Sunteți pe pagina 1din 22

PLAN

URBANISTIC
ZONAL
Stabilire zonă funcţională pentru locuinţe
Sg de Mureş, str. Subpădure f.nr. - jud. MUREŞ

Beneficiar: GOLEA IOAN OVIDIU


Tg Mures, str. Ciucas, nr. 2, ap. 13, jud. MURES

Contine: Parte scrisă şi desenată

Proiectant
IC Development
547525 - Sâncraiu de Mureş - MS
Pârâului nr. 5A
tel: +40 733 955 141
email: icdevelopment@ymail.com
BORDEROU PIESE SCRISE ŞI DESENATE

A. PIESE SCRISE
 Pagină de titlu
 Borderou piese scrise şi desenate
 Foaie de gardă
 Listă de semnături
 Memoriu tehnic general

MEMORIU DE PREZENTARE

1. ÎNTRODUCERE
1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei
1.2 Obiectul lucrătii
1.3 Surse de documentare

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII


2.1 Evoluţia zonei
2.2 Încadrare în localitate
2.3 Elemente ale cadrului natural
2.3.1 Studiu geotehnic
2.4 Circulaţia
2.5 Ocuparea terenurilor
2.5.1 Principalele disfuncţionalităţi
2.5.2 Regimul juridic
2.6 Echiparea edilitară
2.7 Probleme de mediu
2.8 Opţiuni ale populaţiei

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ


3.1 Elemente de temă
3.2 Descrierea soluţiei urbanistice
3.3 Valorificarea cadrului natural
3.4 Modernizarea circulaţiei
3.5 Zonificarea funcţională- reglementări, bilanţ teritorial, indicii urbanistici
3.6 Dezvoltarea echipării edilitare
3.7 Protecţia mediului
3.8 Obiective de utilitate publică

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 2 / 22
4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

5. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

B. PIESE DESENATE

U.1 Încadrare în localitate Sc: 1: 10000

U.2 Încadrare în teritoriu Sc: 1: 5000

U.3 Încadrare în zonă Sc: 1: 5000

U.4 Situaţia existentă Sc: 1: 1000

U.5 Reglementări urbanistice Sc: 1: 1000

U.6 Regim juridic Sc: 1: 1000

U.7 Reglementări edilitare Sc: 1: 1000

C. ANEXE

 Certificat de Urbanism
 Extrase C.F.
 Studiu geotehnic
 Avize cerute prin Certificatul de Urbanism

întocmit,

t.arh. Gáspár I.Csaba

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 3 / 22
FOAIE DE GARDĂ

Denumirea lucrării PLAN URBANISTIC ZONAL


STABILIRE ZONĂ FUNCŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
Loc. Sângeorgiu de Mureş, str. Subpădure fn.

Faza de proiectare P.U.Z.

Beneficiar GOLEA IOAN-OVIDIU


Tg Mureş, str. Ciucaş nr. 2/13
şi GOLEA CRISTINA
Tg Mureş, p-ţa Republicii nr. 20/11

Proiectant S.C. „IC DEVELOPMENT” S.R.L.


Sâncraiu de Mureş, str. Pârâului nr. 5A

Data elaborării Noiembrie 2010

LISTĂ DE SEMNĂTURI

Funcţia Numele şi prenumele Semnătura

Şef Proiect arh. Keresztes Géza

Proiectant arh. Keresztes Géza

Desenat t.arh. Gáspár I.Csaba

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 4 / 22
MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. ÎNTRODUCERE
1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea lucrării PLAN URBANISTIC ZONAL


STABILIRE ZONĂ FUNCŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
Loc. Sângeorgiu de Mureş, str. Subpădure fn.

Beneficiar GOLEA IOAN-OVIDIU


Tg Mureş, str. Ciucaş nr. 2/13
şi GOLEA CRISTINA
Tg Mureş, p-ţa Republicii nr. 20/11

Proiectant S.C. „IC DEVELOPMENT” S.R.L.


Sâncraiu de Mureş, str. Pârâului nr. 5A

Data elaborării Noiembrie 2010

1.2 Obiectul P.U.Z.


Prezenta documentaţie a fost întocmită la solicitarea beneficiarului Golea Ioan-Ovidiu, cu
domiciliul în Tg Mureş str. Ciucaş nr. 2/13 şi Golea Cristina, cu domiciliul în Tg Mureş p-ţa Republicii
nr. 20/11, în vederea obţinerii Avizului favorabil pentru investiţia: „STABILIRE ZONĂ FUNCŢIONALĂ
PENTRU LOCUINŢE”, situat pe str. Subpădure f.n., Sg. de Mureş.
În prezent este teren arabil extravilan, cu următoarele date cadastrale:
- C.F. nr. 51208, cu nr. TOPO 51208 – Golea Cristina
- C.F. nr. 51297, cu nr. TOPO 51297 – drum acces
- C.F. nr. 51384, cu nr. TOPO 51384 – Golea Ioan-Ovidiu
- C.F. nr. 51385, cu nr. TOPO 51385 – Golea Ioan-Ovidiu,
având o suprafaţă totală de 5000 mp, cu relief în pantă uşoară, fără denivelări semnificative, cu o
formă dreptunghiulară – fiind situat în vecinătatea loturilor intravilan, cu construcţii existente.
Accesul în zona respectivă este asigurată de pe DN 15 prin strada Subpădure, accesibilitate
uşoară.
Zona studiată se poate identifica în PUG Sângeorgiu de Mureş UTR 3 – delimitat de UTR 2 şi
UTR 4 – zonă cu funcţiune dominantă de locuire, cu regim de înălţime P şi P+1, cuprinzând rezerve
pentru construcţii locuinţe.
Prin prezenta documentaţie se solicită trecerea în intravilan ca funcţiune complementară
zonei de locuit, analizarea tuturor condiţiilor pentru funcţiunea propusă şi reglementările necesare
în vederea amplasării unor case familiale, cu regim de înălţime P+M şi P+1 – în incinta identificată în
CF-urile din prezenta memoriu de 5000 mp - situat în vecinătatea intravilanului de pe strada
Subpădure, întindându-se între str. Subpădure şi loturile construite de pe str. Fântânii.
Proprietarul terenului doreşte schimbarea regimului economic, din extravilan arabil în teren
intravilan construibil, pentru edificare case de locuit.
Primăria comunei Sângeorgiu de Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş şi-au exprimat acordul în
principiu – prin Certificatul de Urbanism nr. 203/29.10.2010, exprimând necesitatea întocmirii unui

