Sunteți pe pagina 1din 119

CUPRINS

ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL


Despre învățământul Caraș-Severinean – interviu realizat cu
Prof. IOAN BENGA pentru Tribuna Învățământului 1
Analiza instituțională a Inspectoratului Școlar Județean IOAN BENGA,
Caraș-Severin LENUȚA CIUREL,
CONSTANTIN NICOLAESCU 4
Rețeaua unităților de învățământ care au funcționat în anul ELENA-DALINA RANCU,
școlar 2016-2017 și perspectiva pentru 2017-2018 ANA DAMIAN,
SIMONA VOIN 6
Învățământul în limbile minorităților GHEORGHE MANDA 9
Învățământul special și special integrat CLAUDIA ROF 13
Încadrarea cu personal didactic de predare în anul școlar
SIMONA-LILIANA STAN
2016-2017 16
Resurse umane manageriale, încadrarea cu personal de
SILVIU-NICOLAE IZVERNAR
conducere 21
Perspectiva încadrării cu personal didactic auxiliar și
LOREDANA-IONELA SAVU
nedidactic 24
Resurse materiale și financiare CRISTINA KRIȘAN 24
Inspecția școlară MANUELA STAN 27
Inspecția școlară – constatări și aprecieri ANA DAMIAN,
SIMONA VOIN,
GHEORGHE MANDA,
ADRIANA DUDAȘ-VASILE,
NICOLAE STĂNILOIU,
MANUELA STAN,
LUCIAN-ION MICLĂU,
NICOLAE CHIOSA,
ION MOATĂR,
CORNEL TODEA 28
Inspecția specială AURORA-RODICA KORKA 42
Rezultate la examenele naționale evaluare națională 2017 CONSTANTIN NICOLICEA
NICOLAE STĂNILOIU 43
Repartizarea în învățământul liceal de stat a absolvenților CLAUDIA ROF,
clasei a VIII-a CONSTANTIN NICOLICEA 46
Rezultate la olimpiade, concursuri și competiții școlare ION MOATĂR 48
Cei mai buni elevi reșițeni premiați de către SC „Caraș” SA SIMONA VOIN 55
Proiecte și programe educaționale SIMONA VOIN,
RODICA VESA 55
Activitatea psihopedagogică și de asistență educațională VALERIA UNGUR 60
Activitatea Casei Corpului Didactic Caraș-Severin NICOLETA MARCU,
ADRIANA BONCIU,
ELENA BLUJDEA,
MĂDĂLINA-MIRUNA CHIOSA
REMUS-MIHAI RÎJNIȚĂ,
LIGIA-ELENA CONSTANTIN 64
INTERVIURI INEDITE
„Am muncit toată viața, ca să trăiesc și după moartea mea” – NICOLETA MARCU,
Colonel Liviu Groza LUCIA PEIA 82
DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Buletinele informative ale Casei Corpului Didactic pentru anul
Echipa CCD CS
școlar 2016-2017 84
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
calitatea actului educaţional, cât şi siguranţa şi
„NE PROPUNEM CA, PRIN securitatea elevilor. În acest sens, în luna septembrie s-
REZULTATELE PE CARE ELEVII LE a realizat, în toate unităţile de învăţământ din judeţ,
inspecţia tematică „Pregătirea unităţilor şcolare din
VOR OBŢINE LA EXAMENELE judeţul Caraş-Severin pentru începerea anului şcolar
NAŢIONALE, SĂ OCUPĂM POZIŢII 2017-2018”. Concluziile au fost prezentate în şedinţa
cu directorii din data de 26 octombrie 2017,
MAI APROPIATE DE FRUNTEA întocmindu-se un Plan de măsuri în vederea remedierii
punctelor slabe.
CLASAMENTULUI NAŢIONAL“
În vederea ridicării calităţii actului didactic, până la
acest moment s-au derulat inspecţii şcolare generale în
şase unităţi de învăţământ şi este în desfăşurare
inspecţia pentru asigurarea calităţii educaţiei în
unităţile de învăţământ liceal tehnologic, unităţi
care au obţinut un procent de promovabilitate scăzut

Seria III Nr. 4(54)


la examenul de Bacalaureat naţional 2017.

Care sunt principalele probleme cu care se confruntă


judeţul Caraş-Severin, şcoala din judeţ în această
perioadă?

Una dintre cele mai importante probleme cu care ne


confruntăm în judeţul Caraş-Severin, judeţ foarte întins

1
ca suprafaţă, dar cu o densitate mică a populaţiei, o
constituie scăderea semnificativă a populaţiei şcolare,
datorată scăderii indicelui demografic, dar şi migrării
copiilor împreună cu părinţii în ţările vest-europene.

Școala Caraș-Severineană
Acest aspect are implicaţii asupra normării personalului
didactic şi asupra realizării formaţiunilor de studiu şi va
Prof. IOAN BENGA
avea implicaţii, peste câţiva ani, şi asupra forţei de
Inspector școlar general al ISJ Caraş-Severin
muncă. Alte situaţii-problemă sunt legate de:
Interviu apărut în TRIBUNA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
neîncadrarea unităţilor de învăţământ în costul
Nr. 1415 - noiembrie 2017
standard per elev, ieşirea din sistemul de învăţământ a
unui număr mare de cadre didactice prin reconversie
profesională la nivel naţional sau pentru inserţie pe
Stimate domnule inspector general, sunteţi de puţin
timp la conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean piaţa muncii europene; neautorizarea funcţionării unor
Caraş-Severin. Cu toate acestea, scurta perioadă care unităţi de învăţământ din mediul rural ca urmare a
s-a scurs de la învestire a fost una de activitate neaccesării de către autorităţile locale a proiectelor de
intensă, generată de lunga trenă de probleme care a investiţii pentru racordarea la reţeaua de apă potabilă
şi canalizare.
însoţit şi de această dată debutul noului an şcolar.
Cum a fost acest început pentru dvs.?
Un aspect pe care îl gestionăm în mod eficient îl
Orice început este un moment important, prin reprezintă constituirea formaţiunilor de studiu în limba
pregătirea pe care o presupune, prin provocarea pe minorităţilor naţionale, în judeţul nostru existând
care ne-o adresează, tacit. Chiar şi după 39 de ani de învăţământ în limba germană, maghiară, croată, sârbă,
cehă, ucraineană şi rromani.
petrecuţi la catedră, ca titular în aceeaşi unitate de
învăţământ, am trăit cu aceeaşi intensitate emoţiile
Despre starea învăţământului rural ce ne puteţi
începutului de an şcolar.
spune?
Este adevărat însă că, deţinând funcţia de inspector
Învăţământul rural este o componentă importantă a
şcolar general adjunct, precum şi pe cea de director la
învăţământului preuniversitar din judeţul Caraş-
Colegiul Naţional „Mircea Eliade”, Reşiţa, am acumulat
Severin. În anul şcolar 2017-2018, dintre cele 125 de
o bogată experienţă şi ştiu că începutul unui an şcolar
unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din
ne pune în faţa unei multitudini de probleme la care
judeţ, 68 funcţionează în mediul rural. Inspectoratul
trebuie să găsim soluţii.
Şcolar Judeţean Caraş-Severin monitorizează constant
modul în care se desfăşoară procesul instructiv-
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin a fost
preocupat ca acest an şcolar să debuteze cu bine în educativ atât la nivelul unităţilor de învăţământ din
toate unităţile de învăţământ, atât în ceea ce priveşte mediul urban, cât şi la nivelul unităţilor de învăţământ
din mediul rural.
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Problemele cu impactul cel mai puternic sunt legate de iniţiativelor pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii;
discrepanţele de natură socio-economică. Astfel, organizarea de activităţi extracurriculare cu rol în
întâmpinăm dificultăţi în organizare şi costuri mai creşterea motivaţiei elevilor pentru a frecventa şcoala;
ridicate pentru asigurarea învăţământului rural, în implicarea ONG-urilor şi a societăţii civile în
condiţiile geografice şi economice ale anumitor zone, implementarea măsurilor pentru reducerea părăsirii
mai îndepărtate sau chiar izolate: dificultăţi în timpurii a şcolii.
asigurarea transportului elevilor către unitatea de
învăţământ, probleme privind infrastructura şcolară, O gravă problemă cu care se confruntă, nu de ieri, de
utilităţile etc. În acest context, dintre cele 74 de clădiri azi, învăţământul preuniversitar românesc a fost
şcolare care nu aveau, la sfârşitul lunii august semnalată de curând de Federaţia Sindicatelor Libere
2017, autorizaţie sanitară de funcţionare, 67 sunt în din Învăţământ: România este singura ţară din UE care
mediul rural. lucrează la catedră cu necalificaţi, iar anul acesta au
intrat în sistem 4.500 de astfel de dascăli. Care este
Populaţia şcolară redusă din mediul rural determină situaţia la nivelul judetului dvs.? Câţi suplinitori există
funcţionarea claselor preponderent în regim simultan, în Caraş-Severin?
generând, în unele situaţii, neîncadrarea în costul
standard per elev. Consider că un învăţământ de calitate şi performant
este condiţionat de existenţa unui corp profesoral
Școala Caraș-Severineană

De asemenea, au apărut probleme legate de încadrarea competent, bine pregătit şi dedicat profesiei. Munca în
personalului didactic, cu norma în mai multe şcoli. Din şcoală presupune efort constant şi continuu, este
punct de vedere al resursei umane, se înregistrează o uneori frustrantă şi nu are rezultate imediate şi
fluctuaţie a cadrelor didactice suplinitoare, evidente pe termen scurt, dar este răsplătită
care afectează calitatea actului didactic. Datorită întotdeauna prin performanţele şcolare sau
numărului mic de elevi din mediul rural, catedrele care profesionale ale absolvenţilor. Pentru a le atinge,
sunt normate în două, trei sau chiar patru unităţi trebuie să se asigure personal didactic calificat, cu
şcolare, situate la distanţe mari unele faţă de celelalte, stabilitate pe postul/catedra pe care este încadrat.
nu sunt atractive pentru a fi ocupate de personal
didactic titular. În judeţul nostru, în acest an şcolar există un număr
total de 3.659 de cadre didactice, din care 2.569 titulari,
2

Care este rata abandonului şcolar, un flagel în creştere reprezentând un procent de 70%; 777 sunt cadre
la nivel naţional? Unde se întâlnesc cele mai ridicate didactice calificate, angajate pe perioadă determinată,
procente de părăsire timpurie a şcolii? 141 reprezintă personal didactic asociat şi 87 de cadre
didactice din categoria personal didactic pensionat. Din
Seria III Nr. 4(54)

Chiar dacă în judeţul nostru ponderea acestui fenomen păcate, avem şi 85 de cadre didactice fără studii
nu are dimensiuni alarmante, Inspectoratul Şcolar corespunzătoare postului, aproximativ 2% din totalul
Judeţean Caraş-Severin este preocupat de reducerea cadrelor didactice din judeţ. Dintre acestea, 59 au studii
ratei de abandon şcolar. superioare, dar în alt domeniu decât cel corespunzător
postului didactic pe care îl ocupă, 10 sunt studenţi în
Au fost accesate fonduri europene şi au fost curs de calificare şi 16 au doar studii medii.
implementate proiectele ,,Şcoala incluzivă, o şcoală
pentru toţi şi pentru fiecare”, ,,A doua şansă, o nouă Manualele şcolare au revenit în atenţia opiniei publice
şansă”, prin care s-a intervenit în şcolile cu procent la acest început de an şcolar, iar interzicerea
ridicat al elevilor predispuşi la risc de eşec şcolar, auxiliarelor şcolare a creat nemulţumire atât la nivelul
provenind din grupurile dezavantajate socio-economic. cadrelor didactice, cât şi al părinţilor. Care este
părerea dvs. despre situaţia creată?
Şi pentru viitor ne propunem accesarea de fonduri
europene şi, de asemenea, vom avea în vedere Hotărârea ministrului educaţiei naţionale, domnul Liviu
implementarea prioritară a măsurilor cuprinse în Marian Pop, de a nu mai permite utilizarea auxiliarelor
Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii, şcolare în unităţile de învăţământ până la adoptarea
după cum am prevăzut şi în Planul managerial al procedurilor legale pentru acreditarea/autorizarea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin pentru acestora a fost determinată de faptul că piaţa
anul şcolar 2017-2018, cu accent pe: dezvoltarea educaţională era sufocată de publicaţii care nu mai
alfabetizării funcţionale, a competenţelor-cheie şi aveau avizul ministerului şi care, într-o bună măsură,
consolidarea formării cadrelor didactice; formarea erau depăşite din punct de vedere al conţinutului
cadrelor didactice care lucrează cu elevii cu CES sau a informaţional, neadaptate noului curriculum şcolar. În
celor care lucrează în comunităţi izolate; consolidarea prezent, prin OMEN nr. 5062 din 26 septembrie 2017,
şi extinderea diferitelor programe de prevenire şi s-a creat cadrul legislativ necesar, urmărindu-se ca în
remediere, inclusiv a programului Şcoală după şcoală; şcoli să fie utilizate auxiliare didactice de calitate, care
asigurarea unei oferte adecvate de programe să vizeze în mod explicit formarea competenţelor
educaţionale de tipul A doua şansă; crearea de sisteme generale şi/sau a celor specifice ale elevilor şi să
de monitorizare pentru a surprinde efectul calitativ al corespundă cerinţelor curriculumului naţional şi
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
programelor pentru olimpiadele şcolare aprobate prin capacităţii de inovare la nivelul unităţilor de
ordin al ministrului, în vigoare. învăţământ; consiliere, sprijin şi îndrumare.

Consider că s-a creat o falsă criză, datorată întârzierii În vederea stimulării performanţei şcolare în judeţul
procedurilor de licitaţie şi a obligativităţii respectării nostru, în perioada imediat următoare, personal voi
termenelor legale, alimentată de opinia unor persoane acţiona în direcţia înfiinţării în municipiul Reşiţa a unui
mai mult sau mai puţin abilitate să-şi exprime părerile Centru de excelenţă pentru disciplinele matematică,
privind oportunitatea editării unor manuale şcolare informatică, fizică, chimie şi a unui liceu cu program
pentru anumite discipline de studiu. Nu au existat sportiv, la momentul actual existând doar clase cu
sincope în desfăşurarea procesului instructiv-educativ profil sportiv.
în unităţile de învăţământ din judeţul Caraş-Severin,
încă de la începutul anului şcolar, manualele şcolare au Nu în cele din urmă, cu ce speranţe priviţi spre acest
fost asigurate pentru toţi elevii din învăţământul an şcolar?
obligatoriu, elevilor din clasa a V-a fiindu-le distribuit
Compendiul introductiv pentru gimnaziu. Am convingerea că, împreună cu echipa din
inspectoratul şcolar şi cu colegii din unităţile de

Seria III Nr. 4(54)


Legea manualelor şi perspectiva editurii unice, cu învăţământ, vom reuşi să transformăm şcoala caraş-
capital exclusiv de stat, a declanşat un val de severineană într-o instituţie deschisă către comunitate,
nemulţumiri. E bine, e rău ca o singură editură să care oferă o educaţie de calitate şi care asigură accesul
scoată manuale pe piaţa şcolară din ţara noastră? la educaţie şi şanse egale pentru toţi copiii. Ne
propunem ca, prin rezultatele pe care elevii le vor
În momentul actual, manualele şcolare se obţine la examenele naţionale, să ocupăm poziţii mai
achiziţionează de către Ministerul Educaţiei Naţionale apropiate de fruntea clasamentului naţional la
din fonduri provenite de la bugetul de stat, dar Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat

3
ministerul nu are şi drepturile de publicare, nefiind 2018, istoria acestor locuri obligându-ne prin numărul
proprietarul manuscriselor sau al produselor. Orice mare de intelectuali pe care judeţul Caraş-Severin i-a
modificare a unui manual este posibilă numai cu dat ţării şi lumii.
acordul editorului, licitaţiile de manuale şcolare noi

Școala Caraș-Severineană
fiind mult întârziate din cauza posibilităţii neîngrădite Cred că, pornind de la realităţile de azi, trebuie să-i
de contestare repetată a diferitelor etape în derularea pregătim pe copiii noştri pentru ziua de mâine, să-i
procedurii de editare. învăţăm să se adapteze la schimbările sociale şi
economice ale unei lumi în continuă transformare şi
Legea manualului şcolar va avea în vedere ca manualul să acţioneze pentru progresul durabil.
să fie considerat bun de interes public, în această
situaţie Ministerul Educaţiei Naţionale achiziţionând Interviu realizat de Oana PANAIT
conceptul de la autori, manualul intrând în patrimoniul TRIBUNA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
ministerului şi evitându-se, astfel, recurenţa ulterioară
pe chestiunea drepturilor de autor. În acest context,
pentru o reformă în asigurarea manualelor şcolare,
consider că este necesară o editură unică, cu capital
exclusiv de stat, pentru tipărirea acestora.

Domnule inspector general, care sunt principalele


direcţii pe care veţi acţiona, la nivelul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Caraş-Severin, în anul şcolar 2017-
2018?

Pornind de la premisa că învăţământul trebuie să joace


un rol fundamental într-o societate a cunoaşterii şi a
învăţării pe tot parcursul vieţii, echipa managerială a
Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin va
acţiona pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-
educativ prin implementarea politicilor educaţionale
europene şi naţionale în şcolile din judeţ; asigurarea
aplicării strategiei instituţionale; compatibilizarea
demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative;
monitorizarea asigurării calităţii procesului educaţional
şi managerial; implementarea curriculumului naţional
şi a dezvoltărilor locale de curriculum în toate unităţile
de învăţământ; sprijinirea dezvoltării instituţionale, a

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
 Principiul coerenţei – aplicarea politicii
ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A educaţionale în mod coerent, inteligibil
INSPECTORATULUI ŞCOLAR pentru beneficiarii şi receptorii acestei

JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN Analiza SWOT a activităţii Inspectoratului Şcolar


Judeţean Caraş-Severin la sfârşitul anului şcolar 2016
Activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean – 2017
Caraş-Severin a fost racordată la obiectivele majore Analiza mediului intern:
care structurează politica educaţională a Guvernului PUNCTE TARI:
României, la priorităţile politicii educaţionale şi  Asigurarea transparenţei decizionale la nivelul
direcţiile strategice ale Ministerului Educaţiei instituţiei proprii şi în sistem;
Naţionale, respectiv:  Eficientizarea comunicării pe verticală, atât
 asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea ascendent, cât şi descendent, prin intermediul
accesului la educaţie; poştei electronice;
 conceperea unui curriculum pentru  Consilierea managerilor şcolari prin derularea
învăţământul preuniversitar centrat pe inspecţiilor generale/tematice şi a şedinţelor
competenţe; cu directorii;
 asigurarea calităţii educaţiei şi  Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile
Școala Caraș-Severineană

compatibilizarea sistemului naţional de administraţiei publice locale şi teritoriale;


învăţământ cu sistemul european de  Derularea programelor de reabilitare,
educaţie şi formare profesională; reparaţii şi consolidări ale şcolilor de către
 reforma structurală în domeniul resursei consiliile locale;
umane implicate în educaţie;  Dezvoltarea progresivă a culturii
 dezvoltarea instituţională şi stimularea organizaţionale la nivelul şcolilor din judeţ,
educaţiei permanente; printr-un management implicativ, participativ;
 reforma educaţiei timpurii -  Diseminarea informaţiilor privind respectarea
transformarea educaţiei în resursă de şi aplicarea legislaţiei generale şi specifice;
bază a modernizării României;  Monitorizarea şi actualizarea permanentă a
 reconstrucţia învăţământului în mediul bazei de date cu personal de conducere prin
4

rural; emiterea deciziilor aferente;


 deschiderea sistemului educaţional şi de  Angajarea personalului didactic pentru anul
formare profesională către comunitate, şcolar 2016-2017 prin realizarea tuturor
către societate şi către mediile: social, etapelor cuprinse în Calendarul de mişcare a
Seria III Nr. 4(54)

economic şi cultural. personalului didactic;


 compatibilizarea europeană prin  Fundamentarea cifrei de şcolarizare şi
dezvoltarea instituţională şi promovarea stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ
educaţiei permanente; preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2016-
 creşterea capacităţii instituţionale, 2017, în baza Planul Regional de Acţiune
pentru elaborarea şi gestionarea pentru Dezvoltarea Învăţământului
proiectelor. Profesional şi Tehnic (PRAI), Planul Local de
Activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş- Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului
Severin a avut la bază următoarele principii: Profesional şi Tehnic (PLAI) şi Planul de
 Principiul comunicării şi transparenţei – Acţiune al Şcolii (PAS) care stabilesc
furnizarea de informaţii complete şi corecte (prognozează) nevoia de calificare pe termen
privind politica educaţională, programele, mediu şi scurt;
proiectele şi strategiile instituţiei;  Dotarea unor unităţi de învăţământ cu
 Principiul participării - consultarea şi mobilier şi echipamente noi;
participarea tuturor partenerilor implicaţi în  Derularea proiectelor finanţate din fonduri
educaţie în procesul adaptării şi implementării structurale;
politicii educaţionale la nivelul judeţului;  Confirmarea valorii unora dintre elevii
 Principiul responsabilităţii – stabilirea clară a participanţi la olimpiade judeţene, naţionale şi
funcţiilor şi rolurilor deţinute la nivelul internaţionale;
instituţiei şi asumarea responsabilităţii pentru  Participarea cadrelor didactice la stagii de
activitatea acesteia; formare specifice;
 Principiul eficienţei – elaborarea şi aplicarea în  Otimizarea transportului şcolar prin
termen a programelor şi strategiilor achiziţionarea de microbuze şcolare;
educaţionale în concordanţă cu nevoile  Gestionarea eficientă a resurselor alocate
comunităţii şi specificul judeţului; pentru investiţii şi accesarea de fonduri
privind continuarea lucrărilor de reabilitare la
nivelul unităţilor de învăţământ;

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
 Dezvoltarea instituţională a unităţilor de  Implementarea greoaie a mecanismelor
învăţământ profesional şi tehnic prin calităţii în unele unităţi de învăţământ, cu
şcolarizarea unor preponderenţă din mediul rural;
domenii/profiluri/calificări/specializări  Înregistrarea unei rate îngrijorătoare a
solicitate pe piaţa muncii; abandonului şcolar;
 Participarea resurselor umane la programe de  Înregistrarea unui număr mare de absenţe
formare specifică; nemotivate la sfârşitul anului şcolar;
 Monitorizarea la nivelul judeţului a calităţii  Existenţa unei rate ridicate de părăsire a
actului didactic prin realizarea inspecţiilor sistemului de educaţie;
generale, de specialitate şi tematice cuprinse  Interesul şi implicarea scăzută a unor părinţi în
în Graficul unic de inspecţii; cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii ;
 Derularea programelor specifice pe nivel de  Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru
vârstă, pregătire, specializare (“Erasmus+”, cunoaşterea problematicii şi a documentelor
“Informare şi consiliere privind cariera”, de strategie educaţională privind asigurarea
“Educaţia pentru sănătate”, „Educaţie pentru calităţii în educaţie;
cetăţenie democratică” etc.);  Disfuncţionalităţi sau comunicare formală, în

Seria III Nr. 4(54)


 Colaborarea cu partenerii sociali – relaţia şcoală – familie;
organizaţiile sindicale din învăţământul  Subiectivism şi unele neconcordanţe în
preuniversitar; procesul de evaluare, mai ales la clasele de
 Rolul Casei Corpului Didactic în activitatea de elevi care susţin evaluarea naţională şi
pregătire şi formare a cadrelor didactictice. examenul de bacalaureat;
PUNCTE SLABE :  Eficienţa scăzută şi formalismul activităţilor de
 Practicarea în unele unităţi şcolare a unui formare continuă la nivelul comisiilor
management improvizat, neprofesional; metodice din şcoli;

5
 Existenţa în unele şcoli a documentelor  Insuficienta informare a unor cadre didactice
manageriale nerelevante, nerealiste, fapt ce asupra noutăţilor privind programele
dovedeşte formalism şi superficialitate; structurate pe competenţe, proiectele de
 Constituirea unor Consilii de Administraţie reformă, aplicarea legislaţiei şcolare;

Școala Caraș-Severineană
formale în unele unităţi, slaba lor  Analiza superficială a rezultatelor
funcţionalitate; nesatisfăcătoare la examenul de bacalaureat,
 Colaborare insuficientă între directori şi a cauzelor acestora şi lipsa planurilor de
directori adjuncţi în anumite unităţi de recuperare individualizate pe elev.
învăţământ; OPORTUNITĂŢI
 Nereguli în ceea ce priveşte întocmirea  Programele şi politica Guvernului în domeniul
documentelor manageriale şi şcolare; educaţiei;
 Neîntocmirea fişelor posturilor pentru  Colaborarea cu Ministerul Educaţiei Naţionale
personalul din subordine sau având caracter - Strategia M.E.N. privind îmbunătăţirea
formal; calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi
 Neîntocmirea la timp a documentelor formare profesională, facilitarea accesului
solicitate de autorităţi sau ISJ; tuturor la sistemele de educaţie şi formare
 Lipsa abilităţilor de rezolvare a conflictelor de profesională, deschiderea sistemelor de
către unii directori ; educaţie şi formare profesională către
 Existenţa unor unităţi şcolare cu societate;
promovabilitate foarte scăzută la examenele  Fondurile structurale POSDRU - Ghidurile
naţionale de evaluare naţională a elevilor de solicitantului pentru cererile de propuneri de
clasa a VIII-a şi bacalaureat; proiecte strategice şi de grant;
 Lipsa de experienţă a unor manageri şcolari în  Programele naţionale şi europene de
derularea proiectelor; finanţare a proiectelor în educaţie;
 Neimplementarea la toate nivelurile a  Proiectele pentru dezvoltarea învăţământului
standardelor de management cuprinse în profesional şi tehnic;
codul controlului intern (S.C.M.I.);  Buna colaborare cu reprezentaţii autorităţii
 Calitate scăzută a actului didactic prin locale - Instituţia Prefectului şi Consiliul
insuficienta pregătire metodică la nivelul Judeţean Caraş-Severin;
disciplinei de învăţământ a cadrelor didactice  Organizarea Centrului Judeţean de Resurse şi
tinere, debutante; Asistenţă Educaţională, cu extinderea reţelei
 Omisiunea/întârzierea aplicării legislaţiei în de consilieri şcolari;
vigoare, prin interpretarea eronată a  Parteneriatul cu C.L.D.P.S. – Comitetul Local
prevederilor acesteia de către unii manageri de Dezvoltare a Parteneriatului Social;
şcolari;

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

 Parteneriatele locale, judeţene, naţionale şi de studii ale elevilor prin migrarea părinţilor
europene încheiate cu diverse instituţii şi acestora pe piaţa muncii europene;
organizaţii.  Inconsecvenţa unor parteneri educaţionali;
AMENINŢĂRI  Neautorizarea funcţionării unor unităţi de
 Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii învăţământ din mediul rural ca urmare a lipsei
asupra normării personalului didactic şi a proiectelor de investiţii pentru racordarea la
realizării formaţiunilor de studiu; reţeaua de apă potabilă şi canalizare;
 Ieşirea din sistemul de învăţământ a unui  Lipsa de experienţă a unor manageri în
număr mare de cadre didactice prin accesarea de fonduri europene/scrierea de
reconversie profesională la nivel naţional sau proiecte eligibile;
pe piaţa muncii europene;  Slaba motivaţie a cadrelor didactice pentru
 Lipsa de atractivitate a sistemului de desfăşurarea de activităţi educative
învăţământ pentru tinerii absolvenţi ai extraşcolare.
universităţilor;
 Întârzierea/blocarea investiţiilor în Prof. IOAN BENGA
învăţământ prin alocarea unui fond insuficient Inspector școlar general
din PIB; Prof. LENUȚA CIUREL
 Insuficienţa fondurilor financiare alocate
Școala Caraș-Severineană

Inspector școlar general adjunct


unităţilor şcolare de către consiliile locale; Prof. dr. CONSTANTIN NICOLAESCU
 Creşterea numărului de solicitări pentru Inspector școlar general adjunct
aplicarea Apostilei de la Haga pe documentele

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE AU FUNCŢIONAT ÎN


ANUL ŞCOLAR 2016-2017 ŞI PERSPECTIVA PENTRU ANUL ŞCOLAR
2017-2018
1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE STAT ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR
6

 Învăţământul de stat :
În judeţul Caraş-Severin, în anul 2016-2017 a funcţionat o reţea şcolară formată din 447 de unităţi de
învăţământ de stat, din care 125 sunt unităţi cu personalitate juridică şi 322 structuri, 136 în mediul urban şi 311
Seria III Nr. 4(54)

în mediul rural.

REŢEAUA ŞCOLARĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT 2016-2017


Nivel de Mediu de rezidenţă Situaţie juridică
Tip TOTAL
învăţământ Urban Rural PJ Structură
PREPRIMAR Grădiniţe 227 69 158 13 214
PRIMAR Şcoli primare 76 9 67 1 75
GIMNAZIAL Şcoli gimnaziale 97 18 79 71 26
PROFESIONAL Școala profesională agricolă 1 - 1 1 -
LICEAL Licee, colegii 29 23 6 29 -
Şcoli speciale 6 6 0 4 2
Cluburi sportive şcolare 3 3 0 2 1
ALTE TIPURI
CCD, CJRAE, CJAPP 3 3 0 2 1
Palate şi cluburi 5 5 0 2 3
TOTAL 447 136 311 125 322

 Învăţământul particular :
Priorităţi ale activităţii din domeniul pluralismului educaţional în judeţul Caraş-Severin, an şcolar 2016-2017:
 Dezvoltarea reţelei şcolare preuniversitare particulare prin înfiinţarea de noi unităţi şcolare şi prin
acreditarea celor existente;
 Sprijinul acordat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, prin inspecţii şcolare de specialitate,
unităţilor şcolare care solicită autorizarea provizorie de funcţionare, precum şi a celor care întocmesc
documentaţia privind obţinerea acreditării;
 Colaborarea cu ARACIP şi transmiterea informaţiei în teritoriu;

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
 Colaborarea cu CCD Caraş-Severin privind informarea şi integrarea cadrelor didactice din învăţământul
particular în programe de formare şi perfecţionare profesională;
 Colaborarea cu reprezentanţii comunităţii locale privind amenajarea şi închirierea unor spaţii cu scopul
de a facilita activităţi didactice solicitate sau necesare în comunitate;
 Diseminarea ofertei de învăţământ privat de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin,
prestigiul instituţiei oferind garanţii celor interesaţi de un astfel de proiect educational.
În anul şcolar 2016-2017, în judeţul Caraş-Severin a funcţionat o reţea şcolară formată din 5 unităţi de
învăţământ particular, în mediul urban, dintre care 2 sunt grădiniţe şi 3 şcoli postliceale, după cum urmează:
 Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Tinker Bell” Bocşa;
 Grădiniţa cu Program Normal ,,Sf. Ursula” Caransebeş;
 Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Moldova Nouă;
 Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” Caransebeş;
 Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş

SITUAȚIA STATISTICĂ 2016-2017 - ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR- EDUCAȚIE TIMPURIE

Seria III Nr. 4(54)


Nr. şi data decizie
ISJ/
Număr de grupe şi număr de preşcolari
Nr. şi data
Nr Denumirea 2016-2017
Denumirea ordin de ministru
. unităţii Grupa mare/
persoanei privind Grupa mică Grupa mijlocie
cr de pregătitoare
juridice autorizarea/
t. învăţământ Număr Număr Număr Număr Număr Număr
acreditarea
grupe copii grupe copii grupe copii
1. OMEN Nr.
Grădiniţa cu
Fundaţia 4764/24.08.2010

7
Program
Umanitară privind acordarea
Prelungit - - 1 15 1 15
”Triumful autorizării de
”Tinker Bell”
Inimii” functionare
Bocşa
provizorie

Școala Caraș-Severineană
OMECTS Nr.
Grădiniţa cu
Asociaţia 4915/31.07.2012
Program
Grădiniţa privind acordarea
2. Normal - - 1 15 1 15
„Sf.Ursula” autorizării de
„Sf. Ursula”
functionare
Caransebeş
provizorie

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
Nr. şi data decizie
Număr de clase pe ani de studiu şi număr de elevi
ISJ/Nr. şi data
Denumire 2016-2017
ordin de ministru
Denumirea a unităţii Tot
Nr. privind An I An II An III
persoanei de al
crt. autorizarea/
juridice învăţămâ Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
acreditarea
nt clase elevi clase elevi clase elevi
Şcoala OMECS Nr. 5187/
Fundaţia Postliceală 11.09.2015
Cultural - „Henri pentru acordarea
1. Umanitară Coandă” acreditării, calificarea
106 1 40 1 32 1 34
„Henri Coandă” Moldova asistent medical
Nouă generalist
OMENCS Nr.
3527/28.03.2016
pentru acordarea
acreditării, calificarea
Şcoala asistent medical
Asociaţia Postliceală generalist
2. Femeilor Sanitară OMETCS Nr. 181 2 60 2 56 2 65
Caransebeşene „Banatul” 5492/15.11.2013
Caransebeş privind acordarea
autorizării de
functionare provizorie,
calificarea asistent
medical de farmacie

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Şcoala
Asociaţia OMETCS Nr.
Postliceală
Umanitară 4732/12.07.2012
Sanitară
3. ,,Societatea
„Carol
privind acordarea 240 2 65 3 76 3 99
Doamnelor din autorizării de
Davila”
Călan” functionare provizorie
Caransebeş
TOTAL 527 5 165 6 164 6 198

SITUAȚIA ȘCOLARIZĂRII PE DOMENII ȘI CALIFICĂRI PROFESIONALE


Nr. clase şi nr. elevi -
Nr. ordinului
înscrişi în anul şcolar
ministrului de
2016-2017
Denumirea Buge Zi/ Şcoală postliceală
Calificarea
unităţii de t/ ser Domeniul Nr. clase Nr. elevi
profesională
învăţământ taxa al
a a an a a a autoriza
n n III n n n acreditare
re
I II I II II
I
Școala
Sănătate şi 5187/
Școala Caraș-Severineană

Postliceală Asistent medical 4 3 3


Taxă zi asistenţă 1 1 1 11.09.2015
"Henri Coandă" generalist 0 2 4
pedagogică
Moldova Nouă

Nr. clase şi nr. elevi -


Nr. ordinului
înscrişi în anul şcolar
ministrului de
2016-2017
Şcoală postliceală
Denumirea Buge Zi/
Calificarea
unităţii de t/ ser Domeniul Nr. clase Nr. elevi
profesională
învăţământ taxa al
a a a a a a

autorizare

acreditare
n n n n n n
I II II I II II
8

I I
Școala
Postliceală Sănătate şi
Asistent medical 6 3 4 3527/
Sanitară Taxă zi asistenţă 2 1 1
Seria III Nr. 4(54)

generalist 0 9 3 28.03.2016
,,Banatul” pedagogică
Caransebeş
Școala
Postliceală Sănătate şi 5492/
Asistent medical 1 2
Sanitară Taxă zi asistenţă 0 1 1 0 15.11.20
de farmacie 7 2
,,Banatul” pedagogică 13
Caransebeş

Nr. clase şi nr. elevi –


Nr. ordinului
înscrişi în anul şcolar 2016-
ministrului de
2017
Denumirea Buge Zi/ Calificarea Şcoală postliceală
unităţii de t/ sera Domeniul profesional
Nr. clase Nr. elevi
învăţământ taxă l ă
autorizare

acreditare

a a an a a an
n n III n n III
I II I II
Școala
Postliceală Sănătate şi Asistent 4732/
4 5
Sanitară ”Carol Taxă zi asistenţă medical 1 2 2 57 12.07.2
0 0
Davila” pedagogică generalist 012
Caransebeş
Școala
Postliceală Sănătate şi Asistent 4732/
2 2
Sanitară ”Carol Taxă zi asistenţă medical de 1 1 1 42 12.07.2
5 6
Davila” pedagogică farmacie 012
Caransebeş

Prof. ELENA-DALINA RANCU, inspector școlar


Prof. ANA DAMIAN, inspector școlar
Prof. SIMONA VOIN, inspector școlar

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR


În învăţământul destinat minorităţilor cehă, croată, maghiară, ucraineană, sârbă şi germană din judeţul
Caraş-Severin, în anul şcolar 2016-2017, au funcţionat 131 de clase/grupe, care au cuprins 1782 elevi.
Învăţământul preprimar a cuprins 28 de grupe cu 357 copii.
Limba rromani a fost predată unui număr de 129 elevi în următoarele unităţi de învăţământ: Liceul Teoretic
”Diaconovici-Tietz” Reşiţa (structura Şcoala Gimnazială Nr. 1 Reşiţa), Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Reşiţa
(structura Școala Gimnazială Nr. 12 Reşiţa – Structura Şcoala Primară Câlnic), Colegiul Naţional „Traian Lalescu”
Reşiţa (Şcoala Primară Mociur), Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu (Structura Şcoala Gimnazială Maciova).
Dintre aceştia, 11 studiază “Istorie şi tradiţii rrome“.

