Sunteți pe pagina 1din 69

DE

M. VLADESCU-OL T


I JI\4 ""
I
c:' /3
t
I
"1' .
BUCUR~~T.,I

TIPOGRAFIA "DOR. P. CUCU"


, -
Xu. I;;. "Ir,ula AI'ademiti. Xu, Hi
'1908

.....
r
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
l
CONSTITUTIA DOBROGE~

NOI OAROL I
Inchin aceasta lucrare, D-Iui C, I, STOICESCU, "PRIN GRATIA LUI DUMNEZEU SI VDINTA NATIDNALA"
fostul Ministru al Domeniilor, tntemeletorul Adrninis- DOMN AL ROMANILOR
tratlune! Domcniilor Statului din Dobrogea, care, ell .,I,a Loti de flltr~ !;ii viitor Sllni\tnto"
inalt patriotism a tnteles ell Dobrogea, nil poate fl pe
veclc Illlltli ell Patria-Mllmll, de cat, prln 111tllrlrca ro-
Locuitorilor Dohl'OflCi.
mnllismullli in aceasth provincic ~i obiliduire drcaptll
dovcditll 1l1tre~cl populatluni, fllrli deoscbire de nenm f,~lal'il(' pulcri ('UI'OPCllC, prin tractatul din
~i relllliune,
Hedin, uu unit 131'nvonsua cu Homania.
«Noi nu inln'm in hotarcle voaslrc traso tit'
Europa. en cuccritorii ; <1u1'ii() §li!i ~i voi, 1lll11L
s:lngl' rornnnesc s'a varsat pt'l1LI'LI desrobirca
popoarclor din drcapta Dunarei.
«Locuilot-ilor de oricc ll<l!ionaliLalc §i rcli-
giune Dohroqea, oechea posesiuue (/ lui Mircca

- crt Hflil'cill ,~i a lui $/e((I/1 tel Mare, de asiazi


!Blblloteco MU~'C.\)r ~'
-
\ir, Inv. ~$.f.~,~
~
0
( [(ICC parte dill Romaniu, Voi de acum atarnali
de un Slat, uncle TIll voin]a arbilrara, ci numai
I('gen, dt'sb::ltuUi ~i lncuviinjala de natiune. ota-
ruslc si 0 carmuicsrc. C('I(' mai s(lnL(' ~i mai

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
s
scumpe bunuri ale omcnirci ; viatn OIlOUI'C §i
proprietatea, sunt pusc sub sculul unci Con- ~onstitutionala., va primi 0 organizatiune
stitujiuni. pc care nco ravnesc multo natiuni deftnitivl, ca.re va. tine seama. de trebu-
slruinc. Heligiuuea voaslra, familia voaslra, pra- intele ~i de moravurile voastre, care va
~lIl cnsei voastre VOl' (i aparate de legilc noaslre a~eza pe temelii statcrnfce positiunea
51 nimeui nu 1(' VOL" putco lovi, f~lr;'\ a'si primi voastra cetateneasoa.
lcgiuila pedeapsa. \,P~in;1 atunci autoritatile romano au en in-
taia inda tor-ire de a cereeta si lndestula 11'f~-
« Locuitorilor musulmani, dreptutea Homaniei
buinjele voastrc, de a ingriji de bunul vostru
nu cunoastc deosebire de neam ~i de religiune,
«Credinla voastra, familia voastra VOl' fi apa- trai, de a va face a iubi lara In a careia soarta
rate de 0 potriva ca ~i all' crestinilor. Afacerile .
de acum estc lipita si soa~'la voastra. Ca inlaia ,
a parinleslei noaslre lngrijiri pentru voi, a (to-
rcligiunei ~i ale familiei \'01' Il penlru voi incre-
dinlalc aparare i Xlultiilor §i Judccatorilor alesi rintei noastrc de a u~ura greula!ile voastrc.
din neumul5i legca voaslril. • (,::\'oi desfiin!.11ll dijma de orice nalurii pelltru
«Si neslinl ~i mllsulmani, primili clm'~1t'u anul 187H. Dc la 1 hll111arie 1880 ea va Ii in-
incl'cdcre alltorihllilc rOJll1\nc, elc \'in cu 3nlllllC locuil~l prill 0 dare b1lneasc;i mai dreapl;i ~i
insiircinare de a pune cupM durero;lsl'!or in- lllai u!?oar;i pcnll'u agl'icullOl·i.
cCI'c1lri prin cari ali lrecut, de ,I \,indt'ca I'a- ..Emleaoul (impozil pc capilalul
dill ol'a~l' ~i sate) illlpozilu!
imobiliar
pc "cnitu! illlohi-
nele rcsbclului de a apul'<1 persoan,l, ;tverca si
inlt'l't'selc noasll'e leg-iuile, in sft\r!}il, de a \',) liar din ol'a~e, Temetuatul (impozilul (ll' :1 la
clesvolla buna slare morala si malerial;'l. suhl asupl'a lucrlllui agl'icultorilol' ~i ll1e!}le~u-
«.\rmata rOIl1;\ml ('arc inlnl in J)obl"ogca nu ganlol') impozillli aSllpra ehirici, a carciulllelor,
are allil chcll131'e decM de a ll1enlinc ol"(lim'a cafenclclor b;lcaniclol', hanllrilor, loale aceslca
l1i, lllodul de discipliml, de a oCl'oti pncinit-a ~{ VOl' prefacc, de In 1 lalluarie 1879 lnll"o
voaslra "ieluire. (hl'c btlnensc,l lllni u~oara ~i Illai dreapUl; iara
(Saluta!i da1'11 ell iuhire dl'apelul rOllli\nesc. Bedelul (impozit penll'u selltirca din armata),
care va fi pentru voi dl'apelul libertc'llei, dra- d •.rea Entizab (laxa de 2 ~i 1/2 la suli! pe van-
pelul dreplii!ei ~i al pacei. Ulna vilelor) ~i taxa pe mori sc dcsfiinleaza

"In ourAnd, provinoia voastra pe calea.. (.u lotu!.


...,idara chenuind binecllvanlarea cclui A-Tot-

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


- Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
scurnpe bunuri ale omcnirci ; via]n OI1O<lre~i
proprictatca, sunl pusc sub sculul unci Con- ()onstitutionala, va primi 0 organizatiune
stituliuni, pc care nco ravnesc multo natiuni definitivA, care va ~ine seamA de trebu-
straine. Religiunca voastra, familia voastra, pra- intele ,i de moravurile voastre, care va
gul casei vonstre VOl' Ii aparate de legile noaslre aljeza pe temelii statol'nice positiunea
si nimeni nu le VOl' putea lovi, It'll'li a'~i primi voastrA cetAteneascA.
ll'giuila pedeapsa. «Pflna alunci autoritajile rornane au ca In-
«Locuitorilor musuhnani, dreplatea HOlllilllici t:iia indalorire de a cercela §i Indestula Ire-
nu cunoaste deosehire de neam §i de rcligiune, buinjele voastre, de a ingriji de bunul vostru
«Credinta voastra, familia voastra VOl' f apa- trai. de a va face a iubi [ara la a careia soarta
rate de 0 potriva ea §i ale crestiuilor. Afacerile de acum cstc lipita ~i soarta voastra. Ca intaia,
religiunei §i ale Iamiliei VOl' fi pentru voi lncre- a parinteslei noastre lngrijiri penlru voi, a do-
dinjalc apararei ~Iuftiilol' §i Jude~itol'ilor all'si vinjei noastre de a usura gl'clltalile voaslrc.
din neal11ul ~i Icgea voastl'iI, • «Xoi cicsfiin!i11l1dijma de Ol'ice nalura pelllJ'u
(cSi cre~tini ~i l11usullllani, primi\i c111ril ell anul 187!), I)c la 1 [allu31'ie 1880 ea va fi In-
in('redel'c 311lol'iLa!ilc romane; elc viII cu anumc iOCllih'l prin 0 dare bilncasca mai dreaplll ~i
insiil'cillarc dc a pune capiU dUl'el'otlselol' In- mai U~()aJ'a pcnll'u agl'icullOl'i,
ccrcari prill cari ali lrccul, de 11 vindcta 1':1- .Emleaoul (impozit pc capilalul imobili:ll'
ncle rcsbellllui dc a apar3 personna, "vcrea ~i din OJ'ast' ~i sal,,) impozilul pe venitul illlobi-
inlcI'csele noaslre legiuile, In sfal'~il, de a vi\ liar dill Ol'asc, Temetuatul (impozitul dC':1 la
desvolLa huna slal'c moral:'! §i matcl'iala, sut a..up!':! lucrllllli agl'icullorilol' §i IllC~te~ll-
«Armata rom:lnN cal'e inll'ii in DobJ'o"e3 nu g:tl'llol'l ill1pozitul 3S11pro chirici. a c~\l'('iumcl()l',
t>
are alla chcmal'e decM de a meniine ol'clinca carenclclor bflCtlOlclol'. halllll'ilor, toate aceslca
~i, motlul de disciplinll, de a ocroti pacinica S(' \'01' prcr<lcc, de la 1 lanU31'ic 1879 Intl"o
voaslr:i vieluil'e, dare b:1ncl1sca Illai U~Oal'a §i mai dreapUl; iara
«$aiuto!i dara Cll iubirc drapclul 1'0I1U\IICSC, Bedelul (impozit pentJ'lI seulil'ea din al'lnal:'!),
darea Entizab (laxa de 2 §i 1/2 In sula pe van-
.
care va fa pentru voi drapelul libel'lillei , dra-
zarea vitelor) §i laxa pe mod sc desfiin!eazii
pelul drepUi!ei ~i al piicei.
"In curA.nd,provincia voastra pe calea. eu (olul.
Si dara chcmand billccu vantarea cclui A-Tol-

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
7
6

Putcrnic.Tnnumele ,i
cu lnvoirea Europei,
Noi luam astazi in stapAniJ:e provincia,
IJreplutca
iinciiuni;
Duutire,
UOllllillil'i cunous!e (lSCIlICIICCIdis-
1111
iur popululiuncu /Jetl'll/ld ell' tlincolo de
poute nuirlurisi CII tncredinlare, di Sll b
Dobrogea, care devine I}ieste tal'a roma.- drapclul rOll1~nesc. libertatea dreplatea, §i pa-
neasoa, §i. lrami !lindu- \' a domucasca i\'ollslrii cea. au lost dcOpOtriv3 tulurora.
salutare. Vii uram ca accasta zi sil devic, pcnlru Dllpd 30 de ani de slliptinil'l! rOlllcineuscli, [ulu
aceasla noua parte a Romaniei, inccpulul unui Dobroqei esle ill 101111 schimbuui, erne amoastc
viilor de pace §i de lnllorirc. inccplllllllJul)ului uceasia prouincie, slurea sCI ecOllOrnicii $i CI/[-
lrai §i al infl".l!irei intre fii aceleiasi !11ri. lurulii, boyci(iile pamaniului, pricepe usor, de ce
«Datu-s'a in Braila. In 14- :\ocmbre anul gra- Guuernul acluul pro/ilei de asCI minunatu siluu-
1iei 1878 ~i at 13-tea at Domniei Noaslrc. ('une. penlrtL (/ (ace din I.> Soembric 1908. ziuu
CAROL tic nutine, un moment istoric de neuitat, prin
Presedintele Consiliului Mini~trilor exten!>iunca drepturilor politice, ~i in accnsl:'i
Ministrll 81 AwiclIlturei, Comerciului ~i
Lucrarilor PlIblice p:lrtc a HOlminici de pesle i)uniirc.
~i ad.interim la Culte ~i InSh uClillne publica
I. C. BRATIANU Uobro[ll!lIii sUllllei CII cllillsiasm, acesl IIWl'e
Minislrul Arncerilor Strcine ad politic (1/ [/lIl1ernllllli liheral-llational, ell alcit
M. Cogliiniccanu
Mini-trll de lnlerne /lICli /lI1I1I, rei era in senlimenllli Tcirci.:;i /le-
C. A. Rosetti celiCIr, {a(ei til' 1I0lla sillla/illllC po/ilicci ereiCliti in
Minislrul Finllnleior
I. CAmpineanu jllml noslflll ill !impllri/e din IIrma.
Ministrttl JlIstiliei De (/:i illC/illle, IIcl10ile Dobro{/ei, .:;i el'orile 11'('-
Eug. SHltescu
('IIII1/lli. /lor liisptirea; (li/alci ce illa/Lll (/.~j)il'(/-
[ille ci/ci$le ClccaslCi proclatna(illne ill joslli (illlle c/ lIceslci {rtl11l0IlS(, IJl'ollillcii csle /m/e{llinila;
ctirC'ia /igllrea:(t, /III/nele inlemeielorilor Nomci- illr .~oarl(l S(I fiind cialil ill llllilla Par/amCII/lIllli

niei Mot/erne, simle cea mai pro/lllldn emo/illlle, TtirC'i. poole fi sigurd cci era de pace si proyres
prill a{irmarea dreplllritoJ' noasLre isloriC(' aSI/- 11(1COlllilI/W, sprc deplillc/ lilli.~le si flt'opcisire ((
pra Dobrogei $i calda imbrti/i$are /rfl(eas('(i ce Dobro!lci.
Romdnici, a:i .10 de (llIi, doued ca IOCllitori/or din SalL/ldlll dar ell meine/ric acesl (lei polilic, tlo-

aceaslc'i prouincie, {eirei deoscbire de Ileam si ele IIwlu IIlwi lnall palriotism $i /Ill pol illc/teia
{lirel sel acillc prinos de re~l/llo~/ill((t memoriei
rcligiunc.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
8

ace/ora, carl Cll preiu! uielei /01', lie-all rcdai ve-


cheu iur« a lui Mircea eel Bairan si Stefan eel
Mare : recunostinia care lrebue aratata $i toua-
rasilor celor dusi, veleranilor iruproprietariti
actualmente in Dobrogea, seniinelele oajnice de
/0 grani{ele accstei prouincii, uli ilouezl celor
dill prejur, despre lrecutul !)i puterca ell' uia{ti
DREPTURILE POLITICE
(/ rotruinismului : nuirlurii preliaase penlru lJii-
lorul neamului nosirn. Capitolul I.
11 1"I){,,"/,..ic, II/II,~ 111.Vlid .. ou-Olt ~S J
legea Organlcll din 9 Martie 1880
Tneil run anu11905/1)06 prin colonnclc ziarulu i
..Voinja Nalional:l" am susjinul necesitatea ex-
• tcnsiunci dreplurilor politico ~i in Dobrogea, in-
lcmeiat pc gradul de desvollare a calitatilor cc-
l:l!ene~li ce populaliunea acestei provincii a do-
"edit, rnai ales in timpurile de 10 ani in UI'l11l'l.
deosebirea marcata de batrana Dumire, nu'si
mai avea rariunea sa, in Dobrogea am avut ~i
nvern majorilatea populajiunii de mull timp cu
tol sufletul t'i devotamentul pcntru inUlrirc~ ~i
fcricirea Romaniei.
Zie majoritatea populnjiunci, pentru cil IlU
voi lrece sub iacere, cu ocasiunca tndeplinirei
acestui marc cvenimcnl, ScI indio puncle si paqi
grave, pe cari cei in drcpl ~i conducatorii des-
tinelor Romaniei, sll chibzuiasca cu acelas vrednic
patriotism la a lor indreplnre.
Taceren in aceslc impl'<'jul'ul'i csle de COll-
damllal.
In procJama!illuefl ce inlenlionat am a~czal
cl fronlispiciu aceslei mici lucrari, sUi scris:

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
10
II

.' In curand provincia ooastni pe calea consli- <lie, de la care Irebue sa pornim, pcnlru a cu-
tulionala. ll.a prim; 0 orqanisaiiun« dp/iniliucl, noaste in chip serios. populaliunca dobrogeana ;
care va Jmea seama. de trebuintele Iii de in cat urrneaza sa vcdem :
moravurfle voastre ; care va aseza pe te- Ce insemrudale are ziua de II Aprilie 1877 'I
melii statornice posi~iunea voastra ceta- Ce se inte/ege prin iocuitorii a/la(i in Dobro-
~eneasca.". yea, cetaieni olomani '!
lulu dupe mille dreptarul comlucator at nouei f)~C(i lrebue ori nil () Constituanta pentru C.I:-
constitulii ce in curtuul Partamenlul Tare! esle iensiunea dreplurilor polilice 'I
c"~)~n(// sci aconie /)obro{}ei. ' Dacti oconlarea tlreplurilor polilice se poule
J rehue a~eznlil pe lemclii stalornicc positiuuca tilee acum. luainte si ill afar tie reqularea pro-
t't'lfllclleascil a populajiunei din accasta provincic. priela(ii rurule din Dobroqea '1 ~i in (inc: care
, Pl'n~l'~l acesl s.c~p.lr~buc,sil cunoastem exact, esle sistemul electoral prielnic, cerul de impre-
l:'ir:1 I1ICI 0 p~l'lllllrC <l1Ocine se compune a- jurtirlle speciale d'ucolo, cure st; {ie () garaniie
ccasta popu lajiunc. d(' solidurilo!e i$i afirmare a rouuinismului ill
.11'/ •. 1 din legen, organidi.:'i Dobrogci 1'1'0- Dobroqe«.
l1lulgnlii In !) ~Inrllc 1880 ZlCC calco'oric :
(\To(i lOCllilorii din Dobrogea cwt ill :iu(l de • § 11.
1 I Aprilie 1877, erau ceta.~eni otomani de- Adoptarea datei de II Aprilie 1877
vin !}i sunt ceta.~eni roma.ni. Accasla dala 0 inlalnim pcntru prima ora In
,,0 lege speciala. va determina condi- legcn organica din 1880. dupe cum am mni "a-
~i11l;1i1e
eu cari ei vorputeaexercita. drep- ZUL, penlru ca, in nomenclalura Icajj funcial'e
~urlle lor politice §i cumpura imobile rurale din 3 Aprilie 1882. sa 0 rf'gasim i~ arlicolcle:
'lIl HOIll~inin pl'opriu zisil". -J, 6, al. ullim §i art. 8 §i lH al. a .
,,0 ~lta lege -ya ~ta.tua despre repre- .-\J't. 4. «Toltie tillurile, lie consliluile sail ema-
senta~lunea 10euItordor Dobl'ogeni in Par- Ila/c clcla alliorilli(i/e oiomant inainte de 11
lamentul roma.n". Aprilie 1877~ {ie prill (lcle de posesil/Ile clIrL
J~lr art. .1:l din accin§ lege compleclcaza ~i SC /.101' giis~. pdnti ta promlllgaJ'ca ace.slei /egii,.
IlUlI lIlull Idcin : lIeri[icllle $1 adrnise de comisillllea intocmiUi prill'
Arl. 1.1. Numai loouitorii alla~i in Do- reguillmelllill decretal $i publii;at ill ,~ iUllie 1880"
brogea, in ziua de II Aprilie 1877 ,i tn- tlsigurli cclor cari Ie au dreplul de posesiulle).
~rit~iti de legile otomane, RomA.nii~i acei Arl. n. ~1. ultim. « Tribuna/Ill de apel, flU I)({
lI~tI:,/uifi prill (/1'1. 7 dill conslillltilll1ea Roma- fltlCll conslI/era ca acie de posesiune, decal Ii~
I"el, pol clllnpciw imobile rllrale in Dobrogcau. tlilrile originate emanate delfl al/lori/Ii(ile oio,.,
Aceslc douil a,rtieole forJl1'eaza telueiul juri- mane ill drepl, pA.nala U Aprtlie 1877».

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
13

Art. 8. Sunl pille de drep/ sl {<ire; ualoure sa. cand in fond, IlU ern decat apararea inlc-
toate tnstrainarile flc pamonturi rurale {firllll' reselor unor protejaji a celor din Slarnbul, a~a
dela 11 Aprilie 1877, pund la promulqareu cum s'a facul cu, omerica ccstinne a Vacufu-
leqii tic {(I/Ii. rilor din Dobrogea !?!....
Art. 16. Sunl ~i raman proprictalea absoluln Acordarca dreplurilor politice Dobrogeniloi-,
a Statului : face ca data de It A prilie 1877, sa capete mare
AI. a). Teate locurile $i cltulirile rari (III apttr- importanja, rlrcpt aceia, trcbuc binc precisnt,
iinut fJlIIlCrtlllllli olonuui inainte de 11 Apri- dl alegcrea accslci dale, care formeazn puuctul
lie 1877. cardinal pcntru stabilirea raialclor-, 1I11 cste un
Adoptarea aceslei date
de ] I Aprilie 1877, fapl arhitrnr al Guvernului Roman :
arc () mare Inscrnnatate. ata/ ill ceiuce priocs!e Protcstaren lmperiului Otoman in contra aces-
proprietatea ruralti, en! mai ('II osebire penlru tei date, se rcsuma la urrnatoarca argumenlarc :
(/ sti, oine erau loouitori afiatori in Do- .Dobroqea 1111 (/ mai apariinut Turciei de
brogea in ziua de 11 Aprilie 1877. ('iii ill 1I1'11U1 semuarei tructatalui din Berlin
Delo inceput. (~lI"ernnl noslt'u din lilllpuri, I;] lulie 18i8 $i deci pcillli /(1 Clcra cpo('(i. Tur-
a inltlmpinal mari greula!i in adoplareo accstci ,'Ia nll (/ ineelal de a$i c.l·erei/o sLIIICntnilli/ca,
dale, din par len Guvcrnului Olomon. care prill "11 loale cei {llsese oCllplilei mili/circ$le de Hllsia.
Legaliunen Olomana d'aici. reprcz::nloLa de Su- Legile ()/u/IIClne s'all ({plical in Ivl ({ers/ Nis-
leyman Bey. a proleslal vehemenl, sus!inand limp, i(/r al/forilutile all {osl compelillfe $i in-
~, aceastii daHl admisa de Gu vernul Roman ca tlri/llile (( eOIl{ec(iona (lc/elc cc sc pre.senlau",
punct ini!ial 01 slilpanirii Dobrogci. consti/Ile 0 Partea care constilllia prcllliza principaia, si
inca/care a slllJerani/li(ii Imperill/lli 0 i 0 m a II. Jtieyaralii n a('eslui ra!ionament era, ('ii. s~~
in/rtf-CllI /racia/II/ dc pacc dc /a nertin a {osf \'crmlitatea fmp. Oloman, aSllpra Dobrogei, nu
lflcileia/ $i semnat posterior, 1(1 1.1 Ill/ie 1878. ncetasc clecal In scmnarea lmctatuilli din Berlin;
De mil'at numai, ciI, la 1880, ci1nd s'a pro- 1I toatc ('.1 fusese ocupalii de arl1lale vriij-
mulgal legea organic.lI, Imperiul otomon. I1U a 11.lse; fnpt ell clcs.1vt\rsirc ndcvilrnt COliform
ridicat nici 0 prolcslarc asupl'o occslei date, "IIlCipiilol' drcplului i;~t{,"lIn!iol1nl. 'dc onre-ce
c.)ncl .'i'(l con{eril lIa(iollatilalea romillUi cclar \ ncsculul pl'orcsor Calvo, zice, in 'ralntul sau
af10N ill Dobrogea j pc c:\t limp, asupra legii ,.Oroii inltmalional t1l1iorique cl prafiqllC'" Vol.IUj
funcinre, cand aceasl" datii, avcn sil produc:1 I.e p(){/(/oir tie l'cllfICllli qlli oCCllpe Ie feri-
mari consrcin!c jUl'idicc. {tind IJor/)(I de IJalidi- toirt' rl'mpl(l('e pas ('c/lli de /'I~'/of Il({ill('l/ le-
I1C
/a/ea filll/rilor tie proprie/a/e $i ins/rtiillcirile pos- qutl n'e~1 qlle :){{spefl(/II et lie sell/rail pa~ser
lerioarc dalei de II Aprilie 1877; ntunci s'a an~ IOIl/e s()n tl/c/I(IIIC li l't}lIu(lhisseur. qui Il'('st
.sim!it jicnit Imperiulu Oloman in suveranitntea Dul1elll~nt ill \'csli de It! sou vCl'ainclc 111 •

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
IS
.La poi» seule donne la sanction (/11 tlroi!
Ii la conquete all d l'onnexian oiolente:', Jar Bluntschli zice.
Oar d'aici, pani'! la conclusiunea pc Carl' Art. ;H1. ..On irait lrop loin CI/ admetlunt
Imperiul 010111:10 o scoate. in privinia compe- que l'occupation till territoire par l'ennemi en-
tinjci auloril:'l!ilor ~i deci asupra validitil!ii tit- troine III suspension tie 10111 ie droit public et
lurilor de proprictatc ~i lransacjju nilor urrnnto. "i",' till pays occupe. Ce droit continue (/ sub-
esle marc departnrca de adcvarul adrnis in sister pour aulttnt qu'i! n'est pas incompatible
drcptul internajional. a Ii c l'ordre de {ail cunene par ta [llIcrre ct 11'1/
Docuina nrlmisil
in privin]a occupantului
de toate stntclc civiliznto
este (':1, arcsin trcbue
pa« "'t i
expresscmenl flbroge Oil sllspC'11I111
I/ori":s tnililaires",
P(I/' tc»

s,1 rcspecle pe tcritoriile occu pnte : oplicare« .\ulorilillilc OIOIll:lIlC la ocu paren Dobrozvi
[e!li/or ciuik: si criniinale $i [nuctionareu (11110- de trupelc l':tsc§li sub comandn g'encl'alllllli
riltililor jtuliclare .~iudministratiue, cari sunt Zm nerman. care coincide cu 11 Aprilic lRTi.
nll'ibuilc alc slIvcl'onil:'l!ii Sinluilli, ell cnrc S(' u Intrebuinjat toatc mijloacelc dc opuncre inn-
n fH\ in J'ilzboi u. 1i\r1i ll'upclol' l'llsc~ti ~i lIul1lai in 1l1'l1l:J, V:'i:r.:illtl
,\sl-I'el sc cxpl'imil Cnlvo: (r.-ce rcsislenli1 ('sic zad:l!'ni~'1, alu~<:i s'nll
"te droit ill/el'Jlalional IIC /"('colllI(Jil pas <I relr-us. panisind Dobrogca, 01', In acensln din
(occupalll la {lIWI/I: dc c/ulI1!ler It's lois cillitCS r .. IInprcjllral'Cj Calvo zicc:
des lel'iloires sl/r Icsql/I'ls se /rol/I/elll ses irol/pes ni ..Lorsque les auto rites du pays' occnpe,
(("!I {aire at/millislrer [a jl/slice cn son 110m. (;1' ref'u.sent de se soumettre au pouvoir de
pOl//Joir lien I en e{{el li /"'.l"crcicc de la SOI/- 1occupant, on qn'elles se sont retirees a.
lIerainelrJ, laql/clle nc derille que des droils ill- son approohe, I'(/Illorif£i mililairc doil, en s'el/-
luirenls ci IInecollqlllJle IlcIIP/we complele, dt:fi- I alllalll (jill' possible (wee les I'epn:sell-
Ilili()c el irrt!lIow{1fe". It' 1(1 poplIl(/tioll. insliluer des alliori/tis
Dar ll('cia~i c1ocll'inil l'c('uno:l~lc 0 cxcep!iulll' SOlres pOI//' /'cmpl(lcer Irs (ol1clio/llwil'es
Cllm n rost casul in DohJ'ogca, pc carc guvcl'- nfr; clairts 011 absellis ~.
nlll Oloman n ignOl'lll-o ~i alllllllC: :\ 1-1,·1 C:I. nrlllllteic 1'lIsc~1i la o('u p:lrco d('fi-
,.r:epellllalll, .'Ii tlrs /1(:('r.~sil(:s mililaires J'y , DobJ'ogei, all g-:l<;!1 cli uulol'il:1!ik' l.tr-
("olllf'ait/llelll, /'()ccllpalll pelll fll1/}(;clwr ("applin/' I CI ....rl.,(·n); l't'II':'Ig':indu-sc In !i\;JIlll'llIIl1JH.'-
11011 dr errlaims lois el slIbsli/llfr Ie pOll I/Oif' '":I, Ulhi(' 't' conslilllis('ril en ('1101'(',n'i:l-l'C nl!
mililaif'(' ti /'(/III(/ril,: h:gale 1111P(ll/s, lIlais IIlIi- Ie, 1.1l11~· in drcplul illh.'rna!ional. nuloJ'ii
11,1('melll dans 1(( 1/1('.'1111'1' oli celie (1IIIorih; (,OIlS- UI1 nlmi In (l I'Cl'lIl1oaslc:
lill/(' 111/(' {orrr./lOllf' ['e/l/lemi ('I par c'o/ls,ilJ"r/l1 • \ oJ. IIJ. pag". 1 RO: "L'autol'ite de tous
1111tI(I/If/('f' p01l1" 1'(/1'/11<;(' t/'ocCllp(lliol/: ... eorps constitues, de toutes lee admi-
__ ..... -
!It ." .a" ,Constan\a'
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
\ ~r. luv.!:3
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
't¥!.
16
I;

nistrations dont Ie Siege n'est pas sur Ie .ke,,11Il Illti lu 1111 /0(' del/ill p_Fifl e(l!clul !e!/!i
territoire ocoupe est suspendue", ornuuice Iii II 1880 Iii sunt ceta_ten,lromam,
In acelas scns Bluntschli ~i Fiori, vol, I[ Cl!;iillnnd aceastn incct~l(:nirc pnn II1COrpOI'a-
pug. 351.
[inca Dobrogci 10 Patna-\llImiL, " ,
lat,' clar ell. in fapl, Imperiul otoman nurmi lutu dar o categoric de ceHi!elll, romanl: can
era reprcscntat in Dobrogea, inca din 11 .Yprilie pol. l'a ori-ce ccHllenn rom3.n din .. cllI?l'Insul
I ~77, tncat luarca in posesiune a trupclor 1'0- R("~alului. ~I excrcilc drcptllr~lc politice tn con-
mane la l-l Nocmbric 1878, avea elect re- ditillililc ce se \'01' stalun. prm noua lege de
troactiv, ca eoutinuitate de suveranitate, inca
('xtcnsiullc:l dropturilor polilic(.': .' ,
de lu 11 .\pl'ilie 1877,
PostlllllH.'a nceslor musulmani, ~I I'a~alc, din
Dcci adoptarea nceslei date de Guvernul I met de \'(.'<1<.'1'1.' constitutional cste 11I11p('<lc,
Romnm, 1.'1'3 ill conlormitate cu principiile drep-
sunt cet:'llcni romani §i numai au. ,nevoc .(~C
tului international.
I l i " ill\'eslitura, pcnlru a Ii tnlrodusi ln familia
SlI vcrnnilntea Tureiei IlU era alinsd, prin Iaptul
romanismulu i. .
di renunjuse singll!'iI a 'si-c maniresta, iar aceost:i
Dar. pe eM es~e .d~ U!}Ortl'u. ces:~lIne~ din
dnUi, avea pelltl'll rcgulal'en pl'oprietalii l'urale, HIllel de vcdcl'e .lL!l'IdIC, pc atal de\ Ille Il11pO-
cOllsccinlc jul'idi(.'c de 0 mare valoare §i {'llIU
"'Ihil de stabilil in rapt!! . .
propL'ielnlca rural:'! in Dohrogea sL:1in illledial:'
Cine erau ceta~eni otomam la 11Apn-
§i stl':lnsil JcgtHura cu exlensillnea drcplurilor
politice, gascsc necesaI' sa aral, ca dohenclilorii lie 18771 ..
Cine erau raialele la 11 Aprlbe 187? ?
de propriet,ili in acea~la provincic in nls1impul
\il'i e ...te nodlll gordian care va U'ebul des:
de la 11 A prilie 1877 p{lnt't la aplicarea legii fun-
l(';.:ut ell marc gl'ijli ~i p~trioti.sl.n, alt-fel, aeeasla
ciare; nLl au pulul gilsi protec!iunc In Guvernul
{'xlcn ...iunc de dl'eptlll'l pol~IIC~, ~a ir!SelllIlO
Hom;'n, core i,1 chip implicil Ie dedea calitale
inC'{'pulul unar' Illnri greuUI!1 in vlllor"
de rainie, cicci de ecta!cni romani,
Ir.:nntc dar, de n merge mni deparl~, \'01 ar~~:t
§(([ ,I ... uh dl'llllJ1liren de raialc sc ellpl'II~~1 nelll!~~.
Illl'~arii, ru~ii, lip()\:cnii, al'l1le~ii, gl'eclI, e\'~CIII,
Musulmanll $1 Rajah ....;1;:. ulii i ('ol()lli~lI prC\'ilZllil de Icgca e111l ~
] ,1jch 12;:l (1 Sf)7), daoi. fusesera suptl.91
LOt'llilori anali ill Dobrogea in ziua de II
Aprilie 1878. plltcau ft, oetateni otomani pur
otomani ,i aftat_iin Dobrogea la 11 Aprl.
§i simplu,lIl1mlli nll/slllmallii §i sUfJlI$iolomani. lie 1877.
(0101111 ~tobili\i ill Dobrogea erau de dom'}
crc$/illii §i colollis/ii cunosculi sub denulllirea
de ralale. cal(,lforii. ruh;;-('olullii ' i colonii slabili/; ill P"-
Itrtf7 If91i (fin 1 Redjeb 1?i3.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
19