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 5 / 22
PUZ pentru analizarea tuturor condiţiilor, care concură şi asigură baza legală pentru obţinerea
Autorizaţiei de Construire.
Totodată s-a emis şi un Aviz Prealabil de Oportunitate cu nr. 128/15.10.2010 prin care se
avizează favorabil dorinţa beneficiarului.
Prin prezenta documentaţie s-au analizat următoarele:
- schimbarea regimului economic al terenului din agricol în intravilan construibil pentru
locuinţe
- asigurarea şi dimensionarea căii de acces care va deservi amplasamentul(drum de acces
care face parte, prin acord notarial, din PUZ aprobat prin Avizul Unic nr. 26/22.04.2009)
- asigurarea cu utilităţi la nivel maxim posibil
- măsuri şi acţiuni pentru protejarea şi conservarea mediului
- zonificarea funcţională a incintei – folosinţa terenului
- integrarea şi armonizarea construcţiei cu cadrul natural existent
- respectarea proprietăţilor prin circulaţia terenurilor

1.3 Surse documentare


- PUG Sângeorgiu de Mureş
- RLU – (aferent) PUG
- Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism
- Date furnizate de către Primăria Sângeorgiu de Mureş
- Ridicare TOPO – cadastrală a zonei studiate
- Studiu geotehnic

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII


2.1 Evoluţia zonei
Zona studiată se află în extravilanul comunei Sângeorgiu de Mureş fiind teren agricol, cu
următoarele vecinătăţi topografice:
- N, NE - proprietăţi private cu construcţii, terenuri arabile extravilan
- S, SV - str. Subpădure, terenuri arabile extravilan
- E, SE - terenuri arabile extravilan, str. Subpădure
Porţiunea de legătură este drum comunal – nemodernizat – folosit atât de proprietarii
caselor edificate de pe str. Subpădurii cât şi de proprietarii terenurilor agricole din zonă.
Astfel incinta studiată este foarte uşor accesibilă, aflându-se în vecinătatea str. Subpădure.
Dezvoltarea rapidă a localităţii a contribuit la necesitatea extinderii intravilanelor întocmite
prin proiecte urbanistice avizate.
Zona studiată reprezintă posibilităţi de a fi construită de activităţi compatibile cu funcţiunile
existente – în zona adiacentă terenului – prin accesibilitatea dintr-o stradă existentă şi posibilitatea
de utilare imediată cu lumină electrică şi gaz.
Staţionarea şi parcarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor.

2.2 Încadrarea în localitate


Terenul studiat se află în vecinătatea zonelor construite existente de pe str. Subpădure, cu
front la stradă şi cu o limită de teren până în loturile construite – proprietăţi private – de pe str.
Fântânii. Accesul în zonă este asigurat prin str. Subpădure de 5,00m lăţime de pământ, parţial
betonat.
Zona studiată în PUZ se va contopi ca şi funcţiune cu zona construită existentă. Ca atare este
uşor accesibilă, însă profilul străzilor viitoare trebuie prevăzută în aşa fel ca să corespundă pentru
curculaţia şi utilităţile viitoare.

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 6 / 22
2.3 Elementele cadrului natural
Terenul studiat este cu pantă uşoară, are o formă dreptunghiulară, cu limite naturale
– str. Subpădure, proprietăţi private de pe str. Subpădure, proprietăţi private str. Fântânii.
Lotul în cauză este liber(fără denivelări, rigole, etc.)
Şanţurile sunt din pământ şi nu sunt întreţinute, ceea ce cu ocazia viiturilor sau a
ploilor torenţiale poate provoca probleme de inundare.

2.3.1 Studiu geotehnic

Generalităţi

Amplasamentul este situat în extravilanul localităţii Sg de Mureş(zona Poligonului),


pe un teren cu suprafaţă relativ plană, uniformă, care din punct de vedere geomorfologic se
situează în zona de terasă, malul stâng al râului Mureş, caracterizat cu un relief lin fără
fragmentări sau denivelări locale deosebite.
Geologia generală a acestei regiuni prezintă două litologii distincte ca vârstă şi
natură. În categoria rocilor consolidate se citează formaţiunile constituite din argile, argile
marnoase compacte, marne, marne argiloase cu intercalaţii nisipoase – grezoase sau nisipuri
fine – medii, formând umplutura neogenă a bazinului Transilvan, care apare uneori şi la zi
de vârstă pannono – sarmaţiană.

