Sunteți pe pagina 1din 83

CAPITOLUL

CHAPTER
20

Statistică teritorială Territorial statistics


20 STATISTICĂ TERITORIALĂ TERRITORIAL STATISTICS

CUPRINS CONTENTS

Pagina
Tabele: Page Tables:
Gruparea judeţelor, pe regiuni Counties grouping, by development
de dezvoltare .................................... 602 region

Geografia şi organizarea Geography and administrative-territorial


administrativ - teritorială organisation

20.1 Organizarea administrativă a teritoriului Administrative organisation of Romanian


României, la 31 decembrie 1999 ........ 603 territory, on December 31, 1999

Populaţia Population

20.2 Populaţia şi densitatea populaţiei, la Population and population density, on


recensăminte ...................................... 604 censuses
20.3 Populaţia, pe sexe şi medii, la Population, by sex and area,
1 iulie 1999 ......................................... 606 on July 1, 1999
20.4 Populaţia, pe grupe de vârstă, Population, by age group,
la 1 iulie 1999 ..................................... 608 on July 1, 1999
20.5 Mişcarea naturală a populaţiei, Vital statistics, by area,
pe medii, în 1999 ............................... 612 in 1999
20.6 Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă, Age - specific fertility rates, by age group,
în 1999 ............................................... 618 in 1999
20.7 Vârsta medie a soţilor la data încheierii Average age of spouses, at marriage date,
căsătoriei, pe medii, în 1999 .............. 619 by area, in 1999
20.8 Divorţurile, după numărul copiilor Divorces, by number of under age
minori rămaşi prin desfacerea children remained through marriage
căsătoriei, în 1999 ............................. 620 dissolution, in 1999
20.9 Durata medie a vieţii, pe sexe, Average life expectancy, by sex,
în perioada 1997 - 1999 ..................... 621 during 1997 – 1999

Forţa de muncă Labour force

20.10 Populaţia ocupată, pe activităţi ale Employment, by activity of national


economiei naţionale, în 1999 ............. 622 economy, in 1999
20.11 Structura populaţiei, după participarea Population structure, by participation in
la activitatea economică, pe sexe, economic activity, by sex, area and
medii şi grupe de vârstă, în 1999 ....... 626 age group, in 1999
20.12 Structura populaţiei ocupate, pe grupe Employment structure, by age group and
de vârstă şi nivel de instruire, în 1999. 634 training level, in 1999
20.13 Structura populaţiei ocupate, pe grupe Employment structure, by age group,
de vârstă, sexe, medii şi după statutul sex, area and professional status,
profesional, în 1999 ............................ 638 in 1999
20.14 Structura populaţiei ocupate, pe grupe Employment structure, by age group
de vârstă şi activităţi ale economiei and activity of national economy,
naţionale, în 1999 ............................... 646 in 1999
20.15 Numărul mediu al salariaţilor ............... 654 Average number of employees
20.16 Numărul mediu al salariaţilor, pe
activităţi ale economiei naţionale, Average number of employees, by activity
în 1999 ............................................... 656 of national economy, in 1999
20.17 Numărul mediu al muncitorilor, pe
activităţi ale economiei naţionale, Average number of workers, by activity
în 1999 ............................................... 660 of national economy, in 1999
20.18 Şomerii înregistraţi şi rata şomajului, Registered unemployed and unemployment
la 31 decembrie 1999 ......................... 664 rate, on December 31, 1999
20.19 Şomerii înregistraţi, pe categorii de Registered unemployed, by category of
personal şi nivel de pregătire, personnel and educational level,
la 31 decembrie 1999 ......................... 668 on December 31, 1999
Pagina
Page
Condiţii de muncă Working conditions

20.20 Numărul accidentaţilor în muncă,


în 1999 ............................................... 671 Number of injured at work, in 1999
20.21 Conflictele colective de muncă,
în 1999 ............................................... 672 Collective labour disputes, in 1999

Veniturile populaţiei Population incomes

20.22 Veniturile totale ale principalelor Total incomes of main household


categorii de gospodării, în 1999 ......... 673 categories, in 1999
20.23 Câştigul salarial nominal mediu net Average net nominal monthly salary
lunar, pe activităţi ale economiei earnings, by activity of national
naţionale, în 1999 ............................... 678 economy, in 1999

Cheltuielile şi consumul populaţiei Population expenditures and consumption

20.24 Cheltuielile totale ale principalelor Total expenditures of main household


categorii de gospodării, în 1999 ......... 682 categories, in 1999

Locuinţe Dwellings

20.25 Fondul de locuinţe, pe forme de Dwellings stock, by type of ownership,


proprietate, la 31 decembrie 1999 ...... 686 on December 31, 1999
20.26 Locuinţe terminate, în 1999 ................. 688 Finished dwellings, in 1999
20.27 Canalizare publică şi spaţii verzi, Public sewerage and verdure spots,
la 31 decembrie 1999 ......................... 690 on December 31, 1999
20.28 Volumul de apă potabilă distribuită Volume of drinking water supplied to
consumatorilor, în 1999 ...................... 691 consumers, in 1999

Asistenţa socială Social assistance

20.29 Cantine de ajutor social, în 1999 ......... 692 Social assistance canteens, in 1999

Protecţia socială a şomerilor Social protection of unemployed

20.30 Cheltuielile cu protecţia socială Expenditures for unemployed social


a şomerilor, în 1999 ............................ 693 protection, in 1999

Sănătate Health

20.31 Unităţile sanitare, pe forme de Sanitary units, by type of ownership,


proprietate, în 1999 ............................ 694 in 1999
20.32 Paturile în spitale şi personalul medico- Hospital beds and medical-sanitary
sanitar, la 31 decembrie 1999 ............ 698 staff, on December 31, 1999

Învăţământ Education

20.33 Populaţia şcolară, din învăţământul de School aged population, of all


toate gradele, în anul şcolar levels education,
1999/2000 .......................................... 700 in 1999/2000 school year
20.34 Învăţământul preşcolar, în anul şcolar Pre-school education, in 1999/2000
1999/2000 .......................................... 702 school year
20.35 Învăţământul primar şi gimnazial, Primary and secondary education,
în anul şcolar 1999/2000 .................... 703 in 1999/2000 school year
20.36 Învăţământul liceal, în anul şcolar High school education, in 1999/2000
1999/2000 .......................................... 704 school year
20.37 Învăţământul profesional şi de ucenici, Vocational and apprenticeship education,
în anul şcolar 1999/2000 .................... 705 in 1999/2000 school year
20.38 Învăţământul postliceal, în anul şcolar Post high school education, in 1999/2000
1999/2000 .......................................... 706 school year
20.39 Învăţământul de maiştri, în anul şcolar Foremen education, in 1999/2000
1999/2000 .......................................... 707 school year
Pagina
Page
Cultură Culture

20.40 Numărul şi activitatea bibliotecilor, Libraries number and activity,


în 1999 ............................................... 708 in 1999
20.41 Numărul şi activitatea cinematografelor, Cinemas number and activity,
în 1999 ............................................... 710 in 1999
20.42 Abonamente la radio şi televiziune, Radio and television subscriptions,
la 31 decembrie 1999 ......................... 711 on December 31, 1999

Sport Sport

20.43 Activitatea sportivă, în 1999 ................ 712 Sport activity, in 1999

Conturi naţionale ............................... 713 National accounts

20.44 Produsul intern brut regional, în 1994 . 714 Regional gross domestic product, in 1994
20.45 Produsul intern brut regional, în 1995 . 714 Regional gross domestic product, in 1995
20.46 Produsul intern brut regional, în 1996 . 716 Regional gross domestic product, in 1996
20.47 Produsul intern brut regional, în 1997 . 716 Regional gross domestic product, in 1997
20.48 Produsul intern brut regional, în 1998 . 718 Regional gross domestic product, in 1998

Rezultate şi performanţe ale Results and performances of


întreprinderilor enterprises

20.49 Unităţile locale active din industrie, Active local units from industry,
construcţii, comerţ şi alte servicii, construction, trade and other
pe activităţi şi clase de services, by activity and size class,
mărime, în 1999 ................................. 720 in 1999
20.50 Cifra de afaceri a unităţilor active
din industrie, construcţii, comerţ Active units turnover from industry,
şi alte servicii, pe activităţi şi construction, trade and other services,
clase de mărime, în 1999 ................... 726 by activity and size class, in 1999
20.51 Personalul unităţilor active din Active units staff from industry,
industrie, construcţii, comerţ şi alte construction, trade and
servicii, pe activităţi şi clase de other services, by activity and size
mărime, în 1999 ................................. 730 class, in 1999
20.52 Investiţiile brute ale unităţilor active Active units gross investments from
din industrie, construcţii, comerţ şi industry, construction, trade and other
alte servicii, pe activităţi şi services, by activity and
clase de mărime, în 1999 ................... 735 size class, in 1999

Agricultură Agriculture

20.53 Valoarea serviciilor agricole, Value of agriculture services,


în 1999 .............................................. 740 in 1999
20.54 Suprafaţa cultivată în profil de
exploatare, cu principalele culturi, Cultivated area under exploitation,
în 1999 ............................................... 741 by main crops, in 1999
20.55 Fondul funciar, după modul de Total land fund, by use, on
folosinţă, la 31 decembrie 1999 ......... 750 December 31, 1999
20.56 Producţia agricolă, în 1999 .................. 752 Agricultural production, in 1999
20.57 Producţia agricolă vegetală, în 1999 ... 754 Crop production, in 1999
20.58 Producţia medie la hectar a Average yield per hectare
principalelor culturi, în 1999 ................ 762 for main crops, in 1999
20.59 Suprafaţa viilor pe rod, în 1999 ............ 768 Area of bearing vineyards, in 1999
20.60 Producţia totală de struguri, în 1999 .... 769 Total production of grapes, in 1999
20.61 Producţia medie de struguri la hectar, Average yield of grapes per hectare,
în 1999 ................................................ 770 in 1999
20.62 Producţia totală de fructe, în 1999 ....... 771 Total fruit production, in 1999
20.63 Animale, ce revin la 100 hectare Livestock, per 100 hectares of land,
teren, în 2000 (la începutul anului)...... 775 in 2000 (at the beginning of the year)
20.64 Numărul animalelor, în 2000 Livestock, in 2000
(la începutul anului) ............................. 778 (at the beginning of the year)
20.65 Producţia agricolă animală, în 1999 ..... 782 Animal production, in 1999
20.66 Producţia medie pe animal, în 1999..... 786 Average production per animal, in 1999
20.67 Parcul de tractoare şi maşini agricole Park of tractors and of main
principale din agricultură, agricultural machines,
la 31 decembrie 1999.......................... 788 on December 31, 1999
Pagina
Page
Silvicultură Sylviculture

20.68 Volumul de masă lemnoasă pusă în Standing timber volume in the economic
circuitul economic, în 1999.................. 792 flow, in 1999

Industrie Industry

20.69 Reţeaua şi volumul gazelor naturale Natural gas distribution network


distribuite, în 1999 ............................... 793 and volume, in 1999
20.70 Localităţile în care se Localities provided with
distribuie energie termică, thermal energy,
la 31 decembrie 1999......................... 794 on December 31, 1999
20.71 Reţeaua apei potabile Drinking water supply network,
distribuite, în 1999 ............................... 795 in 1999

Transporturi ; Poştă şi telecomunicaţii Transport ; Post and telecommunications

20.72 Liniile de cale ferată în exploatare, Railways under operation, on


la 31 decembrie 1999.......................... 796 December 31, 1999
20.73 Drumurile publice,
la 31 decembrie 1999.......................... 798 Public roads, on December 31, 1999
20.74 Transportul urban de pasageri, Town passengers transport,
la 31 decembrie 1999.......................... 800 on December 31, 1999
20.75 Străzile orăşeneşti,
la 31 decembrie 1999.......................... 802 Town streets, on December 31, 1999
20.76 Activităţile de poştă şi telegrafie, Activity of mailing and telegraphy,
în 1999 ................................................ 803 in 1999
20.77 Activităţile de telefonie, în 1999............ 804 Telephony activity, in 1999

Turism Tourism

20.78 Capacitatea şi activitatea de cazare Tourists accommodation capacity


turistică, în 1999 .................................. 805 and activity, in 1999
20.79 Structurile de primire turistică cu Structures of tourists reception with
funcţiuni de cazare turistică, functions of tourists accommodation,
la 31 iulie 1999 .................................... 806 on July 31, 1999

Finanţe Finances

20.80 Execuţia bugetelor locale ..................... 808 Execution of the local budgets

Justiţie şi starea infracţională Justice and infringemental situation

20.81 Persoane condamnate Persons definitively convicted


definitiv de instanţele judecătoreşti ..... 810 by the Courts of Justice
20.82 Rata criminalităţii .................................. 811 Criminality rate
20.83 Infracţiuni cercetate de poliţie şi
rata criminalităţii, în perioada Infringements investigated by the Police
1990 - 1999 ......................................... 812 and criminality rate, during 1990 - 1999
GRUPAREA JUDEŢELOR, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE
COUNTIES GROUPING, BY DEVELOPMENT REGION

Cod
Regiune Regiunea Judeţul
Region Region County
Code

1. Nord - Est Bacău


North - East Botoşani
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui

2. Sud - Est Brăila


South - East Buzău
Constanţa
Galaţi
Tulcea
Vrancea

3. Sud Argeş
South Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ialomiţa
Prahova
Teleorman

4. Sud - Vest Dolj


South - West Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea

5. Vest Arad
West Caraş-Severin
Hunedoara
Timiş

6. Nord - Vest Bihor


North - West Bistriţa-Năsăud
Cluj
Maramureş
Satu Mare
Sălaj

7. Centru Alba
Center Braşov
Covasna
Harghita
Mureş
Sibiu

8. Bucureşti Ilfov
Bucharest Municipiul Bucureşti
Bucharest Municipality

Notă: Datele statistice în profil teritorial sunt prezentate pe judeţe, conform Decretului - Lege nr. 2/1968 cu
modificările ulterioare, iar judeţele au fost grupate pe regiuni de dezvoltare.
Note: Statistical data at territorial level are presented by county, according to the Decree - Law no. 2/1968
further amended, while the counties were grouped by development region.
20.1 ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI ROMÂNIEI, LA 31 DECEMBRIE 1999
ADMINISTRATIVE ORGANISATION OF ROMANIAN TERRITORY, ON DECEMBER 31, 1999

Numărul
Suprafaţa oraşelor din care: Numărul Numărul
Regiunea / Region totală şi municipiilor municipii comunelor satelor
Judeţul / County Total area Number of which: Number of Number of
( km2 ) of towns municipalities communes villages
and municipalities

Total 238391 263 84 2688 13094

1. Nord - Est 36850 32 15 463 2445


Bacău 6621 8 2 79 490
Botoşani 4986 4 2 68 336
Iaşi 5476 4 2 85 420
Neamţ 5896 4 2 70 347
Suceava 8553 8 4 90 396
Vaslui 5318 4 3 71 456

2. Sud - Est 35762 33 10 332 1455


Brăila 4766 4 1 39 140
Buzău 6103 4 2 81 482
Constanţa 7071 11 3 54 189
Galaţi 4466 4 2 56 180
Tulcea 8499 5 1 43 133
Vrancea 4857 5 1 59 331

3. Sud 34453 43 15 481 2030


Argeş 6826 6 3 93 577
Călăraşi 5088 5 2 48 160
Dâmboviţa 4054 6 1 76 361
Giurgiu 3526 3 1 46 166
Ialomiţa 4453 4 3 49 130
Prahova 4716 14 2 86 405
Teleorman 5790 5 3 83 231

4. Sud - Vest 29212 32 8 387 2080


Dolj 7414 5 2 94 380
Gorj 5602 7 1 63 414
Mehedinţi 4933 5 1 59 344
Olt 5498 7 2 94 378
Vâlcea 5765 8 2 77 564

5. Vest 32034 36 10 267 1335


Arad 7754 8 1 67 273
Caraş-Severin 8520 8 2 69 287
Hunedoara 7063 13 5 56 458
Timiş 8697 7 2 75 317

6. Nord - Vest 34159 35 11 386 1823


Bihor 7544 9 1 86 435
Bistriţa-Năsăud 5355 4 1 53 235
Cluj 6674 6 4 74 420
Maramureş 6304 8 2 62 226
Satu Mare 4418 4 2 56 226
Sălaj 3864 4 1 55 281

7. Centru 34100 50 14 334 1823


Alba 6242 11 3 65 656
Braşov 5363 9 2 43 150
Covasna 3710 5 1 34 122
Harghita 6639 9 2 49 236
Mureş 6714 7 4 90 486
Sibiu 5432 9 2 53 173

8. Bucureşti 1821 2 1 38 103


Ilfov 1583 1 - 38 103
Municipiul Bucureşti 238 1 1 - -
Bucharest Municipality
20.2 POPULAŢIA ŞI DENSITATEA POPULAŢIEI LA RECENSĂMINTE
POPULATION AND POPULATION DENSITY BY CENSUS FIGURES

Numărul locuitorilor la: / Inhabitants number on: Locuitori / km2 / Inhabitants / km 2


Regiunea 29 decembrie 25 ianuarie 21 februarie 15 martie 5 ianuarie 7 ianuarie 29 decembrie 25 ianuarie 21 februarie 15 martie 5 ianuarie 7 ianuarie Region
Judeţul December January February March January January December January February March January January County
1930 1948 1956 1966 1977 1992 1930 1948 1956 1966 1977 1992

Total 14280729 15872624 17489450 19103163 21559910 22810035 59,9 66,6 73,4 80,1 90,4 95,7 Total

1. Nord - Est 2252463 2373834 2781871 3144296 3451497 3751783 61,1 64,4 75,5 85,3 93,7 101,8 1. North - East
Bacău 375035 414996 507937 598321 667791 737512 56,6 62,7 76,7 90,4 100,9 111,4 Bacău
Botoşani 351780 385236 428050 452406 451217 461305 70,6 77,3 85,9 90,7 90,5 92,5 Botoşani
Iaşi 420488 431586 516635 619027 729243 811342 76,8 78,8 94,3 113,0 133,2 148,2 Iaşi
Neamţ 311113 357348 419949 470206 532096 578420 52,8 60,6 71,2 79,8 90,2 98,1 Neamţ
Suceava 472111 439751 507674 572781 633899 701830 55,2 51,4 59,4 67,0 74,1 82,1 Suceava
Vaslui 321936 344917 401626 431555 437251 461374 60,5 64,9 75,5 81,1 82,2 86,8 Vaslui

2. Sud - Est 1649885 1836746 2079434 2348937 2701027 2963177 46,1 51,4 58,1 65,7 75,5 82,9 2. South - East
Brăila 237549 271251 297276 339954 377954 392031 49,8 56,9 62,4 71,3 79,3 82,3 Brăila
Buzău 377463 430225 465829 480951 508424 516961 61,8 70,5 76,3 78,8 83,3 84,7 Buzău
Constanţa 261028 311062 369940 465752 608817 748769 36,9 44,0 52,3 65,9 86,1 105,9 Constanţa
Galaţi 324504 341797 396138 474279 581561 641011 72,7 76,5 88,7 106,2 130,2 143,5 Galaţi
Tulcea 186782 192228 223719 236709 254531 270997 22,0 22,6 26,3 27,9 29,9 31,9 Tulcea
Vrancea 262559 290183 326532 351292 369740 393408 54,1 59,7 67,2 72,3 76,1 81,0 Vrancea

3. Sud 2343223 2749671 2975304 3149107 3457915 3559737 68,0 79,8 86,4 91,3 100,4 103,3 3. South
Argeş 394268 448964 483741 529833 631918 681206 57,8 65,8 70,9 77,6 92,6 99,8 Argeş
Călăraşi 228165 287722 318573 337261 338807 338804 44,8 56,5 62,6 66,3 66,6 66,6 Călăraşi
Dâmboviţa 354471 409272 438985 453241 527620 562041 87,4 101,0 108,3 111,8 130,1 138,6 Dâmboviţa
Giurgiu 269577 313793 325045 320120 327494 313352 76,5 89,0 92,2 90,8 92,9 88,9 Giurgiu
Ialomiţa 205844 244750 274655 291373 295965 306145 46,2 55,0 61,7 65,4 66,5 68,8 Ialomiţa
Prahova 472249 557776 623817 701057 817168 874349 100,1 118,3 132,3 148,7 173,3 185,4 Prahova
Teleorman 418649 487394 510488 516222 518943 483840 72,3 84,2 88,2 89,2 89,6 83,6 Teleorman

4. Sud - Vest 1746347 1984645 2060488 2144811 2354265 2457515 59,8 67,9 70,5 73,4 80,6 84,1 4. South - West
Dolj 533872 615301 642028 691116 750328 762142 72,0 83,0 86,6 93,2 101,2 102,8 Dolj
Gorj 253812 280524 293031 298382 348521 401021 45,3 50,1 52,3 53,3 62,2 71,6 Gorj
Mehedinţi 282440 304788 304091 310021 322371 332673 57,3 61,8 61,6 62,8 65,3 67,4 Mehedinţi
Olt 380663 442442 458982 476513 518804 523291 69,2 80,5 83,5 86,7 94,4 95,2 Olt
Vâlcea 295560 341590 362356 368779 414241 438388 51,3 59,3 62,9 64,0 71,9 76,0 Vâlcea

5. Vest 1687165 1674352 1754190 1922172 2108917 2111947 52,7 52,3 54,8 60,6 65,8 65,9 5. West
Arad 488359 476207 475620 481248 512020 487617 63,0 61,4 61,3 62,1 66,0 62,9 Arad
Caraş-Severin 319286 302254 327787 358726 385577 376347 37,5 35,5 38,5 42,1 45,3 44,2 Caraş-Severin
Hunedoara 319929 306955 381902 474602 514436 547950 45,3 43,5 54,1 67,2 72,8 77,6 Hunedoara
Timiş 559591 588936 568881 607596 696884 700033 64,3 67,7 65,4 69,9 80,1 80,5 Timiş

6. Nord - Vest 2085463 2186585 2387075 2536301 2786498 2909669 61,1 64,0 69,9 74,2 81,6 85,2 6. North - West
Bihor 527216 536323 574488 586460 633094 638863 69,9 71,1 76,2 77,7 83,9 84,7 Bihor
Bistriţa-Năsăud 223527 233650 255789 269954 286628 326820 41,7 43,6 47,8 50,4 53,5 61,0 Bistriţa-Năsăud
Cluj 475533 520073 580344 629746 715507 736301 71,3 77,9 87,0 94,4 107,2 110,3 Cluj
Maramureş 317304 321287 367114 427645 492860 540099 50,3 51,0 58,2 67,8 78,2 85,7 Maramureş
Satu Mare 301105 312672 337351 359393 393840 400789 68,2 70,8 76,4 81,3 89,1 90,7 Satu Mare
Sălaj 240778 262580 271989 263103 264569 266797 62,3 68,0 70,4 68,1 68,5 69,0 Sălaj

7. Centru 1747458 1874078 2077162 2261082 2604814 2701697 51,2 55,0 60,9 66,3 76,4 79,2 7. Center
Alba 346582 361062 370800 382786 409634 413919 55,5 57,8 59,4 61,3 65,6 66,3 Alba
Braşov 265414 300836 373941 442692 582863 643261 49,5 56,1 69,7 82,5 108,7 119,9 Braşov
Covasna 152563 157166 172509 176858 199017 233256 41,1 42,4 46,5 47,7 53,6 62,9 Covasna
Harghita 250194 258495 273964 282392 326310 348335 37,7 38,9 41,3 42,5 49,2 52,5 Harghita
Mureş 425721 461403 513261 561598 605345 610053 63,4 68,7 76,4 83,6 90,2 90,9 Mureş
Sibiu 306984 335116 372687 414756 481645 452873 56,5 61,7 68,6 76,4 88,7 83,4 Sibiu

8. Bucureşti 768725 1192713 1373926 1596457 2094977 2354510 422,1 655,0 754,5 876,7 1150,5 1293,0 8. Bucharest
Municipiul Bucureşti1) 768725 1192713 1373926 1596457 2094977 2354510 422,1 655,0 754,5 876,7 1150,5 1293,0 Bucharest Municipality 1)
1) 1)
Inclusiv judeţul Ilfov. Including Ilfov county
20.3 POPULAŢIA PE SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 1999
POPULATION BY GENDER AND AREA, ON JULY 1, 1999

Total (număr persoane) Urban Rural În procente faţă de total


Regiunea Total (number of persons) Urban Rural As percentage of total Locuitori / km2 Region
Judeţul Ambele sexe Masculin Feminin Ambele sexe Masculin Feminin Ambele sexe Masculin Feminin Urban Rural Inhabitants / km 2 County
Both sex Male Female Both sex Male Female Both sex Male Female Urban Rural

Total 22458022 10984529 11473493 12302729 5943708 6359021 10155293 5040821 5114472 54,8 45,2 94,2 Total

1. Nord - Est 3813123 1887249 1925874 1672419 813024 859395 2140704 1074225 1066479 43,9 56,1 103,5 1. North - East
Bacău 750777 373300 377477 376537 183675 192862 374240 189625 184615 50,2 49,8 113,4 Bacău
Botoşani 462976 227072 235904 183897 89603 94294 279079 137469 141610 39,7 60,3 92,9 Botoşani
Iaşi 833388 413249 420139 419113 202892 216221 414275 210357 203918 50,3 49,7 152,2 Iaşi
Neamţ 585746 289358 296388 237714 115238 122476 348032 174120 173912 40,6 59,4 99,3 Neamţ
Suceava 715228 352948 362280 254502 123461 131041 460726 229487 231239 35,6 64,4 83,6 Suceava
Vaslui 465008 231322 233686 200656 98155 102501 264352 133167 131185 43,2 56,8 87,4 Vaslui

2. Sud - Est 2936627 1447472 1489155 1676083 816692 859391 1260544 630780 629764 57,1 42,9 82,1 2. South - East
Brăila 387070 189057 198013 257398 124197 133201 129672 64860 64812 66,5 33,5 81,2 Brăila
Buzău 505280 247343 257937 209138 101668 107470 296142 145675 150467 41,4 58,6 82,8 Buzău
Constanţa 745954 367040 378914 544486 265033 279453 201468 102007 99461 73,0 27,0 105,5 Constanţa
Galaţi 642943 320565 322378 386590 190429 196161 256353 130136 126217 60,1 39,9 144,0 Galaţi
Tulcea 264175 131424 132751 128753 63109 65644 135422 68315 67107 48,7 51,3 31,1 Tulcea
Vrancea 391205 192043 199162 149718 72256 77462 241487 119787 121700 38,3 61,7 80,5 Vrancea

3. Sud 3474173 1700975 1773198 1450917 704762 746155 2023256 996213 1027043 41,8 58,2 100,8 3. South
Argeş 673153 329331 343822 323564 157607 165957 349589 171724 177865 48,1 51,9 98,6 Argeş
Călăraşi 331368 163512 167856 130964 64110 66854 200404 99402 101002 39,5 60,5 65,1 Călăraşi
Dâmboviţa 552271 270289 281982 172951 84054 88897 379320 186235 193085 31,3 68,7 136,2 Dâmboviţa
Giurgiu 295401 144133 151268 91018 44252 46766 204383 99881 104502 30,8 69,2 83,8 Giurgiu
Ialomiţa 304690 150412 154278 126298 62110 64188 178392 88302 90090 41,5 58,5 68,4 Ialomiţa
Prahova 857761 417178 440583 447352 214477 232875 410409 202701 207708 52,2 47,8 181,9 Prahova
Teleorman 459529 226120 233409 158770 78152 80618 300759 147968 152791 34,6 65,4 79,4 Teleorman

4. Sud - Vest 2405254 1181969 1223285 1093888 536124 557764 1311366 645845 665521 45,5 54,5 82,3 4. South - West
Dolj 745204 363829 381375 385466 187574 197892 359738 176255 183483 51,7 48,3 100,5 Dolj
Gorj 395099 196056 199043 168728 83811 84917 226371 112245 114126 42,7 57,3 70,5 Gorj
Mehedinţi 323486 158799 164687 158025 77943 80082 165461 80856 84605 48,9 51,1 65,6 Mehedinţi
Olt 510137 251731 258406 204249 100463 103786 305888 151268 154620 40,0 60,0 92,8 Olt
Vâlcea 431328 211554 219774 177420 86333 91087 253908 125221 128687 41,1 58,9 74,8 Vâlcea

5. Vest 2046499 991581 1054918 1274338 613502 660836 772161 378079 394082 62,3 37,7 63,9 5. West
Arad 476624 229328 247296 246477 117132 129345 230147 112196 117951 51,7 48,3 61,5 Arad
Caraş-Severin 355664 173598 182066 203350 99045 104305 152314 74553 77761 57,2 42,8 41,7 Caraş-Severin
Hunedoara 526834 258874 267960 400796 197023 203773 126038 61851 64187 76,1 23,9 74,6 Hunedoara
Timiş 687377 329781 357596 423715 200302 223413 263662 129479 134183 61,6 38,4 79,0 Timiş

6. Nord - Vest 2849876 1398541 1451335 1501870 729125 772745 1348006 669416 678590 52,7 47,3 83,4 6. North - West
Bihor 621760 303180 318580 308785 148620 160165 312975 154560 158415 49,7 50,3 82,4 Bihor
Bistriţa-Năsăud 325879 161944 163935 120640 59125 61515 205239 102819 102420 37,0 63,0 60,9 Bistriţa-Năsăud
Cluj 722891 352863 370028 498124 240942 257182 224767 111921 112846 68,9 31,1 108,3 Cluj
Maramureş 531786 263192 268594 284825 139811 145014 246961 123381 123580 53,6 46,4 84,4 Maramureş
Satu Mare 390704 191297 199407 181188 87192 93996 209516 104105 105411 46,4 53,6 88,4 Satu Mare
Sălaj 256856 126065 130791 108308 53435 54873 148548 72630 75918 42,2 57,8 66,5 Sălaj

7. Centru 2646341 1299875 1346466 1602222 778077 824145 1044119 521798 522321 60,5 39,5 77,6 7. Center
Alba 397713 197274 200439 234074 114962 119112 163639 82312 81327 58,9 41,1 63,7 Alba
Braşov 630744 308672 322072 478186 233083 245103 152558 75589 76969 75,8 24,2 117,6 Braşov
Covasna 230542 113520 117022 120679 58473 62206 109863 55047 54816 52,3 47,7 62,1 Covasna
Harghita 342128 170084 172044 156008 76280 79728 186120 93804 92316 45,6 54,4 51,5 Harghita
Mureş 601552 295077 306475 309576 149499 160077 291976 145578 146398 51,5 48,5 89,6 Mureş
Sibiu 443662 215248 228414 303699 145780 157919 139963 69468 70495 68,5 31,5 81,7 Sibiu

8. Bucureşti 2286129 1076867 1209262 2030992 952402 1078590 255137 124465 130672 88,8 11,2 1255,4 8. Bucharest
Ilfov 274824 134064 140760 19687 9599 10088 255137 124465 130672 7,2 92,8 173,6 Ilfov
Municipiul Bucureşti 2011305 942803 1068502 2011305 942803 1068502 - - - 100,0 - 8450,9 Bucharest Municipality
20.4 POPULAŢIA PE GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE 1999
POPULATION BY AGE GROUPS, ON JULY 1, 1999
număr persoane number of persons
Grupa de vârstă Age group
Regiunea Region
Total 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani
Judeţul County
0-4 years 5-9 years 10-14 years 15-19 years 20-24 years 25-29 years 30-34 years 35-39 years

Total 22458022 1147065 1330733 1737153 1701881 1978835 1792822 1698268 1335039 Total

1. Nord - Est 3813123 238678 258866 319028 313759 353805 306399 271884 214079 1. North - East
Bacău 750777 44989 51223 61030 60469 67383 60241 57233 45748 Bacău
Botoşani 462976 29937 31247 38469 37654 40349 35356 28827 24596 Botoşani
Iaşi 833388 51775 54145 71836 72694 89382 70075 60170 44128 Iaşi
Neamţ 585746 33112 37970 46660 46574 51622 46402 42763 34732 Neamţ
Suceava 715228 47234 51839 60086 57714 63551 57775 52273 40567 Suceava
Vaslui 465008 31631 32442 40947 38654 41518 36550 30618 24308 Vaslui

2. Sud - Est 2936627 149283 173580 236599 225039 256621 232262 219156 176185 2. South - East
Brăila 387070 17543 21473 30096 27480 33078 29903 29204 23192 Brăila
Buzău 505280 25785 29024 36778 35714 38768 38628 34233 28587 Buzău
Constanţa 745954 35906 43525 62862 59748 67876 59936 59839 48741 Constanţa
Galaţi 642943 35119 38515 52712 52232 61641 52862 48586 36618 Galaţi
Tulcea 264175 13055 16169 23006 21282 22805 20914 19741 16681 Tulcea
Vrancea 391205 21875 24874 31145 28583 32453 30019 27553 22366 Vrancea

3. Sud 3474173 174731 202294 264257 243196 288274 278113 266635 194497 3. South
Argeş 673153 33646 39303 49191 49139 59421 57139 54234 40758 Argeş
Călăraşi 331368 17944 20005 27975 23239 26443 25951 24346 17660 Călăraşi
Dâmboviţa 552271 29406 34933 45638 41005 48645 43743 42982 31943 Dâmboviţa
Giurgiu 295401 15261 17093 21940 18547 22362 21473 21633 14745 Giurgiu
Ialomiţa 304690 17022 18861 25004 21554 26536 25192 22448 16346 Ialomiţa
Prahova 857761 39802 47198 64064 60714 70376 73238 71153 50556 Prahova
Teleorman 459529 21650 24901 30445 28998 34491 31377 29839 22489 Teleorman

4. Sud - Vest 2405254 124259 144434 180676 172331 197953 184990 179287 141289 4. South - West
Dolj 745204 36952 42172 52011 52964 60236 53248 53333 43180 Dolj
Gorj 395099 22267 26479 33997 30133 33068 32860 33007 25094 Gorj
Mehedinţi 323486 16054 19504 23611 23014 26463 24638 23355 19277 Mehedinţi
Olt 510137 26955 30108 38705 36273 42694 39562 37014 28591 Olt
Vâlcea 431328 22031 26171 32352 29947 35492 34682 32578 25147 Vâlcea

5. Vest 2046499 96371 119017 152288 145095 171838 167135 161650 128629 5. West
Arad 476624 23101 27664 33615 31732 38731 38063 35508 27506 Arad
Caraş-Severin 355664 16682 20708 27722 25475 28754 26929 26644 23049 Caraş-Severin
Hunedoara 526834 25559 31937 40384 36993 42474 45449 44870 34717 Hunedoara
Timiş 687377 31029 38708 50567 50895 61879 56694 54628 43357 Timiş

6. Nord - Vest 2849876 150980 178200 219168 222064 256180 230502 210260 176610 6. North - West
Bihor 621760 32869 38208 45326 45732 53101 51205 45104 36254 Bihor
Bistriţa-Năsăud 325879 20301 22777 28100 27338 28852 25882 23631 20967 Bistriţa-Năsăud
Cluj 722891 31098 38371 49328 55192 69234 57670 54938 44581 Cluj
Maramureş 531786 31371 35923 43629 43440 48049 42851 39662 34467 Maramureş
Satu Mare 390704 20887 26059 32485 31412 35974 33164 28910 25105 Satu Mare
Sălaj 256856 14454 16862 20300 18950 20970 19730 18015 15236 Sălaj

7. Centru 2646341 132713 157350 206544 212139 239669 217301 197690 162859 7. Center
Alba 397713 20094 23719 30445 30042 33950 31543 28454 25568 Alba
Braşov 630744 27178 35093 50304 55332 60168 48885 48691 41725 Braşov
Covasna 230542 12436 14086 19004 18857 20707 19869 16874 13637 Covasna
Harghita 342128 18723 21148 26412 27646 31083 29121 25421 20003 Harghita
Mureş 601552 31752 36001 44326 43791 52989 50524 44591 34307 Mureş
Sibiu 443662 22530 27303 36053 36471 40772 37359 33659 27619 Sibiu

8. Bucureşti 2286129 80050 96992 158593 168258 214495 176120 191706 140891 8. Bucharest
Ilfov 274824 12407 14978 21401 19758 24246 22612 22658 15161 Ilfov
Municipiul Bucureşti 2011305 67643 82014 137192 148500 190249 153508 169048 125730 Bucharest Municipality
20.4 POPULAŢIA PE GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE 1999
POPULATION BY AGE GROUPS, ON JULY 1, 1999
număr persoane - continuare number of persons - continued
Grupa de vârstă Age group
Regiunea Region
Judeţul 40-44 ani 45-49 ani 50-54 ani 55-59 ani 60-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75-79 ani 80-84 ani 85 ani şi peste County
40- 44 years 45-49 years 50-54 years 55-59 years 60-64 years 65-69 years 70-74 years 75-79 years 80-84 years 85 years and over

Total 1663784 1565367 1224217 1118307 1236759 1096340 878928 570487 203725 178312 Total

1. Nord - Est 257211 241372 180276 178189 206797 179131 141271 88731 34095 29552 1. North - East
Bacău 53800 49073 37083 35577 40491 33914 26128 15322 5870 5203 Bacău
Botoşani 28798 27454 20906 23557 27804 24775 20457 13310 5167 4313 Botoşani
Iaşi 57461 54777 38369 35561 40745 35191 27759 16917 6688 5715 Iaşi
Neamţ 40980 38189 29737 29578 34036 28320 21760 13338 5563 4410 Neamţ
Suceava 46224 44199 32361 32383 38485 34229 26391 17709 6165 6043 Suceava
Vaslui 29948 27680 21820 21533 25236 22702 18776 12135 4642 3868 Vaslui

2. Sud - Est 227795 214326 155318 147706 159337 143486 108583 67099 22722 21530 2. South - East
Brăila 30005 27684 20791 20270 22935 21261 16057 9789 3344 2965 Brăila
Buzău 36444 34687 26322 27790 31688 30578 23638 15617 5677 5322 Buzău
Constanţa 63749 59598 41078 35856 35526 29739 21515 12562 4167 3731 Constanţa
Galaţi 49709 46343 33398 31863 33104 28289 20725 12611 4477 4139 Galaţi
Tulcea 20839 19903 13874 12678 13419 12370 8966 5128 1705 1640 Tulcea
Vrancea 27049 26111 19855 19249 22665 21249 17682 11392 3352 3733 Vrancea

3. Sud 237219 234032 193811 181624 211113 188472 152645 95514 38117 29629 3. South
Argeş 49000 47613 39308 33595 36927 31473 24754 15855 6722 5075 Argeş
Călăraşi 21972 20990 17174 17947 20622 19142 15511 8906 3108 2433 Călăraşi
Dâmboviţa 37963 36739 29641 26086 30296 27209 21496 14193 5802 4551 Dâmboviţa
Giurgiu 17900 18164 16882 15812 19891 18849 17086 10973 3899 2891 Giurgiu
Ialomiţa 20435 19844 15488 15914 18024 16516 12523 7861 2790 2332 Ialomiţa
Prahova 62543 60226 46421 43985 51640 44945 33647 20547 9041 7665 Prahova
Teleorman 27406 30456 28897 28285 33713 30338 27628 17179 6755 4682 Teleorman

