Sunteți pe pagina 1din 9

Societatea civilă

Administrarea şi statul
publică: de drept
teorie şi practică 55

Consideraţii generale privind sistemul de salarizare


Eufemia VIERIU,
doctor în drept, lector universitar,
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti,
România

SUMMARY
Regulation of labor relations will be always one of the major issues of the legislative
policy of the State. Development of the society as a whole is unthinkable without this
particular form of human activity – work. We can talk about the growing interest for
an efficient wage policy. This policy must izvorască in the belief that the remuneration
is not only a consequence but also a prerequisite for an effective social and economic
activities.

SISTEMUL DE SALARIZARE – CON- Prestarea muncii şi salarizarea muncii sunt


CEPT. Dreptul muncii este şi va fi în con- obligaţiile principale ale persoanei înca-
tinuare o ramură supusă permanent unor drate în muncă, respectiv ale angajatoru-
modificări profunde, strâns legate de lui, rezultate din încheierea şi executarea
procesele care au loc în viaţa social-eco- contractului individual de muncă. Autorul
nomică a ţării. De aceea, reglementarea susţine, de asemenea, că salariul nu este
relaţiilor de muncă va fi în permanenţă numai o contrapartidă la munca salariatu-
una dintre problemele majore ale politicii lui, ci şi o creanţă alimentară, ca venit esen-
legislative a statului. Dezvoltarea societă- ţial şi unic al marii majorităţi a salariaţilor,
ţii în ansamblul său este de neconceput acesta constituind mijlocul de subzistenţă
fără această formă specifică de activitate pentru angajaţi şi familiile lor, de unde re-
umană – munca. zultă şi caracterul său social. Salariul repre-
Acestea fiind spuse, putem vorbi des- zintă o importantă componentă a fondului
pre interesul tot mai mare pentru o po- de consum, el repartizându-se salariaţilor
litică salarială eficientă. Această politică şi membrilor lor de familie pe următoarele
trebuie să izvorască din convingerea că căi: salariul în bani, convenit la încheierea
remuneraţia nu este numai o consecinţă, contractului de muncă (salariul de bază,
ci şi o premisă a unei activităţi economico- adaosurile şi sporurile la acesta), fiind plătit
sociale eficiente. înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unită-
Conform Codului Muncii, art. 154, alin. ţii şi neputând fi urmărit sau reţinut decât
(1), salariul reprezintă contraprestaţia în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege;
muncii depuse de salariat în baza contrac- salariul social, de care beneficiază salaria-
tului individual de muncă; art. 158, alin. ţii şi membrii lor de familie din fondurile
(1) salariul este confidenţial, angajatorul destinate cheltuielilor sociale: învăţămân-
având obligaţia de a lua măsurile necesa- tul de toate gradele, ocrotirea sănătăţii,
re pentru asigurarea confidenţialităţii.1 pensii, asigurări sociale, ajutoare familiale,
Literatura de specialitate atribuie diver- trimiteri la tratament balnear şi odihnă, în-
se noţiuni salarizării. În opinia lui Nicolae treţinerea creşelor şi grădiniţelor, cheltuieli
Voiculescu, salariul este unul dintre ele- cultural-sportive şi altele. În literatura juri-
mentele esenţiale ale contractului de mun- dică se face distincţia între salariul nomi-
că (alături de felul muncii şi locul muncii). nal – reprezentat de suma de bani pe care
Administrarea Publică, nr. 4, 2013 56

o primeşte efectiv salariatul, şi salariul real Adaosurile reprezintă o parte varia-


