Sunteți pe pagina 1din 40

Vizat,

Administrator

REGULAMENT ORDINE INTERIOARA

al CENTRULUI MEDICAL DE SANATATE


MINTALA ALARES SRL

Regulamentul de ordine interioara stabileste norme de conduita si de disciplina,


principii in relatiile de munca si reglementari in raporturile de munca, ce se aplica in
cadrul CENTRULUI MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES SRL.

Temeiul legal al prezentului regulament il reprezinta Legea 53/2003 Codul muncii cu


modificarile si reglementarile ulterioare, Legea 95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 46/2003- legea drepturilor
pacientului, Codul de deontologie medicala cu modificarile si completarile ulterioare.
CUPRINS

CAP. I Dispozitii generale ………………………………………. pag. 3


CAP. II Structura organizatorica ……………………………...…… pag. 4
CAP. III Atributiile unitatii sanitare …………………...............….. pag. 5
CAP. IV Atributiile personalului………………………………..…. pag. 6
CAP. V Criterii si proceduri de evaluare profesionala a salariatilor …..pag.7
CAP. V Principiul nediscriminarii si a inlaturarii oricarei forme
de incalcare a demnitatii………………………………....... pag. 9
CAP. VI Drepturile si obligatiile conducerii unitatii sanitare ….... pag. 10
CAP. VII Drepturile si obligatiile salariatilor …………………..… pag. 12
CAP. VIII Codul de conduita al salariatilor ……………………..….. pag.17
CAP IX Securitatea si sanatatea in munca ………………………... pag.21
CAP. X Protectia maternitatii la locul de munca …………….....… pag.22
CAP. XI Conducerea unitatii sanitare …………………………...… pag.26
CAP. XII Timpul de munca si timpul de odihna ………………...….. pag.28
CAP.XIII Formarea profesionala ..........................................................pag.30
CAP. XIV Reguli privind solutionarea petitiilor adresate de catre
salariati sau terte persoane ……………………………….. pag.31
CAP. XV Raspunderea disciplinara ………………………….….…. pag.32
CAP. XVI Raspunderea patrimoniala …………………………….… pag.36
CAP. XVII Dispozitii finale ………………………………………… pag.38
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. CENTRUL MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES SRL, cod unic


de inregistrare: 35669815 , cu sediul social in mun.Slatina, str. Cornisei nr.8, bl.FA6,
sc.E, ap.3 camerele 2 si 3, jud.Olt, cod postal 230011, este persoana juridica autorizata
in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. nr.116/2009, aprobata cu modificari si
completari ulterioare prin Legea nr.80/2010, cu modificarile ulterioare, ale Legii
nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , ale Legii nr.26/1990
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 359/2004
cu modificarile si completarile ulterioare, prin Rezolutia nr.1791/18.02.2016, Dosar nr.
3752/17.02.2016 , a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt.

Art. 2. Durata pentru care este infiintata este nedeterminata.

Art. 3. In cadrul CENTRULUI MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES


SRL se acorda servicii de asistenta medicala de urgenta – anamneza, examen clinic si
conduita terapeutica/ tratament, in limita competentei si a dotarii tehnice a cabinetului
medical, servicii diagnostice si terapeutice, servicii de sanatate conexe actului medical,
precum si servicii de informare si consiliere sociala/ familiala.

Art. 4. Veniturile unitatii sanitare provin din:


• Contractul de furnizare de servicii medicale incheiate cu Casa de Asigurari de
Sanataten Olt
• Subventii de la bugetul de stat si bugetul local
• Donatii
• Sponsorizari
• Venituri proprii realizate
• Dobanzi, dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legii
• Orice alte venituri provenite in conditiile legii.

Art. 5. Regulamentul de Ordine Interioara cuprinde regulile si normele de conduita


necesare pentru desfasurarea activitatii centrului in conditii optime.
Prezentul Regulament de Ordine Interioara se aplica intregului personal angajat al
unitatii, indiferent de durata contractului de munca, de modalitatea salarizarii sau de
timpul de munca prestat. De asemenea se aplica si celor ce efectueaza voluntariat in baza
unui contrac de voluntariat.
Firmele de specialitate care asigura diferite servicii in incinta unitatii in baza unor
contracte au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara.
Nerespectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara constituie
abatere de la normele de conduita, ordine si disciplina din unitate si se sanctioneaza in
raport cu fapta savarsita si prevederile legale.
Orice salariat poate semnala, in scris, incalcarea unui drept din Regulamentul de
Ordine Interioara in masura in care face dovada incalcarii acestuia. In raport cu modul de
solutionare, controlul legalitatii dispozitiilor este de competenta instantelor judecatoresti,
cu respectarea temeiului legal de sesizare.

Art. 6. Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste cadrul organizatoric al


unitatii, regulile de desfasurare a activitatii acestuia, drepturile si obligatiile angajatorului
si al salariatilor.

CAPITOLUL II
Structura organizatorica

Art. 7. In cadrul CENTRULUI MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES


SRL functioneaza Cabinetele medicale de Psihiatrie si Psihiatrie Pediatrica, precum si
Laboratorul de Psihologie.
Art.8. Domeniul principal de activitate: cod CAEN:
862 – Activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica,
Activitate principala:
8622 – Activitati de asistenta medicala specializata
Activitati secundare:
8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8899 – Alte activitati sociale, fara cazare n.c.a.

CAPITOLUL III
Atributiile unitatii sanitare

Art. 9. CENTRUL MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES SRL are in


principal, urmatoarele atributii:

1) Obligativitatea pastrarii confidentialitatii asupra tuturor informatiilor ce decurg


din serviciile acordate beneficiarilor;
2) Obligativitatea punerii la dispozitia beneficiarilor a Registrului de Sugestii si
Reclamatii;
3) Obligativitatea verificarii termenului de valabilitate a aparatului medical de
urgenta si a verificarii periodice a echipamentelor utilizate
4) Obligativitatea acordarii de servicii in mod nediscriminatoriu;
5) Obligativitatea respectarii dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii
medicale in situatiile de trimitere in consulturi interdisciplinare;
6) Obligativitatea pastrarii unei evidente specifice a consultatiilor, tratamentelor si
serviciilor oferite in registre si fise ;
7) Obligativitatea existentei unei liste de programare a beneficiarilor si lista cu
criteriile de acces prioritar la serviciile furnizorului;
8) Stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice;
9) Obligativitatea completarii prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci
cand este cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice (initiale);
10) Definirea manevrelor ce implica solutii de continuitate, a materialelor utilizate si a
conditiilor de sterilizare;
11) Neutilizarea materialelor si a instrumentelor a caror conditie de sterilizare nu este
sigura;
12) Asigurarea unui cadru organizatoric, mijloace de protectie si pregatire pentru
activitatea de protectie civila si aparare impotriva dezastrelor.

