Sunteți pe pagina 1din 4

Normă-cadru nr.

6/1994
din 08/03/1994

privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin

Publicat in MOF nr. 119bis - 14/06/1995


Versiune consolidata in 15/01/2009

Pct. 320. - În actiunile lor cambiale Banca Nationala a Romaniei şi instituţiile de credit se vor
integra în procedurile de executare silita, tinand seama de urmatoarele elemente orientative:
a) cambia are valoarea unui titlu executoriu pentru suma inscrisa pe titlu impreuna cu dobanda
(daca aceasta a fost stipulata), pentru dobanda legala calculata cu incepere de la data scadentei,
pentru cheltuielile de protest şi cheltuielile pentru incunostintare (notificare), precum şi pentru alte
cheltuieli justificate. Executarea cambiala urmeaza o procedura speciala:
b) posesorul cambiei are urmatoarele drepturi în ceea ce priveste o cambie pe care debitorul
cambial nu o onoreaza la scadenta;
- sa intenteze o actiune cambiala prin care sa obtina o hotarare judecatoreasca asupra cambiei
neplatite la scadenta;
- sa procedeze la executarea cambiala;
c) procedura executarii cambiale este urmatoarea: pe baza cambiei ajunsa la scadenta şi
neplatita de debitorul cambial, posesorul acesteia poate cere judecatoriei investirea ei cu formula
executorie;
d) judecatoria, verificand existenta elementelor formale ale cambiei şi ajungerea ei la scadenta,
printr-o incheiere de investire, va dispune aplicarea formulei executorii pe titlu. Incheierea de
investire nu este supusa apelului;
e) pentru investirea cambiei cu formula executorie nu este necesara prezentarea actului de
protest. Prin incheierea de investire nu se poate dispune ca acelasi act sa se execute fata de unii
debitori şi fata de altii nu; debitorii pentru executarea carora este necesara dresarea protestului
sunt liber a se prevala sau nu de neindeplinirea formalitatii de dresare a protestului.
Debitorii de regres care inteleg a se prevala de neefectuarea protestului sunt în drept ca pe cale
de contestatie la executare sa invoce nulitatea actelor de executare pentru lipsa protestului;
f) o data ce cambia a fost investita cu formula executorie, posesorul ei va putea proceda la
indeplinirea formalitatilor de executare, pe toata perioada de timp cat dreptul sau nu a fost
prescris, respectiv: trei ani de la scadenta contra obligatului principal; un an de la scadenta contra
girantului sau a altor debitori de regres; sase luni de la scadenta daca este vorba de regresul unui
girant sau al altui debitor de regres care a platit. Procedura de executare silita se va efectua la
judecatoria în a carei raza de competenta se afla locul de plata al cambiei;
g) executarea va incepe printr-o somatie adresata unuia sau oricaruia dintre obligatii cambiali.
Somatia se va face conform regulilor în materia executarii silite. Ea cuprinde: transcrierea exacta
a cambiei, precum şi a celorlalte acte din care rezulta suma datorata. Aceasta suma se stabileste
de către posesor prin actul de somatie.
h) daca executarea se va face contra unui debitor de regres, somatia va cuprinde transcrierea
actului de protest, act care, cuprinzand la randul sau reproducerea exacta a cambiei, face inutila
transcrierea titlului şi în actul de somatie;
i) daca debitorul contra caruia se face executarea a semnat cambia, în orice calitate, prin
procura, în somatie va fi mentionat actul din care rezulta mandatul;
j) somatia pentru executare se va comunica debitorului caruia ii este adresata conform normelor
de procedura respective. Neindeplinirea comunicarii somatiei conform cu aceste norme atrage
nulitatea acesteia, cu toate consecintele care decurg atat în ceea ce priveste formele de
executare pe baza unei astfel de somatii, cat şi în ceea ce priveste durata prescriptiei, care se
intrerupe numai printr-o executare valabila;
k) în termen de cinci zile de la primirea somatiei debitorul va putea face opozitie la executare;
l) opozitia se adreseaza la judecatoria care a investit cambia cu formula executorie. Prin urmare,
în caz de comisie rogatorie, debitorul nu va putea face opozitie la judecatoria care executa şi nici
opozitie pentru a opri efectele executorii ale titlului cambial.
m) nu vor putea face contestatie la judecatoria care executa atat tertele persoane, straine de
cambie, dovedind ca bunurile asupra carora se indreapta executarea nu apartin debitorului
urmarit;
n) opozitia se judeca în sedinta publica, de urgenta şi cu precadere inaintea oricarei alte cauze.
În contra hotararii pronuntate asupra opozitiei se poate face apel în termen de 15 zile de la
pronuntare, apel care se declara şi se judeca conform regulilor de procedura civila;
o) pe baza opozitiei, judecatoria care a inceput executarea va putea suspenda executarea numai
daca oponentul nu recunoaste semnatura de pe titlu, inscriindu-se în fals, sau nu recunoaste
procura;
p) desfasurarea şi incheierea executarii nu impiedica judecarea în continuare a opozitiei;
r) în cazul în care se stabileste ca posesorul cambiei nu avea dreptul sa ceara şi sa desfasoare
executarea cambiei, acesta va fi obligat prin hotarare judecatoreasca sa restituie suma incasata,
plus cheltuielile de judecata şi de executare;
s) eventualele daune, ocazionate de o executare nelegala, nu se pot pretinde şi stabili decat pe
cale de actiune separata, conform regulilor de drept comun;
t) în cazul în care judecatoria acorda suspendarea executarii, creditorul are dreptul ca, pe baza
titlului pe care-l poseda şi fara necesitatea altei actiuni decat insasi cererea de executare, sa
obtina de la aceeasi judecatorie ca masura de asigurare asupra debitorului oponent: un
sechestru asigurator, o poprire sau o posibila urmarire de venituri;
u) prevederile art. 61 şi art. 62 din Legea asupra cambiei şi biletului la ordin se aplica şi cambiilor
emise în strainatate, daca asemenea efecte executorii sunt admise şi de legea locului unde
cambia a fost admisa.