– constituit din cantitatea de bunuri şi ser- bilă a salariului, acordându-se numai în
vicii pe care o poate achiziţiona angajatul funcţie de performanţele individuale ale
cu salariul nominal. În condiţiile devalori- fiecărui salariat. Adaosurile au două carac-
zării monedei este deci posibil ca, în ciuda teristici proprii şi anume că ele depind şi
creşterii salariului nominal, salariul real să sunt motivate de rezultatele muncii, fiind
scadă, afectând prin aceasta nivelul de trai menite a le stimula şi recompensa în mod
al angajaţilor.2 suplimentar. Indemnizaţiile constituie, ală-
Obiectivul prioritar al oricărui sistem turi de sporuri şi adaosuri, partea variabilă
de salarizare este de a stabili o structură şi accesorie a salariului; sunt întâlnite, de
şi un sistem de plată echitabil pentru toţi regulă, în sistemul de salarizare a perso-
angajaţii, în concordanţă cu munca lor şi nalului din instituţiile publice şi reprezintă
cu nivelul de performanţă pe care îl ating. un drept bănesc pentru unele categorii de
Prin îmbinarea intereselor personale cu personal cu funcţii de conducere.
interesele întregii societăţi, sistemul de sa- Salariul nominal reprezintă suma de
larizare este principalul instrument ce asi- bani pe care salariatul o primeşte de la
gură realizarea repartiţiei după calitatea unitatea pentru care lucrează sau prestea-
şi cantitatea muncii, iar nivelul veniturilor ză munca. Salariul nominal este cel nego-
realizate prin muncă cresc în raport cu ciat, luându-se în calcul evoluţia preţurilor
aportul fiecăruia la înfăptuirea sarcinilor şi tarifelor.
dezvoltării economiei şi culturii.3 Salariul brut este salariul nominal care
include si impozitul. Impozitele sunt cea
CATEGORII DE SALARIU. Din cadrul mai importantă resursă financiară a sta-
sistemului de salarizare se desprind urmă- tului, sunt plăţi care se fac către stat cu
toarele categorii de salariu: titlu definitiv şi nerambursabil. Constituie
Salariul de bază, care constituie nu principalul mijloc de procurare a resurse-
numai partea fixă şi principală a salariu- lor financiare necesare pentru acoperirea
lui, dar şi un etalon de referinţă. În raport cheltuielilor publice.
cu acesta se calculează diferite alte drep- Salariul net este acela pe care îl pri-
turi ale angajaţilor, indemnizaţii, sporuri, meşte salariatul ca venit din care s-au scă-
dreptul la pensii, ajutorul de şomaj, burse, zut impozitul şi alte reţineri prevăzute prin
dar şi obligaţiile angajatorului, precum lege. De exemplu, fondul de şomaj. Acesta
impozite, contribuţii la fondul de şomaj şi include prime datorate vechimii şi tipului
la cel de asigurări sociale. Salariul se plă- de activitate.
teşte în bani, cel puţin, o dată pe lună, îna- Salariul real reprezintă cantitatea de
intea oricăror alte obligaţii băneşti ale an- bunuri şi servicii de consum care poate fi
gajatorilor. În timp ce salariul de bază este cumpărată la un moment dat, cu salariul
considerat partea fixa a salariului, sporuri- nominal. Pe lângă salariul individual, pen-
le şi adaosurile constituie partea variabilă tru stimularea salariaţilor s-au mai consti-
a acestuia. tuit salariul colectiv şi salariul social.
Prin spor la salariu se înţelege suma Salariul colectiv se acordă tuturor sa-
plătită unui salariat pentru a-l atrage şi lariaţilor firmei ca participare la rezultate-
menţine la munca ce se desfăşoară în anu- le sale, la realizarea profitului. Se acordă
mite situaţii speciale. Sporurile reprezintă numai din profit şi poate fi diferenţiat în
suplimente la salariu. Cuantumul unui funcţie de participarea salariaţilor la reali-
spor se stabileşte printr-un procent faţă zarea profitului.
de salariul de bază. Salariul social se acordă de la buget
Societatea civilă
Administrarea şi statul
publică: de drept
teorie şi practică 57

