Sunteți pe pagina 1din 11

Nr. inreg. ................./................

Autoritarea contractantă: APROBAT,


.................................. PRIMAR,
Emis de: ......................................
Data: ...........
Aprobat de: ...........................................
Data: .................

Referat de necesitate
Persoana de contact în legatură cu informaţiile din acest Referat de necesitate

Nume şi Prenume: ...........................


Persoana de contact din compartimentul de Funcţia: ....................................
specialitate beneficiar al achiziţiei din cadrul Denumirea compartimentului:
autorităţii contractante pentru acest Referat .....................................
de necesitate Email:
Telefon: ....................................

Informaţiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate


Planificării portofoliului de procese de achiziţii publică pentru anul X
2017 și elaborării Strategiei Anuale de Achiziţie Publică
Planificării unui proces de achiziţie publică și elaborării Strategiei de X
contractare și a Documentaţiei de atribuire

Forma documentului:

Iniţială X
Revizuită
Numărul revizuirii

Elemente privind operaţiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, adăugare, suprimare


sau altele asemenea - în perioada planificării portofoliului de procese de achiziţie publică sau a
procesului de achiziţie publică:

Nr rev. Persoana Semnătura Data


Persoana
care aprobă persoanei aprobării
Data realizării Capitolul Motivul care
Tipul revizuirea care revizuirii
revizuirii revizuit revizuirii realizează
revizuirii aprobă
revizuirea
revizuire

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 1 din 11
Referatul de necesitate

Are atașat: X
NU are alte documente atașate

Următoarele:

Caietul de sarcini, poate fi inclus ca atare în Documentaţia de X


care în opinia atribuire
compartimentului necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a.
ce emite
Referatul de
necesitate
Documentul poate fi inclus ca atare în Documentaţia de
descriptiv, care în atribuire
opinia necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a.
compartimentului
ce emite
Referatul de
necesitate
Definirea caracteristicilor solicitate privind lucrările, serviciile sau
produsele, care fac obiectul achiziţiei 1 și care trebuie incluse în Caietul
de sarcini/Documentaţia descriptivă pentru realizarea achiziţiei

1
Art. 156 din Legea 98/2016
Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 2 din 11
A. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziţionate

Achizitie PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI EXECUTIE


Introduceţi achiziţia care face obiectul
CENTRU SOCIO-MEDICAL ............................... si D.A.L.I.
acestui Referat de necesitate
(documentare de avizare a lucrarilor de interventie)

Realizarea unui interes sau Asigurarea funcţionării


public autorităţii contractante,
Precizaţi destinaţia achiziţiei prin care în vederea îndeplinirii
urmează a fi satisfacută necesitatea misiunii/obiectivelor
pentru care aceasta a
fost înfiinţată
X

B. Fundamentarea necesităţii

a. De ce urmează să se achiziţioneze produsul/serviciul/lucrarea descrisă ca necesitate?


Pentru îngrijire medicală pentru bolnavi cu diverse afectiuni şi cu diferite probleme sociale, cât şi
îngrijire, asistare, sprijin în integrare socială.

b. Toate celelalte posibilităţi de a satisface nevoia au fost evaluate şi analizate?


In urma analizei celorlalte posibilitati de a satisface necesitatea si anume: inchirierea de spatii
destinate respectivelor activitati, ar duce la costuri ridicate pe termen lung.
c. Ce factor interesat (persoană) susţine că este nevoie de acest produs/serviciu/lucrare?
Persoana care susutine că este nevoie de acesta lucrare este Ordonatorul principal de credite
mandatat de comunitate.
d. Care este motivaţia faptului pentru care se consideră că această nevoie este o necesitate?
Achizitie PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI EXECUTIE CENTRU SOCIO-MEDICAL ............................. si
D.A.L.I. (documentare de avizare a lucrarilor de interventie) reprezinta o necesitate in cadrul comunei
pentru a se asigura conditii optime de dezvoltare a comunitatii pe plan sportiv si cultural, cat si pentru
atragerea tineretului in mediul rural.