Vechii colonii erau ell tolul asimila]] POI>lI- ~ IY.


laliunci musulrnane, chiar pcrdusera aceasla de- lucrlirile Comisiunilor de PI!I~i
numirc. flind mai usor cunoscuti ca raiale, su-
pusi otomani, cum 'sunl 0 pm:le. din ;'\emlii Indata, dupe luarea in siapilnil'c a Do-
din Dobrogea ; pc cAL Limp colonii ndusi suh brogci, prima grij,i n guvcrnului liberal de
impcriul legei din 1 Hcdjeh 127:3 (1 R;) iI, sunl atunei,. a ~O~l ~a,. d."I~:l aceasta ocupars de fapt
tatarii ~i cerchezii, cari dupf tcrminarea n11.- a PI'OVIllCICI ~I 11Il1~lll'ea e venimcntelm-, 5:1 se
boiului din Crimea, ernigrau din Husia, iar lm- intcrcseze de soarta populajiunei autohtone,
periul Otoman (I li1eul nceasta lege. pcnlru a enrc. dupa CUll: 11 VI1wL se incel!1!cnisc pi-in
rcglemcnta instalurea :1("C tor emlgrnn]] in ClI- anexrune, soarla strnns Icgalii dc )lroprielalca
prinsul Dobrogei, ~i unora ~i altern Ii se de- nll'lllli. singt~ rul ei mijloc de existelll''l.
dcau mari Iavoruri ~i mari ",aran!ii nslfel : I)I'Cpt accra in nnul 1880 so instituo In toalc
Libcrtalea cca mai clesi\"tlrsit~1 a rellgiunei : plll~ilt· din sangiacul Tulcea, Dcliormnn si 1>0-
piimtinturilc ('clc rnai saniilo;lSe ~i I'ociiloal'c ; brogell. cMe 0 cOlllisiullC com pus:'! eli" :I"mi-
dclilllili'lnclu-sc ficc:'irei ramilii () supl'afb!a de nisll'lI/oml lucal (suh'pl'clc(.·lul) /1/1 De/ef/al (II
pilmi'lnl necesar penll'lI agriculLura. alal cM A.tfminislra(illllci J)omwiilol' (~Iinislel'ul Domc-
avea nc"oe; liind lol deodat~i sellli!i de 01';("(" nulor) ~i Primarlll cumllllci, ell indalorirc: sii
dare cMre slal pe Limp de 6 12 ani. dupe 10- meargil din sal in sal. pcnlru ca la fala 10-
calHa!i ~i acesle pilmiinluri nu Ie puLeau "lndc CUllli, sil cheme pc 10cuiI0l'i, §i posesOJ:ii de
de eM dupa lrecere de 20 ani. pAm!ml. a-~i nrMa litlurile de pl'oprielale si
Cre~linii erau in plus seuti!i de seniciul po c..iune imobiliara. •
llIililar. Coloni~lilor nu Ii sc ccrca de ~l un Inslrucliunile rcg!emenlal'c dale llcestor ('0-
jUl'amilnt de cl'cdinlil c:'ilrc ),1. S. I. SuItmllll misiur I de pl:l..a erau. eo pcnll'u liecal'C ('0_
In inslalarea lor, cll primesc a fi supu~i im- mun~ In parle. dupa ce slt'l\ngeau loale liUu-
periului, fi\1'l'1 ccn mai mica I'czcl.'vli sou I'CS- rik 'I' proc('",elc-vcl'bole, pcnlru eci eari 1I11
lric!iune §i sA aibe bUllc purHI";,51' lie <'insli!i 3\'eau i1senu'nC'n titluri. sa lodl cllIe 0 silun!i-
~i Illuneilori. one Acnerol:), In fOI'lIl:J de proces-verbal al n-
C~\nd cilesc inslrllc!iunilc dalc de guvcl'nul cr)('1 CUIIlUllr, In carc slI .')e Ire(l(:ti lucllilorii
olomon penlt·u primircn ~i inslal~H'efl aceslol' ofi(l(i III (I('ea (,Ol1l11l1ti illaillle de /,1;='/)0(11,1111-
coloni, re illli 0 profund:'l indignare, gandin- mliru/ emigml/filor \~ t1isp(irulilol, prcculll sj
du-mii cum am lrotal si maltl'alilr.~ aeluolmenlt' loli IOI'lli/orii pc /lllll/C, pr()l11/me ..;i origirlli. ca;i
pc veleranii-colonii pc' cari i-nlll Mlus ill Dohl'O- t gti.<;etlLl in ('OIlWllt; ill mOlllwltll crillli III era
gea; eM:l deosebire !... §i doar Turcio eslc () ~omi.\il/lI('a. .
lar~l, zis1\ barharil!? Cc <;('rvieiu uucns al' (j pcntru ncenslii mnl'e

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
:0

cesliu nco acordnrea drepturilor poli lice. daca cci


cari au com pus acelc comisiuni de piasa ~i ar
Il inlelcs menirea si'si ar (i indeplinit datoria.
Dcparte de a~a ~c~'a.
ell ocasiuncn lucrarilor co am filcul in 00-
brogcn, in vcdcrca lirnpczirii situajiunci pro-
prieHilii ruralc, am pul ul conslnla accasta marc
lilis:;i. pe cure in I HOG am indicat-e prin co-
lonnclc zlarului «Voinla ;\ationnh1)), comisiunei
inslituila atunci, cu sludicrca cxtensiunei drcp-
turilor polil icc, de dl!t·c partidul conservator,
care ni estc 0 l'cricil:i rcalitalc. JUDETUL CONSTANTA
Dill sludiul tuluror dosarelor comisiunilor
de plastl ~i a cornisiunci centrale p(JJ'l~:1 1 lji n
II-a, annie actualrncnlc In serviciul Domcnial POPULATIUNEA DOBROGEI INAINTE DE RAZBOI
pi-indinle de Xlinistetul Domeniilor. am putul DUPE NATIONALlTATE
forma in marc parte. lisi« tic celalenii otomanii PRV.(T~[ ~I XDtAIWI, )mrc;RAX'.flT,on ~I m pA1WTlLOJt
si raiateie aflatoare in Dobrogea in ziua de 11
Aprilic 1877, lllja dupe cum se verle in tablo-
urile ct' urmcaza ; sprc surprindcrca mullora,
din cei cari, s'au ocupat de aceaslfi marc ccs-
tiune .

.\) Populatiunea. Dobrogei inainte de


Razboiu, dupe ua! ionatilate, ,precum si 1111-
nutru! emiqraniiior si c1isfldru(ilor, pentru
judetul Constanta.
B) Populatiunea. Dobl'ogei inainte de
RA.zboiu, dupe nalionalilalc precutn .~i 11/1·
'nlclrtll emigrant ilor .5i clispafll( ilor. pentru
-judetul Tulcea.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
POPULATIA DOE3ROGEI /"'
Inainte de Rezbel ~i cea constatatli de comisiunile de plasli cal
exlstand in sate in anu1188D,dupe na1iona!ita1i ~i numarul
emigranlilor ~i displlrulilor dupll rezbel Ilanliia IB8D
• ..
~4i
-
:: ~
·!!!Ii
--

CmlllN,\ CATUNA
_;~
::...
:~
~
ORlCiI.'lr\
.. 2 ;~
~~
::;
... 1;~
~
=2
1'8. 1'8•• ram:

Palazu Marc 60 turci, lillaJ"i ro- 13 55


mimi
Anndalk ioi 84 turd, Ullari, (11- 33 48
I'lllaw ;\Iare banezi ~i ar-
meni
Canara 9(; I urci , latari 55 49
Horoslar

Hasanccn I·H) llliari si turci 9 1;;0


llll:ui 'lurei ~i
Hasancea bulgari, indi-
:\Iahomclccn !l.j geni ~i colo- 6 94-
ni~li

Alncap 90 lndigeni l1\tl1ri (l 86


\lac-or Chioslcl 190 )l 138 52
Docuzol 142 1R·

Caraharmnn
160 "

106 turei, I[\lori, hul-


sari
- 1(1 98
C..:I:2harman Peletlin 76 IUI'ci, laln!"i, hul- 7 69
Traian • gn..i,-

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
24 ~-
-~

~u -_;;~ e 'S:~
-;~ -
S~ - :;~
-~
-
_c>

COt\!UNA CATUNA =~
~..c
= ..
:Q
:;""
omcrx.v ~~ ~~
:;; :r.!:.
....
iii
COM UNA CATUNA
:
-.<::
..!::N
::~
:;""
.. ORIGfNA
-"~ 5t~
a
:~
_-_.. .;;~
~~
.:(" ~~.-;;;

fli f,D. fll- f'l. fll. rail.

C;hizu;'l'C~li HIl llpovcni, indi- J():.! Carol I 2lfl 1:lllIl'i ).)(1 IO!
Ghizd~irc~li geni Danachioi B ilar 1:1f IS!! l:iI.lri IIi 11:1
Tichile\!li 1 ;~(J IMaTi I;W 41·
Carahacil WU Inrci si 1I1I:II'i in- 110 l.iO
Ostrov lOll rom:ini 111 dig;ni
Ostrov (lI:ir- Tasbu ru III Illl indlgcnl .i(: 10 Be~:lUl I:111 III rei si lain ri in- ;)i 7:1
~o\'n) -I:, :ltI J(j dig~ni
Aigar Amet 11
( rnbaca Caugnzi -III turci !]i lalnri in- II 2(;
digelli
J):'clli Daeni 26;; rOIll:ini indlgeni II 2.;4 Chcrtlc-Pun. liII turci si 1:1111 ri ill- 2.; :15
digcl1i
Topalu 201 romitni indigeni 20-1
TopaiLl Boascic 6.i IMari CI.6S 110 tntari 12(j
Enisnrai ind lgeni
Cnlnchioi 611 lalari (i(l
-I,
Curapcllt 110 l:ll[1ri ind igcni :12
, Enisarai Ualgill .t.i 1:II:lri indigcni 2:1 22
Calra 43 Iillari indigeni 4:1 Dulgheru 100 l:ilari 100
Rahman I);; IMad indigcni (jl
;\13holllCICC:t 70 tatnri indigeni 2~ 4(1
Tortornnn J(j I Ilila1'i in!iigrni !l!1 112
Colfn Hnidar !18 1:1I:1ri !l8
Defcea rsn liil3ri inlligcni :; I i :1:1
Corugen
HIIm:l1.:1111' h.
Aisabcr
9011llari
70 lfllari
I turc
!l0
iO
I
... T rtoman
Cilihichioi
.\gigcn
J)rrinehioi
tOi

1211
111tnri indigeni

I:llnri indigcni
(iO

1'20
l:l

Fnerin
(;:Irl icill lIiU ronlllni indigeni Hill C;iabnClIll111 rl! 7(l 11I1:\ri ifHligcni 70
Gllrlieiu Esch iSIl rII i :ill tillari .W GinbnCII mic 22 IlIlnri indigcni 22

Groopn Cio- Groap:1 Cio- 21l1l I'ollll\ni indigcni 4!()H


hnnului hnnllilli Gargalac mare n!' hulgari ~i 1!llari II! :iH
Cnclic.1sln • 1-10 indigeni II!' 21 G2~Lflc Gargnl:\c Il1h' 142 1:1I:1ri ~i hulsnri 112 fill
Cochirlcni 1:1;1 romilll i indigeni 1:1:1 ::lhm311 :l1 1:II!'!ri 20 :1:1
.cochil'lcni (nincz

....
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
27

CO~ll1NA CATUNA ORIGINA


coxic: A C.\TUNA OR1G1NA

ra•. Fa.. Fam. Fa•• ra.. ram;.


Caratai I.J.i
LlIt,hi indigeni 14 J30
Carntn]
Agi Cnbul 70 tillari colonist] 70 Tckir Ghiol 120 Ultari, turci, hu 1- 17 106
sari, incligcni
~Iuhlllut CII- §i colonisti
ius
C:winmllC
481 L1ilnri indigcni ·11'1 Asiduluc 68 tiltari, turci, bul- lH 49
90 Iillad ind igeni 31 iiH sari, indigen!
MahmuL Gulus reid? Cuius .i.i Iillari incligcni !l Ij.() ~i c:olooi§li
IlrIIl- 'lldr(jJriol
P~IC1'!l lit II Lnz ~Iaharc itl turci, tillari, bul-
189;
sari, indigeni
§i cclouisti
Enigea 41 liHal'i inrligcni 5;)()
Polucci 2ii llHari indigcni .j 20
Agigca 50 turci, Uital'i, bul- J9 3li
Adam Clisi sari, indigeni
2il 11Ih,ri indigcni 2i)
Arabag] lji colonisti
Enigca 16 tiltari indigenl 6 10
lusufannr ao tlllnri indigeni 24 I>
Mulcioyu i)1I tlilari indigeni S 4-2 Cocargea 90 36 indigeni, 36 52 3H
Talasman 28 tiltari indigeni Jl 17 colonistl 1'0-
Dedebula Destiintat locuit de cerchezi ocargea
Susus Alihci
man i ~iturci
bulgar
I
BiuU)iul. mic 7i) U\luri indigcni 64-
Biulhiulrnure 75 tiltari indigeni 75 Borungcn 2" romani si turci 13 12
Endecara- Chiosclcl'
Biulhiul Chioselcr 150 Indigeniturct :m 112
chioi nr,Iilrari lndigcni 65
Turc ;\1urrul 40 liltari illcligcni 40
HOljcanu 120 Iillari 120 C 'p:ldin Copadin 254 U\lari ~i turei :32 237

Curnmural 2:)0 Ililari §i lurei


Cu\'uclar 76 llilari coloni~ti !l 611
164/ 121 c...\aclar
8 0(1
Na~areca 158 lii1a/:,i
~lanS:lci i5 t1\lari §i Lurci
CanlJl1urat 10? 51~
Dolufnc:\· n!l UII:j.ri 48 11
Horoslnr :Ii U\lari 10 37 EnShc? Ii III-tari
Cas;\cci 58 IlIIa,'i

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
,0 )1

CO.\IU1'1A CATUNA ORIGI:>;,\


CO~IU:-:A CATUNA ORIGINA

1'1., I'll ram,


AI i1111111 Alimnn 100 indi~cni
Ghiuvcgen 1i2 tatarl indigenl ;, I
Cnlalccn :18 tatar! Itdlgenl i :10
AZ:1 pin I' !I!! hltllri 7 X,i
I~rehilel' I~ lurei i II
A 7.11 pln I' (hmnIH'r:l Osmnncen 19(; I:ltnri colonist] 2(1 171
:\llIstaC:wi 2!1 turci HI 12
Cnrachioi :11 turei, tutori 2 :12
Ghcrengcc 112 1~lnri cnlonisti 11 !Ii
Dobromir C, ercngec Acfulur 41 Ullnri colonistl ·11
din deal 72 bulgarl 7:.! Copucei 411 bulgnri indigeni 21 aI
Dohromir Dohromir
din vale I~ hulgnri Edilchioi 7:l tutnri 7a
zumlar 78 talnri 7X
E'Iilchiol Enge Mahule 6S 1l\lari (j li2
Ilneram Decle Baerarndede HII ti\lnl'i colonist! 711 12.1
Cealmargca :IX l:Hari lndigeni 13 2:; Amzaci co lurei 21 :1\1

Asarlac 63 bnlgar! iodigeoi 3 (\(1 Musurat 79 lalari :li


Ghiol Punar ,')6 bulgari iodlgeo: 28 2X
Carliehioi 14 lurei si hulgnti 11
Asal'l:'1c Nargih-.r 20 indigcni 1-1 (i
Cealmolnr so 11\lnri • ,iO
r.berim Culus 21 bulgal! Indlgenl 21 lIurataD mare 1811\lari IR
Hasancea II indigcl1i I) $1 mle
L'rluchioi 16 lurei ~i bulgori tG

Hairnnchioi :II indigeni ;1,1


Schendel' 21 talarl Indlgenl :.!,~ Osmanfncf 190 1!llari 1111 121
Demircen 11 latall Indigeul (\:111 OSDl!1O r:lc:\ Abdulnh 08 Iillari 10 4X
Ull~punol' 21 turct lnd:genll :J 21 Elihichloi 70 turci II al
Hniranchiol Snrapcen J)esllilllni locult de cerchez!
Caracci fi I lalarl indilleni 8 ,1:1
~i colonisti Canon mor) U bulgari illllilleni -I :11\
Malcoci Dcsllinlnt locuil tic cO:'I'I1I'1.i Can-nn mic ,j;)blilguri indigcni Ii -Ill
Se\"rlldic 1(; t!itori incligeni J()
"('Iil'hioi a:- lurl'i illdigeni :111

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
33

CO~IU:-:A CA'fU:\A ORI(,],,'\


CATUNA OR1G1NA
Fa •• ra.. fam.
FII.
Esichioi 112 lurei indigeni 9!
Esech ioi Cllillgill(, IO~ indigcni turci 111 88 Taspunar 131 turct Indlgeni 45 8G
!Zihlllgm'i Chiorcesme !Alarl Indlgeni 149 51
BIIWlge~1i 2~~ indigcni 63 1\)
Enisculia 27 iuliigcni I:Hari 2.'> Saragea 11 GO !lHori 60
cilli'Ul"t'hioi 29 tala!'i,i incligeni 21i
Elli~clllin Tcchcchioi 77 lalarl Indlgedl H Sarighiol 56 IlHal'i Ii 5J
Nnstrndiu (i(jIMari indigenl Ii:! Ibnl:\c 28 lurci 22 18
lIazarghinll .~2 1(\lari indil-{cni ~2 Acba~i 59 UUnri 30 2f1'
HangilnI' 61 l!llari 14 as
Beili(' 1.J.9 indigeni Ion Caracicu In 5 indigeni 2 4
Demirccn 45 inliigcni 26 ?i Ghecege 20 UHari 5 11
Beilit'
UUC('IlillS ;1( indigcni .2 m ===--'r-~==~ --, ..___
\Jnal1iu 11538 bulgari iudigeni I 381
~Iallgalia :\I:mgalia
lurci, JiH ar i,
80 hulgari, greet 26 .1,1 ====~======== ===
To.praisar 320 11itari 8 227

Carnomcr 58 liila ri j. 5:1 Tatlageae


mic
100 tlilari Z 101
.\ libcichoi 60 cerchczi GO 8 TatLa~~c
Cnnlicicur lOll liilnri coloni~li 12 as Tatlageac 60 Ullari 5 Go.
D:1I1I11Chioi 22 tu rci III 19 mare
(,hill\'cnli" tii turci 22 -li>
Ca rno mcr Cerchezchioi :li III rc i 19 18 lul}O' a 467 indigeni 92 302.
Dcrinch ini :1·1 l:llnl'i 2:1 IL
J)oCUZlld 2H 11I:'ci 20 R
)IUllluzlin 22 turci 17 ;}. Selmenl n arl 106 indigcni ~I colo- 7 .J.OO-
Calfnchioi 27 turci 1.i 12: ni~ti
Stimeol mitl 61 indigeni IS l'
,...
Canalln Canlia 1;)0 bulgnri 29 lIS
Gm:noda Cerna voda 100 indigeni 3 12!)

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
3-1

~~ -~~ .~~

... -~
-.0
E= ~.e
_-
-N
";;? ...-
'"
COM UNA
.. ;~
CATQNA OR1GINA -r:>.
:., !!.!!
~'t:J ..., "" ~.2-.
Fa •• ram. ran.
Clcracci l:t,\ lliu11'i, turci. ro- 88 ;;0
m:ini ~i bulgar i
Mama in 22 turd, t:\la ri ~i 2 22
nrrncn i
Cicracei Cogcalin 120 1:1tal'i ~i bulgari 71'1 ,~.i
Ta§filll 1111 Inlari ~i Iurci 71 ;;1
Carncoium I:J:J L:lI(I ri 111'1 :11
Pnlazu rnic ii2 ll\h:rri ~i bulgnri :12 as JUDElUL TULCEA
Cnvnrgic II I Iillori ~iiruligeni IUl
Dolllfnci Desriin!ul lor-uit de eerchexi
POPULATIUNEA DOBROGEI INAINTE DE RAZBOI
DUPE NATIONALl1ATE

LCDI ~I :"nr.\R.n. F.)!IGRA:\"'PLOIt ~J U1SPAlllJTII.OH


RECAPITULATIE

'"'" I~(J It" (Wilt ill iltclc/II/ Cml«,in/'. :

A) 226 sate cu 0 populatiune de:


B) 17.468 rOIll(;II; aulohloni, turci. lelia,.;, /1II19ari, colonist]
armeui, greci. etc. inainte de !iti:!Joil/ : !}i
C, 10.948 cetllteni Dobrogeni, <loci :l7.i cetllteni Romani, ill
(111111 /l~N().

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
37
36

¢"o
_.L>
J: Se af1a.u In oomuni. 1a. 1880
eN es
._'" Au emigrat c --
'" - -=- ~- -- 1] j .e
I ~l!_ITI~~
d,_
g .,"
....~
~.!{ ;;;
l-
Comune:e ~i Clltunele
"ci" e Familii
V>

e
co
0::- ... I
~ .§ ~ -=-
:r;;: CQ .... C!)

Z "
(!. "
t:..

Agighiol. ...
Cl'it. Sabangia
lliO
72
-1 15H
SO 10
-21 2
lIS
7ii
11-1-
2

1(j
2.>

20
:I
I
= I -I
-21\1 I

2 Uc~lCpc ... 1:)1 9 1~7


7~1
:1 2 I

4
C,At. Plil'lila
:l Cl't~I:I •
Catalci
30
12(i
].; HlIlgnri
22 Tnrci
27
10li
i{) ;l~ 2
I
211
7{\
" -I I

~:)I=
165 28 Bulgari I·!!)
7 6
cnt.
Enichioi 71) IJ » 78 1)7
59
Ill)
61 15
/) Fl"cc:·IIC'i. 112 2) J07, ,) 8 2
Ii Muhmudia.
7

81
Mnlcoci
Prislava.
C:ll.
241
80
I I~
:32

20 TlIlari
209
8J
!)
I
3~
)a
-I
I')
30t
03
a'll
4
-1
38
J I o _21 =
i\'leidan~hioi.
n Morughiol . .....
. . . . . 15il
1+.5
12 Bulgari
4·) TIHari
H7
112
5
77
33 3 I-
I Cat. DuYlh'l\!u de
» DunllYlitll de
Sus
Jos
80
70
44
3Ci
-1-2
5-1
7
6
2001
39
2
7
17
1 o Nieolilel. . . . . . . . 232 23i) 9?t 8
I
lJ Parehis ... 9fl 10)
2 :i };;O 6 ]0
I'll Sarghiol. . . ]73 17:1
120 23 3
Cl'tt. Gatica 146
4·1 5 33
J-!6
13 Sarinasuf 87 21
93
81
ClIt. Carnibil. 144 2
I
I » Bci bugeac
III
liil
25
4·9
94
141i1
7 2 :1
14 Solll NOll Ii;.! 7
65 52
ellt. Patlngeancn 19 1:1
. 2+ 7 J 2:11
Iii SomOYIl .
161 Teliln.
148
92 6
154
87
"
16
82
:181
Gill. PO~ln . 5:i 1
-I
55
17 'l'ulcea
18 Alibcekioi .
A se vedea ;)
.j
8
41-
8
1
08,
70
R =- ·1
50 78
ClIt. Acadan .
19 Artmutlia,
80 :161 8;1 11>
A sc veden
2UI Alinagea. »
11>

"
;0
21 Babadah. » II> ~

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
39

.-" .,E
-c-

Au emigrat c::~
,,8 Se aflau in comunii. 1& 1880
,,0
Comunele ~i C!!tunele 1/)<)

Fnmilii
-...
-.::- ~lID J iliJ] 1] llli
22 Buschio].
(::\1. Cincli.
2:1 Bcidau t •
ISO
81
lUO
2(1
:1·1
27
182
i):1
130
= ]d =- 2 -
1\

128
<::\t. Culldcrc
.II S:lJ'igh iol
a.l
70
Ii) 21
.102
- - I 21 -,-
2·1 Cnulu Bugl'(l(' 172 U2 .I·~:I 2~1-; :11 ~~I ~;
ellt. P3';(I C:isla ttl I) ill ,In - 37,-
25 Curu malic h io i 2·1(} ·11 20H ·1 2 l.i:1 ·11)
26 Caranasuf .. l.iH !l H7 1 9,; 1

271
I C:\1. I)uingi
C3s~pchioi.
28 Casimceo ..
.
ISO
]4,3
(j,3
78
11
,1.0
!l0
15:;
11'.1·
30 _II 371-
11~--
23
Cill .. \Iirac~l 2'; 24· 4 HI
Caceama c so 60

29
'b

Ceamurile
Ceauschioi
:. Cuciuchioi

CaL Caugagi.
do Jos,
-18
107
)071
10]
17
fi-l

71
4
-to
41
139
29
40
- ;;,
.'1
~;l"l -l 1
24

30 Ceamurlle de Sus l{i:l ]9 160


Ciit. Camenn.
.. Eschi Balin .
i)ii
;1-1 10
67
:13
=1 2

I
"I-Iagi
I:111 Ciucurovn
»Tcslcmcl.
Orner

.
se
46
] 1-1
27
28
10
1
23 :1
2
-°1 -I
-
--
20
1(i
115 :10 2R
:l211Cogclnc . 2:10 HIO 141 ;10 JI !I
~ lnnu CC~IllCIl lOll 88 H9 .l:l -1
, Tariverde . 7:; 62 48 18
Conga] ioe 4(1' 92 10 1 I
ClIt. Hagilar . 10i) 56 III 2 .j. a
;; Satu NOli . SO II) 68 (i(i
Enisaln 90, 1] 81 (i(l 18
Cnt. Vistcrna 7(i II ao R 22
Jurilofca .i •• 384;- 2MI


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
-10 41

I .-
.:

--
" 0
-.&:

C
"N
.-e co
.. Au emigrat
es
<:: s. ..n ..u In comun! 1.. 1880
e "
,i C4tunele ~o

g I ::! s- ;:::.. I'~ I~ ;;- I~I


'"u
Comunele
'" sa"
E
...- j
ci Familii E Ii "5
z ~ ~ 0- :! .:;;
j
ios
~ ~l:1
:l(i Nnlbnul. 10 100
I
C1I1. Trestenic
p7 Ortnchioi ...
00
no Ill{
120,
n~1
::!I 2~1 :J
1 III
'27
Clii. Dautccn. :10 :1 JI-~ ~ :l 1.0
oo
':lH
:18

'to
Potur .
Ci\l. Ilnmnngin .
Sarichiol
Slnvn Busi\
" 2
Ino
1:10
:11
~i
n
110
\10
7l{j ~~I"I ,'to
11'2
-I
'12
CIII. Bnspunnr . li~) Ii ;lIj :1
• Har Cerchcz. :1'2 ~) 12 I:!
"1 Tocsof. . . . 1:30 :.1.1 Ii 'n
:Ii
Cili. Chil'I~lic ..
..
-
Culelin
Bamnic
. . . .
de Jos
(jl
30
no
.,-:)1
_)
Ii
':l.~
12
!I
:?8
12
!)
-I
I ~l
» J » Sus :-JU 21 In 10
'.2 Zehil 1.")0 20
'1::'7fi°1 1:181 ~ 10
'.3 Balobancea 02 (i'2 23 20 2!)
cnt. Geaferea Rus:\ 72 70 :t> I :1'1 2
» Harcearca. '.8 1- ,1'.
» Islam Geaferca (j7 ;-) /,()I
j
~I
» Tailn. 23 :] I I~
'1 2V.
H Carcalui. 1 2/./~
1-:; Carjelnri 121 120 Cerchezi l:lO ~
C~II. Acpunnr -h) ~O - :1:-1
II Hasaular 4() 2:1

I,(j
1I lail.
]/I

Cerna.
Omurlnr
'20
:1:-) I
X
:V~ 2:)
:-;(,
I ,] 1'2
II
-
1.7 Coium Punnr
C!ll. Alormnn
» Cnnatenltl .
;-).)
,00
70
00
02
Ii
TlIlnri
71
:L-,
:!(i X
I iii
:1::.1
2x
;-"-11
]
18 Greci. Il()(i '.1 :lG;~ 100 I'll) II;, :!O
M) lsakcen A !Ie vcclra port-'lCri 1)1U1II

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
p

=.,s .s
;: ._-.s::-
,,~.,
ON
Au tmigrat ..:::
-;; 841 atlaQ In e o m u n j, la 1880
~ Comunele ~i Clltunele ':;_4:!
"
u "
Yj

0
Z
E
es
::to
F~rnilii
~
E •
co

:1(1 ,Iijil:l Iti:! 101


:-,1 LUIIl'll\ illl . ~:-).-, ~J()
Cal. illH'lI(,) 11~, ,-)/ n:rchczi ~)
-,)
,)- :\llIcin, '~I 'H)
:.:1
:-,1
Cal GlH'l'l' I
PCl'in('nWI ,
Pi"il':l,
I~I
1')-
_I
'. 1s
17:1
!)!)
f.:11. Allwlall . :-.1 :,1 liO
:).-, Satu ;'\011 I~(J 10 hulgal'i 1111 100
:-,IiTurcoain. I~:I l:tl I~O
rill. ZH1iln,
:-,7 \' nrn 1'('11 i IKI 1~1 II
Cal. (;0 rvn II
IXI 1-
jill pl'elllll'l .. \'lIl'dn'ni
;,X Cnrnorumn a se verlcn • ,I scrl pili III
Cal. U~llIin II meni
:-,D Chilia Vechc. ~~(I '220 :IOi 178' ti Ii
00 Satu NOli iO 70 m '2 2
Gill. LeICIl,
HI sr, Gheorghe.
KO so '12 U8
Ill)
m Sl'istofare. , W 10 -I
Cili. fle"j prn ve '
Sui inn. ....... n (j
1°:1 PS, Orasclo : 'l'ulcen,
lsakcen, Bnluulag, Sulina
~j <;''11('11'; Artmulin. Ca-

rnormnn, AllIlageu , :W,:I - :k~;:l :.1.1

RECAP. TULATIE
I~' II<.~U n"l at'ul III judo ,oRinlo til' rl1d>oiu
::
,I) IIIl !'nlA'. I'll 0 populntlunc tic: 8) 15,0.1, .",,,1"0,", bul!J(JI'i, IW'{'i, Idl(u'j, lipo",,"i ete.
(:) ltnportut era tic: "GOO romihi ,,"10 HOI bul •• rl, 183 I'usl, 1684 turd, etc,