4. Sud - Vest 166713 155359 138906 123087 151318 128239 106773 65013 25798 18829 4. South - West
Dolj 53556 49711 44790 40615 49954 41637 35555 21627 8094 5569 Dolj
Gorj 27757 23920 20425 17149 21610 17864 14398 8721 3564 2786 Gorj
Mehedinţi 22562 20940 18888 15934 20075 17771 15045 9776 3764 2815 Mehedinţi
Olt 34143 32305 30031 27688 32725 27587 22617 13936 5548 3655 Olt
Vâlcea 28695 28483 24772 21701 26954 23380 19158 10953 4828 4004 Vâlcea

5. Vest 160708 147315 120977 102466 110826 98071 78645 54838 15297 15333 5. West
Arad 37016 34111 28489 23468 27476 25262 20936 15526 4249 4171 Arad
Caraş-Severin 27720 25632 21669 18494 20028 17540 13960 9583 2546 2529 Caraş-Severin
Hunedoara 39445 37091 31046 28106 29557 23784 17646 11396 3244 3136 Hunedoara
Timiş 56527 50481 39773 32398 33765 31485 26103 18333 5258 5497 Timiş

6. Nord - Vest 208608 192926 160581 146525 147511 132645 103469 73295 21626 18726 6. North - West
Bihor 46719 42442 35732 31625 34301 31275 24502 17929 5141 4295 Bihor
Bistriţa-Năsăud 23024 20581 16791 14761 14913 14438 11311 7806 2365 2041 Bistriţa-Năsăud
Cluj 55143 50702 41901 39531 39555 35713 28511 19580 6102 5741 Cluj
Maramureş 38565 36053 30087 27450 25570 21592 15949 10902 3390 2836 Maramureş
Satu Mare 28458 26670 21299 19342 18544 16136 12395 9231 2527 2106 Satu Mare
Sălaj 16699 16478 14771 13816 14628 13491 10801 7847 2101 1707 Sălaj

7. Centru 205217 189035 142257 130616 131445 117827 95226 66121 21208 21124 7. Center
Alba 29808 27760 22227 19544 21455 19238 16213 11168 3298 3187 Alba
Braşov 55951 50042 33004 28120 29850 25214 19566 13016 4215 4390 Braşov
Covasna 17209 16308 11535 12245 10624 9415 7710 5720 2110 2196 Covasna
Harghita 24522 23405 18376 18100 15964 14776 11930 9021 3236 3241 Harghita
Mureş 43093 40139 33511 32597 31941 30374 24592 16806 5347 4871 Mureş
Sibiu 34634 31381 23604 20010 21611 18810 15215 10390 3002 3239 Sibiu

8. Bucureşti 200313 191002 132091 108094 118412 108469 92316 59876 24862 23589 8. Bucharest
Ilfov 19606 18778 15289 14036 15975 14369 11219 7246 2734 2351 Ilfov
Municipiul Bucureşti 180707 172224 116802 94058 102437 94100 81097 52630 22128 21238 Bucharest Municipality
20.5 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI PE MEDII, ÎN 1999
VITAL STATISTICS BY AREA, IN 1999

Date absolute (număr) / Absolute data (number) Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants)
Născuţi-morţi Decese la o
la 1000 născuţi vârstă sub 1
Născuţi- Decese la o (vii+morţi) an la 1000
Regiunea Sporul Sporul Late-foetal născuţi-vii Region
Născuţi- morţi vârstă sub Născuţi-
Judeţul Decese natural Căsătorii Divorţuri Decese natural Căsătorii Divorţuri deaths per 1000 Infant County
vii Late 1 an vii
Deaths Natural Marriages Divorces Deaths Natural Marriages Divorces births (live-births mortality
Live-births foetal- Infant Live-births
increase increase and foetal per 1000
deaths deaths
deaths) live-births

TOTAL / TOTAL
Total 234600 265194 -30594 140014 34408 1459 4360 10,4 11,8 -1,4 6,2 1,53 6,2 18,6 Total
1. Nord - Est 50430 40623 9807 25359 6460 291 1052 13,2 10,6 2,6 6,6 1,69 5,7 20,9 1. North - East
Bacău 9235 7785 1450 4826 1709 54 203 12,2 10,3 1,9 6,4 2,26 5,8 22,0 Bacău
Botoşani 6439 5724 715 3092 662 47 131 13,7 12,2 1,5 6,6 1,41 7,2 20,3 Botoşani
Iaşi 11223 8084 3139 5611 1254 38 242 13,7 9,8 3,9 6,8 1,53 3,4 21,6 Iaşi
Neamţ 7013 6419 594 4115 739 52 151 11,8 10,8 1,0 6,9 1,25 7,4 21,5 Neamţ
Suceava 9695 7438 2257 4866 1352 57 152 13,5 10,3 3,2 6,8 1,88 5,8 15,7 Suceava
Vaslui 6825 5173 1652 2849 744 43 173 14,4 10,9 3,5 6,0 1,57 6,3 25,3 Vaslui
2. Sud - Est 30783 32960 -2177 18651 4778 166 618 10,4 11,2 -0,8 6,3 1,62 5,4 20,1 2. South - East
Brăila 3500 4828 -1328 2490 658 6 47 9,0 12,4 -3,4 6,4 1,69 1,7 13,4 Brăila
Buzău 5259 6611 -1352 3036 692 33 98 10,3 13,0 -2,7 6,0 1,36 6,2 18,6 Buzău
Constanţa 7648 7374 274 4717 880 42 179 10,3 9,9 0,4 6,3 1,18 5,5 23,4 Constanţa
Galaţi 7175 6507 668 4435 1262 35 135 11,2 10,1 1,1 6,9 1,96 4,9 18,8 Galaţi
Tulcea 2729 3163 -434 1687 463 22 58 10,3 12,0 -1,7 6,4 1,75 8,0 21,3 Tulcea
Vrancea 4472 4477 -5 2286 823 28 101 11,3 11,4 -0,1 5,8 2,09 6,2 22,6 Vrancea
3. Sud 34822 44570 -9748 20418 5102 256 682 10,0 12,8 -2,8 5,9 1,46 7,3 19,6 3. South
Argeş 6766 7388 -622 4337 864 46 113 10,0 10,9 -0,9 6,4 1,28 6,8 16,7 Argeş
Călăraşi 3709 4318 -609 1702 478 36 88 11,2 13,0 -1,8 5,1 1,44 9,6 23,7 Călăraşi
Dâmboviţa 5939 6576 -637 3432 841 37 98 10,7 11,9 -1,2 6,2 1,52 6,2 16,5 Dâmboviţa
Giurgiu 2925 4768 -1843 1468 276 14 50 9,9 16,1 -6,2 5,0 0,93 4,8 17,1 Giurgiu
Ialomiţa 3453 3709 -256 1724 423 28 84 11,3 12,1 -0,8 5,6 1,38 8,0 24,3 Ialomiţa
Prahova 7854 10248 -2394 5397 1708 63 162 9,1 11,9 -2,8 6,3 1,98 8,0 20,6 Prahova
Teleorman 4176 7563 -3387 2358 512 32 87 9,0 16,3 -7,3 5,1 1,11 7,6 20,8 Teleorman
4. Sud - Vest 24424 31313 -6889 14537 2799 98 420 10,1 13,0 -2,9 6,0 1,16 4,0 17,2 4. South - West
Dolj 7448 10365 -2917 4288 699 12 155 10,0 13,9 -3,9 5,8 0,94 1,6 20,8 Dolj
Gorj 4212 4456 -244 2605 502 25 58 10,6 11,2 -0,6 6,6 1,27 5,9 13,8 Gorj
Mehedinţi 3161 4377 -1216 1777 466 15 77 9,7 13,5 -3,8 5,5 1,43 4,7 24,4 Mehedinţi
Olt 5305 7074 -1769 2963 495 22 77 10,3 13,7 -3,4 5,8 0,96 4,1 14,5 Olt
Vâlcea 4298 5041 -743 2904 637 24 53 9,9 11,6 -1,7 6,7 1,46 5,6 12,3 Vâlcea
5. Vest 19311 25948 -6637 12027 3958 141 309 9,5 12,8 -3,3 5,9 1,95 7,2 16,0 5. West
Arad 4656 6903 -2247 2891 943 44 66 9,8 14,5 -4,7 6,1 1,99 9,4 14,2 Arad
Caraş-Severin 3171 4530 -1359 2144 573 19 56 9,0 12,8 -3,8 6,1 1,62 6,0 17,7 Caraş-Severin
Hunedoara 4736 6287 -1551 3219 1606 32 74 9,0 11,9 -2,9 6,1 3,05 6,7 15,6 Hunedoara
Timiş 6748 8228 -1480 3773 836 46 113 10,0 12,2 -2,2 5,6 1,24 6,8 16,7 Timiş
6. Nord - Vest 30148 34854 -4706 18277 3532 232 593 10,6 12,2 -1,6 6,4 1,24 7,6 19,7 6. North - West
Bihor 6755 8636 -1881 3724 473 61 224 10,9 13,9 -3,0 6,0 0,76 8,9 33,2 Bihor
Bistriţa-Năsăud 4108 3342 766 2040 471 21 58 12,5 10,2 2,3 6,2 1,43 5,1 14,1 Bistriţa-Năsăud
Cluj 6066 8388 -2322 4618 869 24 74 8,6 11,8 -3,2 6,5 1,23 3,9 12,2 Cluj
Maramureş 6221 5915 306 3681 804 56 114 11,6 11,0 0,6 6,9 1,50 8,9 18,3 Maramureş
Satu Mare 4041 5026 -985 2591 640 43 67 10,3 12,8 -2,5 6,6 1,63 10,5 16,6 Satu Mare
Sălaj 2957 3547 -590 1623 275 27 56 11,4 13,7 -2,3 6,3 1,06 9,0 18,9 Sălaj
7. Centru 27205 29384 -2179 15968 4359 169 460 10,3 11,1 -0,8 6,0 1,65 6,2 16,9 7. Center
Alba 4053 4835 -782 2542 616 28 68 10,1 12,1 -2,0 6,4 1,54 6,9 16,8 Alba
Braşov 5627 5942 -315 3894 1277 26 111 9,0 9,5 -0,5 6,2 2,05 4,6 19,7 Braşov
Covasna 2605 2556 49 1275 352 18 28 11,3 11,1 0,2 5,5 1,53 6,9 10,7 Covasna
Harghita 3739 3906 -167 1811 365 30 55 10,9 11,4 -0,5 5,3 1,07 8,0 14,7 Harghita
Mureş 6507 7481 -974 3483 836 37 122 10,8 12,4 -1,6 5,8 1,39 5,7 18,7 Mureş
Sibiu 4674 4664 10 2963 913 30 76 10,6 10,6 - 6,7 2,07 6,4 16,3 Sibiu
8. Bucureşti 17477 25542 -8065 14777 3420 106 226 7,7 11,3 -3,6 6,6 1,52 6,0 12,9 8. Bucharest
Ilfov 2529 3382 -853 1761 127 16 50 9,2 12,3 -3,1 6,4 0,46 6,3 19,8 Ilfov
Municipiul Bucureşti 14948 22160 -7212 13016 3293 90 176 7,5 11,2 -3,7 6,6 1,66 6,0 11,8 Bucharest Municipality
20.5 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI PE MEDII, ÎN ANUL 1999
VITAL STATISTICS BY AREA, IN 1999

continuare continued
Date absolute (număr) / Absolute data (number) Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants)
Născuţi-morţi Decese la o
la 1000 născuţi vârstă sub 1
Născuţi- Decese la o (vii+morţi) an la 1000
Regiunea Sporul Sporul Late-foetal născuţi-vii Region
Născuţi- morţi vârstă sub Născuţi-
Judeţul Decese natural Căsătorii Divorţuri Decese natural Căsătorii Divorţuri deaths per 1000 Infant County
vii Late 1 an vii
Deaths Natural Marriages Divorces Deaths Natural Marriages Divorces births (live-births mortality
Live-births foetal- Infant Live-births
increase increase and foetal per 1000
deaths deaths
deaths) live-births

URBAN / URBAN
Total 108542 111159 -2617 81015 25035 670 1650 8,9 9,1 -0,2 6,6 2,05 6,1 15,2 Total
1. Nord - Est 16115 11973 4142 11355 4025 85 272 9,7 7,2 2,5 6,8 2,42 5,2 16,9 1. North - East
Bacău 3536 2838 698 2479 1202 16 73 9,4 7,5 1,9 6,6 3,18 4,5 20,6 Bacău
Botoşani 1945 1172 773 1251 331 16 29 10,4 6,3 4,1 6,7 1,78 8,2 14,9 Botoşani
Iaşi 3790 2944 846 2863 946 12 62 9,5 7,4 2,1 7,2 2,36 3,2 16,4 Iaşi
Neamţ 2210 1764 446 1711 412 17 33 9,1 7,3 1,8 7,1 1,70 7,6 14,9 Neamţ
Suceava 2575 1973 602 1841 698 17 39 10,1 7,7 2,4 7,2 2,73 6,6 15,1 Suceava
Vaslui 2059 1282 777 1210 436 7 36 10,1 6,3 3,8 5,9 2,14 3,4 17,5 Vaslui
2. Sud - Est 14440 14251 189 11128 3630 81 239 8,6 8,5 0,1 6,6 2,17 5,6 16,6 2. South - East
Brăila 1995 2623 -628 1771 588 3 21 7,7 10,1 -2,4 6,8 2,26 1,5 10,5 Brăila
Buzău 1973 1664 309 1328 412 11 36 9,4 7,9 1,5 6,3 1,95 5,5 18,2 Buzău
Constanţa 4758 4806 -48 3491 751 28 78 8,8 8,9 -0,1 6,4 1,38 5,9 16,4 Constanţa
Galaţi 3180 2946 234 2705 1091 20 43 8,3 7,7 0,6 7,1 2,85 6,3 13,5 Galaţi
Tulcea 1161 1102 59 846 304 10 24 9,0 8,6 0,4 6,6 2,36 8,5 20,7 Tulcea
Vrancea 1373 1110 263 987 484 9 37 9,1 7,4 1,7 6,6 3,22 6,5 26,9 Vrancea
3. Sud 13132 12691 441 9502 3122 89 226 9,0 8,7 0,3 6,5 2,14 6,7 17,2 3. South
Argeş 2858 2098 760 2356 508 19 36 8,8 6,5 2,3 7,3 1,57 6,6 12,6 Argeş
Călăraşi 1371 1227 144 713 286 14 29 10,4 9,3 1,1 5,4 2,16 10,1 21,2 Călăraşi
Dâmboviţa 1658 1322 336 1252 461 12 20 9,5 7,6 1,9 7,2 2,65 7,2 12,1 Dâmboviţa
Giurgiu 898 917 -19 515 141 2 14 9,8 10,1 -0,3 5,6 1,55 2,2 15,6 Giurgiu
Ialomiţa 1319 961 358 783 264 10 32 10,4 7,6 2,8 6,2 2,07 7,5 24,3 Ialomiţa
Prahova 3562 4695 -1133 2956 1176 22 66 8,0 10,5 -2,5 6,6 2,63 6,1 18,5 Prahova
Teleorman 1466 1471 -5 927 286 10 29 9,1 9,2 -0,1 5,8 1,78 6,8 19,8 Teleorman
4. Sud - Vest 10104 8504 1600 7305 1761 47 147 9,2 7,8 1,4 6,7 1,61 4,6 14,5 4. South - West
Dolj 3485 3268 217 2585 527 7 66 9,1 8,6 0,5 6,8 1,38 2,0 18,9 Dolj
Gorj 1682 1159 523 1156 277 9 22 9,9 6,8 3,1 6,8 1,63 5,3 13,1 Gorj
Mehedinţi 1376 1245 131 1009 330 7 21 8,7 7,9 0,8 6,4 2,08 5,1 15,3 Mehedinţi
Olt 1979 1561 418 1253 313 15 26 9,6 7,6 2,0 6,1 1,52 7,5 13,1 Olt
Vâlcea 1582 1271 311 1302 314 9 12 8,9 7,1 1,8 7,3 1,76 5,7 7,6 Vâlcea
5. Vest 11675 13447 -1772 7989 3146 87 175 9,2 10,6 -1,4 6,3 2,49 7,4 15,0 5. West
Arad 2258 3102 -844 1632 636 23 32 9,2 12,6 -3,4 6,6 2,59 10,1 14,2 Arad
Caraş-Severin 1869 2009 -140 1331 394 13 28 9,2 9,9 -0,7 6,6 1,94 6,9 15,0 Caraş-Severin
Hunedoara 3782 3937 -155 2623 1427 26 60 9,4 9,8 -0,4 6,5 3,54 6,8 15,9 Hunedoara
Timiş 3766 4399 -633 2403 689 25 55 9,1 10,7 -1,6 5,8 1,67 6,6 14,6 Timiş
6. Nord - Vest 13731 13743 -12 10315 2601 101 200 9,2 9,2 - 6,9 1,75 7,3 14,6 6. North - West
Bihor 2831 3180 -349 2113 365 24 62 9,2 10,3 -1,1 6,9 1,19 8,4 21,9 Bihor
Bistriţa-Năsăud 1219 822 397 797 253 8 15 10,1 6,8 3,3 6,6 2,10 6,5 12,3 Bistriţa-Năsăud
Cluj 3853 4466 -613 3292 720 14 38 8,0 9,2 -1,2 6,8 1,49 3,6 9,9 Cluj
Maramureş 3213 2664 549 2068 628 29 48 11,2 9,3 1,9 7,2 2,19 8,9 14,9 Maramureş
Satu Mare 1463 1896 -433 1317 447 15 22 8,0 10,4 -2,4 7,2 2,46 10,1 15,0 Satu Mare
Sălaj 1152 715 437 728 188 11 15 10,5 6,5 4,0 6,7 1,72 9,5 13,0 Sălaj
7. Centru 14199 14220 -21 10277 3445 89 209 8,9 8,9 - 6,5 2,16 6,2 14,7 7. Center
Alba 2154 2183 -29 1543 432 13 30 9,2 9,3 -0,1 6,6 1,84 6,0 13,9 Alba
Braşov 3674 3982 -308 3056 1128 21 61 7,8 8,4 -0,6 6,5 2,39 5,7 16,6 Braşov
Covasna 1175 1015 160 714 249 8 11 9,7 8,4 1,3 5,9 2,06 6,8 9,4 Covasna
Harghita 1548 1294 254 890 262 15 22 10,0 8,3 1,7 5,7 1,69 9,6 14,2 Harghita
Mureş 2861 2937 -76 1933 603 15 47 9,2 9,5 -0,3 6,2 1,95 5,2 16,4 Mureş
Sibiu 2787 2809 -22 2141 771 17 38 9,3 9,4 -0,1 7,1 2,57 6,1 13,6 Sibiu
8. Bucureşti 15146 22330 -7184 13144 3305 91 182 7,6 11,2 -3,6 6,6 1,65 6,0 12,0 8. Bucharest
Ilfov 198 170 28 128 12 1 6 10,1 8,7 1,4 6,5 0,61 5,0 30,3 Ilfov
Municipiul Bucureşti 14948 22160 -7212 13016 3293 90 176 7,5 11,2 -3,7 6,6 1,66 6,0 11,8 Bucharest Municipality
20.5 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI PE MEDII, ÎN ANUL 1999
VITAL STATISTICS BY AREA, IN 1999

continuare continued
Date absolute (număr) / Absolute data (number) Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants)
Născuţi-morţi Decese la o
la 1000 născuţi vârstă sub 1
Născuţi- Decese la o (vii+morţi) an la 1000
Regiunea Sporul Sporul Late-foetal născuţi-vii Region
Născuţi- morţi vârstă sub Născuţi-
Judeţul Decese natural Căsătorii Divorţuri Decese natural Căsătorii Divorţuri deaths per 1000 Infant County
vii Late 1 an vii
Deaths Natural Marriages Divorces Deaths Natural Marriages Divorces births (live-births mortality
Live-births foetal- Infant Live-births
increase increase and foetal per 1000
deaths deaths
deaths) live-births

RURAL / RURAL
Total 126058 154035 -27977 58999 9373 789 2710 12,3 15,1 -2,8 5,8 0,92 6,2 21,5 Total
1. Nord - Est 34315 28650 5665 14004 2435 206 780 15,8 13,2 2,6 6,5 1,12 6,0 22,7 1. North - East
Bacău 5699 4947 752 2347 507 38 130 15,1 13,1 2,0 6,2 1,34 6,6 22,8 Bacău
Botoşani 4494 4552 -58 1841 331 31 102 15,8 16,1 -0,3 6,5 1,17 6,9 22,7 Botoşani
Iaşi 7433 5140 2293 2748 308 26 180 17,6 12,2 5,4 6,5 0,73 3,5 24,2 Iaşi
Neamţ 4803 4655 148 2404 327 35 118 13,7 13,3 0,4 6,8 0,93 7,2 24,6 Neamţ
Suceava 7120 5465 1655 3025 654 40 113 15,4 11,8 3,6 6,5 1,41 5,6 15,9 Suceava
Vaslui 4766 3891 875 1639 308 36 137 17,7 14,5 3,2 6,1 1,14 7,5 28,7 Vaslui
2. Sud - Est 16343 18709 -2366 7523 1148 85 379 12,9 14,7 -1,8 5,9 0,90 5,2 23,2 2. South - East
Brăila 1505 2205 -700 719 70 3 26 11,5 16,9 -5,4 5,5 0,54 2,0 17,3 Brăila
Buzău 3286 4947 -1661 1708 280 22 62 11,0 16,6 -5,6 5,7 0,94 6,7 18,9 Buzău
Constanţa 2890 2568 322 1226 129 14 101 14,3 12,7 1,6 6,1 0,64 4,8 34,9 Constanţa
Galaţi 3995 3561 434 1730 171 15 92 15,3 13,6 1,7 6,6 0,65 3,7 23,0 Galaţi
Tulcea 1568 2061 -493 841 159 12 34 11,6 15,2 -3,6 6,2 1,17 7,6 21,7 Tulcea
Vrancea 3099 3367 -268 1299 339 19 64 12,7 13,8 -1,1 5,3 1,39 6,1 20,7 Vrancea
3. Sud 21690 31879 -10189 10916 1980 167 456 10,7 15,7 -5,0 5,4 0,97 7,6 21,0 3. South
Argeş 3908 5290 -1382 1981 356 27 77 11,1 15,0 -3,9 5,6 1,01 6,9 19,7 Argeş
Călăraşi 2338 3091 -753 989 192 22 59 11,7 15,4 -3,7 4,9 0,96 9,3 25,2 Călăraşi
Dâmboviţa 4281 5254 -973 2180 380 25 78 11,2 13,8 -2,6 5,7 1,00 5,8 18,2 Dâmboviţa
Giurgiu 2027 3851 -1824 953 135 12 36 9,9 18,8 -8,9 4,7 0,66 5,9 17,8 Giurgiu
Ialomiţa 2134 2748 -614 941 159 18 52 11,9 15,3 -3,4 5,3 0,89 8,4 24,4 Ialomiţa
Prahova 4292 5553 -1261 2441 532 41 96 10,4 13,4 -3,0 5,9 1,29 9,5 22,4 Prahova
Teleorman 2710 6092 -3382 1431 226 22 58 9,0 20,1 -11,1 4,7 0,75 8,1 21,4 Teleorman
4. Sud - Vest 14320 22809 -8489 7232 1038 51 273 10,8 17,3 -6,5 5,5 0,79 3,5 19,1 4. South - West
Dolj 3963 7097 -3134 1703 172 5 89 11,0 19,6 -8,6 4,7 0,48 1,3 22,5 Dolj
Gorj 2530 3297 -767 1449 225 16 36 11,1 14,5 -3,4 6,4 0,99 6,3 14,2 Gorj
Mehedinţi 1785 3132 -1347 768 136 8 56 10,7 18,8 -8,1 4,6 0,82 4,5 31,4 Mehedinţi
Olt 3326 5513 -2187 1710 182 7 51 10,8 17,8 -7,0 5,5 0,59 2,1 15,3 Olt
Vâlcea 2716 3770 -1054 1602 323 15 41 10,6 14,7 -4,1 6,2 1,26 5,5 15,1 Vâlcea
5. Vest 7636 12501 -4865 4038 812 54 134 9,9 16,3 -6,4 5,3 1,06 7,0 17,5 5. West
Arad 2398 3801 -1403 1259 307 21 34 10,5 16,6 -6,1 5,5 1,34 8,7 14,2 Arad
Caraş-Severin 1302 2521 -1219 813 179 6 28 8,6 16,7 -8,1 5,4 1,19 4,6 21,5 Caraş-Severin
Hunedoara 954 2350 -1396 596 179 6 14 7,7 18,9 -11,2 4,8 1,44 6,3 14,7 Hunedoara
Timiş 2982 3829 -847 1370 147 21 58 11,3 14,5 -3,2 5,2 0,56 7,0 19,5 Timiş
6. Nord - Vest 16417 21111 -4694 7962 931 131 393 12,1 15,5 -3,4 5,9 0,69 7,9 23,9 6. North - West
Bihor 3924 5456 -1532 1611 108 37 162 12,5 17,4 -4,9 5,1 0,34 9,3 41,3 Bihor
Bistriţa-Năsăud 2889 2520 369 1243 218 13 43 13,9 12,1 1,8 6,0 1,05 4,5 14,9 Bistriţa-Năsăud
Cluj 2213 3922 -1709 1326 149 10 36 9,8 17,4 -7,6 5,9 0,66 4,5 16,3 Cluj
Maramureş 3008 3251 -243 1613 176 27 66 12,1 13,0 -0,9 6,5 0,71 8,9 21,9 Maramureş
Satu Mare 2578 3130 -552 1274 193 28 45 12,2 14,9 -2,7 6,1 0,92 10,7 17,5 Satu Mare
Sălaj 1805 2832 -1027 895 87 16 41 12,0 18,9 -6,9 6,0 0,58 8,8 22,7 Sălaj
7. Centru 13006 15164 -2158 5691 914 80 251 12,4 14,5 -2,1 5,4 0,87 6,1 19,3 7. Center
Alba 1899 2652 -753 999 184 15 38 11,5 16,0 -4,5 6,0 1,11 7,8 20,0 Alba
Braşov 1953 1960 -7 838 149 5 50 12,8 12,9 -0,1 5,5 0,98 2,6 25,6 Braşov
Covasna 1430 1541 -111 561 103 10 17 13,0 14,0 -1,0 5,1 0,94 6,9 11,9 Covasna
Harghita 2191 2612 -421 921 103 15 33 11,7 14,0 -2,3 4,9 0,55 6,8 15,1 Harghita
Mureş 3646 4544 -898 1550 233 22 75 12,4 15,5 -3,1 5,3 0,79 6,0 20,6 Mureş
Sibiu 1887 1855 32 822 142 13 38 13,4 13,2 0,2 5,9 1,01 6,8 20,1 Sibiu
8. Bucureşti 2331 3212 -881 1633 115 15 44 9,1 12,6 -3,5 6,4 0,45 6,4 18,9 8. Bucharest
Ilfov 2331 3212 -881 1633 115 15 44 9,1 12,6 -3,5 6,4 0,45 6,4 18,9 Ilfov
Municipiul Bucureşti - - - - - - - - - - - - - - Bucharest Municipality
20.6 RATELE DE FERTILITATE 1), PE GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN 1999
AGE - SPECIFIC FERTILITY RATES 1), BY AGE GROUP, IN 1999

Rata generală Grupa de vârstă (ani) / Age group (years)


Regiunea / Region de fertilitate
Judeţul / County General 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
fertility rate

Total 40,2 40,0 93,3 77,6 37,3 12,4 2,8 0,2

1. Nord - Est / North - East 52,1 39,5 109,1 103,7 53,9 19,6 5,1 0,3
Bacău 47,3 39,9 100,4 96,4 47,0 14,9 3,9 0,2
Botoşani 57,8 40,0 120,7 118,8 57,9 23,7 5,5 0,4
Iaşi 52,5 39,9 108,8 103,2 55,7 19,9 4,8 0,1
Neamţ 46,2 36,1 101,2 93,4 46,8 14,3 3,8 0,3
Suceava 53,7 35,0 107,9 103,4 62,1 26,2 7,6 0,3
Vaslui 59,7 48,6 123,8 116,0 55,0 19,9 5,6 0,6

2. Sud - Est / South - East 39,9 43,0 92,4 77,1 36,4 11,3 2,7 0,2
Brăila 34,5 38,5 83,4 65,4 28,5 8,3 2,4 0,1
Buzău 42,7 49,7 100,5 82,0 36,9 10,7 2,7 0,1
Constanţa 36,5 40,3 84,3 74,4 35,0 12,0 1,9 0,2
Galaţi 42,1 42,4 93,6 81,6 38,7 11,0 3,0 -
Tulcea 38,8 39,3 97,0 71,9 35,3 11,2 2,9 0,3
Vrancea 45,9 48,6 103,2 83,9 44,5 14,3 4,5 0,4

3. Sud / South 40,3 48,3 98,0 69,4 30,6 9,5 2,1 0,2
Argeş 37,8 41,2 93,9 67,6 29,7 8,0 1,8 -
Călăraşi 46,8 63,6 111,9 74,2 32,2 13,4 3,2 0,3
Dâmboviţa 42,5 48,6 107,1 69,9 30,9 10,4 2,4 0,2
Giurgiu 44,5 67,4 112,6 68,3 27,7 8,1 2,2 -
Ialomiţa 45,7 61,4 105,1 71,1 34,3 11,3 2,5 -
Prahova 35,0 32,7 81,7 67,7 32,0 9,9 1,9 0,3
Teleorman 41,4 58,6 100,4 71,1 26,5 6,8 1,7 0,3

4. Sud - Vest / South - West 41,2 53,7 106,9 67,6 26,9 7,9 1,8 0,1
Dolj 41,1 58,7 108,9 68,5 28,4 8,2 2,1 0,1
Gorj 41,6 49,6 110,3 66,4 26,7 8,4 1,8 0,2
Mehedinţi 39,6 58,3 101,3 61,6 24,5 5,8 1,7 0,1
Olt 42,8 55,7 110,0 66,5 25,8 7,7 1,6 0,1
Vâlcea 40,1 43,1 101,0 72,8 27,6 8,8 1,8 0,2

5. Vest / West 36,0 38,7 86,6 66,5 35,1 12,5 3,4 0,2
Arad 38,4 38,5 93,7 70,5 37,3 14,0 4,0 0,2
Caraş-Severin 34,8 45,1 84,6 61,2 31,9 10,1 3,7 0,2
Hunedoara 33,9 34,3 82,1 62,6 33,4 9,6 2,9 0,3
Timiş 36,5 38,8 86,3 69,2 36,5 15,0 3,2 0,3

6. Nord - Vest / North - West 40,9 35,7 94,8 80,9 38,9 13,5 2,8 0,2
Bihor 42,4 37,0 97,7 85,4 40,8 13,7 3,3 0,2
Bistriţa-Năsăud 48,5 43,8 105,5 89,0 49,6 20,6 4,1 0,5
Cluj 32,6 24,7 71,9 72,9 34,4 10,6 2,2 -
Maramureş 44,2 41,2 107,6 83,6 38,1 13,5 2,7 0,1
Satu Mare 38,9 38,4 96,8 67,7 33,6 9,9 2,1 0,1
Sălaj 47,1 34,0 105,5 98,3 44,4 17,3 3,4 0,4

7. Centru / Center 38,5 36,5 86,6 79,0 35,9 12,0 2,3 0,2
Alba 39,5 32,2 97,4 81,2 33,7 12,1 1,9 0,1
Braşov 31,3 28,1 70,2 71,6 34,4 10,7 1,9 0,2
Covasna 42,4 40,3 90,8 86,4 38,4 13,2 2,0 0,2
Harghita 41,9 35,8 90,8 84,5 39,5 13,1 2,5 0,5
Mureş 42,5 46,9 93,2 80,0 36,2 13,0 2,6 0,1
Sibiu 38,6 38,7 86,9 77,3 35,7 11,1 2,7 0,1

8. Bucureşti / Bucharest 26,9 21,0 57,5 62,3 35,7 10,2 1,9 0,2
Ilfov 35,6 42,4 87,6 61,8 25,9 9,7 2,4 0,1
Municipiul Bucureşti 25,8 18,0 53,4 62,3 36,9 10,3 1,9 0,2
Bucharest Municipality

1)
Născuţi-vii la 1000 femei.
1)
Live-births per 1000 women.
20.7 VÂRSTA MEDIE A SOŢILOR LA DATA ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI 1), PE MEDII, ÎN 1999
AVERAGE AGE OF SPOUSES AT MARRIAGE DATE 1), BY AREA, IN 1999

Vârsta medie la data încheierii căsătoriei (ani)


Regiunea / Region Average age at marriage date (years)
Judeţul / County Soţ / Husband Soţie / Wife
Total Urban Rural Total Urban Rural

Total 28,5 29,0 27,7 25,0 26,0 23,6

1. Nord - Est / North - East 27,6 28,3 27,1 24,2 25,5 23,0
Bacău 28,3 28,9 27,7 24,6 25,7 23,4
Botoşani 26,9 27,4 26,6 23,6 24,8 22,7
Iaşi 27,5 28,4 26,5 24,3 25,9 22,6
Neamţ 27,4 28,3 26,9 24,0 25,5 23,0
Suceava 27,8 28,5 27,4 24,3 25,7 23,4
Vaslui 27,6 27,8 27,4 23,9 25,1 23,0

2. Sud - Est / South - East 28,5 28,8 28,0 24,9 25,8 23,6
Brăila 27,8 28,1 27,2 24,5 25,2 22,9
Buzău 28,4 28,4 28,4 24,6 25,4 24,0
Constanţa 29,2 29,4 28,5 25,7 26,2 24,2
Galaţi 28,3 28,9 27,3 24,7 25,9 22,9
Tulcea 28,1 28,5 27,7 24,5 25,4 23,5
Vrancea 28,6 28,8 28,4 24,6 25,8 23,7

3. Sud / South 28,3 28,6 28,0 24,7 25,8 23,8


Argeş 27,9 28,1 27,7 24,5 25,4 23,4
Călăraşi 28,2 28,1 28,2 24,4 25,1 23,9
Dâmboviţa 28,2 28,7 27,9 24,5 25,9 23,8
Giurgiu 28,0 28,0 28,0 24,3 25,4 23,7
Ialomiţa 28,2 28,2 28,2 24,6 25,3 24,0
Prahova 28,8 29,4 28,0 25,3 26,4 24,0
Teleorman 28,2 28,0 28,3 24,7 25,7 24,0

4. Sud - Vest / South - West 28,3 28,4 28,2 24,5 25,3 23,6
Dolj 28,6 28,6 28,6 25,0 25,7 24,1
Gorj 27,9 27,9 27,9 23,8 24,7 23,0
Mehedinţi 28,5 28,3 28,8 24,6 25,2 24,0
Olt 27,9 28,0 27,8 24,1 24,9 23,4
Vâlcea 28,7 29,1 28,4 24,7 25,7 23,8

5. Vest / West 29,5 29,8 28,9 26,0 26,6 24,8


Arad 29,8 30,2 29,3 26,1 26,8 25,3
Caraş-Severin 29,0 29,3 28,6 25,3 26,1 24,0
Hunedoara 29,7 29,9 28,9 26,2 26,6 24,8
Timiş 29,4 29,8 28,8 26,2 26,9 24,9

6. Nord - Vest / North - West 27,8 28,3 27,2 24,4 25,3 23,2
Bihor 28,3 28,6 28,0 25,0 25,6 24,1
Bistriţa-Năsăud 27,3 27,8 27,0 23,6 24,8 22,9
Cluj 28,7 29,0 28,0 25,6 26,2 24,1
Maramureş 27,3 27,8 26,5 23,5 24,6 22,1
Satu Mare 27,1 27,8 26,4 23,6 24,7 22,4
Sălaj 27,2 27,2 27,2 23,9 24,6 23,4

7. Centru / Center 28,5 28,9 27,9 25,2 25,9 24,0


Alba 28,3 28,4 28,1 24,8 25,4 23,9
Braşov 29,3 29,4 28,9 26,1 26,4 24,9
Covasna 27,9 28,1 27,7 24,6 25,2 23,9
Harghita 27,7 28,5 26,9 24,4 25,5 23,4
Mureş 28,4 28,8 27,9 25,0 25,8 24,0
Sibiu 28,6 28,9 27,9 25,6 26,2 24,1

8. Bucureşti / Bucharest 30,3 30,5 28,2 27,3 27,6 24,9


Ilfov 28,4 30,5 28,2 25,0 26,8 24,9
Municipiul Bucureşti 30,5 30,5 - 27,6 27,6 -
Bucharest Municipality

1)
Se referă la toate căsătoriile încheiate, indiferent de rang. / Refer to all marriages, irrespective of rank.
20.8 DIVORŢURILE, DUPĂ NUMĂRUL COPIILOR MINORI RĂMAŞI PRIN DESFACEREA CĂSĂTORIEI,
ÎN 1999
DIVORCES, BY NUMBER OF UNDER AGE CHILDREN REMAINED THROUGH MARRIAGE DISSOLUTION,
IN 1999

Cu 5 copii
Cu Cu Cu Cu
Fără copii şi peste
Regiunea / Region 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii
Total Without With
Judeţul / County With With With With
children 5 children
1 child 2 children 3 children 4 children
and over