Condiţii hidrologice

În conformitate cu morfologia regiunii, principalul factor hidrologic în regiune îl


constituie râul Mureş, care traversează perimetrul dispre nord-est spre direcţia sud-vest,
formând zonă de luncă şi terase bine dezvoltate pe acest sector de curs, în care sunt
cantonate acumulări bogate a apelor freatice.
În ceea ce priveşte componenţa chimică a apelor subterane acestea sunt neagresive
faţă de betoane şi metale, consform STAS.
În zonă, până la adâncimea de forare, în perioada de execuţie a forajelor, nivelul apei
subterane nu a fost interceptată.

Stratificaţia terenului
Stratificaţia terenului de fundare interceptată prin recentele foraje geotehnice
confirmă următoarele date:

- sol vegetal prăfos 0,00m – 0,35/0,90m


- praf nisipos cafeniu 0,35/0,90m – 1,80/2,60m
- praf nisipos galben 0,50/1,80m – 1,80/3,20m
- praf argilos galben 1,80/3,20m – 4,00m

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 7 / 22
Condiţii de fundare

Luând în considerare datele obţinute în urma forajelor recent executate şi rezultatele


analizelor de laborator, se poate aprecia următoarele aspecte generale privind condiţiile de
fundare:
Stratificaţia are caracter uniform care după stratul de sol vegetal se începe cu un strat
de prăfos-nisipos cafeniu galben, care face parte din categoria terenurilor medii de fundare,
urmând în continuare până la adâncimea de investigaţie un strat de praf argilos galben, din
categoria terenurilor medii dificile de fundare.
Din punct de vedere a modului de prezenţă a apei subterane, în zona de amplasament
apa subterană nu apare, nemotivând prevederea epuismente şi drenaje a apelor subterane,
în timpul săpăturilor pentru fundaţii de mică adâncime, până la 2,00m.
Conform factorilor de mai sus, zona amplasamentului se caracterizează cu risc
geotehnic redus, încadrându-se în Categoria Geotehnică nr. 1.
În contextul datelor în zona de amplasament, cu respectarea adâncimii de îngheţ a
regiunii (0,80m – 0,90m), se pot funda conform STAS 3300/2-85 în urmîtoarele condiţii:
- pentru fundaţii de mică adâncime, până la 2,00m, aplicând calculul dimensionării
fundaţiei, presiunea convenţională de calcul de bază Padm = 225 – 250kPa
- pentru fundaţii de adâncime peste 2,00m, aplicând calculul dimensionării
fundaţiei, presiunea convenţională de calcul de bază Pconv = 175 – 200kPa
Din punct de vedere seismic, amplasamentul se incadrează în grupa E, având indici
seismici de calcul Ks = 0,12 şi Tc = 0,70

2.4 Circulaţia
Zona studiată este deservită de:
- str. Subpădure, ramificat din DN 15, latura estică, una dintre vechile străzi ale
aşezării, asigurând acces spre proprietăţile private de pe str. Subpădure.
Strada Subpădure este parţial betonată, existând şi porţiuni de drum pietruite, strada
fiind prevăzută pe o porţiune cu canalizare subterană. Nu există trotuare amenajate.
Strada este racordată la reţeaua de gaz, curent electric şi apă-canalizare a comunei.
Prin actualul PUZ se propune modernizarea străzii până la porţiunea studiată,
propusă pentru introducerea în intravilan cu un profil transversal de 8,00m, dotat cu
utilităţile prelungite din str. Subpădure.
Se propune amenajarea unei alei private pe mijlocul proprietăţii, cu o lungime de
115m. Lângă acestă alee se poate parcela 5 loturi, amenajate pe partea dreaptă a aleii de
circulaţie auto şi pietonal.
Aleea privată se propune a se întreţine de proprietarii parcelelor care au servitute de
trecere.

2.5 Ocuparea terenurilor


Suprafaţa incintei studiate are 5000 mp, cu o formă dreptunghiulară, neîmprejmuită,
fiind delimitat pe o parte de str. Subpădure. Terenul este liber de orice construcţie.

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 8 / 22
2.5.1 Principalele disfuncţionalităţi
Sunt fenomene legate de faptul că terenul extravilan agricol nu este dotat cu:
- stradă modernizată circulabilă cu şanţuri şi trotuare pavate
- alimentare cu apă
- canalizare
- canale întreţinute pentru conducerea apelor de pe suprafaţă
Prin introducerea în intravilan a incintei, se vor aplica măsurile necesare privind
priorităţile impuse de reglementări, pentru asigurarea condiţiilor necesare, pentru a fi
construibilă.

DISFUNCŢIONALITĂŢI ÎN ZONA STUDIATĂ

DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI


stradă locală modernizare şi dotare stradă
profile transversale modernizare
CIRCULAŢIE
intersecţii simple neamenajate amenajare intersecţii, creare trotuare
lipsă parcaje, trotuare, şanţuri amenajare şanţuri
FOND CONSTRUIT ŞI zonă în formare, în regim mediu, cu - respectarea dreptului de proprietate
UTILIZAREA TERENURILOR funcţiuni complementare şi vecinătate
- încurajare investiţii
- stabilire, extindere intravilan
- realizare construcţii
- întocmire studiu geologic
PROBLEME DE MEDIU - traseu necontrolat al canalului, - corectare şi amenajare traseu şanţ
ce poate provoca inundaţii - zone de protecţie sanitară
- maluri neamenajate ale şanţului - alimentare cu apă-canalizare
PROTEJAREA ZONELOR - situat în apropierea poligonului - respectarea normelor sanitare în
- IN BAZA NORMELOR de tragere, al Statului Major vigoare
SANITARE General - respectare aviz APM
- FATA DE POLUARI - fântână în etapa I - respectarea aviz Statul Major General

2.5.2 Regimul juridic


Terenul studiat are o suprafaţă de 5000mp şi este identificat prin extras CF, parcelarea şi
dezmembrarea urmând a fi realizată prin lucrare topo-cadastrală, vizată de OCPI, etapă următoare
avizării PUZ. Incinta studiată este identificată în C.F. nr. 51208, 51297, 51384 şi 51385, având o
suprafaţă totală de 5000mp, GOLEA IOAN-OVIDIU ŞI GOLEA CRISTINA.