CAPITOLUL IV
Atributiile personalului

Art.10. Principalele atributii ale personalului sunt:


1) sa asigure asistenta de calitate beneficiarilor de servicii medicale si/sau
psihologice;
2) sa realizeze manipularea medicamentelor (inclusiv a celor cu regim special)
conform normelor specifice in materie;
3) sa realizeze permanent educatia sanitara a pacientilor prin activitati de consiliere;
4) sa foloseasca si sa pastreze in conditii corespunzatoare echipamentul si
instrumentarul cu care lucreza, sa participe la colectarea instrumentarului si a
materialelor de unica folosinta utilizat si sa asigure depozitarea acestora in
conditii de securitate in vederea distrugerii;
5) sa respecte normele in vigoare privind prevenirea si combaterea infectiilor
nosocomiale;
6) sa respecte secretul profesional si confidentialitatea datelor/ informatiilor/
documentelor despre care au luat la cunostinta la locul de munca;
7) sa respecte programul de lucru;
8) sa indeplineasca orice alte sarcini de serviciu in scopul bunei functionari a
activitatii Centrului stabilite prin fisa postului in limitele competentei profesionale
si in interese de serviciu.
CAPITOLUL V CRITERII ŞI PROCEDURI DE EVALUARE PROFESIONALĂ
A SALARIAŢILOR

Art.11. Evaluarea performanţelor individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii


personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de
evaluare stabilite.

Art.12. Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru:


- exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor;
- determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a salariaţilor şi de
creştere a performanţelor;
- stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corecţilor;
- micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor persoane
incompetente.

Art.13. Evaluatorul este persoana din cadrul societăţii, cu atribuţii de conducere a


compartimentului în cadrul căruia işi desfăşoară activitatea angajatul evaluat sau, după
caz, care coordonează activitatea respectvului angajat.

Art.14. Procedura de evaluare a performanţelor se aplică fiecărui angajat, în raport cu


cerinţele postului.

Art.15. Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor


profesionale individuale prin acordarea fiecărui obiectiv şi criteriu a unei note de la 1 la
5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire. Nota finală se obţine făcând media
aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.

Art.16. Semnificaţia notelor prevăzute anterior este următoarea:


- nota 1 - nivel minim;
- nota 5 - nivel maxim.
Art.17 Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum
urmează:
- între 1,00 – 2,00 - nesatisfăcător - performanţa este cu mult sub standard (în acest
caz se va evalua dacă salariatul respectiv mai poate fi menţinut pe post;
- între 2,01 – 3,00 - satisfăcător - performanţa este nivelul minim al standardelor
sau puţin deasupra lor (acesta este nivelul minim acceptabil al performanţelor ce trebuie
atins şi de salariaţii mai puţin competenţi sau lipsiţi de experienţă);
- între 3,01 - 4,00 - bine - prformanţa se situează în limitele superioare ale
standardelor şi ale performanţelor realizate de către ceilalţi salariaţi;
- între 4,01 - 5,00 - foarte bine - persoana necesită o apreciere specială întrucât
perfoemanţele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanţelor
celorlalţi salariaţi.

CRITERII EVALUARE PROFESIONALĂ


MUNCITOR NECALIFICAT

1) volumul lucrărilor realizate


2) disponibilitate la efort
3) calitatea muncii
4) adaptabilitate
5) munca în echipă
6) disciplina în muncă
7) prezenţa la lucru

CRITERII DE EVALUARE PROFESIONALĂ


MUNCITOR CALIFICAT

1) pregătirea profesională
2) volumul lucrărilor realizate
3) disponibilitate la efort
4) calitatea muncii
5) adaptabilitate
6) iniţiativă
7) munca în echipă
8) disciplina în muncă
9) prezenţa la lucru

CRITERII DE EVALUARE PROFESIONALĂ


FUNCŢII DE CONDUCERE

1) pregătirea profesională
2) abilităţi de conducător
3) calitatea deciziei
4) adaptabilitate
5) iniţiativă
6) autocontrol
7) comportament etic

CAPITOLUL VI
Principiul nediscriminarii si a inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii

Art.18.(1) Relatiile dintre unitate si angajatii sai sunt guvernate de principiul


nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii, principiu garantat
prin Constitutia Romaniei.
(2) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti
angajatii, indiferent de vechimea in munca ori functia in care sunt angajati.
(3) Este interzis orice fel de discriminare directa sau indirecta fata de un angajat, bazata
pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, origine sociala,
handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta politica sau sindicala.
(4) Eliminarea formelor de discriminare se realizeaza prin:
- solutionarea pe cale amiabila a conflictelor aparute in urma savarsirii de acte sau
fapte de discriminare
- sanctionarea comportamentului discriminatoriu.

Art.19. Angajatilor le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala si
dreptul la protectia datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL VII
Drepturile si obligatiile conducerii unitatii

Art.20. Drepturile conducerii unitatii sunt:


10) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
11) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;
12) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati in limita competentei
profesionale si a interesului de serviciu;
13) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
14) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiuni
corespunzatoare, potrivit legii, Contractului de Munca si Regulamentului de
Ordine Interioara;
15) sa distribuie salariatii in posturi conform pregatirii profesionale;
16) sa stabileasca modalitatile si caile de organizare si functionare a unitatii conform
normelor legale in vigoare, pentru asigurarea in conditii optime a activitatii
medicale si a serviciilor conexe actului medical;
17) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, conform
specificului activitatii, in conditiile legii si Contractului de munca.

Art. 21. Obligatiile unitatii sunt urmatoarele:


8) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor ce
privesc desfasurarea relatiilor de munca;
9) sa asigure permanent conditiile de munca conform normelor de securitate si
sanatate in munca;
10) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege si Contractul de Munca;
11) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa
retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariat, conform legii;
12) sa infiinteze registrul general de evidenta al salariatilor si sa opereze inregistrarile
prevazute de lege;
13) sa elibereze, la cerere si in timp util, toate documentele ce atesta calitatea de
salariat a solicitantului;
14) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor;
15) sa organizeze timpul de lucru;
16) sa asigure cursuri de pregatire si calificare profesionala a salariatilor in vederea
cresterii calitatii serviciilor medicale si serviciilor conexe actului medical;
17) sa asigure conditiile materiale (aprovizionarea cu materiale sanitare,
medicamente, combustibil, energie electrica, logistica) necesare desfasurarii
activitatii in bune conditii;
18) sa asigure conditiile se securitate si sanatate in munca;
19) sa intocmeasca si sa transmita salariatilor fisele de post cu atributiile ce le revin;
20) sa asigure conditiile pentru aplicarea normelor igienico-sanitare si sa se preocupe
de imbunatatirea conditiilor de munca;
21) sa asigure conditii organizatorice si tehnice in scopul realizarii la parametri
cantitativi si calitativi conform indicatorilor propusi;
22) sa ia masuri corespunzatoare pentru organizarea activitatii astfel incat aceasta sa
se desfasoare in conditii de disciplina si in siguranta:
23) sa asigure respectarea Legii Pacientului;
24) sa exercite control asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre
salariat;
25) sa asigure confidentialitatea si protectia beneficiarilor de servicii.
CAPITOLUL VIII
Drepturile si obligatiile salariatilor

Art.22. Drepturile salariatilor sunt:


8) dreptul la salarizare corespunzatoare pentru munca depusa;
9) dreptul la concediu de odihna anual;
a) Dreptul la concediu de odihna annual platit este garantat tuturor salariatilor.
b) Durata minima a concediului de odihna este de 20 de zile lucratoare.
c) Durata concediului de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an
calendaristic.
d) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
e) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul
incetarii contractului individual de munca.
f) In cazul concediului de odihna fractionat , se vor efectua intr-un an calendaristic cel
putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
10) dreptul la egalitate de sanse si tratament;
11) dreptul la demnitate in munca;
12) dreptul la sanatate si securitate in munca;
13) dreptul la informare si perfectionare profesionala;
14) dreptul la informare si consultare.

