Sunteți pe pagina 1din 12

Cap II

Proiectarea ,organizarea si desfasurarea activitatii didactice in invatamantul


pentru elevii cu dizabilitati.
1. Curriculum national .Tipuri de curriculum
Continutul invatamantului special si special integrat se reglementeaza prin :
- Curriculum specific invatamantului special
- Curriculum scoli de masa adaptat invatamantului special integrat
- Metodologia si ghiduri specific ,elaborate si apro bate de MECTS
In Romania Curriculum National este structurat in urmatoarele sapte arii curricular , stabilite
pe baza unor criteria epistemiologice si psihopedagogice: Limba si comunicare , Matematica
si stiinte ale naturii , om si societate , Arte , educatie fizica si sport , tehnologie, consiliere si
orientare
TIPOLOGIA CURRICULUMULUI
a) In fuctie de criteriul de cercetarii fundamentale a curriculumului distingem categorii
 Curriculum general – se refera la obiectivele generale ale educatiei si la continuturile
generale pentru primele trepte de scolarizare
 Curriculum de profil – se refera la formarea unor competente , abilitati specific
cunoasterii diferitelor profiluri ( stiinte exacte , stiinte umaniste , arte plastic )
 Curriculum sublimal/ascuns cuprinde ansamblu experientelor de invatare rezultate din
ambianta de invatare unde isi desfasoara activitatea didactica
 Curriculum informal cuprinde ansamblu experientelor de invatare si dezvoltare indirect
rezultate ca urmare a interactiei educatului cu mijloace de comunicare , cultural familiar
( cu informatiile care ia contact educatul din mediu)
b) In fuctiei de criteriul de cercetarii applicative a curriculumului
 Curriculum formal /official – reprezinta toate documentele scolare oficiale
 Curriculum recomandat – este cel sustinut ca ghid general pentru cadre didactice , de
grupuri de experti in educatie
 Curriculum scris -are caracter oficial si este specific anumitor institutii
 Curriculum predat- se refera la ansamblu de experiente ale invatarii oferite educatorilor
celor educati
 Curriculum suport – reprezinta ansamblu de material auxiliare , culegeri , problem ,
culegeri de texte
 Curriculum invatat -se refera la cea ce educati au achizitionat
 Curriculum testat -se refera la testele de evaluare
c) In functie de criteriul epistemiologic , distingem categorii
 Curriculum comun/truinchiul comun
 Curriculum specializat
 Curriculum ascuns
 Curriculum informal
 Curriculum neformal – obiectivele si continuturile neformale , care au character de
OPTIONAL/EXTRACURRICULUAR
 Curricum local – oferte de obiective si continuturi ale activitatilor propiuzise de catre
inspectoratele scoalre sau chiar de unitatile de invatamant ( gen step , by step ,
montessouri , pedagogie curative )
d) Tipologia Curriculumului National operant in cadrul sistemului de invatamant
Romanesc
 Curriculum nucleu – reprezinta trinchiul comun obligatoriu , adica numarul minim de
ore de la fiecare disciplina obligatorie prevazuta in planul de invatamant
 Curriculum la decizia scolii – Asigura diferenta de ore dintre curriculum nucleu si
numarul minim sau maxim de ore pe saptamana , pentru fiecare disciplina scolara
prevazuta in planurile cadru de invatamant , pe an de studiu.
Completand curriculum nucleu mai avem :
- Curriculum extins – acel tip de proiect pedagogic care are la baza intreaga programa
scoalra a disciplinei .Diferenta pana la numarul maxim de ore pe disciplina este asigurata
de imbogatirea cunostintelor ,capacitatii ,atitudinilor