REŢEAUA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR 2016-2017


Limba Limba Limba Limba
Limba cehă Limba croată Limba sârbă Total
maghiară ucraineană germană rromani
Nivel
de

Seria III Nr. 4(54)


învăţământ Grupe/ Copii/
Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase elevi
Clase Elevi

Preprimar 2 11 4 30 1 10 3 36 10 117 8 153 - - 28 357

Primar 4 31 10 124 - - 6 83 13 171 9 162 7 82 49 653

Gimnazial 3 33 9 148 - - 6 84 10 215 8 90 4 47 40 617

Liceal 0 0 4 35 0 0 0 0 2 32 8 88 0 0 14 155

9
Total 9 75 27 337 1 10 15 203 35 535 33 493 11 129 131 1782

Școala Caraș-Severineană
În judeţul Caraş-Severin, învăţământul destinat minorităţilor naţionale cuprinde 7 etnii: cehă, croată,
maghiară, ucraineană, sârbă, germană şi rromă, după cum urmează:

LIMBA CEHĂ
Preprimar Primar Gimnazial
Nr. Total
Unitatea de învăţământ
crt. Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/
Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
1. Şcoala Gimnazială Sfânta –
2 11 1 10 3 21
Elena
2. Şcoala Gimnazială Gîrnic - - 1 3 1 3
3. Şcoala Gimnazială Bigăr - - 1 3 1 3
4. Studiul limbii materne 1 15 3 33 4 48
Total 2 11 4 31 3 33 9 75

LIMBA CROATĂ
Preprimar Primar
Gimnazial Liceal Total
Nr. Unitatea de
crt. învăţământ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/
Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
1 Şcoala 1 11 1 12 2 23
Primară
Caraşova
2 Şcoala 1 6 1 10 - - - - 2 16
Gimnazială
Nermet -
Grădiniţa
PN
3 Şcoala 1 5 1 7 - - - - 2 12
Gimnazială
Rafnic -

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Grădiniţa
PN
4 Şcoala 1 8 1 6 - - 2 14
Gimnazială
Clocotici -
Grădiniţa
PN
5 Liceul - - 2 28 4 35 6 63
Bilingv
Româno-
Croat
Caraşova
6 Studiul 4 73 9 148 13 221
limbii
materne
Total 4 30 10 136 9 148 4 35 27 349

LIMBA MAGHIARĂ
Școala Caraș-Severineană

Preprimar
Nr. Unitatea de Total
crt. învăţământ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/
Clase Elevi Clase Elevi
1 Grădinița P.P.
Nr. 2 Reşiţa 1 10 1 10
Total 1 10 1 10

LIMBA UCRAINEANĂ

Unitatea Preprimar Primar Gimnazial Total


10

Nr.
de
crt. Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/
învăţământ
Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
1.Şcoala 1 15 1 12 2 27
Seria III Nr. 4(54)

Gimnazială
Cornuţel
2.Grădiniţa 1 14 1 14
PN
Copăcele
3.Şcoala 1 7 1 7
Primară
Zorile
4.Studiul 5 71 6 84 11 155
limbii
materne
Total 3 36 6 83 6 84 15 203

LIMBA SÂRBĂ
Preprimar Primar
Unitatea Gimnazial Liceal Total
Nr.
de
crt. Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/
învăţământ
Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
1.Şcoala 1 7 1 5 1 1 - - 3 13
Gimnazială
Belobreşca
2.Şcoala 1 17 - - - - 1 17
Primară
Radimna
3.Şcoala 1 8 - - 1 8
Gimnazială
Pojejena-

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Grădiniţa
PN
4.Şcoala 1 10 - - 1 10
Gimnazială
Liubcova –
Grădiniţa
PN
5.Grădiniţa 1 13 - - - - 1 13
PN6
Moldova
Veche
6.Şcoala 1 13 1 4 - - 2 17
Primară
Măceşti
7.Şcoala 1 7 - - 1 7

Seria III Nr. 4(54)


Primară
Câmpia
8.Şcoala 2 28 - - 2 28
Gimnazială
Socol
9.Şcoala 1 14 1 4 - - 2 18
Gimnazială
Zlatiţa

11
10.
Studiul 10 158 9 214 2 32 21 404
limbii
materne
Total 10 117 13 171 10 215 2 32 35 535

Școala Caraș-Severineană
LIMBA GERMANĂ
Preprimar Primar Gimnazial Liceal Total
Nr. Unitatea de
crt. învăţământ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/
Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
1 Grădiniţa 1 20 - - - - - - 1 20
P.N.
Prichindelul
- UT
2 Grădiniţa 1 25 - - - - - - 1 25
P.P.
Dumbrava
Minunată -
PJ
3 Grădiniţa 1 25 - - - - - - 1 25
P.P.
Semenic -
PJ
4 Grădiniţa 1 12 - - - - - - 1 12
PN Nr. 5
Reşiţa
5 Grădiniţa 1 22 - - - - - - 1 22
PN Nr. 5
Caransebeş
6 Grădiniţa 1 18 - - - - - - 1 18
PP Nr. 4
Caransebeş
7 Liceul - - 5 112 4 50 4 35 13 197
Teoretic
Diaconovici-
Tietz Reşiţa

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
8 Colegiul - - 4 50 4 40 4 53 12 143
Național C.
D. Loga
Caransebeş
9 Liceul 1 13 1 13
Mathias
Hammer -
Şcoala Nr. 2
Anina,
Grădinița
PN Nr. 5
10 Grădiniţa 1 20 - - - - - - 1 20
PN Nr. 3
Oraviţa
Total 8 155 9 162 8 90 8 88 33 495

LIMBA RROMANI
Nr.
Școala Caraș-Severineană

crt. Unitatea de Preprimar Primar Gimnazial Liceal Total


învăţământ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/ Grupe/ Copii/
Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
1. Grădiniţa - - - - - -
PN
Maciova
2. Școala - - 2 24 1 14 - - 3 38
Gimnazială
Constantin
Daicoviciu
12

(Structura
Şcoala
Gimnazială
Maciova)
Seria III Nr. 4(54)

3. Şcoala - - 3 33 - - 3 33
Gimnazială
Nr. 1 Reşiţa
4. Colegiul - - 2 41 - - - - 2 41
Naţional
Traian
Lalescu
Reşiţa
(Şcoala
Primară
Mociur)
5 Colegiul - - 1 17 - - - - 1 17
Naţional
Mircea
Eliade
Reşiţa
(Structura
Şcoala
Primară
Câlnic)
TOTAL 5 82 4 47 - - 9 129

Prof. GHEORGHE MANDA, inspector școlar

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
integraţi de regulă în şcolile de masă şi beneficiază de
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ŞI servicii educaţionale de sprijin (pe lângă asistenţa
SPECIAL INTEGRAT psihopedagogică).
Incluziunea presupune ca şcolile şi sistemul
În anul şcolar 2016- 2017, activitatea educaţional, în general, să se schimbe şi să se adapteze
desfăşurată în unităţile de învăţământ special şi nevoilor elevului. Ne aflăm într-un amplu proces de
special integrat judeţul Caraş-Severin a vizat: integrare a copiilor cu dizabilităţi în şcolile de masă. În
 Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă paralel cu procesul de integrare se dezvoltă serviciile
psihopedagogică, educaţională şi de educaţionale adresate copiilor, cadrelor didactice,
profesionalizare pentru copiii / elevii cu cerinţe părinţilor şi membrilor comunităţii, se realizează
educaţionale special; treptat adaptarea şi diferenţierea curriculară, ceea ce
 Dezvoltarea capacităţii unităţilor de învăţământ presupune o mişcare spre incluziune şcolară. În judeţul
special şi special integrat şi a Centrului Logopedic nostru s-a mărit numărul unităţilor de învăţământ
Interşcolar în ceea ce priveşte asigurarea şi integratoare la 89, fapt care relevă înţelegerea
evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite; importanţei integrării şi incluziunii.
 Asigurarea accesului copiilor/ tinerilor la servicii În anul şcolar 2016-2017, atât în cadrul

Seria III Nr. 4(54)


educaţionale de calitate; consfătuirilor judeţene, cât şi în cadrul întâlnirilor de la
 Creşterea calităţii procesului de predare- nivelul fiecărei unităţi de învăţământ special au fost
învăţare-evaluare şi terapeutic-recuperator dezbătute actele normative generale care
asigurate în unităţile de învăţământ special şi reglementeză educaţia şi documentele legislative
special integrat şi în Centrul Logopedic specifice învăţământului special. Copiii sau tinerii cu
Interşcolar; deficienţe, au dreptul la educaţie gratuită, adaptată la
 Încurajarea dezvoltării profesionale continue a nevoile şi cerinţele lor, conform articolului 28 din
personalului şcolii prin participarea la programe Convenţia cu privire la drepturile copilului, convenţie la

13
de formare continuă, proiecte europene care România este parte semnatară, alături de alte 190
Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională de state. Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, în
pentru toate categoriile de copii cu cerinţe timpul inspecţiilor tematice, dar şi cu ocazia diferitelor
vizite în unităţile de învăţământ special, a fost

Școala Caraș-Severineană
educaţionale speciale din judeţ;
 Promovarea educaţiei speciale, a educaţiei monitorizată cunoaşterea, respectarea şi aplicarea
incluzive şi a serviciilor terapeutic-recuperatorii legislaţiei. Nu s-au înregistrat cazuri de nerespectare
pentru copiii / elevii cu nevoi educaţionale sau de încălcare a legislaţiei. Asigurarea cadrului
special; metodologic privind organizarea şi desfăşurarea
 Dezvoltarea relaţiilor şcolii cu comunitatea şi activităţilor metodico-ştiinţifice învăţământul Special
părinţii (activităţi de implicare a părinţilor în viaţa din judeţul Caraş-Severin a urmărit în anul şcolar 2016-
şcolii, acţiuni de educaţie a părinţilor etc); 2017 să acorde şanse egale în educaţie tuturor copiilor,
 Adecvarea ofertelor educaţionale ale unităţilor indiferent de posibilităţile lor de învăţare, de
de învăţământ special la nevoile de servicii de participare şi de dezvoltare. Pentru realizarea acestui
asistenţă specializată existente la nivelul deziderat, în unităţile de învăţământ special din judeţ
comunităţii locale; s-au conturat două direcţii principale de acţiune:
 Eficientizarea formării continue a cadrelor  schimbarea percepţiei faţă de copilul
didactice. cu dizabilităţi şi faţă de sistemul
În judeţul Caraş-Severin există următoarele educativ care-l deserveşte, prin
oferte educaţionale pentru copiii/tinerii cu CES: deschiderea către comunitate;
 educaţie specializată, în concordanţă cu tipul  asigurarea flexibilităţii şi
şi gradul deficienţei prin unităţile şcolare performanţei actului educativ,
speciale; terapeutic-recuperator şi a celui de
 educaţie specializată în şcolile de masă, unde profesionalizare a copiilor/ elevilor/
beneficiază de servicii educaţionale de sprijin. tinerilor cu dizabilităţi.
Integrarea este procesul de asimilare a Integrarea şcolară a copiilor cu CES se
elevului în cadrul învăţământului obişnuit (general), realizează prin unităţi de învăţământ special, prin grupe
proces prin care elevul se adaptează şcolii în timp ce şi clase speciale integrate în şcolile publice şi individual
aceasta rămâne, în cea mai mare parte, neschimbată. în unităţi de învăţământ preşcolare şi şcolare obişnuite.
Integrarea şcolară a copiilor cu CES se Copiii cu deficienţe medii, profunde, severe şi/sau
realizează prin unităţi de învăţământ special, prin grupe asociate sunt înscrişi de regulă în şcolile speciale. Copiii
şi clase speciale integrate în şcolile publice şi individual cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu
în unităţi de învăţământ preşcolare şi şcolare obişnuite. tulburări socio-afective sau de comportament sunt
Copiii cu deficienţe medii, profunde, severe şi/sau integraţi de regulă în şcolile de masă şi beneficiază de
asociate sunt înscrişi de regulă în şcolile speciale. Copiii servicii educaţionale de sprijin (pe lângă asistenţa
cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu psihopedagogică).
tulburări socio-afective sau de comportament sunt

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Asigurarea şi respectarea drepturilor elevilor cu  Programul de intervenţi primară ce se
cerinţe educative speciale, în general, şi în particular a desfăşoară în scopul formării şi dezvoltării
dreptului la educaţie, şi plasarea acestora într-o zonă unei autonomii funcţionale pentru copiii cu
de interes special, oferirea unor servicii educaţionale dizabilităţi neuro-psiho-motorii aflaţi în
de calitate copiilor/elevilor cu CES prin valorificarea sistem intern săptămânal, sector de
maximă a potenţialului existent, în scopul integrării observaţie sau activităţi de zi;
socio-profesionale, constituie ceea ce unităţile de  Program de stimulare polisenzorială;
învăţământ special din judeţul Caraş-Severin îşi propun  Programe extracurriculare cu scop de
să realizeze. intagrare în comunitate, de formare de
Reţeaua şcolară de învăţământ special a abilităţi sociale şi de loisir.
cuprins în anul şcolar 2016-2017, unităţi de învăţământ În primul semestru al acestui an şcolar, tema
pentru toate gradele de deficienţe: profunde, severe metodică centrală sub egida căreia s-a desfăşurat
şi/sau asociate, medii, uşoare. În cele patru unităţi de activitatea celor cinci cercuri pedagogice care există la
învăţământ special în semestrul întâi au fost înscrişi un nivelul învăţământului special şi special integrat a fost
număr total de 511 de preşcolari/ elevi: 78 de elevi la Modalităţi de eficientizare a procesului instructiv -
Școala Gimnazială Caransebeş, 98 copii/elevi la Centrul educativ în educaţia copiilor cu CES; Tehnici de lucru
Școlar de Educaţie Incluzivă „Primăvara” Reşiţa, 196 ȋn consilierea tulburărilor de ataşament, iar în
preşcolari/elevi la Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă semestrul al II-lea tematică a fost Activitatea de
Școala Caraș-Severineană

„Aurora” Reşiţa şi 138 preşcolari/elevi la Centrul Școlar parteneriat ca formă de dezvoltare a personalităţii:
de Educaţie Incluzivă”Christiana” Bocşa.  Cercul pedagogic al profesorilor logopezi şi al
cadrelor didactice de sprijin/itineranţi (CȘEI
Christiana Bocşa – 13 decembrie 2016, 11
aprilie 2017);
 Cercul profesorilor psihopedagogi (CSEI
Aurora Reşiţa -14 decembrie 2016, 12 aprilie
2017);
 Cercul pedagogic al învăţătorilor/profesorilor
educatori (CSEI Aurora Reşiţa -15 decembrie
2016, 13 aprilie 2017);
14

 Cercul profesorilor de psihopedagogie


specială: (CSEI Aurora Reşiţa -15 decembrie
2016, 13 aprilie 2017);
 Cercul profesorilor consilieri şcolari: (Liceul
Seria III Nr. 4(54)

În cele patru unităţi de învăţământ special


de Arte ”Sabin Păuţa” Reşiţa - 14 decembrie
din judeţul nostru au fost încadrate 195 de
2016, 12 aprilie 2017);
cadre didactice, majoritatea titulari ai
unităţilor de învăţământ: Centrul Școlar de
Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa are 71 de
cadre didactice calificate (62 cadre didactice
titulare, 9 suplinitori), Centrul Școlar de
Educaţie Incluzivă „Primăvara” Reşiţa are 56
de cadre didactice calificate (34 cadre
didactice titulare, 22 suplinitori), Centrul
Școlar de Educaţie Incluzivă”Christiana”
Bocşa are 42 de cadre didactice calificate (2
cadre didactice titulare, 10 suplinitori),
Școala Gimnazială Caransebeş are 26 de
cadre didactice calificate (21 cadre didactice
titulare, 5 suplinitori).
OFERTA DE SERVICII a centrelor şcolare de educaţie Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului special
incluzivă se bazează pe proiecte şi programe: s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin
însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării
 Programul de educaţie (specială şi integrată)
transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor
ce se desfăşoară în cadrul centrului în
programelor şcolare. Toate cadrele didactice au
grupe/clase sau în afara acestuia la nivel
parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode
preprimar, primar şi gimnazial;
şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de
 Programul de abilitare, compensare,
învăţământ, conform planificărilor calendaristice
recuperare se realizează prin terapii
proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică
specifice: psihopedagogie, psihologice,
la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de
logopedie, kinetoterapie, consiliere, ajutor cu
sistemul de relaţii şi dependenţe care există între
echipament tehnic adaptat;
obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat,
 Programul de evaluare realizat prin C.I.E.C;
strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
standardele de competenţă de la sfârşitul ciclurilor de - dezvoltarea deprinderilor de muncă
învăţământ. S-a încercat relaţionarea şi independentă;
interrelaţionarea acestor concepte în planificarea - dezvoltarea conduitei morale;
materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca - dezvoltarea armonioasă a conduitei psihomotrice
activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată şi a abilităţilor practice.
pe elev. Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut Programul de educaţie incluzivă ce se desfăşoară pe
în procesul învăţării şi recuperării prin angajarea trei direcţii:
optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora,  pregătirea şcolii de masă în drumul ei spre o
cadrele didactice au adoptat strategii de provocare şi şcoală incluzivă prin organizarea de cursuri,
dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime seminarii, mese rotunde;
pentru exersarea intelectului elevilor în limitele  acordare de programe de sprijin copiilor din
posibilităţilor lor de dezvoltare. În lecţiile desfăşurate la grădiniţă şi şcoli de masă (depistare, evaluare,
clasă, cadrele didactice au aplicat tehnici de implicare curriculum adaptat, terapii specifice, consiliere)
individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau asigurat de profesorii itineranţi/de sprijin;
în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă  monitorizarea elevilor integraţi.
a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia BENEFICIARI

Seria III Nr. 4(54)


dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi  elevii cu dizabilităţi/tulburări de
colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în învăţare/dezvoltare repartizaţi prin Comisia
echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de pentru Protecţia Copilului, S.E.O.P. Din cadrul
asumare a răspunderii individuale şi colective, a C.J.R.A.E Caraş-Severin, Comisia Internă de
iniţiativei. Evaluare Continuă;
Elevi şcolarizaţi în învăţământul special şi special  preşcolari/elevii din învăţământul de masă cu
integrat: tulburări de învăţare/tulburări de dezvoltare,
În anul şcolar 2016-2017 un număr de 511 întârziere în achiziţii;Personalul din C.Ş.E.I.

15
preşcolari şi elevi au fost şcolarizaţi în cadrul celor patru „Primăvara” Reşiţa;
unităţi de învăţământ special din judeţ (nivel preşcolar  Cadrele didactice din învăţământul de masă;
- 45; nivel primar – 129; nivel gimnazial – 235; nivel  Părinţii copiilor din unităţile de învăţământ
liceal – 47; nivel profesional – 55).

Școala Caraș-Severineană
special, precum şi din şcolile şi grădiniţele
partenere integratoare
 În anul şcolar 2016-2017 au fost şcolarizaţi la
domiciliu un număr de 20 de elevi (7 elevi
nedeplasabili din şcoli speciale şi 13 elevi din şcoli
din învăţământul de masa). Au fost aplicate
programe educaţionale specifice, adaptate
particularităţilor psiho-individuale şi de vârstă ale
elevilor.
În vederea creşterii calităţii învăţământului special şi
învăţământului special integrat, cadrele didactice din
învăţământul special au participat în anul şcolar 2016-
2017 la următoarele cursuri:
În anul şcolar 2016-2017 au funcţionat următoarele - Dezvoltarea competenţelor profesionale ale
structuri de învăţământ special integrat: cadrelor didactice implicate în procesul de
1. Clase speciale compacte integrate: 6 clase de reabilitare şi educaţie a copiilor cu dizabilităţi;
elevi cu deficienţă mintală severă (1 la Școala - Jocul didactic de la formal la nonformal, în
Gimnazială Nr. 9 Reşiţa, 3 la Colegiul Naţional învăţământul preuniversitar;
”Mircea Eliade” Reşiţa şi 2 la Școala Primară - Terapia apraxiei prin metoda VML (Învăţarea
Ciclova Montană – structură la Liceul Teoretic verbală motorie);
”General Dragalina” Oraviţa); - Educaţia formală şi nonformală în recuperarea
2. Elevi integraţi individual în clase obişnuite: 809 elevilor cu CES;
elevi integraţi în 87 de unităţi şcolare de masă, asistaţi - Terapia Trigger Point;
şi consiliaţi de 43 de cadre didactice itinerante de - MEDPRO- Management educaţional şi dezvoltare
sprijin (nivel preşcolar 37, nivel primar 370, nivel profesională;
gimnazial 394, nivel liceal 8 nivel profesional 0). - Cheia bunei relaţii profesor-copil-părinte;
Terapiile specific de compensare de care - Strategii de optimizare a managementului clasei;
beneficiază atât elevii şcolarizaţi în instituţie, cât şi cei - Psihoterapie integrativă;
integraţi în şcoala de masă, au pus accent pe - Valorizarea instituţiei de învăţământ prin
următoarele domenii: optimizarea şi eficientizarea comunicării şi
- dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din relaţionării.
domeniul afectiv, motivaţional, caracterial şi
formarea unui registru comportamental adecvat Prof. CLAUDIA ROF, inspector școlar
care să permită adaptarea şi integrarea socială;
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE ÎN ANUL ŞCOLAR


2016-2017
În selectarea şi angajarea personalului didactic, respectarea cadrului legal a inclus:
 exercitarea unui act decizional corect în domeniul resurselor umane, bazat pe competenţă, legalitate şi
transparenţă;
 respectarea legislaţiei privind mişcarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar
de stat și particular.
Este unanim acceptat că un învăţământ de calitate şi performant este condiţionat de existenţa unui corp
profesoral competent, bine pregătit şi dedicat profesiei. Munca în şcoală presupune efort constant şi continuu, este
uneori frustrantă şi nu are rezultate imediate şi evidente pe termen scurt, dar este răsplătită întotdeauna prin
performanţele şcolare sau profesionale ale absolvenţilor. Pentru a le atinge, este necesară asigurea personalului
didactic de predare calificat, cu tendință de stabilizare pe postul didactic/catedra pe care este încadrat.
La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin s-au avut în vedere:
 elaborarea unor politici de personal coerente privind selectarea şi încadrarea personalului (didactic de
predare, didactic auxiliar şi nedidactic);
 recenzarea corectă a populaţiei şcolare din fiecare zonă;
Școala Caraș-Severineană

 consilierea permanentă a conducerii unităților de învățământ în stabilirea posturilor didactice/catedrelor


vacante/rezervate, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 implicarea managerilor şcolari în actul decizional de numire a personalului didactic de predare, prin
participarea directă la luarea deciziilor privind: vacantarea și stabilirea viabilității posturilor
didactice/catedrelor, de detaşare în interesul învăţământului/la cerere, de asigurare a continuităţii pe post a
suplinitorilor calificaţi sau de numire a suplinitorilor calificaţi;
 identificarea disciplinelor care, în condiţiile implementării noului curriculum, a modificării planurilor-cadru
de învăţământ, a aplicării legislaţiei referitoare la pensionare, vor fi deficitare în personal didactic calificat:
Fizică, Chimie, Limba franceză, Limba engleză, Limba germană;
 stabilirea disciplinelor al căror număr de posturi didactice/catedre este insuficient în raport cu personalul
16

didactic angajat sau calificat existent pe piaţa muncii: Educatoare/Institutor pentru învățământul
preșcolar/Profesor pentru învățământul preșcolar (în limba română), Învățător/Institutor pentru
învățământul primar/Profesor pentru învățământul primar (în limba română), Limba și literatura română,
Matematică, Biologie, Istorie, Mecanică/Mecanică, PIP (Mecanică/Mecanică);
Seria III Nr. 4(54)

 întocmirea evidenței personalului didactic de predare titularizat în sistem în urma promovării cu cel puțin
nota 7 la proba scrisă în cadrul unui concurs național de titularizare anterior sesiunii 2012, care la data de 01
septembrie 2016 au o vechime efectivă de predare la catedră, în calitate de cadru didactic calificat, mai mare
de 7 ani şi nu au definitivarea în învăţământ sau data de 01 septembrie 2016 au o vechime efectivă de predare
la catedră, în calitate de cadru didactic calificat, mai mică de 7 ani şi au susţinut de 3 ori examenul de
definitivare, fără să-l promoveze, în vederea emiterii de către angajator a deciziei de încetare a CIM pe
perioadă nedeterminată pentru necorespundere profesională;
 întocmirea evidenței cadrelor didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, dar
îndeplinesc condiţiile legale de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ, repartizate pe
posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012;
 întocmirea evidenței cadrelor didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ şi
îndeplinesc condiţiile legale de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ, repartizate în
sesiunea 2016, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 întocmirea evidenţei personalului didactic ce va trebui să parcurgă cursuri de reconversie profesională sau
de actualizare a pregătirii pedagogice şi metodice de specialitate;
 identificarea unităţilor şcolare pentru care trebuie asigurat un management mai performant;
 colaborarea cu federaţiile sindicatele reprezentative la nivel de ramură învăţământ, în situaţiile reglementate
de lege, în vederea realizării unui parteneriat real;
 monitorizarea constantă şi continuă a încadrării cu personal didactic de predare a unităţilor de învăţământ
pe posturile didactice/catedrele vacantate în timpul anului școlar.

Concluzii:
- În general, încadrarea şcolilor a fost asigurată de personal didactic de predare calificat, la nivelul de
învățământ preşcolar şi nivelul de învățământ primar existând chiar excedent de cadre didactice calificate;
- Există un număr mare de ingineri şi maiştri instructori cu grade didactice şi posibilităţi minime de încadrare
pe catedrele de specialitate;

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
- Numărul mic de ore la disciplinele educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie tehnologică cel mai adesea
nu face posibilă încadrarea cu profesori de specialitate, aceste discipline făcând obiectul completărilor de
catedră în mediul rural, atât pentru cadrele didactice titulare, cât și pentru suplinitorii calificați care au 1/2
normă în specialitate, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Metodologia-cadru;
- Se impune pentru încadrarea cu personal didactic de predare, constatându-se o insuficientă pregătire în
domeniu și o neacceptarea a descentralizării actului decizional; creșterea gradului de responsabilitate a
directorilor unităţilor de învăţământ privind cunoaşterea, aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare
- Necesarul de personal la nivelul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ este dimensionat în
concordanţă cu legislaţia în vigoare, iar metodologiile privind recrutarea, selecţia şi încadrarea de personal
se mediatizează în timp util, pentru a fi cunoscute de cei interesaţi.

Situaţia încadrării cu personal la nivelul judeţului Caraş-Severin, în anul şcolar 2016 – 2017, se prezintă
astfel:
Personal din învăţământul preuniversitar (nr. posturi) 2016-2017

Seria III Nr. 4(54)


Personal didactic 3428,97

Personal didactic auxiliar 358,65

Personal nedidactic 679,38


TOTAL 4467

Situaţia încadrării pe norme/posturi didactice

17
pe tipuri de posturi şi medii de rezidenţă
- ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ -

Titulari SUPLINITORI necalificaţi/

Școala Caraș-Severineană
TITULARI SUPLINITORI CALIFICATI
(plata cu ora) în curs de calificare

din care: din care: din care: Total din care:


Total Total Total
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Rural

2234,04 1487,04 747 303,4 219,8 83,6 605,93 322,34 283,59 78,1 30 48,1

Situaţia încadrării pe norme/posturi didactice


pe tipuri de posturi şi medii de rezidenţă
- ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL –

Titulari SUPLINITORI SUPLINITORI necalificaţi/ în


TITULARI
(plata cu ora) CALIFICATI curs de calificare

din care: din care: din care: Total din care:


Total Total Total
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
131,8 131,8 0 38,6 33,2 5,4 34,2 34,2 0 2,9 2,9 0
ȘEDINȚE PUBLICE ORGANIZATE PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2016/2017 PENTRU REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR
ÎN TEMEIUL ART. 103 ALIN. (2) COROBORAT CU ART. 105 ALIN. DIN METODOLOGIA-CADRU
 23 ședințe publice;
 Monitorizarea încadrării posturilor didactice/catedrelor cu personal didactic ca urmare a neocupării
acestora în cadrul ședințelor publice organizate și desfășurate de Comisia Județeană de Mobilitate la
Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin;
 Consilierea personalului de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și a cadrelor didactice
cu privire la mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2016/2017 – telefonic, via e-mail sau prin
discuții face to face;
 Emiterea deciziilor de repartizare pe post/catedră după ocuparea lor în cadrul ședințelor publice
desfășurate în timpul anului școlar 2016/2017. Comunicarea deciziilor în rețea în format electronic,
scanat, stocate în google-drive;

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
 Emiterea deciziilor de prelungire a ocupării posturilor/catedrelor conform solicitărilor și precizărilor
noilor situații de drept și de fapt ale titularilor posturilor;
 Arhivarea deciziilor de repartizare pe posturi didactice/catedre emise pentru anul școlar 2016/2017.

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE


VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
 61 de unități de învățământ au organizat și desfășurat concursuri/testări pe parcursul anului școlar
2016/2017;
 Consilierea personalului de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar particular cu privire la
organizarea și desfășurarea Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în conformitate cu
prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul
preuniversitar, Anexă la ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5625/31.08.2012, modificat prin
ordin al ministrului educației și cercetării științifice nr. 5239/16.09.2015;
 Monitorizarea vacantării și publicării posturilor didactice/catedrelor în urma aprobării de către angajator
a concediului prenatal, de maternitate și concediului pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani
sau a copilului cu vârsta de 2 până la 3 ani încadrat într-un grad de handicap, dar și a concediilor fără
Școala Caraș-Severineană

plată acordate cadrelor didactice titulare pentru nevoi personale sau pentru efectuarea studiilor;
 Monitorizarea încadrării personalului didactic în regim de plata cu ora pe perioada concediilor medicale
ale titularilor postului.

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR ÎN


CONFORMITATE CU PREVEDERILE METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU
OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PARTICULAR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 Monitorizarea organizării și desfășurării Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în


conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul
18

preuniversitar, Anexă la ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5625/31.08.2012, modificat prin
ordin al ministrului educației și cercetării științifice nr. 5239/16.09.2015 la:
 Grădinița “Sf. Ursula” Caransebeș;
Seria III Nr. 4(54)

 Grădinița cu Program Prelungit Tinker Bell Bocșa;


 Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” Caransebeş.

ACTIVITATEA COMISIEI PARITARE DE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN


DESFĂȘURATĂ ÎN TEMEIUL ART. 105 ALIN. (1) DIN METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI
DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL 2016-2017, ANEXĂ LA OMECȘ NR.
5559/27.10.2015
 s-au desfășurat 7 ședințe în vederea soluționării cererilor cadrelor didactice în afara Calendarului de
mobilitate, Anexa 19 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învăţământul preuniversitar în anul 2016-2017, aprobată prin OMECȘ nr. 5559/27.10.2015

OCUPAREA PRIN CONCURS NAŢIONAL A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE


ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor
de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; Până la 28 aprilie 2017
b) afișarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluționării restrângerilor de activitate, a
soluționării cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, a cererilor de reîncadrare în anul școlar
2017-2018 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de
pensionare, raportată la 1 septembrie 2017, a cererilor cadrelor didactice netitulare care au solicitat repartizarea în
baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum şi a cererilor de prelungire a
duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, pentru personalul didactic angajat cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; Termen: 11 mai 2017
c) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;
Termen: 15 mai 2017
d) înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2017, la inspectoratele şcolare; Perioada: 16-22 mai 2017

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
NR. DISCIPLINĂ CONCURS NR.
CRT. CANDIDAŢI
1 AGRICULTURA, HORTICULTURA 2
2 AGRICULTURA, HORTICULTURA (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
3 ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
4 ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) 1
5 BIOLOGIE 11
6 CHIMIE 6
7 COMERT 1
8 COMERT (MAISTRI INSTRUCTORI) 2
9 CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL 1
10 CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA 3
11 CULTURA CIVICA 2
12 ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 1

Seria III Nr. 4(54)


13 ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA 7
14 EDUCATIE FIZICA SI SPORT 32
15 EDUCATIE MUZICALA 7
16 EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA: MUZICA INSTRUMENTALA 4
17 EDUCATIE TEHNOLOGICA 4
18 ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 2
19 FIZICA 8

19
20 GEOGRAFIE 12
21 INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 1
22 INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII (MAISTRI INSTRUCTORI) 1

Școala Caraș-Severineană
23 ISTORIE 17
24 LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 16
25 LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 6
26 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 34
27 ÎNVĂ'ȚĂTOARE - LB. ROMÂNĂ (LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE 64
PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR
DIN INVATAMANTUL PRIMAR)
28 EDUCATOARE - LB. GERMANĂ (LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LB. SI LIT. GERMANA 1
MATERNA SI METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA
DE COPII)
29 EDUCATOARE - LB. MAGHIARĂ (LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LB. SI LIT. MAGHIARA 1
MATERNA SI METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA
DE COPII)
30 EDUCATOARE - LB. ROMÂNĂ (LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA 73
SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE
COPII)
31 MATEMATICA 19
32 MECANICA 1
33 MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 7
34 POSTA (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
35 PRELUCRAREA LEMNULUI 2
36 PROFESORI DOCUMENTARISTI 1
37 PROTECTIA MEDIULUI 1
38 PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 22
39 RELIGIE ORTODOXA 10
40 SILVICULTURA 2
41 SILVICULTURA (MAISTRI INSTRUCTORI) 5
42 TERAPIA EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA 5
43 TURISM (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
TOTAL 401
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
e) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și
desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar; Perioada: 17-24 mai 2017

f) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original,
conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a
absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Perioadele: 23-29 mai 2017;
6-10 iulie 2017 pentru absolvenții promoției 2017 / absolvenţii 2017 ai programelor de pregătire psihopedagogică
oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic / departamentele de specialitate cu profil
psihopedagogic
g) afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale
la clasă; Termen: 29 mai 2017
h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; Perioada: 30 mai-30 iunie
2017
j) desfășurarea probei scrise; Termen: 12 iulie 2017

Candidați înscriși în
aplicație 386
din retrași motive retrași motive
Școala Caraș-Severineană

prezenți 322 care: medicale 2 personale 79


absenți 63
Candidați admiși la proba din
scrisă 385 care: eliminați 0
Lucrări valide pentru
transmitere în centrele de
evaluare 241

j) afișarea rezultatelor; Termen: 18 iulie 2017


Note
Număr de Lucrare Note intre Note intre Note de
20

candidati anulata intre 1-4,99 5.00- 6.99 7.00-9.99 10.00


241 0 69 84 87 1

0% 28,63 34,85 36,09 0,43


Seria III Nr. 4(54)

k) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare; Perioada:


18-19 iulie 2017
Au fost înregistrate 46 de contestaţii.
l) rezolvarea contestațiilor; Perioada: 20-24 iulie 2017
Nr. Nr. de contestaţii Nr. de contestaţii Nr. de contestaţii
crt. înregistrate admise respinse
1. 46 46 0

m) afișarea rezultatelor finale. Termen: 25 iulie 2017


Note
Lucrare Note intre Note intre Note de
Număr de candidati anulata intre 1-4,99 5.00- 6.99 7.00-9.99 10.00
241 0 60 89 91 1

0% 24,89 36,92 37,76 0,43

n) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 61 alin. (8), pe posturi
didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la
nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de
judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
Termen: 26 iulie 2017
o) transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate, în
posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată şi reactualizarea listei posturilor
didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată; Termen: 28 iulie 2017
p) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 26-28 iulie 2017
Au fost emise 22 decizii de repartizare prin concurs, din care:

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
 16 decizii de repartizare, prin concurs, cu statut de cadru titular în învăţământul preuniversitar;
 6 decizii de repartizare, prin concurs, pe un post didactic/o catedră vacant(ă) pentru angajare pe perioadă
nedeterminată, pentru candidaţii care nu au obţinut gradul didactic definitiv;

Urmare a repartizărilor prin concurs pe un post didactic/o catedră vacant(ă) pentru angajare pe perioadă
nedeterminată în seriile 2012, 2013, 2014, 2015 sau 2016, a promovării Examenului național de definitivare în
învățământ, sesiunea 2017 şi a acordului exprimat prin hotărârea consiliului de administrație al unităţii de
învăţământ, s-au emis 5 decizii de preschimbare a CIM din perioadă determinată în perioadă nedeterminată
începând cu 01 septembrie 2017.

