Sunteți pe pagina 1din 4
BULETINUL OFICIAL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA PARTEA 1 Vineri, 13 funte 19%0 SUMAR we 7 Pagina | Ne, Paging DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT 181, — Decret al Consitiutui de Stat pentru moditicaren 3 compiciaren Teg ne S09 peivnd.ereteren 3M amellorarea animalclor a 185, — Decrst al Consititei do Stat privind deschi- loreal functionarea punetulul ‘de control. de {Seite a sconterl de Slat Petea peateu Wateul internat." 6 tei se vy es oMueto 4 DECRETS PREZIDENTIALE. op, — Deoret preridentiat pentru rechemarea tovari- Sulut ‘Ion "Moraga diz’ calltatea de. ambacador extracedinar si plenlpotentiar al Republict Socla- ists Romlinia in’ Republien Federalé Germania. gi acreditarea tovardjulul Yon Bambu ia ealitatea de ‘Ambssador exiraordinar gi pienipotertiar al Repu Bet Sociabte omnis fo Feputiion Fodor Decret presidental pentru rechemares tovardst- ul Theodor Dijulescu din ealltaten de ambasador extraordinar 31 plenipotentiae al Republicil Socla~ listo Romdnia in Republica Indonesia st acreditarea tovarégulul Ton Coto} Ia ealitatea de ambasador fextraordinar gi plenipotentiar al Republic Socia~ liste Rominla in Republica Indonesia... 123, — Decret pretidentiat privind conterirea ordinulul wMeritul Stinfife’ laa Tyee DECRETE ALE CONSILIULU] DE STAT DECRET AL CONSILIULUI DE STAT pentru modificarea si completarea Legii nr. 40/1975 privind cresterea si ameliorarea animalelor Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romfnia decreteazé Art. I. — Legea nr. 40/1975. privind cresterea si ameliorarea animalelor se modified $i se completeaz dupa cum urmeazi : 1, Articolul 7 va avea urmatorul.cuprins + nArt 7. — Pentcu cceslerea contribuiiel gospodari- ot populatiel 1a sporirea productiet agricole vegetale si animale si asigurarea nevollor proprii de consum Gu carne sl alte produse animaliere, tofi locuitoril din mediul rural gi urban care defin terenurl agricole sint obligati si le cultive s1 si creasca animale si piséri, Terenure apicole jm pot A dtinte dct do pore soanele fizice care iva gi crese animale $i past, {in condifiile prevéizute de lege. : Productia vegetalé si animali obfinuta in. gospodi- rille populaiel va fi folosita pentru nevoile de hrand ale producitorilor si membrilor de familie ai acestora, {ar cantititile disponibile vor putea fi valorificate, In conditiile prevaizute de lege, 1a piafé sau prin contrac ‘ari gi achizifii pentru fondul de stat. 2, Dupi articolul 7 se introduc articolele 777, care ‘vor avea urmitorul cuprins 1 wArt. 7 — Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare rispund de folosirea integral si eficienta a terenurior agricole, precim si de reali zarea planului de efective de animale si pisari la gos- Poditiile populatiei, de crearca resurselor de produse animaliere necesare acoperivii nevoilor _consumului propriu al populatiel din. raza lor de activitate, pre cum gi de realizarea sarcinilor de plan de contractare 5 livrare la fondul de stat de animale, pasdri, lapte, Oui $i celelalte. produse animaliere. ‘Art. 7. — Comitetele executive ale consililor popu Tare Judetene gi al municipfului Bucuresti vor repartiza, fi transmite anual birourilor s1 comitetelor executive ale consiliilor populare comunale, origenesti i rauni- pale indicatorii de plan privind efectivele de animale ce trebule crescute de gospodariile populatiel. Pe baza sarcinilor de plan primite, birourile si cow mitetele executive ale consllillor populare comunale, onigenesti si municipale vor intocml programe de cres~ tere