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
T ABLOU RECAPITULA TIV

Inainte de RlIzboiu

J
e JI Constnntn . 17.468 raiale
ul Tulcca . . 15.971 "
,i Cet1ltenii Otomanf

Total (;CIIUU/: 33.439


" " sub "lrnpc ....
locuilorii Dobrogei

Dupe RlIzboiu la 1880


J ul Constnnjn : 10.948, cetateni Dobrogeni
lui Tulcca .. 14.626 '),,, "
Tu/at Genera! : 25.574 cetllteni romAni prin anexlune,
prin p'l:fptlsillnea Suvcranitajei Regnluiui Roman asu-
rogei, in zinn de 1 J Aprilie 187i.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Ocsigur ca, CCI in drept VOl' complccta cu 111IIlIlIlIutl,e /111tnni [l()(lle Ii erluld : in-
amanunlime ~i scrupulozitate, ccrceland filii cu •.. rioare til' S/(Il ca si dcmnilulea 110([:;/1'(;
I1U\ dosarcle indicate, penlru a slabili ell mare Ill'. 1111/)//11 ()rli/icarc(1 prin nutnar prin
precizi~l~e locuitorii aflali in Dobrogea ill ziua tit· ....~I... rill bOfJ{/(ie fI rletnenlulri siliplinilon.
11 Aprilie lR77, cari pi-in anexiuue au devcnit 11'j{o("t1 rsle sitnpln ric lol, sci sc imparla
~i sunl c('l:;\~eni rornani, pcntru en mai in urmn dar ,,"-wlllli ioutc pautanturilc til' cutturt:
la fala locului sa sc slabilcasca .pcntru liecarc It I. p/ufj(/rilol' ronutni dill [ar«. de pes!«
sat, tablouri cxactc de acosti locuilorii sau des- • u ide pes!« Prill:'
ccndcn]i 101'. suhlun atlc\'iil'! dur cc rcalilntc nlnariL.
.\eelslii lucrarc este piatrn lIng-hiulnril a acor- din 1!)(II. s'au poruil lmpropricturircn
dMei drcplurilor politico III Dohl'OHCII pentru nilm. a cupirlor ncestora ~i a inslll'<'I!cilol'
.0'
c,i mal til urmf prin conluziunea creialu de ni stuhihti d(' mul]] ani III Dohrogca, lu-
1('A'c~ ~unci~dl. din 18R2 §i mai ales prin incuria cari s'au continuut p,\ll~l ill I!107, UI'II1;I-
adminislratiunilo», sub (lc('srpompos 1I11111ede -se II,' nmbcle par+ide. cari au succcdat
raja. s '(/11 sl reelll'lIlJ .~labili m/II-se ill i)uliroqca D\'(,l'Ilul 'J':il'(·i. ,teelns ideal politiC' rOI1l:'t-
C iN/llri in/regi de :;/Niini) cari oenC'(/1I dill I~al{' rea J )lIhrog'ei.· ,
pcil'(ile. I1cpllfcilld lrcii aill/'eCl; pe ~l1d l'ol1ulnii e- In r ',1 ra:.lilllp s'au impropricli\rit in ))0-
sital! S~lI piinisiau aceaslii. I))'ovincie din lipsa de
patr~olIsll1 a celor chema!l sa gu vernezc ~i sa 1'0- 1 5100 familii de veterani si
m{lllLzcze aceusta provincie perduta si l'et:apa- 2 4904- familii de insura.lei· roma.ni.
tatu. dllpil alMa nmar de vrcme. • - .1.'1 us mnar[l rcalitatc, :.lzi opera roma-
Dar azi nu csle tilllpul rccriminalillnilor si -I ()ohrogei. ul'maritu Cll alMea sacrificii
nici nu insisl, clorcsc 11111l1aiariltand raul ;(J Ie ,j lll:ltcl·iale. sc distrugc ... de un an
ocolim 0 mare gre~ala na[ionalli. ' _:t'O:K:e ,..:(1 illtn:prins 0 tldc\'arali'\ pcrsecutiullc
I). Lllc(l /OIlI'SCII, PI'c~cdil1lclc COllsiiiullli Su- de nimicirc. a tot ce s'n f'Uclllinailltc. suh
pcriol' .\dminislrativ. )lJ'Oi'ulldul cUl1osc,Hor at oui Imarc ~i lInem'i chinr ridicole Illotive.
ccstillilei Dobl'ogei; in IH'ea impol'lanlclc lu- \d~r31 1 ,,"nl dcposeda!i, lasaJ.i pc (lrllll1l1l'i
CI'l~l'i cc a f:'lcuL, aI'alii ill ('hip stl'illucil N; 1(1 li. 11' cclorlol\i impropricLarili, nilllcni
/.8.W 1)(' lilllplli dominaliullci olomanc, populn- roll.• 13 Il('\'oilc lor. clrept!llco Ii sc l'cfuztt
!Illllcn. ~'omlilleasea, ROI~1~n1i anLohtoni din ju- ...t(·, ('onlr:1 !lC('sLOI' IUl'rul'i nCllo('ocilc si
dC~lIl lulcea, Crau mal 1l1lmcI'osi deeM slavii d:lr. {'dol' din ~lillistcl'l1l ()ol1lcnilol' ~-
din acel judel! 'I. Adev:'!r persisl~I1L ~i la 188il, - j "0111111101'. a sosil IllOlllcnlul ca tiranin
dura cllm sc poale vedea din labloul de mai tic .... i fanLcsiile UllOI' fUllclionarii va-
inailltc! ? JIlcdl'zc, Sa fa('cl1l loc alLor raliulli

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
49

mai mario puternice, lrainicc cari sil nc con- I ltcnuinii din Regal.
duca ell pa§i siguri, In roruanizarea definiliva /I Romtinii de origilul din [drile locuite de
41 Dobrogci. m ini transilvancni, macedoneni, bucovineni
Erorile facutc daca sunt, trebuesc indreptale, I~n utenit,
dar IIU distrugeji 0 inalHi OPCl"d najionala. 1111 .lItIMllmallii.
Xu pcrd din vederc a I'uga pe d. ministru 1\ Ruiulele,
personal. siI opreasca ascrnenea lucrari distru- r (:Ill/ina/orii slabiliii ill Dobroqeu ltt pro-
gfll03l'c ~i antinajionale. II iarea I('flei dill /88'1, sunl considerati ca
Vetaranii Ircbuesc sprijiniji ~isuferinjele lor. Tit/IIi .5i se bucur« de oceleasi drepturi.
alinntc. copiii lor s:l fie tmproprietdri]i grab- \(·(·: ....h'l ullim:i categoric de nouii eeliileni
nic. ca stnbilirca lor sl'l fie pe vecie la gra- d l'ogt'ni, 0 conslit uiL 0 adevaratd nenoro-
nitd ~i in centrale slave, nu-l mai dcposedaji, ('II pcnlru viilorul Dohrogei ; de oarccc, cc
dlci avcm ncvoc de romani In Dobrogea. po te fi mni l1~OI" de eM sa se dovedeasca c;l
Esle timpul en s:"i lncenpa pentru acceasta emu ill Dobrogea In :l Aprilie 1882 !!'l'?'?
provincic 0 noud Cl'a de bine. pace, ~i pro- laid chIt· 0 n0115 grculatc de lrecul in rcgu-
p;i~ire, l1loi alcs pcnll'lI elcl1lcntul slap:lllilor. i rla dl'cplul'ilol' polilice ce s'au ncordat .
.\cc~li cuttivnlori slnbili!i in Dohl'ogea Ja
Capitolul II J \S2, sunL lo!i de origin:'! streina eari lmp"euna
~r .. rnl~cle roinle pl'in diferile Illijloace all
...·)Util Si\ fie improprielarili 10 1884, 1886 ~i
Legea funclarll a Dobrogei de la 3 Apr. 1882 1 S!l; Cele trei fnimonse parcelal'i consecuti VC'
<--
Lcgea organicil din 1880 in arl. 13 aratii ute cx('lusiv in inlcl'cslIl lor.
ciaI', cine pol doh~'ndi propriel:lli rurale in Prill ,lcesl mijloc oferit de aliniolul ullim
I)ohrogea: de '>lIh art. 2, S'Oll intllnccal principiile clare
I J Locl/itor;; alla(i ill :ill(l de II Apr. IBn expusc ill legen organic:'! din 1880; iOI" ocum
anllme indrilllili dc Icgile otomanc. tre lucse f.lcute cel'cclliri minulioasc !ji In fala
'1/ Romtillii ului, :.»re a se dovedi cari locuitori erau
:I} UOIll(iflii prin flall/raUsa/illne sal/ rcCII- co adevarat atabiliti in Dobrogea la 3 A-
1/()(I$Icre. prille 188~. .
Prill legon fUlIcial'i'I din 1882, art. 2 so n fcl'ieil'e nUllllkul lor odev:'!ral cste Illi(',
complecleazll ideio de Illai sus din legea or- :{reuloteo juridic:'! este. ca sub nceasl:1
gonied, omplificlll1du-sc, prin aceia ca se creiaz ..' ul turn s'au improprieHiriL majoritalc:I :ICCS-
noui c.1tegorii de romAni, can pot dolxindi '> rcini, loti cle origin:'! bulgnl'a, ~i l'usa co-
proprictnlca I'uralii ~i anume: pinel aproope tol judo TlIlcea. venind in Do-
4

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
50 51

brouca intrc anii 1882-1884. alunci cand au a- on. tic accastu categoric. in numilr de 72
uzil sc imparl pamanturile Stalului ; iar ingi-
ell tunelc depcndi n te.
ncrii topograf din vrcmuri, cand parcelartle au
Iost date In tntrcpr-indcrc, se uitau la nuruarul Satele Bulgare I}i Lipovene
de hectare parcelale, iar nu In cine sunl cei im-
• ...1 mare Camber L'zlina
pl'oprict:'ll'ili. . ,.. . lIIir Artuiulin Carn-Ormnn
Accsti str!lini fiind improprietari]i ~I trccu]t
Haschloi Gorgovn
in actcle parcclarc. ca ectillenii dobrogcni. in- Ciricli Chili"
drituili de lcgea Iunciara a dob:\ncli proprie- .\Iihc('hioi Peri prnva
Iilli rurnle, s'uu bucurat de poscsiunca de sin I Xnlbnnt Purdinn
'l'rostcnicu AS~:lrl;ic
~I cclil!t'ni romnni $i azi VOl' prctinde vehc- Dnuteca (iali!;)
mcut s:1 Ilc' cornplect asimilali Romnnilor Ortachio! {i:hlita
iar, cxcrci]iul drepturilor politico sa li sc cOI1- linlnbnncea Esc(');ioi
fcre ca ature. Ccrnn Cnrvanul ;\Ior('
Aceasta IlU sc ponte. usurpalorii ~i slreinii Geafcrcn rusn » ;\Iic
• Tcliln Lipnita
de neamul nostru. nu pol nvca loc in sanul Cnrnnasuf Dobrornirul din
poporului romau.dovada slrcinismului 101' 0 for- Bc~ICJlC Deat
I11ca;d1via!n 10[' familial'iI, nspiralillDile 101', lIr- ibHl'llUIr Agighiol Dobl'omirut (lin
ziren 101' ascunsll si c~\Le allele, elri de sigur Enichloi Vale
se cunose lll(li hin~, ill locurile competinl~. ;\Ialcoci Almal:iu
Tl'ebue clIl:nj dcsavtir~il dl aceaslil operii Carnsuhal I::ni~enlia
C:isl:i Cnnlin
polilicii eonslitll!ionalU, cc sc inlinde aSllpI'll So ill 0 \'It
DobI'ogci, sil lic inlcllleial:'l exelusiv, pe clrC'p- Pnrrhcl}
tate ~i adevill'.
Toli cci cori p"na azi s'nu fu['i~at in cct~- tn3Jorltatca arcslol' sale I1U sunt l'onHini
lcnia clohl'ogcflnil s1l lic clclllflscali ~i inhHlIrn!1. prro/lIl ~; illll(i/alorul, (lrate-ot; flo/(lml,
justitia va IIvcn dill' ell vlintlll sau. rondnl.:.1'ica sc aude, copii invnl3 1'0-
IlU
In inlcl'csul accstui aclcvar s<i se faca cu fl- dt:e~ b o:lk\,ca dupc ec lerlllina c1asclc
ccasttl ocnsiunc cCl'eclill'i Intinsc si sc "n sta- Ultl frulllonsn noastrn limbi\ §i cllnd
hili <:<1nwjol'itutca Bulglll'ilor ~i Lipov~llilor din al abia mai pot in!clege ccvn romt\l1c~le.
'fuleen si Silisll'a-:'\ouil, sunt impl'opl'iel<'lri!i. ele "j mamele accslor locuilori nu ell-
1:11':'1 5:1'nib:'! occsl dl'cpt. ncfiind celalcni do- orb3 rOlluillcn c:'l.
hl'ogcni. In prc"cdcrilc ulLilllului aJjnial citat. II ~ilunliullea ~i daca am Q§czol
Publil' loole solelc unde sa ana ace~li lo- ""l parli Illai alcs in ani l!)O.J- ~i

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
53

t cod funciar lrnpartc. propriclatca rurala


1905. azi guse§le de eu\'iin!u serviciul silvlc, di lrnperiul otoman in urrualuarele calegorii:
sa alunge pc acei . romani, (lll!i.n '". l~UIl1i.\ ..
cari au avul curajul sa sc stabileasca 10 IllIJ-
> ProprietateaMiilk, «Plenum Dominium»,
PI- netatea absolutd.
loeul acestei populnjiuni slave. invidioasa, rca, Ii Proprietatea Mirie. «Domeuiul public"
hriipilreatii, bo!{~ta ~! solidard, iar ~ceasl~ ~Iun- - Proprielalca Slatului.
gm'e ~i lmpot rrvrre dll.l partcu ace~tlll scrviciu .flt III PToprietatea Vaouf (.llel1goufe)-Pro-
Slatului arc en mouv, ea se distrug padurile pn t 11,'(/ inutienabiu: - lnchinalt: moscheelor,
meselikuri d~ cca n~ai. pro~slil c~lilal.e lie oare,ce gr. miilor, scminarelor sal/ (/1101'instituliuni de
pentru accsli hravi fllIlClIOIl[ll:I: 111m 1Il1l.ll pI e- bi -fncere sail reliqioose.
[uestc un IllM~~in(.'. c!cetil stabiliren unui ncaos 1\' Proprietatea Metruque - Propiclatc
r oman eu familia Sa III acestn parte. Usa "I In scrviciul §i folosin]a publica.
i\lcorgli ori-cinc in Dobrogca, In salele on'l: \. Proprietatea Mevat. - Proprlctate ne-
laic . i ve gasi adevarul. Din ~cree~orc(\ occ~l('l prielmca agriculturci.
sillt:11;l1nii ~i llIai fllcs a Cillpllilil. CUIll, S ~u In afara de accstc categorii de proprictatc
1'01'11101 listelc clectOI'ale comunale. va 15VOI'I.prm rUI )1.1, cari formeazil art. 1 din cilalul cod;
patriolislllul eclor ehcmoli, solu!iunca cen nde- Jun.,prllclcl1!a I'cligioaS:Ol (fif/II) carc esLc te-
varata. mC1U1 dreptllilli de pl'oprielalc in Impcriul OLo-
Opera de improprielarirc exeelllnlil pe. g~'a- man. preClIll1 ~i uncle legi civile (conLin) eu
nita BlII'fariei, sub ealda eonducere a dlsltn- mu.! anlcrioare acc511li cod funcial', mai recll-
sUlui ba~bf\l de stal d. C. I.SloiccsclI ~i-a alins urmii!onrclc feluri de proprielil!i;
scopu!. in aeele parli se resimlc C~l Tara ~~o- 1 Proprietatea Cifiio. Proprietale ruralil
mancasca inccpe d'aeolo, de unlIe. aeum cl1!l-va luI:'l. deslinata cxclusiv :l!'iHurci ~i care se
ani, era idenlica sitlla!ia en in judo Tulcca. " muod inlr'tln nn eu un plug eu doui boi.
_ PToprietatea Iailao.- }'llInlii deslin:lli
Capltolul III ex .,1\' in limp dc varll, pcntru pil~lInal.
Proprletatea in Dobrogea Proprietatea. ChA,lac. Propriclalc
.... de"linalil pll~lInalului, a cilrei deslina-
~I puleo ft schimhaUI. .
Codul runclar oloman din 1858
• Proprietatea Mer'a. . Proprielnlen de
b tel locuilorilor dinlr'ud sal, deslinalii
P~'nli In prollllligarea legci fllnciare din 3 I_:ului In chip cxclllsiv ~i illlulabii.
Apr'ilic 1882, propl'iclatcn I'urnlil dill J)obrog~:l, Proprietatea Baltallk. - Porliuni din
a rosl guvCI'lIalA de:dispoziliunile cocil!lui rliIlCI:ll: tatului, deslinale din lilllpuri ime-
oloman di II 1858, clrept aceia csle bmc a se §h

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
moriule penlru satisfacerca ncvoilor casnice ale
ohljlci locuitorilor dintr'un oras sau sal.
Cand Romania redobandeste aceasta provincie
pcntru 0 huna randllial~ 1111 a ignoral nici un
principiu din eoelul otoman, conforrnandu-se T_~LOU
astfel drcpl ului ginlilor ~i dispunand in "iilor-. tule sate'e din Dobrogea unde au lucrat comisiunile de
pcntru regularca acestei proprletali, potrivit i i centrale, precum !$iarl-ee alte proprietll.ti recunoscute
Ielului de proprietalc a Iiccarui loeuilor in parte.
Penlru acest scop, comisiunelc de pl5~i ~i maio Data delimitarei Terenul delimilat
Propr. Mirie
nics comisiuncu central», IlU lucrat ~i judecat
in eonformitutc cu principiile din Icgislaliul1ea Humele Satului LUDIl
otomand, pcntru lol cc sc atingea de accsle g Donl.rl H' Mp.

fcJul'i de proprietaji. N I
Public mai la valc : VII toblou de toule salele 1. .JUDETUL CONSTANTA
dill /)obro!JcII, untie (Ill literal ucesle comisinni
Carn l lnrman 1882 lulie 13 275.H 2i):1:}0413
$i c<il uuume jJcillldnl s'a recunoscut de coml-
siuneu centrale din care se "II uedea ce anume - Pcletlla
:I I'rninn
)

13 182.J0 Jlj808032
13 Propr. Statului
[eluri de proprieuisi, lim g(isil ill Douroqea La 1I3ij fiJ!)5
.
4 Caru Murnt D » 15 12352
(/l1e.1'(1re.
De (l1l-fel acesl labloll cOl1slilue eel moi cate- -
Carol I
Oorobnn!ul
Ckrncci
»
»
»
)

:II
lii,1 6773
14' 81}98
,.
Ii} 40RI3/.
I
622 6·1>:11
inO '1162
37i) 236:l
goric NisPlltlS ce treLJlle dill IlI/peril/lLli oloman,.
Carn Coium » » 12 2500 229 8251
care sl/s/ine e:cislen/a uoclllilrilor in Dobrogea,. ea\:lfgic » » 14, 12590 llii7 :l988
de Qare-ce se (!uidenlea:li e(i in aceasici pl'ouin- Co~t'uli 1I » 12' 3364 aOI) 2536
de 11'(/11 e:t'isia( u(lCllflll'i. .Mamuin » » In 2007 1M 50:-J5
Pal4LU Mic » » 15 1600 147 OSll3
TIL.,..ul » » 151 2189 201 2:l48
Dolu facn » 15 440 404492
Cobadiu
)
,. » 17 24558 2257'521)1
:In!a 17 MUlk-uri
- C2r::212c.-u :\Iarc .,. I » 13 4812 442 :l684
(;4:141)8:1
:\tic Seplem. 101 6902
"» lulie 113 4649 427 :18:17
,.
..
»
,

;
I

16
l'
10093

723
1:187»00;;
, 7 53751/• 4n4\ 1401)
M .&005
• » 16 15307 141 17701

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
S6 5i

Data de limitare] Terenul delimitnl II Data dellmitarei I Terenul delirnirat


Mirie
E propr.] Miri. Pronr.
e Humale Satului Humele Satului
"o :; Luna
[ .~ Dan.lfl II. Mr. :; Luna es DOIl.1I1 II. Mr .
o c c
"
z -e N ..: N

2,1 ;"IIlllnrccll 1882 lulie Iii 870 I 800lHOll Ivrinez 1882 August 123. ua 108477
,. :11(12
21) Pavurl ian
26 Eslcr ,. »
]> 1"
114
21i50
:lS02
2'1~ 1(\(\2
1 ;)·19.')191
• Enigcn
Adam Clisi
»
»

»
2~
2-1 25(;11
2!)(l(i8:lU
23(; 07ti:l
27 Ghclcngcc 11 II ;;71 li21H21 .\rohnEli 11101 1.')(; tl49t1
28 Sercmet )I ,. II ~I!a:l 20()(;21!) lusufunnr
II
..
"
»
2.J
2:1 7XX 72 ~.JIO
29 Tcchirghiol It 11 III 11720 1:I;;:121I1S 'Iult-iom » (\701) 1i2:; 0:1:13
ao Agigell It » rn :I:HO 30121l1l1 Polucci )I 2(IlO 2:IIHI37·1
:II Hnsiduluc
:12 l.n ..-Mnhn le
•II A
~
10
10
111:l1l
707
1:301 ;; 16(1
114IlIlIi
Taslasman 2:127'
7200
I 21:1 !l902
(ltil 11980
- 'Iamul Cuius
:1:) PnlnL .. 12 10RII 91l;) 8.;;;1 Cacia mnk » • 2.1 411l;;'/~ all-! 7i~J
:3~ Anadotchioi
:I;) Cnnaru
• II

Sept.
12
nOli
10
;; 1:1:1 528 ;;!11l1
1121111:11:;
1.lri<;-Cuilis 21;
21
;;.J ~8
iII.HI/J
;,OtlS3;)7
111(11791
It Defcea :#

aG Horoslav
:n A In(':1J)
• Julie
.\ugusl
Hi 1.;83
19 I;;IH
S:JG;;!161;
la1l2181111
Ciflic Coz:)\gie 82/83 Aprilic 30 70:1.; 6-16729:;
Pestera PI'. Statului
':i9
40
lSI
Chioslcl
Docuzol
Billl l3iul Marc
;\Jic
:#
It


HI 1i;l02
20 6412
21i I 08521/~
579 :H III
!is!) 4:;li2
H01 10li o
Snillin
Turc Arnzali
:'Ilidgitlin
I Mulk
l\lulk
Mulk-ur
·~I :# , 2(; 6405 588 8121\ Raso\'!\ 1882 Augnst 23 :.!8:1;) 2.'I556ill)
42 Entlc cnrnehioi 19 8813 815li911 \'Iah Chioi » • 23 16:;:1 ~60.J
·~3 Ture :'Ilurfal iluinc Prop. Sint. eimcni :-'Inri
.,. ':» II 22 ?2i(>y, ~f~92;;~~
+I Cnrnbn(!:\
, :t :1829 :1.;2 0012 ·eimcni :-'Iici • 22 .tlOl 2!J1 912;)
+;)
41i
47'
Bc~aul
Cnugngi
Chelie (lunar
»
,.
,.
~
~
»
23
4130
2108
2;) 2672
-I·O!l 2.')I (I
221 :illi;;
21;) li:170
Tns. PUllar
Bjil:\g('~li
Chior CeljUlc
I r
II
..
21~
21~
22
11440 10.3-1670:1
(j,162 J 5{) I O.,)21l
'ns.8;;~ I. 908 7911:1
"

..
j

48 Cnrnlai 19 lIi1.'lR i.; 12 OX;;O Chior Cc~meTolnr 1882 RUlne I'rol>. sent.
49 Agi-Cahul II » 19 Propr. SInlu1ui rodeo 21 9-11186911(10
;;0 Ccrn:l-Vocll\ ,. 22 26 I;) 21:i 1.;;;0 Torlolllnll 1882 .. 21 8:1:;1
76770!)fi
iiI Chioseler .) " 2;; .;6.Jfll/, IiI fl :4.'l111 I
ii2 Borllugen ,. )I

2·1 236il 217 -11 Ifi


I .\:i%i
- Cilibichioi
» Huinc Prop S nl.

1">:111 Cocnrgctl
J
.. 24 41 R!)IU :JSli I WI l Fncria 1882
AuguSI 21~ 111112 O:J.'i1.J21.~
PrOllr. Siniului
Ii'II Ali Bei Cellir "• 19 !)I)OO 459U;)11I - I,iah(l('u Pl'opr. Stnlului
/iii' Ispnpunnr .,. ".. I\uine Prop. Stnl lui :'\ou Propr. SU\lului
J)fl Cochirlcni • J 21 MO.} ;; Iii 26R7 \:;emler 1882 lunic 1) 12510 IljO 090.1

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
5~ S9

Data ddimitllrei Terenul delimit4t Data delimttarei Terenul delimltat


Propr. Mirie ~
r='"
Pronr. ~lirie ...
...~
"
:0
u
Numele Satului
Luna - Numele Satului
..
:; Luna Il~
I
H.
H·I "._
Mp,
~ QlIllul
d Dmitri

..
6
i': -< I ="
N
,
i. « ...
nn Ciobanisa
UI Sofulnr
112 Aznplnr
IRR2
~
"
lillie
~
lunio 28
;)
Prop. Statului
82:11
1870:1
I

7.){) 6778
171!l3690
1- L'zum
t-:nghcz
IRI'
Huiuc
Enghc1. Chlucluk
IR82
»
J)
lulie
,.
II
I~ n
j)
(i8~1

~OI!)I/t
113(;/)
(i2:{IS943
12:18.ll/t II:l1l1l872
:lUI) 5137
101;;060:1
!l:l Carnchioi
• ",
I!
28 18(11)1/217116!)2R Ca<;llchci II
III Erebiler " • 28 .J+ -lOll!) (ihcringck II 20110 IIH!lii307
\I;; )1 u'Il:traci " 28 Prop. Statului \<;cilnn )
• !l12:18:18771:1
I)H Cara Orner " " 2i I (ii:i2 1.";10012.; InH Punnr Propr. Sinlului
Ili Ali bci chioi "
I> I> 2i .)9;;.~ ;)-li U II Copucc] I> » ;; iO;;;s. ill;; 6336
118 Cairn chioi » 2(i 1;)23 14000!).; I Hajdar chioi 1'1'01)1'. Siniului
.l(;21)1, 12.i ;'1)07
Ill) Canhi
100 Cerchcz
ciueur
,
II » 2(; 10218
1
O-l2098G I - )Iangalia • "
!)
Propr. Statulu i
chioi » 26 ;'9-18 /, 5168170 1 Comarovu
101 Dnnluchioi 11 Ii 26 1).,)6-1, 8702206 I • 2 )Iai Propr. Stntului
1()2 Docuz-aci » )I :'W 100 II 19:10 I - )IUSlIrnl » 10 4 I :l:172 I 221l121!90
10;1 Ghiuvcnlin 2i 129101/,1186862:> I Buiuc Muratan » lunic 29 6082 ;;.:iH 119:1
10-1 ;\Iamuslin
10
,. "
» Prop. Stntului I -Carli -chioi \ » » 29 3287 ;}02IH\)
10.; Cavaclar
10(1 :'Ilangaci
»
~
~
)I
128 10157
28
'I\)337330
568;)l/e 614 j99:J
1 ..
J
Chiucillk
Cialrunlnr
Muralan
I
»
»
»
lulic
29 Propr, Stnuilui
4J 2521 23117556
IOi Caz:il Mural 'I> » 27 ;;0071/e -l60 3-1-0;; I l"rluchioi » » -I 691 0352:18
J()8 necler ~ » 27 6.~1 59 S-«i5 hi Osmancc:1 1I JJ :l 135+l 12-la1101O
4- 15781 1-1;;07485
109 :\Icrdecchi Pnnar • » 2i 3:l9-1-t/. :112057;' I·L Osman F:1c.'\ 10 10
110 Tcadi Ali
III Chcragi
»
.. »
..
2i 2220 20-10346
2:> 1-l.365a/. 1320 6-W5
I" .\bdutach
I•. Ebcchioi
»
II

II
.j 3982
5 327(1 t 300 7500
3660665

112 AC:1rgcn » lillie 2'") 336 ;}08887 I -


S:lTighiol ~ Iunic 10 70:J:> 6167296
11:1 Cadichioi » lunic 2.') 115.) 106179-1 I. .\cbnsi .. ., 10 44;;Sl/t -100;;1)5:1
8 11919077
11-1 Casllmcea ciliic • ~ 26 ;.:i02 48i -11-10 J,o- Canaciclliu )I It 97R
II,") Delcllruei
Illi 1I0scndin
Iii Nnlbllnl CHie
»
II
»
...)I 25
2-.1
25
55611/9 ;;112698
120 110316
14-15 ' 1:128390
Cbecgco
Hngilar
linn tile
.,
..
»
» II
Propr.
10 6;),")0
1170
Slnluilli
I 60211 426
71)\)751
..
)I

IIIl Pnpllcei 25 201!i \1852mlO Sept. 1U 8;;7 787842


cilic J ~ )Iustngep cillik
IHI Valnl:\ » 5~/ 01)2117 Tallngcnk )Inrc lunie 21 65421/. (101 4iiil:l
I:.W Edilchioi
:i
)I IlIlic
,
25
I) 12);>4'/: 1117 :16:12 :t )Iic ..
II
» I 186611 1716 151:1
4 2:J1431/f 21-1:1 :1081
121 Anl7.:1ci ;; 11275 Snr 11Iiie
122 I~ngc Mallalo
)I

" )I ;; 10710 I
10:16 ;'108
9841570.')
Toprai
Tusla - lunic 29 !)2!).) 1!;)44914
1

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
60
61

Data delirnltarei Terenul delimitat


0311\ dclirnitarci Terenul delimit"!
<: Propr, ~Iirie
~ Propr. :'o\iTic

"
Numele Satului Luna -
u
0
;;
<
c § 11II.1f! H. Mp. - Humelo Satului
;; Luna I., DOllJlln H. Mp.
Z N C
;r. ..:" N"
).,)G Perveli 1882 Sept. HI 137-1" 12"3~j710
l;)i Calra » » III -lOll7 3i66382 Doerun 18M2 SPpt. 18 l1!1 IOU:l1l7
1;)8 Corindgcn » » III Propr. Slnluiui Topolog Tatar » » 18 :16121 e :132008;1
,:il) Huidar » » l!l t'rumlcl » » 18 2.i2-1 2;120:lI.i
160 ;\1:lholllcleell II ., 1\1 -IOil :Ji 1218() - Cimdlt'r .. Aprilie 2.; 180 l(i.j liB
Hll ltnhrunn » I!l H"IS -I:311 a:1Ii "'aJ.l:ll'n~u ~Oll 'iI Sept. 18 Propr. Statului
J62 lIullln/nlll'hioi
]I

Prop. Stntului fnpololl Hom:'lII .. .. III Propr. Statului


I(i:l Clohunu » Sept. Ii i!l:121/~ 72!) 2140 \lmol:\11 Aug. I i2(j()l: 1i6i 1·1:17
lulie 2i 2U7G 21211118
\limon
...,
)I
1(\·1 C:ulic:'~ln Ii 610 .;(j 077"
lai; D.lcni
It
»
II
» 17 202201/, 18(j:~ 237.t - .\,tll'l:ik R 26 :lilflt/, 312 !I:HiO
ieo (;:hliciu » Ii 1004-21/2 1l2.J H8~ Chcl'illl Cuius » 26 1·1(ji'/! 1:11 IlO7'L
" <ihiol Punnr » 26 .nS2 .J;I!l{1105
W7 Esrhi Sarnl
luR Ghi/dnrcsci ., Sept. 16
Ruinc Propr. Slat.
4161'/~ 3823677 Uugrol,
R
II August I 21181/, I !I.J 71;40
1611 Tiehilrsci ., )I 28 Propr. SLalului Haernm Dcde )) lulie
.,.
25 10296 9.Jt>1,j1l:J
)70 II:\r~oY(l » » 16 1162R'/~ 1073 (j046 Ccn 111111 rgca D » 4H5 40S
I
saoo
171 Ostrov It ~ 18 4883 H8895~ Bcilil< » ]I 2~1 5li361/. 5IS ,.U(i
» I Bacchuius l' 2; 188-11/, 1272772
1i2 Aignr Amc;
)7:1 Saroi " 18 18U3
Propr.
171 31lS
Salului l)clllircea
"» » 27 318'/. 2112800
IN Eni soroi » Sept. 20 12764 117:129.J.7 Cantin » » 31 6-163',; 59.J j(i76
)7.) eoropelil » 11 III 61671/~ 5669i93 - (.arnlliolt II
" 1':>8 50931 1t 4-68 2~U5
176 Dulghcru ]I ., 20 Propr. Stnlului (uru Orm:ln » » 28 a086 :H\l8868
., (nryonu ~Iore
.,
:& 31 2201 lIt 202 :lS:!O
177 Bolgiu
178 Siriu ., l>
]I
20
22
1361 12;; IW8
62081/~ 5il) 7.J8.J. • • ;\Iic "
» 31 35871/. 32!ISOOO
17n C:aplI,;i » » 21 G8.)8If~ 63050:31 \ lichioi » ') 31 272.j11. 2;;() .;.j.j·l
HIO C:lTlal » 'J 21 I-I47t It
13:10(;88 C ,..gun » » 127 3811>'/. ajn 7;;01
lSI Pnnlelimon Propr. Stolului C lr:tOIllOt ]I ]I 2.j 12 2:l0 !l283
127
10 Prop1'. Slnllllui
182 Erchczcet
IS'I ;\Iusliu
»
, Sept.
)I
22
22
450
38;)9
41 :U;SIi
3;j.J 7alll
l Illio
Dubrtllllir Dca I ,
II Sept.
Iulie 29 :J196t t 2!l:1 8;;;;:'&
,. Vnle »
., » 29 :13243/. :I();; (115 ~
184 Salischioi
J8.;

Ture
I\om:\n ,
"
.,
)t
21
21
251;)
Propr.
23120-1.1
Stalului - 1;- ('hioi Aug, I :131,;1. 30.J 7\);)1
:;2.i\)1 f 48:1;;0611
»
HIG Terziehioi
- 2J 61;;6 56;; 9221 Cuiu~iuk
» .,
lillie 31
3;;2.) 323 ljiO;)
187 Topnln It
,.
11


22 8595'/~ 7HO 186;; Eni}4 nlin
., »
26
27 33891 t :H I .')\)77
JRR BOllseik 22 260:1 193 :~288 &zar,..hian
Ciucurchioi ]I ., 127 238(j 211l :l4il2

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
62 63

Data dellmitarei Terenul delimimt Data dclimitarei Terenul delirnitnt


C
e
Prcpr, Mirie
- Propr. Mirie

::I Humele Satului ;; Humele Satului


Lunn LUD3
0

<)
:<:;
:;
c
~ '"
N
:: DOlllml H. Mp.
z
.. "3
~ 1:1N
DUDllrl H.

