Sunteți pe pagina 1din 4

CĂTRE

……………………………………………………………

DOMNULUI DIRECTOR,
PROF. DR...........................................

Având în vedere :

HOTĂRÂREA ARACIP Nr. privind constituirea, în


perioada....................2014, a comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării,
acreditării şi evaluării externe periodice a unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat şi particular vă solicităm să pregătiţi următoarele documente:

Director
 Decizia de numire în funcţie
 Organigrama
 Regulamentul intern de funcţionare al şcolii
 Autorizaţia de funcţionare, autorizaţia sanitară de funcţionare, autorizaţia PSI,
alte autorizaţii (ISCIR etc.)
 Orarul şcolar
 Proiectul de dezvoltare instituţională (PDI)
 Planurile cadru de învăţământ aplicate în unitatea de învăţământ, inclusiv ordinul
de ministru prin care planurile cadru sunt aprobate
 Oferta educaţională
 Planuri manageriale
 Planuri operaţionale
 Rapoarte anuale de analiză a activităţii / rapoarte anuale privind starea
învăţământului din unitatea şcolară
 Registrul de procese verbale ale Consiliului de administraţie
 Dosarul Consiliului de administraţie (care conţine anexele proceselor-verbale:
rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.)
 Registru de procese verbale ale Consiliului profesoral
 Dosarul Consiliului profesoral (care conţine anexele proceselor-verbale: rapoarte,
programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.).
 Dosar cu contractele încheiate între unitatea şcolară şi a persoane juridice sau
fizice, inclusiv contractul de conectare la internet, abonamente sau alte documente
care probează accesul la TIC şi internet
 Dosar cu contractele de sponsorizare
 Dosar cu protocoalele de colaborare
 Graficele folosirii spaţiilor şcolare (săli de clasă, laboratoare şi cabinete şcolare),
dacă este cazul

pag. 1
 Proceduri operaţionale (metode de lucru stabilite şi reguli care se aplică în
unitatea de învăţământ în vederea executării activităţilor, atribuţiilor sau
sarcinilor)

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC)


 Decizia de constituire a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii
 Rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii
 Dosarul Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii
 Proceduri operaţionale (metode de lucru stabilite şi reguli care se aplică în
vederea executării activităţilor, atribuţiilor şi sarcinilor privind asigurarea calităţii)

Serviciul secretariat
 Planurile de şcolarizare (proiectele planurilor de şcolarizare şi planurile de
şcolarizare aprobate de Inspectoratul Şcolar)
 Statele de personal aprobate de Inspectoratul Şcolar
 Proiectele de încadrare aprobate de Inspectoratul Şcolar
 Dosarele personale ale angajaţilor
 Fişele posturilor (pentru toate categoriile de personal)
 Fişele de evaluare ale personalului (didactic, didactic auxiliar, nedidactic)
 Documentele juridice ce atestă dreptul de folosire asupra spaţiilor (acte de
proprietate, contracte de închiriat etc.);
 Documente de evidenţă şcolară, acte de studii, registre matricole, cataloagele
şcolare;
 Registre de evidenţă şi control: registrul de intrări – ieşiri; registrul de evidenţă a
deciziilor emise de director; registrul inspecţiilor şcolar; registrul unic de control
 Dosarul deciziilor emise de director
 Angajamente scrise de respectare a confidenţialităţii de către personalul
secretariat implicat în activitatea de colectare, prelucrare şi utilizare a informaţiei
 Dosare cu documentele de corespondenţă, eventual:
1) Dosar corespondenţă ISJ;
2) Dosar corespondenţă Primărie, Consiliul Local şi alte autorităţi locale;
3) Dosar corespondenţă Părinţi;
4) Dosar corespondenţă Alte instituţii de stat
 Proceduri operaţionale (metode de lucru stabilite şi reguli care se aplică de către
secretarul şef/secretarul şcolii, în vederea executării activităţilor a atribuţiilor sau
sarcinilor)