a animalelor si pasirilor pentru fiecare gospodarie e pe raza administrativ-teritorialé, astfel inct ficcare ‘i poati realiza obligafia de a ereste animale si pasiri, ‘Numérul de animale s4 pisisl ce pot fi,creseute de fiecare gospodivie pentru nevoile propri,, vinzare la piiafa sau pentru contractavi ori achizi{ii este nelimitat, 2 BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALIST Birourlle 41 comitetcle executive sle consiliilor popu~ Jaze comunale, orasencsti si municipale vor cuprinde in programe sarcini conerete pentru ficcare gospodaric, pe baza consultirii largi a eetafenilor, stabilind nus Mirul de animale si paséri, productia si livrérile de produse animaliere la fondul de stat, fn corelare cu Sareinile de dezvoltare economico-social ale unitatit eritorialadministrative. In mod corespunzitor se vor stabili si sarcini de cultivate a tuturor suprafetelor, de plantare cu pomi si arbusti fructiferi, productia ‘agricoli ce se va obline si livravile de legume, eartofi, fructe $1 alte produse agricole la fondul de stat. le de dezvoltare a efectivelor de animale si de pisiri se supun dezbaterii adunarilor generale ale Tocuitorilor din comune si devin obligatorii pentru toti ocuitorié din mediul rural, dupa adoptarea lor de citre consiliile populare. Art. 78, — Birourile si comitetele executive ale cor siliilor populare vor acorda gospodariilor populatiei sprijinul mecesar dezvoltarii bazel lor de productie si Vor urmari asigurarea conditillor necesare indeplinisit sarcinilor stabilite acestora, penteu sporivea productiel agricole vegetale st animale, pentru realizarea livrdel- Jor la fondul de stat In acest scop, birousile si comitetele executive ale consillilor populare vor lua’ urmatoarele misu : 4) terenurile aflate In proprietatea sau folosinta To- cuitorilor si cele din administrarea birourilor sau com mitetelor executive ale consililor populare vor fi cul tivate in intregime cu legume si cartofl, plantate cu pomi si arbustt fructifers, cultivate cu plante de nu fret sau alte culturi agiicole, potrivit programelor stabilite b) pajistile naturale administrate de birourile si eo- mitetele exccutive ale consililor populare, precum $1 terenurile pisunabile din fondul forestier, vor fi re~ Partizate, potrivit legii, cu prioritate cetitentlor care sontracteari livrarea de animale si produse animaliere Ja fondul de stat, Membrii cooperativelor agricole de productie bene- ficiazd, in afara misurilor prevazute la alineatul pre cedent, de inlesnir} stabilite de adunarea general a cooperative agricole, precum ‘) acordarea cu prioritate a furajelor de volum $i suprafelelor de teren, pentru producerea de furaje In galtura a dou, contractanitor de animale st de pro- ) atrfbuirea suprafetelor de finote, pentru recoltarea cx plata in naturd, numat contractantilor de animale ferbivore sau de produse animaliere de la acestea, Art, 74, — Pentru unititile agricole soctaliste se vor stabili, fp cadrul planulut, sarcini distinete pentru eres- erea de purcel si pui, ce urmeazi si fie vinduti cres- citorilor de animale care contracteazi livrarea de ani- male, produse anlmaliere si pisirl la fondul de stat. Unititile agricole socialiste sint autorizate si orga nizeze, suplimentar fala de sareinile lor de plan, pro~ Guctia’ de’ pui, pureei si fepuri de casi pe care sil predea, impicima cu uncle cantitati de faraje pentra ROMANIA, PaRTEA 1, Nr. 46 cerestere si ingrésare, pe bazé de contract, unor pro- Gucstori din gospodatiile populatiel care ‘au conditit de spatiu, anumite posibilitati de furajare si dispun