Art.23. Obligatiile salariatilor sunt urmatoarele:


Personalul unitatii sanitare are obligatia sa isi desfasoare activitatea in mod responsabil,
conform reglemetnarilor legale, codului de deontologie medicala, prezentului
Regulament de Ordine Interioara si cerintelor prevazute in fisa postului.
Fisa postului unui salariat poate fi modificata si/sau completata de catre angajator
in timpul executarii contractului individual de munca, fara consimtamantul salariatului, in
oricare dintre urmatoarele situatii:
a) atributiile (sarcinile) de serviciu inscrise in fisa poastului nu asigura un grad
complet de ocupare a timpului normal de munca,
b) au aparut acte normative noi ce impun salariatului in cauza un alt tip de obligatii
sau obligatii suplimentare fata de cele inscrise in fisa postului,
c) sarcinile de serviciu nu mai corespund specificului functiei ocupate sau conditiilor
pentru care au fost stabilite.
d) salariatul in cauza este promovat sau avansat intr-un grad profesional ori treapta
profesionala superioara, ori este trecut intr-o functie inferioara.

Fisa postului va fi reexaminata si avizata de angajator, fiindu-i inmanate doua


exemplare salariatului. Salariatul are obligatia semnarii pentru luare la cunostinta si
remiterea angajatorului exemplarului semnat. Salariatul are dreptul sa formuleze in scris
observatii motivate cu privire la atributiile stabilite la fisa postului in acelasi termen.
Refuzul implicit sau explicit de a indeplini obligatia prevazuta in fisa postului
echivaleaza cu refuzul de executare( indeplinire) a atributiilor (sarcinilor) de serviciu si
constituie abatere disciplinara.

Salariatii au urmatoarele obligatii :


1. sa respecte programul de lucru;
2. sa foloseasca integral si cu maxima eficienta timpul de munca;
3. de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
4. sa respecte secretul de serviciu;
5. de a nu intrebuinta in scopuri personale, de a nu sustrage bunuri din
logistica unitatii sanitare. Fapta constituie furt si se va proceda la luarea
masurilor legale;
6. de a nu intrebuinta in scopuri personale, de a nu sustrage, de a nu
comunica altora/ de a nu copia documente/ date/ informatii ce le-au fost
incredintate sau la care au acces in timpul serviciului;
7. sa respecte masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
8. sa cunoasca, sa respecte si sa aplice normele si instructiunile de
functionare a echipamentelor si a utilajelor de lucru;
9. sa cunoasca si sa respecte normele de protectie a muncii, de folosire a
echipamentului de lucru si sa contribuie la preintampinarea accidentelor
de munca;
10. sa efectueze anual examene medicale periodice, in cazurile si conditiile
stabilite de medicul de Medicina Muncii;
11. sa cunoasca si sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor si
sa contribuie la apararea integritatii bunurilor si valorilor unitatii;
12. sa-si insuseasca cunostintele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu,
precum si legile, regulamentele, instructiunile si ordinele referitoare la
sarcinile de serviciu;
13. sa dea dovada de simt de raspundere si grija deosebita in administrarea si
buna conservare a instalatiilor, precum si a altor mijloace materiale, bunuri
si valori incredintate;
14. sa se prezinte la serviciu in starea corespunzatoare indeplinirii in bune
conditii a sarcinilor, sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice la
locul de munca si sa nu lucreze sub influenta lor, sa nu fumeze in incinta
unitatii;
15. in timpul serviciului sa nu paraseasca locul de munca, decat in stiutatii
activitatilor de teren ori cu exceptia situatiilor in care acest lucru este luat
la cunostinta de catre angajator si permis;
16. sa respecte regulile de acces in unitate, sa nu primeasca persoane straine la
locul de munca, decat in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
17. sa se prezinte, la cererea angajatorului, in cel mai scurt timp, la serviciu
pentru: prevenirea sau inlaturarea efectelor unei inundatii,furtuni, incendii
si alte asemenea;
18. sa poarte corect uniforma si ecusonul in timpul programului de lucru si sa
respecte dispozitiile in vigoare cu privire la folosirea acesteia:
19. sa adopte si sa manifeste o comportare civilizata in relatiile de serviciu;
20. in relatiile cu persoanele din afara unitatii si cu pacientii, salariatii vor
avea un comportament civilizat, tinuta demna, cuviincioasa, vor manifesta
solicitudine, vor evita discutiile neprincipiale si contradictorii;
21. sa nu aiba alte preocupari in timpul programului de lucru decat cele legate
de realizarea sarcinilor de serviciu;
22. sa pastreze curatenia la locul de munca;
23. in conditiile in care nu poate sa-si indeplineasca atributiile de serviciu,
salariatul este obligat sa informeze in scris angajatorul;
24. in conformitate cu prevederile din Codul Muncii si prezentului
Regulament, salariatii raspund pentru pagubele aduce unitatii din vina si in
legatura cu munca lor;
25. sa manifeste onestitate fata de Centru, ra-I respecte autoritatea si sa apere
interesele si prestigiul acestuia;
26. salariatul aflat in imposibilitatea de prezentare la locul de munca este
obligat sa anunte, prin orice mijloace, in cel mai scurt timp,maxim 3 zile
de la ivirea situatiei, angajatorul depsre imposibilitatea prezentarii la locul
de munca;
27. sa respecte reglementarile legale referitoare la completarea si calitatea
registrelor, fiselor si foilor de observatie, precum si a tuturor
componentelor informatiei necesare gestiunii corecte si eficiente a
activitatilor medicale si conexe actului medical acordate in unitate;
28. sa respecte legea drepturilor pacientului
29. sa nu conditioneze efectuarea activitatilor din cadrul obligatiilor de
serviciu prin pretinderea de foloase materiale sau oneroase;
30. sa instiinteze angajatorul de indata ce au luat la cunostinta de existenta
oricaror nereguli in legatura cu activitatea ce se desfasoara in unitate ce
pun in pericol viata persoanelor sau prejudicierea patrimoniului societatii;
31. sa instiinteze angajatorul, in termen de 5 zile, cu privire la modificarea
datelor din actul de identitate (stare civila, domiciliu etc), alte date
personale,date de contact etc;
32. personalul medical cu studii superioare si medii are obligatia de a-si
actualiza actele necesare functiilor, respectiv contractul de asigurare
malpraxis, Certificatul de Membru CMR, Certificat de Libera Practica
OAMR;
33. sa instiinteze angajatorul cu privire la aparitia starii de incapacitate
temporar de lucru si sa comunice datele de identificare, respectiv numele
medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de
24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care
aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zilele
declarate nelucratoare, salariatii au obligatia de a instiinta angajatorul in
prima zi lucratoare;
34. sa prezinte certificatele de concediu medical pana cel tarziu data de 05 a
lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul medical, in caz
contrar se va refuza plata indemnizatiei de concediu medical. Constituie
refuz justificat la plata indemnizatiilor de concedii medicale urmatoarele
situatii: necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu
medical de catre medicul care a eliberat sau avizat respectivul certificat,
neprezentarea certificatului de concediu medical in termenele prevazute de
lege si de prezentul Regulament, acordarea retroactiva a certificatelor de
concediu medical in afara situatiilor prevazute de lege, certificatul de
concediu medical ce depaseste durate maxime prevazute de dispozitii
legale, amanarea platii, ca urmare a sesizarii comisiilor ce efectueaza
controlul de catre angajatorul ce constata eliberari nejustificate de
concedii medicale, alte situatii similare temeinic fundamantate;
35. sa nu permita/ inlesneasca patrunderea/ stationarea la locul de munca a
persoanelor din mass-media fara acordul angajatorului;
36. sa nu ofere informatii verbale/ scrise/ foto/ video, sa nu permita/
inlesneasca efectuarea de inregistrari audio/ video in incinta unitatii fara
acordul angajatorului.