tuturor celor care au dreptul la el, în mod Alte principii asupra cărora opinează
egal. Salariul social este o sumă pe care literatura de specialitate sunt6:
societatea, în ansamblul său, o acordă - principiul descentralizării şi liberali-
pentru a spori veniturile unor categorii de zării salariului. Acest principiu subliniază
salariaţi sau nesalariaţi. esenţa transformării dintr-un ansamblu
În timp ce salariul colectiv conduce la normativ unic supercentralizat, imperativ
creşterea nivelului de trai al salariatului, şi rigid într-un sistem suplu şi descentra-
salariul social asigură doar nivelul minim lizat bazat pe liberalizarea salariului. Prin
de existenţă. descentralizare înţelegem atât renunţa-
Salariul minim pe ţară garantat este rea la reglementarea unică şi centralizată
acel salariu fixat prin lege, în urma nego- a salarizării, cât şi transferul competenţei
cierilor sindicate – guvern. El serveşte ca de reglementare a salarizării şi de stabili-
bază de calcul, de la care se va pleca în re a salariilor de la nivel central la niveluri
stabilirea salariului la un nivel în măsură să inferioare, respectând autonomia decizi-
asigure condiţii decente de trai, în condiţii onală atât în sfera administraţiei publice
de stabilitate şi creştere economică. Sala- cât şi în zona economicului şi, mai ales, în
riul minim este considerat ca fiind salariul sectorul privat. Liberalizarea salariului se
suficient pentru satisfacerea necesităţilor referă la renunţarea fixării salariului şi a
vitale de alimente, îmbrăcăminte, educa- condiţiilor de modificare a lui prin lege şi
ţie ale salariaţilor, ţinând cont de dezvol- stabilirea acestuia după exigenţele pieţei
tarea economică şi culturală a fiecărei ţări.4 muncii, în corelaţie cu cererea şi oferta de
forţă de muncă;
PRINCIPIILE SISTEMULUI DE SALA- - principiul nediscriminării. Conform
RIZARE. Sistemul de salarizare unitară a acestui principiu, munca este egală, feme-
personalului plătit din fonduri publice, re- ile au salariul egal cu bărbaţii, fiind inter-
glementat prin Legea-cadru nr. 284/20105 zisă orice discriminare pe criterii politice,
(art. 3), are la bază următoarele principii: etnice, confesionale, de vârstă, sex, rasă
- caracterul unitar în sensul că regle- sau stare materială. În cadrul relaţiilor de
mentează salarizarea tuturor categoriilor muncă funcţionează principiul egalităţii
de personal din sectorul bugetar, prin lua- de tratament faţă de toţi salariaţii şi an-
rea în considerare a drepturilor de natură gajatorii. „Orice persoană are dreptul de
salarială stabilite prin acte normative spe- a se bucura de condiţii de muncă juste şi
ciale în sistemul de salarizare reglementat prielnice, de siguranţa unui salariu echita-
de prezenta lege; bil şi o remuneraţie egală pentru o muncă
- supremaţia legii în sensul că dreptu- de valoare egală, fără nicio distincţie; în
rile de natură salarială se stabilesc numai special femeile trebuie să aibă garanţia că
prin norme juridice de forţa legii; condiţiile de muncă ce li se acordă nu sunt
- echitate şi coerenţă prin crearea de inferioare acelora de care beneficiază băr-
oportunităţi egale şi remuneraţie egală baţii şi să primească aceeaşi remuneraţie
pentru muncă de valoare egală, pe baza ca ei pentru aceeaşi muncă; posibilitatea
principiilor şi normelor unitare privind egală pentru toţi de a fi promovaţi în mun-
stabilirea şi acordarea salariului şi a celor- ca lor la o categorie superioară adecvată,
lalte drepturi de natură salarială ale perso- luându-se în considerare numai durata
nalului din sectorul bugetar; serviciilor îndeplinite şi aptitudinile” – art.
- sustenabilitate financiară prin sta- 7, lit. (a) şi lit. (c);7
bilirea de majorări salariale în baza legilor - principiul salarizării în raport cu pre-
speciale anuale. gătirea, calificarea și competenţa profe-
Administrarea Publică, nr. 4, 2013 58