1
iiiI"

I
222 i'\aslrnllin 1882 lillie 26 :;0()3'!~ ,I.;l) 972i ~- C:\~la 1I~8:1 lulie 12 !i12:; IiI 11:10
22:1 'l'echcchioi » 4!198 4;)11 +(171 ~- -I COlnloi » (IIHI
)1
127 ...- - » II
;WH)
1I:1:121,11'l
22-1 U:\rlila » )I 31 .il:i2'!~ IiI 8:120 -' , Enichioi » )I II :11 Ii 078~
22:; Galilo )I AliI{. I 187(;'/. 172.u!·IK 2- Frecntci » )I II !iIH2' Ii I (iiOn
lulic :10 2,-- I;) 118,;0 tlO.i,:;!)2!)
22ti (lhiuvcgen )I ;I!I:I:I'! u :Ifi I HIl7!) ~lllhll1l1dia )I II
Cnrn-Suat
227 Cnlnicln
228 Hairamchioi
229 Has Punnr
II
»
JI
II
i>
29
211
2.')
20:1-1 2111)7(iRI'I
17511'/. 1(I01l2:17
2G:14'/e :1:11 12M
Gorgova
:'o13il'oci II lulie
I1-1
Munte
Della Sialului
·1 111:1't 11:lIISOn
230 Cnra nci " Iluine. PI·Op. SIal Prislnva .,. » 14 1:IM 1:17 2:11.;

Il~
)I

231 Denurel'll » lillie 25 5RG2t/e fl:lBIl·WII :'ol('idnnch ioi )j » /lUB5tf, 71)74(lnO


232 ~lail'O<'i-~nrnpcen
233 §i Caraci

II
Ii
II
?-
-,) .;~:ISt/t ·111!l!l(j2 I :'olOl'lIllghiol
Dunavetu de Jos
»
:.
»
»
I.)
I.)
20 WIt IS;; H):ll
:100 27 ;mlU
234 Sevendic II JI 26 I B08'f~ IGG2.').j(i » » Sus ), )I la 860 7905!lR
235 Sl'hendcl' 2.1 '27i!)lf: 25.) .j!!17 ,\icoU!el 11 M9fl ii!l7,li8:l
236 Armuf lia
) )I

.. - J )I

Propr. Slatului
237 Lipnila ,.
)I

.. 30
Ruine, Prop.
a008' • 27(1 J~8X
Slat. :'oJ-ren Sunna
Parches J 12 21:1.; rso 210i
238 Coslugea • 30 7814· 718 a~a:s "!anea'Marc 16 Nare actededelimitare
239 ,. CHlic )I

)I Sop. la 4450 ij
40!li08!l(i ~~ighiol ~ lulie 116 8740
?- ~: , ~ 8°TG83
2-W ;-'hirlenllu [ulie :1:;:12 t 9:1 (.alien
241 Ollina ,.
)I

jI
-I :18~2
211 :>86;'1/. ~:;IJ.t6S I rinasuf » ,.
)I

20
7110(;
1:181
G!l1l2201{
127231:;
242 C:\~ln » .. 10 I;'
12~ :lnflfll/
!l:l :108!I I~'i Bugenk 11 » 1;) 7188 fiGO i!l:1.i
243 Oslrov )I Aug. i :1:17 ()(i20 urn lbit ~ II Ili1 M!)2 (jOliIOO:lIi
244 Parachioi )I lulie an 47;,:;'1: 1::171744
1 lui :\ou I'ropr. Slnlullii
245 Hegep Cllius
246 Tcchedere~i
)I

) ,.
)I 29 2.i2!l
21l 2()2G
2:12 -I!)l1
181i 2.i1l2
Cbtalchoi
hrdinn
Delta Slnlului
II II
247 Snlul NOli
2118 P:\rjoia ,
)I jI

»
:I()
:lll
181\71/.11 17:114720
0.;41/. R7 770 I , lulie 43M
» ~
:IOIlf!l:tm
» » :1057 27 1121I
II. - ..JUDETUL TULCEA Cilic Dere Mulk
249 J\gi-ghiol lulic 14176 11:10:1201 I )\ lulic Propr. Slnlului
250 Sllbmlgin
18:31 1'6
16 8292 7(12 399~ ,.
2;;1 Ueslepc » ,. 14614l/e laIR 7.;:11 . bioi Mni
U;)7661/! 1(11628-10"
!i8SG',· 5~ I WIl!I
2:i2 I':'trlila ,. I • 114
l.j ion IG·I :151 I " ,. :1600 :1:1I :;O().l

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Data delimitarei Terenul delimirat Datn <lehm.tArei Terenul dehmitnt
Pronr, Propr.

I
!\1irie lIIirie
Humala Satului te Satului
Luna e Luna
:; emlll! H. Mp, ; DOIUIlIIl H. Mp.
c
< "
N N

286 Arrnutlin 1883 1\111 i 211 J.';OJl/. 1:180332 188:1 ~Iaiu 27 9()().; SII)98!J!l
21'li Camber
288 Atmagen
:t
»
»
lunie
211 .i670· 521 211a • •
..
26 ;)0:10 1li2 ~08:i
;j I()OR81/~ 92i -13117 1:1 .lijOIP/~ I I I 2R:I,~
2SH Bnbndag » :v 12 1182.i'/~ 1487 12()7 ,) .. 12 2,1(1'1 2211 ii I(iii
200 n:l~chioi • Mal 2(1 21022 10:12 (••;:;;, » I~ 2!l171/, 270!I()SO

..•
2\lI Cineli :t )l 2(111.12 ;)11077:;0 » 27 1:1:181 12:10lS71)
21)2 Be~nul » » I R 11-1121/9 H)·H) 1:;:12 » 27 iil:m 1721;)12
29:1 Cnil Dtlrc » » 17 HIlO 1:11 .J602 lunie :I :I() 161 p 211006.'jO
2!l1 Sarighiol .. ,. III 10:;20 Bli7 10:; I » :1 :lRSO' t :I.i(j 7:15:,
2!);; Canh\ Bugcak » :t 18 9300 8.H (i7011 ;\Iniu Ii) 1;):;21 112712·10
296 Pasa C:lsln » It III -1350 :19976;;0 1:; 195101,1791) 1205
29i Caramanchcar » :t 1-1 20400 lSi,) :1758 :t 28 7912'1. 727.j19!)
298 Caranasuf )t » I:; li22.J,3/~ 158:1 ·n55 lunie 2 7274 Uull 7P03
21J!1 Duinbgi )I )l 16 812; 74i I IHi6 cerchaza "
)\ » 3 ' Propr. Slnlului
:100 Casapchoi » 1 15 26959'(.2478 :1915 Ra, Punar iJ » / 2 8:11 76 ;j!).j2
aD! Sa riurt » "» 15 1i8931/~ 16-U 9527 Tenof II :'Ilaill 16 1761~ 16100650
:102 Cas:) m peen » » Ii i1251/! 6'>50490 O.iri5lig
C lelia
). ..,. 16 4!1171/t .j52066()
:103 Alifac.'\ » .t Ii -192-1 4.i266-13 :t 17 Propr. Statului
:JO-l Cannmak :t l> Ii Prop Statului fUmnicu dejos » .. 17 2661'/, 2ti8~821
:10;; Ceuuschoi » » Ii 2000 183 860 I " de sus :t 17 7 I ;'211. 0.')7 ;3:107
:106 Chuciuk Chioi » J) Ii :;712 ii2.i 10;)1 ~lilllon " Propr. Slnlului
:un Ceamul'cle cle sus .. 18 9120 /.
1 8:1RH!)1I HO'iOO 27!l.j fiR20
:II
')

:108 C::uncna :t 18 :11648/. 29n I):lf) I ~nncca lulie 41,)87 ,121 UII:I:I
:IOf' Eschi nan!>" :t "» 18 1-10:1 l;).J'I!lall - Gt~(errn HlIsii l> :1 401/, " 182!)
Ibf!l'erCll "
;j10 Hagi-Olllel'
:111 Teslcnel
:t lalll ic 2
2
1322
11l2{)
121 :i:l17
1181)270 ($J n gcuferca
:II
:t
• :1 17281/.
;j 22:1I
1 I.;
I .is!t()
20;J 01)(10
.t ) :t
:112 Cenmurcle de jos Mni 17 16112 I (i08 7;;11(; Tal" » • ;) Propr. Slalului
.t
,
:11:1
:1I-1
:.115
Caugagi
CuicurovlI
»
» .'
lunie
Mui
18
:1
(j;;7
82171/2
(iO :1981
7;);) 1:1;m
Ti
Can
CIlrj lari
Ilea
l'aliu "
,• funic
,.
;) 2021)1/, IlI,i 744!l
26 6·106
27 474
588 !l06R
1:1 ,3749
Cogcalnk ':t III g·Hi-i- ?iR 091i9 1

:116 Liull Ci§lI1e IU 5872 5:m 8 rH punar » 271 711;7 6.3701'1'1


':t
"
)j

:117 Tari\"crdo :t » 16 :i2241/!I' .JRO 2118;') Ib..anlnr .II 27 1501/, 1:18:155


318 Conga7- :t 1) 27 117721/. [0822-178 Lail:l ~ 27 2880 2U4 71i\)0
5

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Din .Il'<:'>t tablou sa vede ce anume Ieluri
oal3 delimirarei Terenul delimitat ode proprictnti s'au gasil in Dobrogea, §i oricinc
Propr, Mine poate acum priccpe eil acea Iaimoasa cestiunc
c
~ Humele Satului Luna a \. cufurilor din Dobrogea este 0 comedic
u
g IUOlll H Mr, tur...ca'>l':\ la care Tara Romaneascd. trcbue s:'l
o ~
r. r.I .. unrlu cnergic ~i de~lvar~il,
g ,.,lul din suprafa]a Dobrogei, in afar:l de
352 Omurlnr lunie 2/ 9981• 1)1 7\122 r Ietele indicate, au n'imas proprietatea abso-
:l53 Cerna » 28 3,'}021 - :121\) ~81il lut I Statului, asupra careia s'au oplicat prin-
:154 Couun Pumnr 27 lIi:>91/t SO;) 2628
cipiin- din Constitujic §i Dreptul Civil.
:1.;,; .\ iormnn
2i (I;) liii It ril lmprejurarc, c.'l lin Slat sa r:'illHi 1111
:I,j(1 Cunnt Cnlfn • lunie 1190'/t
21' 2199Sl/e 2022 :J2t;(I p. n pc () slIpl'afn(:'I de p:lm:inl n§u de Intinsil,
:157 Creel :- Ii

:l:jl! S:lCt'C:) » lillie 2 9:>:17 8781:1113 Ci lilt s'nr Ii pulut face. dnc:'i ar Ii fost, de
351) i\1-rNl Cocos I !f~reacte de dellmflare It cepul o gllndil'c deplina ~ihol:'ir.iW pCnll'll
aoo » lunic :10 121;in 1117 ;j()32
:l{ll
,fijilu
I.lInc:l\'iln

JI lillie 2 1393\)1 r 1281 IliOO
(rnnw.,ul \'iilo[' al accslci provineii;
~
azi vcdel11
Iia dar, inlorcllndll-l1c in acclc vl'cmuri de
:J1I2 I, , el
36:1 lacin
:-
)t

lunie
2
2.;
12H
160973 8
II i 1I!)2
1 ltii 71) 1 doh I .,i prOflln(hl lllj\hnirc, ce se abilluscl':1 11-
:JM ,heecl Proor, Slatuilli SU~I.l Tlll'ii, sUlllclll clalmi, :l §Ii §i llloliva cil
:165 Pecine(lllll IUllie 211 16(\9'7'/. 1535 O():;:{ perd"rc:l frllllloasei Basarabii. lovise achille 1'0-
36(j Pisica )t lillie I 3308 :104 107'> na~mul ~I I'cdob(lndirca Dobrogei nu puleo
ilH7 Azncl:\u-L:i 11ic • ~ 1 30051/. 27(31)5:1
368 Sulul NOli )0 IlIllie 26 20iz21/~ 1908 70tH n accast:'i dUl'erc vecillic de neuilnl.
:16!lTurconin » 26 115331/.1060 2iH2
370 Iglilu
:171 V:lc:lrelli
372 (ian'ulI
IlIllie I Pl'opr. Slaluilli
:1:1 108971i. 1001 IIO!)S
V3tarenf fa o-I-alla D.f.otlloz!tat.a Paro.llrUor
37:1 Su I in:1
37'1 Chili:1 VeetH'
• lulie
,. 27
2(i
Propr.
IlO
Statului
:l :\zi II IHIl' sa I'ccunoa§lclll e:'l silllolillllca
an (iam Orlll:lll » 28 Propr. Slaiului ~-.-nl-l:lin can. 5C g!lsc~tc proprielalea I'lll'nlil
:)711 Cnl:1rl('1 i 21 .. Dobro~ea, eslc prell hine elllloseutil, in eiil
:17i I.elea 21i ulll -.a lIl.,isl. jlldee<lnd Ireclllui. constnl
:171! Peril>r:l\ a » 211 »
nc ......uranla care dOl1lllc~te in pro-
371) Salul ;';011 )I 211 »
:IRO ;ji..IOf('a ,. 21; .. din i) )hl'ogea se manifeslil, atM din
de \ ('Clerc technic, prin defeetuositalell
Elli~~ilor nnl~rioar(.', cal ~i din punclul dn
rei 1[>~31c3 aceslei pl'opl'icla!i. care

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
(IS
l
Paralel cu accasta lucrare lehnica, Interne-
prin varielele lcluri de sUlp:lnire, in multo- i '.1 pe () Iriongllialie geodesics. lrebue f:iculu
pa['!i a atins ccl mai inalt grad alncsigurantci itaatinnen juridica II [ie-carui lol in parte, ell
~i nelinistci. Intreaga lui evolujiune de In comisiunea Cell-
~ III Ir::tb , p~\n:l azi, Iormand in acest chip: starea
CI n!« II [it'llmi 101, e.rtrasu din lucrarile comi-
Cadastrul Dobrogei

-
si inei centrale, comisiunilor de parcelure. ac-
.lc/cle purcetare ~i ('II plnnurile flareelare cari It purcelurc, reflislre/e cudaslrale ill cotnpa-
conform art. :12 din legco Iuuciara n Dohrogei rahe CIt plunuril« de parcelare si 0 cxuct« cer-
sunt titluri definitive de proprietatc. in multo tare III [lila loculul,
pur!i nu mni corcspund inl rc clc, desi dupa lege \c:cn"W lucrare juridic:i unita eu lucrurile
flll'llle:lza un lot inclivizibil; de ourcce in actclc de 'hnic:t· ce urmeazf obligatoriu II se cfccluu,
purcchlri sunl cuprinse sllpraf('!c~(':1ri nu sc 'I r llmpezi fih'u inUll'ziere iluajla acestci pJ'o-
pol dovcdi in plunllri. plilltl!i rurale, inl ru cat, Ioalc pamanturilc dill
Acesle (lele [i(II'I'('/(/re IllJ cOI'CSPlIIHl:de ascl1le- I 'Irogcn !,'nu vLlndul numai in loluri si fixo-
Iwa ('U ref/islrC'/e (,mlaslmle, r "tarci It·galc 11 fic-c:il'ui 101 in pnrte, 111-
/((1' (I('('sle rCf/is/r(' clldlls/l'lIl(' nu Illai slInl JlIl(,I1Z:l I'csolvil'cn inlregci pl'opricla!i din
in cOl'condnn!iI ('1/ t/os(/re/e comi~illllilur de ·J-.l<l pl'ovineie.
pltiSi Si cenlralli, Dt' alt-fel lrebuc sil l'egreblm Ireculul cart!
Acesln fiind lldcYUrlll, filnl a'i mni illls!ra ell pu~c:a s:1 lie fie scumI' de lol, prill lnvii~iill1in-
cxcmple cari SUIIL a~a lic IIUIIICJ'UHSC, se ill1- leI cc IIC-lIl' f1 ofc['it, duct! cci In dl'cpl ai' fi
pune oa Institul Geografic, earc lucre:na pl' '1Ini jn!cleple~lc,
hm'la Inlregei Tilri, sil jl1ccap~'\ 1':'11':1 inH'tl'ziere. ~at[".\lm/ in Do/Jrogc(I, lrebuia executal din
ricLic:ll'ca in inlregimc n Dobrogei, Inlemein- p:untlc limplIri, dupe ridicarca in plan a 1)0-
du-sc pc 11Icri'lrilc I)cj)osi!l/ll/i de Ik~bcl, pcn- ~ci de /)e"o,~illIl ele Rli:/Joi, care dupe ec a
11'1l c,l nst-fel, sc \':1 njllia la clarifical'ea silll- tuil () delilllilnl'c general:'l a vechilol' me-
3!iUnei pl'opl'ielt'l!ii l'lIl'ole. turcc ..li. Irehui:1 ea pal'celarca aceslor de-
A Slntul \'a aven mare profil, c:'lei '~i vn do-
h:'tndi proprielalen ~a, fac:\ncl s~ dispanl con-
fusiunilc cori se vuel In Illllllc p~r!i; iar locui-
.rJ!ULan·, 'kJ

a
lie itl<'l'edin!al:' necluio~ inslilul,
ro IfI'pflil s(i sc alccllttiascti cadaslml,
"dcn in inlreprindcrc aeele pal'-
lorii VOl' Ii pren ferici!i cil propiclaten lor se untl.. mtcresa cfl~liglll, iar niei de CUIll
u~eaza pc 0 IClIlelic s:'niHoas~, dobflndind si- t-v.."".,~ ll'Ch11I('J,
guran!a avel''; lor, care eslc ccl mai mare binc ..t:1 nu s'a f:iClIt alunci, aeum ~nd
prnlrll !arani"llle ~i cea mai marc fericire pen- rol1l~n dO"ede~le mai'e solicillldine
Irll inlrenga 1nn'.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
il
,0
IV
Dobrogei. Ir ebue sa se adrcsezc In liLulului
(jco~rnfi('. singurul in pulillltl II lace aceasta Deposeduri pcnlru C.I titularii domiciliaza
lucrarc. care este unica sohr[iune pentru de- In ?Il~ purp ale Dobrogei de cat 10 panumt :
finitiva regularc 0 proprlctutcr rurale ; deci s1\ "S" titulari CII () .mJll'(ll(llci de 1721 fl. 1-?:>1 m. p,
lase la oparte eel de la scrviciu! domcnial,
lacerca invenlarului, cu care sc chclluestc bani V
in zadar, canrl singur! si pcraonal cunosc, ell Deposcddi-i pcnlru ci1 titularii nu-si dove-
cccacc au lucrat pe acclc vrcmori, vcchile lu- .eau succcsiuncn : :121 tituluri Cli 0 slIpl'a{(/(li
tri1d de parcclarc sunl rlcfcctoasc. iar slfip:\- s:If) fl. 2.1.10 III. fl.
nirile ell dcsi1v:.ir~irc 1I11de ilcgalc allele nero-
gu laic. VI
~ 1\'
l>e,)os('(h1ri pentru c.l titularii domiciliuzil in
Deposcdllrllc I r-u iar IlU acolo u nde fusesera impropriela-
In anul Hl03 de cutrc scrviciul silvic prin nl : 2!J.J titnlari. ('II () SlIpr(/ral(1 tic 1.;.(;8:1 h,
agell!ii sai. sc alcatuiseru tahlouri de nercgu- .:;t1!~ m. p.
luril:ilile ~i pretins ilcgalelc sl:iptiniri a pilnH\II- VII
turilor din Dobrogca. ill cM la Infiintarea ve-
chci ,\dminislraliuni a i)omclliilor, la Cons- DeposccHlri pentl'll dl tilularii crau in sll'c-
lall!a. in cursul verei anuilli I!)O:J s'au §i ill- m ....taLc, in func!iuni pllblicc. minorl, sludcnfi
ccput deposed5rilc pI:' II"1llCiul acclor lablOllri - aIle categorii: 27 lilll/al'i Cli 0 slIwa{lIlii de
t'llm urmeazfi: $l I h.
VIII
/)cposr(/Iiri pCl/lm C'l; IIIII/(//'ii erall emigrali :
I>t:posed:lri cl sc delincau lcrenul'ile pe nlllllC
8:/.; lillilari CII () slIpra{lIlci de (j21. I. 680 m. p.
(ict \ t: .;0 IiIlllal'i ell Q sllpra{a(a de :;2.)0 II.
II In rezumat avem 30$7 titulari de-
l>eposedMi PClltl'U Cil Ii IIIlOl'ii Cl'nU displl- poseciap on 0 .nprafati. de 42.581 h.
,I'uli: 'lHG lillll(//,i ell () .')11111'l1{(/(I; tic .10H h. 1334 In. p.
I Ie occstc dcposc(Ml'i au fost l'csolvilc ill
It(J8(i til. p.
III anul HI!) I, ~\lId s'nu fAcuLl'cdi\l'ilc cclc mni
Ice. pc IIII'll lilli~lca populalillnci ~i flkll
()cposcdi\ri pClltru til lillliurii crull neclI- un PI'OCCS, I'cdtlndu-se asl-fcl ill cca Illoi
nosculi: .H-O liLII/ari £'11 I) slIfll'a/Cllli tie .1i'!() .dr:1~~ \ Cl\. 2 (Uii) I') .11-1-/t Ill. p. '), jar clc alllnci
II. i(j()O m. p.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
71

cand locuilorii au vazul ca drcplatea nu I-i se PCI1lru cc nu SC continua mai departc ('II
mai face, s'au adresat justijli. in cat azi cei de rizolvarca acestor deposedari? .., asa cum chiar
la ~Iinjslerul Domeniilor §i-au perdut radarea c nservatorii. au admis de bune ~i lczale celc
§i in ne §liinlil de cum trebue chibzuit, avi- t pluite de libcralii nnului l!>OJ '! !Res~nlilllen-
zeaza la solujiuni strasnicc, proccdand 1a depo- tde politico. au Intunccat dreapta judeeata, iar
sedarca veteranilor (allc ncnorocitc deposcdnri) zi locuilorii Dobrogel alearga pe tonto dru-
spre a face rost de p:irnttnluri, depopulund urile pt\nli In Bucurcsti, spre a objine drcp-
asl fel ~i mai mull Dobrogcn de elcmentole 1'0- lea, care IllI se pon le dobandi de cat cu marc
Illttlle~li, ~relltflle §i sacrificii j IIC eli I limp [unclioutuii
()lIpa cum vcdern ill nccusln proviucie. cxistn chii Adrninistraliun! lhuneniale merqean dill
putru-sprc-zecc fcluri de dobandiri i slap:\- .( muua ill COIIUI/I(i II/l(/C I'CSO/IJ(II/ accs!e de-
niri a acestei proprictajii. "elidti la ('timillcle relor /uil)(isllli(i! ;i! .. , C(III'
lnca din anul HlO I, s'au inccpul lucdll'i ill cosebire de conccpjiunc .. , in lndeplinirca
aceasll1 direcliune de roslo adlllinisirnlillllc a IOl'ii !!.., de nceia Cl>tc bind ea opinia pu-
Domcniilor dill Dobl'og('n, pcnlru limi)ezirca It..l':.I sa ClIllll:lsca (1(.'('ash, !>torc de IU('l'lIri; im'
pl'opri('1t11ii: luiI'll eM acesl serviciu fuscsc creinl ~ 1\ crnul lill'ei s.l in Ill:isuri dc indl'cplarc,
cu occasl:1 deslinaliune §i pelliru inproprieW- RosLesc nde\'ilrul §i CCI' \'iglll'os sil. sc lilllPl'-
rirea \'el~ra,nilo .., a~a dupil CUlll se ('xprimll, cu .~ascii ,0 situalillncalM dc gl'ea, pcnlt'u dcplintl
<lIes palrl9llsm, d-I C, (. Sloiccscu, rop~'I~ll'e 3 Dobl'ogci ~i tl'illl11rlll dl'Cpli!lii,
Oar lrisH! cOl1slalare! azi, nu se mai facc
nill1i(', lolul :1 !'ost suspt"lvlat!·! dcci, pun in-
lrebarea, iar cei in drepl sil conlroleze: Pen-
Irll-ce deposedal'ile anului 190:~nu au fost re- Oeposedarea Veteranilor
sol vile nici p:ina acum ~i s'a Iclsal ca Slalul
s:1 lie Iras in judccal:'l. in et\l aslil-zi "'eme .\cc3slc1 openi ce se intreprinde azi dc :\Ii-
sub condemna!iunile juslilici de sule de to mii 1 _~lcrul OOlllcniilor, CII, pc deop:ll'le, sa oprCtlsc:'l
dc lei chellueli de judecalil, §i venilul'i!" '! \'elC'l':lnii a Illai vcni in Dohroge3, ncclibc-
03l'e, eslc mai ulil penll'lI tnleresele Slalu- 'HIu-Ie hilelo de ll'unspot, ~i nepl'c('lllinll ni-
lui,o §li cine eslc aulol'lIl accslor deposedilri, !l «; inlocalilli!ile ullcle sc glisenu illlpl';pricl;'Il'ili;
dec~l a se remcdio rliul! '/ '?., I pc de nll:1, sil Ie nplicc legea spceial:'I, de-

') In (Inul 1904 nu s'nu fAcut nlto dep08edllrl de eM cele Ie·


•...cd:inclu-i. cslc 0 lucr:1l'e inlll11ami si anli 110-
s:nlct pentru ',leplaill. de rale, nrt, 45 legen 1&19, inr prln rurortul tlNl31tl, '
No, 130789 din 30 OCI, 1901 .'a ccru! Inslltulrea unei comiliunl intlnltlllli elicit cci lIIai lIIulli din :l(!(!sli \'c-
care III se ocupe de deposedarl tn "llIor, Orl.co aile 8\'Onur'
tiunl neade"aruri. r:mii a\'illltl gtlndul ea tn prill1i1-vara 'anului