Art.24. Reglementarea programului de lucru


1) Activitatea este consemnata zilnic in condica de prezenta, cu trecerea orei de
incepere si ora de terminare a programului, concordanta dintre pontaj si condica
atestand prezenta la locul de munca ori pe teren, atunci cand se realizeaza
acordarea serviciilor medicale persoanelor aflate in evidenta cabinetelor cu boli
cronice la domiciliul acestora, si prestarea muncii in cursul lunii respective.
2) Pentru salariatii cu norma intreaga,studii medii sau fara studii, durata normala de
munca este de 8 ore/zi si 40 ore/saptamana.
Programul de lucru poate fi modificat la solicitatea salariatilor printr-o cerere scrisa
adresata angajatorului si avizata de acesta. sau de comun acord, prevazut in act aditional
la contractul individual de munca.

Art.25. Salariatii cu functii si atributii de conducere, pe langa obligatiile prevazute


anterior, au, dupa caz, obligatii principale:
1) sa aduca la cunostinta salariatilor obligatiile si raspunderile ce le revin;
2) sa dea dispozitii ferme si precise, asigurand conditiile necesare pentru executarea
lor intocmai si la timp;
3) sa ia masuri pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de protectia muncii si
PSI si de Protectie civila cu respectarea reglementarilor in vigoare in aceasta
materie;
4) sa cunoasca aptitudinile, gradul de pregatire si comportamentul salariatilor din
subordine;
5) sa puna la dispozitia salariatilor, potrivit specificului muncii, mijloace necesare
desfasurarii in bune conditii a activitatii si sa asigure starea corespunzatoare a
acestora.

CAPITOLUL IX
Codul de conduita al salariatilor

Art.26. Conduita personala


(1) Etica profesionala se afla la baza activitatii de asitenta medicala si servicii conexe
actului medical acordate de unitatea sanitara.
(2) Principiile etice au la baza valorile fundamentale ale asitentei medicale: furnizarea
de servicii in beneficiul pacientilor, justitia sociala, demnitatea si unicitatea
individului, importanta relatiilor interumane, integritatea persoanei,
autodeterminarea si competenta.
(3) Personalul unitatii nu foloseste relatia sa cu pacientii pentru obtinerea de avantaje
sau alte interese personale.
(4) Fumatul in spatiile publice inchise este interzis, conform Legii nr.349/2002 pnetru
prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu
modificarile si completarile ulterioare. Fumatul in incinta unitatii este considerat
abatere disciplinara.
(5) Este interzisa introducere, in perimetrul destinat cadrelor medicale, a persoanelor
ce nu sunt angajate ale unitatii;
(6) Este interzisa conditionarea in exercitarea atributiilor specifice postului pentru
primirea de foloase materiale si/sau oneroase ;
(7) Este interzisa parasirea locului de munca in timpul programului de lucru fara
acordul angajatorului;
(8) Este interzisa prezentarea la locul de munca: in stare de ebrietate sau in tinuta
necuviincioasa, ori in stare avansata de oboseala ce poate pune in pericol atat
securitatea propriei persoane, cat si a celorlalti participanti la procesul de munca
sau poate duce la executarea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu;
(9) Este interzisa introducerea/comercializarea sau consumul de bauturi alcoolice,
produse psihotrope, substante narcotice, etnobotanice/ halucinogene de orice tip;
(10) Este interzisa practicarea de activitati ce contravin atributiilor de serviciu sau care
pot perturba activitatea celorlalti salariati;
(11) Este interzisa executarea in timpul programului de lucru a unor lucrari personale
ori straine interesului unitatii;
(12) Este interzisa scoaterea din unitate a oricaror bunuri(aparate, instrumente,
echipament de protectie, materiale sanitare, obiecte de logistica etc) si documente
apartinand unitatii, fara acordul scris al angajatorului;
(13) Este interzisa instrainarea oricaror bunuri date in folosinta, pastrare sau uz
comun, precum si deteriorarea functionala, calitativa sau descompletarea acestora,
ca rezultat al utilizarii ori manevrarii necorespunzatoare;
(14) Este interzisa folosirea in scopuri personale, aducerea la cunostinta pe orice cale
ori copierea pentru alte persoane, fara aprobarea scrisa a angajatorului, a unor
documente sau informatii privind activitatea unitatii sau a datelor specificate in
fisele sau dosarele personale ale angajatilor sau ale pacientilor;
(15) Este interzisa efectuarea de mentiuni, stersaturi, rectificari sau semnarea pentru
un alt salariat in condica de prezenta;
(16) Este interzisa stergerea din computerele unitatii a oricaror documente sau fisiere;
(17) Este inacceptabila atitudinea necorespunzatoare fata de ceilalti angajati (insulta,
calomnia, purtarea abuziva, lovirea sau vatamarea integritatii corporale);
(18) Este interzisa comiterea de fapte ce ar putea pune in pericol siguranta unitatii, a
propriei persoane sau a colegilor;
(19) Este interzisa introducerea, raspandirea sau afisarea in interiorul institutiei a unor
afise,documente etc, fara aprobarea angajatorului;
(20) Este interzisa agresiunea de orice fel asupra pacientilor;

Art.27. Mediul de munca


CENTRUL MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES SRL asigura
salariatilor conditii necesare desfasurarii optime a activitatii profesionale. Activitatea se
desfasoara pe baza principiului nediscriminarii pe criterii de sex, orientare sexuala,
caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune
politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala. Discriminarea
pe criteriile enuntae este interzisa.

Art.28. Relatiile interumane


(1) Personalul unitatii incurajeaza si intareste relatiile dintre persoane cu scopul de a
promova, reface, mentine si/ sau imbunatatii calitatea vietii pacientilor.
(2) Personalul unitatii actioneaza cu onestitate si responsabilitate in concordanta cu
misiunea profesiei si standardele profesionale.

