Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA DISCIPLINEI

Anul universitar 2016-2017

1. Date despre program


1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
1.2. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
1.3. Departamentul de Ştiinţe sociale
1.4. Domeniul de studii Sociologie
1.5. Ciclul de studii Master
1.6. Programul de studii Dezvoltarea și Managementul Resurselor Umane

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei ANALIZA DATELOR ÎN DOMENIUL 2.2. Cod disciplină DMRU 04
RESURSELOR UMANE
2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ. dr. Lucian Marina
2.4. Titularul activităţii de seminar Lect.univ. dr. Vlad Millea
2.5. Anul I 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare E 2.8. Regimul disciplinei (O – obligatorie, Op – O
de studiu (E/C/VP) opţională, F – facultativă)

3. Timpul total estimat


3.1. Numar ore pe saptamana 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1
3.4. Total ore din planul de învăţămînt 42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 34
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi ……. 2

3.7 Total ore studiu individual 108


3.8 Total ore din planul de învăţământ 42
3.9 Total ore pe semestru 150
3.10 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Participare activă


 Sala dotata cu videoproiector/tabla smartboard
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Lectura bibliografiei recomandate
 Abilităţi de lucru cu calculatorul
 Elaborarea şi susţinerea proiectului de analiză a datelor
 Participare la dezbateri

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţe profesionale  Capacitatea de a proiecta metodologia de desfăşurare a unei cercetări aplicate în
domeniul resurselor umane şi de a culege, analiza şi interpreta informaţiile;
 Cunoştinţe şi abilităţi de identificare a nevoilor, consiliere, intervenţie şi mediere în
domeniul resurselor umane pe piaţa muncii;

1
 Cunoştinţe şi abilităţi metodologice în domeniul sociologiei aplicate la proiectele de
dezvoltare şi eficientizare a resurselor umane ;
Competenţe transversale  Dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri
specifice în cadrul muncii în echipă;
 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare
profesională asistată atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al  Obţinerea competenţelor din domeniul analizei datelor referitoare la resursele umane
disciplinei
 Să formuleze obiective de cercetare socială în domeniu
 Să identifice sursele de date în domeniu
7.2 Obiectivele specifice
 Să realizeze și să interpreteze sociologic analize statistice şi de conţinut, fundamentate pe
evidenţe şi date de cercetare

8. Conţinuturi

8.1. Curs Metode de predare Observaţii


Bibliografie:
Agabrian, M., 2004, Cercetarea calitativă a socialului, Iaşi, Institutul
European, pp. 36-38.
Blaikie, N., 2010, Modele ale cercetării sociale, Cluj-Napoca, C.A.
1. Conceptualizare şi
Prelegere, Publishing, pp.7-10.
operaţionalizare. Noţiuni de
Conversaţie Marina, L., 2003, Investigaţia socialului, Deva, Emia, pp. 5-33.
bază
Mărginean, I., 2000, Proiectarea cercetării sociologice, Iaşi, Polirom,
pp.163-187.

2 ore
Bibliografie:
King, G., Keohane, R., Verba, S., 2000, Fundamentele cercetării sociale,
Iaşi, Polirom, pp. 78-110.
2. Cauzalitate şi variabilitate în Prelegere,
Marina, L., 2003, Investigaţia socialului, Deva, Emia, pp. 35-44.
analiza fenomenelor şi Exemplificări
Mărginean, I., 2000, Proiectarea cercetării sociologice, Iaşi, Polirom,
proceselor sociale Dezbatere
pp.203-239.

2 ore
Bibliografie:
Blaikie, N., 2010, Modele ale cercetării sociale, Cluj-Napoca, C.A.
Publishing, pp.10-33.
Prelegere,
3. Obiective şi strategii de King, G., Keohane, R., Verba, S., 2000, Fundamentele cercetării sociale,
Exemplificări
cercetare Iaşi, Polirom, pp. 110-139.
Dezbatere
Marina, L., 2003, Investigaţia socialului, Deva, Emia, pp. 33-35.

2 ore
4. Analiza calitativă a datelor Prelegere, Bibliografie:
Exemplificări Agabrian, M., 2004, Cercetarea calitativă a socialului, Iaşi, Institutul
Dezbatere European, pp. 124-149.
Marina, L.; Stânea, R.; Ionaş, L., „The sense of security and ethnicity
among the citizens of two central Transylvanian villages (one Romanian
and one Hungarian) in the years 1971-1981”, în The feeling of safety
among the citizens of Central European countries in the years 1971-
1981, Poznan, 2012, pp. 159-182,
Tutty, L.M., Rothery, M.A., Grinnell, R.M., 2005, Cercetarea calitativă în

2
asistenţa socială, Iaşi, Polirom, pp. 95-125.