Prof. SIMONA-LILIANA STAN, inspector școlar

RESURSE UMANE MANAGERIALE.


ÎNCADRAREA CU PERSONAL DE CONDUCERE

Seria III Nr. 4(54)


Situaţia privind încadrarea cu personal de conducere la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar se
prezintă astfel:
 Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar
din județul Caraș-Severin s-a desfășurat în perioada 12.09.2016-16.12.2017.
 Organizarea și desfășurarea concursului a avut loc în conformitate cu prevederile Metodologiei privind
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile
de învățământ preuniversitar aprobate prin OMENCȘ nr.5080/ 31.08.2016.
În județul Caraș-Severin au fost scoase la concurs 124 posturi de director și 43 posturi de director adjunct. În

21
perioada prevăzută de Metodologie au fost depuse 116 cereri de înscriere, aparținând unui număr de 115 persoane,
pentru concursul de director și 46 cereri pentru posturile de director adjunct.
Nu au fost depuse cereri de înscriere le concurs pentru posturile de directori de la 25 de unități de învățământ:

Școala Caraș-Severineană
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ORAVIŢA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 CARANSEBEŞ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT OŢELU ROŞU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI NOVAC“ SASCA MONTANĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE SAVA BĂLEANU“ VĂLIUG
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU OALLDE“ FOROTIC
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN VELOVAN“ RUSCA MONTANĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE VERSAVIA“ NAIDĂŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERLIŞTE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRBUNARI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUDANOVIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COPĂCELE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DALBOŞEŢ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOGNECEA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ IABLANIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞNICU MARE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUPAC
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MEHADICA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SACU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞOPOTU NOU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VERMEŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZORLENŢU MARE
ŞCOALA PRIMARĂ „MIHAILOVICI TRAIAN“ CIUCHICI

În etapa de verificare a dosarelor încărcate în sistemul informatic MONMedu au fost respinse 4 dosare din
totalul de 162 dosare depuse.

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Proba scrisă a concursul a fost organizată la centrul special de examen de la Colegiul Național „Mircea Eliade”
Reșița. Rezultatele probei:
Nr. candidați admiși Nr. candidați respinși Nr. candidați neprezentați
127 27 3
80,9 % 17,2% 1,9%

Probele de evaluare a Curriculum vitae și a Ofertei manageriale s-au desfășurat la Colegiul Național „Traian
Lalescu” Reșița în perioada 17.10.2016-28.10.2016.
Rezultatele cumulate la cele două probe:
Nr. candidați admiși Nr. candidați respinși Nr. candidați
neprezentați/retrași
102 20 5
80,3% 15,7 4%
Ca urmare a desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar din județul Caraș-Severin au fost declarați admiși 102 candidați. Dintre aceștia au promovat
concursul 66 candidați care au fost numiți în funcția de director și respectiv 26 candidați pe funcția de director adjunct.
Sunt ocupate ca urmare a promovării concursului posturile de directori de la:
Școala Caraș-Severineană

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ CARAȘ-SEVERIN


CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „AURORA" REȘIȚA
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „CHRISTIANA" BOCŞA
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „PRIMĂVARA" REȘIȚA
CLUB SPORTIV ŞCOLAR CARANSEBEŞ
COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA
COLEGIUL NAŢIONAL „C.D. LOGA" CARANSEBEŞ
COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ
COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI TIETZ“ REŞIŢA
COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA
22

COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA


GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „PINOCCHIO“ REŞIŢA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ“ REŞIŢA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOAREA SOARELUI“ REŞIŢA
Seria III Nr. 4(54)

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PALATUL FERMECAT“ REŞIŢA


GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SEMENIC“ REŞIŢA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. STELIAN“ MOLDOVA NOUĂ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT BOCŞA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 CARANSEBEŞ
LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA
LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA“ REŞIŢA
LICEUL TEHNOLOGIC „CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ
LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC „DECEBAL" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU“ PRIGOR
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA
LICEUL TEHNOLOGIC „SF.DIMITRIE“ TEREGOVA
LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA
LICEUL TEORETIC „GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA
LICEUL TEORETIC „TATA OANCEA" BOCŞA
LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU“ BOZOVICI
PALATUL COPIILOR REȘIȚA
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „EPISCOP IOAN POPASU" CARANSEBEŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ATANASIE COJOCARU“ POJEJENA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE FRĂŢILĂ“ GLIMBOCA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL BORDAN“ GRĂDINARI

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF.SAVA“ SOCOL
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB“ BREBU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR COCÎRLĂ“ TURNU RUIENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ARMENIŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂUŢAR
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERZASCA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CICLOVA ROMÂNĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN DAICOVICIU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORONINI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÎRLIUG
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÎRNIC
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OŢELU ROŞU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOCŞA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REŞIŢA

Seria III Nr. 4(54)


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 OŢELU ROŞU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 REŞIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 REŞIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SICHEVIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA-TIMIŞ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ CARANSEBEȘ

23
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIROL
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOPLEŢ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRCIOROVA

Școala Caraș-Severineană
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VRANI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂVOI
ŞCOALA PROFESIONALĂ AGRICOLĂ CORNEREVA

Conform legislației în vigoare posturile de director/director adjunct de la unitățile de învățământ la care nu s-a
ocupat postul prin concurs au fost numite cadre didactice prin detașare în interesul învățământului până la data
organizării unui nou concurs dar nu mai târziu de 31.08.2017.
La sfârșitul semestrului I din anul școlar 2016-2017, situația ocupării posturilor de director/ director adjunct se
prezintă după cum urmează:
Număr Procent

Directori cu contract managerial pe 4 ani 66 53,23%

Directori numiți prin detașare în interesul învățământului până la


58 46,77%
sfârșitul anului școlar

Directori adjuncți cu contract managerial pe 4 ani 26 60,46%

Directori adjuncți numiți prin detașare în interesul învățământului


17 39,54%
până la sfârșitul anului școlar

Prof. SILVIU-NICOLAE IZVERNAR, inspector școlar

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

PERSPECTIVA ÎNCADRĂRII CU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC


La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin s-au înregistrat un număr de 52.20
posturi vacante de personal didactic auxiliar şi nedidactic (la 1 octombrie 2016), conform machetei anexate.
Posturi vacante
Unitate/instituţie
Didactice auxiliare Nedidactice Total
Inspectorat Şcolar - 1 1
CCD - - -
Palate şi cluburi ale elevilor - - -
Cluburi sportive şcolare - - -
Unităţi de învăţământ finanţate
17.5 26.45 43.95
de la consiliul local
Unităţi de învăţământ finanţate
5 2.25 7.25
de la consiliul judeţean
Școala Caraș-Severineană

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR


LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 2016-2017
din care: din care: din care:

Personal
Personal
Personal TOTAL
Nr. Unitate de did. Plata Plata Plata
crt. învăţământ
didactic
Baza
Plata
auxiliar Baza prin cu Vacante
nedidactic
Baza cu Vacante GENERAL
cu ora
cumul ora ora POSTURI
TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL
3428.97 2873.74 555.23 358.65 319 16.4 0.75 22.5 679.38 644.18 5.5 29.7 4467

SITUAŢIA PE JUDEŢ PRIVIND PERSOANELE ÎNCADRATE


24

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017


Personal didactic
Personal did. auxiliar Personal nedidactic (PERSOANE
(PERSOANE TOTAL PERSOANE DISTINCTE
TOTAL (PERSOANE DISTINCTE) DISTINCTE)
DISTINCTE)
Seria III Nr. 4(54)

3644 433 724 4801

Referent LOREDANA-IONELA SAVU


RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
INFRASTRUCTURA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI:
o LABORATOARE/ CABINETE: 507/suprafața de 25.471 mp
o SĂLI DE SPORT: 68/suprafața de 22.797 mp
o BIBLIOTECI ŞCOLARE: Număr total biblioteci: 119
o CANTINE ŞI INTERNATE ŞCOLARE: În judeţ au funcţionat 8 cantine şcolare, din care 5 cantine la licee
şi 3 în cadrul unităţilor de învăţământ special. În judeţ funcţionează 8 internate şcolare: 6 în cadrul
liceelor, iar în cadrul unităţilor de învăţământ special, 2 internate.
o ATELIERE: 96 /suprafața de 12.987 mp
o SĂLI DE CLASĂ: 2177 / suprafața de 112.021 mp
o MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Dotarea cu mijloace de învăţământ în unităţile de învăţământ din
mediul rural şi urban s-a făcut prin proiectele specifice MEN, din bugete locale, donaţii, sponsorizări.
Aceste dotări au constat în: calculatoare; copiatoare, imprimante, retroproiectoare; hărţi,
alfabetare, ghiduri metodologice, planşe, softuri educaţionale etc.

DOTĂRI ŞI INVESTIŢII
Investiţii. Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice, prin Inspectoratul Școlar Județean Caraș-
Severin, implementează, la nivelul județului, Proiectul privind Reforma Educației Timpurii (PRET), proiect cofinanțat
prin împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și cu contribuția Guvernului României. În acest scop,
Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice a pus la dispoziție proiectul tip pentru grădinițele cu program
normal, elaborat de SC Săgetator SRL Tulcea. În prezentul program de reabilitare educațională timpurie (PRET), au
fost cuprinse grădinițele cu program normal situate în mediul rural, care nu dispun de spații adecvate
învățământului preuniversitar.
Finanțarea proiectului are două surse, care se împart astfel :

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
1. Fonduri MECS :
- Clădirea grădiniței și instalațiile aferente;
- Rețele exterioare incintei;
- Cuva vidanjabilă și puțul forat pentru apa potabilă (sau racord la utilități, daca acestea există).
2. Fonduri locale :
- Echipamente în centrala termică;
- Branșamente;
- Amenajări exterioare.
Derularea proiectului în județul Caraș-Severin în anul 2017 :
I. Obiective de investiții în cadrul proiectului PRET finalizate în anul 2017 :
Nr. Unitatea școlară Natura intervenției/ Valoarea Stadiul fizic ( % )
crt. Total suprafață investiției (lei)
construită
1 100%
Grădinița cu Program s-a realizat recepția la
Construcție nouă /
Normal Mehadia ( cu 968.587,42 terminarea lucrărilor; Procesul

Seria III Nr. 4(54)


532,5 mp
4 grupe) verbal de recepție nr.
1027/19.04.2017
TOTAL 2017 532,5 mp 968.587,42 100%
Lucrările s-au executat conform contractului de execuție încheiat. Procesul educativ în vederea dezvoltării
psihofizice, sociale și morale și a pregătirii copiilor pentru școală necesită spații și dotări specifice, asigurate de noua
construcție, care cuprinde 4 săli de grupă, sală multifuncțională, grupuri sanitare, depozit pentru materialul didactic,
cancelarie, vestiar, centrală termică, inclusiv cabinetul medical cu grupul sanitar aferent. Beneficiarii direcți sunt 1000
de copii (din Mehadia și unități arondate), educatoarele și personalul administrativ. Urmează mobilarea unității

25
școlare.
II. Obiective de investiții în cadrul proiectului PRET în curs de pregătire proiectare, adaptarea la teren a
proiectului tip :

Școala Caraș-Severineană
- Grădinița cu Program Normal Reșița
- Grădinița cu Program Normal Bocșa
- Grădinița cu Program Normal sat Verendin, comuna Luncavița
Au fost transmise: fișele tehnice, notele privind necesitatea și oportunitatea realizării investițiilor, certificatele de
urbanism și planuri de încadrare în zonă.

Conform Listei, poziția „Alte cheltuieli de investiții – de la buget”, defalcat[ pe categorii de bunuri repartizate
pentru anul 2016, Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice alocă fonduri în vederea realizării lucrărilor de
reparații capitale aferente imobilului Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, pentru care Inspectoratul Școlar Județean
Caraș-Severin încheie :
- Contractul de servicii de proiectare nr. 12631 / 5.10.2016, ce s-a finalizat conform cerințelor din documentația de
atribuire;
Proiectul prevede lucrări de reparați la imobilul cu statut de monument istoric, situat pe strada Bega, ce s-a
realizat în faza DALI și faza Proiect Tehnic de execuție, caiet de sarcini, documentația pentru obținerea avizelor și
acordurilor necesare. Proiectul tehnic prevede: reparații la șarpantă, înlocuire învelitoare, inclusiv jgheaburile și
burlanele, montarea ferestrelor din lemn stratificat, finisaje exterioare, instalația termică, refacere ornamente fațadă,
refacerea logiei de lemn și a balconului pe structura de lemn, de pe fațada principală.

- Contractul de execuție nr. 16017 / 28.12.2016 , în valoare de 113.763 lei, pentru lucrarea – Modernizarea instalației
de încălzire și echipare CT Contractul prevede realizarea următoarelor tipuri de lucrări: distribuția interioară, corpuri
de încălzire, echipare centrală termică și montarea coșului de fum.
În cadrul bugetului pe 2016 au fost alocate și fonduri pentru dotări, astfel :
 S-a încheiat contractul de furnizare echipamente IT Nr. 15350/12.12.2016 , în valoare de 98.985 lei,
contract finalizat prin recepția tuturor echipamentelor din următoarele categorii: 19 calculatoare
electronice de tip PC (desktop), 2 imprimante multifuncționale și o unitate backup extern .
Echipamentele achiziționate sunt necesare pentru buna desfășurare a activităților salariaților din cadrul ISJ CS.
Acestea au înlocuit echipamentele existente, cu durata de utilizare mult depășită sau cu defecte, în scopul asigurării
unor performanțe tehnice ridicate și pentru scăderea cheltuielilor de exploatare și întreținere.
În cursul anului s-a achiziționat un autoturism nou, pentru buna desfășurare a activității de monitorizare,
îndrumare și control în cele 125 unități de învățământ cu personalitate juridică și cele 321 unități structuri arondate
din județul Caraș-Severin, cât și pentru deplasările efectuate de personalul ISJ CS , valoarea contractului fiind 78.000
lei .

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR PROGRAMUL „RECHIZITE ŞCOLARE” 2016-2017
Inspectoratul Școlar Judeţean Caraş-Severin a efectuat procedura specifică de achiziţie a pachetelor cu rechizite
şcolare, cu respectarea prevederilor Legii 98 /2016, a HG nr. 325 /2016, respectiv aplicarea prevederilor legale în
vigoare şi în conformitate cu Metodologia de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33 / 2001 privind
acordarea de rechizite şcolare, aprobată prin Legea 126 / 2002 şi componenţa pachetelor de rechizite şcolare este
cea aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4385/anexa 2 şi Nota MECS nr. 26689 /4.02.2016 privind aprobarea sumelor
repartizate inspectoratelor şcolare.
Achiziţia pachetelor de rechizite şcolare s-a făcut pe structura: clasa pregătitoare, clasa I, clasele II-IV , clasele V-
VII, clasa a VIII-a, pe pachet, cu respectarea componenţei pachetelor şi a nivelului maximal de preţ al acestora, stabilite
prin ordin al ministrului. În conformitate cu prevederile Legii 126 / 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.33 / 2001 privind acordarea de rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial,
cursuri de zi, în anul școlar 2016-2017 au fost achiziționate următoarele :
An şcolar /Clase Număr pachete
2016/2017 5868
Clasa pregătitoare 782
Clasa I 790
Clasele II - IV 1820
Școala Caraș-Severineană

Clasele V - VII 1833


Clasa a VIII-a 643
Valoare totală contract Furnizare pachete cu 115.482 lei
rechizite şcolare

Pe lângă pachetele cu rechizite școlare achiziționate s-au distribuit și pachetele cu rechizite școlare aflate în stoc
astfel:
An şcolar /Clase Număr pachete aflate in stoc
2016/2017 422
26

Clasa pregătitoare 57
Clasa I 78
Clasele II - IV 101
Clasele V - VII 146
Seria III Nr. 4(54)

Clasa a VIII-a 40

PROGRAMUL „BANI DE LICEU”. Este un program de protecţie socială de care pot beneficia elevii de liceu, ce provin
din familii cu un venit brut lunar/membru max. 150 de lei; cuantum lunar acordat de 180 lei.
An şcolar Nr. beneficiari
2016-2017 513
Total 513

BURSA PROFESIONALĂ. Se acordă elevilor care frecventează învăţământul profesional, pe perioada cursurilor şcolare,
a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale şi constă într-
un sprijin financiar lunar de 200 de lei.
An şcolar Nr. beneficiari
2016-2017 757
Total 757

PROGRAMUL „TICHETE SOCIALE” 2016-2017. Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul
preșcolar a copiilor din grupuri defavorizate; este un program de protecţie socială de care pot beneficia preșcolarii ce
provin din familii cu un venit brut lunar/membru max. 284 de lei și în cadrul căruia s-au acordat tichete sociale în
cuantum lunar de 50 lei pentru rechizite, haine, alimente.
An şcolar Nr. beneficiari
2016 - 2017 800
Total 800

Inginer CRISTINA KRIȘAN


Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

precum şi a procedurilor operaţionale


INSPECŢIA ŞCOLARĂ elaborate la nivelul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Caraş-Severin;
Inspecţia şcolară reprezintă în continuare un
 Disfuncţii evidenţiate în activitatea
instrument important de evaluare, rezultatele ei,
educativă şi/sau managerială;
corelate cu informaţii din alte surse, asigurând o
 Necesitatea consilierii metodico-
imagine clară a stării învăţământului preuniversitar din
ştiinţifice a cadrelor didactice debutante,
judeţ şi un suport pentru acţiunile de reglare.
a celor cu performanţe scăzute în
În anul şcolar 2016 – 2017, Inspectoratul
activitatea didactică, a profesorilor
Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi-a propus să realizeze
metodişti, precum şi a directorilor
activitatea de inspecţie şcolară ţinând cont de:
unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- Respectarea principiilor descentralizării
 Monitorizarea şi consilierea unităţilor de
instituţionale şi a descentralizării curriculare;
învăţământ în care s-au înregistrat
- Realizarea idealului educaţional al şcolii
rezultate slabe la examenele naţionale ale
româneşti, prin formarea de competenţe;
elevilor, sesiunea 2016;

Seria III Nr. 4(54)


- Respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin
 Informaţiile sau materialele primite de la
partenerilor educaţionali: unităţi de
instituţiile/organismele partenere în
învăţământ (prin reprezentanţii acestora),
procesul de învăţământ;
elevi, părinţi, sindicate, agenţi economici,
comunitate locală, societate civilă;  Îndeplinirea graficului de inspecţii
- Respectarea prevederilor legate de speciale pentru acordarea gradelor
mobilitatea resursei umane şi a educabililor la didactice;
nivel instituţional şi, respectiv, al sistemului de  Analiza şi soluţionarea unor
învăţământ preuniversitar; disfuncţionalităţi, sesizări, reclamaţii,

27
- Respectarea prevederilor legale legate de conflicte, ş.a.
regimul documentelor şcolare şi a actelor de Obiectivele inspecţiilor efectuate au fost:
studii.  Determinarea concordanţei dintre
evaluarea internă de la nivelul unităţii de

Școala Caraș-Severineană
Inspectarea unităţilor de învăţământ s-a
realizat în conformitate cu Graficul unic de învăţământ, comisiei/catedrei metodice,
monitorizare, îndrumare şi control al Inspectoratului etc., evaluarea externă şi situaţia reală din
Şcolar Județean Caraș-Severin pentru anul şcolar unitatea şcolară;
2016-2017, aprobat prin Hotărârea CA al ISJ CS nr. 40/  Evaluarea calităţii curriculum-ului
15.11.2016, având ca scop sprijinirea cadrelor didactice naţional si a curriculum-lui local, a
şi a personalului de conducere în rezolvarea unor activităţilor extracurriculare şi
probleme majore ale activităţii educaţionale, cu extraşcolare, a calităţii serviciilor
respectarea prevederilor Legii nr. 01/05.01.2011 – educaţionale;
Legea educaţiei naţionale şi a Regulamentului de  Sprijinirea unităţilor de învăţământ, a
inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, conducătorilor acestora şi a cadrelor
Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, didactice în vederea sporirii eficienţei
tineretului şi sportului nr. 5547/06.10.2011. activităţii de predare – învăţare -
Criteriile de alcătuire a GRAFICULUI UNIC DE evaluare, a întregului proces managerial;
MONITORIZARE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL PENTRU  Evaluarea calităţii ofertei educaţionale, a
ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017: managementului şcolar, a activităţii
 Planul managerial pentru anul şcolar personalului din unităţile de învăţământ şi
2016 – 2017, elaborat la nivelul a nivelului atingerii standardelor de
Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş- performanţă de către cadre didactice şi
Severin; preşcolari/elevi;
 Materialele de sinteză realizate pe baza  Evaluarea competenţelor profesionale ale
rapoartelor, notelor de inspectorilor şcolari, directorilor
control/constatare şi a fişelor de unităţilor de învăţământ, ale cadrelor
observare a lecţiilor întocmite cu prilejul didactice şi profesorilor metodişti de
inspecţiilor şcolare efectuate în anul toate specialităţile/domeniile, precum si
şcolar 2015 – 2016; a abilităţilor acestora de a controla,
 Situaţiile statistice şi rapoartele de analiză monitoriza, evalua, îndruma şi consilia şi
ale rezultatelor obţinute de către elevi la rezolva conflicte.
examenele naţionale, competiţii şcolare Surse diagnostice şi de informare consultate:
şi la alte activităţi specifice în anul şcolar  cel mai recent raport extern asupra unităţii
2015– 2016; de învăţământ;
 Cunoaşterea legislaţiei în vigoare, a  documentele manageriale;
metodologiilor şi regulamentelor şcolare,  raportul anual de evaluare (RAE);

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
 procesele-verbale de la şedinţele consiliului  Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare
profesoral şi ale consiliului de administraţie; – învăţare – evaluare;
 schemele orare ale unităţilor de  Îmbunătăţirea calităţii documentelor de
învăţământ şi orarul cadrelor didactice; proiectare şi planificare managerială ;
 procedurile;  Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor şi
 graficul activităţilor extracurriculare; preocupările directorilor şi ale cadrelor
 fişele posturilor; didactice pentru prevenirea şi diminuarea
 informaţii statistice cerute de către abandonului şcolar;
inspector/profesor metodist;  Eficientizarea modalităţilor de evaluare
 bugetul instituţiei de educaţie şi planul internă, promovarea autoevaluării în
financiar; interiorul unităţilor de învăţământ, în
 discuţii cu personalul de la diferite vederea atingerii standardelor de calitate;
niveluri din cadrul structurii manageriale;  Ameliorarea calităţii managementului
 discuţii cu elevii şi cu personalul; educaţional la toate nivelurile;
 regulamentul de ordine interioară;  Îmbunătăţirea comunicării intra şi
 reglementările care privesc situaţia copiilor; interinstituţionale, inclusiv la nivelul
 dosarele cu actele şi documentele elevilor; comunităţii;
 codul de conduită sau normele care  Completarea şi modificarea legislaţiei
Școala Caraș-Severineană

reglementează relaţiile dintre cadrele didactice şcolare în vigoare, prin feed-back-ul asigurat
şi elevi/ dintre personalul didactic auxiliar şi de inspecţia şcolară;
administrativ şi elevi;  Formarea/completarea bazelor de date
 măsurile pe care le-a luat şcoala pentru necesare diagnozei stării învăţământului la
sănătatea şi siguranţa elevilor, de exemplu, în nivelul judeţului Caraş-Severin;
laboratoare, pe terenul sau în sala de sport;  Evaluarea calităţii ofertei educaţionale
 orice alte reglementări şi proceduri care realizată de unitatea de învăţământ şi a
se referă la protecţia copilului; nivelului standardelor;
 discuţii cu părinţii şi cu reprezentanţii  Evaluarea calităţii procesului de formare
organizaţiilor care sprijină unitatea de continuă a cadrelor didactice;
învăţământ;  Evaluarea elevilor din învăţământul
28

 fişele de observare şi evaluare a lecţiilor. preuniversitar în conformitate cu noile


Finalităţile inspecţiei şcolare: reglementări;
 Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării  Evaluarea calităţii proiectelor şi a
individuale e elevilor şi formarea atitudinii programelor realizate de către şcoli, prin
Seria III Nr. 4(54)

pozitive a acestora faţă de educaţie pe care parteneriatul educaţional.


le-o furnizează şcoala;
Prof. MANUELA STAN, inspector școlar

 Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de


INSPECŢIA ŞCOLARĂ – a integra copiii cu CES în învăţământul de masă;
CONSTATĂRI ȘI APRECIERI  Verificarea demersurilor întreprinse de comisiile
metodice pentru valorificarea datelor rezultate în
COMPARTIMENTUL: EDUCAȚIE TIMPURIE urma administrării testelor de evaluare iniţială
(statistici, rapoarte de analiză, planuri de măsuri,
Obiectivele specifice compartimentului: proiectarea pe trasee individuale de învăţare
 Evaluarea competenţei cadrului didactic inspectat pentru fiecare copil, ş.a.)
de a elabora, pe baza unei lecturi personalizate, a  Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură
curriculumului preşcolar, a planificărilor cu:
calendaristice şi a proiectării unităţilor de învăţare; - realizarea activităţilor de planificare şi
 Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de proiectare didactică;
a proiecta şi utiliza strategii didactice activ- - proiectarea şi utilizarea de strategii didactice
participative corespunzătoare unui învăţământ modern centrat pe
 Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de nevoia de dezvoltare a copilului;
a integra TIC lecţii în activitatea didactică; - utilizarea de metode de învăţare diferenţiată;
 Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de - integrarea elementelor de evaluare în cadrul
a utiliza metode de învăţare diferenţiată; activităţilor de predare-învăţare;
 Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de - diversificarea ofertei curriculare de cursuri
a integra elemente de evaluare în cadrul opţionale;
activităţilor de predare-învăţare; - posibilităţile de formare continuă, dezvoltare
profesională şi evoluţie în carieră;

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

 Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi • Mobilierul nu este în toate cazurile modulat în funcţie
comunitatea locală. de specificul activităţii didactice proiectate și
Constatări în urma activităţii de inspecţie: desfășurate;
• Motivația învățării uneori lipsește sau este uitată pe
CONSTATĂRI POZITIVE parcursul didactic;
• Analiza documentelor curriculare reflectă existenţa • Timpul didactic nu este întotdeauna corect alocat și
tuturor tipurilor de documente specifice portofoliului gestionat;
educatoarei; • Sarcinile de lucru depăşesc uneori nivelul grupei;
• Planificarea activităţii didactice se realizează în • Uneori criteriile de evaluare nu sunt în prealabil
concordanţă cu prevederile Curriculumului preşcolar în oferite, nu sunt suficient accesibilizate şi nici foarte clar
vigoare, prin abordare integrată a acestuia şi formulate;
proiectarea conţinuturilor pe proiecte tematice; • Spaţiul de învăţare, deşi generos ca arie de
• Proiectarea activităţii didactice respectă, în general, desfăşurare, este defectuos organizat în unele cazuri,
structura metodică specifică, prin raportare la nefiind funcțional și eficientizat;
domeniul experienţial vizat, la categoria de activitate şi • Mobilierul nu este modulat în funcţie de specificul

Seria III Nr. 4(54)


forma de desfăşurare a activităţii; activităţii didactice proiectate și desfășurate;
• Strategia didactică prevăzută prin proiectare are la • Motivația învățării uneori lipsește sau este uitată pe
bază, în principal, metode şi procedee activizante, sunt parcursul didactic;
alternate mai multe forme de organizare a învăţării • Fișele individuale de lucru nu sunt analizate după
(frontal, individual, în grupuri), mijloacele de finalizarea sarcinii didactice;
învăţământ utilizate sunt corect integrate în strategie; • Sarcinile de lucru depăşesc uneori nivelul grupei;
• Demersul didactic se desfăşoară pe baza unor • Cunoștințele, priceperile și deprinderile preșcolarilor
strategii clare, interactive, menite să dezvolte nu sunt de fiecare dată exploatate în contexte noi de
personalitatea copiilor şi interesul pentru cunoaştere; învățare.

29
• Se folosesc strategii didactice alternative care menţin
atenţia copilului pe tot parcursul desfăşurării activităţii; Optimizarea proiectării didactice prin:
• Activităţile didactice desfăşurate urmează parcursul  respectarea cerințelor curriculumului

Școala Caraș-Severineană
logic şi metodologic specific prevăzut prin proiectare, preșcolar şi ale metodicii de specialitate;
cu elemente de creativitate a cadrului didactic,  respectarea riguroasă a caracterului științific
manifestate în modul de organizare a situaţiilor de al conținuturilor proiectate;
învăţare;  respectarea particularităților de vârstă a
• Conţinuturile abordate, specifice activităţilor pe preșcolarilor;
domenii experiențiale, se caracterizează prin  diversificarea formelor de organizare a grupei
corectitudine ştiinţifică, fiind transmise preşcolarilor în de preșcolari;
manieră accesibilizată, bine structurate şi clar  formularea corectă a obiectivelor
explicate; operaționale, în corelație cu unitatea de
• Materialul didactic şi mijloacele de învăţământ sunt învățare propusă;
adecvate particularităţilor de vârstă ale copiilor,  selectarea celor mai adecvate
atractive, corect integrate în demersul didactic; metode/procedee didactice pentru realizarea
• Copiii manifestă interes şi curiozitate pentru lucruri obiectivelor prestabilite;
noi, lucrează independent sau în echipă şi sunt  operaționalizarea corectă/realistă a
capabili să experimenteze pe măsura posibilităţilor obiectivelor propuse;
proprii aspectele ce-i interesează în mod deosebit.  includerea elementelor de tratare diferenţiată
și de individualizare a învățării în cadrul
CONSTATĂRI NEGATIVE proiectării didactice;
• Există uneori neconcordanţe între planificarea  includerea elementelor diversificate de
calendaristică şi parcursul didactic asistat; evaluare în proiectarea didactică;
• Unele proiecte didactice nu surprind complet  alocarea corectă, echilibrată a timpului
strategia didactică (nu sunt evidențiate mijloacele de didactic fiecărei secvențe de învățare.
învățământ utilizate, formele de organizare pentru
fiecare secvență de instruire); Propuneri şi soluţii de optimizare:
• Lipsesc din proiectarea didactică elementele de  Realizarea planificării calendaristice, în special
tratare diferențiată și individualizare a învățării pentru a perioadei de evaluare inițială prin apel la
copiii cu CES, deși se regăsesc în susținerea demersului activități care să furnizeze informații
didactic; pertinente despre nivelul grupei, achizițiile
• Centrele de interes din sala de grupă nu sunt corect educabililor și de aici, construirea tabloului
delimitate în toate cazurile, iar produsele activităţii care să permită o proiectare de perspectivă
copiilor nu sunt valorificate, nu sunt expuse pentru a obiectivă, în funcție de rezultatele obținute;
putea fi vizualizate și de către părinți;  Studiu individual referitor la problematica
• Nu se folosesc suficient metodele activ-participative; proiectării didactice-lectura personalizată a

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
programei, revizuirea planificării COMPARTIMENTUL: ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
calendaristice, realizarea proiectării
secvenţiale; Obiectivele specifice compartimentului:
 Valorificarea fișelor de evaluare inițială;  Implementarea conceptului de planificare
 Respectarea activităţilor prestabilite în tematică
planificarea calendaristică;  Reevaluarea gândirii pedagogice privind rolul
 Realizarea proiectării didactice astfel încât să ambientului şcolar în activităţile cotidiene prin
cuprindă: etapele/secvențele activității, amenajarea unui spaţiu de învăţare conform
obiective operaționale, conținutul învățării cerinţelor metodologice (crearea centrelor de
sau intersubiectivitate, strategii didactice joacă, ludotecă, în mod special a spaţiului de
(metode didactice, mijloace de învățământ, expunere a produselor elevilor);
forme de organizare), evaluare;  Adaptarea mobilierului şcolar conform
 Proiectarea didactică săcuprindă elemente cerinţelor de dezvoltare fizică a elevilor;
clar definite de tratare diferențiată și de  Aplicarea strategiilor didactice de predare-
individualizare a învățării, mai ales atunci când învăţare interdisciplinară;
există în clasă și copii cu CES;  Dezbaterea în comisiile metodice şi cercuri
 Reiterarea motivației învățării pe tot pedagogice a unor teme privind cunoaşterea
parcursul didactic pentru menținerea
Școala Caraș-Severineană

psihosomatică a elevilor şi organizarea


interesului copiilor și participarea voluntară a interdisciplinară a ofertelor educaţionale;
acestora la actul învățării;  Aplicarea unor teste model pentru pregătirea
 Explicarea clară a sarcinilor didactice şi Evaluărilor Naţionale la clasele a II- şi a IV-a;
stabilirea criteriilor de reuşită în scopul  Colaborarea cu factorii externi care sunt
facilitării înţelegerii de către copii a unor parteneri în procesul instructiv-educativ.
conexiuni bazate pe raţionamente logice;
 Îmbunătățirea bazei materiale, a mijloacelor Constatări în urma activităţii de inspecţie:
didactice cu elemente moderne și atractive, CONSTATĂRI POZITIVE
utilizarea unor mijloace de învăţământ de • Toate cadrele didactice inspectate au prezentat
calitate, care să menţină interesul documentele de planificare şi proiectare, care
preşcolarilor pentru activitatea de învăţare; respectau structura propusă de MEN/MECS. Fiecare
30

 Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare- cadru didactic a desfăşurat lecţiile menţionate în


evaluare; planificări, la datele menţionate;
 Îmbinarea metodelor tradiționale cu cele • Conţinuturile respectă precizările curriculum-ului
activ-participative, centrate pe preșcolar;
Seria III Nr. 4(54)

național;
 Valorizarea achizițiilor anterior dobândite în • Prin activităţile didactice propuse se realizează
contexte noi de învățare, creativ construite; obiectivele propuse, acestea contribuie la
 Valorificarea produselor activităţii copiilor în îmbunătăţirea competenţelor specifice vârstei şcolare
ambientarea spațiului educațional şi mici;
acualizarea materialelor folosite în centrele • La clasele cu predare simultană, se acordă o mare
tematice; atenţie celor două tipuri de activităţi: activitatea
 Studiu individual referitor la problematica directă şi activitatea independentă;
evaluării - delimitări conceptuale, funcţiile ei, • Metodele şi procedeele utilizate au vizat activităţi de
tipurile, metodele şi instrumentele de învăţare dirijată, dar şi activităţi de consolidare şi
evaluare; sistematizare a informaţiilor, priceperilor şi
 Identificarea unor instrumente de evaluare deprinderilor prin activităţi frontale şi independente;
adecvate atât conținutului, cât și obiectivelor • Materialele didactice utilizate au fost integrate în
propuse; lecţie şi au contribuit la înţelegerea conţinuturilor;
 Integrarea unor elemnete de evaluare care să • La clasa I au fost prezentate activităţi didactice
ofere un feed- back pozitiv asupra rezultatelor integrate, conform cerinţelor metodologice;
învățării; • Elevii sunt încurajaţi şi stimulaţi să se implice în
 Pregătirea/amenajarea spațiului educaţional activităţile propuse de învăţător;
în funcție de tipul de activitate susținută; • Activităţile sunt organizate cu mult tact pedagogic,
 Utilizarea soft-urilor educaţionale în procesul elevii au deprinderi de a lucra independent;
de predare-învăţare-evaluare. • Tema pentru acasă vizează nivelul mediu de
cunoştinţe ale elevilor;
Prof. ANA DAMIAN, inspector școlar • Din analiza produselor elevilor s-a constatat că elevii
deţin cunoştinţe, priceperi şi deprinderi specifice
vârstei, prevăzute de curriculum-ul naţional;
• Se remarcă o bună colaborare elev-cadru didactic şi
elev-elev;

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
• Elevii au o atitudine pozitivă faţă de învăţare, la • Problemele din viaţa de zi cu zi ocupă un loc
sfârşitul lecţiei se observă progresul realizat de elevi; insuficient;
• Elevii au rechizitele necesare şi lucrează după un • Se recurge rar la lucrul în echipă, iar atunci când se
auxiliar care este în conformitate cu cerinţele face acest lucru, nu se reflectează suficient asupra
programei; demersului pentru a fi profitabil;
• Spaţiul de învăţare este plăcut, cald, prietenos la • Implicarea elevilor în activităţi de rezolvare de
toate clasele inspectate, dar la unele clase foarte mic, probleme, fără înţelegerea conţinutului problemelor
cu toate că se lucrează în spaţii provizorii. sau citirea problemelor de către profesor.
CONSTATĂRI NEGATIVE • Absenţa abordărilor integrate la CP şi clasa la
• O situaţie deosebită întâlnită la Școala Gimnazială matematică şi ştiinţe.
Dognecea, învăţătoarea de la clasa pregătitoare,
revenită la catedră după o perioadă lungă de timp, fără Optimizarea proiectării didactice prin:
curs de formare, fără un pprtofoliu adecvat, a necesitat  Organizarea cadrului de referinţă european
inspecţie de revenire şi grafic de monitorizare; pentru competenţele cheie care să contureze,
• În multe situaţii, era evident faptul că proiectările şi pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu,
planificările nu erau documente personalizate, ci un „profil de formare european” structurat pe

Seria III Nr. 4(54)


transmise de la un cadru didactic la altul; opt competenţe-cheie:
• Documentele de proiectare nu reflectau abordarea  comunicare în limba maternă
diferenţiată şi nici reglarea abordării pe parcurs,  comunicare în limbi străine
funcţionând mai mult ca documente formale şi nu  competenţe matematice şi competenţe de
operaţionale ; bază în ştiinţe şi tehnologii
• Deşi în clase existau şi copii CES, planificările vizau  competenţă digitală
clasa în general, fără reflectarea abordărilor  a învăţa să înveţi
diferenţiate;  competenţe sociale şi civice

31
• În multe şcoli orarul este construit din perspectiva  spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
profesorului, nu a elevului;  sensibilizare şi exprimare culturală
• Amenajarea claselor – deficitară (decorativă, se
constată absenţa valenţelor educaţionale veritabile, nu Propuneri şi soluţii de optimizare:

Școala Caraș-Severineană
este reflectată viaţa clasei etc.);  Realizarea unor proiectări globale, care
• Dosarul comisiei metodice, de multe ori superficial acoperă perioada unui nivel, treaptă, ciclu de
constituit; învățământ, urmărind, în mod special,
LIMBA ROMÂNĂ: elaborarea planului de învățământ și a
• Coborârea abordărilor metodologice şi a criteriilor generale de elaborare a
conţinuturilor de la clasa I la clasa pregătitoare; programelor de instruire, iar mai apoi
• Nu se pune accentul pe sesizarea unor regularităţi sau realizarea unei proiectări eșalonate, care să
abateri în comunicare; acopere perioada unui an de învățământ,
• Aplicarea trunchiată a metodei fonetice, analitico – semestru sau a unei activități
sintetice; didactice/educative concrete, urmărind, în
• Comunicarea orală în clasă este redusă (de foarte mod special, elaborarea programelor de
multe ori este reprezentată de formularea de întrebări instruire/educație și a criteriilor de
– profesor şi răspunsuri – elev); operaționalizare a competenţelor generale și
• Profesorul nu lasă timp de gândire elevului, specifice ale programelor de
intervenţia acestuia fiind imediată; instruire/educație.
• Se trece foarte des peste etapa înţelegerii globale a  Eficiența lecției trebuie orientată nu numai de
unui mesaj oral la înţelegerea de detaliu; modul de interacțiune complexă a
• Sunt încurajate răspunsuri formale, de tipul: „Ce componentelor ei, ci și de felul cum ea este
simţiţi citind acest text?” - „Noi simţim cum inima integrată în procesul de învățământ, ca sistem
tresaltă”; și funcționalitate, pentru că în lecție se
• Caietele nu se corectează riguros, iar mesajele scrise obiectivează elementele acestuia (obiective,
de către cadrele didactice pe caietele elevilor sunt resurse, conținut, strategii și evaluarea
demotivante. rezultatelor).
MATEMATICĂ:  Folosirea unui algoritm procedural ce
• Calculul mintal – insuficient reprezentat; corelează cele patru întrebări esențiale, în
• Eroarea este abordată ca un „element parazitar” – de următoarea ordine: - Ce voi face?
aceea, în general, se corectează RAPID (competenţele educaţionale) - Cu ce voi face?
rezultatul/răspunsul, dar nu se observă raţionamentul (Resursele educaţionale) - Cum voi face?
eronat şi nu se intervine asupra lui; (strategii educaţionale) - Cum voi ști dacă ceea
• Erorile particulare se analizează, uneori, cu întreaga ce trebuia făcut a fost făcut? (evaluare)
clasă;  Evaluarea continuă să reprezinte feed-back-ul
necesar selecţionării celor mai potrivite

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
resurse material şi strategii didactice în OS7: Ameliorarea calităţii activităţilor de predare-
comunicarea didactică cu elevii ; învăţare-evaluare prin promovarea strategiilor
 Observarea sistematică să devină o constantă interactive și ale celor individualizate;
structurată pe criterii definite conform OS8: Prezentarea la fiecare activitate metodică a unei
standardelor de evaluare în activitatea informări cu noutățile editoriale;
cadrelor didactice pentru stabilirea unor OS9: Diseminarea bunelor practici didactice prin
parcursuri individualizate cu elevii (planuri organizarea a minim 2 activități de seminar/an;
individualizate cu elevii); OS10: Promovarea exemplelor de bună practică la
 Evaluarea continuă oferă informaţii activitățile de perfecționare sau prin site-ul ISJ,
punctuale, personalizate pentru părinţi şi publicații etc.;
implicarea părinţilor pe parcursul şcolar al OS11: Valorificarea și îmbunătățirea resurselor
propriului copil; materiale existente;
 În elaborarea testelor de evaluare, structura OS12: Identificarea și atragerea de resurse financiare;
testelor, matricele de evaluare şi descriptorii OS13: Încheierea de parteneriate pentru organizarea și
de performanţă să oglindească parcurgerea desfășurarea activităților;
ritmică a conţinuturilor din programele OS14: Promovarea bunelor practici referitoare la
şcolare şi dezvoltarea şi formarea scrierea proiectelor europene.
competenţelor fiecărui elev;
Școala Caraș-Severineană

 Organizarea evaluărilor iniţiale, sumative şi Constatări în urma activităţii de inspecţie:


finale prin introducerea organizatorilor grafici CONSTATĂRI POZITIVE
în evaluarea competenţelor şi realizarea unui • Existența documentelor de proiectare;
portofoliu; • Concordanța dintre documentele de proiectare și
 Structurarea portofoliului elevului astfel încât activitatea didactică;
să devină un document personalizat, să îi ajute • Corectitudinea științifică a conținuturilor;
pe elevi să îşi stabilească obiective de • Utilizarea metodelor activ-participative;
învăţare, să îşi revizuiască periodic obiectivele • Participarea eficientă a tuturor elevilor la activitățile
şi să îşi asume responsabilitatea pentru didactice;
propria învăţare (autoevaluarea); • Atingerea obiectivelor anunțate la începutul
 Dezbaterea unor teme legate de evaluarea activității didactice;
32

didactică în comisiile metodice şi cercurile • Organizarea elevilor în activități variate (frontale, pe


pedagogice ale cadrelor didactice, şi-n mod grupe);
special, cunoaşterea structurii testelor de • Identificarea pe baza textului a tehnicilor de
evaluare date la EN la clasele a II-a şi a IV-a. construcție a personajului literar;
Seria III Nr. 4(54)

• Îndrumarea elevilor înspre munca riguroasă, precisă;


Prof. SIMONA VOIN, inspector școlar • Verificarea cu atenție a temei pentru acasă;
Prof. GHEORGHE MANDA, inspector școlar • Ambientul este adaptat procesului de învățare;
• Capacitatea de a proiecta un învățământ bazat pe
COMPARTIMENTUL: LIMBA ȘI LITERATURA competențe;
ROMÂNĂ și LIMBA LATINĂ • Folosirea de auxiliare curriculare;
• Preocuparea pentru formarea unui algoritm de lucru
Obiectivele specifice compartimentului: privind subiectele de la examenul de bacalaureat.
OS1: Sporirea motivației pentru învățare și pentru • Utilizarea unor strategii didactice moderne;
lectură a elevilor prin utilizarea unor strategii • Integrarea TIC în lecție (AEL);
motivante în activitățile curriculare și extracurriculare; • Utilizarea unor metode de învățare diferențiată;
OS2: Consilierea permanentă a cadrelor didactice • Integrarea unor elemente de evaluare complexe;
tinere, prin activitățile de perfecționare; • Utilizarea unor mijloace de învățământ performante;
OS3: Creșterea cu 5% a rezultatelor obținute la • Exersarea unor abilități de comunicare curricular și
concursurile/olimpiadele școlare; trans-curricular.
OS4: Implementarea unor măsuri de îmbunătățire a • Existența documentelor de proiectare (planificări
rezultatelor de la Bacalaureat și Evaluare Națională, în calendaristice, proiecte ale unităților de învățare,
vederea creșterii cu 5 % a promovabilității la aceste proiect didactic al activității asistate);
examene; • Sistematizarea cunoștințelor;
OS5: Desfășurarea a minim 2 activități • Includerea, în unele situații, în documentele de
demonstrative/fiecare comisie zonală și a 2 cercuri proiectare a elementelor de tratare diferenţiată a
pedagogice/an în fiecare zonă geografică a judeţului; elevilor cu cerințe educaționale speciale;
OS6: Monitorizarea permanentă a absențelor la orele • Atmosfera de colaborare a elevilor atât cu profesorul,
de limba şi literatura română; cât şi între ei.

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
CONSTATĂRI NEGATIVE  Realizarea portofoliului personal;
• Absența elementelor de tratare diferențiată a elevilor  Formularea corectă a sarcinilor de lucru de pe
din documentele de proiectare și din desfășurarea fișele distribuite elevilor;
propriu-zisă a lecției;  Valorificarea proiectării secvențelor din
• Folosirea preponderentă a metodelor și strategiilor ecranizarea romanului pentru atingerea
tradiționale; obiectivelor operaționale stabilite;
• Insuficienta operaționalizare a obiectivelor;  Valorificarea rezultatelor muncii tuturor
• Absența sistematizării elementelor de conținut. grupelor în care sunt elevii organizați.
• Inexistența portofoliului personal;  Dezvoltarea la elevi a capacității de a lucra în
• Modul de formulare a sarcinilor de lucru; echipă;
• Nevalorificarea de către elevi a rezultatelor muncii  Încurajarea cooperării între elevi;
tuturor grupelor în care elevii sunt organizați;  Motivarea reală a elevilor;
• Absența din predare a TIC/lecții sau secvențe de lecții  Folosirea mijloacelor moderne de învățare
AEL; existente în unitatea de învățământ;
• Organizarea exclusiv frontală și individuală a clasei.  Verificarea lucrărilor/sarcinilor de lucru scrise,
• Utilizarea metodelor și mijloacelor tradiționale de

Seria III Nr. 4(54)


în vederea corectării eventualelor erori de
învățare; ortografie și de punctuație;
• Demers didactic orientat înspre recunoaștere, lipsit  Redactarea scrisă de către elevi, la tablă, a
de motivație; sarcinilor de lucru;
• Rezolvarea orală a unui subiect pentru proba scrisă;  Diversificarea metodelor de evaluare;
• Organizarea exclusiv frontală.  Analiza diacronică a rezultatelor evaluărilor.
• Realizarea proiectului didactic pe format narativ, fără  Respectarea obligatorie a prevederilor
a reflecta exact activitatea didactică; programei școlare de specialitate;
• Nerespectarea prevederilor programei școlare de  Conceperea sarcinilor de lucru în acord cu

33
specialitate, care la clasa a IX-a prevede studiul tematic elementele de conținut prevăzute de
al textelor suport; programa școlară de specialitate;
• Abordarea exhaustivă a operelor literare cu nivel  Verificarea modului în care elevii rezolvă
sporit de dificultate (de exemplu, Mihai Eminescu, sarcinile de lucru indicate în clasă;

Școala Caraș-Severineană
Luceafărul), nerespectând prevederile programei  Utilizarea corectă a terminologiei specifice și
școlare – clasa a IX-a; formularea corectă a întrebărilor adresate
• Neindicarea timpului aferent rezolvării sarcinilor de elevilor;
lucru indicate de către doamna profesoară;  Acordarea unei atenții sporite exprimării.
• Conceperea unor sarcini de lucru fără a fi în acord cu  Realizarea proiectelor unităților de învățare
prevederile programei de specialitate; pentru toate clasele din încadrare (termen
• Stabilirea unor sarcini de lucru fără a verifica ulterior limită pentru realizarea acestor documente:
modul în care elevii le-au rezolvat. 20.02.2017);
• Nerealizarea proiectelor unităților de învățare;  Gestionarea corectă a timpului didactic, prin
• Gestionarea necorespunzătoare a timpului didactic, alocarea timpului corespunzător rezolvării
alocarea unui timp insuficient unor sarcini de lucru cu sarcinilor de lucru în raport cu gradul de
grad sporit de dificultate; dificultate pe care acestea le presupun;
• Nerespectarea etapelor necesare înțelegerii textului  Respectarea tuturor etapelor necesare
literar; înțelegerii unui text (lectura explicativă,
• Ritmul desfășurării activității didactice. lectura interpretativă);
Optimizarea proiectării didactice prin:  Dinamizarea activității didactice.
 respectarea prevederilor metodologice de
actualitate; Prof. dr. ADRIANA DUDAȘ-VASILE, inspector școlar
 includerea elementelor de tratare diferenţiată
în cadrul proiectării didactice. COMPARTIMENTUL: MATEMATICĂ
Propuneri şi soluţii de optimizare:
 Introducerea elementelor de tratare Obiectivele specifice compartimentului:
diferențiată în documentele de proiectare și în  Sporirea motivaţiei pentru învăţare şi pentru
desfășurarea activităților; lectură a elevilor prin utilizarea unor strategii
 Folosirea metodelor activ-participative și motivante în activităţile curriculare şi
personalizarea sarcinilor de lucru pentru ca extracurriculare;
toți elevii să atingă competențele prevăzute  Implementarea unor măsuri de îmbunătăţire
de programele școlare. a rezultatelor de la Bacalaureat şi Evaluare
 Diversificarea activităților de învățare pentru Naţională, în vederea creşterii ratei de
pentru ca toți elevii să atingă competențele promovare la aceste examene;
prevăzute de programele școlare;  Ameliorarea calităţii activităţilor de predare –
 Sistematizarea elementelor de conținut; învăţare - evaluare prin promovarea
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

strategiilor interactive şi a celor • Desfăşurarea a minim 2 activităţi


individualizate; demonstrative/fiecare comisie metodică şi a 2
cercuri pedagogice/an;
Constatări în urma activităţii de inspecţie: • Promovarea exemplelor de bună practică prin
CONSTATĂRI POZITIVE activităţile de perfecţionare, site-ul ISJ,
• Procesul de învaţământ se desfăşoară în publicaţii, BLOGUL PROFESORILOR DE CHIMIE
conformitate cu nivelul şi caracteristicile – FIZICĂ – BIOLOGIE din judeţul Caraş-Severin
intelectuale ale elevilor etc.;
 Tema de casă bine selectată şi dimensionată • Identificarea de resurse financiare pentru
 Cunoaşterea colectivelor de elevi îmbunătăţirea şi îmbogăţirea bazei materiale
 Aplicarea metodelor de stimulare a învăţării de specialitate.
 Documente de planificare şi proiectare bine
întocmite Constatări în urma activităţii de inspecţie:
 Selectarea atentă a conţinutului învăţării FIZICĂ:
CONSTATĂRI NEGATIVE CONSTATĂRI POZITIVE
• Lipsa materialului informativ • Proiectarea activităţii didactice este realizată
Școala Caraș-Severineană

• Captarea atenției este un moment deficitar în concordanţă cu normele metodologice în


• Lipsa controlului asupra modului de vigoare
îndeplinire a sarcinilor impuse • Planificări anuale, semestriale şi pe unităţi de
• Evaluare sporadică învăţare
• Momentul de fixare a cunoştinţelor este • Modificările din planificările semestriale sunt
uneori neglijat. justificate prin explicaţii clare ce s-au regăsit la
rubrica de observaţii
Optimizarea proiectării didactice prin: • Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei, a
 respectarea şi parcurgerea tuturor programei şcolare în vigoare
secvenţelor lecţiei; • Nu au existat greşeli ştiinţifice în prezentarea
 valorificarea diversităţii formelor de conţinuturilor pe parcursul activităţii didactice
organizare a elevilor;
34

• Metodele utilizate la oră au fost adaptate


 includerea elementelor de tratare diferenţiată nivelului clasei şi s-a remarcat alternarea
în cadrul proiectării didactice. acestora pentru activarea elevilor
• Elevii au fost actori activi la predarea noilor
Seria III Nr. 4(54)

Propuneri şi soluţii de optimizare: conţinuturi


 Colaborarea cu părinţii şi elevii în vederea • Elevii au realizat conexiuni între noţiunile
achiziţionării de material informativ anterioare şi cele noi predate
specializat • Fixarea noilor cunoştinţe a fost realizată după
 Atitudine mai fermă în situaţia neîndeplinirii fiecare secvenţă din cadrul actului didactic de
de către elevi a sarcinilor de lucru predare
 Întărirea controlului activităţilor elevilor • Conexiuni interdisciplinare fizică-chimie-
 Evaluarea să fie făcută continuu şi realist biologie
 Dezvoltarea metodelor interactive de predare • Folosirea mijloacelor de învăţământ şi a
învăţare resurselor materiale variate: material biologic
 Realizarea proiectelor didactice pentru proaspăt, atlase botanice, ierbarul
activităţile desfăşurate; • Realizarea şi utilizarea fişelor de lucru
 Formularea corectă a sarcinilor de lucru; • Comunicarea foarte bună cu elevii pe tot
 Sistematizarea conţinuturilor. parcursul orei
• Desfăşurarea orei într-o atmosferă calmă,
Prof. NICOLAE STĂNILOIU, inspector școlar degajată
• Integrarea corectă a elementelor de evaluare
COMPARTIMENTUL: FIZICĂ – CHIMIE – în cadrul lecţiei de recapitulare a cunoştinţelor
BIOLOGIE • În cazul claselor cu număr mic de elevi, ce nu
permite organizarea activităţii pe grupe s-a
Obiectivele specifice compartimentului: realizat evaluarea fiecăruia în parte, atât la
• Ameliorarea calităţii activităţilor de predare – începutul activităţii, în secvenţa de
învăţare - evaluare prin promovarea reactualizare a cunoştinţelor, cât şi în
strategiilor interactive şi ale celor secvenţa finală, de fixare a noilor cunoştinţe
individualizate; predate
• Consilierea permanentă a cadrelor didactice; • Tema pentru acasă dată la final este scurtă, cu
cerinţe precis formulate, fără ambiguităţi

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
CONSTATĂRI NEGATIVE • Insuficienta stăpânire de către elevi a
• Activitatea didactică desfăşurată nu era în noţiunilor şi deprinderilor matematice
concordanţă cu cea planificată în planificarea • Nu se alocă la toate lecţiile timp suficient
semestrială realizării feed-back-ului şi a retenţiei
• La începutul secvenţei de predare a noilor conţinutului
cunoştinţe nu au fost clar precizate elevilor • Utilizarea de strategii didactice nediferenţiate
scopul şi obiectivele ce urmează a fi atinse în funcţie de capacităţile de învăţare ale
• În unele cazuri, reactualizarea cunoştinţelor elevilor
anterioare a fost prea sumară • Număr mic al activităţilor de învăţare care să
• Lipsa evaluării elevilor, în unele cazuri; impună exprimarea orală individuală a elevilor
• Lecţia s-a desfăşurat în sala de clasă; • Admiterea unor exprimări neştiinţifice sau
• Nu au fost folosite mijloace moderne de greşeli din partea elevilor
învăţământ (videoproiector, calculator); • Puţine activităţi/situaţii de învăţare pentru
elevii cu ritm lent şi cu rămâneri în urmă
CHIMIE: • Carenţe în gestionarea eficientă a timpului

Seria III Nr. 4(54)


alocat secvenţelor lecţiei, în unele cazuri
CONSTATĂRI POZITIVE • Colaborare slabă elev-elev la filiera
• Pregătire bună de specialitate şi metodică tehnologică
• Proiectarea şi organizarea riguroasă a activităţilor • Scăderea interesului cadrelor didactice pentru
didactice stimularea participării elevilor la competiţiile
• Există portofoliul profesional al profesorului şcolare la chimie
• Integrarea demersului didactic în sistemul de lecţii al • Lipsa de motivaţie a multor elevi şi/sau părinţi
disciplinei şi realizarea conexiunilor la nivel şi intra-, • Laborator de specialitate (ştiinţe)
inexistent/transformat în sală de clasă

35
inter- şi trans-disciplinar
• Etapizarea conţinutului ştiinţific, prin conceperea • Absenţa materialului didactic sau material
unor sarcini de lucru clare didactic uzat moral.
• Esenţializarea conţinuturilor transmise

Școala Caraș-Severineană
• Abordare interactivă a transmiterii de cunoştinţe BIOLOGIE:
• Se utilizează componente din trusele de laborator, iar
în unele situaţii se improvizează, în absenţa CONSTATĂRI POZITIVE
laboratorului, experimente cu mijloace simple, la • Proiectarea activităţii didactice este realizată în
îndemâna elevilor concordanţă cu normele metodologice în vigoare;
• Utilizarea creativă a resurselor şi auxiliarelor didactice • Planificări anuale, semestriale şi pe unităţi de
potrivite cu temele abordate învăţare;
• Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor elevilor • Modificările din planificările semestriale sunt
• Utilizarea evaluării continue (în caietul personal este justificate prin explicaţii clare ce s-au regăsit la rubrica
notată orice intervenţie a elevilor), ca măsură a de observaţii;
progresului şcolar • Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei, a programei
• Schema tablei este ordonată, insistând ca şi elevii să şcolare în vigoare;
păstreze ordine în notarea pe tablă • Nu au existat greşeli ştiinţifice în prezentarea
• Abilităţi de relaţionare cu elevii conţinuturilor pe parcursul activităţii didactice;
• Evaluare ritmică şi diversificată • Metodele utilizate la oră au fost adaptate nivelului
• Obiectivitate în evaluare clasei şi s-a remarcat alternarea acestora pentru
• Comunicare verbală şi nonverbală bună activarea elevilor;
• Relaţia elev-profesor se bazează pe colaborare, • Elevii au fost actori activi la predarea noilor
înţelegere şi respect reciproc, ceea ce conduce la conţinuturi;
realizarea feed-back-ului şi la obţinerea progresului • Elevii au realizat conexiuni între noţiunile anterioare
şcolar şi cele noi predate;
• Atitudine responsabilă, promptă şi implicare • Fixarea noilor cunoştinţe a fost realizată după fiecare
permanentă din partea cadrelor secvenţă din cadrul actului didactic de predare;
• Climat educaţional favorabil învăţării • Conexiuni interdisciplinare fizică-chimie-biologie;
CONSTATĂRI NEGATIVE • Folosirea mijloacelor de învăţământ şi a resurselor
• Atenţie acordată clasei, în detrimentul materiale variate: material biologic proaspăt, atlase
cerinţelor individuale botanice, ierbarul;
• Utilizarea sporadică a lucrului cu grupe de • Realizarea şi utilizarea fişelor de lucru;
elevi • Comunicarea foarte bună cu elevii pe tot parcursul
• Nu se insistă pe aspectul fenomenologic (şi orei;
datorită inexistenţei laboratorului de • Desfăşurarea orei într-o atmosferă calmă, degajată;
specialitate) • Integrarea corectă a elementelor de evaluare în
cadrul lecţiei de recapitulare a cunoştinţelor;

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
• În cazul claselor cu număr mic de elevi, ce nu permite evaluare şi consiliere: controlul documentelor
organizarea activităţii pe grupe s-a realizat evaluarea şcolare, asistenţe la ore şi activităţi
fiecăruia în parte, atât la începutul activităţii, în extracurriculare, consilierea metodică, de
secvenţa de reactualizare a cunoştinţelor, cât şi în specialitate şi psihopedagogică.
secvenţa finală, de fixare a noilor cunoştinţe predate;  Iniţierea, organizarea şi monitorizarea
• Tema pentru acasă dată la final este scurtă, cu cerinţe activităţilor de formare continuă a
precis formulate. profesorilor din aria curriculară Om şi
societate (simpozioane, conferinţe, seminarii,
CONSTATĂRI NEGATIVE întâlniri de lucru metodice).
• Activitatea didactică desfăşurată nu era în  Susţinerea iniţiativelor şi implicarea activă în
concordanţă cu cea planificată în planificarea organizarea de concursuri, şcoli de vară,
semestrială; excursii de studiu, vizite la muzee şi a altor
• La începutul secvenţei de predare a noilor activităţi care permit educarea elevilor înafara
cunoştinţe nu au fost clar precizate elevilor sălii de curs.
scopul şi obiectivele ce urmează a fi atinse; Constatări în urma activităţii de inspecţie:
• În unele cazuri, reactualizarea cunoştinţelor
ISTORIE:
anterioare a fost prea sumară;
CONSTATĂRI POZITIVE
• Lipsa evaluării elevilor, în unele cazuri;
Școala Caraș-Severineană

 întocmirea judicioasă a proiectării didactice,


• Lecţia s-a desfăşurat în sala de clasă;
adaptată condiţiilor de predare;
• Nu au fost folosite mijloace moderne de
învăţământ (videoproiector, calculator).  respectarea particularităţilor de vârstă,
intelect şi predare simultană;
Propuneri şi soluţii de optimizare:  utilizarea modalităţilor atractive şi variate de
 Cursurile de educaţie incluzivă care organizare a conţinuturilor;
promovează strategiile individualizate  cunoaşterea temeinică a conţinuturilor;
 Oferta de formare profesională prin proiecte  stăpânirea desfăşurării logice şi cronologice a
europene evenimentelor;
 Deschiderea manifestată de către formatorii  metodele şi strategiile adaptate la nivelul
judeţeni elevului/clase;
36

 Fondurile structurale care vizează educaţia  realizarea portofoliilor tematice ca suport


 Proiectele de formare prin mobilitate pentru exemplificarea conţinuturilor
individuală ştiinţifice;
 Înfiinţarea unui centru de excelenţă pentru  proiectarea scenariilor didactice prin
Seria III Nr. 4(54)

elevii capabili de performanţă. îmbinarea diferitelor forme de activităţi de


învăţare;
Prof. MANUELA STAN, inspector școlar  utilizarea frecventă a formelor moderne de
management al clasei;
COMPARTIMENTUL: ISTORIE – GEOGRAFIE-  interesul manifestat de cadrele didactice
pentru inovarea actului didactic
SOCIO-UMANE
 cunoaşterea principiilor de elaborare a unor
teste de evaluare;
Obiectivele specifice compartimentului:
 utilizarea tipurilor diferite de itemi (obiectivi,
 Încadrarea pe catedre cu personal didactic
semiobiectivi, subiectivi), dar şi a metodelor
calificat 90%.
moderne de evaluare (portofoliul,
 Monitorizarea activităţii de elaborare a
autoevaluarea, interevaluarea);
planificărilor anuale şi semestriale la nivelul
CONSTATĂRI NEGATIVE
cerinţelor noii metodologii de proiectare
 Lipsa unor sarcini/teme de casă, cu rol în
didactică.
fixarea noţiunilor;
 Realizarea predării conţinutului ştiinţific
 Material auxiliar/mijloace didactice, modest
conform programelor şcolare.
reprezentate;
 Asigurarea unui nivel de pregătire al elevilor
 Încadrarea în timpii de predare este, pe
corespunzător standardelor educaţionale
alocuri, deficitară.
actuale.
 Progresul realizat de către elevi atinge cu greu
 Stimularea performanţei şi progresului şcolar
nivelul aşteptat/proiectat;
prin încurajarea participării elevilor la
concursuri şi olimpiade şcolare.  Folosirea timpilor de predare ele
limitată/condiţionată de regimul simultan;
 Realizarea acţiunilor extraşcolare specifice
disciplinei.  Numărul redus al elevilor reduce randamentul
strategiilor selectate.
 Îndrumare şi control în cadrul inspecţiei
şcolare, unde se vor utiliza ca modalităţi de

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

GEOGRAFIE:  corelarea activităţii propriu-zise cu


CONSTATĂRI POZITIVE documentele de proiectare;
 Metode de învăţare adaptate la nivelul clasei;  încurajarea elevilor şi stimularea interesului
 Existenţa planificărilor anuale şi pe unităţi de acestora pentru studiu;
învăţare;  atenţie acordată corectitudinii ştiinţifice a
 Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei. informaţiilor transmise, precum şi felului în
 Relaţia de colaborare elev-elev şi elev- care sunt organizate şi explicate acestea
profesor stabilită pe parcursul activităţilor elevilor;
derulate;  gândirea unei strategii didactice bazate pe
 Utilizarea mijloacelor moderne, precum atractivitate, pe varietatea mijloacelor
laptopul şi videoproiectorul; didactice;
 creativitate în conceperea lecţiilor, înlănţuirea
 atmosferă foarte plăcută.
corectă a secvenţelor acestora;
 Gestionarea timpului didactic şi organizarea
 stabilirea unui climat de respect şi colaborare
secvenţelor de învăţare;
în timpul lecţiei, implicarea activă a elevilor în
 Diversitatea metodelor şi strategiilor didactice

Seria III Nr. 4(54)


actul didactic prin folosirea metodelor
aplicate;
moderne, activ- participative;
 Claritatea explicaţiilor oferite.
 atenţie acordată secvenţei de evaluare în
CONSTATĂRI NEGATIVE
desfăşurarea lecţiei;
 Utilizarea modestă a mijloacelor informatice;  diversificarea formelor de organizare a
 Numărul mic de cabinete de geografie; activităţilor (folosirea muncii în perechi sau în
 Utilizarea redusă a platformelor electronice echipă);
de învăţare;  participarea la cursuri de perfecţionare;
 Lipsa unor hărţi standardizate de dimensiuni  participarea la lecţiile demonstrative de la

37
mai mari, pentru a fi mai uşor de vizualizat de cercurile pedagogice;
către elevi.
Propuneri şi soluţii de optimizare:
SOCIO-UMANE:  Utilizarea metodelor activ-participative cu

Școala Caraș-Severineană
CONSTATĂRI POZITIVE centrare pe elev;
 Corectitudinea realizării documentelor de  Includerea elementelor de tratare diferenţiată
proiectare (planificări calendaristice, proiecte în documentele de proiectare;
de lecţie;  Organizarea activităţilor de tip diferenţiat în
 Concordanţa dintre documentele de funcţie de de nivelul achiziţiilor elevilor;
proiectare şi activităţile desfăşurate;  Stimularea în mai mare măsură a interesului
 Corectitudinea ştiinţifică a conţinuturilor elevilor pentru studiu;
prezentate;  Proiectarea activităţilor de sprijin pentru elevii
 Diversitatea formelor de organizare a elevilor cu un ritm mai lent sau pentru cei care
(activităţi frontale, individuale); întâmpină dificultăţi în învăţare;
 Respectarea particularităţilor de vârstă şi de  Esenţializarea conţinuturilor transmise;
înţelegere ale elevilor cunoaşterea principiilor  Regăsirea elementelor de tratare diferenţiată
de elaborare a unor teste de evaluare; în cadrul proiectării didactice;
 Interpretarea testelor de evaluare şi
 utilizarea tipurilor diferite de itemi (obiectivi,
precizarea măsurilor care se impun pentru
semiobiectivi, subiectivi), dar şi a metodelor
îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi;
moderne de evaluare (portofoliul,
autoevaluarea, interevaluarea);  Întocmirea fişelor de progres pentru fiecare
elev de către toţi profesorii;
CONSTATĂRI NEGATIVE
 Îmbogăţirea materialului didactic utilizat la
 Lipsa unor sarcini/teme de casă, cu rol în
ore.
fixarea noţiunilor;
 Feed-back constructiv;
Prof. LUCIAN-ION MICLĂU, inspector școlar
 Lipsa creativităţii în selectarea strategiilor şi
metodelor didactice;
 Slaba gestionare a timpului;
COMPARTIMENTUL: RELIGIE
 Lipsa fişelor de lucru;
Obiectivele specifice compartimentului:
 Atitudinea şi respectul elevilor faţă de
 Integrarea influențelor educaționale pe
rezolvarea sarcinilor;
care religia le exercită într-un sistem
 Verificarea temeinică şi periodică a caietelor
coerent și convergent care să vizeze
elevilor
integralitatea persoanei umane a
Optimizarea proiectării didactice prin:
subiecților asupra cărora se exercită actul
educațional;
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

 Îmbunătățirea comunicării intra și  încurajarea şi promovarea profesorilor


interdisciplinare care să ducă la o relaxare debutanţi în activităţi ce vizează
a diviziunilor disciplinei; perfecţionarea şi dezvoltarea lor profesională;
 Colaborarea cu factorii implicați în  comunicare mai bună privind noutăţile şi
pregătirea profesională a profesorilor, în activităţile din domeniu;
special cu Biserica;  folosirea metodelor moderne, precum şi o mai
 Asigurarea și susținerea activității mare creativitate în selectarea strategiilor
metodice în vederea ridicării calității didactice, spre o conducere mai atractivă a
prestației didactice a profesorilor de activităţii didactice, prin care să se creeze o
religie. motivaţie necesară a elevilor în a descoperi
Constatări în urma activităţii de inspecţie: adevărurile de credinţă;
CONSTATĂRI POZITIVE  mai mare utilizare a materialelor didactice.
 Cadrele didactice au o pregătire ştiinţifică
bună. Pr. Prof. NICOLAE CHIOSA, inspector școlar
 Proiectarea activităţilor este făcută în urma
consultării programelor şcolare şi a COMPARTIMENTUL: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI
standardelor de pregătire profesională SPORT
Școala Caraș-Severineană

specifice fiecărei calificări.