- Curriculum nucleu aprofundata – este acel timp de proiect pedagogic care are la baza
trunchiul comun .Diferenta pana la numarul maxim al orelor este asigurata pe
aprofundarea cunostintelor prin diversificare
- Curriculum elaborate de scoala este acel timp de proiect pedagogic care contine diverse
discipline propuse de unitatea de invatamant
Practici noi in organizarea curriculumului :interdisciplinaritatea , modularitatea ,
curriculum diferentiat si adaptat
INTERDISCIPLINARITATEA – presupune intersectarea diferitelor arii disciplinare – se cauta teme
commune pentru diferite obiecte de studio
AVANTAJE:
- Incurajarea colaborarea si schimbul dintre specialist care provin din discipline diferite
- Centrarea progresului de insctruire pe elev , invatarea pe baza de proiecte , centre de
interes etc
- Crearea unor structure mentale si actionall-comportamentale flexibile si integrate , cu
potential de transfer si adaptare
- Invatarea durabila si cu sens prin intertiunea permanenta dintre discipline
MODULARITATEA
Modularitatea reprezinta o anumita structura si conditie de functionare care se gaseste in
cadr5ul unei discipline cau a unui program de formare
( ex: la cursurile de formare cand cursul este partajat pe mai multe module , etape)
AVANTAJE:
- permite concentrarea programului pe competente predefinite (adica permite partajarea
programului)
- Asigura o mai buna organizare si conducere a invatarii
- Evidentiaza mai bine reusitele sau dificultatile elevilor de la un modul la altul
- Parcurgerea modulelor se poate realize in structure diferite in functie de particularitatile
clasei
ORGANIZAREA CURRICULARA MODULARA :
 Modului initial – reprezinta starea intitala , de pregatire a elevilor in vederea parcurgerii
continutului disciplinei .
 Modulele M1,M2,…. Mn se concentreaza pe dezvoltarea competentelor specific
.Numarul modulelor trebuie sa fie intre 2 – 6
 Modulul integrat – se bazeaza pe invatarea integrate . se afla in relatie cu examinarile
care au loc in clasele VI a , IX a , XII a
 Modulul deschis – este rezervat activitatilor specific
DIFERENTIEREA CURRICULARA (CURRICULUM DIFERENTIAT )
Se poate realize pentru unu sau mai multi elevi si consta mai intai in evaluarea elevului fata de
obiectivele instruirii si apoi realizarea unui program de recuperare sau de programe special
pentru aprofundarea , imbogatirea cunostintelor
Curriculum diferentiat in optica UNESCO ,inseamna:
- Elevi ,depsre modul in care invata in mod real
- Profesori – elevi modul in care se preda si invata in scoli , realizarea unor insctructiuni
scolare care sa raspunda necesitatilor ,abilitatilor si intereselor elevilor
Informatia despre diferentierea curricular este prezentata in sase unitati
1. Curriculum diferentiat , diferente ,evaluare , componeta curriculara
2. Particularitatile elevilor , interesele ,experientele personale , profil invatat
3. Strategii ecologice
4. Strategii de inscruire
5. Strategii de evaluare
6. Sinteza
Curriculum adaptata – este in stransa legatura cu curriculum diferentiat in semsnul ca o
diferentiere inseamna adaptarea continuturilor ,metodelor , mijloacelor si tehnicilor de lucru in
cadrul activitatilor instructive –educative
Termenul de curriculum adaptat se potriveste mai bine in invatamantul special .Adaptarea
curricular se paote realize astfel :
` In cazul copiilor cu tulburari de invatare este sufficient sa introducem elevul intr-un program
suplimentar la disciplina sau grup de discipline in invatamant