2 ore
Prelegere, Bibliografie:
Exemplificări Rotariu, T. (coord.), Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E., Mureşan, C., 2006,
5. Indicatori socio-economici: Dezbatere Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi, Polirom, pp. 23-42.
construcţie, surse de date, Zamfir, C., Vlăsceanu, L., 1997, Dicţionar de sociologie, Bucureşti,
tehnici statistice Babel, 1993, pp. 705-732.

2 ore
Prelegere, Bibliografie:
Exemplificări Rotariu, T. (coord.), Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E., Mureşan, C., 2006,
6. Indicatori demografici: Dezbatere Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi, Polirom, pp. 23-42.
construcţie, surse de date, Zamfir, C., Vlăsceanu, L., 1997, Dicţionar de sociologie, Bucureşti,
tehnici statistice Babel, 1993, pp. 678-704.

2 ore
Prelegere, Bibliografie:
Exemplificări Rotariu, T. (coord.), Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E., Mureşan, C., 2006,
7. Indicatori ai stării de Dezbatere Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi, Polirom, pp. 23-42.
sănătate: construcţie, surse de Zamfir, C., Vlăsceanu, L., 1997, Dicţionar de sociologie, Bucureşti,
date, tehnici statistice Babel, 1993, pp. 733-737.

2 ore
Prelegere, Bibliografie:
Exemplificări Rotariu, T. (coord.), Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E., Mureşan, C., 2006,
8. Analiza și interpretarea
Dezbatere Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi, Polirom, pp. 42-67.
sociologică a indicatorilor
Datculescu, P., 2006, Cercetarea de marketing, Bucureşti, Brandbuilders
statistici (de poziţie şi ai
Grup, pp. 599-606.
distribuţiei)
2 ore
Prelegere, Bibliografie:
Exemplificări Marina, L., Millea, V., Rîşteiu, M., 2003, Tehnici avansate de analiză în
9. Analiza univariată: scale de
Dezbatere ştiinţele sociale (vol.2), Alba Iulia, Aeternitas, pp. 136-157.
măsură a variabilelor,
Datculescu, P., 2006, Cercetarea de marketing, Bucureşti, Brandbuilders
frecvenţe şi tipuri de grafice.
Grup, pp. 606-609.
Aplicații în domeniu
2 ore
Bibliografie:
Rotariu, T. (coord.), Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E., Mureşan, C., 2006,
Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi, Polirom, pp. 119-164.
10. Asocierea variabilelor Prelegere, Datculescu, P., 2006, Cercetarea de marketing, Bucureşti, Brandbuilders
calitative. Aplicații în Exemplificări Grup, pp. 606-613.
domeniu Dezbatere Marina, L., Millea, V., Rîşteiu, M., 2003, Tehnici avansate de analiză în
ştiinţele sociale (vol.2), Alba Iulia, Aeternitas, pp. 159-160.

2 ore
11. Analiza varianţei şi a Prelegere, Bibliografie:
corelaţiilor. Aplicații în Exemplificări Rotariu, T. (coord.), Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E., Mureşan, C., 2006,
domeniu Dezbatere Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi, Polirom, pp. 169-176.
Datculescu, P., 2006, Cercetarea de marketing, Bucureşti, Brandbuilders
Grup, pp. 613-616
Marina, L., Millea, V., Rîşteiu, M., 2003, Tehnici avansate de analiză în
ştiinţele sociale (vol.2), Alba Iulia, Aeternitas, pp. 160-165.

3
2 ore
Bibliografie:
Rotariu, T. (coord.), Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E., Mureşan, C., 2006,
12. Analiza cauzalităţii şi
Prelegere, Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi, Polirom, pp. 185-220.
formularea de predicţii prin
Exemplificări Datculescu, P., 2006, Cercetarea de marketing, Bucureşti, Brandbuilders
calculele de regresie.
Dezbatere Grup, pp. 616-617
Aplicații în domeniu
2 ore
Bibliografie:
Rotariu, T. (coord.), Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E., Mureşan, C., 2006,
13. Evaluarea schimbărilor şi Prelegere, Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi, Polirom, pp. 96-113.
testarea diferenţelor. Aplicații Exemplificări Datculescu, P., 2006, Cercetarea de marketing, Bucureşti, Brandbuilders
în domeniu Dezbatere Grup, pp. 622-634

2 ore
Bibliografie:
Datculescu, P., 2006, Cercetarea de marketing, Bucureşti, Brandbuilders
Grup, pp. 330-353
Marina, L., Studiu de evaluare a nevoilor sociale în cadrul comunităţilor
14. Evaluarea efectelor Prelegere, membre AIDA –raport de cercetare, Centrul de Cercetări Sociologice,
acțiunilor: măsurarea Exemplificări Beneficiar: AIDA Alba Iulia.
satisfacţiei beneficiarilor Dezbatere Marina, L. (coord.), Millea, V., Muntean, A., 2011, Studii de sociologie
urbană. Centrul de Cercetări Sociologice Alba Iulia, Alba Iulia,
Aeternitas, pp. 115-161.

