Sunteți pe pagina 1din 5

Vizat,

Administrator,

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE


al
CENTRULUI MEDICAL DE
SANATATE MINTALA ALARES SRL
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art.1.CENTRUL MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES SRL este societate comerciala cu
raspundere limitata, infiintata in conformitate cu regelemtarile prevazute de Legea 31/1990 privind societatile
comerciale, completate cu prevederile codului comercial, codului civil si ale legislatiei in vigoare,
inmatriculata la Registrul Comertului Olt cu nr. J28/130/2106, Cod Unic de Inregistrare 35669815.
Art.2. CENTRUL MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES SRL desfasoara activitati din
domeniul Sanatatii si Asistentei Sociale , incadrate in clasa CAEN:
Activitate principala: 8622- Activitati de asistenta medicala specializata
Activitati secundare: 8690- Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8899- Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare n.c.a.
Art.3. CENTRUL MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES SRL are sediul social in mun.
Slatina, str.Cornisei nr.8, bl.FA6, sc.E, ap.3, camerele 2 si 3, jud.Olt conform Contractului de Comodat nr.1
din 03.02.2016.
Art.4.Durata pentru care este infiintata este nedeterminata.
Art.5.Capitalul social: tip capital: privat autohton 100%, capital social total: 200 RON, integral varsat, total
parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare.

CAPITOLUL II
CONDUCEREA CENTRULUI MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES SRL
Art.6. Organele de conducere si control ale CENTRULUI MEDICAL DE SANATATE MINTALA
ALARES SRL sunt Administratorii:
1. PATRASCU ALINA, CNP 2810806284556, cu domiciliul in mun.Slatina, str.Libertatii nr.15, bl.GA8,
sc.A, et.2, ap.11, jud.Olt; puteri conferite: DEPLINE; data numirii: 03.02.2016, tip durata: nelimitat.
2.OPREA GEORGE-ANDREI, CNP 1830406250944, cu domiciliul in mun.Craiova, str. Tarancutei nr.18,
jud.Dolj; puteri conferite: LIMITATE; data numirii: 12.03.2018, tip durata: nelimitat.
Art.7. Drepturile conducerii unitatii sunt:
1) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
2) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;
3) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati in limita competentei profesionale si a
interesului de serviciu;
4) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
5) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii,
Contractului de Munca si Regulamentului de Ordine Interioara;
6) sa distribuie salariatii in posturi conform pregatirii profesionale;
7) sa stabileasca modalitatile si caile de organizare si functionare a unitatii conform normelor legale in
vigoare, pentru asigurarea in conditii optime a activitatii medicale si a serviciilor conexe actului
medical;
8) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, conform specificului activitatii, in
conditiile legii si Contractului de munca.

Art. 8. Obligatiile conducerii unitatii:


1) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor ce privesc desfasurarea
relatiilor de munca;
2) sa asigure permanent conditiile de munca conform normelor de securitate si sanatate in munca;
3) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege si Contractul de Munca;
4) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze
contributiile si impozitele datorate de salariat, conform legii;
5) sa infiinteze registrul general de evidenta al salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
6) sa elibereze, la cerere si in timp util, toate documentele ce atesta calitatea de salariat a solicitantului;
7) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor;
8) sa organizeze timpul de lucru;
9) sa asigure cursuri de pregatire si calificare profesionala a salariatilor in vederea cresterii calitatii
serviciilor medicale si serviciilor conexe actului medical;
10) sa asigure conditiile materiale (aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente, combustibil,
energie electrica, logistica) necesare desfasurarii activitatii in bune conditii;
11) sa asigure conditiile de securitate si sanatate in munca;
12) sa intocmeasca si sa transmita salariatilor fisele de post cu atributiile ce le revin;
13) sa asigure conditiile pentru aplicarea normelor igienico-sanitare si sa se preocupe de imbunatatirea
conditiilor de munca;
14) sa asigure conditii organizatorice si tehnice in scopul realizarii la parametri cantitativi si calitativi
conform indicatorilor propusi;
15) sa ia masuri corespunzatoare pentru organizarea activitatii astfel incat aceasta sa se desfasoare in
conditii de disciplina si in siguranta:
16) sa exercite control asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariat;
17) sa asigure protectia si confidentialitatea datelor si informatiilor ce decurg din serviciile oferite
pacientilor
18) sa aplice principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri salariale echitabile
19) sa asigure insertia socioprofesionala a persoanelor defavorizate
CAPITOLUL III
STRCTURA ORGANIZATORICA