2.6 Echiparea edilitară


Zona studiată se află într-o zonă în formare, ce va fi introdusă în intregime în
intravilan, fiind o zonă vizată pentru extinderea zonei de locuit şi funcţiuni complementare.
- Iluminatul electric
există pe str. Subpădure şi pe aleea de circulaţie, LEA de 0,4kv.
- Gaz metan
există pe str. Subpădure şi pe aleea de circulaţie.
- Apa potabilă
există pe str. Subpădure, la cca. 200m de zona studiată.
- Canalizare
există pe str. Subpădure, la cca. 200m de zona studiată.

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 9 / 22
2.7 Probleme de mediu
Lipsa utilităţilor impune probleme majore de ocrotire a mediului în întreaga zonă,
împreună cu existenţa şanţurilor neamenajate.
Toate aceste elemente necesită o atenţie deosebită în realizarea investiţiilor noi în
zona studiată şi anume:
- funcţiunea propusă trebuie să fie compatibilă cu construcţiile existente din zonă
- este necesar dotarea cu toate utilităţile necesare la nivelul normelor europene
- pentru evitarea riscului de inundaţii este necesar amenajarea şi intreţinerea
şanţurilor existente şi construirea podeţelor bine dimensionate pentru acces în
zonă, care să reziste la transportul mediu şi să asigure deschiderea necesară
pentru apele din şanţuri şi cu ocazia ploilor torenţiale.

2.8 Opţiuni ale populaţiei


Din cauza ritmului rapid a extinderii zonelor construite, populaţia localităţii
Sângeorgiu de Mureş a optat pentru includerea zonei în intravilanul propus ca rezervă
pentru zonă de locuit şi funcţiuni complementare, ceea ce este exprimat şi prin acordul în
principiu al Consiliului Judeţean cu ocazia emiterii Certificatului de Urbanism şi a Avizului
Prealabil de Oportunitate pentru construirea caselor de locuit unifamiliale în regim P+M.

3. PROPUNERI DEZVOLTARE URBANISTICĂ


3.1 Elemente de temă
Tema de proiectare a fost iniţiată de proprietarul terenului studiat, privind
amplasarea unor case de locuit.
Prin Certificatul de Urbanism nr. 203/29.10.2010, eliberat de Primăria Comunei
Sângeorgiu de Mureş, s-a asigurat acordul în principiu pentru obiectivul propus.
Zona studiată este teren agricol extravilan, conform PUG avizat al localităţii
Sângeorgiu de Mureş. Organele locale au iniţiat extinderea intravilanului, pentru zonă de
locuit şi funcţiuni complementare, pe toată suprafaţa cuprinsă între zonele construite şi str.
Subpădure, urmând ca aceste propuneri care urmează să fie cuprinse în proiecte avizate să
fie legalizate.
- Se propune introducerea în intravilan a suprafeţei de 5000mp situat lângă limita
stabilită prin PUG
- Pentru a deveni zonă de locuit în regim mic şi mijlociu, construibil cu case de
locuit în sistem izolat, este necesar asigurarea accesului printr-o stradă modernă
cu utilităţi în locul drumului de deservire agricolă existentă
- Drumul de deservire agricolă propusă de a deveni stradă este deja construit pe o
latură, fără a fi modernizată, fiind dotat doar parţial cu utilităţi.

3.2 Descrierea soluţiei urbanistice


În urma analizei împrejmuirilor şi direcţiei de dezvoltare a zonei înconjurătoare
terenurile studiate se propun:
- Introducerea în intravilan a terenului studiat în suprafaţă de 5000mp
- Funcţiune de zonă de locuit în regim mediu P+M şi P+1E parcelele studiate

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 10 / 22
- Aliniamentul minim obligatoriu de 3,00m de la limitele laterale şi posterioare ale
parcelei
- Aliniamentul minim obligatoriu de 5,00m faţă de limita spre alee sau stradă
- Realizarea străzii pe partea stângă a parcelei studiate cu o ampriză de 7,50m
lăţime (6,00m +1,50m)

Casele de locuit propuse vor avea următoarele caracteristici principale:

 Regim de înălţime: P+M şi P+1E


- POT maxim admis
între 500mp – 1000mp 35%
> 1000mp 30%
- CUT maxim admis
între 500mp – 1000mp 0,6
> 1000mp 0,4
Casele de locuit unifamiliale propuse vor avea următoarele caracteristici:

A. Componenţa pe nivele
Regim propus P+M sau P+1E compus din următoarele funcţiuni:
Parter: terasă, living, sufragerie, bucătărie, scară, W.C., baie, birou, cămară, centrală
termică(pe lemne)
Mansardă: 3 dormitoare, 2 băi, scară, hol, balcoane
B. Structura propusă
- fundaţii continue din beton simplu
- ziduri portante din cărămidă sau pe structură de lemn
- acoperiş şarpantă pe structură de lemn
- planşeu din beton armat sau lemn conform proiectului de execuţie
C. Finisaje propuse
- tencuieli exterioare aplicate pe izolaţii termice zugrăvite cu vopsele culoare pastel
- interior cu finisaj semilavabil sau nobil – la cererea proprietarului
- ferestre şi uşi cu geam termopan
- placaje cu plăci ceramice sau piatră spartă pe soclii şi stâlpiuri de b.a. exterioare
- stâlpuri sculptate şi balustradă din lemn masiv tratate şi băiţuite pe terase şi
balcoane
D. Utilităţi propuse
- apă potabilă din puţ forat, urmând să fie racordat la reţeaua stradală din str.
Subpădure cca. 200m.
- canalizare racordată la fosa septică proprie, urmând să fie racordat la reţeaua
stradală din str. Subpădure. Prelungirea reţelei de apă-canalizare se va realiza din
str. Subpădure-cca. 200m.
- încălzirea cu gaz metan prin centrale proprii cu tiraj forţat, sau pe lemne prin
centrale amplasate în încăperi proprii cu acces separat de locuinţă – conform
normelor în vigoare. Branşamentul de gaz se va realiza de la conducta de gaz
existentă deja la marginea amplasamentului studiat.
- iluminatul interior şi exterior se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă de
la marginea amplasamentului, LEA de 0,4kv.
- casa complet izolată cu geamuri termopan va fi dotată cu sistem de aerisire sau
recuperator

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 11 / 22
- salubritate – colectarea selectivă a gunoiului menajer şi transportarea la groapa
de gunoi ecologică – în baza contractului cu Salubriserv. Gunoiul organic se poate
composta şi folosi în grădina proprie.

3.3 Valorificarea cadrului natural

Propunerile făcute valorifică cu maximă eficienţă cadrul natural existent, fără


agresarea mediului înconjurător. Terenul se află pe partea superioară a str. Subpădure, în
continuoarea intravilanului localităţii fiind în sine o rezervă potenţială pentru dezvoltarea
zonei de locuit.
Panorama splendidă oferită de cadrul natural înconjurător al terasei însorite este în
favoarea funcţiunii propuse.

3.4 Modernizarea circulaţiei

În situaţia actuală incinta este deservită de str. Subpădure de 5,00m lăţime pe latura
sudică a terenului, având statutul aprobat de stradă locală.
Prin aceasta este soluţionat accesul pe terenurile în studiu, dar amplasamentul fiind
într-o zonă virană, este necesar studierea dezvoltării în perspectivă a întregii zone, pentru
care se propune:
- pentru o circulaţie uşoară se propune modernizarea str. Subpădure prin lărgirea
amprizei de 5,00m la cel puţin 8,00m
- pentru colectarea apelor meteorice se propune betonarea rigolelor de scurgere
existente
- pentru o circulaţie pietonală în siguranţă se propune realizarea unui trotuar de
1,00m lăţime pe partea construită a str. Subpădure

3.5 Zonificarea funcţională - reglementări, bilanţ teritorial al suprafeţei


propuse pentru introducerea în intravilan(5000mp)

Conform PUZ zona introdusă va cuprinde urmîtoarele zone funcţionale:

Li – Subzona locuinţelor şi a funcţiunilor complementare în regim mic şi mediu –


cuprinzând incinta celor 3 parcele cu case de locuit – curţi + grădini + platforme pavate în
incinte.

Cr – Subzona circulaţii – cuprinzând:


 alea privată propusă pentru deservirea parcelelor, cu o suprafaţă de 345mp
 trotuar pietonal propus pentru deservirea parcelelor, cu o suprafaţă de 170mp
 str. Subpădure cu profilul de cel puţin 7m lăţime, obţinută prin modernizare

A – Subzona terenurilor agricole – cuprinde 2 parcele neconstruibile şi parcelele


vecine celui studiat – ele reprezentând rezerve pentru zone de locuit şi funcţiuni
complementare – necesitând întocmirea documentaţiei urbanistice în faza PUZ la
cererea proprietarilor pentru a fi introduse pentru scopul dorit în intravilan şi
schimbarea regimului tehnic al terenului din extravilan agricol în intravilan
construibil.

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 12 / 22
3.5.1 Bilanţ teritorial pe parcele construibile.
Indici realizate/parcele

Parcele Suprafaţa AC AD Alei, Grădini, POT CUT


propuse parcelei propus propus platforme zone realizat(%) realizat
verzi
1 936 0 0 0 936 0,00 0,00
2 731 0 0 0 731 0,00 0,00
3 946 98 178 35 813 10,36 0,19
4 787 98 178 35 654 12,45 0,23
5 1085 108 198 45 932 9,95 0,18
6 515 necasar realizării aleii private

Indici maximi admişi


POT maxim CUT maxim

Între 500mp – 1000mp 35% 0,6


> 1000mp 30% 0,4

H maxim 10m
Regim maxim S+P+E+M

3.5.2 Regimul de înălţime


Pentru casele de locuit propuse pe cele 3 parcele, se propune regimul de construire
P+M şi P+1E, ceea ce se încadrează în regimul maxim de S+P+E+M, prevăzut pentru zona
adiacentă construită, în subzona UTR3 din PUG avizat. Cele două parcele neconstruibile se
vor păstra ca şi zonă verde.
H maxim coamă se propune 10,00m.

3.5.3 Regimul de aliniere a construcţiilor


Se propune ca aliniamentul obligatoriu la stradă, să fie de minim 5,00m de la limita
proprietăţii. Pe laturile dinspre loturile vecine şi în partea posterioară a parcelelor, se
propune o retragere minimă de 3,00m pentru a obţine un grad de însorire cât mai favorabil.
În baza studiului geotehnic se poate prevedea subsol dat fiind nivelul scăzut al apei
freatice.

