistrarea cheltuielilor provenind de la terţi.
Indicatorii de rentabilitate, începând cu RBE şi până la rezultatul net
manifestă o tendinţă de scădere.
Cifra de afaceri a anului curent în mărime absolută a scăzut cu 1481
mii lei faţă de perioada precedentă. Diminuarea cifrei de afaceri a fost
generată în principal de scăderea producţiei vândute (aceasta a scăzut faţă de
perioada precedentă cu 755 mii lei), cât şi de scăderea veniturilor din
vânzarea mărfurilor (acestea au scăzut faţă de perioada precedentă cu 690
mii lei).
În dinamică, se remarcă o evoluţie diferită a componentelor
rezultatului exerciţiului:
- rezultatul exploatării a înregistrat o creştere în 2006 faţă de 2005 cu
15265 mii lei datorită creşterii veniturilor din exploatare într-un ritm
superior creşterii cheltuielilor din exploatare;
- rezultatul financiar a înregistrat o diminuare a pierderii în anul 2005
faţa de anul 2006 cu 13140 mii lei;
Analiza capacităţii de autofinanţare şi autojinaţarea
Capacitatea de autofinanţare nu reprezintă propriu — zis un sold I
intermediar de gestiune. Astfel, CAF reprezintă un indicator monetar privind
rezultatul exerciţiului care rezultă din confruntarea veniturilor monetare cu
cheltuielile monetare inclusiv impozitul pe profit. Este un indicator utilizat
în evaluarea performanţelor şi echilibrului financiar al întreprinderii şi care
semnifică capacitatea acesteia de a obţine resursele necesare acoperirii
diferitelor nevoi.
Capacitatea de autofinanţare este un surplus monetar net global.
Monetar, pentru că ia în considerare numai veniturile şi cheltuielile
monetare.
Net, pentru că se determină duăa reducerea impozitului.
Global, pentru că se calculează la nivelul întregii activităţi a
întreprinderii (exploatare, financiară, excepţională), spre deosebire de RBE
care se stabileşte ca sold monetar al exploatării.
CAF se poate determina prin metoda diferenţelor sau prin metoda
aditivă. Metodologia de determinare a CAF prin metoda aditivă se prezintă
astfel:
Rezultatul brut al exploatării (exccedent brut sau deficit)
(+) Alte venituri din exploatare
(-) Alte cheltuieli aferente exploatării
(+) Venituri financiare (cu excepţia veniturilor din provizioane)
(-) Cheltuieli financiare (cu excepţia cheltuielilor financiare privind
amortizările şi provizioanele)
(+) Venituri extraordinare (cu excepţia veniturilor din vânzarea de
active, subvenţii pentru investiţii virate la venituri, venituri extraordinare din
provizioane)
(-) Cheltuieli extraordinare (cu excepţia valorii nete contabile a
activelor cedate, cheltuielile extraordinare privind amortizările şi
provizioanele)
(-) Impozitul pe profit
= Capacitatea de autofinanţare a exerciţiului

La S.C. ALTEX PROD S.R.L. – Panciu, calculele privind


determinarea CAF sunt prezentate în tabelul următor:
Tabel nr.2 -mii
lei-
Nr. Crt. INDICATORI EXERCIŢIU
2005 2006

(+)Rezultatul brut al
1 -57462 55505
exploatării(RBE)
(+)Alte venituri din
2 42750 37000
exploatare
(-)Alte cheltuieli din
3 306569 297820
exploatare
4 (+)Venituri financiare 91900 105240
(-)Cheltuieli
5 250 200
financiare
(+)Venituri
6 58000 61000
excepţionale
(-)Cheltuieli
7 85695 125800
excepţionale
8 (-)Impozit pe profit 14366 13877
9 CAF -271692 -178952