2 ore

Bibliografie facultativă:
1. Babbie, E.R. (2010). The practice of social research. Belmont, CA: Wadsworth.
2. Blaikie, N. (2007). Approaches to Social Enquiry. Advancing Knowledge. London: Polity Press.
3. Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. Pearson:
Boston, MA.
4. Booth, W.C. et al. (2008). The craft of research. 3rd edition. Chicago: U of Chicago P.
5. Creswell, J. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
6. Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (eds.). (2011). The Sage handbook of qualitative research. Thousand Oaks: Sage.
7. Johnson, B. & Christensen, L. (2012). Educational research" Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Los Angeles,
CA: Sae.
8. Mitchell. M.L. and Jolley, J.M. (2010). Research design explained. Belmont, CA: Wadsworth.
9. Patten, M. (2007). Understanding research methods: An overview of the essentials. Sixth edition. Glendale, CA: Pyrczak
Publishing.
10. Simons, H. (2009). Case study research in practice. Los Angeles: Sage.
11. Singleton, Jr., R.A. and Straits, B.C. (2005). Approaches to social research. NY: Oxford UP.
12. Yin, R.K. (2009). Case study research: Design and methods. Los Angeles, CA: Sage.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
Studii de caz, Masteranzii vor elabora
1. Selectarea unui sector/categorie de instituţii/organizație.
Problematizări, un proiect de analiză a
Documentare, conceptualizare, operaţionalizare
Dezbateri datelor de
Studii de caz, cercetare/evidenţelor
2. Analiza datelor calitative (calitativă şi cantitativă): aplicaţii
Problematizări, dintr-un anumit sector
informatice (Hamlet)
Dezbateri /domeniu sau organizație
3. Analiza indicatorilor socio-economici: construcţie, surse de date, Studii de caz,
aplicarea tehnicilor statistice (în Excel/SPSS) Problematizări, Distribuţia de timp:
Dezbateri