3.5.4 Modul de utilizare a terenului – rezultă din bilanţ teritorial

Folosinţa terenului EXISTENT PROPUS


introdus în intravilan mp % mp %
AGRICOL 5000 100 - -
PARCELE CONSTRUIBILE - - 2818 56,36
PARCELE NECONSTRUIBILE - - 1667 33,34
ALEE CAROSABILĂ PRIVATĂ - - 515 10,30
TOTAL 5000 100 5000 100,00

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 13 / 22
3.6 Dezvoltarea echipării tehnico-edilitare
Casele de locuit propuse se prevăd cu utilităţi unui confort maxim posibil:
- Alimentarea cu apă potabilă: se propune prelungirea reţelei de apă potabilă
existentă în str. Subpădure de cca. 200m. În cazul în care aceasta nu se va realiza în
etapa I, se rezolvă cu fântâni individuale pe fiecare parcelă.

- Canalizarea menajeră: se propune prelungirea reţelei de canalizare existentă în


str. Subpădure de cca. 200m. În cazul în care aceasta nu este posibil, pentru
construcţii din etapa I se va realiza prin staţii de epurare mecanico-biologică, care
se pot racorda la canalele existente folosindu-l ca emisar.

- Canalizarea pluvială: se va rezolva prin şanţuri de suprafaţă, care se vor vărsa în


cele două şanţuri existente de la marginea drumului existent.

- Încălzirea clădirilor: se propune prin centrale proprii pe gaz prin branşarea la


conducta existentă de pe alee sau prin centrală termică pe lemne.

- Iluminatul electric: se asigură din reţeaua stradală, prin branşarea la conducta


existentă de pe alee.

- Salubritatea: gunoiul menajer va fi colectat, selecţionat şi transportat periodic la


groapa de gunoi ecologic, pe baza unor contracte individuale cu SC SALUBRISERV
SA. Gunoiul organic se poate composta în grădină.
-
3.7 Protecţia mediului
Se va evita devărsările sau evacuările în canalurile existente lângă amplasament. Se
propune realizarea unui gard viu prin plantaţie arborescentă în interiorul împrejmuirii
fiecărei parcele.
Gardurile proprietăţilor nu vor depăşi 1,80m înălţime şi vor fi transparente.
Riscurile tehnice şi tehnologice sunt relevante în cazul nerespectării prescripţiilor
din studiul geotehnic.

3.8 Obiective de utilitate publică


3.8.1 Obiectivele de utilitate publică propuse

 str. Subpădure
 reţele electrice
 reţeaua de distribuţie gaz naturale
 canale existente, propuse pentru amenajări de mal şi regularizare
 reţeaua de alimentare cu apă potabilă dinspre str. Subpădure
 conducte colectoare de canalizare spre str. Subpădure

3.8.2 Tipul de proprietate a terenurilor


Amplasamentul studiat este proprietate privată, identificate în extrasele C.F. nr.
51208, 51297, 51384 şi 51385. Terenul studiat are o suprafaţă de 5000mp. Se vor rezulta 6

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 14 / 22
parcele, rezultate după parcelarea şi dezmembrarea într-o lucrare topo – cadastrală vizată
de OCPI, în baza propunerilor din PUZ.

CIRCULAŢIA TERENURILOR
TIPUL DE EXISTENT PROPUS
PROPRIETATE mp % mp %
PROPRIETATE PRIVATĂ 5000,00 100,00 4485 87,70
PROPUS PENTRU ASIGURARE - - 515 10,30
CIRCULAŢIE AUTO ŞI CEL
PIETONAL
TOTAL 5000,00 100,00 5000,00 100,00

4. CONCLUZII
Proprietarul terenului doreşte introducerea în intravilan a parcelei studiate pentru
construirea CASELOR DE LOCUIT UNIFAMILIALE în regim P+M şi P+1E.
Zona studiată este situată la capătul ESTIC al localităţii Sângeorgiu de Mureş, în
continuarea intravilanului stabilit în PUG.
Zona este teren plan, cu denivelări minore, deservit de str. Subpădure
Str. Subpădure este parţial amenajată, legalizată ca stradă locală - propusă pentru
modernizare cu lăţimea de cel puţin 7,00m (6,00 + 1,00m), dotată cu şanţuri, trotuare şi
utilităţi pe o latură.
Certificatul de Urbanism nr. 203/29.10.2010 eliberat de Primăria Sângeorgiu de
Mureş cu acordul Consiliului Judeţean Mureş este acordul în principiu pentru construirea
caselor pe parcela studiată. Conform Certificatului de Urbanism pentru autorizarea
construcţiilor este necesară întocmirea unui proiect de urbanism în faza de Plan Urbanistic
Zonal, în care să fie studiate condiţiile de: - amplasare, accese carosabile şi pietonale,
asigurarea utilităţilor, condiţiile geotehnice stabilite proprietăţilor private şi a domeniului
public, circulaţia terenurilor, deci toate elementele care concură la realizarea propunerilor.
După analizarea tuturor elementelor se propun:
- asigurarea amprizei de 7,00m(6,00 + 1,00) a străzii Subpădure
- realizarea unei alei carosabile din str. Subpădure cu 7,50m(1,50m trotuar – 6,00m
carosabil) lăţime până la capătul terenului

BAZA LEGALĂ FOLOSITĂ LA P.U.Z.