sională. Salariul de bază se stabileşte pen- este stipulat în Codul Muncii al României,
tru fiecare salariat în raport cu calificarea, la art. 158, alin. (1) şi alin. (2), precum: „Sa-
competenţa şi pregătirea lui profesională. lariul este confidenţial, angajatorul având
Încadrarea şi promovarea în raport cu în- obligaţia de a lua măsurile necesare pen-
deplinirea condiţiilor de pregătire este în tru asigurarea confidenţialităţii. În scopul
concordanţă cu necesitatea desfăşurării promovării intereselor şi apărării drepturi-
unei activităţi eficiente şi rentabile în ori- lor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor
ce unitate, indiferent de natura ei, cu sti- nu poate fi opusă sindicatelor sau, după
mularea şi recompensarea personalului caz, reprezentanţilor salariaţilor, în strictă
în raport de nivelul şi calitatea pregătirii legătură cu interesele acestora şi în relaţia
profesionale; lor directă cu angajatorul.”8
- principiul salarizării după rezulta-
tele muncii. Acest principiu stimulează FORMELE DE SALARIZARE. Prin for-
randamentul și eficienţa fiecărui salariat me de salarizare înţelegem modalităţi de
în parte, reflectându-se în sistemele de sa- evaluare şi determinare a muncii salariaţi-
larizare prin prevederea unor premii spe- lor şi a rezultatelor acestora, precum şi a
ciale pentru calitate, cantitate și lipsă de salariului ce li se cuvine.
rebuturi. Principiul salarizării în funcţie de Prin urmare, acestea permit stabilirea
condiţiile de muncă este reglementat prin salariului concret al fiecărei persoane în
Pactul Internaţional cu privire la drepturile corelaţie atât cu salariul său de bază cât şi
economice, sociale și culturale, la stabili- în funcţie de felul în care şi-a realizat sarci-
rea salariului fiind necesar să se ţină cont nile sale cantitative şi calitative în produc-
și de condiţiile în care se prestează munca, ţie.
acordându-se salarii mai mari celor care își Principalele forme de salarizare sunt
desfășoară activitatea în condiţii mai grele; următoarele: salarizarea după timpul lu-
- principiul indexării şi compensării crat, salarizarea după rezultatele muncii şi
salariilor. Acesta reprezintă un principiu salarizarea prin cote procentuale.
impus de creşterea costului vieţii. Pentru Salarizarea după timpul lucrat în re-
a suplini creşterea costului vieţii în majo- gie. Salarizarea după timpul lucrat este
ritatea ţărilor cu economie de piaţă a fost cea mai veche şi cea mai simplă formă
instituit un sistem de indexare a salariilor. de salarizare. Ea s-a practicat după apari-
Indexarea este considerată una dintre ţia monedei, ca mijloc de plată. În cadrul
modalităţile şi procedeele practice de or- unui astfel de sistem, salariul se calculează
ganizare şi realizare a progresiei salariilor şi se plăteşte în raport cu timpul efectiv în
în raport cu rezultatele producţiei firmei, care s-a prestat munca. Astfel, baza de cal-
ramurii şi ale economiei în general. Prin in- cul luată în consideraţie poate fi ora, ziua,
termediul său se realizează corelaţia din- săptămâna sau luna.
tre salarii şi preţuri, dintre salarii şi costul La acest tip de salarizare apar urmă-
vieţii, dintre salarii şi productivitate, dintre toarele corelaţii: salariul angajaţilor pe
salarii şi venitul naţional, dintre salarii şi unitatea de timp este constant, ceea ce
creşterea economică. Funcţia principală a înseamnă că mărimea remuneraţiei nu
indexării este prevenirea eroziunii puterii depinde de producţia realizată; creşterea
de cumpărare, atenuarea efectelor inflaţi- productivităţii muncii operează, astfel, în
ei asupra nivelului de trai. Există din acest favoarea patronului, în timp ce descreş-
punct de vedere asemănare între indexare terea acesteia îl favorizează pe salariat;
şi compensare, ambele având acelaşi rol; în acelaşi timp însă, avându-se în vedere
- principiul confidenţialităţii. Acesta faptul că în situaţia punerii în practică a
Societatea civilă
Administrarea şi statul
publică: de drept
teorie şi practică 59

