Sunteți pe pagina 1din 22

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA

BULGARIEI I A ROMÂNIEI
LA UNIUNEA EUROPEAN

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 2/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: TRATATUL

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE I DE ALTE INSTRUMENTE

Delega iile sunt invitate s g seasc al turat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei i României
la Uniunea European : TRATATUL.

Documente surs : MD 169/10/04 REV 10 (AC 169/1/05 REV 1)

________________________

AA 2/2/05 REV 2 ACD/mir


JUR RO
TRATATUL

ÎNTRE
REGATUL BELGIEI, REPUBLICA CEH ,
REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICA FEDERAL GERMANIA,
REPUBLICA ESTONIA, REPUBLICA ELEN ,
REGATUL SPANIEI, REPUBLICA FRANCEZ , IRLANDA,
REPUBLICA ITALIAN , REPUBLICA CIPRU,
REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA,
MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, REPUBLICA UNGAR ,
REPUBLICA MALTA, REGATUL RILOR DE JOS,
REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLON ,
REPUBLICA PORTUGHEZ , REPUBLICA SLOVENIA,
REPUBLICA SLOVAC , REPUBLICA FINLANDA,
REGATUL SUEDIEI,
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII I IRLANDEI DE NORD
(STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE)

I
REPUBLICA BULGARIA I ROMÂNIA

PRIVIND ADERAREA REPUBLICII BULGARIA


I A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEAN

AA2005/TR/ro 1
AA2005/TR/ro 2
MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,

GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA,

PRE EDINTELE REPUBLICII CEHE,

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,

PRE EDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

PRE EDINTELE REPUBLICII ESTONIA,

PRE EDINTELE REPUBLICII ELENE,

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,

PRE EDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,

PRE EDINTELE IRLANDEI,

PRE EDINTELE REPUBLICII ITALIENE,

PRE EDINTELE REPUBLICII CIPRU,

PRE EDINTELE REPUBLICII LETONIA,

PRE EDINTELE REPUBLICII LITUANIA,

AA2005/TR/ro 3
ALTE A SA REGAL MARELE DUCE DE LUXEMBURG,

PRE EDINTELE REPUBLICII UNGARE,

PRE EDINTELE MALTEI,

MAIESTATEA SA REGINA RILOR DE JOS,

PRE EDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,

PRE EDINTELE REPUBLICII POLONE,

PRE EDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,

PRE EDINTELE ROMÂNIEI,

PRE EDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,

PRE EDINTELE REPUBLICII SLOVACE,

PRE EDINTELE REPUBLICII FINLANDA,

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII I IRLANDEI DE


NORD,

AA2005/TR/ro 4
UNI I în dorin a lor de a urm ri realizarea obiectivelor Uniunii Europene,

HOT RÂ I s continue procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei pe
fundamentele deja stabilite,

AVÂND ÎN VEDERE c articolul I-58 din Tratatul de instituire a unei Constitu ii pentru Europa,
asemenea articolului 49 din Tratatul privind Uniunea European , d statelor europene ansa de a
deveni membre ale Uniunii,

AVÂND ÎN VEDERE c Republica Bulgaria i România au solicitat s devin membre ale Uniunii,

AVÂND ÎN VEDERE c , dup ce a ob inut avizul Comisiei i avizul conform al Parlamentului


European, Consiliul s-a declarat în favoarea admiterii acestor state,

AVÂND ÎN VEDERE faptul c , la data semn rii prezentului tratat, Tratatul de instituire a unei
Constitu ii pentru Europa a fost semnat dar nu este înc ratificat de toate statele membre ale Uniunii
i faptul c Republica Bulgaria i România vor adera la Uniunea European , astfel cum este aceasta
constituit la 1 ianuarie 2007,

AU CONVENIT asupra condi iilor i aranjamentelor referitoare la admitere i, în acest sens, au


desemnat drept plenipoten iari:

AA2005/TR/ro 5
MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, pe

[List signatories]

GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA, pe

[List signatories]

AA2005/TR/ro 6
PRE EDINTELE REPUBLICII CEHE, pe

[List signatories]

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI, pe

[List signatories]

PRE EDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, pe

[List signatories]

AA2005/TR/ro 7
PRE EDINTELE REPUBLICII ESTONIA, pe

[List signatories]

PRE EDINTELE REPUBLICII ELENE, pe

[List signatories]

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI, pe

[List signatories]

AA2005/TR/ro 8
PRE EDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, pe

[List signatories]

PRE EDINTELE IRLANDEI, pe

[List signatories]

PRE EDINTELE REPUBLICII ITALIENE, pe

[List signatories]

AA2005/TR/ro 9
PRE EDINTELE REPUBLICII CIPRU, pe

[List signatories]

PRE EDINTELE REPUBLICII LETONIA, pe

[List signatories]

PRE EDINTELE REPUBLICII LITUANIA, pe

[List signatories]

AA2005/TR/ro 10
ALTE A SA REGAL MARELE DUCE DE LUXEMBURG, pe

[List signatories]

PRE EDINTELE REPUBLICII UNGARE, pe

[List signatories]

PRE EDINTELE MALTEI, pe

[List signatories]

AA2005/TR/ro 11
MAIESTATEA SA REGINA RILOR DE JOS, pe

[List signatories]

PRE EDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA, pe

[List signatories]

PRE EDINTELE REPUBLICII POLONE, pe

[List signatories]

AA2005/TR/ro 12
PRE EDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE, pe

[List signatories]

PRE EDINTELE ROMÂNIEI, pe

[List signatories]

AA2005/TR/ro 13
PRE EDINTELE REPUBLICII SLOVENIA, pe

[List signatories]

PRE EDINTELE REPUBLICII SLOVACE, pe

[List signatories]

AA2005/TR/ro 14
PRE EDINTELE REPUBLICII FINLANDA, pe

[List signatories]

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI, pe

[List signatories]

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII I IRLANDEI DE


NORD, pe

[List signatories]

AA2005/TR/ro 15
CARE, dup ce au f cut schimb de depline puteri, g site în bun i cuvenit form ,

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA DISPOZI IILE CARE URMEAZ :

ARTICOLUL 1

(1) Republica Bulgaria i România devin prin prezentul membre ale Uniunii Europene.

(2) Republica Bulgaria i România devin p r i la Tratatul de instituire a unei Constitu ii pentru
Europa i la Tratatul de instituire a Comunit ii Europene a Energiei Atomice, astfel cum sunt
acestea modificate sau completate.

(3) Condi iile i aranjamentele referitoare la admitere sunt stabilite în protocolul anexat la
prezentul tratat. Dispozi iile acestui protocol fac parte integrant din prezentul tratat.

(4) Protocolul, inclusiv anexele i apendicele sale, se anexeaz la Tratatul de instituire a unei
Constitu ii pentru Europa i la Tratatul de instituire a Comunit ii Europene a Energiei Atomice, iar
dispozi iile sale devin parte integrant din aceste tratate.

AA2005/TR/ro 16
ARTICOLUL 2

(1) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constitu ii pentru Europa nu este în vigoare la
data ader rii, Republica Bulgaria i România devin p r i la tratatele pe care se întemeiaz Uniunea,
astfel cum sunt acestea modificate sau completate.

În acest caz, articolul 1 alineatele (2) - (4) se aplic de la data intr rii în vigoare a Tratatului de
instituire a unei Constitu ii pentru Europa.

(2) Condi iile referitoare la admitere i adapt rile tratatelor pe care se întemeiaz Uniunea, care
decurg în urma ader rii i care se aplic de la data ader rii pân la data intr rii în vigoare a
Tratatului de instituire a unei Constitu ii pentru Europa, sunt stabilite în actul anexat la prezentul
tratat. Dispozi iile respectivului act fac parte integrant din prezentul tratat.

AA2005/TR/ro 17
(3) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constitu ii pentru Europa intr în vigoare dup
aderare, protocolul prev zut la articolul 1 alineatul (3) înlocuie te actul prev zut la articolul 2
alineatul (2) de la data intr rii în vigoare a tratatului men ionat. În acest caz, dispozi iile
protocolului men ionat anterior nu sunt considerate ca producând efecte juridice noi, ci ca
men inând, în condi iile stabilite în Tratatul de instituire a unei Constitu ii pentru Europa, în
Tratatul de instituire a Comunit ii Europene a Energiei Atomice i în respectivul protocol, efectele
juridice deja create de dispozi iile actului prev zut la articolul 2 alineatul (2).

Actele adoptate înainte de intrarea în vigoare a protocolului prev zut la articolul 1 alineatul (3) în
temeiul prezentului tratat sau a actului prev zut la alineatul (2) r mân în vigoare i î i men in
efectele juridice pân când aceste acte sunt modificate sau abrogate.

ARTICOLUL 3

Dispozi iile privind drepturile i obliga iile statelor membre, precum i atribu iile i competen a
institu iilor Uniunii astfel cum sunt stabilite în tratatele la care Republica Bulgaria i România devin
p r i se aplic cu privire la prezentul tratat.

AA2005/TR/ro 18
ARTICOLUL 4

(1) Prezentul tratat se ratific de Înaltele P r i Contractante în conformitate cu normele lor


constitu ionale. Instrumentele de ratificare se depun pe lâng guvernul Republicii Italiene cel târziu
la 31 decembrie 2006.

