Sunteți pe pagina 1din 13

MANAGERI,LIDERI SI LEADERSHIP

CUPRINS

MANAGERI,LIDERI SI LEADERSHIP ......................................................................... 1


REZUMAT ....................................................................................................................... 1
1. MANAGEMENT ...................................................................................................... 2
1.1 Definiții ............................................................................................................... 2
1.2 Funcțiile managementului ................................................................................... 2
A. Funcţia de previziune/planificare .................................................................... 2
B. Funcţia de organizare ....................................................................................... 3
C.Funcţia de coordonare ....................................................................................... 3
D.Funcţia de antrenare/motivare ........................................................................... 3
E.Funcţia de control/evaluare ............................................................................... 3
2. MANAGER .............................................................................................................. 3
2.1 Definiții ............................................................................................................... 3
2.2 Rolurile managerului .......................................................................................... 4
A.Roluri interpersonale ......................................................................................... 4
B. Roluri informaţionale ....................................................................................... 4
C. Roluri decizionale ............................................................................................ 4
3. LEADERSHIP .......................................................................................................... 4
3.1 Definiții ............................................................................................................... 4
3.2 Teoriile leadership-ului ....................................................................................... 5
4. LIDERII .................................................................................................................... 6
4.1 Definitii ............................................................................................................... 6
5. RAPORT MANAGEMENT-LEADERSHIP, MANAGER-LIDER ........................ 6
6. RAPORT EFICACITATE-EFICIENȚĂ .................................................................. 9
7. STUDIU DE CAZ: STEVE JOBS .......................................................................... 10
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................. 13

REZUMAT

Principalul scop al acestei lucrari este ca la sfarsitul lecturii,fiecare individ sa cunoasca


conceptele de management, manager, leadership, lider, asemanarile si deosebirile dintre
acestea, precum si semnificatia raportului eficacitate-eficienta.

1
1. MANAGEMENT

1.1 Definiții

Managementul înseamnă “organizare,arta de a conduce, de a administra” – J. Gerbier

Managementul “presupune atingerea scopurilor organizaţionale printr-o conducere


efectivă şi eficientă,ca urmare a planificării, organizării, coordonării şi controlului resurselor
organizaţiei” – Richard L. Draft

Managementul este “ procesul de definire şi îndeplinire a unor scopuri prin realizarea a


cinci funcţii de bază ale conducerii: planificarea, organizarea , coordonarea , motivarea şi
evaluarea- pe fondul utilizării unor resurse date”- I. Ursachi

Managementul înseamnă “informare ,gândire,acţiune , rezultate , analiza, feed-back”-


Drucker P.

MANAGEMENT
ARTA

PRACTICA

STIINTA

Fig. 1

Conform figurii nr 1 , managementul poate semnifica atât ştiinţa şi practică,cât şi artă. De


ce spunem artă? Pentru că managementul se bazează pe calităţi personale: intuiţie, bun simţ,
imaginaţie, capacitatea de reacţie, talent,folosirea eficientă a experienţei. Managementul pune
accent pe rezolvarea raţională a problemelor şi pe gândirea logică. Implică în mod necesar
oameni, este de o mare importanţă deţinerea de abilităţi interpersonale- abilitatea de a lucra cu
indivizii, dar şi cu echipe.

1.2 Funcțiile managementului

Din numeroasele definiţii reiese faptul că managementul are la baza 5 importante funcţii:

A. Funcţia de previziune/planificare: reprezintă ansamblul acţiunilor prin care se stabilesc


obiectivele organizaţiei pe termen scurt, mediu şi lung , se formulează modalităţile de realizare
a acestora şi se fundamentează necesarul de resurse.
La nivelul organizaţiei se concretizează în : strategii, politici şi programe.Aceste rezultate ale
previziunii se referă la acleasi elemente: obiective, modalităţi de acţiune pentru ralizarea lor şi
resursele necesare.

2
B. Funcţia de organizare: ansamblul acţiunilor prin care se consituie sistemul conducător,
sistemul condus şi sistemul legăturilor dintre acestea. Cuprinde în principiu acţiuni prin care se
constituie structura organizatorică a conducerii organizaţiei şi sistemul informaţional al
acesteia.