unei astfel de salarizări nu se plăteşte, de Salarizarea după rezultatele muncii


obicei, producţia efectiv realizată, această în acord. Salarizarea în acord individual se
modalitate de remunerare nu reprezintă aplică fiecărui angajat în parte, ţinându-se
pentru angajat un stimulent în vederea cont de aportul acestuia la obţinerea re-
sporirii productivităţii muncii. zultatelor finale, cea în acord colectiv sau
Salarizarea după timpul lucrat este global intervine ori de câte ori o activitate
practicată, de regulă, acolo unde rezulta- nu se poate presta decât în colectiv sau în
tele muncii şi productivitatea muncii nu echipă.
pot fi comensurate cu precizie sau în locu- Prin urmare, în cazul salarizării în func-
rile unde munca nu poate fi normată pen- ţie de rezultatele muncii, ceea ce se ia în
tru a se stabili cu exactitate timpul normal considerare este, în primul rând, randa-
de executare. Este întâlnită şi în locurile mentul salariatului, definit ca raportul în-
în care se lucrează cu materiale scumpe, tre producţia efectivă şi norma de produc-
iar riscul rebuturilor ar depăşi eventualele ţie fixată pe baza unei experienţe îndelun-
economii de timp. gate, iar salariul este calculat pe baza unui
Această formă de salarizare se utilizea- salariu pe unitatea de produs. În afară de
ză cu precădere acolo unde calitatea pro- randament, sunt avute în vedere şi alte cri-
duselor prezintă o mai mare importanţă terii pentru stabilirea salariului, cum sunt
decât cantitatea lor, salarizarea în regie costurile de producţie.
fiind mai indicată deoarece angajatul lu- Premisele utilizării salarizării în acord
crează liniştit, atent la calitate, nefiind pre- sunt următoarele: capacitatea de acord,
sat de timp. aceasta fiind satisfăcută dacă metoda de
Salarizarea în regie prezintă atât avan- lucru este cunoscută dinainte şi rezultatul
taje cât şi dezavantaje. Salarizarea în regie muncii poate fi exprimat cantitativ; efi-
este foarte simplă şi uşor de aplicat; din cienţa acordului, în sensul că acesta este
punct de vedere administrativ oferă an- indicat dacă salariaţii pricepuţi, instruiţi şi
gajaţilor mai multă siguranţă în privinţa antrenaţi pot realiza munca într-un mod
sumei pe care o primesc, deoarece ea nu impecabil.
variază în proporţie directă cu producţia. Determinarea salariului în acord com-
Reduce conflictele determinate de dez- portă două etape: înainte de toate este
acordurile asupra salariilor, încurajează stabilit salariul minim garantat pentru o
colaborarea şi permite o anumită supleţe producţie normală şi imediat după aceea
în organizarea şi executarea muncii, uşu- se fixează sporul de acord, în corelaţie cu
rează acceptarea schimbărilor datorită fo- rezultatul muncii. Ambii factori, luaţi îm-
losirii acestui procedeu, sporeşte calitatea preună, formează salariul orar la produc-
produselor şi a serviciilor prestate, nu sti- ţie normală în condiţiile prestării muncii
mulează suficient angajaţii pentru creşte- în acord. Pentru activităţi comparabile,
rea producţiei şi a productivităţii muncii, salarizarea în acord este, de obicei, mai
salariile fiind calculate uniform pe nivelul mare decât cea în regie. În cazul acordului
de calificare, nu pot ţine seama de abilita- direct, salariul pe bază de tarife pe unitate
te, de energie, de iniţiativă şi de producti- de produs sau pe lucrare este direct pro-
vitate. Un alt motiv, pentru care se preferă porţional cu cantitatea de produse, lucrări
sistemul de salarizare în regie, constă în sau alte unităţi fizice executate. Salariza-
teama că introducerea pe scară mai largă rea în acord direct se poate realiza prin
a salarizării în acord ar conduce la creşte- două modalităţi: cu bucata sau pe bază
rea producţiei şi la apariţia sau creşterea de norme de timp. Salarizarea în acord cu
numărului şomerilor. bucata constă în aceea, că pentru execu-
Administrarea Publică, nr. 4, 2013 60