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
7~ 75

HIUH ~.. plere ill Dobrogea la piill1unL~iau van- ionuca cu d('sii\':'lr~ire slabd. in ~lipl'l cu
dul lol cc avcau prin tnrii si steteau pe picicr ele.nentelc acestca bogatc ~i trnbogajitc. vete-
dc plccarc, cand s'au vazut impedica]i de a veni rt n i sunl condamna]i mai dinainte, chiar la
prin neputinja de transportarc. la locul impro- eputul gospodarii lor; l1lult~ sunl slu.gile
prielariri]. p utc ale bulgarilor, co eel pujin de la ('I s~
1.:'1 accsl Minister al Dorncniilor sunl circu- It..! 0 speranli1 de ajulor, daca pc nimeni nu
luri date de vechca Ad-tiunc entre Prefccturile lW I au in Dobrozca In cari apeland sa lc dea,
de jude], uncle, ('(I ucteranii sci lIiIU;: allele sa C(' pujin un sfal, do tncurajare ~i rcsistenta :
mal inttu-zic : iar ('Iintl prefcctii cercau Lelegrafie ,)are, d. ~linislrl1 al Domcniilpr nu are cu-
hilclc de transport. Ionic solicitarile sc tranteau n lIni:1 de accastn gravi\ siluajiune a velcra-
In dosar ; de oarece Iuncjionarii respcctivi, It din Dobrogea, lneil din anul 19()7 '?...
~ti:ll1 (':1 vcteranii nu mai lrchuc sa llleal'g:1 in '-II alunci. Ce 1l\liSlll'i de indl'eplal'c s'au luat?
J)obl'ogca; 1I1'I1IIillll sci /ir (/rJlosl't/a(i pc :iua '-Ilie d-sa c1l exislfl In ~Iinislcl' un cUl'3jos
tic I Awilil' mOll: ecia('(' s'a ~i cxcculal! '?? .. .. pm'l [lSllprn <l('cslci silllaliuni, al c:ll'ui c~.pri~s
.llIlill(l/ioll(//ci am zis ciI sc prcsinla aceast! zice, d()vcde~lc in nclc"i'\ratn sa IUl111nilS)-
lucnll'(.'. penll'u ('n ICg'iuilorul d-I C. I. Sloicescll a!lunca vclcranilol'?!
nind a rUlll'il accaslti legc pcnll'u improprielil- »ar ozi in ;\tinistcl'lll Domcniilol' nu sc lu-
J'irca luplfllorilol' din rasboillllndependenlei, 53- ( l'az<' nimic pcnlru Dobl'ogea, nimeni 1lU vo-
lisr~icca ell vt\nllll dal aceslol' viteji cii Palria • .,Ie a vOL'hi dc accaslii provincie, dc cat Spl'C '
nu'i va uila, iar ('cl mai inalL seop era, dupe (1Ilical'ca cclor din lrecut, 0 ! am uilal, sc pre~
('11111 r.hial' glilsllc~le cconomia aceslei legi /'()ma- _..ttc.lc un foimos invenlor, faeut de un per-
niS(ll'ca 1lIllIr()r cCfllrelol' slrdinc, ca, pl'in ajLl- Inal ncpl'iCepllt ~i vanitos. a carui valoare 0
101'1l/ (lccs/or IJe/cl'(/ni $i (/ {ami/iiior lin ere CLl \oi p.'cscnla mai lliniu in adev:ll'ata sa lu-
c(lri IICI1C(lIl (1('0/0, copii $i gincrii, lo/i {}IIl1i I$i n. 1It1.
brao; rOI1I(;lIi, ,wi I'ccltceril7l .~i sllf1cle.~lc aceuslii rrcblle ell ori ce prel s~ incelezc acensla
prollincie. sj'ualiul1e, aculll Cll altH mai Illull e:l Dobrogea
Olloarc cOlIs('rvalol'ilor cii au iniclcs accsl ( pcnlnl vccic unihi eu Pall'ia-~Iulll:'\ ~i
inoll seop. Dl.I1l:li nlunci,cste Cll pulinFi acordarea drep'"
Trisl cil nzi lolul s'a l1ilal. t 1101' polilicc in Dohl'ogca .
.\ce~ti ncnol'oeili tic vclcrani adu~i cu fa-
ll1iliile 101' din lol cl1prinsul JUl'ii ~i slabiLili ~ \'1
ill mijloculunci popula!iuni slave, carc 'i ura~le Dcsflintarea Admlnlstrallunei Domeniilor
~i 1I11rebuin!caza conlrll 101', loalc mijloacelc (.ut·ra.'ile care s'au executat in anji 1903 ~i
sprc o'i dcspcro, daW flilld §i silua!iunea 101~ 1 t penlru limpezireo propl'iet:'l!ei rurale au.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
,6
i7
fost ul'l1l;lrilc in 1905 ~i 1 !lOG, dupa cc parlidul
conservator, prin minutioasc cercetari s'a con- lJ"br()[j(,ll, Cli /01 suftetul, sci ingriieasccl de des-
vins ca accasta mare op~l'a nalionalii lntreprlnsa troll/ 101',wm(irlil1(llI-i asl-fel ill cea mai ('11111-
de partidul liberal esle necesadl si ccruta de I'll t1esn(rdejdie $i mizerie : iar inlreqei pOfl"~
mari seutimcnlc romanesti ; ~1I pO'l uila in a- au, [acandu-i dooad« (;(1 proprieiatea ruralti
ceasla IH'ivill!<' ~ aduc omagiul meu spirilului " ~ inc de apururea incurcata.
de marc drcptale ~i patriolismului luminal a-
nUal de d. loan Lahovary, foslul minislru :II Capitolul IV
Dorneniilor, care in totul a fosl sccundat cu
Neputinta aloatuirii liatelor eleotorale
acciasi pricepcre §i insuflelin·. ClI cell' nun
CIII'ale simjiminte l'onH'ne~li de catrc d. :\, ~I
COSCkCSClI, Ioslul sceretur gt·IICl'al.
Flctlvcle
Azi din contra. partidul najionnl-lihcrul, carl'
inlemeinw uccastn administrajiune intrcrupc Ii- Li ...tele elcctoralc ccnsitnrc, eari UI'mC:lZa a 1>C
rut lucrarilor. Ad-Iia Domenilor csle t1csliinlaltl 'UI in Dobrogea pcnlru Senat ~i Camera nil
~i creiut 1/11 seruiciu domeniul la Bucuresti pen- . It dcs:'vUr§ilc, tntrucnt, baza legalil a uccslor
dinlc de ;\Iinislcrul Domeniilor, filrA ca prin ill' Ii gre!}iLa.censlil nr Ii fieliv. inlellleinl
accasla Sti se poaLu in!elcgc, cll 1I1I ponlc fi lilll- pro prieUI!ia c;irol' lilulnri 1111sunlde!in:Horii
pezil'ea proprieta!ei l'lIralc, cAl limp 1111 se VOL' bli; lI10i ell osebirc IXII'lea popula~innci ('arc
cercela 1a raJH locului loale neinJclegel'ile, iar • mai gl'cu impusa, pcnlru Hom~nii Transil"a-
!ocuilol'ii eari nzi rl'Dunla n'si Illai cau la drcp- .i, cci d'inldju dcseillictHorii in Dobl'o~ca, II
lalea. sau daea 0 cereelea~a 'i 'cosUI prea SCUIllP, r propl'ieta!ii sunl in ceo ll1ai gl'ca inclIrca-
crall fCl'ici!i sil aibe la indel1l;'na 101'. un SCl'- \'orbcsc de a~ zisc "Ficlh'ele» panu\nluri
"iciu a cr1rui Illcnirc, era rcglliarcn accstci PI'O- .Jratc dela Sial pc IHlme inexistent~.
pl'ieH'I!i rlll'aic. Ie lel'clllui pc cari Sialul Ie-a iJ~!{l·aj~l". ~ "o.,;~ ..
I~ste )l('/Jvr c(/ lara ill/l'cC/{lel Ntl $fie pre';li. • p hal limp de pcsle 20 :lIli. ~ ~\ ., I It •

tie c(' s'n t/('s/iill((// lie c(/Ie bllfle/(I/'(i acesl SCI'- PI mireo l'egulalll a 1'01('101' de d1.sCP\llpiil"ll'ca ~ r ;. ,
{)icill ;; ! ! , r pUllItlnlul'i (Ie ctHl'C Slal, hl( In coz, de
In or; c(! m:, marc {lre~elllcl Cli tillPll CCS'C/II narc, exeeulnrca sililtl 0 occslol' d~iniHol'i,
c/le/fllil : a mai vie dovadtl cit SLatul II I'CClInos-
2,11.'1. /(j(j Ici pel/1m velerani $; n:'i.OOO ,'fll'l- \. ~l(lilatco aecslol' vtlnz:'1ri; cicci zclo~ii. !>i1
tllcli CII {lIl/clivl/ar;; $i cele-falle pareclar;. Total ni ...ll·nsd\. asemcnea piilll:lnturi nu llIai pot
:2.888.187"w; se IIballdol/c:e II/crtlrile incc:pulr:' ... ml n palrimoniul Siniului.
. II;'.
\"('lerOllii Ilisa/i 1)(' drllll1l1l'i, 111/111(1; pC'nil11l'l/i .. sacriftciile rilculc de ace~li hrnvi 1'0-
• ';Oll uitat, ei Hind primi deseiilic<uori in

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
.stepclc Dobrog ei j ntunci, eel pujin. drcplnlc
sa Ii so fnell.
Inainle de U ul'illa solujiunea admi a de Gu-
vernul Tarii din 1no I, pcntru lesala resol "ire
n, acestor sl:1ptanil'ii, solujiune i~npiirla~iUi ~i
~I de Gu vernul din HI06, prin Xlinistru de 00-
menii din vrcmuri d. Ion Lnhovary; reproduc ANEXAA
doua mcmorii adresatc in Iimpurile din UI'Ill11
locului compclinte, de locuilorii Dobrogci pell-
t~ll C? sil fOI'IlIC7.C () idee jusld nSllpl'U silua-
!IUII!.'I rcale ill cure sc aO.1 proprietaten din 3-
ccastu provincie.
Ii. , ue-v II \ rcme til' C:1nd d-nil ljcli ai ccoalelor sil-
-.itt in virtulen 1111 §lilll caror' disposilillni, eutrcern
nell' dill judrllli 110sl1'11Constan]n l/i inloemcsc
uri de t1eposedarc rI loeuilorilor cumpal'i'tlori de
-, mid tie Itt Sinl.
I millie loeuri t1cposctlurcn de fup! s'n ~i melll ;
mturilc color dcposeda]] au lost declaratc pro-
- ate n Statului ~i inchlriute, en atare, alter Iocu-

In lucrnrc, Domnule Ministru, ne-a euprins de


.itjma lngrijire, penf ru c1\ deposednrea noastril
-:II!' d('...:1\':"r~il<1ruinarc a celor l1I:1imulti din-
i
Ca "''''Jll'l'l indrepl1l1ll'Cl1lre D-\·0:151rlI :1ce:lslll plun-
d!ljllllilHl ell "eli Sllsi Interneiatc araturlle nons-
Tel' bine-voi a dn ordin sll sc redna nsuprn
or lual(', '1.1~e punll ca pli I ullci lucrari Ctln'
in lir('lllurilc nOilslre ('ele lI1ui Sfilllc, r:\(':in-
Ilrh illl ell groo'l.li \'iilorui, lji sa se al}C'z('a-
crrplllri :lIe nO:ls(l'c pe 0 bazu dcfinili\'lI. lII:1n-
-De de n('~iSllrnnl:l §i bunul plne:ll luturor,
.. art' !1m Ir-lil i':lllll :I~l:tzi.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
1)1

QiiJ'I=:::s::d ne ...ativ al primarului, grnblt ~i dansul a


DfJlIlnWe IFilti.-;/,·u, cu aeeasta Iorrnufitate, f:1r:1 nici lin all control
Cunosteam p:1n:1 IWUIll un motiv legal de depose- ::2 aici 0 alta grijl\, tree numele acelor cump ..-
ilnre :J cumpnratcrdor de loluri din Dobrogea : cJ era Cl lahloul de deposedare,
neplnta la limp a ratclor dntorrtc Statului din pre]u! .DOU motiv de reslliare a contractului de vun-
"I\n'l.lIrei in timpul II doi nni cousecutivl. ))-\,onslril ODlr Stat ~i clIlI1p!irillorii de loturi nu e un
:;;1iii hine (':i n ic] cb inr ncroslil disposlj iune n'a figural k'_.J :\'ici legea din 1882, niei chiar art. 4[;
in legcn de ln 7 Aprilie IIlR2 (pentru regularea pro- ·11' 13 18t10 1111 prcvhd indntnrlrca penlru
pri('ltllci imohlllarc in f)olH'ogeal, in virtulca cnrcin rlIlori dc a locui ill cornunelc unde Ii s'au de-
'1'0 r~\('ul dn7.urc:I propri('llIlilol' Slntului din nceasfu l ¢1m mturlle, cu IlltH mni pujin prevad 0 nse-
parte II llcgalului, ,i ca en I' 0 dispo ..ilie ulterioara ohli"nliune sub pedcups!l de a-§i perde pro-
It le,.;iuilorului din l!lllll, inlerrnlaia iulr'o lege lolrllinll. le II curer valonre au ridlcat-o prin muncn, §i
tle llIulerie,-in legea p<'nlrn illslrainnrea blll\urilor ort nu pll1lit Siniului limp de die 20 de ani
SllIlului din Romania clc-n ~I:lnga lJuufll'ii. -Ceca-ce pr~!ului HiJll.lll'ei.
'Ie ~Iic mai pu!ill c~le ell multi cUlllpiirillori tie loluri, ~enea disposiliulle ar fl consncnli pl"incipiul
IIct'uno"'c:iml utcnstrl di'lpo!.ijie, din c:Iusa chipului cunl _6!Tl11.'J al plu,.;arului glebae adslriclus; cn ar n in-
tI ro~1 inlrotlus:1 inlr'o lege ce IlU era prh'i!oare In I 0 nlingcre gnlViI adus..'\ liherll1lei individulIle
l)ohrogca, ~i unde nimeni nu sc a§lcpln 511. 0 gllseascll, -to)ui de in ijill Ii\"il in lu pia penLI'u exislenlll,-
au picrdul pe nedreplul proprieUllile lor, pelltru care- , de nceea lcgiuiLorlll noslru n'a IU:lI-o. eu
pl:lliscrA Slaiului ralele elin pretul yam;;irei pe 0 lungli te:l, imprejul'ol'ca cll cumpl\riHorii de loluri
serie de ani ~i pc c'are de hllnll seallla ei ar Ii doril Dobro~ea nu ~i nu domiciliul in comunelc unde
sll Ie paslreze ell ori-ce jerlfe. • impropricl!lrili, csle singurul lemeill 01 lablo-
"cdem aeum eu slr:ingere de inim!i, Domnulc ;\Ii- deposedare ce se alcAluese!
nisII'll, en se ellulil llll nou moli" de deposcdarea
lIo11slnl, in imprejllrarea c:1 unii din cumpiir:llorii de • Dki chinr acenslll. lucrnre, Domnule :'Ilinislru,
<r 2%"io <;i con:-liincios f:lcul!l,
10luri 1I11 se sllsese in acesl mOlllenl ell domieilillL i'r'im::IIri-i. In llIoren IlIlijorilale a eazurilor slrllini de
rcal in comullele ill care Ii s'uu tlelimilal pllmilnlu- """..:...:~~_i. ,dllmbaji In inlernlle scurlc §i pl'cmeniji
rile. lItl:!i:I:I:~C1j-t dupa Yoiu d-Ior slIb-prefecli, nu clInosc
Acensli\ e loaUI preOClI(lflrCn d-Ior agellli domenillli. od:alll locuilol'ii din COl11l1l1alor, neClllII 511
('nl'i prclincl (\ oven insarcinlll'Clr llc a nlelllui lublo- nlnonl cu aile lllllilnllnlc nsupra condiliullilol'
IIrile eclor ce IIl"lIlCnz1in Ii Iloposetin!i. Ei se presinlll :-e >e ~a'>('.,e ei ~i fllllliliile lor. A~n so nxplicll gre-
III cOlllun1l, illireabii pc primtll' dael'1 culare ol'i eu- e netrtal ce ~'1111 slrecural in labelelc inlo<-
larc cu101>1Ir1l10r,care figureazl\ in labelele de 1)111'- d-nii ."enli dOlllcninli, I:: deslul a \'1\ spune
eclare, lIlai lrae~le ~i Illai 10cue~le in comulla; ~i In piriilorii dl loluri, cad se gasese in comllncle-
6

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
unde Ii s'au
deLimilaL p1im31l11l1'ilc, cad sunl contri- TOm ncerco noi, Domnule Ministru, sri scili!am
buahlll ~i alcgator! in acelc COl]]une, au Iost tolu~i tre- • -vs liniamcnlc generalc ale aeeslei ehestiun],
cu]] pc tabelcle de deposedare ~i deposeda]i dc Iupt, ~la schitare se va vedea e1\. en nu se poate
iar piimantm-ile lor arendate allora, din cauz1\ eii d-nii Q m chipul surnar cum au racul-o rl-nii :Jgenji
agcu!i domeniali IIU CU1l0~C pc locuitori, iar primarii ui
Ii en nose 101 stat de pn!in, Exernplclc sunt prea nu- cumparlllorli de lotrrri mici CHi nil mai lo-
rneroa ie, ca 5i1 Ie putem ln~h'a in nccnstn plangere, in "~Illuncle unde ni s'a dclimital pam:'llIllll,
in care voim s1\ ellllntii'illl numni faptcle ; dar D-YonsITi'i Ioarte multi, locuim in COlllllflC vecine din a-
V1\ pule]! ori cand incredinjn de adevarul acestci a- ju,I c , ~i unc-ori din acccasi plasli, Oadl no-aut
legn!illni. Numni in comunn Mnmu t-Cu ius sunt vrc-o otlll dcmiciliul, am !',icul-o sil i]] tic [mprejurdr],
zecc CIl1.11ri de nccslen, CIIlllpal'1I10l'ii se g1lsesc in co- dintr. noi chemoli ric afncer i ~i intreprindcri
munil, ei sunL inseri~i in lislele electorale, au achilat f! o'upau activitalcn §i iu nlte c1il'ccliuni, (lrc-
p!illli 111CUl'cnl. pllm:'\nlurilo cUlllp1\rale de III Sllll,- com~r!ul elC" allii pt'in clisiilOl'ii, ~i in aeeasU\
~i 1011l~i all fosl dcclaraji aiJsenli ~i deposodap, illr pli- ric ..,..gasesc i ell sen mii relelc, ilcum 1111\-
Illil
mlinlurilc 101' arendale nllorn J pe nume:e ei'll'ol':'I p1l.rinlii lor :w Illat e:ite Ull
Aceasla e 0 do\'a<l:1 \'orbiloare a pripei Cll care s'au narc la treecl'ca lor in crls:ilol'ic ::IU Il'ebuil sa-~i
aldluil lablonrilc dc dcposed:1l'e, dar in acela§ timp harba!ii in COl1lunele undc Hce§lia crall sia-
~j 0 probl't a jicilirei adusc dl'cptllrilor nO:1sll'C prin I ~u si-au c.'\ulnl 0 slabilire :-allii in smr~il all)
aeeasll't pripirc de neln!cles, - it ('o~unele unde um rost delill1ila!i ~i ne-am
~ in allele penlr' .. moli,'c ee ar n prea lung i}i
Dornn,:aZe .)Iill-i"stl"U J
~ Ie enumal'llm aei,
H:=tiDJu-ne, insli, in aile eomullc, noi ,n'am inle-
D-nii agcnli domcniali s'uu 1l11111umil a conslota c:' nt' perdem ~i drcptul asupra pllmimlului eu
ell IIIpllriHorii de loturi !HI sc gllsc~e in eOlllunclc res- ~ am flXl improprielliri!i, Din pOll'i\'ll, noi am rial
peclh'c, dar nil i'-au prcocupul Ilc loc chesliunentlc m:ai ldite probe c:\ ,'oim SII eonscl'\'lIm aeC.'lS-
11 ~Ii: IInclc slInl 'I ec :111 clcvcnil ci ? prin cincall po- ri('ute, la c.'lrC poule in ('lIranll ne yom in-
scdal In !ipsa lor din eomlln1\ ~i ell ce I'cgul:l? in de o:Ire-cc nC-Rm ingrijit (Ic piimilntlll nos-
sr:\r~it cine 0 (lIMit pcnll'lI ci I'Hlcle prclllllli "ttn7,ill'ci :am culti\':l1 prin rlldele sau pl'iclcnii no~lri,
~;i cclc-rnllc dllri clI\'cnilc OSCllllli'l JKbitlll rt'gulol in ne-care nil dc s:Jrcinile Illi
&i IOllllii Ilccsle imprcjul'ill'i, Il'chllesc ~Iinle, (lOlliI'll t ,
eli elc S!ngllre (Jol dcslll~i chcslillllC3 c\'oinjillllci pro- Dr pull':l ull1llei, drept "0 I'hlIId, 1)l'onllnlll
J)riel:\lci il11oiJilinl'C din Dohl'ogclI, clcs\'ollnrcn ei de .:'-.....,~~ff2 n():lSlr.l, r:ha a ni-sc faec 0 slriglilO:1I'C
20 cle ::Ini i1\con()l~ ~i mporllll'ilc juridicc dinll'c SI[l[ ,- (ar:.l n sa ::Iducc 0 1Il'LJill'al'ii ~i ncjllsli.
§i elllllpiir:\lori, ~ ranlullli noslrll drepl de jJl'opl'icLalc '/

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
re de catre d-nii ngenii domeniali, cari S'IIU
.::q::milt pur ~i simplu a dcclara deposedate loturile
morti
AWl categoric de cumparator l de locuri de la Stnl. arm:.' acestor Illmuriri, D- \'oaslra, Domnule ;\Ii-
silip de grcult1lile ~i imprejurnrtla viejei au parnsil • '\eli "eden c:H de rutin serioase all Cosl~i sunl
pe eat-va limp Dobrogea, rlueandu-se fie in [udetele bIcrlnle d-lor agenli domcninti, ~i cat de legilim!l e
Rornuniul de a stunga Dunari], fie in aile par!i. x::a ee ne-a cuprins in fa!a acestor lucrar], carorn
La plecarc n lor, lnsa, toli acestin au avut grija de o dat, rum am 7.is, chiar lin inceput de exccutnre
n-,i arcnda proprictuten, snu de a 0 adminislra pr in depo-ednrea efeclivil a multora dinlre nni. Pc
umndatar i ell insi\r('infiri scrise sau verbnle ~i eu 0- altA II:Irtc vcli binc-voi a vedea C<il de indreptii-
bligaliunea de n plllii Statului rntele pretului de e "i cercrea ~i spcrnntn no:\slr!l c1l nu vc]] lncu-
dn7.!lre l:i tontc cclelnlte (I:\ri. III . I IIIAi 11m nelilli*lill ~i frilnu)nlnli cu ascrncnea
In aeesle m!lsuri, IUllle cle ci, 1I11 sc ,'etle oare 1:1- ri ,i 1.'11,in pllrinleasrll D-Vonslril ingrijire elc
murit inlenliunea dc n-~i conscrn\ proprielillile '/ l5i ell' no,tru oh~l(.'sc:, ,'eli dispune sa se indrel)lezc
cine or JllIlen spline dacll m:iine-poilll:\ine ei nil sc lnPr/iC'rl' r!lul c'e s'a f:lcul ullorn clinlre noi.
se vor inlot\J'cC III lIcclc proprielll!i, I>cnltll a-~j tr!li f'lin,lctl inainlea D-vonslrll sunlel1l dnlori sll vcnim
lid reslul zilelor Cll ccin-ce ric \'or produce §i Cl~ mirolllll',dli~i\ ~i s1\ Ill'S(lunel1l 101cugelul, trehue
ccia-ce vor mni fi :lgoni~il pc unde sunl ncum ? adlJUgilll!lel C':i 1Il1l1l1l vremes'a exploalnl in conll'a
Ace~li3, i:1r!\~i, creliclll ell pc sCilllla dreplale nil ~r.J 0 legendil, care pare a yoi sa juslilice mll-
pot fi despoillii tic proprieHllile lor; deposedarea lor Til tic deposednrc CC s'au lunt,
(II' fi de asemenell 0 spolialiulle, Ti , :ldicll, ~i s'a repelal necontenil de ani LIe
o nllA categoric dc cumpArlltori, cad iil)SCSC ill , cll unii e1ln pos~sul'ii de loluri nuci djn DobJ'~gef1
momentul de fala din comunele respecli\"e, sunt ila- IlZ fi rN'urs la 11l!lllopcI'e doloase pentru a obllOe3
tranii din momcnlul impropriclr.ririi, 3sliizi incclaji c'ri llIari de Ili\milnl deln SiaL Acele manopel'e
din \"ia!fi, I~,'iclenl cll d-nil agenJi domeniali till 'i-all -...ta J in rererile (,Ilculc de diln~ii pc nU01ele Oll-
mni gasit la locurile lor, iur primarii \"oiajori care ilnr lor cll' ~en'icill,-legend:l merge Illai dcp:1rlc:
ne udminislrenzil comuncir nil Ie-an pulnl da l1imu- • tinr.3nd "II ~i pc nlllllele c:)inilor !-pcntru. 101m',
ri1'cn cll pilm;)nlllrile cu care au fosl impropriet1lriti 1IUCI de c:lle le('e hectare, pe care in lIrlllll el le-nu
~e po~edi\ ~i se achilll In Sial de c.'1lre mo~lenitorii t ,i rl)lo~ilt indllc:)nd Sialul in eroare,
lor. ell Ionic ncesle, fapllli a~a oslc, Mo~lcnilorii de- lilu~nd parll'n de ridicola exagerare ce cuprinde
fUllcliior sll1plinesc lolurile 101', unii in \"iriulcil drCI)' k.:~ndllt 1I11 \'om laglldui cum ca intr'ndl'\'l\r
11IIui de sezill!l, ('el tlU de la lege, allii fiind Irimc~i dinlre cultivalorii de pllm:ml ~i econornii de vilc
in posesiune de inslnnlcl(' jllrlecl\lore§li compelenle. «.rut i ohlinul loillri miei §i pe numele unor
cei mai mulli pl!llind fiscllilli laxele de inregislrnl'c i ai" Inr tic sen'iciu din :lccle vremuri. Ceencl',
dalorite pClllrll ll1o~lcnirca lor,
Ae~lia illrll~i posed!i eu lin drepl de care IIU s'a
!inul nici 0 sosoleal:1 la alcMuirea l(1)lourilo1' de de-

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
i

ins:, c eu d('~;ldr!}ire neexuct in ::ICC;J,I:1 lcgenda rl111- locuinu ill Basarabiu, in Transit-
I:\rio:lsa, estc ntirmaren 1'1' '1C race ('a acei culf lvntor} an Banal ~i in alte provincii romane subjugate.
de pamant ~i er-onomi de vile ar fi intrehuintat rnu- e uu se cru]a din partea guvcrnului pentru
nopere inselutoare l!i ar n indus Statul in rlH.'1circ, r11_tc Li se mccau inlcsniri de varna ~i de trans-
Adevfirul c ell totul altul ~i din expunerea laptelor, .ra.. 1 de dif('rile intervenjii diplornntice in ra-
11§:l cum s'au pclrccut, vn rct'~i lunuu-i: til' ce parle csre- lor ~i ntunci, plini de ilusii ~i de speran]e
luana ('retlinl:' ~i de ce parte dolul, dac:1 de dol lor. mii de Homnnl au venit cu lutrcgul 10"
poate fi vorhu uci. in <tepele Dobrogci. Au venit de nsemenea ~i
i din [udejclc de-a !ot:inga Dunurei, impin~i de
b!tndi un -}ctil- de pllml\nl, pe care lmprl'jurllril('
j)()IJI/Ili/(~ ,)lillisll'(I,
permitenu ~!\-I dohiUldclIsc!l in "Ollllinin vechc,
In urrun rnzholului, t1I1JlU unexureu l)ohrogei, Ill'ensla Toti II('e~li 1\01ll:lni, eari uu popular In scurt limp
l.rO"incie em CI1 *i puSli(', TMarii ci'li lIIai r;lm'"c- t .a"le I)obrogei, au adu ...cu ei,oi, hoi, cai!}i altc
serh emigrHll pc capell': ('clc-I"all(' 1Il1lionalil:lli h:.~- hind ('ti \'or gilsi pll~ul1l' din abllndenlil in a-
till"lic nu Sl' I'I'ctlcuu nici el(' prin nilllil' lixnll' de tl.II parte dc loc, Sun I Ilnii (':ui 1\11 venit eu mii
'Iolul ace!.l .. l)I'o\"incii. ProJll"iellllea ('ro ('II deslh':',rl!irc uc .:e mii de \'ilc,
dl'precial:\ 1'("le loale pre!lomnea "I'l1lilllcnlul IIl1l1i I ('( <;a inl:\mplul in IIrlllU '! EnluziaslIlul de la
I'rO\'ilOral ~i lInt'i nesigur:mle ce nu promitran nimk put a Irebuil sl'l se pololeasc;l inclalll dupli nccia
pcnlru \'iilorlll aeestei pMti de !ar;\ d(' cur:ind iIlCOI- pala!iunea auloctonJl, de alia origin1\, vedea ell
po ra 111. i tili. ('um CI':1 ~i naturnl, accasU\ repede romn-
Illgrijil de IIceaslii slarc de lucruri gu\'('rnul rOlmin ~ " prm'incici, Pe de nlill parte epizootiile ctlr-
:1 cl'lulal sa inlroduca ill legile relali,'c In Dobrogca. _ lui !ji nipciugei decimau "itele Ce nu s'uu pulul
aceea a organizllrei 5:11c administralh'c ~i tlCCCt. La aclimaliza aici. Itlr lucrarile dc (lttrcciare l}i
a ..cgularii PI'opl'iclll!ei imobiliarc, - nn lnlJ;eg, ('om- Ilroprieldrire mergca inccl, ralil dc lIerllbdarcn
plcx de dispozipuni e)(ccp!iollslc ~i rll\'ol'abile, ntenile c:. or erau a!}teplalc de cci inlercsap.
sri repopulcIC l)ohrogl':l, mni ales eLi clemente rom:ic- • ~uraja!i dc Ionic accsle imprejurllri, llIul!i dinlrc
din allc pl\rli, Asl-fel, ,\'11 rl'cunos('ul dreplul dc I! ne hol.:lr:"'~em II IlC inlourcc de unde am Cost
('u1tlp:lra propl'icli\li imohiti:HC rurale arclor ronllini ~t (,u"emul, illSI\, prin organcle sale, II starlli!
('IHi se g:1SCIlIl in l'ondiliulIlIc nrl !l din ConsliluliulH! noi ..a p~rll~illl nc~asH\ idee, nc·a l'i\cut lol feiul
dnpi\ CU1tl n('clu~ tlrept s'n rCcnnoscul I'ilnii. ~i slr.li- FOmi ..iuni :ull'lIlcni!ol\l'e ~i ne-a !intuit pe loc,
nilor clllti\'alori de pl\m:\nl, an!\lori pe Icrilodu J)o- rttlarile, in br:"r~il, au incepu!, lIIai inl:liu in
hrogei in mon,enlul prOllllllg:lrci Irgei. e ~Iansaiia ~i Conslanla lIin acesl jude!, mai
~tiren s'a rllsp:\ndil inclnlll pfetutindeni, ~i n dclcr- u in plno;a Hahuclall tlinjudellli Tulccu, ~i alunei
lIIinal un inlrcg curenl cle illlig~are sl)re Dohrog.cu • :a1l~ .1f'Ceplie ne a§.~ept:l : III jlllielul Tulcca s'au

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
58

dill loturi mild cuncetutcnilor 1I0~lri c.le ol'igin:\ bul- :aba-ri, dar, incA odnlll, cu aceastn scopul legiuitoru-
!{aril, ceia-cc cxplicu relativn lor huna-stare economica hai nu era ntins, iar tuptul n'a scapnt bl\gllrii-de-
I),ina in ziuu dc asta-z] : in [udctul Constanta, in cele scmJ a :'Ilinislerlllui ele Dornenii inca din primele
douu pl:l,i amtntlte 0 multime ell' coruercian] i din fuDpuri
Bucurcst] ~i fllnclionari, mni ales de pe La minislere, Ce s'n Iacut, in~l\, pentru a se reruedia lu acest nen-
au nlivliiit cu ccrer i de :1 Ii se rla pamtml, lotur i tic pDs" Cautatu-s'a a se an lila, acele Y:inziiri !}i a se
(,IHe 1110 de hectare. C:c-i costnu aceste cereri '! Cci radul'c in domcniul Stnlului p!lm:lnlurile ast-Icl in-
2:-, de bani :li timhrutnl ce nplicuu IIC ete : strclOnle, pentru n Ii apoi \'ilndute altor cel:l!eni, in
De sigur, Dornnule :'Ilinistl'll, IIU In acest fet de CUIl1- couc.lilillni mni conforme spiritului lcgei din 1882 ,)
Illlr:1tori ":I j.(:indit legiuitol'lll din 1882, pent I'll cii ('I Xu, I'i s'n lunt 0 altn milsnr.'i, acecn tie n nu se mni
nil '~i-a propus numai <;:1\ilndt'l p:\m:inlurile SIOllllui, p:ucelll ~i dc a nu sc mui "inde in restnl judelillni,
ci n n\'ul in \'('derc 5i 0 idee cconomiea ~i nolionul:!, plll~i1c :'Ilcdgidin lSi I I:iTllo, a, lolm'i mMi de e:ite
:lceio de II populo ,;-i romlln iZ:I J)ohl'ogea : klr :lCcustu I( I} tic hci.'Iare '! Asl-rel in c:H, in 1Il0mentili dnti co-
idee IIU 1)lIlea II ali'I"ll, dadl piinuinlurilr de ai(.'('a .,iun(,1l lie p:lTcelare a inceput lucrilrile in :1('(''Ite
1>'111' Ii ,illldlll clllllcrcinnlilor ~i fllnclionnrilOl'din Bu- I,i, ug,'kultorii 5i (,f('sc!ltorii lie "ile Ill' llIai putl'au
cur('~ti, CDOlpam de e:ile loluri mici de eille 10 heclare.
Acest fel de Clllllp:\r:llori, dllpll cllm cu dreplalc 011- Dar cc puteu race, eu J 0 hectnl'c de pfllnillll, ncei
sel'VII II1ni Ilirziu t1erllnrlul Alcxolldru Laho\'lll'i, ro,l dinlre c1ill1!jii curi uYcal! familii IlUlTIeroase, c:ui fil-
ministrll de f)o1llcnii, cau ClIl11pllr:lt de hirlie mo§ii, e -au 0 plug!irie intins1\ ~i u\'euu lurmc de sule lji mii
f:1rii sii §Iic nici IInrie cumpAril nici ce fel de prllmilll "ilc, pelllrll care Ie Irchuiau pl.lljltnC'l
eump,'\rll't (~Ionitol'lll Oneinl dill 7 :'Ilarlic 1889). A- Situulillnca IIce5101' HOl11tini cleeenifi6 din eele llIui
devllrul I' cil, Yoloal'co pallltll1lurilor ridic:ln(1u-se,:1- rilice, IlU prin fllpln lor, ei prin ubuzul allon:. A
ee~ti cumplirillOl'i, eari une-ori '~i-:1u alc.'\luil inlregi mai r:IIUilllen in Dobrogea in ascmcnca condl!iuui Ie
1II0~ii, ade\'i\rale c1omcnii, lu:'md, eu simple pelilii de era C'u neputin!lI. Un marc curent de nemul!umirc
2,> de bani, 10tuI'i tic elite 100 de heelare pe numclc , prod us atunci printre acc~li oameni, cari rlisplln-
lor, pc numele f"olilor !]i Yerilor,tlU lllilil s1i facii ren- • r,\ eu alnta incredere la apclul cc Ii s'a f:tcul tie
labile aceslc pl\lI1lirlluri, nrencbindu-Ie plugarilor ~i ~lrlllllula ~i n~e1.u Cll u\').Ilul lor in Dohrogca.
crcsc:ltorilor de \'ite de niei ~i lrag:\nd ast-fel illsem- Trt'buc s.1I adi'logllm Rei ell cererile lor ele a Ii St'
nale roloasc; nlJii au nindut ell pre! ureal neelc pil- loturi m:ui fU'le'lcrA uprobale, si eu oumai dill
IIltinturi, ('U ohlignliunca I)enlru cUlllpllrlHod de a a- aua occlci di,(>Oziliuni minislerialc, pc corc IIU ci
chilli pc \'iilor dt\n~ii rotclc prelului dc \,:Ioznre p:in:\ o pro\'ocaserll, nu Ii sc mai dlldea decM loluri mici,
In dcsil\':\r~ita aehllare, de oare-ce art. 132 din Con- ~'< mullumirile din acele momenle luaserll iuru~i
1I1iLulie IIU c un ohstacol ~i nil inlerzice de eli! alie- <lll:IoI"lcrul unci hollirilri, din parlen ('el.:lr loyili tic
nohililalea lolurilor mici A~a in cal ei au facul bunc :a se reintonrce i:J "cchile c.lIminuri. Dobrogco ('r:1