C.Funcţia de coordonare: ansamblul proceselor prin care se armonizează deciziile


managerului cu acţiunile subordonaţilor.Se prezintă în două feluri:
-bilaterala: se derulează între un manager şi un subordonat al acestuia
-multilaterala: se manifestă prin legăturile dintre un manager şi mai mulţi subordonaţi ai
acestuia
Are la baza COMUNICAREA.

D.Funcţia de antrenare/motivare: reprezintă ansamblul acţiunilor prin care un manager


influenţează activităţile colaboratorilor săi în vederea atingerii obiectivelor stabilite, prin
satisfacerea nevoilor care îi motivează.

E.Funcţia de control/evaluare: cuprinde ansamblul acţiunilor de evaluare operative şi


postoperativa a rezultatelor organizaţiei, a verigilor ei organizatorice şi a fiecărui salariat, de
identificare a abaterilor care apar de la obiectivele, normele şi standardelor stabilite iniţial şi a
cauzelor care le-au generat, precum şi de adoptare de măsuri care să asigure eliminarea
abaterilor, menţinându-se echilibrul dinamic al organizaţiei.
Principalele acţiuni:

 Evaluarea realizărilor firmei, verigilor ei organizaţionale şi a fiecărui salariat;


 Compararea realizărilor cu tot ce a fost stabilit iniţial;
 Evidenţierea abaterilor;
 Identificarea cauzelor care au provocat abaterile;
 Adoptarea măsurilor de reglare,efectuarea corecţiei;
 Se adaptează organizaţia la noile condiţii ale mediului ambient.

2. MANAGER

2.1 Definiții

Lista de funcţii descrie majoritatea responsabilităţilor pe care un manager le are.Deci cum


am putea defini un manager?
O persoană care ocupa un post formal de conducere, care are în subordine cel puţin un
subordonat şi care exercita functile managementului în virtutea obiectivelor , sarcinilor şi
responsabilităţilor specifice postului pe care îl deţine.
Managerii se clasifica după nivelul ierarfic la care se situează:

3
 Manageri de nivel inferior: lucrează direct cu executanţii, nu au în subordine alţi
manageri
 Managerii de nivel mediu: sunt situaţi la mai multe niveluri ierarhice şi au în
subordine atât executanţi cât şi alţi manageri
 Manageri de nivel superior: sunt reprezentanţi de un grup relatic restrains de
executive care au în general în subordine toate celelalte niveluri ierarhice ale
managementului organizaţiei.

2.2 Rolurile managerului

A.Roluri interpersonale:
-reprezentare
-lider
-liant

B. Roluri informaţionale:
-monitorizare
-diseminare
-purtător de cuvânt

C. Roluri decizionale:
-întreprinzator
-rezolvare crize
-alocare resurse

3. LEADERSHIP

3.1 Definiții

Leadershipul reprezintă o caracteristică pe care toate organizaţiile doresc să o găsească la


managerii lor. Leadership-ul este considerat a fi unul dintre cele mai importante elemente care
contribuie la succesul sau la insuccesul organizaţiilor şi deci la dezvoltarea organizaţională.Prin
traducerea cuvântului apare primul sens al leadership-ului , şi anume cel de conducere sau de
funcţie de conducere. Deşi această definiţie este destul de clară (dacă vorbim de leaderdership,
vorbim de conducere), dată fiind complexitatea şi implicaţiile sociale majore ale termenului
este necesară o definire mai cuprinzătoare a termenului care să includă un scop al acestuia.De
exemplu Elliot şi Stephen (2004) definesc leadership-ul ca fiind: „procesul prin care o persoană
stabileşte un scop sau o direcţie pentru una sau mai multe persoane şi-i determină să acţioneze
împreună cu competenţă şi deplină dedicare în vederea realizării lor”

Cele mai reprezentative definiţii ale leadership-ului identificate de Andrew I. Dubrin


vizează:
 influenţa interpersonală bazată pe comunicare directă, sinceră pentru realizarea
obiectivelor:
arta influenţării oamenilor prin persuasiune sau exemplu personal;
 principala forţă dinamică ce motivează şi coordonează organizaţia pentru a-şi
duce la bun sfârşit misiunea;
 abilitatea de a inspira încredere şi susţinere printre oameni, acţiuni necesare pentru
îndeplinirea scopurilor.