Procedând la analiza CAF remarcăm că acesta are o evoluţie ascendentă, ca


rezultat al politicii de amortizare, al politicii fiscale, al acţiunii întreprinderii pe linia
creşterii rentabilităţii.
Creşterea CAF în anul 2006 faţă de anul 2005 cu 92740 mii lei, este rezultatul
îmbunătăţirii rentabilităţii întreprinderii ca urmare a modificării structurale şi a
modificării portofoliului de produse, creşterii producţiei stocate.
Nu trebuie omis faptul că datele în baza cărora s-a calculat CAF nu sunt
corelate cu rata inflaţiei.
Din punct de vedere al factorilor care influenţează asupra CAF se remarcă ca
tendinţă generală creşterea RBE cu 112967 mii lei, veniturile financiare au crescut
cu 13340 mii lei (37,35%), cheltuielile financiare au scăzut cu 50 mii lei (17,16%).
De asemenea, impozitul pe profit urmăreşte evoluţia cheltuielilor financiare scăderea
acestuia influenţând în sensul creşterii CAF.
Analiza principalilor indicatori de cheltuieli

Tabelul nr.3 - mii lei-

Indicatori Suma (mii lei) Structura(%) Δ Indice

2005 2006 2005 2006


Cheltuieli privind 53276 53074 2,95 2,96 -202 6,35
mărfurile
Cheltuieli cu 250725 228730 13,92 12,74 -21995 34,14
materiile prime si
materiale
consumabile
Cheltuieli - - -
cu energia şi apa
Alte - - - - - -
cheltuieli
materiale
Cheltuiei 250725 228730 13,92 12,74 -21995 34,14
materiale total
Cheltuieli 61200 58780 3,39 3,27 -2420 7,21
cu lucrări şi
servicii
executate de terţi
Cheltuieli cu
245369 239040 13,62 13,31 -6329 37,12
impozite şi taxe
Cheltuieli cu
remuneraţia 325000 340000 18,04 18,94 15000 83,14
personalului
Cheltuieli privind
asigurările şi 117251 119000 6,51 6,63 1749 63,4
protecţia socială
Cheltuieli cu
442251 459000 24,54 25,56 16749 87,15
personalul
Alte cheltuieli de 16,
306569 297820 17,01 -8749 56,43
exploatare 58
Cheltuieli cu
amortizările şi - - - -
provizioanele
Cheltuieli de
1801641 1795444 -4787194 93,66
exploatare total
Cheltuieli
250 200 -516361 82,84
financiare
Cheltuieli
85695 125800 -13684185 36,22
excepţionale
Total cheltuieli 1887586 1921444 -18987741 81,02

Pe ansamblul întreprinderii se constată o creştere a cheltuielilor, cheltuielile


totale au crescut cu 8,98 % faţă de perioada precedentă, situaţie justificata din punct
de vedere economic de creşterea volumului de activitate.
Analiza structurală a cheltuielilor totale conform evidenţei acestora în contul de
profit şi pierdere relevă o diminuare a cheltuielior de exploatare, a cheltuielior
financiare şi o creştere s cheltuielilor extraordinare .
Cheltuielile de exploatare au scăzut cu 6,34 % imprimând, datorită ponderii
ridicate, o evoluţie de acelaşi sens cheltuielilor la nivelul societăţii.
Cheltuielile financiare au scăzut cu 7,16%, în timp ce cheltuielile
extraordinare au crescut şi ele cu 47,78%.

Analiza ratelor de rentabilitate

Ratele de rentabilitate permit efectuarea de comparaţii cu anumite norme şi


standarde acceptate pentru evaluarea întreprinderii. în general se utilizează un număr
mare de rate între care nominalizăm pe cele mai importante:

A) Rata rentabilităţii comerciale


Tabelul nr.4 - mii lei -
Nr. INDICATORI PERIOADA
Crt.
2005 2006
1Cifra de afaceri(CA) 977430 975949
1
2Producţia exerciţiuiui(Qe) 644056 643426
2
3Venituri din expIoatare(VE) 1024931 1017825
3
4Cheltuieli din exploatare 1031424 1002560
4
5Rezultatul exploatării(RE) 15265
5
6Rezultatul net al exerciţiul ui(Rne) 43096 41628
6
7Rata de rentabilitate comercială: a) - 1,49%
- 2,25%
7 RE/VE*100
- 1,56%
b RE/Qe*100 65,79 4,26%
c) RE/CA*100
d) Rne/CA*100

Rata de rentabilitate comercială pune în evidenţă eficienţa activităţii


întreprinderii şi înregistreză valori diferite în funcţie de indicatorii implicaţi în
calcul.
În perioada curentă a înregistrat valori pozitive datorită creşterii rezultatului
exploatării într-un ritm superior ritmului de creştere al volumului de activitate.
Aceeaşi tendinţă o are şi rata rentabilităţii comerciale calculate pe baza
rezultatului net al exerciţiului.
Creşterea ratei rentabilităţii comerciale aferentă activităţii de exploatare
reflectă o stare pozitivă şi are loc în principal datorită faptului că indicele
indicatorilor absoluţi ai rentabilităţii cresc mai mult decât indicele cifrei de
afaceri. ICA= - 2,13%, IRE= 11,23%
B) Rata rentabilităţii economice
Rata rentabilităţii economice măsoară performanţele activului total al
întreprinderii pornind de la un rezultat economic (RBE,RE) şi ansamblul
mijloacelor utilizate. Rata rentabilităţii economice este independentă de
mecanismul de finanţare, de presiunea fiscală, precum şi de fluxurile
excepţionale.
Tabelul nr.5 -mii lei-

Nr. INDICATORI PERIOADA


Crt
2005 2006

1 Activ total (AT) 1357435 1454951


1
1 Cifra de afacere (CA) 977430 975949
2
1 Rezultatul exploatării (RE) -6493 15265
3
1 Rata rentabilităţii economice (Rre) - 7,36%
4 Rre=CA/AT
1 Rata de rotaţie a activului total 72,1 rotaţii 67,2 rotaţii
5 (Rr) Rr=CA/AT
1 Rata de rentabilitate 1,56%
6 comercială(Rrc) Rrc=(RE/CA)*100

Rata rentabilităţii economice a înregistrat o creştere semnificativă în anul


2006. Factorii care influenţează rata rentabilităţii economice sunt:
- rata de rotaţie a activului;
- rata rentabilităţii comerciale.
Cum rata de rotaţie a activului total înregistrează o diminuare în anul 2006,
faţă de anul 2005, creşterea ratei rentabilităţii economice este pusă pe seama ratei
rentabilităţii comerciale care înregistrează o creştere semnificativă în anul 2006.

C) Rata rentabilităţii financiare


Rata rentabilităţii financiare este un indicator prin care se exprimă rata de
remunerare a investirii de capital pe care o fac proprietarii întreprinderii, prin
procurarea activelor ei, sau a reivestirii integrale sau parţiale a profiturilor care le
revin de drept.
Tabel nr.6 -mii lei-

n INDICATORI PERIOADA
Nr Crt
2005 2006

1 Capital propriu(Kp) 253096 210000


1
1 Capital permanent(Kper) 586286 105354
2
1 Rezultat net al exerciţiului(Rne) 43096 41628
3
1 RBE 57462 55505
4
1 Rne/RBE -49,29 0,026
5
1 Rata marjei brute a exploatării 0,058 0,056
6 Rme=RBE/CA
1 Rata rentabilităţii economice -0,031 0,028
7 Rre=Rne/activ total
1 Rata de rotaţie a activului Rra-CA/Activ 0,72 0,67
8 total
1 Structura financiară a întreprinderii 2,917 2,373
9 =pasiv total/Kpr
1 Rata rentabilităţii financiare a)Re/Kpr
- 0,072
10 b)Re/Kper
0,144

Rata rentabilităţii financiare a înregistrat o uşoară creştere faţă de anul 2005. în


ceea ce priveşte raportul dintre rezultatul net al exrciţiului şi RBE, acesta a
înregistrat o uşoară creştere faţă de anul 2005, deci are o influenţă favorabilă.
Structura financiară a întreprinderii a avut o evoluţie favorabilă.

Nevoia de fond de rulment şi trezoreria neta calculate pe baza


Bilaţului Financiar

FRN = Capitaluri permanente – Active imobilizate

FRN2005 = 253096 – 52856 = 200240


FRN2006 = 210000 – 52466 = 157534

FRN = Active circulante – Datorii pe termen scurt


FRN2005 = 1951071 – 1750831 = 200240
FRN2006 = 2008002 – 1850468 = 157534
FR este POZITIV atăt în 2005 cât şi în 2006, activele circulante transformabile
în lichidităţi vor permite rambursarea datoriilor pe termen scurt şi vor degaja un
excedent de lichiditate care va garanta solvabilitatea întreprinderii.

NFR = UC – RC

NFR2005 = 532537 + 757985= 1290522


NFR 2006 = 491073 +815203 = 1306276
Atât pentru 2005 cât şi pentru 2006, NFR este POZITIĂ şi evidenţiaza un
EXCEDENT de nevoi de finanşare în raport cu resursele temporare.

TN = UT – RT

TN2005 = 660549 – 1750831 = -1090282


TN2006 = 701726 – 1850468 = - 1148742

TN = FRN – NFR

TN2005 = 200240 – 1290522 = -1090282


TN2006 = 157534 – 1306276 = - 1148742
Ultima relaţie exprimă interdependenţa dintre trezoreria neta, fondul de rulment
net şi nevoia de fond de rulment. Ea releva faptul ca situatia trezoreriei este
determinată de echilibrul dintre fondul de rulment net şi nevoia de fond de rulment.

Pentru 2005 şi 2006, FRN este mai mic decât NFR, astfel este insuficient pentru
a finanţa integral NFR, întreprinderea fiind dependenta de creditele pe termen scurt,
pe care trebiue sa le reînnoiasca permanent.
RATE DE LICHIDITATE

 Rata lichiditaţii generale (globale):


RLG = Active circulante / Datorii pe termen scurt

RLG 2005 = 1951071 / 1750831 = 1,11


RLG 2006 = 2008002 / 1850468 = 1,08
Valoarea supraunitara a indicatorului lichiditatii curente dovedeste ca
întreprinderea are posibilitateav sa achite datoriile pe termen scurt, sub rezerva
”calitatii” stocurilor şi creantelor. Nivelul acestui indicator se recomanda a fi in jurul
valorii de 2; el ofera garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

 Rata lichiditaţii reduse:


RLR = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt

RLR2005 = 1951071 – 532537 / 1750831 = 0,810


RLR2006 = 2008002 – 491073 / 1850468 = 0,819
În literatura financiara se apreciaza ca o valoare a indicatorului cuprinsa între 0,8
şi 1 ar reprezenta situaţia optima.

 Rata lichiditaţii imediate:


RLI = Valori mobiliare de plasament si disponibilitati / Datorii pe termen
scurt

RLI2005 = 660549 / 1750831 = 0,377


RLI2006 = 701726 / 1850468 = 0,379
În general, foarte redusa, aceasta rata înregistreaza fluctuaţii a caror interpretare
este foarte incerta.
CONCLUZII Şl PROPUNERI

În ansamblu societatea are o situaţie stabilă atât din punct de vedere financiar
cât şi comercial şi al resurselor umane.
Are numeroşi clienţi stabili, cu care are încheiate contracte pe termen lung,
calitatea produselor este excelentă şi nu este dependentă de nici un furnizor de
materii prime.
În baza bilanţului contabil se pot desprinde următoarele concluzii:
 Societatea este solvabilă, aceasta înregistrând o creştere a
solvabilităţii în 2006 în special datorită creşterii ponderii capitalurilor proprii,
societatea având astfel capacitatea de a face faţă datoriilor pe termen lung.
 Rambursarea datoriilor financiare se face într-un termen relativ bun 1 an.
CAF-ul obţinut în 2006 este suficient pentru finanţarea datoriilor financiare.
 Rata autonomiei globale permite compararea capitalurilor proprii de care
dispune întreprinderea cu mărimea pasivului.
Pe baza acestor concluzii se pot stabili puncte tari şi puncte slabe ale societăţii.
Puncte forte:
 evoluţie bună a activităţii într-o perioada dificilă pentru economia
naţională;
 asimilarea de produse noi cu performanţe superioare;
 existenţa unor contracte de lungă durată cu clienţii şi furnizorii;
 capacitate potenţială de rambursare a datoriilor buna.
Puncte slabe:
 tehnologiile existente sunt generatoare de consumuri de
manoperă, materiale şi energie;
 are o situaţie nefavorabilă în ceea ce priveşte încasarea creanţelor
şi plata datoriilor faţă de stat pentru care plăteşte datorii de
întârziere;
 depinde de creditorii săi.