Total 34408 16903 12285 4200 713 222 85


1. Nord - Est / North - East 6460 2953 2406 815 190 67 29
Bacău 1709 737 652 248 55 13 4
Botoşani 662 263 255 98 25 13 8
Iaşi 1254 664 410 134 28 13 5
Neamţ 739 366 271 77 22 2 1
Suceava 1352 617 520 150 44 14 7
Vaslui 744 306 298 108 16 12 4
2. Sud - Est / South - East 4778 2378 1729 526 97 33 15
Brăila 658 308 259 73 14 2 2
Buzău 692 327 265 79 16 4 1
Constanţa 880 556 227 73 10 9 5
Galaţi 1262 568 499 148 31 13 3
Tulcea 463 232 172 49 7 2 1
Vrancea 823 387 307 104 19 3 3
3. Sud / South 5102 2439 1885 655 89 21 13
Argeş 864 420 305 119 14 2 4
Călăraşi 478 233 169 66 9 - 1
Dâmboviţa 841 371 301 138 21 6 4
Giurgiu 276 136 98 37 4 - 1
Ialomiţa 423 193 160 59 9 2 -
Prahova 1708 840 670 164 25 7 2
Teleorman 512 246 182 72 7 4 1
4. Sud - Vest / South - West 2799 1288 951 495 52 12 1
Dolj 699 329 212 153 5 - -
Gorj 502 207 183 94 18 - -
Mehedinţi 466 212 168 74 8 4 -
Olt 495 227 176 81 10 - 1
Vâlcea 637 313 212 93 11 8 -
5. Vest / West 3958 1979 1458 409 79 26 7
Arad 943 480 347 91 20 5 -
Caraş-Severin 573 279 232 45 11 5 1
Hunedoara 1606 715 637 206 34 11 3
Timiş 836 505 242 67 14 5 3
6. Nord - Vest / North - West 3532 1573 1358 490 87 19 5
Bihor 473 196 181 76 15 3 2
Bistriţa-Năsăud 471 229 171 58 11 1 1
Cluj 869 392 340 117 15 4 1
Maramureş 804 350 318 113 18 4 1
Satu Mare 640 292 240 79 23 6 -
Sălaj 275 114 108 47 5 1 -
7. Centru / Center 4359 2033 1557 625 101 31 12
Alba 616 295 205 86 17 11 2
Braşov 1277 654 451 134 26 7 5
Covasna 352 154 122 57 17 - 2
Harghita 365 143 143 67 9 1 2
Mureş 836 381 312 125 15 3 -
Sibiu 913 406 324 156 17 9 1
8. Bucureşti / Bucharest 3420 2260 941 185 18 13 3
Ilfov 127 52 53 20 - 2 -
Municipiul Bucureşti 3293 2208 888 165 18 11 3
Bucharest Municipality
20.9 DURATA MEDIE A VIEŢII, PE SEXE, ÎN PERIOADA 1997 - 1999
AVERAGE LIFE EXPECTANCY, BY SEX, DURING 1997 - 1999

Regiunea / Region Ambele sexe Masculin Feminin


Judeţul / County Both sex Male Female

Total 69,74 66,05 73,67

1. Nord - Est / North - East 70,10 66,76 73,65


Bacău 69,90 66,72 73,31
Botoşani 69,01 64,96 73,41
Iaşi 70,11 66,80 73,60
Neamţ 70,22 66,80 73,86
Suceava 70,73 67,63 74,00
Vaslui 70,33 67,23 73,64

2. Sud - Est / South - East 69,61 65,81 73,77


Brăila 70,10 65,89 74,73
Buzău 70,90 67,15 74,97
Constanţa 68,27 64,39 72,55
Galaţi 69,78 66,02 73,96
Tulcea 67,63 64,00 71,71
Vrancea 71,01 67,65 74,55

3. Sud / South 69,63 65,83 73,73


Argeş 70,89 67,19 74,80
Călăraşi 68,46 64,97 72,27
Dâmboviţa 69,72 65,73 74,00
Giurgiu 68,09 64,19 72,32
Ialomiţa 68,62 64,62 73,03
Prahova 70,20 66,32 74,32
Teleorman 69,38 65,78 73,40

4. Sud - Vest / South - West 69,64 66,22 73,31


Dolj 69,33 66,16 72,67
Gorj 69,71 66,17 73,56
Mehedinţi 69,96 66,78 73,34
Olt 69,07 65,46 73,02
Vâlcea 70,56 66,86 74,52

5. Vest / West 69,15 65,37 73,15


Arad 69,31 65,52 73,19
Caraş-Severin 68,58 64,97 72,44
Hunedoara 68,81 65,06 72,93
Timiş 69,59 65,73 73,58

6. Nord - Vest / North - West 68,72 65,06 72,66


Bihor 67,64 63,78 71,81
Bistriţa-Năsăud 70,07 66,78 73,65
Cluj 70,45 66,96 74,12
Maramureş 68,57 64,97 72,50
Satu Mare 66,67 62,46 71,31
Sălaj 68,71 65,45 72,19

7. Centru / Center 70,07 66,19 74,32


Alba 70,08 66,27 74,36
Braşov 70,50 66,78 74,42
Covasna 70,69 66,90 74,86
Harghita 70,28 66,28 74,85
Mureş 69,16 65,21 73,50
Sibiu 70,24 66,17 74,63

8. Bucureşti / Bucharest 71,52 67,64 75,34


Ilfov 69,06 65,09 73,37
Municipiul Bucureşti 71,90 68,02 75,66
Bucharest Municipality
20.10 POPULAŢIA OCUPATĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN 1999
(la sfârşitul anului)
EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES OF NATIONAL ECONOMY, IN 1999
(end of year)
mii persoane thou persons
din care: / of which:
Silvicultură,
exploatare
Total Industrie Energie electrică şi
forestieră şi
Regiunea economie Agricultură Industrie extractivă Industrie termică, gaze şi apă Region
economia vânatului Construcţii
Judeţul Economy Agriculture Industry Mining and prelucrătoare Electric and County
Sylviculture, Construction
total quarrying Manufacturing thermal energy,
forestry
and hunting gas and water

Total 8419,6 3418,9 47,2 2054,0 145,8 1734,1 174,1 338,4 Total
1. Nord - Est 1383,4 686,2 10,7 284,7 12,6 248,2 23,9 42,8 1. North - East
Bacău 239,9 92,7 1,9 67,1 8,5 53,0 5,6 12,0 Bacău
Botoşani 175,0 104,8 0,4 27,8 0,4 24,9 2,5 2,7 Botoşani
Iaşi 309,7 131,8 1,3 64,3 0,1 57,9 6,3 12,1 Iaşi
Neamţ 218,5 113,5 3,0 44,1 0,3 40,0 3,8 5,8 Neamţ
Suceava 273,5 147,9 3,3 47,1 3,3 40,2 3,6 6,9 Suceava
Vaslui 166,8 95,5 0,8 34,3 - 32,2 2,1 3,3 Vaslui
2. Sud - Est 1073,9 468,9 3,8 214,6 8,9 184,5 21,2 48,1 2. South - East
Brăila 128,8 55,0 0,4 32,2 1,4 27,5 3,3 5,7 Brăila
Buzău 192,6 104,6 0,7 36,3 2,3 31,8 2,2 5,4 Buzău
Constanţa 276,4 93,5 0,2 43,2 3,0 32,5 7,7 18,5 Constanţa
Galaţi 232,1 86,7 0,6 59,7 1,2 53,5 5,0 12,3 Galaţi
Tulcea 90,8 40,8 0,6 16,9 0,8 15,0 1,1 3,1 Tulcea
Vrancea 153,2 88,3 1,3 26,3 0,2 24,2 1,9 3,1 Vrancea
3. Sud 1294,9 604,3 5,6 319,3 29,0 268,1 22,2 43,4 3. South
Argeş 278,0 97,0 1,9 97,6 5,9 85,4 6,3 10,2 Argeş
Călăraşi 111,0 69,6 0,3 15,4 0,2 13,6 1,6 2,2 Călăraşi
Dâmboviţa 207,9 99,0 1,0 53,7 7,0 43,1 3,6 4,9 Dâmboviţa
Giurgiu 101,0 65,6 0,4 10,8 1,8 7,4 1,6 2,3 Giurgiu
Ialomiţa 106,1 63,4 0,3 12,4 0,3 10,7 1,4 3,0 Ialomiţa
Prahova 298,1 89,4 1,4 98,5 8,2 84,4 5,9 17,5 Prahova
Teleorman 192,8 120,3 0,3 30,9 5,6 23,5 1,8 3,3 Teleorman
4. Sud - Vest 955,9 469,8 4,5 192,6 30,6 136,8 25,2 40,4 4. South - West
Dolj 302,6 154,2 0,7 51,1 2,0 42,0 7,1 11,8 Dolj
Gorj 151,9 54,3 1,2 45,2 21,3 16,9 7,0 8,6 Gorj
Mehedinţi 131,3 69,5 1,2 24,3 1,6 18,9 3,8 5,1 Mehedinţi
Olt 190,3 110,1 0,3 33,0 2,0 28,6 2,4 6,8 Olt
Vâlcea 179,8 81,7 1,1 39,0 3,7 30,4 4,9 8,1 Vâlcea
5. Vest 780,4 280,0 6,4 204,3 31,8 153,7 18,8 33,5 5. West
Arad 179,4 63,8 1,9 42,4 2,1 37,5 2,8 7,4 Arad
Caraş-Severin 134,0 56,7 2,5 34,2 5,4 26,1 2,7 5,2 Caraş-Severin
Hunedoara 187,9 56,5 1,5 61,5 22,6 30,7 8,2 9,6 Hunedoara
Timiş 279,1 103,0 0,5 66,2 1,7 59,4 5,1 11,3 Timiş
6. Nord - Vest 1147,7 512,9 6,5 272,3 17,7 235,7 18,9 38,9 6. North - West
Bihor 262,1 120,8 1,1 60,7 3,8 51,7 5,2 7,3 Bihor
Bistriţa-Năsăud 119,4 60,2 1,0 23,8 1,0 21,1 1,7 3,8 Bistriţa-Năsăud
Cluj 291,8 103,7 0,9 72,5 2,1 64,3 6,1 13,7 Cluj
Maramureş 207,7 101,7 2,1 46,4 8,2 35,8 2,4 5,5 Maramureş
Satu Mare 152,5 77,6 0,8 33,6 0,7 31,1 1,8 5,4 Satu Mare
Sălaj 114,2 48,9 0,6 35,3 1,9 31,7 1,7 3,2 Sălaj
7. Centru 1061,6 344,8 9,3 352,5 13,7 317,6 21,2 40,0 7. Center
Alba 173,5 67,8 1,1 57,6 4,1 49,9 3,6 4,7 Alba
Braşov 253,9 45,9 1,8 110,2 1,0 103,8 5,4 13,9 Braşov
Covasna 88,0 33,1 1,3 24,1 1,6 21,2 1,3 1,9 Covasna
Harghita 140,7 60,3 1,9 37,4 3,0 32,9 1,5 2,7 Harghita
Mureş 235,7 98,6 1,9 61,8 3,0 53,3 5,5 9,3 Mureş
Sibiu 169,8 39,1 1,3 61,4 1,0 56,5 3,9 7,5 Sibiu
8. Bucureşti 721,8 52,0 0,4 213,7 1,5 189,5 22,7 51,3 8. Bucharest
Ilfov 101,0 48,3 0,2 22,9 0,2 22,3 0,4 2,2 Ilfov
Municipiul Bucureşti 620,8 3,7 0,2 190,8 1,3 167,2 22,3 49,1 Bucharest Municipality
20.10 POPULAŢIA OCUPATĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN 1999
(la sfârşitul anului)
EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES OF NATIONAL ECONOMY, IN 1999
(end of year)
mii persoane - continuare thou persons - continued

Activităţi
Celelalte
financiare, Tranzacţii Sănătate şi
activităţi
Hoteluri şi Transport Poştă şi bancare şi imobiliare şi Administraţie asistenţă
ale economiei
Regiunea Comerţ restaurante şi depozitare telecomunicaţii de asigurări alte servicii publicã Învăţământ socială Region
naţionale
Judeţul Trade Hotels and Transport Post and Financial, Real estate Public Education Health and County
Other activities
restaurants and storage telecommunications banking and and other administration social
of the national
insurance services assistance
economy
activities

Total 756,3 99,8 309,8 95,2 69,2 237,5 140,9 429,1 276,8 146,5 Total
1. Nord - Est 109,2 13,0 31,6 13,2 7,6 26,2 17,1 74,2 47,7 19,2 1. North - East
Bacău 20,5 2,5 6,6 2,6 1,5 5,2 2,9 13,3 6,8 4,3 Bacău
Botoşani 11,7 1,4 1,7 1,5 0,9 2,0 2,9 7,5 7,3 2,4 Botoşani
Iaşi 27,8 3,4 9,9 3,3 1,7 9,0 3,4 22,4 14,2 5,1 Iaşi
Neamţ 20,0 2,0 4,0 1,9 1,1 4,0 2,7 9,5 5,4 1,5 Neamţ
Suceava 19,0 3,2 7,4 2,5 1,5 3,9 3,2 13,5 9,8 4,3 Suceava
Vaslui 10,2 0,5 2,0 1,4 0,9 2,1 2,0 8,0 4,2 1,6 Vaslui
2. Sud - Est 99,6 12,6 58,0 10,7 7,5 24,6 16,4 48,9 36,6 23,6 2. South - East
Brăila 10,8 0,9 4,5 1,4 0,9 2,7 1,6 6,1 4,6 2,0 Brăila
Buzău 14,8 1,1 5,7 1,5 1,1 2,9 3,3 8,5 4,7 2,0 Buzău
Constanţa 36,1 6,7 27,9 3,3 2,4 7,7 4,2 12,7 11,8 8,2 Constanţa
Galaţi 20,3 2,4 12,8 2,1 1,3 7,0 3,1 10,8 7,1 5,9 Galaţi
Tulcea 8,2 0,7 3,2 1,2 0,8 1,9 2,0 4,9 2,9 3,6 Tulcea
Vrancea 9,4 0,8 3,9 1,2 1,0 2,4 2,2 5,9 5,5 1,9 Vrancea
3. Sud 106,4 10,7 37,9 11,6 7,6 32,1 19,0 52,1 30,1 14,8 3. South
Argeş 23,6 1,9 7,6 2,4 1,7 8,3 3,2 12,7 6,2 3,7 Argeş
Călăraşi 5,9 1,2 2,8 1,0 0,7 2,3 1,7 5,0 2,3 0,6 Călăraşi
Dâmboviţa 18,4 0,7 5,0 1,6 1,0 3,9 3,4 8,9 4,5 1,9 Dâmboviţa
Giurgiu 5,9 0,5 3,8 0,9 0,6 1,7 2,0 3,4 2,2 0,9 Giurgiu
Ialomiţa 10,9 0,8 3,0 1,0 0,8 1,4 1,6 3,9 2,7 0,9 Ialomiţa
Prahova 27,7 4,8 12,2 3,3 1,8 12,1 4,3 12,2 8,3 4,6 Prahova
Teleorman 14,0 0,8 3,5 1,4 1,0 2,4 2,8 6,0 3,9 2,2 Teleorman
4. Sud - Vest 78,2 11,9 29,8 8,5 5,7 19,9 15,6 42,5 25,3 11,2 4. South - West
Dolj 31,0 2,3 9,4 2,7 1,8 6,4 3,8 14,8 9,1 3,5 Dolj
Gorj 12,1 3,4 6,9 1,4 0,8 3,1 2,4 7,0 3,6 1,9 Gorj
Mehedinţi 9,6 1,8 3,6 1,2 0,8 2,2 2,9 5,0 3,2 0,9 Mehedinţi
Olt 10,0 1,1 4,3 1,5 1,0 3,0 3,4 8,1 5,2 2,5 Olt
Vâlcea 15,5 3,3 5,6 1,7 1,3 5,2 3,1 7,6 4,2 2,4 Vâlcea
5. Vest 79,5 11,0 29,8 9,2 6,1 22,3 14,7 40,8 27,5 15,3 5. West
Arad 22,6 2,5 8,2 2,1 1,6 5,3 3,2 8,5 5,7 4,2 Arad
Caraş-Severin 9,0 1,7 5,0 1,6 0,8 2,5 3,8 5,7 3,7 1,6 Caraş-Severin
Hunedoara 16,5 3,4 6,9 2,4 1,7 5,7 3,2 8,9 7,4 2,7 Hunedoara
Timiş 31,4 3,4 9,7 3,1 2,0 8,8 4,5 17,7 10,7 6,8 Timiş
6. Nord - Vest 96,1 11,6 36,1 12,2 8,4 22,2 15,7 60,8 39,5 14,5 6. North - West
Bihor 25,1 3,1 8,7 2,2 1,9 4,8 3,3 12,1 8,4 2,6 Bihor
Bistriţa-Năsăud 8,6 1,5 3,0 1,1 0,8 1,7 2,6 6,4 3,0 1,9 Bistriţa-Năsăud
Cluj 29,3 3,1 12,0 3,7 2,7 7,1 3,2 19,7 14,1 6,1 Cluj
Maramureş 16,3 1,9 5,7 2,2 1,2 4,0 2,9 10,1 6,1 1,6 Maramureş
Satu Mare 10,8 1,0 2,9 1,7 1,0 2,8 2,0 7,5 3,9 1,5 Satu Mare
Sălaj 6,0 1,0 3,8 1,3 0,8 1,8 1,7 5,0 4,0 0,8 Sălaj
7. Centru 100,9 17,6 34,3 11,6 7,9 23,5 15,1 55,9 32,9 15,3 7. Center
Alba 12,5 1,0 4,9 1,9 1,2 2,9 3,2 7,6 5,0 2,1 Alba
Braşov 26,6 4,8 9,9 2,6 2,0 8,0 3,4 13,5 6,9 4,4 Braşov
Covasna 9,1 2,7 1,5 1,0 0,7 2,0 1,7 5,2 2,6 1,1 Covasna
Harghita 12,5 2,8 3,4 1,5 1,0 2,1 1,9 7,6 4,2 1,4 Harghita
Mureş 19,3 3,2 6,9 2,6 1,7 3,8 2,7 12,3 8,5 3,1 Mureş
Sibiu 20,9 3,1 7,7 2,0 1,3 4,7 2,2 9,7 5,7 3,2 Sibiu
8. Bucureşti 86,4 11,4 52,3 18,2 18,4 66,7 27,3 53,9 37,2 32,6 8. Bucharest
Ilfov 7,2 0,9 5,5 0,1 0,2 5,2 2,0 3,8 1,4 1,1 Ilfov
Municipiul Bucureşti 79,2 10,5 46,8 18,1 18,2 61,5 25,3 50,1 35,8 31,5 Bucharest Municipality
20.11 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE, MEDII
ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN 1999
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY, BY SEX, AREA
AND AGE GROUP, IN 1999
procente / percentage
Regiunea Total Persoane active Persoane
Grupe de vârstă populaţie Active persons inactive
Region Total Ocupate Şomeri BIM Inactive
Age groups population Total persons
Employed ILO unemployed

1. Nord - Est
North - East

Total 100,0 54,3 50,3 4,0 45,7


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 50,9 42,3 8,6 49,1
25 - 34 ani / years 100,0 83,9 76,8 7,1 16,1
35 - 49 ani / years 100,0 85,9 79,2 6,7 14,1
50 - 64 ani / years 100,0 67,2 66,1 1,1 32,8
65 ani şi peste 100,0 53,6 53,6 - 46,4
65 years and over
Masculin / Male

Total 100,0 58,4 53,7 4,7 41,6


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 56,3 47,4 8,9 43,7
25 - 34 ani / years 100,0 89,1 80,9 8,2 10,9
35 - 49 ani / years 100,0 91,6 83,6 8,0 8,4
50 - 64 ani / years 100,0 72,0 70,2 1,8 28,0
65 ani şi peste 100,0 60,4 60,4 - 39,6
65 years and over
Feminin / Female

Total 100,0 50,2 46,8 3,4 49,8


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 45,1 36,8 8,3 54,9
25 - 34 ani / years 100,0 78,3 72,2 6,1 21,7
35 - 49 ani / years 100,0 80,2 74,7 5,5 19,8
50 - 64 ani / years 100,0 62,9 62,4 0,5 37,1
65 ani şi peste 100,0 48,4 48,4 - 51,6
65 years and over
Urban

Total 100,0 45,6 39,6 6,0 54,4


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 34,4 22,4 12,0 65,6
25 - 34 ani / years 100,0 81,7 73,7 8,0 18,3
35 - 49 ani / years 100,0 83,8 75,1 8,7 16,2
50 - 64 ani / years 100,0 34,2 32,0 2,2 65,8
65 ani şi peste 100,0 6,1 6,1 - 93,9
65 years and over
Rural

Total 100,0 60,9 58,4 2,5 39,1


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 64,3 58,4 5,9 35,7
25 - 34 ani / years 100,0 85,8 79,4 6,4 14,2
35 - 49 ani / years 100,0 88,8 85,0 3,8 11,2
50 - 64 ani / years 100,0 86,0 85,6 0,4 14,0
65 ani şi peste 100,0 70,1 70,1 - 29,9
65 years and over
20.11 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE, MEDII
ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN 1999
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY, BY SEX, AREA
AND AGE GROUP, IN 1999
procente - continuare / percentage - continued

Regiunea Total Persoane active Persoane


Grupe de vârstă populaţie Active persons inactive
Region Total Ocupate Şomeri BIM Inactive
Age groups population Total persons
Employed ILO unemployed

2. Sud - Est
South - East

Total 100,0 48,9 45,2 3,7 51,1


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 42,1 32,9 9,2 57,9
25 - 34 ani / years 100,0 80,5 74,3 6,2 19,5
35 - 49 ani / years 100,0 81,5 76,5 5,0 18,5
50 - 64 ani / years 100,0 55,4 54,3 1,1 44,6
65 ani şi peste 100,0 31,2 31,2 - 68,8
65 years and over
Masculin / Male

Total 100,0 55,0 50,5 4,5 45,0


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 48,8 38,3 10,5 51,2
25 - 34 ani / years 100,0 88,4 81,3 7,1 11,6
35 - 49 ani / years 100,0 90,0 83,7 6,3 10,0
50 - 64 ani / years 100,0 62,9 61,3 1,6 37,1
65 ani şi peste 100,0 36,4 36,4 - 63,6
65 years and over
Feminin / Female

Total 100,0 43,0 40,1 2,9 57,0


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 35,1 27,2 7,9 64,9
25 - 34 ani / years 100,0 72,3 66,9 5,4 27,7
35 - 49 ani / years 100,0 73,0 69,2 3,8 27,0
50 - 64 ani / years 100,0 48,6 47,9 0,7 51,4
65 ani şi peste 100,0 27,4 27,4 - 72,6
65 years and over
Urban

Total 100,0 44,6 39,5 5,1 55,4


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 32,1 22,0 10,1 67,9
25 - 34 ani / years 100,0 80,5 71,7 8,8 19,5
35 - 49 ani / years 100,0 80,9 74,4 6,5 19,1
50 - 64 ani / years 100,0 38,5 36,7 1,8 61,5
65 ani şi peste 100,0 1,6 1,6 - 98,4
65 years and over
Rural

Total 100,0 54,5 52,6 1,9 45,5


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 57,0 49,1 7,9 43,0
25 - 34 ani / years 100,0 80,4 78,1 2,3 19,6
35 - 49 ani / years 100,0 82,7 80,9 1,8 17,3
50 - 64 ani / years 100,0 73,2 72,8 0,4 26,8
65 ani şi peste 100,0 50,8 50,8 - 49,2
65 years and over
20.11 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE, MEDII
ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN 1999
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY, BY SEX, AREA
AND AGE GROUP, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Persoane active
Regiunea Total Persoane
Grupe de vârstă populaţie Active persons inactive
Region Total Ocupate Şomeri BIM Inactive
Age groups population Total persons
Employed ILO unemployed

3. Sud
South

Total 100,0 52,9 49,1 3,8 47,1


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 45,4 34,9 10,5 54,6
25 - 34 ani / years 100,0 86,0 78,8 7,2 14,0
35 - 49 ani / years 100,0 84,9 80,0 4,9 15,1
50 - 64 ani / years 100,0 62,2 61,4 0,8 37,8
65 ani şi peste 100,0 39,6 39,6 - 60,4
65 years and over
Masculin / Male

Total 100,0 59,1 54,7 4,4 40,9


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 55,2 42,3 12,9 44,8
25 - 34 ani / years 100,0 93,1 86,4 6,7 6,9
35 - 49 ani / years 100,0 92,2 87,1 5,1 7,8
50 - 64 ani / years 100,0 70,7 69,5 1,2 29,3
65 ani şi peste 100,0 44,4 44,4 - 55,6
65 years and over
Feminin / Female

Total 100,0 47,0 43,7 3,3 53,0


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 35,0 27,1 7,9 65,0
25 - 34 ani / years 100,0 78,5 70,8 7,7 21,5
35 - 49 ani / years 100,0 77,9 73,2 4,7 22,1
50 - 64 ani / years 100,0 54,4 54,0 0,4 45,6
65 ani şi peste 100,0 36,1 36,1 - 63,9
65 years and over
Urban

Total 100,0 48,2 42,5 5,7 51,8


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 35,3 22,4 12,9 64,7
25 - 34 ani / years 100,0 86,0 76,3 9,7 14,0
35 - 49 ani / years 100,0 83,6 77,3 6,3 16,4
50 - 64 ani / years 100,0 43,7 42,0 1,7 56,3
65 ani şi peste 100,0 10,5 10,5 - 89,5
65 years and over
Rural

Total 100,0 56,3 53,8 2,5 43,7


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 54,1 45,7 8,4 45,9
25 - 34 ani / years 100,0 86,0 81,0 5,0 14,0
35 - 49 ani / years 100,0 86,2 83,1 3,1 13,8
50 - 64 ani / years 100,0 72,5 72,2 0,3 27,5
65 ani şi peste 100,0 49,4 49,4 - 50,6
65 years and over
20.11 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE, MEDII
ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN 1999
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY, BY SEX, AREA
AND AGE GROUP, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Persoane active
Regiunea Total Persoane
Grupe de vârstă populaţie Active persons inactive
Region Total Ocupate Şomeri BIM Inactive
Age groups population Total persons
Employed ILO unemployed

4. Sud - Vest
South - West

Total 100,0 56,6 53,8 2,8 43,4


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 41,5 35,8 5,7 58,5
25 - 34 ani / years 100,0 84,9 79,2 5,7 15,1
35 - 49 ani / years 100,0 89,2 84,3 4,9 10,8
50 - 64 ani / years 100,0 71,9 71,3 0,6 28,1
65 ani şi peste 100,0 54,6 54,6 - 45,4
65 years and over
Masculin / Male

Total 100,0 60,8 57,7 3,1 39,2


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 48,0 41,1 6,9 52,0
25 - 34 ani / years 100,0 92,7 86,7 6,0 7,3
35 - 49 ani / years 100,0 94,3 89,7 4,6 5,7
50 - 64 ani / years 100,0 76,4 75,5 0,9 23,6
65 ani şi peste 100,0 58,8 58,8 - 41,2
65 years and over
Feminin / Female

Total 100,0 52,5 50,0 2,5 47,5


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 34,6 30,3 4,3 65,4
25 - 34 ani / years 100,0 76,9 71,4 5,5 23,1
35 - 49 ani / years 100,0 84,2 79,1 5,1 15,8
50 - 64 ani / years 100,0 67,7 67,3 0,4 32,3
65 ani şi peste 100,0 51,7 51,7 - 48,3
65 years and over
Urban

Total 100,0 47,1 41,7 5,4 52,9


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 27,2 18,1 9,1 72,8
25 - 34 ani / years 100,0 82,3 72,5 9,8 17,7
35 - 49 ani / years 100,0 86,9 79,3 7,6 13,1
50 - 64 ani / years 100,0 43,9 42,2 1,7 56,1
65 ani şi peste 100,0 9,6 9,6 - 90,4
65 years and over
Rural

Total 100,0 64,4 63,7 0,7 35,6


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 56,6 54,5 2,1 43,4
25 - 34 ani / years 100,0 87,6 86,0 1,6 12,4
35 - 49 ani / years 100,0 92,5 91,5 1,0 7,5
50 - 64 ani / years 100,0 88,0 87,9 0,1 12,0
65 ani şi peste 100,0 69,6 69,6 - 30,4
65 years and over
20.11 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE, MEDII
ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN 1999
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY, BY SEX, AREA
AND AGE GROUP, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Persoane active
Regiunea Total Persoane
Grupe de vârstă populaţie Active persons inactive
Region Total Ocupate Şomeri BIM Inactive
Age groups population Total persons
Employed ILO unemployed

5. Vest
West

Total 100,0 50,5 47,1 3,4 49,5


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 44,8 37,1 7,7 55,2
25 - 34 ani / years 100,0 84,0 78,0 6,0 16,0
35 - 49 ani / years 100,0 84,8 80,1 4,7 15,2
50 - 64 ani / years 100,0 51,4 49,6 1,8 48,6
65 ani şi peste 100,0 29,2 29,2 - 70,8
65 years and over
Masculin / Male

Total 100,0 56,0 51,7 4,3 44,0


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 52,5 43,2 9,3 47,5
25 - 34 ani / years 100,0 91,4 84,1 7,3 8,6
35 - 49 ani / years 100,0 91,6 86,4 5,2 8,4
50 - 64 ani / years 100,0 58,1 55,5 2,6 41,9
65 ani şi peste 100,0 32,7 32,7 - 67,3
65 years and over
Feminin / Female

Total 100,0 45,5 42,8 2,7 54,5


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 36,9 30,9 6,0 63,1
25 - 34 ani / years 100,0 76,7 72,0 4,7 23,3
35 - 49 ani / years 100,0 78,4 74,2 4,2 21,6
50 - 64 ani / years 100,0 45,3 44,3 1,0 54,7
65 ani şi peste 100,0 26,7 26,7 - 73,3
65 years and over
Urban

Total 100,0 45,9 41,1 4,8 54,1


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 38,9 29,2 9,7 61,1
25 - 34 ani / years 100,0 82,3 74,6 7,7 17,7
35 - 49 ani / years 100,0 83,3 76,8 6,5 16,7
50 - 64 ani / years 100,0 34,7 31,9 2,8 65,3
65 ani şi peste 100,0 6,5 6,5 - 93,5
65 years and over
Rural

Total 100,0 58,2 57,0 1,2 41,8


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 55,5 51,2 4,3 44,5
25 - 34 ani / years 100,0 87,3 84,7 2,6 12,7
35 - 49 ani / years 100,0 88,2 87,6 0,6 11,8
50 - 64 ani / years 100,0 75,2 75,0 0,2 24,8
65 ani şi peste 100,0 50,4 50,4 - 49,6
65 years and over
20.11 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE, MEDII
ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN 1999
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY, BY SEX, AREA
AND AGE GROUP, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Persoane active
Regiunea Total Persoane
Grupe de vârstă populaţie Active persons inactive
Region Total Ocupate Şomeri BIM Inactive
Age groups population Total persons
Employed ILO unemployed

6. Nord - Vest
North - West

Total 100,0 51,6 48,0 3,6 48,4


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 46,7 38,8 7,9 53,3
25 - 34 ani / years 100,0 83,3 77,1 6,2 16,7
35 - 49 ani / years 100,0 84,6 79,2 5,4 15,4
50 - 64 ani / years 100,0 56,7 55,2 1,5 43,3
65 ani şi peste 100,0 37,0 37,0 - 63,0
65 years and over
Masculin / Male

Total 100,0 56,7 52,0 4,7 43,3


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 52,8 42,8 10,0 47,2
25 - 34 ani / years 100,0 90,0 82,2 7,8 10,0
35 - 49 ani / years 100,0 90,7 84,7 6,0 9,3
50 - 64 ani / years 100,0 63,7 61,0 2,7 36,3
65 ani şi peste 100,0 44,5 44,5 - 55,5
65 years and over
Feminin / Female

Total 100,0 46,6 44,0 2,6 53,4


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 40,2 34,6 5,6 59,8
25 - 34 ani / years 100,0 76,4 71,7 4,7 23,6
35 - 49 ani / years 100,0 78,7 74,0 4,7 21,3
50 - 64 ani / years 100,0 50,4 50,0 0,4 49,6
65 ani şi peste 100,0 31,6 31,6 - 68,4
65 years and over
Urban

Total 100,0 45,7 41,0 4,7 54,3


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 36,5 27,8 8,7 63,5
25 - 34 ani / years 100,0 82,0 74,6 7,4 18,0
35 - 49 ani / years 100,0 84,3 77,7 6,6 15,7
50 - 64 ani / years 100,0 32,8 30,6 2,2 67,2
65 ani şi peste 100,0 3,5 3,5 - 96,5
65 years and over
Rural

Total 100,0 58,0 55,5 2,5 42,0


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 58,9 51,9 7,0 41,1
25 - 34 ani / years 100,0 84,9 80,2 4,7 15,1
35 - 49 ani / years 100,0 85,2 81,8 3,4 14,8
50 - 64 ani / years 100,0 78,0 77,1 0,9 22,0
65 ani şi peste 100,0 55,9 55,9 - 44,1
65 years and over
20.11 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE, MEDII
ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN 1999
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY, BY SEX, AREA
AND AGE GROUP, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Persoane active
Regiunea Total Persoane
Grupe de vârstă populaţie Active persons inactive
Region Total Ocupate Şomeri BIM Inactive
Age groups population Total persons
Employed ILO unemployed

7. Centru
Center

Total 100,0 47,5 44,0 3,5 52,5


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 41,0 32,8 8,2 59,0
25 - 34 ani / years 100,0 81,8 75,3 6,5 18,2
35 - 49 ani / years 100,0 84,3 80,4 3,9 15,7
50 - 64 ani / years 100,0 47,9 46,3 1,6 52,1
65 ani şi peste 100,0 23,1 23,1 - 76,9
65 years and over
Masculin / Male

Total 100,0 54,0 49,9 4,1 46,0


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 46,6 37,4 9,2 53,4
25 - 34 ani / years 100,0 89,6 81,5 8,1 10,4
35 - 49 ani / years 100,0 90,7 86,7 4,0 9,3
50 - 64 ani / years 100,0 60,2 57,9 2,3 39,8
65 ani şi peste 100,0 32,0 32,0 - 68,0
65 years and over
Feminin / Female

Total 100,0 41,2 38,3 2,9 58,8


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 35,2 27,9 7,3 64,8
25 - 34 ani / years 100,0 73,8 68,9 4,9 26,2
35 - 49 ani / years 100,0 78,2 74,3 3,9 21,8
50 - 64 ani / years 100,0 36,1 35,2 0,9 63,9
65 ani şi peste 100,0 16,7 16,7 - 83,3
65 years and over
Urban

Total 100,0 46,8 42,1 4,7 53,2


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 37,2 26,9 10,3 62,8
25 - 34 ani / years 100,0 84,9 76,4 8,5 15,1
35 - 49 ani / years 100,0 86,5 81,6 4,9 13,5
50 - 64 ani / years 100,0 38,2 35,7 2,5 61,8
65 ani şi peste 100,0 3,0 3,0 - 97,0
65 years and over
Rural

Total 100,0 48,5 46,9 1,6 51,5


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 47,3 42,5 4,8 52,7
25 - 34 ani / years 100,0 76,5 73,4 3,1 23,5
35 - 49 ani / years 100,0 79,6 77,7 1,9 20,4
50 - 64 ani / years 100,0 61,4 61,2 0,2 38,6
65 ani şi peste 100,0 40,6 40,6 - 59,4
65 years and over
20.11 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE, MEDII
ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN 1999
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY, BY SEX, AREA
AND AGE GROUP, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Persoane active
Regiunea Total Persoane
Grupe de vârstă populaţie Active persons inactive
Region Total Ocupate Şomeri BIM Inactive
Age groups population Total persons
Employed ILO unemployed

8. Bucureşti
Bucharest

Total 100,0 47,7 45,1 2,6 52,3


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 33,9 26,9 7,0 66,1
25 - 34 ani / years 100,0 85,8 81,5 4,3 14,2
35 - 49 ani / years 100,0 87,3 84,5 2,8 12,7
50 - 64 ani / years 100,0 45,3 44,3 1,0 54,7
65 ani şi peste 100,0 6,2 6,2 - 93,8
65 years and over
Masculin / Male

Total 100,0 54,2 50,9 3,3 45,8


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 38,8 30,9 7,9 61,2
25 - 34 ani / years 100,0 93,0 87,9 5,1 7,0
35 - 49 ani / years 100,0 95,0 91,3 3,7 5,0
50 - 64 ani / years 100,0 60,2 58,3 1,9 39,8
65 ani şi peste 100,0 8,2 8,2 - 91,8
65 years and over
Feminin / Female

Total 100,0 41,9 39,9 2,0 58,1


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 28,9 22,8 6,1 71,1
25 - 34 ani / years 100,0 79,3 75,7 3,6 20,7
35 - 49 ani / years 100,0 80,4 78,3 2,1 19,6
50 - 64 ani / years 100,0 32,9 32,7 0,2 67,1
65 ani şi peste 100,0 4,9 4,9 - 95,1
65 years and over
Urban

Total 100,0 47,4 44,7 2,7 52,6


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 32,7 25,1 7,6 67,3
25 - 34 ani / years 100,0 86,8 82,7 4,1 13,2
35 - 49 ani / years 100,0 88,0 85,2 2,8 12,0
50 - 64 ani / years 100,0 44,3 43,2 1,1 55,7
65 ani şi peste 100,0 1,9 1,9 - 98,1
65 years and over
Rural

Total 100,0 49,7 47,6 2,1 50,3


Sub 15 ani / Under 15 years 100,0 - - - 100,0
15 - 24 ani / years 100,0 43,4 40,8 2,6 56,6
25 - 34 ani / years 100,0 78,5 72,6 5,9 21,5
35 - 49 ani / years 100,0 80,9 77,4 3,5 19,1
50 - 64 ani / years 100,0 52,9 52,6 0,3 47,1
65 ani şi peste 100,0 39,1 39,1 - 60,9
65 years and over
20.12 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI NIVEL DE INSTRUIRE, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP AND TRAINING LEVEL, IN 1999

procente / percentage
Grupe de vârstă
Total Age groups
Regiunea
populaţie
Nivel de instruire 65 ani
ocupată
Region 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste
Total
Training level 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment
and over

1. Nord - Est / North - East

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Superior / Higher education 5,5 1,1 7,4 9,0 5,1 0,1


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 2,9 1,9 2,9 4,2 3,5 0,4
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 25,0 27,6 48,9 29,0 5,2 0,5
Profesional, complementar sau de ucenici 22,1 21,7 30,3 31,1 12,2 2,2
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 24,3 41,7 9,6 22,6 32,0 22,6
Primar sau fără şcoală absolvită 20,2 6,0 0,9 4,1 42,0 74,2
Primary or without graduated school

Din total, femei: / Of total, women:

Total 47,0 42,3 45,2 47,1 49,9 51,3

Superior / Higher education 2,6 0,8 3,9 4,0 2,1 -


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 1,3 1,5 1,5 1,8 1,0 0,1
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 13,4 14,2 25,8 16,1 2,8 0,2
Profesional, complementar sau de ucenici 6,4 7,1 9,3 9,5 2,2 0,2
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 11,8 17,8 4,3 13,4 16,0 8,1
Primar sau fără şcoală absolvită 11,5 0,9 0,4 2,3 25,8 42,7
Primary or without graduated school

2. Sud - Est / South - East

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Superior / Higher education 9,0 3,2 9,9 11,2 10,7 1,2


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 4,7 1,6 3,9 6,6 6,4 0,2
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 30,0 37,8 52,3 30,7 7,5 0,9
Profesional, complementar sau de ucenici 19,4 22,2 19,9 25,8 11,8 3,1
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 22,7 30,5 12,4 22,1 31,6 24,2
Primar sau fără şcoală absolvită 14,2 4,7 1,6 3,6 32,0 70,4
Primary or without graduated school

Din total, femei: / Of total, women:

Total 45,0 40,3 44,4 45,2 46,2 50,3

Superior / Higher education 3,7 1,3 4,3 4,7 4,1 0,3


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 1,7 0,5 1,7 2,4 1,9 0,1
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 15,4 18,1 25,8 17,1 3,8 0,2
Profesional, complementar sau de ucenici 5,1 6,9 5,5 6,7 2,1 0,9
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 11,0 12,2 6,8 12,3 14,6 8,2
Primar sau fără şcoală absolvită 8,1 1,3 0,3 2,0 19,7 40,6
Primary or without graduated school
20.12 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI NIVEL DE INSTRUIRE, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP AND TRAINING LEVEL, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Grupe de vârstă
Total Age groups
Regiunea
populaţie
Nivel de instruire 65 ani
ocupată
Region 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste
Total
Training level 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment
and over

3. Sud / South

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Superior / Higher education 5,7 1,3 6,6 8,4 5,8 0,4


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 4,5 3,5 4,1 5,7 5,8 0,7
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 28,0 38,4 51,0 30,1 6,8 1,6
Profesional, complementar sau de ucenici 21,4 21,4 27,5 30,7 11,6 1,0
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 20,3 31,0 9,5 20,7 27,5 19,6
Primar sau fără şcoală absolvită 20,1 4,4 1,3 4,4 42,5 76,7
Primary or without graduated school

Din total, femei: / Of total, women:

Total 45,4 37,7 43,7 46,7 45,5 53,2

Superior / Higher education 2,5 0,3 3,4 3,9 2,0 0,1


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 1,4 1,9 1,4 1,5 1,7 0,1
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 14,2 17,5 25,8 16,4 3,1 0,4
Profesional, complementar sau de ucenici 5,2 4,3 7,7 8,3 1,1 0,1
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 10,2 11,9 4,9 14,1 11,6 6,9
Primar sau fără şcoală absolvită 11,9 1,8 0,5 2,5 26,0 45,6
Primary or without graduated school

4. Sud - Vest / South - West

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Superior / Higher education 6,5 2,2 7,4 10,3 5,7 1,1


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 4,5 4,1 3,6 6,0 6,1 0,6
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 26,5 35,9 50,5 31,5 7,7 1,8
Profesional, complementar sau de ucenici 18,1 16,2 26,9 27,1 8,3 2,1
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 23,7 33,6 8,9 19,9 35,1 29,9
Primar sau fără şcoală absolvită 20,7 8,0 2,7 5,2 37,1 64,5
Primary or without graduated school

Din total, femei: / Of total, women:

Total 47,3 40,9 44,2 47,0 48,4 55,4

Superior / Higher education 2,8 1,3 3,9 4,5 1,9 0,1


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 2,0 3,2 2,4 2,7 1,3 0,1
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 13,5 17,3 24,9 16,7 4,2 0,7
Profesional, complementar sau de ucenici 4,4 3,2 7,2 7,6 0,6 0,2
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 12,1 12,8 5,2 12,8 17,2 12,6
Primar sau fără şcoală absolvită 12,5 3,1 0,6 2,7 23,2 41,7
Primary or without graduated school
20.12 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI NIVEL DE INSTRUIRE, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP AND TRAINING LEVEL, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Grupe de vârstă
Total Age groups
Regiunea
populaţie
Nivel de instruire 65 ani
ocupată
Region 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste
Total
Training level 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment
and over

5. Vest / West

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Superior / Higher education 9,4 1,6 11,3 12,0 9,3 2,8


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 5,2 3,1 4,7 7,0 5,9 0,4
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 32,6 36,5 52,7 33,4 11,7 2,8
Profesional, complementar sau de ucenici 20,1 26,6 21,0 23,6 14,7 2,2
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 22,0 23,0 8,3 19,9 37,3 42,5
Primar sau fără şcoală absolvită 10,7 9,2 2,0 4,1 21,1 49,3
Primary or without graduated school

Din total, femei: / Of total, women:

Total 46,8 40,9 46,6 47,3 46,8 54,3

Superior / Higher education 4,1 0,9 6,2 5,0 2,8 0,3


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 2,4 2,7 3,1 2,7 1,9 -
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 16,6 16,8 25,8 18,4 6,2 0,8
Profesional, complementar sau de ucenici 5,3 8,0 5,9 6,3 2,4 0,8
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 12,0 9,8 4,8 12,4 19,3 20,7
Primar sau fără şcoală absolvită 6,4 2,7 0,8 2,5 14,2 31,7
Primary or without graduated school

6. Nord - Vest / North - West

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Superior / Higher education 7,8 1,3 10,2 10,4 8,0 0,9


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 4,6 1,6 3,8 6,8 6,0 0,9
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 29,6 34,9 49,5 32,4 8,0 1,3
Profesional, complementar sau de ucenici 21,3 27,2 24,9 27,1 10,5 2,0
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 25,0 31,1 10,2 21,1 42,1 36,8
Primar sau fără şcoală absolvită 11,7 3,9 1,4 2,2 25,4 58,1
Primary or without graduated school

Din total, femei: / Of total, women:

Total 46,7 42,7 46,1 47,7 47,3 49,6

Superior / Higher education 3,3 0,7 5,3 4,0 2,8 0,1


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 1,9 0,9 1,7 2,7 2,1 -
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 15,6 19,0 26,1 17,2 3,8 0,2
Profesional, complementar sau de ucenici 6,7 9,3 7,1 9,5 2,0 0,6
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 12,4 11,3 5,3 13,0 20,2 15,6
Primar sau fără şcoală absolvită 6,8 1,5 0,6 1,3 16,4 33,1
Primary or without graduated school
20.12 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI NIVEL DE INSTRUIRE, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP AND TRAINING LEVEL, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Grupe de vârstă
Total Age groups
Regiunea
populaţie
Nivel de instruire 65 ani
ocupată
Region 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste
Total
Training level 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment
and over

7. Centru / Center

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Superior / Higher education 8,2 2,9 9,2 9,2 10,8 1,2


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 5,4 4,4 5,0 5,6 8,5 0,3
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 28,4 31,2 46,1 27,7 10,1 1,1
Profesional, complementar sau de ucenici 30,8 34,2 31,5 37,9 20,9 3,9
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 19,0 22,4 6,4 16,8 32,5 43,0
Primar sau fără şcoală absolvită 8,2 4,9 1,8 2,8 17,2 50,5
Primary or without graduated school

Din total, femei: / Of total, women:

Total 44,3 41,7 45,3 47,1 38,8 42,3

Superior / Higher education 3,4 1,5 4,3 3,9 3,4 -


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 2,3 3,5 2,3 2,2 2,5 -
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 15,8 16,9 24,7 16,3 5,2 0,5
Profesional, complementar sau de ucenici 10,0 11,3 10,8 13,4 3,8 0,1
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 8,8 7,7 2,5 10,0 14,4 15,9
Primar sau fără şcoală absolvită 4,0 0,8 0,7 1,3 9,5 25,8
Primary or without graduated school

8. Bucureşti / Bucharest

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Superior / Higher education 21,3 7,5 23,1 21,0 28,9 6,3


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 5,6 3,6 3,2 6,5 9,4 1,2
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 39,0 54,7 47,0 36,7 25,4 3,6
Profesional, complementar sau de ucenici 19,7 16,5 20,3 22,9 13,4 2,3
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 10,4 16,3 5,0 11,3 14,2 13,0
Primar sau fără şcoală absolvită 4,0 1,4 1,4 1,6 8,7 73,6
Primary or without graduated school

Din total, femei: / Of total, women:

Total 46,9 42,1 48,9 48,9 40,2 48,2

Superior / Higher education 9,9 4,6 12,1 10,1 9,7 0,8


Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 2,8 2,1 1,9 3,4 3,4 -
Speciality post high school or technical foremen education
Liceal / High school 20,6 24,8 24,0 21,1 12,8 0,6
Profesional, complementar sau de ucenici 6,7 5,8 8,3 7,5 2,8 1,1
Vocational, complementary or apprenticeship
Gimnazial / Secondary school 4,6 4,8 1,7 5,8 5,9 5,2
Primar sau fără şcoală absolvită 2,3 - 0,9 1,0 5,6 40,5
Primary or without graduated school
20.13 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE, MEDII ŞI
DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP, SEX, AREA AND PROFESSIONAL STATUS, IN 1999

procente / percentage
Grupe de vârstă
Total Age groups
Regiunea
populaţie
Statutul profesional 65 ani
ocupată
Region 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste
Total
Professional status 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment
and over

1. Nord - Est / North - East

Total 100,0 14,9 23,0 29,6 19,4 13,1

Salariat / Employee 100,0 13,4 32,3 44,2 10,0 0,1


Patron / Employer 100,0 2,9 27,8 60,0 9,3 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 3,9 13,4 20,6 30,1 32,0
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 31,3 18,4 13,6 23,1 13,6
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 20,9 13,0 35,2 28,9 2,0
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Masculin / Male

Total 100,0 16,2 23,8 29,6 18,4 12,0

Salariat / Employee 100,0 14,2 31,6 42,7 11,4 0,1


Patron / Employer 100,0 3,8 27,1 57,7 11,4 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 3,3 14,1 20,5 32,0 30,1
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 62,5 25,4 7,8 2,3 2,0
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 20,1 13,9 30,0 32,3 3,7
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Feminin / Female

Total 100,0 13,4 22,1 29,6 20,6 14,3

Salariat / Employee 100,0 12,4 33,2 46,2 8,2 -


Patron / Employer 100,0 - 30,6 68,0 1,4 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 5,1 11,8 20,7 26,1 36,3
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 19,0 15,6 15,9 31,3 18,2
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 22,0 11,9 41,1 25,0 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Urban

Total 100,0 10,3 30,1 48,5 10,0 1,1

Salariat / Employee 100,0 10,2 31,2 49,3 9,3 -


Patron / Employer 100,0 3,6 27,8 61,5 7,1 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 10,6 17,1 40,9 17,4 14,0
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 22,6 19,8 27,2 18,1 12,3
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 40,4 59,6 - - -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Rural

Total 100,0 17,3 19,3 19,7 24,4 19,3

Salariat / Employee 100,0 21,1 34,9 32,3 11,4 0,3


Patron / Employer 100,0 - 28,0 53,2 18,8 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 3,4 13,0 18,9 31,2 33,5
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 31,5 18,4 13,3 23,2 13,6
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 19,5 9,6 37,8 31,0 2,1
Member of an agricultural holding or of a co-operative
20.13 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE, MEDII ŞI
DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP, SEX, AREA AND PROFESSIONAL STATUS, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Grupe de vârstă
Total Age groups
Regiunea
populaţie
Statutul profesional 65 ani
ocupată
Region 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste
Total
Professional status 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment
and over

2. Sud - Est / South - East

Total 100,0 12,3 24,6 36,0 18,6 8,5

Salariat / Employee 100,0 12,4 29,2 45,3 12,9 0,2


Patron / Employer 100,0 1,7 33,4 54,1 9,7 1,1
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 2,5 13,4 22,6 30,2 31,3
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 24,2 20,7 17,0 25,6 12,5
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 14,2 20,4 22,1 34,7 8,6
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Masculin / Male

Total 100,0 13,3 24,9 35,9 18,2 7,7

Salariat / Employee 100,0 13,3 27,9 44,4 14,2 0,2


Patron / Employer 100,0 - 35,0 50,8 12,5 1,7
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 2,3 12,7 19,3 34,6 31,1
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 48,1 34,1 14,5 2,7 0,6
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 9,8 23,5 20,2 34,1 12,4
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Feminin / Female

Total 100,0 11,0 24,3 36,1 19,1 9,5

Salariat / Employee 100,0 11,2 31,1 46,6 11,0 0,1


Patron / Employer 100,0 5,4 29,8 61,4 3,4 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 2,9 14,6 28,6 22,2 31,7
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 15,2 15,7 17,9 34,2 17,0
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 18,9 17,0 24,2 35,4 4,5
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Urban

Total 100,0 9,9 28,8 48,1 12,9 0,3

Salariat / Employee 100,0 10,1 29,2 48,1 12,4 0,2


Patron / Employer 100,0 1,8 33,4 57,4 7,4 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 9,5 15,8 39,5 30,2 5,0
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 6,4 23,2 55,5 14,9 -
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - - 100,0 - -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Rural

Total 100,0 14,6 20,5 24,0 24,3 16,6

Salariat / Employee 100,0 19,6 29,3 36,5 14,4 0,2


Patron / Employer 100,0 - 33,4 17,0 35,6 14,0
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 1,9 13,1 20,9 30,3 33,8
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 24,5 20,7 16,3 25,8 12,7
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 14,8 21,1 19,2 36,0 8,9
Member of an agricultural holding or of a co-operative
20.13 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE, MEDII ŞI
DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP, SEX, AREA AND PROFESSIONAL STATUS, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Grupe de vârstă
Total Age groups
Regiunea
populaţie
Statutul profesional 65 ani
ocupată
Region 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste
Total
Professional status 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment
and over

3. Sud / South

Total 100,0 11,1 25,1 31,0 21,3 11,5

Salariat / Employee 100,0 11,2 34,1 42,2 12,4 0,1


Patron / Employer 100,0 3,3 39,7 43,3 13,7 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 3,9 9,2 17,8 36,4 32,7
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 20,2 20,7 17,1 26,1 15,9
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 7,2 17,4 49,7 25,7 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Masculin / Male

Total 100,0 12,7 25,8 30,3 21,3 9,9

Salariat / Employee 100,0 12,4 33,4 39,6 14,6 -


Patron / Employer 100,0 4,1 42,6 40,8 12,5 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 4,3 8,1 15,9 39,7 32,0
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 41,7 32,5 16,0 6,1 3,7
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 9,9 19,5 45,7 24,9 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Feminin / Female

Total 100,0 9,2 24,1 31,9 21,3 13,5

Salariat / Employee 100,0 9,5 35,0 46,3 9,1 0,1


Patron / Employer 100,0 - 28,4 53,4 18,2 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 3,4 11,1 21,1 30,4 34,0
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 12,5 16,5 17,5 33,2 20,3
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - 11,6 60,7 27,7 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Urban

Total 100,0 9,1 30,5 43,8 14,4 2,2

Salariat / Employee 100,0 9,6 31,6 46,7 12,1 -


Patron / Employer 100,0 4,5 42,5 43,6 9,4 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 0,8 15,8 18,7 37,8 26,9
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 13,0 23,9 11,3 35,2 16,6
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - - 85,5 14,5 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Rural

Total 100,0 12,3 21,9 23,7 25,2 16,9

Salariat / Employee 100,0 13,7 37,8 35,5 12,9 0,1


Patron / Employer 100,0 - 32,3 42,6 25,1 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 4,2 8,6 17,7 36,2 33,3
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 20,7 20,5 17,5 25,5 15,8
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 8,1 19,7 45,0 27,2 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative
20.13 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE, MEDII ŞI
DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP, SEX, AREA AND PROFESSIONAL STATUS, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Grupe de vârstă
Total Age groups
Regiunea
populaţie
Statutul profesional 65 ani
ocupată
Region 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste
Total
Professional status 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment
and over

4. Sud - Vest / South - West

Total 100,0 10,4 22,1 30,7 22,3 14,5

Salariat / Employee 100,0 9,3 31,5 47,4 11,6 0,2


Patron / Employer 100,0 - 36,1 54,9 9,0 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 1,9 8,0 18,1 36,3 35,7
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 21,3 21,8 17,3 24,7 14,9
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 50,7 - 49,3 - -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Masculin / Male

Total 100,0 11,7 23,4 30,8 21,9 12,2

Salariat / Employee 100,0 10,6 31,0 44,8 13,4 0,2


Patron / Employer 100,0 - 36,5 52,0 11,5 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 1,2 8,2 18,8 40,4 31,4
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 41,6 35,5 14,2 4,2 4,5
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 50,7 - 49,3 - -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Feminin / Female

Total 100,0 9,0 20,6 30,5 22,9 17,0

Salariat / Employee 100,0 7,5 32,2 51,0 9,2 0,1


Patron / Employer 100,0 - 34,4 65,6 - -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 3,2 7,6 16,5 28,2 44,5
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 13,2 16,4 18,6 32,8 19,0
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative - - - - - -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Urban

Total 100,0 7,6 28,9 48,0 13,7 1,8

Salariat / Employee 100,0 7,8 29,8 51,5 10,8 0,1


Patron / Employer 100,0 - 35,9 55,7 8,4 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 0,7 19,4 28,0 37,1 14,8
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 19,4 26,9 18,5 25,7 9,5
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - - 100,0 - -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Rural

Total 100,0 11,9 18,4 21,3 27,0 21,4

Salariat / Employee 100,0 12,7 35,6 37,9 13,5 0,3


Patron / Employer 100,0 - 36,8 50,6 12,6 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 2,0 6,7 17,0 36,3 38,0
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 21,4 21,5 17,3 24,6 15,2
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 100,0 - - - -
Member of an agricultural holding or of a co-operative
20.13 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE, MEDII ŞI
DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP, SEX, AREA AND PROFESSIONAL STATUS, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Grupe de vârstă
Total Age groups
Regiunea
populaţie
Statutul profesional 65 ani
ocupată
Region 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste
Total
Professional status 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment
and over

5. Vest / West

Total 100,0 12,1 26,2 36,5 17,2 8,0

Salariat / Employee 100,0 12,1 31,8 44,4 11,3 0,4


Patron / Employer 100,0 4,2 15,2 67,2 12,5 0,9
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 7,1 17,1 23,4 28,3 24,1
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 17,3 16,9 21,0 26,5 18,3
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - 11,2 71,9 16,9 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Masculin / Male

Total 100,0 13,5 26,3 36,2 17,2 6,8

Salariat / Employee 100,0 12,3 31,0 42,9 13,3 0,5


Patron / Employer 100,0 5,9 13,0 71,5 8,3 1,3
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 7,9 17,8 24,4 28,1 21,8
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 29,8 18,6 17,3 19,9 14,4
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - 13,2 66,8 20,0 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Feminin / Female

Total 100,0 10,6 26,0 37,0 17,2 9,2

Salariat / Employee 100,0 11,7 32,8 46,3 9,0 0,2


Patron / Employer 100,0 - 20,7 56,8 22,5 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 5,7 15,9 21,6 28,5 28,3
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 10,6 16,1 23,0 30,0 20,3
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - - 100,0 - -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Urban

Total 100,0 11,3 30,7 44,4 12,0 1,6

Salariat / Employee 100,0 11,1 32,1 45,6 10,7 0,5


Patron / Employer 100,0 5,2 9,3 71,4 13,0 1,1
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 15,1 27,9 31,6 16,9 8,5
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 10,6 8,9 24,5 38,7 17,3
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - - 100,0 - -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Rural

Total 100,0 13,1 20,8 27,1 23,5 15,5

Salariat / Employee 100,0 15,3 30,7 40,4 13,5 0,1


Patron / Employer 100,0 - 40,4 49,5 10,1 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 4,7 13,9 21,0 31,7 28,7
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 17,9 17,6 20,7 25,5 18,3
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - 25,8 35,1 39,1 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative
20.13 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE, MEDII ŞI
DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP, SEX, AREA AND PROFESSIONAL STATUS, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Grupe de vârstă
Total Age groups
Regiunea
populaţie
Statutul profesional 65 ani
ocupată
Region 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste
Total
Professional status 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment
and over

6. Nord - Vest / North - West

Total 100,0 13,5 24,5 34,7 17,8 9,5

Salariat / Employee 100,0 13,7 32,0 44,4 9,7 0,2


Patron / Employer 100,0 0,4 21,2 65,3 11,0 2,1
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 4,0 10,6 19,2 33,9 32,3
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 23,6 18,6 21,7 23,9 12,2
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 51,2 - 26,4 22,4 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Masculin / Male

Total 100,0 14,5 24,9 34,1 17,6 8,9

Salariat / Employee 100,0 14,0 31,9 42,9 11,1 0,1


Patron / Employer 100,0 0,5 20,1 65,5 10,9 3,0
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 4,2 10,0 20,0 36,0 29,8
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 48,0 25,7 16,0 6,2 4,1
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 34,9 - 35,2 29,9 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Feminin / Female

Total 100,0 12,4 24,2 35,4 18,0 10,0

Salariat / Employee 100,0 13,5 32,1 46,2 8,0 0,2


Patron / Employer 100,0 - 24,1 64,8 11,1 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 3,5 12,0 17,5 28,8 38,2
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 14,5 15,9 23,9 30,5 15,2
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 100,0 - - - -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Urban

Total 100,0 11,7 29,9 47,4 10,3 0,7

Salariat / Employee 100,0 11,6 30,7 47,4 10,1 0,2


Patron / Employer 100,0 - 23,1 68,3 5,9 2,7
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 16,5 24,8 38,3 13,5 6,9
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 21,1 2,5 37,1 25,0 14,3
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 100,0 - - - -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Rural

Total 100,0 15,0 20,2 24,5 23,8 16,5

Salariat / Employee 100,0 19,3 35,2 36,4 8,9 0,2


Patron / Employer 100,0 1,8 14,2 54,0 30,0 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 2,7 9,2 17,4 35,9 34,8
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 23,7 19,1 21,2 23,9 12,1
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 9,9 - 48,8 41,3 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative
20.13 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE, MEDII ŞI
DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP, SEX, AREA AND PROFESSIONAL STATUS, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Grupe de vârstă
Total Age groups
Regiunea
populaţie
Statutul profesional 65 ani
ocupată
Region 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste
Total
Professional status 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment
and over

7. Centru / Center

Total 100,0 12,8 26,4 38,1 16,3 6,4

Salariat / Employee 100,0 13,0 30,9 44,3 11,7 0,1


Patron / Employer 100,0 - 23,3 59,3 16,6 0,8
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 6,0 14,7 26,0 29,1 24,2
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 23,2 17,4 16,6 25,0 17,8
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 18,8 30,3 47,2 3,7 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Masculin / Male

Total 100,0 13,4 25,9 36,2 17,9 6,6

Salariat / Employee 100,0 13,1 30,5 41,9 14,4 0,1


Patron / Employer 100,0 - 18,4 59,9 20,7 1,0
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 5,8 15,4 24,6 30,3 23,9
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 42,8 17,5 13,5 12,2 14,0
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 25,3 26,7 45,8 2,2 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Feminin / Female

Total 100,0 12,1 27,0 40,5 14,3 6,1

Salariat / Employee 100,0 12,8 31,3 47,4 8,5 -


Patron / Employer 100,0 - 43,3 56,7 - -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 6,5 13,0 29,9 25,5 25,1
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 13,0 17,4 18,2 31,7 19,7
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - 40,8 51,1 8,1 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Urban

Total 100,0 11,4 29,2 46,1 12,7 0,6

Salariat / Employee 100,0 11,5 30,1 46,8 11,5 0,1


Patron / Employer 100,0 - 19,4 64,4 16,2 -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 8,9 18,0 37,9 27,4 7,8
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 24,6 28,0 22,4 18,7 6,3
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - - 83,4 16,6 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Rural

Total 100,0 14,8 22,6 27,3 21,2 14,1

Salariat / Employee 100,0 17,5 33,2 37,0 12,2 0,1


Patron / Employer 100,0 - 35,9 43,0 17,7 3,4
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 5,3 13,9 23,1 29,5 28,2
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 23,0 16,3 16,0 25,7 19,0
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 21,5 34,6 42,0 1,9 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative
20.13 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE, MEDII ŞI
DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP, SEX, AREA AND PROFESSIONAL STATUS, IN 1999

procente - continuare / percentage - continued


Grupe de vârstă
Total Age groups
Regiunea
populaţie
Statutul profesional 65 ani
ocupată
Region 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste
Total
Professional status 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment
and over

8. Bucureşti / Bucharest

Total 100,0 9,5 28,7 44,2 15,7 1,9

Salariat / Employee 100,0 9,8 29,7 45,3 15,0 0,2


Patron / Employer 100,0 1,6 30,9 58,7 6,6 2,2
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 5,7 18,8 30,3 23,8 21,4
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 10,8 15,2 28,3 29,0 16,7
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - 51,9 12,8 23,4 11,9
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Masculin / Male

Total 100,0 10,3 27,7 42,5 17,7 1,8

Salariat / Employee 100,0 10,6 28,2 43,2 17,7 0,3


Patron / Employer 100,0 1,8 33,0 55,1 7,6 2,5
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 6,3 19,9 31,7 21,2 20,9
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 34,0 20,9 27,3 15,6 2,2
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - 67,8 16,7 - 15,5
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Feminin / Female

Total 100,0 8,5 30,0 46,1 13,5 1,9

Salariat / Employee 100,0 8,8 31,5 47,7 11,9 0,1


Patron / Employer 100,0 - 17,4 82,6 - -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 4,7 16,7 28,0 28,2 22,4
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 6,3 14,1 28,5 31,6 19,5
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - - - 100,0 -
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Urban

Total 100,0 8,9 29,3 45,8 15,4 0,6

Salariat / Employee 100,0 9,0 29,3 46,1 15,4 0,2


Patron / Employer 100,0 1,6 30,9 58,7 6,6 2,2
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 9,5 31,1 34,3 17,0 8,1
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 6,4 9,0 42,0 33,8 8,8
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - 59,5 - 26,9 13,6
Member of an agricultural holding or of a co-operative

Rural

Total 100,0 13,6 24,7 32,1 17,9 11,7

Salariat / Employee 100,0 18,9 34,5 36,4 10,2 -


Patron / Employer - - - - - -
Lucrător pe cont propriu / Self-employed 100,0 1,5 5,1 25,9 31,3 36,2
Lucrător familial neremunerat / Unpaid family worker 100,0 12,1 17,1 24,3 27,6 18,9
Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative 100,0 - - 100,0 - -
Member of an agricultural holding or of a co-operative
20.14 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP AND ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY, IN 1999

procente percentage
Grupe de vârstă / Age groups Grupe de vârstă / Age groups
Total Din total,
populaţie 65 ani 65 ani
Regiunea femei: Region
Activitatea ocupată 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste Of total, 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste Activity
Total 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years women: 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment and over and over

1. Nord - Est 1. North - East

Total 100,0 14,9 23,0 29,6 19,4 13,1 47,0 6,3 10,4 13,9 9,7 6,7 Total
Agricultură 100,0 15,6 15,4 17,6 27,6 23,8 50,2 7,0 7,2 9,0 14,8 12,2 Agriculture
Silvicultură, exploatare forestieră Sylviculture, forestry
şi economia vânatului 100,0 13,6 35,6 37,4 13,4 - 16,7 1,0 10,5 5,2 - - and hunting
Industrie 100,0 10,7 32,7 49,2 7,4 - 41,2 5,3 14,3 19,9 1,7 - Industry
Industrie extractivă 100,0 9,6 33,9 49,0 7,5 - 14,6 - 6,3 8,3 - - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 100,0 11,3 32,7 48,7 7,3 - 45,4 6,1 15,7 21,7 1,9 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 100,0 5,0 32,3 53,8 8,9 - 15,5 0,7 5,4 9,4 - - gas and water
Construcţii 100,0 7,9 35,9 47,2 9,0 - 15,1 - 6,8 6,7 1,6 - Construction
Comerţ 100,0 21,9 33,4 39,0 5,5 0,2 52,3 12,7 18,0 19,8 1,8 - Trade
Hoteluri şi restaurante 100,0 11,2 42,6 40,1 6,1 - 73,8 6,6 28,2 34,5 4,5 - Hotels and restaurants
Transport şi depozitare 100,0 4,6 31,4 51,8 11,9 0,3 13,1 - 2,9 9,1 1,1 - Transport and storage
Poştă şi telecomunicaţii 100,0 10,9 40,8 40,5 7,8 - 47,4 5,6 16,0 21,8 4,0 - Post and telecommunications
Activităţi financiare, bancare Financial, banking and
şi de asigurări 100,0 3,3 30,0 56,5 10,2 - 73,3 3,3 22,7 43,7 3,6 - insurance activities
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and other
servicii 100,0 11,8 47,7 37,2 3,3 - 27,4 4,7 5,9 15,6 1,2 - services
Administraţie publică 100,0 39,5 27,8 25,6 7,1 - 19,7 0,6 8,0 9,8 1,3 - Public administration
Învăţământ 100,0 7,9 29,5 44,5 18,1 - 70,1 6,1 22,9 31,2 9,9 - Education
Sănătate şi asistenţă socială 100,0 8,7 26,7 43,9 20,7 - 78,0 7,5 19,5 34,9 16,1 - Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 100,0 12,3 27,2 44,7 14,4 1,4 41,9 3,3 8,3 22,2 7,5 0,6 economy

2. Sud - Est 2. South - East

Total 100,0 12,3 24,6 36,0 18,6 8,5 45,0 5,0 10,9 16,2 8,6 4,3 Total
Agricultură 100,0 12,1 16,3 23,4 27,8 20,4 48,9 5,2 7,5 11,3 14,6 10,3 Agriculture
Silvicultură, exploatare forestieră Sylviculture, forestry
şi economia vânatului 100,0 16,2 29,2 46,8 7,8 - 1,1 - - 1,1 - - and hunting
Industrie 100,0 10,7 30,3 49,1 9,8 0,1 39,4 4,7 12,6 20,1 1,9 0,1 Industry
Industrie extractivă 100,0 7,8 43,6 33,2 15,4 - 8,7 - 4,5 3,2 1,0 - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 100,0 11,9 28,7 50,4 8,8 0,2 44,2 5,7 13,9 22,5 2,0 0,1 Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 100,0 3,7 32,9 49,9 13,5 - 24,8 - 8,3 14,3 2,2 - gas and water
Construcţii 100,0 11,1 24,8 47,8 16,3 - 8,1 - 2,4 5,2 0,5 - Construction
Comerţ 100,0 16,6 36,1 40,7 6,5 0,1 57,3 10,5 21,0 22,3 3,5 - Trade
Hoteluri şi restaurante 100,0 24,7 24,9 45,1 5,3 - 75,0 19,9 14,7 36,5 3,9 - Hotels and restaurants
Transport şi depozitare 100,0 5,7 30,1 50,9 13,3 - 20,2 0,4 6,6 10,9 2,3 - Transport and storage
Poştă şi telecomunicaţii 100,0 2,2 32,7 46,0 19,1 - 54,6 1,3 12,0 35,9 5,4 - Post and telecommunications
Activităţi financiare, bancare Financial, banking and
şi de asigurări 100,0 3,7 44,5 31,5 20,3 - 78,6 3,7 36,6 23,8 14,5 - insurance activities
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and
servicii 100,0 8,3 39,2 44,4 8,1 - 45,3 2,0 16,3 23,3 3,7 - other services
Administraţie publică 100,0 26,8 27,7 37,4 7,3 0,8 20,0 0,6 6,0 10,5 2,9 - Public administration
Învăţământ 100,0 7,9 23,3 36,8 31,5 0,5 70,9 7,0 16,8 28,9 18,1 0,1 Education
Sănătate şi asistenţă socială 100,0 6,0 33,2 42,1 18,7 - 77,3 4,2 26,2 34,7 12,2 - Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 100,0 9,8 32,2 43,4 12,5 2,1 42,9 4,7 13,8 18,1 5,3 1,0 economy
20.14 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP AND ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY, IN 1999

procente - continuare percentage - continued


Grupe de vârstă / Age groups Grupe de vârstă / Age groups
Total Din total,
populaţie 65 ani 65 ani
Regiunea femei: Region
Activitatea ocupată 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste Of total, 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste Activity
Total 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years women: 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment and over and over

3. Sud 3. South

Total 100,0 11,1 25,1 31,0 21,3 11,5 45,4 4,2 10,9 14,5 9,7 6,1 Total
Agricultură 100,0 10,7 14,6 18,7 31,7 24,3 51,3 4,5 7,2 10,3 16,4 12,9 Agriculture
Silvicultură, exploatare forestieră Sylviculture, forestry
şi economia vânatului 100,0 5,5 55,3 36,7 2,5 - 20,6 - 7,2 13,4 - - and hunting
Industrie 100,0 6,9 35,3 47,2 10,5 0,1 37,9 2,5 14,4 18,8 2,1 0,1 Industry
Industrie extractivă 100,0 13,1 39,0 35,4 12,5 - 10,0 - 2,8 5,2 2,0 - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 100,0 6,3 34,8 48,5 10,3 0,1 42,3 2,9 16,0 21,1 2,2 0,1 Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 100,0 6,6 37,0 46,7 9,7 - 21,6 0,4 10,1 10,0 1,1 - gas and water
Construcţii 100,0 15,7 33,2 36,1 14,8 0,2 8,4 1,7 4,6 2,1 - - Construction
Comerţ 100,0 18,5 41,1 33,2 7,1 0,1 53,0 10,4 21,5 18,8 2,3 - Trade
Hoteluri şi restaurante 100,0 19,2 43,2 23,3 14,3 - 63,5 17,3 24,8 12,4 9,0 - Hotels and restaurants
Transport şi depozitare 100,0 7,6 34,6 43,7 13,5 0,6 17,5 1,8 3,0 12,2 0,5 - Transport and storage
Poştă şi telecomunicaţii 100,0 4,6 48,9 31,4 15,1 - 55,5 - 27,5 20,3 7,7 - Post and telecommunications
Activităţi financiare, bancare Financial, banking and
şi de asigurări 100,0 2,8 34,7 43,2 19,3 - 73,4 2,8 28,5 32,4 9,7 - insurance activities
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and other
servicii 100,0 6,5 30,9 46,6 16,0 - 43,6 3,3 13,1 22,2 5,0 - services
Administraţie publică 100,0 30,8 29,7 31,1 8,4 - 18,4 1,3 7,8 7,3 2,0 - Public administration
Învăţământ 100,0 5,3 23,8 45,7 24,5 0,7 71,2 3,8 18,1 33,4 15,3 0,6 Education
Sănătate şi asistenţă socială 100,0 9,6 27,6 44,2 18,3 0,3 74,7 8,4 18,6 36,0 11,4 0,3 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 100,0 10,4 27,5 41,0 20,4 0,7 50,3 6,0 10,9 23,3 9,4 0,7 economy

4. Sud - Vest 4. South - West

Total 100,0 10,4 22,1 30,7 22,3 14,5 47,3 4,3 9,8 14,4 10,8 8,0 Total
Agricultură 100,0 10,9 14,2 17,9 31,1 25,9 52,5 5,0 7,1 9,5 16,5 14,4 Agriculture
Silvicultură, exploatare forestieră Sylviculture, forestry
şi economia vânatului 100,0 - 22,3 57,2 20,5 - 30,6 - 5,3 25,3 - - and hunting
Industrie 100,0 6,4 32,4 50,7 10,5 - 32,4 2,0 10,5 18,5 1,4 - Industry
Industrie extractivă 100,0 2,8 44,8 41,1 11,3 - 17,5 - 6,4 9,1 2,0 - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 100,0 7,5 29,8 53,2 9,5 - 38,7 2,5 12,6 22,3 1,3 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 100,0 5,6 28,5 50,9 15,0 - 18,1 1,7 4,7 10,6 1,1 - gas and water
Construcţii 100,0 7,8 38,1 44,7 8,8 0,6 12,3 1,3 3,8 7,2 - - Construction
Comerţ 100,0 16,6 37,1 39,5 6,0 0,8 55,4 8,4 20,0 23,1 3,1 0,8 Trade
Hoteluri şi restaurante 100,0 10,3 34,5 48,4 6,8 - 59,8 8,8 21,4 25,8 3,8 - Hotels and restaurants
Transport şi depozitare 100,0 7,4 33,1 51,0 8,5 - 17,7 0,4 9,6 6,6 1,1 - Transport and storage
Poştă şi telecomunicaţii 100,0 2,9 36,2 48,8 12,1 - 50,7 2,9 15,0 22,8 10,0 - Post and telecommunications
Activităţi financiare, bancare Financial, banking and
şi de asigurări 100,0 - 36,8 40,2 23,0 - 60,0 - 23,4 24,8 11,8 - insurance activities
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and
servicii 100,0 10,0 45,3 40,1 4,6 - 44,7 1,9 22,9 19,9 - - other services
Administraţie publică 100,0 28,6 23,5 34,5 13,0 0,4 24,0 - 7,3 12,9 3,8 - Public administration
Învăţământ 100,0 5,3 20,9 49,5 24,1 0,2 71,3 5,3 12,3 40,1 13,6 - Education
Sănătate şi asistenţă socială 100,0 5,2 28,3 47,3 18,3 0,9 83,7 4,4 25,7 39,7 13,4 0,5 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 100,0 9,8 31,5 44,7 14,0 - 50,8 9,8 18,5 18,9 3,6 - economy
20.14 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP AND ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY, IN 1999

procente - continuare percentage - continued


Grupe de vârstă / Age groups Grupe de vârstă / Age groups
Total Din total,
populaţie 65 ani 65 ani
Regiunea femei: Region
Activitatea ocupată 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste Of total, 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste Activity
Total 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years women: 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment and over and over

5. Vest 5. West

Total 100,0 12,1 26,2 36,5 17,2 8,0 46,8 4,9 12,2 17,3 8,1 4,3 Total
Agricultură 100,0 11,3 15,9 23,7 28,6 20,5 51,0 4,5 8,0 12,0 15,1 11,4 Agriculture
Silvicultură, exploatare forestieră Sylviculture, forestry
şi economia vânatului 100,0 3,7 49,3 27,7 19,3 - 5,0 - 5,0 - - - and hunting
Industrie 100,0 11,2 32,3 47,1 9,3 0,1 39,1 5,1 12,8 19,0 2,2 - Industry
Industrie extractivă 100,0 11,1 42,7 42,8 3,4 - 21,7 1,2 9,6 10,9 - - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 100,0 11,9 30,3 48,6 9,0 0,2 46,3 6,6 14,7 22,2 2,8 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 100,0 7,1 32,7 42,9 17,3 - 15,4 0,6 4,9 8,4 1,5 - gas and water
Construcţii 100,0 12,6 36,5 40,4 10,4 0,1 12,6 0,6 6,0 4,7 1,3 - Construction
Comerţ 100,0 15,7 36,1 40,7 7,0 0,5 56,9 8,7 19,2 23,9 4,6 0,5 Trade
Hoteluri şi restaurante 100,0 18,1 36,4 35,7 9,8 - 74,4 14,2 25,6 26,7 7,9 - Hotels and restaurants
Transport şi depozitare 100,0 6,7 28,9 55,2 9,2 - 17,5 1,2 5,3 9,9 1,1 - Transport and storage
Poştă şi telecomunicaţii 100,0 5,5 40,8 39,1 13,5 1,1 66,4 3,0 27,4 27,4 8,6 - Post and telecommunications
Activităţi financiare, bancare Financial, banking and
şi de asigurări 100,0 5,6 44,6 45,1 4,7 - 70,4 5,6 28,6 31,5 4,7 - insurance activities
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and other
servicii 100,0 1,3 24,5 58,9 15,3 - 53,1 - 12,9 36,6 3,6 - services
Administraţie publică 100,0 24,1 34,7 31,2 8,6 1,4 30,1 2,0 12,1 13,2 2,8 - Public administration
Învăţământ 100,0 9,5 18,6 46,8 23,5 1,6 67,2 8,2 15,3 34,0 9,7 - Education
Sănătate şi asistenţă socială 100,0 11,4 34,1 40,7 13,3 0,5 81,8 8,9 28,8 34,1 10,0 - Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 100,0 16,5 21,5 48,2 13,1 0,7 36,5 2,2 10,2 19,3 4,8 - economy