4
3.2 Teoriile leadership-ului

De-a lungul timpului, au fost enunţate o serie de teorii pentru a explica modul în care ia
naştere leadershipul, punându-se problema dacă i au calităţi înnăscute sau devenirea lor este
influenţată de un factor situaţional.

În continuare vom prezenta şapte teorii cu un grad mare de relevant în domeniul


leadershipului:

Teoria liderilor înnăscuţi(‘omului extraordinar’ sau ‘omului’ mare) : Aţi auzit vreodată
pe cineva spunând: “este născut pentru a conduce”? Potrivit acestui punct de vedere,
conducătorii mari se nasc, pur şi simplu, cu toate caracteristicile interioare necesare, cum ar fi
carisma, încrederea, inteligenţa sau abilităţile de relaţionare şi care, toate, îl fac un conducător
înnăscut.

Aşadar, teoriile “omului extraordinar” se bazează pe ideea că marii conducători sunt


născuţi, nu “fabricaţi”.,această teorie bazându-se totodată pe presupoziţia conform căreia îi apar
în anumite momente istorice prielnice, atunci când evenimentele fac posibilă plasarea lor în
poziţii de conducere. De aici, ia naştere următoarea întrebare: istoria creează lideri sau liderii
creează istoria?;

Teoria comportamentală: Această teorie se bazează pe credinţă că marii lideri sunt


fabricaţi, nu născuţi. Este exact opusul teoriei’celor innascuti’. Cu rădăcini în behaviorism,
aceste teorii ale leadership-ului se concentrează pe acţiunile conducătorului, nu pe calităţile sale
mentale sau pe stările/dispoziţiile interioare. Potrivit acestei teorii, oamenii pot deveni lideri
prin învăţare şi observare.

Teoria trăsăturilor: Oarecum similar cu teoria liderului înnăscut, aceste teorii susţin că
oamenii moştenesc anumite calităţi şi trăsături ce îi fac potriviţi pentru a conduce. Teoriile
“trăsătura” identifică particularităţi ale personalităţii sau caracteristici de comportament
comune la toţi liderii. De exemplu, trăsături precum sociabilitatea, încrederea de sine şi curajul
sunt toate regăsite la marii lideri.

Teoria situaţională : Consideră conducerea ca fiind mai curând specifică unei situaţii,
decât o formă particulară a unei personalităţi. Ea se bazează pe noţiunea plauzibilă că, în
circumstanţe diferite, sunt necesare forme diferite de conducere. Această teorie susţine că
liderii aleg cele mai bune modalităţi de acţiune, bazându-se pe variabile situaţionale. Stilurile
diferite de a conduce pot fi mai adecvate pentru anumite tipuri de decizii. De exemplu, în
situaţia în care liderul este cel mai cunoscător şi experimentat membru al unui grup, atunci un
stil autoritar ar putea fi mai adecvat. În situaţiile, însă, în care toţi membrii grupului sunt
experţi, oameni calificaţi, un stil democratic este mai eficient.

Teoria contingenţei - pornind de la teoria situaţională, teoria contingenţei are drept scop
selecţia celor mai bune variabile situaţionale indicate într-un stil de conducere corect adaptat.
Se pleacă de la ideea că este mai uşor să găseşti un şef care se potriveşte la o situaţie dată, decât
să adaptezi un anumit şef la diverse situaţii.

5
Teoria managementului sau teoria tranzacţională: acestea se concentrează pe rolul
supervizării organizaţiei şi performanţei grupului. Aceste teorii se bazează pe sistemul
recompensarii-penalizarii. Subliniază rolul relaţiei lider-subaltern; ea examinează beneficiul
mutual într-o relaţie bazată pe avantaje reciproce: liderul oferă lucruri clare (ex. resurse sau
recompense), în schimbul recunoaşterii de către subalterni a autorităţii acestuia. Este vorba de
rolul motivaţiei în activitatea organizaţiilor, dar mai cu seamă a motivaţiei externe.

Teoria relaţiei sau teoria transformaţională: în timp ce modelul tranzacţional de


conducere se bazează pe motivaţia extrinsecă a unei relaţii bazată pe avantaje reciproce, această
teorie este bazată pe o motivaţie intrinsecă. Accentul este pus pe obligaţii, mai mult decât pe
supunerea subalternilor. De aceea liderul transformaţional este proactiv, inovativ, vizionar,
apropiindu-se de liderul ideal.

4. LIDERII

4.1 Definitii

Liderii sunt persoane cu spirit penetrant, deţin o gândire strategică, abilităţi de analiză şi
charismă. Ei sunt buni comunicatori şi pedagogi excelenţi. Caracteristicile esenţiale ale
liderului includ inteligenţă nativă, carismă, hotărârea şi ambiţia.În preajma adevăraţilor ,
angajaţii se simt mai competenţi şi găsesc munca mai interesantă.Leadership-ul se află în relaţie
directă cu capacitatea de a influenţa comportamentul oamenilor.

Liderul în afaceri este un om de încredere, stǎruitor și inventiv. El poate lansa o nouǎ


afacere și iși poate dedica toatǎ energia pentru a o duce la bun sfarșit. Talentul de a-i inspira pe
ceilalți este una din trǎsǎturile lui specifice. Este un bun orator si știe precis cum sǎ conducǎ
politica afacerilor. Știe sǎ stabileascǎ țeluri și luptǎ pentru a le atinge cât mai curând posibil.
Din aceasta cauzǎ, el nu dǎ dovadǎ întotdeauna de suficientǎ rezistențǎ pentru a-și urmǎri
afacerea în condiții nefavorabile, încetându-și investiția spre a începe o altǎ afacere mai
promițǎtoare. Poate întâlni probleme, deoarece câteodatǎ, nu anticipeazǎ obstacolele. Tendința
de a risca prezintǎ un alt pericol, deoarece liderul se va afla într-un punct critic dacǎ nu
analizeazǎ toate pozițiile pro si contra în timp ce ia o decizie.

Liderul în afaceri trebuie sǎ dezvolte, pe lǎngǎ alte abilitǎți, așa-numita capacitate de „a


ști cum” să conducǎ o afacere, capacitate care se dezvoltǎ în timp, nefiind înnǎscutǎ.

Unele clasificǎri vizând tipurile de lider s-au împarțit in douǎ mari categorii :

 Liderul transformațional caracterizat de carismǎ, motivație, stimulare intelectualǎ,


considerație individualǎ.
 Liderul tranzacțional, care îsi bazeazǎ activitatea pe întarirea probabilǎ. Motivația
angajaților este datǎ de promisiunea, prețuirea și rǎsplata acordatǎ de lider și
corecția lor are loc prin reacții negative, amenințǎri, acțiuni disciplinare.

5. RAPORT MANAGEMENT-LEADERSHIP, MANAGER-LIDER

6
Rezultatele activităţii oricărei organizaţii depind de o multitudine de factori endogeni şi
exogeni, dar nu mai puţin important este rolul leadershipului.Atunci când se vorbeşte despre
atributul de antrenare sau de coordonare a managementului, inevitabil se face referire la
leadership. Atunci când se discută despre sistemul de comunicare în organizaţie iarăsi este
amintită noţiunea de leadership. Dezvoltarea relaţiilor interpersonale agreabile bazate pe
încredere şi cooperare sunt legate de leadership.

Leadershipul este abilitatea de a conduce şi este o vocaţie, în timp ce managementul este


o carieră. Liderii sunt buni vizionari, acţionează realist şi etic şi deţin curajul de a acţiona şi de
a se exprima. Ei cunosc în profunzime sectorul de activitate pe care îl conduc, sunt abili în a
delega putere, în a distribui responsabilități şi în a forma subordonaţi.

Leaderhip-ul şi managementul reprezintă dimensiuni distincte ale persoanelor de


conducere: leadership-ul reprezintă capacitatea de a determina oamenii să acţioneze,
managerul, în schimb este individul care asigură atingerea obiectivelor organizaţiei prin
planificare ,organizare şi orientarea muncii către finalitate.Prin urmare, o persoană poate fi un
manager eficient fără a avea capacităţile unui lider.