 Strategiile didactice sunt diferite, dominante Obiectivele specifice compartimentului:
fiind strategiile de tip tradiţional, clasic, care a) Proiectarea, planificarea şi organizarea
implică o învăţare realizată prin memorare şi activităţii:
reproducere de cunoştinţe.  Elaborarea programului managerial anual
 Utilizarea tipurilor diferite de itemi (obiectivi, şi semestrial;
semiobiectivi, subiectivi), dar şi a metodelor  Elaborarea graficului de îndrumare şi
moderne de evaluare (portofoliul, control - inspecţii de specialitate;
autoevaluarea, interevaluarea);  Elaborarea graficului inspecţiilor de grade
CONSTATĂRI NEGATIVE didactice;
 Mijloacele şi materialele didactice utilizate la  Elaborarea calendarului sportiv judeţean.
38

lecţii sunt reduse ca număr, doar la unele b) Aplicarea programului de reformă:


activităţi prezentându-se elevilor planşe sau  Cunoaşterea programului de reformă a
eşantioane de materiale. învăţământului preuniversitar şi a
 Învăţarea centrată pe elev este dificil de componentelor acestuia;
Seria III Nr. 4(54)

abordat datorită lipsei materialelor didactice  Constituirea grupurilor de lucru în


adaptate noilor exigenţe şi a numărului mare vederea optimizării activităţii de educaţie
de elevi în unele unități școlare. fizică şi sport la nivelul judeţului Caraş-
 Comunicare deficitară cu părintii elevilor. Severin (Comisia judeţeană a sportului
 Activitatea socio-culturală și religioasă este şcolar, Consiliul consultativ, comisii pe
una sporadică. discipline sportive, stabilirea
 Metodele moderne sunt abordate de un metodiştilor) ;
număr mic de cadre didactice.  Organizarea de dezbateri, cercurile
 Pasivitatea unor cadre didactice şi lipsa de pedagogice, întâlniri de lucru cu
motivaţie în implicarea în viaţa şcolii. directorii din CSS/LPS/clase cu program
Optimizarea proiectării didactice prin: sportiv, asupra noilor cerinţe;
 folosirea strategiilor didactice conform  Elaborarea tematicilor de îndrumare şi
particularităţilor de vârstă a elevilor; control în vederea desfăşurării inspecţiei
 învăţare diferenţiată centrată pe elev; şcolare;
 încurajarea şi promovarea profesorilor  Monitorizarea procesului de învăţământ
debutanţi în activităţi ce vizează în vederea reglării politicilor
perfecţionarea şi dezvoltarea lor profesională educaţionale;
Propuneri şi soluţii de optimizare:  Participarea creativă la aplicarea
 organizare şi sistematizare a informaţiilor programului de reformă.
transmise, respectându-se şi particularităţile c) Asigurarea resurselor umane:
clasei de elevi;  Elaborarea tematicilor şi a graficului
 circulaţia adecvată şi transparentă a întâlnirilor;
informaţiei;  Creşterea calităţii actului educaţional prin
 concretizarea informaţiei în proiecte colective asigurarea resurselor umane calificate;
sau individuale;
 Intrarea în sistem a unor cadre didactice
foarte bine pregătite;

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
 Prognozarea nevoilor sistemice de CONSTATĂRI POZITIVE
personal.  Planificările calendaristice şi proiectele
d) Asigurarea resurselor materiale: unităţilor de învăţare sunt, în general, corect
 Dezvoltarea bazei didactico-materiale; şi complet întocmite şi sunt adaptate
 Demersuri în direcţia realizării unor particularităţilor intelectuale şi de vârstă ale
programe de înnoire a bazelor sportive; elevilor. Se respectă metodologia proiectării,
 Sprijinirea unităţilor şcolare în vederea iar conţinuturile şi strategiile utilizate sunt
obţinerii fondurilor necesare pentru conforme cu programa şcolară, cu profilul şi
achiziţionarea mijloacelor de învăţământ; nivelul colectivelor de elevi. În proiectarea
 Asigurarea şi raţionalizarea altor resurse lecţiilor se pune accent pe realizarea corelaţiei
financiare; obiective / competenţe – strategii (metode,
 Colaborarea cu instituţiile locale pentru activităţi, resurse) – evaluare;
acordarea unui sprijin material  Cadrele didactice şi-au întocmit portofolii care
corespunzător activităţilor sportive. cuprind documente de planificare;
e) Creşterea eficienţei activităţii desfăşurate în  Activităţile de învăţare au fost concepute în

Seria III Nr. 4(54)


unităţile şcolare: raport cu elementele de conţinut şi
 Adaptarea comportamentului didactic la obiectivele educaţionale specifice fiecărui an
particularităţile claselor de elevi; de studiu;
 Diversificarea materialelor didactice şi  Profesorii urmăresc progresul elevilor, au
selectarea adecvată a acestora în evidenţa evaluărilor realizate de la începutul
funcţie de temele propuse/unităţile de anului şcolar şi până la momentul inspecţiei;
învăţare predate;  Pe parcursul demersurilor didactice, profesorii
 Conceperea atentă şi responsabilă a au îmbinat metodele tradiţionale moderne,

39
obiectivelor operaţionale primele având o pondere mai mare în lecţii;
corespunzătoare fiecărei lecţii;  Profesorii manifesta preocupare pentru
 Dirijarea elevilor pentru a participa activ accesibilizarea conţinuturilor şi adaptarea
şi afectiv la lecţie; strategiilor didactice la nivelul colectivului de

Școala Caraș-Severineană
 Dotarea cu întreaga logistică necesară elevi;
unor lecţii flexibile şi dinamice;  În întocmirea planificării calendaristice se ţine
 Monitorizarea şi evaluarea creşterii cont de dotarea cu materiale sportive, sală şi
eficienţei activităţii didactice; terenuri de sport, nivelul de dezvoltare
 Analizarea rezultatelor obţinute la motrică şi psihică a elevilor de dorinţa elevilor
competiţiile sportive; de a practica un anumit joc sportiv;
 Testarea elevilor în timpul inspecţiilor;  Preocuparea profesorilor pentru asigurarea
 Menţinerea spiritului de competiţie în unui climat afectiv corespunzător pentru
rândul cadrelor didactice în vederea transmiterea cunoştinţelor în mod gradat, clar
obţinerii recompenselor materiale doar şi corect;
pe bază de competenţă profesională;  Activitatea frontală se împleteşte cu cea pe
 Organizarea de concursuri sportive grupe valorice;
şcolare (altele decât cele prevăzute de  Elevii ştiu să alcătuiască şi să execute o linie
O.N.S.Ş.). acrobatică din elementele însuşite la orele de
f) Revitalizarea activităţii sportive şcolare de educaţie fizică;
masă şi de performanţă:  Elevii au cunoştinţă de regulament şi ştiu să se
 Regândirea locului şi rolului activităţilor organizeze în vederea practicării jocului
sportive şcolare de masă şi de sportiv ales din programa şcolară.
performanţă; CONSTATĂRI NEGATIVE
 Realizarea de competiţii sportive şcolare  Uneori documentele şcolare sunt întocmite
atât pentru elevii nelegitimaţi, cât şi fără a fi personalizate şi adaptate la specificul
pentru elevii legitimaţi; şcolii. Scenariul didactic, de asemenea, nu
 Organizarea şi coordonarea concursurilor este suficient personalizat şi adaptat pentru
sportive şcolare; diversele colective de elevi;
 Realizarea de proiecte/programe  La profesorii în curs de calificare sau
specifice, pe perioade determinate de necalificaţi se constată o anumită
timp, în colaborare cu parteneri sociali; superficialitate în stabilirea obiectivelor şi a
 Elaborarea de regulamente şi activităţii de învăţare. Sunt preluate modele
metodologii. de planificare de la profesorii calificaţi, de pe
 Stimularea materială a cadrelor didactice internet fără a se ţine cont de nivelul de
pe baza criteriilor de performanţă. pregătire al elevilor, de dotarea materială şi
Constatări în urma activităţii de inspecţie:

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

baza sportivă de care dispune şcoala lor. au alternat activităţile individuale cu cele de
Proiectul de lecţie este mai mult formal; grup. În cadrul grupelor, elevii aveau sarcini
 Sunt folosite exerciţii şi structuri motrice care bine precizate, ştiind să lucreze în echipă.
depăşesc nivelul de pregătire al elevilor; Strategiile active, valorificate de profesori în
 Nu sunt făcute corectările necesare, încât timpul orelor asistate, facilitează participarea
elevii să-şi însuşească în mod corect exerciţiul; activă a elevilor la lecţie, precum şi însuşirea
 Apar unele disfuncţionalităţi legate de mai bună a conţinuturilor.
proiectare – terminologia proiectării pe unităţi  Tot mai mulţi profesori sunt interesaţi să
de învăţare nu este întotdeauna utilizată cunoască particularităţile elevilor şi din acest
corect, nu se proiectează evaluarea sumativă motiv pot alege cele mai bune strategii de
la finalul unităţii de învăţare; diferenţiere şi individualizare, care să
 Proiectele de lecţie nu sunt funcţionale, ele stimuleze elevii şi să le permită dezvoltarea
cuprinzând, de cele mai multe ori, doar o iniţiativei. Uneori, din păcate, predomină stilul
succesiune a secvenţelor didactice, fără de predare centrat pe conţinuturi în care
detalierile necesare ale scenariului didactic profesorul deţine rolul principal. Din acest
care să-l ajute în mod efectiv pe profesorul motiv elevii participă mai puţin la lecţie şi nu
debutant sau în curs de calificare în realizarea îşi pot afirma calităţile personale sau identifica
aptitudinile specifice practicării anumitor
Școala Caraș-Severineană

obiectivelor lecţiei;
 Managementul clasei este corespunzător în discipline sportive.
cazul activităţilor frontale, dar necesită Propuneri şi soluţii de optimizare:
îmbunătăţiri în cazul activităţilor de învăţare  Creşterea atractivităţii lecţiei de educaţie
organizate şi desfăşurate pe grupe; învăţarea - fizică în vederea participării unui număr mare
predarea uneori nu este centrată pe elev; de elevi la lecţii, diminuându-se astfel
 Nu se remarcă întotdeauna capacitatea absenteismul;
profesorilor de a diversifica activităţile de  Elaborarea planificărilor calendaristice pe
învăţare, de a implica elevii în toate etapele unităţi de învăţare, în concordanţă cu
lecţiei; opţiunea elevilor pentru anumite jocuri
 Activitatea desfăşurată în cadrul grupelor nu sportive şi nivelul de pregătire al acestora;
 Prezentarea probelor de evaluare la începutul
40

are la bază monitorizarea exactă a timpului de


lucru, fapt ce duce la realizarea parţială a semestrului şi comentarea acestora;
obiectivelor;  Îmbunătăţirea şi conservarea bazelor
 Sarcinile de lucru nu sunt întotdeauna sportive;
 Antrenarea tuturor copiilor în activităţi
Seria III Nr. 4(54)

diferenţiate în funcţie de nivelul de pregătire


al elevilor. sportive şcolare;
 Folosirea unor strategii de evaluare
stimulative, menite să faciliteze progresul
Optimizarea proiectării didactice prin: individual al fiecărui elev;
 În urma inspecţiilor şi controalelor de  Pregătirea echipelor reprezentative ale şcolii
specialitate se poate aprecia că, majoritatea în vederea participării la concursurile sportive
cadrelor didactice au realizat o predare de şcolare.
calitate, conform cerinţelor programelor şi
standardelor de performanţă. Sunt, din Prof. ION MOTĂR, inspector școlar
păcate, şi cadre didactice dominate de rutină,
care nu ţin cont de conţinuturile programelor, COMPARTIMENTUL: ARTE (EDUCAŢIE
susţin lecţii clasice, uneori improvizate. Relaţia MUZICALĂ ŞI EDUCAŢIE PLASTICĂ)
profesor-elev poate fi îmbunătăţită, la fel şi
preocuparea pentru formarea deprinderilor Obiectivele specifice compartimentului:
de igienă personală a elevilor şi de întreţinere  Sporirea motivaţiei elevilor pentru studiul
a curăţeniei zilnice pe bazele sportive. Cu instrumentului prin utilizarea unor
puţine excepţii evaluarea a fost obiectivă, strategii motivante în activităţile
cadrele didactice ţinând cont de criteriile curriculare şi extracurriculare (concerte,
specifice disciplinei predate. audiții)
Formarea/dezvoltarea deprinderilor,  Identificarea elevilor cu aptitudini
priceperilor şi calităţilor motrice s-a realizat artistice din unităţile de învăţământ din
atât prin lecţiile din trunchiul comun cât şi prin judeţ, şi îndrumarea acestora spre
ore de CDŞ şi de ansamblu sportiv. învăţământul vocaţional;
 Cadrele didactice au fost preocupate să  Dezvoltarea unei culturi a calităţii
structureze activităţile pe strategii activ- educaţiei în unităţile de învăţământ
participative. În cadrul activităţilor pe grupe vocaţional;

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
 Colaborarea cu factorii externi care sunt  Activitățile sunt organizate cu mult tact
parteneri în procesul instructiv-educativ. pedagogic, elevii au deprinderi de a lucra
 Consilierea cadrului didactic inspectat în independent (studiul instrumentului,
legătură cu realizarea activităţilor de individual, obligă la aceasta);
planificare şi proiectare didactică,  Tema pentru acasă (studiile, exercițiile și
proiectarea şi utilizarea de strategii piesele instrumentale) vizează nivelul de
didactice corespunzătoare unui cunoștințe și specificul dezvoltării
învăţământ modern, integrarea instrumentale al fiecărui elev;
elementelor de evaluare în cadrul  Din analiza activității elevilor s-a constatat că
activităţilor de predare-învăţare, elevii dețin cunoștințe, priceperi și deprinderi
diversificarea ofertei curriculare de specifice vârstei și instrumentului, prevăzute
cursuri opţionale, posibilităţile de de curriculum-ul național;
formare continuă, dezvoltare  Se remarcă o bună colaborare elev-cadru
profesională şi evoluţie în carieră. didactic și elev-elev;
 Dezbaterea în comisiile metodice şi  Elevii au o atitudine pozitivă față de învățare,

Seria III Nr. 4(54)


cercuri pedagogice a unor teme privind la sfârșitul lecției se observă progresul realizat
cunoaşterea psihomotorie a elevilor şi de elevi;
organizarea interdisciplinară a ofertelor  Spațiul de învățare este plăcut, cald, prietenos
educaționale; la toate clasele inspectate, dar la unele
 Desfăşurarea a minim 2 activităţi ateliere de pictură, spațiul nu este propice
demonstrative şi a 2 cercuri pedagogice desfășurării orelor de educație plastică
pe an. specializată (ex. Școala Gimnazială nr. 3
Oravița-structură a Liceului Tehnologic ” Mihai
Constatări în urma activităţii de inspecţie:

41
Novac Oravița).
CONSTATĂRI POZITIVE
 Toate cadrele didactice inspectate au CONSTATĂRI NEGATIVE
prezentat documentele de planificare şi  În unele situaţii, planificările nu erau

Școala Caraș-Severineană
proiectare, care respectau structura propusă documente personalizate;
de MEN/MECS.  Documentele de proiectare nu reflectau
 Fiecare cadru didactic a desfăşurat lecţiile abordarea diferenţiată (ore de teorie și
menţionate în planificări, la datele orele de specialitate la disciplina Educație
menţionate; plastică specializată) şi nici reglarea
 Conținuturile respectă precizările curriculum- abordării pe parcurs, funcţionând mai
ului national; mult ca documente formale şi nu
 Prin activitățile didactice propuse se operaţionale;
realizează obiectivele propuse, acestea  Ambiguitatea în exprimare a unor
contribuie la îmbunătățirea competențelor termeni specifici limbajului muzical
specifice vârstei școlare mici; (accentuat principal, acorduri principale
 Metodele și procedeele utilizate au vizat etc.)
activități de învățare dirijată, dar și activități  Absența momentului de evaluare,
de consolidare și sistematizare a informațiilor, moment care ar trebui să fie prezent după
priceperilor și deprinderilor prin activități fiecare etapă a lecției (verbal), iar
independente; evaluarea prin notare să se evidențieze ca
 Existența documentelor de proiectare un moment distinct al lecției, totdeauna
(planificări calendaristice, , proiect didactic); motivată;
 Utilizarea metodelor activ-participative  Partea didactică și metodică este, în unele
 Corectitudinea științifică a elementelor de cazuri, deficitară (la unele ore de
conținut instrument insistentă pe anumite părți
 Relația profesor-elev, având în vedere tehnice în detrimentul conducerii
desfășurarea orelor de instrument cu un melodice, apoi, parcurgerea pieselor în
singur elev pe oră, este foarte strânsă și foarte întregime nu este cea mai eficientă
bună metodă de rezolvare a dificultăților,
 Explicațiile sunt clare și la obiect, întărite de preferată fiind cea pe segmente scurte, cu
exemplificarea practică corectarea greșelilor imediate etc.);
 Materialele didactice utilizate au fost  Amenajarea atelierelor de educație
integrate în lecție și au contribuit la plastică specializată în cazul este
înțelegerea conținuturilor; deficitară (decorativă, se constată
 Elevii sunt încurajați și stimulați să se implice absenţa valenţelor educaţionale
în activitățile propuse de profesor;

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
veritabile, nu este reflectată viaţa clasei  aprofundarea metodicii de specialitate în
etc.) cadrul comisiilor metodice;
 În cadrul orei de educație muzicală  includerea elementelor de tratare diferenţiată
audiția, modalitate superioară de în cadrul proiectării didactice (pentru orele de
interpretare muzicală complexă nu este teoria muzicii și orele de specialitate la
prezentă, lipsind în acest fel, una din cele Educație plastică specializată).
mai moderne și eficiente metode de Propuneri şi soluţii de optimizare:
învățământ;  asistenţa la clasă a tuturor cadrelor
 Gestionarea timpului în unele situații este didactice debutante, necalificate,
neadecvată (prea mult timp alocat teoriei cuprinderea acestora în programe de
în detrimentul practicii); formare specifice;
 Lipsesc din proiectele didactice (în  implicarea responsabililor de cerc
anumite cazuri) elementele necesare pedagogic/comisii metodice în
evaluării; consilierea personalului didactic
 Dosarul comisiilor metodice, de multe ori debutant/necalificat;
este superficial constituit;  organizarea unor activităţi
Optimizarea proiectării didactice prin: suplimentare în vederea pregătirii
 respectarea pentru examene, concursuri şcolare
Școala Caraș-Severineană

şi parcurgerea tuturor
secvenţelor lecţiei; şi olimpiade artistice;
 includerea în proiectare a elementelor de  utilizarea mijloacelor electornice
evaluare (structurarea și integrarea moderne de predare-învăţare
elementelor de evaluare adaptate secvențelor centrate pe elev (audiția, CD-player,
de învățare); video-proiector).
 elemente inovative în proiectarea didactică:
optimizarea schiţei de lecţie; Prof. CORNEL TODEA, inspector școlar

- realizarea activităților de planificare și


INSPECŢIA SPECIALĂ proiectare didactică;
42

- proiectarea și realizarea de strategii didactice


Graficul unic al inspecţiilor de monitorizare,
corespunzătoare unui învățământ modern,
îndrumare şi control al Inspectoratului Şcolar
bazat pe competențe;
Judeţean Caraş-severin pentru anul şcolar 2016-2017, - utilizarea de metode de învățare diferențiată;
Seria III Nr. 4(54)

aprobat prin HCA nr. 40 / 15.11.2017, cuprinde, la - integrarea elementelor de evaluare în cadrul
punctul IV. INSPECȚII CURENTE ȘI SPECIALE PENTRU
activităților de predare-învățare;
OBȚINEREA GRADELOR DIDACTICE, vizând
- diversificarea ofertei curriculare de cursuri
următoarele aspecte: opționale;
 Evaluarea competențelor cadrului didactic - posibilitățile de formare continuă, dezvoltare
inspectat de a elabora, pe baza unei lecturi
profesională și evoluție în carieră;
personalizate a programei școlare de
 Modul în care se reflectă formarea continuă a
specialitate, a planificărilor calendaristice și a cadrelor didactice în activitatea la clasă.
proiectării unităților de învățare;
PUNCTE TARI
 Evaluarea capacităţii cadrului didactic
 Interesul sporit al cadrelor didactice pentru
inspectat de a proiecta și utiliza strategii
evoluția în carieră prin obținerea gradelor
didactice corespunzătoare unui învățământ
didactice II și I;
modern, bazat pe competențe;
 Existenţa unui corp didactic care-şi asumă, în
 Evaluarea capacităţii cadrului didactic
marea majoritate, perfecţionarea metodică şi
inspectat de a integra TIC / lecții sau secvențe
în specialitate;
AEL în activitatea didactică;
 Capacitatea unor cadre cadre didactice de a
 Evaluarea competențelor cadrului didactic
mobiliza, a combina și a utiliza în mod
inspectat de a utiliza metode de învățare
autonom capacitățile de cunoaștere,
diferențiată;
abilitățile și competențele generale și cele
 Evaluarea competențelor cadrului didactic
profesionale, în acord cu evoluția curriculum-
inspectat de a integra elemente de evaluare în
ului național și cu nevoile de educație;
cadrul activităților de predare-învățare;
 Capacitatea cadrelor didactice de a face față
 Evaluarea competențelor cadrului didactic
schimbării, situațiilor complexe, precum și
inspectat de a integra copii cu CES în
unor situații de criză;
învățământul de masă;
 Consilierea cadrului didactic inspectat în  Stabilitatea / continuitatea cadrelor didactice
legătură cu: la clasă, mai ales în mediul urban;

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
 Implicarea unor directori / directori adjuncți în susținerea și promovarea, la nivelul școlilor, a dezvoltării
resursei umane;
 Colaborarea cu conducerea școlilor și cu responsabilii cu formarea continuă din școli, pentru sprijinirea /
monitorizarea cadrelor didactice înscrise în/la diferite forme de perfecționare / formare continuă.
PUNCTE SLABE
 Neimplicarea corespunzătoare a unor directori şi responsabili cu formarea continuă în monitorizarea
activităţii cadrelor didactice înscrise la gradele didactice II şi I;
 Circulația / transmiterea deficitară către beneficiari / cadrele didactice interesate, a informației referitoare
la dezvoltarea resursei umane, în anumite școli / zone din județ;
 Nu există în toate şcolile o monitorizare eficientă a desfăşurării inspecțiilor speciale și a inspecțiilor curente
pentru obținerea gradelor didactice II și I.

INSPECȚII EFECTUATE
pentru formele de perfecţionare prevăzute de OMECTS nr. 5561/2011 - Metodologia privind formarea continuă a
personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificări și completări, OMENCS Nr. 5087 din 31 august 2016

Seria III Nr. 4(54)


privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ,
OMEN nr. 3114/19.01.2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a
examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMENCS nr. 5087/2016

Nivele de evoluţie în cariera didactică Număr cadre didactice NUMĂR INSPECȚII EFECTUATE
înscrise Speciale IC 1 IC 2
DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 76 152 - -
(IS 1 + IS 2)

43
GRADUL DIDACTIC II 148 47 53 48

GRADUL DIDACTIC I 225 80 83 62

Școala Caraș-Severineană
ECHIVALARE DOCTORAT CU GRADUL 1 - 1 -
DIDACTIC I
279 137 110
TOTAL
450
526

Prof. AURORA-RODICA KORKA, inspector școlar

REZULTATE LA EXAMENE NAŢIONALE


EVALUARE NAȚIONALĂ 2017
În judeţul Caraş-Severin, Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2017 a fost
organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile OMENCŞ nr.5071/31.08.2016 privind organizarea şi
desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017, precum şi a Metodologiei
de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, cuprinsă în
Anexa 2 a OMECTS nr. 4801/31.08.2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii
clasei a VIII-a. Înscrierea candidaţilor la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2017 s-a
realizat în conformitate cu prevederile Art. 16 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale
pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 - Anexa nr. 2 la ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010, cu privire
la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011.
Cei 1967 candidaţi înscrişi au susţinut Evaluarea Naţională în 38 Centre de Examen/Centre de comunicare,
constituite în conformitate cu Art. 4 din Metodologie. Pentru evaluarea lucrărilor scrise, conform Art.4, alin. (5) din
Metodologie, s-au constituit 2 Centre Zonale de Evaluare: la Şcoala Gimnazială „Mihai Peia“ Reşiţa – pentru
lucrările la Limba și literatura română și Limba maternă și la Colegiul Național „Mircea Eliade“ Reșița, corpul C –
pentru lucrările la matematică.
Nu s-au constituit comisii/subcomisii aflate sub efectivul prevăzut de Metodologie.
Centre de Examen/Centrele de comunicare şi Centrul Zonal de Evaluare au dispus de un număr suficient
de copiatoare în stare de funcţionare (minim 2) care au permis multiplicarea subiectelor pentru fiecare elev,
imprimante (minim 2), calculatoare (minim 2), telefon, fax, aparat radio, conexiune la Internet, sursă
neîntreruptibilă/al doilea furnizor de Internet, materiale consumabile, ştampile, dulap metalic/fişet pentru
păstrarea documentelor în deplină siguranţă etc.

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Constituirea Comisiei Judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea Evaluarea Naţională pentru absolvenţii
clasei a VIII-a, sesiunea 2017, a comisiilor din Centrele de Examen/Centrele de comunicare şi a comisiei din Centrul
Zonal de Evaluare s-a făcut prin decizii ale Inspectorului Şcolar General, profesor Adrian DOXAN (Comisia judeţeană
– Decizia nr. 304/12.04.2017, Comisiile din Centrele de Examen - Decizia nr. 514 /16.06.2017, cu anexele aferente,
Comisia din Centrul Zonal de Evaluare - Decizia nr. 517 /17.06.2017 cu anexele aferente), cu respectarea
prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul
şcolar 2010-2011 - Anexa nr. 2 la ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea
Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011.

Situaţia statistică înainte de contestaţii se prezintă astfel:


Tranşe de medii obţinute
Înscrişi Prezenţi
1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
1967 1912 581 279 315 276 264 197 0

S-au depus un număr de 73 contestaţii (49 la Limba şi literatura română, 23 la matematică şi 1 la Limba maternă).

Statistica finală / după contestaţii:


Școala Caraș-Severineană

Tranşe de medii obţinute


Înscrişi Prezenţi
1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
1967 1912 580 278 317 273 263 201 0

Membrii Comisiei Judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea Evaluarea Naţională pentru absolvenţii
clasei a VIII-a, sesiunea 2017, împreună cu delegaţii Ministerului Educaţiei Naţionale, au monitorizat centrele zonal
de evaluare, precum şi centrele de examen din teritoriu.
De asemenea, la nivelul judeţului s-a constituit Echipa de monitorizare a Centrelor de Examen/Centre de
comunicare, alcătuită din inspectori şcolari, directori ai unităţilor de învăţământ, delegaţi de către Comisia
Judeţeană pentru monitorizarea tuturor activităţilor din cadrul Evaluării Naţionale, conform Art. 9, alin. (4) şi (11)
44

din Metodologie.

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2017


Seria III Nr. 4(54)

Examenul de bacalaureat 2017 s-a desfăşurat în judeţul Caraş-Severin conform prevederilor Metodologiei
de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.
4799/31.08.2010, valabilă şi pentru bacalaureatul 2016, conform OMENCȘ 5088/31.08.2016, a adreselor şi a
reglementărilor transmise de MENCS şi CNEE în vederea unei bune organizări şi desfăşurări a acestui examen
naţional. Nu au fost întâmpinate dificultăţi în organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, Inspectoratul
Şcolar Județean Caraş-Severin asigurând toate condiţiile pentru desfăşurarea optimă a acestui examen.
Având în vedere numărul de elevi înscriși la finalizarea perioadei de înscriere pentru examenul de bacalaureat
și diferența față de numărul estimat de elevi din promoțiile anterioare și curentă, s-a transmis Ministerului Educaţiei
Naționale adresa nr. 9314/08.06.2017 prin care s-a revenit asupra adresei inițiale de nominalizare a centrelor de
examen, constituindu-se 8 centre de examen, 4 subcomisii și 3 centre zonale de evaluare:
CENTRE DE EXAMEN:
1. Liceul ”Hercules” Băile Herculane
2. Liceul Teoretic ”Eftimie Murgu” Bozovici (subcomisia 1)
3. Liceul Tehnologic ”Decebal” Caransebeș
4. Liceul Bănățean Oțelu Roșu (subcomisia 2)
5. Liceul Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă
6. Colegiul Tehnic Reșița
7. Colegiul Național ”Traian Lalescu” Reșița;
8. Liceul Teoretic ”Tata Oancea” Bocșa (subcomisia 3)
9. Colegiul Național ”Mircea Eliade” Reșița
10. Colegiul Național ”C.D.Loga” Caransebeș
11. Școala Gimnazială ”Romul Ladea” Oravița
12. Liceul ”Mathias Hammer” Anina(subcomisia 4)
CENTRE ZONALE DE EVALUARE:
1. Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița (pentru probele Ea), Eb)
2. Școala Gimnazială Nr. 9 Reșița (pentru proba Ec)
3. Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița (pentru proba Ed)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Totodată, s-a solicitat aprobare specială pentru funcționarea sub efective a unor centre de examen și
subcomisii, având în vedere lipsa posibilităților asigurării transportului elevilor:
o CE Liceul „Hercules” Băile Herculane (201 elevi);
o CE Colegiul Tehnic Reșița (167 elevi);
o CE Școala Gimnazială „Romul Ladea” Oravița (195 elevi)
La examenul de bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2017, în judeţul CS s-au înscris 1890 de candidaţi, dintre
care s-au prezentat 1721, iar procentul de promovabilitate înainte de contestaţii a fost de 62, 64%. Lucrările au fost
evaluate în județul Arad.
Au fost înregistrate 578 de contestaţii: (E)a) – total 220; E)c) – total 182; E)d) – total 176).
Lucrările au fost reevaluate de Centrul Regional de Contestaţii din județul GORJ. În urma contestaţiilor,
procentul de promovabilitate la nivelul judeţului Caraş-Severin a crescut la 64,03%.

Situația statistică la examenul de bacalaureat în județul Caraș-Severin, sesiunea iunie-iulie 2017

Din care cu medii:


Număr
Nr

Seria III Nr. 4(54)


Forma de Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi de Nr. elevi Din care cu medii:
elevi
învățământ prezenți neprezentați eliminați candidați reușiți
înscriși
respinși
<5 5 - 5.99

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

Zi 1707 7 601 518 83 1099 304 320 308 167 0


1865 (91,53%) 158 (8,47%) (0,41%) (35,21%) (86,19%) (13,81%) (64,38%) (27,66%) (29,12%) (28,03%) (15,2%) (0%)

Seral 12 8 1 0
23 (52,17%) 11 (47,83%) 0 (0%) 9 (75%) (88,89%) (11,11%) 3 (25%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (0%)
Frecvență 0
redusă 2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (0%)

45
1721 7 612 528 84 1102 307 320 308 167 0
TOTAL 1890 (91,06%) 169 (8,94%) (0,41%) (35,56%) (86,27%) (13,73%) (64,03%) (27,86%) (29,04%) (27,95%) (15,15%) (0%)

Școala Caraș-Severineană

La examenul de bacalaureat – sesiunea august-septembrie 2017, în judeţul CS s-au înscris 612 candidaţi,
dintre care s-au prezentat 438, iar procentul de promovabilitate înainte de contestaţii a fost de 24,28%. În urma
contestațiilor, procentul de promovabilitate la nivelul județului Caraș-Severin a crescut la 26,28%.