C. Contribuţia satisfacerii necesităţii la îndeplinirea obiectivelor autorităţii contractante sau la


funcţionarea acesteia

Necesitatea identificată Pentru îngrijire medicală pentru bolnavi cu diverse afectiuni şi cu


diferite probleme sociale, cât şi îngrijire, asistare, sprijin în integrare
socială.
Obiectivul/obiectivele Achizitie PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI EXECUTIE CENTRU
autorităţii contractante la care SOCIO-MEDICAL ................................. si D.A.L.I. (documentare de
contribuie satisfacerea avizare a lucrarilor de interventie) reprezinta o necesitate in cadrul
necesităţii și cum se realizează comunei pentru îngrijire medicală pentru bolnavi cu diverse afectiuni şi
cu diferite probleme sociale, cât şi îngrijire, asistare, sprijin în integrare
socială.
Obiectivul/obiectivele Achizitie PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI EXECUTIE CENTRU SOCIO-

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 3 din 11
proiectului la îndeplinirea MEDICAL ............................ si D.A.L.I. (documentare de avizare a
căruia/cărora contribuie lucrarilor de interventie) reprezinta o necesitate
satisfacerea necesităţii și
legătura cu activitatea
autorităţii contractante
Obiectivul/obiectivele din Achizitie PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI EXECUTIE CENTRU
strategia SOCIO-MEDICAL .............................. si D.A.L.I. (documentare de avizare
locală/regională/naţională la a a lucrarilor de interventie) reprezinta o necesitate
cărei realizare contribuie
satisfacerea necesităţii și cum
Beneficii care urmează a fi Pentru îngrijire medicală pentru bolnavi cu diverse afectiuni şi cu
obţinute după satisfacerea diferite probleme sociale, cât şi îngrijire, asistare, sprijin în integrare
necesităţii sau problemele care socială
vor fi rezolvate după
satisfacerea necesităţii ca
urmare a atingerii obiectivelor
propuse

D. Justificarea alegerii modalităţii de satisfacerea necesităţii

Achizitie PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI EXECUTIE CENTRU SOCIO-MEDICAL ................................... si


D.A.L.I. (documentare de avizare a lucrarilor de interventie) în .................... reprezinta o necesitate in
cadrul comunei pentru a se asigura conditii optime îngrijire medicală pentru bolnavi cu diverse afectiuni şi
cu diferite probleme sociale, cât şi îngrijire, asistare, sprijin în integrare socială. In urma analizei celorlalte
posibilitati de a satisface necesitatea si anume: inchirierea de spatii destinate respectivelor activitati, ar
duce la costuri ridicate pe termen lung, astfel construirea centrului Social-Medical reprezinta cea mai
buna optiune de satisfacere a necesitatii in conditiile de eficienta economica si sociala.

E. Necesitatea în contextul legislaţiei în achiziţii publice

1. Pentru necesităţile identificate ca fiind de tipul construcţiilor sau elemente ale acestora, unde
opţiunea pentru satisfacerea acestora este realizarea de lucrări:
Descrierea obiectului Achizitie PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI EXECUTIE CENTRU
contractului și precizarea SOCIO-MEDICAL ................................... si D.A.L.I. (documentare de
stadiului în care trebuie să fie avizare a lucrarilor de interventie) în ............................ în
rezultatul lucrărilor la sfârșitul conformitate cu proiectul tehnic furnizat de autoritatea contractantă
contractului și punerea acestuia în funcţiune la parametrii solicitaţi,

Cod CPV pentru descrierea CPV: 71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a
obiectului contractului costurilor (Rev.2)
CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare
(Rev.2)
Cantitatea și unitatea de măsură Achizitie PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI EXECUTIE CENTRU
corespunzătoare SOCIO-MEDICAL .............................. si D.A.L.I. (documentare de
avizare a lucrarilor de interventie).