6. Nord - Vest 6. North - West

Total 100,0 13,5 24,5 34,7 17,8 9,5 46,7 5,8 11,3 16,5 8,4 4,7 Total
Agricultură 100,0 12,8 14,6 20,3 29,4 22,9 51,2 5,5 7,9 11,0 15,4 11,4 Agriculture
Silvicultură, exploatare forestieră Sylviculture, forestry
şi economia vânatului 100,0 8,4 30,0 42,3 19,3 - 17,3 0,8 8,8 7,7 - - and hunting
Industrie 100,0 12,3 31,4 48,9 7,0 0,4 42,2 6,6 13,4 20,2 1,7 0,3 Industry
Industrie extractivă 100,0 9,4 37,7 49,3 3,3 0,3 9,3 - 5,4 3,2 0,4 0,3 Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 100,0 13,0 30,2 49,4 6,9 0,5 47,1 7,6 14,8 22,6 1,8 0,3 Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 100,0 6,7 39,1 41,9 12,3 - 16,4 1,3 5,1 8,5 1,5 - gas and water
Construcţii 100,0 17,0 30,8 38,4 12,5 1,3 12,0 - 3,7 6,5 1,8 - Construction
Comerţ 100,0 18,1 32,7 42,8 6,0 0,4 52,7 8,9 17,2 24,3 2,3 - Trade
Hoteluri şi restaurante 100,0 22,4 21,7 46,1 9,8 - 67,9 19,5 17,2 25,2 6,0 - Hotels and restaurants
Transport şi depozitare 100,0 10,1 34,0 45,0 10,9 - 17,1 1,3 5,0 9,5 1,3 - Transport and storage
Poştă şi telecomunicaţii 100,0 6,3 44,4 41,3 8,0 - 59,1 6,3 21,5 28,0 3,3 - Post and telecommunications
Activităţi financiare, bancare Financial, banking and
şi de asigurări 100,0 1,3 35,9 44,2 18,6 - 78,5 1,3 26,8 36,3 14,1 - insurance activities
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and
servicii 100,0 12,3 44,6 32,5 10,3 0,3 39,0 4,1 20,1 11,7 3,1 - other services
Administraţie publică 100,0 25,5 28,1 37,0 9,4 - 20,2 0,3 5,3 12,3 2,3 - Public administration
Învăţământ 100,0 12,3 21,1 45,8 20,8 - 66,9 8,4 15,1 31,4 12,0 - Education
Sănătate şi asistenţă socială 100,0 7,0 30,0 44,3 18,0 0,7 78,4 6,3 23,7 34,7 13,0 0,7 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 100,0 17,9 39,0 30,1 12,1 0,9 39,0 7,4 16,7 10,5 4,1 0,3 economy
20.14 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN 1999
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY AGE GROUP AND ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY, IN 1999

procente - continuare percentage - continued


Grupe de vârstă / Age groups Grupe de vârstă / Age groups
Total Din total,
populaţie 65 ani 65 ani
Regiunea femei: Region
Activitatea ocupată 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste Of total, 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani şi peste Activity
Total 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years women: 15-24 years 25-34 years 35-49 years 50-64 years 65 years
employment and over and over

7. Centru 7. Center

Total 100,0 12,8 26,4 38,1 16,3 6,4 44,3 5,4 12,0 17,9 6,3 2,7 Total
Agricultură 100,0 12,8 14,6 23,9 27,1 21,6 43,2 4,6 6,4 10,5 12,5 9,2 Agriculture
Silvicultură, exploatare forestieră Sylviculture, forestry
şi economia vânatului 100,0 13,8 38,1 37,2 10,9 - 5,8 - 1,5 3,3 1,0 - and hunting
Industrie 100,0 9,7 29,6 50,7 9,8 0,2 43,1 4,2 13,9 22,7 2,2 0,1 Industry
Industrie extractivă 100,0 4,2 13,0 69,0 13,8 - 34,1 - 13,0 21,1 - - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 100,0 10,1 30,2 50,5 9,0 0,2 44,9 4,6 14,5 23,6 2,1 0,1 Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 100,0 5,4 24,4 49,8 20,4 - 18,5 0,9 5,2 9,3 3,1 - gas and water
Construcţii 100,0 18,2 32,0 36,0 13,8 - 11,7 - 2,3 8,3 1,1 - Construction
Comerţ 100,0 22,1 33,2 35,3 9,3 0,1 62,3 16,4 19,7 21,4 4,7 0,1 Trade
Hoteluri şi restaurante 100,0 25,1 30,1 37,2 7,6 - 71,0 22,0 19,1 23,3 6,6 - Hotels and restaurants
Transport şi depozitare 100,0 7,0 30,9 41,8 20,3 - 16,3 1,4 7,1 4,6 3,2 - Transport and storage
Poştă şi telecomunicaţii 100,0 7,2 36,4 49,7 6,7 - 57,4 2,6 16,2 34,4 4,2 - Post and telecommunications
Activităţi financiare, bancare Financial, banking and
şi de asigurări 100,0 11,4 41,2 29,2 18,2 - 65,7 7,4 25,8 21,5 11,0 - insurance activities
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and other
servicii 100,0 7,7 43,1 37,1 12,1 - 48,5 2,9 21,1 19,2 5,3 - services
Administraţie publică 100,0 29,0 34,1 24,1 12,7 0,1 19,6 1,9 7,4 8,0 2,3 - Public administration
Învăţământ 100,0 8,3 26,0 42,5 23,2 - 72,4 6,4 21,5 33,8 10,7 - Education
Sănătate şi asistenţă socială 100,0 11,9 31,0 41,8 14,5 0,8 74,8 9,5 21,8 33,6 9,9 - Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 100,0 4,8 32,7 41,0 20,3 1,2 44,2 1,9 12,6 18,9 9,9 0,9 economy

8. Bucureşti 8. Bucharest

Total 100,0 9,5 28,7 44,2 15,7 1,9 46,9 4,0 14,1 21,6 6,3 0,9 Total
Agricultură 100,0 4,3 10,8 24,0 32,8 28,1 57,5 2,2 6,5 14,6 19,5 14,7 Agriculture
Silvicultură, exploatare forestieră Sylviculture, forestry
şi economia vânatului 100,0 - 21,5 33,5 45,0 - - - - - - - and hunting
Industrie 100,0 6,1 26,2 52,1 15,5 0,1 45,3 2,8 12,6 24,7 5,2 - Industry
Industrie extractivă 100,0 - 13,7 50,5 35,8 - 14,5 - - 14,5 - - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 100,0 6,2 25,9 53,4 14,3 0,2 47,0 2,8 13,1 25,9 5,2 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 100,0 6,0 30,0 38,4 25,6 - 31,1 2,6 8,5 13,6 6,4 - gas and water
Construcţii 100,0 10,9 25,9 48,5 14,7 - 16,0 0,5 4,5 9,8 1,2 - Construction
Comerţ 100,0 15,5 36,2 38,5 9,4 0,4 55,6 7,8 20,9 22,3 4,6 - Trade
Hoteluri şi restaurante 100,0 27,8 36,8 25,3 10,1 - 43,8 10,9 16,4 11,6 4,9 - Hotels and restaurants
Transport şi depozitare 100,0 3,8 31,4 50,8 14,0 - 20,4 0,5 7,9 10,7 1,3 - Transport and storage
Poştă şi telecomunicaţii 100,0 4,0 50,2 34,4 11,4 - 41,2 4,0 17,6 14,3 5,3 - Post and telecommunications
Activităţi financiare, bancare Financial, banking and
şi de asigurări 100,0 5,2 43,7 36,8 14,3 - 69,8 2,8 29,6 27,9 9,5 - insurance activities
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and
servicii 100,0 5,2 28,5 48,8 17,3 0,2 57,7 4,0 18,6 28,3 6,8 - other services
Administraţie publică 100,0 18,1 23,2 46,8 11,7 0,2 31,8 2,7 7,3 18,9 2,7 0,2 Public administration
Învăţământ 100,0 5,4 25,1 35,4 33,4 0,7 65,3 4,7 15,2 26,3 18,8 0,3 Education
Sănătate şi asistenţă socială 100,0 6,2 31,2 45,0 17,1 0,5 81,4 5,7 25,2 39,5 11,0 - Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 100,0 11,8 33,7 37,0 16,5 1,0 56,1 7,3 17,1 23,0 8,4 0,3 economy
20.15 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES

mii persoane thou persons


Total salariaţi Din care: muncitori
Regiunea Total employees Of which: workers Region
Judeţul County
1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Total 6438 6160 5939 5597 5369 4761 4590 4292 4093 3807 3526 3056 Total

1. Nord - Est 852 839 831 767 726 670 616 590 575 524 482 442 1. North - East
Bacău 190 191 197 180 168 140 143 141 145 133 121 97 Bacău
Botoşani 81 81 79 73 65 69 55 54 51 47 41 45 Botoşani
Iaşi 200 210 201 177 183 171 137 138 129 113 118 105 Iaşi
Neamţ 134 125 127 116 110 101 100 91 89 78 65 66 Neamţ
Suceava 157 146 141 135 124 119 116 107 101 96 86 82 Suceava
Vaslui 90 86 86 86 76 70 65 59 60 57 51 47 Vaslui

2. Sud - Est 810 792 774 718 665 613 594 571 558 505 456 401 2. South - East
Brăila 119 108 104 90 87 78 88 79 76 62 58 55 Brăila
Buzău 117 101 106 110 92 93 86 72 74 80 64 62 Buzău
Constanţa 244 231 220 225 195 178 181 165 159 163 137 113 Constanţa
Galaţi 186 190 185 170 170 151 137 141 138 123 121 104 Galaţi
Tulcea 65 76 68 55 57 51 47 55 50 37 40 34 Tulcea
Vrancea 79 86 91 68 64 62 55 59 61 40 36 33 Vrancea

3. Sud 937 892 842 792 744 660 696 646 594 560 516 449 3. South
Argeş 217 208 201 187 184 173 163 150 143 133 133 122 Argeş
Călăraşi 73 69 64 62 63 49 55 50 44 44 44 33 Călăraşi
Dâmboviţa 140 129 116 115 106 97 101 93 81 79 73 63 Dâmboviţa
Giurgiu 52 48 49 46 40 37 37 33 33 32 25 23 Giurgiu
Ialomiţa 72 70 67 61 53 47 53 51 48 44 35 32 Ialomiţa
Prahova 290 277 258 243 221 184 220 205 184 175 155 127 Prahova
Teleorman 93 91 87 78 77 73 67 64 61 53 51 49 Teleorman

4. Sud - Vest 605 586 556 544 498 468 440 417 391 384 336 299 4. South - West
Dolj 177 160 154 157 144 146 124 108 102 106 91 87 Dolj
Gorj 137 133 131 123 99 92 107 104 102 93 73 66 Gorj
Mehedinţi 71 72 67 65 63 59 50 51 46 44 38 37 Mehedinţi
Olt 108 109 102 94 91 79 79 74 69 66 62 50 Olt
Vâlcea 112 112 102 105 101 92 80 80 72 75 72 59 Vâlcea

5. Vest 654 639 623 607 562 477 482 457 436 417 379 309 5. West
Arad 131 140 139 151 118 106 94 96 91 97 75 69 Arad
Caraş-Severin 103 95 87 92 86 73 74 67 59 62 56 47 Caraş-Severin
Hunedoara 199 194 196 174 149 125 156 149 152 132 108 88 Hunedoara
Timiş 221 210 201 190 209 173 158 145 134 126 140 105 Timiş

6. Nord - Vest 779 736 721 659 685 596 549 513 496 448 461 387 6. North - West
Bihor 178 151 147 140 147 135 124 107 101 98 97 91 Bihor
Bistriţa-Năsăud 68 66 65 64 57 54 48 45 43 42 37 33 Bistriţa-Năsăud
Cluj 240 230 226 208 204 179 169 159 156 138 133 111 Cluj
Maramureş 135 131 129 110 133 100 95 92 89 75 95 67 Maramureş
Satu Mare 97 98 93 80 90 71 69 68 64 54 62 47 Satu Mare
Sălaj 61 60 61 57 54 57 44 42 43 41 37 38 Sălaj

7. Centru 847 798 778 740 707 652 629 572 561 523 483 439 7. Center
Alba 122 116 117 98 96 89 93 84 86 70 66 62 Alba
Braşov 249 226 201 208 197 183 187 162 144 148 133 122 Braşov
Covasna 63 62 65 70 63 54 46 45 47 51 45 34 Covasna
Harghita 96 91 90 87 81 76 69 63 65 61 54 48 Harghita
Mureş 173 164 163 149 142 128 129 117 116 103 96 87 Mureş
Sibiu 144 139 142 128 128 122 105 101 103 90 89 86 Sibiu

8. Bucureşti 954 878 814 770 782 625 584 526 482 446 413 330 8. Bucharest
Ilfov - - 67 64 52 53 - - 48 43 34 31 Ilfov
Municipiul Bucureşti 9541) 8781) 747 706 730 572 5841) 5261) 434 403 379 299 Bucharest Municipality
1) 1)
Inclusiv judeţul Ilfov. Including Ilfov county.
20.16 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN 1999
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY, IN 1999

număr persoane number of persons

Silvicultură, din care: / of which:


exploatare
Total Energie electrică şi
forestieră şi Industrie
Regiunea economie Agricultură Industrie Industrie termică, gaze şi apă Construcţii Region
economia vânatului extractivă
Judeţul Economy Agriculture Industry prelucrătoare Electric and Construction County
Sylviculture, Mining and
total Manufacturing thermal energy,
forestry quarrying
and hunting gas and water

Total 4760525 186592 53498 1991241 154160 1659919 177162 308835 Total
1. Nord - Est 669819 21685 11655 281916 14122 242824 24970 39156 1. North - East
Bacău 140273 3768 2298 67032 9755 51193 6084 10232 Bacău
Botoşani 68783 2762 636 27298 381 24358 2559 3004 Botoşani
Iaşi 170785 6839 1411 63232 60 56770 6402 10567 Iaşi
Neamţ 101432 2390 3031 45699 369 41355 3975 5242 Neamţ
Suceava 118661 1953 3489 45750 3531 38383 3836 6757 Suceava
Vaslui 69885 3973 790 32905 26 30765 2114 3354 Vaslui
2. Sud - Est 612466 42245 4488 218149 9982 186627 21540 42512 2. South - East
Brăila 77824 8159 537 31799 1578 26815 3406 4782 Brăila
Buzău 92992 8110 751 37154 2621 32294 2239 4803 Buzău
Constanţa 178033 11756 379 42712 3294 31709 7709 15756 Constanţa
Galaţi 150967 6585 649 64970 1471 58336 5163 11415 Galaţi
Tulcea 50357 3204 705 16648 794 14693 1161 2786 Tulcea
Vrancea 62293 4431 1467 24866 224 22780 1862 2970 Vrancea
3. Sud 659805 39547 7250 300152 31228 246180 22744 39706 3. South
Argeş 172589 2876 2033 97223 6097 84780 6346 9549 Argeş
Călăraşi 49091 9391 446 15912 195 13945 1772 1990 Călăraşi
Dâmboviţa 96855 3048 1293 49836 7992 38178 3666 4409 Dâmboviţa
Giurgiu 37334 4340 512 11164 1958 7388 1818 2291 Giurgiu
Ialomiţa 46837 8931 490 10823 277 9151 1395 2754 Ialomiţa
Prahova 183787 4432 1586 84678 8937 69854 5887 15491 Prahova
Teleorman 73312 6529 890 30516 5772 22884 1860 3222 Teleorman
4. Sud - Vest 467818 18680 4829 191991 31654 134341 25996 35597 4. South - West
Dolj 145818 7343 913 50977 2093 41529 7355 10693 Dolj
Gorj 92296 1436 1284 45165 21805 15996 7364 7503 Gorj
Mehedinţi 59027 2387 954 24194 1615 18741 3838 4193 Mehedinţi
Olt 79127 5533 426 33457 2374 28611 2472 5689 Olt
Vâlcea 91550 1981 1252 38198 3767 29464 4967 7519 Vâlcea
5. Vest 476840 20696 6660 201746 32202 150654 18890 33632 5. West
Arad 106336 6646 2237 40198 2334 35003 2861 6705 Arad
Caraş-Severin 72489 1326 2089 33597 5433 25425 2739 5128 Caraş-Severin
Hunedoara 125170 1420 1588 62479 22602 31801 8076 9837 Hunedoara
Timiş 172845 11304 746 65472 1833 58425 5214 11962 Timiş
6. Nord - Vest 596053 15244 6700 265426 19303 226696 19427 36182 6. North - West
Bihor 134874 3536 1256 59473 4353 49823 5297 6915 Bihor
Bistriţa-Năsăud 54258 933 976 22841 1185 19741 1915 3657 Bistriţa-Năsăud
Cluj 178766 4738 1024 75640 2182 67204 6254 12207 Cluj
Maramureş 100159 1260 2169 46030 8700 35034 2296 5433 Maramureş
Satu Mare 71384 3188 702 31799 832 29015 1952 4889 Satu Mare
Sălaj 56612 1589 573 29643 2051 25879 1713 3081 Sălaj
7. Centru 652363 20495 11401 318064 14100 282785 21179 37933 7. Center
Alba 89359 2743 1328 46718 4298 38700 3720 4595 Alba
Braşov 183134 6079 2397 91625 1078 85215 5332 12968 Braşov
Covasna 53841 1964 2004 24234 1661 21238 1335 1853 Covasna
Harghita 75992 2305 2383 36672 3121 32054 1497 2703 Harghita
Mureş 128334 4749 2054 58541 2906 50172 5463 8863 Mureş
Sibiu 121703 2655 1235 60274 1036 55406 3832 6951 Sibiu
8. Bucureşti 625361 8000 515 213797 1569 189812 22416 44117 8. Bucharest
Ilfov 53149 4128 284 22448 234 21804 410 1898 Ilfov
Municipiul Bucureşti 572212 3872 231 191349 1335 168008 22006 42219 Bucharest Municipality
20.16 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN 1999
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY, IN 1999

număr persoane - continuare number of persons - continued

Activităţi Celelalte
Tranzacţii Sănătate şi
financiare, activităţi
Hoteluri şi Transport Poştă şi imobiliare Administraţie asistenţă
bancare şi Învăţământ ale economiei
Regiunea Comerţ restaurante şi depozitare telecomunicaţii şi alte servicii publică socială Region
de asigurări Education naţionale
Judeţul Trade Hotels and Transport Post and Real estate Public Health and County
Financial, Other activities
restaurants and storage telecommunications and other administration social
banking and of the national
services assistance
insurance activities economy

Total 578813 91191 278617 94539 68930 166594 140798 415529 283209 102139 Total
1. Nord - Est 86546 11716 27106 13037 7476 16016 16865 72689 50253 13703 1. North - East
Bacău 17136 2059 5881 2683 1516 2930 2789 12681 6296 2972 Bacău
Botoşani 9178 1534 1126 1528 869 909 2808 7639 7841 1651 Botoşani
Iaşi 22838 3109 8961 3058 1650 6182 3367 21691 14311 3569 Iaşi
Neamţ 15941 1673 3193 1909 1048 2498 2657 9295 5583 1273 Neamţ
Suceava 13752 3021 6376 2449 1543 2197 3133 13270 11964 3007 Suceava
Vaslui 7701 320 1569 1410 850 1300 2111 8113 4258 1231 Vaslui
2. Sud - Est 81057 13354 55402 10870 7663 16369 16399 48397 39501 16060 2. South - East
Brăila 9514 806 4197 1396 880 1985 1601 6144 4612 1412 Brăila
Buzău 10410 846 4856 1595 1098 1802 3391 8399 8493 1284 Buzău
Constanţa 28162 8717 25693 3328 2454 5552 4091 12493 10788 6152 Constanţa
Galaţi 18395 1871 14258 2142 1386 4622 3088 10333 7172 4081 Galaţi
Tulcea 8056 664 2992 1198 795 1091 1995 5161 2832 2230 Tulcea
Vrancea 6520 450 3406 1211 1050 1317 2233 5867 5604 901 Vrancea
3. Sud 78728 8917 32064 11701 7803 21400 18715 50780 31638 11404 3. South
Argeş 18458 1553 6633 2345 1730 6104 3151 12020 6451 2463 Argeş
Călăraşi 4389 957 2542 1060 738 1668 1629 4951 2695 723 Călăraşi
Dâmboviţa 11501 525 3250 1641 1050 1972 3422 8742 4626 1540 Dâmboviţa
Giurgiu 4366 308 3179 943 630 966 1871 3261 2447 1056 Giurgiu
Ialomiţa 8951 712 2739 1010 839 634 1587 3919 2733 715 Ialomiţa
Prahova 20961 4107 10916 3313 1722 8833 4186 11921 8434 3207 Prahova
Teleorman 10102 755 2805 1389 1094 1223 2869 5966 4252 1700 Teleorman
4. Sud - Vest 59732 10654 27001 8378 5737 13211 15610 42207 25983 8208 4. South - West
Dolj 25714 1930 8817 2755 1869 4554 3865 14506 9140 2742 Dolj
Gorj 8658 3042 6563 1322 813 1852 2315 7023 3705 1615 Gorj
Mehedinţi 7210 1454 3612 1189 765 1125 2801 4996 3257 890 Mehedinţi
Olt 7396 989 3419 1465 1065 1618 3456 8097 5104 1413 Olt
Vâlcea 10754 3239 4590 1647 1225 4062 3173 7585 4777 1548 Vâlcea
5. Vest 56739 9545 26606 9228 6063 14922 14523 39345 27759 9376 5. West
Arad 14353 2261 7050 2057 1637 3362 3131 8367 5777 2555 Arad
Caraş-Severin 5859 1254 4523 1557 862 1692 3803 5679 4000 1120 Caraş-Severin
Hunedoara 12248 3053 6151 2385 1617 3483 3189 8507 7324 1889 Hunedoara
Timiş 24279 2977 8882 3229 1947 6385 4400 16792 10658 3812 Timiş
6. Nord - Vest 72521 10599 30773 11961 8155 13294 15595 59543 40638 9422 6. North - West
Bihor 20927 3000 7873 2212 1749 3043 3236 11892 7806 1956 Bihor
Bistriţa-Năsăud 5851 1529 2312 1117 792 647 2771 6342 3352 1138 Bistriţa-Năsăud
Cluj 21210 2588 10533 3608 2634 4506 3157 18732 14218 3971 Cluj
Maramureş 12856 1794 4588 2144 1187 2585 2840 9735 6539 999 Maramureş
Satu Mare 8441 863 2424 1657 1027 1703 1963 7581 4328 819 Satu Mare
Sălaj 3236 825 3043 1223 766 810 1628 5261 4395 539 Sălaj
7. Centru 74216 16706 29141 11366 7944 13725 15209 53624 32655 9884 7. Center
Alba 8306 1032 3829 1864 1231 1225 3249 7364 4928 947 Alba
Braşov 20696 4710 9102 2577 1974 5154 3371 12365 7075 3041 Braşov
Covasna 7390 1910 1232 998 735 1214 1681 5003 2922 701 Covasna
Harghita 7874 3000 2518 1464 1013 1144 1963 7350 4459 1144 Harghita
Mureş 13773 3012 5560 2505 1681 2222 2768 12287 8408 1911 Mureş
Sibiu 16177 3042 6900 1958 1310 2766 2177 9255 4863 2140 Sibiu
8. Bucureşti 69274 9700 50524 17998 18089 57657 27882 48944 34782 24082 8. Bucharest
Ilfov 4515 737 5300 147 184 5341 1982 3768 1609 808 Ilfov
Municipiul Bucureşti 64759 8963 45224 17851 17905 52316 25900 45176 33173 23274 Bucharest Municipality
20.17 NUMĂRUL MEDIU AL MUNCITORILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN 1999
AVERAGE NUMBER OF WORKERS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY, IN 1999

număr persoane number of persons

Silvicultură, din care: / of which:


exploatare
Total Energie electrică şi
forestieră şi Industrie
Regiunea economie Agricultură Industrie Industrie termică, gaze şi apă Construcţii Region
economia vânatului extractivă
Judeţul Economy Agriculture Industry prelucrătoare Electric and Construction County
Sylviculture, Mining and
total Manufacturing thermal energy,
forestry quarrying
and hunting gas and water

Total 3055812 143467 34877 1654143 131403 1384462 138278 248907 Total
1. Nord - Est 442420 16771 8228 240948 12036 208835 20077 32420 1. North - East
Bacău 97246 2852 1558 57429 8176 44384 4869 8482 Bacău
Botoşani 44802 2054 396 23633 313 21240 2080 2576 Botoşani
Iaşi 104690 5664 1035 52376 54 47137 5185 8607 Iaşi
Neamţ 66444 1752 2224 38490 325 34955 3210 4483 Neamţ
Suceava 81965 1381 2494 40355 3144 34138 3073 5478 Suceava
Vaslui 47273 3068 521 28665 24 26981 1660 2794 Vaslui
2. Sud - Est 400539 33895 2857 181105 8075 157027 16003 34665 2. South - East
Brăila 54597 6724 402 27403 1290 23374 2739 3921 Brăila
Buzău 61660 6695 465 31942 2228 28000 1714 3860 Buzău
Constanţa 113560 9410 241 32674 2327 25279 5068 12641 Constanţa
Galaţi 104016 5305 420 55509 1352 50039 4118 9463 Galaţi
Tulcea 33594 2389 384 14489 706 12917 866 2355 Tulcea
Vrancea 33112 3372 945 19088 172 17418 1498 2425 Vrancea
3. Sud 449055 30822 4790 249479 26195 205477 17807 33168 3. South
Argeş 121496 2034 1253 81816 5287 71628 4901 8118 Argeş
Călăraşi 33356 7468 290 13838 158 12274 1406 1639 Călăraşi
Dâmboviţa 62822 2323 842 41353 6712 31691 2950 3591 Dâmboviţa
Giurgiu 23116 3338 290 8493 1648 5401 1444 1934 Giurgiu
Ialomiţa 31770 7268 344 9064 252 7700 1112 2304 Ialomiţa
Prahova 127333 3358 1055 69238 7174 57445 4619 12924 Prahova
Teleorman 49162 5033 716 25677 4964 19338 1375 2658 Teleorman
4. Sud - Vest 299413 13504 2632 158264 26908 110484 20872 28940 4. South - West
Dolj 87081 5281 542 40233 1641 32676 5916 8270 Dolj
Gorj 65737 986 689 38496 18675 13806 6015 6278 Gorj
Mehedinţi 37349 1635 472 20176 1442 15703 3031 3369 Mehedinţi
Olt 50396 4164 260 28186 1972 24159 2055 4905 Olt
Vâlcea 58850 1438 669 31173 3178 24140 3855 6118 Vâlcea
5. Vest 308516 15965 4059 168678 28424 125313 14941 27392 5. West
Arad 68561 4935 1481 34087 1962 29886 2239 5546 Arad
Caraş-Severin 47361 829 1223 28030 4812 21070 2148 4257 Caraş-Severin
Hunedoara 87413 1041 895 52852 20190 26160 6502 8067 Hunedoara
Timiş 105181 9160 460 53709 1460 48197 4052 9522 Timiş
6. Nord - Vest 387447 11009 3963 225301 16967 193092 15242 29623 6. North - West
Bihor 91642 2580 583 50697 3745 42747 4205 5944 Bihor
Bistriţa-Năsăud 32867 547 554 18941 1052 16482 1407 3057 Bistriţa-Năsăud
Cluj 110731 3579 609 63204 1866 56437 4901 9596 Cluj
Maramureş 66790 817 1488 40110 7681 30609 1820 4358 Maramureş
Satu Mare 46771 2354 452 27607 749 25321 1537 4139 Satu Mare
Sălaj 38646 1132 277 24742 1874 21496 1372 2529 Sălaj
7. Centru 438728 15269 8155 267457 12218 238473 16766 30717 7. Center
Alba 61532 2001 742 39528 3824 32634 3070 3796 Alba
Braşov 121950 4840 1805 73413 875 68233 4305 10144 Braşov
Covasna 34283 1438 1570 20732 1472 18259 1001 1489 Covasna
Harghita 48293 1369 1689 31840 2814 27917 1109 2239 Harghita
Mureş 86752 3618 1542 50515 2498 43749 4268 7290 Mureş
Sibiu 85918 2003 807 51429 735 47681 3013 5759 Sibiu
8. Bucureşti 329694 6232 193 162911 580 145761 16570 31982 8. Bucharest
Ilfov 31309 3328 122 17649 200 17093 356 1454 Ilfov
Municipiul Bucureşti 298385 2904 71 145262 380 128668 16214 30528 Bucharest Municipality
20.17 NUMĂRUL MEDIU AL MUNCITORILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN 1999
AVERAGE NUMBER OF WORKERS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY, IN 1999

număr persoane - continuare number of persons - continued

Activităţi Celelalte
Tranzacţii Sănătate şi
financiare, activităţi
Hoteluri şi Transport Poştă şi imobiliare Administraţie asistenţă
bancare şi Învăţământ ale economiei
Regiunea Comerţ restaurante şi depozitare telecomunicaţii şi alte servicii publică socială Region
de asigurări Education naţionale
Judeţul Trade Hotels and Transport Post and Real estate Public Health and County
Financial, Other activities
restaurants and storage telecommunications and other administration social
banking and of the national
services assistance
insurance activities economy

Total 385252 70077 232958 75380 4416 54122 13787 33466 39127 65833 Total
1. Nord - Est 64427 9555 24017 10866 402 5501 1341 6342 12281 9321 1. North - East
Bacău 11249 1823 5284 2173 103 1024 129 1999 773 2368 Bacău
Botoşani 7911 1132 1006 1338 34 233 225 313 2647 1304 Botoşani
Iaşi 16293 2571 7636 2409 108 2084 268 2071 1527 2041 Iaşi
Neamţ 11055 984 2871 1507 51 587 144 647 638 1011 Neamţ
Suceava 11447 2799 5835 2184 63 976 362 896 6140 1555 Suceava
Vaslui 6472 246 1385 1255 43 597 213 416 556 1042 Vaslui
2. Sud - Est 54453 10094 45909 9077 554 5638 1341 3874 4531 12546 2. South - East
Brăila 7558 668 3507 1199 36 846 120 486 544 1183 Brăila
Buzău 7784 762 4505 1395 69 720 389 879 1257 938 Buzău
Constanţa 19912 6480 20981 2612 270 1622 212 578 1104 4823 Constanţa
Galaţi 11335 1632 11854 1760 96 1701 286 653 714 3288 Galaţi
Tulcea 6328 415 2505 1099 38 613 191 478 434 1876 Tulcea
Vrancea 1536 137 2557 1012 45 136 143 800 478 438 Vrancea
3. Sud 59957 7693 28000 9860 494 7904 1623 2811 3951 8503 3. South
Argeş 13075 1329 5840 2103 131 2100 248 852 764 1833 Argeş
Călăraşi 3819 886 2210 939 54 913 102 203 418 577 Călăraşi
Dâmboviţa 7047 264 2893 1386 51 613 272 437 658 1092 Dâmboviţa
Giurgiu 3459 266 2743 774 27 265 331 145 316 735 Giurgiu
Ialomiţa 7429 656 2447 846 54 82 141 197 346 592 Ialomiţa
Prahova 17141 3636 9422 2540 112 3662 283 758 1105 2099 Prahova
Teleorman 7987 656 2445 1272 65 269 246 219 344 1575 Teleorman
4. Sud - Vest 40510 8418 22681 7066 364 4323 1481 3151 2659 5420 4. South - West
Dolj 16447 1289 6967 2273 119 1072 425 981 1164 2018 Dolj
Gorj 6360 2601 5988 1136 45 1260 168 406 485 839 Gorj
Mehedinţi 4815 944 3130 976 36 259 457 346 145 589 Mehedinţi
Olt 5173 779 3096 1373 60 223 150 570 463 994 Olt
Vâlcea 7715 2805 3500 1308 104 1509 281 848 402 980 Vâlcea
5. Vest 36149 6754 22449 7400 401 6061 1665 2842 3127 5574 5. West
Arad 8930 1525 5552 1648 188 1517 138 597 713 1704 Arad
Caraş-Severin 4248 1007 3671 1323 31 670 517 273 510 772 Caraş-Severin
Hunedoara 9815 2642 5513 1914 75 1595 222 537 713 1532 Hunedoara
Timiş 13156 1580 7713 2515 107 2279 788 1435 1191 1566 Timiş
6. Nord - Vest 50560 8290 26706 9725 382 3519 1093 5960 5148 6168 6. North - West
Bihor 14640 2387 6991 1884 91 950 232 2122 950 1591 Bihor
Bistriţa-Năsăud 3844 1268 2061 930 39 34 102 404 358 728 Bistriţa-Năsăud
Cluj 13807 1684 8548 2697 111 1320 234 2242 1018 2082 Cluj
Maramureş 9709 1490 4036 1780 52 829 262 454 711 694 Maramureş
Satu Mare 6031 723 2190 1347 52 198 122 422 440 694 Satu Mare
Sălaj 2529 738 2880 1087 37 188 141 316 1671 379 Sălaj
7. Centru 49147 12242 24808 9610 530 4498 1306 4001 3833 7155 7. Center
Alba 6901 948 3517 1603 86 304 375 576 549 606 Alba
Braşov 11910 3619 7533 2064 158 1486 323 1344 799 2512 Braşov
Covasna 4431 1266 1101 791 41 151 120 314 272 567 Covasna
Harghita 3568 1497 2301 1224 46 473 180 395 676 796 Harghita
Mureş 10329 2259 4952 2249 109 732 153 795 956 1253 Mureş
Sibiu 12008 2653 5404 1679 90 1352 155 577 581 1421 Sibiu
8. Bucureşti 30049 7031 38388 11776 1289 16678 3937 4485 3597 11146 8. Bucharest
Ilfov 2872 645 2095 94 21 1516 188 477 241 607 Ilfov
Municipiul Bucureşti 27177 6386 36293 11682 1268 15162 3749 4008 3356 10539 Bucharest Municipality
20.18 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI1) ŞI RATA ŞOMAJULUI, LA 31 DECEMBRIE 1999
REGISTERED UNEMPLOYED 1) AND UNEMPLOYMENT RATE, ON DECEMBER 31, 1999

număr persoane number of persons


din care: of which:
Numărul
Beneficiari de Beneficiari de plăţi Rata
şomerilor Beneficiari de ajutor de integrare Beneficiari de compensatorii potrivit Şomeri şomajului
Regiunea înregistraţi ajutor de şomaj Region
profesională alocaţie de sprijin O.U.G. nr. 98/1999 neindemnizaţi Unemployment
Judeţul Number of Recipients of County
Recipients of Recipients of Beneficiaries of compensatory Unpaid rate
registered unemployment
support allowance unemployed (%)
unemployed benefit allowance for payments according
vocational integration to G.U.O. no. 98/1999

Total 1130296 291021 95496 445992 39042 258745 11,8 Total


Femei 530119 126098 47511 209953 16464 130093 11,6 women
1. Nord - Est 242802 48417 22912 95223 6592 69658 14,9 1. North - East
Femei 112560 19646 11029 42312 3294 36279 14,2 Women
Bacău 36467 12431 3303 16258 1792 2683 13,2 Bacău
Femei 16484 5002 1530 6646 1350 1956 12,7 Women
Botoşani 37647 5883 4349 13476 890 13049 17,7 Botoşani
Femei 16435 2251 1887 5908 380 6009 15,3 Women
Iaşi 43359 6765 4918 17203 845 13628 12,3 Iaşi
Femei 20355 3108 2587 7912 380 6368 11,7 Women
Neamţ 47194 7605 2851 15821 2027 18890 17,8 Neamţ
Femei 22430 3346 1143 7590 924 9427 17,4 Women
Suceava 42768 7918 3387 15352 438 15673 13,5 Suceava
Femei 22323 3618 1789 6989 140 9787 14,3 Women
Vaslui 35367 7815 4104 17113 600 5735 17,5 Vaslui
Femei 14533 2321 2093 7267 120 2732 14,9 Women
2. Sud - Est 163756 43767 13586 59575 9038 37790 13,2 2. South - East
Femei 77714 20077 6679 28195 2782 19981 13,1 Women
Brăila 28312 5671 2194 9239 481 10727 18,0 Brăila
Femei 11567 2422 979 3455 184 4527 15,4 Women
Buzău 31276 9372 2604 14907 575 3818 14,0 Buzău
Femei 12726 2917 1277 6285 232 2015 12,1 Women
Constanţa 35163 12762 3100 11511 737 7053 11,3 Constanţa
Femei 20289 7850 1654 6846 150 3789 13,7 Women
Galaţi 43946 10042 3278 12248 6626 11752 15,9 Galaţi
Femei 22404 4582 1670 6866 1916 7370 17,5 Women
Tulcea 13149 3173 978 5968 430 2600 12,7 Tulcea
Femei 6102 1324 517 2518 243 1500 11,7 Women
Vrancea 11910 2747 1432 5702 189 1840 7,2 Vrancea
Femei 4626 982 582 2225 57 780 5,5 Women
3. Sud 172996 48103 14596 77269 3936 29092 11,8 3. South
Femei 74550 17811 7263 35061 1677 12738 10,9 Women
Argeş 32053 7761 2900 9911 577 10904 10,3 Argeş
Femei 14440 3239 1368 4736 201 4896 10,0 Women
Călăraşi 16183 6017 1166 8230 147 623 12,7 Călăraşi
Femei 5432 1570 570 3035 23 234 9,0 Women
Dâmboviţa 28094 8445 3081 13246 1311 2011 11,9 Dâmboviţa
Femei 12133 3098 1423 6016 736 860 10,9 Women
Giurgiu 9660 3069 755 4767 23 1046 8,7 Giurgiu
Femei 3782 1016 385 1870 2 509 7,2 Women
Ialomiţa 15807 3130 1214 7234 525 3704 13,0 Ialomiţa
Femei 6757 1207 627 2940 181 1802 11,6 Women
Prahova 51902 14861 3510 24947 711 7873 14,8 Prahova
Femei 24390 6337 1934 12793 267 3059 15,4 Women
Teleorman 19297 4820 1970 8934 642 2931 9,1 Teleorman
Femei 7616 1344 956 3671 267 1378 7,6 Women
4. Sud - Vest 127028 28288 9915 48305 3501 37019 11,7 4. South - West
Femei 58357 10646 4794 21644 1287 19986 11,3 Women
Dolj 40215 9075 2942 16023 709 11466 11,7 Dolj
Femei 17999 3810 1454 7321 336 5078 11,0 Women
Gorj 25307 5058 1645 10121 701 7782 14,3 Gorj
Femei 12434 2161 790 4908 231 4344 14,8 Women
1) 1)
La agenţiile de ocupare şi formare profesională. At the agencies for employment and professional training.
Sursa: Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare Profesională. Source: National Agency for Employment and Professional Training.
20.18 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI1) ŞI RATA ŞOMAJULUI, LA 31 DECEMBRIE 1999
REGISTERED UNEMPLOYED 1) AND UNEMPLOYMENT RATE, ON DECEMBER 31, 1999

număr persoane - continuare number of persons - continued


din care: / of which::
Numărul Beneficiari de Beneficiari de plăţi Rata
şomerilor Beneficiari de ajutor de integrare Beneficiari de compensatorii potrivit Şomeri şomajului
Regiunea înregistraţi ajutor de şomaj Region
profesională alocaţie de sprijin O.U.G. nr. 98/1999 neindemnizaţi Unemployment
Judeţul Number of Recipients of County
Recipients of Recipients of Beneficiaries of compensatory Unpaid rate
registered unemployment
support allowance unemployed (%)
unemployed benefit allowance for payments according
vocational integration to G.U.O. no. 98/1999

