Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL AGRICULTURII, MEDIULUI ȘI

DEZVOLTĂRII REGIONALE

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ

PROIECT DIDACTIC
LA DISCIPLINA: Sisteme informationale geografice

Elaborat:
lector universitar Valeriu Seinic
catedra Cadastru și Geodezie
facultatea Cadastru și Drept

Consultant: dr., conferențiar universitar


Valentina Botnari

CHIȘINĂU – 2017
PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ

Data: 22.11.2017
Anul de studii: 4
Grupa academică: 2-a.
Specialitatea: ”Cadastru și organizarea teritoriului”.
Disciplina: ”Topografie”.
Modulul: ”Planimetrie”.
Subiectul: ”Posibilitățile Sistemului Informațional Geografic”.
Tipul orei: Prelegere.
Numărul de studenți: 12 persoane.
Vârsta studenților: 18 – 20 ani.
Sexul: 6 studenți de gen masculin și 6 de gen feminin.
Nivelul activității de învățare:
înalt: 4 studenți
mediu: 6 studenți
scăzut: 2 studenți.
Tipul de învățare: învățare euristică.
Ritmul de învățare: este mai mult decât mediu.
Nivelul experienței studenților: la tema dată studentul se adaptează foarte
ușor la această însărcinare propusă, conștientizând că cunoștințele care le vor
acumula în procesul de învățare și de lucru le va servi în continuare la elaborarea
tezelor de an și pe tot parcursul lor de activitate vor realiza astfel de lucrări în
domeniu. Probleme de comunicare în grupul dat practic nu sunt evidențiate, din
cauza că stilul de predare a profesorului este democratic și axat pe student într-o
acțiune reciprocă strânsă.
Motivația: studenții din grupa aceasta prezintă un interes foarte mare pentru
această disciplină, deoarece este ceva nou pentru ei și sunt folosite tehnicile
informaționale.
Obiective generale

1. Determinarea punctelor în teren.


2. Determinarea unghiurilor de direcție.
3. Determinarea rumburilor.
4. Determinarea coordonatelor relative.

Obiective de referința
1. Cercetarea zonei de lucru.
2. Calcularea sumei practice a unghiurilor orizontale interioare ale
poligonului
3. Calcularea sumei teoretice ale unghiurilor interioare într-un poligon.
4. Determinarea erorii unghiulare într-un poligon.
5. Determinarea erorii unghiulare admisibile într-un poligon.
6. Determinarea coordonatelor absolute.

Obiective operaționale
a) cognitive
1. OOC1 - să însușească metodele de măsurare în topografie.
2. OOC2 – să cunoască cerințele lucrării.
3. OOC3 – să cunoască modul de lucru cu aparatele de măsurare.
b) psihomotorii
1. OOPM1 – elaborarea tabelului de coordonate.
2. OOPM2 – metodele de calcul a coordonatelor absolute.
3. OOPM2 – metodele de calcul a coordonatelor relative.
c) affective
1. OOA1 - evaluarea lucrului efectuat
2. OOA2 - importanța temei propuse pentru aplicarea în domeniul de
activitate.
3. OOA3 - elaborarea analizei și a concluziilor asupra lucrului efectuat.
Tehnologii didactice
a) metode și procedee
1. Verbale
1.1 MV1 – conversație la început de oră pentru reamintirea noțiunilor de
bază necesare pentru subiectul propus (noțiunea de topografie, noțiunea de eroare,
noțiunea de unghi, noțiunea de unghi de direcție, noțiunea de rumb).
1.2 MV2 – expunerea profesorului asupra temei date.
1.3 MV3 – explicarea metodelor de calcul a coordonatelor.
2. Intuitive
2.1 MI1 – se prezintă un tabel de coordonate calculat.
2.2 MI2 – se arată un plan deja elaborat.
3. Practice
3.1 MP1 – se calculează suma pătratică a unghiurilor orizontale interioare
ale poligonului.
3.2 MP2 – se calculează suma teoretică ale unghiurilor interioare întrun
poligon.
3.3 MP3 – se determină eroarea unghiulară într-un poligon.
3.4 MP4 – se determină eroarea unghiulară admisibilă într-un poligon.
3.5 MP5 - sunt calculate coordonatele relative ale punctelor poligonului.
3.6 MP6 – sunt calculate coordonatele absolute ale punctelor poligonului.
b) mijloace de învățare
1. Obiectuale MIO1 – aplicarea tehnologiilor informaționale la prelucrarea
datelor.
2. Imagistice MII2 – determinarea coordonatelor absolute.
c) formele de organizare
- organizarea procesului de predare, învățare și evaluare se face sub forma
colectivă FOC cu elemente de echipă.
Tehnologii de evaluare
a) tipul evaluării – evaluarea curentă TEC
b) metoda de evaluare – portofoliu ME
c) criterii de evaluare – evaluarea curentă EC