de forta de munca necesara. Retribuirea muncii producitorilor se va efectua pe bari de tarife stabilite la greutatea animalelor ingra- sate sau erescute, care au fost livrate la fondu de stat in contul unititil agricole respective, la greutatile pre~ ‘viazute prin contract. Art, 7°, — Unititile cooperatiei de consum vor parti- ‘ipa la realizarea sarcinilor de crestere a efectivelor de animale in gospodiriile populatiel, prin organizarea unor ferme de reproductie pentru scroate si pul de o i, in vederea obtinerli de produsi care sit fie vinduti ceresedtorflor de animale. Art, 7%, — Ministerul Agriculturii gi Industriel All~ mentare, Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie $i Comitetul pentru Problemele Consili- flor Populare vor lua misurile necesare pentru a asi ‘gura gospodiriile populatiel ca seminte si material Siditor, cu ingrasdminte chimice, ex animale de ras pentru’ monta si cu asistenta zooveterinara ; de ase- zmenca, acestea Vor crea posibilitatl pentru tnchivierea sau cimpirarea, de citre gospodariile populatiei, a inventarului agricol sia unor masini agricole cu trac~ tune animalasi vor asigura deservirea cu tractoare i masini agricole pentru efectuarea mecanizati a hi eririlor necesare pe terenurile folosite de aceste gos podirii, Art. 77. — Unitiile socialiste pe lingd care functio- neazi cantine, unitatile de alimentatie public’, caba- nele turistice sh alte asemenea unitaii sint obligate sa organizere activitati anexe pentru cresterea animale lor si pasitilor, prin valorificarea tuturor resturilor menajere $i a altor resurse disponibile, pentru acope- tirea, in cadrul_normelor de consum. stabilite, a ne- voilor proprii, precum si pentru valorificarea surpli- sului la fondul de stat.« 3. La articolul 26, dupi litera ) se introduce litera cf, care va avea uriaitorut cuprins : 1c!) vitelele se vor refine in totalitate si creste pen- tri reproductie. Unitiile zootehnice pentru crosterea vacilor vor lua masuri pentru asigurarea, in cadrul spatiilor existente, a unor sectoare pentru cresterea gi ingrijirea separatil a vifelelor si junineilor pind Ia monti. Pentru toate junineile se va asigura monta eu rase corespunzitoare, specifice zonei respective, si numal dupa fatare in raport de rezuliatele obtinute la primul iclu de productie se va face selectia acestora pentru reproductie orf pentru reforma, In cazuri eu totul exceptionale, datovita unor afec~ uni incurabile, eare le fae inapte pentru reproductie, vitelele vor putea fi sacrificate numai eu aprobarea — inspectoratului.sanitar-veterinar :# Art, IL — Legea nt. 40/1975 privind cresterea si ‘ameliorarea animalelor, cu modificirile s1 completirile aduse prin prezentul decret, se va republica in. Bulet nul Oficial al Republicii Socialiste Romania, dindu-se articolelor o now numerotare. ‘NICOLAE CEAUSESCU Pregedintele Republicii Socialiste Roménia Bucuresti, 11 funte 1990, Br 184, BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICIE SOCIALISTE ROMANIA, PaRTEA 1, Nr. 46 DECRET AL CONSILIULUI DE STAT privind deschiderea si funetionarea punctului de control de trecere a frontierei de stat Petea pentru trafieul international Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteazd: Art. 1, — Incepind cu data de 30 aprilie 1980 se aprobi deschiderea punctului de control rutier de tre- cere a frontierei de stat Petea, judeful Satu Mare, pentru traficul international de cilitori sf mérfuri. Art. 2. — In vederea functionarii punctului de con- trol previzut la art. 1 se modified, potrivit anexet nr. 1"), indicatorii de plan