` In cazul elevilor cu dizabilitati principalele moduri pot fi folosite
A) Selectarea unor parti din curriculum general ce pot fi parcurse de elevi cu dizabilitati
B) Simplificarea continuturilor din curriculum pentru a fi inteles si invatat
C) Completarea curriculum-ul general cu elemente noi care consta in introducerea elevilor
cu dizabilitati in activitati individuale , compensator – terapeutice
Documentele curriculare : planuri – caderu, programe sscolare , manual scoalre ,
alte suporturi curriculare
PLANUL CADRU – este documentul scolar elaborate la nivel de stat , de Ministerul Educatiei si
Cercetarii si are in character unic si obligatoriu , cuprinzand numarul de obiecte din clasa ,
numarul de ore aferente fiecarei disciple ( El reprezinta ariile curricular , disciplinele care
urmeaza sa fie invatate la care se adauga numarul de ore pe saptamana)
In cazul invatamantului special exista ordin privind aprobarea planului cadru pe diferite nivele
de deficient :
- Planul cadrul pentru scolarizarea elevilor cu deficient moderata si usoara
- Planul cadru pentru deficient grave , severe si profunde
In realizarea planului cadru de catre echipa de profesionisti , acestia sunt antrenati in roluri
diferite :
 Etapa de expertiza stiintifica ce antreneaza specialist in teoria si dezvoltarea curriculum-
 Etapa de expertiza practica ce antreneaza educatori practicieni
 Etapa de expertiza decizionala ce transfera rasponsabilitatea factorilor de decizie
Metodologiile didactice utilizate in invatamantul special si special integrat sunt adaptate tipului
si gradului de deficient ,nivelul si potentialul individual de dezvoltare ,precum si specificul de
invatare la copii cu CES .
PROGRAMELE SCOLARE – sunt elaborate pe niveluri de invatamant special prescolar ,primar ,
gimnazial ,profesional pe tipul de deficient precum si de terapii specific
Programa scoalra este acel document care configureaza procesul instructive educative la o
disciplina ( ex limba si comunicare ) .De la ea se porneste poriectarea didactica , ea indica ,
obiectivele , temele si subtemele la fiecare disciplina , timpul afectat.
In unele situatii programa poate suplinii manualul ,structura unei programe scoalre este
conceputa din perspective curricular
MANUALELE SCOALRE
Manualul scoalr concretizeaza 9 maturizeaza in mod practice) programele scoalre in diferite
unitati didactice .In cadrul manualului continuturile invatarii sunt sistematizate pe capitol
,subcapitole ,lectii ,teme .
Manualele scolare au urmatoarele functii:
- Functia de informare , realizata prin mijloace didactice
- Functia de formare a cunostintelor si capacitatilor vizate de obiective
- Functia de antrenare a capacitatilor cognitive , affective
- Functia de autoinstruire
In scolile roamanesti sunt folosite manualele alternative .
2 Specificul curriculumului invatamantului special si special integrat pentru diferite tipuri si
grade de dizabilitate :diferentierea individualizare curricular , centrare pe formare de
competente ,cunostinte operative /deprinderi de viata ,orientare therapeutic –compensatorie
CURRICULUM DIFERENTIAT – se refera la selectarea si organizarea continuturilor metodelor de
predare –invatare ,metode si tehnici de evaluare ,standard de performanta in scopul
diferentieri experientelor de invatare la ritmul si stilul elevului de invatare .In conditiile
elaborarii unui curriculum diferentiat este necesara respectarea cerintelor ,precum:

a) Evaluarea si reevaluarea copilului din punct de vedere medical ,psihologic , pedagogic si


social in scopul obtinerii de informatii pentru a stabili un diagnostic diferentiat
b) Stabilirea obiectivelor programului pe termen scurt , mediu ,lung care sa faciliteze o
evaluare corecta
c) Elaborarea activitatilor si stabilirea metodelor ,mijloacelor si procedeelor specific
procesului de recuperare si educare a copilului cu dizabilitati in functie de nivelul de
dezvoltare a acestuia si de particularitatile personalitatile sale.
d) Alcatuirea echipelor interdisciplinare care pot oferii servicii terapeutice educationale
care sa raspunda nevoilor tuturor copiilor
e) Stabilirea unor cai eficiente de cooperare si implicare a parintilor .
Succesul programelor individualizate depinde de varsta copilului cu dizabilitati . Cu cat
programul este aplicat la varsta mai mica , cu atat sansele de reusita sunt mai mari .
Curriculum centrat pe competente /cunoastere operative /deprinderi de viata – este orientat
spre anumite tipuri de rezultate ale invatarii (competente)
Evaluarea curricular se face :
1. La nivele de persoanlitate ale elevului ,curriculum centrat pe competente se va realize
strict prin raportarea obiectivelor
2. La nivelul continuturilor curriculare, evaluarea va trebui sa stabileasca relevant acestora
Activitatile de predare , invatare ,evaluare trebuie construite in functie de competente.
In cadrul curriculumului therapeutic compensator ,continuturile si modalitatile de lcuru trebuie
aplicate astfel incat sa inlature dificultatile scolare ale elevilor cu C.E.S . Acest curriculum
include activitati ludice de educatie si compensare si terapii specifice de compensare .

3.Operationalizarea obictivelor educationale


Obiectivele sunt finalitati educationale care au nivel redus de generalitate si se realizeaza in
interval scurte de timp , referindu-se la lectiile sau secventele de lectii.
Esential pentru operationalizare este ca se precizeaza ceea ce va face elevul ,performanta de
care va fi capabil dupa anumite secvente ale procesului de predare invatare.
Operationalizarea va urma doua directii:
- Precizarea descrierii conditiilor in care performanta va fi formata
- Precizarea conditiilor in care performanta va fi evaluata

DE CITIT

4.SPECIFICUL PROIECTARII DIDACTICE


PLANIFICAREA CALENDARISTICA – este un document interpretative personal al programei ,
care asigura un demers didactic in concordant cu situatia concreta in clasa
Planificarea trebuie interpretata dupa programa scoalra in scopul de a analiza obiectivele si a
inventaria tipurile de activitati si resurse necesare.
In elaborarea planificarii procedam astfel:
1. Citim programa atent
2. Stabilim succesiunea de parcurgere a continuturilor
3. Corelam fiecare continut in parte cu obiectivele de referinta vizate
4. Verificam concordant dintre traseul educational si oferta de resurse ( manual , ghiduri ,
caiete)
5. Alocam timpul necesar pentru fiecare continut ,in concordant cu obiectivele de referinta
vizat
PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE – se face intr-o ora de scoala , concretizandu-se de la
caz la caz proiecte de lectie , scenario didactice , planuri de lectie.
In activitatea de proiectare au fost identificate patru etape
1. Ce voi face?
2. Cu ce voi face?
3. Cum voi face?
4. Cum voi sti daca ceea ce trebuie facum a fost facut?
Cele patru intrebari vor contnura etapele proiectarii didactice
Prima etapa – ce voi face?
Cuprinde o serie de operatii de identificare si de dimensionare a obiectivelor educationale
ale lectiei .Precizarea clara a obiectivelor este conditia fundamental a proiectarii .In
definirea unui obiectiv se va tine cont :
a) Un obiectiv nu descrie activitatea profesorului ci schimbarea care se produce in urma
instruirii elevului
b) Obiectivul trebuie utilizat cu ajutorul :verbelor de actiune”
c) Fiecare obiectiv trebuie sa vizeze o actiune , care sa poata fi evaluat
d) Un obiectiv va fi formulat cu cat mai putine cuvinte
e) Obiectivele sa fie integrate si derivate logic
A doua etapa – Cu ce voi face?
Vizeaza stabilirea resurselor educationale , se constituie din operatii de determinare a
continuturilor invatarii ( informatii ,abilitatii,atitudini ,valori ) a resurselor psihologice
(capacitate de invatare motivate ) si a resurselor material ( spatiu , timp ,mijloace material)
Resursele activitatii didactice se refera la:
- Resurse material – manual ,texte auxiliare ,material didactice ,mijloace audio-video
- Resurse umane –elevul cu capacitatea sa , motivatia ,profesorul cu experienta
- Resurse procedural – forma de organizare a claseii ,met de invatare .,predare , timp
alocat
- Un profesor este cu atat mai bun cu cat resursele sa-l invete pe elev exact ceea ce poate
si au realmente nevoile elevilor.
A treia etapa – Cum voi face ?
Strategia selectarii celor trei M ( metode,material,mijloace).Proiectarea vizeaza strategiile
optinute a unir sisteme coerente de forme , metode ,material si mijloace educationale pebaza
carora se ating obiectivele activitatii didactice.
A patra etapa – cum voi stii daca ceea ce trebia facut a fost facut?
Vizeaza stabilirea tehnicilor de evaluare a rezultatelor invatarii.Proiectul didactic este bine
conturat daca se stabileste o procedura de evaluare a nivelului de realizare a obiectivelor
propuse.O activitate didactica este cu atat mai eficienta cu cat au fost realizate in timp scrut , cu
cheltuieli minime de resurse , cu mai putina oboseala si cu mai multa placer pentru efortul
depus
PROIECTAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE
Tipul de lectie reprezinta un mod de concepere si realizare a lectiei. TIPURI DE LECTIE:
- Lectia mixta
- Lectia de formare de priceperi si deprinderi
- Lectia de comunicare /insusiri de noi cunostinte
- Lectia de fixare ,sistematizare ,aprofundare si recapitulare
I. LECTIA MIXTA
Vizeaza realizarea mai multor scopuri didactice , comunicare ,sistematizare , fixare ,verificare
Structura lectiei mixte
- Momentul organizator
- Verificarea continuturilor ,insusite ,verificarea temei
- Pregatirea elevilor pentru receptarea noilor cunostinte
- Precizarea titlului si a obiectivelor
- Fixarea si sistematizarea continuturilor predate
- Explicatii pentru continuarea invatarii acasa
II. LECTIA DE FORMARE DE PRICEPERI SI DEPRINDERI
Structura orientativa a acetui tip de lectie
- Momentul organizatoric
- Precizarea temei si a obiectivelor
- Actualizarea sau insusirea unor cunostinte necesare desfasurarii activitatii
- Demonstratia realizata de obiecei de professor
- Antrenarea elevilor in realizarea active cu ajutorul profesorului
- Realizarea independent a lucrarii de catre fiecare elev
- Aprecierea performantelor elevilor si precizari privind modul de continuare a activitatii
desfasurate
III. LECTIA DE COMUNICARE /INSUSIRE DE NOI CUNOSTINTE
- Moment organizatoric
- Verificarea continuturilor insusite anterior
- Anuntarea noi teme si captarea interesului
- Fixarea si sitematizarea continuturilor predate prin repetare si exercitii applicative
- Momentul de incheiere si anunarea temei pentru acasa
IV. LECTIA DE FIXARE ,SISTEMATIZARE ,APROFUNDARE SAU RECAPITULARE
- Anuntarea continutului , a obiectivelor si a planului de recapitulare
- Recapitularea pe baza planului stability
- Realizarea de catre elevi a unor lucrari pe baza cunostintelor
- Aprecierea activitatilor elevilor
- Anuntarea si explicarea temei
In cadrul activitatilor educational -terapeutice intalnim secvente :
- Anuntarea obiectivelor activitatii si instruirea globala a nui model
- Prezentarea instrumentelor si materialelor de lucru
- Instruirea modelului pe parti component
- Activitatea independent propiuzisa
- Analiza aprecierii activitatilor a elevilor
Proiectarea activitatilor intra , inter ,transdisciplinaritate
Proiectarea activitatilor interdisciplinare
Modalitati de organizare interdisciplinara a continutului
1. Interdisciplinaritatea unor domenii apropiate( psihologie- pedagogie , biologie- chimie ,
istorie-geografie )
2. Interdisciplinaritatea problemelor abordate
3. Transferul de metode sau de strategii de cunostere
4. Transferul de concepte
Interdisciplinaritatea trebuie aplicata impreuna cu trandisciplinaritatea si
intradisciplinaritate.Poriectarea de activitati de invatare trandisciplinare este descries ca o
intrepatrundere a mai multor discipline si de coordonarea cercetarii astfel incat sa conduca
la un nou areal de cunoastere. Proiectarea trandisciplinara furnizeaza informatii reale
,favorizeaza viziunea globala transferul cunostintelor
.
Adaptari curriculare pentru elevi cu deficient integrati in invatamantul de
masa .
Curriculum adaptat este in strnsa legatura cu notiunea de curriculum diferentiat. Notiunea
de curriculum adaptat se potriveste mai bine in contextual educatiei integrate , unde
continutul cunostintelor elevilor cu C.E.S este mai apropiata de nivelul de cunostinte de
nivelul cunostintelor elevilor de masa tinandu-se cont de particularitatile functionale ale
sistemului nervos la elevi cu C.E.S.
PLANURILE DE INTERVENTIE PERSONALIZATE
Are la baza obiectul final privind elaborarea unui program individualizat in functie de
necesitatile ,interesele , deprinderile performantele anterioare si de nivelul functional al
fiecarui copil in parte .
- evaluarea acestuia in functie de progresele inregistrare la nivelul functional
- trebuie reevaluate si revizuite periodic
Prin comparative planul de servicii fixeaza obiective generale si fixeaza prioritati pentru a
raspunde cerintelor globale ,iar programul de interventiei precizeaza modalitati concrete de
inteventie prin care se ating scopuri vizate.
Aplicarea planului se face prin trei faze successive( orientare , dezvoltare si evaluare)
In cazul copiilor cu CE.S trebuie sa se tina cont de elaborarea programului
- copii cu dizabilitati trebuie privit ca un membru in comunitate cu drepturi commune
- toti copii cu CES trebuie sa beneficieze de program individualizat adaptat nevoilor sale
- situatia copiilor cu CES se poate ameliora chiar daca evoluia lui este mai lenta
- Programul trebuie conceput astfel incat sa asigure o dezvoltare personala deplina a
acestora ,maturizarea efectiva , relatiile cu cei din jur , realizarea unor sarcini
elementare , utilizarea continuturilor de zi cu zi
- Progresul copiilor cu CES devine posibil doar in conditiile unui parteneriat intre specialist
,familie ,comunitate
- Educatia si recuperarea copilului cu handicap necesita programe persoanlizate ,adaptate
profilului si centrate pe acesta
(exemplu plan de interventie pag 192)
ROLUL FUNCTIONARII ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE
In cadrul activitatilor cu copii cu CES un rol important il are echiopa multidisciplinara care este
alcatuita din profesori din diverse domenii ( educatie,sanatate, psihopedagogie , asistenta
sociala).In cadrul acestei echipe persoana beneficiara , parintii si profesorii se implica active in
planificarea si realizarea actiunilor.
Pentru functionarea optima a echipei este nevoie de un modelator al echipei si de un
responsabil de caz
Responsabilul de caz planihica activtatile ,coordoneaza,monitorizeaza interventia .El nu este sef
de grup ci cel care sprijina obiectivele propuse

PROIECTAREA DIDACTICA
Predarea la clasa se face in functie de nivelul abilitatilor si cunostintelor elevilor .In acest contex
este necesar :
- Sa se stabileasca ordinea obiectivelor si prioritatile care se acorda unora dintre acestea
- Sa adapteze materialele in functie de nevoia copiilor ( ex. Reducand sau marind textul ,
simplificand cerintele ,model de completare)
- Sa se foloseasca cuvinte simple , care sa contina exemple concrete si semnificative in
viata de zi cu zi
- Modul de evaluare sa fie pe baza de portofoliu
- Sa cuprinda un curriculum activitati pentru formarea deprinderilor de viata cotidiana

MATERIALE DIDACTICE – trebuie adecvate nevoilor fiecarui elev .Materialele pot fi adaptate
unor niveluri diferite de invatare , include jocuri ,material video , softuri educationale ,
diagrame , carti inregistrare care sa mearga pe diverse paliere senzoriale
SARCINILE DIDACTICE clar formulate sporesc posibilitatea intelegerii a acestora de catre toti
elevi.Cadrul didactic poate sa ofere exemple de sarcini completate care sa faciliteze efectuarea
lor sis a inteleaga copii mai repede scopul pentru rezolva respective sarcina

5Forme de organizare a activitatilor didactice in invatamantul special


In educatia speciala exista posibilitatea desfasurarii activitaii didactice pe niveluri multiple de
invatare (multi level) pentru a putea raspunde tuturor paritularitatilor copiilor in scoala
.Aceasta pozitie poate fi argumentata astfel :
- Nu toti elevii au acelasi potential intr-o clasa
- Nu toti elevi au acelasi interese intr-o clasa
- Asteptarile privind participarea elevilor trebuie sa tina de interesele si cerintele
individuale ale fiecaruia
Invatarea interactiva individualizata favorizeaza lucru in echipa al profesorilor (team –theching)
, cu includerea educatorilor specializati pe diferite forme de terapie
Parteneriatul in predare –invatare poate fi realizat de oricare doua sau mai multe cadre
didactice care au in clasa copiii cu sau fara CES.Acesta se poate concretiza astfel :
- consultarea unui coleg cu experienta o anumita problema
- Predarea in colaborare (team theching) doi sau mai multi profesori lucreaza intr-o
singura clasa
- Un profesor preda ,celalalt observa
- Predarea in parallel , au drept scop reducerea numarului de elevi
- Predarea alternative – clasa este impartita in doua saumai multe grupuri
- Predarea in etape- profesorii impart continutul lectiei care sa urmeze a fi pregat
- Predarea in echipa-ambii profesori predau si asigura managementul clasei si isi pot
schimba rolul in timpul orei

6 Specificul relatiei elev- professor in contextual activitatii de grup si individuale


Relatia educat –educator in scoala speciala
Deficientul mintal are o problema de personalitae care trebuie sa ocupe locul principal inaintea
dezvoltarii lui intelectuale.Daca la copii normali cu cat creierul se mareste mai mult cu atat
creste eficienta si capacitatea lui , la copii cu deficinte sunt dezavantajati in conditii de
accelerarea informatiei .De aceea in invatamantul special problema personalitatii trebuie sa
ocupe primul loc .Scoala speciala permite deficientilor mintali invatarea realitatii sociale
.Profesorii educatori au capacitatea sa sensibilizeze elevilor prorpiului eu ,capacitatea de a lua
decizii , sa fie stapani pe ei .
O buna colaborare intre elevi si educator se soldeaza cu progresul elevilor si asta depinde de
comportamentul educatorului , de felul in care educatorul il motiveaza pe elev , ii prezinta
informatia si il indruma in prelucrarea ei ,realizeaza cu scopul de a obtine raspunsuri adecvate
de la elev , intareste pozitiv raspunsul elevului .In stabilitatea relatiilor bine professor –elev
trebuie sa se tina cont de
 Organizarea clasei ,este necesara ca profesorii sa face o atmosfera placuta
 Stabilirea obiectivelor,este important ca elevi sa cunoasca scopul educational la care
trebuie sa se ajunga
 Comportamentul profesorului – masura in care se poarta profesorul are effect direct
asupra comportamentul elevilor
 Reguli adecvate – toate scolile au un set de reguli
 Relatia parinte –profesor .Partenerialul si implicarea parintilor vis a vis de scoala
dezvolta relatii positive
In situatia parteneriatelor dintre scoala si parinti ,profesorul parinte ,profesorul trebuie sa aibe
in vedere
 Parintii trebuie priviti ca participant active , care pot contribui in mod real la educarea
copiilor lor
 Parintii sa paota lua decipiii in ceea ce priveste copii lor
 Responsabilitatea in educarea copiilor sa fie impartita intre parinti si profesori