Conform autorului Max Lindsberg, relația(1) după care acţionează un lider eficient este
următoarea:

Leadership = viziune x motivatie x avant (1)

Majoritatea cercetărilor arată că i gândesc strategic, un lider eficient cunoscându-şi atât


punctele forte cât şi limitele. Ajunşi aici, să revenim puţin asupra caracteristicilor unui lider
eficient, aşa cum le vede de data asta Lindsberg, şi anume: hotărât, curajos, capabil să atragă,
optimist, înţelept, echilibrat, principial, carismatic. Categoric nu toţi i posedă aceste trăsături în
întregul lor, însă este clar că toţi autorii sunt de acord în privinţa elementelor de caracter care
stau la baza formării unui lider eficient.

Max Lindsberg formulează diferenţele dintre lider şi manager împărţindu-le în 3


categorii sau puncte de vedere: al viziunii, al motivaţiei şi al elanului.

În figura de mai jos prezentăm opinia acestui autor:

7
Fig.2 Asemanari si deosebiri manager-lider

Un alt autor, Abraham Zaleznik delimitează şi el diferenţele cam în aceleaşi linii,


desemnând 12 diferenţe dintre cele 2 grupuri, manageri şi :

1. Managerii administrează, i inovează;


2. Managerii întreabă cum şi când, i întreabă ce şi de ce;
3. Managerii se concentrează asupra sistemului i se concentrează asupra oamenilor;
4. Managerii fac lucrurile cum trebuie, i fac ce trebuie;
5. Managerii menţin, i dezvoltă;
6. Managerii se bazează pe control, i pe încredere;
7. Managerii au o perspectivă pe termen scurt, i o perspectivă pe termen lung;
8. Managerii acceptă situaţiile pe care nu le pot influenţa ca atare, i le sfidează;
9. Managerii privesc către finalizarea obiectivului, i privesc către noi orizonturi;
10. Managerii imită, i creează;
11. Managerii sunt avansaţi dintre clasicii ”buni soldaţi”, i sunt caractere individuale;
12. Managerii copiază, i dau dovadă de originalitate.

Paul Birch vede şi el diferenţe între leadership şi management. El remarcă din nou că, în
mare, managerii se preocupă mai mult de sarcinile pe care le au de îndeplinit pe când i sunt
mult mai preocupaţi de oameni. Asta nu implică faptul că i nu acordă atenţie sarcinilor de
realizat, ci doar că realizarea sarcinilor se face prin suportul şi bunăvoinţa celorlalţi membri ai
echipei. Liderul vede oamenii ca oameni, pe când managerul îi consideră o „resursă”.Astfel, el

remarcă faptul că actul conducerii, mai exact fenomenul apariţiei liderului, nu se manifestă doar
ca un fenomen de afaceri, ci şi în domenii diverse, fără legătură cu afacerile.

8
Există însă şi autori care contestă acest tip de a privi lucrurile, diferenţiind i de manageri.
Patricia Pitcher a făcut o analiză pe baza datelor colectate în decurs de 8 ani şi a ajuns la
concluzia că există 3 tipuri de :

 „Artistul” – imaginativ, care inspiră pe ceilalţi, vizionar, antreprenor,intuitiv, îndrăzneţ


şi emoţional

 „Meseriaşul” – echilibrat, rezonabil, ferm, sensibil, previzibil şi demn de încredere

 „Tehnocratul” – cerebral, orientat către detalii, tipicar, cusurgiu, care nu face


compromisuri, încăpăţânat.

În final, diferenţele pe care le considerăm a exista sau nu între un manager şi un lider ţin
de perspectivă. E de remarcat că există multe situaţii reale în care nu managerul se manifestă ca
lider al grupului, ci unul dintre membri este cel care orientează acţiunile echipei într-o direcţie
anume. Acest aspect este de multe ori generator de conflicte, datorită diferenţelor de opinie
între liderul de opinie şi manager şi a faptului că acesta din urmă poate considera că autoritatea
îi este pusă la îndoială.