Art.29. Competenta
1) Toate actiunile unitatii se inscriu in limitele de competenta ale profesiei.
2) Pregatirea profesionala trebuie sa fie un proces continuu de perfectionare a
personalului medical.
3) Starile persoanei (emotionale sau de alta natura) nu influenteaza calitatea
activitatilor unitatii.

Art.30. Confidentialitatea
1. Personalul sanitar respecta dreptul la viata privata al pacientilor. Detaliile
referitoare la viata privata vor fi solicitate doar daca acestea sunt relevante pentru
investigarea sau terapia cazului. Odata obtinute aceste informatii, personalul
medical are obligatia de a pastra confidentialitatea acestora.
2. Personalul unitatii are obligatia de a nu furniza date despre starea de sanatate a
pacientilor, decat in cazurile expres prevazute de lege, cu acordul angajatorului.
Este interzisa divulgarea, sustragerea, furnizarea de date/ informatii/ documente
cu caracter confidential, fara acordul scris al angajatorului.

Art.31. Contactul fizic


Personalul unitatii nu manifesta fata de pacienti sau rudele acestora comportamente
licentioase, vulgare, verbale sau fizice.

Art.32. Limbajul
Personalul unitatii foloseste un limbaj adecvat si respectuos fata de pacienti si insotitorii
acestora, si evita folosirea de expresii ce pot aduce prejudicii persoanelor.

Art.33. Colaborarea interdisciplinara si consultarea


(1) Salariatii ce sunt membri in echipe multidisciplinare, participa la luarea deciziilor
ce vizeaza ameliorarea starii de sanatate a pacientilor, folosind valorile porfesiei si
experienta profesionala
(2) Salariatii solicita si ofera consultanta si consiliere colegilor ori de cate ori este
nevoie.
Art.34. Conflicte intre colegi
a) Disputele intre colegi se rezolva in interiorul echipei de catre cei implicati si prin
respectarea dreptului partilor la opinie.
b) Conflictele dintre colegi sunt rezolvate fara implicarea pacientilor.

Art.35. Incompetenta si comportamentul lipsit de etica


(1) In cazul in care unul dintre colegi manifesta un comportament lipsit de etica sau
incompetenta, ceilalti colegi ii asigura sprijin si asistenta.
(2) Salariatii actioneaza pentru a descuraja, preveni si corecta comportamentul lipsit
de etica.

Art.36. Angajamentul fata de unitate


1. Salariatii respecta politica, principiile si prezentul Regulament de ordine
Interioara
2. Salariatii participa la imubnatatirea politicilor si activitatii unitatii sanitare.

Art.37. Conflictele de munca


Conflictele de munca se solutioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.38. Conduita privata:


(1) Salariatii vor evita ca prin propriul comportament sa aduca prejudicii Centrului si
profesiei.
(2) Salariatii vor evita ca problemele personale sa le afecteze performantele
profesionale, atitudinea fata de pacienti sau interesele pacientilor. In cazul in care
nu pot evita aceasta situatie, salariatii vor solicita consultare si sprijin profesional.
CAPITOLUL X
Securitatea si sanatatea in munca

Art.39. Prin securitate si sanatate in munca, conform prevederilor legale se intelege


ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii
in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii si integritatii fizice si psihice,
sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

Art.40. Regulile privind securitatea si sanatatea in munca se aplica persoanelor angajate


de catre unitate.

Art.41. Unitatea medicala are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor in


toate aspectele legate de munca si va lua masurile necesare pentru:
a. asigurarea securitatii si protectia salariatilor;
b. prevenirea riscurilor profesionale;
c. informarea si instruirea salariatilor;
d. asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in
munca;
e. aplicarea principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri salariale
echitabile
f. asigurea insertiei socioprofesionale a persoanelor defavorizate
g. acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea angajatilor, adaptate
naturii activitatilor si marimii unitatii, tinand seama de persoanele prezente;
h. stabilirea legaturilor necesare cu servicii specializate, indeosebi in ceea ce priveste
primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare, pompieri;
i. informarea, cat mai curand posibil, a tuturor angajatilor ce pot fi expusi unui pericol
grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate
ori care trebuie a fi luate pentru protectia lor;
j. luarea masurilor si furnizarea instructiunilor pentru a da angajatilor posibilitatea sa
opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona
sigura, in caz de pericol grav si iminent;
k. a nu impune angajatilor reluarea lucrului in situatia in care exista un pericol grav si
iminent, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate;
l. a realiza evaluarea riscurilor pentru sanatatea si securitatea umana, inclusiv pentru acele
grupuri sensibile la riscuri specifice;
m. a decide asupra masurilor de protectie care trebuie sa fie luate si, dupa caz, asupra
echipamentului de protectie care trebuie utilizat;
n. a tine evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai
mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor
periculoase, precum si a accidentelor de munca.

Art.42. (1) Orice eveniment va fi comunicat conducerii unitatii medicale de catre


persoana ce a luat la cunostinta de producerea acestuia.
(2) Prin eveniment, conform prevederilor legale, se intelege accidentul care a antrenat
decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in
indeplinirea atributiilor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de
traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicati angajati, incidentul periculos,
precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legat de profesie.

Art.43. In caz de pericol iminent, evacuarea salariatilor se efectueaza conform planurilor


de evacuare afisate in acest scop. Este interzisa manipularea materialelor de stingere a
incendiilor in afara utilizarii lor normale, deranjarea in orice mod a accesului nestingherit
la ele, precum si spre iesirile de evacuare stabilite.

Art.44. Prevederile privind sanatatea si secuitatea in munca, ce sunt cuprinse in prezentul


Regulament se completeaza cu prevederile legislatiei incidente in materie, precum si cu
procedurile generale si specifice instituite la nivel de unitate pe linie de securitate si
sanatate in munca.
CAPITOLUL XI
Protectia maternitatii la locul muncii

Art.45. (1) Protectia maternitatii la locul de munca se asigura conform OUG nr.96/2003,
cu modificarile si completarile ulterioare, si a Normelor de aplicare a acesteia;
(2) Salariata gravida este obligata sa anunte in scris conducerea unitatii asupra starii
fiziologice de graviditate si sa anexeze documentul medical eliberat de medicul de
familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;
(3) Salariata care a nascut recent si si-a reluat activitatea, dupa efectuarea concediului de
lauzie, poate solicita conducerii unitatii, in scris, masurile de protectie prevazute de lege,
anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni
de la data la care a nascut;
(4) Salariata care alapteaza are dreptul, in cursul programului de lucru de 8 ore, la doua
pauze, pentru alaptare, de cate o ora fiecare, pana la varsta de un an a copilului. La
cererea angajatei, pauzele pot fi inlocuite cu reducerea programului de munca zilnic, cu
doua ore, fara a-i afecta diminuarea drepturilor salariale;
(5) Dispensa pentru consultatii se acorda de catre conducerea unitatii in limita a maxim
16 ore pe luna, pentru cazurile in care investigatiile se pot efectua numai in timpul
programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale;
(6) Concediul postnatal este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are dreptul sa
il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu durata totala de
126 de zile;
(7) Concediul de risc maternal este concediul de care beneficiaza salariatele gravide,
salariatele care au nascut recent si salariatele care alapteaza, pentru protectia sanatatii si
securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor.