economicl’ pe anul 1980 aproba{i prin Decretul Consiliului de Stat nr. 45/1979 privind desfasurarea prevederilor planului national unie de dezvoltare economico-sociala si a bugetului de stat pe anul 1980 si pentru pregitirea planului pe anul 1981, la Ministerul Comerfulul Exterior si Cooperditi Economice Internaffonale — Directia General a Vami- Jor, la Ministerul Agricul jurli gi Industriei Alimentare si la Ministerul Stina Efectivele Ministerulut de Interne si ale Ministeru- lui Apiririi Nationale se suplimenteaz potrivit anexet nr. 24, Art, 3. — Numirul maxim de autovehicule se supli- menteazi pentru Ministerul Apararii Najionale cu un autoturism ARO, iar pentru Ministerul Comertului Exterlor si Caoperirfl Economice Internationale — — Directia Generali a Vimilor, cu un microbuz. Art, 4. — Anexele nr. 1 si 2 fae parte Integrant Gin prezentul. decret. NICOLAE CEAUSESCU Progediniele Republieil Soclaliste Romania Bucuresii, 11 funte 1980. Nr 185. Wr Anexa se comunich insttuyilor inleresste DECRETE PREZIDENTIALE DECRET PREZIDENTIAL pentru rechemarea tovarisului Ion Moriiga din calitatea’ de ambasador extraordinar si plenipotenfiar al Republicii Socialiste Rominia in Republica Federali Germania si acreditarea tovarigului Ion Rambu in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Federal Germania Progedinicle Republicii Socialiste Roménia deereteana: Art. 1, — Tovarigul Ton Moriiga se recheama din calitatea de amba- sador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania tn Republica Federal Germania. ‘Art, 2, — Tovarigul Jon Rambu se acrediteazi in ealitatea de amba- sador extraordinar si plentpotentiar al Republicii Socialiste Romania tn Republica Federal Germania. NICOLAE CEAUSESCU Presedintele Republieii Soctaliste Rominia Bucuresti, 16 mai 1980. Br. 109, BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, PanteA 1, Ne. 45 DECRET PREZIDENTIAL pentru rechemarea tovarigului Theodor Difuleseu din calitatea de ambasador extraordinar gi plenipotentiar al Republicii Socialiste Rominia in Republica Indonezia si acreditarea tovardgului Ton Cotot in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotenfiar al \"" Republicii Socialiste Romania in Republica Indonezia Presedintele Republieli Soctaliste Rominia deoreteaza: Art, 1, — Tovardgul Theodor Ditulescu se recheamé din calitatea de ambasador extraordinar gi plenipotentiar al Republicii Soclaliste Romania in Republica Indonezia, ‘Art, 2. — Tovardgul Ton Cotot se acrediteazit in calitatea de ambasa+ Wor extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Indonezia, ‘NICOLAE CEAUSESCU Progedintele Republicit Socialiste Romania Bucurestt, 20 mai 1980, Nr 117, DECRET PREZIDENTIAL privind conferirea ordinului ,,Meritul Stiinfific* clasa I Presedintele Republi li Socialiste Romania decreteazi: Articol unic, — Se confers ordinul Meritut Stiingific elasa I dorsaulut Rafael M, Salas, directorul executiv al Fondului Nafiunilor Unite pentru activitati in domeniul populatiel (FNUAP), New York. NICOLAE CEAUSESCU Pregedintele Republicti Soctaliste Romania Bucuresti, 2 iunie 1980, Nr, 123, EDITOR: CONSILIUL DE star AL REPURLICH SOCIALISTE ROMANIA LEGISLATIVE ‘Acresa pentca pubiiate¢Tntrepeinderen polsraict uBuleinut Ofc irout do pubicate igure pentma”Buletnal Ofte, Decuresty ei Mal Youd a sectoral, fxefon tema 160033 fe Prof 159 tot ‘ivarute fnirepe polgraled uletint Onwiat, DucureRt, ef, Lvoe ne fe SLABM-SLOTAN, Buletinul Oficial, Partea 1, nr, 45/198, confine 4 pagini, SECTORUL BULETINULUT OFICIAD $I Ab PUBLICATIILOR

S-ar putea să vă placă și