6. RAPORT EFICACITATE-EFICIENȚĂ

Ideea centrală a managementului afacerilor constă în realizarea eficientă a activităţilor.

Eficacitatea reprezintă măsura în care o activitate satisface o necesitate, realizează un


obiectiv, îndeplineşte o funcţie. Spre exemplu: eficacitatea unei şcoli este dată de gradul în care
profesorii reuşesc să transmit cunoştinţele necesare elevilor.

Eficacitatea unei activităţi


 poate fi pozitivă (activitatea avută în vedere e realizată într -o oarecare măsură),
 nulă (o activitate de propagandă nu convinge pe nimeni, de exemplu)
 sau negativă (prin activitatea respectivă se obţin efecte contrare celor urmărite).

În concluzie,eficacitatea este o caracteristică a funcţiilor organizaţiei (şi, în particular, a


funcţiilor conducerii), indicând gradul de realizare, măsurat prin efecte, a acestora.

Eficienţa- semnifică măsura rezultatelor unei activităţi prin raportare la eforturile făcute
în timpul desfăşurării activităţii respective. În sens general, a fi eficient înseamnă a face un
lucru cât mai bine cu costuri cât mai reduse. Sensurile eficienţei sunt foarte bine cunoscute în
domeniul economiei.

În economie, eficienţa este raportul dintre câştigul economic şi cheltuieli (eficienţa fiind
ridicată atunci când câştigurile sunt mai mari cu cheltuieli cât mai reduse).

În teoria organizaţiilor şi în management,analiza eficienţei este mai dificilă decât în


fizică şi în economie, în primul rând datorită dificultăţilor de a compara intrările (resursele de
orice fel) şi ieşirile (produsele de orice fel), acestea având unităţi de măsură diferite.

Drept urmare,eficienţa înseamnă maximizarea rezultatelor şi diminuarea costurilor. Altfel


spus, conform relației(2),eficienţa este raportul dintre eficacitate şi costuri.
9
Eficienţă= Eficacitate/Costuri (2)

Eficacitatea managerială este reprezentată de realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce


revin managementului în condiţiile calitative prestabilite precum şi în cadrul termenelor
previzionate.Trebuie specificat că eficacitatea managerială nu coincide cu eficienţa
managerială. Eficacitatea managementului–capacitatea unei acţiuni manageriale de a se soldă
cu realizarea acelui raport.

Eficienţa managerială desemnează un raport între veniturile obţinute şi cheltuielile


(eforturi alocate), reflectat în sporirea valorii adăugate a venitului net şi implicit a profitului
obţinut.Evaluarea eficienţei managementului firmei poate fi abordată prin perspectivaa două
opţiuni:

 În sens restrâns - abordarea eficienţei managementului în funcţie de eforturile nemijlocit


implicate de funcţionarea şi perfecţionarea sistemului de management şi de efectele
directe obţinute la acest nivel

 Pe sens larg presupune abordarea managementului în funcţie de eforturile şi rezultatele


ocazionate de funcţionarea firmei în ansamblul său.

Sistemul de indicaţii folosit în determinarea eficienţei firmei şi a evoluţiei sale poate fi


folosit concomitent pentru estimarea eficienţei managementului firmei.

7. STUDIU DE CAZ: STEVE JOBS

Steve Jobs este una dintre cele mai remarcabile personalităţi ale secolului 21.Acesta este
fondatorul Apple, una dintre cele mai cunoscute brand-uri din domeniul IT şi Pixar, studiourile
de animaţie care au creat Toy Story.

Printre produsele remarcabile ale lui Steve Jobs se află: Macintosh (primul computer
commercial, cu interfaţa grafică) iTunes (care a schimbat modul în care ascultăm muzică), seria
iPod, iPhone, care a culminat, în 2010, cu lansarea primei tablete iPad.

Vizionar şi geniu creativ, Steve Jobs a atras admiraţia a milioane de oameni, care l-au
ales ca model de urmat.

Concentrează-ţi energia pe dezvoltarea calităţilor, nu pe îndreptarea defectelor.