Propuneri:
 modernizarea metodelor, tehnicilor, pârghiilor şi instrumentelor de
conducere prin elaborarea şi aplicarea unor strategii, planuri,
programe care să stabilească cu claritate obiective,
modalităţi, resurse, termene şi responsabilităţi;
 se impune o gestiune eficientă a aprovizionării şi stocării, precum
şi identificarea posibilităţilor de reducere a cheltuielilor
financiare şi excepţionale;
 trecerea la o conducere descentralizată care ar conferi
întreprinderii o administrare mai bună precum şi organizarea unor
cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionarea personalului
salariat ceea ce ar duce la ridicarea nivelului de pregătire a
acestuia;
 existenţa unei mai bune informări asupra solicitărilor
beneficiarilor;
 analiza costurilor de producţie pe fiecare centru de profit şi
eliminarea deficienţelor;
 crearea unui circuit informaţional şi al documentelor adecvat
cerinţelor actuale.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12 2006
- mii lei -
pagina 1
Denumirea indicatorului Nr. Realizări si perioada de
rd. raportare
31.12.2005 31.12.2006

A B 1 2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04) 01 977430 975949
Producţia vânduta {ct.701+702+703+7O4+705+706+7O8) 02 639305 638550
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 03 182089 181399
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 04 156036 156000
(ct. 7411)
l.Variaţia stocurilor (ct-711) Sold C 05 4751 4876
Sold D 06 0 0
3.Producţia imobilizata (ct. 721+722) 07 0 0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 08 42750 37000
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05- 09 1024931 1017825
06+07+08)
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 10 250725 228730
(ct601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 11 0 0
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413) 12 0 0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 13 53276 53074
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) 14 442251 459000
a) Salarii (ct.621 +641 -7414) 15 325000 340000
b) Cheltuieli cu asigurările si protecţia socială (ct.645-7415) 16 117251 119000
7. a) Amortizări si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor 17 16333 1666
corporale si necorporale (rd. 18-19)
a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 18 16333 1666
a.2) Venituri (ct.7813+7815) 19 0 0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22) 20 -37730 -37730
b. 1) Cheltuieli (ct.654+6814) 21 7538 8800
b.2)Venituri(ct.754+78l4) 22 45268 46530
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26) 23 306569 297820
8.l Cheluieli privind prestaţiile externe 24 61200 56780
(ct611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-
7416)
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsminte asimilate (ct. 25 245369 339040
635)
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii si activele cedate (ct.658) 26 0 0
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28- 27 0 0
29)
-Cheltuieli (ct.6812) 28 15000 11000
-Venituri (cl.7812) 29 15000 11000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL(rd.10 la 14 30 1031424 1002560
+17+20+23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -Profit (rd.09-30) 31 0 15265
- Pierdere (rd.30-09) 32 6493 0
pagina 2 - mii lei -
9. Venituri din interese de participare(ct.7613+7614+7615+7616) 33 0 0
- din care, in cadrul grupului 34 0 0
10. Venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte 35 45000 56000
din activele imobilizate
(ct.7611+7612)
- din care. In cadrul grupului 36 0 0
11. Venituri din dobânzi (ct.766) 37 39700 42840
- din care, în cadrul grupului 38 0 0
Alte venituri financiare (ct. 7 62+763+7 64+765+767+768+7 39 7200 6400
617)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd-33+35+37+39) 40 91900 105240
12.Ajustarea valorii imobilizărilor financiare si a investiţiilor 41 0 0
financiare deţinute ca active circulante (rd.42-43)
- Cheltuieli (ct.686) 42 0 0
- Venituri (ct.786) 43 0 0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) 44 250 200
- din care, în cadrul grupului 45 0 0
Alte cheltuieli financiare (ct_663 +664+665+667+668) 46 0 0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46) 47 250 200
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd40-47) 43 91650 105040
- Pierdere (rd.47-40) 49 0 0
I4.REZULTATUL CURENT - Profit (rd.09+40-30-47) 50 85157 120305
- Pierdere (rd .30+47-09-40) 51 0 0
15. Venituri extraordinare (ct.771) 52 58000 61000
16. Cheltuieli extraordinare (ct671) 53 85695 125800
17-REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profit (rd.52-53) 54 0 0
- Pierdere (rd.53-52) 55 27695 64300
VENITURI TOTALE (rd .09+40+52) 56 1174831 1184065
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+40+52) 57 1117369 1128260
18. REZULTATUL BRUT - Profil (rd.56-57) 58 57462 55505
- Pierdere (rd.57-56) 59 0 0
19.IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) 60 14366 0
20. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de 61 0 13877
mai sus (ct.698)
21.REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 62 43096 41628
- Profit (rd.58-59-60-61)
- Pierdere (rd.59+60+61-58) 63 0 0