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 4 din 11
F. Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziţionate

1. Pentru lucrări - valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit:


Valoarea estimată a lucrărilor de execuţie care 5.120.000 Lei, fără TVA
urmează să fie achiziţionate de pe piaţă și care
reprezintă, ca atare, obiectul contractului de lucrări
Documentele suport/informaţiile care au fost Devizul general
consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate

G. Calendarul procesului de achiziţie publică în vederea satisfacerii necesităţii


(Datele din calendar sunt estimative sunt completate drept model)

Iunie 2017
Perioada estimată pentru: Mai 2018

Semnarea contractului/semnarea acordului-cadru

Finalizarea implementării contractului (recepţie la terminarea


lucrărilor/punerea în funcţiune/finalizarea prestării serviciilor sau
finalizarea livrării produselor)
Realizarea evaluării îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către
contractor
Realizarea evaluării modului în care se vor materializa beneficiile
planificate, la finalizarea contractului/acordului-cadru

Următoarele elemente au fost avute în vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare dintre
aceste etape:
Perioada estimată pentru: Justificarea pentru termenele stabilite
Avand in vedere termenul necesar autoritatii pentru stabilirea
Semnarea
bugetului cat si complexitatea lucrarilor dar si valoare estimata a
contractului/semnarea
acestora, s-a considerat necesara semnatea contractului cel mai tarziu
acordului-cadru
in luna iunie 2017.
Semnarea primului contract
Nu este cazul
subsecvent
Finalizarea implementării Implementarea contractului se va finaliza odata cu semnarea
contractului (recepţie la Procesului verbal de terminare a lucrarilor.
terminarea lucrărilor/punerea
în funcţiune/finalizarea

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 5 din 11
prestării serviciilor sau
finalizarea livrării produselor)

H. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesităţii şi poziţia bugetară a
acestora

Fondurile alocate pentru 5.120.000,00 Lei, fără TVA


satisfacerea necesităţii
Sursa de finantare și, după caz, Fonduri bugetare.
poziţia în buget/propunerea de
buget

I. Perspectiva pe termen lung: accesul la toate şi fiecare dintre resursele complementare - inclusiv
resurse financiare - pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a
satisfacerii necesităţii

Costurile estimate pe ciclu de viata a lucrarii ce urmeaza a fi executate au avut in vedere si cheltuieli cu
intretinerea cladirii, racordarea la utilitati si amenajarea terenului.

J. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrări/servicii (conform art. 156, alin.(1) din
Legea 98/2016)

1. Modalitatea utilizată pentru descrierea caracteristicilor


Caracteristicile care descriu produsele/serviciile/rezultatul lucrărilor, care urmează să fie achiziţionate,
sunt stabilite în cadrul Caietului de sarcini/Documentaţiei descriptive prin modalitatea selectată dintre
opţiunile disponibile în continuare și pe baza justificării asociate:
Modalitatea utilizată pentru descrierea
Decizie
caracteristicilor solicitate
Opţiunea
Opţiuni conform art. 156, alin. (1) din
selectată Justificarea opţiunii selectate
Legea 98/2016
prin raportare la cerinţe de
performanţă/funcţionale
prin trimitere la specificaţii tehnice însoţită
de menţiunea "sau echivalent"
prin raportare la cerinţe de X
performanţă/funcţionale și prin trimitere la
specificaţii
prin trimitere la specificaţiile pentru unele
caracteristici și prin raportare la cerinţe de
performanţă/funcţionale pentru alte
caracteristici

[Acolo unde opţiunea selectată este “prin trimitere la specificaţii tehnice” însoţită de menţiunea "sau
echivalent”, specificaţi referinţele utilizate în elaborarea specificaţiilor tehnice.]
Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 6 din 11
Caietul de sarcini include trimiteri la următoarele categorii de Opţiunea selectată
standarde (ordinea de prioritate a standardelor astfel cum este
stabilită la art. 156 alin.(1), lit b) din Legea 98/2016):
SR EN ISO X