Conform forbes.com, Steve Jobs avea un model unic de leadership, pe care managerii (şi
nu numai) îl pot pune în practică. El a lăsat în urmă să o lecţie valoroasă: dezvoltarea calităţilor
te transformă într-un lider extraordinar.Mesajul său către orice lider a fost: “Identifică calităţile
pe care le ai. Găseşte modalităţi prin care să le creşti şi să le pui în practică. Acestea te vor
transforma într-un lider extraordinar.”

Experienţa arată că marea majoritate a lor care au fost rugaţi să creeze un plan de
dezvoltare, au început prin a căuta care sunt greşelile pe care le fac şi au început de acolo.
10
Aceştia considerau că pot să devină mai buni dacă repară greşelile. Exact opusul stilului de
leadership implementat de Steve Jobs.

Acesta nu susţinea că liderii eficienţi sunt cei fără defecte sau cei care sunt peste medie.
Dimpotrivă. Însă el considera că un lider eficient este acela care se concentrează pe dezvoltarea
calităţilor sale, în loc de repararea defectelor. Străduieşte-te să micşorezi gândirea negativă,
care te împiedică să evoluezi. Urmând modelul de leadership al lui Jobs, trebuie să găseşti 3-5
competenţe în care să excelezi.

Dacă, însă, doar îndepărtezi această gândire fără să îţi dezvolţi abilităţile, vei ajunge de pe
un teren negativ la 0. De aceea este foarte important ca, odată identificate competenţele care te
pot pune în valoare, să faci şi tot posibilul să le creşti.

Leadership-ul multicultural este prezent în stilul său de conducere prin faptul că


produsele sale au avut succes indiferent de cultură clienţilor,. Acesta a avut capacitatea de a se
adapta şi de a-şi imagina produse care să treacă dincolo de diferenţele culturale ale oamenilor.
A avut capacitatea de a coordona persoane cu diferite culturi, religii sau comportamente pentru
a-i face să exceleze.

Caracteristicile managerului Steve Jobs:

1. Vizionarismul - A avut curajul să conceapă produse care iniţial au fost privite cu


scepticism.Jobs a convins milioane de oameni de necesitatea şi inovaţia produselor precum
iMac, iPod, iPhone şi iPad.

2. Creativitatea - Liderul a avut multe de spus în cele mai diverse aspecte, de la alegerea
culorilor până la cel mai mic detaliu al design-ului produselor. Avea mereu idei, iar vânzările
au dovedit că erau excelente.

3. Carisma - În prezentările sale era şi amuzant şi foarte serios, se adresa audientei şi


oferea informaţii şi comparaţii reale, nu forţate. Înainte de a lansa un produs spunea ce există pe
piaţă, ce a lansat concurenţă şi ce poate modifica Apple. Apoi, însoţit de imagini şi explicaţii
uşor de înţeles, explica de ce produsul său va avea succes.

4. Inflexibilitatea - Nu-i plăcea să fie contrazis şi insistă pe un aspect până ce varianta


propusă de el era acceptată.

5. Secretomania - Viaţa să privată, dar şi proiectele sale, erau extrem de puţin


cunoscute, atât de către mass-media, cât şi de cei cu care lucra.

6. Aroganţa - În prezentările sale critica mereu produsele concurente şi prezenta pe cele


Apple ca fiind cele mai bune, conştient fiind de puterea pe care Apple o avea pe piaţă. Nici cu
jurnaliştii nu era mereu amabil.

7. Autoritarismul - Zvonuri din interiorul companiei şi din mass-media afirma că mulţi


angajaţi se temeau chiar şi să-l salute sau să nu facă ceea ce dorea.

8. Perfectionalismul - Era atent la orice detaliu legat de viitoarele produse, iar produsele
sale erau livrate ca fiind produsul final nefiind testat înainte de lansare pe un număr mic de
consumatori.
11
"Nu suntem perfecţi"-Steve Jobs

Câteva principii inspirate de Steve Jobs le insuflă oamenilor sentimentul de încredere,


ambiţie şi viziune:

 Faceţi ceea ce vă place.Gândiţi-vă diferit la cariera d-voastră.