 PUG Sângeorgiu de Mureş


 Legea 50/1991(republicată) privind autorizarea executării construcţiilor şi unele
măsuri pentru realizarea locuinţelor(republicată în 1997), Ordinul Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991
 Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 15 / 22
 Legea nr. 289/2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind
autorizarea lucrărilor de construcţii
 Legea nr. 33 privind exproprierea pentru utilitate publică
 Legea nr. 453 privind autorizarea lucrărilor de construcţii
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 Legea nr. 137/1995
 Legea nr. 13/1974 şi HG 36/1996
 Legea nr. 213/1998
 Ordin MLPAT 91/1991 şi HG 360/2001 pentru aprobarea RGU
 HGR 525/1996 pentru aprobarea RGU
 Norme de igienă privind modul de viaţă a populaţiei Ordin 536/1997
 Codul Civil
 STAS nr. 10144/1-90 străzi – profile transversale – prescripţii de proiectare +
anexa 1 Normele tehnice (M.Of. nr. 138 bis/1998)
 Ordinul nr. 571/1997 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectrea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor
publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere,
publicat în 19 ianuarie 1998
 Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările ulterioare
 Legea nr. 1/2000 pentru construirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitată potrivit prevederilor legii fondului funciar nr.
19/1992 şi ale legii nr. 169/1997
 Legea nr. 114/1996 – legea locuinţei
 Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional
– Secţiunea I – Căi de comunicaţie
 Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural

întocmit
arh. Keresztes Géza

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 16 / 22
Volumul II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL


CASE DE LOCUIT –SÂNGEORGIU DE MUREŞ

comuna Sângeorgiu de Mureş, judeţul Mureş

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 17 / 22
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
aferent lucrării: CASE DE LOCUIT SÂNGEORGIU DE MUREŞ
comuna Sângeorgiu de Mureş, judeţul Mureş

PRESCRIPŢII GENERALE

Art.1.Prezentul regulament este întocmit pentru a fi create condiţii de amplasare coerentă


şi de calitate pe teritoriul aferent zonei studiate, situat în teritoriul administrativ al comunei
Sângeorgiu de Mureş şi în intravilanul localităţii cu acelaşi nume.

Art.2.Prezentul regulament defineşte drepturile şi obligaţiile în domeniul urbanismului,


arhitecturii şi executării construcţiilor în sensul legislaţiei specifice, în domeniul urbanismului:
● Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
(nr. 50/1991, republicată);
● Legea nr.453/2004, lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
● Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
● Legea nr.137/privind protecţia mediului,
● Legea nr.43/1998 privind regimul juridic al terenurilor,
● Legea nr.54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor,
● Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
● Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
● HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor şi judeţelor,
● Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
● Ordinul nr.571/1997 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor,
pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, publicat în 1998, 19 ianuarie,
● Legea nr.18/1991 republicată, cu modificările ulterioare,
● Legea nr.1/2000 pentru constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitată potrivit prevederilor legii fondului funciar nr.19/1992 şi ale Legii
nr.169/1997,
● Legea nr.114/1996-legea locuinţei
● Legea nr.71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a I -
Căi de comunicaţie,
● Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a V
-a -Zone de risc natural,
● Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicată);
● Legea administraţiei publice locale (nr.69/1991, republicată);
● Legea privind cirulaţia juridică a terenurilor (nr.54/1998);
● Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (nr.33/1994);
● Legea privind cadastrul imobiliar şi publicităţii imobiliare (nr.7/1996);
● Legea privind calitatea în construcţii (nr.10/1995)
● Legea privind protecţia mediului (nr.137/1995, republicată);
● Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr.82/1998 pentru aprobarea
OG nr.43/1997);
● Legea apelor (nr. 107/1996);
● Legea privind proprietatea publică şi regimul public al acesteia (nr.213/1998);

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 18 / 22
● Legea privind regimul concesiunii (nr.219/1998);
● Legea privind zonele protejate (nr.5/2000);
● Legea nr.96/1995 pentru aprobarea OG nr.12/1993/1995 privind achiziţiile publice;
● Legile privind aprobarea secţiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional;
● HGR nr.63/1994; HGR nr.163/1997; HGR nr.568/1998, OUG 60/2001 – Regulamentul privind
organizarea licitaţiilor pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii;
● Codul civil;
● Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
● Legea nr.3/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes
naţional şi european,
● Legea nr.589/12.01.2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2003
pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr. 3/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea
reţelei de transport de interes naţional şi european,
● GHID privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism-indicativ :GM-007-
2000, reglementare tehnică asprobată cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.21/N/10.04.2000.
● Ordinul comun nr.214/RT/16NN/mertie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului şi al ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru aprobarea
procedurilor de promovare a documentaţiilor şi de emiterea acordului de mediu la planurile de
urbanism şi de amenajarea teritoriului.
- Zonele funcţionale rezultate (zona de LOCUIT, circulaţie) vor trebui să coexiste şi să
funcţioneze fără a se deranja reciproc.
- Menţinerea spaţiilor libere şi amenajarea unor zone verzi, care să servească rolului de
perdele verzi de protecţie şi de ambientare, de tip urban.
- Dezvoltarea numai a funcţiunilor preconizate azi, ca funcţiuni ce pot să coexiste într-o
vecinătate nederanjantă şi în parametrii optimi, de protecţie a mediului (sol, aer, apă).