Evaluări tehnice europene

Specificaţii tehnice comune

Standarde internaţionale

Sisteme de referinţă tehnice instituite de organisme de standardizare


europene [acolo unde este aplicabil]
Alte norme la nivel naţional care reglementează aspecte tehnice
/specificaţii tehnice naţionale

2. Aspecte legate de ciclul de viaţă al produselor/serviciilor/lucrărilor ale căror caracteristici sunt


descrise în Caietul de sarcini
Caracteristicile, care descriu produsele/serviciile/rezultatul lucrărilor Achizitie PROIECTARE, ASISTENȚĂ
TEHNICĂ ȘI EXECUTIE CENTRU SOCIO-MEDICAL .................... si D.A.L.I. (documentare de avizare a
lucrarilor de interventie)de jos incluse în Caietul de sarcini, fac referire la etape ale ciclului de viaţă, după
cum urmează:
Caietul de sarcini vizează, conform Opţiunea
Justificarea opţiunii selectate în contextul
prevederilor art. 155, alin (2) din selectată
achiziţiei
Legea 98/2016
Proces/metodă specifică de X ....................
execuţie a lucrărilor/de fabricaţie a
produselor/de prestare a serviciilor
Un proces specific pentru un alt
stadiu al ciclului de viaţă

3. Caracteristici incluse în Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea
unor operatori economici sau a anumitor produse
Caietul de sarcini include următoarele precizări:

Precizarea
Caracteristicile din Caietul de Justificarea precizării selectate în contextul
selectată
sarcini: achiziţiei

Precizează un anumit producător


Expresia “sau echivalent” este inclusă în
Precizează o anumită origine conţinutul Caietului de sarcini.
Precizează un anumit procedeu
Se referă la o marcă specifică
Se referă la un brevet specific
Se referă la un tip specific X
Se referă la o origine specifică

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 7 din 11
Precizarea
Caracteristicile din Caietul de Justificarea precizării selectate în contextul
selectată
sarcini: achiziţiei

Se referă la o producţie specifică


Vizează un proces specific pentru
un alt stadiu al ciclului de viaţă

4. Transferul drepturilor de proprietate intelectuală


Caietul de sarcini nu include cerinţe privind transferul drepturilor de proprietate intelectuală

5. Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori


Conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori a fost luat în calcul la momentul elaborării
Caietului de sarcini, după cum urmează:
..................................
SAU
Conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori NU a fost luat în calcul la momentul
elaborării Caietului de sarcini, întrucât
..................................

6. Reglementări obligatorii în domenii precum cel al mediului, cel social şi cel al relaţiilor de muncă
care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică
Pe parcursul indeplinirii contractului, se vor respecta obligatiile referitoare la conditiile de munca si
protectia muncii prevazute de Codul Muncii, Legea 319/2006 si HGR 1425/2006.

7. Instituţiile competente de la care se pot obţine informaţii detaliate privind reglementările în


domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării
contractului de achiziţie publică
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national ce se refera la conditiile de
munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe
site-ul: http://www.inspectmun.ro.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
mediu, se pot obtine de la Ministerul Mediului sau de pe siteul: http://www.mmediu.ro.

K. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziţie publică şi satisfacerea necesităţii

Factori cheie care influenţează succesul Rezultatul contractului de achiziţii să fie funcţional
începând cu data de 20 mai 2018.
Modalitatea de măsurare a succesului Durata de timp planificată cuprinsă între momentul
considerat de către compartimentul de specialitate
beneficiar al achiziţiei ca relevant pentru satisfacerea
necesităţii şi momentul lansării procedurii de atribuire si
durata de timp reală cuprinsă între momentul lansării
procedurii de achiziţie şi momentul în care rezultatul
contractului este recepţionat - 15 iunie 2017.