Mehedinţi 13761 3986 1454 5923 371 2027 9,5 Mehedinţi


Femei 5591 1267 655 2602 158 909 8,2 Women
Olt 23098 6560 1691 7931 884 6032 10,8 Olt
Femei 10152 2006 864 3115 333 3834 10,1 Women
Vâlcea 24647 3609 2183 8307 836 9712 12,1 Vâlcea
Femei 12181 1402 1031 3698 229 5821 12,4 Women

5. Vest 112443 31665 6729 41027 3867 29155 12,6 5. West


Femei 53187 13333 3343 20403 2088 14020 12,5 Women
Arad 18507 6187 1120 5655 422 5123 9,4 Arad
Femei 7952 2357 532 2292 265 2506 8,8 Women
Caraş-Severin 17267 5097 1342 9117 1072 639 11,4 Caraş-Severin
Femei 8286 2265 695 4418 545 363 11,9 Women
Hunedoara 50981 12326 2945 15663 1469 18578 21,3 Hunedoara
Femei 24329 4992 1455 8125 840 8917 22,4 Women
Timiş 25688 8055 1322 10592 904 4815 8,4 Timiş
Femei 12620 3719 661 5568 438 2234 8,1 Women

6. Nord - Vest 126902 38469 10484 49098 2491 26360 10,0 6. North - West
Femei 59076 17470 5307 22764 1034 12501 9,5 Women
Bihor 16770 5843 1383 6556 400 2588 6,0 Bihor
Femei 6477 2254 684 2465 157 917 4,8 Women
Bistriţa-Năsăud 19650 5080 2311 7808 707 3744 14,1 Bistriţa-Năsăud
Femei 8635 2408 1168 3234 143 1682 13,2 Women
Cluj 40164 13307 2427 16271 577 7582 12,1 Cluj
Femei 19943 7088 1326 8380 346 2803 12,2 Women
Maramureş 22817 6107 1590 8342 436 6342 9,9 Maramureş
Femei 11762 2901 863 4325 293 3380 10,2 Women
Satu Mare 10256 3232 818 3796 76 2334 6,3 Satu-Mare
Femei 3855 1039 376 1465 43 932 4,8 Women
Sălaj 17245 4900 1955 6325 295 3770 13,1 Sălaj
Femei 8404 1780 890 2895 52 2787 13,2 Women

7. Centru 130941 34464 13215 55350 7168 20744 11,0 7. Center


Femei 64958 17374 6694 27546 3060 10284 11,3 Women
Alba 23162 7640 3521 7095 1813 3093 11,8 Alba
Femei 13322 4758 1880 4138 845 1701 13,8 Women
Braşov 31846 6746 3379 15241 2476 4004 11,1 Braşov
Femei 17959 3800 1929 8887 1231 2112 13,1 Women
Covasna 12688 3010 781 5658 426 2813 12,6 Covasna
Femei 5746 1332 390 2508 129 1387 11,6 Women
Harghita 17069 4913 1380 6417 775 3584 10,8 Harghita
Femei 7407 1982 582 3057 151 1635 9,6 Women
Mureş 22847 5644 2252 11274 605 3072 8,8 Mureş
Femei 9707 2322 1001 4770 204 1410 7,9 Women
Sibiu 23329 6511 1902 9665 1073 4178 12,1 Sibiu
Femei 10817 3180 912 4186 500 2039 11,7 Women

8. Bucureşti 53428 17848 4059 20145 2449 8927 6,9 8. Bucharest


Femei 29717 9741 2402 12028 1242 4304 7,9 Women
Ilfov 6208 626 199 565 72 4746 5,8 Ilfov
Femei 2963 295 127 299 27 2215 5,8 Women
Municipiul Bucureşti 47220 17222 3860 19580 2377 4181 7,1 Municipiul Bucureşti
Femei 26754 9446 2275 11729 1215 2089 8,2 Women
1) 1)
La agenţiile de ocupare şi formare profesională. At the agencies for employment and professional training.
Sursa: Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare Profesională. Source: National Agency for Employment and Professional Training.
20.19 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI1), PE1)CATEGORII DE PERSONAL ŞI NIVEL DE PREGĂTIRE, LA 31 DECEMBRIE 1999
REGISTERED UNEMPLOYED , BY CATEGORIES OF PERSONNEL AND EDUCATIONAL LEVEL, ON DECEMBER 31, 1999

număr persoane number of persons


Beneficiari de plăţi compensatorii
Beneficiari de ajutor de şomaj Beneficiari de ajutor de integrare profesională Beneficiari de alocaţie de sprijin potrivit O.U.G. nr. 98/1999
Recipients of unemployment benefit Recipients of allowance for vocational integration Recipients of support allowance Beneficiaries of compensatory payments
according to G.U.O. no. 98/1999
Alte categorii Alte categorii Alte categorii Alte categorii
Regiunea de personal de personal de personal de personal Region
Judeţul Other categories Other categories Other categories Other categories County
Muncitori of personnel Muncitori of personnel Muncitori of personnel Muncitori of personnel
Total Total Total Total
Workers Cu studii Cu studii Workers Cu studii Cu studii Workers Cu studii Cu studii Workers Cu studii Cu studii
medii superioare medii superioare medii superioare medii superioare
High school University High school University High school University High school University
graduates graduates graduates graduates graduates graduates graduates graduates
Total 291021 209945 70783 10293 95496 57176 33638 4682 445992 341116 96844 8032 39042 27687 8877 2478 Total
1. Nord - Est 48417 37139 9557 1721 22912 16307 5867 738 95223 78447 14909 1867 6592 5037 1144 411 1. North - East
Bacău 12431 9912 2073 446 3303 2884 284 135 16258 13956 2067 235 1792 1596 163 33 Bacău
Botoşani 5883 4397 1155 331 4349 3995 257 97 13476 12425 731 320 890 626 205 59 Botoşani
Iaşi 6765 5175 1329 261 4918 3079 1647 192 17203 12974 3911 318 845 658 104 83 Iaşi
Neamţ 7605 5123 2409 73 2851 1123 1611 117 15821 12783 2638 400 2027 1365 483 179 Neamţ
Suceava 7918 6118 1294 506 3387 2476 774 137 15352 12612 2302 438 438 339 59 40 Suceava
Vaslui 7815 6414 1297 104 4104 2750 1294 60 17113 13697 3260 156 600 453 130 17 Vaslui
2. Sud - Est 43767 33435 8917 1415 13586 7423 5499 664 59575 47386 11304 885 9038 6967 1490 581 2. South - East
Brăila 5671 3998 1464 209 2194 675 1319 200 9239 6845 2197 197 481 315 151 15 Brăila
Buzău 9372 8415 806 151 2604 745 1781 78 14907 11983 2843 81 575 545 7 23 Buzău
Constanţa 12762 8670 3690 402 3100 1196 1761 143 11511 7784 3561 166 737 308 285 144 Constanţa
Galaţi 10042 7692 1936 414 3278 2853 259 166 12248 10174 1760 314 6626 5306 945 375 Galaţi
Tulcea 3173 2659 434 80 978 811 141 26 5968 5727 222 19 430 328 84 18 Tulcea
Vrancea 2747 2001 587 159 1432 1143 238 51 5702 4873 721 108 189 165 18 6 Vrancea
3. Sud 48103 36543 10196 1364 14596 8125 5821 650 77269 57279 19104 886 3936 2806 918 212 3. South
Argeş 7761 5460 1967 334 2900 1118 1605 177 9911 6893 2874 144 577 122 345 110 Argeş
Călăraşi 6017 4219 1680 118 1166 445 687 34 8230 5661 2502 67 147 104 34 9 Călăraşi
Dâmboviţa 8445 7600 620 225 3081 2676 244 161 13246 12312 765 169 1311 1180 97 34 Dâmboviţa
Giurgiu 3069 2698 316 55 755 692 50 13 4767 4273 436 58 23 21 2 - Giurgiu
Ialomiţa 3130 2266 817 47 1214 366 812 36 7234 4975 2202 57 525 360 144 21 Ialomiţa
Prahova 14861 9988 4404 469 3510 1182 2163 165 24947 15144 9520 283 711 454 231 26 Prahova
Teleorman 4820 4312 392 116 1970 1646 260 64 8934 8021 805 108 642 565 65 12 Teleorman
4. Sud - Vest 28288 23689 3585 1014 9915 7240 2079 596 48305 40669 6601 1035 3501 2783 489 229 4. South - West
Dolj 9075 8518 174 383 2942 2587 129 226 16023 15345 286 392 709 659 15 35 Dolj
Gorj 5058 4104 767 187 1645 1308 201 136 10121 8829 1026 266 701 501 114 86 Gorj
Mehedinţi 3986 3099 763 124 1454 338 1079 37 5923 2848 2988 87 371 278 86 7 Mehedinţi
Olt 6560 5236 1124 200 1691 1240 384 67 7931 6554 1250 127 884 662 172 50 Olt
Vâlcea 3609 2732 757 120 2183 1767 286 130 8307 7093 1051 163 836 683 102 51 Vâlcea
5. Vest 31665 15558 14825 1282 6729 1640 4562 527 41027 22325 17707 995 3867 2087 1562 218 5. West
Arad 6187 2966 3008 213 1120 364 688 68 5655 2752 2797 106 422 277 132 13 Arad
Caraş-Severin 5097 2718 2201 178 1342 547 670 125 9117 5960 3008 149 1072 557 405 110 Caraş-Severin
Hunedoara 12326 4152 7664 510 2945 376 2403 166 15663 6201 9061 401 1469 581 831 57 Hunedoara
Timiş 8055 5722 1952 381 1322 353 801 168 10592 7412 2841 339 904 672 194 38 Timiş
6. Nord - Vest 38469 29135 8319 1015 10484 6510 3502 472 49098 39982 8406 710 2491 1543 772 176 6. Nord - West
Bihor 5843 3959 1668 216 1383 484 753 146 6556 4343 2071 142 400 215 161 24 Bihor
Bistriţa-Năsăud 5080 4488 539 53 2311 1152 1065 94 7808 7069 673 66 707 597 68 42 Bistriţa-Năsăud
Cluj 13307 10649 2201 457 2427 2187 162 78 16271 14304 1737 230 577 244 268 65 Cluj
Maramureş 6107 3050 2925 132 1590 619 911 60 8342 5656 2565 121 436 220 188 28 Maramureş
Satu Mare 3232 2304 856 72 818 293 488 37 3796 2590 1145 61 76 33 37 6 Satu Mare
Sălaj 4900 4685 130 85 1955 1775 123 57 6325 6020 215 90 295 234 50 11 Sălaj
7. Centru 34464 22603 10644 1217 13215 7127 5376 712 55350 40703 13925 722 7168 5386 1582 200 7. Center
Alba 7640 3536 3836 268 3521 1977 1243 301 7095 4510 2549 36 1813 1813 - - Alba
Braşov 6746 4451 1943 352 3379 1183 2058 138 15241 10455 4459 327 2476 1737 639 100 Braşov
Covasna 3010 2389 564 57 781 687 74 20 5658 4997 619 42 426 377 46 3 Covasna
Harghita 4913 3546 1299 68 1380 695 672 13 6417 4362 2020 35 775 95 671 9 Harghita
Mureş 5644 3596 1858 190 2252 974 1182 96 11274 7771 3364 139 605 526 65 14 Mureş
Sibiu 6511 5085 1144 282 1902 1611 147 144 9665 8608 914 143 1073 838 161 74 Sibiu
8. Bucureşti 17848 11843 4740 1265 4059 2804 932 323 20145 14325 4888 932 2449 1078 920 451 8. Bucharest
Ilfov 626 543 74 9 199 138 54 7 565 430 129 6 72 22 37 13 Ilfov
Municipiul Bucureşti 17222 11300 4666 1256 3860 2666 878 316 19580 13895 4759 926 2377 1056 883 438 Bucharest Municipality
1) 1)
La agenţiile de ocupare şi formare profesională. At agencies for employment and professional training.
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională. Source: National Agency for Employment and Professional Training.
20.19 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI1) PE CATEGORII DE PERSONAL ŞI NIVEL DE PREGĂTIRE,
LA 31 DECEMBRIE 1999
REGISTERED UNEMPLOYED 1) BY CATEGORIES OF PERSONNEL AND EDUCATIONAL LEVEL,
ON DECEMBER 31, 1999

număr persoane - continuare / number of persons - continued


Şomeri neindemnizaţi
Unpaid unemployed
Alte categorii
de personal
Other categories
Muncitori of personnel
Total
Workers Cu studii Cu studii
medii superioare
High school University
graduates graduates

Total 258745 196351 55165 7229 Total

1. Nord - Est 69658 52342 15161 2155 1. North - East


Bacău 2683 2624 54 5 Bacău
Botoşani 13049 5785 6445 819 Botoşani
Iaşi 13628 12278 1289 61 Iaşi
Neamţ 18890 16689 1411 790 Neamţ
Suceava 15673 9860 5573 240 Suceava
Vaslui 5735 5106 389 240 Vaslui
2. Sud - Est 37790 28152 8719 919 2. South - East
Brăila 10727 7919 2548 260 Brăila
Buzău 3818 2506 1226 86 Buzău
Constanţa 7053 4448 2463 142 Constanţa
Galaţi 11752 9359 2001 392 Galaţi
Tulcea 2600 2280 300 20 Tulcea
Vrancea 1840 1640 181 19 Vrancea
3. Sud 29092 24107 4323 662 3. South
Argeş 10904 10023 538 343 Argeş
Călăraşi 623 467 152 4 Călăraşi
Dâmboviţa 2011 1966 38 7 Dâmboviţa
Giurgiu 1046 724 311 11 Giurgiu
Ialomiţa 3704 2435 1228 41 Ialomiţa
Prahova 7873 6844 1016 13 Prahova
Teleorman 2931 1648 1040 243 Teleorman
4. Sud - Vest 37019 32651 3563 805 4. South - West
Dolj 11466 11255 76 135 Dolj
Gorj 7782 6950 533 299 Gorj
Mehedinţi 2027 580 1426 21 Mehedinţi
Olt 6032 5544 464 24 Olt
Vâlcea 9712 8322 1064 326 Vâlcea
5. Vest 29155 14994 12698 1463 5. West
Arad 5123 2014 2893 216 Arad
Caraş-Severin 639 391 247 1 Caraş-Severin
Hunedoara 18578 9202 8756 620 Hunedoara
Timiş 4815 3387 802 626 Timiş
6. Nord - Vest 26360 21860 4186 314 6. Nord - West
Bihor 2588 2246 309 33 Bihor
Bistriţa-Năsăud 3744 2791 886 67 Bistriţa-Năsăud
Cluj 7582 7449 79 54 Cluj
Maramureş 6342 4744 1560 38 Maramureş
Satu Mare 2334 1665 571 98 Satu Mare
Sălaj 3770 2965 781 24 Sălaj
7. Centru 20744 15344 5150 250 7. Center
Alba 3093 2182 880 31 Alba
Braşov 4004 2068 1854 82 Braşov
Covasna 2813 2451 346 16 Covasna
Harghita 3584 2524 1041 19 Harghita
Mureş 3072 2074 896 102 Mureş
Sibiu 4178 4045 133 - Sibiu
8. Bucureşti 8927 6901 1365 661 8. Bucharest
Ilfov 4746 3245 1010 491 Ilfov
Municipiul Bucureşti 4181 3656 355 170 Bucharest Municipality
1)
La agenţiile de ocupare şi formare profesională. / At agencies for employment and professional training.
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională. / Source: National Agency for Employment and Professional Training.
20.20 NUMĂRUL ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ, ÎN 1999
NUMBER OF INJURED AT WORK, IN 1999

Număr accidentaţi Accidente colective


Number of injured Collective injuries
Rata acci-
din care: Număr accidentaţi dentelor de
of whom: Number of injured muncă
Regiunea / Region Număr
Incapacitate Rate of
Judeţul / County accidente din care:
Total temporară labour
Mortal Number mortal injuries
de muncă of injuries Total
Fatal of which: (‰)
Temporary fatal
disability

Total 6543 445 6098 48 184 44 1,02


1. Nord - Est / North - East 606 62 544 4 17 4 0,73
Bacău 120 20 100 1 4 - 0,63
Botoşani 27 3 24 - - - 0,27
Iaşi 182 15 167 1 7 2 0,86
Neamţ 127 12 115 1 3 1 1,18
Suceava 119 8 111 1 3 1 0,84
Vaslui 31 4 27 - - - 0,41
2. Sud - Est / South - East 751 60 691 7 37 9 0,96
Brăila 96 11 85 1 3 3 1,01
Buzău 71 3 68 - - - 0,75
Constanţa 220 14 206 2 7 - 0,80
Galaţi 228 24 204 2 20 5 1,36
Tulcea 98 5 93 1 4 1 1,16
Vrancea 38 3 35 1 3 - 0,57
3. Sud / South 777 55 722 5 18 6 0,83
Argeş 234 12 222 3 12 5 0,84
Călăraşi 53 5 48 - - - 0,71
Dâmboviţa 150 12 138 1 3 - 1,40
Giurgiu 27 1 26 - - - 0,47
Ialomiţa 44 3 41 1 3 1 0,52
Prahova 215 18 197 - - - 0,90
Teleorman 54 4 50 - - - 0,60
4. Sud - Vest / South - West 628 39 589 6 24 5 0,91
Dolj 145 11 134 2 6 1 0,76
Gorj 233 10 223 1 5 - 1,14
Mehedinţi 79 8 71 2 9 3 1,03
Olt 93 4 89 1 4 1 0,87
Vâlcea 78 6 72 - - - 0,71
5. Vest / West 1654 62 1592 8 29 5 2,62
Arad 108 4 104 3 9 1 0,77
Caraş-Severin 126 13 113 2 6 4 1,08
Hunedoara 1303 29 1274 2 11 - 7,59
Timiş 117 16 101 1 3 - 0,58
6. Nord - Vest / North - West 764 65 699 11 34 10 0,96
Bihor 100 12 88 1 3 - 0,53
Bistriţa-Năsăud 56 7 49 - - - 0,64
Cluj 271 17 254 4 13 3 1,23
Maramureş 213 15 198 2 6 1 1,60
Satu Mare 81 9 72 3 9 3 0,84
Sălaj 43 5 38 1 3 3 0,63
7. Centru / Center 839 57 782 4 15 2 0,88
Alba 150 8 142 2 9 2 1,27
Braşov 238 12 226 1 3 - 0,82
Covasna 70 7 63 - - - 0,84
Harghita 111 6 105 1 3 - 0,94
Mureş 151 16 135 - - - 0,91
Sibiu 119 8 111 - - - 0,69
8. Bucureşti / Bucharest 524 45 479 3 10 3 0,64
Ilfov 31 4 27 - - - 0,25
Municipiul Bucureşti 493 41 452 3 10 3 0,71
Bucharest Municipality

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. / Source: Ministry of Labour and Social Protection.
20.21 CONFLICTELE COLECTIVE DE MUNCĂ, ÎN 1999
COLLECTIVE LABOUR DISPUTES, IN 1999

Structură
Regiunea / Region Număr conflicte
Structure
Judeţul / County Number of disputes
(%)

Total 653 100,0

1. Nord - Est / North - East 94 14,4


Bacău 27 4,1
Botoşani 26 4,0
Iaşi 6 0,9
Neamţ 18 2,8
Suceava 1 0,1
Vaslui 16 2,5

2. Sud - Est / South - East 62 9,5


Brăila 5 0,8
Buzău 15 2,3
Constanţa 20 3,0
Galaţi 7 1,1
Tulcea 8 1,2
Vrancea 7 1,1

3. Sud / South 106 16,2


Argeş 28 4,3
Călăraşi 6 0,9
Dâmboviţa 17 2,6
Giurgiu 8 1,2
Ialomiţa 11 1,7
Prahova 22 3,4
Teleorman 14 2,1

4. Sud - Vest / South - West 65 10,0


Dolj 30 4,6
Gorj 11 1,7
Mehedinţi 6 0,9
Olt 11 1,7
Vâlcea 7 1,1

5. Vest / West 90 13,8


Arad 18 2,8
Caraş-Severin 8 1,2
Hunedoara 38 5,8
Timiş 26 4,0

6. Nord - Vest / North - West 66 10,1


Bihor 7 1,1
Bistriţa-Năsăud 7 1,1
Cluj 28 4,2
Maramureş 15 2,3
Satu Mare 3 0,5
Sălaj 6 0,9

7. Centru / Center 99 15,1


Alba 11 1,7
Braşov 23 3,5
Covasna 6 0,9
Harghita 10 1,5
Mureş 11 1,7
Sibiu 38 5,8

8. Bucureşti / Bucharest 71 10,9


Municipiul Bucureşti 1) 71 10,9
1)
Bucharest Municipality

1)
Inclusiv judeţul Ilfov. / Including Ilfov county
Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. / Source: Ministry of Labour and Social Protection.
20.22 VENITURILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN 1999
TOTAL INCOMES OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN 1999

Total Gospodării de:


Regiunea gospodării Households of:
Region Total Salariaţi Ţărani Şomeri Pensionari
households Employees Peasants Unemployed Retired people

Total
lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Venituri totale 871110 1001814 663886 558107 875357


Total incomes
procente / percentage

Venituri băneşti / Money incomes 70,4 83,4 43,3 66,3 61,8


din care: / of which:
Salarii, premii, beneficii 38,5 74,0 6,2 23,9 12,6
Salaries, bonuses, benefits
Venituri din activităţi pe cont propriu 4,1 1,1 8,2 5,9 1,8
Own-account activity incomes
Venituri din vânzări de bunuri,
construcţii, terenuri 4,0 1,2 18,8 3,5 4,5
Incomes from sales of goods,
buildings, lands
Venituri din prestaţii de protecţie socială 20,6 5,1 6,8 22,6 40,2
Incomes from provisions of social
protection
Contravaloarea prestaţiilor gratuite sau
cu reducere de preţ primite de la agenţii
economici 0,6 0,3 0,7 0,3 0,9
Equivalent value of free provisions or
with lower price from economic units
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 29,0 16,3 56,0 33,4 37,3
Equivalent value of consumption of
agricultural products from own resources

1. Nord - Est
North - East
lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Venituri totale 793845 921502 571066 511013 856509


Total incomes
procente / percentage

Venituri băneşti / Money incomes 64,2 81,6 36,6 60,6 55,1


din care: / of which:
Salarii, premii, beneficii 31,9 71,6 3,9 19,3 7,8
Salaries, bonuses, benefits
Venituri din activităţi pe cont propriu 3,9 1,0 8,2 6,6 1,3
Own-account activity incomes
Venituri din vânzări de bunuri,
construcţii, terenuri 4,0 1,3 13,5 3,8 4,3
Incomes from sales of goods,
buildings, lands
Venituri din prestaţii de protecţie socială 20,7 5,6 7,5 25,2 38,7
Incomes from provisions of social
protection
Contravaloarea prestaţiilor gratuite sau
cu reducere de preţ primite de la agenţii
economici 0,5 0,3 0,4 0,2 0,8
Equivalent value of free provisions or
with lower price from economic units
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 35,3 18,1 63,0 39,2 44,1
Equivalent value of consumption of
agricultural products from own resources
20.22 VENITURILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN 1999
TOTAL INCOMES OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN 1999

continuare / continued
Total Gospodării de:
Regiunea gospodării Households of:
Region Total Salariaţi Ţărani Şomeri Pensionari
households Employees Peasants Unemployed Retired people

2. Sud - Est
South - East
lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Venituri totale 882850 1011253 582432 628250 871023


Total incomes
procente / percentage

Venituri băneşti / Money incomes 70,5 83,1 40,5 68,7 60,2


din care: / of which:
Salarii, premii, beneficii 39,4 73,5 3,2 22,0 11,6
Salaries, bonuses, benefits
Venituri din activităţi pe cont propriu 5,3 1,2 12,7 5,3 2,2
Own-account activity incomes
Venituri din vânzări de bunuri,
construcţii, terenuri 3,7 1,5 16,3 2,6 4,5
Incomes from sales of goods,
buildings, lands
Venituri din prestaţii de protecţie socială 18,0 4,1 6,3 17,1 38,9
Incomes from provisions of social
protection
Contravaloarea prestaţiilor gratuite sau
cu reducere de preţ primite de la agenţii
economici 0,6 0,2 0,9 0,5 1,0
Equivalent value of free provisions or
with lower price from economic units
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 28,9 16,7 58,6 30,8 38,8
Equivalent value of consumption of
agricultural products from own resources

3. Sud
South
lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Venituri totale 814026 937665 596238 547947 811150


Total incomes
procente / percentage

Venituri băneşti / Money incomes 68,0 80,8 41,0 67,8 60,4


din care: / of which:
Salarii, premii, beneficii 36,1 71,8 7,2 20,9 13,1
Salaries, bonuses, benefits
Venituri din activităţi pe cont propriu 3,9 1,1 7,3 6,6 2,0
Own-account activity incomes
Venituri din vânzări de bunuri,
construcţii, terenuri 4,0 1,3 14,1 4,1 4,9
Incomes from sales of goods,
buildings, lands
Venituri din prestaţii de protecţie socială 21,7 5,3 8,7 23,9 38,8
Incomes from provisions of social
protection
Contravaloarea prestaţiilor gratuite sau
cu reducere de preţ primite de la agenţii
economici 0,5 0,2 1,5 *) 0,6
Equivalent value of free provisions or
with lower price from economic units
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 31,5 19,0 57,5 32,2 39,0
Equivalent value of consumption of
agricultural products from own resources
20.22 VENITURILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN 1999
TOTAL INCOMES OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN 1999

continuare / continued
Total Gospodării de:
Regiunea gospodării Households of:
Region Total Salariaţi Ţărani Şomeri Pensionari
households Employees Peasants Unemployed Retired people

4. Sud - Vest
South - West
lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Venituri totale 913893 1034148 777416 613502 919957


Total incomes
procente / percentage

Venituri băneşti / Money incomes 61,8 80,3 42,4 58,9 50,6


din care: / of which:
Salarii, premii, beneficii 34,0 73,3 5,8 22,9 10,3
Salaries, bonuses, benefits
Venituri din activităţi pe cont propriu 3,1 1,0 6,5 3,3 1,4
Own-account activity incomes
Venituri din vânzări de bunuri,
construcţii, terenuri 4,8 0,8 22,6 3,4 4,3
Incomes from sales of goods,
buildings, lands
Venituri din prestaţii de protecţie socială 17,9 4,4 4,7 21,5 32,2
Incomes from provisions of social
protection
Contravaloarea prestaţiilor gratuite sau
cu reducere de preţ primite de la agenţii
economici 0,5 0,3 0,3 0,6 0,7
Equivalent value of free provisions or
with lower price from economic units
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 37,7 19,4 57,3 40,5 48,7
Equivalent value of consumption of
agricultural products from own resources

5. Vest
West
lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Venituri totale 888329 1041641 709874 573455 883708


Total incomes
procente / percentage

Venituri băneşti 71,4 81,6 49,0 66,0 64,6


Money incomes
din care: / of which:
Salarii, premii, beneficii 37,9 71,8 7,7 20,7 12,3
Salaries, bonuses, benefits
Venituri din activităţi pe cont propriu 4,4 1,2 12,3 7,3 1,9
Own-account activity incomes
Venituri din vânzări de bunuri,
construcţii, terenuri 3,5 1,4 20,0 3,3 3,3
Incomes from sales of goods,
buildings, lands
Venituri din prestaţii de protecţie socială 23,2 5,7 7,6 25,2 45,4
Incomes from provisions of social
protection
Contravaloarea prestaţiilor gratuite sau
cu reducere de preţ primite de la agenţii
economici 1,0 1,0 1,9 0,6 0,9
Equivalent value of free provisions or
with lower price from economic units
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 27,6 17,4 49,1 33,4 34,5
Equivalent value of consumption of
agricultural products from own resources
20.22 VENITURILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN 1999
TOTAL INCOMES OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN 1999

continuare / continued
Total Gospodării de:
Regiunea gospodării Households of:
Region Total Salariaţi Ţărani Şomeri Pensionari
households Employees Peasants Unemployed Retired people

6. Nord - Vest
North - West lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Venituri totale 878748 995209 802804 535746 872332


Total incomes
procente / percentage

Venituri băneşti / Money incomes 70,8 82,7 49,9 65,5 62,9


din care: / of which:
Salarii, premii, beneficii 39,1 72,9 6,6 26,4 14,4
Salaries, bonuses, benefits
Venituri din activităţi pe cont propriu 4,9 1,2 7,5 5,2 2,8
Own-account activity incomes
Venituri din vânzări de bunuri,
construcţii, terenuri 5,3 1,1 23,1 4,2 6,0
Incomes from sales of goods,
buildings, lands
Venituri din prestaţii de protecţie socială 18,4 5,1 7,0 24,1 37,7
Incomes from provisions of social
protection
Contravaloarea prestaţiilor gratuite sau
cu reducere de preţ primite de la agenţii
economici 0,4 0,3 0,4 0,1 0,6
Equivalent value of free provisions or
with lower price from economic units
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 28,8 17,0 49,7 34,4 36,5
Equivalent value of consumption of
agricultural products from own resources

7. Centru
Center
lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Venituri totale 877784 965086 685927 533684 921634


Total incomes
procente / percentage

Venituri băneşti 72,8 82,9 47,2 68,0 66,0


Money incomes
din care: / of which:
Salarii, premii, beneficii 39,9 73,0 12,0 28,4 16,2
Salaries, bonuses, benefits
Venituri din activităţi pe cont propriu 4,6 1,0 4,4 6,3 1,7
Own-account activity incomes
Venituri din vânzări de bunuri,
construcţii, terenuri 4,7 2,1 23,5 4,4 5,4
Incomes from sales of goods,
buildings, lands
Venituri din prestaţii de protecţie socială 21,1 5,1 5,8 21,2 40,2
Incomes from provisions of social
protection
Contravaloarea prestaţiilor gratuite sau
cu reducere de preţ primite de la agenţii
economici 0,6 0,3 0,5 0,4 0,9
Equivalent value of free provisions or
with lower price from economic units
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 26,6 16,8 52,3 31,6 33,1
Equivalent value of consumption of
agricultural products from own resources
20.22 VENITURILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN 1999
TOTAL INCOMES OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN 1999

continuare / continued
Total Gospodării de:
Regiunea gospodării Households of:
Region Total Salariaţi Ţărani Şomeri Pensionari
households Employees Peasants Unemployed Retired people

8. Bucureşti
Bucharest
lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Venituri totale 1018980 1171932 713934 579568 910685


Total incomes
procente / percentage

Venituri băneşti / Money incomes 90,6 93,9 69,5 86,5 86,5


din care: / of which:
Salarii, premii, beneficii 55,5 83,7 13,6 42,9 18,0
Salaries, bonuses, benefits
Venituri din activităţi pe cont propriu 2,7 0,9 8,5 5,3 1,1
Own-account activity incomes
Venituri din vânzări de bunuri,
construcţii, terenuri 1,2 0,3 31,6 1,2 2,0
Incomes from sales of goods,
buildings, lands
Venituri din prestaţii de protecţie socială 25,3 5,1 6,4 21,5 59,2
Incomes from provisions of social
protection
Contravaloarea prestaţiilor gratuite sau
cu reducere de preţ primite de la agenţii
economici 0,8 0,2 - 0,1 1,7
Equivalent value of free provisions or
with lower price from economic units
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 8,6 5,9 30,5 13,4 11,8
Equivalent value of consumption of
agricultural products from own resources
20.23 CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN 1999
TOTAL SALARIAŢI
AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY SALARY EARNINGS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY, IN 1999
TOTAL EMPLOYEES
lei / salariat lei / employee

Silvicultură, din care: / of which:


Total exploatare forestieră Energie electrică şi
Regiunea economie Agricultură şi economia Industrie Industrie Construcţii Region
Industrie termică, gaze şi apă
Judeţul Economy Agriculture vânatului Industry extractivă Construction County
prelucrătoare Electric and
total Sylviculture, forestry Mining and
Manufacturing thermal energy,
and hunting quarrying
gas and water

Total 1522878 1164405 1480857 1554217 2364368 1388580 2396737 1399927 Total
1. Nord - Est 1322201 1135528 1491338 1350759 2094664 1208035 2311165 1206852 1. North - East
Bacău 1512192 1226652 1597840 1635693 2219558 1412771 2565962 1288044 Bacău
Botoşani 1183216 974017 1551610 1145342 1136870 1031793 2221345 1065656 Botoşani
Iaşi 1344062 1153223 1126109 1333140 1277850 1222552 2309665 1222628 Iaşi
Neamţ 1273006 1083939 1567937 1287699 2431891 1200520 2086446 1273313 Neamţ
Suceava 1227379 1195115 1556710 1219785 1836781 1040087 2439182 1123548 Suceava
Vaslui 1256359 1132850 1200420 1243631 1381558 1199226 1880685 1099648 Vaslui
2. Sud - Est 1509764 1180894 1392962 1695669 2777329 1551771 2438180 1431951 2. South - East
Brăila 1289941 1199149 1373948 1272727 2314975 1075012 2341317 1191685 Brăila
Buzău 1355663 891902 1642851 1394535 2180943 1262601 2372221 1232619 Buzău
Constanţa 1725228 1392405 1365155 2203359 3979976 1836798 2950040 1586842 Constanţa
Galaţi 1595022 1114610 1350486 1932641 2259454 1923563 1941964 1471151 Galaţi
Tulcea 1311891 1206399 1305900 1455781 1916707 1371397 2204317 1312266 Tulcea
Vrancea 1351233 1195112 1339915 1352948 1761779 1287878 2095541 1280650 Vrancea
3. Sud 1473435 1207410 1372857 1580990 2252348 1435765 2227122 1310077 3. South
Argeş 1480311 1158867 1553102 1550583 2249727 1449240 2228473 1334271 Argeş
Călăraşi 1288121 1286057 1621678 1242817 1806647 1155388 1866766 1152368 Călăraşi
Dâmboviţa 1453635 1199910 1375994 1570881 2174424 1373573 2303383 1224223 Dâmboviţa
Giurgiu 1330760 1096197 1212953 1374460 2469801 819941 2446304 1288603 Giurgiu
Ialomiţa 1384755 1203869 1379487 1457641 2812991 1330734 2019038 1294015 Ialomiţa
Prahova 1613696 1240252 1456651 1764007 2246615 1650309 2377714 1405464 Prahova
Teleorman 1385140 1175631 768155 1481926 2285989 1246335 1880938 1023228 Teleorman
4. Sud - Vest 1537650 1158588 1519228 1810446 2543609 1456832 2742221 1308483 4. South - West
Dolj 1437435 1174416 1454403 1592796 2052943 1394171 2580014 1197927 Dolj
Gorj 1799243 1126456 1424296 2267052 2649092 1417239 2977259 1344424 Gorj
Mehedinţi 1522832 1060635 1504109 1812741 2691060 1518245 2879706 1369533 Mehedinţi
Olt 1556086 1155486 1914399 1783449 2315858 1690345 2349390 1386558 Olt
Vâlcea 1427175 1249572 1542431 1583009 2285980 1300165 2723193 1336908 Vâlcea
5. Vest 1476072 1049305 1577687 1593322 2378970 1329819 2351866 1315913 5. West
Arad 1347586 920535 1427943 1321031 2146430 1172466 2457133 1260097 Arad
Caraş-Severin 1476930 1189348 1708903 1517849 2280243 1283498 2179352 1197615 Caraş-Severin
Hunedoara 1672268 1116750 1610107 1907420 2439083 1404569 2397837 1363221 Hunedoara
Timiş 1412707 1100099 1590355 1499253 2226441 1403546 2313737 1358964 Timiş
6. Nord - Vest 1392008 1143974 1495075 1379513 2181966 1236526 2244831 1295688 6. North - West
Bihor 1456490 1171666 1450128 1406068 2505338 1189438 2530717 1339031 Bihor
Bistriţa-Năsăud 1301974 1160982 1860997 1264570 1820441 1169969 1893364 1128088 Bistriţa-Năsăud
Cluj 1472824 1136625 1485672 1494891 2338535 1397288 2245113 1430897 Cluj
Maramureş 1347417 1315229 1394112 1373522 2125854 1138712 2096939 1248512 Maramureş
Satu Mare 1313477 1073213 1219845 1328572 1839857 1274672 1910462 1206162 Satu Mare
Sălaj 1247288 1100453 1705689 1184168 1913230 1049656 2332145 1086395 Sălaj
7. Centru 1422453 1140237 1447157 1444605 2308484 1342599 2226052 1383888 7. Center
Alba 1420118 1244730 1525041 1446921 2181553 1301571 2104549 1256835 Alba
Braşov 1526204 1207657 1388378 1596567 2148608 1541388 2362634 1429332 Braşov
Covasna 1309666 992768 1511973 1363119 1810509 1280575 2116172 1319223 Covasna
Harghita 1314723 1074595 1395723 1306618 2200760 1188929 1949276 1346092 Harghita
Mureş 1460077 1118122 1299788 1485347 2806020 1311727 2372036 1309678 Mureş
Sibiu 1345601 1083485 1717003 1288844 2725041 1206058 2092110 1509739 Sibiu
8. Bucureşti 2056327 1355283 2477650 1752386 3215672 1645325 2554200 1858312 8. Bucharest
Ilfov 1765989 1344671 1609016 1638427 2092763 1625737 2051935 1508035 Ilfov
Municipiul Bucureşti 2083293 1366611 3545670 1765757 3412509 1647866 2563558 1874061 Bucharest Municipality
20.23 CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN 1999
TOTAL SALARIAŢI
AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY SALARY EARNINGS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY, IN 1999
TOTAL EMPLOYEES
lei / salariat - continuare lei / employee - continued

Activităţi
Tranzacţii Celelalte
financiare, Sănătate şi
imobiliare activităţi
Hoteluri şi Transport Poştă şi bancare şi Administraţie asistenţă
şi alte ale economiei
Regiunea Comerţ restaurante şi depozitare telecomunicaţii de asigurări publică Învăţământ socială Region
servicii naţionale
Judeţul Trade Hotels and Transport Post and Financial, Public Education Health and County
Real estate Other activities
restaurants and storage telecommunications banking and administration social
and other of national
insurance assistance
services economy
activities

Total 1066958 941455 1805850 2533361 3995188 1520096 2143292 1415535 1506768 1314496 Total
1. Nord - Est 863704 761333 1536328 2203911 3557173 1191191 1933319 1370502 1378275 1042700 1. North - East
Bacău 965040 926927 1699288 2522226 3587044 1288363 2072788 1297351 1784493 1047773 Bacău
Botoşani 798977 647330 1316107 2019419 3471448 1090481 1772608 1379146 1170178 990957 Botoşani
Iaşi 965806 760482 1663954 2267802 3569872 1125870 1947091 1491974 1462511 1086931 Iaşi
Neamţ 732266 738759 1303823 2043172 3797731 1239314 1993761 1298689 1674154 1153687 Neamţ
Suceava 823815 687515 1413486 1942308 3484432 1281792 2022161 1292832 1049938 1008314 Suceava
Vaslui 754197 1065901 1326413 2331207 3401406 1107265 1733300 1361277 1412499 940767 Vaslui
2. Sud - Est 927532 1016947 1953368 2321597 3402962 1355888 1878354 1361680 1395205 959902 2. South - East
Brăila 848152 777874 1474587 2357164 3929469 1394974 1879840 1356366 1447241 899338 Brăila
Buzău 985115 797906 1541615 2354847 3435875 1226891 1815987 1422127 1399099 1343700 Buzău
Constanţa 1095744 1149670 2358170 2412548 3178593 1262076 1972973 1336827 1425811 1083552 Constanţa
Galaţi 821431 695238 1669136 2262379 3360711 1604861 1929333 1389512 1396384 667403 Galaţi
Tulcea 654777 755787 1564928 2222551 3758770 1149831 1684156 1212946 1553925 899867 Tulcea
Vrancea 861334 1006761 1606441 2191148 3238213 1165753 1901574 1415169 1206084 1135360 Vrancea
3. Sud 956874 800077 1618394 2183070 3532870 1519751 1894296 1392415 1557582 1093096 3. South
Argeş 962372 883133 1489241 2024775 3566130 1767235 1950262 1268669 1586901 1270247 Argeş
Călăraşi 854503 523599 1502523 2014113 3360522 1182501 1824200 1263451 1360869 1133092 Călăraşi
Dâmboviţa 754974 1000779 1374264 2084770 3601762 1096497 1831861 1522062 1552464 1221652 Dâmboviţa
Giurgiu 919955 676674 1300084 2052335 3347664 1152494 1801086 1326996 1473851 1124410 Giurgiu
Ialomiţa 996887 584195 1784940 2438145 3506416 1156907 2020878 1432572 1515510 1063878 Ialomiţa
Prahova 1097445 859086 1864569 2405331 3663346 1648317 2018005 1388262 1578976 1115532 Prahova
Teleorman 910487 772793 1551849 2068692 3451354 975590 1757734 1579099 1675814 653820 Teleorman
4. Sud - Vest 876698 790461 1546912 2092033 3350995 1197751 1817356 1444537 1609676 1203150 4. South - West
Dolj 913427 799296 1537406 2163021 3382095 1435111 1842993 1492720 1634541 1649878 Dolj
Gorj 906293 640868 1708327 1981665 3442392 969733 1842643 1406807 1739607 815118 Gorj
Mehedinţi 704127 592829 1396318 2148080 3677776 1237148 1892427 1447606 1599634 926965 Mehedinţi
Olt 952249 738958 1611201 2159955 3347923 1140470 1760897 1371017 1495904 1190364 Olt
Vâlcea 828448 1030254 1405011 1961412 3041467 1046933 1762722 1463351 1589799 983710 Vâlcea
5. Vest 996177 801170 1706945 2285202 3277541 1253825 1811202 1451562 1519652 1180043 5. West
Arad 1049276 720825 1869238 2207678 3039435 1136212 1830784 1383122 1510829 1243650 Arad
Caraş-Severin 821732 1117954 1550897 2100414 3375118 1196530 1632893 1833868 1340213 1206995 Caraş-Severin
Hunedoara 937253 740477 1622657 2347355 3337855 1280973 2053460 1427059 1730359 1078048 Hunedoara
Timiş 1036582 790965 1715820 2378544 3384705 1315931 1775981 1368421 1447055 1179879 Timiş
6. Nord - Vest 1014598 864356 1567229 2250816 3435102 1211675 1874655 1482750 1450322 1135575 6. North - West
Bihor 1250814 1026314 1609402 2176658 3380867 1254589 1891789 1690496 1680592 928749 Bihor
Bistriţa-Năsăud 872858 609683 1498120 2194935 3302676 1094276 1729929 1449695 1336036 864938 Bistriţa-Năsăud
Cluj 999355 976160 1766295 2404134 3578136 1410495 2088491 1454115 1393856 1357973 Cluj
Maramureş 829613 720401 1330216 2169355 3438364 1019010 1823297 1538246 1459303 1129915 Maramureş
Satu Mare 868788 744527 1606321 2204807 3448160 1004224 1767382 1325706 1458339 902113 Satu Mare
Sălaj 953094 834287 1147954 2188679 3179640 1087847 1890928 1289461 1289251 1182952 Sălaj
7. Centru 1061868 852844 1648272 2279861 3563376 1347547 1869478 1396970 1447556 1174904 7. Center
Alba 985218 861921 1378917 2065376 3456841 1111509 1838710 1378803 1415479 1220681 Alba
Braşov 1171932 1148851 1760334 2314922 3845688 1579645 1996286 1244614 1530227 1223605 Braşov
Covasna 839953 754012 1535280 2468959 3440567 1151345 1691588 1247444 1427955 1246003 Covasna
Harghita 1039292 671280 1526354 2203311 3533607 1198977 1718371 1299504 1354482 1194028 Harghita
Mureş 1054947 799725 1522886 2302054 3521344 1360635 1813972 1750616 1395700 1288423 Mureş
Sibiu 1078700 685408 1815435 2370609 3383662 1156946 2063639 1316524 1547728 950908 Sibiu
8. Bucureşti 1889307 1724658 2334491 3807402 5512085 1913280 3248408 1444244 1807099 2027565 8. Bucharest
Ilfov 1681538 1555145 3431028 2761029 3419276 1726738 1532679 1149766 1461029 1603078 Ilfov
Municipiul Bucureşti 1903792 1738636 2205914 3816024 5533590 1932329 3379703 1468795 1823884 2042355 Bucharest Municipality
20.24 CHELTUIELILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN 1999
TOTAL EXPENDITURES OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN 1999

Total Gospodării de:


Regiunea gospodării Households of:
Region Total Salariaţi Ţărani Şomeri Pensionari
households Employees Peasants Unemployed Retired people

Total lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Cheltuieli totale / Total expenditures 859702 977882 657769 582347 871969


procente / percentage

Cheltuieli băneşti / Money expenditures 70,6 83,3 43,5 68,0 62,5


din care, pentru: / of which, for:
Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 22,1 24,1 12,6 26,4 20,9
Purchasing of consumed food and beverages
Cumpărarea de mărfuri nealimentare 18,6 20,1 16,2 17,4 17,0
Purchasing of non-food goods
Plata serviciilor / Payment of services 14,0 14,9 7,5 13,9 14,1
Cumpărarea de animale, păsări, furaje, imobile, terenuri 1,3 0,8 2,1 0,7 1,8
Purchasing of animal, poultry, fodder, buildings, lands
Impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii,
asigurări de bunuri şi persoane 9,9 18,8 1,7 5,3 3,6
Taxes, fees, contributions, dues,
goods and persons insurances
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 29,4 16,7 56,5 32,0 37,5
Equivalent value of agricultural products
consumption from own resources

1. Nord - Est / North - East


lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Cheltuieli totale / Total expenditures 792251 921993 560796 535794 856895


procente / percentage

Cheltuieli băneşti / Money expenditures 64,7 81,9 35,9 62,6 55,9


din care, pentru: / of which, for:
Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 18,9 22,5 10,7 23,3 16,7
Purchasing of consumed food and beverages
Cumpărarea de mărfuri nealimentare 19,2 23,0 12,7 16,5 17,0
Purchasing of non-food goods
Plata serviciilor / Payment of services 12,5 13,4 6,1 13,9 13,3
Cumpărarea de animale, păsări, furaje, imobile, terenuri 1,0 0,5 1,1 0,7 1,6
Purchasing of animal, poultry, fodder, buildings, lands
Impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii,
asigurări de bunuri şi persoane 8,1 17,4 1,2 4,3 2,3
Taxes, fees, contributions, dues,
goods and persons insurances
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 35,3 18,1 64,1 37,4 44,1
Equivalent value of agricultural products
consumption from own resources

2. Sud - Est / South - East


lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Cheltuieli totale / Total expenditures 874116 1008504 595470 658811 869896


procente / percentage

Cheltuieli băneşti / Money expenditures 70,8 83,3 42,7 70,7 61,2


din care, pentru: / of which, for:
Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 22,4 23,9 13,7 25,3 21,4
Purchasing of consumed food and beverages
Cumpărarea de mărfuri nealimentare 19,4 22,0 15,2 20,1 16,4
Purchasing of non-food goods
Plata serviciilor / Payment of services 13,1 13,4 6,8 14,6 13,7
20.24 CHELTUIELILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN 1999
TOTAL EXPENDITURES OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN 1999

continuare / continued
Total Gospodării de:
Regiunea gospodării Households of:
Region Total Salariaţi Ţărani Şomeri Pensionari
households Employees Peasants Unemployed Retired people

Cumpărarea de animale, păsări, furaje, imobile, terenuri 0,8 0,4 2,8 0,6 0,9
Purchasing of animal, poultry, fodder, buildings, lands
Impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii,
asigurări de bunuri şi persoane 10,1 18,1 1,1 4,9 3,5
Taxes, fees, contributions, dues,
goods and persons insurances
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 29,2 16,7 57,3 29,3 38,8
Equivalent value of agricultural products
consumption from own resources

3. Sud / South
lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Cheltuieli totale / Total expenditures 805807 901782 613868 532233 823819


procente / percentage

Cheltuieli băneşti / Money expenditures 68,2 80,3 44,1 66,9 61,6


din care, pentru: / of which, for:
Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 21,7 24,0 14,5 28,1 20,0
Purchasing of consumed food and beverages
Cumpărarea de mărfuri nealimentare 18,5 19,3 15,8 16,7 18,1
Purchasing of non-food goods
Plata serviciilor / Payment of services 11,9 13,5 6,8 12,0 11,3
Cumpărarea de animale, păsări, furaje, imobile, terenuri 2,7 1,0 2,3 1,3 4,4
Purchasing of animal, poultry, fodder, buildings, lands
Impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii,
asigurări de bunuri şi persoane 9,0 18,3 1,5 4,6 3,4
Taxes, fees, contributions, dues,
goods and persons insurances
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 31,8 19,7 55,9 33,1 38,4
Equivalent value of agricultural products
consumption from own resources

4. Sud - Vest / South - West


lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Cheltuieli totale / Total expenditures 890389 980377 759165 611297 912377


procente / percentage

Cheltuieli băneşti / Money expenditures 61,3 79,6 41,3 59,3 50,8


din care, pentru: / of which, for:
Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 17,9 22,4 9,9 23,2 15,0
Purchasing of consumed food and beverages
Cumpărarea de mărfuri nealimentare 17,6 19,4 17,6 16,6 15,5
Purchasing of non-food goods
Plata serviciilor / Payment of services 11,1 11,8 8,0 9,7 11,5
Cumpărarea de animale, păsări, furaje, imobile, terenuri 1,9 2,8 0,8 0,9 1,6
Purchasing of animal, poultry, fodder, buildings, lands
Impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii,
asigurări de bunuri şi persoane 8,8 19,0 2,0 5,3 3,0
Taxes, fees, contributions, dues,
goods and persons insurances
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 38,7 20,4 58,7 40,7 49,2
Equivalent value of agricultural products
consumption from own resources
20.24 CHELTUIELILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN 1999
TOTAL EXPENDITURES OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN 1999

continuare / continued
Total Gospodării de:
Regiunea gospodării Households of:
Region Total Salariaţi Ţărani Şomeri Pensionari
households Employees Peasants Unemployed Retired people

5. Vest / West
lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Cheltuieli totale / Total expenditures 859706 976007 706962 584543 869227


procente / percentage

Cheltuieli băneşti / Money expenditures 71,4 81,4 50,7 67,2 64,9


din care, pentru: / of which, for:
Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 23,5 24,5 14,9 27,1 22,7
Purchasing of consumed food and beverages
Cumpărarea de mărfuri nealimentare 17,9 18,0 18,8 18,2 17,4
Purchasing of non-food goods
Plata serviciilor / Payment of services 14,5 15,5 7,6 12,7 14,4
Cumpărarea de animale, păsări, furaje, imobile, terenuri 1,6 0,9 3,8 1,0 2,1
Purchasing of animal, poultry, fodder, buildings, lands
Impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii,
asigurări de bunuri şi persoane 9,9 18,8 2,0 5,2 3,5
Taxes, fees, contributions, dues,
goods and persons insurances
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 28,6 18,6 49,3 32,8 35,1
Equivalent value of agricultural products
consumption from own resources

6. Nord - Vest / North - West


lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Cheltuieli totale / Total expenditures 878470 997611 786650 590057 865277


procente / percentage

Cheltuieli băneşti / Money expenditures 71,2 83,0 49,3 68,8 63,2


din care, pentru: / of which, for:
Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 21,2 22,7 12,2 26,8 20,7
Purchasing of consumed food and beverages
Cumpărarea de mărfuri nealimentare 19,5 20,8 19,8 17,2 17,5
Purchasing of non-food goods
Plata serviciilor / Payment of services 14,2 16,1 8,5 13,7 13,6
Cumpărarea de animale, păsări, furaje, imobile, terenuri 1,0 0,4 3,2 0,2 1,5
Purchasing of animal, poultry, fodder, buildings, lands
Impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii,
asigurări de bunuri şi persoane 9,8 18,0 1,6 5,2 3,9
Taxes, fees, contributions, dues,
goods and persons insurances
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 28,8 17,0 50,7 31,2 36,8
Equivalent value of agricultural products
consumption from own resources
20.24 CHELTUIELILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN 1999
TOTAL EXPENDITURES OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, IN 1999

continuare / continued
Total Gospodării de:
Regiunea gospodării Households of:
Region Total Salariaţi Ţărani Şomeri Pensionari
households Employees Peasants Unemployed Retired people

7. Centru / Center
lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Cheltuieli totale / Total expenditures 862339 942702 662152 568270 903216


procente / percentage

Cheltuieli băneşti / Money expenditures 72,9 82,8 45,8 70,4 66,3


din care, pentru: / of which, for:
Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 22,4 23,7 14,3 26,4 21,1
Purchasing of consumed food and beverages
Cumpărarea de mărfuri nealimentare 18,1 19,2 13,8 17,0 16,8
Purchasing of non-food goods
Plata serviciilor / Payment of services 15,9 16,2 9,2 16,2 16,5
Cumpărarea de animale, păsări, furaje, imobile, terenuri 1,0 0,6 2,4 0,9 1,3
Purchasing of animal, poultry, fodder, buildings, lands
Impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii,
asigurări de bunuri şi persoane 10,2 17,9 2,9 6,2 4,8
Taxes, fees, contributions, dues,
goods and persons insurances
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 27,1 17,2 54,2 29,6 33,7
Equivalent value of agricultural products
consumption from own resources

8. Bucureşti / Bucharest
lei, lunar pe o persoană / lei, monthly per person

Cheltuieli totale / Total expenditures 1002350 1135134 625656 669068 909812


procente / percentage

Cheltuieli băneşti / Money expenditures 91,2 93,9 65,2 88,3 88,2


din care, pentru: / of which, for:
Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 32,7 29,2 34,7 36,7 37,4
Purchasing of consumed food and beverages
Cumpărarea de mărfuri nealimentare 18,2 18,5 19,1 16,6 17,3
Purchasing of non-food goods
Plata serviciilor / Payment of services 20,8 19,3 6,1 21,0 23,3
Cumpărarea de animale, păsări, furaje, imobile, terenuri 0,1 *) 0,2 - 0,2
Purchasing of animal, poultry, fodder, buildings, lands
Impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii,
asigurări de bunuri şi persoane 15,5 23,3 3,7 9,8 5,8
Taxes, fees, contributions, dues,
goods and persons insurances
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii 8,8 6,1 34,8 11,7 11,8
Equivalent value of agricultural products
consumption from own resources
20.25 FONDUL DE LOCUINŢE, PE FORME DE PROPRIETATE, LA 31 DECEMBRIE 1999
DWELLINGS STOCK, BY TYPE OF OWNERSHIP, ON DECEMBER 31, 1999

Proprietate majoritară de stat Proprietate majoritară privată


Total
State majority ownership Private majority ownership
Camere Suprafaţa Camere Suprafaţa Camere Suprafaţa
Regiunea Locuinţe Locuinţe Locuinţe Region
de locuit locuibilă de locuit locuibilă de locuit locuibilă
Judeţul (număr) (număr) (număr) County
Dwellings
(număr) (mii m2 ) Dwellings
(număr) (mii m2 ) Dwellings
(număr) (mii m2 )
(number) Rooms Living floor (number) Rooms Living floor (number) Rooms Living floor
(number) (thou m 2 ) (number) (thou m 2 ) (number) (thou m 2 )
Total 7883171 19599467 272169 390517 757880 10096 7492654 18841587 262073 Total
1. Nord - Est 1239109 2933436 39867 40988 82658 1052 1198121 2850778 38815 1. North - East
Bacău 245509 606319 8347 10220 21958 277 235289 584361 8070 Bacău
Botoşani 161459 363488 4716 1435 3086 42 160024 360402 4674 Botoşani
Iaşi 256627 601228 8041 6074 12710 159 250553 588518 7882 Iaşi
Neamţ 193791 473423 6397 8006 16280 210 185785 457143 6187 Neamţ
Suceava 226608 527592 7701 11587 21204 304 215021 506388 7397 Suceava
Vaslui 155115 361386 4665 3666 7420 60 151449 353966 4605 Vaslui
2. Sud - Est 991396 2712632 34737 37827 71687 880 953569 2640945 33857 2. South - East
Brăila 130182 357613 4526 12905 19864 175 117277 337749 4351 Brăila
Buzău 183856 507830 6133 3524 7729 112 180332 500101 6021 Buzău
Constanţa 237655 650643 8630 7298 17657 242 230357 632986 8388 Constanţa
Galaţi 208166 548532 7230 5489 9562 122 202677 538970 7108 Galaţi
Tulcea 91192 266701 3269 4886 9391 126 86306 257310 3143 Tulcea
Vrancea 140345 381313 4949 3725 7484 103 136620 373829 4846 Vrancea
3. Sud 1228787 3332988 41088 36225 74234 920 1192562 3258754 40168 3. South
Argeş 251415 618287 8018 7831 16751 238 243584 601536 7780 Argeş
Călăraşi 112234 326252 3771 2325 4456 54 109909 321796 3717 Călăraşi
Dâmboviţa 189385 500975 6292 9109 17277 181 180276 483698 6111 Dâmboviţa
Giurgiu 108506 332123 3908 1479 3452 45 107027 328671 3863 Giurgiu
Ialomiţa 102997 289223 3454 3708 7533 104 99289 281690 3350 Ialomiţa
Prahova 296811 801068 10363 9780 20066 244 287031 781002 10119 Prahova
Teleorman 167439 465060 5282 1993 4699 54 165446 460361 5228 Teleorman
4. Sud - Vest 874535 2306911 28760 29321 53184 780 845214 2253727 27980 4. South - West
Dolj 262784 725431 9339 8394 15336 315 254390 710095 9024 Dolj
Gorj 142965 367138 4560 4731 8979 143 138234 358159 4417 Gorj
Mehedinţi 125289 315026 4073 8278 14408 141 117011 300618 3932 Mehedinţi
Olt 179756 490686 5815 6316 11426 129 173440 479260 5686 Olt
Vâlcea 163741 408630 4973 1602 3035 52 162139 405595 4921 Vâlcea
5. Vest 750893 1791912 28204 77805 148052 2395 673088 1643860 25809 5. West
Arad 180138 448634 7522 11054 16745 566 169084 431889 6956 Arad
Caraş-Severin 128645 315353 4717 14853 28204 358 113792 287149 4359 Caraş-Severin
Hunedoara 191605 427875 6300 22576 43294 510 169029 384581 5790 Hunedoara
Timiş 250505 600050 9665 29322 59809 961 221183 540241 8704 Timiş
6. Nord - Vest 995718 2275062 35475 36993 74141 1083 958725 2200921 34392 6. North - West
Bihor 226480 526320 7993 12909 23703 361 213571 502617 7632 Bihor
Bistriţa-Năsăud 99816 239612 3911 3182 6093 99 96634 233519 3812 Bistriţa-Năsăud
Cluj 262527 588651 9108 4582 11221 133 257945 577430 8975 Cluj
Maramureş 176181 390782 6139 7265 15903 246 168916 374879 5893 Maramureş
Satu Mare 134422 309669 4888 8027 14927 208 126395 294742 4680 Satu Mare
Sălaj 96292 220028 3436 1028 2294 36 95264 217734 3400 Sălaj
7. Centru 927846 2088372 33004 86220 157315 2484 841626 1931057 30520 7. Center
Alba 139403 320646 4918 4189 10972 176 135214 309674 4742 Alba
Braşov 214273 491695 7678 48125 83681 1321 166148 408014 6357 Braşov
Covasna 83716 179726 2885 4193 7866 109 79523 171860 2776 Covasna
Harghita 123394 256588 4224 4015 7397 116 119379 249191 4108 Harghita
Mureş 213363 473691 7424 15236 29606 444 198127 444085 6980 Mureş
Sibiu 153697 366026 5875 10462 17793 318 143235 348233 5557 Sibiu
8. Bucureşti 874887 2158154 31034 45138 96609 502 829749 2061545 30532 8. Bucharest
Ilfov 92459 282673 3613 4610 10469 144 87849 272204 3469 Ilfov
Municipiul Bucureşti 782428 1875481 27421 40528 86140 358 741900 1789341 27063 Bucharest Municipality
20.26 LOCUINŢE TERMINATE, ÎN 1999
FINISHED DWELLINGS, IN 1999

Din fondurile agenţilor economici cu capital


1)
social integral de stat şi fonduri publice Din fonduri integral private
Total
From economic units funds with state From integral private funds
Regiunea integral social capital and public funds Region
Judeţul Locuinţe Suprafaţa / Area Apartamente Suprafaţa / Area Locuinţe Suprafaţa / Area County
(număr) (m2 ) (număr) (m2 ) (număr) (m2 )
Dwellings Construită Utilă Locuibilă Flats Construită Utilă Locuibilă Dwellings Construită Utilă Locuibilă
(number) Built up Useful Living floor (number) Built up Useful Living floor (number) Built up Useful Living floor

Total 29517 3450949 2681609 1710188 1966 188977 134956 82235 27256 3239560 2529154 1616690 Total
1. Nord - Est 7207 689829 543980 363541 242 22025 15409 9317 6965 667804 528571 354224 1. North - East
Bacău 1352 118622 95433 70700 8 695 480 276 1344 117927 94953 70424 Bacău
Botoşani 932 85375 66870 41516 19 3135 1453 995 913 82240 65417 40521 Botoşani
Iaşi 1488 146640 115489 78858 85 6592 5659 3603 1403 140048 109830 75255 Iaşi
Neamţ 831 88081 67975 43335 - - - - 831 88081 67975 43335 Neamţ
Suceava 1601 171210 137824 85948 20 1386 1247 576 1581 169824 136577 85372 Suceava
Vaslui 1003 79901 60389 43184 110 10217 6570 3867 893 69684 53819 39317 Vaslui
2. Sud - Est 5099 534143 422336 273337 440 37293 29303 20694 4549 485423 385016 247633 2. South - East
Brăila 773 73960 56466 35552 28 3091 1915 1102 720 67973 52675 33379 Brăila
Buzău 699 75040 60051 35212 90 8072 6032 3526 609 66968 54019 31686 Buzău
Constanţa 1267 158734 124205 73225 66 4326 2228 1279 1201 154408 121977 71946 Constanţa
Galaţi 964 86575 69255 51056 146 9769 8748 7622 748 69761 55467 40175 Galaţi
Tulcea 326 32487 26114 17960 74 8639 7772 5667 237 22362 17241 11613 Tulcea
Vrancea 1070 107347 86245 60332 36 3396 2608 1498 1034 103951 83637 58834 Vrancea
3. Sud 5248 603476 471463 304792 279 27302 18594 11411 4948 573845 450928 292275 3. South
Argeş 1193 144591 113628 77196 75 6852 4948 3285 1097 135410 106739 72805 Argeş
Călăraşi 494 47003 36867 24647 30 2554 1825 1045 464 44449 35042 23602 Călăraşi
Dâmboviţa 985 106880 82784 57804 54 6061 4648 3141 931 100819 78136 54663 Dâmboviţa
Giurgiu 335 44137 35393 26081 55 3719 2421 1268 280 40418 32972 24813 Giurgiu
Ialomiţa 611 52912 42382 26925 - - - - 611 52912 42382 26925 Ialomiţa
Prahova 1327 179311 138524 76791 21 2414 1162 694 1306 176897 137362 76097 Prahova
Teleorman 303 28642 21885 15348 44 5702 3590 1978 259 22940 18295 13370 Teleorman
4. Sud - Vest 2955 321092 248657 164070 203 21928 16134 8553 2717 296914 230582 154177 4. South - West
Dolj 744 93875 72410 46679 16 1713 1176 800 693 89912 69293 44539 Dolj
Gorj 514 59234 45667 26263 34 3875 2718 1536 480 55359 42949 24727 Gorj
Mehedinţi 271 24540 19830 15100 26 2084 1735 936 245 22456 18095 14164 Mehedinţi
Olt 785 76988 59954 42455 72 7068 4821 2671 713 69920 55133 39784 Olt
Vâlcea 641 66455 50796 33573 55 7188 5684 2610 586 59267 45112 30963 Vâlcea
5. Vest 1172 181052 135497 85684 250 26170 18551 11704 921 154732 116816 73876 5. West
Arad 356 54243 40759 26317 55 5354 3515 1949 301 48889 37244 24368 Arad
Caraş-Severin 157 22353 16708 11448 59 6717 4450 2475 97 15486 12128 8869 Caraş-Severin
Hunedoara 356 48418 35963 21740 106 10423 7719 5703 250 37995 28244 16037 Hunedoara
Timiş 303 56038 42067 26179 30 3676 2867 1577 273 52362 39200 24602 Timiş
6. Nord - Vest 3151 423118 317361 187575 197 19076 13053 7175 2858 401038 301693 178244 6. North - West
Bihor 442 52627 40579 23787 50 5742 4248 2307 392 46885 36331 21480 Bihor
Bistriţa-Năsăud 511 85010 63886 36004 14 2171 1180 414 497 82839 62706 35590 Bistriţa-Năsăud
Cluj 711 99803 75634 43880 44 4520 2840 1667 667 95283 72794 42213 Cluj
Maramureş 557 63816 47943 31729 - - - - 557 63816 47943 31729 Maramureş
Satu Mare 714 91296 66517 38068 89 6643 4785 2787 529 81649 59117 33125 Satu Mare
Sălaj 216 30566 22802 14107 - - - - 216 30566 22802 14107 Sălaj
7. Centru 2607 365390 284095 176096 199 19780 14434 9447 2379 342747 267113 165305 7. Center
Alba 495 67805 52501 28361 31 3477 2424 1066 464 64328 50077 27295 Alba
Braşov 453 61872 45777 29465 28 3660 1925 1177 425 58212 43852 28288 Braşov
Covasna 211 28636 22589 14687 22 2505 1869 1121 189 26131 20720 13566 Covasna
Harghita 340 45950 35763 24819 82 5638 4166 2933 258 40312 31597 21886 Harghita
Mureş 826 120969 95165 61212 36 4500 4050 3150 790 116469 91115 58062 Mureş
Sibiu 282 40158 32300 17552 - - - - 253 37295 29752 16208 Sibiu
8. Bucureşti 2078 332849 258220 155093 156 15403 9478 3934 1919 317057 248435 150956 8. Bucharest
Ilfov 830 125657 95235 58253 - - - - 830 125657 95235 58253 Ilfov
Municipiul Bucureşti 1248 207192 162985 96840 156 15403 9478 3934 1089 191400 153200 92703 Bucharest Municipality
1) 1)
Cuprinde toate fondurile de finanţare. Includes all financing funds.
20.27 CANALIZARE PUBLICĂ ŞI SPAŢII VERZI, LA 31 DECEMBRIE 1999
PUBLIC SEWERAGE AND VERDURE SPOTS, ON DECEMBER 31, 1999

Localităţi1) cu instalaţii de
Suprafaţa
canalizare publică (număr)
Lungimea spaţiilor verzi
Localities 1) with public sewerage totală simplă în municipii
installations (number) a conductelor şi oraşe
Regiunea / Region
din care: de canalizare Verdure
Judeţul / County
municipii şi oraşe Total simple length spots area
Total of which: of sewerage pipes in municipalities
(km) and towns
municipalities
(ha)
and towns

Total 654 262 16080 20551


1. Nord - Est / North - East 110 32 2382 2687
Bacău 26 8 416 547
Botoşani 19 4 224 318
Iaşi 12 4 528 500
Neamţ 13 4 314 302
Suceava 28 8 548 572
Vaslui 12 4 352 448
2. Sud - Est / South - East 79 33 2337 2974
Brăila 7 4 280 322
Buzău 7 4 170 179
Constanţa 27 11 1018 1281
Galaţi 18 4 602 984
Tulcea 12 5 106 79
Vrancea 8 5 161 129
3. Sud / South 95 42 1923 1811
Argeş 19 6 626 399
Călăraşi 6 4 139 169
Dâmboviţa 10 6 159 196
Giurgiu 4 3 112 30
Ialomiţa 5 4 149 218
Prahova 41 14 535 516
Teleorman 10 5 203 283
4. Sud - Vest / South - West 56 32 1327 2362
Dolj 8 5 502 1299
Gorj 12 7 175 164
Mehedinţi 11 5 175 233
Olt 9 7 221 341
Vâlcea 16 8 254 325
5. Vest / West 74 36 1978 2417
Arad 15 8 510 405
Caraş-Severin 14 8 279 389
Hunedoara 28 13 635 709
Timiş 17 7 554 914
6. Nord - Vest / North - West 106 35 2074 1674
Bihor 25 9 531 320
Bistriţa-Năsăud 10 4 229 160
Cluj 31 6 594 599
Maramureş 24 8 315 285
Satu Mare 10 4 256 199
Sălaj 6 4 149 111
7. Centru / Center 110 50 2206 1748
Alba 11 11 293 250
Braşov 15 9 559 323
Covasna 14 5 146 102
Harghita 18 9 278 296
Mureş 39 7 537 366
Sibiu 13 9 393 411
8. Bucureşti / Bucharest 24 2 1853 4878
Ilfov 23 1 112 39
Municipiul Bucureşti 1 1 1741 4839
Bucharest Municipality
1)
Municipii, oraşe, comune. / Municipalities, towns, communes.
20.28 VOLUMUL DE APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR, ÎN 1999
VOLUME OF DRINKING WATER SUPPLIED TO CONSUMERS, IN 1999

Apă potabilă distribuită


Supplied drinking water
Apa potabilă
din total: distribuită prin
consumatorilor apometre
la care sunt faţă de total
Regiunea / Region din care:
Total instalate apometre Supplied drinking
Judeţul / County pentru uz casnic
( mii m3 ) ( mii m3 ) water through
of which:
( thou m 3 ) of total: for water gauge
for household use
consumers who against total
(%)
have water gauge
installed ( thou m 3 )
Total 1848833 1207966 1231377 66,6
1. Nord - Est / North - East 217065 137185 162547 74,9
Bacău 51778 35921 32940 63,6
Botoşani 18940 11778 14107 74,5
Iaşi 69753 40198 60420 86,6
Neamţ 28898 22939 27419 94,9
Suceava 30705 13746 19348 63,0
Vaslui 16991 12603 8313 48,9
2. Sud - Est / South - East 262164 189580 127952 48,8
Brăila 29873 24442 21191 70,9
Buzău 34384 28065 23270 67,7
Constanţa 98524 59750 32168 32,6
Galaţi 60680 48166 36488 60,1
Tulcea 18851 13693 7628 40,5
Vrancea 19852 15464 7207 36,3
3. Sud / South 219264 173184 123006 56,1
Argeş 61043 53605 43252 70,9
Călăraşi 14312 10875 6888 48,1
Dâmboviţa 35734 30891 10202 28,5
Giurgiu 13142 8040 8656 65,9
Ialomiţa 16721 13712 7746 46,3
Prahova 62121 44981 41926 67,5
Teleorman 16191 11080 4336 26,8
4. Sud - Vest / South - West 146413 106034 72684 49,6
Dolj 46850 33075 32355 69,1
Gorj 26063 17381 5150 19,8
Mehedinţi 19574 14578 10291 52,6
Olt 23548 17693 8636 36,7
Vâlcea 30378 23307 16252 53,5
5. Vest / West 183472 111409 147918 80,6
Arad 44927 29936 43804 97,5
Caraş-Severin 25937 16414 14366 55,4
Hunedoara 47222 31000 35951 76,1
Timiş 65386 34059 53797 82,3
6. Nord - Vest / North - West 223821 166237 166013 74,2
Bihor 43015 34960 32278 75,0
Bistriţa-Năsăud 17636 8225 15099 85,6
Cluj 86774 63034 64600 74,4
Maramureş 39489 29316 28503 72,2
Satu Mare 21725 17355 14920 68,7
Sălaj 15182 13347 10613 69,9
7. Centru / Center 242474 145204 150634 62,1
Alba 52126 17933 17283 33,2
Braşov 66862 45244 41348 61,8
Covasna 17433 12325 12717 72,9
Harghita 31884 23560 19055 59,8
Mureş 37387 21522 37339 99,9
Sibiu 36782 24620 22892 62,2
8. Bucureşti / Bucharest 354160 179133 280623 79,2
Ilfov 5337 4721 1565 29,3
Municipiul Bucureşti 348823 174412 279058 80,0
Bucharest Municipality
20.29 CANTINE DE AJUTOR SOCIAL1), ÎN 1999
SOCIAL ASSISTANCE CANTEENS 1), IN 1999

număr / number
Cantine (secţii) / Canteens (sections)
Regiunea / Region Beneficiari 3) (persoane)
Număr 2) Capacitate 2) (locuri)
Judeţul / County Beneficiaries 3) (persons)
2) 2)
Number Capacity (places)

Total 141 41102 32417


1. Nord - Est / North - East 29 11470 7454
Bacău 3 1620 1186
Botoşani 7 2125 1218
Iaşi 4 2388 1184
Neamţ 3 425 380
Suceava 8 3062 2271
Vaslui 4 1850 1215
2. Sud - Est / South - East 13 5746 4553
Brăila 1 728 570
Buzău 3 1684 1321
Constanţa 5 734 676
Galaţi 2 1750 1391
Tulcea 1 200 155
Vrancea 1 650 440
3. Sud / South 11 2912 2710
Argeş - - -
Călăraşi 2 450 642
Dâmboviţa 1 500 498
Giurgiu 1 500 282
Ialomiţa 1 250 210
Prahova 3 662 608
Teleorman 3 550 470
4. Sud - Vest / South - West 14 1788 1423
Dolj 3 347 28
Gorj 1 100 150
Mehedinţi 3 521 495
Olt 3 440 418
Vâlcea 4 380 332
5. Vest / West 29 5256 3647
Arad 5 960 927
Caraş-Severin 15 2121 889
Hunedoara 9 2175 1831
Timiş - - -
6. Nord - Vest / North - West 22 5345 4599
Bihor 2 710 715
Bistriţa-Năsăud 4 432 345
Cluj 4 2360 1997
Maramureş 5 733 635
Satu Mare 5 790 701
Sălaj 2 320 206
7. Centru / Center 16 2435 2193
Alba 4 430 351
Braşov 2 350 350
Covasna 5 730 658
Harghita 2 350 342
Mureş 1 25 33
Sibiu 2 550 459
8. Bucureşti / Bucharest 7 6150 5838
Ilfov 1 150 115
Municipiul Bucureşti 6 6000 5723
Bucharest Municipality

1)
Inclusiv unităţi organizate şi finanţate de la bugetele organizaţiilor neguvernamentale sau alţi reprezentanţi ai societăţii civile.
Including units organised and financed from nongovernmental organisations budgets or other civil society representatives.
2)
La sfârşitul anului. / End of year. 3) Numărul mediu zilnic. / Daily average number.
Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţie Sociale. / Source : Ministry of Labour and Social Protection.
20.30 CHELTUIELILE CU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR, ÎN 1999
EXPENDITURES FOR UNEMPLOYED SOCIAL PROTECTION, IN 1999

milioane lei / million lei


Ajutor Calificarea,
Regiunea Ajutor de integrare Alocaţie Plata recalificarea Plăţi Alte
Judeţul de şomaj profesională de sprijin absolvenţilor1) şomerilor compensatorii cheltuieli
Total
Region Unemployment Allowance for Support Graduates Unemployed Compensations Other
County benefit allowance payment 1) granted expenditures
integration qualification,
professional requalification