(2) Prezentul tratat intr în vigoare la 1 ianuarie 2007, cu condi ia ca toate instrumentele de
ratificare s fi fost depuse înaintea acestei date.

Cu toate acestea, în cazul în care unul din statele prev zute la articolul 1 alineatul (1) nu a depus
instrumentul s u de ratificare în timp util, prezentul tratat intr în vigoare pentru cel lalt stat care a
depus instrumentul s u. În acest caz, Consiliul, hot rând în unanimitate, decide imediat cu privire la
adapt rile devenite necesare la prezentul tratat, la articolele 10, 11 alineatul (2), 12, 21 alineatul (1),
22, 31, 34 i 46 din protocolul men ionat la articolul 1 alineatul (3) din prezentul tratat, la alineatele
(1) litera (b), (2) i (3) ale punctului 2 din anexa III la acela i protocol i la sec iunea B din anexa IV
la acela i protocol i, dup caz, la articolele 9-11, 14 alineatul (3), 15, 24 alineatul (1), 31, 34, 46 i
47 din actul men ionat la articolul 2 alineatul (2), la alineatele (1) litera (b), (2) i (3) ale punctului 2
din anexa III la acela i act i la sec iunea B a anexei IV la acela i act; hot rând în unanimitate,
Consiliul poate, de asemenea, s declare c aceste dispozi ii din protocolul men ionat anterior,
inclusiv anexele i apendicele acestuia i, dac este cazul, din actul men ionat anterior, inclusiv
anexele i apendicele acestuia, care se refer explicit la un stat care nu a depus instrumentul s u de
ratificare, au devenit caduce sau le poate adapta.

AA2005/TR/ro 19
F r a aduce atingere dispozi iilor privind depunerea tuturor instrumentelor de ratificare necesare
în conformitate cu alineatul (1), prezentul tratat intr în vigoare la 1 ianuarie 2008, în cazul în care
Consiliul adopt o decizie privind ambele state aderente în conformitate cu articolul 39 din
protocolul prev zut la articolul 1 alineatul (3) sau în conformitate cu articolul 39 din actul prev zut
la articolul 2 alineatul (2) înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constitu ii
pentru Europa.

În cazul în care se adopt o asemenea decizie cu privire numai la unul dintre statele aderente,
prezentul tratat intr în vigoare pentru statul respectiv la 1 ianuarie 2008.

(3) F r a aduce atingere dispozi iilor alineatului (2), institu iile Uniunii pot adopta înaintea
ader rii m surile prev zute la articolele 3 alineatul (6), 6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul
(4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea i al treilea, 6 alineatul (8) al doilea
paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 17, 19, 27 alineatele (1) i (4), 28 alineatele (4) i (5), 29,
30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele (3) i (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41,
42, 55, 56, 57 din protocolul prev zut la articolul 1 alineatul (3) i în anexele IV - VIII la acest
protocol. Asemenea m suri se adopt , înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei
Constitu ii pentru Europa, în conformitate cu dispozi iile similare ale articolelor 3 alineatul (6), 6
alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul (4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea
i al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 20, 22, 27 alineatele
(1) i (4), 28 alineatele (4) i (5), 29, 30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele
(3) i (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41, 42, 55, 56, 57 din actul prev zut la articolul 2 alineatul (2) i
ale anexelor IV - VIII la acest protocol.

Aceste m suri intr în vigoare numai în cazul în care i la data la care intr în vigoare prezentul
tratat.

AA2005/TR/ro 20
ARTICOLUL 5

Textul Tratatului de instituire a unei Constitu ii pentru Europa redactat în limbile bulgar i român
se anexeaz la prezentul tratat. Aceste texte sunt autentice în acelea i condi ii ca i textele Tratatului
de instituire a unei Constitu ii pentru Europa redactate în limbile ceh , danez , olandez , englez ,
eston , finlandez , francez , german , greac , maghiar , irlandez , italian , leton , lituanian ,
maltez , polon , portughez , slovac , sloven , spaniol i suedez .

Guvernul Republicii Italiene remite guvernelor Republicii Bulgaria i România câte o copie
certificat pentru conformitate a Tratatului de instituire a unei Constitu ii pentru Europa în toate
limbile prev zute la primul paragraf.

ARTICOLUL 6

Prezentul tratat, redactat într-un singur original în limbile bulgar , ceh , danez , olandez , englez ,
eston , finlandez , francez , german , greac , maghiar , irlandez , italian , leton , lituanian ,
maltez , polon , portughez , român , slovac , sloven , spaniol i suedez , textele în fiecare din
aceste limbi fiind în mod egal autentice, se depune în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care
va remite o copie certificat pentru conformitate fiec ruia dintre guvernele celorlalte state
semnatare.

AA2005/TR/ro 21