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
departe ell' a Ii pcntru ei ceence i~i inchipuiscra ill ( ,0. caroru Ii s'au clal mni multc loilld mid, clc
momen luL cand le-au I)arasi I. .ail fost insemnate pe tercn en Iotm-i deoschltc, ci
Guvcrnul lill'ii, ~i de asU\ dala, prin diferiLele lui te Li S'IIU dat intr'un singur corp,-11Il fel de pro-
organc, a cAutaL '1:1 linisteascn spiritele ~i sll !ina 10- :iet:lle indivisa, - insemnandu-sa cu movili numai
cului pe cei hol1lr:iti sa ernigreze. 0, Ministru de Do- ngularen inlregului, inr nu ~i a pih'plor din care
mcnii din acele tlmpuri, rcposntul Anastase Stolojnn, .icatuia ; prin roluri ei uu fosl impus] IIIimposi-
a venit, D-sa insusi, in localuntc, caul:\nd sa se pile I foncinr : ci nu achlrnt p:'mii llCUIl1 rcseumpurnrea
ill directe relntlunl cu locuilorii l]i s1l judccc prin manturllor ~i 10011' ccle-l'nltc d:'\I'i; cmul ,,'1111 I'll-
('crcol1lri tie oisu 1'1 tit' uudilu nsuprn cauzelor lor de t-o face In limp, ei IIU l'o~1"omuli, avutul lor a Iost
nemulturulre. 1)-'\(1, ,'a/:ind pospodnriile ('1.'101'Cllri ~c ue-.lral ~i vnndut de cllll'(' IIgen!ii n~('ali, con form
ph\ngl'au l'onlra Ili~po;r.i!iunei lIIini~lcriale de n nu I~ .. ca de IIrlll:'lrirc,-~i nilllC'ni nu 'ion lurhllr:lt p:\n1l
sc mai da loturi IIlllri ~i inrrcdinlilntlu-,c c1l pcntru iIIC 11 in Iini~lilll lor po~csillnc:.
I\selllenca gospoclill'ii 7,('{'C hC('(:1r(' 11(' p:111l:inl CI':1ll c"ta e ndc\,:lrul l':tpll'I"I', l)ol1lnlllc Mini'lrll,-~i'
ubsollil neinrieslulnlonre, tI Sl'!llllit, I)'~n iIlSU§i, po Ilcei liind, pol II acel51i ('ullI)JIII':Hori in\'ino\'iilili 1'1\ :111
10clIilori ell sil in lII:\i lIlultc loillri mici, pc nUlllelc I~ebuinllli lIlijlol1cO dolonsc, c;'cl1d ill I'culillltc ei nil
difcrililor mcmbrii tli familiilor re'l>celi,'c l]i onme- • alta \'in:1 lie dl :tcce:l de u 'e Ii illcre/llt in cu-
niler de sen-iciu, 1):lnll 13 complcdarea inlinderei dc :mlul <I-lui ~Iillhlru de nomenii dllp!i \'fcllluri 15ial
p:1m:inl pc can 0 I'cru,era clin limp, dc carc avenu membrilor comisillllci dc parcclare '!
l1e\'oc ~i I'are ti se ncordnse, Mai Lirziu s'a revenit Ilsupra disposiliunii dea mc
Acensla s'a pelreeul in eOlllllnn Caralllllrnl ~i D-l mai dll 10luI'i mari in accsle p!1r!i. Ullii all pro-
gcneml l3aro1.1.i, pre~idcnlul comisiunei de pal'celare, t de aeensl:1 nou:\ faYo:ll'e, ('ump~rand ~i loturi de
care lra~te incll, \'a poalc intllri adeYlIrul relat1lrilor elk 11100 de hectare: cci mai Illulti ins~ lie-am tillut
noaslre, el .\,em pam:int, penlrll Cil IHI ne' pllte:llll incl;iplli
Odatil solu!ia gi\sit1l de c.'\lre D-I ~Iinistru at Do- d JUp<i ut:'tlia ani de sl!1p:inire pllbli('lI, 1:1 lumina
lUeniilor, loale celc-l'allc organo nil' Slatului, fLlncli- • ~lIb odlii lutul'oL' llulorilll!ilol', chesliullea de-
onal'ii administl'nlivi, membl'ii eomi~iunci cle porce- ~arii Ilonslre lIlai ponle II p"si1 ill discu!le,
larc, loli S':lU grllbit s:10 reeomundc 1)lugnriior ~i cres- ,j, Domnule :'Iinisll'u, In te se l'cdlll'c legend a
c:)lorilor d~ "ile, cari U"cau nc,'oe de pilmilnt. ului ('C:Im Ii inlrchuinlnl ('Il siI dpilli1m lIlai inuit
Cc au f:\cul :lCC~liu'! Au ufmnl pur ~i simplu sfo- dee . un 101 mic de p!lm:\lll! A~'\ nind fllptelc, -§i
lurilc cc Ii S'UII dOl; eu rredinln eil nulOrillllile Il'trii ,unl, Irchlle~:i Ili se rel.:unOaSeil eil nil noi Illlt
IllI pot sll-i inclucl\ in croal'c,' du 21 '<It indul.:CIll ill cl'onre Slnlul, cj 11111 I'osl indu§f
Cercrile 101' au fost inruviinlalc : ei all fosl pu~i in .. rune tormai de clllle IIl'ci ce Il'cljuiau !III ':c lu-'
poscsiune ,nsupr:t a('cSlor pllmanluri : l1i de nolol esle ~i s;'\ ne sfliluiascil bine,

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
93
Lian u u d« IriIlL-;II'U,
Chestiunca deposcdtu ii cumpnratorilor ele loluri din .a!IUIiC il1!cleapl:' In aceasta chestiune, ~i eu ciL
Dobrogea nu se punc acum pentru inl:lia~i data in _ ndim mai mull, eu alat mai mull vedem c:i
discutie. A mai fosl 1!i in nile vremuri vorh a de de- -eastn este calea de urmat, pentru ell nu siirl'l-
posedarca noastra, pentru un motiv sau altul, lji chiar a-ne pe noi prin deposedare s'ar starpi r:iul cc
motivul c1\ ell mpl'lrlliorii de lotur i nu se rnai g1lscsc ..,ur \':i preocupa. Ar Ii aile masui de luat, cu
lo!i la fala locului, din cauza diferitelor prefacerl ce mni cchitabile decM deposedarea noasLTlI. Nu
s'au nrmal !II' 20 de nui lncoacc, a mai Ios pus ina- ~ pretcntiunea de a indica 0 solujiune ; nc in-
into de ('!lIre ncci ce, in lipsil de cevn mni hun, rilul:llI m numai : pcntru ce cumparlllorii de loturi
S:I Ilea din duel in dlnel cnracter s] interes ele actun- furi ::i-all formal lIIoljii inlinsc ~i rcnlabile,
litulc ,i chlur ele gr:l\'ilnl(' impropriel:lrirei nonvtre, .1 pune nici-un capital in joe ~i rllrll n fi onll
Po,eSI~'a \'iclc!}nglilcei C(' :1111 n inlrcbllin!nl !'irruil) .. 'I~ez:\rc in necosln parle de !nrll, ei I>rolitand
de 11I11WI \'Tellle; C3 Ilsla"i St' reeelileaw nllmnL li dc lin mOlllenl dc slirprinderc, rcr.lInosclIl ~i
(i1ln'lInul, ill'll\, 101c1c1lUIl:lII IIrO('c<lalCII inlelcpC'illnc, \ lini~lcr, sunl l:\S(\!i in p!ll'e, dc~i deln ei s'ar
lin:"',,1 soc'Olt'nla elc loale imprejur:\rile in cm'c s'nu .a lun Illai lIlull, cn deb unii ce posed,\ mai
frl('ul improlwiclllririlc, ele Ionic dreplurilc c.i~liSOlc, , ,i IIwi ClI t1replnl.C, cn del a unii cc poscdll
:zi nr-3 Illsot lini~li!i, in nc('azlIl Inluror eclol' ('ori n;ci-o ell'cplalc '/ §i penlru ce, runeninta!i lji 10-
e1\ulall sa lulhul'e apcle; illr pe crlnd D. P. P. Carp ...:1 11m 1111ll1ainoi cci mid :]i umiliji, cari IIU
era Minislru de DOll1enii, cis-a '~i-Il spus limpede ell- .tam dedl slricluL ncccsar, rata de Ircbuin!clc
gelnre:t, conforml1 ~i cn pdncipiile de drepl ~i c'u ,od(lriiLor noasll'c '/ .
cqllitnlc.'l, d\ dcposedarea nimi\lllli nu 5e ponte f<.ce, ar pllrcn <:<1 singllr:l jllstilicarc a acestel procc-
inlru c:1l loillrilc slInt achilnlc In curenl ~i Stntul, .,In tocmci ill condi!iunile noastrc de inferiori-
CII iI:m:d\lor, nll ure nimic de l'epr~al in accasl.! pri- ~conomic!\, dnr accsln desigur nu poale sa fie
dn!~\. olh ,'alabil in ochii O·\'oastr1\.
SlInlCIIl lji noi cclilleni oi Il1rii accslein, ))omnulc
;\[inislru,::i inlclcgcm c1\sc gl1scsc concel1ileni dc ai no,:-
Iri neillll>ropriCl1lrili inc!\, cori sll'lrucsc de O-Voaslr:i,
::i cu lIrepl cudnl, s!\ Ii sc dea ~i lor un peli('
cle p: lI1:1nl in Ilcco~l1i lurll; inlclcgem lji pllrinlca~l':1 Ij III increuilliuli !'!\ I)-\'oaslr:-' c,'\ulali ~i clo:ili
D·\'oaslr1\ ingrijirc de II dluln, pc cal c 1>0si)'lil <;:1 o q)lulillne inlelellpl:1 chcslillllCi propricll'tlii
~li5rllccli loolc Dcosle Icgilinic cereri. iliarc din I)ohrogea.
Ne inlrchl\ III , insll, dnell dellosidarell noaslrll ar Ii binI', inlr ade\':cr. SIC sc CUTmcodam ori-ce eehi-
in aCC3,I,e chc~liullc; c biDe si't se punA cnplll
'lualiDni neregulaLc !ii s1\ se creeze penlru \'i·
- 0 &tnrc norl1l111:1de lucruri, penll'u c,,\ fram:'''l'

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
95
91

voin!n nutoritattlor constituitc


Illrile §i ne lin islea in care suntcm osandi]] a Irili sll
IlU mni revie rrici-odata.
'. printr-o lege, sa fim declaratl propriel:lIi
Permile!i-ne, ::I Yll face ~i noi 0 propuncre, pe
aeestor loturi, ele sa fie dcclarate Iotur-i mari
hingll lug1lminLea de a se remed ia rara inlanierc
ele nostru. a~a in colt stares de Iapt s1l se
,.1\111sll\':ir~il prin ncehihzuita procedure tI d-Ior 'a-
~l' inlr-o stare Icgal1\,~i niei noi sa nil mni
senli domcniuli, rllgaminLe pe care 0 repetam cu lot
ntlini~lca !ii p01.i!iunc:1 precnra in care sun-
respcctul. de autn vreme, ~i niei ncei cc au intercsul de
Propunercn noastrli csle .~(Ise requle:e prii: 0 11'[/1'.
linn in continua agiln!ie a :1mcllin11lrii cu pier-
r(/n/(; penlru /O/tiCOIIIW, PO=;t;IIIICO /loas/(; tlc proprie-
dreptului nostru de propriclalr sn nu ne mni
tori ;/1 DQ/J1'Ogca. ntlini~li pe vlitor, ell 311(' cuvintc, ceeacc s'u
l~ac1\ ve]] consluta ~i Vii veti convinge, Dornnulo
cu ~liren ~i voin]» luluror flldo1'ilol.' Statului,
Ministru, c.'\ udillirile noast rc sunt intemeintc pe ii-
art de lolcrnnlil, sli in ('nrnclcrull1nui acl de
i nlli de alle\'51'; <Inc.! se \'a doyedi ei\ inlr'adHilr,
e1\ noi am IlInt 101llri llIiei, ell loale ell r,\cul!eriirn
~
~ :u:en"la, I)omnule Minislrll, ~iyeli :l,'ea re-
cereri penll'lI loluri rnari ~i cn loate I'll aeesLe cereri
iut;t "i bine-Ctn'l\nlnreu 110:1sl,.il ~i :l fumiliei
Ile erau nprobale, nUlIlai din ctluza c:1ln un mOlllenl
• Fnneli cnplU unci slari neregllinle !ji se~l!i
d31 S'3U slispeudal parcelarile de lolur; lllad; dnca
C'I~rPle- luluror ugilatiul1i1or ueColosiloare.
se yn dO\'edi eli nm fosl cOllsilin!i S::I lulim pe dife-
~i ~i ,-oin!a dc n r:~ce hincle ~i pulcrea de
rile nllllle lolmi mici, penll'u n ne eompleela in lin-
dcreR e1e pllm:inl co ne era neces:n~ ~i pc care 0
iii, \1\ rugllm, Domnule Minislru, a primi
.ceruserilm ill loluri mari, de caIre inslI!}i d. i\Jinjslrll
profundului noslru respect.
dupll acele vl'cmuri ~i de c.'tlre memhrii comisiunii
de parcelare, :l~a in c.'tt noi nici-nn dol n'am i11lre-
))uin!al, nici pc SIaL n-I inuuc:e in eron1'e n'am in-
cereal, ci am cllulal numai 511 ni sc dea inlinderea
de p1imilnl Irehuincioasll pcnlrll gospod5riile noas-
Ire, pcnlru pluj.(liria ~i erc~lcren de yile cc fl\accam ;
clad\ se \'3 conslaln (';1 C nde"iirnll'l alegajiunea ce
f:1cem rum c1\ noi ~i IlU :111ii am fosl 1)lI~i, In ('hi_
:ulllnl mni sus, in posesiLmcH til' fal'l n loLlIrilor
mici ce pllnil nsll'lr.i Ie POSCct:IIIl,c(, noi am fosl im-
pU!ji In foneier1\, en ni~le n!1c\'1\rtt!i proprielnri, l)en-
Irll ncesle lolllri, e1\ noi am plllli! ralcle 1'asculllpil-
l'iirei lor ~i ('1\ loa Ie aceslC3 s'au f:lcul In lumina

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
.L~NEXAB

nuutin cr cai:i in Dobrogea era Ioarte grea,


~,!,'Ilullea populajiunei ingrij:l pc cci in drept,
-urilc de indrcptarc sc luara, in anul lH04,
I Il; deposcdiirilc fun'! rcsolvitc, afara de fictive
tunci populajiuuca Jovitii de aceasta Inlarzierc.
rnc~lc 0 noun delegatiune eu jalba In car-
uire, a~a cum urmeaza :

Don u u.de Jlritdsl:ru,


1',le uu au ~i jumiltutu de cand ali blue-volt a primi
CoII~tnn!n 0 delegatiune a plugar ilor din aeest ju-
. furi ntlt din viu grniu, cit:ji prin 0 petitie cc
u Inminat cu ncel prile], \'1\ aduceau In cunos-
1:' vitunjlunea ce Ii s'n creiat prin ultimele depo-
..ri 5i \'1\ rugal! sl\ biuc-voit! a gllsi aceslei chcs-
i 0 solutie drcapta ~i echitabila, Asigur!lrilc cc
I bine-voit a dn ncelci delegajiuni cli y,\ "eli ocupa
arroapc lit· chestiune, indreptind toate nedrepth-
ee 'ur II r.\cul locuitorilor prin deposedarile
un!ah' pe har:l II1l0r lnblonri intocmite de se-
00 alelor vilvice din acele vrcmuri, - s'au rlls-
i, irncdiut, din coruuna in comund ~i din om In
aducind linistc in spiritcle ingrijorate. De atunci
ee chestiunea deposedurilor din Dohrogea a fosl
1

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
99

studiuta cu multu staruintd, §i din aces I studiu ,"'ali mci pe nume slreine sou fictive, ~i a dou« ncca :I
putut incredin]u cli fo~ii ~cfi ai oeoalelor silvice au dcteutorilor de lotur i pe bazn unor acre de antichre:d
procedat cu usurritate 10 intocrnirea tnblourilor celor autcntice, cmanind de la pl'oprielarli lor nominnli.
cari urmau SI\ fie dcposidap, necunasclnd staren de Vi s'n mai adus la cuno~tinFl, 10lu~i Va rugllm a
Iupt ~i nesocotind slarea de drcpt in 0 atit de Insem- lllgl\dui llii Va rccdilllm ~i noi imprcjur1\rile in care
n3111chestiune. Sintem incredintafi, Domnule Minislru, au luat nnstere aceste d01l1\ categoril de propriclllti
ci\ D-Vonslr:\ in~i-\,:' a"e!i asl1\-zi convingerea c.'I plin- <;i detenj iunl de tercnuri in Dobrogea.
gerlle locuilorilor din acest jude! erau interueiate, In momenlul anexarei ci In l'nra-mumll, Dobrogen
lji llceaslll credinlll ne vine din injeleptcle, dreptele in urmn r1\sboiului, ern en lJi puslie, inr proprietnten
~i echilabclclr 1Il1lsuri ce nli hinc-voit n lun, I'cpn- 1I0hl'ogenn!l CII dcsl\virljire depre('iaill. 0 InoltA pro-
1'ind in cro 1Il01 llIurc pUl'te rAul ce s'n fiioul 5i illl- curnre de ONline eeonomicA ~i nolionolll a flleul pc
»unind in chip tlcflnili\' rcspeclul clreplului de pro- !;11\'ernul IArei din accle timpuri sl\ incurnjcze repo-
prietalc ale fic-cllrllin, Am Jlut.cu zice chiar c1\criza lJUlarca J)obrogei, dc prcferinlll cu clemente 1I1111H'i-
prin care n trecul proprietaleu tlobrogeonll a a\,1I1 ~i toare r01l1inc~li, in c:1l'e, !>cop. prin legen pcnlru re-
parlea ei bunll, dci a limpezil 0 m:llerie ce nu cra glllnrcn prepriellilei imohiliore,s'n recunoscul nu nu-
hine cunosclIl:\ pina 3(~um ~i 0 n5e7.31 pe baze solidl' mai rom~'nilor din Hegnt, ci ~i rominilor de prelll-
lin drepl, ('nrc in mulle pri\'inle ern incil prerar, !indene drepllli de a "ohindi nicea proprieli\li imo.
PreCacerile 1ll'I1ll1tede 20 ::mi inconce in ace:lsla chcstic hiliare. Un insemnal numi'lr de romini, cori locuin1l
a proprielllici :.I fosl studiale cu ('01l1pelen!;J, ]lin a in in Basal'nhi:l, in Transih'onin, in Bannl ~i in nlte
cele mai mici dClalii; cbipul cum se slllptlDe~le ast:'l-zi -proYincii romine, s'an slrilmulnl alunci in Dohroge:\
solul dobrogean a fosl de nsemencn sludiat, clasili- i"11 lol ayulul lor, bucurlnclu-se de deosebile fa\'oruri
cindu-se pc categorii diferitcle nU:lnle ale acestei sIlI- inlesniri de \'ama Iii de transport din pnrten sn\'cr-
piniri; nici 0 munca nu s'a cru!nl pentrll a se cu- n1llui rom in. Ajun~i in Oohrogc:1, ei :lU n\'ul de 1:1
nO:l~lc tot adc\'l\rul inlr'o chcsliunc, in care locmai inceJlut oore-core deccptii, tocmni din CaU7_(1 ell ches-
pin C8U7.a nccunoa~lcrei sale, din Irccul se IlIslIsc ('imp liunea propricll'tlei nu ern incl\ reglllat1\ §i pnrc.'el!l-
lurS conjccllll'ilor §i inlerprellll'ilor. Si din accost:) rile illlirzi:ll1; nil nVlIl §i pngube malcl'inlc, din t':1m:fl
insemnall1 ~i 1Il('rilorie 111uncll,tll'cptul de propl'ielat(' nrnclimnliz:hei de odutn II \'il('lor lin aceaslll nou:'
in Dobrogca 1\ e~il clnrificnl ~i intl\ril-Iucru pcnlrll regil1nc ~i lipsei dc pre('nuliuni din parten propri('-
care dohrogcnii \'11 \'or purla ll(linc:l rccuno~tinll\, lurilor ncpre\'cnili, Numni in~istenlelor gll\'ernului
Sinl, insll, I)omnule :'Ilinislru. dou:l calcgorii cll' ('entrnl pl'in diferilele snle orgone, se dolore~te slli-
proprictori dobrcgeni. a eliror p07.itiune pare mai di- ruin I:. lor Illni depnrle in J)obrogca ~i nbondonareo
firilil ~i dr~Jlre eori ne permilcm (I :.pune cile-m cu- hotiirirei ('c luaser5 de :\ se rcinloarce In "echile lor
"inle iJl IIccasll\ Pcli!ic-mclIloriu, A('('le clllegol'ii sinl , c.'1minuri. Acesle sUirninle ou fosl hune ~i pornitC'
illliia, a Jlropriellll'ilor cari 011 llltll mai multc 10111ri clinlr'ull senlimenl de luminal patriotism: de aselllcnell

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
100 101

buna !:,i folosltoarc !ilrei n Iost slilruin!a romunilor- n nu se pnrccla pe viitor deeat loturi mici
in Dohrogea , De unde la '18$01\\"(,11111,illaccastn pro, III hectare. :'I1:islIl':I, riro-5le, era bunn, lntru
vincic, 1111 III 0 i 1t,1,761 ml)1(;II; d intr'o populaj iune 10- urn [ie carui plugnt' posibititatca de a do-
lala de l:lO,{i71 locuitor i, peste ~() de nni, In 100<1, un petic de ptnn:inl, era, - insil ertatl-ne,
dintr'o populntiune tOl:11:\ de 2~,:;~~, locuitor i, nu- ule :llinistru, a 0 SllIIIlC, cxcesivti, pcnrru cu
Ill:irul rOIll;inilor s'a urcnt In 11!l,~,,;~,inr :1sl:1-7.ipro- • senma de slnren tic fapt a locuilorilor ...i
porlio elcmentulul rOIll'Inesc fola de ccle-I'nlte ('1('- h remcdieze In un vadit neajuns, 1'1'0\'0('(\ 1111
mente conlocuitoure in DohroRt'fI cstc ('II mult marl' P~o:tfl" lot al:il til' mure.
r!nlorilll nlil sporului normnl n] no,ll'rilol' :lslIpra dc'- lrn,I(,\':lr, 1':11111 s'n luul ncea rnnsurn Oil .,1' ra-
ceselor, dt !)i pnlrioli('l'i llI~sllri ell' care munclr- p,lrCI'llIri dccnt ill plnsn :l1unuulill 1)i CI)Il"-
I)-V0081I,.I, Domnule Mini 11'11, \'U r,lIn'O~'\ I('gul, III' • tlar 0 sumu de 1I1111'i "I'l'~I'alol'j tIc "il( ::1 1111-
se :I~rul illlpl'Opriclllrincl ill J)()hl'Clf('n flltlliliilc \'dc-rll- t au ~Iuhilili de mni inninlc III cclclnlte pliisi
nilor din rAsboill1 indepcnc('nl('i, iipsile cle I'!\ IIIilII I luilli, unde isi f:il'II'('ra 1:1 ric ~i 10t'llinll', 1I11t1I'
~'ullllmil!l 1\('('11 lOT imprcjurllri Iii 11('("IIOTinlcirplc I tlill limp s;1 Ii 't' tll'a !1:1Ill:inl~i untie I'i :,,_
lIla~nri, provincia Irasd:mubillnti n H('glliului n Ilial I'll IIcrabdare cOll1i,iunca tic pared"rl" I'll '>:1

~i in pc zi ce llIerse 0 nzionolll ie lol 1110 i 1111111 ro- e1illlilezc p.lnl:'!nturilc tlupa ('crerile lor al ro-
Ill:incns('li, In 1I1'l1la lucl1!iOnalei Ilcci~iulli minislel'iale, co-
Am pomen il lIlai SIIS calc-yo ncplu('eri ~i pagllhe c,' e.l de parultlr8 1m "'(Ii l)ulea pareellt c/; I~(i'
au anlt sa slifere romanii venili in Ocbrogea CII lol i rn it:i d 1 Cci e zeca hI.lGlcu'" 00 r ce }lIlIClI f Il'C
a,,"tul 101', a\'ul consislimd mai ales dill "ite ' yom lb'" heclure de pauu\nt IIlnrii cresc:ilori de "ile,
adilogn incii una din acele nepl!lceri, cari este' sursn - • \l'uu mii de oi ~i liulc tie capele de \'i1e IIIOlri '!
situ8tiunei precare de aslazi II propriel!ltei Illullora Penlru con\ingereo O-\,o;l<;lr:l, Domnule :llinislrll,
dintre noi, o 40;t:\ em siluntiullc:t, dam aei, sub lillul (I~ l'-
Cund s'n Inccput I)Ureelll rile, Ministerul de DOlllenii umplu. dup:! stalislica orieinl,l a :lI1ului 1&.., $Ii in-
:t prins de ycsle ('a mul!i coUlleni din I3l1cnr~ti, cnri ita dill ordinul :'Ilinisl('flllui de Dorncllii, penh'lI
nici plllgl1ri, niei crescnlo!'i do dIe 1111 erO,II~i cn!'e I'ftll'ercli laxei dc fI:.i~1I11lIt, cnle-va nUJlle pruJll'ii
niei inlcnlie IIU tH'ruu dr 11 ~o stnhili in Dohroscu, ~n ,I'(llorii de vile lll1l11l1i dill plllslt ~Icdgi"in,
i!)i injghrholl ade, :'\rale lIolllrllii In u('cnslll parl(' de lio.1 .,i capctele de vile lIIid §i m:ni cc nwall
lara, CII simple pClilii, prill C:\I'(' cereall lotllri mari n din ('i in acel all, udi('a tocrnni III :111111
I)e nUlIlele 101' 'ji n direrile per'tOtll1c inlt:rpllse, c:lri au fa!:II t parcrllirilc:
Ie r~eenu "poi '·:'112.:)lonr(; ne('le lolllri imedinl dupa
l'e II se "ccllno~tenu ~i dllpi'l ('(' Ie ('rau pnreelnle, 'UrigMll an'lI ((kJ(j ,ile miei ~i 20 \'ih'mari.
"oind II JllIllC l'up:"it nce~llIi abuz i It sc continua '.lIpm » :!(j(j!j.. 'I ,;H
J)

llarceloren 111spiritullc!-(ci, Millisl('rul n IU:11 decizi.- II ~ Golea

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
102 103

N'C. , i D. Stefleo » ':!WO» • 76 vite rnar i; D-I i\linislru de Domenii din acele vremuri, de-
Ni/a ~i Gft. Sassu » 3M7 » • 70 " ,. Iunctul Anastasio Stolojeun, rala de planger ile pri-
Ion !)trfoa B"trfu", • 4203 II • » J1.1 }) mite ~i in dorinta de a 1111 sili accst hun clement
Voiett Motoi » ~1Ig;1» • • II:) " romunesc, slabilil in Dobrogcu ell averi consirlerahilc,
Ion .uo(oi » :1:1:10 " • !l'1 » sa cmlgreze, a venit, D-sn, lusus], in jurlejul Cons-
NecCi/ui N. G%garl •
,
:31iIH • • 177 lanla ~i s'a convins de temcinicia al'lWhilol' f:lculc
(on Ca:Jcl~ 17(j:l JI iii » :\Iillislcrului. Xu ~Iilll pcntru care motive 1)_.;:\ n'n
I~j(j , ,
, ••
lou Coma II » ;t !I ;t revocnt deciziunea minivter ialu de a nu se mni lin
Dinnitr« [/u • I~I » 'If) , lolur! mnr] ; fapl este ci1, aiM in orasul i\ll.'dgidia,
Gheorghe Boro« » 20:10 J. , , :H )I in tocnlut conacului, undo ali 0 suprefecturn, e:iI ~i
Iow Gllr/[dn • 11'>'111 " » 1:1 » in conumn Caramurnt, unde 1111 lnsemnnt nlllllllr lie
Petru I'ilies I~J!.:{
" i' • 12 » lIIal'i l:I'csl':ilo1'i de vile ~i pillgari sc ndunnsern, O-sn.
Nee. MafIO/elef' • :171, I » » • ~) J)
• i-;! ~I illlil 81\ fac.l cere"; I\lini,lcrullli pc nUIllC dc rudl.'
sl.'r"ilori ele, pl.'nlrll 1)1:)i1.'0lolllri Illici de cille a-
.\m puten ~llIulli exemplele, eit:\nd nUllIe de mori \eUII ncvoic. In('r(,7:lIori, suplic'lIllii au urlllal sf:!11I1
l'rcscalori de vile din t('le Inlie pl:l~i ale judelului. I)-lui i\lInh.lru, III Ill! II III iii c:1 O-sa (l gllsil :\ccaslll so-
dar noi nu nl'-alll 1 'opus de e:lt a inyederu ulcga- lulie pcnlru a-i scoale lIill impns, r:\t'ii a~i illchipui
liunea nonsll';I, (':l auiea, in 1lI0mentul pareeLarei, mni lin singllL' moment eli inlr'un :lSCmenCll nmnjamenl
I'll seum:i in plli::ile :\Iedjidiu ~i lI:\r~oY(l diu judelul ar fi Vl'e-o abalere de III lege, C<I1'Csi~-i explIllil ill
<':onslaolo, 5e wiseuu cresc.'\lori de "ile ~i plugnri n- \'iiIOI' In nepll1cerile In carl.' i-n ex pus. Online ,"C{'-

sezali de mai inninlc, eu tllrllie mnri till oi, eu ci- halc, in eousecintJi, au fost ciale :llllorihi!i1or nt1minis-
~ezi •de ynei ~i boi ~i co hergitelii de cai, pc care lralivc, cnri au legalizal cl.'rerile astfel I:lculr, ccr-
c\'idenl IlU le-ar Ii (lulol pa~lIlln pc iolinderca de zecc lific<'n(1 eli personnele ee figllr.:1U in ell' erau plugarii
heclare ee Ie llIai era permis alunei sa ClImperc, ~i slahilili in comunele l'CSpeCli\'c, lueru in fonll nc-
pc care inlindere de pllmilnl nr fi Irebuil sa fac.'\ ~i cxal, dar admis !5i orclonal a 5e face, eu 0 neeesilnle
plugl'irin nc(;csar:\ penlTu indl'stularea trebuintelor formuli1 ; - I)-I General Bnro7.zi, pl'ezioentlil eOllli~i-
l:lllliliilor lot' IlUlllerOUse Iji o(llllonilor lor de servieiu' IInei de rlrll'eelnre, n primit indrum:iri in I)eciu~i cli-
Acesli iliad ercsC<llori ele vilC s'au phins, negre- rcc!ie, IIc care In r:lnduill-snic. len cOlllunient d-Ior in-
~iI, Minislerlllui tic Oomenii lie nedrcplalea ee Ii so gineri pllrcelalori, eu rc('omandaliunca cn nu cum-\'n
ft\cea ~i rarc nedreplnle, pc I:\ngll celelalle decel'lii "ll ra<'ll clificlIlI1\!i acelor mnri ('rosc.110ri tic \'ilo ~i plll-