 Puneţi-vă amprenta asupra universului. Gândiţi-vă diferit la viziunea d-voastră.
 Puneţi-vă mintea la contribuţie.Gândiţi-vă diferit la modul în care gândiţi.
 Vindeţi visuri,nu produse.Gândiţi-vă diferit la clienţii d-voastră.
 Spuneţi nu la o mie de lucruri.Gândiţi-vă diferit la design.
 Creaţi experienţe măreţe.Gândiţi-vă diferit la experienţa oferită de brand-ul d-voastră.
 Fiţi stăpâni pe mesajul pe care îl transmiteţi. Gândiţi-vă diferit la povestea d-voastră.

Steve Jobs avea pasiune pentru produs. Insistă pe simplitate şi design elegant. Acesta era
foarte preocupat de detalii, când venea vorba de produs şi de modul în care acesta era introdus
pe piaţă. Avea idealuri bine stabilite şi a impulsionat oamenii pentru a obţine mai mult decât au
visat vreodată.

Oamenii îşi vor aduce aminte de acest lider datorită calităţilor remarcabile pe care le
deţinea. Aceste calităţi erau atât de solide, încât au umbrit întru totul defectele acestuia. Deşi se
spunea că era arogant şi instabil, şi chiar că şi-a însuşit ideile altora, calităţile sale au fost cele
care l-au adus la acel nivel în cariera sa.

Lecţia dată de acesta ne poate îndruma pe noi toţi, nu numai pe cei aflaţi în poziţii de
conducere. Întotdeauna este bine să ne cunoaştem punctele forţe şi abilităţile, dar şi punctele
slabe. Nu trebuie să ne consumăm energia în a ne focaliza pe lucrurile la care nu suntem buni
sau pe defecte. Să nu încercăm să ne reparăm punctele slabe. Trebuie să ne costruim o
personalitate, un mod de a gândi pozitiv, lăsând calităţile să ne ducă acolo unde ne dorim.

Când vine vorba de inovaţie, Steve Jobs este o legendă. Sloganul companiei sale
"Gândeşte diferit" este mai mult decât un instrument de marketing. Este un mod de viata-o
abordare puternică şi pozitivă ce redefineşte inovaţia, pe care o poate aplica oricine, în orice
domeniu. El spunea: "trebuie să crezi în ceva: în propriul instinct, în viaţă, în destin, în karma
sau în orice altceva. Această abordare nu m-a dezamăgit niciodată şi mi-a schimbat viaţa
întrutotul.
În concluzie GÂNDIŢI DIFERIT,ACŢIONAŢI şi ÎNCREDEŢI-VĂ ÎN PROPRIILE
FORŢE!!

12
BIBLIOGRAFIE

[1] “Management-de la teorie la practică”- Viorel Cornescu, Doru Curteanu, Paul


Marinescu,Sorin Toma
[2] “Management general” – Paul Marinescu
[3] “Gandirea si aptitudinile managerului.Profesiune de manager”- I. Petrescu
[4] “ Management general” –Ion Popa
[5] “Fundamentele managementului organizatiei” – Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu
[6] http://business-story.ro/2014/02/opt-teorii-majore-ce-stau-la-baza-leadership-ului/
[7] "Leadership" – Max Landsberg
[8] Suport de curs „Leadership şi cultură organizaţională” - Petre Anghel, June Davidson
[9] "Entrepreneurship Skills and Coaching for Leadership; Leadership and The
Management of Natural Resources" - Petre Anghel, June Davidson
[10] "Artists, Craftsmen and Technocrats: The Dreams, Relaties and Illusions of
Leadership"- Patricia Pitcher
[11] "Managers and Leaders: Are They Different?"-Abraham Zaleznik
[12] http://www.slideshare.net/iratatiana/suport-curs-leadership
[13] http://cadredidactice.ub.ro/gheorghesimionescu/files/2011/03/1-abordari-ale-functiei-
de-lider.pdf
[14] wordpress.com/leadership/
[15] http://www.scribd.com/doc/146081588/Eficienta-Si-Eficacitate#scribd
[16] http://www.learningnetwork.ro/articol/lectia-de-leadership-de-la-steve-jobs/737
[17] http://ro.scribd.com/doc/181947836/Negociaza-in-stil-Steve-Jobs-studiu-de-caz-
Marian-RUJOIU1-pdf#scribd

13