Sunteți pe pagina 1din 2
404) PROTOCOL DE COLABORARE ow wa ee or. | incheiat intre: : MUNICIPIUL BUCURESTI cu sediul in B-dul. Regina Elisabeta nr47, sector 5, Bucuresti, tel:021.305.55.00, Cod de inregistrare fiscal n1.4267117, avand Cont _ bancar RO23TREZ7002451027 1XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin doamna Gabriela FIREA, avand functia de Primar General,in calitate de institutiei initiatoare si S.C. FOTBAL CLUB FCSB S.A. cu sediul in jud. Ilfov, Sos. Bucuresti — Tirgoviste, nr. 217, Mogosoaia, cul 15224430, Nr. Reg. Com. J23/1789/2012 cont IBAN RO39RZBR0000060007256843 deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Dorobanti, reprezentata legal prin domnul Valeriu Argaseala, Presedinte C.A.in calitate de institutie partenera Art. 1 Obiectul protocolului de colaborare Obiectul prezentului protocol de colaborare 1l reprezinté asigurarea mentenantei suprafetei de “yazon de o&tre SC FOTBAL CLUB FCSB SA, in vederea desfasurarii in bune conditii a evenimentelor sportive nationale si internationale ce urmeaza a avea loc pe Stadionul Lia Manoliu — National Arena in perioada 01.11.2017- 30.06. 2018. Prelungirea prezentului protocol se poate face printr-un act aditional cu acordul ambelor parti. Art. 2. Rolul partilor A. Rolul institutiei initiatoare: 4. Transfera obligatia de intretinere a suprafetei de gazon catre institutia partenera si recunoaste dreptul de acces al acesteia si al prestatorului de servicii de intretinere in incinta stadionului ori de cate ori este nevoie pentru indeplinirea acestei obligatii 2. Va compensa sumele aferente inchirierii stadionului si achitarii utilitatilor, pentru evenimentele organizate de partener, cu sumele avansate de catre acesta pentru efectuarea lucrarilor mentionate la punctul 1 B. Rolul institutiei partenere 4. Va incheia un contract cu un prestator de servicil pentru lucrari de mentenant& a suprafetei de gazon. Institutia partenera are dreptul sa aleaga prestatorul de servicii care va fi adus si la cunostinta institutiei initiatoare. Institutia partenera are dreptul sa negocieze clauzele contractuale si pretul serviciilor, iar dup’ semnarea contractului va emite 0 copie a acestuia catre institutia initiatoare. 2. Va avansa cu titlu de finantare sumele necesare pentru achitarea lucrarilor de mentenanta, conform facturilor emise de prestatorul de servicii pe baza situatilor de lucrari avizate in prealabil. Art. 3 Litigii Litigille nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretenti decurgand din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila. Art. 4 Rezilierea protocolului Constituie motiv de reziliere a prezentului protocol urmatoarele’ a. Nerespectarea de c&tre partile contractante a prevederilor prezentului protocol b.Schimbarea obiectului de activitate in masura in care este afectata desfasurarea activitatii prevazuta in protocol. Art. 5 Incetarea protocolului Constituie motiv de incetare a prezentului protocol urmatoarele: a.Acordul partilor pentru incetarea protocolului; b.Scopul a fost atins; c.Forta majora, daca este invocata. Anularea acestui protocol va fi facuta sub forma unui anunt scris, cu minim o saptamana inainte de incetarea colaborarii. Art. 6 Dispozitii finale Prezentul protocol are caracterul unui document cadru si acopera activitatea de realizare a obiectivelor comune convenite. Protocolul are valabilitate de 8 (opt) luni de la data semnarii sale. Prezentul protocol poate fi modificat si completat, cu acordul scris al partilor semnatare ori de cate ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are initiativa amendarii prezentului protocol va transmite celeilalte parti, spre analiza, in scris, propunerile respective. incheiat azi, 27.10.2017, in 2 (douad) exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte. MUNICIPIUL BUCURESTI S.C. FOTBAL CLUB FCSB S.A PRIMAR GENERAL, PRESEDINTE C.A. Gabriela Fl SX prin Valeriu ARGASEALA, DIRECTOR GENERAL, Stefan Cristinel MITRO] (© 0) 2) i eA <, Soi ed Sows 7 bw