În temeiul art. 63 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin:
În procesele cambiale pornite, fie pe cale de actiune, fie pe cale de opozitie la somatia de
executare, debitorul nu va putea opune posesorului decat exceptiunile de nulitatea titlului, potrivit
dispozitiunilor art. 2, precum şi cele care nu sunt oprite de art. 19.
Exceptiunile personale vor trebui sa fie de grabnica solutiune şi intotdeauna intemeiate pe o
proba scrisa.
Exceptiunile cambiale trebuiesc propuse la primul termen de infatisare.
Prin primul termen de infatisare se intelege primul termen la prima instanta, cand procedura fiind
indeplinita partile pot pune concluzii în fond, chiar daca paratul sau oponentul nu se prezinta.

Pct. 510. - În ceea ce priveşte biletul la ordin, Banca Naţională a României şi instituţiile de credit
vor aplica, având în vedere specificul acestui titlu, dispoziţiile prezentelor norme cuprinse în pct.
43-50 şi pct. 177-179 privind cambia plătită de un al treilea sau într-o altă localitate decât aceea a
domiciliului trasului, pct. 51-53 privind dobânda, pct. 54-57 privind indicarea sumei de plată, pct.
58-59 privind efectele unor semnături, pct. 60 privind semnătura, pct. 61 şi 62 privind falsul
reprezentant, pct. 63-66 privind emiterea de titluri prin mandatar, pct. 70-79 privind cambia în alb,
pct. 80-147 privind girul, pct. 187-220 privind avalul, pct. 221-228 privind scadenţa, pct. 237-264
privind plata, pct. 245-2542 şi pct. 2641 privind prezentarea la plată în original, pct. 2642-26411
privind prezentarea la plată prin trunchiere, pct. 265-268 privind acţiunea sau executarea
cambială, pct. 269-300 şi pct. 302-342 privind regresul în caz de neplată, pct. 343-373 privind
protestul, pct. 374-378 şi pct. 396-412 privind plata prin intervenţie, pct. 413-416 şi pct. 424-426
privind copiile, pct. 430-435 privind alterările, pct. 467-470 privind zilele de sărbătoare legală,
calendarul termenelor şi inadmisibilitatea termenului de graţie, pct. 473 privind subscrierea prin
punere de deget, pct. 338-342 privind acţiunea decurgând din îmbogăţirea fără cauză justă, pct.
436-453 privind anularea sau înlocuirea titlului şi pct. 454-466 privind prescripţia.
Normă-cadru nr. 7/1994
din 08/03/1994

privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cecuri

Publicat in MOF nr. 119bis - 14/06/1995


Versiune consolidata in 15/01/2009

Pct. 256. - În actiunile lor legale privind cecurile, Banca Nationala a Romaniei şi instituţiile de
credit se vor integra în procedurile de executare silita, tinand seama de urmatoarele elemente
orientative:
a) cecul are valoarea unui titlu executoriu pentru suma inscrisa pe el, impreuna cu dobanda
legala calculata cu incepere de la data prezentarii, pentru cheltuielile aferente protestului şi
pentru cele aferente incunostintarii (notificarii), precum şi pentru alte cheltuieli justificate.
Executarea în materie de cec urmeaza o procedura speciala;
b) posesorul cecului are urmatoarele drepturi în ceea ce priveste un cec neplatit la prezentare.
- sa intenteze o actiune prin care sa obtina o hotarare judecatoreasca asupra cecului neplatit la
prezentare;
- sa procedeze la executare;
c) procedura executarii este urmatoare: pe baza cecului prezentat în termenul legal şi neplatit de
tras, posesorul acestuia poate cere judecatoriei investirea lui cu formula executorie;
d) judecatoria, verificand existenta elementelor formale ale cecului şi prezentarea lui la plata în
termenul legal, printr-o incheiere de investire, va dispune aplicarea formulei executorii pe cec.
Incheierea de investire nu este supusa apelului;
e) pentru investirea cecului cu formula executorie nu este necesara prezentarea actului de
protest. Prin incheierea de investire nu se poate dispune ca acelasi act sa se execute fata de unii
debitori şi fata de altii nu; debitorii pentru executarea carora este necesara dresarea protestului
sunt liberi a se prevala sau nu de neindeplinirea formalitatilor de dresare a protestului.
Debitorii de regres care inteleg a se prevala de neefectuarea protestului sunt în drept ca, pe cale
de contestatie la executare, sa invoce nulitatea actelor de executare pentru lipsa protestului;
f) din momentul în care cecul a fost investit cu formula executorie, posesorul lui va putea proceda
la indeplinirea formalitatilor de executare, pe toata perioada de timp cat dreptul sau nu a fost
prescris, respectiv 6 luni calculate de la expirarea termenului de prezentare.
În cazul în care cererea de investire a cecului cu formula executorie este facuta de un girant care
a platit contra unui alt debitor de regres, indeplinirea formalitatilor de executare se poate face pe
toata perioada de timp cat dreptul sau nu a fost prescris, respectiv 6 luni din ziua în care obligatul
respectiv a platit cecul.
Procedura de executare silita se va efectua la judecatoria în a carei raza de competenta se afla
locul de plata a cecului;
g) executarea va incepe printr-o somatie adresata uneia sau mai multor persoane obligate prin
ce. Somatia se va face conform regulilor de procedura în materia executarii silite. Ea cuprinde
transcrierea exacta a cecului sau a protestului, precum şi a celorlalte acte din care rezulta suma
datorata. Aceasta suma se stabileste de catre posesor prin actul de somatie;
h) daca executarea se face impotriva unui debitor de regres, somatia va cuprinde transcrierea
actului de protest, act care, cuprinzand la randul sau reproducerea exacta a cecului, face inutila
transcrierea instrumentului şi în actul de somatie;
i) daca debitorul impotriva caruia se face executarea a semant cecul, în orice calitate, prin
procura, în somatie va fi mentionat actul din care rezulta mandatul;
j) somatia pentru executare se va comunica debitorului caruia ii este adresata conform normelor
de procedura respective. Neindeplinirea comunicarii somatiei conform acestor norme atrage
nulitatea acesteia, cu toate consecintele care decurg atat în ceea ce priveste formele de
executare pe baza unei astfel de somatii, cat şi în ceea ce priveste durata prescriptiei care se
intrerupe numai printr-o executare valabila;
k) în termen de 5 zile de la primirea somatiei, debitorul poate face opozitie la executare;
l) opozitia se adreseaza la judecatoria care a investit cecul cu formula executorie. Prin urmare, în
caz de comisie rogatorie, debitorul nu va putea face opozitie la judecatoria care executa şi nici
vreo opozitie pentru a opri efectele executorii ale cecului.
m) nu vor putea face opozitie la judecatoria care executa decat tertele persoane, straine de cec,
dovedind ca bunurile asupra carora se indreapta executarea nu apartin debitorului urmarit;
n) opozitia se judeca în sedinta publica de urgenta şi, cu precadere, inaintea oricarei alte cauze.
Impotriva hotararii pronuntate asupra opozitiei se poate face apel în termen de 15 zile de la
pronuntare, apel care se declara şi se judeca conform regulilor de procedura civila;
o) pe baza opozitiei, judecatoria care a inceput executarea o va putea suspenda numai daca
oponentul nu recunoaste semnatura de pe cec, inscriindu-se în fals, sau daca nu recunoaste
procura;
p) desfasurarea şi inchiderea executarii nu impiedica judecare în continue a opozitiei;
r) în cazul în care se stabileste ca posesorul cecului nu avea dreptul sa ceara şi sa desfasoare
executarea cecului, acesta va fi obligat, prin hotarare judecatoreasca, sa restituie suma incasata
plus cheltuielile de judecata şi de executare;
s) eventualele daune ocazionate de o executare nelegala nu se pot pretinde şi stabili decat pe
cale de actiune separata conform regulilor de drept comun;
t) în cazul în care judecatoria acorda suspendarea executarii, posesorul are dreptul ca pe baza
cecului pe care il poseda şi fara necesitatea altei actiuni, decat insasi cererea de executare, sa
obtina de la aceeasi judecatorie, ca masura de asigurare asupra debitorului oponent un
sechestru asigurator, o poprire sau o posibila urmarire de venituri;
u) prevederile art. 53 şi 54 din Legea asupra cecului se aplica şi cecurilor emise în strainatate,
daca asemenea efecte executorii sunt admise şi de legea locului unde a fost emis cecul.

În temeiul art. 55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului:


În procesele pornite, fie pe cale de actiune, fie pe cale de opozitie, la somatia de executare a
cecului, debitorul nu va putea opune decat exceptiunile de nulitate a titlului prevazut de art. 2,
precum şi cele care nu sunt oprite de art. 23.
Exceptiunile personale vor trebui sa fie de grabnica solutiune şi intotdeauna intemeiate pe o
proba scrisa.
Exceptiunile trebuiesc invocate la primul termen de infatisare.
Prin primul termen de infatisare se intelege primul termen de la prima instanta, cand procedura
fiind indeplinita, partile pot pune concluzii în fond, chiar daca paratul sau oponentul nu se
prezinta.