Bibliografia

Obligatorie
1. FILIMON ,R. Topografie generală. - Bucureşti: Ed.Tehnică,1958.-359p.
2. CRISTESCU ,N. Topografie inginerească. - Bucureşti: Ed.D.P., 1978.-389p.
3. RUSU, A. Topografie cu elemente de geodezie şi fotogrametrie.- Bucureşti:
Ed.Tehnică, 1974.-369p.
4. LUCHIANOV, V., NOVAC, V., LADONNICOV, V. Ucebnoe posobie po
gheodezicescoi practiche.– Moscva. „Nedra”, 1986.- 236 s.
5. SOLOMONOV, A. Ingenernaia gheodezia.- Minsc. 1983. – 328 s.10.
6. MASLOV,A., GORDEEV,A., BATRACOV,IU. Gheodezia –
Moscva:„Nedra”, 1980.- 613 s.
7. BACANOVA, V., CARCLIN, IA., PAVLOVA, G. Practicum po gheodezii.
.– Moscva:„Nedra”, 1983.- 456 s.
Suplimentară
8. GHIŢÎU, D., MARCU, C., TURCULEŢ, M.Teoria prelucrării măsurătorilor
geodezice. Chişinău: 2000.- 150p.
9. MOLDOVEANU, C. Geodezie. Noţiuni de geodezie fizică şi elipsoidală,
poziţionare. – Editura Matrix Rom, Bucureşti: 2002. 534p.
10. MASLOV,A., GOROHOV G. Gheodeziceschie rabotî pri zemleustroistve.
– Moscva.: „Nedra”, 1976.- 254 s.
11. ASRFC, Institutul de Geodezie, prospecţiuni tehnice şi cadastru
„INGEOCAD”. Legislaţia şi acte normative la 01.01.2005.Chişinău: 2005.-
342p.
12. Turculeţ, M. Ghid de geodezie şi topografie.- Chişinău: 2009.-364p.
13. Boș N., Iacobescu O., Topografie digitală. – București 2015.-454p.
Desfăşurarea orei:

Etapele Secvenţele Obiective Timp Activitatea Activitatea Tehnologii


orei orei (a operaţionale (în cadrului studentilor
de predare - învăţare de evaluare
fiecărei min.) didactic
etape) MPT MÎ FO TE ME CE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Scopul Conversaț
principa ia propriu
l al orei zisă va fi
este de a orientată
calcula spre
coordon obiectivel
atele e și
punctelo scopurile
r de puse în
drumuir fața
e profesorul
închisă. ui și
dezvoltare
a
intelectual
ăa
studenților
.
Scopul Conversaț Cognitive 45 Salută Salută Verba Obiec Form Evalu Portofoliu Evaluare
principa ia propriu le tuale a area a
OOC1 Înregistreaz Pregătesc
l al orei zisă va fi Colec curen Curentă
ă prezența calculator MV1 MIO1
este de a orientată OOC2 tivă tă ME
ul pentru
calcula spre Se pun MV2
OOC3 LP FOC
coordon obiectivel întrebări EC
MV3 Imagi
atele e și despre Pregătesc TEC
stice
punctelo scopurile Psihomotori 45 cunoștințel rechizitele
Elem
r de puse în e avute în pentru LP MII2
i Intuiti ente
drumuir fața TI și în
OOPM1 Răspund ve de
e profesorul domeniul
la formă
închisă. ui și măsurătoril MI1
OOPM2 întrebările de
Folosire dezvoltare or MI2
OOPM3 puse de echip
a a 90 Se trece la profesor ă
tehnolog intelectual Affective MI3
subiectul FOE
iilor ăa propriu zis
Analizeaz
1
informaț studenților OOA1 ă
ionale . Explică Practi
OOA2 Participă
pentru Raportare modul de ce
OOA3 activ la
calculul a teoriei la calcul a
tehnicile MP1
coordon partea unghiurilor
aplicate de MP2
atelor. practică și de direcție,
profesor
Predarea demonstra a rumburior
pentru a
orei rea Modul de înțelege
reeșind importanțe calcul a cât mai
din i temei la bine
nivelul specialitat coordonatel subiectul
de ea aleasă. or relative propus
experien Discuții
Explică Întroduc
ță a cu
modul de datele
studențil studenții
calcul a inițiale în
or. asupra
coordonatel Excel
temei
or pentru
propuse și
punctelor calculul
motivarea
coordonat
lor pentru
elor
un interes
absolute
mai mare
față de
subiect.