tarea unei lucrări, piese sau operaţii, se fi- şi termene ca în cazul actelor contabile.
xează o normă de timp şi un salariu pe bu- Întârzierea nejustificată a plăţii salariu-
cată. Acest salariu pe bucată se stabileşte lui sau neplata acestuia poate determina
pornind de la salariul de încadrare pe oră. obligarea angajatorului la plata de daune
Dacă norma de timp pe bucată este mai – interese pentru repararea prejudiciului
mică de o oră, se împarte salariul pe oră la produs salariatului. Salariul se plăteşte
numărul de bucăţi ce revin unei ore. Dacă direct titularului sau persoanei împuter-
este mai mare de o oră se înmulţeşte sala- nicite de acesta. În caz de deces al salari-
riul pe oră cu timpul respectivei norme de atului, drepturile salariale datorate până
muncă exprimat în ore. la data decesului sunt plătite, în ordine,
Această formă este foarte avantajoasă soţului supravieţuitor, copiilor majori ai
pentru că generează sentimentul de echi- defunctului sau părinţilor acestuia. Dacă
tate, conduce la creşterea productivităţii nu există niciuna dintre aceste categorii
muncii, elimină nevoia de control, deci re- de persoane, drepturile salariale sunt plă-
duce cheltuielile administrative şi se apli- tite altor moştenitori, în condiţiile dreptu-
că foarte bine pentru munca în afara uni- lui comun. Plata salariului se dovedeşte
tăţii, la domiciliu. La salarizarea în acord pe prin semnarea statelor de plată, precum
baza normei de timp plata angajatului se şi prin orice alte documente justificative
face pe baza timpului de muncă normat. care demonstrează efectuarea plăţii către
El primeşte salariul de încadrare pe timpul salariatul îndreptăţit. Nicio reţinere din sa-
stabilit prin normă, chiar dacă a efectuat lariu nu poate fi operată, în afara cazurilor
lucrarea într-un timp mai scurt. şi condiţiilor prevăzute de lege. Reţinerile
În concluzie, acest sistem este avan- cu titlu de daune cauzate angajatorului
tajos, în special, din punctul de vedere al nu pot fi efectuate decât dacă datoria sa-
salariatului. Întreprinderea obţine totuşi lariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă
venituri suplimentare din vânzarea pro- şi a fost constatată ca atare printr-o ho-
duselor pe piaţa internă sau, după caz, tărâre judecătorească definitivă şi irevo-
externă.9 cabilă. Reţinerile din salariu cumulate nu
pot depăşi în fiecare lună jumătate din sa-
PLATA SALARIULUI. Salariul se plă- lariul net. Dreptul la acţiune cu privire la
teşte în bani, cel puţin, o dată pe lună, la drepturile salariale, precum şi cu privire la
data stabilită în contractul individual de daunele rezultate din neexecutarea în to-
muncă, în contractul colectiv de muncă talitate sau în parte a obligaţiilor privind
aplicabil sau în regulamentul intern, după plata salariilor se prescrie în termen de 3
caz. ani de la data la care drepturile respective
Plata salariului se poate efectua prin erau datorate.10
virament într-un cont bancar, în cazul în
care această modalitate este prevăzută SALARIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢI-
în contractul colectiv de muncă aplicabil. ONAL AL MUNCII. Convenţia Organizaţiei
Plata în natură a unei părţi din salariu se Internaţionale a Muncii nr. 95/1949 privind
dovedeşte prin semnarea statelor de pla- protecţia salariului11 precizează la art. 1 că
tă, precum şi prin orice alte documente salariul, indiferent de denumirea sa, repre-
justificative care demonstrează efectua- zintă suma de bani dată de patron salari-
rea plăţii către salariatul îndreptăţit. State- atului în temeiul unui contract individual
le de plată, precum şi celelalte documen- de muncă pentru munca efectuată sau ce
te justificative se păstrează şi se arhivea- trebuie efectuată ori pentru serviciile în-
ză de către angajator în aceleaşi condiţii deplinite sau care trebuie îndeplinite.
Societatea civilă
Administrarea şi statul
publică: de drept
teorie şi practică 61