Art.46. Salariata are obligatia sa instiinteze conducatorii unitatii cu privire la starea de


graviditate, a nasterii recente si/sau a faptului ca se afla in perioada de alaptare,
depunand, in copie, anexa de supraveghere medicala a gravidei sau lauzei, completata
corespunzator de medic, insotita de o cerere scrisa care sa contina informatii referitoare
la starea proprie de maternitate si, dupa caz, soliciatarea de a i se aplica masurile de
protectie prevazute de lege.

Art.47. Unitatea va transmite copiile de pe documentele depuse de salariata, in termen de


10 zile, la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara
activitatea.

Art.48. Unitatea are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra starii de gravidie a


salariatei si nu va informa alti angajati, decat cu acordul scris al acesteia si doar in
interesul bunei desfasurari a procesului de munca.

Art.49. Salariatele gravide, salariatele care au nascut recent, salariatele care alapteaza au
dreptul la un concediu de risc maternal dupa cum urmeaza:
a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit legii;
b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele care au nascut
recent si cele care alapteaza, in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia
pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau, in
cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani.

Art.50. Concediul de risc maternal:


a) se poate solicita de catre gravida salariata, care a nascut recent sau care alapteaza;
b) se poate acorda de catre medicul de familie sau de catre medicul specialist, care
va elibera un certificat medical in acest sens;
c) unitatea va aproba solicitarea scrisa a salariatei numai daca aceasta este insotita de
documente justificative;
d) se poate acorda in intregime sau fractionat, in functie de recomandarea medicului
si de justificarea unitarii privind posibilitatea de eliminare a riscurilor de la locul
de munca, pentru sanatatea salariatei;
e) perioada de acordare: nu poate depasi cumulat 120 de zile si se poate acorda
integral sau fractionat, in conditiile legii;
f) nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de legislatia privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Art.51. Prevederile privind protectia maternitatii la locul de munca, ce sunt cuprinse in


prezentul regulament, se completeaza cu prevederile legislatiei in materie in vigoare.

CAPITOLUL XII
Conducerea unitatii sanitare

Art.52. CENTRUL MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES SRL este condus


de catre 2 administratori, fiecare cu puteri conferite depline, pe perioada nelimitata:
1. PATRASCU ALINA, CNP 2810806284556, cu domiciliul in mun.Slatina,
str.Libertatii nr.15, bl.GA8, sc.A, et.2, ap.11, jud.Olt;
2. OPREA GEORGE-ANDREI, CNP 1830406250944, cu domiciliul in
mun.Craiova, str. Tarancutei nr.18, jud.Dolj.
Art.53. In domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice, administratorii:
1) stabilesc si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie
de normativul de personal in vigoare;
2) numeste si elibereaza din functie personalul unitatii;
3) aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal;
4) aproba structura organizatorica, reorganizarea, schimarea sediului si a denumirii
unitatii

Art.54. In domeniul managementului serviciilor medicale, administratorii:


1. indruma si coordoneaza activitatea de prevenire a infectiilor nosocomiale;
2. dispun masuri necesare in vederea realizarii indicatorilor de performanta a activitatii
asumati;
3. raspund de asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru realizarea unor acte medicale
de calitate de catre personalul medico-sanitar din unitate;
4. urmaresc realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de
unitate;
5. negociaza si incheie, in numele si pe seama unitatii, protocoale de colaborare si/sau
contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitatii si cresterii calitatii
serviciilor medicale;
6. negoziaza si incheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de
sanatate, in conditiile stabilite in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
7. pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale cu case de sanatate private;
8. pot incheia contracte cu directiile de sanatate publice judetene in vederea derularii
programelor nationale de sanatate si desfasurarii de ctivitati specifice
9. raspund de respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la drepturile
pacientului si dispun masurile necesare atunci cand se constata incalcarea acestora.

Art.55. In domeniul managementului economico-financiar, administratorii:


1) aproba si raspund de realizarea programului anual de achizitii;
2) identifica surse suplimentare pentru cresterea veniturilor unitatii;
3) raspund de respectarea si aplicarea corecta a legislatiei in domeniu.

Art.56. In domeniul managementului administrativ, administratorii:


a) aproba si raspunde de respectarea regulamentului de organizare si functionare;
b) reprezinta unitatea in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
c) incheie acte juridice in numele si pe seama unitatii, conform legii;
d) raspund de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispun de
masuri de imbunatatire a activitatii unitatii;
e) incheie, in numele unitatii medicale, contracte de cercetare pentru desfasurarea de
activitati de cercetare stiintifica medicala, in conformitate cu prevederile legale;
f) raspund de respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea
secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor beneficiarilor de servicii,
informatiilor si documentelor referitoare la activitatea unitatii;
g) pun la dispozitia organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in
conditiile legii, informatii cu privire la activitatea unitatii;
h) raspund de orgabizarea arhivei si de asigurarea documentelor prevazute de lege,
in format scris si electronic;
i) raspund de organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor,
sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea unitatii;
j) raspund de monitorizarea si raportarea datelor specifice activitatii medicale,
economico-financiare, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere,
prevenire si control, in conformitate cu reglemetarile legale in vigoare;
k) conduc activitatea unitatii in conformitate cu reglementarile in vigoare;
l) raspund de respectarea si aplicarea corecta de catre unitate a prevederilor actelor
normative ce reglementeaza activitatea unitatii.

CAPITOLUL XIII
Timpul de munca si timpul de odihna

Art.57. Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru


indeplinirea sarcinilor de munca.
1. Pentru salariatii angajati cu studii superioare, angajati cu norma intreaga,
durata normala a timpului de munca, este de 7 ore pe zi si de 35 de ore pe
saptamana;
2. Pentru salariatii cu studii medii sau fara studii, angajati cu norma intreaga,
durata normala a timpului de munca, este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe
saptramana.

Art.58. Norma de timp exprima timpul efectiv lucrat de un salariat si cuprinde timpul
alocat efectuarii sarcinilor de serviciu, timpul pentru intreruperi impuse de desfasurarea
sarcinilor, timpul pentru pauze legale in cadrul programului de munca. Se aplica tuturor
categoriilor de salariati.
Art. 59. (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
- zilele de 1, 2 si 24 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- 1 iunie;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie – Sf.Apostol Andrei;
- 1 decembrie;
- 25 si 26 decembrie;
- doua zile penntru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora
- ziua de 7 aprilie- Ziua Mondiala a Sanatatii, cu recuperare intr-un interval de 30 de zile
lucratoare.
(2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.