Prof. CONSTANTIN NICOLICEA, inspector școlar


Prof. NICOLAE STĂNILOIU, inspector școlar
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

REPARTIZAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL Colegiul Național „Traian DODA” Caransebeș–


elevă a Colegiului Național „Traian DODA”
LICEAL DE STAT A ABSOLVENŢILOR Caransebeș)
CLASEI A VIII-A  A doua medie: 9,88 a elevei COLONESCU C.
ANNA DIANA (repartizată la Colegiul Național
„Traian Lalescu” Reșița – elevă a Colegiului
Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de
Național „Traian Lalescu” Reșița)
stat
 A treia medie: 9,86 a elevei COANDĂ F.
- Repartizarea computerizată în învăţământul
AMELIA-IOANA (repartizată la Colegiul
liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care
Național „Traian Lalescu” Reșița – elevă a
nu împlinesc 18 ani până la data începerii
Școlii Gimnaziale Nr. 8 Reșița)
cursurilor anului şcolar 2017-2018 s-a desfășurat
 Cea mai mică medie de admitere: 2,27 Liceul
în data de 12 iulie 2017;
Teoretic „Eftimie Murgu" Bozovici (1,00 la
- Nr. clase pentru repartizare computerizată: 64
EN)
(1792 locuri: 64 x 28)
- Candidați înscriși: 1545 dintre care 1540 candidați Au fost întreprinse toate demersurile pentru
din județ și 5 candidați din afara județului; desfășurarea în condiții optime a celei de a doua
- Candidați repartizați: 1527 (18 nerepartizați etape de admitere în învăţământul liceal de stat,
Școala Caraș-Severineană

datorită nr. insuficient de opțiuni). conform calendarului. În etapa a doua au fost


Admitere : repartizați 80 de candidați în învățământul liceal, în
- Liceu filiera vocațională : 164 candidați clasa a IX-a.
- Număr candidați – Rromi: 8
- Număr candidați – Special:35 REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE
- Număr candidați - Profesional + Dual: 250 (194 SPECIALE PENTRU ROMI ŞI A CANDIDAŢILOR
profesional + 52 dual) PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
- Plecați din județ în alte județe: 72
- Liceu filiera teoretică: 970 candidați Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale
- Liceu filiera tehnologică: 557 candidați pentru romi
 Cea mai mare medie de admitere: 9,95 a - Având în vedere calendarul admiterii în
46

elevei STEFANICA E. NICOLETA-RODICA învățământul liceal de stat, precum și


(repartiză la COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN calendarul admiterii în învățământul
LALESCU“ REŞIŢA– elevă a ŞCOALA profesional cu durata de 3 ani în anul școlar
GIMNAZIALĂ „MIHAI PEIA“ REŞIŢA) 2017/2018, aprobate prin OMECŞ
Seria III Nr. 4(54)

 A doua medie: 9,93 a elevei ANTONESĂ G. nr.5077/31.08.2016,Consiliul de administrație


LAVINIA-ANA-MARIA (repartizată la al I.S.J. CS a locurilor speciale pentru candidații
COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN DODA" rromi peste numărul acordat prin planul
CARANSEBEŞ– elevă a COLEGIUL NAŢIONAL școlarizare, și transmiterea în unitățile de
„TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ) învățământ a adresei nr.7651/15.05.2017,
 A treia medie: 9,89 a elevei BOLOCA V. după cum urmează:
MĂDĂLINA MARIA (repartizată la COLEGIUL  2 locuri suplimentare/ clasă/specializare
NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ pentru filiera teoretică;
REŞIŢA– elevă ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2  2 locuri suplimentare/ clasă/domeniu de
REŞIŢA) calificare pentru filiera tehnologică;
 Cea mai mică medie de admitere: 2,01 Liceul - 2 locuri suplimentare/calificare profesională
Teoretic „Eftimie Murgu" Bozovici (1,00 la EN) pentru învățământ profesional cu durata de 3
ani și învățământul dual.
Realizând o analiză comparativă, în 2016, situația se - Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale
prezenta astfel: pentru romi au fost primite, la Comisia de
- Nr. clase pentru repartizare computerizată: 74 admitere judeţeană, conform calendarului
(2072 locuri: 74x28) admiterii, 2017;
- Candidați înscriși: 1643 dintre care 1634  Repartizarea s-a desfășurat în şedinţă
candidați din județ și 9 candidați din afara publică, în ziua de 7 iulie 2017, începând cu
județului; ora 10.00, la sediul Centrului pentru Resurse
- Candidați repartizați: 1639 (4 nerepartizați Educaţionale Incluzive de la Centrul Şcolar de
datorită nr. insuficient de optiuni); Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa;
- Admitere :  Candidați înscriși: 21
 Liceu filiera vocațională : 128 candidați  Candidați repartizați: 10
 Liceu filiera teoretică:808 candidați Repartizarea candidaţilor pentru
 Liceu filiera tehnologică: 703 candidați învățământul special
 Cea mai mare medie de admitere: 9,92 a  Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care
elevei TAT G.C. TEODORA (repartizată la au susţinut Evaluarea Naţională/examenul de
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
capacitate/testele naționale/tezele cu subiect S-a desfășurat după următorul grafic:
unic din clasa a VIII-a, au participat, fără - Înscrierea candidaților la secretariatul unităților
restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute școlare care școlarizează elevi în învățământul
de metodologie, atât pentru locurile din profesional dual: 12-16 iunie 2017 şi 26-30 iunie
învățământul de masă, cât și pentru cele din 2017;
învățământul special. - Validarea, de către Comisia de admitere
 Locurile alocate învățământului liceal special judeţeană pentru învăţământul profesional de
au fost anunțate în broșura de admitere, într- stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în
o listă separată, care poartă mențiunea că învăţământul profesional dual: 13 iulie 2017
aceste locuri nu participă la repartizarea - Nr. clase cu învățământ profesional: 6 (161
computerizată. locuri)
 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a - Candidați înscriși: 53
IX-a din unităţile de învăţământ special s-a - Candidați repartizați: 52
organizată de către Comisia de admitere - Nr. locuri libere: 109
judeţeană, în perioada 6-7 iulie 2017.
 Repartizarea s-a realizat în ziua de 7 iulie 2016, Etapa I de admitere în învăţământul PROFESIONAL

Seria III Nr. 4(54)


începând cu ora 12.00, la Centrul Şcolar de S-a desfășurat după următorul grafic:
Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa; - Înscrierea candidaților la secretariatul unităților
 Candidați înscriși: 35 școlare care școlarizează elevi în învățământul
 Candidați repartizați: 35 profesional de stat: 3-7 iulie 2017;
 Admitere : - Validarea, de către Comisia de admitere
 Centrul Școlar de Educație Incluzivă judeţeană pentru învăţământul profesional de
,,Aurora" Reșița: 27 candidați pentru stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în
învățământul profesional (10 domeniul învăţământul profesional de stat: 13 iulie 2017

47
Industrie textilă și pielărie, 7 domeniul - Nr. clase cu învățământ profesional: 19 (532
Mecanică și 10 domeniul Construcții, locuri)
instalații și lucrări publice); - Nr. locuri libere: 336
 Centrul Școlar de Educație Incluzivă - Candidați înscriși: 199

Școala Caraș-Severineană
,,Christiana" Bocșa: 8 învățământ liceal (8 - Candidați repartizați: 196
domeniul Construcții, instalații și lucrări
publice). ADMITEREA CANDIDAŢILOR PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SERAL ŞI PENTRU CEL CU
REPARTIZAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL FRECVENŢĂ REDUSĂ
ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL Înscrierea la învăţământul seral a candidaţilor din
A ABSOLVENŢILOR CLASEI A VIII-A seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani la
Perioadele de repartizare sunt: data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018 s-a
- Învăţământul dual: realizat în perioada 18-19 iulie 2017, la centrul special
 prima etapă de admitere: 12-16 iunie 2017 de înscriere: COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA.
şi 26-30 iunie 2017 Repartizarea candidaţilor s-a realizat în21 iulie
 a doua etapă de admitere: 29-30 august 2017, pe locurile anunţate de inspectoratul școlar în
2017 broșura de admitere.
- Învăţământul profesional de stat: Repartizarea s-a făcut în ședință publică, în două
 prima etapă de admitere: 3-7 iulie 2017 etape:
 a doua etapă de admitere: 29-31 august - în prima etapă, au fostrepartizaţi, în ordinea
2017 descrescătoare a mediilor de admitere si a
Pentru anul școlar 2017-2018, la învățământul opţiunilor, candidaţii care au susţinut tezele cu
profesional de stat, în funcție de solicitările transmise subiect unic/testele naţionale/examenul de
de către operatorii economici din județ, au fost capacitate/Evaluare națională;
aprobate un număr de 19 clase de învățământ - în a doua etapă, au fostrepartizaţi, pe locurile
profesional de stat, pentru 9 domenii de calificare iar la rămase libere, în ordinea descrescătoare a
învăţământul dual, în funcție de solicitările transmise mediilor de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a,
de către operatorii economici din Reşiţa, au fost candidaţii care nu au participat la tezele cu
aprobate un număr de 6 clase de învățământ subiect unic/testele naţionale/examenul de
profesional de stat, pentru 5 domenii de calificare capacitate/Evaluare națională.
Unitățile școlare care au avut în oferta de - Nr. clase pentru învățământul seral: 12 (336
școlarizare clase cu învățământ profesional au elaborat, locuri: 12 x 28)
împreună cu operatorii economici/ instituțiile publice - Candidați înscriși: 175
partenere Procedura de de admitere, procedură care a - Candidați repartizați: 175
fost avizată de către Inspectoratul Școlar Județean
Caraș Severin, în perioada februarie- aprilie 2017. Prof. CLAUDIA ROF, inspector școlar
Etapa I de admitere în învăţământul DUAL Prof. CONSTANTIN NICOLICEA, inspector școlar
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

REZULTATE LA OLIMPIADE, CONCURSURI ŞI COMPETIŢII ŞCOLARE


Rezultatele obţinute de elevii din judeţul Caraş-Severin
Nr
Numele si Profesorul/profe
. Unitatea de
prenumele Clasa Premiul Competiție școlară sorii care a/au
crt învățământ
elevului pregătit elevul
.

Locul I

Colegiul Național
TISMĂNARIU Concursul Național Molnar Florica,
1 ,,Diaconovici- XI Locul I
LAVINIA-ANDA ,,Made For Europe” Gârtoi Viorica
Tietz” Reșița
Olimpiada de Limba
Rohalová
ALTMAN V. Școala Gimnazială Maternă Cehă Faza
2 VII Locul I Kateřina,
ALOIS Gîrnic Națională radea,
Bouda Iosif
18.04 – 21.04.2017
Școala Caraș-Severineană

Liceul Teoretic Olimpiada Naţională


CATICI L.
3 Bilingv Româno- VII Locul I de Limba Croată Dogariu Maria
DIANA MARIA
Croat Carașova Vaslui 21-25.04.2017
BANAC M.N. Olimpiada Naţională
Școala Gimnazială Lucacela Gh.
4 IZABELA- VIII Locul I de Limba Croată
Lupac Marian
MIHAELA Vaslui 21-25.04.2017
Olimpiada Naţională
LAȚCHICI M. Școala Gimnazială Lucacela Gh.
5 VIII Locul I de Limba Croată
IVANA-MARIA Lupac Marian
Vaslui 21-25.04.2017
Liceul Teoretic Olimpiada Naţională
POZDERCA G.
6 Bilingv Româno- X Locul I de Limba Croată Miștoiu Alina
48

MARTA
Croat Carașova Vaslui 21-25.04.2017
GRUIA Școala Gimnazială
7 V Locul I Educaţie Tehnologică Pomoja Ileana
ALESSIA-MARIA Nr. 7 Reșița
Seria III Nr. 4(54)

Olimpiada Națională
MATEȘ IONUȚ Liceul Teologic
8 XI Locul I de Religie- Alianța Bărnuț Daniel
MARIAN Baptist Reșița
Evanghelică
Olimpiada de Limbi
Liceul Tehnologic
SIMONOVICI Materne-Sârbă Faza
9 „Clisura Dunării” IX Locul I Novakovic Vera
MILITA Națională, Oradea
Moldova Nouă
2017
Olimpiada de Limba
Școala Gimnazială
Maternă Cehă Rohalová
MOȚEC V. „Jan Amos
10 VIII Locul I Faza Națională, Kateřina,
DAȘA Komensky” Sfânta
Oradea, 18.04 – Roch Francisc
Elena
21.04.2017

Locul II

STUPARU Școala Gimnazială Concursul Național


1 VIII Locul II Tîmpa Adina
DANIEL MIHAI Nr. 2 Reșița ,,Made for Europe”

Colegiul Național Olimpiada Națională


DABA Clipa Cecilia-
2 „C. D. Loga” XI Locul II de Psihologie
NICOLETA Mirela
Caransebeș Pedagogie
Olimpiada de Limbi
Liceul Tehnologic
MILOIEVICI Materne-Sârbă Faza
3 „Clisura Dunării” XI Locul II Novakovic Vera
IVANA Națională, Oradea
Moldova Nouă
2017

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
TINCUL P. Liceul Teoretic Olimpiada Naţională
4 SUZANA Bilingv Româno- VII Locul II de Limba Croată Dogariu Maria
MARIA Croat Carașova Vaslui 21-25.04.2017
Liceul Teoretic Olimpiada Naţională
CHEDA G.
5 Bilingv Româno- VIII Locul II de Limba Croată Miștoiu Alina
ANKA DENNISA
Croat Carașova Vaslui 21-25.04.2017
Olimpiada Naţională
DUMA P. Școala Gimnazială Lucacela Gh.
6 VIII Locul II de Limba Croată
MARIA-BIANKA Lupac Marian
Vaslui 21-25.04.2017
Olimpiada de Limba şi
Colegiul Național
PĂUN DAVID Literatura Germană Chwoika Sonia-
7 „Diaconovici- XII Locul II
STEPHAN Maternă- partea de Maria
Tietz” Reșița
proiect
Colegiul National Olimpiada de Lectură -
POTOCEAN Dudaș-Vasile
8 „Traian Lalescu” X Locul II Lectura ca abilitate de

Seria III Nr. 4(54)


TEODORA Adriana
Reșița viață – OLAV
RADOVAN Liceul de Arte Olimpiada Națională
9 NICOLAE „Sabin Păuța” V Locul II de Muzică Breșneni Eremia
GAVRIL Reșița Instrumentală
IORDĂCHESCU Colegiul Naţional
Olimpiada Școlară Bar Simona-
10 VLAD „Traian Lalescu” VI Locul II
Națională de Fizică Melania
ALEXANDRU Reșița
Olimpiada Națională

49
Liceul de Arte ” de Interpretare
ROTARIU
11 Sabin Păuța” XII Locul II Vocală, Instrumentală Breșneni Eremia
NARCIS CASIAN
Reșița și Studii Teoretice

Școala Caraș-Severineană
Muzicale Clasele IX-XII
Olimpiada de Limba
Rohalová
Școala Gimnazială Maternă Cehă Faza
12 MAȘEC I. PETR VIII Locul II Kateřina,
Gîrnic Națională Oradea,
Bouda Iosif
18.04 – 21.04.2017
Concursul Naţional
MARINCĂU I. Şcoala Gimnazială Transcurricular de
13 VII Locul II Goian Oana
FLAVIA MARIA Nr. 8 Reşiţa Lectură și Interpretare
„Ionel Teodoreanu”

Locul III

Olimpiada Naţională
IOVANAC P Școala Gimnazială Lucacela Gh.
1 VII Locul III de Limba Croată,
MIRIANA Lupac Marian
Vaslui 21-25.04.2017
Şcoala Gimnazială Olimpiada de Limbi
„Atanasie Materne-Sârbă Faza
2 VLAICI DIANA VIII Locul III Milenovici Ozren
Cojocariu” Națională, Oradea
Pojejena 2017
Școala Gimnazială Olimpiada de Limba
Rohalová
„Jan Amos Maternă Cehă Faza
3 ELIAȘ V. ALENA VII Locul III Kateřina,
Komensky” Sfânta Națională Oradea,
Roch Francisc
Elena 18.04 – 21.04.2017
Olimpiada Naţională
ȘERA G. Școala Gimnazială Lucacela Gh.
4 VIII Locul III de Limba Croată,
GHEORGHE Lupac Marian
Vaslui 21-25.04.2017
Olimpiadei de Limba și
Colegiul Național Literatura Germană
CHINCEA
5 „Diaconovici-Tietz VIII Locul III Maternă Faza Untea Valeriu
ANISIA
Reșița Națională - Sighișoara
2017

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Etapa Naţională a
Colegiul Național Olimpiadei de Limba şi
Chwoika Sonia-
6 PANICITIIANA „Diaconovici- IX Locul III Literatura Germană
Maria
Tietz” Reșița Maternă - Partea de
Proiect
Olimpiada de Limba şi
Colegiul Național
Literatura Germană Chwoika Sonia-
7 LOIDL ARTHUR „Diaconovici- XI Locul III
Maternă – Partea de Maria
Tietz” Reșița
Proiect
Colegiul Național
ȘEICO MARIA Olimpiada Națională Bireescu Helga-
8 „C. D. Loga” X Locul III
MARILENA de Limba Germană Maria
Caransebeș
NEGRU Colegiul Naţional
Olimpiada Școlară
9 CLAUDIU „Traian Lalescu” X Locul III Doxan Adrian
Națională de Fizică
GABRIEL Reșița
Școala Gimnazială Olimpiada de Limba
Rohalová
CUNA S. ”Jan Amos Maternă Cehă faza
10 VIII Locul III Kateřina,
Școala Caraș-Severineană

SOFINKA Komensky”, Națională Oradea,


Roch Francisc
Sfânta Elena 18.04 – 21.04.2017
Echipaj alcătuit
din DORCA
ADINA Școala Gimnazială
CRISTINA, Armeniș, Drânda Daniela,
Olimpiada Naţională
11 ȚUNEA Liceul Teoretic Premiu Surulescu
V - VIII „Universul Cunoaşterii
ALEXANDRA, „Eftimie Murgu" III Vidosava, Perț
prin lectură”
TOLOȘ BIANCA Bozovici, Şcoala Rozalia
MONICA, Gimnazială Topleţ
ILIUȚĂ OANA
50

ELENA

Mențiune
Seria III Nr. 4(54)

Mențiun Olimpiada de Limbi


Liceul Tehnologic
DESPOTOVICI e Materne-Sârbă Faza
1 „Clisura Dunării” XI Novakovic Vera
DEIANA /premiu Națională, Oradea
Moldova Nouă
special 2017
Mențiun
Colegiul Național e Olimpiada Națională
2 BUGA ANDRU „Traian Lalescu” VIII /premiu de Matematică - Faza Bejan Otilia
Reșița special Finală

Mențiun
Liceul Teoretic e Olimpiada Naţională
GIURCHIȚA G.
3 Bilingv Româno- VII /premiu de Limba Croată Dogariu Maria
NINA MARIA
Croat Carașova special Vaslui 21-25.04.2017

Mențiun
e Olimpiada Naţională
BOȘCA M. Școala Gimnazială Lucacela B.
4 VIII /premiu de Limba Croată
MARIA Clocotici Marian
special Vaslui 21-25.04.2017

Mențiun
MUSELIN P. e Olimpiada Naţională
Școala Gimnazială Lucacela B.
5 MATEO - VIII /premiu de Limba Croată
Clocotici Marian
ROBERT special Vaslui 21-25.04.2017

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Mențiun
STRĂIN Liceul Tehnologic e
Olimpiada Națională
6 DRAGANA „Clisura Dunării” VII /premiu Badea Carmen
de Limba Franceză
IONELA Moldova Nouă special

Mențiun
Colegiul Național e
STAN Olimpiada Națională Radovan
7 „Traian Lalescu” VIII /premiu
MICHELLE de Limba Franceză Camelia-Maria
Reșița special

Mențiun
Liceul Teoretic e
MILOȘ MARIA Olimpiada Națională Duca Oana-
8 „General IX /premiu
MĂDĂLINA de Limba Franceză Monica
Dragalina” Oravița special

Seria III Nr. 4(54)


Mențiun
Liceul Teoretic e
VELIMIROVICI Olimpiada Națională
9 „General X /premiu Brînzei Luminița
IASMINA de Limba Engleză
Dragalina” Oravița special

Mențiun

51
Colegiul Național e
CALINA Olimpiada Națională Ungureanu
10 „Traian Lalescu” XII /premiu
ANTONIA de Limba Germană Andreea
Reșița special

Școala Caraș-Severineană
Mențiun
e
MÎŢU VLAD- Școala Gimnazială
11 VI /premiu Educaţie Tehnologică Pomoja Ileana
IONUŢ Nr. 7 Reșița
special

Mențiun
Colegiul National e
ANGHEL
12 ,,Mircea Eliade’’ VIII /premiu Educaţie Tehnologică Ghican Ana
ALEXANDRU
Reșița special

Mențiun
DIMCEA Colegiul Național e
Olimpiada Națională
13 KARINA ,,Traian Lalescu” XI /premiu Chiosa Nicolae
de Religie Ortodoxă
LOREDANA Reșița special

Mențiun
e
Școala Gimnazială Olimpiada Națională Vulpeș Petria-
14 BÎRCA DAFINA VIII /premiu
Armeniș de Religie Ortodoxă Jenica
special

Seminarul Mențiun
Olimpiada Națională
CÎMPEAN Teologic Ortodox e
de Religie - Seminarii
15 CONSTANTIN ,,Episcop Ioan X /premiu Românu Vicențiu
şi Licee Teologice
DANIEL Popasu’’ special Ortodoxe
Caransebeş
Colegiul National Mențiun
POTOCEAN Limba şi Literatura Dudaș-Vasile
16 „Traian Lalescu” X e
TEODORA Română Adriana
Reșița

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
/premiu
special

Mențiun
JURCA T. Colegiul Național e
Limba şi Literatura
17 NICOLETA „C. D. Loga” VII /premiu Borlovan Nicolae
Română
NAOMI Caransebeș special

Mențiun
CIOBANU S. D. e Olimpiada de Lectură -
Liceul „Hercules”
18 DARIA V /premiu Lectura ca Abilitate de Ciobanu Ileana
Herculane
ANDREEA special Viață – OLAV

Mențiun
Colegiul Național e
MILĂ V. G. Limba şi Literatura
19 „C. D. Loga” VIII /premiu Ardelean Alina
VLAD ANDREI Română
Școala Caraș-Severineană

Caransebeș special

Mențiun
VOINEA Colegiul Naţional e
Olimpiada Școlară
20 NICOLETA „Traian Lalescu” IX /premiu Doxan Adrian
Națională de Fizică
VALENTINA Reșița special

Mențiun Olimpiada de
Liceul de Arte e Interpretare Vocală,
Balogh-Remelei
21 MANDICI EROS „Sabin Păuța” XI /premiu Instrumentală şi Studii
Cornelia- Adela
52

Reșița special Teoretice Muzicale,


Clasele IX-XII
Mențiun
Seria III Nr. 4(54)

BOLOCA e
Școala Gimnazială Olimpiada Școlară
22 MĂDĂLINA VIII /premiu Rămneanțu Iosif
Nr. 2 Reșița Națională de Chimie
MARIA special

Olimpiada de
Mențiun
Liceul de Arte Interpretare Vocală,
MARCU ELISA e
23 „Sabin Păuța” X Instrumentală şi Poiană Silvia
OANA /premiu
Reșița Studii Teoretice
special
Muzicale
VINSCH I. Școala Gimnazială VIII Mențiun Rohalová
CAROL Gîrnic Olimpiada de Limba Kateřina,
e
Maternă Cehă Faza Bouda Iosif
24 /premiu Națională Oradea,
special 18.04 – 21.04.2017

Mențiun
e Concursul Național de
SPRÎNCEANĂ Școala Gimnazială Pușu Florentina-
25 VI /premiu Biologie „George Emil
ANDREI MIHAI Nr. 7 Reșița Nicoleta
special Palade”

Echipaj: Mențiun
Concursul Național
MARCU IULIA- e
Colegiul Naţional „Cultură și civilizație în
DORIANA, /premiu Fercea
26 „Mircea Eliade” XI-XII România”, Râmnicu
RĂCEANU Ghiorghița
Reșița special Vâlcea, 13-16 mai
DARIUS, LAZĂR
2017
ANTONIA

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Distincții

Medalie
IORDĂCHESCU Colegiul Naţional de
Olimpiada Școlară Bar Simona-
1 VLAD „Traian Lalescu” VI argint -
Națională de Fizică Melania
ALEXANDRU Reșița distincți
e SRF
Medalie
NEGRU Colegiul Naţional de bronz
Olimpiada Școlară
2 CLAUDIU „Traian Lalescu” X - Doxan Adrian
Națională de Fizică
GABRIEL Reșița distincți
e SRF
Diplomă
VOINEA Colegiul Naţional de
Olimpiada Școlară
3 NICOLETA „Traian Lalescu” IX onoare - Doxan Adrian

Seria III Nr. 4(54)


Națională de Fizică
VALENTINA Reșița distincți
e SRF
BOLOCA Mențiun
Școala Gimnazială Olimpiada Scolara
4 MĂDĂLINA VIII e Rămneanțu Iosif
Nr. 2 Reșița Națională de Chimie
MARIA specială
CĂTOIU IOANA Concursul Național de
5 Colegiul Național Mențiun
ECATERINA Comunicări Științifice Comaniuc
„Traian Doda” XII e-
la Chimie pentru elevii Carmen-Iuliana

53
Caransebeș lucrare
6 GHILE BIANCA din clasele liceale
comună

Concursul Național de
BRĂTESCU Colegiul Național

Școala Caraș-Severineană
Comunicări Științifice
7 ALEXANDRA „Traian Doda” X Mențiun
la Chimie pentru elevii
MARIA Caransebeș e Comaniuc
din clasele liceale
specială- Carmen-Iuliana
Concursul Național de
CRĂCIUN Colegiul Național lucrare
Comunicări Științifice
8 DANIELA „Traian Doda” X comună
la Chimie pentru elevii
ELENA Caransebeș
din clasele liceale
Concursul naţional
CIOBANU S. D.
Liceul „Hercules” Premiu transcurricular de
9 DARIA VI Ciobanu Ileana
Herculane special lectură şi interpretare
ANDREEA
„Ionel Teodoreanu”
Concursul naţional
interdisciplinar de
nivelul limba şi literatura Cablea
SPRÂNCEANĂ Școala Gimnazială Premiu
10 claselor română şi religie Constanta,
ANDREI Nr. 7 Reșița special
V – VI „Cultură şi Badescu Ilie
spiritualitate
românească”
Concursul naţional
interdisciplinar de
Colegiul Național nivelul limba şi literatura
CIOCHELTCA Premiu Botez Petronela,
11 ˶Traian Lalescu˝ claselor română şi religie
ALEXIA special Păunescu Adrian
Reșița VII – VIII „Cultură şi
spiritualitate
românească”

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
REZULTATELE COMPETIŢIILOR SPORTIVE ŞCOLARE NAȚIONALE
ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017 CARAȘ-SEVERIN
OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR

Denumirea ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR Etapa națională


Nr Nivelul de
competiţiei, locul ocupat
. învăţămân
Participanţi (fete-
cr t Unitatea
băieţi) Fete Băieţi
t. școlară
Școala
Minihandbal
1. Cls. I-IV Gimnazială Nr. Locul 3 MIXT
MIXT(B ȘI F)
2 Reșița

Nr Denumirea Nivelul de
. competiţiei, învăţămân
Unitatea școlară Fete Băieţi
cr Participanţi (fete- t
t. băieţi)
1. Liceul Tehnologic
Școala Caraș-Severineană

Dacia Caransebeș 1. Peia Corina


Cls. IX- 2. Mirea Andrei
Cros - F./B. 2. Colegiul Național ” Loc
1. XII/XIII Loc 4
Traian Doda” 6
Caransebeș
Tenis de masă - Cls. IX- 1.Liceul Teoretic ”Traian 1. Lupșoran Andreea 1. Soresescu Deian
2.
F./B. XII/XIII Vuia” Reșița Făra clasare Loc 8
Cls. IX- Liceul Teoretic ”Traian
3. Handbal - B. Loc 5
XII/XIII Vuia” Reșița
Cls. IX- Colegiul Național Belcotă Nicoleta
4. Şah - F./B. -
XII/XIII „C. D. Loga” Caransebeș Loc 26
54

GIMNAZIADA –OLIMPIADA GIMNAZIILOR


Nr Denumirea Nivelul de
. competiţiei, învăţămân
Unitatea școlară Fete Băieţi
Seria III Nr. 4(54)

cr Participanţi (fete- t
t. băieţi)
SRugby – MIXT (B Școala Gimnaziala
1. Cls. V-VIII locul 3 MIXT
și F) Slatina-Timiș
1. Colegiul Național
Chiurche Sorina
2. Cros F.B. Cls. V-VIII ”Traian Doda”
Loc 6
Caransebeș

CUPA TIMBARK
N Denumirea Nivelul de
r. competiţiei, învăţămân
Unitatea școlară Fete Băieţi
cr Participanţi (fete- t
t. băieţi)
1. Fotbal Cls. V-VI Liceul Teoretic ”Traian
Loc 2
Vuia” Reșița
2. Fotbal Cls. III-IV Colegiul Național Traian
Loc 4
Lalescu Reșița

Prof. ION MOATĂR, inspector școlar

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

TABEL NOMINAL CU ELEVII DESEMNAȚI DE UNITĂȚILE DE


ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL REȘIȚA PENTRU REZULTATELE
OBȚINUTE LA ÎNVĂȚĂTURĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017, ÎN VEDEREA
PREMIERII DE CĂTRE SOCIETATEA COMERCIALĂ ,,CARAȘ” S.A.
Clasa
Nr. Numele și prenumele
Unitatea de învățământ (an școlar
crt. elevului
2017-2018)
1. Colegiul Național ,,Mircea Eliade” Reșița BIANCA BARBU Clasa a VI-a
2. Colegiul Național ,,Traian Lalescu” Reșița TEODORA-AURA POTOCEAN Clasa a X-a
3. Colegiul Național ,,Diaconovici-Tietz” Reșița DANIEL MOICA Clasa a X-a
4. Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița CRISTINA-CĂTĂLINA Clasa a XII-a

Seria III Nr. 4(54)


BORCHESCU-CREȚU
5. Colegiul Tehnic Reșița ELENA-GABRIELA KABAT Clasa a X-a
6. Colegiul Tehnic Cărășan Reșița TINA-IASMINA BĂDELIȚĂ Clasa a XI-a
7. Liceul Teoretic ,,Traian Vuia” Reșița CRISTINA-MARIA MOROTI Studentă anul I –
Universitatea
Politehnică Timișoara
8. Liceul de Arte ,,Sabin Păuța” Reșița ROBERTA-ANTONIA MADINA Clasa a VI-a

55
9. Liceul Teologic Baptist Reșița IONUȚ-MARIAN MATEȘ Clasa a XII-a
10. Școala Gimnazială Nr. 2 Reșița MĂDĂLINA-MARIA BOLOCA Clasa a IX-a
la Colegiul Național

Școala Caraș-Severineană
,,Traian Lalescu”
Reșița
11. Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița ALESSIA-MARIA GRUIA Clasa a VI-a
12. Școala Gimnazială Nr. 8 Reșița FLAVIA-MARIA MARINCĂU Clasa a VIII-a
13. Școala Gimnazială Nr. 9 Reșița ROBERTA-LORENA ȘUȘTREAN Clasa a VIII-a
14. Școala Gimnazială ,,Mihai Peia” Reșița NICOLETA ION Clasa a VIII-a

Prof. SIMONA VOIN, inspector școlar

PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAŢIONALE


Ţintele strategice la nivelul compartimentului PROIECTE EDUCAŢIONALE, care au determinat obiective şi
activităţi specifice domeniilor de acţiune, pentru anul şcolar 2016 – 2017, au fost:
 Coordonarea implementării politicilor educaţionale naţionale pentru asigurarea unui învăţământ
judeţean de calitate;
 Asigurarea unui management performant şi responsabil la nivelul unităţilor de învăţământ pentru
realizarea egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii
timpurii a şcolii şi îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi testările internaţionale;
 Atragerea de resurse de finanţare şi gestionarea eficientă a celor existente;
 Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate,
agenţi economici, sindicate, ONG-uri;
 Consolidarea şi extinderea dimensiunii europene şi internaţionale a ofertei educaţionale, prin
valorificarea parteneriatelor şi proiectelor internaţionale şi a potenţialului multicultural;
PROGRAMUL ERASMUS+
I.1 Proiecte desfășurate prin Programul Erasmus+ în anul școlar 2016-2017
Perioa
Nr. Unitatea de Numărul de referință al da de Buget
Titlul proiectului
crt. învățământ proiectului implem aprobat
entare
1. Experiența europeană - drum
Liceul Bănățean Oțelu 2014-1-RO01-KA102- 2014- 105.480
deschis către formare și
Roșu 000823 2016 EURO
perfecționare
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

2. Eurocalificarea - drum deschis


Liceul Bănățean Oțelu 2015-1-RO01-KA102- 2015- 201778
către o carieră de succes pe
Roșu 014414 2016 EURO
piața europeană a muncii
3. Formare profesională în
Liceul Bănățean Oțelu 2016-1-RO01-KA102- 2016- 48000
context european pentru
Roșu 023532 2018 EURO
prezent și viitor
4. Colegiul Economic al Formare profesională de
2014-1-RO01-KA102- 2014- 262252
Banatului Montan calitate prin mobilități
000954 2016 EURO
Reșița europene
5. Colegiul Tehnic
,,Valeriu Braniște”
Lugoj/Colegiul
Together for an European 2015-1-RO01-KA102- 2015- 312186
Economic al Banatului
Proffesional Future 014696 2017 EURO
Școala Caraș-Severineană

Montan Reșița/Liceul
Teoretic ,,Emil
Racoviță” Baia Mare
6. Colegiul Economic al Formare profesională pentru
2016-1-RO01-KA102- 159896
Banatului Montan servicii de calitate, prin 2016-
024000 EURO
Reșița mobilități europene 2018
7. Liceul Tehnologic Formare pentru viitor - formare
2015-1-RO01-KA102- 2015- 268424
,,Trandafir Cocârlă” pentru tehnologii inovative în
014793 2017 EURO
Caransebeș sectorul auto
8. Liceul Teoretic Erasmus+Cariera Duală de 2015-1-RO01-KA102- 2015- 122652
,,Traian Vuia” Reșița Succes în Sport 014853 2016 EURO
56

9. Worth- spreading European


Liceul Teoretic 2015-1-RO01-KA219- 2015- 26945
Games Aid Mainstream
,,Traian Vuia” Reșița 014992 2017 EURO
Education
10. HLW Steyr, Austria /
Seria III Nr. 4(54)

Patterns of Life - From a


Liceul Teoretic 2015-1-AT01-KA219- 2015- 13250
Different Past to a Common
,,Diaconovici-Tietz” 004955 2017 EURO
Future
Reșița
11. Gimnazjum w
Janikowie, Polonia/ 2015-1-PL01-KA219- 2015- 27675
Just read! Po prostu czytaj!
Școala Gimnazială Nr. 016555 2017 EURO
2 Reșița
12. Grădinița cu Program
Predau cu plăcere, învăț 2015-1-RO01-KA101- 2015- 7820
Prelungit ,,Floarea-
eficient 014497 2016 EURO
Soarelui” Reșița
13. Mobilități pentru Educație-
2016-1-RO01-KA102- 162702
Colegiul Tehnic Reșița Competențe-Vocație- 2016-
024107 EURO
Experiență-Transeuropeană 2018
14. Formarea competențelor
cadrelor didactice pentru 2016-
furnizarea de servicii 2016-1-RO01-KA101- 2017 24685
Colegiul Tehnic Reșița
educaționale și de 023648 EURO
management la standarde
internaționale
15. Oportunități de integrare pe
Colegiul Tehnic
piața muncii prin mobilități 2016-1-RO01-KA102- 2016- 55834
Cărășan
educaționale - Viitorul începe 023336 2017 EURO
Reșița
azi!