~i pagubc Cl' 1111 UVIII de inlltlral, illr fi silil sll pil- gari curi a\'cuu udmisc, ci !IIi Ie 11I11soa1'e, sl\ Ic t1olimi-
riiseasetl. Dohrogell, ridic.intlu-§i turmcle, eirczile !:i Icze Iii51\Ie insemnezc pc lercn p~lll~nlul din loalc ('I.'-
herghctillc, illlJlIl!inale ClIlII cr:lu de epizoliile co rerile Inlr'un singul' lot.
Ie decinHlscl'tI,- ~i sll se r1I1C1\ in allil parle. Cc s'u r:ieul de (lci inninle '! Foartc simplu; Oa-

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
10-1 10 5

menii au flieul nt rtca cereri peutru loluri de die urai sus : ~i nu unul singur a fo~t dcbilat prin rolui i
10 hectare 1>'n:1 !ii-au cornplectat inlindereu de prl- pcnlru iutrcaga sumii dalol'ih' ca rate de pre! ~i fan-
IIdnl ce Ic Irchuin : :lutoriltttM adruinistrntivii, con- cied penLru loturi ce nominal nu erau ale sale, A
form ordinului primil, a legalizat acele ccrcri, pre- Iost, Jill eontra, cum run zis, 0 stare generulri de ILl-
zentate de ctit rc IInul:ji aeeltl~ locuitor pe dlferitc cruri, cc 1IL1 se poato explicn nici prin eroarc, nki
II II111c, une-ori rente, nltc-ori Ilctivc, ccrtiticand cxis- prin abuz, ~i :1 carci:1 sillgura c'(plicatiulIl' sla toe-
ten!:l ~i stabillrca pcrsoanclor dill ccrerl in comunclc mai in lmprcjurar'ilc mai SIl'.. expusc.
respective untlc ccrerile sc legntlznu ; ccrer ile nu fo,1 De sigm', procedarca rccomandat.l acestor oumcni
upoi incuvilnjatc de minister, ell huna ~Iiinp I'll per- n'n fost <lin celc mai r('"ulnlc, ~i ern lulal ('a loa
sO:lIlcle cc 1il-(lIroli nominal in ele n'au ('crul pllmil II I sa den loc In 101 felul !I(' anomalii. A~n, til' lIihla
~i unr-ori nki 1111 sunt per~oallr rxisli.'l1tc: mcmhrii It inll\mplall'!\ Inrl!'lc ~i inlr('n~a gospodaric It unO!':1
cOll1isiunei (k POI'('('!tll'(', inipnli ~i d:\n~ii in III'est dill lH:e~li iliad Cl'cSI'1I1;\l'i<1(' yill', infiin!ulc illllilll('
ul'unjamcnl. 011 procellal In dl'lilliittll'(', Illu§uroincl pI' dc )lal'l:elurc, s1l sc {~:1scasl':i ~i aslazi dUJlii JlIII'I't'lurt"
terclI nlllllai poligonlll formul Ill' lolnlilatea loturilo.' in I:mllirul )loligonului ('C Ii s'a <lal in IlOSl'~iIlIH',1111
mici, ecru Ie ell' lIl1n !Ji accia~i pl'rsonn!1 pc difcl'ill' ill~' ~; /'" [lllrcl'ia de :('cc 'Irc/llft' Ct' {iOllr('(I:<I ;11 loblt II
flUIII." nu ins:! ~i 1011irile mici ctlri alculuiau Jloli- ,~ip/(llIlIri l'c /III/llr/c IQr, ei Ill' p;ucela llnl'ia din per-
gonul ~i care in planllri all fost lolu~i inscmnnte pr;n soancle str:'!inc ori ficlive )lcnlru cnre f:1ClIscra ccrCI'C,
linii, ncnull1crolulc ~i ind;"idualiz:tll', la intilmplurC', ~i pc CIlI'C :\ dcsi,,'llal-o hnl.lll'<lul atunei dtnd d-nii
f:lrll niei 0 rC'SIII:i ~i f:ml niei 0 prcocupnl'c, cn a in({incl'i parcel.llori ~i-nu eOll)plcelal lueml'l'a ICl'h-
simpl:\ cheslic dc cX3ctitulc tcchniea ill lUel'aI'M ('e nieh (Ie e:lI1celarie, insell1J1ilOti ell linii pc phn lIi!'!:-
sc execula: agenlii fiscali, pusi ~i ci in em'ent ell ritelc pnrccle, llumerOl:'lIldll-lc :ji indh'idualil,:'llulll-ll',
starea reaU <11.' lllcruri, au debiln! priu roluri JlI.' dU(l~1 pelilii,
alic\'lira!ii propriclari, cari ccruscl':i p:tlnanlurilc ~i '1'01 n~a, dnd ngcn!ii fis('ului zoreau pc propri!'-
cnri fusesera pu~i in posesiullc de fapl, iar Uti Jl:!r- tarii reali, nu nominali, ai 3celo1' loluri s:a-:ji (while
sonnele, rC!llc I]i fietive, cc figurau Illllllai eu num!'l!' dnloriilc, unii dill ei. in nnii de cri)l:I, g:"indu-~('
in Inbele ~i pillnuri, slrillllorali, ~i-au inchiJluil eli ,or Ii sculi!i u(' ur-
CUIll ,'cdc!i, donllluic minisll'lI, nccasln:1 fost II 11I:1I';I'C,tlne:i \'01' sll\rlli s:\ iiI' urlll:iri!i propriclnri
:,Inrc generalll, illl' 1111 lin Ilbll7. ht(:\llIpl:ltOI', in 00- lIominnli Iti pnrcclclol' ~i nil f;leul cered rOl'ltlalo in
hl'ogell, Nu un billgur loeuitol' ill n~cmencn eOlltlilii ac(.'~1 scns, cercri carc, ins:i, le-nu fost ..cspinsc, c'u
II ecrut 101111';[lc IIUllle : triline, ori fieli"e; IIU till IIrcpt clln"nl, de minister, (lc 11I0tinii ci\ lIIini~lcrlll
singur primur n Jtogaliznl cercrile unoI' persoane cc ii eonsid('r:' en proprietnri, l11ui nles c:1 unii dilltr\!
1111 i se inru!i~ou ; nu 0 singlll'li' ccr('re ~i din crO~lre ci gnrnlllaser1\ chillr pluta in }leti!iile prill ('arc reo,
a fosl incuviin!nlll tie nlinislcr ; nu unui singur 10- clnlllllu pillllilnl pc 1Il1111C lieti"e : - {Ii lIst-fcl urma-
cuilor i s'u (I(')iIIIita I plimtintul in rhi)llli cllm arlit;1111 ririlc nit ('Clntinuut ~i 1I,'l'rcn lIlullorn. a fosl ",mdut"

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
106 107

pentru indestulnrea Statnlui de drepturtle sale, AClIlIl leGala \Ii flicAnd ca un act de tolerantll sl ia caracterur
in urm.i aCl'in~i onmeni vor Si~-!1iprlvtreze propriellltilr, unui act do legalitate.
pe care le-nu clcslelenit, le-au muncit ~i le-au r idicnt In (ll'i\'inta l~renurilol' c~lri se slllpitllCSC cu eon-
In vnloare, - ~i atunci ::cfii ocoalclor silvice, rune- tractc pe tcrmene lung] sau CII acte de nl'lichr~zl\ .lc
[ionar i ni rninisterului, en s:J so ~lIscasc5 in trcaba, In proprlctnrti lor nominuli, ;1\'CIl1de <;pu~ eli accinsi
i~i insuscsc ei chipul de 0 vcdca al proprietnr ilor, lip.,.' de p:illl:'1nl pentru trebuintclc gcspoduriilor lor
nuscocit, cum am zis, in memento de strnrutorurc au lndcmnat pe unii dintre locllilorii dobrogcnl s."-~i
sub presiuneu urmaru-ilor tiscnlo, ~i pe care minis- avigurc folosinta, in realltate proprletaten, - ucelor
terul declarnsc cA nu-l incudinl('az;\, trecnnd pc tn- tereuuri. A Iost, tntr'adevnr, 0 epocn eilnd elementul
blourile de deposcdure 10111 rill' lIIici Ilia Ie de eros- romnnesc venca de prctullndeni ~i ell g:'nd dc sin-
cillorii de vile in conditiunil« urntnte mni SlIS, ~i IUl'lIicil' In ncc!lsl;\ I'l'o\'incic, pc !'ore veehilll elcment
lIIai I:ijind §i IiIillltl c nc-mll i-POIIICIIHelor fl':1l1de» ~i allloctOIl 0 1);\r;\<;c:1hOl:ll'!H dc II nll sc lIlui illlonrce,
,dolului revoll:\lor .. cc s'ur n inll'cbuinllli I'll oC:l1.i:I -CII tonhl nellsemalloln bl:indclc de IIIOf(\VlIl'i!)i cehi-
"inderci ~i (l:tl'ccl:lrei pam;llIlul'ilor Sialului in 1)0- lale de procedcuri illll'Ollu'ic ill adlllinistl'ulic odatu I'll
hrogea. tlolllilluliunca rOlllilllll. Cci cari "Iccau ave:!u nevoe
,\:;l-fel, dOllllllllc lIIinislru, opiniunilc ~i procc(I:I- tic bnni si ar Ii vandllt hucuros propl'ietrt\ile lor, care
rile in acensl:1 cheslic s'au schimbal nc('onlenit, p~lI/rll tic :!lllllinireica nll-i cosla "illlie, Cci cari r:imanc!lu
nl ta ba:a ei ('fa ~i ts(e inca Jlllll(l (lS/fl-:i () lIeregll/ti :!\,enu, din cOIlI1:3, neyoc de pluuant ~iar [i orcril o1'i'"
de forma: ial' accstc neeontenitr schilllbari de opinic elit de mull, nUlUai s:1 dolJ:indease,\ at:iln eM Ie II10i
~i de procrdul'c nc-au fost cum nil sc poate luai p;\- Il'cbuill, In apropicl'c de pam:intlll pe care II o,'call
gubiloarc. Ori elH de lUull, ins~i, am fi fost con IIa- deja, mni ell seamll ell de la SlaLulIlllui pulcnu CUIll-
ria!i de rigoarell ullimelor miislIri, nil ne yom as- p:1ra, parcellirile IHnd lerminate ~i pc cele mai mullO'
cunde bllcurin cc sim!im, cilll(l ,'cdclll cl chestilln('u locuri Slatul nc mai a\'ilnd p~lllant dc ninzarc. Dod'
sc gase!jlc I)e IlItiini dcsloinicc ~i e in njllnul cle a lohl~i aclcle schimbalc intre plir!i [lll ~\nt Ile/e de
primi 0 dcfiniti"'l rczolvarc. "(;II:arl', cUllza cslc c:l Icgeo nll incllyiinla IIC;II:area
In accasl:i privinl;i nc pCl'lI1ilCI1l,DOlllnulc i\linislru, 111101' nscmen('(\ Ic['cl1l1d; din eonlinutlll lor, insli, sa
II lie referi III IIrnilll propllnel'c ce l'cspceluos V'III1l "cdc Il\llluril cl\ ;1I/CII!;III1I:(I pi\ rti 101' COlllrnclnntc II
racut prin pclitiuncn inmnnal1\ uClIrn cloi ani In Con- fost SI\ [acft 0 lIill<iCl'e-Clllllp(If(lre, eilidilntl lcgcn; dO'
slanla, rug;\lIdll-Vt\ s.li hine-voili n incuviinla soluti- accia moi loatc con/rac/I'/c tie arell{larc ~i lIloi loalo
linea cc prOJllllICOIll ncolo, ~i nlllllllC Cll sl se declare (le/l'ie tic (I/Ilichre:u coprind in ele ~i 0 prOCllfll, prill
loturl mari, pe numele actualilor'proprietari precari,lo- ,'nrc [)ropriclarul ori dcbitorul uulorizl\ pc IIrcndn~
turile mici cumpllrate de la Stat de cltre maril cres- ori C'l'edilor sa inslr:linc7.c p;\lIlanlul orendal ori dill
cltori de vite venit' in Dobrogea in conditiunile arlltate in folosin!li -cindaUI c~ lesea va permitc,.
mal sus, transformAndu-se 0 stare de fapt intr'o stare AI' Ii n dislillClilll1C Ilc f:lcut illlIe uce§li \'iIll1,l'\torl

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Io!> 109

ell diferite ucie deghizatc, dupn cu-: in momentul de n .It in atingere cu interesele pa rticulur ilor. Am a ,
falil ei se g?isCSt' suu nu in 1111':1. ut poatc de suferit din :lccast:\ erhil prin care tim
Penlru acei t:\I'i se g""csc in !ani, lie ca n '''II pa- r -eut, dar 'r:i marturlsun din nou cil sintem mul-
rasit-o nici odllla, daca vor Ii ~i de ncestia, fie ('a uII,ili de ccle intam plctc, pentru d\ ncum chestiullca
s'au rein lor", dup.t cc ~i-:tll rllllial zadarni« norocr I Line iaulrllmatli, pentru ci'l ea se gl\se~lc in miini
in alte par!i, :'.Iillis,rrul ar face' ponle un :lct de lI- dcsloinicc ~i nenlru c'a ill curtnd YOIll avca rezolvn-
munitate, hotllrlnd sll-i repunll In sUp~nit'ea pl1mlintu- rca ~i trnnsarea ei tlrfinith'i\. Sintem siguri ca rcsol-
rilor lor, chinr dac'a ei 'II' trcbui .." restitue uetu-r- ,"al'(,~ nr.cil~t:l ve]! fucc-o tI~e ell lntereselc Statului s1l
lilor clrlrnlori p'lt'lea :.Ircl'elllll dill PI'CIIlI :u'rlll!ei nu sufere, iar cere particulare SIt pruneoscn 0 dreaptn
penlru Iii pili c':H :H'c)lia lIIai lilt orrptlll fie :t folu,i ,i cehilnhil:\ solll\it' .
I ('.-('nul. I' lridt ell actelc inhwmilc. . :-ie-alii pcrtni .., lolu*i n l'xpunc in neca~llI 1)('lilie
J cnlru arci insa (',II'I -:i-all nrcncl.tl p:II11'lnlurill mctnoritt t'illr\'n idri ~i n forl11ul:t clite-YI1 solu\ii in
sau Ie-a lr(.'('lIt in folosinlu ultOl.'tI I'U ai'll' elo IIlIli- pri\'inll1 rclor doua l'ntrgorii dc sl!lp:inirc imobiliarli
cht'cza I)i apoi till IKir:l:.it lum pellrll a nil !)C lIIai din DoIH·ogen. - dc si~ur ('ric enl'c prt'zinlll mai
intonrce n"'i pinil Ast:i-zi, tl'cclelll eil :'Ilinistct'ul; r I1Iftri dificulti\p. ACl'l1sla 1\111 facul-o in urll1:l IInor
fOCI binI' sl1-1 declare definitlv doposedati, lar pllman' ..onsfftluiri, La care nil Illlll parle un Ilumar de pro-
tur,:o lor all fie vlndute de cltrll Stai acelor cal'l Ie-au prictnri din f)obrogcn. Din a lor hlsi\rcinarc llC
stllpinit de fapt PI,I:\ acum ~i cari au fost In realitato Imllll pcrmisiunca de 11 ,.j Ie ndu('c In runo~lin~.i,
adevllra ti cumpllrlltori. rugi1l\dll-":1 in chiplll ccl Illai I'cspeclos sa binr-\'oili
Sl:l.lul romin nu 'irc. desigur, nici un inlcrc~ l" a Ie a\'cll in "eclerc alunci dnd yil \'eli pronun!:l
sollli Jurri s:i lie slupi:lit, fie ~i uLllnai nominAl, (:1.' asupra o('cslci cheslillni, care pc 110i ne inlercse:tzft
dltre onmeni cari s'uu mlllal itl all:' parle f(lt'Il iJ- nt:\! de mult.
Icnlie de a se mai reilltonr;:e, cal'i sinl asl<\-I.i loti Bine-yoili, VA rllgam. I)omnllie l11inistru, a primi
sllpu~ii unui 1111 SI:lt lji cori, in cea rnai marc Ilurle.
poote uiei IlU mni sint in ,'ill!:t; in schimIJ Multll
C'l:prcsiunca profulldului

• •
.
noslrll respect.

l'"Il1:tn un 11l:l1t inlcl'c's nationnl


111'(' 'Ii lin inM'mnal Din ncfcricirc de Ilni dc zilc aceasHi ccsli-
illlcre..s c('onolll;'; clr tI intcml'in in J)obrogea (I pr',- \lIlC n «Fic\lvclor» sll' ill clll'loonclc I\lillislc-
prictalc mijIO('k 1I('('('5:\r:1 tl ill toale punrlrlc til' YC- I'ului Ilcrcsolvil:'l; sufcrilll~lc cclol' o:'ipastu-
cl(,t'e pro"pcrit:llci ntor31(' si matcrinlc n nrc~tci (In.- iii nn rni~cil pc llilllClli, ClI IOllic cL\ lucri\rilc
, Il1c·ii. din 1UO l conlin unict! SOlllliullc. pc carc gu-
.'1i lunl, I)olllnu:c :'.Iinislnl, ill m:\inilc O-\'ol1<;lr;, 'trnul na!iolllll-libcI'111 dill (wcl lill1p, cl'n pc
dl(~stjUIlCII ))J'oprict:llci dobrogcnc. Ea n'u fost lI~oal':' c;tlc s:i 0 ndlllilll, Spl'C nsiglll':lI'Ca linistci ~i
illtru I'll impreju";\rile excejl!ionalc ~i lillll)ul all ('0111- pl'Opttljil'ci in accasHI pro\'illcic.
1)li('al-o ~i inu:u cit inlel'eselc SlaLului ,'enenu fn'C'u

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
ANEXAC

Drcpt nceia rcproduc in liniarnenlc gene-


rale, soluliuucn desprc care am vorhit CUIlOS-
cui:'! Ministarului prin ruportul No, 14,67'; dill
2'1 Noetnbrie I9(H,
nl.ucrilrile Int repr iuse de Ad-lin Domcniilor din 00-
brogen pcnlru limpczil'cn lillurilor de proprietate lji
stnbitircn vnrrutelor feluri ele posesiune a propriel~!ii
rurnlc in. aceasta provincle s'au cxecutat in 52 sale
alilt in .ludejul Consl:lIl!n cal §i in Jud. Tulcea.
,Penlrn dcs;'\v:Ir~irea IlCeSIOT lucruri cari conduc In
regularca propicll'l!ii in Oohrogca, rllmane a sc holllr:'l
asupra u.ronurllor luatc la tmpropietnrire pe nume
fictive l)l'CCIIIIl~i asupra acelor propietati ruralc 10-
luri inatienobi!« CIne sc terte de toatc persoane in
virtuten unor contracro de nrcndarc pe termeu de 30

i
ani; cari prin Ielul rcdactarei lor formeazll un act
eornplect, conlin:\nd in ncelas limp un manelnl ~i un
contrnx de anlirhri~ll, Acensta nrendare n unor loturi
inalit-nnhile a cfiror lilnlari sunl emi{,'1'n!i, constitue
o \'1\I17arr ele~hizalll, prohibilll de art. 125 din Consi-
lulie,
«In temelul art. 10 elin legea funciarll a Dobrogei,
succcsiunea unor alari emigrn]] se cuvine Statului,
deci aceste loturi, dclinulc in virtutea unor ascmenea
contracte, Irebue s:1 rcinlre in patrimoniu Slatului.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
113
1:1

ClI pCIIIl'1I acei poseeorl ~i ele!inalori car~ au i~lemei~/


Poscsorll loturtlor Illall' 1'1' UUIUC incxistente, ani
yospo(/(ir; ;Illporlanle, ~i all fosl, de burui ere,dln!a, ':
male, copi Ill' m\SCIIIi sau luate pe nume de pcrsoane
caml opreciabile $(lcrifici; maleriale, still carl all llbs,o-
care in momcntul lmpropicutrir i nu se gas(,311 in
I I CIIOt!de acesle pdmanturi, sa se COlllose:e lolurile
T:lr3 HOIll'\nl'3~c:1 flind stabili]! in Trausllvnnln, II an, _ li uul CI
Ilia le ill IIcl'81e cOlldi!illlli ilegale ~I sa r SI! VUlI (I, I
drei cnri nu intrunese condltiunile art. 2 din lcgca
loluri marl, polriu;1 art. 27 ~i 28 dill teqeo [uucior«
fllnri:lril n Dohrogei; de asemcnca trcbuesr- s:i fie 1It'-
pO..('II11lc, lntru <,'H ppnlrll nscmcnea impropi('11Irili (I !>obrogei,
nil ponte r'(isl;1 IiI Il vnlnhil de propictatc.
«Acellstl\ solutiune era dreaptu ~i reiesea din rirc~
.I'os('wri ~i Ilr!lIlalOri nrcstor pamnnun-i rccunose
, x 'I' ' s'au rACtlt nccle \':)nzl\rl,
il('~3IiI1l1('n sl:lp:\nirci lor ~iccr ("1 I o1rh ill' 1IiSI)()7i- tuturor imprejurar! Of to cart ,", iurren
re,'l\r~t\nd nst-Iel pncen §i binele peste POpul31~unCl
[iunilor !t'j.lei din :1 Aprilie 18112, necste lollll'i mie'i sa
acenslil l'om:'lnC3~cu, care se sncrificnse, descalicsnd
sl' ("llll:l'l('/.(' Ili fOl'm:\nelu,sr I(lillri mari s:i Ii sc "fmda
pC'nlrll clol>:\nelin':l Ilnlli lillll I('S:l I de profliClalc, in Dobl'OgC3j,
.In \'l'dc'l',l (' I Illulli dillirr nc('~1i posc.sol'i ~i elcli-
n:llnri ~IU inICIll('i:l1 I-Iospotinl'i fIlari pc :H'rsle pa-
lll:\nlllri, in II'oeltll':'ttlll () hun:i ogricullur:l <;UlI ('conollJie
tI.· \'i 1(',
.In ,'rdere (':i ralcle Ill' nlscllmp;1rare a aceslol' 10-
luri :lU fost in .. hifl resulal [llillile c:ilre Sllll, iar J)()-
'1csiunca de ('apt a fost pacnici\ ~i Ilc ani de zile,
«Collsieler:\nd c1l dacil nl' urma t:a loale aceste [la-
m;'trltll'i sl\ fie Illale clelinili\' III sin I, alullci s'nr alluee
gr:l\'c prcjll<licii mnlcriale arcslor oameni carl' au
~I:lp:\nil ~i nil f'\('lll 10:11:: ~Ilcrinciile pl'nlrll accsl('
prmlitnIII ri !IQ('olinclll-sc elrcpt huni propicrari,
• Consilirr:illel ca :H'c~li poscsori ccr a se ron forma
dc ;-1'[:\ dot:'! c1ispo7ilillnilol' Icgri pcntru I'cglliaren
prOI)irl:llci in Dobrogcn ~i in vcderc (':1 art. 27 din
Ilin Illrnjionnln Irgc p('rmilc n ~c \ind(' p:'llll:tni in 1)0-
hrogr:t c1eln 10 100 Itrrlnr",'
PwlTII (lr,','lc 1II01i1'~,pro/)IIII~m 1'(1 .ld·liall()(MlrCl Sfl
pMct'llr:r "'1 Chi,l dr{illitill la dl'JI(I~~dorur (lccs/or 10/Ilri
,<I III IIrlll(l ccrrtlnrilor {Iirllir prnlTII /il'Carc en: III
8
1",,1, dill a/:tslc dl'p(lstdiiri, SI; SI' /tol'ITasca de .llinisler