Art.60. Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor


1) Dreptul la concediu de odihna annual este garantat tuturor salariatilor;
2) Dreptul la concediul de odihna annual nu poate forma obiectul unei
cesiuni, renuntari sau limitari;
3) Durata minima a concediului annual este de 20 de zile lucratoare;
4) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an;
5) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa
numai in cazul incetarii contractului individual de munca;
6) Pentru perioada de concediu de odihna salariatul beneficiaza de o
indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza,
indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada
respectiva, prevazute in contractul individual de munca;

7) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de


forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la
locul de munca, urmand a-si efectua ulterior zilele ramase neefectuate din
concediul de odihna;
8) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile
libere platite, care nu se include in durata concediului de odihna;
9) Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in
familie sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza:
a. casatoria salariatului – 5 zile
b. casatoria unui copil – 3 zile
c. nasterea copiilor – 5 zile+10 zile daca a urmat un
curs de puericultura
d. deces ruda gradul I – 5 zile

Art.61. Suspendarea Contractului Individual de Munca


(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat prin acordul partilor in cazul
concediilor fara plata, pentru studii sau pentru interese personale dupa cum urmeaza:
a. pana la 90 de zile calendaristice pe an pentru situatii personale sau studiu;
b. pana la 12 luni pentru angajare in strainatate;
c. pentru alte situatii, cu avizul organizatiilor sindicale.
(2) In toate cazurile mentionate mai sus se va solicita anterior aprobarii cererii de
concediu fara plata avizul conducerii unitatii;
(3) Contractul individual de munca se suspenda in situatia in care salariatul absenteaza
nemotivat. Daca salariatul absenteaza mai mult de 3 zile intr-un interval de 3 luni se
considera abatere disciplinara.

CAPITOLUL XIV
Formare profesionala

Art.62. Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare


profesionala pentru toti salariatii, cheltuielile fiind suportate partial sau total de catre
unitatea medicala.
Art.63. (1) Angajatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare
profesionala si cu avizul unitatii si fara ca absenta salariatului sa prejudicieze grav
desfasurarea activitatii.
(2) Concediile pentru studii se pot acorda cu sau fara plata.
(3) Perioada in care salariatul beneficiaza de concediu platit se stabileste de comun acord
cu angajatorul.
(4) Salariatii care au beneficiat de un curs sau stagiu de formare profesionala, cu
suportarea cheltuielilor partiale sau totale ale unitatii angajatoare, nu pot avea initiativa
incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.
(5) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei prevazute la alin.(4) determina obligatia
salariatului la suportarea tutror cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala,
proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la
contractul individual de munca.

CAPITOLUL XV
Reguli privind solutionarea petitiilor adresate unitatii de catre salariati sau de catre
terte persoane

Art.64. (1) Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulate
in scris ori prin posta electronica pe care un salariat ori o terta persoana o adreseaza
conducerii unitatii.
(2) In rezolvarea petitiilor individuale ale salariatilor, acestea vor fi inregistrate in
Registru general de intrari al unitatii.
(3) Termenul pentru raspunsul la petitii de catre conducerea unitatii este de 30 de zile
calendaristice.
(4) In cazul in care petitionarul formuleaza mai multe petitii, sesizand acceasi problema,
acestea se vor conexa, redactandu-se un singur raspuns ce va face referire la toate petitiile
primite. Daca ulterior trimiterii raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi
petitionar, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, iar la numarul initial se va face
mentiunea despre faptul ca s-a raspuns.
(5) Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legislatiei muncii
urmatoarele fapte:
- refuzul nejustificat de inregistrare a unei petitii,
- nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor,
- interventiile sau staruintele pentru rezolvarea uneor petitii in afara cadrului legal,
- primirea directa de la un petitionar a unei petitii, in vederea rezolvarii, fara sa fie
inregistrata si repartizata in vederea solutionarii.

CAPITOLUL XVI
Raspunderea disciplinara

Art.65. Constiuie abateri disciplinare cel putin urmatoarele fapte:


Fapta in legatura cu munca, care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu
vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, prevederile
prezentului Regulament de Ordine Interioara, ale contractului individual de munca
aplicabil, precum si orice alte prevederi legale in vigoare constituie abatere si se
sanctioneaza indiferent de functia ocupata de salariatul ce a comis abaterea.
Nerespectarea obligatiilor ce ii revin salariatului, derivate din prevederile prezentului
Regulament intern, ale fisei postului sau contractului individual de munca, dupa cum
urmeaza:
1) Nerespectarea programului de lucru, a conditiilor stabilite pentru pauze sau a
interdictiei de a fuma in incinta unitatii;
2) Prezentarea la lucru sub influenta bauturilor alcoolice ori substante, sau
introducerea acestora in incinta unitatii, ce pot afecta capacitatea de reactie
(fiziologica sau psihologica) in aprecierea unui pericol sau evitarea unei situatii
periculoase in procesul muncii;
3) Neanuntarea in timp a conducatorilor unitatii despre imposibilitatea de a se
prezenta a doua zi la lucru;
4) Comportament inadecvat fata de conducerea unitatii, fata de un alt salariat ori fata
de pacienti sau apartinatori ai acestora;
5) Nerespectarea masurilor dispuse de conducerea unitatii in sensul asigurarii
bunurilor impotriva deprecierii, distrugerii sau sustragerii acestora;
6) Nerespectarea confidentialitatii datelor/ informatiilor de care au luat la cunostinta
la locul de munca;
7) Sustragerea de documente, informatii, bunuri sau produse apartinand unitatii
8) Scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor sau utilizarea incorecta a acestor dispozitive;
9) Nerespectarea normelor de igiena personala sau neglijenta in utilizarea grupurilor
sanitare;
10) Inscrierile de date false in cererile adresate conducerii unitatii sau pe parcursul
unei cercetari prealabile a unei fapte savarsite de catre salariat sau de catre un alt
salariat;
11) Parasirea, chiar si temporara, a locului de munca fara acordul conducerii unitatii,
cu exceptia cazurilor fortuite sau de forta majora, in care se pune in pericol
securitatea sau sanatatea la locul de munca a propriei persoane, a unuia sau a mai
multor salariati;
12) Refuzul de a semna sau lua la cunostinta orice document intocmit de conducerea
unitatii , la cererea unitatii, prin care se stabilesc masuri organizatorice si/sau
tehnice de securitate si sanatate in munca, disciplina muncii, atributii sau sarcini
de serviciu etc. Angajatul poate formula obictiuni/observatii cu privire la
documentul de care a luat cunostinta;
13) Refuzul de a intocmi in scris orice document/ nota de serviciu/ referat etc. la
cererea conducerii unitatii;
14) Neintocmirea in timp util a documentelor din domeniul de responsabilitate;
15) Netransmiterea in timp util catre colegi a informatiilor si datelor pe care le detine
necesare pentru buna desfasurare a activitatii;
16) Incalcarea regulilor de disciplina la locul de munca si a normelor privind
exploatarea, intretinerea si administrarea bunurilor unitatii;
17) Mai mult de 3 zile de absenta nemotivata de la serviciu in decursul a 3 luni este
considerata abatere disciplinara grava ce se sanctioneaza cu desfacerea
contractului de munca;
18) Parasirea locului de munca inainte de sosirea schimbului, daca se lucreaza in
schimburi;
19) Efectuarea in timpul programului de lucru a unor activitati sau lucrari personale
ce nu au legatura cu sarcinile de serviciu;
20) Neinstiintarea conducerii unitatii privind existenta unor abateri, nereguli ce ar
impiedica desfasurarea normala a activitatii;
21) Nerespectarea regulilor privind combaterea infectiilor nosocomiale;
22) Fumatul in unitate;
23) Comiterea oricaror acte sau fapte ce ar pune in pericol siguranta unitatii,
angajatilor si pacientilor;
24) Intarzierile repetate la program;
25) Refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu, stabilite prin
fisa postului, listele de sarcini sau dispozitiile ierarhice;
26) Dezvaluirea de secrete si difuzare neautorizata, comunicarea sau divulgarea de
informatii pe orice cale, copierea pentru altii de acte, schite, planuri de elemente
privind activitatea unitatii fara aprobarea scrisa a conducerii unitatii;
27) Permiterea/ inlesnirea accesului/stationarii in incinta unitatii a persoanelor mass-
media fara acordul scris al conducerii unitatii;
28) Oferirea de informatii verbale/ scrise/ foto/ video sau permiterea/ inlesnirea
efectuarii de inregistrari audio/ video fara acordul scris al conducerii unitatii;
Situatiile expuse sunt limitative, ele putand fi completate cu orice fapte ce se
inregistreaza ca abateri disciplinare.