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
I.2 Acțiuni de promovare/transmitere de informații/valorizare a acordare de consultanță
Nr. Tipul activității Instituții/organizații de
Data Loc de desfășurare Nr. de participanți
crt. (eventual titlu/tema) proveniență
Casa Corpului Didactic
Ziua Centrelor Europe
Caraș-Severin,
Direct- prezentarea
70 de cadre Inspectoratul Școlar
rețelei Europe Direct
05.10. CCD Caraș-Severin, didactice, Județean Caraș-Severin,
1. și a
2016 Anina, Oravița reprezentanți ai Centrul de Informare
resurselor/programelo
ONG-urilor locale Europe Direct
r educative europene-
Timișoara, unități de
Programul Erasmus+
învățământ
Casa Corpului Didactic
Caraș-Severin,
Inspectoratul Școlar
Seminar - ,,Idei Colegiul Național 40 de cadre
03.11. Județean Caraș-Severin,
2. pentru educația ,,Mircea Eliade” didactice, 30 de

Seria III Nr. 4(54)


2016 Centrul de Informare
secolului XXI” Reșița elevi
Europe Direct Timișoara
Colegiul Național
,,Mircea Eliade” Reșița
Unități de învățământ
din Reșița și din zona
28 cadre didactice,
Eveniment de Bocșa
10.11. Liceul Teoretic 2 reprezentanți ai
3. informare Erasmus+ - Consiliul Local Reșița
2016 ,,Traian Vuia” Reșița administrației
Apelul 2017 Primăria Reșița

57
locale
Casa Corpului Didactic
Caraș-Severin
Unități de învățământ
36 cadre didactice,

Școala Caraș-Severineană
Eveniment de Liceul Teoretic din Oravița și din
22.11. 3 reprezentanți ai
4. informare Erasmus+ - ,,General Dragalina” Moldova Nouă
2016 administrației
Apelul 2017 Oravița Consiliul Local Oravița
locale
Primăria Oravița
Unități de învățământ
26 cadre didactice,
din Oțelu Roșu și din
Eveniment de Liceul Bănățean 20 de elevi, 2
05.12. Caransebeș
5. informare Erasmus+ - Oțelu Roșu – Sala reprezentanți ai
2016 Consiliul Local Oțelu
Apelul 2017 Astra administrației
Roșu
locale
Primăria Oțelu Roșu
Școala Gimnazială Nr. 2
30 de elevi, 12
Reșița, Liceul Teoretic
cadre didactice,
,,Traian Vuia” Reșița,
Școala Gimnazială reprezentanți ai
Colegiul Național
24.03. Nr. 7 Reșița – etapa administrației
,,Diaconovici-Tietz”
2017 județeană publice,
Reșița, Liceul Tehnologic
reprezentanți ONG
,,Clisura Dunării”
,,Salvați Copiii”,
Moldova Nouă, CCD
părinți,
Caraș-Severin, ONG
reprezentanți ai
,,Salvați copiii” filiala CS,
MADE FOR EUROPE mass-mediei locale
6. Consiliul Local Reșița,
2017
BanatTV, Radio Reșița,
Jurnalul de Caraș-
Severin
25-
Școala Gimnazială Nr. 2
28.04. Craiova –etapa 2 elevi, 1 cadru
Reșița, Colegiul Național
2017 națională didactic,
,,Diaconovici-Tietz”
inspectorul școlar
Reșița, Inspectoratul
pentru proiecte
Școlar Județean Caraș-
educaționale
Severin

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Unități de învățământ
liceal;

Liceul Teorertic ,,Traian


25-
CCD Caraș-Severin - Vuia” Reșița, Colegiul
26.03.
Curs de formare în Național ,,Diaconovici-
2017 18 cadre didactice
perteneriat cu Tietz” Reșița, Colegiul
ARDOR Național ,,Traian
7. TINERII DEZBAT 2017 Colegiul Economic al Lalescu” Reșița, Colegiul
13- 36 elevi, 25 cadre
Banatului Montan Național ,,Mircea
14.05. didactice
Reșița -etapa Eliade” Reșița, Colegiul
2017
județeană Național ,,C. D. Loga”
Caransebeș, Liceul
Bănățean Oțelu Roșu,
Liceul Teoretic ,,General
Dragalina” Oravița,
Liceul Teoretic ,,Eftimie
Școala Caraș-Severineană

Murgu” Bozovici
Liceul de Arte ,,Sabin
200 de elevi din
Păuța Reșița – Sala
învățământul
Lira
preșcolar, primar,
- prezentare
gimnazial și liceal,
proiecte Erasmus+
40 de cadre
- program
didactice, Casa Corpului Didactic
cultural-artistic
reprezentanți ai Caraș-Severin,
administrației Inspectoratul Școlar
30 de ani de Erasmus
publice, părinți, Județean Caraș-Severin,
- ,,Celebrăm o Europă
58

reprezentanți ai Centrul de Informare


a păcii, prosperă și 09.05. Universitatea
8. mass-mediei locale Europe Direct
unită”, festival 2017 ,,Eftimie Murgu”
80 de elevi din Timișoara, Consiliul
județean,ediția a II-a Reșița
învățământul Local Reșița,
- expoziție de
Seria III Nr. 4(54)

liceal, 30 de Universitatea ,,Eftimie


postere ,,Relațiile
student, 20 de Murgu” Reșița
României cu țările
cadre didactice,
membre U.E.”;
reprezentanți ai
- activități
administrației
interactive ,,Europa,
publice,
te cunosc!”
reprezentanți ai
- dezbatere
mass-mediei locale
,,Europa tinerilor”
Universitatea
,,Eftimie Murgu”
Reșița
- expoziție de
Casa Corpului Didactic
produse ale 30 de elevi din
Caraș-Severin,
proiectelor cu învățământul
Inspectoratul Școlar
finanțare europeană gimnazial și liceal,
Județean Caraș-Severin,
- masă rotundă - 40 de studenți, 50
Centrul de Informare
România - 10 ani în 10.05. ,,Finanțarea din de cadre didactice,
9. Europe Direct
Uniunea Europeană 2017 fonduri europene a reprezentanți ai
Timișoara, Consiliul
proiectelor de administrației
Local Reșița,
dezvoltare a publice,
Universitatea ,,Eftimie
României” reprezentanți ai
Murgu” Reșița
- simpozion mass-mediei locale
științific - ,,România
de 10 ani membră a
Uniunii Europene:
realități și provocări”

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-
Severin
- avizarea inspectorul școlar
documentației pentru proiecte Inspectoratul Școlar
depusă de unitățile educaționale Județean Caraș-Severin
22-
de învățământ
24.03.
2017
ȘCOALĂ EUROPEANĂ Palatul 2 elevi, 4 cadre Colegiul Național
10.
2017 Parlamentului, didactice, ,,Traian Lalescu” Reșița,
București inspectorul școlar Școala Gimnazială Nr. 2
15.06.
- festivitatea de general adjunct, Reșița, Inspectoratul
2017
premiere a unităților inspectorul școlar Școlar Județean Caraș-
de învățământ pentru proiecte Severin
declarate educaționale

Seria III Nr. 4(54)


câștigătoare în
cadrul competiției
naționale
Conferința de presă în 70 de elevi, 10
cadrul Proiectului cadre didactice, CCD Caraș-Severin, ISJ
Erasmus+ - Construind Colegiul Național reprezentanți ai Caraș-Severin, Consiliul
08.06.
11. astăzi carierele de ,,Diaconovici-Tietz” administrației Local Reșița, BanatTV,
2017
mâine (Building Today Reșița publice, Radio Reșița, Jurnalul de
the Careers of reprezentanți ai Caraș-Severin

59
Tomorrow) mass-mediei locale
Consilierea cadrelor
didactice / școlilor

Școala Caraș-Severineană
pentru depunerea
feb.
unei candidaturi
2017 - Rețeaua școlară din
12. Erasmus+ /
iunie județul
implementarea
2017 Caraș-Severin
proiectelor (face-to-
face sau telefonic, în
funcție de situație)

PROIECTE INIȚIATE ȘI COORDONATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE PRIN


UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ

 Proiectul privind învățământul secundar – Romanian Secondary Education Project ROSE


Perioada de implementare: 2015 – 2022
Aplicant: Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice - Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanţare Externă (UMPFE)
Beneficiari: licee și unități de învățământ universitar de stat, MENCȘ, CNEE, ISE, CNDIPT, CCD
Finanțator: Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015
Obiectivul general: îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în
primul an universitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului;
Implementarea în județul Caraș-Severin:
Proiectul va fi implementat în 25 de unități de învățământ liceal, declarate eligibile de către MENCS, după cum
urmează:
- RUNDA 1: 7 unități de învățământ au elaborat propuneri de proiect și au completat formulare de aplicație în
cadrul schemei de granturi, în semestrul I al anului școlar 2016-2017: Liceul Teoretic ,,Traian Vuia” Reșița; Colegiul
Tehnic Cărășan Reșița; Colegiul Tehnic Reşiţa; Liceul Tehnologic "Trandafir Cocârlă" Caransebeş; Liceul Tehnologic
„Mihai Novac“ Oraviţa; Liceul Tehnologic „Nicolae Stoica de Haţeg“ Mehadia; Seminarul Teologic Liceal "Episcop
Ioan Popasu" Caransebeş
- RUNDA 2: 16 unități de învățământ au elaborat propuneri de proiect și au completat formulare de aplicație în
cadrul schemei de granturi, în semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017: Liceul Teologic Baptist Reșița; Colegiul
Economic al Banatului Montan Reșița; Liceul Tehnologic ,,Constantin Lucaci” Bocșa; Colegiul Național ,,Mircea
Eliade” Reșița; Liceul de Arte ,,Sabin Păuța” Reșița; Liceul Tehnologic ,,Dacia” Caransebeș; Liceul Bănățean Oțelu

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Roșu; Liceul Teoretic ,,General Dragalina” Oravița; Liceul Tehnologic ,,Sf. Dimitrie” Teregova; Colegiul Național
,,Diaconovici-Tietz” Reșița; Liceul ,,Mathias Hammer” Anina; Liceul Tehnologic ,,Decebal” Caransebeș; Liceul
Teoretic ,,Eftimie Murgu” Bozovici; Colegiul Tehnic Reșița; Liceul Teoretic ,,Tata Oancea” Bocșa; Liceul ,,Hercules”
Băile Herculane.

PROIECTE TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA – SERBIA


Valoarea
N totală a Data Data încheierii
r. Programul de Denumi proiectulu semnării proiectului
Numele iniţiatorului/
c finanțare/Axa re i din contract (actualizată cu
numele beneficiarului
r prioritară sau Măsura proiect contractul ului de ultimul act
t. de finanţare adițional)
finanţare
Instituția Preșcolară
Programul IPA de Smart
``Decja Radost``
Cooperare Children
Pancevo, Republica 397 mii lei
1 Transfrontalieră Networ 15.03.20
Serbia/ Grădinița cu 31.12.2016
. România - Republica k 16
Program Prelungit
Școala Caraș-Severineană

Serbia / Axa prioritară


,,Floarea Soarelui”
3, măsura 3.3
Reșița
Liceul Tehnologic Programul IPA de Punțile
2
,,Clisura Dunării” cooperare Culturii
. 117499 31.12.20
Moldova Nouă Transfrontralieră și 31.12.2016
EURO 15
România - Republica Tradițiil
Serbia/ Axa prioritară 3 or

Prof. SIMONA VOIN, inspector școlar


Prof. RODICA VESA, inspector școlar
60

ACTIVITATEA PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ


Principalele direcţii /ţinte strategice ale organizaţiei sunt:
Seria III Nr. 4(54)

 Dezvoltarea instituţională;
 Dezvoltarea și implementarea programelor de asistenţă educaţională;
 Asigurarea caracterului continuu și eficient al activităţilor de informare, documentare,
consultanță/consiliere;
 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat intern și extern;
 Realizarea unor studii şi cercetări;
 Editarea de publicaţii, producerea de materiale şi mijloace de învăţământ necesare desfăşurării unei
educaţii de calitate;
 Dezvoltarea profesională a echipei;
 Marketing educaţional.
Centrul Judeţeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP)
Reţeaua de cabinete de asistenţă psihopedagogică este formată din 33 de cabinete de asistenţă
psihopedagogică în care funcţionează 22 de consilieri, având ca formare profesională: psihologie, sociologie-
psihologie, psihologie-asistenţă socială, sociologie, pedagogie, asistență socială: 12 cabinete REŞIŢA; 5 cabinete
CARANSEBEŞ; 2 cabinete OŢELU ROŞU; 1 cabinet ZĂVOI+MARGA+BOUTARI+ BUCOVA; 2 cabinete BOCŞA; 3
cabinete ORAVIŢA (+RACASDIA+CICLOVA); 1 cabinet ANINA; 1 cabinet BĂILE HERCULANE; 2 cabinete MOLDOVA
NOUĂ; 1 cabinet BOZOVICI+EFTIMIE MURGU; 1 cabinet TEREGOVA+ARMENIȘ; 1 cabinet MEHADIA+ CORNEREVA;
1 cabinet PRIGOR.
Consilierii şcolari îşi desfăşoară activitatea în cabinetele școlare din unitățile de învăţământ din judeţul
Caraş-Severin, deservind un număr aproximativ de 26 500 de elevi.
Obiective asumate la solicitarea CJAP: Promovarea serviciilor de consiliere şi orientare; Participarea la şedinţe şi
întâlniri metodice; Implicarea în proiecte iniţiate de MECS, ISJ, CJRAE; Consiliere şi orientare privind cariera; Sprijin
pentru integrarea în şcolile de masă a elevilor dezavantajaţi; Dotarea corespunzătoare a cabinetelor şcolare;
Colaborare cu alte instituţii cu obiective similare.

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Obiective propuse de către consilierii şcolari: Asistenţa pedagogică a cadrelor didactice; Consilierea familiei;
Încheierea unor protocoale de colaborare cu învăţătorii şi diriginţii; Implicarea în activităţi de reintegrare şcolară a
elevilor aflaţi în situaţii de risc; Acţiuni de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli; Derularea unor programe de
formare continuă; Perfecţionare continuă a consilierilor şcolari.

ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ DIN ANUL ŞCOLAR 2016-207 se prezintă astfel:


I. Consiliere individuală/ de grup a preşcolarilor/ elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice
Număr beneficiari ai activităţii cabinetului de asistenţă psihopedagogică
Tipul activităţii de consiliere

Consiliere individuală (număr Număr beneficiari ai activităţii cabinetului de asistenţă psihopedagogică


de persoane distincte care Preșcolari/Elevi Părinţi Profesori
au beneficiat de consiliere) 3336 990 1016

Seria III Nr. 4(54)


Nr. Nr. Nr.
Nr. elevi Nr. grupuri Nr. grupuri
Consiliere de grup în cabinet grupuri părinţi profesori
526 5186 187 739 154 666

Număr total activităţi Număr total beneficiari Tematica abordată


Consiliere de grup la clasă
(informare de grup)/elevi

61
1558 27040
Consiliere de grup
(informare de grup)/părinți 244 3970

Școala Caraș-Severineană
Consiliere de grup
(informare de grup)/profesori 246 2123

Problematici abordate în consilierea individuală a elevilor: Comportamente de risc; Tulburări emoţionale;


Probleme de adaptare şcolară; Conflicte; Agresivitate în familie și școală; Probleme de comunicare; Absenteism;
Abateri comportamentale; Probleme emoţionale; Probleme de familie; Terapia tulburărilor de limbaj; Pornografie
infantilă; Integrare în grupă; Violența în clasă; Comportamente de risc; Rețele de socializare; Relaţii conflictuale cu
părinţii; Tendințe suicidare; Nesociabilitatea copilului ; Hipertimia ; Intercunoaștere; OSP – Orientare școlară și
profesională; Agresivitate și delincvența juvenilă; Teribilismul în rândul tinerilor; Drogurile și dependența; Stimă și
imaginea de sine; Dezvoltare personală; Inadaptare socială; Anxietatea; Modalități de gestionare a furiei; Stil de
viață sănătos; Abuzul emoțional și fizic
Activităţi de consiliere individuală

Beneficiari
Activităţi desfăşurate conform
Registrului de activităţi din cabinetul de ELEVI PĂRINŢI PROFESORI
asistenţă psihopedagogică (în cabinet) (în cabinet) (în cabinet)
(problematica) Nr. elevi consiliaţi Nr. părinţi consiliaţi Nr. profesori
individual individual consiliaţi individual
1. Autocunoaştere 597 98 89
2. Comunicare și abilități sociale 664 207 190
3. Managementul informațiilor și
595 118 172
învățării
4. Planificarea și dezvoltarea carierei 663 141 153
5. Stilul de viață sănătos 402 129 144
6. Altele… 778 351 201
TOTAL 3699 1044 949

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Copii/elevi în risc de abandon școlar
Nr. cazuri în unitatea şcolară Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică
292 164

Consiliere de grup la clasă (se referă la informarea de grup)


Tematica abordată Număr total activităţi Număr total beneficiari
1. Autocunoaştere 231 4265
2. Comunicare și abilități sociale 337 5420
3. Managementul informațiilor și
învățării 176 3362
4. Planificarea și dezvoltarea carierei 299 6268
5. Stilul de viață sănătos 407 7399
6. Altele* 337 5585
TOTAL 1787 32299
Școala Caraș-Severineană

Problematica abordată în informarea de grup (Altele*): Abandon școlar; Violența fizică și verbală;
Comportamente de risc; Prevenirea traficului de persoane; Proiect Sunt Valoros; Proiectul Profu bun se cunoaște
de dimineață-vizează comunicarea cu cadrele didactice; Proiect Alegeri Sănătoase; Prevenirea violenței/bullying-
ului; Activități extrașcolare; Curs schimbări climatice pe roți; Reducerea abandonului școlar; Climatul familial;
Problemele la vârsta adolescenței; Abuzul fizic și emoțional; Programul Ca să fiu mare; Managementul învățării;
tema Dezvoltarea abilităților de autodisciplină; tema: Autoobservație: pubertatea; Diminuarea frecvenței și
intensității actelor de indisciplină școlară; Managementul vieții personale; Trecerea la stadiul operațiilor formale;
Prevenirea violenței și atitudinilor discriminatorii; Dependența; Prevenire consum de substanțe ilegale; Program
de vacanta; Prezentare activitate cabinet; Rețele sociale; Informare elevi, și cadre didactice cu privire la prevenirea
consumului de alcool, tutun și droguri; Prevenire violență; Prevenire HIV/SIDA; Delicvență juvenilă; Informarea de
grup a copiilor; Cunoaşterea şi exprimarea emoţiilor.
62

Copii /elevi cu CES (cu diagnostic)


Nr. copii aflați în proces de consiliere
Cazuri înregistrate în unitatea şcolară la nivelul cabinetului sau care au
Seria III Nr. 4(54)

parcurs un program de consiliere în


Nr. cadrul cabinetului de asistență
Cazuistica
cazuri psihopedagogică
- cu grad de handicap, dar fără certificat de
orientare școlară și profesională eliberat de COSP 206 104
(Comisia de Orientare Școlară și Profesională)
- cu grad de handicap și cu certificat de orientare
143 90
școlară și profesională eliberat de COSP
- fără grad de handicap, dar cu certificat de
96
orientare școlară și profesională eliberat de COSP 499
TOTAL 848 290

Copii /elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate


Nr. cazuri în unitatea şcolară Nr. Copii/elevi în proces de consiliere psihopedagogică
4972 892

Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţă şcolară

Număr cazuri de agresivitate/violenţă identificate la nivelul unităţii şcolare


58
Număr de elevi consiliaţi individual 253
Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clase) 717
Număr de părinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor identificaţi având
comportamente violente) 83
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 185

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Activităţi de prevenire a consumului de substanţe ilegale


Număr subiecţi consiliaţi individual 84
Număr activităţi de informare, prevenire 164

Colaborarea cu asistenţii sociali, profesorii logopezi, profesori psihopedagog sub forma unor activităţi/proiecte
şi asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative speciale

Activitatea Centrului Logopedic Interșcolar. În anul școlar 2016/2017 Centrul Logopedic interșcolar a
funcționat cu un număr de 8 posturi de profesor logoped, după cum urmează: 4 profesori logopezi în Reșița; 2
profesori logopezi în Caransebeș; 1 profesor logoped în Bocșa; 1 profesor logoped în Oravița
Obiective prioritare stabilite în conformitate cu obiectivele regulamentului – cadru privind
organizarea şi funcționarea CLI, evaluarea gradului de realizare a acestor obiective (realizare integralǎ sau
parţialǎ):

Seria III Nr. 4(54)


1. Identificarea, depistarea şi diagnosticarea copiilor din zona de intervenţie logopedicǎ;
2. Înregistrarea copiilor cu tulburări de limbaj în fişele de depistare avizate de directorul unităţii în care
s-a făcut depistarea;
3. Convocarea copiilor cu tulburări de limbaj la cabinet, pe baza acordurilor semnate de catre parinti ;
4. Examinarea logopedicǎ completǎ şi psihopedagogică a copiilor consiliaţi;
5. Formularea diagnosticului şi stabilirii unui plan de interventie pentru fiecare copil evaluat;
6. Proiectarea activităţii de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare identificate;

63
7. Intervenţia terapeutic - recuperatorie în concordanţǎ cu diagnosticul logopedic al copiilor examinaţi;
8. Evaluarea periodicǎ a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activităţii de intervenţie.
Numărul de beneficiari ai serviciilor oferite de Centrul Logopedic Interșcolar:

Școala Caraș-Severineană
Nr. preșcolari logopați Nr. școlari logopați Cadre didactice Părinți
216 167 104 221

Centralizarea datelor privind cazuistica avută:


Tulburări de pronunție / Tulburări de ritm și Tulburări ale Tulburări de Total preșcolari
articulație fluență a vorbirii limbajului dezvoltare /școlari mici
Scris /citit a limbajului
352 9 2 20 383

Centralizarea datelor privind evaluarea copiilor cu tulburări de limbaj la sfarsitul anului scolar 2017:
Corectați Ameliorați Staționari
155 134 81

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională. Au fost depuse la Serviciul de Evaluare şi


Orientare Şcolară şi Profesională de către părinţi sau reprezentantul legal al copillului/tânarului, 256 de cereri prin
care s-au solicitat: şcolarizare la domiciliu, orientare în învăţământul special sau în învăţământul de masă cu
program de sprijin şi transfer din învăţământul de masă în învăţământul special şi invers.
S-a solicitat orientarea şcolară pentru 256 copii/tineri astfel: şcolarizare la domiciliu: 24; program de
sprijin: 107; învăţământ special: 93; transfer: 32
În învăţământul de masă cu program de sprijin au fost orientaţi 107 copii/tineri: ciclul preşcolar: 12;
ciclul primar: 54; ciclul gimnazial: 39; ciclul liceal: 2
În învăţământul special au fost orientaţi 93 copii/tineri: ciclul preşcolar: 14; ciclul primar:17; ciclul
gimnazial: 27; ciclul liceal: 35.
Şcolarizarea la domiciliu a fost acordată pentru 24 copii/tineri şi au fost acordate serviciile de către:
a) cadre didactice din învăţământul de masă pentru 14 copii/tineri: ciclul primar:4; ciclul gimnazial: 3; ciclul liceal:
7.
b) cadre didactice din învăţământul special pentru 10 copii/tineri: ciclul primar: 5; ciclul gimnazial: 5.
Au beneficiat de transfer 32 de elevi, după cum urmează:
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
- din învăţământul de masă în învăţământul special: 31
- din învăţământul special în învăţământul de masă: 1
Dintre cele 256 de dosare depuse la SEOSP în anul şcolar 2016-2017, 128 au fost ale unor copii/tineri cu
grad de handicap, după cum urmează: grad de handicap mediu: 43; grad de handicap accentuat: 23; grad de
handicap grav: 62.
Dosarele au fost analizate şi după evaluarea corespunzătoare s-a întocmit raportul de evaluare complexă,
respectiv raportul sintetic de evaluare necesar eliberării Certificatului de Orientare Şcolară şi Profesională.
Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională s-a întâlnit în şedinţe bilunare şi a analizat propunerile
S.E.O.S.P. apoi a semnat certificatele de orientare şcolară care au fost ridicate de către părintele sau reprezentantul
legal al copilului şi de către un reprezentant al unităţii de învăţământ în care este înscris copilul.
Finalitatea evaluării este de a orienta decizia şi acţiunea educaţională şi de a propune programe
ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a stabili serviciile educaţionale optime în funcţie de
nevoile specifice ale copilului/elevului/tânărului cu CES.

Prof. psiholog VALERIA UNGUR, director CJRAE CS


Școala Caraș-Severineană

ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN


(Extras din RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017 al Casei Corpului Didactic Caraș-Severin,
aprobat în Consiliul de Administrație al CCD CS, înregistrat cu Nr. CCD CS 876 din 30.08.2017/Nr. ISJ CS 14337 DIN
07.09.2017)

C.C.D. Caraş-Severin elaborează anual Oferta de programe şi activităţi, în concordanţă cu


Sistemul naţional al formării continue din învăţământul preuniversitar din România. Astfel, în
parteneriat cu D.P.P.D. - urile din Universităţi, cu I.S.J.-uri şi C.C.D.-uri din ţară, cu Asociaţii profesionale
şi ONG-uri, prin intermediul compartimentului de formare continuă, am elaborat pachetele de oferte
64

de formare/perfecţionare, care acoperă aria de nevoi specifice privind formarea şi abilitarea prestaţiei
didactice pe coordonate de eficienţă sporită şi standarde de calitate privind activitatea instructiv-
educativă.
Seria III Nr. 4(54)

Programele şi activităţile derulate răspund nevoii de formare de la nivelul judeţului,


adresându-se tuturor categoriilor de personal didactic şi didactic auxiliar, aria tematică a fost echilibrat
acoperită şi a cuprins programe care au abordat următoarele domenii: curriculum şi dezvoltare de
curriculum la decizia şcolii, didactica disciplinelor, activităţi ştiinţifice, promovarea alternativelor
educaţionale, metode şi tehnici alternative de evaluare, folosirea şi dezvoltarea metodelor interactive,
instruire diferenţiată, dezvoltarea inteligenţelor multiple, managementul clasei de elevi, managementul
de proiect, management şcolar şi educaţional, predarea limbilor moderne în viziune europeană,
consiliere şi orientare, educaţie pentru sănătate, prevenirea inadaptabilităţii şcolare, educaţie integrată,
utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în educaţie. Unul dintre indicatorii principali ai
optimizării, pe care o vizează reforma sistemului educaţional, este sporirea funcţiei formative a
procesului de învăţământ, la toate nivelurile sale de organizare.
În cadrul Centrului de Documentare şi Informare de la nivelul C.C.D. Caraş-Severin a fost
realizată baza de date a perfecţionării prin credite profesionale transferabile, prin programe şi proiecte
POSDRU, au fost puse la dispoziţia cadrelor didactice servicii de consiliere şi orientare metodologică şi
psihopedagogică, consultanţă în domeniile: studii şi proiecte europene, proiecte şcolare de dezvoltare
instituţională, auxiliare educaţionale, soft educaţional, editare de reviste şcolare, didactica specialităţii,
inovaţie pedagogică, managementul carierei. S-a mărit fondul de carte al bibliotecii Casei Corpului
Didactic prin achiziționarea de carte didactică din bibliografiile concursurilor naționale, de titularizare,
a concursurilor pentru obținerea gradelor didactice și pentru ocuparea posturilor de director/director
adjunct din învățământul preuniversitar. Au fost editate 4 reviste, periodice, buletine informative lunare
privind activitatea instituției, ghiduri, caiete metodice, culegeri ale cadrelor didactice din județ la editura
proprie, Editura GHEORGHE MAGAS.
A fost transmisă documentația pentru acreditarea cursului Educație interculturală, program
lung, având 25 de credite transferabile, cu durata de 90 de ore.

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
A fost aprobat și este în implementare Proiectul Erasmus+, acțiunea KA1-Educația adulților,
Formatori europeni. Competențe europene pentru formatorii CCD, aplicant Casa Corpului Didactic
Caraș Severin, nr. 2017-1RO01KA104-036062.
În susţinerea şi promovarea ideilor ce stau la baza formării profesionale, Revista Şcoala caraş-
severineană ISSN: 1583-5529, a devenit spaţiu de prezentare a problemelor educaţiei şi învăţământului
românesc din perspectiva standardelor europene.

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

1. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ


pentru personalul din învățământul preuniversitar
a) Programe de formare ale Casei Corpului Didactic, acreditate de MEN

Seria III Nr. 4(54)


Nr. deciziei de
Denumirea programului Nr. participanți
acreditare Nr. credite

Predarea-învățarea limbii franceze


OMEN nr. 3150 din
într-un demers comunicativ- 12 credite 64
30.01.2015
acțional
Total participanţi:

65
Total programe: 1
64
b) Programe de formare ale altor instituții, acreditate de MEN și derulate prin CCD

Nr. Nr.

Școala Caraș-Severineană
Furnizorul programului Nr.
Denumirea programului deciziei participanț
acreditat credite
de acreditare i

Asociația Generală a Jocul didactic de la


Cadrelor Didactice din formal la non formal în
4623/27.07.2015 15 100
România Dăscălimea învăţământul
Română preuniversitar
Asociația Generală a
Artele vizuale și lucrul
Cadrelor Didactice din
manual de la pasiune la 3365/29.04.2014 25 28
România Dăscălimea
job
Română
Valorizarea instituției de
Asociația Generală a
învățământ prin
Cadrelor Didactice din
optimizarea și 4475/06.07.2016 19 100
România Dăscălimea
eficientizarea
Română
comunicării și relaționării
Casa Corpului Didactic Management
4383/22.08.2014 30 52
Mehedinți educațional
Casa Corpului Didactic
Leadership în educație 4383/22.08.2014 30 50
Mehedinți
Evaluator în sistemul
Edu Zece Plus Onești formării profesionale 5990/2015 15 28
continue
Universitatea Eftimie Murgu Formator
3150/2015 12 30
Reșița
Universitatea Eftimie Murgu Mentor
3150/2015 12 25
Reșița
Edu Zece Plus Onești Mentor 3905/2014 15 22

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Edu Zece Plus Onești Metodist 3905/2014 15 53


MEDPRO –
Centrul Național de Training
Managementul
Eduexpert 3150/2015 30 49
educațional și dezvoltare
Craiova
profesională

Total programe: 11 Total participanţi: 537

c) Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale MEN,


organizate prin Casa Corpului Didactic

Nr.
Tema programului Nr. adresei Grup țintă Durata Nr. cursanți
crt.
MEN
Școala Caraș-Severineană

1. Abilitarea curriculară
a cadrelor didactice OMECTS nr. Cadre didactice care
din învățământul 4961/02.08. au preluat clasa 16 ore 45
primar pentru clasa 2012 pregătitoare
pregătitoare
Total participanţi:
Total programe: 1
45

d) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN


66

Nr.
Teme din categoria : Durata Nr. cursanţi
crt.
1. specialitatea
Matematică 30 ore 24
Seria III Nr. 4(54)

Didactica
2. Lb. franceză 50 ore 64
specialităţii
3. Abilități practice, Arte vizuale 100 28
4. Comunicare lb. română 74 ore 100
5. Management educațional
120 ore 52
(educaţional/instituţional etc.)
6. Leadership în educație 120 ore 50
7. Management educațional și dezvoltare
120 ore 49
profesională
8. TIC şi utilizarea calculatorului - -
9. Educație pentru calitate Evaluator în sistemul
60 ore 24
formării profesionale
10. Educație pentru calitate Învățarea interactivă 16 ore 25
11. Educaţie pt. drepturile omului 24 ore 70
12. Educaţie pt. dezvoltare durabilă: Dezvoltarea
24 ore 75
abilităților de viață
13. Educaţie pt. dezvoltare durabilă:
16 ore 75
Parteneriatul şcoală – familie -comunitate
14. Educaţie pt. egalitatea de şanse: Character First 60 ore 70
15. Educaţie pt. egalitatea de şanse: Tinerii dezbat 16 ore 18
16. Educaţie pt. egalitatea de şanse: Intervenția
24 ore 50
educațională în ADHD
17. Educaţie pt. egalitatea de gen: Bollyingul-
24 ore 25
prevenire și combatere
18. Educație pentru anticorupție - -
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
19. Educație antidrog - -
20. Tehnici documentare în CDI:
Cultura informației: lectură funcțională în
10 28
tradițional/on-line. Biblioteca școlară-facilitator al
învățării
21. Educație interculturală: Robia romilor și
1 40
Holocaustul romilor – atitudini
22. Eucaţie antreprenorială - -
23. Educație pentru noile mass-media audiovizuale:
Folosire IT-ului în procesul didactic gimnazial și 30 ore 100
liceal
24. Alte programe: Prevenirea discriminării și abuzului
24 72
copilului
Total programe: 21

Seria III Nr. 4(54)


Total participanți: 1.039

e) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în


învățământ;

Nr. Durata Nr.


Tema programului
crt. Grup ţintă programului cursanţi

67
Stagiu de formare pentru Cadrele didactice
1 24 ore 36
cadrele didactice debutante debutante
Profesori de matematică

Școala Caraș-Severineană
Dezvoltarea gândirii critice înscriși la examenele
2 prin predarea matematicii la naționale (definitivare. 30 ore 24
ciclul gimnazial titularizare) și grade
didactice
3 Abilitarea curriculară a
cadrelor didactice din 16 ore
Învățători 45
învățământul primar pentru
clasa pregătitoare
Total programe: 3 Total participanți: 105

f) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării
la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante;
Nr. Tema programului Durata Nr.
crt. Grup ţintă programului cursanţi

1 Stagiu de formare pentru Cadrele didactice


24 ore 36
cadrele didactice debutante debutante
2 Profesori de matematică
Dezvoltarea gândirii critice prin înscriși la examenele
predarea matematicii la ciclul naționale (definitivare. 30 ore 24
gimnazial titularizare) și grade
didactice
3 Abilitarea curriculară a cadrelor
didactice din învățământul 16 ore
Învățători 45
primar pentru clasa
pregătitoare
Total programe: 3 Total participanți: 105

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

g) Activități de formare a cadrelor didactice din unități de învățământ preuniversitar din județ în
vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de
definitivare în învățământul preuniversitar sau a concursului național de ocupare a posturilor vacante;

Nr. Tema programului Durata Nr.


crt. Grup ţintă programului cursanţi
1 Cadre didactice din
Evaluator în sistemul învățământul
60 ore 28
formării profesionale preuniversitar,
(specializări diverse)

Total programe: 1 Total participanți: 28

h) Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ preuniversitar din județ
Școala Caraș-Severineană

Nr. Tema activității de Locul desfășurării Durata Nr.


crt. instruire/formare activității participanți

1
Management educațional Casa Corpului Didactic 120 ore 52

2
Leadership în educație Casa Corpului Didactic 120 ore 50

3 MEDPRO – Managementul
educațional și dezvoltare Casa Corpului Didactic 120 ore 49
68

profesională
Total programe: 3 Total participanți: 151
Seria III Nr. 4(54)

i) Activități de instruire/ formare a responsabililor cu formarea continuă și dezvoltarea profesională


din unități de învățământ preuniversitar din județ

Nr. Tema activității de Durata Nr.


crt. instruire/formare Locul desfășurării activității participanți

1 Formator
Universitatea Eftimie Murgu Reșița
60 ore 30

2 Mentor
Universitatea Eftimie Murgu Reșița
60 ore 25

3 Consilier-Mediator Casa Corpului Didactic


60 ore 23

4 Învățarea interactivă Casa Corpului Didactic


60 ore 22

5 Mentor Casa Corpului Didactic


60 ore 22

6 Metodist Casa Corpului Didactic


60 ore 53

Total programe: 6 Total participanți: 175

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

2. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE CCD ÎN PARTENERIAT CU ISJ

 Consfătuirile județene pe discipline, cu participarea profesorilor metodiști și a directorului CCD


CS, elaborarea unor materiale informative;
 Cercuri pedagogice pe discipline, în vederea editării unor Ghiduri de bune practici cu materialele
prezentate: la Editura Gheorghe Magas au apărut: Caietul profesorului de educație fizică și sport
și Ghid auxiliar pentru ciclul gimnazial la disciplina educație fizică și sport);
 Asigurarea resurselor bibliografice pentru concursurile cu directorii; pentru examenul național
de definitivare în învățământ și pentru gradele didactice;
 Programul de formare MEDPRO-Management instituțional (2 grupe de formabili), în care
formatorii au fost inspectori școlari;
 Seminar de scriere Proiecte Erasmus+, Atelier Educația adulților;

Seria III Nr. 4(54)


 Program de formare pentru olimpiada națională „Tinerii dezbat” – furnizor ARDOR;
 Participarea profesorilor metodiști și a informaticianului CCD CS în comisiile pentru organizarea
și desfășurarea examenelor naționale (definitivat, evaluare națională, bacalaureat ambele
sesiuni, titularizare);
 Proiectul educațional „Povestea locului meu” ediția I, implementat la nivel de învățământ
primar;
 Etapa județeană a Concursului Național Made for Europe;
 Editarea revistei „Școala caraș-severineană” , rubrica 1 ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN;

69
 Evenimentele educaționale prilejuite de lansarea revistei „Școala caraș-severineană”, nr. 2 și nr.
3;
 Tipărirea diplomelor pentru etapele județene ale concursurilor/olimpiadelor școlare (cca 5000

Școala Caraș-Severineană
bucăți);
 Tipărirea Broșurii ADMITERE LICEU 2017 (2800 exemplare);
 Parteneriat educațional în organizarea/desfășurarea unora dintre activitățile noastre, după cum
urmează:

3. ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, METODICE ȘI CULTURALE/PROIECTE ÎN PARTENERIAT

Denumirea Parteneri
Forma de finalizare
programului Din ţară Internaţionali
PROIECTE CU FINANȚARE (1)
Cursuri internaționale de
ERASMUS+
Dorea formare pentru formatorii
Formatori europeni.
Educational CCD CS (3 stagii de
Competențe europene ANPCDEFP București
Institute formare; 4 formatori /
pentru formatorii CCD
stagiu)
Parteneriate internaționale (1)
ONG Skola Plus
Managementul de
Asociația Învățătorilor Biserica Albă Curs de formare/ Schimb
conducere în școala
Caraș-Severineni Serbia de experiență
modernă
Școli din Serbia

Concursuri naționale – CCD CS, organizator de etapă județeană (5)

Festivalul Național al Festival-concurs național,


Cărții pentru Copii obținerea Premiului III la
FICE România
„Bucuria Lecturii”, ediția secțiunea carte pentru
a XIII-a, 2017 copii cu lucrarea Copiii,

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
mesagerii păcii – Editura
Gheorghe Magas a CCD CS
Concursul național de
creativitate didactică în
Concurs național (CCD CS
domeniul materialelor
Institutul Român Organizator etapa
auxiliare destinate
pentru Drepturile județeană) -
educației pentru
Omului premiul II, premiul III,
drepturile omului,
Casa Corpului participare la expoziție
democrație și o cultură
Didactic Cluj Revista ȘCOALA CARAȘ-
a păcii în învățământul
SEVERINEANĂ - Premiul III
preuniversitar, ediția a
VIII-a - 2016
Concurs interjudețean,
(CCD CS Organizator etapa
Materiale didactice Casa Corpului
județeană) - 8 premii I; 6
2017 Didactic Brăila
premii II; 3 premii III; 2
Școala Caraș-Severineană

mențiuni; 2 participări
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș- Concurs național (CCD CS
Magister Unesco – faza
Severin Organizator etapa
județeană
Editura Niculescu județeană) – 1 premiu I
UNICEF România
Concurs național de creații
Biblioteca: fereastră Casa Corpului
literare (CCD CS
deschisă spre Didactic Satu-Mare
Organizator etapa
nenumărate vieți
județeană)
70