4
Studii de caz,
4. Analiza indicatorilor demografici: construcţie, surse de date,
Problematizări,
aplicarea tehnicilor statistice (în Excel/SPSS)
Dezbateri
Studii de caz,
5. Analiza indicatorilor din sectorul de sănătate: construcţie, surse de
Problematizări,
date, aplicarea tehnicilor statistice (în Excel/SPSS)
Dezbateri Pentru fiecare temă se vor
Studii de caz, aloca 2 ore.
6. Analiza satisfacţiei beneficiarilor: construcţie, surse de date,
Problematizări,
aplicarea tehnicilor statistice (în Excel/SPSS)
Dezbateri
7. Prezentare/evaluare proiecte Prezentare proiect
Bibliografie
1. Agabrian, M., 2004, Cercetarea calitativă a socialului, Iaşi, Institutul European.
2. Datculescu, P., 2006, Cercetarea de marketing, Bucureşti, Brandbuilders Grup.
3. Ionaş, L. Marina L., 2012: Implicaţii ale evoluţiilor demografice asupra pieţei forţei de muncă din România în Bălţătescu, S.,
Chipea, F., Hatos, A., Ştefănescu, F., Bodogai, S., Oşvat, C., Săveanu, S., Cioară, I., Boroş, D., Onicaş, R., Cioară, M., Marian,
M., Buhas, R., Cercetare și politici sociale. Volumul conferinței naţionale cu participare internațională organizată de Facultatea
de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea, în 28-29 mai 2010 Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2012.
4. King, G., Keohane, R., Verba, S., 2000, Fundamentele cercetării sociale, Iaşi, Polirom.
5. Marina L., 2011, Practica dezvoltării comunitare şi rolul sociologiei. Riscuri şi oportunităţi, în Dezvoltare socială şi inteligenţă
teritorială. Abordări pluridisciplinare, Aeternitas Alba Iulia.
6. Marina, L., Millea, V., 2015, Raportarea locuitorilor față de problemele comunitare, în Lucian Marina, Mihai Pascaru (coord.)
Barometrul Comunităţii Locale. Municipiul Alba Iulia 2015, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015.
7. Marina, L., Muntean, A., Făcăleț, R., 2015, Raportări ale turiștilor și vizitatorilor față de Cetatea istorică, în Lucian Marina,
Mihai Pascaru (coord.) Barometrul Comunităţii Locale. Municipiul Alba Iulia 2015, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015.
8. Marina, L, 2015, Metodologia și practica Barometrului comunității locale, în Lucian Marina, Mihai Pascaru (coord.)
Barometrul Comunităţii Locale. Municipiul Alba Iulia 2015, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015.
9. Marina, L, Muntean, A., 2014, Opţiuni ale cetăţenilor în privinţa dezvoltării economice a oraşului, în Lucian Marina, Mihai
Pascaru (coord.) Barometrul Comunităţii Locale. Municipiul Alba Iulia 2014, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2014.
10. Marina, L, Muntean, A., Tomuș, A., 2015, Implicarea firmelor în dezvoltarea locală, în Lucian Marina, Mihai Pascaru (coord.)
Barometrul Comunităţii Locale. Municipiul Alba Iulia 2015, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015.
11. Marina, L., 2003, Investigaţia socialului, Deva, Emia.
12. Marina, L., 2014, Reprezentări şi opţiuni ale populaţiei din Alba Iulia asupra proiectelor de dezvoltare, în Lucian Marina, Mihai
Pascaru (coord.) Barometrul Comunităţii Locale. Municipiul Alba Iulia 2014, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2014.
13. Marina, L., Millea, V., 2011, Diagnoza cartierului Lumea Nouă şi fundamentarea unor direcţii de acţiune urbană (studiu 2009-
2010) în Marina, L.-coord., Studii de sociologie urbană.Centrul de Cercetări Sociologice Alba Iulia, Editura Aeternitas, Alba
Iulia.
14. Marina, L., Millea, V., 2013, Influenţa unor factori structurali asupra ratei de ocupare feminină în România (anii 1997-2011) în
Marina, L., coord., Ocupare şi incluziune socială, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2013.
15. Marina, L., Millea, V., Muntean, A., 2011, Analiza opţiunilor locuitorilor ca suport al regenerării sitului istoric al Cetăţii Vauban
(studiu 2007) în Marina, L.-coord., Studii de sociologie urbană. Centrul de Cercetări Sociologice Alba Iulia, Editura Aeternitas,
Alba Iulia.
16. Marina, L., Millea, V., Rîşteiu, M., 2003, Tehnici avansate de analiză în ştiinţele sociale (vol.2), Alba Iulia, Aeternitas.
17. Mărginean, I., 2000, Proiectarea cercetării sociologice, Iaşi, Polirom.
18. Millea, V., Marina, L., 2015, Satisfacția locuitorilor față de calitatea vieții urbane în 2015, în Lucian Marina, Mihai Pascaru
(coord.) Barometrul Comunităţii Locale. Municipiul Alba Iulia 2015, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015.
19. Millea, V., Marina, L., 2011, Studiu de fundamentare a unor strategii sociale integrate pentru zona urbană şi periurbană (studiu
2008) în Marina, L.-coord., Studii de sociologie urbană.Centrul de Cercetări Sociologice Alba Iulia, Editura Aeternitas, Alba
Iulia.
20. Rotariu, T. (coord.), Bădescu, G., Culic, I., Mezei, E., Mureşan, C., 2006, Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi,
Polirom.
21. Zamfir, C., Vlăsceanu, L., 1997, Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Babel, 1993.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

5
Se va încuraja şi motiva lucrul în echipă, culegerea/analiza de date pentru organizaţiile partenere şi producerea de rezultate
concrete pentru acestea.

10. Evaluare

10.3 Pondere din


Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală
Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor Lucrare scrisă 30
10.4 Curs Rigoarea ştiinţifică a limbajului Lucrare scrisă 10
Organizarea conţinutului Lucrare scrisă 10
Originalitatea Lucrare scrisă 10
Realizarea şi prezentarea unui proiect
de analiză a satisfacției
Fişă de evaluare seminar 30
10.5 Seminar/laborator beneficiarilor/angajaților/locuitorilor
unei organizații/instituții
Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10
10.6 Standard minim de performanţă
 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

Data completării Semnătura titularului de curs


20.09.2016 Conf. univ. dr. Lucian Viorel Marina

Data avizării în departament Semnătura director de departament


21.09.2016 Conf. univ.dr. Călina Ana Buțiu