Art.66. (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica,


potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au
savarsit o abatere disciplinara.
(2) Nu se poate aplica nici o sanctiune fara cercetare disciplinara.
Art.67. (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care
salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertisment scris;
b) retrogradare din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o
perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) Sanctiunea disciplinara se radieaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca
salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea
sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

Art.68. (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.


(2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura masura.

Art.69. Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea


abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
1) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
2) gradul de vinovatie al salariatului;
3) consecintele abaterii disciplinare;
4) comportarea generala in serviciu a salariatului;
5) eventualele sanctiuni disciplinare savarsite anterior de catre acesta.
Art.70. Procedura cercetarii prealabile
(1) Sub sanciunea nulitatii absolute, nici o masura nu poate fi dispusa mai inainte de
efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(2) Odata cu luarea la cunostinta de catre angajator de savarsirea unei fapte ce ar putea fi
considerata abatere disciplinara, acesta emite o decizie de cercetare disciplinara.
(3) Decizia de cercetare disciplinara prealabila trebuie sa descrie actiunea si inactiunea
cercetate, data producerii acestora, prevederile avute in vedere ca fiind incalcate, cine a
facut sesizarea, data si ora la care are loc prima audiere. Audierea trebuie consemnata in
scris sub sanctiunea nulitatii.
(4) La prima audiere sunt convocati toti salariatii care erau prezenti sau ar fi trebuit sa fie
prezenti in locul si la data la care a avut loc fapta.
(5) Dupa prima audiere, conducerea unitatii comunica angajatului concluziile celor
audiati.
(6) Daca se considera ca exista o abatere disciplinara, I se va comunica angajatului
Decizia de cercetare disciplinara prealabila, impreuna cu copia de pe actul de sesizare a
faptei si copii de pe actele ce stau la baza acuzatiei si se acorda un termen de 2 zile
lucratoare pentru a-si formula, intr-o nota explicativa, apararea in scris sau pentru a se
prezenta in fata conducerii unitatii pentru a prezenta probe in apararea sa, inclusiv
martori.
(7) In cazul in care angajatul refuza primirea, aceasta va fi transmisa prin scrisoare
recomandata la domiciliul sau resedinta acestuia sau prin orice mijloc ce asigura
transmiterea textului si dovada confirmarii primirii.
(8) Dupa primirea notei explicative sau audierea angajatului, conducerea unitatii da curs
apararilor salariatului, formulate in scris sau exptimate oral in fata angajatorului si
consemnate intr-un registru de procese-verbale.
(9) Dupa cercetarea apararilor salariatului, angajatorul propune sau nu o sanctiune
disciplinara.
(10) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in vederea desfasurarii cercetarii
disciplinare prealabile, fara un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna
sanctionarea.
(11) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma
scrisa, in termen de 30 de zile calensarisitce de la data luarii la cunostinta despre
savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
(13) Decizia de solutionare se comunica personal salariatului in cel mult 5 zile de la data
emiterii ei si produce efecte de la data comnicarii.
(14) Decizia de sanctionare poate fi contestata de catre salariat la instantele de judecata in
termen de 30 de zile calendarisitce de la data comunicarii.
CAPITOLUL XVII
Raspunderea patrimoniala

Art.71. (1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile
contractuale sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un
prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de
serviciu sau in legatura cu serviciul.
(2) In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate
adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente.
(3) Angajatorul care a platit despagubirea isi va recupera suma aferenta de la salariatul
vinovat de producerea pagubei, in conditiile art.254 si urmatoarele din Codul Muncii.

Art.72. (1) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunederii


civile contractuale, ppagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu
munca lor
(2) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau alte cauze
neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul
normal al serviciului.
(3) In situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si
in legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si
evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un
termen ce nu va putea fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
Art.73. (1) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cunatumul raspunderii
fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei.
(2) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi cuantificata,
raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii
pagubei si, atunci cand este cazul, de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.

Art.74. (1) Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o
restituie.
(2) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in
natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, salariatul este
obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor se
stabileste potrivit valorii acestora de la data platii.

Art.75. (1) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din
drepturile salariale ce se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este
incadrat in munca.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi
impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul
respectiv.

Art.76. (1) In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul
sa il fi despagubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine
functionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie
ori autoritate publica, dupa caz, pe baza temeiului executoriu transmis in acest scop de
catre angajatorul pagubit.
(2) Daca persoana in cazua nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in temeiul unui
contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin
urmarirea bunurilor sale, in conditiile Codului de procedura civila.
CAPITOLUL XVIII
Dispozitii finale

Art.77. Prezentul Regulament intra in vigoare incepand cu data de 25.06.2018.


Acesta poate fi modificat si/sau completat ori de cate ori necesitatea de organizare si
functionare si disciplina muncii din unitate o impun.

Art.78. Pe baza prezentului Regulament se vor elabora fisele de post ale salariatilor,
acestea urmand sa fie reactualizate atunci cand este necesar.

Art.79. (1) Enumerarea drepturilor si obligatiilor din prezentul Regulament de Ordine


Interioara este limitativa, el putandu-se completa cu indatorirea de a indeplini orice alte
sarcimi de serviciu conform pregatirii si dispozitiilor cuprinse in actele normative.
(2) Unitatea are obligatia de a-si informa salariatii cu privire la continutul
Regulamentului Intern, care se afiseaza la sediul unitatii, iar cate un exemplar va fi
inmanat fiecarui angajat, acesta semnand pentru primirea unui exemplar.

Art.80. Conducerea unitatii are obligatia de a pune la dispozitie oricand salariatilor un


exemplar al regulamentului spre studiere.

Art.81. Orice modificare ce intervine in continutul Regulamentului Intern este supusa


procedurilor de informare stabilite in concret la articolele de mai sus.

Administrator, Administrator,
PATRASCU ALINA OPREA GEORGE-ANDREI