Consilierul pentru proiecte şi programe educative


 Decizia de numire a Consilierului pentru proiecte şi programe educative
 Raportul de activitate pe anul 2012-2013
 Planul managerial sau programul activităţilor educative extraşcolare pe anul
2012-2013
 Calendarul/graficul de desfăşurare a activităţilor educative extraşcolare în anul
şcolar 2012-2013
pag. 2
 Dosarul cu proiectele educaţionale, inclusiv cele cu finanţare internă şi
internaţională
 Dosarul cu parteneriate educaţionale
 Proceduri operaţionale (metode de lucru stabilite şi reguli care se aplică de către
consilier, în vederea executării activităţilor a atribuţiilor sau sarcinilor)

Catedre/comisii metodice
Pentru fiecare catedră/comisie metodică existentă se pregăteşte dosarul catedrei
cu următoarele documente:
 Decizia de numire a şefului de catedră/comisie metodică
 Programele şcolare aplicate de membri catedrei în anul şcolar 2012-2013, inclusiv
ordinul de ministru prin care programele şcolare respective sunt aprobate
 Raportul de activitate pe anul 2012-2013
 Planul managerial sau programul activităţilor catedrei/comisiei metodice pe anul
şcolar 2012-2013
 Calendarul/graficul de desfăşurare a activităţilor catedrei/comisiei metodice în
anul şcolar 2012-2013
 Procesele-verbale de consemnare a şedinţelor catedrei/comisiei metodice în anul
şcolar 2012-2013
 Alte documente elaborate de comisie
 Proceduri operaţionale (metode de lucru stabilite şi reguli care se aplică de către
şeful de catedră/comisie metodică, în vederea executării activităţilor a atribuţiilor
sau sarcinilor)

Personalul didactic
Fiecare cadru didactic pregăteşte portofoliul personal (un dosar cu următoarele
documente):
 Lista cu date personale: nume, iniţială şi prenume; actul de studii,
specializarea/specialitatea înscrisă pe actul de studii; gradul didactic; disciplina
pe care o predă (disciplinele pe care le predă) în anul şcolar curent; clasele pe
care le are în încadrare în anul şcolar curent
 Planificările calendaristice pentru anul şcolar curent cu menţiunea: „Planificarea a
fost elaborată în conformitate cu programa şcolară valabilă în anul şcolar curent,
aprobată prin Ordinul … nr. … din …”
 Proiecte didactice, teste aplicate elevilor, rezultatelor testelor, analize ale
evaluărilor, planuri de îmbunătăţire a performanţelor elevilor sau orice alt
document relevant pentru activitatea didactică
 Proceduri operaţionale (metode de lucru stabilite şi reguli care se aplică de către
personalul didactic al şcolii, în vederea executării activităţilor a atribuţiilor sau
sarcinilor)

Biblioteca
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare din şcoală
 Raportul de activitate al bibliotecii pe anul şcolar 2012-2013
 Planul managerial al bibliotecii
pag. 3
 Registrul inventar al bibliotecii
 Evidenţele utilizării bibliotecii de către elevi şi personalul şcolii

Serviciul contabilitate
 Proiectul de buget pentru anul 2014
 Bugetul aprobat pentru anul 2013
 Bilanţul contabil pe anul 2013
 Balanţa contabilă
 Acte contabile privind finanţarea extrabugetară
 Documente contabile privind achiziţionarea de cărţi pentru bibliotecă şi de
materiale şi mijloace didactice în anii 2011, 2012, 2013
 Proceduri operaţionale (metode de lucru stabilite şi reguli care se aplică de către
contabilul/contabilul şcolii, în vederea executării activităţilor a atribuţiilor sau
sarcinilor)

Notă. Pentru o lectură confortabilă şi rapidă a documentelor, este de preferat ca cele


organizate în dosare să nu fie în ţiple (conectarea unui document la dosar se
realizează prin perforare şi prinderea lui în dosar cu ajutorul şinei). Cum într-un dosar
sunt, de regulă, documente care vizează subiecte/tematici/categorii/arii diferite, aria
care urmează va fi separată de precedenta printr-o foaie A4, pe care se consemnează
pe scurt la ce se referă aria respectivă. Dacă se optează pentru ţiple, atunci într-o ţiplă
se introduce o singură foaie.

COORDONATOR COMISIE,
prof. ...........

pag. 4