Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare formativă – Genul epic

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Citește cu atenție textul următor:


„ – Băiete, zise munteanca, leagă-ți calul de un mesteacăn, cum fac și eu. Coboară-te în râpă după câne. Și
asară, când suiam, a dat aicea semn; dar era în lanțug.
− Da' de ce să mă cobor? E un pripor gol, fără cărare.
− Coboară-te, îți spun. Aud pe Lupu dând glas. A găsit ceva.
Deodată i se îmbujoraseră obrajii și-i luceau ochii. Flăcăul înțelese. Cotind și el pe lângă parmaclâcul de
piatră, își dădu drumul târâș în râpă. Femeia se aplecă și văzu prăpastia. Totuși Gheorghiță lunecă lin pe clina
umedă, stârnind bolovanii. Cânele nu se zărea; i se auzea numai glasul, dosit în văgăună.
Observă pe flăcău în picioare, ocolind sub mal. Îndată se sui spre ea chemarea lui înfricoșată. Având buna
încredințare de ce putea fi acolo, Vitoria își adună cu palmele straiul în poala din față și-și dădu drumul
alunecuș pe urma băiatului. Cu tâmplele vâjâind răzbi în ruptura de mal, în lătratul ascuțit și întărâtat al
cânelui. Gheorghiță zvâcnea de plâns cu ochii acoperiți de cotul drept înălțat la frunte. Oase risipite, cu
zgârciurile umede, albeau țărâna. Botforii, tașca, chimirul, căciula brumărie erau ale lui Nechifor. Era el acolo,
însă împuținat de dinții fiarelor. Scheletul calului, curățit de carne, sub tarniță și poclăzi, zăcea mai încolo.
Femeia răcni aprig:
− Gheorghiță!
Flăcăul tresări și se întoarse. Dar ea striga pe celălalt, pe mort. Îngenunchind cu graba, îi adună ciolanele și-
i deosebi lucrurile. Căpățâna era spartă de baltag.”
(Mihail Sadoveanu, Baltagul)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare:
1. Scrie enunțuri cu sinonimele contextuale potrivite pentru cuvintele subliniate. 6 puncte
2. Selectează, din fragmentul citat, un regionalism și doi termeni aparținând câmpului lexical al vestimentației.
6 puncte
3. Numește mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: deodată, lătratul,
munteanca. 6 puncte
4. Menționează rolul semnului exclamării în enunțul: − Gheorghiță! 6 puncte
5. Precizează modurile de expunere prezente în textul dat. 6 puncte
6. Explică, în 5-7 rânduri, semnificația secvenței evidențiate în fragmentul citat. 6 puncte
7. Indică o trăsătură a fiului Vitoriei și modalitatea de caracterizare utilizată de narator în conturarea
personajului. 6 puncte
8. Scrie două idei principale/ secundare din textul dat. 6 puncte
8. Împarte următoarea frază în propoziții și precizează tipul lor (principală/subordonată): Având buna
încredințare de ce putea fi acolo, Vitoria își adună cu palmele straiul în poala din față și-și dădu drumul
alunecuș pe urma băiatului. 6 puncte
9. Precizează funcția sintactică a cuvintelor evidențiate în text și realizează expansiunea acestora în propozițiile
subordonate corespunzătoare. 12 puncte
10. Selectează un enunț în care să existe un predicat nominal. Rescrie enunțul, realizând expansiunea
numelui predicativ în propoziția subordonată corespunzătoare. 6 puncte

B. Scrie o compunere de 10 – 15 rânduri, în care să motivezi apartenența la genul epic a fragmentului


de mai sus. 18 puncte

În redactarea compunerii, vei avea în vedere:


- definirea genului epic; 4 puncte
- ilustrarea a două dintre caracteristicile genului epic, cu ajutorul exemplelor extrase din text sau prin
comentarea acestora; 8 puncte
- respectarea normelor de ortografie și de punctuație; 4 puncte
- adecvarea conținutului la tipul de text și la cerința formulată. 2 puncte