Principiul Convenţiei îl constituie plata pentru consultarea deplină a organizaţii-


rapidă şi integrală a salariului, la adăpos- lor reprezentative ale celor care angajează
tul practicilor abuzive. Plata parţială a sa- şi ale lucrătorilor interesaţi, asupra stabili-
lariului în natură (cu excepţia băuturilor rii şi aplicării acestor metode.
spirtoase sau a drogurilor şi substanţelor Salariile minime au forţă de lege, înso-
vătămătoare) poate fi permisă (prin legis- ţită de sancţiuni. Pentru a asigura aplica-
laţie, contract colectiv sau prin sentinţă rea efectivă a tuturor dispoziţiilor relative
judecătorească), dacă aceasta corespun- la salariilor minime, se vor lua măsuri co-
de interesului lucrătorului şi familiei sale şi respunzătoare, cum ar fi un sistem adec-
foloseşte uzului personal. Valoarea atribu- vat de inspecţie, completat prin orice alte
ită acestor prestaţii trebuie să fie justă şi măsuri necesare.
rezonabilă. REGLEMENTAREA SALARIZĂRII ÎN
Convenţia conţine, de asemenea, dis- DREPTUL INTERN. Codul Muncii regle-
poziţii referitoare la reţinerile din salariu, mentează instituţia salarizării în cuprinsul
care nu sunt autorizate decât în condiţiile articolelor 154-170 ale Titlului IV. Con-
şi limitele prescrise de lege, contract co- form art. 154, alin. (2) din Codul Muncii al
lectiv sau sentinţă judecătorească. Astfel, României, pentru munca prestată în baza
nu poate fi reţinută sau cedată partea din contractului individual de muncă, fiecare
salariu care este necesară pentru asigura- salariat are dreptul la un salariu exprimat
rea întreţinerii salariatului şi familiei sale. în bani. Salariul, care cuprinde salariul de
Convenţia Organizaţiei Internaţionale a bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi
Muncii nr. 131/1970 privind fixarea salari- alte adaosuri (art. 155), se stabileşte pen-
ilor minime12 urmăreşte să stabilească un tru fiecare salariat în raport cu calificarea,
sistem de salarii minime care să protejeze importanţa, complexitatea lucrărilor ce
toate grupurile de salariaţi ale căror condi- revin postului în care este încadrat, cu
ţii de muncă sunt de asemenea natură, în- pregătirea şi competenţa profesională.
cât acestor salariaţi trebuie să li se asigure Salariile se stabilesc (art. 167) prin ne-
o protecţie corespunzătoare. gocieri individuale sau/şi colective între
Elementele care se iau în considerare angajator şi salariaţi sau reprezentanţi ai
pentru a determina nivelul salariilor mini- acestora.13
me vor cuprinde, pe măsura posibilităţilor, De asemenea, pe plan intern există şi
următoarele: Legea nr. 284/2010 privind salarizarea uni-
- nevoile lucrătorilor şi ale familiilor lor tară a personalului plătit din fonduri pu-
faţă de nivelul general al salariilor în ţară, blice, care are ca obiect de reglementare
costul vieţii, prestaţiile de securitate so- stabilirea unui sistem unitar de salarizare
cială şi nivelurile de trai ale altor grupuri pentru personalul din sectorul bugetar
sociale; plătit din bugetul general consolidat al
- factorii de ordin economic, inclusiv statului.
cerinţele dezvoltării economice, producti- Legea are ca scop (art. 5)14:
vitatea şi interesul care există pentru a re- - armonizarea sistemului de salarizare
aliza şi a menţine un înalt nivel de folosire a personalului din sectorul bugetar cu im-
a forţei de muncă. portanţa, răspunderea, complexitatea ac-
Statele ratificante trebuie să instituie şi tivităţii şi nivelul studiilor necesare pentru
să menţină metode adaptate condiţiilor şi desfăşurarea activităţii;
nevoilor ţării, permiţând fixarea şi corec- - stabilirea salariilor de bază, a soldelor
tarea din timp în timp a salariilor minime. funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de
Convenţia solicită adoptarea de măsuri bază şi a indemnizaţiilor lunare de înca-
Administrarea Publică, nr. 4, 2013 62