A. Activitate

Art.9. CENTRUL MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES SRL desfasoara activitati din
domeniul Sanatatii si Asistentei Sociale , incadrate in clasa CAEN:
Activitate principala: 8622- Activitati de asistenta medicala specializata
Activitati secundare: 8690- Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8899- Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare n.c.a.
In cadrul Cabinetelor medicale,, precum si activitati din domeniul psihologiei clinice, psihologiei
educationale si psihoterapiei in cadrul Laboratorului de Psihologie.

Art.10. Activitatea unitatii consta in prestarea de servicii:


− consultatii medicale de specialitate ( anamneza, examen clinic general, examen clinic de specialitate,
stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de
laborator disponibile efectuate in vederea stabilirii diagnosticului, stabilirea conduitei terapeutice,
eliberarea de acte medicale privind planul terapeutic etc.)
− servicii diagnostice si terapeutice ( proceduri diagnostice, terapii medicale)
− servicii de sanatate conexe actului medical
− consiliere suportiva privind recuperarea si integrarea sociala
− actiuni impotriva excluziunii, discriminarilor si somajului

B.Resurse umane
Art.23.Activitatea societatii se asigura prin incadrarea in munca de personal medico-sanitar si auxiliar
(psiholog, logoped, terapeut, kinetoterapeut, maseur, asistent medical, asistent social,registrator medical etc),
cu respectarea independentei profesionale a medicilor si psihologilor, prin implicarea de personal din
domeniul medico-sanitar, asistenta sociala si educational in regim de voluntariat prin incheierea de contracte
de voluntariat, precum si prin incadrarea de persoanal apartinand grupului vulnerabil pentru actionarea
impotriva discriminarii, excluziunii si somajului.

Art.24. Atributiile si obligatiile personalului angajat in raporturile cu pacientii:


1) sa asigure respectarea Legii Pacientului;
2) sa asigure confidentialitatea si protectia beneficiarilor de servicii;
3) sa acorde servicii medicale in mod nediscriminatoriu asiguratilor;
4) sa completeze si sa elibereze in mod obligatoriu prescriptii medicale conexe actului medical atunci
cand este cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice (initiale);
5) definirea manevrelor ce implica solutii de continuitate, a materialelor utilizate si a conditiilor de
sterilizare;
6) sa respecte dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situatiile de trimitere la
consulturi interdisciplinare;
7) sa asigure colectarea si neutralizarea reziduurilor rezultate in urma actului medical, precum si a
materialelor si instrumentelor a caror conditie de sterilizare nu este sigura.

Art.25. Alte atributii si obligatii ale personalului angajat se stabilesc in fisele de post, precum si prin
Regulamentul de Ordine Interioara, fiind aplicabil si personalului ce desfasoara activitati in cadrul unitatii prin
incheierea de contract de voluntariat.

CAPITOLUL IV
ALTE DISPOZITII
Art.25. Prezentul Regulament intra in vigoare incepand cu data de 25.06.2018.
Acesta poate fi modificat si/sau completat ori de cate ori necesitatea de organizare si functionare si disciplina
muncii din unitate o impun.
Art.27. Unitatea are obligatia de a-si informa salariatii cu privire la continutul Regulamentului de Organizare
si Functionare, care se afiseaza la sediul unitatii, iar cate un exemplar va fi inmanat fiecarui angajat, acesta
semnand pentru primirea unui exemplar.
Art.28. Conducerea unitatii are obligatia de a pune la dispozitie oricand salariatilor un exemplar al
regulamentului spre studiere.
Art.29. Orice modificare ce intervine in continutul Regulamentului de Organizare si Functionare este supusa
procedurilor de informare stabilite in concret la articolele de mai sus.

Administrator, Administrator,
PATRASCU ALINA OPREA GEORGE-ANDREI