Art.7. Recomandări privind organizarea circulaţiei


- asigurarea accesului la cele 3 CASE FAMILIALE, Sângeorgiu de Mureş prin crearea
unei reţele de circulaţie cu 2 benzi de circulaţie cu racord la străzile localităţii, la gabarite
preconizate prin prezentul proiect (lăţimi de drumuri, raze de racordare, etc.),
-rezolvarea componentelor străzilor propuse (rigole, podeţe, pante de dirijare a apelor
meteorice, lucrări de sistematizare verticală),

Art.8.Prezentul regulament este valabil pentru unităţile teritoriale de referinţă nr.1, din
prezenta documentaţie.
Fac parte integrantă din regulament:
-planşa nr.5 – REGLEMENTĂRI - scara 1: 1 000,
-Fişele de regulament nr.1

Art.9.Termenii conţinuţi în Regulament, sunt explicitaţi în Legea nr. 453/2002, Hotărârea


de Guvern nr.525/1996, şi în prezenta documentaţie tehnică scrisă şi desenată (vezi LEGENDA de
pe piesele desenate şi volumele de piese scrise).

Art..10. Regulamentul este valabil în condiţiile aprobării lui către Consiliul Local
Sângeorgiu de Mureş, în condiţiile prevăzute de Legea nr.453/2002 şi Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Art.11. Schimbarea unor normative tehnice noi, ca şi apariţia altor acte normative, pot
conduce, după caz, la modificarea unor părţi sau a întregului "Regulament".

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 19 / 22
Art.12. Construirea în Unităţile Teritoriale de Referinţă conţinute în prezentul PLAN
URBANISTIC ZONAL este posibilă numai în conformitate cu "regulile" din prezentul
Regulament.

Art..13 Primăria comunei Sângeorgiu de Mureş, va pune la dispoziţia fiecărui investitor,


care a obţinut " Certificat de urbanism", o copie din Fişa şi planşa aferentă, din care face parte
parcela pe care intenţionează a se construi, pentru a fi utilizată de către proiectantul care va
întocmi documentaţia tehnică de realizare a construcţiilor, sau de urbanism, în cazul altor
funcţiuni.

întocmit
arh. Keresztes Géza

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 20 / 22
FIŞA DE REGULAMENT NR 1

Art.1. DENUMIREA ZONEI


ZONA DE LOCUIT P+M şi P+1

Art.2.DELIMITAREA ZONEI:
- limita de proprietate,
- terenuri construite şi neconstruite,

Art.3.CONSTRUCŢII EXISTENTE
-pe amplasament nu există nici un fel de construcţii existente

Art.4. CONSTRUCŢII PROPUSE


ZONA DE LOCUIT ce va cuprinde :
* Case de locuit P+M şi P+1
* utilităţi,
* trotuare,
* străzi, etc.

Art.5.REGLEMENTĂRI
Art.5.1. Regimul de aliniere a construcţiilor.
-conform PUZ,
-Construcţii locuinţe numai din materiale durabile,
-Se vor respecta întocmai reglementările privind calitatea în construcţii, siguranţa în
exploatare,
-Utilităţile se vor amplasa conform normativelor în vigoare.

Art.5.2. Suprafaţa parcelei


- pentru asigurarea terenului necesar pentru amplasarea construcţiilor preconizate, se vor
folosi loturi de cca. 787-:-1085mp
*Suprafeţele ocupate cu construcţii vor fi transmise la OCAOTA pentru a fi operate
schimbările de destinaţii ale terenurilor de către Primărie,

Art.5.3. Regimul de utilizare al terenului:


- realizarea CASE DE LOCUIT Sângeorgiu de Mureş se va face conform proiectelor de
specialitate ce se vor întocmi
Realizarea noilor construcţii se va face prin înscrierea la nivelul parcelei proprii în
următorii indici de utilizare a terenului conform prezentului PUZ
POT = 30 - 35 %
CUT = 0,4 - 0,6

Art.5.4. Regimul de înălţime.


- parter + mansardă şi parter + 1etaj

Art.5.5. Categorii de materiale de construcţii:


- materialele de construcţii folosite vor fi cele de tip "durabil".

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 21 / 22
ART.5.6. Parcaje.
- accessul în această unitate teritorială de referinţă se face din drumul de exploatare
existent ce va fi dimensionat şi realizat conform prescripţiilor în vigoare.
Pentru realizarea accesului lesnicios şi fără perturbarea circulaţiei pe drumul principal,
soluţia care se va adopta va fi:
- parcaje în incintă
- realizarea de benzi de stocare suplimentare apreciem că nu sunt necesare, lungimea
drumului permiţând parcarea temporară.

Art.5.7. Delimitări incintă.


- cu gard din plasă de sârmă sau lemn pe laturi şi din materiale durabile pe front(soclu
beton, panou lemn sau confectii metalice) cu înălţimi ce nu vor depăşi 1,80m înălţime.

Art.5.8. Plantaţii zone verzi.


Plantaţiile de tip arbori şi arbuşti se propun pe conturul parcelelor ce va deveni zonă de
protecţie vizuală.

Art.6.Utilităţi.
Toate utilităţile propuse vor respecta legislaţia în vigoare, normele sanitare şi de protecţia
mediului.
Ampriza şi profilul transversal sau longitudinal al accesului, apele pluviale şi amenajările
se vor realiza în aşa fel încât să nu afecteze defavorabil parcelele învecinate sau drumurile
adiacente.
Reţelele ce vor fi amplasate subteran, sau aerian, după caz,

întocmit
arh. Keresztes Géza

Stabilire Zonă Funcţională pentru locuinţe – SG. MUREŞ str. Subpădure f.n. 22 / 22