Total 8290324 2252600 283047 1043516 66024 25432 3319147 1300558


1. Nord - Est / North - East 1311868 381588 71650 209389 7811 5509 467603 168318
Bacău 368054 85400 10235 38988 1146 1403 160031 70851
Botoşani 143723 42225 12518 26190 1024 672 50846 10248
Iaşi 194714 67809 14307 36304 2683 829 52542 20240
Neamţ 219307 69001 9665 36010 946 1203 91188 11294
Suceava 185080 60491 10510 35699 1207 1011 63436 12726
Vaslui 200990 56662 14415 36198 805 391 49560 42959
2. Sud - Est / South - East 943699 301286 38901 121377 3991 996 412014 65134
Brăila 155554 48237 5861 23199 321 62 64059 13815
Buzău 172937 54462 6221 22364 646 42 74651 14551
Constanţa 219010 78771 7070 23549 1004 221 88316 20079
Galaţi 256459 67402 12216 24712 777 618 144463 6271
Tulcea 76393 28595 3409 12769 522 35 26929 4134
Vrancea 63346 23819 4124 14784 721 18 13596 6284
3. Sud / South 1233062 365244 44577 168790 4830 2714 520083 126824
Argeş 143835 51345 9077 21321 1391 45 53217 7439
Călăraşi 109411 43525 3646 16523 300 135 40928 4354
Dâmboviţa 306725 57849 8427 27608 792 1163 119419 91467
Giurgiu 86342 24042 2356 8923 43 24 47728 3226
Ialomiţa 86544 32334 3917 16652 328 120 29663 3530
Prahova 415070 119201 11704 59935 1868 1226 209487 11649
Teleorman 85135 36948 5450 17828 108 1 19641 5159
4. Sud - Vest / South - West 1004023 235567 30058 132942 6965 3565 337455 257471
Dolj 246171 72509 9458 38605 4242 203 70464 50690
Gorj 280495 48539 5346 40971 744 100 148053 36742
Mehedinţi 90135 29978 3800 17037 384 21 34773 4142
Olt 275284 45170 5609 15904 824 2578 48827 156372
Vâlcea 111938 39371 5845 20425 771 663 35338 9525
5. Vest / West 962746 236371 20515 107294 5792 5669 506658 80447
Arad 122808 39380 3418 11862 2076 1277 61038 3757
Caraş-Severin 146306 39699 4557 22373 680 658 55894 22445
Hunedoara 479493 96677 8264 49597 1183 1884 274489 47399
Timiş 214139 60615 4276 23462 1853 1850 115237 6846
6. Nord - Vest / North - West 968509 291301 29339 114649 9462 2708 466108 54942
Bihor 204737 49331 5363 15410 2558 525 122745 8805
Bistriţa-Năsăud 108765 36472 5525 18392 558 595 40025 7198
Cluj 318783 95837 6959 30289 4327 750 170962 9659
Maramureş 149241 48071 5721 28572 1101 692 55920 9164
Satu Mare 54676 25733 2800 9464 580 62 9151 6886
Sălaj 132307 35857 2971 12522 338 84 67305 13230
7. Centru / Center 1168635 283626 31466 130967 10830 2844 385031 323871
Alba 230522 46165 5980 27048 1349 782 75244 73954
Braşov 409305 60989 7732 35347 2856 876 76654 224851
Covasna 99612 26411 2055 10480 1039 11 55894 3722
Harghita 98631 35721 3617 14649 1548 56 38334 4706
Mureş 170629 59077 6734 22681 2828 24 70854 8431
Sibiu 159936 55263 5348 20762 1210 1095 68051 8207
8. Bucureşti / Bucharest 697782 157617 16541 58108 16343 1427 224195 223551
Ilfov 69814 18978 1715 8386 253 123 27625 12734
Municipiul Bucureşti 627968 138639 14826 49722 16090 1304 196570 210817
Bucharest Municipality

1)
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 32/1994 şi Ordonanţei Guvernului nr. 35/1997, privind încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ.
1)
According to the Government Ordinance no. 32/1994 and Government Ordinance no. 35/1997, on employing graduates of educational institutions.
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională. / Source : National Agency for Employment and Professional Training.
20.31 UNITĂŢILE SANITARE PE FORME DE PROPRIETATE, ÎN 1999
SANITARY UNITS BY TYPE OF OWNERSHIP, IN 1999

număr unităţi number of units


Proprietate majoritară de stat / State majority ownership
Dispensare medicale Centre de
Medical clinics Centre de diagnostic şi Servicii de
Regiunea Region
Judeţul Spitale Policlinici sănătate Sanatorii T.B.C. Preventorii Creşe Farmacii 1) tratament 2) consultaţii County
Hospitals Polyclinics Teritoriale Health T.B. sanatoria Preventoria Nurseries Pharmacies 1) Diagnosis and Consultation
Total centers services
Territorial treatment
centers 2)
Total 425 303 1234 164 89 14 13 388 574 14 133 Total
1. Nord - Est 63 43 215 69 14 2 4 49 84 1 19 1. North - East
Bacău 8 13 38 12 1 - - 14 14 - - Bacău
Botoşani 10 - 33 21 3 1 1 1 12 - 6 Botoşani
Iaşi 21 16 36 1 3 - 2 13 22 - - Iaşi
Neamţ 5 4 23 3 2 1 - 14 9 - 5 Neamţ
Suceava 10 2 39 - 4 - 1 3 15 1 8 Suceava
Vaslui 9 8 46 32 1 - - 4 12 - - Vaslui
2. Sud - Est 47 41 137 34 9 1 - 37 59 1 15 2. South - East
Brăila 8 9 35 14 2 - - 3 6 - - Brăila
Buzău 8 2 22 - 1 - - 10 18 - 8 Buzău
Constanţa 9 13 25 4 1 1 - 14 10 - 1 Constanţa
Galaţi 11 12 37 15 2 - - 4 10 - - Galaţi
Tulcea 4 4 12 1 2 - - 3 6 - - Tulcea
Vrancea 7 1 6 - 1 - - 3 9 1 6 Vrancea
3. Sud 65 40 144 24 14 3 2 50 110 1 17 3. South
Argeş 15 3 25 - 3 - - 13 19 1 7 Argeş
Călăraşi 7 - 12 3 1 - - 2 8 - 4 Călăraşi
Dâmboviţa 8 7 19 - 3 1 - 14 11 - - Dâmboviţa
Giurgiu 5 3 8 2 3 - - 1 8 - - Giurgiu
Ialomiţa 5 2 22 9 - - - 5 6 - 5 Ialomiţa
Prahova 16 18 42 3 2 2 2 7 35 - - Prahova
Teleorman 9 7 16 7 2 - - 8 23 - 1 Teleorman
4. Sud - Vest 37 28 152 3 16 2 1 43 57 - 22 4. South - West
Dolj 9 19 48 - 8 1 1 9 17 - - Dolj
Gorj 7 - 39 3 4 1 - 10 11 - 7 Gorj
Mehedinţi 6 1 20 - 1 - - 4 11 - 5 Mehedinţi
Olt 7 - 24 - 1 - - 7 7 - 6 Olt
Vâlcea 8 8 21 - 2 - - 13 11 - 4 Vâlcea
5. Vest 49 37 131 10 12 2 - 62 68 2 12 5. West
Arad 11 9 23 - 2 - - 11 12 - - Arad
Caraş-Severin 8 9 27 10 3 - - 14 12 - - Caraş-Severin
Hunedoara 14 4 43 - 3 2 - 9 19 - 10 Hunedoara
Timiş 16 15 38 - 4 - - 28 25 2 2 Timiş
6. Nord - Vest 54 46 180 24 18 2 3 68 70 1 15 6. North - West
Bihor 16 16 28 - 3 - - 17 17 - - Bihor
Bistriţa-Năsăud 3 5 17 - 4 - 1 6 5 - - Bistriţa-Năsăud
Cluj 16 15 64 6 3 1 1 24 23 - 5 Cluj
Maramureş 9 1 34 6 3 - - 12 12 - 10 Maramureş
Satu Mare 6 5 19 3 2 1 1 7 7 1 - Satu Mare
Sălaj 4 4 18 9 3 - - 2 6 - - Sălaj
7. Centru 54 42 117 - 6 2 1 49 64 - 21 7. Center
Alba 10 - 27 - 1 2 - 2 13 - 10 Alba
Braşov 14 4 23 - - - - 7 18 - 11 Braşov
Covasna 7 6 7 - 1 - - 4 6 - - Covasna
Harghita 7 8 13 - 1 - - 9 5 - - Harghita
Mureş 7 15 20 - 3 - 1 12 13 - - Mureş
Sibiu 9 9 27 - - - - 15 9 - - Sibiu
8. Bucureşti 56 26 158 - - - 2 30 62 8 12 8. Bucharest
Ilfov 4 2 3 - - - - 1 3 - - Ilfov
Municipiul Bucureşti 52 24 155 - - - 2 29 59 8 12 Bucharest Municipality
1) 1)
Inclusiv puncte farmaceutice. Including pharmaceutical offices.
2) 2)
Inclusiv centrele medicale de specialitate. Including specialised medical centers.
20.31 UNITĂŢILE SANITARE PE FORME DE PROPRIETATE, ÎN 1999
SANITARY UNITS BY TYPE OF OWNERSHIP, IN 1999

număr unităţi - continuare number of units - continued


Proprietate majoritară privată / Private majority ownership

Laboratoare
Regiunea Depozite Centre Region
3) Cabinete Cabinete Laboratoare de tehnică
Judeţul Policlinici Farmacii 1) farmaceutice medicale County
medicale stomatologice medicale dentară
Polyclinics 3) Pharmacies 1) Pharmaceutical Medical
Surgeries Dentist's Medical labs Dental
storehouses centres
technical labs

Total 147 3820 3405 359 1151 4233 516 18 Total


1. Nord - Est 13 380 327 24 105 559 34 - 1. North - East
Bacău 2 103 97 4 16 143 13 - Bacău
Botoşani 1 43 24 3 15 68 2 - Botoşani
Iaşi 3 80 73 2 12 96 10 - Iaşi
Neamţ 4 53 56 8 30 83 3 - Neamţ
Suceava 1 60 46 3 5 121 3 - Suceava
Vaslui 2 41 31 4 27 48 3 - Vaslui
2. Sud - Est 15 467 382 53 148 588 38 1 2. South - East
Brăila 2 57 65 9 25 81 8 - Brăila
Buzău 3 60 42 4 24 94 6 1 Buzău
Constanţa 9 129 131 14 33 158 11 - Constanţa
Galaţi 1 110 80 22 40 133 10 - Galaţi
Tulcea - 61 26 2 19 39 - - Tulcea
Vrancea - 50 38 2 7 83 3 - Vrancea
3. Sud 13 397 359 22 125 699 27 5 3. South
Argeş 4 80 100 7 39 152 7 3 Argeş
Călăraşi - 34 18 2 9 51 - - Călăraşi
Dâmboviţa 3 44 51 2 17 152 3 - Dâmboviţa
Giurgiu - 22 11 1 6 35 - - Giurgiu
Ialomiţa - 12 12 1 4 64 2 2 Ialomiţa
Prahova 6 136 147 6 40 170 9 - Prahova
Teleorman - 69 20 3 10 75 6 - Teleorman
4. Sud - Vest 9 360 202 25 54 407 39 - 4. South - West
Dolj 6 146 55 5 8 152 27 - Dolj
Gorj - 84 43 17 20 72 5 - Gorj
Mehedinţi - 35 28 1 - 44 1 - Mehedinţi
Olt - 19 33 - 10 63 3 - Olt
Vâlcea 3 76 43 2 16 76 3 - Vâlcea
5. Vest 20 515 437 67 118 449 66 6 5. West
Arad - 121 55 19 17 93 11 - Arad
Caraş-Severin 2 63 47 2 19 61 2 - Caraş-Severin
Hunedoara - 67 90 31 22 124 11 - Hunedoara
Timiş 18 264 245 15 60 171 42 6 Timiş
6. Nord - Vest 16 546 417 27 192 479 76 6 6. North - West
Bihor 6 132 97 4 33 123 8 - Bihor
Bistriţa-Năsăud - 44 51 6 25 54 2 - Bistriţa-Năsăud
Cluj 7 213 114 7 52 117 54 2 Cluj
Maramureş - 51 68 4 41 83 6 - Maramureş
Satu Mare 2 66 57 1 25 72 5 4 Satu Mare
Sălaj 1 40 30 5 16 30 1 - Sălaj
7. Centru 15 590 510 31 237 517 75 - 7. Center
Alba 3 82 70 11 33 74 11 - Alba
Braşov 3 181 155 15 80 114 19 - Braşov
Covasna - 42 18 1 13 33 2 - Covasna
Harghita - 66 69 - 21 58 2 - Harghita
Mureş 9 112 97 1 30 130 21 - Mureş
Sibiu - 107 101 3 60 108 20 - Sibiu
8. Bucureşti 46 565 771 110 172 535 161 - 8. Bucharest
Ilfov - 13 12 3 5 53 7 - Ilfov
Municipiul Bucureşti 46 552 759 107 167 482 154 - Bucharest Municipality
1) 1)
Inclusiv puncte farmaceutice. Including pharmaceutical offices.
3) 3)
Inclusiv trei spitale, în judeţul Cluj, Galaţi şi municipiul Bucureşti. Including three hospitals in Cluj county, Galaţi county and Bucharest Municipality.
20.32 PATURILE ÎN SPITALE ŞI PERSONALUL MEDICO-SANITAR 1), LA 31 DECEMBRIE 1999
HOSPITAL BEDS AND MEDICAL-SANITARY STAFF 1) , ON DECEMBER 31, 1999

număr number
3)
Medici Stomatologi Farmacişti Personal sanitar mediu
3)
Physicians Dentists Pharmacists Ancillary medical staff
Regiunea
Paturi în spitale 2) din care: din care: din care: din care: Region
Judeţul
Beds in hospitals 2) femei femei femei femei County
Total Total Total Total
of which: of which: of which: of which:
women women women women

Total 164156 42975 27547 5261 3443 1598 1395 114027 101813 Total

1. Nord - Est 26441 5897 4001 843 601 241 214 17230 15515 1. North - East
Bacău 3831 886 615 108 73 28 27 2968 2736 Bacău
Botoşani 3669 559 384 72 60 15 4 2060 1816 Botoşani
Iaşi 8072 2839 1966 476 337 136 125 5344 4849 Iaşi
Neamţ 3265 689 456 102 74 21 19 2579 2362 Neamţ
Suceava 4456 488 309 27 17 23 22 2165 1864 Suceava
Vaslui 3148 436 271 58 40 18 17 2114 1888 Vaslui
2. Sud - Est 17677 4134 2806 633 424 133 104 14222 12514 2. South - East
Brăila 2696 496 327 89 69 12 10 2102 1872 Brăila
Buzău 3159 728 522 80 45 26 21 2249 1694 Buzău
Constanţa 4485 1420 953 335 226 43 30 3733 3451 Constanţa
Galaţi 3930 745 495 57 42 30 27 3084 2731 Galaţi
Tulcea 1578 254 159 8 4 6 5 1274 1191 Tulcea
Vrancea 1829 491 350 64 38 16 11 1780 1575 Vrancea
3. Sud 19709 3885 2517 537 363 120 116 13708 12009 3. South
Argeş 3799 1008 732 141 93 36 34 2983 2650 Argeş
Călăraşi 1875 301 190 49 27 5 5 1120 972 Călăraşi
Dâmboviţa 3183 602 402 82 63 11 11 2217 1969 Dâmboviţa
Giurgiu 1165 280 186 51 31 2 2 975 835 Giurgiu
Ialomiţa 1252 247 146 37 27 5 5 1446 1295 Ialomiţa
Prahova 5489 990 551 147 102 38 37 2978 2575 Prahova
Teleorman 2946 457 310 30 20 23 22 1989 1713 Teleorman
4. Sud - Vest 15860 4365 2899 367 235 118 111 11795 10332 4. South - West
Dolj 5109 2014 1264 133 92 35 31 3712 3166 Dolj
Gorj 2662 599 414 53 32 15 14 1931 1723 Gorj
Mehedinţi 2259 460 324 50 31 27 27 1537 1299 Mehedinţi
Olt 2923 664 447 40 25 20 19 2190 2005 Olt
Vâlcea 2907 628 450 91 55 21 20 2425 2139 Vâlcea
5. Vest 18923 4760 2793 521 312 150 136 11280 10256 5. West
Arad 3791 857 400 79 41 36 34 2486 2157 Arad
Caraş-Severin 2752 551 309 39 31 17 12 1936 1756 Caraş-Severin
Hunedoara 5020 972 567 110 58 34 33 3173 2956 Hunedoara
Timiş 7360 2380 1517 293 182 63 57 3685 3387 Timiş
6. Nord - Vest 23035 5831 3519 602 352 240 203 16128 14056 6. North - West
Bihor 5584 1074 681 106 61 30 23 3495 3065 Bihor
Bistriţa-Năsăud 1881 417 235 60 35 23 21 1645 1414 Bistriţa-Năsăud
Cluj 7324 2823 1737 296 174 136 111 5123 4387 Cluj
Maramureş 4269 717 439 73 46 16 15 2724 2402 Maramureş
Satu Mare 2206 472 243 43 22 19 18 1846 1606 Satu Mare
Sălaj 1771 328 184 24 14 16 15 1295 1182 Sălaj
7. Centru 21235 5274 3192 666 392 243 211 14281 13075 7. Center
Alba 3046 654 382 91 52 48 42 2016 1861 Alba
Braşov 4190 1265 723 155 115 35 32 3180 2931 Braşov
Covasna 2312 314 189 43 22 9 8 1164 1024 Covasna
Harghita 2988 521 290 52 25 21 21 1808 1660 Harghita
Mureş 5186 1559 1033 162 105 93 82 3714 3360 Mureş
Sibiu 3513 961 575 163 73 37 26 2399 2239 Sibiu
8. Bucureşti 21276 8829 5820 1092 764 353 300 15383 14056 8. Bucharest
Ilfov 997 301 242 57 41 1 1 554 473 Ilfov
Municipiul Bucureşti 20279 8528 5578 1035 723 352 299 14829 13583 Bucharest Municipality
1) 1)
În unităţi cu proprietate majoritară de stat. In the units with state majority ownership.
2) 2)
Inclusiv paturile din centrele de sănătate. Including beds from health centers.
3) 3)
Exclusiv stomatologi. Excluding dentists.
20.33 POPULAŢIA ŞCOLARĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE TOATE GRADELE, ÎN ANUL ŞCOLAR 1999/2000
SCHOOL AGED POPULATION OF ALL LEVELS EDUCATION, IN 1999/2000 SCHOOL YEAR

număr number
Primar şi gimnazial: / Primary and secondary:
Învăţământul Postliceal şi
Profesional
Primar Gimnazial special de maiştri Superior
Regiunea Preşcolar Liceal şi de ucenici Region
Total (cl. I-IV) (cl. V-VIII) (cl. I-VIII) Post high Higher
Judeţul Pre-school Total High school Vocational County
Primary Secondary Special school education
and apprenticeship
(forms I-IV) (forms V-VIII) and foremen
education
(forms I-VIII)

Total1) 4578383 616313 2498139 1174227 1287183 36729 694376 222234 94700 452621 Total 1)
1. Nord - Est / North - East 811118 119564 473744 224597 242231 6916 103926 44847 15819 53218 1. North - East
Bacău 152625 24275 91488 44775 45932 781 20428 8475 3481 4478 Bacău
Botoşani 91533 14533 57933 27163 29714 1056 12282 4559 2011 215 Botoşani
Iaşi 210739 23394 104891 48507 54750 1634 24204 10459 4423 43368 Iaşi
Neamţ 111672 16829 69254 32848 35583 823 15727 7693 1992 177 Neamţ
Suceava 150137 25299 90036 43042 45226 1768 18598 7859 3418 4927 Suceava
Vaslui 94412 15234 60142 28262 31026 854 12687 5802 494 53 Vaslui
2. Sud - Est / South - East 566991 76348 333119 154766 173961 4392 88754 28343 11410 29017 2. South - East
Brăila 70868 10455 42208 19265 22209 734 10972 3405 2041 1787 Brăila
Buzău 89331 14013 53709 25265 27691 753 15713 4074 1412 410 Buzău
Constanţa 155393 16919 85893 39848 45368 677 27148 6803 3066 15564 Constanţa
Galaţi 129833 15936 75056 34431 39275 1350 18065 7577 2174 11025 Galaţi
Tulcea 50954 8614 31350 14428 16440 482 6839 3397 754 - Tulcea
Vrancea 70612 10411 44903 21529 22978 396 10017 3087 1963 231 Vrancea
3. Sud / South 623825 86341 376577 177603 195815 3159 96175 30770 11331 22631 3. South
Argeş 134434 18740 72544 34109 37689 746 23887 6922 3413 8928 Argeş
Călăraşi 58685 8784 38956 18532 20349 75 7228 2814 792 111 Călăraşi
Dâmboviţa 110105 13466 65026 30661 33770 595 16588 4887 1755 8383 Dâmboviţa
Giurgiu 44385 6426 31593 15216 16238 139 4501 1460 405 - Giurgiu
Ialomiţa 53534 7979 34869 16368 17988 513 7495 2242 949 - Ialomiţa
Prahova 150548 18865 89847 41739 47273 835 24509 9342 2776 5209 Prahova
Teleorman 72134 12081 43742 20978 22508 256 11967 3103 1241 - Teleorman
4. Sud - Vest / South - West 465972 67212 262478 125037 135008 2433 78363 20969 9423 27527 4. South - West
Dolj 150931 17821 77085 36967 38984 1134 25867 5545 2690 21923 Dolj
Gorj 82671 12959 48030 22847 24864 319 11727 5030 1822 3103 Gorj
Mehedinţi 58480 8781 34714 17067 17351 296 10896 2122 1134 833 Mehedinţi
Olt 93243 15033 55776 25816 29627 333 15641 4164 2629 - Olt
Vâlcea 80647 12618 46873 22340 24182 351 14232 4108 1148 1668 Vâlcea
5. Vest / West 421278 55488 220229 105378 110669 4182 62030 18605 9310 55616 5. West
Arad 88761 13808 48997 24241 23738 1018 13687 3477 2055 6737 Arad
Caraş-Severin 68985 10554 39308 18368 19989 951 10168 3387 1953 3615 Caraş-Severin
Hunedoara 100254 12306 57474 27422 29401 651 16964 5212 2618 5680 Hunedoara
Timiş 163278 18820 74450 35347 37541 1562 21211 6529 2684 39584 Timiş
6. Nord - Vest / North - West 612848 92549 320293 152466 161108 6719 90128 29968 14047 65863 6. North - West
Bihor 131757 19234 66730 32699 32531 1500 21221 5127 4055 15390 Bihor
Bistriţa-Năsăud 66681 11662 40191 19029 20598 564 9253 4161 1201 213 Bistriţa-Năsăud
Cluj 172758 19939 71284 32888 36131 2265 24708 7330 4269 45228 Cluj
Maramureş 111903 17630 65123 30578 33530 1015 15698 6503 2339 4610 Maramureş
Satu Mare 78135 14211 47076 22830 23295 951 10884 4417 1242 305 Satu Mare
Sălaj 51614 9873 29889 14442 15023 424 8364 2430 941 117 Sălaj
7. Centru / Center 547401 82329 290460 140302 145931 4227 85180 28789 13447 47196 7. Center
Alba 82233 12406 44482 21107 22639 736 13123 4148 1309 6765 Alba
Braşov 139152 14784 69229 32217 36016 996 23591 7273 3702 20573 Braşov
Covasna 46016 8446 26346 12986 13009 351 6694 2680 1353 497 Covasna
Harghita 66151 13471 36469 17885 18303 281 10871 3321 1663 356 Harghita
Mureş 113722 19674 62992 31697 30590 705 16460 5040 2821 6735 Mureş
Sibiu 100127 13548 50942 24410 25374 1158 14441 6327 2599 12270 Sibiu
8. Bucureşti / Bucharest 528950 36482 221239 94078 122460 4701 89820 19943 9913 151553 8. Bucharest
Ilfov 42061 5350 29952 14281 15315 356 5148 1272 339 - Ilfov
Municipiul Bucureşti 486889 31132 191287 79797 107145 4345 84672 18671 9574 151553 Bucharest Municipality
1) 1)
Inclusiv învăţământul particular. Including private education.
20.34 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR, ÎN ANUL ŞCOLAR 1999/2000
PRE-SCHOOL EDUCATION, IN 1999/2000 SCHOOL YEAR

număr / number
Copii înscrişi
Grădiniţe
Regiunea / Region Children enrolled Personal didactic
de copii
Judeţul / County din care: feminin Teaching staff
Kindergartens Total
of which: female

Total 12831 616313 305150 35619

1. Nord - Est / North - East 2532 119564 59549 6296


Bacău 495 24275 11889 1244
Botoşani 362 14533 7325 785
Iaşi 469 23394 11606 1299
Neamţ 350 16829 8463 899
Suceava 472 25299 12496 1187
Vaslui 384 15234 7770 882

2. Sud - Est / South - East 1505 76348 37908 4202


Brăila 191 10455 5092 586
Buzău 376 14013 6951 781
Constanţa 254 16919 8486 1010
Galaţi 258 15936 7907 805
Tulcea 143 8614 4260 406
Vrancea 283 10411 5212 614

3. Sud / South 1975 86341 43059 4762


Argeş 502 18740 9372 1123
Călăraşi 167 8784 4337 423
Dâmboviţa 342 13466 6661 755
Giurgiu 173 6426 3225 331
Ialomiţa 143 7979 4078 406
Prahova 399 18865 9448 1042
Teleorman 249 12081 5938 682

4. Sud - Vest / South - West 1731 67212 33488 3706


Dolj 395 17821 8918 1015
Gorj 378 12959 6449 660
Mehedinţi 247 8781 4318 430
Olt 359 15033 7609 876
Vâlcea 352 12618 6194 725

5. Vest / West 1186 55488 27352 3312


Arad 293 13808 6768 825
Caraş-Severin 263 10554 5251 586
Hunedoara 257 12306 6155 656
Timiş 373 18820 9178 1245

6. Nord - Vest / North - West 1920 92549 45469 5624


Bihor 472 19234 9402 1242
Bistriţa-Năsăud 279 11662 5786 647
Cluj 372 19939 9612 1301
Maramureş 296 17630 8744 1010
Satu Mare 272 14211 7065 853
Sălaj 229 9873 4860 571

7. Centru / Center 1658 82329 40361 5287


Alba 297 12406 5986 699
Braşov 240 14784 7271 973
Covasna 178 8446 4182 574
Harghita 302 13471 6692 886
Mureş 421 19674 9553 1325
Sibiu 220 13548 6677 830

8. Bucureşti / Bucharest 324 36482 17964 2430


Ilfov 121 5350 2643 293
Municipiul Bucureşti 203 31132 15321 2137
Bucharest Municipality
20.35 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL1), ÎN ANUL ŞCOLAR 1999/2000
(învăţământ de zi, seral şi fără frecvenţă)
PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION 1), IN 1999/2000 SCHOOL YEAR
(day, evening and extramural education)

număr / number
Şcoli Elevi înscrişi Personal didactic
Schools Pupils enrolled Teaching staff
din care: în din care: în din care: în
Regiunea / Region învătământul învătământul învătământul
Judeţul / County gimnazial gimnazial gimnazial
Total Total Total
of which: in of whom: in of whom: in
secondary secondary secondary
education education education

Total 13154 7294 2498139 1309081 166332 102275


1. Nord - Est / North - East 2707 1449 473744 246437 30931 18624
Bacău 545 284 91488 46341 5671 3440
Botoşani 375 205 57933 30383 3834 2295
Iaşi 488 276 104891 55661 6613 3824
Neamţ 386 213 69254 36096 4696 2861
Suceava 480 263 90036 46432 5959 3624
Vaslui 433 208 60142 31524 4158 2580
2. Sud - Est / South - East 1519 930 333119 176513 21062 13118
Brăila 168 110 42208 22667 2483 1526
Buzău 396 198 53709 28102 3810 2369
Constanţa 248 174 85893 45757 5135 3258
Galaţi 246 185 75056 40062 4457 2817
Tulcea 135 106 31350 16714 2131 1293
Vrancea 326 157 44903 23211 3046 1855
3. Sud / South 1983 1187 376577 197682 24216 14907
Argeş 461 241 72544 38147 5283 3365
Călăraşi 176 107 38956 20383 2193 1258
Dâmboviţa 369 209 65026 34164 4359 2676
Giurgiu 189 114 31593 16310 1893 1123
Ialomiţa 143 102 34869 18273 2014 1174
Prahova 385 243 89847 47752 5414 3358
Teleorman 260 171 43742 22653 3060 1953
4. Sud - Vest / South - West 1663 887 262478 136438 17676 10777
Dolj 361 222 77085 39667 5252 3242
Gorj 391 159 48030 25061 3115 1886
Mehedinţi 281 128 34714 17498 2381 1442
Olt 257 200 55776 29825 3765 2351
Vâlcea 373 178 46873 24387 3163 1856
5. Vest / West 1279 577 220229 113188 14253 8450
Arad 283 123 48997 24345 3053 1658
Caraş-Severin 265 148 39308 20587 2773 1660
Hunedoara 392 121 57474 29799 3362 1967
Timiş 339 185 74450 38457 5065 3165
6. Nord - Vest / North - West 2010 1084 320293 165017 23656 14720
Bihor 504 233 66730 33430 4963 2957
Bistriţa-Năsăud 275 142 40191 20905 2965 1852
Cluj 416 201 71284 37438 5338 3423
Maramureş 288 216 65123 34156 4640 2954
Satu Mare 263 166 47076 23820 3377 2086
Sălaj 264 126 29889 15268 2373 1448
7. Centru / Center 1655 892 290460 148435 21130 12866
Alba 379 153 44482 23071 3063 1843
Braşov 205 134 69229 36562 4351 2785
Covasna 156 86 26346 13214 1872 1071
Harghita 268 131 36469 18480 2972 1791
Mureş 439 243 62992 31012 5213 3165
Sibiu 208 145 50942 26096 3659 2211
8. Bucureşti / Bucharest 338 288 221239 125371 13408 8813
Ilfov 128 79 29952 15531 1900 1128
Municipiul Bucureşti 210 209 191287 109840 11508 7685
Bucharest Municipality

1)
Inclusiv învăţământul special. / Including special education.
20.36 ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, ÎN ANUL ŞCOLAR 1999/2000 (învăţământ de zi, seral şi fără frecvenţă)
HIGH SCHOOL EDUCATION, IN 1999/2000 SCHOOL YEAR (day, evening and extramural education)

număr / number
Elevi înscrişi / Pupils enrolled
Personal
din care:
Regiunea / Region Licee didactic
Judeţul / County High schools feminin Teaching
Total
of whom: staff
female

Total 1340 694376 381229 67239

1. Nord - Est / North - East 175 103926 60240 10438


Bacău 30 20428 12077 1937
Botoşani 26 12282 7141 1167
Iaşi 40 24204 13868 2758
Neamţ 28 15727 8952 1402
Suceava 34 18598 10669 1984
Vaslui 17 12687 7533 1190

2. Sud - Est / South - East 176 88754 48939 8305


Brăila 23 10972 6218 1172
Buzău 31 15713 8216 1532
Constanţa 52 27148 14696 2495
Galaţi 32 18065 10156 1640
Tulcea 17 6839 3840 635
Vrancea 21 10017 5813 831

3. Sud / South 175 96175 52731 8264


Argeş 40 23887 12936 2260
Călăraşi 14 7228 4089 694
Dâmboviţa 30 16588 9258 1365
Giurgiu 10 4501 2498 362
Ialomiţa 17 7495 4206 546
Prahova 44 24509 13266 2106
Teleorman 20 11967 6478 931

4. Sud - Vest / South - West 147 78363 41424 8283


Dolj 46 25867 13249 3199
Gorj 30 11727 6458 1258
Mehedinţi 18 10896 5703 1038
Olt 26 15641 8412 1347
Vâlcea 27 14232 7602 1441

5. Vest / West 149 62030 33414 6496


Arad 38 13687 7259 1764
Caraş-Severin 27 10168 5447 1057
Hunedoara 34 16964 9273 1580
Timiş 50 21211 11435 2095

6. Nord - Vest / North - West 193 90128 49368 8763


Bihor 43 21221 11205 2231
Bistriţa-Năsăud 18 9253 5368 651
Cluj 60 24708 13302 2641
Maramureş 31 15698 8663 1508
Satu Mare 25 10884 6245 1044
Sălaj 16 8364 4585 688

7. Centru / Center 210 85180 47587 9579


Alba 35 13123 7315 1635
Braşov 47 23591 12744 2522
Covasna 19 6694 3859 1010
Harghita 37 10871 6287 1313
Mureş 36 16460 9149 1594
Sibiu 36 14441 8233 1505

8. Bucureşti / Bucharest 115 89820 47526 7111


Ilfov 12 5148 2308 371
Municipiul Bucureşti 103 84672 45218 6740
Bucharest Municipality
20.37 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI DE UCENICI, ÎN ANUL ŞCOLAR 1999/2000
(învăţământ de zi şi seral)
VOCATIONAL AND APPRENTICESHIP EDUCATION, IN 1999/2000 SCHOOL YEAR
(day and evening education)

număr / number
Elevi înscrişi / Pupils enrolled
Regiunea / Region Şcoli Personal didactic
Judeţul / County Schools din care: feminin Teaching staff
Total
of whom: female

Total 97 222234 76918 3845

1. Nord - Est / North - East 27 44847 17723 998


Bacău 8 8475 3131 252
Botoşani 1 4559 1977 16
Iaşi 5 10459 4308 294
Neamţ 6 7693 3076 211
Suceava 3 7859 2839 72
Vaslui 4 5802 2392 153

2. Sud - Est / South - East 11 28343 9996 456


Brăila 1 3405 993 52
Buzău 4 4074 1261 133
Constanţa 1 6803 2416 12
Galaţi 2 7577 2809 165
Tulcea 3 3397 1414 94
Vrancea - 3087 1103 -

3. Sud / South 11 30770 9801 563


Argeş 5 6922 2119 239
Călăraşi 1 2814 935 61
Dâmboviţa 1 4887 1302 34
Giurgiu 1 1460 404 21
Ialomiţa - 2242 653 -
Prahova 2 9342 3615 150
Teleorman 1 3103 773 58

4. Sud - Vest / South - West 8 20969 6059 399


Dolj 1 5545 1621 133
Gorj 1 5030 1542 34
Mehedinţi 1 2122 509 21
Olt 2 4164 1258 116
Vâlcea 3 4108 1129 95

5. Vest / West 8 18605 5821 237


Arad 2 3477 1183 85
Caraş-Severin - 3387 899 -
Hunedoara 2 5212 1558 29
Timiş 4 6529 2181 123

6. Nord - Vest / North - West 20 29968 10443 754


Bihor 3 5127 1456 140
Bistriţa-Năsăud 8 4161 1763 302
Cluj 3 7330 2513 171
Maramureş 3 6503 2379 47
Satu Mare 1 4417 1577 45
Sălaj 2 2430 755 49

7. Centru / Center 7 28789 9857 213


Alba - 4148 1447 -
Braşov 1 7273 2455 34
Covasna - 2680 1078 -
Harghita 1 3321 1148 69
Mureş 3 5040 1388 91
Sibiu 2 6327 2341 19

8. Bucureşti / Bucharest 5 19943 7218 225


Ilfov - 1272 268 -
Municipiul Bucureşti 5 18671 6950 225
Bucharest Municipality
20.38 ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL, ÎN ANUL ŞCOLAR 1999/2000 (învăţământ de zi şi seral)
POST HIGH SCHOOL EDUCATION, IN 1999/2000 SCHOOL YEAR (day and evening education)

număr / number
Elevi înscrişi / Pupils enrolled
Regiunea / Region Unităţi Personal didactic
Judeţul / County Units din care: feminin Teaching staff
Total
of whom: female

Total 87 84256 59592 1256

1. Nord - Est / North - East 16 14681 11431 115


Bacău 3 2945 2216 -
Botoşani 1 1964 1595 5
Iaşi 7 4197 3329 100
Neamţ 3 1823 1389 1
Suceava 1 3283 2550 8
Vaslui 1 469 352 1

2. Sud - Est / South - East 18 10256 7433 246


Brăila 5 1881 1357 2
Buzău 2 1189 715 3
Constanţa 3 2879 1931 55
Galaţi 1 1698 1440 119
Tulcea 4 690 516 2
Vrancea 3 1919 1474 65

3. Sud / South 7 9370 6179 91


Argeş 2 2622 1457 17
Călăraşi 1 668 448 23
Dâmboviţa - 1516 1175 -
Giurgiu 1 405 251 -
Ialomiţa 1 928 633 10
Prahova 1 1990 1371 7
Teleorman 1 1241 844 34

4. Sud - Vest / South - West 12 7945 5360 46


Dolj 2 2277 1447 33
Gorj 7 1443 1158 1
Mehedinţi 1 886 546 9
Olt 2 2342 1672 3
Vâlcea - 997 537 -

5. Vest / West 7 8444 5874 212


Arad 3 1989 1351 47
Caraş-Severin 2 1718 1175 52
Hunedoara 1 2290 1615 101
Timiş 1 2447 1733 12

6. Nord - Vest / North - West 13 12897 9165 67


Bihor 2 3799 2755 4
Bistriţa-Năsăud 1 1142 855 -
Cluj 7 3708 2588 14
Maramureş 1 2213 1560 31
Satu Mare 1 1144 781 5
Sălaj 1 891 626 13

7. Centru / Center 6 11702 7646 228


Alba 1 1066 673 -
Braşov 3 3052 1982 7
Covasna 1 1265 805 -
Harghita - 1577 935 58
Mureş - 2447 1679 -
Sibiu 1 2295 1572 163

8. Bucureşti / Bucharest 8 8961 6504 251


Ilfov - 192 49 -
Municipiul Bucureşti 8 8769 6455 251
Bucharest Municipality
20.39 ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MAIŞTRI, ÎN ANUL ŞCOLAR 1999/2000 (învăţământ de zi şi seral)
FOREMEN EDUCATION, IN 1999/2000 SCHOOL YEAR (day and evening education)

număr / number
Elevi înscrişi / Pupils enrolled
Regiunea / Region Şcoli Personal didactic
Judeţul / County Schools din care: feminin Teaching staff
Total
of whom: female

Total 3 10444 933 148

1. Nord - Est / North - East - 1138 134 -


Bacău - 536 63 -
Botoşani - 47 12 -
Iaşi - 226 13 -
Neamţ - 169 45 -
Suceava - 135 1 -
Vaslui - 25 - -

2. Sud - Est / South - East - 1154 68 3


Brăila - 160 10 -
Buzău - 223 22 -
Constanţa - 187 2 -
Galaţi - 476 15 -
Tulcea - 64 - -
Vrancea - 44 19 3

3. Sud / South 1 1961 66 100


Argeş 1 791 24 100
Călăraşi - 124 - -
Dâmboviţa - 239 6 -
Giurgiu - - - -
Ialomiţa - 21 - -
Prahova - 786 36 -
Teleorman - - - -

4. Sud - Vest / South - West - 1478 50 -


Dolj - 413 8 -
Gorj - 379 13 -
Mehedinţi - 248 1 -
Olt - 287 3 -
Vâlcea - 151 25 -

5. Vest / West - 866 95 -


Arad - 66 47 -
Caraş-Severin - 235 2 -
Hunedoara - 328 13 -
Timiş - 237 33 -

6. Nord - Vest / North - West - 1150 236 -


Bihor - 256 54 -
Bistriţa-Năsăud - 59 26 -
Cluj - 561 92 -
Maramureş - 126 56 -
Satu Mare - 98 1 -
Sălaj - 50 7 -

7. Centru / Center 2 1745 207 45


Alba - 243 27 -
Braşov 1 650 41 20
Covasna - 88 64 -
Harghita - 86 38 -
Mureş - 374 32 -
Sibiu 1 304 5 25

8. Bucureşti / Bucharest - 952 77 -


Ilfov - 147 7 -
Municipiul Bucureşti - 805 70 -
Bucharest Municipality