drare, ca principal element al câştigului demnizaţiilor lunare de încadrare, precum


salarial; şi a celorlalte drepturi salariale;
- realizarea ierarhiei salariilor de bază, a - diferenţierea salariilor de bază, a sol-
soldelor funcţiilor de bază/salariilor func- delor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor
ţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de de bază şi a indemnizaţiilor lunare de în-
încadrare, atât între domeniile de activita- cadrare în funcţie şi de nivelul la care se
te, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, are prestează activitatea: central, teritorial şi
la bază evaluarea posturilor, diferenţierea local.
făcându-se în funcţie de următoarele cri- În plus, există şi legea de punere în
terii: aplicare a acesteia, care va fi adoptată în
- cunoştinţe şi experienţă; fiecare an. Pentru anul 2011 există Legea
- complexitate, creativitate şi diversita- 285/2010 privind salarizarea în anul 2011
tea activităţilor; a personalului plătit din fonduri publice15.
- judecata şi impactul deciziilor; Cea mai importantă prevedere a sa este
- influenţă, coordonare şi supervizare; că în acest an nu se aplică valoarea de re-
- contacte şi comunicare; ferinţă şi coeficienţii de ierarhizare cores-
- condiţii de muncă; punzători claselor de salarizare prevăzuţi
- incompatibilităţi şi regimuri speciale; în anexele la Legea-cadru privind salari-
- transparenţa mecanismului de stabili- zarea unitară a personalului plătit din fon-
re a salariului de bază, a soldelor funcţiilor duri publice.
de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a in-

NOTE
1
Codul Muncii al României. Acte Conexe, ediţia a 8-a revizuită. Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, Bucureşti, ian. 2010, p. 57.
2
Nicolae Voiculescu. Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare. Ediţia a II-a,
completată şi revizuită. Bucureşti: Wolters Kluwer Romania, 2007, p. 117.
3
Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu, Dreptul muncii, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2010, p.
355.
4
Idem, p. 344 – 354.
5
Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, nr.
284/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 877 din 28 decembrie
2010.
6
Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu, op. cit., p. 356.
7
Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, ratificat de Ro-
mânia la 31 octombrie 1974, prin Decretul nr. 212, publicat în „Buletinul Oficial al Români-
ei”, partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974.
8
Codul Muncii. Acte Conexe, Ediţia a 8-a revizuită, Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, ianu-
arie 2010, p. 57.
9
Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu, op. cit., p. 362-365.
10
Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu, op. cit., p. 369, 370.
11
Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 95/1949 privind protecţia salariului,
ratificată de România prin Decretul nr. 284/1973.
12
Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 131/1970 privind fixarea salariilor mi-
nime, ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.
13
Nicolae Voiculescu, op. cit., p. 118.
Societatea civilă
Administrarea şi statul
publică: de drept
teorie şi practică 63
14
Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, nr.
284/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 877 din 28 decembrie
2010.
15
Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri pu-
blice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010.

BIBLIOGRAFIE
1. Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu. Dreptul Muncii. București: Pro Universitaria, 2010.
2. Nicolae Voiculescu. Dreptul Muncii. Reglementari interne și comunitare, Ediţia a II–a,
completată și revizuită. București: Wolters Kluwer Romania, 2007.
3. Codul Muncii al României. Acte Conexe, ediţia a 8-a revizuită. București: Monitorul
Oficial al României, ianuarie 2010.
4. Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, nr.
284/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 877 din 28 decembrie
2010.
5. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie
2010.
6. Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, ratificat
de România la 31 octombrie 1974, prin Decretul nr. 212, publicat în Buletinul Oficial al
României, partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974.
7. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 95/1949 privind protecţia salariu-
lui, ratificată de România prin Decretul nr. 284/1973.
8. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 131/1970 privind fixarea salariilor
minime, ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.

Prezentat: 2 iulie 2013.


E-mail: bajenaru@rambler.ru

S-ar putea să vă placă și