Administrator, Întocmit,
Numele si prenumele Numele şi prenumele

Semnătura Semnătura
Stampila unităţii

BILANŢ
la data de 31.12.2006

pagina 1 -mii lei-


Nr. SOLD LA
Denumirea indicatorului rd. 01.01.2006 31.12.2006

A B 1 2
A ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 01
201+203+205+207J+208+233+234-2075-28O1-2803-2805-2807-
2808-290-293)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 02 52856 45133
(ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE {ct. 03 0 7333
261+262+263+264+265+267-296)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 04 52856 52466
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+33I+332+34I+345+346+/- 05 532537 491073
348+351+354+356+357+ 358+361+/-368+37I+/-3 78+381+A388-
391 -392-393-394-395-396-397-398+4091 -4428)
II. CREANŢE 06 757985 815203
(ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+442
8+444+445+ 446+447+4482+451 +452+456+4582+461+473+5187-
191 -495-496)
III INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 07 0 0
(ct 501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-
596-598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 08 660549 701726
(ct: 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09 1931081 2008002
1931081
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) 10 0 0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE 11 1750831 1850468
PANA LA UN AN
(ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+
421+423+424+426+427+4281 +431+437+431 +441 +4423+4428+
444+446+447+4481+45 l+452+455+456+45 7+4581 + 462+473+
509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII 12 200240 157534
CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI 14 0 0
MARE DE UN AN
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+
419+421+423+424+426+427+ 428+431+437+4381+441+4423+
pagina 2 - mii lei -
4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581 + 462+
473+509+5186+519)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151) 15 0 0
I.VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: 16 0 0
- subvenţii pentru investiţii (ci. 131) 17 0 0
- venitun înregistrate in avans (ct. 472) 18 0 0
J.CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: 19 175000 175000
-capital subscris nevarsat ct.1011) 20 0 0
- capital subscris vărsat (ct. 1012) 21 175000 175000
- patrimoniul regiei (ct 1015) 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 23 0 0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) -------Sold C 24 0 0
-------Sold D 25 0 0
IV.REZERVE (ct. 106) 26 0 0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) --------Sold C 27 35000 35000
--------Sold D 28 0 0
IV.REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct 121) 29 43096 41628
-------Sold C
-------Sold D 30 0 0
Amoratizarea profitului (ct. 129) 31 0 41628
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29- 32 253096 210000
30-31)
Patrimoniul public (ct. 1016) 33 0 0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33) 34 253096 210000

Administrator, Întocmit,
Numele si prenumele Numele si prenumele

Semnătura Semnătura

Stampila unităţii