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
~~~
~t" 'I,
ANEXA D\.~
....__ L •. S·· I

D, C, I. Sloicescu, :\linisll'ul Dorneniilor <lin


vremuri, opl'~bil ncesl raport, dispundnd co
':.ln~o La importanta rczolujiune sil fie SlIPUSI'
.... Consiliului de ;\ljlli~lri pc urmdtonrcle 11l0-
(he:
J)upll nnexaren Dohrogei 13 Tam-Mumii, lin mare
numdr dc romani trnnsilvilneni ~i basarabcni, (Ill

pornil de la vctrele 1,0'1'eu avutul {ii numeronsele


lor turme de vite ~i S'OIl slalornicit In cuprinsul Do-
brogc],
,\cooslll stnhilire a avut 0 mare lnsemnatate, atat
pentru prOI)n,ire~, eeonomieli a Dobrogei, c:lI, ma i
cu osehirc, penlru lntcmciarea rornanismulul in n-
Cf'!l~la parte a Tllrii.
'\u mull limp dup1\ nceasta asezarc a romunilor,
eo.nisiunca de Parcclnre n Dohrogei, a procednt III
In'l'ropriel:lrireo lor, dt\nd cute 10 hectare pcntru
- r: are cup de familie potrlvit nrt. 2 cornhinat ell
arl. ~ij din I('gen pentru regularcn propriclll!ii imo-
jar" in Dobrogea.
e ..Ie 10 hectare all r~sl ell desll\':t~ire neandes-
toare pentru stahillrca lor ~i intrejlnerea gospo-
c!1ru Intcmeiatn ell turmele de oi ~i hcrghcliile de
nJ en rari trecuserh in Dobrogea: incat cu ocasiunca

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
117

116 hertnre in sus, so va urma a sc vinde pol ri vil


poziliunilor art. 28 care zice :
parcelar ii tic In IHI:!li,('i au cumparat de la stat ~r .Art :?~,-.Prelul vtlnz!\rii ,3 va Ii UU lei hectarul
altc suprafete de pllm{ml peste cele 10 ii, pc nume de- ere I.' "a p:ati in 20 ani, cate .J. lei ~i 50 bani pe
persoane streine, de multo ori chiar inexistcntc 5.."111 an, iar platindu-sc integral inainte, pre]ul va (i de
prin contracte de arendare pe termen de 30 ani 10- 11('i
luri de 10 h. a cnror titulnri sunt actunlrnente erni- Pcnlru lotur'ile mni mari de una sul!i hectare, se
graiL a line licltnjiun], incepandu-se concurcnta deln 80
De atunci 1)11110a~lazi all sliipilnil linisti]! uceste 1(1 hcctn rill •.
pllmunturi, pl:'llilltl regulnt cMre stat, ratele de r:ls- Plntn rntelor de rllscullIplirurea filculii p:'IIl11 ncum,
cumpnrnre : stntorntcindu-sc dctinitiv ~i Inlemeind ve compensenzn prin uzufructul avut dcla aceste pll-
Irumoasc ~i mnr i go~podarii de cure sunl legati cu m.mtur], IIrmilntl in viitor a se plilli in conforml-
sufletul !}i Inll'eEl nvutul lor, 1:111.' {'II urI. 211 mentionnt.
Ad-lill Domcnillor din Dohrogea, pro{'cdand In n'- Aceste cercetitri, com:ls:1ri!.!i [ineren licilalillnilor
rifienrcn tillurilor ell' propril'llIll', n S:\~il poscsillnca .." '01' cxeclIhl de Adwinistr,,!iunen DOllleniilor din
:tcc~lor pam:'nlut"i, eu lolul in nfarll din lege; aiM J)ohroHc:l. supuindu-se rczullatul 1I1inislerlllui, PCI1-
)lentrll loillrile cumpllrnle pc nLlme de pcrsoane slrc- Jrn lictrtre cn~ in parle.
inc curi nici otlnll\ nu au fost In localilate, sau pc
Illlllle de personne inexislenlci eill ~i penlru lolllrile Pnl'tidul Consc"alor a impiil'ta§il accsl chip
inolienabilc curi se detin pc temeiu de conlraete de dc vcdcrc; dm' cc s'a mai fiicul de alullci'? Carc
arcndare 11C ~() ani, cslc t'czullalul azi" Sii se dovedeasca luluror d.
Pentru ell llceaslll sitllatiul1e, nu ponte sa durezc pilrinlensca soliciludine ~i perpeLua grijii cc ~1.
inlru cat ucc~li locuilori, Ill! au un tillll legal de S, Hcgelc l':oslru, a dovedil lotdcauna Dou["o-
proprielari ~i l1elltru a concilio slarea lor economic:\ ~cnilor, (lU fosl inffipluile, dl plt\ngerile nc('s-
desllli de intloritotlre Cll dispo7.ilillnile legei din:l lor 031l1cni ~unl ascullalc, suferinlclc 101' ali-
Aprilie 1882 i propunem cn tonte aceste suprafelc n.llc'??!
clllllplirole suu st!lp:'nile dup!\ cum am arlilal si cari Eslc hinc cn aculll lolul sil sc ~lic!'!
trec pesle 10 h, 511 inlre in pnlrimoniul Slal~lui si C.;ki cum va Ii eu putinFi alcilluirca n()u-
!Ii sc comnsezc, penlru n se "inde oclutllilor poseso;i 11.1 !>istl'm electoral in Dobrogea, ~i inlctllcinl pc
polrh'it clispoziliunilor orl. 27 din legen ,funciata II () proprietntc tlcsigura ~i in mijloclIl u!lci po-
Oobrogei care 'l.ice : , pt lat iUlli v(!cinic ill ngilnlii, lllni Cll oscbtrc dcla
Art 27,--(Celelalle pllm:'nluri se VOl' pulea "inde I ,Ii InCCllJ('C, '
In loturi dela 10 pun1l la 1000 heclare., .Iuliuni drcplc ~i pncillicc cxi!>hi, 1111 sc
Oncl\ prin cOlllasnrt! rezullll supra(ele rnai mari de rc ,Ie eM 3J>licarea 101', i:u' dqbl'ogcnii VOl'
dt pilnll In 100 heelaTe, atunci penlru prisosul dela


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Illl "9

salula ell atclo~ cnluziasm ~i t:evolamenl 3- i neailormila senllnelti a oiitorului mare ee


ceaslu marc Opt'I'!!, pI' core partidul national lie cuuine unui popor oiquros, cum este poporul
liberal, trcbuc sll 0 indeplineascd, gandindll-se roman.
ell solutiunilc eeonomice au, daca nu mai rnult, .VII mti indoesc cd, lo(i btirba(ii politici oor
dol' eel pujin, acciasi \':lIOO1'C co ~i solutiu- lucre CII ruunt; penlru acest scop; iar penlru ca
nile politicc. lucrarile sci nu se elerniseze, membrii ocestei co-
misiuni sci fie numai dintre membrii Parlamen-
~ II 11I11Ii, cari ill
curand IJa auea, sti se rosteasca
asupra mullor cestiuni carl priuesc oiiiorut a-
Soluliunea
cestei prouincii.
De sigur d gllvcrnul actual in vederea lu- Partamenlul (iirei lrebue sil cunoascti Dobro-
crarilor penlru Dobrogca. va nurni 0 comisiune !Jell, 1111 (/1//)(1 cele ce se 1I0r spline de minislrul
(Iradijionalelc comlsiunl'] pe tare 0 "a In5:11'- tie resort tntemeiat la rtuulul sou, pe ore lin ra-
dna cu mullc minunate lucrari, peulru ca port {ciCIII ill pripli si trandofiriu (I ore IIIll1i
rezullalul s:' fie lIwi dinninle hoUll'al. X; ci ;/1 r/C'plill(i CIIIIO$IiIl(d de causa, CII dose-
Dl'cpl aceia s()colesc <::'1, c1ae:'! in mullc nILe- I'cle $i IlIcrciri/e In momi, cLlll'ccr(/nd Clceaslli
cesliuni, plIlclll dovedi ncsigul'onl:l, in accnslu PI'O/)iIlCic, la rata 10CLlllli, nurnai Cl$a se IJO
il11pl'ejul'orc se impunc s:i lit' ('idic:'lrn deasu- $Ii pllrllf cll/emir; (lfl[el uo /i 0 [ormci de pro-
prn llllurol' I'cscnlimenleIOI', etlei dac:'I voim locol pal'lamell/al', Ircculldu-se la ordillea zifei
co l)obl'ogell sil fie pc "ccic 0 HOlm\niei, unila in depfillci mlll(lIl1lire de ambele pdr(i.
~i lore prin dragoslea ~i dl'cptolea ce i seface~ Nil, CI:::i Irebllc CCI Tara Rornancasc(i sci $lic
inainle de oricr, sil ne silim co in acesle islo- 10lLlf despre Dobroge(/, dill (/ceasld cesliune, sci
I'ice mOlllenle, 5:! dovcclim populaliunei din IlIl sc mai {acci misler, clici Iwmai aceaslci
Dobl'ogca, cea lllai fl'alcnscii dragosle ~i ing1'i- c1reapf(i CllnO$IiIl(li, Ile va {ace sa efiim 0 rnarr
jil'l': 81. ,tim preoiJI ,i fl.rl. pl.rtinire ce $1 ;11(1(/(; llIllreplarc, llceslei {rwnoase provincii.
este azi In aoeaatl. provinoie; Ce a'a. fi.- I)roprie/nlea rtlrafli sub /oale mani{eslatiLlnile
out pA.nl. aoum; Cari sunt erorile fl ne- stile; ocslile/e 1}(lCltfltri, cari sLlnl ° noati cO-,
drepta~ile; Ce trebue 81. faoem. medie IlIrCC(lSCI; se aor veeiea ce slInl $i sper
La lIcellsla opcni IIlI(iolla[ti $i pllr romaneasc{i cli "clolti ('c se nor clilloa$le, vom sClipa df' 1111
sci parli('ipr loale parlie/ele, lo(i bllllii rom()ni Iriblll IIlIIililor ('(ilre Imperilll oiomall, mai ales.
cari (foresc $i /Joesc C(/, ill /Jcchea (ara a Illi Mir- (lCllm, ('lind $i (lcolo dreapla jLldecalli a IriLlIll-
cea cel IJcilrlin $i S/e{all Cel ,l/are,sci allefl1 pe {al $i plllrigailll Irewlllllli a dispiirul. Depose-
/Jccie illlil'lci (1 popllla/illne m(ifl(frti de origin(l dtirile: improprieltirirea oe/erani/or, siarea lor,
sa, plimi de lIi!Joare, recllllosCliloare, dcv%/it {dill poplIla/illllilor, slurea ronllillisnwllli. de.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
I~O III

elc.: Tolul si louie se oor sti si douedi asu prin legi speciale I}i tn partea Roma.niei
cum sunl, iar inlelepciunea si patriolismul ce- de peste Dunii.re.
lor chemali a hotara de oiitorul Dobroqei, oor Deei, lot cc se vede coprins in Constilujia
lra!Je noui ~i luminoase tini! penlru asiqurarea Taru in casul de ('alii - dreptnrile politico, -
proprietalei care lrebue respectut« cu sfinienie sc pol cslinde prin leg: speciale ~j in Dobro-
$i intarirea ramanismutui ill (/ceas/(i [rumousti gca, chiar dac:l in lcgca organica din lR80
prouincie ; pialrc ncstetnala /11 Coroana Ronut- Illl ar fi sub art. :~ ul II ~i al, Ll.
niei .. CII uta! mal sCllmp, ell atl, esle oecinica ,\HH de cvidcnld csle accasla ccsliunc, di
tunintiloare bkuu!« a perderei llasarabiei '! insusi guYel'llul l:'ll'ij u hol:ll':\l acordarcn drcp-
turilor politice, f'I1l'lI u se fi pus cestiunca lI-
Capitolul V nci Constiluantc.
Nu este nevoe de COlIstltuanllf Parten grca estc aplicajiunca in rapt a aces-
lor principiuri conslitutionale, de oare-ce exisl:l
La inccpullil accslci IlIenh'i sub Clip. 1..e{Jca dda illCCPlIt () Ilepolri\'il'c intl'e ad. 13:J dill
orf/ullied din 9 .\lar/ie 1880. cnrc csle prima constillllic ~i lcgcn ol'gnnidi si Icgea flln':ianl n
cOllslilulic a Dobrogci. cxisl:1 11I'l. :l al. 11 ~i Dobrogei.
III cu lIrmillol'ld cOlwi.ls: Dupi\ art. 1:!~ dill COIl!>litu!ie cslc clar c:l.
AI. II) .0 lege speciala va determina acordarea drcptlll'ilor polilicc in Dobrogca, lrc-
oonditiunile ou care ei (loclIilorii djn 11 hue l~lculi\ dupe acclca~i norme ~i co'~diliuni
Aprilic 1887) vor putea exercita dreptu- ca si in reslul TUl'ii.
dIe 101'politice si ClIlIIpl1l'lI imobile rurale I'~1'31'uI~ulll:lncasci\ exerciliul tircplllrilor po-
ill Homonia proprill :i.wj" mice esle in slr~'ns:i legtllllr<'l Ctl drepLlIl de 0
.\1. III) ,,0 alti. lege va 8tatua despre dob~ndi imohilc !'urale; ostfel cii. cine are n~'esl
reprezentatiunea locuitorilor Dobrogei in drept, ponle exercilo §i (lr;;pluri polilicc, l'au
Parlamentul romAn" viccvcrsa; in ~H acesl cxerci!iu nl drcpluril~r
Esle suficienl a sc cili acesle dou:1 lexle de
lege din Conslillllin Dohrogci. sprc n rilspullde
.' polilice 'I au : 1) Homt\nii. 21 HOllUini de 01'1-
gind pl'ill reeulloo§lrrc, ~i :11 Romilllii prill nH-
I'lirii nici Ull inconjur ell IlU eslc nevoe de Con- Illrolizare.
sliluanUI; de oare-cc prill I.egc special{1 OI'di- Urll1cazti dar ell ocetlsl:.\ exlcnsillile de drap-
1U1l'lI. SC pol ncorda accsle clrcplllri polilicc. luri _i1olilice ill ()nhl'ogca se clIpl'indll in prima
, I)m' III acenslil privinlii avclll un tcxl cons- lillie pc cci indico!i ~i alunci morcn ceslillnc:
lilulio1lal. onullle dispozi!iunilc arl. 1H3 di!~ Ce (accm CII CClli(cllii a/om ani (llll'cii)! '?
Constillllie, Til. VIII cure zice: Di8pozitiunile C"'laccm ell l'lIinlcle 'I pl'cvhulc (li) art. :l Ie.,
aoe.tei Oon8titutiuni 8e vor putea ap'lioa gca organic:'! din !) ~1arlie 1880.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
12Z 12 3

Ce [ucem cu transilotinenii (rnoeanii) macedo- "To~i locuitorii din Dobrogea cari, in


nenii basarabenii, si baneletiii i ziua de 11 Aprilie 1811, erau cetatenli
Ce [aceni ell acei locuiiori slabilili in Dobroqea otomani devin ~dsunt cetateni romini".
la promulqarea Legei [unciare din 3 Aprile 1882,. Aceasta incctajenirc s'a facut prin Incorpo-
prevazu]i de art 2 din aceasta lege? rarca Dobrogei la Patria-Muma, potrivit prin-
lata alatea mari greuUlli ee lrebuesc resol- cipiilor de drept internajionul. .
viLe ell Constitujiunea In mana ; de oare-ce Inlre In aceasta pri vinjf legiuitorul nostru dill
o lege ordinara, care ar n in contrazicere ell 1880, IlU a bine-voil sa sc cxprimc in chip
Constitujia, se urrneaza, acela cc sc edicteaza lirnpede, ec se poalc in!elcge: prin locuilorii
prin pactul fundamental at tuluror legilor, Ifill Dobro[/eCl, cari in ziua tie II Aprllie 1877,
dupe Constitu]ic. erau ceitileni! olotnani t
In cola-co privcste pc romanii de origina; .tcci cad domiciliau ill Dobroqea !?
en: transilvancnii. bllnalenii, bucovinenii ~i rna- .Icei cari sci nascuser« ill oceastt; prollineil'?t
ccdoncnii slabili]! 1:1 Dobrogca, penlru a'i abi- Sau cei ae/IIS; il'oiureu si stabillii acolo oJ?
lila, sA p()at,~ cxercita t1l'cpluri polilice §i stl Urruand pi-incipiilur de drept international
ClIll1pel'e illlobile rUl'ale In Hotnilnia cslc ne- 3supra aecslel mari cesliulli: Desna!iollulisarea
voc. a sc indcplini stricl urt. 9 (lin Consulu1ie prin 3nexare; mui Illulte sisleme sunl III doc~
care ziee: trina :
.-\rt. 9: «Romtilllll din ori-ce slat. {circi pri- A) Domioiliul
lIire caIre locul nCl$lerei sale, dovedimi lCiputla- Ori-ce Sl/pUS, cefci/ean al stalllllli cedenl in.'
reo sa rip. prol(u~/iIlTlea streil1(i, poole dobcindi de ViliS, care domieiliazu In :illa anc.t(irii pc lcrt-
indalci e:rercilarea drepillrilor polilice, prin lin loriLlI desmembral, aparline din ttcel moment
vol (ll Corpi/rilor Legiuiloarc». IItt/ionalild/ii sialullli clleerilor, cesionar.
Pariamenllli noslru va avea de lurru, vo- D:; aceaslu opiniunc cilez pc Andre Weiss,
lftnd reclInoa§lerea tuturol' l'omilnilor din 00- De la Na!ionalilc; Duranlon VI; J)emolombeVI;
brogca, eari sunt slabilili aeolo ~i au cumpilral Aubr!J cl ROil \'1; ValeUe VI. .
imobile ruralc in aceasHi pl'ovincic. Aceastii schimharc de patrie se inlemclazil
Aceasla csle lInica soluliunc lcgalii penlt·u pc 0 lndoitil pl'eslIllllie de voin!ll:
Hom~\nii de origin~, aflati in Dobrogea. Statui eucerilol" vrca cn Icril<wiul silu, sil Ill!
fie loellit dc stl"eini indcirlHnici sUlpt\nil'ii !ji
§ I
yccinic visilnd amintiirilc tl'ccutului. dcci eslc
Romanll prln Anexare .\ indispensabil de [( Ie aeorcla nalionalitatea lu~
Am vazul din cuprinsul art. 3 dill Consti- lurol' aee)or, c.1ri dOl11iciliaZll pe solul anexall
tulia Dobrogci, anul 1880 ·ea : ori-eal'c ar Ii rcligiullea !ji nCaInll\ JOL':

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
125

De alla parte. locuitorii domiciliaji pe tcri-


toriul anexat au numeroase interest', pe .cari. Accst sistcm esle 0 conciliare a cclor doua
nnexarea Ir chue s~ Ie respccle §i dcci faptul ~'i opiniuni expuse rnai SLIS. avtlnd. aval~tajele ~i
~ce~li loeuilori nu pariisese tcritoriul, manifesta criticile ce tntrunestc ftc-care sislem In parte.
voin]a dl accepts noua stare de lucruri creiala 0) Domioiliul sau Origina, dupe constitu-
prin anCX31'e; ast-fel di eel care a pi1dsil domici- (ia politico (/ proniucli aneaute.
liul sau, p:1rasind-§i lol a vulul. dovedestc clar Accasta opiniunc cstc cunoscuta sub nurnclc
e:l nu poalc prirni 0 a§3 schirnbare ~i deci de tcoria cclchrllilli profcsor de In Facultatca
nccl locuilor nn poole fl considcrnt ca ccta- de Drcpl din Paris <1, ~,)alll Cauw~s. ~are. S'."~-
[can al slalului cuccritor. tine ('(1 trebue {Ipli<;(1/ SI~.W~111111tl0f!l.,c~l/llllll SI (II
Acest sislern sc ponte aplica ill Dobrogea oriqiue] succesiu, ~I in ipolcse difcritc,
peul ru to]i ucei locuitori cari au emigrut ell ;) Sisiemu! domicillului s:1 se apl!ce il~ C~l~
jllccpcrc de In 11 .\(>1'ilit' 1877 pflnil In upli- eand nnCX:H'CIl Sl' rllcc aSlIprll UIIIII Lentol"lu
cal'CO I('gii ol'gnnit,c din 1880, <Ic('i lutUI'01' ()- depenclinte de un SlnL unilol'. ~~ .
cclora, pcnll'u em'i IllIpcriul Olomon nc ('ere b) Sislefllul oriyillei, cand tentol"lul. al.lC~aL
dcsptigubit'c de (.'t\le-va lllilio3l1C, c~ §i-tll' fi -racc parlc dintr'o !ari\ divisnt:i in rrac!lulll <Its....
nb:llldonal pl'()prit'l~lile ill J)obrog('a, 1'111':1 3 tincte, avt\nd lie-cal'e guvcl'nillm\nlul sUu. ClIm
fi sili!i sa clIligrczc, din conlri:i, pelllru cari ar Ii un Stal federal.
Gu \"ernul Iloslru din LiIl1j)lIri, a dove.dil eea De aeeasUI opiniune esle ~i Cogordan.
Illai largii obladuire, sprc <l'j decide .s~ sc re- £) Domioiliul §i Origina .
intoarca la camillele lor. Pelllru ca Stallll cuceri/or sci acorde na/loner·
13) Origina liIaicCl sa, lrebue C(( CIcci celli/enii sci fie mis-
,Icesl sis/em acordli nn(ioll((/iia/c(/ slalllllli C/l- wli !ji tiomicili(lli JJC' lerUo,.i,,1 Clne.cal.
ecrilor, llllllror cellilenilor siaiuilli cesiorl(lr. Dc aceaslil opinillnc este De Fo/lellille
n•• cuti pe teritoriul anexlrii Dill cxaminarea ncestor opiniuni, daca linem
~Iolivlll pUlernic pc cnrc fiinlCtlzil ocest sis- seamll de imprejul'ilrile in eari s'n l'ilclIl llI~c""
lelll cstc ell, singura leg:H~II'iI indcsll'lIclibihl xaren Ooul'ogci, Icgiuilorul parc a se Ii r;lbnl
Jlllrc om ~i pilm~ntul, cuc~I'il, singurllllegilnH\nl la .~islemll/ domicilillilli $i (lioriginei.
10l'e ~i pcrsiSLel}.l pCllll'u aJn(lura ori-ce, esle Na~- DrcpL accin ziccnm cil stnbilil'ea in chip c~
Lerco I)C acql pllmAnt, cIcci Or;gill(l. . xaet a poputnliullci anlltoal'e in I)obrogea, 13
De acenslll opiniunc c~Lc Laurc/ll ! §I Jf 11 Aprilie 1877, cslc de mare importanli1, pen-
JJrunel inll·'o ..lucrar~ rcc~nla «Sallo!Jar{/sl) i\l.wl- 1m en inceliltenir('o rom"nil Sa nu se acordc
riCflS- Lorrail1s)l. celor striiini;' dar, in Ol'i-cc cas, socolesc c!I cci
C) . Domiciilul. sm.i ·Origina. " in dl'ept, eonducalorii de a~i, ap:ob~nd ori-care
sislcm <lin cele expuse, prill mlllullOase ceree'"

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
126 127

tari dill sat ill sat, "or stabili pe acei Jocuitori zicerc, tnlru cat art. 13 zice cil all dreplul a
care prtn ~fe('1.1/1 Icgi;, deuin celaieni! romtini cum para imobile In Dobrogca numai :
priu anexare. 1) Locuilorii afla(i ;/1 Dobroqea ill ziua de 11
Dcci, musulmanii dill Dobrogea, §i raia- Aprilie ani.
1e1e, sunt de drepl cel:11eni rornani ~i ca atarc 2) Ronuinii,
au dcplinatatea cxercitiului drcplurilor polilice, 3) Acei ltulriluili prin (11'1,7 dill Constiluliu-
n~a cum se vn slalua prin noua coustitu]io. nea Romo niei.
Ccsliunca este loarlc grea pentru acca cate- far art. 2 dinIcgca funciara. prin cc 1111-
goric dc locuitorii prcvazu]] de art, 2, aliniat. prejurarc nu se peale pricepe, ell marc u~urin!iI,
ultim din legca funcial'H din 1882. adaugil la cei de sus pc aec~li faimos] cultiva-
"Oultivatorii Itabiliti in Dobrogea la tori, a carer origini1 estc dubioasd §i pentru
promulgarea legit de fatA, aunt oonaide- cari trcbuc marc grijil, a le lnlclegc roslul si-
rati oa romAnU ,i se buoura de aoela, tuatiunci 101' In nomenclatura populajiunei din
drept". Dohrogea.
Cine slIni (lcesli (,lIlIi/)(llorislC/bili(i ill /)u- Desigur ell in rczolvirca accslei mari cesliuni
brogC'(I 1(1 .1 Aprilie UJ82"!" Tara Ronu\neascii sc va conduce de cele mai
Hdspllnsul nupoalc fi de ttH: frllmoasc principiuri de drepl inlel'llalional,
a) Daca sunt mUSlllmanii sau l'aialclc cari imilancl mai ales, cciace TMile din Occidenl an
crau in Dobrogca in zilla de 11 Aprilie 1877, efeeluat in nsemenca imprejurul'i, penll'll ca
ei sunl celiilenii romani, cgali Cll cci din He- dreplnlea sa domncasci! ,i sa so ~lil', di oric.arc
gat, naLuralisarea )01' fiind operala prin anc- naponalilale pc lel'ilorul Homaniei, nu poale
xarca Dobrogei; gasi deeM cgala indl'cpl;i!ire, en 101i Homanii,
b) DaC!l sonl veni!i in llrllla aceslci dale de Tn acaasl:'l pl'ivinl!1 sc gascsc prelioa!:e in,,"-
11 Aprilie 1877 ~i s'all slnbilit ast-rel in dire- !llminle ~i pall iolicc soluliuni in cm'lea, «J)c
,)'ilele p:lrli, mai ales cand au inccput parce- la l1all/I'(/li511Iio11 des illlligcnCs IIl11SI/1I1Ians tie
lill'ilc cele rniloase, alunci asemcncn locuilori l'Agel'ic» dc L. lIamel i Rapport de M. De-
sunl slrilini ~i nu pol exercila dl'eplurile pol i- langle au Senat.
lice si nici nl! pol cump:lrn imobile rurnle in
HOIll:inia. de cM supun:lndu-se arl. 7 e1in COIl- Capitolul VI
slitlllillnc, cCl'l\lld natul'olisarcn,
Aeeasll1 ccstiune eslc fO~ll'lC gravil, lllai nics
Colegiul Unio.
c:1 intrc art. 2 (leesl alinial ~i m'l, 13 din le- Ori-l'al'i :11' nsolllliunilc ce sc VOl' cln. prill
gc:\ ol'gnnic:1 din 1880. esle 0 ddil:! conll'a- nOlla Il'ge t'1t.·clornlil n I)obrog'<:i, a!>upra COll-
di!iunilol' <Ie exercilal'ea drcpluriJol' polilice §i

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
128 129

fix arca numarului reprozcntantilor, partea care de principii ~i chiar de expericr~!a, cc i s'au
intereseaza destinelo Dobrogei este : Care sistem adus ~i se va mai presenla. in vutor, ..
eleclor ..1 "1' fi prielnic ~i cerut de trnprejurarile In alcatuirile sociale contimporane, sunl idei
de fapt, in care se ana accasta provincie 3~- cari IlU pot fi impcdicale de nici 0 putere 0-
tualmenle, din punclul de vedere al popnla- meneasca 1n evolutiunca 101',prinlre ele ..volul
[iunei ? universal line locul de frunte; in cat viitorul
Dela incepul m'am pronunjat pentru colcgiu "a zicli Iemclii stalornicc Romanici de se va
unie, eeiaee ar parea curios multora, de aceasta pricepc rostul 'Tell1l1ril~)I'; in!'. i~lellleelo.l'ii a:
brusca lreccrc. dela inexistcn]a drcpturilor po- cestui viilor \'01' (i :;lCCI vrcdnici 1'0l11<i 11I Cr:1'1
liLicc la un inaiutut sistern electoral democrat. nu VOl' dcparta poporul din OI:hita.accs~ei ~"o-
CUIll este Colcgiul Unic. lujiuni ci incelul ('II iucclul. IO~1acei, cn!'1 pnccp
Pentru mine unul, consider in principiu c:'I aceasta schimbarc sa lucrezc la pl'cgiHIl'ea rna-
rcforma elcctorala prin introduccrca colegiului sclor acestui pOpOI' prin instrucjiuuc §i il1:'11131'e
unic, esle un pas inoil1te fileul de bUill! voe economics. pentru ca prin inlclepciul1~ §i vrcdnic
Spl'C I'ealisaI'M idealulw eonslilu~iollal euprins palrioli!'Ill, ~'I t'ondu(';\ c;llrc acesl Icleal, c~rc
in arl. B1 : Toale pulcrile Sialu/Ili emand del a IlU ('sic 0 i111ziunc, ci c1ogm:! sociat:1, ce ca m:llne
Nalil/nc. \"a fi 0 J·calitale.
Esle neconteslal. cii evoluiiunea lularor po- Pfln~ alunci zie, Irebue lllullii r<\\'l1a §i sa-
poarclor civilizalc merge catre telul, ca N;l- criCicii dovcdile §i depusc din pal'lea elaselor
liunen in tontil lnLregimea sa, sl1 fie chemaHi conduciiloare. ca acesl pOpOI' care alcaluc!}le
la viaFi pllbUea, penlru ca sa de"ina 0 realilatc- fundamenlul social al Homaniei, sa l1e inaltat
. acest principiu constitutional. din 10l'opeala ~i ig;lOl'anta in carc triie§lc azi,
. St.area de azi §i-a tr~t:t viata sa, socotesc ell la cOll§liinla Illenirii sal~. ,. , .
nimcni nu erede ca reprezenlal'ea lloastl'tI na- In Tara noasl1':l l'eill0lrc.1 \'Iclel pllblrce, aZI
tional, a~a eum esle alc.'lluitil, 31' fi cxpresiu- al;it de stlrtlciUI, IlU se va f~lcc dcc,H de jos in
nea poporului l'oll1~n. Arlieolul 38 din eon- ~us; cslc cred slnhilil cil sal\'3l'ca mull a~lep~
stitulie, esle 0 (iclillne; drepl aceia cred ~a lalu, IIIl Illai po;rle vcni cicIo D-ZClI, popOI:lll
poporul rOlmin, numai poate indura la nesrilr~il dcci lrcbue chcme! CLI \'igoarc la clephni1 VIC-
'inHilurareasa dela viala publica, !uirc. iar fli sui spl'ijinili, ea zilla (lc lll:\ine s~
Mergcm de altrel ell p!l§i rcpezi spl'e acest nl' anc bin<.' pl'egillili, .
sfill'§il, ftldl voia multol'a' §i in contra voin!ci Cci rari VOl' 111!clcge Illurntllrul surd :11po-
tuillrora, volul universal va lreee in organi- porului I'OIll{ln, ('nrc esc en dIll pamanl, VOJ'
zaliunea noosll'ii elecloral~, cu loale obi,ec!illnile
9

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
130 131

prevcni mari ncnorocm, §i lor cu dr ept, Ii ~ r.


se va pulea zice : manluitorii neamului.
Proprletatca rurall( in Dobrogea dupe naponaliUtl
Astfel fiind, eu drcptale glasuesc cand susjin
ca, in Dobrogea dintr'un tndoit punet de vc- I) Jndcftll Const.nta
dere, eolegiul unie estc cea mai nemerita so-
In acest jude] s'au recunoscutdecomisiunea
lujiune electorala.
Centrala 70.988 Heotare, Tapu-uri, proprio-
~tiu ell accasta nu se peale hollirii, dccat
laic supusa rasculllpariir!i dijmei ~i 30.017
de 0 Constituanta, dar, atunci cand inlercsc
Heotare JIIi/k-lIri proprietate absolute.
uajionalc sunl la mijloc, cred ca nu poalc fi
lar statul a v:1n'dul in dccursul diferitclor
argument serios eil, din moment ce acum nu
avcm 0 constituantn, solujiunea nu csle ad- parcclnri 400.542 Hectare proprielalc a Sta-
tului ill loturi de la :1-100 hectare, in pro-
misibilii !'?-Conslituanla nu .11' pulca f ???
porjia urrnatoarc :
Sunt dc ascmcnca asigurat in con vingerile
(1/ Loturi mici de la 3-10 heclnl'e,189.023
mclc.ca, acen;;tll Constituanta se va impune, caci
sunt multo mari ncvoi, cari lin in loc viitorul Hectare, mine/lite ttomanitot .
b) Loturi rnari de la 10-100 hectare, 91.140
accstui POPOI', cc numai 0 Constituanta Ie va
da cleslegnren inlcleapl:'i.
Ileclare, tJ(indllfe RVlIl(iniior.
(') Lollll'i mid de In ?-1 0 hecl~r~, . 93.888
Pt\nll alunci voi at'illa ('Ii dneil vom impilr!i
iIcclal'e. IIt)netltle Slt'{iilllior de ongwa.
Dobrogea pc colcgii elcelomle. potrivil art. 57
~i urmUorii din Conslilu!iune. in slarea aclunlil
dl Lolul'i mari de In 10-100 hectare, 48.113
U('clore, v(lndttlp. Slrriillii()r de originti.
a propielil\ei l'urale. VOI11 risca Sa yeclem in
majorilale, ciI aceste colegii sa compun pentru
lJ) Jllde~ul TulcCIl
juclellll Tulccll. din populalillne ~e origina slava.
zisi de allfel celilleni Dobrogem, In acesl judel s'au recunosclll de Comisionea
'Penlrll 0 mai dcplin:l lominii, public l1)ai la Cenll'OllI 57.889 Heclarc, Tap"-lIri, propriel:lLC
vale dou:l silua!iuni ale Dobrogei. penlru ca 'UPlIsU rascullIpanirii dijmci; ~i12.7111 lectare,
in fnin cifrelol' sil ne dilm bine srama de realilale: '( Ilk-uri. propl'ietale absollila.
"lallll, Illarcle proprietar, a v~'ndlllin dccursu~
A) Prima sill/a/illllc ('sIc aSllpra reparli(il/nei "ntelol' pal'celiiri 148.100 /{~cl(lre, in lotun
fJ('ol'rie/ci(ii ('urC/le ill DobrofJ('(l, (Iupci /la(iol/ali- la :i-I ()() hectare. in proporll3 urm:'HotlJ'c :
/li(i, ~i, a douo; . a' I.oluri mici de la 3-10 heclare, 52.771
II«lare. lIIi//(llI/e Homdnilor.
13) Cllprimll' s/(//i..,/il'(/ flnpttla/iunei, de usc- I.oluri Illori dc la 10.100 heclare, 4570
pc II(I/iollu/i/I;(i.
11I(,I1C(l
Iklart. ",mdllie ROlluilliior.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
133
> -

c' Loluri mici de In a-tO hectare, 78.762 .§ If


llecture, oaudute Slruinilor tie oriqina.
Populatiunea Dobrogei dupe nationalitllfj.
tI) Loturi mari de la 10.100 hectare, 10.097
itectare. oandute Slruinilor de origind cari rnai 1) Jllde~ltl ConstanlA
stapanesc 14.544 hectare, tapu-uri recunoscute. In acest jude], populaliunea genel'nla este de
Hesumand avem : 141.570 locuitori din care: 80.1::;7, romani
~I 61.447 stl'ilini de originil.
260.163 llectnro stll pft-
I) Judejul Constanta j nile de Romani
140.379 Hectare slllp:.l- • 'II) ,lnllo~1I1 Tulooa

Populajiunea gcnerala c de 136.213 locuilori


nile de Slraini. din cad 51.422 roman! §i 84.781 streini de
ori[)illii.
~57.341 Hectare sUip:inile ~i din ace l punct de vedere penlru judejul
de Romani Tulcea. avem siluajiune
0 defavorablla. ele-
II) .ludejul Tulcea ~103.313 Hectare stapanitc mentul Slav propriu zis fiind de:' 58.649 but-
de Slr:'iini. gari, rusi ~i lipoueni.
Care este dar solujiunea ? In afara de ceiacc
Din examinarca aceslor silualiuni se vede clar am expus mai sus, in vcdere ell este 0 im-
cil colegiul J de Camera ~i Scnat din .ludcjul piedicare Conslitujionala de a introduce de In-
'l'ulcea, va fi in majoritate slapanit de acesli data colegiul unic in Dobrogea, unde elernentul
straini de origina. bulgarii, lipovenii §i rusi. slav ar fi Inilbu~iL pc tot cuprinsul Dobrogei
Colegiul II Camera §i Sellal, asemenea, po- de elementul romanesc §i musulman ; de oarece
pulaliun~a ora~ului Tulcea, ~i cclorlalte or:'i~elc am avea: 161.823 1'0mAni, turci, Hilari fala de
in majoriLate strain:i, cM l)I'i\'e~tc colegiul III, 68.649 blligari.
esle ell desilv:ir~i)'e perdul. Falii de acesle Illlpl'ejurari, trebuc en ambcle
In ccia-ce pri\,l'~te judclill Constanta situa- jucieIe, sil lie contopile din puneL de vedere
liul1cn esle cu deS:h':il'~ire ill r:lV031'enn03sll'<I, ('(eetoral. inlr'lIll singur COl'p elecLol'al, impill'litla
IlHli ('II oscbi!'t, ra ('I(,lllenlul lllusllhn3n esle nindul silu In trei c()legillri pcnll'lI comera ~i
devotol binelui ~i fcrieirii HOIll(\niei; pelltnl n- cloui! colegillri pcnlrll SCllal, ceiaec este posibil
eest jude! grclitolell ci IIttl!wi in nesigU1'3n!a n SC pl'c"cde prill Icgile speciale c\! se VOL'
pl'oprielillii, care va formn censlIl ceruL tic le- aleill 1Ii pellll'u neesL StOp.
gen electora111 ~i cal'C, dupe CUIIl nllt zis trebue SiLlioliuneu va Ii:
I'('soh'alii favol'abil. I) 317.504 IIcellll'c sLap.lllllc de 161.823 10-
cui tori romftlli §i ll1uslIlmani ~i:

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
134

II) :M3.69a Hectare stapanite de 68.64910-


cuitori bulgari, lipoveni ~i rus].
Solutiunile la care sc va opri Guvernul T<I-
rei, nu rna indoesc ca VOl' n inspiratc de acclas
inalt patriotism ca ~i mnrele evenirnent politic
spus Tl1rei in ziua dc 15 Nocmbrie 1908, ex-
tensiunea drcpturilor politice in Dobrogea,
De altfel, in accste tmprejurari Illl trebue
sil presentarn situajiunea din judcjul Tulcca,
In culori prca vii ~i cptimiste, CUIll au filcut-o
multi , ci pc mntil de adevar cil aratillll, <lupil
cum am filcul-o cu cifrc, cit pcntru 0 bllnil
hotarare trebue ~i 0 mai bllnil cllno~tin!:' a
situajiunei adevdrate,
Cei din Dobrogca ~tiu acestc adevaruri,
Dornic penlru binclc gcn(,l'al. nu am past rat
U\cerea, ell ocaziunea lmplinirii acestui marc
cveniment politic, cu nlM mai scump, cil par-
tidul in care ma gascsc, cstc lndrituit sa cheme
la viala publica, pc fl'nlii nosu-ii din dreapta
Dunarii, De aceia am spus adevarul, a§a cum
este, f:icandu-mi pe dcplin datoria.

-------------c~-------

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta

S-ar putea să vă placă și