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 8 din 11
Indicator de performanţă cantitativ/calitativ Depaserea termenului cu maxim 15 zile
utilizat pentru măsurarea succesului

L. Factori interesaţi relevanţi pentru succesul rezultatului procesului de achiziţie publică

- Compartimentul emitent al referatului de necesitate;


- Compartimentul financiar contabil
- Compartimentul de achizitii publice

M. Competenţe necesare şi disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziţie publică

Competenţe care
Forma de acces trebuie atrase - din
Etapa din procesul de Compentenţe Competenţe
la competenţele alte compartimente
achiziţie publică necesare disponibile
disponibile ale AC sau din
exteriorul acesteia
Participarea la elaborarea Tehnice Nu exista Nu este cazul Servicii de
(Caietului de proiectare
sarcini)/Documentaţiei
Descriptive, cum ar fi, dar
fără a se limita la,
transmiterea de specificaţii
tehnice
Participarea la evaluarea Tehnice Nu exista Nu este cazul Expert tehnic
ofertelor, după caz cooptat
Managementul Tehnice Exista Prin dispozitie -
contractului emisa de
reprezentantul
legal

N. Anexe:
La Referatul de necesitate se anexează:
1. Caiet de sarcini,
2. Caracteristici pentru lucrări,
3. Propuneri de condiţii contractuale relevante corelate cu continutul Caietului de sarcini – în special
prin legătura cu factorii cheie pentru satisfacerea necesităţii
4. Propuneri pentru forma criteriului de atribuire și/sau a factorilor de evaluare incluși, respectiv a
elementelor ciclului de viaţă relevante în raport cu achiziţia propusă
5. Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie publică în baza
acestui Referat de necesitate

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 9 din 11
Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie publică în baza
acestui Referat de necesitate.
Anexa 1

# Element DA/NU
Este evidenţiată legătura dintre necesitate și obiectivele autorităţii contractante DA
Este evidenţiată legătura dintre necesitate și strategia locală/naţională, după cum DA
este aplicabil
Caietul de sarcini este atașat în forma completă DA
Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesităţii și modalitatea de măsurare a DA
acestora
Factorii interesaţi relevanţi sunt identificaţi DA
Necesitatea a fost stabilită cu analiza opţiunilor de satisfacere a nevoii DA
Necesitatea inclusă în acest Referat de necesitate nu poate fi satisfacută prin DA
contractele de achiziţie publică existente sau acordurile cadru în derulare, după caz
Fondurile necesare pentru realizarea achiziţiei și satisfacerea necesităţii sunt DA
identificate în Referatul de necesitate
Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca DA
urmare a satisfacerii necesităţii sunt conștientizate și este posibil accesul la acestea

Avizat
Compartiment Juridic

Avizat
Compartiment Financiar Contabil

Verificat
Coordonat Departament

Intocmit

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 10 din 11
Anexa nr 2 la referatul de necesitate nr…
Departament 1

(Datele din tabel sunt doar model.


Nu sunt informatii verificate din punct de vedere financiar)

Nr. Caracteristici/niv
Denumire Cantitat Pret unitar Pret total fara
Cr Cod CPV U/M ele minime de
produs e fara TVA TVA
t calitate*

1 D.A.L.I. CPV: 71242000 BUC 1 120.000,00 120.000,00


(documentar -6 - Pregatire .
e de avizare a de proiecte si
lucrarilor de proiectare,
interventie) estimare a
PENTRU costurilor
PROIECTUL - (Rev.2)
CENTRUL
SOCIO-
MEDICAL ......
....................
2 PROIECTARE, CPV: 45453000 BUC 1 5.000.000,0 5.000.000,00
ASISTENȚĂ -7 - Lucrari de . 0
TEHNICĂ ȘI reparatii
EXECUTIE generale si de
CENTRU renovare
SOCIO- (Rev.2)
MEDICAL
COMUNA .....
.........
Total 5.120.000,00

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 11 din 11

S-ar putea să vă placă și