Sunteți pe pagina 1din 3

Cerere pentru depunerea listei de martori

Sediul materiei:
 Art. 254 alin. (4) lit.a) C. proc. civ.
 Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa1 .....
Dosar nr. ...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecată .....

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul2 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3....., în
dosarul nr. ...../...../....., în care părţi4 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa5 (denumirea .....), prin reprezentant6 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

1
Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul
de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, pentru ca cererea să fie adusă la cunoştinţa
completului de judecată, în vederea citării martorilor, pentru următorul termen.
2
Menţiunile se referă la persoana fizică.
3
Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu,
chemat în garanţie, chemat în judecată, etc.
4
Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi
împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
5
Menţiunile se referă la persoana juridică.
6
Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat
şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform
art. 155 alin. (1) pct. 3)şi 4) din C. proc. civ.
sediul profesional în ....., în calitate de parte7....., în dosarul nr. ...../...../....., în care
părţi8 sunt (nume ....., prenume ....), depunem prezenta

LISTĂ DE MARTORI9

având în vedere dispoziţiile instanţei din cuprinsul încheierii de şedinţă10 din data
de ....., când mi-a fost încuviinţată această probă, în conformitate cu dispoziţiile
art.254 alin. (4) lit.a) din C. proc. civ. şi vă solicităm să dispuneţi citarea martorilor
indicaţi11....., pentru termenul de judecată din data de ..... .

Ne conformăm dispoziţiilor instanţei şi indicăm numele şi adresa completă a


următorilor martori:
1.Numitul (nume ....., prenume ....), domiciliat12 în (localitate...., strada .....,
număr ....., bloc ....., scara ....., etajul ....., blocul ....., sectorul/judeţul .....).
2. Numitul (nume ....., prenume ....), domiciliat în (localitate...., strada .....,
număr ....., bloc ....., scara ....., etajul ....., blocul ....., sectorul/judeţul .....).

În drept, invocăm dispoziţiile art.254 alin. (4) lit. a) din C. proc. civ.
Depunem prezenta cerere, într-un singur exemplar.
Cererea nu se timbrează.
Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea
avocaţială/delegaţia de reprezentare /copie legalizată de pe înscrisul doveditor al
13

7
Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu,
chemat în garanţie, chemat în judecată, etc.
8
Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi
împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
9
Lista trebuie formulată în formă scrisă şi trebuie depusă, în termen de 5 zile de la încuviinţarea probei.
10
Este util să identificaţi, în cuprinsul cererii, încheierea, prin care s-a dispus încuviinţarea probei
testimoniale.
11
Se va indica numărul martorilor încuviinţaţi.
12
Se va menţiona adresa completă a martorilor
13
Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este
depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
calităţii de reprezentant14/extras din registrul public15/extras, în copie legalizată, din
actul care atestă dreptul de reprezentare16.

Data, Semnătura17,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/ .....Tribunalului ...../Curţii de Apel

14
Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă
la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
15
Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă
la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.
16
Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate
juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de
reprezentant.
17
Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână).