Sunteți pe pagina 1din 2

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI


Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042; Fax: 0245-
614623
Asistenţa socială adulţi str. Mr.Brezişanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915
Operator dedgaspcdb@yahoo.com
e-mail:dgaspcdb@gmail.com, date cu caracter personal nr. 8980
website: www.dpc.cjd.ro

Setul de subiecte nr. 1


BAREM CORECTARE

SUBIECTELE
concursului de recrutare intr-o func]ie public\ de execu]ie vacant\ organizat `n data de 23.09.2015
`n vederea ocup\rii func]iilor publice de execu]ie vacante de inspector, clasa I,
grad profesional debutant, `n cadrul Serviciului de orientare [i formare
profesional\ [i de preg\tire pentru via]\ independenta, din cadrul Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita

1. Prezenta]i drepturile func]ionarilor publici, conform Legii nr. 188/1999, republicat\, actualizat\,
privind Statutul func]ionarilor publici. (20 puncte)
BAREM CORECTARE
art. 27, art. 42
- enumerare [i comentare drepturi - 16 articole x 1 punct - 16 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 4 puncte
2. Folosirea prerogativelor de putere publică, conform Legii nr. 7/2004, republicata,
privind Codul de conduita a functionarilor publici. (20 puncte)
BAREM CORECTARE
art. 17
- interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 4 puncte
- interdicţia urmăririi de foloase – 4 puncte
- interdicţia de folosire a poziţiei oficiale – 4 puncte
- interdicţia de a impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 4 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor – 4 puncte
3. Contractul individual de muncă al asistentului personal, conform Legii nr.
448/2006, republicat\, actualizat\. (20 puncte)
BAREM CORECTARE
art. 39
- `ncheierea contractului individual de muncă al asistentului personal – 4 puncte
- num\rul de exemplare `n care se `ntocme[te contractul individual de muncă al asistentului
personal – 4 puncte
- modalităţile şi condiţiile de încheiere, modificare şi încetare a contractului individual
de muncă al asistentului personal - 4 puncte
- încetarea de drept a contractului individual de muncă al asistentului personal - 4
puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 4 puncte
4. Tipurile de centre rezidenţiale pentru persoane cu handicap, conform Legii nr.
448/2006, republicat\, actualizat\. (20 puncte)
BAREM CORECTARE
art. 51
- enumerare tipuri de centre reziden]iale 8 tipuri x 2 puncte - 16 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 4 puncte
5. Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la bază
următoarele principii, conform Legii nr. 448/2006, republicat\, actualizat\. (20 puncte)
BAREM CORECTARE
art. 3
- enumerare principii - 16 principii x 1 puncte - 16 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 4 punct