Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala cu clasele I-VIII Agighiol

jud. Tulcea

Profesor: Dulgheru Camelia


Data: 21 mai 2008
Clasa: a VI-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Sintaxa propoziţiei. COMPLEMENTUL
Subiectul: COMPLEMENTUL
Tipul lecţiei: mixtă
DEMERSUL DIDACTIC

1. OBIECTIVUL CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală


- să se exprime clar, corect, concis
- să-şi adapteze vorbirea la parteneri şi la situaţia de comunicare
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
- să utilizeze în redactare un limbaj specific temei date
- să scrie propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical

a) Cognitive: O1: sǎ defineascǎ complementul;


O2: sǎ identifice elementele regente ale unui complement;
O3: sǎ numeascǎ şi sǎ recunoascǎ tipurile de complemente;
O4: sǎ alcǎtuiascǎ enunţuri cu diferite tipuri de complemente;
O5: sǎ alcǎtuiascǎ enunţuri în care sǎ ilustreze pǎrţile de vorbire prin care poate fi exprimat complementul;
b) Psihomotorii: O1’: să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite, calculatorul, tabla, spaţiul caietului, fişele de lucru;
c) Afective: O1’’: să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul grupului;
O2’’: să participe cu interes la activitate;
O3’’: sǎ foloseascǎ mijloace de comunicare nonverbalǎ – mimicǎ, gesticǎ pentru a
argumeta pǎrerile personale.
a) Metode şi procedee: învǎţarea prin descoperire, conversaţia, explicaţia, schema la tablǎ, metoda ciorchinelui,
brainstorming, exerciţiul, exemplul;
b) Mijloace de învăţământ: calculatorul, fişe de lucru, markere, planşe
c) Forme de organizare a activităţii : activitate în grupe, activitate frontală, activitate individualǎ
d) Resurse şi managementul timpului:
- spaţiu de lucru: sala de clasǎ
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare: 50 minute.

- evaluare frontalǎ
- evaluare formativǎ
- evaluare oralǎ
- evaluare prin calificative
- autoevaluare
- Programe şcolare pentru clasele V-VIII. Aria curricularǎ: limbă şi comunicare, Bucureşti, 1999;
- ,,Limba şi literatura română’ Anca Şerban , Manual pentru clasa a VI-a, Editura All, Bucureşti, 2003;
- ,,Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română’’– învăţământ primar şi gimnazial, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, 2002
- ,,Metodica predării limbii şi literaturii române’’, Valeriu Marinescu, ed. Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2002;
- ,,Exerciţii de limba română, compuneri şi tehnici de studiu’’ – Daniela Nedelcuţ, ed. Cardinal, 1994
- „Didactica lecturii. O abordare funcţionalǎ” , Octavia Costea, Institutul European, 2006
- ,,Didactica modernǎ’’, coordonatori Miron Ionescu şi Ioan Radu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004, Colecţia Didactic
Scenariu didactic

Nr Etapele lecţiei Conţinutul învăţării Strategia didactică Evaluare

oper. Ob.