Nivel județean (28)


Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-
Seria III Nr. 4(54)

Seminar de scriere a Severin


proiectelor de educație Universitatea Eftimie
școlară și tineret Murgu Reșița
Ateliere de lucru
Erasmus+: De la concept Colegiul Național
la implementarea Mircea Eliade Reșița
proiectelor de succes Centrul de Informare
Europe Direct
Timișoara
Inspectoratul Școlar
Informare cu privire la Județean Caraș-
Programul Severin Sesiune informare
Erasmus+2017 Liceul Teoretic Traian
Vuia Reșița
Universitatea Eftimie
Murgu Reșița Proiect educațional în
Modelează-ți viitorul cu
Inspectoratul Școlar parteneriat
noi
Județean Caraș- Focus grup
Severin
Masă rotundă – Universitatea Eftimie
Strategii didactice Murgu Reșița
utilizate în activitatea Centrul Școlar pentru Material editat
cu copiii cu cerințe Educație Incluzivă
educative special Primăvara Reșița

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Concursul județean de Inspectoratul Școlar


creații literare Județean Caraș- Concurs județean, Carte
Povestea mea, ediția a Severin Povestea mea
V-a 2017
Concurs de creații literare
Biblioteca Județeană Expoziție cu vânzare în
Poveste de Crăciun,
Paul Iorgovici scop caritabil
ediția I
Material editat Povestea
mea
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-
Severin
Primăvara – duminica Biblioteca Municipală
Concurs județean
pământului Reșița

Seria III Nr. 4(54)


Colegiul Național
„Mircea Eliade”
Reșița
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-
Severin Concurs județean de
O rază de soare
Colegiul Național creație artistico-plastică

71
„Traian Doda”
Caransebeș
Inspectoratul Şcolar
Concurs județean Copil
Judeţean Caraş-

Școala Caraș-Severineană
ca tine sunt și eu - ediţia
Severin
a VII-a, în cadrul Concurs județean
Grădinița cu Program
Proiectului Împreună
Prelungit „Floarea –
pentru viitor
Soarelui” Reșița
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-
Lumea copiilor, ediția a Simpozion și concurs
Severin
II-a județean
Școala Gimnazială
Constantin Daicoviciu
Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Educație cu și pentru
Tradiționale Caraș-
tineri: Mihai Eminescu-o Concurs
Severin
poveste
Colegiul Național
Diaconovici-Tietz
Reșița
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Caraş-
Severin
Festivalul Toamnei - Festival județean
Consiliul Local
Grădinari, Materiale editate, audio-
Grădinari
ediția a X-a video
Școala Gimnazială
”Pavel Bordan”
Grădinari
Liceul Teoretic Eftimie
Lângă ieslea minunată, Murgu Bozovici
Festival concurs
Bozovici, ediția a V-a Centrul Județean
pentru Conservarea și

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Promovarea Culturii
Tradiționale Caraș-
Severin
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-
Severin
Primăria Bozovici
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-
Severin
Episcopia
Caransebeșului
Liceul Teoretic
Credință, culoare, „Eftimie Murgu” Festival județean
cuvânt și cânt revărsate Bozovici Materiale editate, audio-
într-un gând Centrul Județean video
Școala Caraș-Severineană

pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale Caraș-
Severin
Primăria Comunei
Bozovici
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Caraş- Festival județean
Florile dalbe
Severin Materiale editate, audio-
- ediţia a VII-a
Şcoala Gimnazială Nr. video
72

7 Reşiţa
Primăria Reșița
Inspectoratul Şcolar
Lia Ponoran, ediția a Judeţean Caraş-
Seria III Nr. 4(54)

Festival coral județean


XVI-a Severin
Școala Gimnazială Nr.
7 Reșița
Inspectoratul Şcolar
Simpozion județean Judeţean Caraş-
Sportul între beneficii și Severin Simpozion județean
provocările lumii Grădinița cu Program Materiale editate
contemporane Prelungit ”Floarea –
Soarelui” Reșița
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Caraş-
Severin
Impactul socio-
Grădinița cu Program
emoțional asupra
Prelungit Dumbrava
copiilor ai căror părinți Simpozion județean
Minunată, Reșița
sunt plecați în
Centrul Județean de
străinătate
Resurse și Asistență
Educațională Caraș-
Severin
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-Severin
Integrarea copiilor cu CES, Centrul Județean de Simpozion județean
ediția a II-a Resurse și Asistență Material editat
Educațională Caraș-
Severin

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Grădinița cu Program
Prelungit Dumbrava
Minunată Reșița
Inspectoratul Școlar
Campania de Județean Caraș-
Solidaritate Colegială Severin Strângere umanitară de
2016: De Crăciun FICE România fonduri
Dăruim Asociația Învățătorilor
Caraș-Severineni
Centrele de tineret ale
Episcopiei
Episcopia
Caransebeșului - forme
Caransebeșului Congres
concrete de implicarea a
Bisericii în educația

Seria III Nr. 4(54)


tinerilor
Centrul Județean
pentru Conservarea și
Eveniment cultural- Promovarea Culturii
educațional: Repere Tradiționale Caraș- Masă rotundă/expoziție de
identitare ale Severin carte
spiritualității românești Liceul Teoretic
„Eftimie Murgu”

73
Bozovici
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-Severin

Școala Caraș-Severineană
Idei pentru educația Colegiul Național Masă rotundă –
secolului XXI Mircea Eliade Reșița Material editat
Centrul de informare
Europe Direct Timișoara
Realizarea unei alianțe
strategice transculturale/
Consecințe pozitive în
Primăria și Consiliul
dezvoltarea unei culturi și
local Reșița
identități Masă rotunda
Universitatea Eftimie
locale/Dezvoltarea unui Material editat
Murgu Reșița
eco-sistem comunitar,
care să poziționeze Reșița
într-un mod original și
eficient.
Centrul de Cercetări
pentru Protecţia
Mediului şi Bunurilor
Culturale Victor
Zilele Bibliotecii Duculescu din cadrul Distribuirea volumului
Judeţene Paul Iorgovici Universităţii Eftimie către bibliotecile școlare
Murgu Reşiţa
Biblioteca Judeţeană
Paul Iorgovici Caraş-
Severin
Centrul Judeţean pentru
Colocviile revistei Almăjul Conservarea şi
prilejuite cu ocazia Promovarea Culturii
împlinirii a 20 de ani de la Tradiţionale Caraş- Colocviile revistei
apariţia primului număr al Severin
revistei “Almăjul” Asociaţia Publiciştilor
Presei Rurale din Banat

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Asociaţia Culturală
,,Banatcult” Almăj
Revista de cultură
,,Almăjul”
ONG Salvați copiii
Focus grup/
Educație pentru copii Inspectoratul Școlar
2 Centre de zi gen after
vulnerabili Județean Caraș-
school
Severin
Protopopiatul Reșița
Universitatea Eftimie
Marșul pentru viață
Murgu din Reșița Materiale informative
2017
Primăria Municipiului
Reșița
Nivel interjudețean (5)
Inspectoratul Școlar
Drag mi-i graiul Județean Caraș-
Festival - concurs
Școala Caraș-Severineană

bănățan!, Severin
interjudețean
ediția a X-a Școala Gimnazială Nr.
7 Reșița
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-
Severin
Festival - concurs
Ciobănașul, ediția a V-a Primăria Comunei
interjudețean de folclor
Băuțar
Școala Gimnazială
Băuțar
74

Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-
Severin
Doina Bistrei, ediția a Școala Gimnazială
Seria III Nr. 4(54)

Festival concurs de folclor


VII-a Zăvoi
Asociația Cadrelor
Didactice de pe Valea
Bistrei
(+) ADUNĂRI si (-) Inspectoratul Școlar
SCĂDERI cu VICTORII și Județean Caraș-Severin
FRUSTRĂRI - modalități Școala Gimnazială Conferința regională
de abordare a copiilor cu „Gheorghe Frățilă”
C.E.S Glimboca
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Caraş-Severin
Universitate de Vest
Conferința de fizică Otto
Timișoara
Aczel, Conferința
Liceul Teoretic
ediţia a VI-a
”Diaconovici-Tietz”
Reșița

Nivel national (5)


Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi
Promovarea Culturii
Lumină din Lumina Învierii Tradiţionale Caraş- Concurs Naţional de
Severin creaţie literară și plastică
Episcopia
Caransebeşului
Primăria Bozovici

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Consiliul Județean
Caraș-Severin
Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Sărbătoarea muzeelor
Tradiționale Caraș- Simpozion național
sătești, ediția a VIII-a
Severin
Muzeul „Almăjul”
Șopot
Primăria și Consiliul
Local Dalboșeț
Consiliul Județean
Caraș-Severin
România de 10 ani
Universitatea „Eftimie
membră a Uniunii

Seria III Nr. 4(54)


Murgu” Reșița Simpozion național
Europene: realități și
Inspectoratul Școlar
provocări
Județean Caraș-
Severin
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Caraş-Severin
Cea mai preţioasă
Colegiul Național
călătorie este aceea către
Mircea Eliade Reșița Simpozion național

75
sufletul nostru, către noi
Centrul Județean de
înşine
Resurse și de Asistență
Educațională
Inspectoratul Școlar

Școala Caraș-Severineană
Județean Caraș-Severin
Asociația Națională a
Campania Hai pe Net 2017 Materiale informative
Bibliotecilor Publice din
România

Cu participare internațională (8)


Grădinița cu Program
Prelungit Floarea
Proiectul Smart Children Grădinițe din
Soarelui Reșița Ateliere de lucru
Network - SMART Serbia
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-Severin

Cea mai frumoasă Grădinița cu Program Grădinițe din Concurs de creație


poveste de Paști Prelungit Riki-Priki Germania artistico-plastică
Abordarea copiilor cu
Școala Gimnazială
CES în situații concrete
„Gheorghe Frățilă” Conferință internațională
din activitatea
Glimboca
instructiv-educativă
Liceul Tehnologic Sf.
Dimitrie Teregova
Centrul Județean pentru
Conservarea și
Ghiță Copăceanu-Moșu, Promovarea Culturii
Festival internațional de
Teregova, ediția a II-a, Tradiționale Caraș-
2016 Severin
folclor
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-Severin
Primăria și Consiliul
Local Teregova

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Uniunea Sârbilor din
România – filiala
Radimna Primăria Ansambluri de
Fasuliada – ediția a III-a, comunei Pojejena dansuri din
Pojejena 2016 Asociația Tommyland Croația, Festival internațional
M9 Macedonia,
Școala Gimnazială Serbia
Atanasie Cojocaru
Pojejena
Primăria Municipiului
Reşiţa
Universitatea Eftimie
Murgu Reşiţa
Organizaţia Salvaţi
Educaţia – factor ONG Skola Plus
Copiii, filiala Reşiţa
determinant în Biserica Albă Simpozion internaţional
Centrul de Prevenire,
formarea personalităţii Serbia Material editat, album foto
Școala Caraș-Severineană

Evaluare şi Consiliere
copilului
Antidrog Caraş-
Severin
Teatrul de Vest Reşiţa
Direcţia de Sănătate
Publică Caraş-Severin
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Caraş- Școala
Patrimoniul cultural și
Severin Gimnazială
turismul durabil, o Simpozion internaţional
Primăria Teregova Uzdin Serbia
moștenire pentru viitor, Material editat, album foto
76

Liceul Tehnologic ONG Bunicuțele


ediția a V-a
Sfântul Dimitrie Uzdin
Teregova
Asociația Germană de
Seria III Nr. 4(54)

Cultură și Educație a
Decada Culturii Adulților Reșița
Spectacole/vernisaje/mese
Germane în Banatul Consiliul Județean
rotunde
Montan Caraș-Severin
Primăria și Consiliul
Local Reșița
Total: 53

4. PROGRAME/ ACTIVITĂȚI DESTINATE EDUCAȚIEI ADULȚILOR


(părinților, tinerilor, romilor din zonele defavorizate și altor grupuri țintă din afara sistemului
de învățământ preuniversitar)

Durata
Nr.
Localitatea Titlul programului Grupul țintă programului
participanți
(nr. ore)

Simpozion naţional Sportul izvor Cadre didactice


Reşiţa 16 80
de sănătate și elevi
Managementul de conducere în Cadre didactice
Biserica Albă 16 120
școala modernă voluntari
Reşiţa Ziua Internațională a Francofoniei Cadre didactice 8 140

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Reşiţa Ziua Bibliotecarului Cadre didactice 8 45


Ziua consilierii şcolare şi
Reşiţa Cadre didactice 8 200
profesionale în Caraş-Severin
Ziua internaţională de luptă
Reşiţa împotriva traficului şi consumului Voluntari şi elevi 8 200
ilicit de droguri
Simpozion județean Impactul
socio-emoțional asupra copiilor ai Cadre didactice,
Reșița 6 100
căror părinți sunt plecați în părinți şi elevi
străinătate
Adunarea generală anuală a Cadre didactice
Reşiţa 4 100
organizaţiei „Salvaţi Copiii” şi voluntari
Parteneriatul școală-familie- Cadre didactice,

Seria III Nr. 4(54)


Oțelu Roșu 16 120
comunitate părinți şi elevi
„Centrele de tineret ale Episcopiei
Caransebeșului - forme concrete Cadre didactice
Caransebeș 16 200
de implicarea a Bisericii în şi voluntari
educația tinerilor”
Ciclul de manifestări Toamna
Cadre didactice,
Reşiţa Culturală Germană la Reșița, ediția 4 50
părinți şi elevi

77
a XIV-a
Campania de Solidaritate Colegială Cadre didactice,
Reşiţa 4 150
2016: De Crăciun Dăruim părinți şi elevi
Cadre didactice,

Școala Caraș-Severineană
Reşiţa Pactul Școala duală 8 350
părinți şi elevi
Alaiul primăverii, ediția a Cadre didactice,
Reşiţa 16 250
XXXVI-a părinți şi elevi
Masa rotundă Patrimoniul
Cadre didactice,
Reşiţa cultural, arhitectural, industrial din 4 30
părinți şi elevi
Banatul Montan
Zilele credinței și Culturii în Cadre didactice,
Caransebeș 8 150
Episcopia Caransebeșului părinți şi elevi
Manifestare culturală: Întâlnirea
Cadre didactice,
Caransebeș tinerilor ortodocși din Banatul de 16 50
părinți şi elevi
Munte

5. SITUAŢII STATISTICE PRIVIND BENEFICIARII PROGRAMELOR DE FORMARE ŞI


MEDIUL LOR DE PROVENIENŢĂ

a) Categoria de personal
Nr. personal
Nr. posturi cf. Nr. personal participant la acţiuni
Categoria de personal machetei transmise existent în de formare
de ISJ judeţ desfăşurate în anul
şcolar 2016- 2017
Personal didactic: 3399,61 3644 1330
educatoare 500 500 194
învăţători/institutori 647,4 640 271
profesori 2147,01 2432 794
maiştri instructori 105,2 72 -
personal didactic cu funcţii de
conducere, de îndrumare şi de 186 186 71
control
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Personal didactic auxiliar 358,65 433 28
Personal nedidactic 656,88 724 -
Total 4415,14 4801 1358
Mediul de provenienţă

Mediul Nr. programe derulate Nr. participanţi


Urban 20 798
Rural 8 560
Total 28 1358

6. ACȚIUNI ÎN DOMENIUL INFORMĂRII, DOCUMENTĂRII ȘI CONSULTANȚEI

a) CONSULTANŢĂ
Respectarea legislaţiei în vigoare privind formarea continuă: Legea nr. 1 (Legea Educaţiei
Nationale) şi Metodologiile MEN; Metodologia formării continue OMEN 5561/ 2011; OMECTS
Școala Caraș-Severineană

5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare a furnizorilor de formare continuă şi a


programelor oferite; Ordin nr. 3130/01.02.2013 privind modificarea şi completarea Anexei la OMECTS
nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor
de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia; OMECTS 5562/07.10.2011 privind
aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor
profesionale; alte reglementări privind legislaţia în vigoare cu modificările ulterioare. Relaţia
cu Centrele de perfecţionare în cadrul cărora candidaţii doresc să-şi susţină examenele de definitivare
sau grade didactice. Difuzarea ofertelor pentru cursuri postuniversitare, de conversie, cursuri
psihopedagogice şi metodice, din partea centrelor de perfecţionare.
Consultanţă privind conversia profesională/ managementul proiectelor/ perfecţionarea prin
78

acumularea a 90 de credite profesionale transferabile (pe o perioadă de 5 ani).


Sprijin şi consultanţă privind derularea formării la nivelul unităţilor de învăţământ. Oferte
de formare la 5 ani, posibilităţi de realizare a celor 90 de credite profesionale transferabile.
Seria III Nr. 4(54)

b) DOCUMENTARE
Baza materială constituită din cca 30.000 volume, precum şi publicaţiile periodice, revistele de
specialitate, publicaţii ale C.C.D.-urilor, programele pentru definitivare, gradul didactic II şi tematicile
pentru lucrările metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I.
De asemenea, cadrele didactice, elevii şi studenţii au posibilitatea de a se documenta în vederea
pregătirii pentru examenele de titularizare în învăţământ, participării la cursuri de perfecţionare, sesiuni
de comunicări ştiinţifice, simpozioane, seminarii etc.

c) INFORMARE
Servicii oferite de BIBLIOTECA C.C.D. Caraş-Severin:
- Ghiduri metodologice;
- Liste cu cărţi noi intrate în bibliotecă;
- Lista cu recentele apariții editate de Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, Buletine informative;
- La cerere, biblioteca oferă liste bibliografice, mape tematice, programe de perfecţionare prin
definitivat şi grade didactice, programe pentru concursurile de titularizare a cadrelor didactice.
Resurse puse la dispoziţia cadrelor didactice:
- Colecţii de reviste şi publicaţii de specialitate;
- Calculatoare, lap-top, video proiector, cameră de luat vederi;
- Expoziţie cu manuale alternative;
- Flipchart şi echipament pentru desfăşurarea activităţilor metodice şi de formare.
Activităţi specifice în bibliotecă:
- Consultanţă şi sprijin pentru bibliotecarii şcolari.
- Activităţi didactice periodice desfăşurate cu bibliotecarii şcolari din judeţ, conform unui program
bine stabilit.
- Dezvoltarea şi diversificarea achiziţiilor de carte.
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
- Colaborarea cu bibliotecile din judeţ şi din afara judeţului, Bibliotecile Universitare, practicarea
schimbului interbibliotecar.
- Sprijinirea procesului instructiv-educativ, satisfacerea cerinţelor de informare documentară, de
lectură şi de studii ale elevilor, cadrelor didactice şi celorlate categorii de personal.
- Sprijinirea şi colaborarea la realizarea acţiunilor desfăşurate de către ISJ CS privind formarea şi
perfecţionarea resursei umane din cadrul învăţământului din judeţ. Metodiştii Casei Corpului
Didactic, în colaborare cu inspectorii de specialitate şi cu metodiştii de zonă, au organizat
cercurile pedagogice ale cadrelor didactice, asigurând materialele metodice şi psihopedagogice
necesare.
Centrul de documentare şi informare al Casei Corpului Didactic Caraş-Severin expune permanent
informaţii privind bursele şi vizitele de studii, programele de dezvoltare instituţională şi cooperare
europeană.
- Periodic se organizează consultaţii cu cadrele didactice înscrise la examenele de definitivat,
gradele didactice II şi I, în colaborare cu D.P.P.D.-urile din cadrul Universităţilor, la sediul I.S.J.

Seria III Nr. 4(54)


CS şi pe zone în județ în cadrul CDI-urilor.
- Semestrial s-au organizat sesiuni de referate şi comunicări ale elevilor şi cadrelor didactice.
Casa Corpului Didactic Caraş-Severin oferă o gamă largă de servicii orientate spre interesele
cadrelor didactice: difuzare de carte, reviste, buletine informative, servicii de consiliere şi consultanţă
metodologică, psihopedagogică, managerială, servicii de multiplicare şi difuzare de suporturi de curs şi
alte materiale în sprijinul activităţilor de formare a cadrelor didactice. Biblioteca CCD desfăşoară întâlniri
de lucru cu bibliotecarii şcolari în vederea discutării problemelor cu care se confruntă aceştia în şcolile

79
7. ELABORARE, EDITARE ŞI DIFUZARE DE CARTE ŞI PUBLICAŢII

Școala Caraș-Severineană
Reviste, periodice
(denumire, nr. exemplare, elaborate/ editate/ difuzate)
1. Revista pentru elevi şi copii „Case tradiţionale din Caraş-Severin” volumul 5 (50/50/50)

2. Revista „Şcoala Caraş –Severineană” Seria 3 Nr. 2 (200/200/200)

3. Revista „Şcoala Caraş –Severineană” (CCD CS ) Seria 3 Nr. 3 (200/200/200)

4. Revista „Dascălul Caraş –Severinean” (Asociația Învățătorilor) (200/200/200)


Buletine informative, ghiduri metodologice
(denumire, nr. exemplare, elaborate/ editate/ difuzate)
1. Buletine Informative cu activitățile Casei Corpului Didactic Caraș-Severin ( 12/100/100)

2. Ghid de bune practici pentru programul A doua şansă, o nouă şansă! (autor inspector școlar, prof.
SIMONA VOIN) (100/100/100)

3. Ghid de bune practici pentru programul Școală după școală (autor prof. NICOLETA MARCU)
(100/100/100)
4. Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat în anul școlar 2017-2018
(echipa ISJ CS) (2800/2800/2800)
Culegeri, manuale
(denumire, nr. exemplare, elaborate/ editate/ difuzate)
1. Educație pentru patrimoniu (Școala Gimnazială Zăvoi) vol. 2 şi vol. 3 (150/150/150)/(100/100/100)
Alte publicaţii
(denumire, nr. exemplare, elaborate/ editate/ difuzate)
1. Cartea cu creaţii ale elevilor din clasele primare „Povestea mea” (echipa CCD CS) vol. 5
(100/100/100)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
2. Creativitate și perspectivă în educația pentru dezvoltare și formare (Școala Gimnazială Nr. 2 Reșița)
(130/130/130)
3. O serbare pentru fiecare (autor profesor IRINA BRISCAN) (75/75/75)

4. Ausländer la porțile iubirii- poezii (autor profesor Emil Varga) (50/50/50)

5. Ghid auxiliar pentru ciclul gimnazial la disciplina educație fizică și sportivă școlară (25/25/25)
8. Caietul profesorului de educație fizică și sport (autori: profesori ION MOATĂR, SORINA CORCOAȚĂ)
(25/25/25)
9. Auxiliar curricular Surse de energie regenerabilă (autor profesor ELENA BLUJDEA) (25/25/25)

10. Lumea copiilor (Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu) (80/80/80)


11. Creativitate și perspectivă în educație prin promovarea valorilor europene (Școala Gimnazială Nr. 2
Reșița) (95/95/95)
12. Cea mai preţioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, către noi înşine (Colegiul Național
Școala Caraș-Severineană

„Mircea Eliade”) (120/120/120)

8. ACTIVITĂȚI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER


pentru personalul din învățământul preuniversitar

a) Excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc.


 Lansare de cărți: Anina – așezare și istorie / Anina. Auxiliar curricular; Aspecte din activitatea
Regimentului de Graniță româno-bănățean nr. 13 din Caransebeș; O serbare pentru fiecare;
Scrieri I Versuri (1924 – 1946) Poetul almăjan David O. Blidariu; Antiparadisul lui Mihai Eminescu
80

de Radu Cernătescu; volumul Despre iubire… cuprinzând texte semnate de Ioan Cărmăzan și
scriitori ai Clubului de la Timișoara;
 Lansare de reviste: Școala Caraș-Severineană, nr. 2 (52), seria III –2016; Școala Caraș-
Seria III Nr. 4(54)

Severineană, nr. 3 (53), seria III – aprilie 2017; Nedeia (CJCPCTCS), nr. 8
 Eveniment cultural-educațional: Repere identitare ale spiritualității românești
 Săptămâna lecturii și cărții pentru copii
 Eveniment aniversar: Ziua Universității „Eftimie Murgu” din Reșița
 Întâlnire literară: Dramaturgul Matei Vișniec
 Vernisajul 1 Decembrie-Ziua Unității Naționale organizat în cadrul Proiectului CAERI România
e și țara mea!
 Eveniment cultural-artistic – Enescu, sunet și culoare
 Expoziție de artă plastică Peter Kneipp, Mona Lisa: adevăr și mister
 Nocturna bibliotecilor - expoziție de documente și carte veche (Revista CCD CS; buletine
informative, carte didactică din colecția privată Colonel Liviu Groza)

b) Activități desfășurate în cluburi/ cenacluri/ coruri/ alte formații


 Festivalul Coral Lia Ponoran – Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa;
 Festivalul Educaţie prin artă: ansambluri folclorice, dansuri populare, dans modern – dans de
societate, formaţii corale, grupuri vocale – Palatul Copiilor şi Elevilor Reşiţa, Spectacole de 1 și
8 Martie, Ziua Educației, Ziua Învățătorului;
 Spectacole ale Ansamblului folcloric «Datina» al cadrelor didactice;
 Spectacole în cadrul acţiunii 7 zile – 7 arte şi Reşiţa în 10 dimensiuni - Casa de Cultură a
Sindicatelor Reşiţa;
 Activităţi ale Asociaţiei Învăţătorilor Caraş-Severineni;
 Festival concurs de colinde Lângă ieslea minunată, Bozovici, ediția a V-a
 Festival județean – Hora Etniilor, Berzasca, ediția a III-a, 2016

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN/MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
9. MARKETING EDUCAŢIONAL
(publicitate/ diseminare)
a) Activităţi de mediatizare şi promovare instituțională
La toate activităţile organizate de CCD CS, precum şi la acţiunile unde au participat reprezentanţi
ai instituţiei noastre, a fost prezentată şi promovată Oferta de formare a CCD CS.
Publicitatea s-a realizat pe următoarele canale:
 site ccdcsd.ro
 pagina de facebook a CCD CS
 mass-media locală (Banat Tv, Radio Reșița, Radio Timișoara, Jurnal de CS, caon.ro,
blogmedia.ro etc)
 în şedinţele cu directorii, cercuri pedagogice, comisii metodice, întâlnirile cu
responsabilii cu formarea continuă din şcoli, formatorii judeţeni şi metodiştii ISJ CS etc.

Seria III Nr. 4(54)


b) Materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii instituţiei.
În cadrul serviciului informatizare se asigură tehnoredactarea materialelor pentru revista
„Şcoala caraş-severineană”, buletine de informare, materiale pentru C.D.I.- uri, prezentări Power Point
a unor suporturi de curs, alte lucrări şi materiale la solicitarea I.S.J. CS şi a partenerilor educaționali.
Edităm revista Şcoala Caraş-Severineană, ISSN 1583-5529, culegeri şi materiale metodice,
buletine informative, reviste şcolare şi metodice, produse finale ale unor programe şi proiecte în care
şcolile judeţului sunt implicate, broşuri cu oferta de programe, pliante, afișe, programe pentru activități,
materiale de specialitate în reviste şi publicaţii din ţară.

81
Material realizat de:

Școala Caraș-Severineană
Prof. NICOLETA MARCU, director
Prof. ADRIANA BONCIU, profesor metodist
Prof. ELENA BLUJDEA, profesor metodist
Prof. MĂDĂLINA-MIRUNA CHIOSA, profesor metodist
REMUS-MIHAI RÎJNIȚĂ, analist programator
LIGIA-ELENA CONSTANTIN, bilbiotecar

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


INTERVIURI INEDITE
De-a lungul timpului ați întâlnit oameni diferiți,
„AM MUNCIT TOATĂ VIAȚA, CA personalități, nume importante din diverse domenii.
SĂ TRĂIESC ȘI DUPĂ MOARTEA Cine e persoana/persoanele care v-au marcat cu
adevărat existența?
MEA” Providența a fost alături de mine tot timpul.
Datorită unor conjuncturi l-am cunoscut pe
academicianul Constantin Daicoviciu, profesor
universitar doctor docent Radu Vulpe și pe
profesorul universitar doctor Hadrian Daicoviciu, cu
care am devenit prieten apropiat. La numele lor mai
pot fi spuse și altele de rezonanță istorică. Toți mi-au
îndrumat pașii în deslușirea tainelor istoriei.
Academicianul Constantin Daicoviciu m-a sfătuit să
mă ocup de istoria militară a Banatului, în special de
Regimentul caransebeșean de graniță.
Am avut fericirea să studiez o lună de zile în
Arhivele de Război din Viena. Cu hârtiile aduse de
acolo am survolat spațiul aerian (Culoarul Timiș-
Școala Caraș-Severineană

Cerna) ajungând la 52 de ore de zbor. Apoi cu


ajutorul marinarilor militari din Orșova am parcurs
de 3 ori „Dunărea albastră” de la Orșova la Baziaș. Cu
acest prilej am recunoscut pe teren tot ceea ce era
trecut pe hărțile aduse de la Viena.

Colonel LIVIU GROZA Sunteți un simbol al conştiinţei naţionale, „un


luptător pentru identitatea românească, pentru hotar
 istoric român specializat în istorie militară, în şi Cruce”, așa cum vă caracteriza odată dascălul Pavel
special cea a Banatului; Panduru. Datorați aceste atribute educației primite
 s-a născut la data de 21 iulie 1932 la Caransebeș, într-o familie care se trage din vestita familie a
82

Caraș-Severin; generalului erou Moise Groza?


________________________________
 peste 30 de volume publicate;
 peste 1000 de expuneri și comunicări științifice în
Ca istoric, cum caracterizați timpurile în care
Seria III Nr. 3(53)

cadrul unor simpozioane, conferințe, interviuri la


trăim?
radio și televiziune;
Societatea este mereu în schimbare, în
 peste 100 de articole publicate în reviste din țară și
modernizare. România trece printr-o etapă care este
străinătate;
brăzdată de multe aspecte unele pozitive altele
 a colaborat cu istorici de prestigiu ca Hadrian
nefaste. Politicienii trebuie să găsească cele mai
Daicoviciu, Gheorghe Lazarovici, Doina Benea,
eficace căi care să ducă țara noastră la locul care îl
Costin Feneșan, Valeriu Leu, Constantin Pop.
merită.

Cum vedeți condiția intelectualului român din


E dificil să iei interviu unui om care a fost mereu
zilele noastre? Credeți că ar trebui să fie activ în
intervievat, unui om care și-a expus ideile în conferințe
societatea civilă sau un retras în biblioteci și
de prestigiu și care e recunoscut ca fiind un bun orator.
laboratoare?
Curiozitatea ne împinge, totuși, să devoalăm dascălilor
Din acest punct de vedere trebuie să vedem
cărășeni cum a fost drumul de la bisturiul chirurgului,
locul și rolul fiecăruia în societate. Intelectualii,
trecând prin armele militare, poposind apoi la pana
respectiv oamenii de știință, să stea la locurile lor și
scriitorului, domnule colonel?
să creeze, iar societatea civilă să fie în măsură să
Drumul meu în viață a fost anevoios, dar
aleagă politicieni pregătiți, curați și dornici de muncă
vârsta, vigoarea și ambiția m-au ajutat să ajung acolo
în folosul țării. Este imperios necesar ca între
unde mi-am propus. Renunțarea la halatul alb de
cercetătorii științifici, societatea civilă și politicieni să
medic a fost grea, dar am fost conștient că nu voi
existe o colaborare care să fie de folos mersului
putea parcurge cei 6 ani ai facultății de medicină cu
înainte al României.
un singur costum de haine și o pereche de teniși. Am
ajuns la 19 ani (1 noiembrie 1951) la o școală ce
Mereu se folosește sintagma „tinerii au nevoie
pregătea ofițeri de rezervă, la Mărăcineni (Buzău)
de modele”. Ce fel de modele, domnule Groza?
într-un fost lagăr de prizonieri. Acolo, în acele
Da, tineretul are nevoie de modele, trebuie să
condiții destul de vitrege m-am călit trupește și
fie îndrumat să își aleagă aceste modele pozitive
sufletește. De aici a început ascensiunea mea.
pentru viață. O colaborare între tineri și aceste

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


INTERVIURI INEDITE
modele este benefică și imperios necesară. Numai instituție. Ele, și toate celelalte inimi pe care v-ați
așa vom avea un tineret sănătos capabil să se inscripționat numele, vor continua să bată dincolo de
integreze în societate, înlocuind pe cei care și-au barierele lumești ale existenței dumneavoastră, gest
făcut de mult datoria. Este vorba, cum s-ar zice, de pentru care vă mulțumim, printr-o reverență de
un schimb de generații. dascăli. Ultimul cuvânt vă aparține!
Da, așa este, la loc de cinste se află inima
Sunteți printre puținii Cetățeni de Onoare artificială care a funcționat atât timp cât echipa de
desemnați de mai multe localități și în biblioteca medici operau pe inima mea.
oricărui bănățean în primul rând, ar trebuie să existe Fiecare activitate a mea îmi produce emoții.
cel puțin un volum semnat Liviu Groza. Recomandați Activitatea desfășurată la Casa Corpului Didactic din
trei titluri pentru un străin care ar dori să cunoască Reșița a avut o încărcătură aparte atât prin cele
mai multe despre istoria noastră. prezentate, cât și prin auditoriul foarte select. Le-am
Din cele 56 de volume scrise îmi este greu să simțit interesul și căldura sufletească de care eu am
mă opresc la unul care îmi este mai drag. Toate îmi atâta nevoie. Mă bucur că am descoperit un corp
sunt dragi și le consider ca și pe copii mei. Totuși, profesoral dedicat, care pune suflet în munca depusă
fiindcă îmi cereți să vă destăinui cartea dragă, mă la catedră. Consider că reușiți să faceți din această

Seria III Nr. 3(53)


opresc la „ Caransebeșul și marea unire ”și „Grăniceri instituție „acasă” pentru colegii dvs.
bănățeni în slujba neamului românesc ”. Fie-mi M-aș bucura să văd că elevii sunt interesați de
iertată vitregia de a nu expune și alte titluri dragi istoria locului natal, de istoria patriei, că tinerii
mie. înțeleg și iubesc trecutul, istoria zbuciumată a
poporului român. De aceea am scris toată viața mea
Ați pus odată în mâna unui musafir inima și voi scrie atât cât mai am putere.
artificială a domniei voastre, cea care a funcţionat în
timpul celor opt ore cât a durat operaţia pe care ați Interviu realizat de LUCIA PEIA și NICOLETA MARCU

83
suferit-o pe cord deschis. Un moment la fel de
emoționant ca cel în care ne-ați pus în mâini, la Casa ... Noi credem că acesta a fost ultimul interviu
Corpului Didactic, o altă inimă a dumneavoastră: al COLONELULUI…, pentru că a fost realizat în …
câteva cărți pentru micul muzeu de carte veche din ultimul septembrie …

Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

BULETINE INFORMATIVE ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-


SEVERIN PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017
Școala Caraș-Severineană
84
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


85
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
86
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


87
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
88
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


89
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
90
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


91
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
92
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


93
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
94
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


95
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
96
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


97
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
98
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


99
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
100
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


101
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
102
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


103
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
104
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


105
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
106
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


107
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
108
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


109
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
110
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


111
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
112
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


113
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
114
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


115
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN
Școala Caraș-Severineană
116
Seria III Nr. 3(53)

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

Seria III Nr. 3(53)


117
Școala Caraș-Severineană

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin

S-ar putea să vă placă și