Timp
. Metode şi
procedee
Mijloace de
învăţământ
Forma de
organizare
crt
Se asigură condiţiile
necesare defăşurării optime a Conversa-
Moment 1’ activităţii: asigurarea liniştei, ţia Activitate
1 pregătirea materialului didactic.
organizatoric frontală
Reactualizarea cunoştinţelor
însuşite anterior se face sub formǎ
de joc: ,,Pǎlǎria magicianului’’
Intr-o pǎlǎrie coloratǎ elevii Jocul Pǎlǎrie formativǎ
vor descoperi exerciţii prin care se didactic
O1’’ coloratǎ
verificǎ noţiunile despre sintaxa
propoziţiei:
Reactualizarea ∙ Construiţi 3 enunţuri în Activitate
Elementul
cunoştinţelor 6’ care prepoziţia DE sǎ însoţeascǎ surprizǎ frontalǎ oralǎ
2. O2’’ substantive cu funcţii sintactice
însuşite anterior diferite. Bileţele cu
∙ Precizaţi funcţiile exerciţiul sarcini de
sintactice ale cuvântului lucru aprecieri
subliniat.
Pǎlǎria este pentru tine. verbale
Cadoul pentru tine este scump.
Am cumpǎrat cartea pentru tine.
O3’’
∙ Jocul argumentelor
Adǎugaţi 3 argumente pentru
fiecare afirmaţie.
Vreau sa fiu un fluture ….
Vreau sa fiu un computer…..
Se deseneazǎ un copac pe al Fişa cu
cǎrui trunchi scrie complement,
clasificarea formativǎ
iar pe frunze elevii scriu tipurile Metoda
3. de complemente cunoscute ciorchinelui complemen- Activitate
Captarea atenţiei O2 2’ urmând a-l completa pe parcursul
tului frontalǎ oralǎ
lecţiei în situaţia în care nu s-au Brainstor-
precizat toate tipurile de ming - copacul-
complemente.
4. Anunţarea temei şi Profesorul anunţǎ tema lecţiei
şi obiectivele pe înţelesul elevilor. expunerea
a obiectivelor 1’ Se noteazǎ titlul la tablǎ, pe
caiete.
Pe calculator elevii vizualizezǎ
un material Power Point cu
caracter teoretic, dar şi aplicativ
despre complement. Material Activitate
O1 1. Definiţie
Power frontalǎ
Conducerea 2. Clasificare
3. Elemente regente Coversaţia Point
5. învǎţǎrii O2 4. Pǎrţi de vorbire prin care se
Aprecieri
exprimǎ
20’ 5. Fişe de lucru. Învǎţarea verbale
Se discutǎ fiecare parte a prin
O1’ Activitate
materialului, rezolvând frontal descoperire
exerciţiul descoperit la fiecare frontalǎ
secţiune.
Material
Se completeazǎ copacul cu Exemplul
întrebǎrile specifice complemen- Power
O5 tului.
Point
Elevii descoperǎ – cu Exercitiul
ajutorul profesorului- cǎ din
O4 material lipseşte partea a 4-a, Activitate
respectiv Pǎrţile de vorbire prin
frontalǎ
care este exprimat complementul,
acestǎ parte urmând a fi lucratǎ Activitate
pe echipe – vezi fişele de lucru; diferenţiatǎ
O1’’ fiecare grupǎ are de studiat din
acest punct de vedere un tip de Activitate
complement.
pe echipe
Profesorul monitorizează
permanent activitatea fiecărei Fişe de
grupe de elevi, îi îndrumă pentru a
lucru
se asigura că au înţeles sarcina de
lucru şi cǎ lucreazǎ corect.
Se prezintǎ frontal concluzi-
ile extrase în urma rzolvǎrii fişei
de lucru.
Joc didactic: Trenuletul
complementelor
Activitate
Alcǎtuiţi enunţuri în care sǎ Planşa
aveţi câ mai multe tipuri de Jocul frontalǎ Frontalǎ
complemente. didactic ,,Trenuleţul
Obţinerea O4 Ex; Citesc despre asta o carte, complemen-
acum, pe canapea.. formativǎ
6. performanţelor şi Spun …………………….. tului’’
15’’ Activitate
Se rezolvǎ frontal un exemplu,
asigurarea O1’’ apoi fiecare grupǎ alcǎtuieşte,, un pe echipe individualǎ
trenuleţ’’ cât mai multe vagoane /
feed-back-ului scrisǎ
complemente.
O3 Ca activitate independentǎ se Activitate
propune urmǎtoarea fişǎ de
Independen-
lucru:
Notează felul complementelor tǎ
O2 subliniate şi părţile de vorbire prin
care sunt exprimate:
1) Am de citit.
2) Vreau o prăjitură.
3) Vorbeam despre dumnealui.
4) El dorea sa ajungă mai repede
acasă.
5) Încerca să arate ca mama ei.
6) Avioanele au ajuns deasupra
casei lui.
7) Mihai dorea să joace volei
imediat.
8) Am dat tort Mariei.
9) E vai de ei.

Se stabileşte tema:
Alcǎtuieşte o compunere cu
titlul ,,O întâlnire neaşteptatǎ’’ în
care sǎ foloseşti toete tipurile de
Asigurarea retenţiei 5’ Conversaţia
complemente; subliniazǎ comple- Aprecieri
7. şi a transferului de Activitate
mentele şi precizeaǎ felul lor. verbale
frontalǎ
cunoştinte Se fac aprecieri cu caracter
explicaţia
general legate de modul şi Evaluare prin
gradul de participare a elevilor note
la activi-tate; recomandǎri
individuale şi generale; se
noteazǎ elevii care s-au remarcat
prin calitatea rǎspunsurilor.